TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục D- E

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
341
lượt xem
83
download

TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục D- E

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục D- E

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục D- E

  1. TCXDVN 365: 2007 Phô lôc D H×nh D1. S¬ ®å ph©n khu chøc n¨ng khoa VËt lý trÞ liÖu phôc håi chøc n¨ng H×nh D2. MÆt b»ng minh ho¹ VËt lý trÞ liÖu phôc håi chøc n¨ng 120
  2. TCXDVN 365: 2007 H×nh D3. MÆt b»ng khoa vËt lý trÞ liÖu- phôc håi chøc n¨ng 250 gi−êng 121
  3. TCXDVN 365: 2007 H×nh D4. Phßng vËt lý trÞ liÖu quy m« 400 gi−êng 122
  4. TCXDVN 365: 2007 H×nh D5. S¬ ®å mÆt b»ng ®iÓn h×nh phßng vËt lý trÞ liÖu quy m« trªn 550 gi−êng 123
  5. TCXDVN 365: 2007 H×nh D6. Khu vùc tËp TDTT c¸c nhãm phôc håi chøc n¨ng 124
  6. TCXDVN 365: 2007 H×nh D7. S¬ ®å bé phËn thuû trÞ liÖu 125
  7. TCXDVN 365: 2007 Phô lôc E H×nh E1. Phßng sö dông thiÕt bÞ Cobalt- 60 H×nh E2. S¬ ®å c«ng n¨ng khoa ung b−íu- y häc h¹t nh©n 126
Đồng bộ tài khoản