TCXDVN 367 2006

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
218
lượt xem
79
download

TCXDVN 367 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 367 2006: Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại: Tiêu chuẩn này qui định phân loại vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 367 2006

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006 Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam -------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:07 /2006/Q§-BXD ---------- Hμ néi, ngμy 22 th¸ng 3 n¨m 2006 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 367 : 2006 " VËt liÖu chèng thÊm trong x©y dùng - Ph©n lo¹i" bé tr−ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 367 : 2006 " VËt liÖu chèng thÊm trong x©y dùng - Ph©n lo¹i" §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o §iÒu 3. Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. K/t Bé tr−ëng thø tr−ëng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p §· ký - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 3 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006 TCVn 367: 2006 VËt liÖu chèng thÊm trong x©y dùng - Ph©n Lo¹i Hμ Néi 2006   Page 4 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006 Lêi nãi ®Çu TCVN 367:2006 do TiÓu Ban Kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC35/SC 2 VËt liÖu chèng thÊm hoμn thiÖn trªn c¬ së dù th¶o cña ViÖn VËt liÖu x©y dùng, Bé X©y dùng ®Ò nghÞ, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng ChÊt l−îng xÐt duyÖt, Bé Khoa häc vμ C«ng nghÖ ban hμnh.   Page 5 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006 XuÊt b¶n lÇn 1 VËt liÖu chèng thÊm trong x©y dùng - Ph©n lo¹i Waterproofing Materials for Construction - Classification 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh ph©n lo¹i vËt liÖu chèng thÊm dïng trong x©y dùng. 2. Ph©n lo¹i VËt liÖu chèng thÊm trong x©y dùng ®−îc ph©n lo¹i nh− sau: 2.1.Theo nguån gèc nguyªn liÖu, vËt liÖu chèng thÊm ®−îc ph©n thμnh: - V« c¬. - H÷u c¬. - Hçn hîp (v« c¬ vμ h÷u c¬). 2.2. Theo tr¹ng th¸i s¶n phÈm, vËt liÖu chèng thÊm ®−îc ph©n thμnh: 2.2.1. D¹ng láng: - Dung m«i n−íc. - Dung m«i h÷u c¬. - Kh«ng dung m«i. 2.2.2. D¹ng paste: - Mét thμnh phÇn. - NhiÒu thμnh phÇn. 2.2.3. D¹ng r¾n: - D¹ng h¹t. - D¹ng thanh. - D¹ng b¨ng. - D¹ng tÊm. 2.3. Theo nguyªn lý chèng thÊm, vËt liÖu chèng thÊm ®−îc ph©n thμnh: - Chèng thÊm bÒ mÆt. - Chèng thÊm toμn khèi. - Chèng thÊm chÌn, lÊp ®Çy. Chó thÝch: Cã thÓ tham kh¶o c¸c lo¹i VËt liÖu chèng thÊm sö dông trong x©y dùng t¹i phô lôc A   Page 6 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006   Page 7 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006 Phô lôc A (Tham kh¶o) Mét sè s¶n phÈm VLCT Ph©n lo¹i th«ng dông Nguyªn lý chèng Nguån gèc nguyªn liÖu Tr¹ng th¸i s¶n phÈm thÊm Chñng H·ng s¶n xuÊt hoÆc Tªn s¶n phÈm lo¹i cung cÊp ChÌn, V« H÷u Hçn D¹ng D¹ng D¹ng BÒ Toμn lÊp c¬ c¬ hîp láng paste r¾n mÆt khèi ®Çy SUPER CAST PVC x x x FOSROC SUPER CAST SW x x x MASTERPEREN- 1000 x x x MATERFLEX 610 MBT x x x MEYCOFLEX x x x SIKAWATERBARS x x x SIKA SIKA HDROTITE -CJ TYPE x x x BLUE - CHIP PVC x x x WATERSTOPS x x x B¨ng c¸ch BENTORUB SSANG YOUNG x x x n−íc SMARTTITE NS x x x 6 Phô SMARTTITE DS x x x lôc A TCVN WATERSTOP C32 IMAG x x x (Tham kh¶o) Mét sè s¶n phÈm VLCT th«ng dông (tiÕp theo) ...: 2006   Page 8 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006 Ph©n lo¹i Nguyªn lý chèng Chñng H·ng s¶n xuÊt Nguån gèc nguyªn liÖu Tr¹ng th¸i s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm thÊm lo¹i hoÆc cung cÊp ChÌn, V« H÷u Hçn D¹ng D¹ng D¹ng BÒ Toμn lÊp c¬ c¬ hîp láng paste r¾n mÆt khèi ®Çy CT - 11B KOVA x x x SILIKAFUM x x x Hä s¶n phÈm- MBT x x x POZZOLITH MB - SF x x x PLASTOCRETE N x x x SIKA LATEX SIKA x x x Phô gia SIKALITE x x x chèng thÊm COSU x x x LK - 1 x x x LK - 1G ViÖn KHCNXD x x x LK - RD x x x MICROS - T x x x KA NA x x x x SD - 83 ViÖn VLXD x x x SACA x x x CT(02; 04; 07; 09; 10; S¬n x x x 11A vμ 12 KOVA C/ thÊm K - 2000 x x x   Page 9 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006 Phô lôc A (Tham kh¶o) Mét sè s¶n phÈm VLCT th«ng dông (tiÕp theo) Ph©n lo¹i Nguyªn lý chèng Nguån gèc nguyªn liÖu Tr¹ng th¸i s¶n phÈm H·ng s¶n xuÊt thÊm Tªn s¶n phÈm Chñng hoÆc cung cÊp ChÌn, lo¹i V« H÷u Hçn D¹ng D¹ng D¹ng BÒ Toμn lÊp c¬ c¬ hîp láng paste r¾n mÆt khèi ®Çy MASTER SEAL 450 x x x Barraslurry x x x Barralastic x x x MBT Barracryl elastic x x x MASTER SEAL 488 x x x MASTERPEN -PRIMER x x x SIKAFOOR 240 x x x S¬n EPCEN PRIMER x x x C/ thÊm SIKA SIKA AQUASTOP S x x x Sikaproof membrane x x x CAO SU BITUM -BS ViÖn VLXD x x x IMAG; Nhò t−¬ng bi tum polyme; SELLKOTE; x x x Nhò t−¬ng bi tum SIMONPORO-60 ViÖn KHCN Giao TCVN Polyme PEX x x x th«ng & VËn t¶i VICTALASTIC x x x ViÖn KHCNXD VICTA EP x x x ...: 2006 MASTERSEAL 360 TE MBT x x x DungdÞch RACON 7 x x x   Page 10 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006 C/ThÊm SINA 12 ViÖn VLXD x x x Phô lôc A (Tham kh¶o) Mét sè s¶n phÈm VLCT th«ng dông (tiÕp theo) Ph©n lo¹i Chñng H·ng s¶n xuÊt Nguån gèc nguyªn liÖu Tr¹ng th¸i s¶n phÈm Nguyªn lý chèng thÊm Tªn s¶n phÈm lo¹i hoÆc cung cÊp H÷u Hçn BÒ Toμn C h Ì n V« c¬ D¹ng láng D¹ng paste D¹ng r¾n c¬ hîp mÆt khèi lÊp ®Çy V÷a vμ COLOP¤R 200 x x x Hîp chÊt EXPASEAL B20 x x x Tr¸m khe FLEXCELL x x x HILASTIC 44 x x x HYDROFLEX. PW x x x PLASTIJOINT FOSROC x x x PLIASTIC x x x HDROCELL x x x NITOSEAL 777 x x x SECOSEAL 12 x x x THIOFLEX 600 x x x MASTERFLEX 530 MBT x x x SONOLASTIC NP1 x x x HEOMIX 410 T x x x MASTERSEAL 555. S x x x   Page 11 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006 MASTERFLEX 700 x x x MASTERFLEX 900 x x x POLYURETHANE (PU) x x x x CT 01 x x x x CT 05 KOVA x x x CT 03 x x x Phô lôc A (Tham kh¶o) Mét sè s¶n phÈm VLCT th«ng dông (tiÕp theo) Ph©n lo¹i Nguyªn lý chèng H·ng s¶n xuÊt Nguån gèc nguyªn liÖu Tr¹ng th¸i s¶n phÈm Chñng lo¹i Tªn s¶n phÈm thÊm hoÆc cung cÊp V« H÷u Hçn BÒ Toμn ChÌn D¹ng láng D¹ng paste D¹ng r¾n c¬ c¬ hîp mÆt khèi lÊp ®Çy V÷a vμ PENECRETE x x x x Hîp chÊt Tr¸m khe PENETRON x x x x IDC PENEG LUG x x x PENETRON- x x x x PNEUMATIC BLOCKADE x x x LIQUID NAILS SELLEYS x x x NOMORE GAPS x x x STONFLEX 136 R STOHARD x x x   Page 12 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006 SIKAFLEX PRO 3WF x x x SIKAFLEX J x x x SIKASIL C (silicon-alyoxy) x x SIKASIL E (silicon- SIKA x x x acetoxy) SIKASWELL S- 2 x x x SIKA 102 x x x SIKA TOP SEAL 107 x x x 9 Phô lôc A (Tham kh¶o) 10 Mét sè s¶n phÈm VLCT th«ng dông (tiÕp theo vμ hÕt) Ph©n lo¹i Nguyªn lý chèng H·ng s¶n xuÊt Nguån gèc nguyªn liÖu Tr¹ng th¸i s¶n phÈm Chñng lo¹i Tªn s¶n phÈm thÊm hoÆc cung cÊp V« H÷u Hçn BÒ Toμn ChÌn D¹ng láng D¹ng paste D¹ng r¾n c¬ c¬ hîp mÆt khèi lÊp ®Çy TÊm tr¶i Moistop 748 x x x x chèng thÊm Moistop 737 x x x x Moistop 150 x x x x FULER& SIKA Bitum 850 x x x Bitum 851 x x x Bitum 860 x x x SOPRALENE-FLAM 180 x x x x SOPRALENE-FLAM 180 AR x   Page 13 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 367 : 2006 x x x Bitum biÕn tÝnh b»ng polyme MASTE RP REN; x x x x (APP) víi ®é dμy tõ 2 ÷ 4 mm HANSUK; KUKDONG Bitum biÕn tÝnh b»ng polyme COPERNIT vμ INDEX x x x x (SBS) víi ®é dμy tõ 2 ÷ 4 mm DUO BO/F x x x x Debvest -4 AF/F x x x x DUO BO/Foil x x x x DUO Debogum Slades/Foil x x x x Debobase 3,5 mm x x x x Debogum 3,0 mm x x x x Chó thÝch: HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm vËt liÖu chèng thÊm ®−îc b¸n vμ qu¶ng b¸ trªn thÞ tr−êng ®Òu ®−îc c¸c nhμ s¶n xuÊt h−íng dÉn vÒ tÝnh n¨ng kü thuËt vμ c¸ch sö dông rÊt cô thÓ cho tõng lo¹i s¶n phÈm C¸c s¶n phÈn ë d¹ng tÊm tr¶i ®Òu ®−îc gia c−êng b»ng sîi poly ste, sîi thuû tinh hoÆc b»ng tæ hîp sîi thuû tinh vμ sîi poly ste   Page 14 
Đồng bộ tài khoản