TCXDVN 376 2006

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
138
lượt xem
65
download

TCXDVN 376 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 376 2006: Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết.Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông nặng có độ sụt lớn hơn 0. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các loại vữa, vữa lỏng chế tạo sẵn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 376 2006

 1. Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè 32 /2006/Q§- BXD Hμ Néi, ngμy 20 th¸ng 9 n¨m 2006 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 376 : 2006 " Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt " Bé tr−ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam : TCXDVN 376 : 2006 " Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt " §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./. KT. Bé tr−ëng N¬i nhËn: Thø tr−ëng - Nh− ®iÒu 3 - Website ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ ®· ký - L−u VP, Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 376 : 2006 TCXDVN 376: 2006 Biªn so¹n lÇn 1 hçn hîp bª t«ng nÆng ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt Heavyweight concrete mixtures- Test method for time of setting Hμ néi - 2006   Page 1 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 376 : 2006 Lêi nãi ®Çu TCXDVN 376: 2006 do ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng Bé X©y dùng biªn so¹n, Vô Khoa häc C«ng nghÖ Bé X©y dùng tr×nh duyÖt vμ Bé X©y dùng ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè 32 ngμy 20 th¸ng 9 n¨m 2006.   Page 2 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 376 : 2006 Biªn so¹n lÇn: 1 Hçn hîp bª t«ng nÆng – Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt Heavyweight concrete mixtures Testing method for time of setting 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt cña hçn hîp bª t«ng nÆng cã ®é sôt lín h¬n 0. Tiªu chuÈn nμy còng cã thÓ ¸p dông cho c¸c lo¹i v÷a, v÷a láng chÕ t¹o s½n. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 3105 :1993 Hçn hîp bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o vμ b¶o d−ìng mÉu thö; TCVN 3106 :1993 Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p thö ®é sôt; TCVN 3111 :1993 Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng bät khÝ; TCXDVN 374 :2006 Hçn hîp bª t«ng trén s½n C¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®¸nh gi¸ chÊt l−îng vμ nghiÖm thu. 3 ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa 3.1 C−êng ®é kh¸ng xuyªn lμ kh¶ n¨ng cña hçn hîp bª t«ng chèng l¹i sù xuyªn cña c¸c kim tiªu chuÈn vμ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chia trÞ sè lùc xuyªn ghi nhËn ®−îc cho diÖn tÝch ®Çu mòi kim. 3.2 Thêi gian ®«ng kÕt lμ kho¶ng thêi gian, kÓ tõ khi cho n−íc nhμo trén víi xi m¨ng tíi khi hçn hîp ®¹t ®−îc c−êng ®é kh¸ng xuyªn qui −íc. 3.3 Thêi gian b¾t ®Çu ®«ng kÕt cña hçn hîp bª t«ng lμ kho¶ng thêi gian kÓ tõ khi xi m¨ng b¾t ®Çu trén víi n−íc ®Õn khi hçn hîp v÷a (®−îc sμng t¸ch ra tõ hçn hîp bª t«ng) ®¹t ®−îc c−êng ®é kh¸ng xuyªn t−¬ng øng 3,5 MPa. 3.4 Thêi gian kÕt thóc ®«ng kÕt cña hçn hîp bª t«ng lμ kho¶ng thêi gian kÓ tõ khi xi m¨ng b¾t ®Çu trén víi n−íc ®Õn khi hçn hîp v÷a (®−îc sμng t¸ch ra tõ hçn hîp bª t«ng) ®¹t ®−îc c−êng ®é kh¸ng xuyªn t−¬ng øng 27,6 MPa. 4 Nguyªn t¾c thö   Page 3 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 376 : 2006 MÉu thö lμ phÇn v÷a ®−îc sμng t¸ch tõ hçn hîp bª t«ng. §o lùc c¶n cña v÷a chèng l¹i sù xuyªn cña c¸c kim tiªu chuÈn sau nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Thêi gian b¾t ®Çu vμ kÕt thóc ®«ng kÕt ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khi c−êng ®é kh¸ng xuyªn ®¹t t−¬ng øng 3,5 vμ 27,6 Mpa. 5 ThiÕt bÞ vμ dông cô thö - Dông cô thö xuyªn bao gåm lùc kÕ vμ c¸c kim xuyªn tiªu chuÈn (xem h×nh 1). Lùc kÕ cã kh¶ n¨ng ®o lùc xuyªn tèi ®a kh«ng nhá h¬n 600N, víi ®é chÝnh x¸c ± 10N. Kim xuyªn ®−îc l¾p vμo lùc kÕ. Kim xuyªn gåm 6 lo¹i víi ®Çu kim h×nh trßn vμ cã tiÕt diÖn nh− sau: 645, 323, 161, 65, 32, vμ 16mm2. Mçi kim ®Òu ®−îc kh¾c mét v¹ch xung quanh th©n c¸ch ®Çu mòi 25mm. Kim víi tiÕt diÖn ®Çu mòi 16mm2 ph¶i cã chiÒu dμi kh«ng qu¸ 90mm. Vßng tr−ît Kim xuyªn V¹ch chia Lùc kÕ H×nh 1 S¬ ®å cÊu t¹o cña dông cô thö xuyªn - khu«n chøa mÉu thö : khu«n chøa ph¶i ch¾c ch¾n, kÝn n−íc, kh«ng hÊp phô n−íc, kh«ng dÝnh dÇu mì, vμ cã tiÕt diÖn trßn, vu«ng hoÆc ch÷ nhËt song ®−êng kÝnh hoÆc c¹nh cña tiÕt diÖn ph¶i kh«ng nhá h¬n 150 mm vμ chiÒu cao khu«n Ýt nhÊt lμ 150mm. DiÖn tÝch bÒ mÆt v÷a ph¶i ®ñ cho 10 lÇn thö xuyªn ngÉu nhiªn víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vÞ trÝ c¾m kim xuyªn vμo v÷a tho¶ m·n qui ®Þnh nªu trong môc 7 cña tiªu chuÈn nμy. - sμng tiªu chuÈn : lo¹i cã m¾t trßn ®−êng kÝnh 5 mm; - que chäc: que chäc lμ mét thanh thÐp trßn th¼ng, ®−êng kÝnh 16mm vμ dμi 600mm, cã mét hoÆc hai ®Çu ®−îc chuèt trßn thμnh h×nh b¸n cÇu víi ®−êng kÝnh 16mm;   Page 4 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 376 : 2006 - nhiÖt kÕ : cã d¶i ®o tõ 0 tíi 500C víi ®é chÝnh x¸c tíi 0,50C; - pipet : Pipet hoÆc mét dông cô thÝch hîp kh¸c ®−îc sö dông ®Ó hót n−íc t¸ch ra trªn bÒ mÆt mÉu v÷a thö nghiÖm. 6 LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö 6.1 LÊy mÉu ®¹i diÖn tõ hçn hîp bª t«ng cÇn thö theo qui ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 3105:1993. 6.2 Ghi l¹i thêi ®iÓm khi b¾t ®Çu trén n−íc víi xi m¨ng. 6.3 X¸c ®Þnh vμ ghi l¹i ®é sôt cña hçn hîp bª t«ng theo TCVN 3106:1993. 6.4 PhÇn hçn hîp bª t«ng cßn l¹i sau khi thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®é sôt ®−îc sμng qua sμng 5 mm ®Ó t¸ch phÇn v÷a lªn mÆt khay kh«ng hót n−íc. 6.5 Trén kü l¹i b»ng tay phÇn v÷a thu ®−îc trªn mÆt khay. X¸c ®Þnh nhiÖt ®é cña v÷a b»ng c¸ch c¾m nhiÖt kÕ s©u vμo v÷a tõ 5 tíi 7 cm vμ ghi l¹i nhiÖt ®é cña v÷a khi nhiÖt ®é ®¹t gi¸ trÞ tèi ®a. KÕt qu¶ lμm trßn tíi 0,5 0C. 6.6 TiÕn hμnh chuÈn bÞ 3 mÉu thö nh− sau: 6.6.1 Xóc v÷a vμo 3 khu«n chøa, mçi khu«n mét lÇn lμm thμnh mét líp. 6.6.2 §Çm chÆt mÉu v÷a trong khu«n chøa vμ lμm ph¼ng bÒ mÆt. §Çm chÆt mÉu cho ®Õn khi hå xi m¨ng næi ®Òu lªn bÒ mÆt mÉu cã thÓ ®−îc thùc hiÖn nh− sau: 6.6.2.1 §èi víi hçn hîp bª t«ng cã tÝnh c«ng t¸c m¸c D3, D4 theo TCXDVN 374 :2006 hoÆc hçn hîp v÷a, bª t«ng ch¶y tù ®Çm lÌn sö dông mét trong hai c¸ch sau: - DËp khu«n chøa mÉu v÷a trªn mét bÒ mÆt cøng; - Dïng que chäc gâ vμo thμnh khu«n chøa mÉu v÷a. 6.6.2.2 §èi víi hçn hîp bª t«ng cã tÝnh c«ng t¸c m¸c D1, D2 theo TCXDVN 374 :2006 sö dông mét trong hai c¸ch sau: - §Çm v÷a b»ng que chäc. Mçi mét diÖn tÝch bÒ mÆt mÉu v÷a 645 mm2 ®−îc ®Çm 1 lÇn vμ ph©n bè c¸c nh¸t ®Çm ®ång ®Òu trªn toμn bé tiÕt diÖn mÉu. Sau khi ®Çm xong, dïng que chäc gâ nhÑ vμo thμnh khu«n ®Ó lμm kÝn c¸c lç do que chäc ®Ó l¹i vμ ®Ó lμm ph¼ng bÒ mÆt mÉu; - Dïng bμn rung. Bμn rung mÉu ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn TCVN 3105:1993. 3.6.2.3 §èi víi hçn hîp bª t«ng cã ®é sôt nhá h¬n 10 mm : ph¶i sö dông bμn rung ®Ó ®Çm chÆt vμ lμm ph¼ng bÒ mÆt mÉu. Bμn rung mÉu ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn TCVN 3105:1993. Sau khi chuÈn bÞ mÉu xong, bÒ mÆt cña v÷a ph¶i thÊp h¬n miÖng khu«n Ýt nhÊt lμ 10 mm. 6.6.3 NhiÖt ®é thö nghiÖm ®−îc qui ®Þnh nh− sau: - §èi víi c¸c thö nghiÖm trong phßng thÝ nghiÖm: lμ nhiÖt ®é tiªu chuÈn 27 oC ± 2oC, hoÆc theo quy ®Þnh kh¸c cña ng−êi sö dông.   Page 5 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 376 : 2006 - §èi víi c¸c thö nghiÖm ngoμi hiÖn tr−êng: theo nhiÖt ®é m«i tr−êng xung quanh hoÆc theo quy ®Þnh cña ng−êi sö dông. §o vμ ghi nhËn nhiÖt ®é kh«ng khÝ m«i tr−êng trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm. §Ó tr¸nh bay h¬i Èm cÇn che ®Ëy mÉu trong suèt thêi gian thö nghiÖm b»ng mét lo¹i vËt liÖu thÝch hîp nh− v¶i Èm, tÊm nhùa, trõ nh÷ng lóc ph¶i hót n−íc t¸ch ra hoÆc khi thö xuyªn. 7 TiÕn hμnh thö 7.1 Hót bá n−íc t¸ch Ngay tr−íc khi tiÕn hμnh thö xuyªn, dïng pipet hoÆc mét dông cô thÝch hîp kh¸c hót n−íc t¸ch ra trªn bÒ mÆt mÉu v÷a. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc thu n−íc t¸ch ra, 2 phót tr−íc khi hót n−íc cÈn thËn ®Æt nghiªng khu«n 1 gãc kho¶ng 10o so víi ph−¬ng ngang b»ng c¸ch chÌn mét miÕng kª d−íi mét bªn ®¸y khu«n. 7.2 X¸c ®Þnh c−êng ®é kh¸ng xuyªn 7.2.1 L¾p mét kim xuyªn cã ®−êng kÝnh thÝch hîp (th−êng b¾t ®Çu b»ng kim cã tiÕt diÖn lín nhÊt, vμ sau ®ã tuú theo møc ®é ®«ng kÕt cña mÉu v÷a, dïng c¸c kim cã tiÕt diÖn nhá dÇn cho tíi kim tiÕt diÖn 16mm2) vμo lùc kÕ vμ ®Æt bÒ mÆt ®Çu kim tiÕp xóc víi bÒ mÆt v÷a. 7.2.2 T¸c dông lùc theo ph−¬ng th¼ng ®øng vμo lùc kÕ mét c¸ch tõ tõ vμ ®Òu ®Æn cho ®Õn khi kim xuyªn c¾m s©u vμo v÷a 25mm ± 2 mm (®Õn v¹ch kh¾c trªn th©n kim). Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó xuyªn ®Õn ®é s©u 25mm ± 2mm lμ 10 gi©y ± 2 gi©y. 7.2.3 Ghi l¹i lùc cÇn thiÕt ®Ó xuyªn s©u ®Õn 25mm vμ thêi gian thö nghiÖm, ®−îc tÝnh kÓ tõ khi xi m¨ng b¾t ®Çu trén víi n−íc ®Õn thêi ®iÓm t¸c dông lùc. 7.2.4 TÝnh c−êng ®é kh¸ng xuyªn b»ng c¸ch chia trÞ sè lùc xuyªn ghi nhËn ®−îc cho diÖn tÝch ®Çu mòi kim vμ ghi kÕt qu¶ tÝnh to¸n víi ®é chÝnh x¸c tíi 0,1 MPa. Trong c¸c lÇn thö nghiÖm tiÕp theo cÇn chó ý tr¸nh c¸c khu vùc v÷a ®· bÞ xíi trén bëi c¸c lÇn thö nghiÖm tr−íc ®ã. Kho¶ng c¸ch biªn gi÷a c¸c lç do kim xuyªn ®Ó l¹i ph¶i kh«ng nhá h¬n 2 lÇn ®−êng kÝnh cña kim sÏ sö dông vμ kh«ng ®−îc nhá h¬n 15mm. Kho¶ng c¸ch biªn gi÷a lç kim xuyªn vμ thμnh khu«n chøa mÉu v÷a ph¶i kh«ng nhá h¬n 25mm. Chó thÝch ChØ dÉn vÒ thêi ®iÓm thö: - §èi víi c¸c hçn hîp bª t«ng th«ng th−êng trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm (27 oC ± 2oC), th× lÇn c¾m kim xuyªn ®Çu tiªn nªn tiÕn hμnh sau 3 ÷ 4 giê tÝnh tõ khi xi m¨ng tiÕp xóc víi n−íc. C¸c lÇn thö nghiÖm tiÕp theo ®−îc thùc hiÖn sau c¸c kho¶ng thêi gian tõ 0,5 ÷ 1 giê.   Page 6 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 376 : 2006 - §èi víi c¸c hçn hîp bª t«ng cã sö dông phô gia r¾n nhanh, hoÆc ë nhiÖt ®é cao h¬n nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm, th× nªn tiÕn hμnh lÇn thö ®Çu tiªn sau 1 ÷ 2 giê kÓ tõ khi xi m¨ng tiÕp xóc víi n−íc vμ kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c lÇn thö tiÕp theo lμ 0,5 giê. - §èi víi c¸c hçn hîp bª t«ng cã sö dông phô gia chËm ®«ng kÕt, hoÆc ë nhiÖt ®é thÊp h¬n nhiÖt ®é tiªu chuÈn cña phßng thÝ nghiÖm, th× lÇn thö ®Çu tiªn cã thÓ lïi l¹i ®Õn thêi ®iÓm thêi gian thö nghiÖm ®¹t 4 ÷ 5 giê. - Trong mäi tr−êng hîp, kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c lÇn thö cã thÓ ®−îc ®iÒu chØnh nÕu cÇn, tuú theo tèc ®é ®«ng kÕt cña hçn hîp v÷a sao cho cã thÓ ®¹t ®−îc sè lÇn c¾m kim xuyªn yªu cÇu. 7.3 Sè lÇn thö xuyªn kim yªu cÇu Thùc hiÖn Ýt nhÊt 6 lÇn thö xuyªn kim cho mçi mÉu thö x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt, víi c¸c kho¶ng thêi gian cã trÞ sè sao cho cã thÓ x©y dùng ®−îc mét ®−êng cong hîp lÝ thÓ hiÖn quan hÖ gi÷a c−êng ®é kh¸ng xuyªn vμ thêi gian thö nghiÖm (xem chó thÝch ). TiÕp tôc thö nghiÖm cho ®Õn khi cã Ýt nhÊt mét chØ sè c−êng ®é kh¸ng xuyªn b»ng hoÆc v−ît gi¸ trÞ 27,6 MPa. Chó thÝch - Mét ®−êng cong hîp lý lμ ®−êng cong thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn tæng thÓ cña c−êng ®é kh¸ng xuyªn vμ bao gåm tÊt c¶ c¸c ®iÓm sè liÖu tr−íc vμ sau thêi gian b¾t ®Çu vμ kÕt thóc ®«ng kÕt. §èi víi c¸c hçn hîp ®«ng kÕt b×nh th−êng, c¸c ®iÓm thö nghiÖm th−êng ®−îc lÊy sau nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau. 8 TÝnh to¸n kÕt qu¶ 8.1 VÏ ®å thÞ riªng cho tõng kÕt qu¶ cña 03 mÉu thö thêi gian ®«ng kÕt. §å thÞ c−êng ®é kh¸ng xuyªn cã trôc tung lμ c−êng ®é kh¸ng xuyªn, tÝnh b»ng MPa vμ trôc hoμnh lμ thêi gian thö nghiÖm, tÝnh b»ng phót (giê). Cho tõng ®å thÞ, vÏ mét ®−êng cong tr¬n qua c¸c ®iÓm sè liÖu. Lo¹i bá c¸c ®iÓm sè liÖu cã trÞ sè chªnh lÖch râ rμng so víi ®−êng cong tr¬n ®−îc vÏ qua c¸c ®iÓm sè liÖu cßn l¹i. Chó thÝch - C¸c sai sè cã thÓ xuÊt hiÖn bëi c¸c yÕu tè nh−: sù gia t¨ng néi ma s¸t do c¸c h¹t th« trong v÷a; sù cã mÆt cña c¸c lç rçng lín trong khu vùc c¾m kim xuyªn; sù giao thoa c¸c dÊu vÕt do kim xuyªn ®Ó l¹i bëi kho¶ng c¸ch gi÷a chóng qu¸ gÇn nhau; kh«ng ®¶m b¶o sù vu«ng gãc cña kim xuyªn so víi bÒ mÆt v÷a trong qu¸ tr×nh thö xuyªn; nhÇm lÉn khi ®äc trÞ sè lùc xuyªn; ®é s©u xuyªn kh«ng ®ång ®Òu; hoÆc tèc ®é gia t¨ng lùc xuyªn kh«ng ®ång ®Òu. 8.2 X¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt 8.2.1 X¸c ®Þnh thêi gian b¾t ®Çu ®«ng kÕt Tõ ®iÓm øng víi c−êng ®é kh¸ng xuyªn b»ng 3,5 MPa trªn trôc tung kÎ 1 ®−êng th¼ng song song víi trôc hoμnh cho giao nhau víi 3 ®−êng cong ®· vÏ theo môc 8.1. Tõ c¸c ®iÓm giao nhau nμy dãng c¸c ®−êng kÎ song song víi trôc tung, c¾t trôc hoμnh t¹i c¸c ®iÓm t−¬ng øng 3 kÕt qu¶ thêi gian b¾t ®Çu ®«ng kÕt cña 3 mÉu thö song song, tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 5 phót. 8.2.2 X¸c ®Þnh thêi gian kÕt thóc ®«ng kÕt   Page 7 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 376 : 2006 Tõ ®iÓm øng víi c−êng ®é kh¸ng xuyªn b»ng 27,6 MPa kÎ 1 ®−êng th¼ng song song víi trôc hoμnh cho c¾t víi 3 ®−êng cong ®· vÏ theo môc 8.1. Tõ c¸c ®iÓm giao nhau nμy dãng c¸c ®−êng kÎ song song víi trôc tung, c¾t trôc hoμnh t¹i c¸c ®iÓm t−¬ng øng 3 kÕt qu¶ thêi gian kÕt thóc ®«ng kÕt cña 3 mÉu thö song song, tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 5 phót. Thêi gian b¾t ®Çu vμ kÕt thóc ®«ng kÕt cña hçn hîp bª t«ng lμ gi¸ trÞ trung b×nh cña 3 mÉu thö song song, lμm trßn ®Õn 5 phót. 9 B¸o c¸o kÕt qu¶ thö Trong b¸o c¸o kÕt qu¶ thö cÇn cã c¸c th«ng tin sau: - c¸c th«ng tin vÒ hçn hîp bª t«ng bao gåm: + m¸c vμ lo¹i chÊt kÕt dÝnh, l−îng dïng chÊt kÕt dÝnh, l−îng dïng cèt liÖu mÞn vμ cèt liÖu th« trong 1 m3 bª t«ng, ®−êng kÝnh h¹t danh ®Þnh lín nhÊt cña cèt liÖu vμ tû lÖ n−íc/xi m¨ng hoÆc tû lÖ n−íc/chÊt kÕt dÝnh; + tªn, lo¹i, vμ l−îng phô gia ho¸ häc (nÕu cã); + ®é sôt cña hçn hîp bª t«ng; + hμm l−îng bät khÝ cña hçn hîp bª t«ng (nÕu cã yªu cÇu); + nhiÖt ®é cña v÷a sau khi sμng; - ®iÒu kiÖn thö nghiÖm vμ nhiÖt ®é m«i tr−êng trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm; - ngμy thÝ nghiÖm; - tiªu chuÈn ¸p dông; - kÕt qu¶ thö nghiÖm bao gåm: + ®å thÞ quan hÖ gi÷a c−êng ®é kh¸ng xuyªn cña hçn hîp vμ thêi gian thö nghiÖm; + thêi gian b¾t ®Çu vμ kÕt thóc ®«ng kÕt cña hçn hîp bª t«ng, tÝnh b»ng giê vμ phót; - tªn ng−êi thö, ng−êi kiÓm tra vμ c¬ quan thÝ nghiÖm. VÝ dô b¸o c¸o kÕt qu¶ thö cho ë phô lôc A (®Ó tham kh¶o).   Page 8 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 376 : 2006 Phô lôc A (Tham kh¶o) VÝ dô b¸o c¸o kÕt qu¶ thö kÕt qu¶ thö thêi gian ®«ng kÕt cña hçn hîp bª t«ng Testing Results on Time of Setting of Concrete Mixture §¬n vÞ ®Æt hμng - : Client C«ng tr×nh - Project : Ngμy thÝ nghiÖm - Testing date : Ph−¬ng ph¸p thö - Testing method: TCXDVN :2006 C¸c th«ng tin vÒ hçn hîp bª t«ng Technical information on con. mixture Néi dung §¬n vÞ Khèi l−îng Items Unit Quantity 3 CÊp phèi bª t«ng (cho 1 m3) - Mix design (per1m ) - Xim¨ng Nghi S¬n PCB40 - Nghi Son PCB 40 Ce. Kg 350 - C¸t vμng s«ng L« - Lo River Sand Kg 760 - §¸ d¨m má Thèng NhÊt - Thong Nhat Coarse Agg. Kg 1040 Dmax = 20 mm - N−íc - Water LÝt 210 - Phô gia - Admixture LÝt 0 - Tû lÖ N/XM W/C ratio: 0,6 - §é sôt HHBT - Slump of con. mixture cm 9,5 KÕt Qu¶ thÝ nghiÖm Testing results Thêi gian Lùc xuyªn C−êng ®é kh¸ng xuyªn TiÕt diÖn kim Penetration force Penetration resistance Elapsed Needle sect. (N) (N/mm2) time Giê-Hrs mm2 M1 M2 M3 M1 M2 M3 0,0 - - - - - - - 3,5 645 360 320 380 0,6 0,5 0,6 4,0 323 500 460 520 1,5 1,4 1,6 4,5 161 560 520 590 3,5 3,2 3,7 5,0 65 430 390 450 6,6 6,0 6,9 5,5 32 390 360 420 12,2 11,3 13,1 6,0 16 310 280 340 19,4 17,5 21,3   Page 9 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 376 : 2006 6,5 16 480 450 490 30,0 28,1 30,6 NhiÖt ®é v÷a sau khi sμng: NhiÖt ®é kh«ng khÝ: Mortar temper, after 290C 25 ÷ 29 0C Ambience temperrature: sieving: BiÓu ®å thêi gian ®«ng kÕt cña hçn hîp bª t«ng Chart for time of setting of concrete mixture 33,00 30,00 27,00 M1 24,00 C−êng ®é kh¸ng xuyªn- Pen. Resis, N/mm 2 21,00 Điểm loại bỏ 18,00 M2 15,00 12,00 9,00 M3 6,00 3,00 0,00 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Thêi gian - Elapsed time , Giê - Hrs Thêi gian b¾t ®Çu ®«ng kÕt, giê: ph Thêi gian kÕt thóc ®«ng kÕt, giê: ph Initial setting time, hrs:min Final setting time, hrs:min M1 M2 M3 M1 M2 M3 4:25 4:30 4:30 6:25 6:30 6:20 Trung b×nh: 4:30 Trung b×nh: 6:25 Average Average Ghi chó : ThÝ nghiÖm ®· ®−îc tiÕn hμnh trong ®iÒu kiÖn phßng thÝ nghiÖm, Remark: Test was carried out in labaratory condition. ................., ngμy ....... th¸ng........ n¨m.............. Ng−êi thÝ nghiÖm Ng−êi kiÓm tra C¬ quan kiÓm tra   Page 10 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 376 : 2006 Tested by Checked by Authorization   Page 11 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 376 : 2006   Page 12 
Đồng bộ tài khoản