TCXDVN 381 2007

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
73
lượt xem
18
download

TCXDVN 381 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 381 2007: Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao của vật liệu chịu lửa, trong điều kiện lực uốn tăng đều lên mẫu thử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 381 2007

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 381 : 2007 Bé x©y dùng Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè 02 /2007/Q§- BXD Hμ Néi, ngμy 18 th¸ng 1 n¨m 2007 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 381 : 2007 " VËt liÖu chÞu löa - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn uèn ë nhiÖt ®é cao " Bé tr−ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam : TCXDVN 381 : 2007 " VËt liÖu chÞu löa - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn uèn ë nhiÖt ®é cao " §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./. KT. Bé tr−ëng N¬i nhËn: Thø tr−ëng - Nh− ®iÒu 3 - Website ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p §· ký - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP, Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 381 : 2007 TCXDVN 381:2007 XuÊt b¶n lÇn 1 VËt liÖu chÞu löa – Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn uèn ë nhiÖt ®é cao Refractories Test method for Determination of modulus of rupture at elevated temperatures Hμ néi - 2007   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 381 : 2007 Lêi nãi ®Çu TCXDVN 381:2007 "VËt liÖu chÞu löa - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn uèn ë nhiÖt ®é cao" do ViÖn VËt liÖu x©y dùng - Bé X©y dùng biªn so¹n, Vô Khoa häc vμ C«ng nghÖ - Bé X©y dùng ®Ò nghÞ vμ Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè..02.ngμy 18 th¸ng 1 n¨m 2007 .   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 381 : 2007 XuÊt b¶n lÇn 1 VËt liÖu chÞu löa - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn uèn ë nhiÖt ®é cao Refractories Test method for Determination of modulus of rupture at elevated temperatures 1 Ph¹m vi ¸p dông: Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn uèn ë nhiÖt ®é cao cña vËt liÖu chÞu löa, trong ®iÒu kiÖn lùc uèn t¨ng ®Òu lªn mÉu thö. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn: TCVN 7190 –1 : 2002 VËt liÖu chÞu löa – Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu PhÇn 1 : LÊy mÉu nguyªn liÖu vμ s¶n phÈm kh«ng ®Þnh h×nh TCVN 7190 –2 : 2002 VËt liÖu chÞu löa – Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu PhÇn 2 : LÊy mÉu vμ kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm ®Þnh h×nh 3 Nguyªn t¾c: MÉu thö ®−îc nung vμ l−u nhiÖt ë nhiÖt ®é thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh sau ®ã ®−îc uèn víi tèc ®é t¨ng t¶i träng kh«ng ®æi ®Õn khi bÞ ph¸ huû. 4 ThiÕt bÞ vμ dông cô: 4.1 ThiÕt bÞ t¹o mÉu thö: khu«n t¹o mÉu, m¸y c¾t vμ m¸y mμi. 4.2 Th−íc cÆp cã ®é chÝnh x¸c 0,1 mm. 4.3 Tñ sÊy cã bé phËn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. 4.4 ThiÕt bÞ uèn mÉu bao gåm: Gèi ®ì mÉu thö vμ gèi truyÒn lùc lªn mÉu thö cã h×nh b¸n trô, b¸n kÝnh 5 mm ± 1 mm, chiÒu dμi gèi ®ì lín h¬n chiÒu réng cña mÉu thö kho¶ng 5 mm. C¸c gèi ®ì mÉu vμ gèi truyÒn lùc ph¶i song song víi nhau, kho¶ng c¸ch gi÷a hai gèi ®ì mÉu lμ 125 mm ± 2 mm. Gèi truyÒn lùc ë vÞ trÝ c¸ch ®Òu hai gèi ®ì. Yªu cÇu cña vËt liÖu lμm c¸c gèi ®ì vμ gèi truyÒn lùc: VËt liÖu cã thÓ tÝch æn ®Þnh ë nhiÖt ®é cao, kh«ng bÞ biÕn mÒm t¹i nhiÖt ®é thö, kh«ng ph¶n øng víi mÉu thö ë nhiÖt ®é cao. PhÇn gia lùc lμ m¸y thuû lùc ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: - §¶m b¶o ®ñ lùc ph¸ huû mÉu thö; - §é chÝnh x¸c cña phÇn hiÓn thÞ ¸p lùc ± 2%;   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 381 : 2007 Chó dÉn: 1 Gèi truyÒn lùc 2 MÆt mÉu chÞu nÐn 3 MÆt mÉu chÞu kÐo 4 Gèi ®ì H×nh 1: S¬ ®å bè trÝ gèi ®ì, gèi truyÒn lùc vμ mÉu thö 4.5 Lß nung: Lß ®Ó nung mÉu cã kh¶ n¨ng lμm viÖc ®Õn nhiÖt ®é 1500 0C. Lß nung m«i tr−êng kh«ng khÝ, ph¶i ®¶m b¶o nhiÖt ®é ®ång ®Òu, lß cã bé phËn ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é. Lß nung cã thÓ ®Ó nung tõng mÉu hoÆc nung ®ång thêi toμn bé mÉu thö, nhiÖt ®é c¸c mÉu thö nh− nhau, sai lÖch kh«ng lín h¬n ±10 0C. Lß nung m«i tr−êng khÝ ®Æc biÖt ph¶i cã sù thèng nhÊt cña c¸c bªn liªn quan vμ ®−îc ghi l¹i trong b¸o c¸o kÕt qu¶.   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 381 : 2007 Chó dÉn: 1. H−íng gia t¶i 2. Gèi truyÒn lùc 3. MÉu thö 4. Lß nung 5. Gèi ®ì P H×nh 2: S¬ ®å bè trÝ mÉu thö vμ c¸c gèi ®ì, gèi truyÒn lùc trong lß nung nhiÖt ®é cao 5 ChuÈn bÞ mÉu thö: LÊy mÉu theo TCVN 7190 –1:2002 hoÆc TCVN 7190 - 2:2002. Mçi tæ mÉu chuÈn bÞ 6 mÉu thö. MÉu thö lμ khèi h×nh hép ch÷ nhËt cã kÝch th−íc mÆt c¾t ngang mÉu thö (25±1)mm x ( 25±1)mm , chiÒu dμi kho¶ng 150 mm . MÉu thö ph¶i cã hai mÆt ®èi diÖn song song víi nhau. Hai mÆt mÉu ®−îc coi   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 381 : 2007 lμ song song khi ®o t¹i ba ®iÓm kh¸c nhau trªn chiÒu dμi mÉu, kÕt qu¶ ®o sai kh¸c nhau nhá h¬n ± 0,2 mm. C¸c c¹nh cña mÆt c¾t ngang mÉu thö ®−îc coi lμ song song, khi ®o t¹i ba ®iÓm kh¸c nhau kÕt qu¶ ®o sai kh¸c nhau nhá h¬n 0,1 mm. MÉu thö ph¶i cã bÒ mÆt nh½n, kh«ng cã ba via, kh«ng cã khuyÕt tËt, vÕt nøt m¾t th−êng nh×n thÊy. NÕu mÉu thö cã kÝch th−íc kh¸c, kÝch th−íc ®−îc thay ®æi lμ béi sè cña 5 mm, yªu cÇu chiÒu réng vμ chiÒu cao tèi thiÓu mÉu thö lμ 10mm, chiÒu dμi tèi thiÓu mÉu thö lμ 100mm. Tr−êng hîp mÉu thö cã kÝch th−íc kh¸c ph¶i cã sù thèng nhÊt cña kh¸ch hμng vμ ®−îc x¸c nhËn trong b¸o c¸o kÕt qu¶. Chó thÝch: §èi víi c¸c s¶n phÈm liªn kÕt ho¸ häc hoÆc s¶n phÈm vËt liÖu kh«ng ®Þnh h×nh khi ¸p dông tiªu chuÈn nμy cã thÓ sÊy, nung mÉu thö theo tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn tr−íc khi tiÕn hμnh thÝ nghiÖm. 6 TiÕn hμnh thö: 6.1 SÊy mÉu: MÉu thö ®−îc sÊy ë nhiÖt ®é 110 0C ± 5 0C ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi. KiÓm tra b»ng c¸ch c©n lÆp l¹i 2 giê mét lÇn cho ®Õn khi chªnh lÖch khèi l−îng gi÷a hai lÇn c©n liªn tiÕp kh«ng lín h¬n 0,1% 6.2 §o kÝch th−íc cña mÉu thö: ChiÒu réng vμ chiÒu cao mÉu thö ®−îc ®o t¹i vÞ trÝ c¸ch ®Òu hai ®Çu mÉu thö. §é chÝnh x¸c lμ ± 0,1mm. 6.3 Nung mÉu: 6.3.1 §Æt mÉu vμo lß nung: C¸c mÉu thö ®−îc ®Æt vu«ng gãc vμ c¸ch ®Òu trªn hai gèi ®ì trong lß nung, kh«ng chÞu t¸c ®éng t¶i träng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÉu thö ®¶m b¶o kh«ng bÞ t¸c ®éng cña gèi truyÒn lùc khi tiÕn hμnh uèn mÉu thö bªn c¹nh. Tr¸nh t¸c ®éng cña ngän löa trùc tiÕp lªn mÉu thö. Tr−êng hîp mÉu thö cã mét mÆt lμ bÒ mÆt gèc cña s¶n phÈm, mÆt ®ã lμ mÆt tiÕp xóc víi gèi truyÒn lùc khi tiÕn hμnh uèn mÉu thö. C¸c mÉu thö ®−îc ®Æt trªn hai gèi ®ì vu«ng gãc víi gèi ®ì trong lß nung, kh«ng chÞu t¸c ®éng t¶i träng vμ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÉu thö ®¶m b¶o kh«ng bÞ t¸c ®éng cña gèi truyÒn lùc khi tiÕn hμnh uèn mÉu thö bªn c¹nh. MÉu thö ®Æt vu«ng gãc víi gèi ®ì, ®iÓm gi÷a mÉu thö c¸ch ®Òu hai gèi ®ì. Tr¸nh t¸c ®éng cña ngän löa trùc tiÕp lªn mÉu thö. Tr−êng hîp mÉu thö cã mét mÆt lμ bÒ mÆt gèc cña s¶n phÈm, mÆt ®ã lμ mÆt tiÕp xóc víi gèi truyÒn lùc khi tiÕn hμnh uèn mÉu thö. 6.3.2 NhiÖt ®é thÝ nghiÖm theo yªu cÇu cô thÓ. Nªn tiÕn hμnh thÝ nghiÖm ë c¸c nhiÖt ®é lμ béi sè cña 100 0 C , nÕu cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hμnh ë c¸c nhiÖt ®é lμ béi sè cña 50 0C . 6.3.3 Tèc ®é t¨ng nhiÖt trong lß: Tèc ®é t¨ng nhiÖt trong kho¶ng 20C/phót ®Õn 100C/phót , th−êng sö dông tèc ®é t¨ng nhiÖt 40C/phót – 6 0C/phót. Tèc ®é t¨ng nhiÖt cã thÓ thay ®æi tuú theo yªu cÇu cô thÓ vμ ®−îc x¸c nhËn trong b¸o c¸o kÕt qu¶. 6.3.4 L−u nhiÖt: Khi nhiÖt ®é ®¹t ®Õn nhiÖt ®é thÝ nghiÖm, mÉu thö ®−îc l−u nhiÖt trong thêi gian thÝch hîp ®Õn nhiÖt ®é ph©n bè ®ång ®Òu. Thêi gian l−u nhiÖt ph¶i ®−îc x¸c nhËn trong b¸o c¸o kÕt qu¶.   Page 7 
  8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 381 : 2007 Ghi chó: §èi víi mÉu g¹ch chÞu löa ®· nung thêi gian l−u nhiÖt kho¶ng 15 phót ®Õn 30 phót, ®èi víi vËt liÖu liªn kÕt ho¸ häc hoÆc vËt liÖu v« ®Þnh h×nh cã thÓ tiÕn hμnh xö lý tr−íc vμ l−u nhiÖt theo thêi gian yªu cÇu cô thÓ. 6.4 Uèn mÉu: MÉu thö ®−îc l−u nhiÖt ë nhiÖt ®é thÝ nghiÖm vμ gia t¶i víi tèc ®é t¨ng ®Òu lªn mÉu thö. a/ MÉu vËt liÖu ®Æc: 0,15 N/mm2.s ± 0,015 N/mm2.s b/ MÉu vËt liÖu chÞu löa c¸ch nhiÖt: 0,05 N/mm2 .s ± 0,005 N/mm2.s Ghi chó: VËt liÖu chÞu löa c¸ch nhiÖt lμ vËt liÖu cã ®é xèp thùc kh«ng nhá h¬n 45% thÓ tÝch. §Õn lóc mÉu bÞ ph¸ huû tøc lμ khi gi¸ trÞ lùc trªn bé hiÓn thÞ kh«ng cßn t¨ng n÷a. Ghi gi¸ trÞ lùc ph¸ huû mÉu thö. Quy tr×nh uèn mÉu ®−îc thùc hiÖn lÇn l−ît víi c¸c mÉu thö. 7 KÕt qu¶ thö: §é bÒn uèn ë nhiÖt ®é cao cña mÉu thö, Ru tÝnh b»ng Niut¬n trªn milimet vu«ng theo c«ng thøc sau: 3 F . Ls C«ng thøc tÝnh: Ru = . (N/mm2) 2 b . h2 Trong ®ã: F lμ lùc t¸c dông t¹i thêi ®iÓm mÉu bÞ ph¸ huû, tÝnh b»ng Niut¬n (N) Ls lμ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm mÉu tiÕp xóc víi hai gèi ®ì, tÝnh b»ng milimet (mm). h lμ chiÒu cao cña mÉu thö, tÝnh b»ng milimet (mm). b lμ chiÒu réng cña mÉu thö, tÝnh b»ng milimet (mm). KÕt qu¶ ®é bÒn uèn lμ kÕt qu¶ trung b×nh céng ®é bÒn uèn c¸c mÉu thö. Lo¹i bá c¸c kÕt qu¶ cã sai sè trªn 10% so víi kÕt qu¶ trung b×nh. 8 B¸o c¸o kÕt qu¶: Néi dung cña b¸o c¸o thö nghiÖm bao gåm: - Tªn phßng thÝ nghiÖm. - Tªn kh¸ch hμng. - Tªn s¶n phÈm. - NhiÖt ®é thö. - KÕt qu¶ thö nghiÖm, tr×nh bμy theo b¶ng 1. - NhËn xÐt vμ kÕt luËn. - Ngμy, th¸ng tiÕn hμnh thö. - Ng−êi thÝ nghiÖm. B¶ng 1 KÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®é bÒn uèn cña mÉu thö ë nhiÖt ®é cao   Page 8 
  9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 381 : 2007 TT NhiÖt ®é KÝch th−íc mÉu T¶i träng §é bÒn §é bÒn Ghi thÝ ph¸ uèn c¸c uèn trung chó nghiÖm, mÉu thö, b×nh, huû mÉu, 0 N N/mm2 N/mm2 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Page 9 
Đồng bộ tài khoản