TCXDVN 383 2006

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
62
lượt xem
14
download

TCXDVN 383 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 383 2006: Vật liệu chịu lửa - Vữa manhêdi Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa manhêdi dùng để xây lót gạch chịu lửa kiềm tính trong các lò công nghiệp và các thiết bị nhiệt .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 383 2006

 1. Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè 06 /2007/Q§- BXD Hμ Néi, ngμy23 th¸ng 1 n¨m 2007 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 383 : 2006 "VËt liÖu chÞu löa - V÷a Manhªdi" Bé tr−ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam : TCXDVN 383 : 2007 "VËt liÖu chÞu löa - V÷a Manhªdi" §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./. KT. Bé tr−ëng N¬i nhËn: Thø tr−ëng - Nh− ®iÒu 3 - Website ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ ®· ký - L−u VP, Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 XuÊt b¶n lÇn 1 VËt liÖu chÞu löa v÷a manhªdi Refractories Magnesia mortars Hμ néi - 2007   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 Lêi nãi ®Çu "VËt liÖu chÞu löa - Manhªdi" do ViÖn VËt liÖu x©y dùng - Bé X©y dùng biªn so¹n, Vô Khoa häc vμ C«ng nghÖ - Bé X©y dùng ®Ò nghÞ vμ Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè..06..ngμy 23 th¸ng 01 n¨m 2007 .   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 VËt liÖu chÞu löa - V÷a manhªdi Refractory materials - Magnesia mortars 1. Ph¹m vi ¸p dông : Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho v÷a manhªdi dïng ®Ó x©y lãt g¹ch chÞu löa kiÒm tÝnh trong c¸c lß c«ng nghiÖp vμ c¸c thiÕt bÞ nhiÖt . 2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn TCVN 7190 -1: 2002 VËt liÖu chÞu löa – Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu - PhÇn 1. LÊy mÉu s¶n phÈm chÞu löa kh«ng ®Þnh h×nh TCVN 6530 - 4:1999 VËt liÖu chÞu löa Ph−¬ng ph¸p thö - PhÇn 4: X¸c ®Þnh ®é chÞu löa 3. Ph©n lo¹i: Theo hμm l−îng magiª «xýt (MgO ) v÷a manhªdi ®−îc ph©n thμnh 2 lo¹i : Lo¹i 1 - VM 1 : MgO ≥ 80% Lo¹i 2 - VM 2 : 80% > MgO ≥ 70% 4. Yªu cÇu kü thuËt: V÷a manhªdi cã c¸c chØ tiªu kü thuËt ®−îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 1. B¶ng 1. C¸c chØ tiªu kü thuËt cña v÷a chÞu löa manhªdi Lo¹i v÷a Tªn chØ tiªu VM1 VM2 1. Hμm l−îng magiª «xýt ( MgO),% ≥ 80 80 >MgO ≥ 70 2. §é chÞu löa,oC , kh«ng nhá h¬n 1800 3. Cì h¹t,% Qua sμng 0,5mm 100 Qua sμng 0,075mm, kh«ng nhá h¬n 50 4. Hμm l−îng mÊt khi nung (MKN),% , kh«ng lín h¬n 2   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 5. §é co (në) dμi, %, sau nung ë 1400oC l−u 3h +1 ®Õn - 5 5. Ph−¬ng ph¸p thö 5.1. LÊy mÉu Theo TCVN 7190 -1 : 2002 5.2. X¸c ®Þnh hμm l−îng magiª «xýt (MgO) Theo phô lôc A 5.3. X¸c ®Þnh ®é chÞu löa Theo TCVN 6330-4:1999 5.4. X¸c ®Þnh thμnh phÇn cì h¹t Theo phô lôc B 5.5. X¸c ®Þnh hμm l−îng mÊt khi nung Theo phô lôc C 5.6. X¸c ®Þnh ®é co (në) dμi sau nung Theo phô lôc D 6. Bao gãi , ghi nh·n, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 6.1. Bao gãi V÷a manhªdi ®−îc ®ãng trong c¸c bao cã líp chèng Èm. Khèi l−îng mçi bao lμ 25 kg hoÆc 50 kg 6. 2.Ghi nh·n a. Trªn vá bao, ngoμi nh·n hiÖu ®· ®¨ng ký cÇn ghi ®ñ c¸c th«ng tin sau: - Tªn lo¹i v÷a , s¶n xuÊt theo TCVN . . . . - Tªn c¬ së s¶n xuÊt - N¬i s¶n xuÊt - Khèi l−îng mçi bao vμ sè hiÖu l« - ChØ tiªu chÊt l−îng chñ yÕu - Ngμy s¶n xuÊt - Thêi h¹n sö dông . b. GiÊy chøng nhËn xuÊt x−ëng cÇn cã ®ñ c¸c néi dung sau: - Tªn c¬ së s¶n xuÊt - Tªn lo¹i v÷a - KÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt l−îng ( hμm l−îng MgO, ®é chÞu löa, thμnh phÇn cì h¹t,hμm l−îng mÊt khi nung, ®é co (në) dμi sau nung 1400oC) - Khèi l−îng xuÊt vμ sè hiÖu l« - Ngμy, th¸ng, n¨m s¶n xuÊt 6.3. VËn chuyÓn V÷a ®−îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph−¬ng tiÖn giao th«ng cã m¸i che vμ kh«ng lÉn víi vËt liÖu kh¸c . 6.4. B¶o qu¶n   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 V÷a manhªdi ®−îc b¶o qu¶n theo tõng l« trong kho cã m¸i che, xÕp c¸ch nÒn, c¸ch t−êng vμ kh«ng lÉn víi vËt liÖu kh¸c . __________________________________ Phô lôc A (Quy ®Þnh) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng magiª «xyt (MgO) A1. Quy ®Þnh chung A1.1. C©n dïng trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,0001 gam. A1.2. Ho¸ chÊt dïng trong ph©n tÝch cã ®é tinh khiÕt kh«ng thÊp h¬n tinh khiÕt khi ph©n tÝch (TKPT). N−íc dïng trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch theo TCVN 4851 : 1989 (ISO 3696:1987). A1.3. Ho¸ chÊt pha lo·ng theo tû lÖ thÓ tÝch ®−îc ®Æt trong ngoÆc ®¬n. VÝ dô: HCl (1+2)... lμ dung dÞch gåm 1 thÓ tÝch HCl ®Ëm ®Æc víi 2 thÓ tÝch n−íc cÊt. A1.4. Khi x¸c ®Þnh ®é chuÈn dung dÞch, hÖ sè nång ®é (K), tØ sè nång ®é (k), th× lÊy gi¸ trÞ trung b×nh céng cña ba kÕt qu¶ x¸c ®Þnh tiÕn hμnh song song cho tõng phÐp x¸c ®Þnh. A1.5. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch ®−îc tiÕn hμnh trªn mÉu thö chuÈn nh− sau: MÉu thö dïng cho ph©n tÝch ho¸ häc ®−îc lÊy theo c¸c quy ®Þnh vÒ lÊy vμ chuÈn bÞ mÉu theo c¸c tiªu chuÈn t−¬ng øng vÒ nguyªn vËt liÖu vμ s¶n phÈm chÞu löa. MÉu thö ®−a tíi phßng ph©n tÝch ho¸ häc cã khèi l−îng kh«ng Ýt h¬n 300g, kÝch th−íc h¹t kh«ng lín h¬n 5mm. Trén ®Òu mÉu thö, dïng ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy kho¶ng 100g, nghiÒn nhá ®Õn lät hÕt qua sμng 0,20mm ; dïng ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy kho¶ng 50g, tiÕp tôc nghiÒn nhá ®Õn lät hÕt qua sμng 0,10mm. Dïng ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy kho¶ng 12-15g lμm mÉu ph©n tÝch ho¸ häc, phÇn cßn l¹i b¶o qu¶n lμm mÉu l−u. Khi gia c«ng mÉu thö, nÕu sö dông dông cô b»ng thÐp, ph¶i dïng nam ch©m ®Ó lo¹i s¾t lÉn vμo mÉu, sau ®ã míi nghiÒn mÞn mÉu ph©n tÝch ho¸ häc b»ng cèi m· n·o, ®Õn lät qua sμng 0063. MÉu ®Ó ph©n tÝch ho¸ häc ®−îc sÊy ë nhiÖt ®é 105oC ± 5oC, ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi. A1.6. ViÖc x©y dùng l¹i ®å thÞ chuÈn (cho ph−¬ng ph¸p so mμu; quang phæ hÊp thô nguyªn tö...) tiÕn hμnh hai th¸ng mét lÇn theo c¸ch lμm ®· nªu trong tiªu chuÈn nμy. A1.7. Mçi chØ tiªu ph©n tÝch ®−îc tiÕn hμnh song song trªn hai l−îng c©n mÉu thö, mét thÝ nghiÖm tr¾ng (bao gåm c¸c l−îng thuèc thö nh− ®É nªu trong tiªu chuÈn, nh−ng kh«ng cã mÉu thö) ®Ó hiÖu chØnh kÕt qu¶. A1.8. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ ph©n tÝch song song kh«ng ®−îc lín h¬n giíi h¹n cho phÐp (®−îc quy ®Þnh riªng cho mçi phÐp thö). NÕu lín h¬n ph¶i tiÕn hμnh ph©n tÝch l¹i. A1.9. KÕt qu¶ cuèi cïng lμ trung b×nh céng cña hai kÕt qu¶ ph©n tÝch tiÕn hμnh song song.   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 A2. Ph−¬ng ph¸p thö A2.1. Nguyªn t¾c ChuÈn ®é tæng l−îng canxi vμ magiª trong mÉu b»ng dung dÞch EDTA tiªu chuÈn theo chØ thÞ eriocr«m T ®en (ETOO) ë pH = 10,6. X¸c ®Þnh hμm l−îng magiª «xyt theo hiÖu sè thÓ tÝch EDTA tiªu thô khi chuÈn ®é tæng l−îng canxi vμ manhª ë pH = 10,6 vμ khi chuÈn ®é riªng canxi ë pH >12. A2.2. Ho¸ chÊt vμ thuèc thö. Kali pyrosunphat (K2S2O7) hoÆc kali hydrosunphat (KHSO4) Axit clohydric (HCl) ®Ëm ®Æc, d= 1,19 Axit clohydric (HCl), dung dÞch (1+1). Axit flohydric (HF) ®Ëm ®Æc, d= 1,12. Axit sunfuric (H2SO4) ®Ëm ®Æc, d= 1,84 Axit sunfuric (H2SO4) dung dÞch (1+1). Amoni clorua(NH4Cl) tinh thÓ. Amoni hydroxyt (NH4OH) ®Ëm ®Æc, d = 0.88 (25%) Kali xianua (KCN), dung dÞch 5%. B¶o qu¶n trong b×nh nhùa polyetylen Dung dÞch hydroxyl amin ChØ thÞ Eriocr«m T ®en(ETOO), dung dÞch 0.1% Hoμ tan 0.1g chØ thÞ ETOO trong 100ml r−îu etylic 96%, thªm 3g hydroxylaminhydroclorua, khuÊy ®Òu. B¶o qu¶n trong chai thuû tinh tèi mÇu. Dung dÞch ®Öm pH = 10,6 Hoμ tan 54g amoni clorua vμo 500ml n−íc, thªm 350ml amoni hydroxyt ®Ëm ®Æc, thªm n−íc thμnh 1 lÝt, khuÊy ®Òu. Dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0.01M Pha chÕ tõ èng chuÈn(fixanal) EDTA 0.01M ChÊt chØ thô fluorexon 1% Dïng cèi chμy thuû tinh nghiÒn mÞn 0.1g chØ thÞ mμu fluorexon víi 10g Kali clorua, b¶o qu¶n trong lä thuû tinh mμu. A2.3. ThiÕt bÞ dông cô. C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c 0,0001g. Tñ sÊy ®¹t nhiÖt ®é 3000C cã bé phËn ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é tù ®éng. Lß nung ®¹t nhiÖt ®é 10000C ±500C cã bé phËn ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é tù ®éng. ChÐn b¹ch kim dung tÝch 30ml Chμy, cèi nghiÒn mÉu b»ng m· n·o. M¸y cÊt n−íc. Tñ hót h¬i ®éc.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 BÕp ®iÖn B×nh ®Þnh møc dung tÝch 25ml, 100ml, 200ml, 250ml, 500ml, 1000ml. Pipet dung tÝch 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 25ml, 50ml. èng ®ong dung tÝch 10ml, 20ml, 25ml, 50ml, 500ml. Sμng cã kÝch th−íc lç : 0,063mm; 0,10mm; 0,20mm. A3. Ph©n gi¶i mÉu thö Ph−ng ph¸p nμy ¸p dông cho mÉu chØ x¸c ®Þnh hμm l−îng MgO. C©n 0,1g mÉu thö trªn c©n cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,0001g chuyÓn vμo chÐn b¹ch kim tÈm −ít b»ng vμi giät n−íc, thªm tiÕp vμo chÐn 0,5ml axit sunfuric (1+1) vμ 15ml axit flohydric , lμm bay h¬i tõ tõ trªn bÕp ®iÖn ®Õn kh«. Thªm vμo chÐn tõ 8ml ®Õn 10ml axit flohydric n÷a vμ lμm bay h¬i ®Õn khi chÐn ngõng bèc khãi tr¾ng. Nung cÆn cßn l¹i trong chÐn b¹ch kim víi kho¶ng 2-3 g kalipyrosunphat ë nhiÖt ®é 7500C ±500C ®Õn tan trong. Lμm nguéi chÐn b¹ch kim vμ hoμ tan khèi ch¶y trong cèc thuû tinh ®· cã 50ml n−íc vμ 10ml axit clohydric ®Ëm ®Æc, ®un tíi tan trong råi lμm nguéi. ChuyÓn dung dÞch thu ®−îc vμo b×nh ®Þnh møc dung tÝch 250ml, thªm n−íc tíi v¹ch, l¾c ®Òu. Dung dÞch nμy dïng ®Ó x¸c ®Þnh thμnh phÇn magiª «xyt cã trong mÉu, ®−îc ký hiÖu lμ dung dÞch A A4. TiÕn hμnh thö A4.1 LÊy 25 ml dung dÞch A (môc A3) cho vμo cèc dung tÝch 250 ml, thªm n−íc cÊt ®Õn kho¶ng 100 ml. Thªm tiÕp vμo cèc 20 ml KOH 25%, 2ml KCN 5% vμ mét Ýt chØ thÞ fluorexon 1%. §Æt cèc lªn mét nÒn ®en, dïng dung dÞch EDTA 0.01 M chuÈn ®é dung dÞch trong cèc ®Õn khi dung dÞch chuyÓn tõ mμu xanh huúnh quang sang mμu hång. Ghi thÓ tÝch dung dÞch EDTA 0.01 M tiªu thô (V1). Lμm song song mét thÝ nghiÖm tr¾ng ®Ó hiÖu chØnh l−îng canxi cã trong dung dÞch vμ thuèc thö. Ghi thÓ tÝch dung dÞch EDTA 0.01 M tiªu thô (V01). A4.2 LÊy 25ml dung dÞch A (môc 3) cho vμo cèc dung tÝch 250ml, thªm n−íc ®Õn kho¶ng 100ml, thªm tiÕp vμo cèc 20ml dung dÞch ®Öm pH = 10.6, 2ml KCN 5%, 2ml dung dÞch hydroxylamin vμ 2-3 giät chØ thÞ eriocrom T ®en 0.1%. ChuÈn ®é tæng l−îng canxi vμ magiª b»ng dung dÞch EDTA 0.01 M ®Õn khi dung dÞch chuyÓn tõ mμu ®á nho sang mμu xanh n−íc biÓn. Ghi thÓ tÝch dung dÞch EDTA tiªu thô (V2). Lμm song song mét thÝ nghiÖm tr¾ng ®Ó hiÖu chØnh tæng l−îng canxi vμ magiª cã trong c¸c thuèc thö. Ghi thÓ tÝch dung dÞch EDTA tiªu thô (V02). A4.3 TÝnh kÕt qu¶ Hμm l−îng magiª «xit tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc:   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 0.000403[(V2 − V02 ) − (V1 − V01 )] % MgO = m x100 Trong ®ã: V2: Lμ thÓ tÝch dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0.01 M tiªu thô khi chuÈn ®é tæng l−îng canxi vμ magiª trong dung dÞch mÉu, tÝnh b»ng mililit. V02: lμ thÓ tÝch dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0.01 M tiªu thô khi chuÈn ®é tæng l−îng canxi vμ magiª trong mÉu tr¾ng, tÝnh b»ng mililit. V1: Lμ thÓ tÝch dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0.01 M tiªu thÞ khi chuÈn ®é riªng l−îng canxi trong dung dÞch mÉu, tÝnh b»ng mililit. V01: Lμ thÓ tÝch dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0.01 M tiªu thô khi chuÈn ®é riªng l−îng ccanxi trong mÉu tr¾ng, tÝnh b»ng mililit. m : Lμ l−îng mÉu lÊy ®Ó x¸c ®Þnh manhª oxit, tÝnh b»ng gam. 0.000403 : Lμ khèi l−îng magiª «xit t−¬ng øng víi 1ml dung dÞch EDTA 0.01 M, tÝnh b»ng gam. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ song song kh«ng lín h¬n 0.4% (Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi) Phô lôc B (Quy ®Þnh) X¸c ®Þnh thμnh phÇn cì h¹t theo ph−¬ng ph¸p sμng khÝ B1. Nguyªn t¾c X¸c ®Þnh hμm l−îng mÉu qua sμng 0,075mm . B2. Dông cô thiÕt bÞ thÝ nghiÖm C©n kü thuËt dïng trong phßng thÝ nghiÖm cã ®é chÝnh x¸c tíi 0,01g Tñ sÊy cã nhiÖt ®é kh«ng nhá h¬n110oC B×nh hót Èm Hép ®ùng mÉu Chæi quÐt mÉu (chæi l«ng nhá). Sμng khÝ (H×nh 1) 1.CÊu t¹o: KÝch th−íc vμ cÊu t¹o m¸y sμng khÝ phô thuéc vμo thiÕt kÕ cña nhμ s¶n xuÊt. CÊu t¹o vμ nguyªn lý sμng khÝ ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 1   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 1. Vá m¸y 8. Buång vËt liÖu 2. Buång hót bôi 9. VËt liÖu th« 3. §ai sμng 10.VËt liÖu mÞn 4. G¹t vËt liÖu 11. KhÝ vμo 5. L−íi sμng 12. KhÝ vμ h¹t mÞn 6. N¾p ®Ëy 13. VÞ trÝ thö ¸p suÊt 7. Vßi hót H×nh 1. S¬ ®å nguyªn lý cña sμng khÝ 2.Nguyªn lý ho¹t ®éng Kh«ng khÝ ®−îc thæi qua cöa 11 vμo trong buång vËt liÖu 8. T¹i buång vËt liÖu c¸c h¹t nhá d−íi t¸c dông cña khÝ vμ ¸p suÊt sÏ theo cöa 12 ra ngoμi. C¸c h¹t vËt liÖu to n»m l¹i trªn sμng ë buång vËt liÖu 8. B3. C¸ch tiÕn hμnh LÊy mÉu kiÓm tra theo TCVN7190-1: 2002 Lμm s¹ch hép ®ùng mÉu vμ sÊy ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi . Lμm s¹ch sμng vμ ®Ó kh« ( sμng 0,5mm vμ 0,075mm )   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 ChuÈn bÞ song song 3 mÉu , mçi mÉu c©n kho¶ng 300g . MÉu ®−îc sÊy ë nhiÖt ®é 110oC ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi vμ ®Ó nguéi trong b×nh hót Èm. Sμng mÉu b»ng sμng khÝ (H×nh1) theo quy tr×nh sau: C©n 100 g mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,01g (®· ®−îc sÊy ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi) cho vμo sμng 0,5mm, ®Ëy n¾p sμng l¹i vμ t¨ng ¸p lùc b¬m hót bôi tíi 3000 MPa, cho m¸y ch¹y sμng vËt liÖu trong 3 phót. Sau 3 phót lÊy sμng ra, kiÓm tra 100% l−îng mÉu ®· qua sμng 0,5mm. TiÕp tôc c©n 100g mÉu (mo) cho vμo sμng 0,075mm quy tr×nh sμng lÆp l¹i nh− trªn. Sau 3 phót dõng m¸y lÊy sμng ra, c©n l−îng mÉu (m1) cßn l¹i trªn sμng . B4. TÝnh kÕt qu¶ PhÇn tr¨m l−îng mÉu qua sμng tÝnh theo c«ng thøc. mo - m1 X = --------- x 100 m0 Trong ®ã: X: lμ l−îmg mÉu qua sμng, tÝnh theo phÇn tr¨m, % m1 : lμ l−îng mÉu cßn l¹i trªn sμng, tÝnh theo gam, g m0: lμ l−îng mÉu ban ®Çu tr−íc khi sμng, tÝnh theo gam, g KÕt qu¶ thö lμ trung b×nh cña ba lÇn x¸c ®Þnh song song, lÊy chÝnh x¸c tíi 1%.   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 Phô lôc C (Quy ®Þnh) X¸c ®Þnh hμm l−îng mÊt khi nung C1. Dông cô vμ thiÕt bÞ. ChÐn sø 30ml B×nh hót Èm Lß nung nhiệt ®é 1000± 50oC C©n ph©n tÝch chÝnh x¸c ®Õn 0,0001g C2. LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu LÊy mÉu kiÓm tra theo TCVN7190-1:2002 MÉu ®−a tíi phßng ph©n tÝch cã khèi l−îng kh«ng Ýt h¬n 300g. Trén ®Òu mÉu thö, dïng ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy kho¶ng 100g, tiÕp tôc dïng ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy kho¶ng 50g. dïng ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy kho¶ng 10g lμm mÉu ph©n tÝch . MÉu ®Ó ph©n tÝch ®−îc ®em nghiÒn trªn cèi m· n·o ®Õn cì h¹t 0,063mm . MÉu ®−îc sÊy ë nhiÖt ®é 105± 5oC ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi vμ ®Ó nguéi trong b×nh hót Èm. C3. TiÕn hμnh thö C©n chÐn sø ®· ®−îc nung ë nhiÖt ®é 1000± 50oC ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi . C©n 1g mÉu v÷a ®· ®−îc chuÈn bÞ theo môc C2 cho vμo chÐn sø vμ nung trong lß nung ë nhiÖt ®é 1000± 50oC kho¶ng 1- 1.5 giê, lÊy mÉu ra ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng. C©n, nung l¹i nhiÖt ®é trªn trong 15 phót vμ lÆp l¹i ®Õn khi khèi l−îng kh«ng ®æi. C4. TÝnh kÕt qu¶ Hμm l−îng mÊt khi nung ( MKN), tÝnh b»ng % theo c«ng thøc: m1 - m2 MKN = ------------------ x 100 m Trong ®ã: m1 Khèi l−îng mÉu vμ chÐn tr−íc khi nung, tÝnh b»ng gam m2 Khèi l−îng mÉu vμ chÐn sau khi nung, tÝnh b»ng gam m Khèi l−îng mÉu lÊy ph©n tÝch, tÝnh b»ng gam Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 0,01%   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 Phô lôc D (Quy ®Þnh) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é co(në) dμi cña v÷a D1. Nguyªn t¾c §é co (në) dμi cña v÷a ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ®é co ( në) dμi cña v÷a sau nung ë nhiÖt ®é 1400oC . D2. ThiÕt bÞ, dông cô C©n kü thuËt trong phßng thÝ nghiÖm cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0.1 g; Khu«n mÉu: B»ng thÐp cã kÝch th−íc 40 mm x40 mm x 160 mm, bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a khu«n vμ mÉu thö ph¶i nh½n, chÆt , kÝn; Th−íc cÆp cã v¹ch chia ®Õn 0,05mm; Tñ sÊy: Cã nhiÖt ®é lμm viÖc kh«ng nhá h¬n 110oC vμ ph¶i cã bé phËn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é; TÊm sÊy: B»ng kim lo¹i cã thÓ sÊy ®ång thêi ®−îc 3 viªn mÉu thö vμ ph¶i cã c¸c lç th«ng ®−êng kÝnh 10mm ph©n bè ®Òu ®Æn, kho¶ng c¸ch t©m cña c¸c lç lμ 15mm ; Lß nung : Ph¶i ®¹t tíi nhiÖt ®é vμ tèc ®é n©ng nhiÖt theo yªu cÇu ë D 3.3 ; Que ®¶o : B»ng gç, b¸n kÝnh cong cña ®Çu que kho¶ng 10mm. D3. C¸ch tiÕn hμnh D3.1 ChuÈn bÞ mÉu thö LÊy mÉu thö theo TCVN 7190.1:2002. Khèi l−îng 2kg; Trén ®Òu mÉu víi l−îng n−íc võa ®ñ dÎo ®Ó ®ãng khu«n ; Cho v÷a vμo khu«n t¹o h×nh, dïng que ®¶o trén ®¶o mÉu vμ dïng dao g¹t ph¼ng mÆt mÉu; §Æt mét tê giÊy máng lªn mÆt mÉu, ®Æt nhÑ tÊm sÊy lªn trªn tê giÊy, lËt ng−îc khu«n vμ tÊm sÊy ®Ó tÊm sÊy trë thμnh ®¸y vμ nhÑ nhμng nhÊc tÊm khu«n ra. Khi th¸o khu«n kh«ng ®−îc lμm cho mÉu thö bÞ biÕn d¹ng ; Sau khi th¸o khu«n, ngay lËp tøc dïng hai ®Çu nhän cña th−íc cÆp Ên nhÑ lªn ®−êng t©m theo chiÒu dμi mÆt viªn mÉu víi ®é s©u cña lç lμ 2mm, kho¶ng c¸ch Lo gi÷a 2 ®iÓm ®¸nh dÊu lμ 140 mm . §Ó mÉu kh« tù nhiªn trong kh«ng khÝ 24 giê. D3.2. SÊy mÉu thö §Æt mÉu thö vμo tñ sÊy, t¨ng nhiÖt ®é lªn 650 C ± 50C, l−u nhiÖt kho¶ng 5 giê ®Õn 6 giê ; N©ng nhiÖt ®é tñ sÊy lªn 1100 C ± 50C, l−u nhiÖt kho¶ng 3 giê ®Õn 5 giê;   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 LÊy mÉu thö ra c©n vμ cø c¸ch 1 giê c©n mÉu mét lÇn cho ®Õn khi sai lÖch cña hai lÇn c©n kÕ tiÕp nhau kh«ng qu¸ 0,2% ; Lμm nguéi mÉu thö trong tñ sÊy ®Õn nhiÖt ®é m«i tr−êng vμ ®o kho¶ng c¸ch L1 cña hai ®iÓm ®· ®¸nh dÊu trªn mÉu thö. D3.3. Nung mÉu thö R¶i trªn bÒ mÆt lß mét líp s¹n chÞu löa cã kÝch th−íc h¹t 0,5 mm vμ kh«ng cã ph¶n øng víi mÉu thö; §Æt mÉu thö vμo lß nung, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÉu thö vμ gi÷a mÉu thö víi thμnh lß kh«ng ®−îc nhá h¬n 20 mm; N©ng nhiÖt ®é lß ®Õn 1000oC víi tèc ®é 5 -100C/phót, tõ 1000oC ®Õn 1400oC tèc ®é n©ng nhiÖt lμ 5oC / phót (l−u ë nhiÖt ®é 1400oC 3 giê). Lμm nguéi mÉu thö trong lß ®Õn nhiÖt ®é m«i tr−êng; §o kho¶ng c¸ch L2 gi÷a hai ®iÓm ®· ®¸nh dÊu trªn bÒ mÆt cña mÉu thö. D3. 4. TÝnh kÕt qu¶ D3. 4. 1. §é co(në) dμi cña mÉu sau sÊy ( Δ Ls ) vμ sau nung (Δ Ln ) ®−îc tÝnh theo c«ng thøc (1) vμ (2) nh− sau : L 1 - Lo ΔLs = X 100 (1) Lo L2 L0 ΔLn = X 100 (2) L0 Trong ®ã : ΔLs : §é co (në) dμi cña mÉu sau sÊy , % Δ Ln : §é co (në) dμi cña mÉu sau nung , % Lo : Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm sau khi th¸o khu«n lμ 140 mm . L1 : Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm sau khi sÊy, mm. L2 : Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm sau khi nung , mm . D3.4.2. §é co (në) dμi sau sÊy vμ sau nung ®−îc tÝnh b»ng trung b×nh céng kÕt qu¶ cña ba viªn mÉu thö . §é co ( gi¶m chiÒu dμi ) ®−îc biÓu thÞ b»ng gi¸ trÞ ©m ( - ) , ®é në ( t¨ng chiÒu dμi ) ®−îc biÓu thÞ b»ng gi¸ trÞ d−¬ng (+) viÕt tr−íc kÕt qu¶ thö.   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 383 : 2006 Trong qu¸ tr×nh thö, nÕu viªn mÉu cã vÕt nøt b»ng hoÆc lín h¬n 0,5 mm th× ph¶i tiÕn hμnh thö l¹i. _______________________________   Page 15 
Đồng bộ tài khoản