TCXDVN 386 2007

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
92
lượt xem
39
download

TCXDVN 386 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 386 2007: Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy. Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của các loại cửa như cửa đi, cửa chắn, cửa sổ,… được thiết kế để lắp đặt trong các ô cửa nằm trong bộ phận ngăn cách theo phương thẳng đứng có yêu cầu về khả năng chịu lửa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 386 2007

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè 07 /2007/Q§- BXD Hμ Néi, ngμy 23 th¸ng 01 n¨m 2007 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 386 : 2007 "Thö nghiÖm kh¶ n¨ng chÞu löa. Cöa ®i vμ cöa ng¨n ch¸y" Bé tr−ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam : TCXDVN 386 : 2007 "Thö nghiÖm kh¶ n¨ng chÞu löa . Cöa ®i vμ cöa ch¾n ng¨n ch¸y" §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./. KT. Bé tr−ëng N¬i nhËn: Thø tr−ëng - Nh− ®iÒu 3 - Website ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ §· ký - L−u VP, Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 TcxdVN 386 : 2007 (bs en 1634-1 : 2000) Biªn so¹n lÇn 1 thö nghiÖm kh¶ n¨ng chÞu löa - Cöa ®i vμ cöa ch¾n ng¨n ch¸y Fire Resistance Test - Fire Door and Shutter Assemblies   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn TCXDVN 386 : 2007 (BS EN 1634-1 : 2000) Thö nghiÖm kh¶ n¨ng chÞu löa - Cöa ®i vμ cöa ch¾n ng¨n ch¸y do ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng biªn dÞch, Vô Khoa häc C«ng nghÖ tr×nh duyÖt, Bé X©y dùng ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè:............/..............., ngμy ..../............./2007   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 Môc lôc 1 Ph¹m vi ¸p dông .............................................................................................. 8 2 Tμi liÖu viÖn dÉn ............................................................................................... 9 3 ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa.................................................................................. 9 3.1 Cöa ®i hoÆc cöa ch¾n...........................................................................................9 3.2 Phô kiÖn cöa.......................................................................................................10 3.3 Më vÒ mét phÝa ...................................................................................................10 3.4 Më vÒ hai phÝa ....................................................................................................10 3.5 Gio¨ng ng¨n löa .................................................................................................10 3.6 Gio¨ng ng¨n khãi ...............................................................................................10 3.7 MÆt sμn...............................................................................................................10 3.8 Thanh bËu cöa....................................................................................................10 3.9 Khe hë ................................................................................................................10 3.10 Liªn kÕt xuyªn ..................................................................................................11 3.11 KÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn ..................................................................................11 3.12 KÕt cÊu g¸ ®ì thùc tÕ........................................................................................11 3.13 MÉu thö nghiÖm................................................................................................11 3.14 Thanh ®è ngang ...............................................................................................11 3.15 TÊm bÞt cè ®Þnh phÝa trªn ..................................................................................11 3.16 TÊm c¸nh gi¶ phÝa trªn .....................................................................................11 3.17 TÊm bÞt cè ®Þnh c¹nh cöa..................................................................................12 3.18 TÊm cöa chÝnh ..................................................................................................12 4 ThiÕt bÞ thö nghiÖm ........................................................................................ 12 5 §iÒu kiÖn thö nghiÖm..................................................................................... 12 6 MÉu thö nghiÖm ............................................................................................. 12 6.1 KÝch cì................................................................................................................12 6.2 Sè l−îng .............................................................................................................13   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 6.3 ThiÕt kÕ...............................................................................................................13 6.4 ChÕ t¹o mÉu .......................................................................................................13 6.5 KiÓm tra, x¸c nhËn..............................................................................................13 7 L¾p dùng mÉu thö nghiÖm ............................................................................ 14 7.1 Nguyªn t¾c chung...............................................................................................14 7.2 KÕt cÊu g¸ ®ì .....................................................................................................15 7.2.1 Nguyªn t¾c chung........................................................................................15 7.2.2 KÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn .............................................................................15 7.2.3 L¾p dùng kÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn hoÆc c¸c kÕt cÊu g¸ ®ì thùc tÕ.............15 7.3 Khe hë ................................................................................................................16 8 C¸c ®iÒu kiÖn cÇn ®¶m b¶o kh¸c.................................................................. 17 8.1 §é Èm.................................................................................................................17 8.2 B¶o d−ìng c¬ häc...............................................................................................17 9 L¾p ®Æt c¸c ®Çu ®o ........................................................................................ 35 9.1 §Çu ®o nhiÖt .......................................................................................................35 9.1.1 §Çu ®o nhiÖt l¾p trong lß thö nghiÖm (tÊm ®o nhiÖt) ....................................36 9.1.2 §Çu ®o nhiÖt dïng cho bÒ mÆt kh«ng tiÕp xóc víi löa..................................36 9.2 ¸p suÊt khÝ..........................................................................................................68 9.3 §o cong vªnh cña mÉu.......................................................................................68 9.4 §o bøc x¹ nhiÖt...................................................................................................69 10 Quy tr×nh thö nghiÖm................................................................................... 69 10.1 C¸c phÐp ®o, kiÓm tra vμ chuÈn bÞ tr−íc thö nghiÖm ........................................69 10.1.1 Nguyªn t¾c chung......................................................................................69 10.1.2 §o khe hë ..................................................................................................69 10.1.3 §o lùc c¶n gi÷ ............................................................................................70 10.1.4 KiÓm tra t×nh tr¹ng ®ãng ............................................................................70 10.2 Thö nghiÖm ®èt.................................................................................................71 10.2.1 Nguyªn t¾c chung......................................................................................71 10.2.2 TÝnh toμn vÑn .............................................................................................71 10.2.3 TÝnh c¸ch nhiÖt ..........................................................................................71 10.2.4 TÝnh bøc x¹ nhiÖt .......................................................................................71   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 11 Tiªu chÝ ®¸nh gi¸.......................................................................................... 71 11.1 TÝnh toμn vÑn....................................................................................................71 11.2 TÝnh c¸ch nhiÖt .................................................................................................71 11.2.1 Nguyªn t¾c chung......................................................................................72 11.2.2 NhiÖt ®é gia t¨ng trung b×nh.......................................................................72 11.2.3 NhiÖt ®é gia t¨ng lín nhÊt ..........................................................................72 11.3 Bøc x¹ nhiÖt......................................................................................................72 12 B¸o c¸o kÕt qu¶ ........................................................................................... 72 13 øng dông trùc tiÕp kÕt qu¶ thö nghiÖm ..................................................... 77 13.1 Nguyªn t¾c chung.............................................................................................78 13.2 VËt liÖu vμ chÕ t¹o ............................................................................................78 13.2.1 Nguyªn t¾c chung......................................................................................78 13.2.2 Quy ®Þnh vÒ nh÷ng thay ®æi cho phÐp ®èi víi vËt liÖu vμ chÕ t¹o..............78 13.2.3 C¸c chi tiÕt hoμn thiÖn ...............................................................................79 13.2.4 Khu«n cöa .................................................................................................80 13.2.5 Phô kiÖn.....................................................................................................80 13.3 Thay ®æi cho phÐp vÒ kÝch cì ...........................................................................81 13.3.1 Nguyªn t¾c chung......................................................................................81 13.3.2 Kho¶ng thêi gian thö nghiÖm .....................................................................81 13.3.3 Thay ®æi vÒ kÝch cì cã liªn quan ®Õn d¹ng cña s¶n phÈm.........................81 13.4 Nh÷ng côm cöa cã cÊu t¹o ®èi xøng.................................................................88 13.4.1 Nguyªn t¾c chung......................................................................................88 13.4.2 Nh÷ng nguyªn t¾c cô thÓ ...........................................................................88 13.5 C¸c kÕt cÊu g¸ ®ì.............................................................................................90 13.5.1 Nguyªn t¾c chung......................................................................................90 13.5.2 C¸c kÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn d¹ng cøng cã khèi l−îng thÓ tÝch lín...........90 13.5.3 C¸c kÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn d¹ng cøng cã khèi l−îng thÓ tÝch nhá..........91 13.5.4 C¸c kÕt cÊu g¸ ®ì d¹ng mÒm ....................................................................91 13.5.5 Nguyªn t¾c riªng ®èi víi c¸c côm cöa b¶n lÒ hoÆc cöa xoay quanh trôc ®øng .....................................................................................................................91 13.6 C¸c kÕt cÊu g¸ ®ì thùc tÕ .................................................................................92   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 Phô lôc A (tham kh¶o) Nh÷ng yªu cÇu cÇn ®¶m b¶o ®èi víi kÕt cÊu g¸ ®ì ............................................................................................................................ 93 Phô lôc B (tham kh¶o) Ph¹m vi øng dông trùc tiÕp - C¸c giíi h¹n vÒ thay ®æi kÝch th−íc cho phÐp................................................................................... 95 Phô lôc C (tham kh¶o) C¬ së chung cho nh÷ng nguyªn t¾c ®−a ra Ph¹m vi øng dông trùc tiÕp cña kÕt qu¶ thö nghiÖm khi xem xÐt yÕu tè mÉu cã kÕt cÊu ®èi xøng vμ yÕu tè kÕt cÊu g¸ ®ì khi thö nghiÖm................................... 98 Phô lôc D (Tham kh¶o) Mét sè h×nh ¶nh minh ho¹ c¸c lo¹i cöa thuéc ph¹m vi ¸p dông cña tiªu chuÈn ................................................................... 111   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 Thö nghiÖm kh¶ n¨ng chÞu löa - Cöa ®i vμ cöa ch¾n ng¨n ch¸y Fire Resistance Test - Fire Door and Shutter Assemblies Yªu cÇu vÒ an toμn thö nghiÖm Mäi c¸ nh©n hay tæ chøc qu¶n lý hay triÓn khai thö nghiÖm theo tiªu chuÈn nμy cÇn chó ý, ®©y lμ d¹ng thö nghiÖm ch¸y th−êng cã c¸c yÕu tè nguy hiÓm nh− kh¶ n¨ng sinh khãi lÉn khÝ ®éc. MÆt kh¸c, do kÝch th−íc vμ träng l−îng mÉu th−êng lín, vÊn ®Ò an toμn cho ng−êi vμ thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o mÉu vμ tiÕn hμnh thö nghiÖm cÇn ®−îc quan t©m chÆt chÏ. Tr−íc khi tiÕn hμnh thö nghiÖm ph¶i cã ®¸nh gi¸ vÒ c¸c yÕu tè rñi ro vμ tÝnh nguy hiÓm ®èi víi søc khoÎ con ng−êi ®Ó ®−a ra nh÷ng chØ dÉn vÒ an toμn cho toμn bé c«ng t¸c thö nghiÖm. CÇn cã B¶n chØ dÉn an toμn thö nghiÖm. Ngoμi ra còng cÇn cã ch−¬ng tr×nh tËp huÊn thÝch hîp cho c¸c c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c thö nghiÖm. Nh©n viªn cña phßng thö nghiÖm ph¶i tu©n thñ ®óng nh÷ng ®iÒu trong B¶n chØ dÉn an toμn thö nghiÖm t¹i mäi thêi ®iÓm. 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy m« t¶ ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng chÞu löa cña c¸c lo¹i cöa nh− cöa ®i, cöa ch¾n, cöa sæ, ®−îc thiÕt kÕ ®Ó l¾p ®Æt trong c¸c « cöa n»m trong bé phËn ng¨n c¸ch theo ph−¬ng th¼ng ®øng cã yªu cÇu vÒ kh¶ n¨ng chÞu löa. Cô thÓ gåm c¸c d¹ng cöa sau (xem h×nh minh ho¹ trong Phô lôc D): − Cöa b¶n lÒ vμ cöa xoay theo trôc ®øng; − Cöa tr−ît theo ph−¬ng ngang, cöa tr−ît theo ph−¬ng ®øng, cöa toμn m¶ng;   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 − Cöa ch¾n d¹ng s¾t xÕp cã 1 líp vá b»ng kim lo¹i, kh«ng c¸ch nhiÖt; − Cöa tr−ît cã c¸nh gÊp; − Cöa më lËt; − Cöa cuèn. Cã thÓ ¸p dông tiªu chuÈn nμy ®Ó thö nghiÖm kh¶ n¨ng chÞu löa cña mét sè lo¹i cöa ra vμo dïng cho thang m¸y. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCXDVN 342 : 2005 Thö nghiÖm chÞu löa C¸c bé phËn kÕt cÊu cña ng«i nhμ - PhÇn 1: Yªu cÇu chung BS EN 1634-1 : 2000 Thö nghiÖm kh¶ n¨ng chÞu löa cña cöa ®i vμ cöa ch¾n PhÇn 1 Cöa ®i vμ cöa ch¾n ng¨n ch¸y EN 1363-2 : 1999 Thö nghiÖm kh¶ n¨ng chÞu löa - PhÇn 2: Nh÷ng quy tr×nh thö nghiÖm bæ sung vμ thay thÕ. EN ISO 13943 An toμn ch¸y - Tõ vùng (ISO/DIS 13943:1998) 3 ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa nªu trong ISO/DIS 13943, TCXDVN 342:2005 còng nh− c¸c thuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa d−íi ®©y ®−îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nμy: 3.1 Cöa ®i hoÆc cöa ch¾n Lμ mét côm hoμn chØnh bao gåm tÊt c¶ c¸c bé phËn nh− khu«n hoÆc thanh dÉn h−íng, b¶n c¸nh cöa, tÊm cöa cuèn hoÆc tÊm cöa xÕp, v.v, dïng ®Ó ch¾n kÝn c¸c « cöa trong nh÷ng bé phËn ng¨n c¸ch. C¸c cöa nμy cßn ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt kh¸c, nÕu ®−îc sö dông trong thùc tÕ nh− c¸c TÊm bÞt cè ®Þnh c¹nh cöa, TÊm kÝnh quan s¸t hoÆc TÊm bÞt cè ®Þnh phÝa trªn, cïng tÊt c¶ c¸c phô kiÖn cña cöa kÓ c¶ chi tiÕt gio¨ng bÞt (dïng ®Ó ng¨n c¶n löa hoÆc khãi hay dïng cho nh÷ng môc ®Ých kh¸c nh− th«ng giã hoÆc c¸ch ©m).   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 §Ó m« t¶ cöa víi ®Çy ®ñ c¸c bé phËn vμ chi tiÕt nh− trªn, trong tiªu chuÈn cßn sö dông thuËt ng÷ Côm cöa 3.2 Phô kiÖn cöa Lμ nh÷ng chi tiÕt nh− b¶n lÒ, tay cÇm, kho¸, thanh kÐo më khÈn cÊp, n¾p che æ kho¸, tÊm g¾n ch÷, tÊm ®Èy cöa, bé phËn tr−ît, thiÕt bÞ ®ãng më, bé phËn ®iÖn, d©y dÉn, v.v. cã thÓ ®−îc l¾p hoÆc ph¶i l¾p vμo côm cöa. 3.3 Më vÒ mét phÝa Më vÒ duy nhÊt mét phÝa cña c¸nh cöa. 3.4 Më vÒ hai phÝa Më theo c¶ hai phÝa cña c¸nh cöa. 3.5 Gio¨ng ng¨n löa Lμ gio¨ng ®−îc g¾n vμo mÐp cña c¸nh hoÆc khu«n cöa víi môc ®Ých kÐo dμi thêi gian ®¶m b¶o tÝnh toμn vÑn cña côm cöa khi chÞu löa. 3.6 Gio¨ng ng¨n khãi Lμ gio¨ng ®−îc g¾n vμo mÐp cña c¸nh hoÆc khu«n cöa víi môc ®Ých ng¨n c¶n sù lät qua cña khãi hoÆc khÝ nãng. 3.7 MÆt sμn Lμ bÒ mÆt trªn cña mét bé phËn dïng ®Ó m« pháng sμn nhμ, ®Æt n»m ngang phÝa d−íi côm cöa ®−îc thö nghiÖm. MÆt sμn ph¶i kÐo liªn tôc tõ bÒ mÆt kh«ng tiÕp xóc víi löa sang bÒ mÆt tiÕp xóc víi löa cña côm cöa. 3.8 Thanh bËu cöa Lμ bé phËn nèi ë phÝa d−íi hai thanh khu«n däc cña cöa, thanh nμy cã thÓ ®−îc ®Æt kÝn trong sμn hoÆc ®Ó lé trªn sμn vμ nh×n thÊy ®−îc. 3.9 Khe hë   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 Lμ kho¶ng th«ng gi÷a hai bÒ mÆt hoÆc mÐp quy −íc kÒ nhau, vÝ dô gi÷a mÐp cña c¸nh cöa vμ hÌm cña khu«n (xem thªm vÝ dô tõ H×nh 9 ®Õn H×nh 12). 3.10 Liªn kÕt xuyªn Lμ chi tiÕt ®Ó cè ®Þnh hoÆc ®Ó gi÷ kho¶ng c¸ch, ch¹y xuyªn tõ mÆt nμy qua mÆt kia cña cÊu tróc cöa hoÆc g¾n kÕt trùc tiÕp hai bÒ mÆt cöa vμo nhau. 3.11 KÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn Lμ mét d¹ng kÕt cÊu ®−îc sö dông ®Ó g¸ ®ì côm cöa thö nghiÖm vμ ®Ëy kÝn miÖng lß ®èt. KÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu löa cÇn thiÕt vμ ¶nh h−ëng cña nã ®Õn côm cöa trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸. 3.12 KÕt cÊu g¸ ®ì thùc tÕ Lμ mét kÕt cÊu cô thÓ mμ trong thùc tÕ côm cöa thö nghiÖm ®−îc l¾p ®Æt vμo. Nã còng ®−îc sö dông ®Ó ®Ëy kÝn miÖng lß vμ cã kh¶ n¨ng nhÊt ®Þnh vÒ chÞu gi·n në nhiÖt còng nh− ng¨n c¶n sù truyÒn nhiÖt cã thÓ x¶y ra trong thùc tÕ. 3.13 MÉu thö nghiÖm Lμ mét côm cöa ®i hoÆc cöa ch¾n ®−îc l¾p ®Æt trong kÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn hoÆc kÕt cÊu g¸ ®ì thùc tÕ cho phÐp cã thÓ tiÕn hμnh thö nghiÖm. 3.14 Thanh ®è ngang Lμ mét thanh ch¹y ngang nèi tõ thanh khu«n däc nμy sang thanh khu«n däc kia vμ n»m s¸t mÐp trªn cïng cña tÊm c¸nh cöa ®Ó ph©n c¸ch tÊm c¸nh cöa víi TÊm bÞt cè ®Þnh phÝa trªn (H×nh 24). 3.15 TÊm bÞt cè ®Þnh phÝa trªn Lμ mét tÊm cè ®Þnh ®Æt phÝa trªn cña cöa, c¸c c¹nh ®−îc bao quanh bëi c¸c bé phËn lμ thanh khu«n ngang trªn cïng, c¸c thanh khu«n däc vμ thanh ®è ngang (H×nh 24, H×nh 27). 3.16 TÊm c¸nh gi¶ phÝa trªn   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 Lμ mét tÊm n»m phÝa trªn cña tÊm cöa, ®−îc cè ®Þnh vμo gi÷a thanh khu«n ngang trªn cïng vμ hai thanh khu«n däc, kh«ng cã thanh ®è ngang. TÊm nμy cã chiÒu dμy vμ h×nh thøc bªn ngoμi gièng hÖt tÊm cöa (H×nh 23). 3.17 TÊm bÞt cè ®Þnh c¹nh cöa Lμ mét tÊm cè ®Þnh g¾n vμo mét bªn cña cöa vμ lμ mét phÇn cña mÉu thö nghiÖm (H×nh 27) 3.18 TÊm cöa chÝnh Lμ tÊm c¸nh cöa lín nhÊt hoÆc cã g¾n tay n¾m, ®−îc coi lμ tÊm cöa cã ho¹t ®éng chñ ®¹o trong mét côm cöa nhiÒu c¸nh. NÕu c¸c tÊm c¸nh cña côm cöa nhiÒu c¸nh cã kÝch th−íc nh− nhau vμ tÊt c¶ ®Òu cã tay n¾m (hoÆc nh÷ng phô kiÖn kh¸c, vÝ dô: tÊm ch¹m ®Èy cöa) th× côm cöa ®ã ®−îc coi lμ kh«ng cã tÊm cöa chÝnh. 4 ThiÕt bÞ thö nghiÖm C¸c thiÕt bÞ thö nghiÖm ph¶i phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu nªu ra trong tiªu chuÈn TCXDVN 342 : 2005 vμ nÕu cã yªu cÇu bæ sung kh¸c th× cßn ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn EN 1363-2 : 1999 5 §iÒu kiÖn thö nghiÖm C¸c ®iÒu kiÖn vÒ gia t¨ng nhiÖt vμ ¸p lùc còng nh− ¸p suÊt khÝ trong lß thö nghiÖm ph¶i tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu nªu ra trong TCXDVN 342 : 2005, nÕu cã yªu cÇu bæ sung kh¸c th× cßn ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn EN 1363-2 : 1999 6 MÉu thö nghiÖm 6.1 KÝch cì MÉu thö nghiÖm vμ mäi bé phËn thuéc mÉu ph¶i cã kÝch th−íc gièng nh− thùc tÕ, trõ khi bÞ h¹n chÕ bëi kÝch th−íc cña miÖng lß (th«ng th−êng kÝch th−íc miÖng lß thö nghiÖm lμ 3m x 3m). NÕu c¸c côm cöa kh«ng ®−îc thö nghiÖm b»ng kÝch th−íc   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 thùc th× ph¶i thö nghiÖm víi kÝch th−íc lín nhÊt cã thÓ ®−îc, theo quy ®Þnh trong môc 7.2.3 . 6.2 Sè l−îng Sè l−îng mÉu thö nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o theo yªu cÇu nªu ra trong TCXDVN 342 : 2005. NÕu thö nghiÖm chØ ®−îc tiÕn hμnh trªn mét phÝa, do nguyªn nh©n côm cöa cã cÊu t¹o ®èi xøng hoÆc do lo¹i cöa cÇn thö nghiÖm chØ yªu cÇu chÞu löa trªn mét mÆt nhÊt ®Þnh, th× nh÷ng ®iÒu nμy ph¶i ®−îc ghi cô thÓ vμo b¸o c¸o. 6.3 ThiÕt kÕ §Ó cã ®−îc ph¹m vi øng dông kÕt qu¶ thö nghiÖm réng nhÊt, khi thiÕt kÕ mÉu thö nghiÖm vμ lùa chän kÕt cÊu g¸ ®ì ph¶i dùa trªn nh÷ng yªu cÇu nªu trong môc 13 . Ng−êi ®Æt hμng thö nghiÖm ph¶i cung cÊp cho phßng thö nghiÖm c¸c trÞ sè khe hë theo thiÕt kÕ (xem môc 3.9 ), kÓ c¶ c¸c gi¸ trÞ dung sai. Víi nh÷ng côm cöa cã l¾p c¸c TÊm bÞt cè ®Þnh c¹nh cöa, TÊm c¸nh gi¶ phÝa trªn hoÆc TÊm bÞt cè ®Þnh phÝa trªn, cã kÝnh hay kh«ng cã kÝnh, th× nh÷ng bé phËn nμy ph¶i ®−îc thö nghiÖm nh− mét phÇn cña côm cöa. TÊm bÞt cè ®Þnh c¹nh cöa lu«n ph¶i ®Æt ë bªn cã l¾p bé phËn chèt cöa. MÉu thö nghiÖm ph¶i ®¹i diÖn hoμn toμn cho c¸c côm cöa dù ®Þnh sö dông trong thùc tÕ, bao gåm tÊt c¶ c¸c líp hoμn thiÖn bÒ mÆt còng nh− c¸c chi tiÕt l¾p ®Æt kh«ng thÓ thiÕu cña mÉu vμ cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù lμm viÖc cña mÉu trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm. 6.4 ChÕ t¹o mÉu MÉu thö nghiÖm ph¶i ®−îc chÕ t¹o tu©n thñ theo c¸c yªu cÇu nªu ra trong tiªu chuÈn TCXDVN 342 : 2005. 6.5 KiÓm tra, x¸c nhËn   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 Ng−êi ®Æt hμng thö nghiÖm ph¶i ®−a ra c¸c chØ tiªu kü thuËt ®Çu vμo vÒ cÊu t¹o cña mÉu ®Ó phßng thö nghiÖm tiÕn hμnh kiÓm tra vμ x¸c nhËn tr−íc khi tiÕn hμnh thö nghiÖm. Nh÷ng h−íng dÉn chi tiÕt vÒ c«ng t¸c kiÓm tra, x¸c nhËn mÉu thö nghiÖm ®−îc tr×nh bμy trong tiªu chuÈn TCXDVN 342 : 2005. NÕu viÖc kiÓm tra c¸c chØ tiªu kü thuËt trªn mÉu cã thÓ g©y ra khuyÕt tËt hoÆc h− háng mÉu thö nghiÖm vμ viÖc kiÓm tra c¸c chØ tiªu kü thuËt còng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc trªn mÉu ®· qua thö nghiÖm, th×: a) Phßng thö nghiÖm cÇn yªu cÇu ®−îc kiÓm tra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o t¹i n¬i s¶n xuÊt cña nh÷ng côm cöa sÏ ®−îc lμm thö nghiÖm; hoÆc b) Phßng thö nghiÖm yªu cÇu ng−êi ®Æt hμng thö nghiÖm ph¶i cung cÊp thªm mét bé mÉu hoÆc mét phÇn cña côm mÉu t−¬ng tù ®Ó kiÓm tra riªng, ngoμi sè l−îng mÉu thö nghiÖm chÞu löa theo yªu cÇu. MÉu ®−a vμo lμm thö nghiÖm ®−îc lÊy ngÉu nhiªn trong sè mÉu ®−îc göi ®Õn, nh÷ng mÉu cßn l¹i ®−îc dïng ®Ó kiÓm tra c¸c chØ tiªu kü thuËt ®Çu vμo. 7 L¾p dùng mÉu thö nghiÖm 7.1 Nguyªn t¾c chung MÉu thö nghiÖm ph¶i ®−îc l¾p ®Æt cμng gièng víi c¸ch l¾p ®Æt trong thùc tÕ cμng tèt. MÉu thö nghiÖm ph¶i ®−îc l¾p ®Æt trong kÕt cÊu g¸ ®ì t−¬ng tù kÕt cÊu g¸ ®ì dù kiÕn ®−îc sö dông trong thùc tÕ. CÊu t¹o cña liªn kÕt gi÷a mÉu cöa vμ kÕt cÊu g¸ ®ì, bao gåm tÊt c¶ c¸c chi tiÕt ®inh vÝt , ph¶i gièng nh− cÊu t¹o ®−îc sö dông trong thùc tÕ vμ ph¶i ®−îc coi lμ mét bé phËn cña mÉu thö nghiÖm. Khi l¾p ®Æt, bÒ mÆt cña cöa, khu«n vμ bÒ mÆt tiÕp xóc víi löa cña kÕt cÊu g¸ ®ì ph¶i n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng, trõ khi cÊu t¹o thùc tÕ kh«ng cho phÐp l¾p ®Æt nh− vËy. Toμn bé bÒ mÆt cña mÉu thö nghiÖm cïng víi phÇn kÝch th−íc tèi thiÓu cña kÕt cÊu g¸ ®ì nh− nªu trong môc 7.2.3 ph¶i cïng chÞu t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn nhiÖt thö nghiÖm.   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 7.2 KÕt cÊu g¸ ®ì 7.2.1 Nguyªn t¾c chung Kh¶ n¨ng chÞu löa cña c¸c lo¹i kÕt cÊu g¸ ®ì ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh trong mét thö nghiÖm riªng kh«ng cïng víi thö nghiÖm ®èt cña côm cöa. Kh¶ n¨ng chÞu löa ®ã tèi thiÓu còng ph¶i t−¬ng ®−¬ng víi kh¶ n¨ng chÞu löa dù kiÕn cña côm cöa ®−îc thö nghiÖm. 7.2.2 KÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn ViÖc sö dông kÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn ph¶i ®¶m b¶o ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh sö dông th«ng th−êng trong thùc tÕ cña côm cöa. Nguyªn t¾c xem xÐt ¸p dông kÕt qu¶ thö nghiÖm mÉu trªn kÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn cho nh÷ng tr−êng hîp thùc tÕ l¾p ®Æt trªn c¸c kÕt cÊu g¸ ®ì kh¸c tiªu chuÈn ®−îc tr×nh bμy trong môc 13.5 . C¸ch lùa chän kÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn tu©n theo chØ dÉn trong tiªu chuÈn TCXDVN 342 : 2005. 7.2.3 L¾p dùng kÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn hoÆc c¸c kÕt cÊu g¸ ®ì thùc tÕ C¸c kÕt cÊu g¸ ®ì vμ h×nh thøc l¾p ®Æt c¸c d¹ng cöa cÇn thö nghiÖm ®−îc minh ho¹ tõ H×nh 1 ®Õn H×nh 8. Nh÷ng v¸ch ng¨n hoÆc t−êng trong c¸c kÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn d¹ng mÒm vμ c¸c kÕt cÊu g¸ ®ì thùc tÕ, ph¶i ®−îc l¾p dùng ®Ó c¸c biªn th¼ng ®øng cña kÕt cÊu g¸ ®ì cã thÓ cong vªnh tù do theo ph−¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng cña chóng. Tøc lμ c¸c biªn th¼ng ®øng cña kÕt cÊu g¸ ®ì kh«ng bÞ liªn kÕt ng¨n c¶n cong vªnh ngoμi mÆt ph¼ng. T−êng trong c¸c kÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn d¹ng cøng ph¶i ®−îc l¾p dùng ®Ó c¸c biªn th¼ng ®øng kh«ng ®−îc cong vªnh tù do theo ph−¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng mÉu. Tøc lμ nã ph¶i ®−îc cè ®Þnh vμo khung chøa mÉu theo c¸ch thøc sÏ sö dông trong thùc tÕ.   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 KÕt cÊu g¸ ®ì ph¶i ®−îc chÕ t¹o trong khung g¸ mÉu phï hîp víi c¸c yªu cÇu nªu trong tiªu chuÈn TCXDVN 342 : 2005. KÕt cÊu g¸ ®ì ph¶i ®−îc chÕ t¹o tr−íc khi côm mÉu ®−îc chÌn l¾p vμo, nh−ng ph¶i chõa ra mét kho¶ng cã kÝch th−íc thÝch hîp, ngo¹i trõ tr−êng hîp trong thùc tÕ nã ®−îc l¾p ®Æt cïng víi côm cöa b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p cè ®Þnh theo thiÕt kÕ. ë hai bªn vμ phÝa trªn cña « trèng chõa ra ®Ó l¾p côm cöa ph¶i cã mét vïng diÖn tÝch thuéc kÕt cÊu g¸ ®ì víi bÒ réng tèi thiÓu lμ 200mm ph¶i chÞu sù t¸c ®éng cña m«i tr−êng nhiÖt ®é thö nghiÖm trong lß. Ngoμi ph¹m vi 200mm tÝnh tõ mÐp « trèng l¾p mÉu cã thÓ t¨ng chiÒu dμy cña kÕt cÊu g¸ ®ì. Cã thÓ sö dông kÕt cÊu g¸ ®ì ®Ó thö nghiÖm cho nhiÒu mÉu trong cïng mét lÇn thö nghiÖm víi ®iÒu kiÖn kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÐp phÝa trong cña mÉu còng nh− kho¶ng c¸ch tõ mÐp ngoμi c¸c mÉu tíi mÐp cña lß ®èt ®¶m b¶o lín h¬n hoÆc b»ng c¸c gi¸ trÞ nhá nhÊt theo quy ®Þnh. NÕu trong thùc tÕ ch©n cña côm cöa lμ sμn nhμ th× c¹nh d−íi cïng cña « trèng l¾p mÉu ph¶i m« pháng tÝnh liªn tôc cña sμn nhμ b»ng mét tÊm vËt liÖu cøng, kh«ng ch¸y víi bÒ réng nhá nhÊt ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tÝnh tõ mçi bÒ mÆt bªn cña côm cöa (cã nghÜa lμ bÒ mÆt tiÕp xóc víi löa vμ bÒ mÆt kh«ng tiÕp xóc víi löa) ra ®Õn mÐp tÊm lμ 200mm. MÆt sμn cña lß thö nghiÖm còng cã thÓ ®−îc coi lμ mét phÇn cña mÆt sμn m« pháng nÕu cao ®é cña nã b»ng víi cao ®é cña c¹nh d−íi cïng cña côm mÉu thö nghiÖm. NÕu côm cöa cã thanh bËu cöa th× nã ph¶i ®−îc ®Æt bªn trong hoÆc ë mÆt trªn cña phÇn sμn m« pháng. NÕu theo thiÕt kÕ côm cöa kh«ng ®−îc l¾p ë cao tr×nh mÆt sμn vμ cã khu«n cöa ë c¶ 4 c¹nh cña « trèng l¾p mÉu th× chØ cÇn l¾p ®Æt trong ph¹m vi chiÒu dμy t−êng mμ kh«ng cÇn cã phÇn sμn m« pháng. Ghi chó NÕu côm cöa ®−îc thö nghiÖm cïng víi mét sμn m« pháng b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y sÏ kh«ng ®¹i diÖn ®−îc cho tr−êng hîp cöa ®−îc l¾p ®Æt phÝa trªn cña mét sμn lμm b»ng vËt liÖu ch¸y ®−îc vÝ dô: gç hoÆc th¶m. 7.3 Khe hë   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 ViÖc c¨n chØnh c¸c tÊm c¸nh cöa vμ c¸c khe hë ph¶i n»m trong giíi h¹n cho phÐp cña gi¸ trÞ thiÕt kÕ do ng−êi ®Æt hμng thö nghiÖm quy ®Þnh. KÝch th−íc nh÷ng khe hë nμy ph¶i ®¹i diÖn cho c¸c gi¸ trÞ sö dông trong thùc tÕ. §Ó kÕt qu¶ thö nghiÖm cã ph¹m vi ¸p dông trùc tiÕp lín nhÊt, c¸c khe hë cÇn ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh n»m vμo kho¶ng gi÷a gi¸ trÞ trung b×nh vμ gi¸ trÞ lín nhÊt trong kho¶ng gi¸ trÞ vÒ khe hë do ng−êi ®Æt hμng thö nghiÖm quy ®Þnh. Ghi chó 1- Mét côm cöa cã kho¶ng gi¸ trÞ vÒ khe hë cho phÐp khi l¾p ®Æt lμ 3mm ®Õn 8mm th× nªn ®−îc thö nghiÖm víi khe hë n»m trong kho¶ng tõ 5.5mm ®Õn 8mm. Ghi chó 2- VÝ dô vÒ viÖc ®o khe hë ®−îc tr×nh bμy tõ H×nh 9 ®Õn 12. 8 C¸c ®iÒu kiÖn cÇn ®¶m b¶o kh¸c 8.1 §é Èm MÉu thö nghiÖm ph¶i ®−îc d−ìng hé tu©n thñ theo c¸c yªu cÇu nªu ra trong tiªu chuÈn TCXDVN 342 : 2005. Phô lôc A nªu nh÷ng yªu cÇu ®èi víi viÖc d−ìng hé c¸c kÕt cÊu g¸ ®ì. 8.2 B¶o d−ìng c¬ häc CÇn tham kh¶o tiªu chuÈn vÒ s¶n phÈm cöa ®Ó biÕt nh÷ng chi tiÕt yªu cÇu b¶o d−ìng c¬ häc tr−íc khi tiÕn hμnh thö nghiÖm ®èt, cô thÓ lμ kiÓm tra sù vËn hμnh, kiÓm tra ®é r¬ cña c¸c liªn kÕt hoÆc kh¶ n¨ng tù ®ãng cña cöa.   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 Nh÷ng yªu cÇu vÒ tÝnh bÒn v÷ng ®−îc ®Ò cËp trong c¸c tiªu chuÈn vÒ s¶n phÈm. H×nh 1 - VÝ dô vÒ cÊu t¹o tiÕt diÖn ngang cña kÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn d¹ng mÒm (tham kh¶o thªm chi tiÕt trong TCXDVN 342:2005) 1 3 2 1- Thanh s−ên ®øng b»ng thÐp tiÕt diÖn C 2- TÊm èp ngoμi dμy 12.5mm 3- VÝt cè ®Þnh bè trÝ theo kho¶ng c¸ch 30mm   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 2 1 3 1- KÕt cÊu g¸ ®ì tiªu chuÈn (khèi t−êng x©y) 2- Côm cöa (mÉu thö nghiÖm) 3- Khung chøa mÉu thö nghiÖm   Ghi chó: phÇn 1 vμ 2 hîp thμnh kÕt cÊu thö nghiÖm Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 386 : 2007 H×nh 2 - VÝ dô mét côm cöa ®−îc l¾p ®Æt trong kÕt cÊu g¸ ®ì d¹ng cøng   Page 20 
Đồng bộ tài khoản