TCXDVN 387 2006

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
134
lượt xem
49
download

TCXDVN 387 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 387 2006: Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Tiêu chuẩn này áp dụng để thi công, thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống cấp khí đốt trung tâm phục vụ nhu cầu sinh hoạt dân dụng trong nhà chung cư, chung cư hỗn hợp nhà ở-văn phòng, nhà ở - chức năng khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 387 2006

 1. Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè /2006/Q§- BXD Hμ Néi, ngμy th¸ng 12 n¨m 2006 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 3 87 : 2006 " HÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë - Tiªu chuÈn thi c«ng vμ nghiÖm thu" Bé tr−ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam : TCXDVN 3 87 : 2006 " HÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë - Tiªu chuÈn thi c«ng vμ nghiÖm thu". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./. KT. Bé tr−ëng N¬i nhËn: Thø tr−ëng - Nh− ®iÒu 3 - Website ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP, Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 TCXDVN : 387- 2006 Biªn so¹n lÇn1 HÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m trong nhμ ë - Tiªu chuÈn thi c«ng vμ nghiÖm thu Gas supply - Internal system in domestic- Standard for construction, check and acceptance Hμ néi 11 2006   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thi c«ng, thö nghiÖm vμ nghiÖm thu hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trung t©m phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t d©n dông trong nhμ chung c−, chung c− hçn hîp nhμ ë-v¨n phßng, nhμ ë - chøc n¨ng kh¸c. 1.2 Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho: - HÖ thèng cÊp khÝ ®èt ®¬n lÎ cã thÓ tÝch bån chøa nhá h¬n 0,45 m 3; - HÖ thèng cÊp khÝ ®èt trong nhμ c«ng nghiÖp, x−ëng s¶n xuÊt, ®Þa ®iÓm n¹p khÝ ®èt hay khÝ ho¸ láng; - HÖ thèng dÉn khÝ ®èt, khÝ ho¸ láng ngoμi ph¹m vi nhμ ë. Tμi liÖu viÖn dÉn - TCVN 4606 : 1988 §−êng èng chÝnh dÉn dÇu vμ s¶n phÈm dÇu. Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu. - TCVN 7441: 2004 HÖ thèng cung cÊp khÝ dÇu má ho¸ láng (LPG) t¹i n¬i tiªu thô. Yªu cÇu thiÕt kÕ, l¾p ®Æt vμ vËn hμnh. - TCVN 5066 : 1990 §−êng èng chÝnh dÉn khÝ ®èt, dÇu má, s¶n phÈm dÇu má ®Æt ngÇm d−íi ®Êt. Yªu cÇu chung vÒ thiÕt kÕ chèng ¨n mßn. - TCVN 3255 : 1986 An toμn næ, yªu cÇu chung. - TCVN 2622 : 1995 Phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh. - TCVN 6153 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc. Yªu cÇu kÜ thuËt an toμn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu, chÕ t¹o. - TCVN 6155 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc. Yªu cÇu kÜ thuËt an toμn vÒ l¾p ®Æt sö dông, söa ch÷a. - TCVN 6156 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc. Yªu cÇu kÜ thuËt an toμn vÒ l¾p ®Æt, sö dông, söa ch÷a. Ph−¬ng ph¸p thö. - TCVN 6008 : 1995 ThiÕt bÞ ¸p lùc - Mèi hμn. Yªu cÇu kÜ thuËt vμ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra. - TCXDVN 377: 2006 HÖ thèng cÊp khÝ ®èt, khÝ ho¸ láng trong nhμ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. - TCVN 4091 : 1985 NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 ThuËt ng÷ - ®Þnh nghÜa 3.1 Ng−êi chÕ t¹o, l¾p ®Æt: Tæ chøc, c¸ nh©n cã t− c¸ch ph¸p nh©n hμnh nghÒ thi c«ng vμ ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp chÕ t¹o, l¾p ®Æt hÖ thèng. 3.2 HÖ thèng tiÕp ®Þa ®¼ng thÕ: M¹ng l−íi d©y tiÕp ®Þa ®i song song vμ kÕt nèi víi hÖ thèng m¹ng l−íi èng dÉn khÝ ®èt trong nhμ ®Ó h¹n chÕ dßng ®iÖn ch¹y qua èng dÉn khi cã sù cè vÒ ®iÖn x¶y ra trong nhμ ®Ó ®¶m b¶o kh«ng x¶y ra chËp ®iÖn g©y ch¸y næ. 3.3 Van x¶ khÝ: Van dïng ®Ó më cho c¸c chÊt khÝ tho¸t ra khái hÖ thèng khi cÇn thiÕt. Qui ®Þnh chung 4.1 Tiªu chuÈn nμy h−íng dÉn vμ quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu kü thuËt an toμn vÒ l¾p ®Æt, thö nghiÖm vμ tr×nh tù thùc hiÖn viÖc nghiÖm thu m¹ng cung cÊp khÝ ®èt trong nhμ ë. Khi thùc hiÖn víi tõng c«ng tr×nh cô thÓ, ngoμi viÖc cÇn tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu trong hå s¬ thiÕt kÕ vμ hiÖu lùc cña tiªu chuÈn nμy, ph¶i thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn x©y dùng hiÖn hμnh vμ nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý an toμn chung cho c«ng tr×nh. 4.2 Ng−êi chÕ t¹o, l¾p ®Æt, thö nghiÖm vμ nghiÖm thu ph¶i cã ®ñ t− c¸ch ph¸p nh©n vμ ®−îc phÐp cña cÊp cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh. Khi thùc hiÖn thi c«ng vμ nghiÖm thu hÖ thèng cÇn lËp quy tr×nh qu¶n lý chÊt l−îng theo ®óng yªu cÇu cña ng−êi thiÕt kÕ vμ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng vËt t−, thiÕt bÞ ®−îc ®−a vμo l¾p ®Æt trong hÖ thèng. 4.3 C¸c lo¹i vËt t− vμ thiÕt bÞ dïng cho viÖc l¾p ®Æt cÇn cã chøng chØ hîp chuÈn vÒ chñng lo¹i, xuÊt sø vμ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®−îc c¬ quan thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh phª duyÖt. 4.4 L¾p ®Æt thiÕt bÞ vμ phô kiÖn cÇn ph¶i tiÕn hμnh theo quy ®Þnh cña nhμ chÕ t¹o. CÊm sö dông l¹i c¸c vËt t− thiÕt bÞ ®· qu¸ kú h¹n cho phÐp sö dông ghi trong lý lÞch nh− biªn b¶n thö nghiÖm hay giÊy phÐp sö dông. 4.5 §ù¬c phÐp l¾p ®Æt l¹i nh÷ng vËt t− thiÕt bÞ ®· qua sö dông nÕu quy c¸ch phï hîp víi hå s¬ thiÕt kÕ vμ chÊt l−îng qua kiÓm nghiÖm ®¸p øng ®ñ yªu cÇu vμ nh÷ng quy ®Þnh theo tiªu chuÈn cã hiÖu lùc. 4.6 L¾p ®Æt thiÕt bÞ vμ phô kiÖn ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt. Khi cã nh÷ng kh¸c biÖt so víi khi thiÕt kÕ lμm thay ®æi c¸c gi¶i ph¸p ®· chän hoÆc ¶nh h−ëng ®Õn an toμn vμ hiÖu qu¶ lμm viÖc cña hÖ thèng th× ph¶i tho¶ thuËn víi c¬ quan thiÕt kÕ, nh÷ng kh¸c biÖt ®· tho¶ thuËn víi c¬ quan thiÕt kÕ ph¶i   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 ghi vμo b¶n vÏ hoμn c«ng vμ sau khi hoμn thμnh c«ng tr×nh, c¸c b¶n vÏ ®ã ph¶i giao cho chñ ®Çu t−. 4.7 HÖ thèng ®−êng èng dÉn khÝ ®èt vμ khÝ ho¸ láng, tõ tr¹m cung cÊp ngoμi nhμ, ®−îc l¾p ®Æt theo yªu cÇu trong hå s¬ thiÕt kÕ vμ TCVN 4606 : 1988. 4.8 L¾p ®Æt, thö nghiÖm bån chøa khÝ ho¸ láng vμ thiÕt bÞ ho¸ h¬i ®−îc thùc hiÖn theo yªu cÇu trong hå s¬ thiÕt kÕ vμ h−íng dÉn cña nhμ chÕ t¹o thiÕt bÞ. Khi tiÕn hμnh l¾p ®Æt ph¶i tu©n thñ yªu cÇu kÜ thuËt vÒ an toμn l¾p ®Æt, thö nghiÖm vμ kiÓm tra, ®−îc quy ®Þnh trong TCVN 6155 : 1996, TCVN 6156 : 1996, TCVN 7441 : 2004 vμ quy ®Þnh vÒ an toμn chung cho c«ng tr×nh. 4.9 §Ó tiÕn hμnh l¾p ®Æt hÖ thèng cung cÊp khÝ ®èt trong nhμ, cÇn yªu cÇu chñ ®Çu t− cung cÊp ®ñ hå s¬ kü thuËt, tiÕn ®é thùc hiÖn vμ c¬ cÊu bè trÝ hÖ thèng kü thuËt cña c«ng tr×nh. 4.10 TÊt c¶ c¸c phô kiÖn vμ thiÕt bÞ cña m¹ng ph©n phèi khÝ trong nhμ nh−: Van an toμn, van kho¸, thiÕt bÞ sö dông khÝ ®èt, dông cô ®o, kiÓm, ®Çu c¶m biÕn nhiÖt ®é, c¶m biÕn khÝ nång ®é ®èt, phô kiÖn nèi èng ... ph¶i lμ phô kiÖn vμ thiÕt bÞ chuyªn dông, cã nguån gèc xuÊt sø ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng øng, tr−íc khi l¾p ®Æt ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra theo chØ dÉn kü thuËt cña nhμ chÕ t¹o.   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 Gia c«ng ®−êng èng dÉn khÝ ®èt vμ c¸c phô kiÖn 5.1 KiÓm tra ®−êng èng vμ phô kiÖn t¹i hiÖn tr−êng ph¶i chøng tá: - èng vμ phô kiÖn cã nguån gèc vμ chøng chØ hîp chuÈn; - èng kh«ng cã vÕt nøt, rç, nÕp dËp, vÕt lâm vμ c¸c vÕt x−íc s©u; - Phô kiÖn nèi èng kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, rç kim hoÆc c¸c biÕn d¹ng c¬ häc kh¸c. 5.2 èng kim lo¹i cã ®−êng kÝnh lín h¬n 50 mm khi ghÐp nèi ph¶i hμn gi¸p mÐp hai ®Çu. èng cã kÝch th−íc nhá h¬n 50mm cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p ren nèi èng t¹i nh÷ng vÞ trÝ nèi víi van hay thiÕt bÞ. 5.3 C¸c chi tiÕt chÕ t¹o tõ èng, tr−íc khi gia c«ng, cÇn ph¶i lμm s¹ch gê mÐp bªn trong vμ bªn ngoμi. §Çu èng ®Ó hμn hay tiÖn ren ph¶i c¾t vu«ng gãc víi trôc cña èng. 5.4 Mèi nèi èng d¹ng hμn cÇn phï hîp yªu cÇu TCVN 6008: 1995. 5.5 Khi hμn nèi èng víi èng h×nh ch÷ “T” hay h×nh ch÷ “+”, trôc èng ph¶i vu«ng gãc víi nhau. Trôc cña nh¸nh èng ph¶i trïng víi t©m cña lç trªn èng chÝnh. Ghi chó: - Kh«ng ®−îc hμn èng nh¸nh vμo mèi nèi cña èng chÝnh; - Lç ®Ó hμn èng nh¸nh vμo èng chÝnh cã ®−êng kÝnh nhá h¬n 40 cm cÇn t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p khoan, ®ôc. NÕu dïng ph−¬ng ph¸p hμn x× ®Ó ®ôc lç th× nhÊt thiÕt ph¶i lμm nh½n gê mÐp b»ng ph−¬ng ph¸p c¬ häc; - Khe hë gi÷a thμnh èng vμ mÐp èng nh¸nh h×nh ch÷ T kh«ng v−ît qu¸ 1 cm; - Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mèi hμn trªn mét tuyÕn èng kh«ng nhá h¬n 100 mm. 5.6 Tr−íc khi hμn cÇn ®Þnh vÞ chuÈn h−íng vμ kiÓm tra ®é ®ång t©m cña lç khoan víi t©m èng nh¸nh. 5.7 èng cã ®é dÇy nhá h¬n 6 mm ph¶i hμn Ýt nhÊt 2 líp; §é dÇy èng tõ 6 ®Õn 12 mm ph¶i hμn Ýt nhÊt 3 líp; §é dÇy èng h¬n 12mm ph¶i hμn Ýt nhÊt 4 líp. 5.8 Mçi mèi hμn, tr−íc khi hμn tiÕp líp sau, ph¶i ®−îc ®¸nh thËt s¹ch xØ hμn. Líp hμn ®Çu tiªn ph¶i ®¶m b¶o hμn thËt ngÊu ®Õn ch©n ®−êng hμn. 5.9 CÇn kiÓm tra b»ng m¾t tÊt c¶ c¸c mèi hμn sau khi ®· tÈy s¹ch hÕt xØ cña s¶n phÈm hμn, h×nh d¹ng bªn ngoμi cÇn ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau: - Ph¶i ph¼ng vμ ®−îc ®¾p cao ®Òu trªn toμn bé vßng trßn cña mèi hμn;   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 - øng suÊt hμn ph©n bè ®Òu theo suèt chiÒu dμi ®−êng hμn; - §−êng hμn ph¶i nh« lªn trªn mÆt èng tõ 1,5 ®Õn 2 mm vμ bÒ réng cña ®−êng hμn ph¶i phñ ra ngoμi gê mÐp v¸t tõ 1,5 ®Õn 2 mm; - T¹i mèi hμn kh«ng ®−îc cã vÕt nøt rç, khuyÕt tËt, mÐp hë, vÕt x−íc vμ vÕt hμn kh«ng ngÊu còng nh− nh¶y bËc vμ kim lo¹i láng ch¶y vμo trong èng. 5.10 Tr−ëng tæ hμn vμ c¸n bé kü thuËt ph¶i trùc tiÕp kiÓm tra chÊt l−îng hμn mét c¸ch cã hÖ thèng trong qu¸ tr×nh ghÐp vμ hμn s¶n phÈm. 5.11 KiÓm tra c«ng t¸c hμn cÇn chó ý: - KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ hμn b»ng quan s¸t bªn ngoμi, theo c¸c ®iÒu quy ®Þnh ë ®iÒu tõ 5.1 ®Õn 5.9; - Kh«ng ®Ó n−íc hay c¸c t¹p chÊt bÈn b¸m vμo trong ®−êng èng vμ phô tïng. - KiÓm tra b»ng siªu ©m chÊt l−îng c¸c mèi hμn, thö bÒn vμ thö kÝn b»ng ph−¬ng ph¸p thuû lùc sau ®ã dïng khÝ nÐn kh« ®Ó thæi kh« vμ lo¹i bá t¹p chÊt. 5.12 Mèi nèi èng d¹ng ren ph¶i cã d¹ng h×nh trô hoÆc h×nh c«n. KÝch th−íc chñ yÕu cña ren h×nh trô ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. Ren h×nh c«n ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. 5.13 §−êng ren ph¶i ®Òu vμ ®¶m b¶o chÊt l−îng. Chi tiÕt ren háng ph¶i c¾t bá ngay. TuyÖt ®èi kh«ng ®−îc phÐp nèi cã phÇn ren háng hay ren kh«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng. 5.14 Ph¶i lμm s¹ch dÇu mì vμ c¸c t¹p chÊt trªn ®Çu phÇn ren, tr−íc khi thao t¸c nèi èng. ChÊt liÖu sö dông trong nèi ren ph¶i lμ vËt liÖu chuyªn dông, kh«ng tan trong c¸c s¶n phÈm dÇu má. Ghi chó: - NÕu dïng lo¹i sîi x¬ tÈm, khi nèi cÇn ®¶m b¶o sîi s¬ kh«ng trμn vμo trong èng; - NÕu dïng vËt liÖu d¹ng b¨ng, khi kÕt nèi cÇn ph¶i quÊn víi 50% diÖn tÝch b¨ng chång lªn phÇn b¨ng ®· quÊn. B¶ng 1- Quy c¸ch mèi nèi d¹ng ren h×nh trô §−êng Ren ng¾n(mm) Ren dμi (mm) kÝnh quy ChiÒu dμi lín nhÊt Sè vßng ®é dμi ng¾n Sè −íc cña Kh«ng Cã ren Kh«ng Cã ren nhÊt kh«ng vßn èng cã ren tho¸t cã ren tho¸t kÓ ren tho¸t g tho¸t tho¸t   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 15 9.0 11.5 5.0 6.3 40 22.0 20 10.5 13.0 5.8 7.2 45 25.0 25 11.0 14.5 4.8 6.3 50 21.5 32 13.0 16.5 5.6 7.2 55 24.0 40 15.0 18.5 6.5 8.0 60 26.0 50 17.0 20.5 7.4 8.9 65 28.0 70 19.5 20.0 8.5 10.0 75 32.5 80 22.0 23.5 9.5 11.0 85 37.0 B¶ng 2- Quy c¸ch mèi nèi d¹ng ren h×nh c«n §−êng kÝnh §−êng kÝnh §é dμi lμm ®é dμi ren tõ Sè l−îng trong cña ngoμi cña viÖc cña ren ®Çu èng ®Õn r¨ng trªn 1 èng èng (kh«ng cã mÆt chuÈn inch (=2.54 vßng cuèi) cm) 1 2 3 4 5 15 21.3 15 7.5 14 20 26.8 17 9.5 14 25 33.5 19 11.0 11 32 42.3 22 13.0 11 40 48.0 23 14.0 11 50 60.0 26 16.0 11 70 75.5 30 18.5 11 80 88.5 32 20.5 11   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 5.15 Nh÷ng chç ngoÆt cña èng cho phÐp thùc hiÖn b»ng c¸ch uèn èng. èng cã kÝch th−íc lín cho phÐp hμn uèn nÕp. 5.16 B¸n kÝnh nhá nhÊt cña cung uèn cho phÐp b»ng 1,5 ®−êng kÝnh trong cña èng. 5.17 §é «van cña tiÕt diÖn èng t¹i nh÷ng chç uèn (tØ sè cña hiÖu sè gi÷a ®−êng kÝnh ngoμi lín nhÊt vμ nhá nhÊt ®èi víi ®−êng kÝnh ngoμi nhá nhÊt) cña ®−êng èng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 10%. 5.18 Mèi nèi b»ng mÆt bÝch ph¶i sö dông vßng gio¨ng b»ng vËt liÖu chuyªn dông, cã kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn vμ chèng l·o ho¸. NÕu vßng gio¨ng ®−îc lμm b»ng kim lo¹i hoÆc vËt liÖu cã kim lo¹i víi ®iÓm nãng ch¶y d−íi 8160C ph¶i ®−îc b¶o vÖ ng¨n löa. BÒ réng cña vßng gio¨ng ph¶i cã ®é lín tíi tËn lç bu l«ng vμ kh«ng ¨n vμo trong lßng èng. Kh«ng ®−îc dïng vßng gio¨ng v¸t lÑm, hay nhiÒu vßng gio¨ng ghÐp l¹i. 5.19 MÆt bÝch b»ng thÐp ph¶i ®Æt vu«ng gãc víi tim èng. §Çu bul«ng nªn ®Æt cïng phÝa so víi mÆt bÝch. Trªn c¸c èng ®øng ªcu ph¶i ®Æt quay vÒ phÝa d−íi. §Çu mót d− cña bul«ng kh«ng qu¸ 0,5 ®−êng kÝnh cña bu l«ng. 5.20 §−êng vßng trong cña mÆt bÝch cã ®−êng kÝnh b»ng ®−êng kÝnh ngoμi cña èng nèi vμ ®−îc sang phanh 450 hai mÆt víi ®é dÇy sang phanh kh«ng nhá h¬n ®é dÇy èng nèi. 5.21 §−êng hμn mÆt bÝch vμ ®Çu nh« cña èng nèi kh«ng v−ît mÆt ph¼ng cña bÝch nèi hai mÆt bÝch tiÕp xóc víi nhau. 5.22 Chi tiÕt hμn nèi èng ®ång cÇn phï hîp c¸c quy ®Þnh sau: - BÒ mÆt cña mÆt c¾t èng ®ång ph¶i b»ng ph¼ng, tr¬n nh½n, kh«ng ®−îc gai sêm hoÆc låi lâm. Sai sè cho phÐp vÒ ®é kh«ng b»ng ph¼ng cña mÆt c¾t lμ 1% cña ®−êng kÝnh èng - Nh÷ng chç ngoÆt cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p uèn, ®é elÝp kh«ng ®−îc lín h¬n 8%; - MiÖng èng ®ång sau khi lËt biªn xong ph¶i ®¶m b¶o ®ång t©m, kh«ng ®−îc cã khe nøt, ph©n tÇng vμ c¸c khuyÕt tËt kh¸c; - Hμn nèi èng b»ng ph−¬ng ph¸p hμn lång ghÐp hoÆc hμn cã èng lång. PhÇn lång èng ®ång trong khi hμn lång ghÐp kh«ng Ýt h¬n ®−êng kÝnh èng, h−íng më réng èng ph¶i thuËn theo chiÒu cña dßng khÝ ®èt trong èng. 5.23 §ai mãc, gi¸ ®ì quang treo, èng lång ph¶i ®−îc gia c«ng vμ kiÓm tra t¹i x−ëng chÕ t¹o. Khi vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr−êng ph¶i ®−îc ®ãng trong thïng hoÆc ghÐp thμnh tõng kiÖn ®Ó thuËn lîi cho viÖc chuyªn chë. Trªn   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 mçi kiÖn hay thïng ph¶i d¸n nh·n hiÖu nhμ m¸y chÕ t¹o, sè hiÖu ®¬n vÞ ®Æt hμng vμ chøng chØ kiÓm nghiÖm ®¹t yªu cÇu. 5.24 C¸c phô kiÖn chÕ t¹o ph¶i qua thö bÒn, thö kÝn vμ lμm s¹ch theo yªu cÇu trong TCVN 6008 : 1995. NÕu tiÕn hμnh thö l¹i th× c¸c b−íc thö cÇn thùc hiÖn theo quy ®Þnh trong ch−¬ng 8 cña tiªu chuÈn nμy. L¾p ®Æt hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trong nhμ yªu cÇu l¾p ®Æt   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 6.1 VÞ trÝ vμ kÝch cì ®−êng èng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu trong hå s¬ thiÕt kÕ. Tr−íc khi tiÕn hμnh l¾p ®Æt ph¶i kiÓm tra: - Chøng chØ nguån gèc vμ chÊt l−îng èng phï hîp tiªu chuÈn cho phÐp l¾p ®Æt; - KiÓm tra b»ng quan s¸t theo ®iÒu 5.1. 6.2 Mèi nèi vμ quy c¸ch nèi ®−êng èng dÉn khÝ ®èt cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng 5. 6.3 §−êng èng vμ phô kÞªn tr−íc khi l¾p ®Æt ph¶i ®−îc lμm s¹ch b»ng thæi khÝ ¸p lùc cao. Tr−íc khi t¹m ngõng c«ng viÖc cÇn nèi ngay nót bÞt kÝn hîp chuÈn t¹i c¸c ®Çu hë. L−u ý: Ng−êi l¾p ®Æt cÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro nÕu ai ®ã më nguån cÊp gas t¹i ®ång hå chÝnh ngay t¹i c¸c vÞ trÝ khi hä míi t¹m ngõng c«ng viÖc. 6.4 Tr−íc bÊt kú c¸c c«ng viÖc cã kh¶ n¨ng x¶y ra ch¸y næ, vÝ dô nh− hμn hå quang, trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt ®−êng èng cã chøa hoÆc ®· chøa khÝ ®èt th× ngõng nguån cÊp khÝ ®èt ®Õn ®o¹n ®−êng èng ®ã vμ lμm s¹ch b»ng khÝ tr¬ trong tuyÕn èng (nång ®é khÝ ®èt chøa trong ®−êng èng ph¶i nhá h¬n 5%) tr−íc khi thao t¸c c«ng viÖc. C¸c ®Çu hë cña ®−êng èng nèi víi nguån cÊp khÝ ®èt vμ tíi ®ång hå ®o cÇn ph¶i ®−îc bÞt kÝn. 6.5 C¸c ®Çu hë cña ®−êng èng ph¶i tr¸nh tiÕp xóc víi löa. 6.6 Kh«ng ®−îc dïng hμn h¬i ®Ó c¾t víi bÊt cø viÖc l¾p ®Æt ®ång hå, ®−êng èng hay phô kiÖn nμo ®ang vμ ®· cã chøa khÝ ch¸y. 6.7 C¸c tuyÕn èng cÊp khÝ ®èt tíi nh÷ng n¬i kh«ng cã nhu cÇu tiÕp tôc sö dông, cÇn ph¶i kho¸ nguån cÊp khÝ ®èt l¹i hoÆc cho th¸o gì ngay. VÞ trÝ kho¸ hoÆc th¸o gì gÇn víi nguån cÊp khÝ ®èt gÇn nhÊt cña tuyÕn èng. Toμn bé c¸c phÇn cuèi ®−êng èng ®−îc th¸o gì cÇn ph¶i ®−îc bÞt kÝn hoÆc hμn l¹i b»ng c¸c mò chôp hîp chuÈn. 6.8 èng ®i ngang qua trÇn nhμ ph¶i ®−îc ®Æt trong èng b¶o vÖ vμ ®−îc ph©n biÖt b»ng mÇu s¾c quy −íc ®Ó thuËn lîi trong c«ng t¸c qu¶n lý vμ b¶o tr×. 6.9 B¶o vÖ chèng ¨n mßn vμ an toμn ®iÖn hÖ thèng ®−êng èng cÊp khÝ ®èt trong nhμ ph¶i phï hîp c¸c yªu cÇu trong ch−¬ng 7 cña tiªu chuÈn nμy. 6.10 Ph¶i l¾p ®Æt vËt liÖu ng¨n löa ngay t¹i tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ èng ®i xuyªn trÇn hay xuyªn t−êng. Quy c¸ch l¾p ®Æt vμ yªu cÇu cÇn phï hîp TCVN 2622 : 1995. 6.11 Nªn lùa chän kÝch th−íc èng dÉn thÝch hîp ®Ó gi¶m tèi ®a sè ®iÓm nèi ngÇm (èng n»m trong èng b¶o vÖ, trong m¸ng kü thu©t). VÞ trÝ ®iÓm nèi ngÇm ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu, cã cöa th¨m ®Ó thuËn tiÖn viÖc kiÓm tra.   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 6.12 Khi l¾p ®Æt ®−êng èng cÇn ph¶i chó ý kh«ng cho phÐp ®−êng èng tiÕp xóc trùc tiÕp víi ®−êng d©y c¸p ®iÖn, thiÕt bÞ dïng ®iÖn, thiÕt bÞ gia nhiÖt vμ tr¸nh nh÷ng n¬i xuÊt hiÖn c¸c lùc c¬ häc. 6.13 ViÖc tiÕp ®Þa cho hÖ thèng vμ c«ng t¸c an toμn vÒ ®iÖn cÇn ®−îc tiÕn hμnh ®ång thêi khi l¾p ®Æt tuyÕn èng. 6.14 §Ó tr¸nh hiÖn t−îng ¨n mßn ®iÖn ho¸ cho tuyÕn èng, khi l¾p ®Æt kh«ng ®−îc ®Ó thμnh èng tiÕp xóc víi c¸c bé phËn kh¸c b»ng kim lo¹i. 6.15 T¹i nh÷ng khu vùc khã kiÓm so¸t ph¶i sö dông mμng chÊt dÎo hoÆc s¬n c¸ch ®iÖn vμ c¸ch Èm ®Ó ng¨n ngõa kh¶ n¨ng tiÕp xóc g©y ¨n mßn. 6.16 Kh«ng ®−îc phÐp xuÊt hiÖn mèi nèi trong c¸c c¸c èng lång xuyªn sμn hay xuyªn t−êng. 6.17 §−êng èng ph¶i g¾n chÆt vμo kÕt cÊu x©y dùng cña nhμ hoÆc b¾t chÆt vμo c¸c gèi tùa. C¸c mèi hμn ®−êng èng kh«ng ®−îc tú trªn gèi tùa hay gi¸ ®ì. 6.18 KÕt cÊu treo, gi¸ ®ì vμ gèi tùa cña ®−êng èng cÇn ph¶i ®¶m b¶o cho ®−êng èng kh«ng bÞ dÞch chuyÓn theo ph−¬ng ngang vμ ®−îc tù do dÞch chuÓn theo ph−¬ng däc tuyÕn èng khi cã sù thay ®æi cña nhiÖt ®é m«i tr−êng. 6.19 ViÖc kiÓm tra b»ng m¾t vμ kiÓm tra ®é kÝn cña tuyÕn èng ®−îc l¾p ®Æt ph¶i tiÕn hμnh tr−íc khi bäc líp b¶o vÖ vμ chèng ¨n mßn cho tuyÕn èng. Quy c¸ch l¾p ®Æt ®−êng èng vμ phô kiÖn   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 6.20 §−êng èng chÝnh, c¸c ®o¹n nh¸nh èng dÉn h¬i khÝ ho¸ láng n»m ngang cÇn ®Æt víi ®é dèc tõ 0,003 ®Õn 0,005 vÒ phÝa thiÕt bÞ tiªu thô. L¾p ®Æt èng n»m ngang kh«ng ®−îc l¾p vßng xuèng theo h×nh ®Ó tr¸nh h×nh thμnh tói chÊt láng. 6.21 èng mÒm ®Æc chñng khi l¾p ®Æt kh«ng ®−îc phÐp gÊp, xo¾n vμ cÇn ®−îc b¶o vÖ chèng t¸c ®éng nhiÖt vμ c¸c lùc c¬ häc kh¸c. 6.22 §−êng èng ®ång cã ®−êng kÝnh nhá h¬n 20mm, t¹i chç nèi víi van, ®ång hå , ph¶i cã gi¸ ®ì riªng. 6.23 §−êng èng ®øng ph¶i cã ph−¬ng th¼ng ®øng, ®é lÖch ph−¬ng kh«ng ®−îc qu¸ 2mm trªn 1m chiÒu dμi. 6.24 èng lång ®−îc g¾n cè ®Þnh vμo kÕt cÊu c«ng tr×nh. Mét ®Çu èng lång ®−îc hμn víi èng dÉn b»ng vËt liÖu cã kh¶ n¨ng chÞu löa. Khe hë gi÷a ®−êng èng dÉn vμ èng lång ®−îc nhåi kÝn b»ng bitum hoÆc vËt liÖu nhÑ, dÎo kh¸c nh−ng kh«ng ®−îc g©y ¨n mßn tíi ®−êng èng dÉn. Ghi chó: Trong tr−êng hîp mét ®Çu èng lång cã l¾p ®ång hå ®o l−u l−îng th× vÞ trÝ ®Çu hμn èng dÉn víi èng lång sÏ ®−îc lùa chän ngay t¹i ®Çu l¾p ®ång hå ®o. 6.25 ViÖc thö bÒn, thö kÝn vμ kiÓm tra víi tõng nh¸nh èng, tuyÕn èng l¾p ®Æt (tõ thiÕt bÞ ®Õn thiÕt bÞ trªn tuyÕn èng hoÆc tíi c¸c nh¸nh rÏ) ph¶i ®−îc thùc hiÖn ngay. ChØ sau khi tuyÕn l¾p ®Æt tr−íc ®· ®¹t yªu cÇu vÒ thö nghiÖm míi tiÕn hμnh l¾p ®Æt tuyÕn tiÕp theo. 6.26 VÞ trÝ, h×nh thøc, kho¶ng c¸ch, cao ®é cña gi¸ ®ì, quang treo, gèi tùa ®−êng èng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ. T¹i vÞ trÝ kÕt nèi víi thiÕt bÞ hay phô kiÖn nªn bè trÝ gi¸ ®ì riªng biÖt. 6.27 VÞ trÝ, kh«ng gian l¾p ®Æt, ph−¬ng, chiÒu vμ cao ®é l¾p ®Æt van, ®ång hå vμ thiÕt bÞ sö dông khÝ ®èt ph¶i phï hîp yªu cÇu thiÕt kÕ vμ h−íng dÉn cña nhμ chÕ t¹o. L¾p ®Æt thiÕt bÞ trªn tuyÕn èng 6.28 Tr−íc khi l¾p ®Æt ®ång hå ®o, van vμ thiÕt bÞ an toμn ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra. H×nh thøc kiÓm tra nh− sau: - NÕu c¸c nót bÞt tai ®Çu vμo vμ ra cña thiÕt bÞ cßn trong thêi h¹n quy ®Þnh th× kh«ng cÇn th¸o ra ®Ó thæi röa; - NÕu thiÕt bÞ ®· ®−îc thö nghiÖm kiÓm tra hîp chuÈn kh«ng bÞ tæn th−¬ng, kh«ng bÞ rØ vμ trong thêi gian ®−îc phÐp l¾p ®Æt th× kh«ng cÇn ph¶i lμm thö nghiÖm, nÕu kh«ng phï hîp ph¶i lμm thö nghiÖm l¹i;   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 - ViÖc thö nghiÖm kiÓm tra t¹i hiÖn tr−êng ®−îc thùc hiÖn theo h−íng dÉn cña nhμ chÕ t¹o thiÕt bÞ. Riªng thö bÒn, thö kÝn ®−îc thùc hiÖn víi c−êng ®é b»ng 1,5 lÇn ¸p lùc quy −íc. Sau khi thö nghiÖm hîp chuÈn ph¶i thùc hiÖn viÖc tÈy röa t¹p chÊt vμ gi÷ cho thiÕt bÞ trong t×nh tr¹ng kh« r¸o; - ViÖc thö nghiÖm thiÕt bÞ c¶m øng rß rØ khÝ gas ®−îc thö víi nång ®é khÝ gas thÊp nhÊt, theo chØ dÉn cña nhμ chÕ t¹o, tr−íc khi l¾p ®Æt. §−êng truyÒn tÝn hiÖu tíi van ng¾t khÈn cÊp cña hÖ thèng ph¶i th«ng vμ kh«ng bÞ nhiÔu bëi bÊt kú nguyªn nh©n nμo kh¸c. 6.29 L¾p ®Æt van vμ ®ång hå ®o cÇn l−u ý: - Van ®iÒu ¸p trªn tuyÕn èng ph¶i l¾p ®Æt tr−íc ®ång hå ®o l−u l−îng theo dßng ch¶y cña khÝ ®èt, kho¶ng c¸ch tèi ®a tíi ®ång hå kh«ng qu¸ 1m; - Van kho¸ l¾p sau ®ång hå ®o l−u l−îng ph¶i l¾p ng−îc chiÒu quy −íc cña van theo dßng ch¶y cña khÝ ®èt; - Van ng¾t khÈn cÊp ph¶i cã tªn vμ ®¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ ®ãng vμ më van. Khi van ®−îc l¾p theo chiÒu däc, vÞ trÝ ®ãng van ph¶i ®−îc g¹t xu«i xuèng d−íi; - T¹i nh÷ng n¬i van ng¾t khÈn cÊp kh«ng l¾p gÇn ®ång hå chÝnh, cÇn ph¶i cã biÓn b¸o “Van ng¾t khÈn cÊp” ®Æt ë vÞ trÝ gÇn van ®Ó ng−êi sö dông kÞp thêi vËn hμnh trong t×nh huèng khÈn cÊp. - Van ng¾t khÈn cÊp ph¶i lu«n ®Æt trong chÕ ®é tù ng¾t khi cã tÝn hiÖu tõ thiÕt bÞ c¶m øng rß rØ khÝ gas. 6.30 L¾p ®Æt thiÕt bÞ sö dông khÝ ®èt: - Tr−íc bÊt kú mét thiÕt bÞ sö dông khÝ ®èt nμo ®Òu ph¶i l¾p ®Æt van kho¸ ®ãng më b»ng tay; - Nèi thiÕt bÞ víi hÖ thèng ®−êng èng cÊp khÝ ®èt nªn dïng èng mÒm chuyªn dông ®Ó thuËn tiÖn trong khi vËn hμnh vμ b¶o tr×; - Sau khi l¾p ®Æt song ph¶i tiÕn hμnh thö kiÓm tra b»ng nguån khÝ ®èt cÊp trùc tiÕp tíi thiÕt bÞ. Thêi gian thö kh«ng Ýt h¬n 30 phót vμ kh«ng cã mïi khÝ ®èt xuÊt hiÖn. Ghi chó: ChØ sau khi c¸c thiÕt bÞ phßng chèng ch¸y cho c«ng tr×nh, ®−îc kiÓm tra, trong t×nh tr¹ng ho¹t ®éng b×nh th−êng míi ®−îc tiÕn hμnh thö nghiÖm.   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 7. L¾p ®Æt tr¹m cung cÊp khÝ ho¸ láng ngoμi nhμ 7.1 L¾p ®Æt tr¹m cÊp khÝ ho¸ láng ngoμi nhμ cÇn ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu trong hå s¬ thiÕt kÕ, h−íng dÉn l¾p ®Æt cña nhμ chÕ t¹o vμ yªu cÇu trong tiªu chuÈn TCVN 7441 : 2004. 7.2 Tr−íc khi tiÕn hμnh l¾p ®Æt cÇn ph¶i kiÓm tra: - Chøng chØ vμ nguån gèc chÊt l−îng xuÊt s−ëng cña bån chøa, thiÕt bÞ ho¸ h¬i vμ c¸c phô kiÖn phï hîp víi tiªu chuÈn cho phÐp l¾p ®Æt; - Dung tÝch bån chøa, n¨ng suÊt ho¸ h¬i vμ vÞ trÝ l¾p ®Æt ph¶i phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ; - Trªn th©n bån chøa ph¶i cã nh·n m¸c ghi râ: Nhμ chÕ t¹o bån cã ®¨ng kiÓm Quèc gia; Ký hiÖu cho biÕt bån cho phÐp ®Æt næi, ch×m hay nöa næi; Dung tÝch thiÕt kÕ; ¸p suÊt tèi ®a; V¹ch dÊu chØ møc cho phÐp n¹p hoÆc ®ång hå chØ râ møc chÊt láng cao nhÊt; - Nh·n m¸c cña bé ho¸ h¬i ph¶i ghi râ: §Æc tÝnh kü thuËt mμ bé ho¸ h¬i ®−îc chÕ t¹o; ¸p xuÊt vμ nhiÖt ®é tèi ®a cho phÐp lμm viÖc; Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt ngoμi vμ trong; Tªn hoÆc dÊu hiÖu cña nhμ chÕ t¹o cïng ngμy th¸ng chÕ t¹o vμ thö nghiÖm xuÊt s−ëng. 7.3 KiÓm tra b»ng m¾t trªn hiÖn tr−êng cÇn chøng tá:   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 - Vá bån kh«ng cã vÕt nøt, rç, nÕp dËp, vÕt lâm vμ c¸c vÕt x−íc s©u; - C¸c thiÕt bÞ vμ phô kiÖn ®i kÌm kh«ng bÞ tæn th−¬ng do lùc c¬ häc, kh«ng bÞ rØ vμ c¸c nót bÞt cßn trong thêi h¹n quy ®Þnh, nÕu kh«ng phï hîp ph¶i th«ng b¸o ngay víi ®¬n vÞ chÕ t¹o ®Ó cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc sau ®ã ph¶i cho thö nghiÖm l¹i. ViÖc thö nghiÖm ph¶i tu©n thñ ®óng theo tiªu chuÈn ®· ¸p dông ®Ó chÕ t¹o bån; 7.4 ChØ cho phÐp l¾p ®Æt l¹i nh÷ng bån chøa vμ thiÕt bÞ ho¸ h¬i ®· qua sö dông nÕu: Dung tÝch bån, n¨ng suÊt ho¸ h¬i phï hîp víi hå s¬ thiÕt kÕ vμ kh«ng bÞ ¨n mßn nghiªm träng; ViÖc thö kÝn, thö bÒn t¹i hiÖn tr−êng chøng tá bån vμ thiÕt bÞ kh«ng bÞ suy gi¶m theo ¸p lùc thö lÇn ®Çu khi xuÊt s−ëng. 7.5 ViÖc thö bÒn, thö kÝn vμ kiÓm tra ph¶i ®−îc thùc hiÖn ngay sau khi l¾p ®Æt xong tõng h¹ng môc, quy tr×nh vμ yªu cÇu thö cÇn tu©n thñ theo TCVN 7441 : 2004. ChØ sau khi bé phËn l¾p ®Æt tr−íc ®· ®¹t yªu cÇu vÒ thö nghiÖm míi tiÕn hμnh l¾p ®Æt bé phËn tiÕp theo. 7.6 L¾p ®Æt bån chøa cÇn l−u ý: - Bån ®Æt næi n»m ngang ph¶i d·n në hoÆc co ngãt ®−îc trªn gi¸ ®ì khi cã sù thay ®æi cña nhiÖt ®é m«i tr−êng; - Kh«ng ®−îc dïng d©y ch»ng ®Ó gia cè kÕt cÊu gi¸ ®ì bån chøa; - Kh«ng ®−îc hμn kÕt nèi nªn th©n bån chøa, ngo¹i trõ mét sè vÞ trÝ nh− tÊm ®ì hay ®ai mãc mμ nhμ chÕ t¹o cho phÐp; - Bån ®Æt ngÇm kh«ng cho phÐp kÕt nèi víi c¸c phô kiÖn kh¸c t¹i ®¸y bån hay nh÷ng vÞ trÝ bÞ che lÊp.VÞ trÝ lùa chän ®Ó kÕt nèi t¹i lèi nªn xuèng hoÆc t¹i c¸c lç däc theo chiÒu dμi ®Ønh bån; - CÇn chèng ¨n mßn thÝch hîp cho bån chøa vμ c¸c phô kiÖn. Quy ®Þnh chèng ¨n mßn cÇn tu©n thñ yªu cÇu trong TCVN 7441 : 2004 vμ TCVN 5066 : 1990. 7.7 L¾p ®Æt thiÕt bÞ ho¸ h¬i - Tr−íc thiÕt bÞ ho¸ h¬i, trªn ®−êng cÊp khÝ ho¸ láng, ph¶i l¾p ®Æt van kho¸ ®ãng më b»ng tay; - Kh«ng ®−îc nèi thiÕt bÞ ho¸ h¬i c−ìng bøc víi bån chøa cã dung tÝch nhá h¬n 10 lÇn n¨ng xuÊt ho¸ h¬i cña thiÕt bÞ; - Tr−íc vμ sau bé bèc h¬i cña thiÕt bÞ ph¶i l¾p van kho¸ ®ãng më b»ng tay; van nèi víi bé phËn chøa h¬i ®èt ph¶i l¾p ng−îc chiÒu quy ®Þnh cña van h¬i. 7.8 L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ an toμn   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 - TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ an toμn cña bån chøa cÇn ®−îc bè trÝ ngay trªn bån vμ ph¶i nèi víi kh«ng gian chøa h¬i cña bån chøa; - Kh«ng ®−îc l¾p ®Æt van ng¾t vμo gi÷a thiÕt bÞ an toμn vμ thïng chøa. Chèng ¨n mßn vμ an toμn ®iÖn cho hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trong nhμ Chèng ¨n mßn   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 8.1 Bäc chèng ¨n mßn ®−êng èng b»ng thÐp, n»m ngoμi c«ng tr×nh vμ c¸c tuyÕn èng ngÇm trong m¸ng dÉn, ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong TCVN 4606: 1988 vμ TCVN 5066: 1990. 8.2 Bäc b¶o vÖ ®−êng èng vμ phô kiÖn trong c«ng tr×nh nªn ®−îc thùc hiÖn t¹i nhμ m¸y. Khi vËn chuyÓn èng vμ c¸c chi tiÕt ®· ®−îc bäc b¶o vÖ ®Õn c«ng tr−êng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ, tr¸nh Èm −ít, nhiÔm bÈn vμ nh÷ng h− háng do c¸c lùc c¬ häc t¸c ®éng. 8.3 Trªn c«ng tr−êng, s¬n b¶o vÖ chèng ¨n mßn ®−îc thùc hiÖn theo c¸c b−íc sau: - BÒ mÆt ®−êng èng vμ phô kiÖn ph¶i ®−îc ®¸nh s¹ch bÈn han rØ, c¸c vÈy, bôi s¾t; - Khi èng cßn líp bäc cò (kiÓm tra kh«ng ®¹t yªu cÇu) ph¶i dïng chæi s¾t hoÆc m¸y ®¸nh s¹ch cho hÕt líp bäc cò; - Sau khi vÖ sinh s¹ch sÏ mÆt ngoμi èng (s¹ch bôi bÈn vμ kh« r¸o) ph¶i tiÕn hμnh s¬n lãt ngay. Kh«ng ®−îc s¬n lãt lóc trêi m−a, gi«ng, giã to vμ cã s−¬ng mï. Líp s¬n lãt ph¶i ®Òu, ph¼ng, kh«ng bá sãt, kh«ng bÞ gîn, kh«ng cã vÕt ch¸y, bät. ChiÒu dÇy líp s¬n lãt vμo kho¶ng tõ 0,1 ®Õn 0,2 mm; - NÕu kiÓm tra thÊy líp s¬n lãt kh«ng ®¹t yªu cÇu, cÇn röa s¹ch b»ng x¨ng chç háng råi s¬n l¹i ngay; - ChØ tiÕn hμnh s¬n líp s¬n chèng ¨n mßn cho ®−êng èng khi líp s¬n lãt ®· thËt kh«; - KiÓm tra sau khi s¬n chèng ¨n mßn ph¶i chøng tá: Líp s¬n ph¶i ph¼ng ®Òu, kh«ng bá sãt, kh«ng sñi bät. 8.4 Khi cã chç s¬n bÞ h− háng, ph¶i ®¸nh s¹ch chç bÞ h− háng vμ quÐt l¹i tõng líp. Mçi líp ph¶i thËt kh« míi ®−îc quÐt líp sau. ChiÒu dμy cña mçi líp kh«ng vù¬t qu¸ 0,3 mm. Quy ®Þnh khi tiÕn hμnh s¬n l¹i cÇn tu©n theo ®iÒu 8.3. 8.5 Líp ngoμi ph¶i s¬n mÇu vμng theo quy ®Þnh cña ngμnh c«ng nghiÖp khÝ. 8.6 Mμng chÊt dÎo b¶o vÖ chèng ¨n mßn ®iÖn hãa cã thÓ ®−îc chÕ t¹o tõ polivinyl – clorit vμ ph¶i ®−îc b¶o qu¶n kh« r¸o. Khi bäc mμng b¶o vÖ cho tuyÕn ®−êng èng c¸c líp mμng ph¶i chêm lªn nhau kh«ng bÐ h¬n 2 cm vμ ®¶m b¶o ®−êng èng ®−îc bäc tèi thiÓu hai líp. §o¹n ®Çu cña cuèn sau ph¶i chång lªn ®o¹n cuèi cña cuèn tr−íc Ýt nhÊt 10 cm. C¸c líp bäc ph¶i ph¼ng vμ ¸p s¸t vμo líp s¬n lãt.   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 8.7 ViÖc b¶o vÖ chèng ¨n mßn ®−êng èng vμ c¸c mèi nèi chØ ®−îc thùc hiÖn sau khi thö kiÓm tra ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ thö nghiÖm. 8.8 VÞ trÝ c¸c ®iÓm nèi èng ph¶i ®ù¬c ph©n biÖt, cã thÓ dïng mÇu s¾c kh¸c, vμ ®−îc ghi râ trong hå s¬ hoμn c«ng. 8.9 Ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra líp bäc ngay trong tõng kh©u cña qu¸ tr×nh thi c«ng. Ph−¬ng thøc kiÓm tra b»ng quan s¸t dùa theo c¸c quy ®Þnh nªu trªn vμ cã biÖn ph¸p b¶o vÖ líp mμng bäc khái c¸c t¸c ®éng c¬ häc. 8.10 Chèng ¨n mßn cho gi¸ treo, chèng, ®ì ph¶i ®−îc tiÕn hμnh t−¬ng tù nh− ®èi víi ®−êng èng dÉn khÝ ®èt. TiÕp ®Þa vμ an toμn ®iÖn   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 387 : 2006 8.11 An toμn ®iÖn cho hÖ thèng ®−êng èng bªn ngoμi vμ c¸c tuyÕn èng ®Æt ngÇm trong c«ng tr×nh ®−îc thùc hiÖn theo yªu cÇu trong hå s¬ thiÕt kÕ vμ c¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng 11, TCVN 4606 : 1988. 8.12 Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu cña tuyÕn èng tíi ®ång hå, tñ ®iÖn hay hép cÇu ch× kh«ng nhá h¬n 15 cm, tíi c¸p dÉn ®iÖn vμ c¸c thiÕt bÞ b»ng kim lo¹i kh¸c kh«ng nhá h¬n 2,5 cm. Kho¶ng c¸ch an toμn khi l¾p ®Æt ®−êng èng ngoμi nhμ cÇn phï hîp quy ®Þnh trong TCXD 1977:1993. 8.13 Kh«ng l¾p ®Æt ®−êng èng d−íi sμn n¬i mμ ®· l¾p ®Æt hÖ thèng gia nhiÖt sö dông ®iÖn, trõ khi hÖ thèng ®ã ®· ngõng ho¹t ®éng. 8.14 TiÕp ®Þa cho hÖ thèng ®−êng èng ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®éc lËp víi tõng nh¸nh èng riªng lÎ. Kh«ng ®−îc dïng chung d©y tiÕp ®Þa cho hai hoÆc nhiÒu tuyÕn èng. 8.15 CÇn kiÓm tra ngay ®iÖn trë tiÕp ®Êt cña tõng vÞ trÝ nèi d©y tiÕp ®Þa. NÕu trÞ sè tiÕp ®Êt lín h¬n trÞ sè theo thiÕt kÕ th× cÇn bæ xung ®iÖn cùc tiÕp ®Êt vμ th«ng b¸o tíi ®¬n vÞ thiÕt kÕ ®Ó x¸c nhËn biªn b¶n. 8.16 T¹i mçi vÞ trÝ tiÕp ®Þa ®· ®−îc kiÓm tra ®iÖn trë tiÕp ®Êt cÇn cã dÊu hiÖu th«ng b¸o “TiÕp ®Þa an toμn”. 8.17 ChØ sau khi c«ng viÖc tiÕp ®Þa vμ an toμn ®iÖn cho hÖ thèng ®−îc hoμn thμnh míi ®−îc phÐp vËn hμnh thö vμ bμn giao hÖ thèng ®−êng èng. 8.18 èng ®ång kh«ng ®−îc ®Æt t¹i n¬i nhiÖt ®é m«i tr−êng xung quanh v−ît qu¸ 1000C. 8.19 Ph¶i tæ chøc kiÓm tra vμ nghiÖm thu riªng ®èi víi h¹ng môc tiÕp ®Þa vμ an toμn ®iÖn cho hÖ thèng ®−êng èng cÊp khÝ ®èt. Trong biªn b¶n nghiÖm thu cÇn m« t¶ râ quy c¸ch, kÕt qu¶ ®o ®¹c kiÓm tra vμ cã x¸c nhËn cña c¬ quan chñ ®Çu t−. Thö nghiÖm vμ nghiÖm thu hÖ thèng cÊp khÝ ®èt trong nhμ Thö nghiÖm kiÓm tra   Page 20 
Đồng bộ tài khoản