TCXDVN 391 2007

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
167
lượt xem
74
download

TCXDVN 391 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 391 2007: Bê tông– Yêu cầu Bảo dưỡng ẩm tự nhiên. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về Bảo dưỡng ẩm tự nhiên, bằng cách phủ ẩm và tưới nước cho các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong sản xuất và thi công, chịu tác động trực tiếp của các yếu tố khí hậu Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 391 2007

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 391 : 2007 Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè 16 /2007/Q§- BXD Hμ Néi, ngμy 25 th¸ng 04 n¨m 2007 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 391 : 2007 "Bª t«ng - Yªu cÇu d−ìng Èm tù nhiªn " Bé tr−ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam: TCXDVN 391 : 2007 "Bª t«ng - Yªu cÇu d−ìng Èm tù nhiªn " §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./. KT. Bé tr−ëng N¬i nhËn: Thø tr−ëng - Nh− ®iÒu 3 - Website ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p - Bé KH&CN - Vô Ph¸p chÕ ®· ký - L−u VP, Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 391 : 2007 TCXDVN 391: 2007 Bª t«ng- Yªu cÇu b¶o d−ìng Èm tù nhiªn Concrete - Requirements for Natural Moist Curing Hμ néi - 2007   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 391 : 2007 Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn TCXDVN 391: 2007 do Héi C«ng nghiÖp Bª t«ng ViÖt Nam biªn so¹n, Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè 16/Q§- BXD, ngμy25 th¸ng 4 n¨m 2007. Tiªu chuÈn nμy thay thÕ tiªu chuÈn TCVN 5592: 1991 - Bª t«ng nÆng - Yªu cÇu b¶o d−ìng Èm tù nhiªn.   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 391 : 2007 Bª t«ng Yªu cÇu B¶o d−ìng Èm tù nhiªn Concrete –Requirements for Natural Moist Curing 1- Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu vÒ B¶o d−ìng Èm tù nhiªn, b»ng c¸ch phñ Èm vμ t−íi n−íc cho c¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp trong s¶n xuÊt vμ thi c«ng, chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp cña c¸c yÕu tè khÝ hËu ViÖt Nam. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCXD 191: 1996 Bª t«ng vμ vËt liÖu bª t«ng- ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa ; TCXDVN 305: 2004 - Bª t«ng khèi lín - Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu. TCXDVN 302 : 2004 - N−íc cho bª t«ng vμ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt. 3 ThuËt ng÷- ®Þnh nghÜa - B¶o d−ìng Èm tù nhiªn: Qu¸ tr×nh gi÷ Èm th−êng xuyªn cho bª t«ng trong ®iÒu kiÖn t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè khÝ hËu ®Þa ph−¬ng. Cã thÓ thùc hiÖn B¶o d−ìng Èm tù nhiªn b»ng c¸ch t−íi n−íc trùc tiÕp lªn bÒ mÆt bª t«ng, phñ vËt liÖu Èm vμ t−íi n−íc, phun s−¬ng, hoÆc phñ c¸c vËt liÖu c¸ch n−íc lªn mÆt bª t«ng (xem TCXD 191: 1996). - C−êng ®é b¶o d−ìng tíi h¹n: Gi¸ trÞ c−êng ®é nÐn cña bª t«ng t¹i thêi ®iÓm ngõng qu¸ tr×nh B¶o d−ìng Èm tù nhiªn, ký hiÖu lμ RthBD, ®¬n vÞ tÝnh lμ % c−êng ®é bª t«ng ë tuæi 28 ngμy ®ªm, %R28 (xem TCXD 191: 1996). - Thêi gian b¶o d−ìng cÇn thiÕt: Thêi gian tÝnh tõ khi b¾t ®Çu B¶o d−ìng Èm tù nhiªn cho tíi khi bª t«ng ®¹t C−êng ®é b¶o d−ìng tíi h¹n, ký hiÖu lμ TctBD, ®¬n vÞ tÝnh lμ ngμy ®ªm. - B¶o d−ìng ban ®Çu: Qu¸ tr×nh gi÷ cho bª t«ng kh«ng bÞ bèc h¬i n−íc vμo kh«ng khÝ khi ch−a thÓ t−íi n−íc gi÷ Èm trùc tiÕp lªn mÆt bª t«ng. - B¶o d−ìng tiÕp theo: Qu¸ tr×nh gi÷ Èm ®Ó h¹n chÕ bª t«ng bèc h¬i n−íc vμo kh«ng khÝ, tÝnh tõ khi b¾t ®Çu t−íi n−íc lªn mÆt bª t«ng tíi khi ngõng qu¸ tr×nh B¶o d−ìng Èm tù nhiªn. - BÒ mÆt hë: BÒ mÆt kÕt cÊu bª t«ng cã thÓ bèc h¬i n−íc vμo kh«ng khÝ. 4 Quy ®Þnh chung 4.1 Qu¸ tr×nh B¶o d−ìng Èm tù nhiªn cÇn ®−îc tiÕn hμnh liªn tôc ngay sau khi hoμn thiÖn bÒ mÆt bª t«ng cho tíi khi ngõng qu¸ tr×nh B¶o d−ìng. 4.2 Hai th«ng sè kü thuËt sau ®©y ®Æc tr−ng ®ång thêi cho qu¸ tr×nh B¶o d−ìng Èm tù nhiªn cña bª t«ng : - C−êng ®é b¶o d−ìng tíi h¹n vμ - Thêi gian b¶o d−ìng cÇn thiÕt. Khi ®¸nh gi¸ vÒ chÕ ®é B¶o d−ìng Èm tù nhiªn cña bª t«ng cÇn ph¶i ®ång thêi xem xÐt c¶ 2 th«ng sè nμy. Trong ®ã th«ng sè quyÕt ®Þnh lμ RthBD, cßn th«ng sè TctBD ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn th«ng sè RthBD tuú theo vïng khÝ hËu cô thÓ.   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 391 : 2007 5 Ph©n vïng khÝ hËu theo yªu cÇu B¶o d−íng Èm bª t«ng Theo yªu cÇu kü thuËt B¶o d−ìng Èm tù nhiªn cña bª t«ng, l·nh thæ n−íc ta ®−îc ph©n thμnh 3 vïng khÝ hËu ®iÓn h×nh lμ A, B vμ C, víi ranh giíi ®Þa lý, tªn mïa vμ thêi gian trong n¨m ®−îc nªu ë B¶ng 1. B¶n ®å ph©n vïng khÝ hËu theo yªu cÇu B¶o d−ìng Èm tù nhiªn cña bª t«ng ®−îc thÓ hiÖn ë H×nh 1. B¶ng 1- Ph©n vïng khÝ hËu theo yªu cÇu B¶o d−ìng Èm tù nhiªn cña bª t«ng Vïng khÝ hËu B¶o VÞ trÝ ®Þa lý Tªn mïa Tõ th¸ng d−ìng Èm ®Õn hÕt bª t«ng th¸ng Tõ huyÖn DiÔn Mïa hÌ IV - IX Vïng A Ch©u Mïa ®«ng X - III trë ra. PhÝa §«ng Tr−êng Mïa kh« II - VII Vïng B s¬n tõ DiÔn Ch©u Mïa m−a VIII - I ®Òn Ninh ThuËn. PhÇn cßn l¹i, bao Mïa kh« XII - IV Vïng C gåm T©y nguyªn Mïa m−a V - XI vμ ®ång b»ng Nam bé. 6 Yªu cÇu B¶o d−ìng Èm tù nhiªn 6.1 Qu¸ tr×nh B¶o d−ìng Èm tù nhiªn ®−îc ph©n thμnh 2 giai ®o¹n : B¶o d−ìng ban ®Çu vμ B¶o d−ìng tiÕp theo. Hai giai ®o¹n nμy liªn tôc kÕ tiÕp nhau kh«ng cã b−íc gi¸n ®o¹n, kÓ tõ khi hoμn thiÖn xong bÒ mÆt bª t«ng cho tíi khi ®¹t ®−îc C−êng ®é b¶o d−ìng tíi h¹n. 6.2 Giai ®o¹n B¶o d−ìng ban ®Çu: Trong giai ®o¹n nμy cÇn cã biÖn ph¸p sao cho bª t«ng kh«ng bÞ bèc h¬i n−íc d−íi t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè khÝ hËu ®Þa ph−¬ng (nh− n¾ng, giã, nhiÖt ®é vμ ®é Èm kh«ng khÝ). §ång thêi kh«ng ®Ó lùc c¬ häc t¸c ®éng lªn bÒ mÆt bª t«ng. TiÕn hμnh B¶o d−ìng ban ®Çu nh− sau : Bª t«ng sau khi t¹o h×nh xong cÇn phñ ngay bÒ mÆt hë b»ng c¸c vËt liÖu ®· ®−îc lμm Èm (lμ c¸c vËt liÖu ®Þa ph−¬ng hoÆc c¸c vËt thÝch hîp s½n cã). Lóc nμy kh«ng t¸c ®éng lùc c¬ häc vμ kh«ng t−íi n−íc trùc tiÕp lªn mÆt bª t«ng ®Ó tr¸nh cho bª t«ng bÞ h− h¹i bÒ mÆt. Khi cÇn th× cã thÓ t−íi nhÑ n−íc lªn mÆt vËt liÖu phñ Èm. Còng cã thÓ phñ mÆt bª t«ng b»ng c¸c vËt liÖu c¸ch n−íc nh− nilon, v¶i b¹t, hoÆc phun chÊt t¹o mμng ng¨n n−íc bèc h¬i. Khi dïng chÊt t¹o mμng trªn bÒ mÆt bª t«ng th× viÖc tiÕn hμnh phun ®−îc thùc hiÖn theo chØ dÉn cña nhμ s¶n xuÊt chÊt t¹o mμng. Còng cã thÓ dïng thiÕt bÞ phun s−¬ng ®Ó phun n−íc thμnh s−¬ng trùc tiÕp lªn mÆt bª t«ng mμ kh«ng cÇn phñ mÆt bª t«ng.   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 391 : 2007 ViÖc phñ Èm bÒ mÆt bª t«ng trong giai ®o¹n B¶o d−ìng ban ®Çu lμ nhÊt thiÕt ph¶i cã khi thi c«ng trong ®iÒu kiÖn bÞ mÊt n−íc nhanh (nh− gÆp trêi n¾ng g¾t, khÝ hËu nãng kh«, khÝ hËu cã giã Lμo). C¸c tr−êng hîp kh¸c cã thÓ kh«ng phñ mÆt bª t«ng, nh−ng ph¶i theo dâi ®Ó ®¶m b¶o h¹n chÕ bª t«ng bÞ mÊt n−íc, tr¸nh nøt mÆt bª t«ng. ViÖc gi÷ Èm bª t«ng trong giai ®o¹n B¶o d−ìng ban ®Çu kÐo dμi cho tíi thêi ®iÓm bª t«ng ®¹t ®−îc mét gi¸ trÞ c−êng ®é nÐn nhÊt ®Þnh, ®¶m b¶o cã thÓ t−íi n−íc trùc tiÕp lªn mÆt bª t«ng mμ kh«ng g©y h− h¹i. Thêi gian ®Ó ®¹t c−êng ®é nμy vμo mïa hÌ ë Vïng A vμ c¸c mïa ë Vïng B vμ C lμ kho¶ng 2,5 ÷ 5h; vμo mïa §«ng ë Vïng A lμ kho¶ng 5 - 8h ®ãng r¾n cña bª t«ng tuú theo tÝnh chÊt cña bª t«ng vμ ®Æc ®iÓm cña thêi tiÕt. T¹i hiÖn tr−êng cã thÓ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm nμy b»ng c¸c t−íi thö n−íc lªn mÆt bª t«ng, nÕu thÊy bÒ mÆt bª t«ng kh«ng bÞ h− h¹i lμ ®−îc. Khi ®ã b¾t ®Çu giai ®o¹n B¶o d−ìng tiÕp theo.   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 391 : 2007 H×nh 1- B¶n ®å ph©n vïng khÝ hËu theo yªu   Page 7 
  8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 391 : 2007 6.3 Giai ®o¹n B¶o d−ìng tiÕp theo: TiÕn hμnh kÕ tiÕp ngay sau giai ®o¹n B¶o d−ìng ban ®Çu. §©y lμ giai ®o¹n cÇn t−íi n−íc gi÷ Èm liªn tôc mäi bÒ mÆt hë cña bª t«ng cho tíi khi ngõng qu¸ tr×nh B¶o d−ìng. 6.3.1 §èi víi bª t«ng dïng xi m¨ng Poocl¨ng vμ xi m¨mg poocl¨ng hçn hîp: CÇn th−êng xuyªn t−íi n−íc gi÷ Èm cho mäi bÒ mÆt hë cña kÕt cÊu bª t«ng cho tíi th khi bª t«ng ®¹t gi¸ trÞ C−êng ®é b¶o d−ìng tíi h¹n R BD vμ Thêi gian b¶o d−ìng ct cÇn thiÕt T BD nh− sau: a) §èi víi bª t«ng nÆng th«ng th−êng, bª t«ng m¸c cao, bª t«ng chèng thÊm, bª t«ng tù lÌn: Kh«ng d−íi møc quy ®Þnh ë B¶ng 2, tuú theo Vïng vμ Mïa khÝ hËu. b) §èi víi bª t«ng cèt liÖu nhÑ, bª t«ng cèt sîi ph©n t¸n: Thêi gian b¶o d−ìng cÇn thiÕt gi¶m h¬n 1 ngμy ®ªm so víi gi¸ trÞ ë B¶ng 2. Riªng mïa m−a ë Vïng B vμ C kh«ng d−íi sè ngμy ®ªm ë B¶ng 2. c) §èi víi bª t«ng bät vμ bª t«ng khÝ: Thêi gian b¶o d−ìng cÇn thiÕt t¨ng thªm 1 ngμy so víi møc quy ®Þnh ë B¶ng 2. d) §èi víi bª t«ng cña kÕt cÊu sÏ chÞu t¸c ®éng th−êng xuyªn cña ho¸ chÊt, bª t«ng cña kÕt cÊu x©y dùng ë vïng ven biÓn trong ph¹m vi 1km tÝnh tõ mÐp n−íc vμ bª t«ng ë h¶i ®¶o : NÕu kh«ng cã quy ®Þnh riªng cña thiÕt kÕ th× Thêi gian b¶o d−ìng cÇn thiÕt lÊy t¨ng thªm 1 ngμy so víi møc quy ®Þnh ë B¶ng 2. e) §èi víi bª t«ng khèi lín : • Bª t«ng c¸c kÕt cÊu khèi lín cña c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vμ d©n dông (nh− mãng sil«, mãng èng khãi, mãng m¸y, t−êng vμ vßm hÇm, t−êng ch¾n ®Êt vv ): Ngoμi c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ, Thêi gian b¶o d−ìng cÇn thiÕt lμ kh«ng d−íi 7 ngμy ®ªm, kh«ng ph©n biÖt Vïng vμ Mïa khÝ hËu. BiÖn ph¸p t−íi n−íc vμ biÖn ph¸p tho¸t nhiÖt cho bª t«ng khèi lín trong giai ®o¹n B¶o d−ìng tiÕp theo cÇn thùc hiÖn theo h−íng dÉn cña TCXDVN 305: 2004. • Bª t«ng c¸c ®Ëp lín: Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ hoÆc theo BiÖn ph¸p thi c«ng ®· ®−îc phª duyÖt. B¶ng 2- Møc gi¸ trÞ C−êng ®é b¶o d−ìng tíi h¹n RthBD vμ Thêi gian b¶o d−ìng cÇn thiÕt T ct BD cho bª t«ng nÆng th«ng th−êng Vïng khÝ Møc gi¸ trÞ quy ®Þnh hËu B¶o Tªn mïa Tõ th¸ng kh«ng d−íi d−ìng ®Õn hÕt R th BD, T ct BD, ngμy Èm bª th¸ng %R28 ®ªm t«ng Vïng A Mïa hÌ IV- IX 50 - 55 3 Mïa X - III 40 - 50 4 ®«ng Vïng B Mïa kh« II - VII 55 - 60 4 Mïa m−a VIII - I 35 - 40 2 Vïng C Mïa kh« XII - IV 70 6 Mïa m−a V - XI 30 1   Page 8 
  9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 391 : 2007 f) §èi víi bª t«ng ®Çm l¨n: • Bª t«ng ®Çm l¨n dïng cho mÆt ®−êng hoÆc s©n b·i: Thêi gian b¶o d−ìng cÇn thiÕt kh«ng d−íi møc quy ®Þnh ë B¶ng 2. • Bª t«ng ®Çm l¨n cho ®Ëp lín: Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ hoÆc theo BiÖn ph¸p thi c«ng ®· ®−îc phª duyÖt. Cã thÓ dïng thiÕt bÞ phun n−íc thμnh s−¬ng lªn mÆt bª t«ng ngay sau khi ®Çm lÌn mçi líp. ViÖc phun s−¬ng ®−îc tiÕn hμnh cuèn chiÕu lªn theo c¸c líp ®æ. Khi ngõng thi c«ng th× líp ®æ cuèi cïng ®−îc t−íi n−íc b¶o d−ìng kh«ng Ýt h¬n 7 ngμy ®ªm. 6.3.2 §èi víi bª t«ng dïng xi m¨ng Poocl¨ng xØ vμ Poocl¨ng Puzolan: Thêi gian B¶o d−ìng Èm t¨ng thªm 1 ngμy ®ªm so víi quy ®Þnh ë B¶ng 2. 6.3.3 §èi víi bª t«ng dïng xi m¨ng ®ãng r¾n chËm, hoÆc dïng phô gia chËm ninh kÕt: Thêi gian b¶o d−ìng cÇn thiÕt t¨ng thªm 1 ngμy ®ªm so víi quy ®Þnh trong B¶ng 2. 6.3.4 §èi víi bª t«ng dïng xi m¨ng ®ãng r¾n nhanh, hoÆc dïng phô gia t¨ng nhanh ®ãng r¾n: Thùc hiÖn theo §iÒu 6.3.1.b). 6.4 Trong giai ®o¹n B¶o d−ìng tiÕp theo cã thÓ phñ Èm hoÆc kh«ng phñ Èm bÒ mÆt bª t«ng. §èi víi vïng cã khÝ hËu nãng kh« hoÆc cã giã Lμo th× viÖc phñ Èm sÏ cã t¸c dông ®Ó gi¶m sè lÇn t−íi n−íc trong ngμy vμ h¹n chÕ nøt mÆt bª t«ng. Sè lÇn t−íi n−íc trong mét ngμy tuú thuéc vμo m«i tr−êng khÝ hËu ®Þa ph−¬ng, sao cho bÒ mÆt bª t«ng lu«n ®−îc Èm −ít. ViÖc t−íi n−íc gi÷ Èm cÇn ®−îc duy tr× c¶ ban ngμy lÉn ban ®ªm ®Ó ®¶m b¶o cho bÒ mÆt bª t«ng lu«n ®−îc gi÷ Èm, tr¸nh bÞ ®Ó kh« trong ®ªm. Trong giai ®o¹n B¶o d−ìng tiÕp theo cã thÓ thùc hiÖn ng©m n−íc trªn mÆt bª t«ng thay cho t−íi n−íc gi÷ Èm. 6.5 N−íc dïng ®Ó t−íi gi÷ Èm bÒ mÆt bª t«ng nªn tho¶ m·n yÕu cÇu cña Tiªu chuÈn TCXDVN 302: 2004. Còng cã thÓ dïng n−íc s«ng, n−íc hå ao kh«ng cã t¹p chÊt g©y h¹i cho bª t«ng ®Ó B¶o d−ìng Èm bª t«ng. 6.6 Khi s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm bª t«ng hoÆc thi c«ng c«ng tr×nh bª t«ng cã sö dông c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt ®Ó t¨ng nhanh ®ãng r¾n bª t«ng nh»m sím th¸o cèp pha (nh− hÊp h¬i n−íc, hÊp b»ng n¨ng l−îng mÆt trêi, hÊp b»ng ®iÖn vv ) th× qu¸ tr×nh B¶o d−ìng tiÕp theo cÇn ®−îc thùc hiÖn cho tíi khi bª t«ng ®¹t C−êng ®é b¶o d−ìng tíi h¹n theo §iÒu 6.3. Khi th¸o cèp pha mμ bª t«ng ®· ®¹t C−êng ®é b¶o d−ìng tíi h¹n th× kh«ng cÇn b¶o d−ìng Èm tiÕp n÷a. NÕu ch−a ®¹t C−êng ®é b¶o d−ìng tíi h¹n th× ph¶i tiÕp tôc t−íi n−íc b¶o d−ìng Èm cho tíi khi bª t«ng ®¹t ®−îc C−êng ®é b¶o d−ìng tíi h¹n theo quy ®Þnh. _____________________________________________   Page 9 
  10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 391 : 2007   Page 10 
Đồng bộ tài khoản