TCXDVN 7570 2006

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
466
lượt xem
121
download

TCXDVN 7570 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 7570 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu nhỏ (cát tự nhiên) và cốt liệu lớn, có cấu trúc đặc chắc dùng chế tạo bê tông và vữa xi măng thông thường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 7570 2006

 1. TCVN TIªU CHUÈN VIÖT NAM TCVN 7570 : 2006 XuÊt b¶n lÇn 1 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Yªu cÇu kü thuËt Aggregates for concrete and mortar − Specifications Hμ Néi − 2006
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 7570 : 2006   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 7570 : 2006 Lêi nãi ®Çu TCVN 7570 : 2006 thay thÕ cho TCVN 1770 : 1986 vμ TCVN 1771 : 1987. TCVN 7570 : 2006 do TiÓu ban kü thuËt Tiªu chuÈn TCVN/TC 71/SC3 Cèt liÖu cho bª t«ng hoμn thiÖn trªn c¬ së dù th¶o cña ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng, Bé X©y dùng ®Ò nghÞ, Tæng Côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng xÐt duyÖt, Bé Khoa häc vμ C«ng nghÖ ban hμnh.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 7570 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Yªu cÇu kü thuËt Aggregates for concrete and mortar − Specifications 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi cèt liÖu nhá (c¸t tù nhiªn) vμ cèt liÖu lín, cã cÊu tróc ®Æc ch¾c dïng chÕ t¹o bª t«ng vμ v÷a xi m¨ng th«ng th−êng. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c lo¹i cèt liÖu dïng chÕ t¹o bª t«ng vμ v÷a xi m¨ng ®Æc biÖt (bª t«ng vμ v÷a nhÑ, bª t«ng vμ v÷a chèng ¨n mßn, bª t«ng khèi lín …). 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 7572-1 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 1: LÊy mÉu. TCVN 7572-2 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 2: X¸c ®Þnh thμnh phÇn h¹t. TCVN 7572-3 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 3: H−íng dÉn x¸c ®Þnh thμnh phÇn th¹ch häc. TCVN 7572-4 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 4: X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng, khèi l−îng thÓ tÝch vμ ®é hót n−íc. TCVN 7572-5 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 5: X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng, khèi l−îng thÓ tÝch vμ ®é hót n−íc cña ®¸ gèc vμ h¹t cèt liÖu lín. TCVN 7572-6 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 6: X¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch xèp vμ ®é hæng. TCVN 7572-7 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 7: X¸c ®Þnh ®é Èm. TCVN 7572-8 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 8: X¸c ®Þnh hμm l−îng bïn, bôi, sÐt trong cèt liÖu vμ hμm l−îng sÐt côc trong cèt liÖu nhá. TCVN 7572-9 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 9: X¸c ®Þnh t¹p chÊt h÷u c¬.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 7570 : 2006 TCVN 7572-10 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 10: X¸c ®Þnh c−êng ®é vμ hÖ sè ho¸ mÒm cña ®¸ gèc. TCVN 7572-11 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 11: X¸c ®Þnh ®é nÐn dËp vμ hÖ sè ho¸ mÒm cña cèt liÖu lín. TCVN 7572-12 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 12: X¸c ®Þnh ®é hao mßn khi va ®Ëp cña cèt liÖu lín trong m¸y Los Angeles. TCVN 7572-13 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 13: X¸c ®Þnh hμm l−îng h¹t thoi dÑt trong cèt liÖu lín. TCVN 7572-14 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 14: X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm silic. TCVN 7572-15 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 15: X¸c ®Þnh hμm l−îng clorua. TCXDVN 356 : 2005 KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp − Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. 3 ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa 3.1 Cèt liÖu (aggregate) C¸c vËt liÖu rêi nguån gèc tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o cã thμnh phÇn h¹t x¸c ®Þnh, khi nhμo trén víi xi m¨ng vμ n−íc, t¹o thμnh bª t«ng hoÆc v÷a. Theo kÝch th−íc h¹t, cèt liÖu ®−îc ph©n ra cèt liÖu nhá vμ cèt liÖu lín. 3.2 Cèt liÖu nhá (fine aggregate) Hçn hîp c¸c h¹t cèt liÖu kÝch th−íc chñ yÕu tõ 0,14 mm ®Õn 5 mm. Cèt liÖu nhá cã thÓ lμ c¸t tù nhiªn, c¸t nghiÒn vμ hçn hîp tõ c¸t tù nhiªn vμ c¸t nghiÒn. 3.2.1 C¸t tù nhiªn (natural sand) Hçn hîp c¸c h¹t cèt liÖu nhá ®−îc h×nh thμnh do qu¸ tr×nh phong ho¸ cña c¸c ®¸ tù nhiªn. C¸t tù nhiªn sau ®©y gäi lμ c¸t.   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 7570 : 2006 3.2.2 C¸t nghiÒn (crushed rock sand) Hçn hîp c¸c h¹t cèt liÖu kÝch th−íc nhá h¬n 5 mm thu ®−îc do ®Ëp vμ hoÆc nghiÒn tõ ®¸. 3.2.3 M«®un ®é lín cña c¸t (fineness modulus of sand) ChØ tiªu danh nghÜa ®¸nh gi¸ møc ®é th« hoÆc mÞn cña h¹t c¸t. M« ®un ®é lín cña c¸t ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng c¸c phÇn tr¨m l−îng sãt tÝch luü trªn c¸c sμng 2,5 mm; 1,25 mm; 630 μm; 315 μm; 140 μm vμ chia cho 100. 3.3 Cèt liÖu lín (coarse aggregate) Hçn hîp c¸c h¹t cèt liÖu cã kÝch th−íc tõ 5 mm ®Õn 70 mm. Cèt liÖu lín cã thÓ lμ ®¸ d¨m, sái, sái d¨m (®Ëp hoÆc nghiÒn tõ sái) vμ hçn hîp tõ ®¸ d¨m vμ sái hay sái d¨m. 3.3.1 Sái (gravel) Cèt liÖu lín ®−îc h×nh thμnh do qu¸ tr×nh phong ho¸ cña ®¸ tù nhiªn. 3.3.2 §¸ d¨m (crushed rock) Cèt liÖu lín ®−îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch ®Ëp vμ/hoÆc nghiÒn ®¸. 3.3.3 Sái d¨m (crushed gravel) Cèt liÖu lín ®−îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch ®Ëp vμ/hoÆc nghiÒn cuéi, sái kÝch th−íc lín. 3.3.4 KÝch th−íc h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu lín (Dmax) (maximum particle size) KÝch th−íc danh nghÜa tÝnh theo kÝch th−íc m¾t sμng nhá nhÊt mμ kh«ng Ýt h¬n 90 % khèi l−îng h¹t cèt liÖu lät qua. 3.3.5 KÝch th−íc h¹t nhá nhÊt cña cèt liÖu lín (Dmin) (minimum particle size)   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 7570 : 2006 KÝch th−íc danh nghÜa tÝnh theo kÝch th−íc m¾t sμng lín nhÊt mμ kh«ng nhiÒu h¬n 10 % khèi l−îng h¹t cèt liÖu lät qua. 3.3.6 H¹t thoi dÑt cña cèt liÖu lín (elongation and flakiness index of coarse aggregate) H¹t cã kÝch th−íc c¹nh nhá nhÊt nhá h¬n 1/3 c¹nh dμi. 3.4 Thμnh phÇn h¹t cña cèt liÖu (particle size distribution) Tû lÖ phÇn tr¨m khèi l−îng c¸c h¹t cã kÝch th−íc x¸c ®Þnh. 3.5 T¹p chÊt h÷u c¬ (organic impurities) C¸c chÊt h÷u c¬ trong cèt liÖu cã thÓ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn tÝnh chÊt cña bª t«ng hoÆc v÷a xi m¨ng. 3.6 Mμu chuÈn (standard colors) Mμu qui −íc dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®Þnh tÝnh t¹p chÊt h÷u c¬ trong cèt liÖu. 3.7 CÊp bª t«ng theo c−êng ®é chÞu nÐn (grade of concrete) Gi¸ trÞ c−êng ®é víi x¸c suÊt b¶o ®¶m 0,95 khi nÐn c¸c mÉu bª t«ng lËp ph−¬ng chuÈn. 4 Yªu cÇu kü thuËt 4.1 C¸t 4.1.1 Theo gi¸ trÞ m«®un ®é lín, c¸t dïng cho bª t«ng vμ v÷a ®−îc ph©n ra hai nhãm chÝnh: – c¸t th« khi m«®un ®é lín trong kho¶ng tõ lín h¬n 2,0 ®Õn 3,3; – c¸t mÞn khi m«®un ®é lín trong kho¶ng tõ 0,7 ®Õn 2,0. Thμnh phÇn h¹t cña c¸t, biÓu thÞ qua l−îng sãt tÝch luü trªn sμng, n»m trong ph¹m vi quy ®Þnh trong B¶ng 1.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 7570 : 2006 4.1.2 C¸t th« cã thμnh phÇn h¹t nh− quy ®Þnh trong B¶ng 1 ®−îc sö dông ®Ó chÕ t¹o bª t«ng vμ v÷a tÊt c¶ c¸c cÊp bª t«ng vμ m¸c v÷a. B¶ng 1 - Thμnh phÇn h¹t cña c¸t L−îng sãt tÝch luü trªn sμng, % khèi l−îng KÝch th−íc lç sμng C¸t th« C¸t mÞn 2,5 mm Tõ 0 ®Õn 20 0 1,25 mm Tõ 15 ®Õn 45 Tõ 0 ®Õn 15 630 μm Tõ 35 ®Õn 70 Tõ 0 ®Õn 35 315 μm Tõ 65 ®Õn 90 Tõ 5 ®Õn 65 140 μm Tõ 90 ®Õn100 Tõ 65 ®Õn 90 L−îng qua sμng 140 μm, kh«ng 10 35 lín h¬n 4.1.3 C¸t mÞn ®−îc sö dông chÕ t¹o bª t«ng vμ v÷a nh− sau: a) §èi víi bª t«ng: – c¸t cã m«®un ®é lín tõ 0,7 ®Õn 1 (thμnh phÇn h¹t nh− B¶ng 1) cã thÓ ®−îc sö dông chÕ t¹o bª t«ng cÊp thÊp h¬n B15; – c¸t cã m«®un ®é lín tõ 1 ®Õn 2 (thμnh phÇn h¹t nh− B¶ng 1) cã thÓ ®−îc sö dông chÕ t¹o bª t«ng cÊp tõ B15 ®Õn B25; b) §èi víi v÷a: – c¸t cã m«®un ®é lín tõ 0,7 ®Õn 1,5 cã thÓ ®−îc sö dông chÕ t¹o v÷a m¸c nhá h¬n vμ b»ng M5; – c¸t cã m«®un ®é lín tõ 1,5 ®Õn 2 ®−îc sö dông chÕ t¹o v÷a m¸c M7,5. chó thÝch TCXD 127 : 1985 h−íng dÉn cô thÓ viÖc sö dông tõng lo¹i c¸t mÞn trªn c¬ së tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ - kü thuËt. 4.1.4 C¸t dïng chÕ t¹o v÷a kh«ng ®−îc lÉn qu¸ 5 % khèi l−îng c¸c h¹t cã kÝch th−íc lín h¬n 5 mm. 4.1.5 Hμm l−îng c¸c t¹p chÊt (sÐt côc vμ c¸c t¹p chÊt d¹ng côc; bïn, bôi vμ sÐt) trong c¸t ®−îc quy ®Þnh trong B¶ng 2.   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 7570 : 2006 B¶ng 2 - Hμm l−îng c¸c t¹p chÊt trong c¸t Hμm l−îng t¹p chÊt, % khèi l−îng, kh«ng lín h¬n T¹p chÊt bª t«ng cÊp cao h¬n bª t«ng cÊp thÊp h¬n v÷a B30 vμ b»ng B30 − SÐt côc vμ c¸c t¹p chÊt d¹ng côc Kh«ng ®−îc cã 0,25 0,50 − Hμm l−îng bïn, bôi, sÐt 1,50 3,00 10,00 4.1.6 T¹p chÊt h÷u c¬ trong c¸t khi x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p so mμu, kh«ng ®−îc thÉm h¬n mμu chuÈn. chó thÝch C¸t kh«ng tho¶ m·n ®iÒu 4.1.6 cã thÓ ®−îc sö dông nÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kiÓm chøng trong bª t«ng cho thÊy l−îng t¹p chÊt h÷u c¬ nμy kh«ng lμm gi¶m tÝnh chÊt c¬ lý yªu cÇu ®èi víi bª t«ng. 4.1.7 Hμm l−îng clorua trong c¸t, tÝnh theo ion Cl- tan trong axit, quy ®Þnh trong B¶ng 3. B¶ng 3 - Hμm l−îng ion Cl- trong c¸t Lo¹i bª t«ng vμ v÷a Hμm l−îng ion Cl-, % khèi l−îngj, kh«ng lín h¬n Bª t«ng dïng trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp 0,01 øng suÊt tr−íc Bª t«ng dïng trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ bª 0,05 t«ng cèt thÐp vμ v÷a th«ng th−êng chó thÝch C¸t cã hμm l−îng ion Cl- lín h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh ë B¶ng 3 cã thÓ ®−îc sö dông nÕu tæng hμm l−îng ion Cl- trong 1 m3 bª t«ng tõ tÊt c¶ c¸c nguån vËt liÖu chÕ t¹o, kh«ng v−ît qu¸ 0,6 kg. 4.1.8 C¸t ®−îc sö dông khi kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm − silic cña c¸t kiÓm tra theo ph−¬ng ph¸p ho¸ häc (TCVN 7572-14 : 2006) ph¶i n»m trong vïng cèt liÖu v« h¹i. Khi kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm - silic cña cèt liÖu kiÓm tra n»m trong vïng cã kh¶ n¨ng g©y h¹i th× cÇn thÝ nghiÖm kiÓm tra bæ xung theo ph−¬ng ph¸p thanh v÷a (TCVN 7572-14 : 2006) ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n v« h¹i.. C¸t ®−îc coi lμ kh«ng cã kh¶ n¨ng x¶y ra ph¶n øng kiÒm – silic nÕu biÕn d¹ng (ε) ë tuæi 6 th¸ng x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p thanh v÷a nhá h¬n 0,1%.   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 7570 : 2006 4.2 Cèt liÖu lín 4.2.1 Cèt liÖu lín cã thÓ ®−îc cung cÊp d−íi d¹ng hçn hîp nhiÒu cì h¹t hoÆc c¸c cì h¹t riªng biÖt. Thμnh phÇn h¹t cña cèt liÖu lín, biÓu thÞ b»ng l−îng sãt tÝch luü trªn c¸c sμng, ®−îc quy ®Þnh trong B¶ng 4. B¶ng 4 - Thμnh phÇn h¹t cña cèt liÖu lín L−îng sãt tÝch lòy trªn sμng, % khèi l−îng, KÝch øng víi kÝch th−íc h¹t liÖu nhá nhÊt vμ lín nhÊt, th−íc mm lç sμng mm 5-10 5-20 5-40 5-70 10-40 10-70 20-70 100 − − − 0 − 0 0 70 − − 0 0-10 0 0-10 0-10 40 − 0 0-10 40-70 0-10 40-70 40-70 20 0 0-10 40-70 … 40-70 … 90-100 10 0-10 40-70 … … 90-100 90-100 − 5 90-100 90-100 90-100 90-100 − − − chó thÝch Cã thÓ sö dông cèt liÖu lín víi kÝch th−íc cì h¹t nhá nhÊt ®Õn 3 mm, theo tho¶ thuËn. 4.2.2 Hμm l−îng bïn, bôi, sÐt trong cèt liÖu lín tuú theo cÊp bª t«ng kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh trong B¶ng 5. B¶ng 5 - Hμm l−îng bïn, bôi, sÐt trong cèt liÖu lín CÊp bª t«ng Hμm l−îng bïn, bôi, sÐt, % khèi l−îng, kh«ng lín h¬n – Cao h¬n B30 1,0 – Tõ B15 ®Õn B30 2,0 – ThÊp h¬n B15 3,0 4.2.3 §¸ lμm cèt liÖu lín cho bª t«ng ph¶i cã c−êng ®é thö trªn mÉu ®¸ nguyªn khai hoÆc m¸c x¸c ®Þnh th«ng qua gi¸ trÞ ®é nÐn dËp trong xi lanh lín h¬n 2 lÇn cÊp c−êng ®é chÞu nÐn cña bª   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 7570 : 2006 t«ng khi dïng ®¸ gèc phón xuÊt, biÕn chÊt; lín h¬n 1,5 lÇn cÊp c−êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng khi dïng ®¸ gèc trÇm tÝch. M¸c ®¸ d¨m x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ ®é nÐn dËp trong xi lanh ®−îc quy ®Þnh trong B¶ng 6. B¶ng 6 - M¸c cña ®¸ d¨m tõ ®¸ thiªn nhiªn theo ®é nÐn dËp §é nÐn dËp trong xi lanh ë tr¹ng th¸i b·o hoμ n−íc, % khèi l−îng M¸c ®¸ d¨m* §¸ phón xuÊt x©m nhËp vμ §¸ phón xuÊt §¸ trÇm tÝch ®¸ biÕn chÊt phun trμo 140 − §Õn 12 §Õn 9 120 §Õn 11 Lín h¬n 12 ®Õn 16 Lín h¬n 9 ®Õn 11 100 Lín h¬n 11 ®Õn 13 Lín h¬n 16 ®Õn 20 Lín h¬n 11 ®Õn 13 80 Lín h¬n 13 ®Õn 15 Lín h¬n 20 ®Õn 25 Lín h¬n 13 ®Õn 15 60 Lín h¬n 15 ®Õn 20 Lín h¬n 25 ®Õn 34 − 40 Lín h¬n 20 ®Õn 28 − − 30 Lín h¬n 28 ®Õn 38 − − 20 Lín h¬n 38 ®Õn 54 − − * ChØ sè m¸c ®¸ d¨m x¸c ®Þnh theo c−êng ®é chÞu nÐn, tÝnh b»ng MPa t−¬ng ®−¬ng víi c¸c gi¸ trÞ 1 400; 1 200; ...; 200 khi c−êng ®é chÞu nÐn tÝnh b»ng kG/cm2. 4.2.4 Sái vμ sái d¨m dïng lμm cèt liÖu cho bª t«ng c¸c cÊp ph¶i cã ®é nÐn dËp trong xi lanh phï hîp víi yªu cÇu trong B¶ng 7. B¶ng 7 - Yªu cÇu vÒ ®é nÐn dËp ®èi víi sái vμ sái d¨m §é nÐn dËp ë tr¹ng th¸i b·o hoμ n−íc,% khèi l−îng, kh«ng lín h¬n CÊp bª t«ng Sái Sái d¨m Cao h¬n B25 8 10 Tõ B15 ®Õn B25 12 14 ThÊp h¬n B15 16 18   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 7570 : 2006 4.2.5 §é hao mßn khi va ®Ëp cña cèt liÖu lín thÝ nghiÖm trong m¸y Los Angeles, kh«ng lín h¬n 50 % khèi l−îng. 4.2.6 Hμm l−îng h¹t thoi dÑt trong cèt liÖu lín kh«ng v−ît qu¸ 15 % ®èi víi bª t«ng cÊp cao h¬n B30 vμ kh«ng v−ît qu¸ 35 % ®èi víi cÊp B30 vμ thÊp h¬n. 4.2.7 T¹p chÊt h÷u c¬ trong sái x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p so mμu, kh«ng thÉm h¬n mμu chuÈn. chó thÝch Sái chøa l−îng t¹p chÊt h÷u c¬ kh«ng phï hîp víi quy ®Þnh trªn vÉn cã thÓ sö dông nÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kiÓm chøng trong bª t«ng cho thÊy l−îng t¹p chÊt h÷u c¬ nμy kh«ng lμm gi¶m c¸c tÝnh chÊt c¬ lý yªu cÇu ®èi víi bª t«ng cô thÓ. 4.2.8 Hμm l−îng ion Cl- (tan trong axit) trong cèt liÖu lín, kh«ng v−ît qu¸ 0,01 %. chó thÝch Cã thÓ ®−îc sö dông cèt liÖu lín cã hμm l−îng ion Cl- lín h¬n 0,01 % nÕu tæng hμm l−îng ion Cl-- trong 1 m3 bª t«ng kh«ng v−ît qu¸ 0,6 kg. 4.2.9 Kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm − silic ®èi víi cèt liÖu lín ®−îc quy ®Þnh nh− ®èi víi cèt liÖu nhá theo 4.1.8. 5 Ph−¬ng ph¸p thö 5.1 LÊy mÉu thö cèt liÖu theo TCVN 7572-1 : 2006. MÉu thö dïng x¸c ®Þnh thμnh phÇn h¹t cã thÓ dïng ®Ó x¸c ®Þnh hμm l−îng h¹t mÞn. 5.2 X¸c ®Þnh thμnh phÇn h¹t cña cèt liÖu theo TCVN 7572-2 : 2006. 5.3 X¸c ®Þnh thμnh phÇn th¹ch häc cña cèt liÖu theo TCVN 7572-3 : 2006. 5.4 X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng, khèi l−îng thÓ tÝch vμ ®é hót n−íc cña cèt liÖu theo TCVN 7572-4 : 2006. 5.5 X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng, khèi l−îng thÓ tÝch vμ ®é hót n−íc cña ®¸ gèc vμ h¹t cèt liÖu lín theo TCVN 7572-5 : 2006.   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 7570 : 2006 5.6 X¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch xèp vμ ®é hæng cña cèt liÖu theo TCVN 7572-6 : 2006. 5.7 X¸c ®Þnh ®é Èm cña cèt liÖu theo TCVN 7572-7 : 2006. 5.8 X¸c ®Þnh hμm l−îng bôi, bïn, sÐt trong cèt liÖu vμ hμm l−îng sÐt côc trong cèt liÖu nhá theo TCVN 7572-8 : 2006. 5.9 X¸c ®Þnh t¹p chÊt h÷u c¬ theo TCVN 7572-9 : 2006. 5.10 X¸c ®Þnh c−êng ®é vμ hÖ sè ho¸ mÒm cña ®¸ gèc lμm theo TCVN 7572-10 : 2006. 5.11 X¸c ®Þnh ®é nÐn dËp vμ hÖ sè ho¸ mÒm cña cèt liÖu lín theo TCVN 7572-11 : 2006. 5.12 X¸c ®Þnh ®é hao mßn khi va ®Ëp cña cèt liÖu lín trong m¸y Los Angeles theo TCVN 7572-12 : 2006. 5.13 X¸c ®Þnh hμm l−îng h¹t thoi dÑt trong cèt liÖu lín theo TCVN 7572-13 : 2006. 5.14 X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm − silic trong cèt liÖu b»ng ph−¬ng ph¸p hãa häc theo TCVN 7572-14 : 2006. 5.15 X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm − silic trong cèt liÖu b»ng ph−¬ng ph¸p thanh v÷a theo TCVN 7572-14 : 2006. 5.16 X¸c ®Þnh hμm l−îng ion Cl trong cèt liÖu theo TCVN 7572-15 : 2006. 6 VËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 6.1 Mçi l« cèt liÖu ph¶i cã giÊy chøng nhËn chÊt l−îng kÌm theo, trong ®ã ghi râ: – tªn c¬ së cung cÊp cèt liÖu, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, fax; – lo¹i cèt liÖu; – nguån gèc cèt liÖu; – sè l« vμ khèi l−îng; – kÕt qu¶ thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu, tÝnh chÊt cña cèt liÖu.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 7570 : 2006 6.2 Cèt liÖu ®−îc vËn chuyÓn b»ng sμ lan, tμu ho¶, « t« hoÆc b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c mμ kh«ng lμm biÕn ®æi c¸c tÝnh chÊt c¬, lý vμ hãa häc cña cèt liÖu. 6.3 Cèt liÖu cã thÓ ®−îc b¶o qu¶n ë kho cã m¸i che hoÆc s©n b·i n¬i kh« r¸o. 6.4 Khi vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n cèt liÖu ph¶i ®Ó riªng tõng lo¹i vμ tõng cì h¹t (nÕu cã), tr¸nh ®Ó lÉn t¹p chÊt. ____________________________________   Page 14 
Đồng bộ tài khoản