intTypePromotion=1

Tên những bộ thủ tiếng Hán cơ bản

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Tuấn Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
565
lượt xem
212
download

Tên những bộ thủ tiếng Hán cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Tên những bộ thủ tiếng Hán cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tên những bộ thủ tiếng Hán cơ bản

  1. L ETCOE X LETCO LETC LET  GV-Thúy Hằng \ TÊN NHỮNG BỘ THỦ CHỮ HÁN CƠ BẢN 01 NHẤT Ấ 108 MÃNH 1   02 CỔN Ổ  109 MỤC Ụ  03 CHỦ Ủ  110 MÂU 1   04 PHIỆT Ệ  111 THỈ Ỉ   112 THẠCH Ạ  05 ẤT Ấ  113 KỲ, THỊ Ị   06 QUYẾT Ế  114 NHỰU Ự  07 NHỊ Ị   115 HÒA 1   08 ĐẦU Ầ  116 HUYỆT Ệ  117 LẬP Ậ  09 NHÂN 0   118 TRÚC 1   119 MỄ Ễ  010 NHÂN (đi) 0   120 MỊCH Ị   121 PHẪU, PHỮU Ữ  011 NHẬP Ậ  122 VÕNG 1   012 BÁT 0   123 DƯƠNG Ơ  1
  2. L ETCOE X LETCO LETC LET  GV-Thúy Hằng 013 QUYNH 0   124 VŨ 1   125 LÃO 1   014 MỊCH Ị   126 NHI 1   015 BĂNG 0   127 LỖI Ỗ  016 KỶ Ỷ  128 NHĨ 1   017 KHẢM Ả  129 DUẬT Ậ  018 ĐAO 0   019 LỰC Ự  130 NHỤC Ụ  020 BAO 0   131 THẦN Ầ  021 TRỦY Ủ  022 HỆ Ệ  132 TỰ Ự  023 PHƯƠNG Ơ  133 CHÍ 1   134 CỮU Ữ  024 THẬP Ậ  135 THIỆT Ệ  025 BỐC Ố  136 SUYỄN Ễ  137 CHÂU, CHU 1   026 TIẾT Ế  138 CẤN Ấ  027 HÁN 0   139 SẮC Ắ  028 KHƯ, TƯ Ư  140 THẢO Ả  029 HỰU Ự  141 HỔ Ổ  030 KHẨU Ẩ  142 TRÙNG 1   2
  3. L ETCOE X LETCO LETC LET  GV-Thúy Hằng 143 HUYẾT Ế  031 VI 0   144 HÀNG, HÀNH 1   032 THỔ Ổ  145 Y 1   033 SĨ 0   146 TÂY, Á 1   034 TRUY 0   147 KIẾN Ế  035 TRUY 0   148 GIÁC 1   036 TỊCH Ị   149 NGÔN 1   037 ĐẠI Ạ  150 CỐC Ố  151 ĐẬU Ậ  038 NỮ Ữ 152 THỈ Ỉ     153 TRỈ Ỉ   039 TỬ Ử  154 BỐI Ố  040 MIÊN 0   155 XÍCH 1   041 THỐN Ố  156 TẨU Ẩ  042 TIỂU Ể  157 TÚC 1   158 THÂN 1   043 UÔNG 0   159 XA 1   044 THI 0   160 TÂN 1 3
  4. L ETCOE X LETCO LETC LET  GV-Thúy Hằng 161 THẦN, THÌN Ầ  045 TRIỆT Ệ  162 SƯỚC Ớ  046 SAN, SƠN Ơ  163 ẤP Ấ  164 DẬU Ậ  047 XUYÊN 0   165 BIỆN Ệ  048 CÔNG 0   166 LÝ 1   049 KỶ Ỷ  167 KIM 1   050 CÂN 0   051 CAN 0   168 TRƯỜNG Ờ  052 YÊU 0   169 MÔN 1   053 NGHIỄM, YỂM Ể  170 PHỤ Ụ  054 DẪN Ẫ  171 ĐÃI 1   055 CỦNG Ủ  172 CHUY 1   056 DẶC Ặ  173 VŨ 1   057 CUNG 0   174 THANH 1   058 KÝ 0   175 PHI 1   059 SAM 0   176 DIỆN Ệ  060 SÁCH 0 177 CÁCH 1   061 TÂM 0   178 VI 1   062 QUA 0   4
  5. L ETCOE X LETCO LETC LET  GV-Thúy Hằng 063 HỘ Ộ  179 CỬU Ử  064 THỦ Ủ  180 ÂM 1   065 CHI 0   181 HIỆT Ệ  066 PHỘC Ộ  182 PHONG 1   067 VĂN 0   183 PHI 1   068 ĐẨU Ẩ  184 THỰC Ự  069 CÂN 0   185 THỦ Ủ  186 HƯƠNG Ơ  070 PHƯƠNG Ơ  187 MÃ 1   188 CỐT Ố  071 VÔ 0   189 CAO 1   072 NHẬT Ậ  190 TIÊU 1   191 ĐẤU Ấ  073 VIẾT Ế  192 SƯỞNG Ở  074 NGUYỆT Ệ  193 CÁCH 1   075 MỘC Ộ  194 QUỶ Ỷ  076 KHUYẾN Ế  195 NGƯ Ư  077 CHỈ Ỉ   196 ĐIỂU Ể  078 NGẠT Ạ  5
  6. L ETCOE Ø LETCO LETC LET  GV-Thúy Hằng 079 THÙ 0   197 LỖ Ỗ  080 MẪU, VÔ Ẫ  198 LỘC Ộ  081 TỶ Ỷ  199 MẠCH Ạ  082 MAO 0   200 MA 2   083 THỊ Ị   201 HOÀNG 2   084 KHÍ 0   202 THỬ Ử  085 THỦY Ủ  203 HẮC Ắ  086 HỎA Ỏ  204 CHỈ Ỉ   206 ĐỈNH, MÃNH Ỉ   087 TRẢO Ả  207 CỔ Ổ  088 PHỤ Ụ  208 THỬ Ử  209 TỴ Ỵ  089 HÀO 0   210 TỀ Ề  210 TRAI 2   090 TƯỜNG Ờ  211 SỈ Ỉ   091 PHIẾN Ế  212 LONG 2   092 NHA 0   213 QUI 2   214 DƯỢC Ợ   093 NGƯU Ư  094 KHUYỂN Ể  095 HUYỀN Ề  6
  7. L ETCOE X LETCO LETC LET  GV-Thúy Hằng 096 NGỌC Ọ  097 QUA 0   098 NGÕA 0   099 CAM 0   100 SINH 1   101 DỤNG Ụ  102 ĐIỀN Ề  103 SƠ Ơ  104 NẠCH Ạ  105 BÁT 1   106 BẠCH Ạ  107 BÌ 1   7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2