Thái A Kiếm-Hồi 7

Chia sẻ: Bùi Ngọc Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
79
lượt xem
6
download

Thái A Kiếm-Hồi 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thái a kiếm-hồi 7', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thái A Kiếm-Hồi 7

 1. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A Hoài 7 Mang Nhuïc Vaøo Thaân Long Giang Tam Khoâi T eân giaëc noù truø tröø giaây laùt roài môùi ñaùp: - Nguyeân do teå töôùng Hoøa Khoân bò giaëc laáy troäm raát nhieàu chaâu baùu neân cho ngöôøi ñieàu tra, tìm thaáy moät môù ôû trong tieâu cuïc Töôøng Laâm cuûa con trai Ngoâ Phuïng Böu. Ngoaøi ra, coøn nghe noùi coù hai hoøm nöõa daáu ôû muïc tröôøng Saùt Baéc. Neân Ña Luaân töôùng quaân môùi ñem quaân tôùi bao vaây vaø heïn trong hai ngaøy phaûi hieán hai hoøm chaâu baùu ñoù, coøn ra leänh cho Ngoâ Phuïng Böu phaûi ra ñaàu thuù nöõa. Vaân Nhaïc caû cöôøi noùi: - Hai vieäc naøy laø moät, chôù phaûi laø hai ñaâu, ñeàu do Boác Anh chuû tröông. Noùi xong chaøng phi moät chöôûng, teân noï theùt lôùn moät tieáng, maùu moàm maét muõi phun ra, ngaõ phòch xuoáng taét thôû. Dieäp Thaéng thaáy Vaân Nhaïc ra tay aùc ñoäc, nghó thaàm: “Ngöôøi naøy tuoåi môùi ngoaøi hai möôi hai maø ñaõ coâng löïc tinh thaâm nhö theá. Ta so vôùi y khoâng khaùc naøo con ñom ñoùm tröôùc ngoïn ñeøn”. Nghó ñoaïn, chaøng caûm thaùn voâ cuøng. Boãng Vaân Nhaïc vöøa cöôøi vöøa noùi: - Dieäp voõ sö, chuùng ta mau phoùng ngöïa veà Ña Luaân ñi. Noùi xong, chaøng lieàn löïa moät con ngöïa cuûa boïn giaëc aüm Laïc Döông nhaûy leân löng, roài cuøng Dieäp Thaéng ra roi phi lieàn. Trôøi toái saàm, maây ñen töù phöông keùo tôùi, gioù Baéc caøng thoåi caønh laïnh. Muïc tröôøng Saùt Baéc haàu nhö bò tuyeát phuû bao truøm. Tuy vaäy, nhöõng lan can baèng goã chaùy xeùm nhoâ ra maët tuyeát vaãn coøn troâng thaáy roõ. Nhaéc laïi maáy böõa tröôùc Long Giang Tam Khoâi ñaõ tôùi quaáy nhieãu, phoùng hoûa khieán boä maët cuûa muïc tröôøng thay ñoåi haún. Nhöõng con ngöïa coøn dö laïi bò giam giöõ moät choã, hí vang reàn. Möôøi maáy teân coâng nhaân cuûa muïc tröôøng ñang söûa chöõa laïi chuoàng maëc daàu möa tuyeát Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 113 G a_Than_Toan
 2. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A thaät lôùn. Ngoâ Phuïng Böu ôû trong khaùch saûnh ñi ñi laïi laïi, coù veû khoù chòu voâ cuøng. Trong ñaïi saûnh aâm u laï thöôøng, hai beân gheá coù Trònh Kim Ngoâ, Trieäu Lieân Chaâu, Chu Nguyeät Nga vaø möôøi maáy voõ sö ñang ngoài yeân laëng. Ngöôøi naøo cuõng coù veû traàm ngaâm caøng laøm cho muïc tröôøng Saùt Baéc chìm trong baàu khoâng khí saàu uaát. Laùt sau, Trònh Kim Ngoâ thaáy Ngoâ Phuïng Böu coù veû khoâng yeân, lieàn cau maøy noùi: - Thöa ñaïi ca, ngaøy thöôøng gaëp vieäc gì ñaïi ca cuõng traàm tónh laém, theá sao hoâm nay laïi noùng naûy vaäy? Ñöøng noùi muïc tröôøng naøy ñaõ bò taøn phaù maát phaân nöûa, duø coù bò thieâu huûy heát ñi nöõa, cuõng khoâng sao. Chuùng ta ñaõ maát heát nhöõng cuûa caûi ñeå nuoâi soáng tuoåi giaø ñaâu maø ñaïi ca phaûi lo nghó? Khi boïn Boác Anh tôùi ñaây xaâm phaïm, cuøng laém ta thí maïng vôùi chuùng moät phen, ai thaéng thì soáng, ai thua thì cheát, coù theá thoâi! Phuïng Böu döøng böôùc, göôïng cöôøi ñaùp: - Hieàn ñeä quaù coi thöôøng ngu huynh. Tieàn taøi saûn nghieäp luùc cheát coù ñem theo ñöôïc ñaâu? Neân coù bao giôø ngu huynh ñeå yù ñeán. Saùng hoâm nay coù moät trieäu chöùng khoâng ñöôïc heân laøm uaát keát trong loøng ngu huynh. Maø sôû dó ngu huynh lo ngaïi laø ngu huynh nghó ñeán tình caûnh cuûa maáy traêm anh em trong muïc tröôøng, roài ñaây khoâng bieát tìm ñaâu ra choã yeân thaân. Kim Ngoâ ñang ñònh khuyeân theâm Phuïng Böu ít lôøi boãng nghe coù tieáng laïc ngöïa “long cong” voïng tôùi, thænh thoaûng coøn nghe tieáng ngöïa hí. Moïi ngöôøi bieán saéc vaø toû veû sôï haõi. Boãng cöûa khaùch bò ñaåy ra, luoàng gioù maïnh thoåi tôùi luøa tuyeát vaøo phoøng. Sau ñoù, moät ngöôøi nhaûy vaøo. Moïi ngöôøi ñònh thaàn nhìn kyõ nhaän ra Dieäp Thaéng. Ai naáy cuøng kinh haõi, töôûng chöøng moät traän aùc lieät saép dieãn ra. Dieäp Thaéng côûi muõ ñi gioù, ruõ tuyeát dính treân ñaàu, roài vuoát maët moät caùi noùi: - Baåm Tröôøng chuû, beân ngoaøi coù hai ngöôøi töï nhaän laø Toång Tieâu quan do Ña Luaân töôùng quaân sai tôùi ñeå gaëp maët Tröôøng chuû vaø trao moät maät thö. Phuïng Böu trong loøng khoâng yeân, voäi hoûi: - Chæ coù hai ngöôøi thoâi aø? Dieäp voõ sö laéc ñaàu ñaùp: - Hoï coù ñem theo naêm saùu traêm lính toát vaø caû thaàn coâng ñaïi baùc, hieän ñoàn truù treân ñöôøng caùi quan. Hai teân Tieâu quan coù boä voù phaùch loái laém, cöù khaêng khaêng ñoøi ñem moät ñoäi kî binh xoâng vaøo muïc tröôøng. Dieäp moã thaáy vaäy böïc mình voâ cuøng, lieàn phi chöôûng ñaùnh ngaõ boán naêm teân, sau môùi ñeå cho hai teân Tieåu quan vaøo trong naøy. Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 114 G a_Than_Toan
 3. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A Phuïng Böu bieát Dieäp Thaéng laø ngöôøi raát trung nghóa, sôû dó y laøm vaäy laø vì sôï muïc tröôøng bò voù ngöïa phaù haïi, neân khoâng nôõ traùch cöù beøn xua tay vöøa cöôøi vöøa noùi: - Phieàn huynh ñeä ra truyeàn lôøi cho Tieâu quan ñoù raèng Ngoâ moã môøi hoï vaøo. Dieäp Thaéng ñi ra, Phuïng Böu ñöa maét nhìn thaáy Kim Ngoâ ñang cuùi ñaàu ngaãm nghó. Laùt sau Dieäp Thaéng daãn hai teân Tieâu quan vaøo, Phuïng Böu lieàn ñöùng leân ngheânh ñoùn. Moät teân lieác maét nhìn Phuïng Böu noùi: - Ngoâ Tröôøng chuû, teân thuû haï naøy... Y vöøa noùi vöøa lieác Dieäp Thaéng vôùi veû giaän döõ, tieáp theâm: - Sao oai phong saùt khí quaù theá, coøn hôn caû töôùng quaân cuûa chuùng toâi. Phuïng Böu vöøa cöôøi vöøa ñaùp: - Ngöôøi cuûa muïc tröôøng Saùt Baéc naøy ña soá ñeàu thoâ loã, khoâng bieát leã pheùp gì caû. Dieäp voõ sö ñaõ xuùc phaïm nhò vò ñaïi nhaân thì Ngoâ moã ñaây xin loãi vaäy. Hai teân Tieâu quan chæ duøng gioïng muõi höø moät tieáng. Sau chuùng thaáy Dieäp Thaéng trôïn tröøng hai maét nhìn, môùi ñaâm lo sôï vì ñaõ mang thaân vaøo hang huøm, neáu khoâng khoân kheùo coù leõ seõ boû maïng nôi ñaây. Chuùng lieàn thay ñoåi, moùc tuùi laáy ra moät laù thö lôùn trao cho Phuïng Böu vaø noùi tieáp: - Xin Ngoâ Tröôøng chuû ñoïc laù thô naøy seõ bieát boån quan tôùi ñaây coù vieäc gì. Phuïng Böu boùc laù thô ra xem, maët bieán saéc. Thaáy vaäy Kim Ngoâ cuõng chaïy laïi lieác nhìn. Nhöng duø sao Kim Ngoâ cuõng laø ngöôøi kheùo leùo neân vaãn giöõ saéc maët nhö thöôøng, laïi coøn hôùn hôû noùi vôùi hai Tieâu quan raèng: - Trôøi möa tuyeát lôùn maø hai ñaïi nhaân khoâng quaûn ñöôøng xaù xa xoâi tôùi ñaây, xin ñeå chuùng toâi söûa soaïn cheùn röôïu nhaït, goïi laø chuùt leã moïn, chaúng hay hai vò nghó sao? Chaøng khoâng chôø ñoái phöông traû lôøi, ñaõ voäi sai ngöôøi lo doïn côm nöôùc. Roài quay sang noùi vôùi Dieäp Thaéng: - Dieäp voõ sö haõy cuøng maáy vò voõ sö ñaây thay maët tröôøng chuû ñem röôïu thòt ra môøi nhöõng ngöôøi theo nhò vò ñaïi nhaân. Ñoaïn chaøng ñöa maét ra hieäu cho Dieäp Thaéng. Dieäp voõ sö hieåu yù, lieàn cuøng möôøi maáy vò voõ sö ra ngoaøi leân ngöïa ñi lieàn. Hai Tieâu quan bieát ñoù laø daáu hieäu chaúng laønh, voäi noùi vôùi Phuïng Böu: Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 115 G a_Than_Toan
 4. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A - Thöa tröôøng chuû, töôùng quaân cuûa chuùng toâi chôø chuùng toâi veà phuïc meänh ngay. Vaäy chuùng toâi caùm ôn tröôøng chuû ñaõ coù loøng tieáp ñaõi noàng haäu. Xin heïn laïi hoâm khaùc chuùng toâi seõ trôû laïi duøng röôïu sau. Baây giôø toát hôn heát xin tröôøng chuû theo chuùng toâi leân Ña Luaân moät phen. Trieäu Lieân Chaâu vaø Chu Nguyeät Nga nghe hai teân Tieâu quan noùi vaäy ñaõ ñoaùn ngay ra caâu chuyeän nhö theá naøo, ngaån ngöôøi nhìn nhau. Coøn Phuïng Böu thì vuoát raâu, khoâng noùi gì caû. Kim Ngoâ thì ha haû caû cöôøi, ñaùp: - Vieäc naøy coù phaûi laø vieäc hoûa toác ñaâu? Nhò vò xôi xong côm nöôùc roài haõy ñi cuõng coøn kòp. Vaø laïi beân ngoaøi möa tuyeát lôùn, duø coù veà chaäm hai ba hoâm cuõng khoâng sao maø. Nhò vò nghó sao? Hai Tieâu quan bieán saéc, quaùt lôùn: - Coù phaûi caùc ngöôi muoán baét coùc quan binh vaø taïo phaûn ñaáy khoâng? Töôùng quaân cuûa chuùng ta ñaõ sôùm ñoaùn ra haønh vi cuûa caùc ngöôi töïa nhö giaëc coû, neân khi chuùng ta tôùi ñaây ñaõ heïn saün vôùi lính toát roài, neáu quaù giôø khoâng thaáy chuùng ta veà laø thaàn coâng ñaïi baùc vaø hoûa phaùo seõ taán coâng muïc tröôøng ngay. Ñeán luùc aáy caùc ngöôi coù hoái cuõng ñaõ muoän. Kim Ngoâ caøng cöôøi oà aït vaø ñaùp: - Thaät laø nhò vò khoâng muoán uoáng röôïu môøi maø thích röôïu phaït. Ñöøng noùi chuùng toâi laø keû khoâng bao giôø sôï cheát, ñeán nhöõng ngöôøi thöôøng cuõng khoâng ai ñeå cho caùc ngöôi ñem tang vaät ñeán roài vu toäi nhö vaäy ñaâu. Noùi xong chaøng ra tay nhö gioù, nhaém hai Tieâu quan taán coâng lieàn. Voõ coâng cuûa hai teân Tieâu quan cuõng khoâng ñeán noãi teä laém, chuùng voäi giô tay ra choáng ñôõ roài tung mình nhaûy ra ngoaøi ñònh vuoät chaïy. Ngôø ñaâu Trieäu Lieân Chaâu ñaõ nhanh nhö chôùp, leûn ra tröôùc ñeå chaän loái, giô kieám caûn trôû khoâng cho hai teân Tieâu quan thoaùt thaân. Vöøa luùc aáy, song chöôûng cuûa Kim Ngoâ nhö gioù ñaùnh tôùi vaø ñieåm luoân vaøo huyeät meâ cuûa hai teân Tieâu quan khieán chuùng toái taêm maøy maët ngaõ laên ra ñaát. Kim Ngoâ sai ngöôøi baét giam hai teân Tieâu quan aáy laïi. Phuïng Böu coù veû nghi ngôø hoûi: - Hieàn ñeä laøm vaäy khoâng sôï caøng khoù daøn xeáp sao? Kim Ngoâ lieàn ñaùp: - Hoaøn caûnh chuùng ta nhö ngoài treân löng coïp. Neáu ñaïi ca theo chuùng ñi Ña Luaân, chöa chaéc ñaïi ca coøn xaùc ñeå quay veà. Phuïng Böu thôû daøi roài tieáp: Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 116 G a_Than_Toan
 5. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A - Chuyeän ñaõ ñeán nöôùc naøy, chaúng hay hieàn ñeä ñaõ nghó ñöôïc caùch ñoái phoù chöa? Ngoâ tröôøng chuû vöøa noùi vöøa öùa leä anh huøng. Nguyeät Nga thaáy vaäy bieát vieäc raát quan troïng vaø raát khoù giaûi quyeát lieàn leân tieáng noùi: - Ngoâ thuùc thuùc, chaúng hay coù vieäc gì quan troïng laém chaêng? Chuù coù theå noùi cho chaùu nghe khoâng? Ngoâ Phuïng Böu laïi thôû daøi vaø ñaùp: - Chaùu chöa roõ vieäc naøy... Ngoâ tröôøng chuû môùi noùi tôùi ñoù ñaõ nghe tieáng ñaïi baùc noå aàm. Laõo tröôøng chuû bieán saéc, noùi vôùi Kim Ngoâ: - Nguy tai roài. Quaân binh ñaõ phaùt ñoäng, chuùng ta phaûi ñi cöùu vieän ngay. Ñoaïn laõo tröôøng chuû quay laïi noùi vôùi Trieäu, Chu nhò coâ nöông: - Nhôø hai chaùu vaøo chaêm nom vaø baûo veä noäi quyeán hoä chuù. Noùi xong Phuïng Böu lieàn ruùt Phaät Thuû Quaûi, roài cuøng Kim Ngoâ song song chaïy ra. Beân ngoaøi tieáng ñaïi baùc caøng noå lôùn, caøng doàn daäp. Phuïng Böu ñaõ loaïn heát taâm trí, vöøa ñi vöøa nghó: “Böùc thö cuûa Ña Luaân töôùng quaân baûo raèng keû troäm laáy heát chaâu baùu cuûa Giang Teå töôùng Hoøa Khoân. Sau boä khoaùi tìm ra tang vaät ôû Laân Töôøng tieâu cuïc. Coøn hai hoøm chaâu baùu nöõa chöa tìm thaáy maø boïn tham quan oâ laïi ñaõ vu khoáng cho con ta ñaõ ñem veà muïc tröôøng caát giaáu, neân Giang teå töôùng môùi ra maät leänh cho Ña Luaân töôùng quaân baét ta ñem veà Yeân Kinh trò toäi. Cuõng may Ña Luaân töôùng quaân coù caûm tình vôùi ta ñaõ laâu, neân môùi vieát thô khuyeân mình ñem tang vaät ñeán töôùng quaân phuû ñaàu thuù. Töôùng quaân coøn noùi baûy teân Thieát veä só maø Giang teå töôùng sai phaùi ñaõ saép ñeán ñaây. Chöøng aáy Ña Luaân töôùng quaân seõ khoâng coøn neå nang ta ñöôïc nöõa. Khoâng nhöõng ta maø caû nhöõng ngöôøi trong muïc tröôøng cuõng seõ ñeàu cheát heát.” Nhöng Phuïng Böu nghó laïi: “Con ta laø Töôøng Laân khoâng khi naøo laïi ñi aên caép, aên troäm theå ñoù. Chaéc coù ngöôøi beân Boác Gia Baûo caáu keát vôùi Cung Moân Nhò Kieät ñem tang vaät vu oan giaù hoïa cho, baèng khoâng vieäc naøy haún do Taï thieáu hieäp gaây neân cuõng chöa bieát chöøng. Nhöng duø sao cuõng coù baøn tay cuûa Boác Anh”. Phuïng Böu vöøa nghó vöøa töùc giaän voâ cuøng. Laõo tröôøng chuû laïi ngaïi con daâu vaø chaùu ôû tieâu cuïc Thieân Taân, luùc naøy chaéc ñang lo sôï cho mình. Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 117 G a_Than_Toan
 6. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A Kim Ngoâ ñi caïnh thaáy Phuïng Böu khoâng noùi naêng gì cuõng ñoaùn bieát laõo tröôøng chuû ñang nghó ngôïi chuyeän gì, lieàn leân tieáng khuyeân baûo: - Ñaïi ca lo nghó laøm gì cho meät oùc. Nöôùc tôùi ñaâu ta caûn tôùi ñoù. Hôn nöõa ñaïi ca ñoái vôùi ai cuõng trung haäu, leõ naøo trôøi chaúng thöông, ñeå phaûi gaëp ñieàu ruûi sao? Phuïng Böu chæ laéc ñaàu cöôøi göôïng. Baáy giôø aùnh saùng löûa ôû goùc trôøi ñaõ taét, tieáng ñaïi baùc cuõng eâm. Ñoät nhieân hai ngöôøi nghe coù tieáng voù ngöïa doàn daäp chaïy tôùi, lieàn ngöøng laïi nhìn kyõ. Dieäp Thaéng tay caép moät ngöôøi dính ñaày maùu ñang phoùng ngöïa tôùi, thaáy hai vò tröôøng chuû, lôùn tieáng noùi: - Loâi ñaïi hieäp bò ñaïi baùc baén phaûi, thöông tích raát naëng. Hai vò tröôøng chuû khoûi phaûi ñi nöõa, haõy quay laïi chöõa veát thöông cho Loâi ñaïi hieäp ñaõ. Noùi xong Dieäp voõ sö töôi cöôøi tieáp: - May ñöôïc Loâi ñaïi hieäp tôùi kòp, ra thaàn oai, ñaùnh phaù ñöôïc möôøi maáy khaåu ñaïi baùc, coøn baét ñöôïc moät teân phoù töôùng. Hieän Lieâu voõ sö ñang baét teân phoù töôùng ñoù ra leänh cho quaân binh phaûi ngöøng baén, nhöng chæ coù theå caám chæ boïn quaân binh ñoù trong nöûa ngaøy thoâi. Loâi ñaïi hieäp khoâng may bò mieång ñaïn troïng thöông. Ñaïi hieäp ñaõ beá heát caùc huyeät ñaïo, nhöng veát thöông saâu taän gaân coát, neân phaûi chöõa khaù laâu môùi khoûi. Ngoâ Phuïng Böu nghe noùi Loâi Tieáu Thieân troïng thöông, voäi xuoáng ngöïa chaïy ñeán xem xeùt, thaáy Tieáu Thieân bò ñieåm huyeät nguû, maët xanh meùt khoâng coøn chuùt maùu. Maùu ræ ra treân vai traùi ñaõ ñoâng ñaëc laïi. Laõo tröôøng chuû bieát veát thöông ñoù khoâng nheï, loøng thaàm caûm ôn Loâi Tieáu Thieân ñaõ coù nghóa khí, voäi nhaûy leân löng ngöïa quay trôû veà ñaïi saûnh ngay. Chu, Trieäu ra taän ngoaøi ngheânh ñoùn, thaáy Tieáu Thieân bò thöông naëng ñeàu kinh haõi. Kim Ngoâ lieàn vöïc Tieáu Thieân vaøo ñeå naèm caïnh loø löûa roài töø töø côûi aùo ngoaøi. Thaáy veát thöông cuûa Tieáu Thieân quaù naëng, Kim Ngoâ thôû daøi vaø noùi: - Cuõng may phuû taïng chöa bò thöông. Ñaïi ca haõy ñi laáy thuoác cao ñaû thöông ñeán baêng boù cho Loâi ñaïi hieäp, coøn tieåu ñeä ôû laïi ñaây gaép nhöõng maûnh saét vuïn trong veát thöông. Ngoâ Phuïng Böu vaøo trong laùt sau caàm thuoác cöùu thöông ra ñöa cho Kim Ngoâ. Phoù tröôøng chuû röûa vaø baêng boù veát thöông laïi xong. Vaøi phuùt sau Tieáu Thieân ñaõ caát tieáng reân ræ, roài môû maét ra nhìn. Chaøng thaáy Ngoâ Phuïng Böu cuøng caùc ngöôøi ñöùng xung quanh ñoù, lieàn tuûm tæm cöôøi, roài ñònh göôïng daäy. Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 118 G a_Than_Toan
 7. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A Kim Ngoâ voäi ngaên caûn, noùi: - Loâi ñaïi hieäp maát raát nhieàu maùu, haõy naèm yeân nghæ ngôi. Tieáu Thieân caûm thaáy ñaàu oùc choaùng vaùng, bieát mình ñaõ maát nhieàu maùu. Chaøng thaáy Trieäu Lieân Chaâu, vöøa cöôøi vöøa hoûi: - Thím coù mang theo Tröôøng Xuaân Ñôn cuûa chuù ba khoâng? Neáu coù thì Loâi laõo nhò naøy seõ thoaùt cheát. Lieân Chaâu nghe noùi söïc nhôù laïi luùc chia tay, Vaân Nhaïc coù taëng Nguyeät Nga vaø mình moãi ngöôøi ba vieân Tröôøng Xuaân Ñôn, hieän coøn hai vieân chöa uoáng. Naøng nghe Tieáu Thieân hoûi lieàn moùc trong tuùi laáy moät vieân ñöa Tieáu Thieân uoáng. Quaû thaät laø linh döôïc, nöûa tieáng ñoàng hoà sau, saéc maët cuûa Tieáu Thieân ñaõ hoàng haøo. Chaøng môû maét tung mình ngoài daäy, ha haû cöôøi vaø noùi: - Toâi baûo chuù ba thieân vò coù sai ñaâu! Ngöôøi anh keát nghóa maø khoâng taëng moät vieân Tröôøng Xuaân Ñôn naøo caû. Traùi laïi thì cho vôï nhieàu theá? Loâi laõo nhò ñôøi sau ñaàu thai phaûi xin Dieâm Vöông cho laøm ñaøn baø. Lieân Chaâu maët ñoû böøng, toû veû hôøn giaän noùi: - Neáu nhò ca coøn beûm moàm beûm meùp nhö theá, em daâu naøy seõ ñaâm cho maáy nhaùt kieám ngay. Chu Nguyeät Nga thaáy vaäy khuùc khích cöôøi. Tieáu Thieân khoaùi chí voâ cuøng, vöøa cöôøi vöøa noùi: - Thím ba ñöøng coù maéng toâi laøm gì, chôø chuù aáy ñeán roài hoûi xem ai phaûi ai traùi. Trieäu Lieân Chaâu laïi caøng töùc giaän. Tieáu Thieân ñi tôùi tröôùc maët Phuïng Böu hoûi taïi sao quan binh laïi ñeán vaây muïc tröôøng? Trònh, Ngoâ lieàn keå cho Loâi Tieáu Thieân nghe. Loâi Tieáu Thieân sa saàm neùt maët noùi: - Baây giôø chæ coù caùch laø phaùi ngöôøi vaøo Yeán Kinh tröôùc, kieám Caùi Moân tam laõo nhôø hoï noùi giuùp cho Gia Thaân Vöông hay nhôø theá löïc Thaân Vöông môùi coù theå giaûi quyeát ñöôïc. Coøn laõo tam... Trieäu, Chu nhò coâ nöông nghe Tieáu Thieân noùi ñeán Vaân Nhaïc lieàn trôïn maét laéng tai nghe. Loâi Tieáu Thieân laïi tieáp: Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 119 G a_Than_Toan
 8. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A - Toâi vôùi laõo tam ôû Teá Nam, ñònh cuøng ñi muïc tröôøng, sau laõo tam baûo laø ñi coù vieäc caàn, seõ tôùi sau. Taïi haï ñoaùn chaéc chæ nay mai laø laõo tam coù theå tôùi ñaây. Khi y tôùi thì vieäc gì cuõng coù theå giaûi quyeát ngay. Nghe xong Phuïng Böu lieàn thuùc giuïc Tieáu Thieân mau vieát thô cho Caùi Moân tam laõo. Tieáu Thieân lieàn vieát thô, Dieäp Thaéng tình nguyeän ñi leân Kinh ngay. Trieäu, Chu nhò coâ nöông nghe noùi Vaân Nhaïc saép ñeán, toái hoâm ñoù khoâng sao nguû ñöôïc. Boãng nghe beân ngoaøi coù tieáng ñoäng, lieàn môû cöûa ñi ra. Nhöng beân ngoaøi toái ñen nhö möïc, ngöûa baøn tay cuõng khoâng thaáy. Nguyeät Nga keà tai Lieân Chaâu noùi: - Trôøi toái nhö vaày, chuùng ta muùa kieám leân, nhôø aùnh kieám may ra thaáy ñöôïc tung tích cuûa keû laï? Lieân Chaâu cho Nguyeät Nga noùi phaûi, beøn muùa kieám tít leân. Trong aùnh saùng cuûa löûa kieám tuûa ra, quaû nhieân hai ngöôøi thaáy moät boùng ngöôøi ñang aån hieän. Lieân Chaâu lieàn theùt hoûi: - Ai ñoù? Nguyeät Nga cuõng phaùt giaùc boùng ñen lieàn muùa kieám hôïp söùc vôùi Lieân Chaâu. Ñoät nhieân boùng ñen to lôùn xuyeân qua boùng kieám vaø theùt: - Hai con nhaõi naøy lôïi haïi thaät! Noùi xong ngöôøi ñoù bieán vaøo boùng toái maát huùt. Hai naøng khoâng ngôø ngöôøi ñoù nhanh nheïn nhö vaäy, lieàn muùa kieám quaùt thaùo ñuoåi theo. Hai naøng coøn ñang lô löûng treân khoâng, ñoät nhieân nghe moät tieáng “höï”, tieáp theo ñoù nghe Loâi Tieáu Thieân ha haû cöôøi vaø noùi: - Ñoà khæ kia! Ñeå xem mi bay coù tôùi trôøi ñöôïc khoâng? Tieáp theo ñoù laïi nghe moät tieáng keâu thaûm khoác. Hai naøng lieàn haï chaân xuoáng ñaát. Nhôø aùnh saùng kieám hai naøng thaáy Tieáu Thieân caép moät keû laï. Loâi ñaïi hieäp thaáy hai coâ nöông lieàn vöøa cöôøi vöøa noùi: - Toái hoâm qua, giaëc ñeán khaù nhieàu. Song kieám cuûa hai thím quaû thaät lôïi haïi. Nguyeät Nga voäi hoûi: - Keû giaëc ôû ñaâu? Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 120 G a_Than_Toan
 9. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A Tieáu Thieân ñaùp: - Hai thím haõy theo Loâi laõo nhò laïi ñaây. Ñoaïn Tieáu Thieân xaùch caùi xaùc ñoù ñi thaúng veà phía tröôùc. Hai coâ nöông theo sau. Trôû veà tôùi khaùch saûnh, ba ngöôøi ñoät nhirn thaáy moät hình boùng nhanh nhö chim caét nhaûy xoå tôùi. Tieáu Thieân lieàn quaùt hoûi: - Ai ñoù? Chaøng vöøa muùa song chöôûng tôùi taán coâng, thì nghe hoûi laïi: - Coù phaûi Loâi laõo sö ñoù khoâng? Tieáu Thieân ngaån ngöôøi, thaâu chöôûng laïi. Ngöôøi noï cuõng haï chaân xuoáng, caû cöôøi noùi tieáp: - Loâi laõo sö vaãn maïnh gioûi ñaáy chôù? Loâi Tieáu Thieân vaø hai coâ nöông ñònh thaàn nhìn kyõ, beøn caû möøng noùi: - Teà huynh, sao cuõng tôùi muïc tröôøng? Thì ra ngöôøi ñoù laø Teà Hoàng, ñaïo nhaân troâng nom Taán Töø ôû Thaùi Nguyeân. Nhöng luùc naøy Teà Hoàng ñaõ aên maëc theo ngöôøi thöôøng, töôi cöôøi noùi: - Khoâng ngôø veát thöông cuûa Loâi laõo sö choùng laønh theá. Tieáu Thieân ngaïc nhieân hoûi: - Sao Teà huynh bieát roõ vaäy? Teà Hoàng ngaång ñaàu leân nhìn, roài ñaùp: - Chuùng ta vaøo trong nhaø noùi chuyeän toát hôn. Boán ngöôøi cuøng vaøo trong ñaïi saûnh, thaáy ñeøn ñuoác saùng choang. Phuïng Böu cuøng Trònh Kim Ngoâ hai ngöôøi maùu dính ñaày mình ngoài treân gheá, maët maøy uû ruõ aâu saàu. Thaáy boïn Loâi Tieáu Thieân vaøo, hai ngöôøi voäi ñöùng daäy ngheânh ñoùn. Phuïng Böu cau maøy cöôøi noùi: - Cöù moät ñeâm maáy traän kinh hoaûng maø phaûi moûi meät ñoái phoù nhö theá naøy thì bieát laøm sao ñaây? Laõo tröôøng chuû vöøa noùi tôùi ñoù, lieác maét thaáy Teà Hoàng voäi hoûi Loâi Tieáu Thieân ngöôøi ñoù laø ai. Tieáu Thieân mæm cöôøi ñaùp: - Vò naøy laø Teà laõo sö, bieät hieäu Xaûo Thuû Caøn Khoân, hoï Teà teân Hoàng. Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 121 G a_Than_Toan
 10. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A Phuïng Böu vaø Kim Ngoâ cuøng chaép tay chaøo. Teà Hoàng lieàn noùi: - Vì haâm moä nhò vò nghóa hieäp phong phaïm, Teà moã vôùi Caùi Moân Tam laõo Taï Vaân Nhaïc ñeàu nhöùt kieán vi kieán neân môùi daùm khoâng töï löôïng söùc moïn naøy maø tôùi ñaây ñeå hai vò sai baûo. Noùi xong Teà Hoàng nhìn Loâi Tieáu Thieân tieáp: - Teà moã töø khi rôøi khoûi Taán Töø lieàn ñeán Boác Gia Baûo. Boác Anh vôùi Teà moã xöa kia laø baïn thaân. Vì ñaõ caùch bieät nhau laâu naêm neân Teà moã khoâng quaûn ngaïi xa xoâi ra ngoaøi quan ngoaïi maø thaêm y. Do ñoù Teà moã nghe ñöôïc Boác Anh ñònh haõm haïi muïc tröôøng Saùt Baéc, y coøn bò Long Giang Tam Khoâi xuùi giuïc. Haønh ñoäng vöøa roài cuõng do ñoäc keá cuûa Boác Anh. Ngoâ tröôøng chuû cuøng quyù vò coøn phaûi meät nhoïc choáng ñôõ, caû ñeâm maát nguû khoâng chöøng. Phuïng Böu nghe Teà Hoàng noùi vaäy kinh haõi voâ cuøng voäi hoûi theâm: - Theo lôøi Teà huynh vöøa noùi thì vuï Teå töôùng phuû maát troäm vaø vieäc Ña Luaân töôùng quaân phaùi ngöôøi ñeán bao vaây muïc tröôøng cuõng ñeàu do ñoäc keá cuûa Boác Anh? Teà Hoàng nghieâm neùt maët gaät ñaàu roài ñaùp: - Khoâng ngôø ngöôøi baïn chôi vôùi toâi töø thuôû nhoû laïi thay ñoåi taùnh neát raát choùng. Baây giôø Boác Anh quaû laø moät keû tieåu nhaân, khaåu phaät taâm xaø. Y muoán cöôùp saûn nghieäp cuûa muïc tröôøng Saùt Baéc töø laâu. Sôû dó y chöa ra tay laø vì voõ coâng cuûa nhò vò tröôøng chuû ñoù thoâi. Khoâng ngôø muïc tröôøng naøy laïi coù keû gian laøm noäi öùng. Teà Hoàng noùi tôùi ñaây ñöa maét lieác Phuïng Böu moät caùi roài tieáp: - Nghóa töû cuûa Ngoâ tröôøng chuû laø Töø Trieäu Thaâm say meâ saéc ñeïp hai ngöôøi con gaùi cuûa Boác Anh, neân sanh loøng boäi phaûn. Baây giôø taùm nghìn con ngöïa cuûa quyù muïc tröôøng ñang bò giöõ ôû trong Boác Gia Baûo. Phuïng Böu nghe vaäy töùc giaän ñeán raâu toùc döïng ngöôïc, hai maét trôïn troøn xoe lôùn tieáng quaùt thaùo: - Hieän giôø Töø Trieäu Thaâm ñaâu roài? Teà Hoàng mæm cöôøi ñaùp: - Gaàn ñaây Boác Anh coøn keát xui gia vôùi Ña Luaân töôùng quaân, y gaû con traùi lôùn cuûa y laø Leä Anh cho con trai töôùng quaân. Neân y caøng yû theá, khoâng coøn sôï neå ai caû. Cuõng may Ña Luaân töôùng quaân laø ngöôøi ña nghi vaø nhuùt nhaùt, cöù töôûng nhò tröôøng chuû quen thaân vôùi Gia Thaân Vöông maø y laø thuû haï. Neân maáy ngaøy nay Ña Luaân töôùng quaân ñaõ phaùi ngöôøi vaøo Kinh ñieàu tra xem thöïc hö ra sao, nhöng maët khaùc y laïi khoâng daùm traùi leänh cuûa teå töôùng Hoøa Khoân, Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 122 G a_Than_Toan
 11. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A neân y môùi phaùi quaân tôùi ñaây. Laàn naøy, nhöõng haønh ñoäng cuûa Boác Anh ôû trong Kinh, Ña Luaân töôùng quaân khoâng hay bieát gì caû. Coøn Töø Trieäu Thaâm thì hieän ñang ôû trong Boác Gia Baûo. Phuïng Böu ñaám maïnh xuoáng baøn, maët baøn thuûng ngay moät loã, haäm höïc maéng chöûi: - Teân suùc sinh maát daïy ñoù, neáu laõo khoâng baét ñöôïc ñeå xeù ra muoân maûnh thì laõo khoâng sao nguoâi ñöôïc moái haän naøy. Teà Hoàng nghe Phuïng Böu noùi vaäy, loøng cuõng aùy naùy voâ cuøng, lieàn ñoåi neùt maët laøm vui vöøa cöôøi vöøa noùi vôùi Tieáu Thieân: - Neø Loâi huynh, trong boïn quaân binh coù caû ngöôøi cuûa Boác Gia Baûo laãn loän. Hoâm nay, luùc Loâi huynh xoâng pha vaøo muïc tröôøng, Teà moã ñeàu thaáy nhöng khoâng tieän ra tay trôï giuùp neân ñaønh nhaém maét laøm thinh. Nhaân löïc cuûa muïc tröôøng ta hình nhö hôi ñôn baïc, vaäy ta phaûi nghó ra moät keá gì ñeå ñoái phoù môùi ñöôïc. Tieáu Thieân lieàn cho Teà Hoàng hay ñaõ sai Dieäp Thaéng vaøo trong Kinh vaø noäi trong vaøi ngaøy gì ñaáy Vaân Nhaïc seõ tôùi. Teà Hoàng cöôøi lanh laûnh maáy tieáng roài noùi: - Taï laõo ñeä saép tôùi nôi thaät aø? Ñieàu aáy khieán ta raát phaán khôûi, coøn Coá coâ nöông... Loâi Tieáu Thieân voäi ñöa maét ra hieäu, Teà Hoàng hieåu ngay neân khoâng daùm tieáp lôøi beøn lieác nhìn Trieäu, Chu nhò coâ nöông vöøa nghó thaàm: “Hai coâ nöông naøy, chaéc laø vôï chöa cöôùi cuûa Taï laõo ñeä. Thaûo naøo Tieáu Thieân ra hieäu cho ta ñöøng hoûi tieáp.” Ñoaïn Teà laõo anh huøng mæm cöôøi, laøm thinh luoân. Trieäu Lieân Chaâu nghe Teà Hoàng noùi vaäy, trong loøng hoà nghi ñònh hoûi Tieáu Thieân, nhöng Kim Ngoâ bieát yù ñaõ laûng sang chuyeän khaùc. Lieân Chaâu böïc mình voâ cuøng, trôïn maét löôøm Loâi Tieáu Thieân. Nguyeät Nga raát thoâng minh, taùnh laïi nhu mì, thaáy Tieáu Thieân ra hieäu cho Teà Hoàng ñöøng noùi nöõa, lieàn hieåu ngay Vaân Nhaïc ôû beân ngoaøi chaéc coù ngöôøi yeâu sao ñaây, khi naøng thaáy Lieân Chaâu toû ra töùc giaän beøn keà tai vöøa cöôøi vöøa noùi: - Tyû neø, chaéc Taï ñaïi ca coù “ai” ôû ngoaøi ñaáy haún, nhöng ñaïi ca khoâng phaûi laø ngöôøi coù môùi nôùi cuõ ñaâu. Soá anh aáy laø phaûi coù tam theâ, töù thieáp, ta cuõng khoâng coù caùch gì traùi laïi soá trôøi, haø taát chò phaûi töùc teân khæ hoï Loâi kia laøm gì? Coù vieäc gì, ngaøy mai Taï ñaïi ca ñeán, ta hoûi ngay seõ roõ. Lieân Chaâu phì cöôøi ñaùp: - Toâi chæ böïc teân khæ hoï Loâi kia thoâi! Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 123 G a_Than_Toan
 12. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A Trong luùc moïi ngöôøi ñang yeân laëng boãng nghe moät tieáng keâu thaät lôùn, roài moät ñaïo haøo quang xuyeân qua cöûa soå baén vaøo trong khaùch saûnh, gioù laïnh luøa vaøo laøm taét heát caùc ngoïn ñeøn. Moïi ngöôøi ñònh thaàn thaáy moät con dao gaêm saùng quaéc caém saâu vaøo maët baøn, vaãn coøn rung ñoäng. Ñoät nhieân nghe ngoaøi cöûa soå coù tieáng cöôøi raát hung vaø moät gioïng noùi raát lôùn voïng vaøo: - Long Giang Tam Khoâi trôû laïi ñeå ñoøi moái ôn moät quaûi möôøi naêm tröôùc ñaây. Moïi ngöôøi kinh haõi, ñeàu ñöùng daäy vaø nhaûy xoå ra ngoaøi,... Laïi coù moät tieáng ñoäng raát maïnh, cöûa khaùch saûnh bò ñaù tung ra, gioù laïnh loâi cuoán nhöõng maûnh tuyeát doàn daäp bay vaøo. Theo gioù tuyeát, coù baûy ngöôøi nhaûy vaøo, Ba ngöôøi raâu toùc baïc phô, hai maét loùng laùnh coù thaàn, ai cuõng bieát ñoù laø Long Giang Tam Khoâi. Coøn boán ngöôøi kia cao lôùn, hai maét saâu hoõm, ñaàu buoäc khaên traéng ñen. Tieáu Thieân giaät mình kinh haõi, voäi noùi vôùi Trieäu, Chu nhò coâ nöông: - Boán teân sau, ñaàu buoäc khaên traéng laø Mieâu Cöông Töù Yeâu ñaáy. Chuùng quen söû duïng Voâ AÛnh Taùn Hoa Traâm. Nhöõng caây kim ñoù beân trong ñeàu coù chaát ñoäc raát maïnh, chuùng laïi hieáu nöõ saéc. Hai thím neân söû duïng song kieám hôïp bích maø tieâu dieät chuùng ñi. Hai coâ nöông gaät ñaàu. Long Giang Tam Khoâi lieác thaáy Teà Hoàng cuõng coù maët taïi ñaây, bieán saéc quaùt lôùn: - Khoâng ngôø laõo sö laø ngöôøi phaûn baïn, thöïc loøng ngöôøi khoù maø ño löôøng! Teà Hoàng saàm neùt maët laïi ñaùp: - Ai laø ngöôøi phaûn baïn chôù? Teà moã vôùi caùc ngöôi coù quen bieát nhau ñaâu, sao laïi vu khoáng nhö theá? Luùc aáy Ngoâ Phuïng Böu ñaõ caàm quaøi tieán leân hai böôùc, caû cöôøi noùi: - Ba baïn Long Giang vaãn maïnh gioûi ñaáy chôù? Ñeâm hoâm möôøi hai Ngoâ moã coù vieäc rieâng neân tôùi chaäm moät böôùc, khoâng gaëp ñöôïc maët ba baïn, neân baây giôø vaãn coøn aùy naùy. Ba anh em Long Giang Tam Khoâi voán hoï Khang, ngöôøi anh caû teân Khang Tín, ngöôøi thöù hai laø Khang Leã, ngöôøi beù nhaát laø Khang Trí. Vì anh em chuùng ôû Long Giang laøm giaëc, ñeàu söû duïng Lieân hoaøn thaàn ñao neân ngöôøi ta quen goïi laø Khang thò Tam ñao. Möôøi naêm tröôùc, thuû haï cuûa chuùng baét Phuïng Böu phaûi noäp tieàn maõi loä trong luùc laõo hieäp ñi buoân ngöïa ôû Long Giang. Ngoâ tröôøng chuû khoâng noäp neân hai beân môùi thaønh thuø oaùn vaø ñaùnh nhau. Khang Leã bò Phuïng Böu ñaùnh cho moät quaøi gaõy xöông hoâng, neân anh em chuùng vaãn haäm höïc, chæ muoán baùo cho ñöôïc moái thuø ñoù. Baây giôø chuùng laïi nghe Phuïng Böu Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 124 G a_Than_Toan
 13. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A noùi mæa mai nhö vaäy, laïi nghó tôùi ñeâm hoâm noï khoâng caån thaän neân bò kieám cuûa Chu Nguyeät Nga cheùm ñöùt moät maûnh aùo, chuùng caøng töùc giaän, lieác nhìn Nguyeät Nga. Khang Leã cöôøi nhaït noùi: - Ngoâ Phuïng Böu ñöøng muùa meùp! Khang moã tìm kieám ngöôi laâu roài. Hoâm nay chuùng ta chæ coù moät maát moät coøn, haø taát phaûi noùi nhieàu laøm chi. Ngoâ Phuïng Böu mæm cöôøi ñaùp: - Khoâng daùm, khoâng daùm. Laõo tröôøng chuû vöøa noùi döùt ñaõ thaáy loùe moät aùnh saùng xanh, tieáp theo laø hai tieáng ruù raát theâ thaûm. Trong boán anh em Mieâu Cöông Töù Yeâu, coù hai teân ñaõ ñöùt ñaàu, maùu töôi baén tung toùe khaép caû khaùch saûnh. Long Giang Tam Khoâi ñöùng gaàn ñoù bò maùu töôi cuûa hai teân noï phun öôùt heát caû ñaàu vaø mình. Coøn hai teân yeâu kia ñaõ leûn vaøo goùc töôøng, vöøa sôï haõi vöøa töùc giaän. Thì ra, trong luùc Long Giang Tam Khoâi noùi chuyeän vôùi Phuïng Böu, Mieâu Cöông Töù Yeâu cöù troá maét ra nhìn hai coâ nöông, thænh thoaûng cöôøi loä veû daâm ñaõng. Trieäu Lieân Chaâu saàm neùt maët laïi, ra hieäu cho Nguyeät Nga, roài caû hai xoâng tôùi muùa kieám taán coâng töùc thì. “Cöûu Cung Chính Phaûn AÂm Döông boä” cuûa hai coâ nöông kyø aûo voâ cuøng, duø voõ coâng cuûa Mieâu Cöông Töù Yeâu tinh thaâm tôùi ñaâu cuõng khoâng sao traùnh neù ñöôïc theá kieám cuûa hai naøng nhanh nhö chôùp nhoaùng. Töù Yeâu ñoät nhieân thaáy haøo quang cuûa song kieám ñaùnh taït tôùi, hôi laïnh buoát xöông. Luùc naøy chuùng môùi hay hai thanh kieám cuûa hai naøng laø hai thanh baûo kieám. Chuùng cuõng bieát xaùc thòt cuûa con ngöôøi khoâng sao choáng ñôõ noåi, neân sôï ñeán maát heát hoàn vía, voäi luøi veà phía sau, nhöng khoâng kòp. Hai teân ñaõ bò cheùm truùng, chæ keâu ruù leân ñöôïc moät tieáng, ñaàu ñaõ bay ra khoûi nhaø laên loâng loác treân maët tuyeát. Hai coâ nöông vaãn muùa kieám xoâng tôùi taán coâng hai teân coøn laïi. Chuùng thoø tay vaøo tuùi, boán maét loùng laùnh, cöôøi nhaït vaø noùi: - Neáu hai ngöôøi coøn tieán theâm moät böôùc thì nhöõng kim Voâ AÛnh Taùn Hoa cuûa ta seõ khoâng ñeå cho hai ngöôøi soáng soùt ñaâu. Hai coâ nöông nghe vaäy baøn döøng laïi. Loâi Tieáu Thieân voäi la leân: - Thím ba! Chôù coù ñeå truùng keá hoaõn binh cuûa hai teân yeâu taëc ñoù! Hai coâ tænh ngoä beøn muùa kieám xoâng vaøo taán coâng tôùi taáp. Mieâu Cöông song yeâu ñaõ boác ñöôïc moät naém Voâ AÛnh Taùn Hoa roài, voäi giô tay ñònh neùm, nhöng chuùng ñaõ chaäm trong ñöôøng tô keõ toùc, hai tay naém aùm khí ñoäc cuûa boïn chuùng ñaõ bò hai thanh baûo kieám cheùm ñöùt lìa. Hai coâ nöông coøn xoay kieám cheùm treùo xuoáng moät nhaùt, thaân mình chuùng bò ñöùt laøm hai maûnh, Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 125 G a_Than_Toan
 14. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A maùu töôi chaûy nhö suoái troâng theâ thaûm. Hai coâ nöông haønh ñoäng nhanh voâ cuøng, chæ thoaùng caùi laø Mieâu Cöông Töù Yeâu, boán teân daâm taø hung aùc coù tieáng, ñaõ thaønh quyû. Teà Hoàng thaáy vaäy cuõng haõi kinh vaø thaàm nghó: “Khoâng ngôø hai coâ nöông naøy hoïc ñöôïc thuû ñoaïn taøn nhaãn cuûa Vaân Nhaïc choùng ñeán theá. Maø voõ coâng cuûa hai naøng cuõng sieâu tuyeät thaät”. Luùc aáy Long Giang Tam Khoâi ñöùng ñôø ra nhö töôïng goã, maët bieán saéc. Chuùng tôùi ñaây laø yû coù Voâ AÛnh Taùn Hoa traâm cuûa Mieâu Cöông Töù Yeâu, ngôø ñaâu boán teân daâm taëc ñoù laïi bò thanh toaùn moät caùch nhanh choùng ñeán theá! Giaây laùt sau, Khang Tín chaép tay chaøo vöøa cöôøi vöøa noùi: - Chuùng toâi song quyeàn ñòch sao noåi boán tay. Töï bieát thaéng khoâng noåi quyù vò. Vaäy xin taïm bieät. Quaû ñaát troøn, chuùng ta seõ coù ngaøy taùi kieán. Ñoaïn nhanh nhö gioù, chuùng quay mình ñònh chaïy. Kim Ngoâ theùt lôùn moät tieáng nhö seùt ñaùnh beân tai vaäy: - Muïc tröôøng Saùt Baéc khoâng theå ñeå cho caùc ngöôi tôùi lui deã daøng nhö theá. Lieàn ñoù, Phoù tröôøng chuû ñaõ nhaûy tôùi ngaên caûn. Long Giang Tam Khoâi bieát khoâng sao taåu thoaùt ñöôïc, loøng aân haän voâ cuøng. Chuùng cöôøi theâ thaûm, ngöøng laïi nhaém maét thuùc thuû, chæ coøn chôø bò troùi. Kim Ngoâ cöôøi nhaït vaø noùi: - Caùc ngöôi cuõng bieát ñieàu ñaáy. Trònh moã quyeát khoâng laêng nhuïc caùc ngöôi ñaâu, chæ taïm môøi ba vò ôû laïi ñaây moät thôøi gian thoâi. Phoù tröôøng chuû lieàn ñieåm luoân yeáu huyeät cuûa Tam Khoâi cho chuùng naèm daøi, roài baûo ngöôøi nhaø khieâng chuùng xuoáng döôùi haàm giam giöõ. Trôøi ñaõ saùng, gioù vaãn thoåi maïnh, möa tuyeát vaãn rôi to. Moïi ngöôøi vaãn laáy röôïu ra uoáng cho ñôõ reùt. Teà Hoàng caïn cheùn roài noùi: - Gioù möa khoâng ngôùt, ñaïi naïn vaãn tôùi lieân tieáp. Mieâu Cöông Töù Yeâu bò hai coâ nöông dieät tröø moät caùch chôùp nhoaùng, chuùng ta coù theå aên möøng ñöôïc. Neáu vöøa roài chuùng neùm kòp Voâ AÛnh Taùn Hoa traâm thì nhöõng ngöôøi ñöùng xung quanh xa möôøi tröôïng khoâng thoaùt cheát ñöôïc. Nhöng tai hoïa chöa heát ñaâu, vì sau löng Töù Yeâu coøn moät laõo ma. Vaû laïi Boác Gia Baûo ñaõ trieäu taäp ñöôïc voâ soá cöï phaùch ma ñaàu, maø trong chuùng ta ñaây khoâng ai ñuû söùc ñoái phoù. Phuïng Böu loä veû lo aâu, noùi: - Ngoâ moã coi caùi cheát khoâng ra gì, chæ lo ngaïi cho haøng nghìn giaø treû lôùn beù trong muïc tröôøng seõ cheát oan cheát uoång thoâi. Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 126 G a_Than_Toan
 15. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A Loâi Tieáu Thieân cuõng raàu ró xen vaøo noùi: - Ngoâ huynh haø taát phaûi quaù lo aâu nhö vaäy? Treân theá gian naøy khoâng vieäc gì khoâng giaûi quyeát noåi. Baây giôø nhaân soá cuûa chuùng ta tuy ít vaø keùm veá thaät, nhöng hai coâ nöông ñaây ñaõ ñöôïc Taï laõo tam truyeàn daïy thaàn kyõ tuyeät luaân cao thaâm khoân löôøng. Nhaát laø hai naøng laïi coù hai thanh baûo kieám Cöï Khuyeát vaø Thanh Hoàng, chuùng ta khoûi phaûi phieàn muoän vaø lo aâu laøm gì. Huoáng hoà neáu tröa nay laõo Tam chöa tôùi thì toái laïi cuõng tôùi. Hai coâ nöông nghe Loâi Tieáu Thieân khen mình lieàn ñöa maét nhìn nhau. Keá hai naøng nghe noùi toái hoâm nay theá naøo Vaân Nhaïc cuõng tôùi, boãng nhieân neùt maët hôùn hôû töôi cöôøi. Roài hai coâ hoûi Tieáu Thieân coù thaät vaäy khoâng? Tieáu Thieân laøm boä khoâng traû lôøi hai naøng maø cöù nhìn Teà Hoàng hoûi tieáp: - Luùc naõy Teà huynh noùi ñaèng sau Mieâu Cöông Töù Yeâu coøn moät teân ma ñaàu caùi theá, chaúng hay laø ai maø Teà huynh laïi coi troïng nhö vaäy? Chaúng leõ Taï laõo tam ñòch khoâng noåi teân ma ñaàu aáy sao? Teà Hoàng mæm cöôøi ñaùp: - Teà moã coù theå taïm noùi laø möôøi naêm tröôùc ñaây ñaõ ñi khaép thieân haï vaø bieát nhöõng cao nhaân dò só trong voõ laâm vaø nhöõng taø aùc cöï phaùch trong giang hoà. Teân ma ñaàu caùi theá maø ñeä vöøa noùi ñoù laø saùt tinh giang hoà naêm xöa, Baéc Thieân Sôn Voâ Löôïng thöôïng nhaân ñoù. Tieáu Thieân nghe noùi ñaõ phaùt laïnh ñeán nöûa ngöôøi, maët loä veû sôï haõi vaø hoûi tieáp: - Neáu Voâ Löôïng thöôïng nhaân tôùi ñaây, coù phaûi chuùng ta ñeàu laø nhöõng tuø phaïm chôø cheát khoâng? Thaàn saéc cuûa Tieáu Thieân coù veû lo aâu voâ cuøng. Luùc naõy chính chaøng ñaõ khuyeân Phuïng Böu chôù lo aâu, baây giôø chaøng laïi lo aâu hôn ai heát. Chæ coù Chu, Trieäu nhò coâ nöông laø khoâng bieát Voâ Löôïng thöôïng nhaân. Ngoâ Phuïng Böu vôùi Trònh Kim Ngoâ tuy cuõng nghe tieáng, nhöng khoâng bieát roõ laém, kyø dö ai cuõng bieát Voâ Löôïng thöôïng nhaân ngoaøi voõ hoïc thaàn kyø khoân löôøng, laïi theâm ña möu keá, taøn aùc voâ cuøng. Ma ñaàu ñoù khoâng ra tay thì thoâi, ñaõ ra tay thì khoâng ñoái phöông naøo coù theå toaøn thaân vaø ruùt lui ñöôïc. Teà Hoàng thaáy moïi ngöôøi toû veû khoâng yeân lieàn leân tieáng noùi tieáp: - Teà moã tôùi ñaây cuõng vì Voâ Löôïng thöôïng nhaân thoâi. Mong quyù vò bieát maø ñeà phoøng. Sôû dó ngaøy möôøi hai Teà moã nuùp sau ñoáng tuyeát, khoâng ra gaëp Ngoâ, Trònh nhò huynh laø vì muoán ôû laïi Boác Gia Baûo vaøi ngaøy ñeå bieát theâm thöïc hö cuûa ñoái phöông ra sao. Phuïng Böu kinh haõi hoûi: Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 127 G a_Than_Toan
 16. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A - Theá ra hoâm ñoù chính Teà huynh ñoù aø? Teà Hoàng gaät ñaàu ñaùp: - Mong quyù vò ñöøng vì lôøi cuûa Teà moã maø lo laéng theâm. Teà moã chaéc Taï thieáu hieäp tôùi ñaây theå naøo cuõng giaûi quyeát ñöôïc. Moïi ngöôøi nghe noùi tôùi Vaân Nhaïc ñeàu phaán chaán voâ cuøng. Teà Hoàng mæm cöôøi tieáp: - Sôû dó Teà moã ñöôïc ngöôøi ta ban cho caùi bieät hieäu Xaûo Thuû Caøn Khoân laø do Teà moã kheùo baét chöôùc thuû phaùp cuûa ngöôøi khaùc. Baát cöù voõ hoïc cuûa caùc moân phaùi thaàn kyø ñeán ñaâu, Teà moã chæ xem moät laàn laø coù theå baét chöôùc ñöôïc taùm chín. Ai ñaùnh voõ coâng gì Teà moã cuõng ñoaùn ra ñöôïc ngöôøi ñoù thuoäc moân phaùi naøo. Voâ Löôïng thöôïng nhaân laø cao thuû cuûa Baéc Thieân Sôn, voõ hoïc cuûa y bieät laäp. Nhöng khi ôû Taán Töø, Teà moã thaáy nhöõng theá voõ cuûa Taï thieáu hieäp hình nhö coù lieân quan vôùi phaùi Baéc Thieân Sôn. Duy coù moân tuyeät hoïc cuûa Taï thieáu hieäp laø Teà moã khoâng sao baét chöôùc ñöôïc vaø khoâng theå bieát ñöôïc lai lòch. Voõ coâng cuûa thieáu hieäp coù theå noùi laø trong voõ laâm coù moät khoâng hai, cao thaâm khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc. Chöa bieát chöøng Taï thieáu hieäp xuaát thaân ôû Baéc Thieân Sôn. Voâ Löôïng thöôïng nhaân laø toân tröôûng trong sö moân, gaëp thieáu hieäp chaéc cuõng khoâng tieän ra tay. Loâi Tieáu Thieân nghe noùi laïi phaán khôûi nhö tröôùc, lieàn ha haû caû cöôøi vaø noùi: - Ñoâi maét cuûa Teà huynh saéc beùn thaät, thaáy moät laàn ñaõ bieát ngay lai lòch vaø xuaát thaân cuûa Taï laõo tam roài. Ngay nhö Loâi laõo nhò ñaây laø anh em keát nghóa vôùi y, ñeán nay vaãn khoâng bieát gì caû. Noùi xong, chaøng cöôøi moät hoài roài tieáp: - Coù leõ hai coâ nöông ñaây ñeàu laø vôï thaân yeâu cuûa laõo Tam, chaéc cuõng khoâng bieát gì noát. Quyù vò xem laõo Tam coù teä khoâng? Chu, Trieäu nhò coâ nöông bieát chaøng noùi boâng, maët ñoû böøng haäm höïc löôøm chaøng moät caùi. Trònh, Ngoâ, Teà thaáy vaäy khoâng sao nhòn ñöôïc cöôøi. Ñeâm nay tuyeát xuoáng nhieàu hôn ñeâm tröôùc, chæ trong giaây laùt maáy naém ñaát choân Mieâu Cöông Töù Yeâu ñaõ bò tuyeát phuû laáp. Caûnh töôïng beân ngoaøi thaät tieâu ñieàu aûm ñaïm voâ cuøng. Ñoät nhieân coù moät tieáng ruù thaät daøi. Tieáng ruù ñoù taát phaûi cuûa moät ngöôøi coù noäi coâng thöôïng thöøa môùi voïng ñi xa nhö vaäy. Ai naáy thoaït ñaàu cuõng im hôi laëng tieáng laéng nghe. Phuïng Böu ruøng mình kinh haõi nghó thaàm: “Ngöôøi naøy chaéc laø Voâ Löôïng thöôïng nhaân, chuùng ta maø choáng y khoâng khaùc naøo tröùng choïi ñaù”. Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 128 G a_Than_Toan
 17. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A Trong luùc nguy nan ai cuõng coù ñoâi chuùt aûo töôûng, neân luùc naøy Phuïng Böu cuõng nhö moïi ngöôøi ñeàu mong Vaân Nhaïc kòp thôøi ñeán. Chæ moät mình Teà Hoàng laø bình tónh hôn caû, noùi vôùi hai coâ nöông raèng: - Naøy nhò vò coâ nöông, khi Voâ Löôïng thöôïng nhaân tôùi ñaây neáu chuùng ta duøng lôøi noùi khoâng daøn xeáp xong thì hai coâ nöông phaûi thöøa cô taán coâng ngay. Song kieám hôïp bích oai löïc laém, hai coâ nöông phaûi ñem nhöõng moân voõ do Taï thieáu hieäp daïy maø söû duïng, thì khoâng vieäc gì ñaâu. Hai naøng gaät ñaàu, lieàn laáy kieám ra caàm ôû tay. Chæ thoaùng moät caùi, tieáng ruù ñoù ñaõ tôùi gaàn vaø ngöôøi naøo nghe qua tai cuõng ñau nhöùc. Roài ñoät nhieân thaáy moät thaân hình xuyeân qua möa tuyeát theo gioù löôùt tôùi ñeán choã caùch caùnh cöûa chöøng naêm thöôùc lieàn döøng laïi. Ngöôøi ñoù aên maëc aùo nhaø sö raát roäng, maøu xaùm traéng, ñaàu soùi, raâu maøy ñeàu traéng, maët gaày goø coù nhieàu neáp nhaên, hai maét tuy nhoû nhöng troâng raát coù thaàn. Khoâng caàn noùi, ai cuõng bieát ngöôøi ñoù laø Voâ Löôïng thöôïng nhaân. Thaáy Trieäu Lieân Chaâu vaø Chu Nguyeät Nga tay caàm hai baûo kieám Cöï Khuyeát vaø Thanh Hoàng, Voâ Löôïng thöôïng nhaân coù veû möøng. Tieáu Thieân tieán leân moät böôùc cung kính cuùi chaøo vaø noùi: - Xin hoûi Voâ Löôïng tieàn boái, trong luùc möa tuyeát nhö theá naøy maø tôùi muïc tröôøng, chaúng hay coù chuyeän gì chaêng? Voâ Löôïng thöôïng nhaân ngaån ngöôøi, nhìn vaøo maët Tieáu Thieân, nghó thaàm: “Sao ngöôøi naøy laïi bieát hoï cuûa ta? Ta ñònh taâm laøm raïng rôõ laïi moân phaùi Thieân Sôn, khoâng choân vuøi taøi ngheä cuûa mình vaøo trong ñoáng ñaát, neân muoán kieám boán anh em hoï Khang ôû Mieâu Cöông laøm ñoà ñeä, nhöng ta vaãn chöa cho chuùng bieát teân hoï. Maø chính Boác Anh cuõng khoâng bieát gì caû maø!” Laõo taêng thaéc maéc voâ cuøng, nhöng moàm vaãn traû lôøi: - Vò thí chuû naøy hai maét saéc beùn laém, vöøa thaáy maët ñaõ nhaän ra ngay baàn taêng laø ai. Baàn taêng aån daät ñaõ laâu roài, khoâng hieåu taïi sao thí chuû laïi nhaän ra baàn taêng ñöôïc? Loâi Tieáu Thieân raát thaønh khaån ñaùp: - Haäu boái laø Loâi Tieáu Thieân, gia sö laø Taàn Lónh Daät Tuù. Luùc haäu boái hoïc voõ vaãn nghe gia sö khen ngôïi laõo tieàn boái luoân luoân, neân haäu boái ngöôõng moä laõo tieàn boái töø hoài coøn nhoû, hieàm vì khoâng coù duyeân phaän ñeán baùi kieán laõo tieàn boái, Cuõng may laõo tieàn boái tuoåi cao maø dung Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 129 G a_Than_Toan
 18. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A nhan khoâng heà thay ñoåi chuùt naøo, nhö lôøi gia sö thuaät hoài haäu boái coøn nhoû, neân haäu boái môùi nhaän ra ñöôïc. Chaøng ñònh taâm nònh Voâ Löôïng thöôïng nhaân ñeå laõo taêng ñoù khoâng tieän haï ñoäc thuû ngay, duø sao cuõng coù theå trì hoaõn theâm ñöôïc moät giôø, nöûa khaéc ñeå chôø Vaân Nhaïc ñeán. Voâ Löôïng thöôïng nhaân ñaùp: - Theá ra thí chuû laø moân haï cuûa Coâ hieàn ñieät ñaáy? Noùi tôùi ñoù laõo xoay ñoâi ngöôi moät voøng roài traàm gioïng tieáp: - Baàn taêng ñeán ñaây khoâng phaûi vì vieäc gì heát. Chaúng hay hoài naõy coù anh em Mieâu Cöông hoï Khang boán ngöôøi tôùi ñaây khoâng? Loâi Tieáu Thieân giaû boä ngaïc nhieân ñaùp: - Thöa laõo tieàn boái, töø saùng tôùi giôø khoâng coù ai ñeán ñaây caû. Tieát trôøi xaáu theá naøy coøn ai muoán tôùi ñaây nöõa. Chaúng hay coù phaûi Mieâu Cöông Töù Yeâu xuùc phaïm ñeán laõo tieàn boái, neân laõo tieàn boái môùi ñuoåi ñeán ñaây tìm kieám chaêng? Loâi Tieáu Thieân khoân ngoan voâ cuøng, moïi ngöôøi nghe ñeàu phaûi kính phuïc. Voâ Löôïng thöôïng nhaân duø töùc giaän ñeán ñaâu cuõng khoâng tieän môû mieäng nhaän Mieâu Cöông Töù Yeâu laø ñoà ñeä. Voâ Löôïng thöôïng nhaân baùn tín baùn nghi, lieàn ñöa maét nhìn moïi ngöôøi, thaáy ai naáy cuõng ñeàu traán tónh laï thöôøng. Laõo taêng laïi caøng khoâng tieän hoûi Long Giang Tam Khoâi coù ñeán khoâng? Ngaãm nghó giaây laùt roài traàm gioïng hoûi tieáp: - Baàn taêng laø ngöôøi tu haønh khoâng bao giôø noùi doái ai caû. Anh em hoï Khang ñaõ caûi taø quy chính, xin laøm moân haï cuûa baàn taêng. Vieäc cuûa caùc ngöôi, baàn taêng cuõng coù nghe nhöng tuoåi cuûa ta ñaõ hôn traêm, khi naøo laïi nhuùng tay vaøo nhöõng vieäc ñoù. Anh em hoï Khang bò Long Giang Tam Khoâi xuùi giuïc leân muïc tröôøng, neân baàn taêng phaûi theo doõi chuùng tôùi ñaây ñeå ñöa chuùng veà Baéc Thieân Sôn. Noùi tôùi ñoù, Voâ Löôïng quaéc maét hoûi: - Quaû thaät anh em chuùng khoâng coù tôùi ñaây phaûi khoâng? Loâi Tieáu Thieân vaãn thaønh khaån ñaùp: - Haäu boái duø coù taùo gan ñeán ñaâu cuõng khoâng daùm noùi doái laõo tieàn boái. Thaùi ñoä cuûa chaøng coù veû quaù thaønh thöïc, Voâ Löôïng thöôïng nhaân khoâng theå ghi ngôø. Laõo ta lieàn nghó: “Chaúng leõ anh em chuùng ñi laïc ñöôøng?” Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 130 G a_Than_Toan
 19. Thaùi A Kieám Kho Taøng Kieám Hieäp nguyeân taùc: Voõ õ Laêng Tiieàu Töû û Vo Laêng T eàu Tö Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A Voâ Löôïng laïi ñöa maét nhìn baûo kieám cuûa Lieân Chaâu vaø Nguyeät Nga toû veû theøm thuoàng. Teà Hoàng thaáy vaäy, trong loøng kinh haõi, vì bieát Voâ Löôïng thöôïng nhaân chæ kheõ ra tay laø cöôùp ñöôïc hai thanh kieám ñoù ngay. Ñoät nhieân y nghó ra moät keá, lieàn vöøa cöôøi vöøa noùi: - Voâ Löôïng laõo tieàn boái ñöùng noùi chuyeän ngoaøi naøy laâu nhö vaäy, thaät anh em haäu boái voâ leã quaù. Chi baèng môøi laõo tieàn boái tieán vaøo saûnh ngoài chôi ñeå cho haäu boái haàu tieáp chung traø ly röôïu; chaúng hay coù ñöôïc khoâng? -oOo- Dòch thuaät: Töø ø Khaùnh Phuïngg Ñaû töï: Giia_Than_Toan Tö Khaùnh Phuïn 131 G a_Than_Toan
Đồng bộ tài khoản