Tham số thống kê kế toán

Chia sẻ: Kim Ngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:65

0
112
lượt xem
58
download

Tham số thống kê kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo lý thuyết về các tham số thống kê kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tham số thống kê kế toán

 1. Ch­¬ng III C¸c THAM SỐ THỐNG KÊ    
 2. Chương III CÁC THAM SỐ THỐNG KÊ Nội dung: - Các tham số phản ánh mức độ đại biểu - Các tham số phản ánh độ phân tán    
 3. I. Các tham số phản ánh mức độ đại biểu - Thế nào là các tham số phản ánh mức độ đại biểu? - Sự cần thiết phải tính các tham số phản ánh mức độ đại biểu?    
 4. I. Các tham số phản ánh mức độ đại biểu - Số bình quân - Mốt - Trung vị - N phân vị    
 5. 1. Sè b×nh qu©n a) Kh¸i niÖm,  ®Æc ®iÓm cña sè  b×nh qu©n * Kh¸i niÖm    
 6. a) Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña sè  b×nh qu©n * §Æc ®iÓm    
 7. b) §iÒu kiÖn vËn dông sè  b×nh qu©n  ­ ChØ ®­îc tÝnh cho mét tæng  thÓ bao gåm c¸c ®¬n vÞ cïng  lo¹i  ­ §­îc tÝnh ra tõ tæng thÓ sè  lín ®¬n vÞ    
 8. c. T¸c dông cña sè b×nh  qu©n  ­ Lµ møc ®é ®¹i diÖn cho mét  tËp hîp lín sè liÖu. ­ Nªu lªn ®Æc ®iÓm chung vÒ  mÆt l­îng cña hiÖn t­îng kinh  tÕ ­ x∙ héi sè lín trong ®iÒu  kiÖn thêi gian, kh«ng gian cô  thÓ.     ­ Dïng ®Ó so s¸nh c¸c hiÖn t­
 9. c. T¸c dông cña sè b×nh  qu©n  ­ Dïng trong nghiªn cøu c¸c  qu¸ tr×nh biÕn ®éng qua thêi  gian. ­ Cã vÞ trÝ quan träng trong  viÖc vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p  ph©n tÝch thèng kª.    
 10. d. C¸c lo¹i sè b×nh  qu©n  * Sè b×nh qu©n céng ­ §iÒu kiÖn vËn dông:  ­ C«ng thøc tæng qu¸t:    
 11. Quan hÖ tæng ? VD1  Thu nhËp cña mét CN  T8/03 lµ  2tr VDN  Thu nhËp CN ®ã T9/03 lµ 3tr VDN  Tæng thu nhËp cña 2 th¸ng 8 vµ  9 n¨m 2003 cña CN ®ã lµ 2 + 3 =  5 (triÖu VN§)    
 12. Quan hÖ tæng? VD2  Thu nhËp cña 1 CN T8/03 so  víi T7/03 b»ng 1,2 lÇn  Thu nhËp CN ®ã T9/03 so víi  T8/03 b»ng 1,5 lÇn  TN cña CN ®ã th¸ng 9 gÊp (1,2  + 1,5) lÇn th¸ng 7?    
 13. C¸c tr­êng hîp vËn dông  cô thÓ cña sè b×nh qu©n  céng  B×nh qu©n céng gi¶n ®¬n:    CTTQ:    
 14. C¸c tr­êng hîp vËn dông  cô thÓ cña sè b×nh qu©n  céng  B×nh qu©n céng gia quyÒn:    CTTQ:    
 15. C¸c biÕn thÓ cña CT b×nh qu©n  gia quyÒn  Khi quyÒn sè lµ tÇn suÊt di  (%) T¹i sao?  Khi quyÒn sè lµ tÇn suÊt di  (lÇn) T¹i sao?    
 16. B×nh qu©n gia quyÒn ?  Gia quyÒn: lµ sù gia t¨ng  mét l­îng biÕn theo sè lÇn  mµ nã xuÊt hiÖn trong tæng  thÓ – gia t¨ng theo tÇn sè  (quyÒn sè) cña l­îng biÕn  ®ã    
 17. §Æc ®iÓm cña b×nh qu©n céng  gia quyÒn  Vai trß cña quyÒn sè:   sè b×nh qu©n sÏ gÇn víi l­ îng biÕn    
 18. B×nh qu©n céng trong d∙y  sè kh«ng cã kho¶ng c¸ch tæ VÝ dô: thu nhËp cña tæ CN  T2/04 (triÖu VND) 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 2.0 1.0 2.0 1.5 2.5 1.0 0.6 1.5 1.5 1.5 1.0 2.0 1.5 1.5 2.0 0.6 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 0.6 1.5 2.5 1.0 0.6 1.0 0.6 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 2.0    
 19. VÝ dô D∙y sè sau khi ®∙ ®­îc ph©n tæ Thu nhËp  Sè c«ng nh©n (tr.®) fi xi 0,6 5 1,0 15 1,5 12   2,0   6
 20. xi  fi (ng­ xifi (tr.®) (tr.®) êi) 0,6 ∑ xi f= = 53 f i 40 5 1,0 15 1,5 12 2,0 6 2,5 2 Σ fi =    40  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản