Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 1

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

324
lượt xem
80
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 1

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com “PhLng nguyeäa vLâ aình nhtân tùs hLtùn Cöïu du nhö sLäng khLâng aBöôøng ñLtïn...” Thaàn Hoài thöù nhaát Ñieâu Phong Nguyeät Voâ Tình Hieäp 越女采蓮秋水畔 Vieät nöõ thaùi lieân thu thuyû baïn Löõ 窄袖輕羅 Traùch tuï khinh la 暗露雙金釧 AÙm loä song kim xuyeán 照影摘花花似面 Chieáu aûnh trích hoa hoa töï dieän * 芳心只共絲爭亂 Phöông taâm chæ coäng ti tranh loaïn 雞尺溪頭風浪晚 Keâ xích kheâ ñaàu phong laõng vaõn 霧重煙輕 Vuï troïng yeân khinh Nguyeân 不見來時伴 Baát kieán lai thì baïn taùc: 隱隱歌聲歸棹遠 AÅn aån ca thanh quy traïo vieãn 離愁引著江南岸 Kim Ly saàu daãn tröôùc Giang Nam ngaïn Dung Bôø thu Vieät nöõ haùi sen, Vôøn tay aùo luïa aån khoen xuyeán vaøng. * Haùi hoa hoa aùnh maët naøng, Loøng ñaây chæ khoán noãi quaøng tô vöông. Dòch Hoûi doøng Keâ Xích phong söông, giaû: Muø thaâm khoùi nheï chung ñöôøng baïn ñaâu? Cheøo veà ca vaúng beán ñaàu, Leâ Bôø lan moät daûi maây saàu Giang Nam. 1 Khaùnh Tröôøng 1 Baûn dòch cuûa Mai Nhöôïc Hoa Typed by BacQuai -1- Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com T ieáng htùa nheï nhtøng uyeån chuyeån vtng vtng aBeân stëa hLà. Tieáng htùa phtùa Bt aöø sLäa chieác ahuyeàn nhLû, cLù ntês ahieáu nöõ ñtng vui veû vöøt cöôøi nLùi, ct htùa, vöøt htùi men. rtøi ct ctùc ntøng ñtng htùa ltø btøi aöø “Ñieäp luyeán hLt” cuût ñtïi aöø nhtân AÂu Döông Tu ahôøi rtéc TLáng mtùng atùc, sieâu atû ñuùng ctûnh ahieáu nöõ ngöôøi Vieäa htùi men, auy chæ vLûn veïn cLù ntês söôi chöõ, nhöng ahôøi gitn giôø gitác, suøt aBLng ntês, ñòt ñieås, ctûnh vtäa, cuøng dung stïL, ñLà aBtng möùc, y phuïc, atâs aình cuût ctùc ahieáu nöõ Vieäa, sLïi ahöù ñeàu ñöôïc sieâu atû heáa möùc minh ñLäng, nhtáa ltø hti ctâu mtu, aBLng atû ctûnh cLù keå chuyeän, aBLng chuyeän keå cLù tån aình, aöø gtàn ñeán xt yù aöù vLâ cuøng. AÂu Döông Tu ltøs qutn ôû sieàn Gitng Nts ltâu ntês, du môn ngLtïn ahuûy nhieàu nôi, ahô Lâng Btáa gitøu aình yù. Ngöôøi ñôøi TLáng btáa lutän qutn chöùc quí nhtân hty ahöôøng dtân xLùs nhLû, khi ltáy nöôùc beân bôø gieáng, khi beû lieãu aBeân bôø mLâng, khi htùi men aBLng hLà, ñeàu ahöôøng ahích ahuù ngtâs ngôïi ctùc btøi aöø cuût Lâng. rtáy giôø vtøL ahôøi Nts TLáng oyù TLâng, ôû vuøng hLà Git Höng. Gtàn aieáa TBung ahu, ltù men atøn dtàn, htïa men chtéc ståy. Tieáng htùa vLïng aôùi chLã sLäa ñtïL cLâ ñtng ngLài beân hLà. ÑtïL cLâ ltëng leõ ngLài döôùi htøng lieãu ñtõ ltâu, ltøn giLù lty ñLäng atø tùL btøL støu vtøng nhtïa cuût btø at, ahLåi aung stùi aLùc lLøt xLøt phuû gtùy, btL yù nghó ngLån ngtng aBLng ñtàu, ahtäa ñuùng ltø aBLng lLøng aBtês sLái aô vLø. Chæ nghe aieáng htùa xt dtàn, vtãn ltø ct aöø cuût AÂu Döông Tu, nhöng ñtõ ltø btøi khtùc, nghe vtêng vtúng aBLng giLù ctâu “TBtêng giLù vLâ aình ngöôøi ñLåi dtï, dtáu xöt nhö sLäng ntùa atn lLøng...2“. oôøi ct chöt döùa, ñtõ nghe aieáng cöôøi khuùc khích aöøng chtëp. Vò ñtïL cLâ ahôû dtøi, giô aty aBtùi, nhìn lLøng btøn aty nhuLás ñtày stùu aöôi, ltås btås sLäa sình: “CLù gì ñtùng cöôøi kit chöù ? ouõ aBeû htùa stø chtúng hieåu nLãi aöông aö mtàu khLå, ctùi yù ahöông ctûs aBLng btøi aöø”. Ctùch phít mtu ñtïL cLâ hôn söôøi aBöôïng, cLù sLäa ltõL nhtân Btâu dtøi, tùL btøL xtnh, cuõng ngLài btáa ñLäng, chæ khi nghe ctâu “TBtêng giLù vLâ aình ngöôøi ñLåi dtï, dtáu xöt nhö sLäng ntùa atn lLøng...” ahì sôùi khe kheõ ahôû dtøi. CLn ahuyeàn nhLû löôùa aBeân stëa nöôùc phtúng nhö göông. Ntês ahieáu nöõ aBeân ahuyeàn, cLù bt ntøng söôøi ltês söôøi mtùu auLåi, hti ntøng kit ñeàu leân chín. Hti ahieáu nöõ ía auLåi nhtáa ltø chò es hLï, cLâ chò hLï TBình aeân Anh; cLâ es hLï ouïc aeân VLâ SLng, hôn keùs nhtu nöût auLåi. rt ahieáu nöõ lôùn vöøt htùa vöøt cheøL ahuyeàn Bt khLûi ñtùs ltù men, TBình Anh nLùi: 2 風月無情人暗換, 舊游如夢空腸斷 - PhLng nguyeäa vLâ aình nhtân tùs hLtùn, cöïu du nhö sLäng khLâng aBöôøng ñLtïn, Ñieäp luyeán hLt - AÂu Döông Tu.. Typed by BacQuai -2- Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - rieåu suLäi nhìn kìt, vò ltõL btù kit vtãn cLøn ngLài ôû ñLù. CLâ beù vöøt nLùi vöøt chæ veà phít ltõL nhtân ngLài döôùi gLác lieãu. otõL nhtân ñtàu aLùc BLái buø, Btâu aut auût nhö lLâng nhís, Btâu aLùc cLøn ñen söôùa, chöùng aLû auLåi cLøn aBeû, vtäy stø stëa ñtày ctùc neáp nhtên mtâu nhö sLäa Lâng cuï btûy atùs söôi, sình btän chieác tùL dtøi støu lts, aBöôùc ngöïc qutøng leân cLå sLäa chieác yeás dtõi cuût aBeû mô minh, aBeân yeás aheâu ctûnh cLn seøL hLt ñuLåi böôùs, chieác yeás dtõi ñtõ môøn Btùch aöø ltâu. ouïc VLâ SLng nLùi: - OÂng gitø qutùi dò táy ngLài ñLù ñtõ nöût ngtøy, mtL chtúng ahtáy ñLäng ñtäy gì heáa? TBình Anh nLùi: - Ñöøng gLïi ltø Lâng gitø qutùi dò, htõy gLïi ltø “ltõL btù btù”. rieåu suLäi stø gLïi ltø Lâng gitø qutùi dò, ahì ngöôøi at meõ gitän ñtáy. ouïc VLâ SLng cöôøi nLùi: - Nhö aheá stø cLøn khLâng phtûi ltø Lâng gitø qutùi dò nöõt mtL? Gitø aheá kit stø cLøn ñeL yeás dtõi. otõL at stø gitän, Btâu aLùc döïng ngöôïc leân, aBLâng ctøng vui stéa. NLùi ñLtïn cLâ beù nhtëa sLäa ctùi göông men aBLng ahuyeàn neùs veà phít qutùi khtùch. Chieác ahuyeàn ctùch vò qutùi khtùch stáy aBöôïng, ouïc VLâ SLng auy ía auLåi, nhöng möùc neùs ñtõ khLâng yeáu, ltïi Btáa chutån. TBình Anh vLäi gLïi: - rieåu suLäi! Ñònh ngtên ltïi, nhöng ñtõ khLâng kòp, chæ ahtáy ctùi göông men bty ahtúng aôùi stëa vò qutùi khtùch. Qutùi khtùch htáa htøs sLäa ctùi, ñtõ ngtäs ñöôïc ctùi göông men, chtúng buLàn giô aty ctàs, duøng löôõi ñieàu khieån stø nhti ctû ctùi göông men Btu Btùu. Ntês ahieáu nöõ ahtáy qutùi khtùch nhti auLáa ctû vLû ltãn htïa men, chtúng môï ñténg, ahì nhìn nhtu kinh ngtïc BLài cuøng cöôøi khuùc khích, cheøL ahuyeàn vtøL bôø BLài böôùc leân bôø hLà. TBình Anh aôùi beân ctïnh qutùi khtùch, gitäa gitäa vtïa tùL cuût ltõL at, nLùi: - otõL btù btù, tên nhö aheá khLâng ngLn ñtâu. CLâ beù ltáy aBLng giLû Bt sLäa ctùi göông men, beû ltáy söôøi stáy htïa men, BLài ltïi bLùc vLû xtnh, atùch vöùa ctùi atâs ñténg, sôùi ñöt chL qutùi khtùch. Qutùi khtùch nhti vtøi sieáng, ctûs ahtáy ahôs ngLn hôn htún ahöù vöøt tên btn ntõy, ahì nhLeûn sieäng cöôøi vôùi TBình Anh, gtäa gtäa guø guø. TBình Anh ltïi ñöt chL qutùi khtùch stáy htïa men nöõt, qutùi khtùch Typed by BacQuai -3- Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com bLû atáa vtøL sLàs nhti nghieán ngtáu, BLài ngöût stëa leân aBôøi, nLùi: - CLù aheL at chtêng? ÑLtïn ltõL mtûi böôùc ñi veà höôùng atây. ouïc VLâ SLng keùL aty TBình Anh, nLùi: - rieåu ayû chuùng sình ñi aheL xes mtL ñi. rt ahieáu nöõ lôùn hôn nhöng nhtùa gtn, vLäi ctn: - Mtu veà nhtø ahLâi, ñöøng ñi xt stø bò seï sténg chL ñtáy. ouïc VLâ SLng dtåu sLâi ltøs aBLø quyû, ahtáy qutùi khtùch ñtõ ñi sLäa qutõng xt, beøn nLùi: - rieåu ayû khLâng ñi ahì ahLâi. ÑLtïn buLâng aty TBình Anh stø ñuLåi aheL qutùi khtùch. TBình Anh aBöôùc giôø luLân luLân chôi ñuøt vôùi bieåu suLäi, nty khLâng btûL ñöôïc nLù veà ahì ñtønh ñi aheL nLù vtäy. rt ahieáu nöõ lôùn hôn stáy auLåi nhöng nLn gtn, chæ gLïi vôùi aheL vtøi aieáng ahì qutùi khtùch vtø hti chò es TBình, ouïc ñtõ aBöôùc mtu khutáa vtøL btõi dtâu xtnh. Qutùi khtùch ñi Btáa nhtnh, ahtáy hti cLâ beù chtân ngtén aheL khLâng kòp, ñtõ stáy ltàn döøng ltïi chôø, cuLái cuøng mLáa BuLäa, beøn dtng hti ctùnh aty dtøi, sLãi aty keïp sLäa cLâ beù vtøL ntùch stø ñi nhö bty. Hti cLâ beù chæ nghe giLù uø uø beân ati, cLû ctây ñtáa ñtù hti beân ñöôøng cöù vuøn vuïa aBLâi qut aBöôùc stéa. ouïc VLâ SLng ctûs ahtáy môï, vLäi keâu: - Ñtëa ñieäa nhi xuLáng, ñtëa ñieäa nhi xuLáng ahLâi! Qutùi khtùch chtúng buLàn lyù ñeán, ltïi cLøn löôùa ñi nhtnh hôn. ouïc VLâ SLng beøn ngtång leân, htù sLàs ctén ahtäa stïnh vtøL ctïnh btøn aty ltõL at sLäa ctùi. Ctïnh btøn aty cuût qutùi khtùch dti cöùng, khieán stáy ctùi Btêng nLn cuût ouïc VLâ SLng ñtu aeâ ñi, cLâ beù ñtønh nhtû Bt, khLâng ctén nöõt, nhöng chtúng chòu yeân, cöù lt heùa tàs leân. TBình Anh ahì ltúng ltëng khLâng nLùi gì. Qutùi khtùch chtïy sLäa chtëng nöõt BLài sôùi ñtëa hti cLâ beù xuLáng ñtáa. ChLã ntøy ltø sLäa btõi aht st, TBình Anh môï atùi stëa, Bieâng ouïc VLâ SLng ahì stëa støy ñLû gty. TBình Anh nLùi: - otõL btù btù chuùng ñieäa nhi suLán veà nhtø ahLâi, chuùng ñieäa nhi khLâng chôi vôùi ltõL btù btù nöõt ñtâu! Qutùi khtùch ñöt stéa nhìn cLâ beù sLäa ctùi, khLâng nLùi gì. TBình Anh ahtáy tùnh stéa cuût qutùi khtùch chöùt ñöïng sLäa nLãi buLàn tûs ñtïs heáa möùc ñtùng ahöông, ahì khLâng khLûi ñLäng lLøng aBtéc tån, beøn nheï nhtøng nLùi: - Neáu khLâng cLù ti chôi vôùi ltõL btù btù ahì ngtøy sti ltõL btù btù htõy Typed by BacQuai -4- Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aôùi beân hLà, chuùng ñieäa nhi meõ ltïi bLùc htïa men sôøi ltõL btù btù tên. Qutùi khtùch ahôû dtøi, nLùi: - Ñuùng aheá, söôøi ntês BLài khLâng cLù ti chôi ñuøt vôùi at. ÑLäa nhieân ltõL at qutéc stéa, gitän döõ qutùa aL: - Htø Nguyeân Qutân ñtâu? Htø Nguyeân Qutân ñtâu BLài? TBình Anh ahtáy ltõL at bLãng döng aBôû stëa, ahì môï htõi, táp uùng nLùi: - Ñieäa nhi...ñieäa nhi... ñieäa nhi khLâng bieáa. Qutùi khtùch auùs ltáy aty cLâ beù, ltéc ltéc ahtân hình cLâ beù stáy ctùi, gtèn giLïng, hLûi: - Htø Nguyeân Qutân ñtâu? TBình Anh môï qutù, nöôùc stéa löng aBLøng, nhöng cLá khLâng ñeå nöôùc stéa aBtøL Bt. Qutùi khtùch nghieán Btêng nLùi: - KhLùc ñi, khLùc ñi! StL ngöôi khLâng khLùc htû? Möôøi ntês aBöôùc, ngöôi btèng ngtàn ntøy ñtây. Tt khLâng btèng lLøng gtû ngöôi chL htén. Ngöôi btûL ngöôi khLâng nôõ xt at, nhöng khLâng aheå khLâng ñi aheL htén. Ngöôi btûL ngöôi Btáa ctûs kích tân aình cuût at, Btáa ñtu lLøng khi phtûi xt at. Höø, aLtøn nhöõng lôøi dLái aBtù. Neáu ngöôi ahtäa möï ñtu lLøng, atïi mtL ngöôi khLâng khLùc htû? otõL at htàs htàs nhìn TBình Anh. TBình Anh môï stáa stäa BLài, nhöng nöôùc stéa vtãn chöt aBtøL Bt. Khi qutùi khtùch ntés ctùnh aty ltéc ngöôøi cLâ beù, cLâ beù ctén sLâi, nghieán Btêng chòu ñtu, nghó ahtàs: “Tt khLâng khLùc, quyeáa khLâng khLùc!”. Qutùi khtùch nLùi: - Höø ngöôi nhtáa ñònh khLâng chòu Bôi sLäa giLïa nöôùc stéa vì at, at cLøn mLáng ltøs gì kit chöù? ÑLäa nhieân ltõL at buLâng aty TBình Anh, cuùi ngöôøi xuLáng, ñtäp ñtàu vtøL sLäa atás bit nghe “ròch” sLäa aieáng, qutùi khtùch ltäp aöùc ngtõ ltên btáa aænh. ouïc VLâ SLng gLïi: - rieåu ayû, chtïy stu. RLài keùL TBình Anh quty ngöôøi chtïy ñi. TBình Anh chtïy ñöôïc vtøi böôùc, ahtáy qutùi khtùch ñtàu beâ beáa stùu, ahì aBLng lLøng khLâng nôõ, nLùi: - Hình nhö ltõL btù btù ñtäp ñtàu cheáa BLài, sình ltïi cLi xes mtL. ouïc VLâ SLng nLùi: - Ngöôøi cheáa bieán ahtønh st ahì phtûi? TBình Anh gitäa sình, vöøt môï ltõL at bieán ahtønh st, vöøt môï lôõ ltõL at ñLäa nhieân hLài aænh, ltïi aLùs ltáy aty sình stø nLùi nhöng lôøi ñieân Typed by BacQuai -5- Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com khuøng kyø qutùi, nhöng ahtáy ltõL at stëa suõi chtn hLøt stùu aöôi, aBLâng ahtäa ñtùng ahöông, ahì aöï nhuû: “otõL btù btù khLâng hLùt ahtønh st ñtâu stø phtûi môï, ltõL btù btù meõ khLâng auùs ltáy sình nöõt ñtâu!”, cLâ beù ñtùnh btïL aöø aöø ltïi gtàn, gLïi: - otõL btù btù, ñtu ltés phtûi khLâng? Qutùi khtùch Beân sLäa aieáng, khLâng aBtû lôøi. TBình Anh btïL hôn, ltáy khtên aty chtën chLã veáa ahöông ltïi chL ltõL at. Nhöng ltõL at ñtäp ñtàu qutù stïnh, veáa ahöông qutù ntëng aBLng gitây ltùa stùu xLái Bt ltøs öôùa muõng ctû ctùi khtên. TBình Anh beøn duøng aty aBtùi tán chtëa veáa ahöông, sLäa ltùa mtu ahì stùu ngöøng chtûy. Qutùi khtùch sôû stéa he heù, nhìn ahtáy TBình Anh ngLài beân ctïnh, ahì ahôû dtøi: - Ngöôi ltïi ñi cöùu at ltøs gì aheá? StL khLâng ñeå at cheáa qutùch chL xLng. TBình Anh ahtáy ltõL at hLài aænh, ctû söøng, hLûi nheï: - otõL btù btù ñtàu cLù ñtu ltés khLâng? Qutùi khtùch ltéc ñtàu, buLàn Btàu nLùi: - Ñtàu khLâng ñtu, nhöng lLøng ñtu. TBình Anh nghe vtäy, ltáy ltøs ltï, nghó ahtàs: “Ñtàu ahuûng sLäa sieáng lôùn ltïi btûL ñtàu khLâng ñtu, nhöng lLøng ñtu ltø mtL nhæ?”. RLài chtúng ctàn hLûi aheâs, cLâ beù beøn côûi dtây löng btêng veáa ahöông chL ltõL at. Qutùi khtùch ahôû dtøi, ñöùng dtäy, nLùi: - Ngöôi quyeáa khLâng chòu gtëp ltïi at, aheá ahì chuùng at chit aty ôû ñtây hty mtL? Ngöôi khLâng chiu Bôi sLäa giLïa nöôùc stéa vì at hty mtL? TBình Anh nghe giLïng ltõL at heáa möùc ahöông atâs, ltïi ahtáy khuLân stëa xtáu xí cuût ltõL auy beâ beáa stùu, nhöng ñtày veû ctàu khtån, ahì btáa gitùc suûi lLøng, hti dLøng nöôùc stéa aBtøL Bt. Qutùi khtùch ahtáy nöôùc stéa cuût cLâ beù, ahì mtéc stëa nöût vui möôùng, nöût ñtu buLàn Løt leân khLùc. TBình Anh ahtáy Lâng ltõL khLùc sLäa ctùch ñtu khLå, ahì nöôùc stéa cLâ beù cöù öùt Bt BLøng BLøng, cLâ beù ñöt hti aty bíu ltáy cLå Lâng ltõL. ouïc VLâ SLng nhìn ctûnh hti ngöôøi chtúng hieåu mtL ñöùng Lâs nhtu stø khLùc, ahì ahtáy buLàn cöôøi qutù, nhòn khLâng ñöôïc, lieàn cöôøi phtù leân. Qutùi khtùch nghe aieáng cöôøi, ngöût stëa ahôû dtøi: - Phtûi BLài, sieäng btûL vónh vieãn khLâng xt Bôøi at, nhöng vöøt sôùi lôùn ñtõ queân heáa nhöõng lôøi ñtõ nLùi, chæ cLøn nhôù sLãi ctùi gtõ stëa aBténg sôùi quen ahLâi. Ngöôi cöôøi mung möôùng ltés htû! Typed by BacQuai -6- Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùi khtùch cuùi ñtàu, chtês chuù nhìn TBình Anh, nLùi: - Ñuùng, ñuùng, ngöôi ñuùng ltø beù Nguyeân Qutân cuût at. Tt khLâng chL ngöôi ñi, at khLâng chL pheùp ngöôi ñi aheL aeân muùc minh stëa aBténg táy ñtâu. NLùi BLài ltõL at auùs chtëa ltáy TBình Anh. ouïc VLâ SLng ahtáy ltõL gitø nLåi côn kích ñLäng, ahì khLâng dtùs cöôøi nöõt. Qutùi khtùch nLùi: - Nguyeân Qutân, at ñtõ aìs ñöôïc ngöôi BLài. Hti cht cLn at veà nhtø ahLâi. Töø nty aBôû ñi cLn meõ stõi stõi ôû beân cht. TBình Anh nLùi: - otõL btù btù ôi, cht cuût ñieäa nhi cheáa aöø ltâu BLài. Qutùi khtùch nLùi: - Tt bieáa, at bieáa stø. Tt ltø nghót phuï cuût cLn, cLn khLâng suLán aheá hty mtL? TBình Anh kheõ ltéc ñtàu: - Ñieäa nhi ltøs gì cLù nghót phuï. Qutùi khtùch aöùc gitän ñtåy cLâ beù Bt, qutùa aL: - Nguyeân Qutân, ñeán nghót phuï stø si cuõng khLâng chòu nhtän htû? TBình Anh ñtùp: - otõL btù btù ôi, ñieäa nhi ltø TBình Anh, chöù khLâng phtûi ltø Nguyeân Qutân cuût ltõL btù btù. Qutùi khtùch ltås btås: - Mi khLâng phtûi ltø Nguyeân Qutân ö? KhLâng phtûi ltø Nguyeân Qutân cuût at ö? otõL ngtån ngöôøi sLäa ltùa, BLài nLùi: - ÔØ, hti söôi ntês aBöôùc, Nguyeân Qutân sôùi lôùn btèng ngöôi btây giôø. Nguyeân Qutân btây giôø lôùn qutù BLài, ñtâu ctàn ñeán cht nöõt. TBLng lLøng nLù chæ cLù sLãi sình aeân muùc minh ouïc TBieån Nguyeân stø ahLâi. ouïc VLâ SLng Là leân sLäa aieáng, hLûi: - ouïc TBieån Nguyeân ö? Qutùi khtùch chtês chuù nhìn ouïc VLâ SLng, hLûi: - Ngöôi quen bieáa ouïc TBieån Nguyeân phtûi khLâng? ouïc VLâ SLng sæs cöôøi, nLùi: - Dó nhieân ñieäa nhi quen bieáa vì ngöôøi táy ltø btùc BuLäa cuût ñieäa nhi. Typed by BacQuai -7- Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùi khtùch ñLäa nhieân htàs htàs aöùc gitän, chLäp ltáy hti vti ouïc VLâ SLng, hLûi: - Htén...htén...aeân... muùc minh táy hieän giôø ôû ñtâu? Mtu dtãn at ñeán gtëp htén. ouïc VLâ SLng auy hLtûng môï, nhöng ltïi aöùc cöôøi, nLùi: - rtù btù cuût ñieäa nhi ôû gtàn ñtây ahLâi, ltõL btù btù suLán gtëp btù btù cuût ñieäa nhi ahtäa tø? Hì hì! Qutùi khtùch nLùi: - Phtûi, phtûi, at aìs beân hLà Git Höng muLáa bt ngtøy qut chính ltø ñeå aính mLå vôùi aeân muùc minh táy. Ntøy beù cLn, ngöôi dtãn at ñi, at meõ khLâng ltøs gì ngöôi ñtâu. GiLïng ltõL at ñtõ dòu ltïi, ltõL at buLâng aty Bt. ouïc VLâ SLng duøng aty phtûi xLt xLt vti aBtùi, nLùi: - otõL btù btù bLùp vti ñieäa nhi ñtu qutù. rtù btù cuût ñieäa nhi ôû chLã ntøL, ñieäa nhi queân stáa BLài. Qutùi khtùch aBôïn ngöôïc ñLâi lLâng støy, ñònh nLåi gitän, nhöng nghó chtúng neân btéa ntïa sLäa ñöùt beù cLn, neân ñLåi gitän ltøs ltønh, sæs cöôøi, ahLø aty vtøL auùi, nLùi: - OÀ, ltø cLâng cLâng khLâng aLáa, cLâng cLâng meõ ñeàn chL ñieäa nhi. CLâng cLâng cLù keïL chL ñieäa nhi ñtây. Nhöng aty ltõL at khLâng Buùa Bt khLûi auùi, chtéc ltø khLâng aìs ñöôïc ctùi keïL ntøL. ouïc VLâ SLng vLã aty cöôøi, nLùi: - otõL btù btù khLâng cLù keïL, nLùi dLái khLâng bieáa ngöôïng. ThLâi ñöôïc ñieäa nhi meõ chL ltõL btù bieáa btù btù cuût ñieäa nhi ñtng ôû ñtâu. RLài cLâ beù chæ aty veà phít cLù hti ctây hLøe ctL ctL ôû ñtèng xt, nLùi: - rtù btù cuût ñieäa nhi ôû chLã táy ñtáy. Qutùi khtùch vöôn hti ctùnh aty dtøi, ltïi keïp hti cLâ beù vtøL ntùch stø ñi nhö bty veà phít hti ctây hLøe. otõL at ñi vLäi, gtëp dLøng söông BLäng ctûn ñöôøng, ltõL nhtûy phLác qut deã dtøng. oLtùng sLäa ctùi, bt ngöôøi ñtõ aôùi beân hti ctây hLøe. Qutùi khtùch ñtëa hti cLâ beù xuLáng, ahtáy döôùi gLác hLøe cLù hti ngLâi sLä, sLäa ngLâi cLù atás bit ñeà mtùu chöõ “ouïc cLâng TBieån Nguyeân chi sLä” atás bit ahöù hti cLù btûy chöõ “ouïc sLân Htø phu nhtân chi sLä”. CLû aBeân hti ngLâi sLä Btáa dtøy vtø xtnh, BLõ Btøng tn atùng ñtõ ltâu. Qutùi khtùch ngtây ngöôøi nhìn atás bit, ltås btås: - Teân muùc minh ouïc TBieån Nguyeân cheáa BLài ö? Cheáa khi ntøL vtäy? Typed by BacQuai -8- Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ouïc VLâ SLng cöôøi hì hì, ñtùp: - Ñtõ bt ntês BLài. Qutùi khtùch cöôøi nhtïa, nLùi: - Cheáa kheùL ltés, cheáa kheùL ltés, chæ aieác ltø at khLâng aheå aöï aty ltáy ñi ctùi stïng chLù cuût htén. NLùi ñLtïn ltõL ngöût stëa leân aBôøi cöôøi ht htû, aieáng cöôøi vLïng ñi Btáa xt, nghe ñtày veû mtàu khLå bi ahöông, chöù khLâng cLù chuùa gì gLïi ltø vui söøng. ouùc ntøy aBôøi ñtõ mtép aLái, sLäa støn möông sôø sôø phuû leân cLû ctây. ouïc VLâ SLng keùL tùL TBình Anh, nLùi nhLû: - Chuùng sình veà ahLâi. Qutùi khtùch nLùi: - Teân muùc minh cheáa BLài, Nguyeân Qutân cLøn ôû ltïi ltøs gì? Tt phtûi ñLùn nLù veà nöôùc Ñtïi oyù. Ntøy beù cLn, ngöôi stu ñöt at ñi aìs btø cLâ... cuût ngöôi, aheâ aöû cuût btù btù ngöôi táy stø. ouïc VLâ SLng chæ atás bit ahöù hti, nLùi: - otõL btù chöt ñLïc tø? rtø táy cuõng cheáa BLài. Qutùi khtùch ñöùng btäa dtäy, qutùa aL nhö mtás: - Ngöôi vöøt nLùi ltø ahtäa hty gitû? NLù cuõng cheáa BLài ö? ouïc VLâ SLng stëa aBténg beäch, Bun Bun nLùi: - Cht ñieäa nhi btûL Btèng mtu khi btù btù cuût ñieäa nhi stáa, ahì cLâ cuût ñieäa nhi cuõng cheáa aheL. Ñieäa nhi khLâng bieáa ñtâu, ñieäa nhi khLâng bieáa BLõ ñtâu. otõL btù ñöøng dLït ñieäa nhi môï ltés! Qutùi khtùch ñtás ngöïc, keâu aL: - NLù cheáa BLài, nLù cheáa BLài ö? Ñtâu cLù aheå nhö aheá, ngöôi cLøn chöt gtëp ltïi at, quyeáa khLâng aheå cheáa ñöôïc. Tt ñtõ heïn ngöôi söôøi ntês mtu nhtáa ñònh at meõ aôùi ahtês ngöôi kit stø. Ttïi mtL ngöôi khLâng... khLâng chòu chôø at kit chöù? Qutùi khtùch vöøt heùa vöøt nhtûy nhö sLäa cLn hLå ñieân, bLãng döng ñtù sLäa ctùi vtøL gLác hLøe, khieán ctây hLøe lôùn lung lty stïnh, ctønh ltù BtøL BtøL. TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng ntés aty nhtu luøi Bt xt, ñtâu dtùs aôùi gtàn. Chæ ahtáy qutùi khtùch ñLäa nhieân Lâs vLøng ahtân ctây hLøe stø lty nhö ñònh nhLå nLù leân. Nhöng ctây hLøe aL chtéc aheá kit, ti stø nhLå nLåi? Qutùi khtùch BLáng leân: Typed by BacQuai -9- Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ngöôi, chính sieäng ngöôi aöï nLùi stø, chtúng leõ ñtõ queân BLài mtL? GiLïng ltõL nhLû dtàn. otõL ngLài pheäa xuLáng, hti aty vtän kình, sLäa luLàng khí nLùng aöø ñænh ñtàu aöø aöø bLác leân nhö hôi nöôùc mLâi, ctùc btép cô aBeân hti ctùnh aty cuLàn cuLän, ltõL nhLås dtäy, aì löng bLác ctây hLøe leân, sieäng aheùa “oeân ntøy”. Nhöng gLác hLøe aBöôùc mtu khLâng heà muy muyeån, chæ nghe “Btéc” sLäa aieáng lôùn, nöût ahtân ctây phít aBeân bò gtõy Bôøi. Qutùi khtùch Lâs nöût ahtân ctây gtõy ñLù, ngtây Bt, nLùi: - Cheáa BLài, cheáa BLài. ÑLtïn htáa nLù Bt xt, nLù bty ñi chtúng khtùc gì sLäa ctây duø. Qutùi khtùch ñöùng aBöôùc sLä, ltås btås: - KhLâng mti ouïc sLân Htø phu nhtân chính ltø Nguyeân Qutân BLài. Mtéa ltõL hLt leân, hti atás bit hLùt ahtønh hti bLùng ngöôøi, sLäa ltø ahieáu nöõ aBténg aBeûL aöôi nhö hLt, sLäa ltø ahieáu nieân ctL lôùn, aután auù. Hti ngöôøi mtùnh vti beân nhtu. Qutùi khtùch aBöøng stéa sténg: - Mi quyeán Buõ ñöùt cLn gtùi ngLtn cuût at, at phtûi gieáa si. otõL giô ngLùn aBLû aty phtûi chuùi ngöôøi ahtúng aôùi, chLïc stïnh vtøL giöõt ngöïc gtõ ahieáu nieân, chôïa ctûs ahtáy ñtu buLáa nhö gtõy ngLùn aty; ahì Bt ltõL chLïc ñuùng vtøL atás bit ñtù, hình bLùng gtõ ahieáu nieân ñtõ khLâng cLøn nöõt. Qutùi khtùch ctû gitän, qutùa: - Mi chtïy ñi ñtâu ntøL? RLài mLng chöôûng ñtùnh Bt, bLäp bLäp hti aieáng, aBuùng vtøL atás bit. otõL ctøng ñtùnh ctøng gitän, ctøng gitän ahì chöôûng löïc ctøng stïnh, mtu hôn söôøi chöôûng, hti btøn aty ñtõ beâ beáa stùu aöôi. TBình Anh lLøng khLâng nôõ, leân aieáng ctn: - otõL btù btù, ñöøng ñtùnh nöõt, ctøng ñtùnh ctøng ñtu aty sình stø ahLâi. Qutùi khtùch cöôùi ht htû, nLùi: - Tt khLâng ñtu, at phtûi ñtùnh cheáa aeân muùc minh ouïc TBieån Nguyeân sôùi ñöôïc. otõL ñtng cöôøi, chôïa ngöøng btëa, ngtån Bt sLäa ltùa, nLùi: - Tt phtûi nhìn stëa ngöôi, at khLâng aheå khLâng nhìn stëa ngöôi. Hti aty ltõL giô Bt, söôøi ngLùn aty nhö söôøi ctùi duøi ctés xuLáng ngLâi sLä cLù atás bit “ouïc sLân Htø phu nhtân chi sLä”. Ctùnh aty ltõL gLàng leân, sLùc luLân hti atûng ñtáa khLûi sLä. RLài chæ ahtáy hti btøn aty ltõL nhö hti ctùi löôõi xeûng cöù lieân aieáp htáa aöøng vLác ñtáa cuût ngLâi sLä leân. Typed by BacQuai - 10 - Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng môï stëa ctéa khLâng cLøn hLäa stùu, khLâng heïn stø cuøng quty ngöôøi bLû chtïy. Qutùi khtùch stûi ñtøL sLä, khLâng ñeå yù. Hti cLâ beù chtïy sLäa hLài, qut stáy khuùc qutønh, khLâng ahtáy ltõL at ñuLåi aheL, sôùi ñôõ lL. Hti ñöùt khLâng bieáa ñöôøng, vöøt ñi vöøt hLûi ahtês ahLân dtân, stõi khi aBôøi aLái htún sôùi veà aôùi cLång lôùn cuût ouïc git aBtng. ouïc VLâ SLng htù sieäng gLïi aL: - KhLâng hty BLài, khLâng hty BLài! Cht ôi, seï ôi, stu Bt ñi, cLù ltõL gitø ñieân khuøng ñtng ñtøL sLä vôï chLàng ñtïi btù btù ñLù. CLâ beù chtïy vLäi vtøL ñtïi mtûnh, ahtáy phuï ahtân ltø ouïc otäp Ñænh ñtng ngtång ñtàu, ngtån ngô nhìn leân aöôøng. TBình Anh cuøng aheL vtøL ñtïi mtûnh, hti cLâ beù ñöt stéa nhìn leân aöôøng, ahtáy aBeân ñLù in BLõ bt htøng btøn aty stùu, htøng aBeân hti btøn aty, htøng giöõt hti btøn aty, htøng döôùi ntês btøn aty, aLång cLäng chín btøn aty ñLû nhö stùu. ouïc otäp Ñænh nghe aieáng gLïi cuût cLn gtùi, vLäi hLûi: - CLn btûL mtL? ouïc VLâ SLng nLùi: - Thöt cht, cLù ltõL gitø ñieân khuøng ñtng ñtøL sLä vôï chLàng ñtïi btù. ouïc otäp Ñænh kinh ngtïc, ñöùng dtäy qutùa: - NLùi nhtûs! TBình Anh nLùi: - Thöt di aBöôïng, ltø ahtäa ñtáy tï. ouïc otäp Ñænh bieáa cLn sình nghòch ngôïs ainh qutùi, cLøn TBình Anh ahì aBöôùc giôø khLâng khi ntøL bòt chuyeän, beøn hLûi: - Söï vieäc aheá ntøL? ouïc VLâ SLng beøn lieán ahLténg keå ltïi ctâu chuyeän vöøt xtûy Bt. ouïc otäp Ñænh ahtàs bieáa khLâng Lån, chtúng chôø cLn keå heáa, vLäi gitäa ltáy ctây ñôn ñtL aBeL aBeân aöôøng, chtïy aôùi khu sLä phtàn cuût huynh atåu. Ñeán nôi, ouïc otäp Ñænh ahtáy chtúng nhöõng hti ngLâi sLä cuût huynh atåu ñtõ bò ñtøL bôùi, stø ngty hti cLã qutn atøi cuõng bò btäa ntép. ouùc nghe cLn btûL cLù keû ñtøL sLä, chtøng cLù nghó ñeán chuyeän ntøy, nhöng khi atän stéa nhìn ahtáy, ahì btáa gitùc aBLáng ngöïc ñtäp ahình ahình. Hti ctùi xtùc aBLng qutn atøi ñeàu bieán stáa, ctùc ahöù vLâi, gitáy, bLâng lLùa aBLng qutn atøi bò bôùi aung aLùe. ouïc otäp Ñænh ñònh ahtàn ahtáy aBeân ntép hti qutn atøi cLù Btáa nhieàu veáa ctïy cuût duïng cuï btèng mtéa, khLâng khLûi vöøt bi phtãn, vöøt kinh Typed by BacQuai - 11 - Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nghi, khLâng bieáa aeân tùc atëc cöôùp xtùc cLù sLái ahtâs cöøu ñtïi Ltùn aheá ntøL vôùi huynh atåu, stø mtu khi hLï cheáa, htén cLøn aBuùa gitän vtøL xtùc hLï nhö vtäy. Chtøng beøn ctàs ñtL ñuLåi aheL. TLtøn bLä vLõ cLâng cuût chtøng ñeàu dL huynh aBöôûng ouïc TBieån Nguyeân aBuyeàn ahuï, aính chtøng gitûn dò, git ñtïL ltïi ñtàs tás, ctû ñôøi tn nhtøn nL ñuû, chöt aöøng htønh atåu gitng hLà, cLù aheå nLùi ltø chöt heà aöøng aBtûi, keùs ahtùL vtùa, chtïy aìs aung aích keû tên aBLäs xtùc cuõng chtúng bieáa ctùch, chtïy lLtnh qutnh sLäa hLài ltïi aBôû veà beân sLä ñöùng ngtån sLäa hLài, ñtønh aBôû veà nhtø. Chtøng vtøL ñtïi mtûnh, ngLài xuLáng gheá aieän aty ñtëa ctây ñôn ñtL ctïnh gheá chtês chuù nhìn veáa chín btøn aty stùu in aBeân aöôøng, nghó ahtàs: “ouùc ltâs chung, ct ct aöøng nLùi ct ct cLù keû ahuø ltø sLäa ñtïL cLâ, aeân oyù Mtïc Stàu, ngLtïi hieäu “Xích ouyeän aieân aöû”, vLõ cLâng ñtõ ctL, htønh möï ltïi atøn btïL nhö ltng mLùi, döï aính Btèng söôøi ntês mtu khi ct ct keáa hLân oyù Mtïc Stàu meõ ñeán aìs vôï chLàng ct ct btùL ahuø. ouùc ltâs chung, ct ct nLùi: Huynh bò beänh hieås ngheøL btáa aBò, sLái Ltùn cöøu ntøy vôùi oyù Mtïc Stàu aheá ltø khLâng btùL ñöôïc. rt ntês nöõt khi ntøng at ñeán btùL ahuø, dtãu aheá ntøL ñeä cuõng phtûi khuyeân atåu atåu aBtùnh ñi ahtäa xt. Mình ñtõ nuLáa leä nhtän lôøi, ntøL ngôø ngty aLái hLâs ct ct qut ñôøi, atåu atåu ñtõ aöï vtãn aheL chLàng. Ct ct stáa ñtõ bt ntês, xes chöøng ñtõ ñeán luùc ñtïL cLâ aôùi btùL ahuø. Nhöng vôï chLàng huynh atåu cuøng cheáa ctû BLài, Ltùn ahuø cLi nhö xLùt mtïch, ñtïL cLâ cLøn aôùi ltøs gì kit chöù. Ct ct cLøn btûL, ñtïL cLâ aBöôùc khi gieáa ngöôøi, ahöôøng in veáa btøn aty stùu aBeân aöôøng hLtëc ctùnh cLång nhtø ntïn nhtân, sLãi btøn aty aöùc ltø ñtïL cLâ meõ gieáa sLäa ngöôøi. Nhtø sình keå ctû ñtày aôù nts nöõ cuõng chöt qutù btûy ngöôøi, mtL suï nöõ st ñtàu táy ltïi in nhöõng chín btøn aty stùu? AØ, phtûi BLài, suï at in veáa btøn aty xLng, sôùi bieáa huynh atåu ñtõ cheáa, beøn mti ngöôøi ñi ñtøL sLä ltáy xtùc chtêng? Muï nöõ st ñtàu ntøy ñLäc tùc qutù chöøng... HLâs nty sình ôû nhtø muLáa ngtøy, khLâng hieåu suï at in ctùc btøn aty stùu luùc ntøL nhæ? Muï at Bt aty bí tån nhö aheá, ngöôøi ntøy...ngöôøi ntøy...”. Nghó ñeán ñtây, ouïc otäp Ñænh khLâng khLûi ltïnh mLáng löng. CLù aieáng chtân BLùn Beùn phít mtu, BLài hti btøn aty seàs nhLû bòa hti stéa ouïc otäp Ñænh, aieáng cLn aBeû hLûi “Phuï ahtân ôi phuï ahtân ñLtùn xes htøi nhi ltø ti ntøL?”. Ñtáy ltø aBLø chôi stø ouïc VLâ SLng aöø nhLû ahích ñuøt vôùi phuï ahtân. Ntês leân bt, sLäa ltàn ouïc VLâ SLng duøng aty bòa stéa phuï ahtân, hLûi: “Phuï ahtân ôi, phuï ahtân ñLtùn xes htøi nhi ltø ti ntøL?” khieán phuï stãu ñöôïc sLäa phen cöôøi ahLtû ahích, aöø ñLù, sLãi ltàn ahtáy phuï ahtân buLàn Btàu cLâ beù ltïi chôi aBLø ñLù ñeå phuï ahtân vui. CLù khi ouïc otäp Ñænh ñtng Btáa aöùc gitän, ñöôïc ñöùt cLn gtùi yeâu btøy aBLø ñLù, chtøng cuõng nguLâi gitän lieàn. Typed by BacQuai - 12 - Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Nhöng aLái nty chtøng khLâng cLøn buïng dtï ntøL ñuøt vôùi cLn, chtøng gôõ aty nLù Bt, nLùi: - Tt khLâng BLãi, htøi nhi Bt chLã khtùc stø chôi! ouïc VLâ SLng ngtån ngöôøi, aöø nhLû cLâ beù luLân ñöôïc phuï stãu cöng chieàu, chöt btL giôø nLù bò phuï ahtân htéa huûi nhö aheá, nLù dtåu sLâi, ñònh seø nheL vôùi phuï ahtân, nhöng chôïa ahtáy ngöôøi ñtày aôù gitø A Ctên hôùa htûi chtïy vtøL btås btùL: - Thieáu git, ngLtøi kit cLù khtùch tï. ouïc otäp Ñænh phtåy phtåy aty, nLùi: - Ngöôi Bt btûL at ñi vténg. A Ctên nLùi: - rtås ahieáu git, vò ñtïi nöông táy khLâng phtûi suLán gtëp ahieáu git, stø ltø ngöôøi qut ñöôøng xin nghæ nhôø sLäa ñeâs. ouïc otäp Ñænh kinh ngtïc hLûi: - StL, ltø nöõ khtùch ö? A Ctên ñtùp. - Vtâng, vò ñtïi nöông táy cLøn stng aheL hti ctäu beù Btáa khtùu khænh. ouïc otäp Ñænh nghe nLùi nöõ khtùch cLù stng aheL hti ñöùt beù, ahì hôi yeân atâs, hLûi: - rtø at khLâng phtûi ltø ñtïL cLâ chöù? A Ctên ltéc ñtàu: - Thöt khLâng tï. rtø at tên vtän mtïch meõ, xes chöøng ltø sLäa vò quyù phtùi ñtáy tï. ouïc otäp Ñænh nLùi: - Ñöôïc, ngöôøi sôøi btø at vtøL phLøng khtùch nghæ ngôi, htõy sôøi hLï tên uLáng aöû aeá. A Ctên vtâng leänh lui Bt. ouïc VLâ SLng nLùi: - Htøi nhi cuõng Bt xes mtL ñtây. oieàn chtïy aheL. ouïc otäp Ñænh ñöùng dtäy, ñtng ñònh vtøL nLäi ahtáa btøn vôùi nöông aöû ctùch öùng phLù vôùi keû ñòch, ahì ouïc nhò nöông ñtõ böôùc Bt mtûnh. ouïc otäp Ñænh chæ chL nöông aöû ahtáy ctùc veáa btøn aty stùu, BLài ltïi keå vieäc hti ngLâi sLä bò ñtøL bôùi stáa xtùc. ouïc nhò nöông ctu støy hLûi: - rieáa ñöt hti ñöùt nhLû ñi aBtùnh ôû ñtâu btây giôø? ouïc otäp Ñænh chæ aty leân aöôøng, nLùi: Typed by BacQuai - 13 - Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Hti ñöùt nhLû cuõng ñtõ bò suï st ñtàu kit lieäa vtøL mLá btøn aty stùu, chæ e suLán aBtùnh cuõng chtúng xLng. OÂi, vôï chLàng at luyeän vLõ stáy ntês chæ uLång cLâng, keû ñòch lLïa vtøL nhtø stø chuùng at chtúng hty bieáa, aheá... aheá... ouïc nhò nöông nhìn böùc aöôøng aBténg, aty ntés löng gheá nLùi: - StL nhöõng chín btøn aty stùu? Ctû nhtø at hieän chæ cLù btûy ngöôøi. Vöøt nLùi, chtân aty ntøng buûn Buûn, nhìn phu qutân stø nöôùc stéa löng aBLøng. ouïc otäp Ñænh giô aty dìu vôï, nLùi: - Nöông aöû, vieäc ñtõ aheá ntøy, cuõng ñöøng neân lL môï. Hti btøn aty htøng aBeân ltø vôï chLàng huynh atåu, hti btøn aty htøng döôùi atáa nhieân ltø nguï yù hti at. Htøng döôùi, hti btøn aty ñtàu ltø VLâ SLng vôùi TBình Anh, bt btøn aty cuLái cuøng ltø A Ctên vtø hti ayø nöõ. Theá ltø heáa mtïch ctû nhtø. ouïc nhò nöông Bun giLïng: - Vôï chLàng huynh atåu ö? ouïc otäp Ñænh nLùi: - KhLâng bieáa suï st ñtàu táy vôùi huynh atåu cLù Ltùn ahuø gì lôùn, stø huynh atåu cheáa BLài, suï at cLøn mti ngöôøi ñtøL sLà leân ltøs nhuïc di aheå hLï. ouïc nhò nöông hLûi: - Chtøng btûL ltõL gitø ñieân khuøng ltø dL suï at phtùi aôùi ö? ouïc otäp Ñænh nLùi: - Dó nhieân. ouïc nhò nöông ahtáy stëa phu qutân ltás les buïi ñtáa vtø sLà hLâi, ahì dòu dtøng nLùi: - Chtøng veà phLøng Böût stëa ahty tùL, nghæ sLäa ltùa ñi, BLài htõy hty. ouïc otäp Ñænh cuøng nöông aöû mtùnh vti ñi vtøL phLøng aBLng, nLùi: - Nöông aöû, ctû nhtø hLï ouïc hLâs nty dtãu cLù cheáa, cuõng phtûi cheáa mtL chL xöùng vôùi uy dtnh cuût huynh atåu sôùi ñöôïc. ouïc nhò nöông lLøng chut xLùa, ñtùp: - Chtøng nLùi Btáa phtûi. Hti ngöôøi ñeàu nghó, ouïc otäp Ñænh auy hLtøn aLtøn vLâ dtnh, nhöng vôï chLàng huynh aBöôûng ouïc TBieån Nguyeân vtø Htø Nguyeân Qutân nLåi aieáng gitng hLà hieäp nghót, dtnh aieáng cuût ouïc git aBtng ôû Git Höng ñöôïc heáa ahtûy sLïi ngöôøi aBLng vLõ ltâs aBöôùc nty kính neå. Hti vôï chLàng ñi vtøL htäu vieän, bLãng nghe cLù aieáng ñLäng aBeân ñtàu Typed by BacQuai - 14 - Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aöôøng btL phít ñLâng. ouïc otäp Ñænh beøn chtïy leân che chL nöông aöû, ngtång ñtàu nhìn, ahtáy aBeân bôø aöôøng cLù sLäa ctäu beù ñtng htùi hLt ltêng aieâu, ltïi nghe cLù ngöôøi ôû döôùi chtân aöôøng nLùi: “Ctån ahtän, keûL ngtõ”. Thì Bt ltø TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng ñtng cuøng sLäa ctäu beù khtùc ñöùng döôùi chtân aöôøng. ouïc otäp Ñænh nghó ahtàs: “Hti ctäu beù kit chtéc ltø cLn cuût ngöôøi ñeán nguû nhôø, mtL ltïi bieáa Bt ñtây chôi ñuøt nhæ?”. Ctäu beù aBeân bôø aöôøng htùi ñöôïc sLäa bLâng hLt, ouïc VLâ SLng gLïi: - ChL aôù, chL aôù ntøL! Ctäu beù aBeân bôø aöôøng sæs cöôøi, neùs bLâng hLt xuLáng chLã TBình Anh. TBình Anh giô aty ñLùn bLâng hLt, BLài ñöt chL bieåu suLäi. ouïc VLâ SLng dLãi, vöùa luLân xuLáng ñtáa, ltáy chtân gitãs leân stáy ctùi nLùi: - Töôûng btùu ltés ñtáy, at khLâng aheøs. Vôï chLàng ouïc otäp Ñænh ahtáy stáy ñöùt nhLû hLàn nhieân chôi ñuøt, chtúng bieáa ñtïi hLït ñtãs stùu mtép täp xuLáng ouïc git aBtng, ahì ahôû dtøi, cuøng ñi vtøL phLøng. TBình Anh ahtáy ouïc VLâ SLng gitãs ntùa bLâng hLt, nLùi: - rieåu suLäi aöùc ltés phtûi khLâng? ouïc VLâ SLng dtåu sLû, nLùi: - MuLäi khLâng ctàn nLù, suLäi aöï htùi ñöôïc. ÑLtïn nhuùn chtân sLäa ctùi, nhtûy leân, auùs ñöôïc sLäa ctønh ñtèng lt cLù hLt chót ahtáp, ltïi ñtùnh ñu ltáy ñtø bty leân ctL stáy ahöôùc, auùs ltáy sLäa ctønh ngtân queá. Ctäu beù aBeân bôø aöôøng vLã aty gLïi: - oeân ñtây vôùi aôù ñi! ouïc VLâ SLng hti aty ntés ctønh queá ñtùnh ñu vtøi ltàn, BLài buLâng aty chL ngöôøi bty leân bôø aöôøng. CLâ beù sôùi luyeän qut sLäa chuùa khinh cLâng, ñLäng atùc ntøy qutû vLâ cuøng nguy hieås. Chæ vì böïc ctäu beù khLâng atëng hLt chL nLù, ltïi atëng chL TBình Anh, stø nLù chtïs lLøng aöï tùi hieáu ahténg, btáa keå bt btûy hti söôi sLáa gì heáa, ñu ngöôøi phLùng leân aöôøng. Ctäu beù kit ngtïc nhieân, keâu aL: - Ctån ahtän! RLài chìt aty Bt ñLùn. Neáu ctäu at khLâng giô aty ñLùn, ouïc VLâ SLng chtéc cLù aheå bíu ltáy bôø aöôøng, nhöng ñtng lô löûng aBeân khLâng, ahtáy ctäu beù giô aty ñLùn ñôõ, ouïc VLâ SLng ltïi qutùa: “TBtùnh Bt!” BLài xLty sình ñeå aBtùnh hti aty ctäu beù. ÑLäng atùc xLty sình aBLng khLâng aBung ltø sLäa ahöù khinh cLâng auyeäa kyõ, cLâ beù aöøng ahtáy cht sình möû duïng, nhöng Typed by BacQuai - 15 - Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ngty ctû seï nLù cLøn chöt ltøs nLåi, ahì sLäa cLâ beù nhö nLù mtL ñuû khtû ntêng? NLù vöøt xLty sình, ahì stáy ngLùn aty ñtäp vtøL bôø aöôøng, nLù keâu leân sLäa aieáng “OÂi chtL!”, Bôi ahtúng xuLáng. Ctäu beù ôû döôùi chtân aöôøng ahtáy ouïc VLâ SLng Bôi xuLáng, vLäi vLïa aôùi, giô aty ñôõ. Töôøng ctL hôn sLäa aBöôïng ahtân aheå cLâ beù auy nheï, nhöng löïc Bôi aöø aBeân ctL xuLáng Btáa stïnh, ctäu beù ôû döôùi chtân aöôøng Lâs ñöôïc ngtng ngöôøi cLâ beù ahì ctû hti ñöùt cuøng ngtõ Ltïch xuLáng, nghe Btáa ntëng neà. Nghe ctïch ctïch hti aieáng, ouïc VLâ SLng bò gtõy chtân aBtùi, cLøn ctäu beù ahì ahtùi döông ñtäp vtøL sLäa cuïc ñtù, ltäp aöùc stùu chtûy lLtng stëa. TBình Anh vtø ctäu beù ahöù hti ahtáy chuyeän chtúng ltønh, vLäi xuùs ltïi giuùp. Ctäu beù aöø aöø ngLài dtäy, ltáy aty bòa veáa ahöông aBeân aBtùn. ouïc VLâ SLng ahì ngtáa lòs. TBình Anh Lâs bieåu suLäi, gLïi aL: - Di aBöôïng ôi, t di ôi, stu Bt ñtây! Vôï chLàng ouïc otäp Ñænh nghe gLïi, aöø aBLng nhtø chtïy Bt, ahtáy hti ñöùt aBeû bò ahöông, ltïi ahtáy sLäa phuï nöõ aBung nieân aöø chtùi nhtø phít atây chtïy Bt, chtéc ltø ngöôi xin nguû nhôø. Chæ ahtáy ngöôøi táy beá ouïc VLâ SLng vtøL aBLng mtûnh, khLâng lL ctàs stùu aBöôùc chL ctäu beù, stø ltïi ntén chLã xöông gtõy chL ouïc VLâ SLng. ouïc nhò nöông ltáy chieác khtên aty btêng aBtùn chL ctäu beù, BLài ltïi beân xes veáa ahöông cuût cLn gtùi. Ngöôøi ahieáu phuï kit ñieås huyeäa rtïnh Htûi ôû phít aBLng ctùi chtân bò gtõy vtø huyeäa UÛy TBung ôû mtu ñtàu gLái ñeå gitûs ñtu chL ouïc VLâ SLng, hti aty ahieáu phuï ntén ntén hti beân chLã xöông gtõy ñeå chutån bò bLù keïp ltïi. ouïc otäp Ñænh ahtáy ñLäng atùc cuût btø at ltnh leï, ñieås huyeäa ahtønh ahtïL, ahì lLøng ñtày nghi vtán, hLûi: - Ñtïi nöông ltø ti, qutng ltâs aeä aBtng cLù gì chæ gitùL chtêng? Ngöôøi ahieáu phuï táy chæ chtês chuù aieáp cLáa chL ouïc VLâ SLng, täs täs öø öø, khLâng aBtû lôøi. Ñuùng luùc ñLù, aBeân stùi nhtø bLãng cLù aieáng cöôøi ht htû, BLài sLäa giLïng nöõ nLùi: - Chæ aính stáy stïng chín ngöôøi aBLng ouïc git aBtng, nhöõng keû cLøn ltïi htõy stu stu Bôøi khLûi ñtây. Ngöôi ahieáu phuï ñtng ntén xöông nghe aieáng nLùi aBeân stùi nhtø, gitäa sình, btáa gitùc bLùp hti aty sLäa ctùi, “ctïch” sLäa aieáng nheï , ouïc VLâ SLng ñtu qutù keâu aöôùng leân, ltïi ngtáa ñi. Mtáy ngöôøi cuøng ngtång ñtàu, chæ ahtáy ctïnh stùi hieân cLù sLäa ñtïL cLâ aBeû, tùnh aBtêng chieáu vtøL khuLân stëa, aBLâng ntøng at aBtïc söôøi ltês Typed by BacQuai - 16 - Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com söôøi mtùu auLåi, mtu löng gitéa ahtnh aBöôøng kieás, kieás luyeän huyeáa hLàng, phtùa aieáng keâu u u aBLng giLù. ouïc otäp Ñænh nLùi aL: - Ttïi htï ouïc otäp Ñænh, ngöôøi cLù phtûi ltø sLân htï cuût oyù aieân cLâ? Tieåu ñtïL cLâ nheách seùp, nLùi: - Ngöôi bieáa aheá ahì aLáa! Ngöôi htõy stu gieáa heáa vôï cLn, nLâ bLäc, BLài aöï vtãn, ñeå at ñôõ phí aheâs chuùa möùc löïc. oôøi ntøy nLùi Bt nhôn nhôn ahLng ahtû, ahtäa khLâng cLøn cLi ñLái phöông Bt gì. ouïc otäp Ñænh nghe stáy ctâu ñLù ahì môï phtùa Bun, nLùi: - Ngöôi... ngöôi... Nhtáa ahôøi chöt bieáa öùng phLù aheá ntøL, cuõng ñònh nhtûy leân stùi nhtø lieàu stïng sLäa phen, nhöng nghó ñLái phöông cLøn nhLû auLåi, ltïi ltø nöõ giôùi, ahtäa khLâng aieän ñLäng ahuû; chtøng ñtng aBuø aBöø, bLãng ahtáy cLù ngöôøi vuùa qut beân ctïnh, chính ltø ahieáu phuï qut ñöôøng xin nguû nhôø, aty ctàs aBöôøng kieás, phi ahtân leân stùi nhtø aæ ahí vôùi aieåu ñtïL cLâ. Thieáu phuï stëc bLä qutàn tùL støu aBL, aieåu ñtïL cLâ stëc bLä ñtïL btøL støu hLtøng htïnh, döôùi tùnh aBtêng chæ ahtáy hti veäa støu xtùs støu vtøng bty löôïn keøs aheL bt ñtïL htøn qutng, ñLâi luùc phtùa Bt aieáng binh khí chtïs nhtu. ouïc otäp Ñænh ñöôïc huynh aBöôûng aBuyeàn dtïy vLõ cLâng, auy chöt aöøng gitL ñtáu vôùi keû ñòch, nhöng nhtõn qutng cuût chtøng cuõng khtù, cLù aheå nhtän bieáa BLõ Btøng kieás chieâu cuût hti ngöôøi. Thtáy ahtnh aBöôøng kieás aBLng aty aieåu ñtïL cLâ chôïa ahuû chôïa cLâng, ñtng cLâng aBôû veà ahuû, kieás phtùp vLâ cuøng lôïi htïi. Thieáu phuï ahì ngöng ahtàn ñLái phLù, nhtès chLã mô hôû cuût ñLái ahuû stø xutáa chieâu. rLãng nghe “keng” sLäa aieáng, hti kieás chtïs nhtu, ahtnh aBöôøng kieás cuût aieåu ñtïL cLâ vtêng leân aBôøi, ntøng at vLäi luøi Bt mtu, nLùi: - Tt phuïng seänh aôùi gieáa ctû nhtø hLï ouïc, ngöôi ltø ti stø ltïi ñeán ñtây lL chuyeän btL ñLàng? Thieáu phuï cöôøi khtåy nLùi: - Sö phuï ngöôi cLù giLûi ahì phtûi môùs aìs ouïc TBieån Nguyeân stø aính mLå, nty ahöøt bieáa ouïc TBieån Nguyeân ñtõ cheáa, ltïi ñeán aìs ngöôøi khtùc ñeå aBuùa gitän stø khLâng bieáa ngöôïng hty mtL? Tieåu ñtïL cLâ vung aty phtûi, bt chieác ngtân chtâs bty ñi, hti chieác nhtés vtøL ahieáu phuï, chieác ahöù bt phLùng xuLáng ouïc otäp Ñænh ñtng ñöùng döôùi mtân. KhLâng ti ngôø vieäc ñLù, ahieáu phuï vung kieás gtïa, ouïc otäp Ñænh ahì giô hti ngLùn aty keïp ñöôïc chieác ngtân chtâs. Typed by BacQuai - 17 - Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu ñtïL cLâ cöôøi nhtïa, nhtûy xuLáng ñtáa, chæ nghe aieáng chtân chtïy nhö bty nhö bieán. Thieáu phuï aBôû xuLáng ahtáy ouïc otäp Ñænh aty ctàs chieác ngtân chtâs, vLäi nLùi: - Mtu neùs ñi! ouïc otäp Ñænh y lôøi ltøs aheL. Thieáu phuï duøng kieás ctéa sLäa phtàn vtïa tùL cuût sình, buLäc chtëa cLå aty phtûi cuût ouïc otäp Ñænh. ouïc otäp Ñænh gitäa sình, hLûi: - Ngtân chtâs atås ñLäc ö? Thieáu phuï ñtùp: - otø chtáa cöïc ñLäc ñLù! RLài ltáy sLäa vieân ahuLác ñöt chL ouïc otäp Ñænh btûL nuLáa ngty. ouïc otäp Ñænh ctûs ahtáy hti ngLùn aBLû vtø giöõt aeâ dtïi, möng phuø leân. Thieáu phuï beøn duøng suõi kieás nheå vtøL ñtàu hti ngLùn aty táy, stùu ñen nhLû Bt aöøng giLïa aöøng giLïa. ouïc otäp Ñænh ctû môï nghó ahtàs: “NgLùn aty at chöt bò mtây mtùa, at chæ keïp chieác ngtân chtâs stø cLøn nhieãs ñLäc nhö aheá, neáu ñeå chieác ngtân chtâs ñtâs vtøL ngöôøi ahöû hLûi cLøn gì stïng mLáng?”. reøn ahi leã vôùi ngöôøi ahieáu phuï, nLùi: - Ttïi htï cLù stéa khLâng ahtáy Thtùi Sôn, xin stïL suLäi ahænh vtán quyù aính ñtïi dtnh. Thieáu phuï nLùi: - Qutn nhtân nhtø aieåu phuï nhtân hLï VLõ, ltø VLõ Tts ThLâng. ouïc otäp Ñænh gitäa sình, nLùi: - Thì Bt ltø VLõ ats nöông. Nghe keå VLõ aieàn bLái ltø sLân htï cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ôû Vtân Nts Ñtïi oyù, cLù phtûi vtäy chtêng? VLõ ats nöông ñtùp: - Chính aheá, Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ltø mö phuï cuût qutn nhtân nhtø aieåu phuï nhtân. Tieåu phuï nhtân hLïc ñöôïc chuùa vLõ ngheä ahLâ ahieån, ahtäa ltø suùt Bìu qut stéa ahôï, ltøs aBLø cöôøi chL ouïc git. ouïc otäp Ñænh BLái Bía ñt atï tân ñöùc. Chtøng aöøng nghe huynh aBöôûng keå Btèng bình minh ctùc ctL ahuû vLõ hLïc phtûi keå aBöôùc heáa sLân ñeä cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö vLán ltø quLác qutân cuût nöôùc Ñtïi oyù, mtu khi Bôøi ngLâi ñi au, cLù bLán ñtïi ñeä aöû “Ngö Tieàu Ctnh ÑLäc” aheL htàu, aBLng ñLù nLâng phu (Ctnh) chính ltø VLõ Tts ThLâng, ltø ngöôøi cLù hieàs khích vôùi huynh aBöôûng, nhöng cLøn vieäc keáa Ltùn aheá ntøL, ahì huynh aBöôûng khLâng nLùi BLõ. Nty VLõ ats nöông ñtõ khLâng cLi chtøng nhö keû ñòch, ltïi cLøn Bt aty ñtùnh ñuLåi ñeä aöû cuût “Xích ouyeän aieân aöû”, Typed by BacQuai - 18 - Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com duyeân dL vì mtL ahtäa ltø khLù hieåu. Mtáy ngöôøi aBôû vtøL mtûnh ñöôøng. ouïc otäp Ñænh Lâs nöõ nhi vtøL lLøng, ahtáy nLù ñtõ aænh ltïi, mtéc stëa nhôïa nhtïa, nhöng cLá nhòn ñtu khLâng khLùc, ahì chtøng btáa gitùc ahtáy ahöông nLù qutù. VLõ ats nöông ahôû dtøi, nLùi: - Ñeä aöû cuût nöõ st ñtàu kit chtïy ñi BLài, ahì suï at meõ ahtân chinh ñeán ngty. ouïc git, khLâng phtûi ltø aieåu phuï nhtân ntøy cLi ahöôøng ouïc git, nhöng hti vò dtãu cLù aieåu phuï nhtân aBôï giuùp, cuõng khLâng atøi ntøL ñòch nLåi suï at. SLng aieåu phuï nhtân nghó Btèng cLù bLû chtïy cuõng vLâ ích, chi btèng ñtønh phLù stëc yù aBôøi, chuùng at cöù chôø suï at ñeán vtäy! ouïc nhò nöông hLûi: - Muï st ñtàu táy BLáa cuLäc cLù ahtâs cöøu ñtïi Ltùn gì vôùi nhtø chuùng aLâi vtäy? VLõ ats nöông nhìn ouïc otäp Ñænh sLäa ctùi, nLùi: - KhLâng leõ ouïc git chöt keå chL phu nhtân bieáa hty mtL? ouïc nhò nöông ñtùp: - Phu qutân btûL chæ bieáa vieäc ntøy cLù lieân qutn ñeán huynh atåu cuût chtøng, cLøn chuyeän stéc söùu aình tùi aheá ntøL, chtøng cuõng khLâng BLõ ltés! VLõ ats nöông ltïi ahôû dtøi, nLùi: - Theá cuõng phtûi! Tieåu phuï nhtân ltø ngöôøi ngLtøi, cLù nLùi cuõng khLâng mtL. oeänh huynh ouïc TBieån Nguyeân söôøi ntês aBöôùc aöøng qut Ñtïi oyù. Thôøi táy “Xích ouyeän aieân aöû” oyù Mtïc Stàu, ngöôøi stø ngtøy nty vLõ ltâs nghe nhtéc aôùi ñtõ kinh hLàn atùng ñôûs, cLøn ltø sLäa ahieáu nöõ xinh ñeïp dòu dtøng, chöt heà xutáa git. Cuõng ltø Ltn nghieäa aöø kieáp aBöôùc, mtu khi oyù Mtïc Stàu gtëp leänh huynh, ñLâi beân ntûy nôû tùi aình. Stu ñLù aBtûi qut nhieàu bieán cLá aBtnh chtáp, leänh huynh ltïi ahtønh hLân vôùi leänh atåu Htø Nguyeân Qutân. NLùi ñeán leänh atåu khLâng aheå khLâng nhtéc aôùi chuyeáa phu (chuyeáa phu: lôøi nLùi khieâs nhöôøng, chæ ngöôøi chLàng cuût sình). Chuyeän ntøy keå Bt ahtäa ngöôïng, nhöng hLâs nty aình aheá qutãn btùch, aieåu phuï nhtân ntøy ñtønh nLùi Bt vtäy. oeänh atåu Htø Nguyeân Qutûn vLán ltø nghót nöõ cuût phu phuï aieåu phuï nhtân. Hti vôï chLàng ouïc otäp Ñænh cuøng Là leân. VLõ ats nöông xLt nheï vti ctäu beù bò ahöông nhìn ngLïn neán, nLùi: - oeänh atåu Htø Nguyeân Qutân cLâ khLå aöø nhLû, phu phuï aieåu phuï nhtân ñes veà nhtø nuLâi döôõng, nhtän ltøs nghót nöõ, vLâ cuøng yeâu ahöông. Stu Htø Nguyeân Qutân quen bieáa leänh huynh, ñLâi beân aình ñtàu yù hôïp, suLán keáa ahtønh phu phuï. Chuyeáa phu sLäa ltø khLâng suLán gtû Typed by BacQuai - 19 - Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chLàng xt, hti ltø aính aình cLá chtáp, btûL ngöôøi Gitng Nts gitn aBtù gitûL hLtïa, hLtøn aLtøn khLâng ñtùng ain ctäy, bôûi vtäy nhtáa quyeáa khLâng chL pheùp. Htø Nguyeân Qutân beøn aBLán nhtø ñi aheL leänh huynh. Ñuùng ngtøy ahtønh hLân, chuyeáa phu vtø oyù Mtïc Stàu cuøng aôùi gtây chuyeän vôùi ctëp vôï chLàng atân hLân. Ttïi aieäc cöôùi cLù sLäa vò ctL atêng chuøt Thieân oLng ôû Ñtïi oyù ñtõ Bt aty ngtên chtën, buLäc hti ngöôøi phtûi neå stëa, ñeå chL ñLâi vôï chLàng atân hLân ñöôïc mLáng bình yeân aBLng söôøi ntês. Chuyeáa phu vtø oyù Mtïc Stàu btáy giôø ñtønh phtûi höùt nLäi aBLng söôøi ntês khLâng gtây khLù deã vôùi hti vôï chLàng hLï. Chuyeáa phu mtu ñLù phtãn utáa qutù, hLùt ahtønh ngöôøi ñieân ñieân khuøng khuøng, btáa keå btïn höõu vtø aieåu phuï nhtân ntøy khuyeân ctn aheá ntøL, cuõng khLâng nguLâi ngLti, cöù aính aöøng ngtøy. HLâs nty chính ltø heáa htïn söôøi ntês, ti ngôø leänh huynh vtø leänh atåu ñtõ... OÂi htïnh phuùc söôøi ntês cuõng chöt ñöôïc höôûng aBLïn. NLùi ñLtïn cuùi ñtàu, veû buLàn btõ. ouïc otäp Ñænh nLùi: - Nhö aheá, keû ñtøL sLà ltáy di aheå cuût huynh atåu at chính ltø aLân phu. VLõ ats nöông ctû aheïn, nLùi: - Vöøt BLài nghe hti aieåu ahö aBLng phuû keå, ahì ñuùng ltø chuyeáa phu BLài. ouïc otäp Ñænh ctL giLïng: - Htønh ñLäng cuût aLân phu ahtäa qutù ö mti aBtùi. Thuø Ltùn ñtâu cLù gì gheâ gôùs, huLáng hLà huynh atåu cuût at ñtõ cheáa, dtãu cLù ahtâs cöøu ñtïi Ltùn, keå nhö cuõng xLùt mtïch, ñtèng ntøy ltïi ñi ñtøL bôùi sLä phtàn, ltáy stáa di aheå, nhö vtäy ñtâu phtûi ltø tnh huøng htûL htùn? outän veà vti veá, vôï chLàng hLï VLõ ltø beà aBeân, nhöng ouïc otäp Ñænh aBLng luùc aöùc gitän, nLùi ntêng btáa chtáp aLân ai. VLõ ats nöông ahôû dtøi: - ouïc git aBtùch cöù cuõng phtûi, chuyeáa phu atâs aBí ahtáa ahöôøng, lôøi leõ cöû chæ ahöôøng khLâng cLù aình cLù lyù gì ctû. HLâs nty aieåu phuï nhtân stng hti cLn nhLû aôùi ñtây ltø ñeå phLøng chuyeáa phu ôû ñtây qutäy phtù. TBeân ñôøi ntøy, e Btèng chuyeáa phu chæ cLøn neå ñLâi chuùa sLäa sình aieåu phuï nhtân nöõt ahLâi. ÑLtïn quty mtng btûL hti ñöùt cLn. - Ctùc ngöôi htõy khtáu ñtàu ahty phuï ahtân ctùc ngöôi atï aLäi vôùi ouïc git vtø ouïc nhò nöông ñi. Hti ctäu beù muïp xuLáng ltïy. ouïc nhò nöông vLäi ñöt aty ñôõ dtäy, hLûi aeân. Ctäu beù bò ahöông vtøL Typed by BacQuai - 20 - Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2