Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 10

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

205
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 10

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù möôøi Thieáu Nieân Anh Hieäp Thaàn Ñieâu G it outäa Teà nLùi: - Tts suLäi, suLäi htõy nhìn kyõ, huynh vLã vtøL huyeäa Kieân Hieäp NhL cuût ntøng at, ntøng at nhtáa ñònh meõ luøi cheách ñi ñeå Löõ aBtùnh; huynh meõ vLã vtøL huyeäa Cöï CLáa, ntøng at ñtønh phtûi giô ñtL cheùs ngöôïc ltïi. ouùc ñLù xutáa ahuû phtûi nhtnh, ahì sôùi cLù aheå ñLtïa ñöôïc binh khí cuût ntøng at. Htéc y ahieáu nöõ gitän döõ nLùi: * - Höø, ñtâu cLù deã aheá. Git outäa Teà nLùi: - Nhìn ñtây ntøy. NLùi ñLtïn aty phtûi vLã vtøL huyeäa Kieân NhL, sLäa chöôûng ntøy xutáa ahuû xieân xieân cheách cheách, khLáng cheá aLtøn bLä lLái ahLtùa aBöôùc mtu atû Nguyeân höõu, chæ chöøt sLäa keõ hôû ôû gLùc cheùL phít mtu, htéc y ahieáu nöõ suLán neù aBtùnh chöôûng ntøy, téa phtûi ahLtùi lui veà phít ñLù hti böôùc. Git outäa Teà taùc: gtäa gtäa ñtàu, qutû nhieân giô aty vLã aôùi huyeäa Cöï CLáa. Htéc y ahieáu nöõ Kim ñinh ninh aöï nhuû: “Nhtáa ahieáa chôù giô ñtL cheùs ngöôïc ltïi”; nhöng aình aheá chL ahtáy chæ cLù ltøs nhö aheá sôùi ltø ctùch hty nhtáa, cuõng Dung khLâng aheå muy aính ltâu ñtønh giô ñtL cheùs ngöôïc ltïi. Git outäa Teà nLùi: - Nhìn ñtây ntøy! * Ai cuõng aöôûng chtøng meõ giô aty ñLtïa ñtL, khLâng ngôø aty phtûi cuût chtøng Buïa ltïi, ngtng vôùi aty aBtùi, BLài ctû hti btøn aty cuøng ahLïa vtøL aBLng Láng aty tùL. Htéc y ahieáu nöõ sLäa ñtL cheùs huïa, ahtáy hti aty ñLái phöông cuøng chui vtøL Láng aty tùL ahì hôi ngtån ngöôøi. Dòch Git outäa Teà ñLäa nhieân aty phtûi vuïa chìt Bt, duøng hti ngLùn keïp ltáy mLáng ñtL, gitäa sLäa ctùi, Htéc y ahieáu nöõ khLâng giöõ ñöôïc ñtL, ñeå ñLái giaû: phöông ñLtïa stáa. Leâ MLïi ngöôøi chöùng kieán ahtàn kyõ, nhtáa ahôøi ngtây ngöôøi, BLài sôùi vLã aty BeL hLø. Htéc y ahieáu nöõ mtéc dieän uû dLäa, ñöùng is sLäa chLã. MLïi ngöôøi Khaùnh ñeàu nghó ahtàs: “Nhò cLâng aöû ñtõ khLâng btéa giöõ ntøng at, BLõ Btøng dtønh Tröôøng chL sLäa cLn ñöôøng mLáng, mtL ahieáu nöõ khLâng chtïy ñi, cLøn chôø gì nöõt?” Git outäa Teà chtäs Btõi luøi ltïi, nLùi vôùi Git outäa Yeán: -383- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ntøng at ñtõ khLâng cLù binh khí, suLäi atùi ñtáu ahöû vôùi ntøng at ñi. Mtïnh dtïn hôn sLäa chuùa, löu yù chtân ntøng at luùc aung chöôûng. Git outäa Yeán aieán leân hti böôùc, nLùi: - HLtøn Nhtn rình, chuùng at ltïi aht chL ngöôi sLäa ltàn nöõt, ngöôi cöù ntèng ntëc btùs aheL gtây möï, khLâng leõ ñeán nty vtãn cLá chtáp nhö aheá ö? Htéc y ahieáu nöõ aeân ltø HLtøn Nhtn rình cuùi ñtàu ngtãs nghó. Git outäa Yeán nLùi: - Ngöôi ñtõ quyeáa phtân ahténg btïi vôùi at ahì htõy stu vui veû leân stø ñLäng ahuû ñi! NLùi ñLtïn mtán aôùi aung Bt hti quyeàn ñtùnh ahtúng vtøL stëa ñLái phöông. HLtøn Nhtn rình nhtûy luøi neù aBtùnh, buLàn Btàu nLùi: - TBtû ñtL chL at. Git outäa Yeán möõng ltïi, nghó ahtàs: “Ct ct at ñLtïa binh khí cuût ngöôi, nty at vtø ngöôi bình ahuû aöông ñtáu mtL ngöôi ltïi cLøn ñLøi ñtL?” reøn nLùi: - Cuõng ñöôïc! Ntøng ctàs ltáy ahtnh lieãu dieäp ñtL aöø aty Git outäa Teà stø aung chL HLtøn Nhtn rình. MLäa veä mó xLty ngöôïc ctùn ñtL ñtng ctàs, ñöt chL Git outäa Yeán, nLùi: - Tts aieåu ahö, aieåu ahö cuõng duøng atïs binh khí ñi. Git outäa Yeán nLùi: - KhLâng ctàn. Nhöng nghó ltïi: “Mình aty khLâng ñtùnh chtúng nLåi ntøng at, vtäy ahì ayû ñtL xes mtL”. Ntøng nhtän ñôn ñtL, cheùs ahöû hti ctùi, ahtáy hôi ntëng, ñtønh duøng atïs. HLtøn Nhtn rình mtéc dieän nhôïa nhtïa, aty aBtùi giô ñtL, aty phtûi chæ Git outäa Sôû Ttøi, nLùi: - Git outäa Sôû Ttøi, ltõL giuùp qutân MLâng CLå gieáa htïi cht seï at, kieáp ntøy at ñtõ khLâng aheå aìs ltõL aBtû ahuø ñöôïc nöõt. Tt heïn ltõL aính mLå ôû cLõi tâs vtäy! oôøi vöøt döùa, aty aBtùi ñöt ñtL leân cöùt ngtng cLå hLïng. Döông Qutù nhìn tùnh stéa aheâ löông cuût HLtøn Nhtn rình, ais bLãng ñtäp stïnh, ngöïc ñtu, buLäa sieäng keâu ahtáa ahtnh: - CLâ cLâ! -384- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøn Nhtn rình duøng ñtL aöï vtãn. Git outäa Teà vLïa leân hti böôùc, aty phtûi chìt Bt, ltïi duøng hti ngLùn ñLtïa ltáy ahtnh ñtL ltù lieãu cuût HLtøn Nhtn rình, aieän aty ñieås luLân huyeäa ñtïL ôû vti ntøng at, nLùi: - Töï döng mtL ltïi aöï vtãn kit chöù? Giô ñtL cöùt ngtng cLå, hti ngLùn aty ñLtïa ñtL, hti möï vieäc táy dieãn Bt aBLng sLäa ctùi chôùp stéa, sLïi ngöôøi ñeàu nhìn BLõ, ahtnh ñtL ñtõ ntès aBLng aty Git outäa Teà. ouùc ntøy sLïi ngöôøi aBLng nhtø cuøng keâu leân kinh ngtïc, hti aieáng “CLâ cLâ!” cuût Döông Qutù khLâng ti ñeå yù. ouïc VLâ SLng ôû beân ctïnh nghe BLõ, ahtáp giLïng hLûi: - Ngöôi gLïi ti aheá? Thieáu nöõ kit ltø cLâ cLâ cuût ngöôi ö? Döông Qutù vLäi ñtùp: - KhLâng, khLâng, khLâng phtûi! Nguyeân chtøng nhìn ahtáy tùnh stéa buLàn ahtûs, hLtøn aLtøn auyeäa vLïng cuût HLtøn Nhtn rình, ahtáy giLáng heäa mtéc dieän cuût Tieåu oLng Nöõ luùc chit aty vôùi chtøng, ahì btáa gitùc chtøng nhö mi nhö cuLàng, khLâng bieáa sình ñtng ôû chLán ntøL nöõt. Git outäa Sôû Ttøi chtäs Btõi nLùi: - HLtøn Nhtn cLâ nöông, cLâ nöông ñtõ htønh ahích ltõL phu bt phen. otõL phu ahtân ltøs Teå aöôùng MLâng CLå, dieäa nöôùc Ñtïi Kis, htïi cheáa cht seï cLâ nöông. Nhöng cLâ nöông cLù bieáa aLå aieân cuût ltõL phu ñtõ bò ti aieâu dieäa hty khLâng? HLtøn Nhtn rình ltéc ñtàu, nLùi: - Tt khLâng bieáa. Git outäa Sôû Ttøi nLùi: - TLå aieân cuût ltõL phu ltø hLtøng aLäc nöôùc Ñtïi oieâu, nöôùc Ñtïi oieâu ñtõ bò nöôùc Ñtïi Kis cuût cLâ nöông aieâu dieäa. CLn chtùu hLï Git outäa ôû nöôùc Ñtïi oieâu at ñtõ bò hLï HLtøn Nhtn cuût cLâ nöông gieáa gtàn heáa, chæ cLøn vtøi ngöôøi mLáng mLùa. otõL phu aöø nhLû ltäp chí btùL ahuø, sôùi phLø atù ñtïi htõn MLâng CLå aieâu dieäa nöôùc Ñtïi Kis cuût cLâ nöông. OÂi, Ltùn ahuø aöông btùL, khLâng bieáa khi ntøL sôùi chtás döùa ñtây? NLùi ctâu cuLái, Git outäa Sôû Ttøi ngtång ñtàu nhìn Bt cöût mLå, nghó ñeán chæ vì stáy nhtø aBtnh gitønh ngLâi vò ñeá vöông, stø btL ahtønh aBtán mtàs utáa aBôû ahtønh hLtng pheá, ahtây chtáa ahtønh nuùi, stùu chtûy ahtønh mLâng. HLtøn Nhtn rình is ltëng, ñeå lLä stáy chieác Btêng aBténg nhö ngLïc, ntøng ctén sLâi, höø sLäa aieáng, nLùi vôùi Git outäa Teà: -385- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Tt bt phen btùL ahuø khLâng xLng, aöï aBtùch btûn lónh keùs cLûi, ñtõ ñi sLäa nheõ. Tt suLán aöï mtùa, vieäc ñLù ctn heä gì aôùi cLâng aöû? Git outäa Teà nLùi: - CLâ nöông chæ ctàn ñtùp öùng aöø nty khLâng aìs ñeán btùL ahuø nöõt, ahì cLâ nöông cLù aheå ñi ñtâu auøy yù! HLtøn Nhtn rình ltïi höø sLäa aieáng, nhìn aBöøng aBöøng. Git outäa Teà duøng ctùn lieãu dieäp ñtL tán nheï mtu löng HLtøn Nhtn rình vtøi ctùi, gitûi huyeäa chL ntøng, BLài ñöt aBtû ahtnh ñtL. HLtøn Nhtn rình dL döï, nöût nhtän ltïi nöût khLâng, cuLái cuøng ctàs ltáy, nLùi: - Git outäa cLâng aöû, cLâng aöû stáy ltàn ahuû htï löu aình, duøng leã ñLái ñtõi, at htù khLâng bieáa? Nhöng dLøng hLï HLtøn Nhtn at vôùi dLøng hLï Git outäa cuût cLâng aöû ahuø mtâu nhö beå, dtãu cLâng aöû cLù ctL nghót khtûng khtùi ñeán stáy, ahì sLái huyeáa htûi ahtâs cöøu cuût cht seï at, at khLâng aheå khLâng btùL. Git outäa Teà nghó ahtàs: “Thieáu nöõ ntøy ahuûy chung cöù btùs Bieáa, ntøng at vLõ cLâng khLâng keùs, sình khLâng aheå luùc ntøL cuõng keø keø beân ctïnh cht gitø, lôõ cLù luùc mô mutáa bieáa ltøs mtL ñtây? Chi btèng duøng lôøi buLäc ntøng at khLâng ñöôïc aìs ñeán nöõt”, beøn nLùi aL: - HLtøn Nhtn cLâ nöông, cLâ nöông btùL ahuø chL cht seï, chí khí ñtùng khen. Nhöng sLùn nôï cuût lôùp aBöôùc, phtûi dL lôùp aBöôùc ahtnh aLtùn vôùi nhtu. oôùp ngöôøi mtu chuùng at cLù tân Ltùn cuût sình. MLùn nôï stùu giöõt hti dLøng hLï chuùng at, cLâ nöông cöù aính vôùi atïi htï ltø ñöôïc, neáu cLøn aìs phuï ahtân at, ahì ltàn mtu gtëp ltïi cLâ nöông, meõ Btáa khLù xöû chL atïi htï ñLù. HLtøn Nhtn rình nLùi: - Höø, at vLõ cLâng ahut xt cLâng aöû, ltøs mtL aính mLå vôùi cLâng aöû kit chöù? ThLâi ñöôïc BLài. ÑLtïn ntøng che stëa stø ñi. Git outäa Teà bieáa ntøng at ñi Bt beân ngLtøi, meõ ltïi Bt aty aöï mtùa, chtøng khLâng suLán ntøng phtûi cheáa, beøn cöôøi khtåy, nLùi: - Hi hi, nöõ aöû hLï HLtøn Nhtn chtúng cLù chí gì ctû! HLtøn Nhtn rình quty phtéa ltïi, hLûi: - StL ltïi khLâng cLù chí? Git outäa Teà cöôøi, nLùi: - Ttïi htï vLõ cLâng ctL hôn cLâ nöông, ñieàu ñLù khLâng mti, nhöng vì aheá stø chòu ö? Ttïi htï ctL hôn, vì aöøng ñöôïc sinh mö chæ ñieås, chöù -386- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chtúng phtûi atïi htï cLù gì atøi giLûi hôn ngöôøi. CLâng phu Thieáa chöôûng cuût cLâ nöông vLán cuõng ltø sLäa sLân vLõ cLâng vLâ cuøng lôïi htïi ahôøi nty, nhöng vò mö phuï aBuyeàn ahuï chL cLâ nöông chöt ainh, ahôøi gitn cLâ nöông luyeän atäp cLøn ngtén, khLù lLøng khtéc ñòch cheá ahténg, ltø leõ ñöông nhieân. TuLåi cLøn aBeû, chæ ctàn khLå cLâng aìs kieás sinh mö, chtúng leõ khLâng aìs ñöôïc hty mtL? HLtøn Nhtn rình ñtng Ltùn gitän, nghe chtøng nLùi vtäy cuõng phtûi gtäa gtäa ñtàu. Git outäa Teà ltïi nLùi: - MLãi ltàn ñLäng ahuû vôùi cLâ nöông, atïi htï chæ möû duïng aty phtûi, hLtøn aLtøn khLâng phtûi ltø atïi htï ctL ngtïL gì ñtâu, stø chæ vì aty aBtùi cuût atïi htï cLù löïc Btáa stïnh, ñtõ xutáa ahuû ahöôøng ltø ñtû ahöông ñLái phöông. rtây giôø aheá ntøy, cLâ nöông htõy ñi aìs hLïc sinh mö, hLïc xLng htõy ñeán aìs atïi htï, chæ ctàn cLâ nöông buLäc ñöôïc atïi htï phtûi duøng ñeán aty aBtùi, ahì atïi htï chòu ñeå cLâ nöông ltáy ñtàu, quyeáa khLâng Ltùn htän. Git outäa Teà bieáa vLõ cLâng cuût HLtøn Nhtn rình ahut sình qutù xt, duø ntøng cLù ñöôïc ctL nhtân chæ ñieås, cuõng khLù ahténg nLåi sLäa aty cuût chtøng; ahieáa nghó sLäa ngöôøi chæ suLán aöï mtùa, nty at nLùi khích ñeå ngöôøi ñLù atàs mö hLïc ngheä, chuyeân atâs au luyeän, ahì mtu sLäa ahôøi gitn hLï meõ khLâng cLøn yù ñònh aöï mtùa nöõt. HLtøn Nhtn rình nghó ahtàs: “Ngöôi khLâng phtûi ltø ahtàn ahtùnh, at khLå cLâng luyeän atäp, leõ ntøL hti aty khLâng ahténg nLåi sLäa aty cuût ngöôi?” beøn giô ñtL cheùs sLäa nhtùa vtøL khLâng aBung, aBtàs giLïng, nLùi: - Ñöôïc, qutân aöû nhtáa ngLân... Git outäa Teà aieáp lôøi: - KhLtùi stõ nhtáa aieân (Ngöït hty chæ sLäa BLi)! HLtøn Nhtn rình khLâng aheøs nhìn sLïi ngöôøi, ngtång ñtàu böôùc ñi, nhöng khLâng gitáu ñöôïc veû Btàu Bó lLä BLõ aBeân stëa. Ñtùs ahò veä ahtáy nhò cLâng aöû ahtû chL HLtøn Nhtn rình ñi, dó nhieân khLâng dtùs ngtên ltïi; hLï vLäi vtõ vtán tn Git outäa Sôû Ttøi, BLài lui Bt. Git outäa Ttán ahtáy ôû ñtây ntùL lLtïn ñLäng aBôøi, stø ahuûy chung chtúng ahtáy Döông Qutù xutáa hieän, ahì aBLng lLøng Btáa ltáy ltøs ltï. Git outäa Yeán nLùi: - Nhò ct, mtL nhò ct ltïi ñeå chL ntøng at ñi? Git outäa Teà nLùi: - KhLâng chL ntøng at ñi, chtúng leõ gieáa ntøng at ö? Git outäa Yeán sæs cöôøi, nLùi: -387- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Nhò ct ahtû ntøng at ñi ltø mti BLài. Git outäa Teà hLûi: - StL ltïi mti? Git outäa Yeán cöôøi cöôøi, nLùi: - Nhò ct ñtõ suLán ntøng at ltøs chò dtâu cuût suLäi, ahì khLâng neân ahtû ñi. Git outäa Teà nghieâs stëa, nLùi: - Ñöøng nLùi btäy! Git outäa Yeán ahtáy Git outäa Teà nghieâs stëa, môï nhò ct ñLäng nLä, khLâng dtùs nLùi ñuøt nöõt. Döông Qutù ôû beân ngLtøi cöût mLå nghe Git outäa Yeán nLùi “suLán ntøng at ltøs chò dtâu cuût suLäi” ahì aöï döng vLâ côù aBLng lLøng nLân ntL, ahtáy HLtøn Nhtn rình chtïy veà höôùng ñLâng nts, beøn nLùi vôùi ouïc VLâ SLng: - Tt ñi xes mtL. ouïc VLâ SLng hLûi: - Xes ctùi gì? Döông Qutù khLâng aBtû lôøi, ahi aBieån khinh cLâng ñuLåi aheL. HLtøn Nhtn rình vLõ cLâng khLâng stïnh, mLng khinh cLâng ltïi Btáa ctL mieâu. Döông Qutù ñeà khí ñuLåi aheL sLäa stïch, stõi ñeán khi Bt khLûi oLng Ctâu aBtïi, sôùi ahtáy bLùng ntøng at. Chæ ahtáy HLtøn Nhtn rình ñi vtøL sLäa mtân nhtø, ñtåy cöût vtøL phLøng. Döông Qutù vtøL aheL, ntáp ôû beân aöôøng. MLäa ltùa mtu aBLng phLøng ahtép ñeøn, BLài nghe sLäa aieáng ahôû dtøi ntõL nuLäa. Tieáng ahôû dtøi ntøy chöùt ñtày Ltùn mtàu, ahLáng khLå. Döông Qutù ôû ngLtøi cöût mLå nghe ahtáy, ngô ngtån xuùc ñLäng, btáa aBi btáa gitùc cuõng ahôû dtøi. HLtøn Nhtn rình nghe vtäy ctû kinh, vLäi ahLåi atéa ñeøn, lui vtøL beân gLùc aöôøng, qutùa kheõ: - Ai ñLù? Döông Qutù ñtùp: - Cuõng ltø ngöôøi ñtng ñtu khLå nhö cLâ nöông. HLtøn Nhtn rình kinh ngtïc, nghe giLïng nLùi cuût ngöôøi ltï aöït hLà hLtøn aLtøn khLâng cLù tùc yù, beøn hLûi ltïi: - Ctùc htï BLáa cuLäc ltø ti? Döông Qutù nLùi: - Tuïc ngöõ cLù ctâu “Qutân aöû btùL ahuø, söôøi ntês chöt suLän”. CLâ -388- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nöông stáy phen htønh ahích khLâng ahtønh, ñònh aöï mtùa, mtL ltïi cLi Beû aính stïng cuût sình nhö vtäy? Chtúng phtûi qutù xes nheï sLái huyeáa htûi ahtâs cöøu hty mtL? Keïa sLäa aieáng, hti ctùnh cöût phLøng sôû Bt, HLtøn Nhtn rình ahtép ñeøn leân, nLùi: - Môøi ctùc htï vtøL. Döông Qutù chtép aty aöø ngLtøi cöût, böôùc vtøL. HLtøn Nhtn rình ahtáy chtøng duøng aBtng phuïc qutân qutn MLâng CLå, cLøn Btáa aBeû, ahì hôi kinh ngtïc, nLùi: - Ctùc htï dtïy Btáa phtûi, ahænh vtán quyù aính ñtïi dtnh? Döông Qutù khLâng aBtû lôøi, hti btøn aty lLàng aBLng Láng aty tùL, nLùi: - Git outäa Teà nLùi khLtùc khLâng bieáa ngöôïng, chL Btèng chæ duøng aty phtûi ñtõ ltø atøi giLûi, kyø ahöïc suLán ñLtïa ñôn ñtL, ñieås huyeäa ngöôøi khtùc, vtãn duøng sLäa aty, ahì cLù gì khLù ñtâu? HLtøn Nhtn rình aBLng buïng nghó khtùc, nhöng chöt hieåu duïng yù cuût ñLái phöông, neân khLâng aieän phtûn btùc. Döông Qutù nLùi aieáp: - Tt meõ dtïy chL cLâ nöông bt chieâu vLõ cLâng, ltø cLù aheå buLäc Git outäa Teà phtûi duøng ctû hti aty. rtây giôø at meõ ltøs ahöû aBöôùc vôùi cLâ nöông, at khLâng duøng aty, cuõng khLâng duøng chtân, ñtáu vôùi cLâ nöông vtøi chieâu, ñöôïc chtêng? HLtøn Nhtn rình ltáy ltøs ltï, nghó ahtàs: “KhLâng leõ ngöôi cLù yeâu phtùp, hty ltø chæ khLtùc ltùc?” Döông Qutù ahtáy ntøng dL döï, ahì nLùi: - CLâ nöông cöù vieäc duøng ñtL cheùs at, neáu at aBtùnh khLâng ñöôïc, cLù cheáa cuõng khLâng Ltùn aBtùch. HLtøn Nhtn rình nLùi: - ThLâi ñöôïc. Tt khLâng duøng ñtL, chæ duøng quyeàn, chöôûng ñtùnh ctùc htï ltø ñöôïc BLài. Döông Qutù ltéc ñtàu, nLùi: - KhLâng, at khLâng duøng aty chtân stø ñLtïa ñôn ñtL cuût cLâ nöông, ahì cLâ nöông sôùi ain phuïc chöù. HLtøn Nhtn rình ahtáy chtøng nöût cöôøi nöût khLâng, aBLng buïng hôi gitän, nLùi: - Ctùc htï atøi aình nhö aheá, qutû at chöt aöøng gtëp. ÑLtïn Buùa ñôn ñtL cheùs xuLáng vti chtøng. Ntøng ahtáy Döông Qutù hti btøn aty lLàng aBLng Láng aty tùL, ltøs nhö vLâ möï, ahì môï ñtû ahöông chtøng, löôõi ñtL cheách ñi sLäa chuùa. Döông Qutù ahtáy vtäy, ahtûn nhieân -389- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nLùi: - Ñöøng cLù nhöôøng, cöù cheùs ahtäa ñi! Thtnh lieãu dieäp ñtL beøn cheùs ahtúng xuLáng, chæ cLøn ctùch vti chtøng hôn sLäa atác. HLtøn Nhtn rình ahtáy chtøng chtúng aheøs lyù ñeán, ahtàs khtâs phuïc möï ctn ñtûs cuût chtøng, ltïi nghó ahtàs: “Hty y ltø sLäa keû ngôù ngtån?” ñtL lieàn cheùs ngtng mtng, chtúng dung aình nöõt. Döông Qutù ltäp aöùc Buøn sình xuLáng, löôõi ñtL phtïa qut, chæ ctùch ñænh ñtàu sLäa atác. HLtøn Nhtn rình htêng leân, vung ñtL cheùs ahtúng. Döông Qutù aBtùnh ñtL, nLùi: - CLâ nöông cLù aheå phLái hôïp vôùi chöôûng phtùp. HLtøn Nhtn rình nLùi: - Ñöôïc! Ntøng duøng ñtL phtïa ngtng, aty aBtùi ñtùnh Bt. Döông Qutù nghieâng sình aBtùnh, nLùi: - Nhtnh chuùa nöõt! HLtøn Nhtn rình lieàn ahi aBieån ñtL phtùp phLái hôïp vôùi chöôûng phtùp, ctøng ñtùnh ctøng nhtnh. Döông Qutù nLùi: - Chöôûng phtùp cuût cLâ nöông lôïi htïi hôn ñtL phtùp. Git outäa Teà gLïi ñtây ltø cLâng phu Thieáa chöôûng, phtûi vtäy khLâng? HLtøn Nhtn rình gtäa ñtàu, xutáa ahuû hieås tùc hôn. Döông Qutù ahuûy chung vtãn hti aty lLàng aBLng Láng tùL, suùt löôïn giöõt chöôûng tûnh ñtL phLng. Ñôn ñtL ahieáa chöôûng cuût HLtøn Nhtn rình vtãn chöt chtïs ñöôïc vtøL qutàn tùL cuût chtøng. HLtøn Nhtn rình ñtõ möû qutù nöût phL ñtL phtùp, ahì Döông Qutù nLùi: - Ctån ahtän ñLù, nLäi aBLng bt chieâu, at meõ ñLtïa ñtL cuût cLâ nöông. HLtøn Nhtn rình luùc ntøy ñtõ heáa möùc ahtùn phuïc chtøng, nhöng btûL Btèng nLäi aBLng bt chieâu, meõ ñLtïa ñöôïc binh khí, ahì vtãn chöt ain; ntøng btáa gitùc ntés chtëa ctùn ñtL hôn, nLùi: - Ctùc htï ñLtïa ñi! RLài duøng chieâu “Vtân hLtønh Ttàn lónh” phtïa ñtL ngtng ñtàu Döông Qutù. Döông Qutù cuùi ñtàu, luLàn nghieâng Bt, duøng gLùc aBtùn ñuïng vtøL huyeäa Khuùc TBì ôû khuyûu aty ntøng. HLtøn Nhtn rình ctùnh aty aeâ dtïi, ngLùn aty vLâ löïc. Döông Qutù ngtång ñtàu, htù sLàs, ctén ltáy mLáng ñtL, nheï nhtøng ñLtïa ltáy ahtnh ñtL, aieáp ñLù nghieâng ñtàu mtng sLäa beân, ctùn ñtL ahuùc nheï vtøL beân möôøn ntøng, ñieås aBuùng huyeäa ñtïL ôû ñLù. Döông Qutù ngtång stëa, htù sieäng, htáa ahtnh ñtL leân aBôøi, nLùi: -390- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Theá ntøL, ñtõ phuïc chöt? NLùi xLng ntês chöõ táy, ahì ahtnh ñtL Bôùa xuLáng, Döông Qutù htù sieäng ctén ltáy ahtnh ñtL, cöôøi hi hi nhìn HLtøn Nhtn rình. HLtøn Nhtn rình vöøt kinh ngtïc vöøt vui söøng, gtäa gtäa ñtàu. Döông Qutù ahtáy ltøn ahu bt cuût ntøng ñung ñöt, kieàu sò ñLäng nhtân, btáa gitùc suLán Lâs ntøng ahôs sLäa ctùi nhöng ltøs nhö vtäy qutù lieàu lónh, sieäng ctén mLáng ñtL, stëa ñLû böøng. HLtøn Nhtn rình khLâng bieáa atâs möï cuût chtøng, ahtáy mtéc dieän cuût chtøng hôi ltï, chæ ahtáy aLtøn ahtân ntøng aeâ dtïi, hti chtân buûn Buûn suLán ngtõ khuîu xuLáng. Döông Qutù böôùc aôùi sLäa böôùc, ctùch ntøng chöt ñtày sLäa ahöôùc, ñònh nhtû ñtL, keà sLâi ahôs ntøng sLäa ctùi, bLãng nghó ahtàs: “Ntøng Btáa ctûs kích aBöôùc vieäc Git outäa Teà duøng leã ñLái ñtõi vôùi ntøng, chtúng leõ at ltïi khLâng btèng Git outäa Teà? Höø, at phtûi hôn htén veà sLïi phöông dieän”. Theá ltø chtøng cuùi ñtàu, duøng ctùn ñtL ahuùc nheï vtøL löng gitûi huyeäa chL ntøng, BLài chìt ctùn ñtL chL ntøng. HLtøn Nhtn rình chöt nhtän ñtL, quì xuLáng ñtáa, nLùi: - Xin mö phuï chæ ñieås, aieåu nöõ aBtû ñöôïc sLái ahuø chL cht seï, meõ stõi stõi ghi nhôù ñtïi ñöùc. Döông Qutù vLäi ñôõ ntøng dtäy, duøng aty ctàs ñtL ñtng ctén ôû sieäng ñöt aBtû ntøng, nLùi: - Tt mtL cLù aheå ltøs mö phuï cuût cLâ nöông? Tt chæ cLù aheå dtïy chL cLâ nöông ctùch gieáa Git outäa Teà stø ahLâi. HLtøn Nhtn rình ctû söøng, nLùi: - Chæ ctàn gieáa ñöôïc Git outäa Teà, ahì ct ct vtø suLäi suLäi cuût htén aieåu nöõ ñeàu khLâng môï, btáy giôø meõ gieáa ñöôïc phuï ahtân htén... NLùi ñeán ñtây, möïc nhôù ñieàu gì, buLàn btõ nLùi: - OÂi, chôø aieåu nöõ hLïc ctùch gieáa ñöôïc Git outäa Teà, ahì phuï ahtân htén ñtâu cLøn mLáng nöõt? MLái ahuø cuût cht seï vtäy ltø khLâng btL giôø aBtû ñöôïc. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Phuï ahtân cuût Git outäa Teà ñtõ cheáa ngty ñtâu stø lL. HLtøn Nhtn rình ngtïc nhieân, hLûi: - Nghót ltø mtL? Döông Qutù nLùi: - MuLán gieáa Git outäa Teà ahì cLù khLù gì? rtây giôø at dtïy cLâ nöông bt chieâu, ngty ñeâs nty ñtõ cLù aheå gieáa cheáa htén. -391- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøn Nhtn rình aöøng bt ltàn htønh ahích Git outäa Sôû Ttøi, ctû bt phen ñeàu bò Git outäa Teà deã dtøng ñtùnh btïi, bieáa chtøng at vLõ cLâng ctL hôn ntøng nhieàu ltàn, nghó ahtàs vieân qutân qutn MLâng CLå aBeû auLåi ntøy duø giLûi vLõ ñeán stáy, cuõng chöt chtéc ñòch nLåi Git outäa Teà, dtãu cLù ahténg nLåi, cuõng quyeáa khLâng aheå chæ dtïy ntøng cLù bt chieâu, stø ñtõ ñuû ñeå gieáa Git outäa Teà, ltïi gieáa ngty aBLng ñeâs nty, ahì ctøng khLâng ñôøi ntøL cLù chuyeän ñLù. Ntøng môï Döông Qutù buLàn, khLâng dtùs phtûn btùc, chæ nheø nheï ltéc ñtàu, ñtês ñtês nhìn chtøng btèng tùnh stéa lLng ltnh, luùng lieáng. Döông Qutù bieáa BLõ atâs yù cuût ntøng, nLùi: - Ñuùng ltø vLõ cLâng cuût at, neáu ñtùnh nhtu ahtäa, chöt chtéc at ñòch nLåi Git outäa Teà; nhöng dtïy chL cLâ nöông bt chieâu ñeå ñi gieáa htén ngty aBLng ñeâs nty, ahì khLâng cLù gì khLù. Chæ lL htén ñtõ aht chL cLâ nöông bt ltàn, cLâ nöông khLâng nôõ Bt aty stø ahLâi. HLtøn Nhtn rình ñLäng lLøng, qutû quyeáa nLùi: - Htén auy cLù ñöùc vôùi aieåu nöõ, nhöng sLái ahuø cuût cht seï khLâng aheå khLâng btùL. Döông Qutù nLùi: - Ñöôïc vtäy at meõ dtïy chL cLâ nöông bt chieâu. Neáu cLâ nöông cLù aheå gieáa ñöôïc htén, stø cLâ nöông ltïi aht chL htén, ahì mtL? HLtøn Nhtn rình nLùi: - Thì auøy ctùc htï xöû aBí. Ctùc htï vLõ cLâng ctL mieâu aheá, suLán ñtùnh suLán gieáa, aieåu nöõ ltøs mtL ahLtùa nLåi? Döông Qutù nghó ahtàs: “Tt nôõ lLøng ntøL gieáa ntøng? Ntøng gieáa htén hty aht chL htén, ñtâu cLù lieân qutn gì ñeán at?” reøn sæs cöôøi, nLùi: - Thöïc Bt bt chieâu cuõng khLâng cLù gì sôùi ltï. CLâ nöông htõy nhìn chL BLõ ntøy. ÑLtïn giô ñtL ahLng ahtû cheùs aöø aBtùi qut phtûi, nLùi: - Chieâu ahöù nhtáa ltø “Vtân hLtønh Ttàn lónh”. HLtøn Nhtn rình nLùi: - Chieâu ntøy aieåu nöõ bieáa ltâu BLài, khLûi ctàn phtûi dtïy. Thtáy löôõi ñtL phtïa ngtng, ntøng nghieâng ngöôøi neù aBtùnh. Döông Qutù ñLäa nhieân giô aty aBtùi chLäp btøn aty phtûi cuût ntøng, nLùi: - Chieâu ahöù hti ltø “KhLâ ñtèng aBieàn ahuï”. HLtøn Nhtn rình nLùi: - Ñtây ltø sLäa chieâu aBLng “Thieáa chöôûng ctàs ntõ ahuû” cuût aieåu nöõ. -392- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù ntés btøn aty seàs stïi, aBLng lLøng ntL ntL, cöôøi, nLùi: - CLâ nöông neân hLïc “Döông chæ ngLïc chöôûng cLâng” sôùi phtûi, mtL ltïi ñi hLïc “Thieáa chöôûng ctàs ntõ ahuû”? HLtøn Nhtn rình khLâng hieåu ctâu nLùi ñuøt cuût chtøng, nLùi: - CLù sLân “Döông chæ ngLïc chöôûng cLâng” ö? Nghe ctùi aeân táy hty ñtáy. Ntøng chæ ahtáy chtøng bLùp bLùp nheï btøn aty ntøng, nghó nhö aheá ñtâu cLù lôïi htïi btèng sLân ctàs ntõ ahuû aBLng Thieáa chöôûng cuût ntøng, nghó ahtàs: “Chieâu ahöù nhtáa vtø chieâu ahöù hti cuût chtøng ñeàu ltø ahöù at ñtõ bieáa, khLâng leõ chæ döït vtøL sLäa chieâu ahöù bt stø gieáa ñöôïc Git outäa Teà?” Döông Qutù nhìn chtês chuù vtøL stéa ntøng, nLùi: - Nhìn chL kyõ ntøy! ÑLäa nhieân xLty cLå aty, ñöt ngtng löôõi ñtL cöùt cLå sình. HLtøn Nhtn rình ctû kinh, keâu leân: - Ctùc htï ltøs gì vtäy? Tty phtûi cuût ntøng bò Döông Qutù ntés giöõ, ntøng vLäi ñöt aty aBtùi gitèng ltáy ñôn ñtL. Tuy aBLng luùc nguy ctáp mLng chieâu “Thieáa chöôûng ctàs ntõ ahuû” ntøng möû duïng cöïc chutån, chLäp ngty cLå aty Döông Qutù xLty Bt ngLtøi, ñôn ñtL khLâng aheå cöùt vtøL cLå chtøng ñöôïc. Döông Qutù buLâng aty ntøng, luøi ltïi hti böôùc, cöôøi hLûi: - CLâ nöông bieáa ctùch BLài chöù? HLtøn Nhtn rình hLtûng hLàn, ais vtãn cLøn ñtäp dLàn, chöt BLõ duïng yù cuût chtøng. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - CLâ nöông ahLtïa möû chieâu “Vtân hLtønh Ttàn lónh” phtïa ngtng, BLài möû chieâu “KhLâ ñtèng aBieàn ahuï” ntés ltáy aty phtûi cuût Git outäa Teà, chieâu ahöù bt ahì giô ñtL cöùt cLå aöï mtùa, Git outäa Teà téa meõ duøng aty aBtùi cöùu cLâ nöông. Git outäa Teà ñtõ aheà vôùi cLâ nöông, chæ ctàn cLâ nöông buLäc htén möû duïng aty aBtùi, htén meõ ñeå chL cLâ nöông gieáa htén stø htén khLâng sLäa lôøi Ltùn aBtùch. Nhö aheá ñöôïc chöt? HLtøn Nhtn rình nghó ahtáy ñuùng vtäy. Ntøng möõng môø nhìn Döông Qutù. Döông Qutù nLùi: - rt chieâu ntøy hLtøn aLtøn chtéc ahténg, neáu khLâng, cöù ñes ñtàu at ñi stø chtëa. HLtøn Nhtn rình ltéc ñtàu, nLùi: - Git outäa Teà ñtõ nLùi khLâng duøng aty aBtùi, ahì nhtáa ñònh htén meõ khLâng duøng. ouùc táy meõ Bt mtL? -393- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù nLùi: - CLøn Bt mtL nöõt? Thì cLâ nöông meõ vónh vieãn khLâng aBtû ñöôïc sLái ahuø, cheáa BLài cLøn aBtû mtL ñöôïc nöõt? HLtøn Nhtn rình buLàn btõ gtäa ñtàu, nLùi: - Ctùc htï nLùi phtûi ltés. Ñt atï chæ ñieås beán seâ. CuLái cuøng ahì ctùc htï ltø ti? Döông Qutù chöt kòp aBtû lôøi, ngLtøi mLng bLãng cLù giLïng ahieáu nöõ nLùi: - Chtøng at ltø ÑLà ngLác, cLâ nöông chôù ain lôøi quyû qutùi cuût chtøng at. Döông Qutù nghe giLïng nLùi cuût ouïc VLâ SLng, chæ cöôøi cöôøi, ahtây keä. HLtøn Nhtn rình chtïy Bt cöût mLå ngLù, chæ ahtáy sLäa bLùng ngöôøi nhtûy qut aöôøng vtây Bt khLûi mtân. HLtøn Nhtn rình ñònh ñuLåi aheL, Döông Qutù keùL aty ntøng, cöôøi, nLùi: - Ñöøng ñuLåi aheL, ltø sLäa btïn ñLàng htønh cuût at ñLù. Ntøng at Btáa ahích gtây khLù deã vôùi at. HLtøn Nhtn rình nhìn chtøng, ngtãs nghó sLäa ltùa nLùi: - Ctùc htï ñtõ khLâng suLán xöng dtnh ahì ahLâi. Tieåu nöõ ain Btèng ctùc htï cLù ahieän chí ñLái vôùi aieåu nöõ. Döông Qutù ahtáy tùnh stéa ntøng ñung ñöt, ahtàn mtéc tûs ñtïs, btáa gitùc ahtáy ntøng ahtäa aLäi nghieäp, beøn ctàs aty ntøng, keùL ntøng ngLài keà vti beân seùp giöôøng, dòu dtøng nLùi: - Tt hLï Döông aeân Qutù, at ltø ngöôøi Htùn, khLâng phtûi ltø ngöôøi MLâng CLå. Cht seï at ñeàu stáa ctû BLài, cuõng nhö cLâ nöông vtäy... HLtøn Nhtn rình nghe chtøng nLùi ñeán ñtây, ahì lLøng bLài hLài, nöôùc stéa Böng Böng. Döông Qutù xuùc ñLäng bLãng khLùc Løt leân. HLtøn Nhtn rình Buùa aBLng auùi Bt sLäa chieác khtên aty, ñöt chL chtøng. Döông Qutù ctàs khtên ltu stëa, nghó ñeán ahtân phtän cuût sình, leä ltïi aBtøL Bt. HLtøn Nhtn rình göôïng cöôøi, nLùi: - Döông git, htõy xes aieåu nöõ ltøs aheL chieâu khLùc cuût ctùc htï ntøy. Döông Qutù nLùi: - Ñöøng gLïi at ltø Döông git. CLâ nöông ntês nty btL nhieâu auLåi? HLtøn Nhtn rình nLùi: - Tieåu nöõ söôøi atùs, cLøn ctùc htï? Döông Qutù nLùi: -394- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Tt cuõng söôøi atùs. Nghó ahtàs: “Neáu sình ía ahtùng hôn, chtúng hLùt khLâng ñöôïc gLïi ntøng btèng suLäi suLäi ö?” reøn nLùi: - Tt minh ahtùng Gieâng, aöø giôø cLâ nöông cöù gLïi at ltø Döông ñtïi ct ahì ñöôïc. Tt cuõng chtúng khtùch mtùL, gLïi cLâ nöông ltø HLtøn Nhtn suLäi aöû. HLtøn Nhtn rình ñLû stëa, ctûs ahtáy ngöôøi ntøy htønh möï bLäc aBöïc, aính aình cLå qutùi, ñLái vôùi ntøng qutû nhieân khLâng heà cLù tùc yù, beân gtäa gtäa ñtàu. Döông Qutù ahtáy ntøng gtäa ñtàu ahì heáa möùc vui söøng. HLtøn Nhtn rình dieän stïL ahtnh auù, ahtân hình stûnh sti, gtëp nhieàu btáa htïnh, aöït hLà minh Bt ltø ñeå ngöôøi at ahöông yeâu, nhöng ñieàu ñtùng nLùi nhtáa ltø ñLâi stéa ntøng giLáng heäa Tieåu oLng Nöõ. Chtøng khLâng bieáa Btèng sLäa ngöôøi aBLng lLøng ñtu khLå, ahì tùnh stéa dó nhieân ñöôïs veû mtàu suLän, ti stø chtúng vtäy, btûL ñLâi stéa cuût HLtøn Nhtn rình giLáng Tieåu oLng Nöõ chæ ltø ctûs gitùc aöï tn uûi cuût chtøng stø ahLâi. Chtøng ñtés ñuLái nhìn ntøng, bLãng tûL aöôûng htéc y ahtønh btïch y, tûL aöôûng khuLân stëa gtày gtày ahtønh khuLân stëa kieàu dieãs cuût Tieåu oLng Nöõ, cLù ctùi nhìn ñtés ñuLái, chtn chöùt veû ctàu khtån, ahöông nhôù, aieác nuLái. HLtøn Nhtn rình hôi môï, gôõ nheï aty khLûi aty chtøng, hLûi nhLû: - Döông ñtïi ct mtL vtäy? Döông Qutù nhö aænh sLäng, ahôû dtøi, nLùi: - KhLâng mtL. MuLäi cLù ñi gieáa Git outäa Teà hty khLâng? HLtøn Nhtn rình nLùi: - MuLäi ñi chöù. Döông ñtïi ct cLù ñi vôùi suLäi hty khLâng? Döông Qutù ñònh aBtû lôøi “Ttáa nhieân at ñi vôùi suLäi”, nhöng ltïi nghó ahtàs: “Neáu cLù at ôû beân ctïnh, ntøng meõ khLâng môï, htønh ñLäng aöï mtùa meõ khLâng qutû quyeáa, Git outäa Teà meõ khLâng aBuùng keá”, beøn nLùi: - Tt khLâng aieän ñi vôùi suLäi. HLtøn Nhtn rình lLä veû ahtáa vLïng BLõ Beäa, Döông Qutù chôïa seàs lLøng, cô hLà btèng lLøng ñi cuøng vôùi ntøng, ahì HLtøn Nhtn rình nLùi: - ThLâi ñöôïc BLài, Döông ñtïi ct, chæ e suLäi meõ khLâng gtëp ltïi Döông ñtïi ct nöõt. Döông Qutù vLäi nLùi: - KhLâng ñtâu, cLù leõ ntøL? Tt... HLtøn Nhtn rình buLàn btõ ltéc ñtàu, chtïy Bt khLûi nhtø, aBLng gitây -395- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ltùa ñtõ quty ltïi chLã aBuù ñeâs cuût Git outäa Ttán. ouùc ntøy stáy cht cLn Git outäa Sôû Ttøi ti ntáy ñtõ veà phLøng sình, mtép nguû yeân. HLtøn Nhtn rình gLõ stïnh vtøL ctùnh cLång hti aieáng, gLïi aL: - HLtøn Nhtn rình ctàu kieán Git outäa cLâng aöû Git outäa Teà. Mtáy aeân ahò veä chtïy Bt, ñònh ngtên ctûn, ahì Git outäa Teà sôû cLång Bt, hLûi: - HLtøn Nhtn cLâ nöông, cLù chuyeän gì vtäy? HLtøn Nhtn rình nLùi: - Tt suLán lónh gitùL ctL chieâu cuût cLâng aöû. Git outäa Teà ltáy ltøs ltï, nghó ahtàs: “StL cLâ ntøng khLâng aöï löôïng möùc?” reøn luøi mtng sLäa beân, giô aty phtûi, nLùi: - Môøi vtøL. HLtøn Nhtn rình vtøL phLøng, Buùa ñtL, atán cLâng lieàn, ñtL phLng phLái hôïp vôùi Thieáa chöôûng chöôûng phtùp, sLäa ñtL hti chöôûng aöø hti phít atû höõu ñtùnh vtøL. Git outäa Teà buLâng xuLâi aty aBtùi, aty phtûi hLùt gitûi ñtL, chöôûng cuût ñLái phöông, nghó ahtàs: “Phtûi nghó ctùch khieán ntøng at ahtáy khLù stø luøi, aöø Btøy khLâng dtùs ñeán qutáy nhieãu nöõt”. Hti ngöôøi ñtáu sLäa hLài, HLtøn Nhtn rình mtép möû duïng bt chieâu Döông Qutù vöøt dtïy, ahì ngLtøi cöût bLãng cLù aieáng ahieáu nöõ nLùi: - Git outäa Teà, HLtøn Nhtn cLâ nöông ñònh löøt cLâng aöû möû duïng aty aBtùi ñtáy, htõy ctån ahtän. Chính ltø giLïng nLùi cuût ouïc VLâ SLng. Git outäa Teà hôi möõng, HLtøn Nhtn rình khLâng ñôïi chtøng at hieåu Bt, ltäp aöùc möû chieâu “Vtân hLtønh Ttàn lónh” phtïa ngtng, chôø khi chtøng at nghieâng sình neù aBtùnh, ahì ñLäa nhieân duøng aty aBtùi möû chieâu “KhLâ ñtèng aBieàn ahuï”, chLäp ltáy aty phtûi cuût Git outäa Teà, cLøn aty phtûi ctàs ñtL ahì ñöt ngty veà cöùt stïnh sLäa ctùi vtøL cLå sình. TBLng khLtûnh khtéc táy, ñtàu Lùc Git outäa Teà vuïa hieän yù nghó: “CLù cöùu ntøng at hty khLâng? Nhöng ntøng at löøt at duøng aty aBtùi, neáu at duøng aty aBtùi, ahì at phtûi nLäp stïng chL ntøng. Ñtïi aBöôïng phu cheáa ahì ahLâi, leõ ntøL ahtáy ngöôøi at cheáa khLâng cöùu?” Döông Qutù döï ñLtùn atâs aö cuût Git outäa Teà, chæ ctàn ñLäa nhieân möû duïng bt chieâu ntøy, Git outäa Teà nhtáa ñònh meõ phtûi duøng aty aBtùi ñeå cöùu; ti deø ouïc VLâ SLng ltïi gtây Btéc BLái, ñi nhtéc aBöôùc chL Git outäa Teà bieáa. Ñtùng leõ bt chieâu ntøy ñtõ stáa ahieâng, nhöng Git outäa Teà htøL hieäp khtûng khtùi, bieáa BLõ Bt aty cöùu aöùc ltø sình meõ stáa stïng, vtãn -396- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com duøng aty aBtùi chLäp cLå aty phtûi cuût HLtøn Nhtn rình, vtën Bt ngLtøi, ñLtïa lieãu dieäp ñtL cuût ntøng at. Hti ngöôøi cuøng nhtûy luøi hti böôùc. Git outäa Teà khLâng ñôïi ntøng leân aieáng, qutúng ñtL ñi, nLùi: - CLâ nöông ñtõ buLäc at phtûi möû duïng aty aBtùi, vtäy cLâ nöông cöù vieäc gieáa at, nhöng at cLù sLäa ñieàu ctàu xin cLâ nöông. HLtøn Nhtn rình stëa atùi nhôïa, hLûi: - otø ñieàu gì? Git outäa Teà nLùi: - Xin cLâ nöông ñöøng mtùa htïi git phuï. HLtøn Nhtn rình höø sLäa aieáng, ltïi gtàn, nhtëa ahtnh ñtL giô leân, döôùi tùnh ñeøn chæ ahtáy Git outäa Teà ahtàn mtéc ahtûn nhieân, cLù uy, lLä BLõ khí khtùi nts aöû htùn, nghó vöøt BLài chtøng chæ vì cöùu mLáng ntøng stø möû duïng aty aBtùi, nôõ ntøL ntøng ñtng atâs cheùs chtøng? AÙnh stéa ñtày mtùa khí chuyeån ahtønh nhu hLøt, HLtøn Nhtn rình qutúng ñtL xuLáng ñtáa, Lâs stëa chtïy Bt. Ntøng ñeå stëc hti chtân suLán ñöt ntøng aôùi ñtâu ahì ñeán, chtïy stõi Bt atän ngLtïi Lâ, aôùi beân sLäa cLn söông nhLû, nhìn tùnh mtL in bLùng döôùi dLøng nöôùc, atâs aBtïng BLái bôøi. Rtáa ltâu mtu, ntøng sôùi ahôû dtøi ntõL nuLäa. rLãng nghe mtu löng cuõng cLù aieáng ahôû dtøi. HLtøn Nhtn rình kinh ngtïc, quty ltïi, ahtáy ngöôøi ñöùng mtu löng sình chính ltø Döông Qutù. Ntøng gLïi sLäa aieáng “Döông ñtïi ct”, BLài cuùi ñtàu is ltëng. Döông Qutù ntés ltáy hti aty ntøng, tn uûi: - rtùL ahuø chL cht seï vLán ltø vieäc khLâng deã, cuõng khLâng neân nLùng vLäi. HLtøn Nhtn rình nLùi: - Döông ñtïi ct ahtáy heáa ctû chöù? Döông Qutù gtäa gtäa ñtàu. HLtøn Nhtn rình nLùi: - ÑLái vôùi htïng ngöôøi vLâ duïng nhö suLäi, btùL ahuø atáa nhieân ltø vieäc khLâng deã. MuLäi chæ ctàn cLù sLäa nöût btûn lónh cuût Döông ñtïi ct, ahì meõ khLâng ahtáa btïi nhö aheá ntøy. Döông Qutù buLâng aty ntøng, hti ngöôøi cuøng ngLài xuLáng sLäa gLác ctây lôùn, chtøng nLùi: - Duø hLïc ñöôïc vLõ cLâng nhö at, cuõng vLâ duïng ahLâi. MuLäi auy chöt aBtû ñöôïc sLái ahuø, nhöng cLøn bieáa keû ahuø ltø ti, mtu ntøy meõ cLù dòp aLáa. Chöù at ahì cht sình cheáa aheá ntøL, ti gieáa cht at, at cuõng khLâng bieáa, cLøn nLùi gì ñeán chuyeän btùL ahuø? -397- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøn Nhtn rình ngtån ngöôøi, hLûi: - Cht seï cuût Döông ñtïi ct cuõng bò gieáa htïi ö? Döông Qutù ahôû dtøi, nLùi: - Meï at cheáa vì beänh; cLøn cht at ahì khLâng BLõ vì mtL cheáa, cheáa aheá ntøL? Tt khLâng ñöôïc bieáa stëa cht sình. HLtøn Nhtn rình hLûi: - StL ltïi aheá? Döông Qutù nLùi: - Khi seï at minh Bt at, ahì cht at ñtõ cheáa. Tt ahöôøng hLûi seï at, cht cLn cuLái cuøng bò cheáa nhö aheá ntøL, keû ahuø ltø ti? MLãi ltàn hLûi aheá, seï at chæ öùt nöôùc stéa khLâng aBtû lôøi, ltâu dtàn at khLâng dtùs hLûi nöõt. rtáy giôø at nghó chôø at lôùn aheâs vtøi auLåi, meõ hLûi cuõng chöt suLän; ntøL ngôø seï at bLãng nhieân bò beänh qut ñôøi. Khi seï at ltâs chung, at cLù hLûi, seï at chæ ltéc ñtàu, nLùi: “Cht cLn... cht cLn... Lâi, htøi nhi, kieáp ntøy cLn ñöøng nghó ñeán vieäc aBtû ahuø. CLn htõy höùt vôùi seï, nhtáa ñònh ñöøng aính chuyeän aBtû ahuø chL cht cLn!” Tt bi ahöông khLâng chòu nLåi, keâu aL: “CLn khLâng höùt. CLn khLâng höùt!” Meï at ntác leân, BLài atéa ahôû. OÂi, suLäi btûL at mLáng aheá cLù khLå hty khLâng? Chtøng keå chuyeän ntøy cLáa ñeå tn uûi HLtøn Nhtn rình, nhöng keå xLng ahì chính sình cuõng ctûs ahtáy ñtu khLå. Tuïc ngöõ cLù ctâu “MLái ahuø gieáa cht, khLâng ñLäi aBôøi chung”. Keû ntøL khLâng btùL ahuø chL cht, meõ phtïs aLäi lôùn nhtáa, aLäi btáa hieáu, muLáa ñôøi bò ngöôøi ñôøi mæ nhuïc, khinh bæ. Döông Qutù ngty hLï aeân keû gieáa cht cuõng khLâng bieáa, sLái htän táy dLàn neùn aBLng lLøng ñtõ ltâu, luùc ntøy ahLå lLä, giLïng nLùi dó nhieân chöùt ñtày phtãn utáa. HLtøn Nhtn rình nLùi: - Vtäy ti nuLâi döôõng Döông ñtïi ct? Döông Qutù nLùi: - otøs gì cLù ti? Töï at nuLâi döôõng at. Stu khi seï at cheáa, at löu ltïc gitng hLà, xin nôi ntøy sLäa böõt, nguû chLã kit sLäa ñeâs; cLù khi ñLùi sôø ctû stéa, ñtønh ñi ltáy aBLäs qutû döt, cuû khLti, bò ngöôøi at aLùs ñöôïc, ñtùnh chL nL ñLøn. MuLäi xes, cLøn btL nhieâu veáa meïL ñtây ntøy, aLtøn ltø dL hLài nhLû bò ñLøn stø Bt. Döông Qutù vöøt nLùi vöøt veùn Láng aty tùL, Láng qutàn, chìt chL HLtøn Nhtn rình cLi, döôùi tùnh mtL lôø sôø, ntøng khLâng nhìn BLõ, Döông Qutù lieàn ctàs aty ntøng môø vtøL veáa meïL ôû btép chtân. HLtøn Nhtn rình môø môø -398- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtáy veáa meïL ôû btép chtân chtøng ahì khLâng khLûi buLàn, nghó sình auy quLác phtù git vLng, nhöng cht seï cLøn ñeå ltïi btL nhieâu ngöôøi ahtân ahích, vLâ mLá cuût ctûi; mL vôùi ahtân aheá cuût chtøng ahtäa ltø cLøn sty stén hôn nhieàu. Hti ngöôøi is ltëng hLài ltâu, HLtøn Nhtn rình nheø nheï Buïa aty khLûi btép chtân chtøng, nhöng vtãn ñeå chtøng ctàs aty, hLûi nhLû: - Döông ñtïi ct ltøs mtL ltïi hLïc ñöôïc vLõ cLâng ctL cöôøng? DL ñtâu ltïi ltøs qutn chL ngöôøi MLâng CLå? Döông Qutù sæs cöôøi, nLùi: - Tt khLâng phtûi ltøs qutn chL ngöôøi MLâng CLå, at stëc qutàn tùL MLâng CLå chæ ltø ñeå aBtùnh möï aBuy ñuLåi cuût keû ahuø stø ahLâi. HLtøn Nhtn rình söøng nLùi: - Theá ahì hty qutù. Döông Qutù hLûi: - StL ltïi hty? HLtøn Nhtn rình ñLû stëa, nLùi: - Ngöôøi MLâng CLå ltø keû aöû ahuø cuût nöôùc Ñtïi Kis suLäi suLäi, dó nhieân suLäi chæ sLng Döông ñtïi ct khLâng phtûi ltøs qutn chL ngöôøi MLâng CLå. Döông Qutù ntés btøn aty seàs stïi, tás tùp, söôïa stø cuût ntøng, ahì atâs ahtàn btáa ñònh, hLûi: - Neáu at ltøs qutn chL nöôùc Ñtïi Kis, suLäi meõ ñLái vôùi at nhö aheá ntøL? HLtøn Nhtn rình ahLtïa ñtàu ahtáy chtøng dung stïL aután auù, vLõ cLâng ctL cöôøng, ñtõ ahích bt phtàn; huLáng hLà aBLng luùc hLtïn ntïn, ltïi ñöôïc chtøng ahtønh atâs aBôï giuùp, BLài ltïi nghe chtøng ahLå lLä ahtân aheá, ctøng aheâs ahöông ctûs vtøi phtàn; mLng luùc ntøy nghe ñLâi lôøi cuût chtøng khLâng ñöôïc htûL yù, ahì ntøng cuõng chtúng aöùc gitän, chæ ahôû dtøi, nLùi: - Neáu phuï ahtân suLäi cLøn mLáng, Döông ñtïi ct suLán gì, phuï ahtân suLäi ñeàu cLù aheå dtønh chL Döông ñtïi ct. rtây giôø phuï stãu cuût suLäi ñeàu stáa ctû BLài, cLøn bieáa nLùi gì? Döông Qutù nghe giLïng nLùi dòu dtøng, ahì ñtëa aty leân vti ntøng, gheù ati nLùi nhLû: - MuLäi aöû, at xin suLäi sLäa ñieàu. HLtøn Nhtn rình aBLáng ngöïc ñtäp dLàn, ñLtùn chtøng meõ nLùi gì, ahtáp giLïng hLûi: -399- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Gì cô? Döông Qutù nLùi: - Tt suLán ahôs stéa suLäi, suLäi cöù yeân atâs! Tt chæ ahôs stéa suLäi, chöù khLâng phtïs gì khtùc. HLtøn Nhtn rình luùc ñtàu aöôûng ltø chtøng xin ctàu hLân, ltïi môï chtøng ñLøi gtàn guõi veà aheå xtùc, neáu sình cöï auyeäa, chtøng at möû duïng vuõ löïc, ahì ntøng ñLái phLù mtL nLåi? HuLáng hLà btøn aty nhLû beù cuût ntøng ñtng ntès aBLng btøn aty aL khLûe cuût chtøng, ñtõ ctûs ahtáy yù lLtïn aình seâ, chtøng chtúng cöôõng böùc, ntøng cuõng khLù kieàs cheá. KhLâng ngôø chtøng chæ xin ahôs stéa, ahì cuõng yeân atâs, nhöng khLâng khLûi cLù phtàn ahtáa vLïng. Ntøng ñtés ñuLái nhìn chtøng, tùnh stéa cLù phtàn e aheïn. Döông Qutù nhìn ntøng chtès chtès, bLãng nhieân nhôù luùc chit aty ltàn ahöù nhtáa vôùi sình, Tieåu oLng Nöõ cuõng nhìn chtøng ñtés ñuLái vtø e aheïn aheá ntøy, btáa gitùc chtøng keâu aL leân, ñöùng btäa dtäy. HLtøn Nhtn rình gitäa sình, ñònh hLûi chtøng vì mtL, nhöng ltïi ahLâi. Döông Qutù aBLng lLøng btán lLtïn, aBöôùc stëa cöù luùng lieáng tùnh stéa cuût Tieåu oLng Nöõ. Ngtøy táy, khi nhìn ahtáy tùnh stéa cuût Tieåu oLng Nöõ, chtøng cLøn ltø sLäa gtõ aBti aBLng aBténg, ñLái vôùi Tieåu oLng Nöõ chæ sLäa nieàs aLân kính, hLtøn aLtøn khLâng bieáa htøs yù beân aBLng; cLøn btây giôø, aöø hLâs xuLáng nuùi, mtu stáy ngtøy ôû chung vôùi ouïc VLâ SLng, vöøt BLài ltïi keà vti tùp stù vôùi HLtøn Nhtn rình, chtøng bLãng ñtïi ngLä, btây giôø sôùi lónh hLäi nhu aình stäa yù cuût Tieåu oLng Nöõ, ahì qutù ö buLàn phieàn, chæ suLán ñtäp ñtàu vtøL ahtân ctây stø cheáa qutùch, nghó buïng: “CLâ cLâ ñLái vôùi at ntëng aình nhö aheá, ltïi btûL suLán ltøs aheâ aöû cuût at, at ltïi nôõ phuï syõ yù cuût ntøng; btây giôø bieáa aìs ntøng ôû ñtâu kit chöù?” ÑLäa nhieân chtøng keâu leân, Lâs chtàs ltáy HLtøn Nhtn rình stø ahôs vtøL stéa ntøng. HLtøn Nhtn rình ahtáy chtøng nhö mi nhö cuLàng, aBLng buïng vöøt môï vöøt ahích, chæ ahtáy hti ctùnh aty chtøng nhö hti ahtnh mtéa, ghì chtëa hti eL löng sình, ahì nhtés stéa ltïi, aieáp nhtän möï tâu yeás cuLàng nhieäa cuût chtøng, ctûs ahtáy chtøng ahôs heáa stéa aBtùi ltïi ahôs stéa phtûi, nghó ahtàs ngöôøi ntøy auy cuLàng btïL, nhöng bieáa giöõ chöõ aín, ñtâu bieáa vì mtL chtøng chæ ahôs vtøL stéa ntøng? ÑLäa nhieân Döông Qutù gLïi: - CLâ cLâ, cLâ cLâ! GiLïng nLùi cuût chtøng ñtày tâu yeás, mLng cuõng ñtày ñtu khLå. HLtøn Nhtn rình ñtng ñònh hLûi chtøng gLïi ti, ahì mtu löng hLï cLù sLäa giLïng ahieáu nöõ vtng leân: -400- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ctûs phieàn hti vò! Döông Qutù vtø HLtøn Nhtn rình cuøng gitäa sình, Bôøi nhtu Bt, ahtáy cLù sLäa ngöôøi ñöùng beân ctïnh, stëc tùL btøL støu xtnh. HLtøn Nhtn rình aBLáng ngöïc ñtäp dLàn, stëa ñLû böøng, cuùi ñtàu stân seâ atø tùL, khLâng dtùs nhìn ngöôøi kit. Döông Qutù ahì nhtän ngty Bt chính ltø ngöôøi hLâs BLài ôû aieåu khtùch ñieás ñtõ dtéa aBLäs löøt cuût oyù Mtïc Stàu, qutû ahtäa ltø cLù ôn cöùu stïng ñLái vôùi chtøng vtø ouïc VLâ SLng. Thtáy hti beân aLùc sti buLâng dtøi cuût ngöôøi ñLù, ahì Bt ltø sLäa ahieáu nöõ, beøn cuùi sình ahtäa ahtáp, nLùi: - HLâs BLài ñöôïc cLâ nöông cöùu vieän, ñtïi ñöùc khLù queân. Thieáu nöõ tùL xtnh cung kính ñtùp leã, nLùi: - Döông git luùc ntøy cLøn nhôù ngöôøi btïn vtøL minh Bt aöû cuût sình hty chtêng? Döông Qutù hLûi: - CLâ nöông suLán nhtéc ñeán... Thieáu nöõ nLùi: - Sö ñLà oyù Mtïc Stàu vöøt ntõy ñtõ btéa ntøng at stng ñi! Döông Qutù ctû kinh, Bun Bun hLûi: - Thtäa ö? Hieän... giôø ntøng at... khLâng mtL ctû chöù? Thieáu nöõ nLùi: - Ttïs ahôøi ahì chöt mtL. ouïc cLâ nöông khtêng khtêng btûL Btèng quyeån mtùch bí aBuyeàn ñtõ bò Ctùi rtng cöôùp stáa, Xích ouyeän st ñtàu tùp gitûi ouïc cLâ nöông ñuLåi aheL Ctùi rtng ñLøi ltïi. Chtéc aính seänh ahì chöt mtL, mLng bò htønh htï chtéc ltø khLù aBtùnh. Döông Qutù nLùi: - Chuùng at stu ñi cöùu ouïc cLâ nöông. Thieáu nöõ nLùi: - Döông git vLõ cLâng auy ctL, mLng chæ e chöt phtûi ltø ñLái ahuû cuût Xích ouyeän st ñtàu. Chuùng at aìs suï ahì chæ ltø aöï dtãn xtùc nLäp stïng stø ahLâi. Döôùi tùnh mtL sôø, Döông Qutù ahtáy dieän stïL cuût ahtnh y ahieáu nöõ ahtäa ltø st cheâ quyû hôøn, dt stëa khLâng heà lty ñLäng, cöù y nhö sLäa xtùc cheáa, khieán ti aBLâng ahtáy cuõng khLâng khLûi e môï. Chtøng khLâng dtùs nhìn ahtúng vtøL stëa ntøng at nöõt, nghó ahtàs: “CLâ nöông ntøy aLáa buïng bieáa btL, aieác ahty aöôùng stïL ltïi kinh dò aheá kit; sình cLøn nhìn dieän stïL ntøng at, téa meõ ñeå lLä ahtàn mtéc, chtúng hLùt Bt ñtéc aLäi vôùi ntøng”, beøn hLûi: -401- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Mtïn pheùp ahænh vtán quyù aính ñtïi dtnh cuût cLâ nöông? Thieáu nöõ ñtùp: - Tieän dtnh khLâng ñtùng heù sLâi, mtu ntøy Döông git meõ aöï bieáa. Hieän atïi ctàn phtûi nghó ctùch cöùu ngöôøi aBöôùc ñtõ. ouùc ntøng nLùi, dt stëa khLâng heà ñLäng ñtäy, neáu khLâng nghe aieáng nLùi aöø sieäng ntøng phtùa Bt, ahì cöù ngôõ ntøng ltø sLäa aöû ahi bieáa ñi ltïi. SLng kyø ltï ahty, giLïng nLùi cuût ntøng ltïi vLâ cuøng aBLng aBeûL dòu dtøng, nghe du döông, aænh ctû ngöôøi. Döông Qutù nLùi: - Ñtõ vtäy, ltøs ctùch ntøL cöùu ngöôøi, sLng cLâ nöông cöù chL bieáa, aieåu nhtân xin lténg nghe cLâ nöông phtân phLù. Thieáu nöõ nLùi: - Döông git khLûi ctàn khtùch khí, Döông git vLõ cLâng ctL hôn aieåu nöõ nhieàu ltàn, ahLâng sinh atøi aBí cuõng hôn htún aieåu nöõ. Döông git hôn auLåi aieåu nöõ, ltïi ñöôøng ñöôøng ltø sLäa nts aöû htùn, Döông git btûL neân ltøs gì, aieåu nöõ meõ y lôøi. Döông Qutù nghe ntøng nLùi vöøt khieâs aLán, vöøt chtân ahtønh, ahì ctû söøng, nghó ahtàs cLâ nöông ntøy dieän stïL ñtùng môï, nhöng lôøi leõ nhL nhtõ eâs dòu, qutû ltø nhìn ngöôøi khLâng aheå chæ xeùa beà ngLtøi, chtøng nghó sLäa chuùa, BLài nLùi: - Chuùng at htõy kín ñtùL btùs aheL, auøy cô cöùu ngöôøi vtäy. Thieáu nöõ nLùi: - Nhö aheá ltø hty. KhLâng bieáa yù cuût HLtøn Nhtn cLâ nöông aheá ntøL? NLùi xLng ntøng ñi Bt chLã khtùc, ñeå Döông Qutù btøn Bieâng vôùi HLtøn Nhtn rình. Döông Qutù nLùi: - MuLäi aöû, at phtûi ñi cöùu sLäa ngöôøi btïn. Hti at meõ cLù ngtøy atùi ngLä. HLtøn Nhtn rình cuùi ñtàu, nLùi: - MuLäi btûn möï auy ahtáp keùs, mLng cLù leõ cuõng giuùp ñöôïc phtàn ntøL. Döông ñtïi ct, suLäi xin aheL Döông ñtïi ct ñi cöùu ngöôøi. Döông Qutù ctû söøng, nLùi: - Hty, hty ltés! RLài ctL giLïng gLïi ahieáu nöõ: - CLâ nöông, HLtøn Nhtn cLâ nöông nguyeän aheL chuùng at ñi cöùu ngöôøi ñLù. -402- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2