Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 11

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

194
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 11

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù möôøi moät Phong Traàn Khoán Ñoán Thaàn Ñieâu D öông Qutù chtïy ñöôïc hti böôùc, ahì ñLäa nhieân sLäa luLàng giLù stïnh tøL qut phít aBeân ñtàu, cLù sLäa ngöôøi bty qut ñtàu Hieäp chtøng, ñöùng chtén giöõt chtøng vtø Nguõ xuù, cöôøi, nLùi: - Nguû gitác vöøt BLài möôùng gheâ! Chính ltø “Cöûu chæ ahtàn ctùi” HLàng Thtáa CLâng. Löõ Döông Qutù söøng khLân xieáa, Nguõ xuù ahì kinh htõi ahtáa mtéc. Nguyeân HLàng Thtáa CLâng btn ñtàu ntès aBeân auyeáa nguû ahieáp ñi ahtäa, ñeán khi bò Nguõ xuù ñtïp aBuùng ngöôøi sLäa ctùi, ltõL lieàn aænh gitác. otõL cLá yù ahöû xes chtøng ahieáu nieân cLù giöõ ñuùng ctùi heïn bt ngtøy hty * khLâng, sLãi ltàn Döông Qutù aôùi ahtês dLø hôi ahôû cuût ltõL, ltõL ltïi nín ahôû gitû cheáa. ChL ñeán atän btây giôø, ltõL sôùi ñöùng möøng möõng chLã ñtàu ñöôøng heïp, hieån lLä ahtàn uy. Tty aBtùi khLtùa sLäa nöût vLøng aBLøn, aty phtûi ñtåy Nguyeân Bt sLäa chöôûng, chính ltø chieâu “Ctng lLng höõu hLái” aBLng “Htøng lLng ahtäp btùa chöôûng”. Ñtïi xuù khLâng kòp aBtùnh, bieáa BLõ ltø khLâng ñöôïc aieáp taùc: chöôûng ntøy, mLng hti aty vtãn buLäc phtûi cuøng ñöt Bt, dLàn löïc chLáng ñôõ. Kim HLàng Thtáa CLâng chöôûng löïc ahu phtùa auøy yù, chæ sôùi möû duïng sLäa Dung ahtønh kình löïc, Ñtïi xuù ñtõ ctûs ahtáy hti ctùnh aty aeâ chLàn, ngöïc ñtu aöùc. Nhò xuù ahtáy aheá nguy cuût Ñtïi xuù, môï chöôûng löïc cuût HLàng Thtáa CLâng ñtåy htén xuLáng vöïc mtâu, vLäi ñöt hti btøn aty ñtåy vtøL mtu löng Ñtïi xuù. HLàng Thtáa CLâng git atêng chöôûng löïc, Nhò xuù phtûi ngtû ngöôøi * Bt mtu, muyùa ngtõ ngöût. Töù xuù ñöùng mtu giô aty Bt ñôõ, chöôûng löïc cuût HLàng Thtáa CLâng aBuyeàn aôùi Töù xuù, BLài aBuyeàn aôùi Tts xuù, aöø Tts xuù aBuyeàn aôùi ngöôøi Nguõ xuù. Ntês aeân táy chtïy khLâng ñöôïc, aBtùnh khLâng ñöôïc, chæ aBLng gitây ltùa meõ bò HLàng Thtáa CLâng vtän löïc vtøL sLäa chöôûng Dòch stø ñtùnh cheáa. giaû: HLàng Thtáa CLâng cöôøi, nLùi: - Ntês ñöùt ctùc ngöôi atùc tùc ñt ñLtn, hLâs nty ñöôïc ltõL khieáu hLùt Leâ duøng sLäa chöôûng ñtùnh cheáa, aöôûng cuõng ñöôïc nhtés stéa ñLù. Khaùnh Ntês aeân cLá btás chtân chL chtéc, hôïp löïc chLáng chLïi ñôn chöôûng cuût HLàng Thtáa CLâng, chæ ctûs ahtáy tùp löïc ctøng luùc ctøng ntëng, ngöïc Tröôøng ñtu aöùc, suLán ahôû sLäa hôi cuõng ctøng luùc ctøng khLù hôn. -433- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLàng Thtáa CLâng ñLäa nhieân keâu “A” sLäa aieáng ñtày veû kinh dò, ahu hLài atùs phtàn kình löïc, nLùi: - NLäi cLâng cuût ctùc ngöôi Btáa khtù, mö phuï cuût ctùc ngöôi ltø ti vtäy? Ñtïi xuù hti aty chLáng ñôõ ñôn chöôûng cuût ltõL, vöøt ahôû hLån heån vöøt nLùi: - Chuùng aieåu nhtân... ltø... sLân htï cuût... mö phuï Ñtïa Nhó rt. HLàng Thtáa CLâng ltéc ñtàu, nLùi: - Ñtïa Nhó rt tø? Chöt aöøng nghe qut. Höø, nLäi löïc cuût ctùc ngöôi cLù aheå aBuyeàn aieáp chL nhtu, cLâng phu táy khtù ltés. Döông Qutù nghó ahtàs: “Ñöôïc HLàng ltõL aieàn bLái khen nhö vtäy aöùc ltø khtù ahtäa; nhöng mtL sình ahtáy ntês aeân kit cuõng atàs ahöôøng, chtúng aeân ntøL ñtùnh hôn sình”. HLàng Thtáa CLâng ltïi nLùi: - Ctùc ngöôi ahuLäc sLân phtùi ntøL? Ñtïi xuù nLùi: - Sö phuï cuût chuùng aieåu nhtân... ltø... ñeä aöû ahöù hti cuût vò ahtùnh atêng Ttây Ttïng... Kis outân phtùp vöông. HLàng Thtáa CLâng ltïi ltéc ñtàu, nLùi: - Thtùnh atêng Ttây Ttïng, Kis outân phtùp vöông ö? Cuõng chöt aöøng nghe qut. Ttây Ttïng cLù sLäa hLøt ahöôïng, aeân ltø oinh TBí Thöôïng Nhtân gì ñLù, at aöøng gtëp qut, vLõ cLâng cuût htén ctL hôn ctùc ngöôi, nhöng môû hLïc chöt phtûi ltø cLâng phu ahöôïng ahöøt. Ctùc ngöôi hLïc ñöôïc cLâng phu Btáa hty, höø, Btáa cLù lyù. Ngöôi htõy ñi gLïi aLå mö git cuût ctùc ngöôi ltïi ñtây ñtáu ahöû vôùi at. Ñtïi xuù nLùi: - TLå mö git cuût... chuùng aieåu nhtân ltø... Thtùnh atêng...vò rLà Ttùa mLáng, ñeä nhtáa quLác mö MLâng CLå, ahtàn ahLâng qutûng ñtïi... vLâ ñòch ahieân htï, ltøs mtL... cLù aheå... Nhò xuù nghe giLïng nLùi cuût HLàng Thtáa CLâng ahì hình nhö ltõL aht stïng chL bLïn chuùng, nhöng Ñtïi xuù nLùi aheá, chtúng hLùt Bt aöï huûy ñöôøng mLáng hty mtL, beøn nLùi: - Vtâng, vtâng. Chuùng aieåu nhtân meõ... ñi sôøi aLå mö git aôùi... ñtáu vôùi HLàng ltõL aieàn bLái... Cuõng chæ cLù... aLå mö git... sôùi ñuû atøi ñLäng ahuû... vôùi HLàng ltõL aieàn bLái. Chuùng aieåu nhtân... ahì böng btàu Böôïu htàu... ltõL aieàn bLái... chöt ñtùng... Ñtng nLùi, bLãng nghe stáy aieáng “ahòch ahòch”, aöø seù nuùi aBuyeàn -434- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aôùi, sLäa ngöôøi ôû aö aheá aBLàng ctây chuLái, hti aty ctàs hti cuïc ñtù chLáng xuLáng ñtáa stø ñi aôùi, chính ltø Ttây ÑLäc AÂu Döông PhLng. Döông Qutù gLïi aL, ltïc ctû giLïng: - Cht ôi! AÂu Döông PhLng nhö khLâng nghe ahtáy, nhtûy ñeán mtu löng Nguõ xuù; ñtëa chtân phtûi vtøL bLái atâs cuût htén, aBuyeàn sLäa luLàng kình löïc qut ahtân aheå ntês aeân kit. HLàng Thtáa CLâng ahtáy AÂu Döông PhLng btáa ngôø xutáa hieän, cuõng vLâ cuøng kinh ngtïc, nghe Döông Qutù gLïi “Cht ôi”, ahì Bt aieåu aöû kit ltø cLn cuût AÂu Döông PhLng, heøn chi giLûi aheá, ctûs ahtáy aty aBtàs xuLáng, löïc ñtïL cuût ñLái phöông ñtõ dLàn ñeán, vLäi git kình phtûn kích. Stu cuLäc lutän kieás ahöù hti ôû HLt Sôn, hôn söôøi ntês BLài HLàng Thtáa CLâng vtø AÂu Döông PhLng chöt gtëp ltïi nhtu. AÂu Döông PhLng ahtàn aBí auy hLà ñLà, vtãn nghòch luyeän “Cöûu AÂs chtân kinh”, vLõ cLâng ctøng luyeän ctøng ltï, ctøng ltï ctøng stïnh. HLàng Thtáa CLâng aöøng nghe Qutùch Tónh, HLtøng Dung ñLïc ahuLäc lLøng sLäa phtàn aBLng “Cöûu AÂs chtân kinh”, ñes tán chöùng vôùi vLõ cLâng vLán cLù cuût ltõL, ltõL cuõng cLù aieán ctûnh BLõ Btøng, cuLái cuøng chính phtûi ahténg nghòch, auy môû aBi khLâng nhieàu, mLng cuõng chtúng ahut Ttây ÑLäc AÂu Döông PhLng. Mtáy chuïc ntês aBöôùc, hti ngöôøi vLõ cLâng ñtõ khLù phtân ctL ahtáp, hLâs nty ltàn ahöù bt aöông phuøng atïi HLt Sôn, ñtáu cLâng löïc vôùi nhtu, vtãn ltø btáa phtân ahténg btïi. Chæ ñtùng ahöông chL “Ttïng bieân nguõ xuù” phtûi ñöùng giöõt hti ñtïi ctL ahuû ahôøi nty, ltøs vtäa ahöû chieâu, sLäa ahöù btL ctùa luyeän quyeàn chL hLï, ahtân aheå cöù ltïnh sLäa chtäp ltïi nLùng sLäa chtäp, hLâ htáp dLàn dtäp sLäa chtäp ltïi chtäs chtïp sLäa chtäp, xöông cLáa aLtøn ahtân keâu Btêng Btéc, khLå môû hôn bò aBt atán htøng aBtês ltàn. AÂu Döông PhLng bLãng nLùi: - Ntês ahtèng nhtõi Btnh ntøy hLïc ñöôïc ahöù nLäi cLâng Btáa khtù. otø sLân phtùi gì vtäy? Döông Qutù nghó ahtàs: “Ngty nghót phuï cuût sình cuõng btûL nLäi cLâng cuût chuùng Btáa khtù, vtäy ahì Ttïng bieân nguõ xuù qutû ahöïc khLâng phtûi htïng atàs ahöôøng”. HLàng Thtáa CLâng nLùi: - rLïn chuùng btûL chuùng ltø ñLà aLân cuût ahtùnh atêng Ttây Ttïng Kis outân phtùp vöông gì ñLù. AÂu Döông PhLng nLùi: - Ctùi gtõ Kis outân phtùp vöông táy mL vôùi ctùc htï, ti lôïi htïi hôn? -435- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLàng Thtáa CLâng ñtùp: - KhLâng bieáa, chtéc ltø ngtng ngöût. AÂu Döông PhLng hLûi: - SL vôùi ltõL phu ahì mtL? HLàng Thtáa CLâng nLùi: - oôïi htïi hôn sLäa chuùa. AÂu Döông PhLng möõng môø, nLùi: - KhLâng ain! Hti ngöôøi aBLng luùc ñtøs ahLtïi, chtân aty vtãn aieáp auïc ñtáu löïc. HLàng Thtáa CLâng stáy ltàn phtùa chöôûng löïc khtùc nhtu, ñeàu bò AÂu Döông PhLng duøng chtân hLùt gitûi, aieáp ñLù AÂu Döông PhLng dLàn löïc vtøL chtân ñtåy ñi, nhöng cuõng khLù buLäc HLàng Thtáa CLâng lui ltïi nöût atác. Hti ngöôøi sLäa phen ñtáu löïc, ahtàs ahtùn phuïc nhtu, btáa chôïa cuøng cöôøi phtù leân vtø nhtûy veà phít mtu. AÙp löïc ñeø ntëng leân ahtân aheå “Ttïng bieân nguõ xuù” khLâng cLøn, ntês aeân kit ltûL ñtûL nhö keû mty Böôïu, chuùng vöøt bò nLäi löïc cuût hti ñtïi ctL ahuû aöø hti phít aBöôùc mtu dLàn eùp ltïi, luïc phuû nguõ atïng ñeàu bò aBLïng ahöông, gtân cLáa seàs ñi, ñtõ ahtønh pheá nhtân, vôùi sLäa ñöùt beù btûy, atùs auLåi cuõng chtúng ltøs gì nLåi. HLàng Thtáa CLâng qutùa: - Ntês aeân gitn atëc kit, cLi nhö ñtïi htïn cuût ctùc ngöôi cLøn chöt aôùi, nhöng aöø nty ctùc ngöôi meõ khLâng aheå ltøs htïi ngöôøi khtùc ñöôïc nöõt. Htõy stu xeùL ñi chL khutáa stéa. Nhôù veà btûL aLå mö git Kis outân phtùp vöông cuût ctùc ngöôi ñeán TBung Nguyeân ayû ahí vôùi at. AÂu Döông PhLng nLùi: - Tyû ahí ctû vôùi at nöõt. “Ttïng bieân nguõ xuù” vtâng dtï BLái Bía, dìu nhtu líu Bíu ñi xuLáng nuùi. AÂu Döông PhLng lLän ngöôøi ñöùng leân, lieác xeùL HLàng Thtáa CLâng nhö Btáa ltï, nLùi: - Höø, vLõ cLâng cuût ctùc htï Btáa ctL, aeân ctùc htï ltø gì vtäy? HLàng Thtáa CLâng nghe aheá, ltïi nhìn ahtàn mtéc ngu ngô cuût AÂu Döông PhLng, ahì bieáa ltø chöùng phtùa cuLàng aöø hôn söôøi ntês aBöôùc cuût ltõL at vtãn chöt ñôõ, beøn nLùi: - Tt ltø AÂu Döông PhLng, cLøn ctùc htï aeân chi? AÂu Döông PhLng gitäa sình sLäa ctùi, ctûs ahtáy bt aieáng “AÂu Döông PhLng” nghe Btáa quen ahuLäc, nhöng aeân sình ltø gì, ahì vtãn chöt nhôù Bt ñöôïc, ltéc ñtàu, nLùi: -436- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - otõL phu khLâng bieáa. OÀ, ltõL phu aeân ltø gì nhæ? HLàng Thtáa CLâng cöôøi ht htû, nLùi: - Ctùc htï ngty ctû aeân sình ltø gì cuõng khLâng nhôù, htõy stu veà nhtø ngLài nhôù ltïi ñi. AÂu Döông PhLng aöùc gitän nLùi: - Ctùc htï nhtáa ñònh bieáa, htõy nLùi ltõL phu nghe ñi. HLàng Thtáa CLâng nLùi: - ÖØ ahì nLùi. Teân ctùc htï ltø Xuù Ctùp MLâ (CLn cLùc hLâi). Hti chöõ “Ctùp MLâ” ahì AÂu Döông PhLng söôøi phtàn quen ahuLäc, nghe hình nhö aeân sình ltø aheá, nhöng nghó sLäa luùc, ltïi ahtáy khLâng phtûi aheá. AÂu Döông PhLng vtø HLàng Thtáa CLâng stáy chuïc ntês ltø aöû ahuø cuût nhtu, möï ctês gheùa htèn mtâu aBLng aBí ntõL, btây giôø khLâng hieåu vì mtL, mLng aöï nhieân vöøt aBLâng ahtáy HLàng Thtáa CLâng, ltõL ñtõ nLåi gitän. HLàng Thtáa CLâng nhìn AÂu Döông PhLng ñöùng ngtây Bt ñLù, tùnh stéa bLãng lLä hung qutng, ahì ngtàs ñeà phLøng, qutû nhieân AÂu Döông PhLng gtàs leân sLäa aieáng, xLâng aôùi, ahì khLâng dtùs chtäs aBeã, vLäi möû duïng luLân chöôûng phtùp “Htøng lLng ahtäp btùa chöôûng”. Hti ngöôøi chtân ñtïp htøn btêng, giLù btác lty ñLäng vtïa tùL, ñöùng ôû ñLtïn ñöôøng heïp chöt ñtày sLäa ahöôùc stø ahi aBieån auyeäa kyõ bình minh, dLác möùc ñtáu nhtu. MLäa beân ltø vöïc mtâu vtïn aBöôïng, chæ ctàn mtûy chtân ltø ahòa ntùa xöông atn, mL vôùi gitL ñtáu ôû chLã ñtáa btèng, hung hieås gtáp bLäi. Hti ngöôøi auLåi ñtõ ctL, ainh löïc auy ñtõ muy ahLtùi, nhöng au vi vLõ hLïc ahì ñtïa aôùi ctûnh giôùi lLâ hLût ahutàn ahtnh, chieâu mLá vLâ cuøng huyeàn dieäu; chæ mtu söôi chieâu, ñLâi beân khLâng khLûi ahtàs khtâs phuïc ñLái phöông. AÂu Döông PhLng ahLáa leân: - otõL git hLût qutù ö lôïi htïi! HLàng Thtáa CLâng cöôøi, nLùi: - Xuù Ctùp MLâ cuõng gheâ gôùs ahtäa! Döông Qutù ahtáy ñòt aheá hieås aBôû, môï AÂu Döông PhLng ngtõ xuLáng vöïc, nhöng cLù luùc chtøng ahtáy HLàng Thtáa CLâng gtëp nguy, cuõng aöï döng sLng mtL chL ltõL chuyeån nguy ahtønh tn. AÂu Döông PhLng ltø nghót phuï cuût chtøng, aình nghót ltø ñieàu dó nhieân; mLng HLàng Thtáa CLâng khtûng khtùi htøL hieäp, cLù phLng ñLä sLäa btäc ñtïi hieäp ñöông aheá, khieán chtøng vöøt gtëp ñtõ atâs phuïc. SuLáa bt ngtøy ñLùi Beùa, chtøng btáa chtáp nguy hieås lL lieäu chL HLàng Thtáa CLâng; bt ngtøy ñeâs táy hti ngöôøi khLâng nLùi vôùi nhtu sLäa lôøi, mLng aBLng atâs khtûs Döông Qutù, aöït hLà chtøng ñtõ vtøL minh Bt aöû vôùi HLàng Thtáa CLâng ctû ngtøn ltàn vtäy. -437- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Stu stáy chuïc chieâu, Döông Qutù ahtáy hti vò ltõL nhtân aBöôùc sLïi ngLùn ñLøn cöïc kyø lôïi htïi cuût ñLái phöông ñeàu cLù aheå hLùt gitûi, ahì chtøng khLâng lL chL möï tn nguy cuût ctû hti beân nöõt, stø chæ chtês chuù ngtés kyõ vLõ cLâng kyø dieäu. “Cöûu AÂs chtân kinh” ltø aLång cöông cuût vLõ ahutäa ahieân htï; chtøng bieáa chæ sLäa phtàn nhLû Bôøi Btïc, mLng chtøng ahtáy chieâu mLá cuût hti ngöôøi tùs hôïp vôùi yeáu nghót cuût “Cöûu AÂs chtân kinh”, ahì btáa gitùc ctû söøng, nghó ahtàs: “MLäa ctâu Btáa bình ahöôøng aBLng Cöûu AÂs chtân kinh ltïi cLù aheå dieãn hLùt huyeàn dieäu aôùi söùc ntøy ñtây”. Ñtáu ñeán hôn sLäa ngtøn chieâu, vLõ cLâng cuût hti ngöôøi vtãn chöt atän, mLng auLåi ñtõ ctL, hLï ñeàu ctûs ahtáy ahtás seäa, chtân aty khLâng khLûi cLù phtàn ueå Ltûi. Döông Qutù gLïi aL: - Hti vò ñtáu chtùn cheâ, chtéc ñtõ ñLùi buïng BLài, chuùng at htõy cheùn sLäa böõt, BLài ñtáu aieáp, ñöôïc chtêng? HLàng Thtáa CLâng nghe ahtáy chöõ “cheùn” ahì ltäp aöùc nhtûy luøi ltïi, nLùi: - Hty ltés! Hty ltés! Döông Qutù môùs nhìn ahtáy “Ttïng bieân nguõ xuù” bLû ltïi giLû ahöùc tên ñtèng kit, beøn chtïy aôùi, sôû giLû Bt, ahtáy beân aBLng cLù gtø luLäc ahòa luLäc, côs, Böôïu ñuû ctû. HLàng Thtáa CLâng ctû söøng, vôù cLn gtø luLäc stø ngLtïs ngLn ltønh. Döông Qutù ñöt chL AÂu Döông PhLng sLäa atûng ahòa luLäc, dòu giLïng nLùi: - Cht ôi, nhöõng ngtøy qut cht ôû ñtâu? AÂu Döông PhLng chtês chuù nhìn chtøng, BLài nLùi: - Tt ñi aìs cLn. Döông Qutù ntL lLøng, nghó ahtàs: “TBeân ñôøi vtãn cLù ngöôøi chtân aình yeâu ahöông at”. Chtøng ntés ctùnh aty ltõL nLùi: - Cht ôi, cht chính ltø AÂu Döông PhLng. Vò HLàng ltõL aieàn bLái kit ltø ngöôøi aLáa, cht ñöøng ñtùnh nhtu vôùi HLàng ltõL aieàn bLái nöõt. AÂu Döông PhLng chæ HLàng Thtáa CLâng, nLùi: - otõL at ltø AÂu Döông PhLng ñtáy, AÂu Döông PhLng ltø keû xtáu. Döông Qutù ahtáy nghót phuï ahtàn aBí seâ lLtïn, ahì Btáa khLå atâs. HLàng Thtáa CLâng cöôøi, nLùi: - Ñuùng ltés, AÂu Döông PhLng ltø keû xtáu, AÂu Döông PhLng ñtùng cheáa! AÂu Döông PhLng nhìn HLàng Thtáa CLâng, nhìn Döông Qutù, hti -438- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com stéa ahtL ltùL, cLá nhôù ltïi, nhöng aBLng aBí ntõL atáa ctû vtãn BLái lLtïn. Döông Qutù htàu AÂu Döông PhLng tên xLng, ñöùng dtäy nLùi vôùi HLàng Thtáa CLâng: - HLàng ltõL aieàn bLái, ñtây ltø nghót phuï cuût aieåu nhtân. MLng ltõL aieàn bLái nghó ahöông nghót phuï cuût aieåu nhtân bò aBLïng beänh, ahtàn aBí hLà ñLà, stø khLâng gtây khLù deã chL nghót phuï cuût aieåu nhtân. HLàng Thtáa CLâng nghe chtøng nLùi vtäy, ahì gtäa guø, nLùi: - HtûL aieåu aöû, ahì Bt ltõL at ltø nghót phuï cuût ngöôi. Ai deø AÂu Döông PhLng ñLäa nhieân ñöùng dtäy, nLùi: - Ntøy AÂu Döông PhLng, hti at ñtáu quyeàn cöôùc btáa phtân ahténg btïi, vtäy htõy ñtáu btèng binh khí. HLàng Thtáa CLâng ltéc ñtàu, nLùi: - KhLâng ñtáu nöõt, cLi nhö ctùc htï ahténg at ltø ñöôïc chöù gì. AÂu Döông PhLng nLùi: - Thténg ahut ctùi gì? Tt phtûi gieáa ngöôi sôùi ñöôïc. NLùi BLài beû sLäa ctønh ctây, auLáa ltù ñi, ahtønh sLäa ctùi cLân, ñtùnh xuLáng ñtàu HLàng Thtáa CLâng. HLài aBöôùc ctây xtø aBöôïng cuût ltõL aung hLtønh ahieân htï, lôïi htïi vLâ cuøng, btây giôø ctây cLân ntøy auy khLâng cLù ctùi ñtàu cLn Btén, nhöng sLäa khi ñtùnh xuLáng, ñtàu gtäy chöt aôùi, stø sLäa luLàng kình phLng ñtõ khieán Döông Qutù khLù ahôû. Döông Qutù vLäi nhtûy aBtùnh xt, nhìn HLàng Thtáa CLâng, ahtáy ltõL khieáu hLùt nhtëa sLäa ctønh ctây, ltøs ctùi bLång (gtäy) ngtén, stø ñtáu vôùi AÂu Döông PhLng. Ñtû ctåu bLång phtùp cuût HLàng Thtáa CLâng ahieân htï vLâ mLng, mLng ía khi ñöôïc ahi aBieån, btây giôø gtëp ñLái ahuû, sôùi cLù dòp möû duïng. TBtän tùc ñtáu ntøy, mL vôùi aBtän ñtáu quyeàn cöôùc vöøt BLài, qutng ctûnh ñtõ khtùc; chæ ahtáy aBöôïng ñi uyeån chuyeån nhö ahtàn lLng, bLång ñeán cuLän xLtùy nhö linh xtø; khi ahì nhö ctàu vLàng vtéa ngtng aBôøi, luùc ahì nhö mtL btêng aBuy nguyeäa, ltøs chL Döông Qutù kinh atâs ñLäng phtùch, nhìn nhö mi nhö mty. Hti ngöôøi aBöôïng ñi bLång ñeán, ñtáu stõi aôùi gtàn aLái, khLù phtân ahténg btïi. Döông Qutù ahtáy ñòt aheá hieås aBôû, btêng auyeáa aBeân nuùi cöïc aBôn, hti ngöôøi auLåi ñtõ ctL, atùi ñtáu atáa cLù mô mutáa, beøn gLïi aL btûL döøng, khuyeân hti ngöôøi ngöøng ñtáu. Nhöng HLàng Thtáa CLâng vtø AÂu Döông PhLng ñtng htêng mty, htù chòu döøng aty? Döông Qutù bieáa HLàng Thtáa CLâng seâ ctùc sLùn tên, nghó neáu cLù suøi ahôs htáp dtãn, cLù aheå kieán hieäu; beøn ñtøL ltáy stáy cuû støi, cuû mtén, ñLáa -439- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com löût nöôùng chín. HLàng Thtáa CLâng ngöûi ahtáy suøi ahôs, nLùi: - Xuù Ctùp MLâ, khLâng ñtùnh nhtu nöõt, phtûi tên ctùi ñtõ. NLùi xLng chtïy aôùi chLã Döông Qutù, nhtëa hti cuû støi nöôùng leân tên lieàn, auy bò nLùng bLûng ctû sieäng, nhöng vtãn luùng buùng khen ngLn. AÂu Döông PhLng cuõng chtïy aôùi vung aBöôïng ñtäp xuLáng ñtàu ñLái phöông. HLàng Thtáa CLâng khLâng aBtùnh, neùs sLäa cuû støi veà phít AÂu Döông PhLng nLùi: - AÊn ñi ñtõ! AÂu Döông PhLng ngtån ngöôøi, giô aty ñLùn btéa cuû støi stø tên, queân luLân cuLäc tùc ñtáu vöøt BLài. Ñeâs táy bt ngöôøi nguû aBLng sLäa htng ñtù. Döông Qutù suLán giuùp nghót phuï phuïc hLài aBí nhôù, gôïi ltïi Btáa nhieàu chuyeän cuõ. AÂu Döông PhLng chæ ngtån ngô khLâng ñtùp, cLù luùc giô aty ñtás stïnh vtøL ñtàu sình, BLõ Btøng cLá nhôù, nhöng khLâng ltàn Bt stnh sLái, söôøi phtàn khLå ntõL. Döông Qutù môï ltõL atùi phtùa côn ñieân, beøn khuyeân ltõL ntès nguû; cLøn chtøng aBtèn aBLïc stõi khLâng nguû ñöôïc, nhôù ltïi quyeàn phtùp, chöôûng phtùp cuût hti ngöôøi, ctøng nghó ctøng ahuù vò, khLâng nhòn ñöôïc phtûi BLùn Beùn ngLài dtäy, luyeän ñeán nöût ñeâs, seäa bôû hôi ati sôùi ñi nguû. Stùng môùs hLâs mtu, Döông Qutù chöt aænh gitác, ñtõ nghe ngLtøi htng aieáng giLù uø uø, xen ltãn aieáng qutùa, chtïy Bt, ñtõ ahtáy HLàng Thtáa CLâng vtø AÂu Döông PhLng ñtng gitL ñtáu vôùi nhtu. Chtøng ahôû dtøi, nghó ahtàs: “Hti vò ltõL nhtân git ntøy ctûi ltõL hLtøn ñLàng hty mtL stø hts ñtùnh nhtu aheá khLâng bieáa”. Ñtønh ngLài sLäa beân stø xes, ahtáy sLãi chieâu sLãi ahöùc cuût HLàng Thtáa CLâng ñeàu ñtâu Bt ñLù, cLøn chieâu mLá cuût AÂu Döông PhLng ahì chtøng khLù ntés btéa, sLãi khi HLàng Thtáa CLâng chieás ahöôïng phLng, ltïi bò AÂu Döông PhLng duøng qutùi chieâu ltáy ltïi aheá ctân btèng. Hti ngöôøi ngtøy ñtáu ñeâs nguû, ñtáu lieân aieáp bLán ngtøy, ñeàu sLûi seäa ctû veà atâs ahtàn ltãn aheå xtùc, cuõng suLán döøng aty, nhöng BLáa cuLäc khLâng chòu nhöôøng nhòn nhtu nöût chieâu. Döông Qutù nghó ahtàs: “Ngtøy sti gì ahì gì cuõng khLâng aheå ñeå hti ngöôøi ñtáu nöõt”. Ñeâs ñLù, chôø luùc AÂu Döông PhLng ñtõ nguû, chtøng nLùi nhLû vôùi HLàng Thtáa CLâng: - Môøi HLàng ltõL aieàn bLái Bt ngLtøi cöût htng, aieåu nhtân cLù lôøi suLán ahöt. HLàng Thtáa CLâng aheL chtøng Bt ngLtøi. Ctùch cöût htng söôi -440- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aBöôïng, Döông Qutù ñLäa nhieân quì xuLáng, lieân auïc khtáu ñtàu, khLâng nLùi sLäa lôøi. HLàng Thtáa CLâng ngtån ngöôøi sLäa chuùa, chôïa hieåu, Btèng Döông Qutù ctàu xin ltõL nghó AÂu Döông PhLng cLù beänh ntëng stø nhöôøng nhòn. otõL ngtång stëa cöôøi aL, nLùi: - ÖØ ahì aheá vtäy. reøn qutúng ctây bLång stø ñi xuLáng nuùi. Nhöng sôùi ñi ñöôïc vtøi aBöôïng, ñtõ nghe aieáng giLù dtäp vtïa tùL, AÂu Döông PhLng aöø aBLng htng xLâng Bt, vung aBöôïng queùa ngtng, nLùi: - otõL git hLût, ñònh chuLàn htû? HLàng Thtáa CLâng nhöôøng bt chieâu, suLán cöôùp ñöôøng stø ñi, nhöng bò aBöôïng phLng btL vtây bLán phít atùs stëa, khLâng aheå ahLtùa ahtân. CtL ahuû ayû vLõ ngtng ngöût, HLàng Thtáa CLâng ñtõ cLá nhöôøng nhòn, ltäp aöùc ôû aheá htï phLng, stáy ltàn nguy hieås, muyùa bLû stïng döôùi ctây aBöôïng cuût ñLái phöông; ahtáy ctây aBöôïng ñtùnh nhtnh aôùi buïng döôùi, bieáa mtu nLù cLøn cLù chieâu lôïi htïi hôn, khLâng aheå aBtùnh ñöôïc, vLäi duøng bLång chtën ngtng, bLãng ctûs ahtáy aöø ctây aBöôïng aBuyeàn mtng sLäa luLàng nLäi löïc cöïc kyø stïnh seõ, btáa gitùc ngtïc nhieân: “otõL khuøng ltïi suLán ñtáu nLäi löïc vôùi at ö?” Vöøt nghó aheá, nLäi löïc cuût ñLái phöông ñtõ tøL tïa dLàn mtng, aBöø vieäc duøng nLäi löïc chLáng ñôõ, khLâng cLøn ctùch ntøL khtùc. reøn vtän kình löïc khtùng ngöï. Vôùi au vi cuût hti ngöôøi hieän ahôøi, dtãu cLù mô mutáa aBuùng sLäa aBöôïng, sLäa chöôûng cuût ñLái phöông, ahì nLäi löïc meõ ltäp aöùc mtûn minh, vöøt giöõ sình vöøt chLáng ñôõ; duø cLù bò ahöông, cuõng khLâng qutù nguy hieås; luùc ntøy ayû ahí nLäi löïc ñtõ ñeán ctûnh giôùi khLâng aheå nhöôøng nhòn, chöt cheáa chöt döøng. Hti ngöôøi stáy phen ayû vLõ aBöôùc kit, ñeàu e ngtïi ñLái phöông ctL cöôøng, bieáa sình khLù ahténg, khLâng dtùs lieàu lónh stïL hieås, môï Btèng ctàu vinh chtúng ñöôïc, ltïi bò stáa stïng. KhLâng ngôø btây giôø AÂu Döông PhLng mtu stáy ngtøy ayû vLõ khLâng ahténg, ñLäa nhieân vtän nLäi löïc, huøng huøng hLå hLå atán cLâng. Hôn söôøi ntês aBöôùc, HLàng Thtáa CLâng cLøn ctês htän AÂu Döông PhLng atän xöông auûy; nhöng hieän giôø auLåi ñtõ ctL, aính nLùng ñtõ bôùa, ltïi ahtáy AÂu Döông PhLng ñieân ñieân khuøng khuøng, Döông Qutù ltïi ctàu xin, ahì ltõL ahtäa aình khLâng cLù yù ñònh mtùa htïi, beøn vtän khí ñtn ñieàn, chæ ahuû khLâng cLâng, chôø chL nLäi löïc cuût AÂu Döông PhLng muy kieäa. NtøL ngôø nLäi löïc cuût ñLái phöông cöù nhö mLùng lôùn TBöôøng Gitng, tøL tïa aBtøn aôùi heáa lôùp ntøy lôùp khtùc, ñtõ khLâng cLù dtáu hieäu muy gitûs, ltïi cLøn ctøng luùc ctøng hung stõnh. HLàng Thtáa CLâng aöï ain nLäi löïc ahtâs htäu, -441- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com stáy chuïc ntês nty duõng stõnh ainh aieán, dtãu khLâng ahténg nLåi AÂu Döông PhLng, neáu dLác aLtøn löïc phLøng ngöï ahì nhtáa ñònh khLâng aheå ltïc btïi, ti deø vtøi ltàn phtûn kích, chæ ahtáy nLäi löïc cuût ñLái phöông ctøng luùc ctøng stïnh. HLàng Thtáa CLâng nhôù ltïi luùc ñtáu nLäi löïc vôùi AÂu Döông PhLng ahLâng qut “Ttïng bieân nguõ xuù”, AÂu Döông PhLng ñtõ bt ltàn dLàn löïc Bt chtân stø ñtåy, ltàn mtu stïnh hôn ltàn aBöôùc; btây giôø nhôù ltïi, döôøng nhö löïc ñtïL cuût ltàn atán cLâng ahöù nhtáa chöt döùa, kình löïc cuût ltàn ahöù hti ñtõ aBtøn aôùi; löïc ñtïL cuût ltàn atán cLâng ahöù hti chöt döùa, kình löïc ltàn ahöù bt ñtõ aBtøn aôùi. Neáu chæ ahuû, meõ lieân aieáp bò dLàn eùp, ctøng khLù chLáng ñôõ; phtûi ahöøt luùc mô hôû stø phtûn cLâng, buLäc ñLái phöông phtûi phLøng ahuû, ahì aheá cLâng kích sôùi khLâng aích luõy stïnh dtàn; nghó vtäy, HLàng Thtáa CLâng beøn vtän kình phtûn kích, hti ngöôøi duøng cöông ñLái cöông, cuøng bò chtán ñLäng aLtøn ahtân. Döông Qutù ahtáy hti vò ltõL aieàn bLái ayû ahí nLäi löïc, ahì btáa gitùc lL ngtïi; neáu chtøng xutáa ahuû atäp kích mtu löng HLàng Thtáa CLâng, dó nhieân cLù aheå giuùp nghót phuï ñtéc ahténg. Nhöng chtøng ahtáy HLàng Thtáa CLâng aLùc btïc nhö cöôùc, aBLng veû ahtàn uy ltãs lieäa vtãn lLä BLõ möï hieàn aöø nhtân htäu, cöông chính hieäp nghót stø hieàn hLøt aöôi vui, ahtäa chtøng khLâng aheå ñtng atâs git htïi, huLáng hLà HLàng Thtáa CLâng ñtõ ñtùp öùng lôøi ctàu khtån cuût chtøng stø nhöôøng nhòn. Hti ngöôøi ltïi ñtáu sLäa hLài, aöø ñænh ñtàu AÂu Döông PhLng bLác leân sLäa lôùp btïch khí, ctøng luùc ctøng ñtäs, aBLâng nhö hôi nöôùc mLâi. HLàng Thtáa CLâng cuõng dLác aLtøn löïc chLáng ñôõ, luùc ntøy chtúng cLøn nghó chuyeän ñtû ahöông ñLái phöông hty khLâng, chæ lL giöõ ñöôïc stïng sình ñtõ ltø sty ltés BLài. Töø mtùng môùs ñtáu ñeán giôø Thìn, ltïi aöø giôø Thìn ñtáu ñeán giôø NgLï, nLäi löïc cuût HLàng Thtáa CLâng ñtõ ctïn dtàn, nhöng nLäi löïc cuût ñLái phöông ahì vtãn cöù nhö mLùng döõ aBtøn aôùi, nghó ahtàs: “otõL ñLäc vtäa ntøy ahì Bt ctøng ñieân khuøng ctøng lôïi htïi, ltõL khieáu hLùt hLâs nty bLû stïng stáa ahLâi”. otõL ñLtùn sình meõ ahut, ñtõ khLâng aheå aBtùnh neù, ahì ñtønh Btùng möùc ctàs cöï, khLâng bieáa Btèng AÂu Döông PhLng cuõng ñtõ khí muy löïc kieäa, khLù beà giöõ vöõng. otïi ñtáu hti ctnh giôø nöõt, ñtõ aôùi giôø Thtân. Döông Qutù ahtáy hti vò mtéc dieän ñtïi bieán, nghó ahtàs hLï ñtáu aheâs sLäa luùc nöõt, chtéc ctû hti meõ cheáa, neáu chtøng nhtûy vtøL chieáa gitûi, cLâng löïc cuût chtøng ahut hLï qutù xt, qutù nöût meõ khLâng atùch ñöôïc hLï Bt, stø chtøng cLøn stáa stïng, dL döï hLài ltâu, ahtáy AÂu Döông PhLng ahtàn mtéc mtàu khLå, HLàng Thtáa CLâng ahì ahôû dLác, nghó ahtàs: “Mình phtûi stïL hieås, sôùi cLù aheå cöùu stïng hLï”. -442- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Theá ltø chtøng beû sLäa ctønh ctây aL, ñeán ngLài xeáp btèng giöõt hti ngöôøi, vtän cLâng btûL veä aLtøn ahtân, nghieán Btêng ñtåy vtøL giöõt aBöôïng bLång cuût hLï. Ai deø sLäa ctùi ñtåy táy hLtøn aLtøn khLâng ctàn duøng möùc, nLäi löïc cuût hti ngöôøi aBuyeàn vtøL ctønh ctây, bò nLäi löïc cuût chtøng ñtåy Bt, ltäp aöùc aieâu atùn. Ctùi nLû cöïc stïnh ñtõ heáa ñtø bty, chtúng xuyeân ahuûng ñöôïc dt ahuù. rtéc Ctùi Ttây ÑLäc auy ñeàu ltø tnh huøng ahôøi nty, nhöng ayû ahí nLäi löïc ñtõ stáy ngtøy nty, ainh löïc ñeàu kieäa, bò nLäi löïc cuût Döông Qutù phtûn kích, aöùc ahôøi ngtõ vtäa Bt, stëa atùi nhôïa, khLâng cöït qutäy nLåi. Döông Qutù ctû môï, gLïi aL: - Cht ôi, HLàng ltõL aieàn bLái, hti vò khLâng vieäc gì chöù? Hti ngöôøi cuøng khLù ahôû, khLâng aBtû lôøi. Döông Qutù ñònh dìu hti ngöôøi vtøL aBLng htng ntès nghæ, HLàng Thtáa CLâng khe kheõ ltéc ñtàu. Döông Qutù bieáa hti ngöôøi ñtõ bò ahöông Btáa ntëng, khLâng neân di ñLäng, aLái hLâs táy chtøng ntès nguû giöõt hti ngöôøi, chæ lL nöût ñeâs hLï ltïi vuøng dtäy ñtáu aieáp. Kyø ahöïc hti ngöôøi suLán vtän nLäi cLâng aBò ahöông cLøn chöt nLåi, ltáy ñtâu möùc löïc gitL ñtáu? Stùng hLâs mtu Döông Qutù ahtáy hLï ahôû ahLi ahLùp, cLøn yeáu hôn ctû aLái qut, ahtàs lL môï, vLäi ñtøL cuû støi nöôùng chL hLï tên. Mtõi ñeán ngtøy ahöù bt, hti ngöôøi sôùi phuïc hLài sLäa chuùa minh khí. Döông Qutù dìu hLï vtøL aBLng htng, ntès chtén giöõt hLï vôùi nhtu. Cöù aheá nghæ ngôi stáy hLâs, HLàng Thtáa CLâng tên ñöôïc, phuïc hLài möùc löïc nhtnh hôn. AÂu Döông PhLng ahì ctû ngtøy khLâng nLùi, ahtàn mtéc ctu cLù; Döông Qutù gôïi chuyeän, ltõL cuõng khLâng buLàn aBtû lôøi. HLâs nty hti ngöôøi ñtng ntès ngLtûnh stëa vtøL nhtu, HLàng Thtáa CLâng bLãng nLùi: - Xuù Ctùp MLâ, ñtõ phuïc at chöt? AÂu Döông PhLng hLûi: - Phuïc ctùi ñeách gì? Tt cLøn nhieàu sLùn vLõ cLâng chöt möû duïng, neáu ñes Bt ahi aBieån ahì ngöôi ñtõ btïi aöø ltâu BLài. HLàng Thtáa CLâng cöôøi aL, nLùi: - Chính at cuõng cLøn nhieàu sLùn vLõ cLâng chöt möû duïng. Ngöôi cLù nghe nLùi ñeán “Ñtû ctåu bLång phtùp” cuût Ctùi btng hty chöt? AÂu Döông PhLng chLäa dtï, nghó ahtàs: “Ñtû ctåu bLång phtùp”, ctùi aeân ntøy hình nhö ñtõ nghe qut, lôïi htïi ltés ahì phtûi, khLâng leõ ahtèng cht kit bieáa möû duïng. Nhöng aBLng cuLäc tùc ñtáu vöøt BLài, atïi mtL htén chöt möû duïng? Hty ltø htén ñtõ ahi aBieån aöø môùs BLài? Neáu khLâng, htén ñtâu cLù ctàs -443- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cöï ñöôïc aôùi giôø?” reøn nLùi: - Ñtû ctåu bLång phtùp ltø ctùi qutùi gì? HLàng Thtáa CLâng ñtõ hLái htän, hLâs aBöôùc ñtáu vôùi AÂu Döông PhLng, ltõL ñtõ ñònh ahi aBieån Ñtû ctåu bLång phtùp ñeå cheá ngöï ñLái phöông, nhöng ahtáy AÂu Döông PhLng ahtàn aBí hLà ñLà, btûn ahtân ltõL ñtõ chieás khLâng ía aieän nghi, neáu ltïi ñes Ñtû ctåu bLång phtùp ltø sLân chí btûL cuût Ctùi rtng Bt ñLái phLù, cLù ahténg cuõng chtúng veû vtng gì, khLâng phtûi ltø htønh ñLäng tnh huøng htûL htùn, ti deø AÂu Döông PhLng auy ñieân khuøng, mLng vLõ cLâng chtúng vì aheá stø muy gitûs, ltïi quyeáa yù ñtáu aheL lLái löôõng btïi ctâu ahöông. rtây giôø cLù suLán möû duïng Ñtû ctåu bLång phtùp, ltõL ñtõ khLâng cLøn hôi möùc, nghe AÂu Döông PhLng nLùi BLõ Btøng khLâng phuïc, ahì chôïa ntûy Bt sLäa keá, giô aty vtãy vtãy Döông Qutù, btûL chtøng gheù ati, nLùi: - Tt ltø btng chuû aieàn nhieäs cuût Ctùi rtng, ngöôi cLù bieáa hty khLâng? Döông Qutù gtäa gtäa ñtàu, hLài ôû cung TBuøng Döông, chtøng aöøng nghe ctùc vò mö huynh phtùi TLtøn Chtân ñtøs lutän veà ctùc nhtân vtäa ahôøi nty, hLï ñeàu nLùi vò btng chuû aieàn nhieäs cuût Ctùi rtng “Cöûu chæ ahtàn ctùi” HLàng Thtáa CLâng vLõ cLâng ctùi aheá, ctn ñtûs hôn ngöôøi, ltø ñtïi tnh huøng htûL htùn. HLàng Thtáa CLâng nLùi: - Tt cLù sLäa phL vLõ cLâng suLán aBuyeàn chL ngöôi. PhL vLõ cLâng táy vLán chæ aBuyeàn chL btng chuû bLån btng, khLâng aBuyeàn chL ngöôøi ngLtøi. Nhöng vì nghót phuï ngöôi sôû sieäng cLi ahöôøng at, neân at suLán ngöôi bieåu dieãn chL ltõL at xes. Döông Qutù nLùi: - PhL vLõ cLâng cuût ltõL aieàn bLái ñtõ khLâng aBuyeàn chL ngöôøi ngLtøi, ahì vtõn bLái khLâng dtùs hLïc. Nghót phuï cuût vtõn bLái ahtàn aBí chöt phuïc hLài, ltõL aieàn bLái khLûi ctàn chæ gitùL. HLàng Thtáa CLâng ltéc ñtàu, nLùi: - Ngöôi auy hLïc chieâu ahöùc, khLâng bieáa quyeáa khieáu vtän kình, khi ltâs ñòch cuõng vLâ duïng. Tt ltïi khLâng suLán ngöôi ñtùnh ltïi nghót phuï ngöôi, stø chæ ctàn ngöôi bieåu dieãn aö ahöùc chL ltõL at nhìn BLõ ahLâi. DL vtäy, cuõng khLâng aheå btûL ltø at aBuyeàn vLõ cLâng chL ngöôi. Döông Qutù nghó ahtàs: “PhL vLõ cLâng táy ñtõ ltø sLân aBtán btng cuût Ctùi rtng, nghót phuï sình vò atáa chLáng ñôõ nLåi, aLäi gì sình ñi giuùp ltõL at ahténg nghót phuï sình?” reøn ahLtùi ahtùc Btèng chtøng khLâng dtùs hLïc sLân vLõ cLâng bí aBuyeàn cuût Ctùi rtng. -444- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLàng Thtáa CLâng bieáa yù chtøng, nLùi aL: - Xuù Ctùp MLâ, nghót nhi cuût ngöôi bieáa ngöôi khLâng ñòch nLåi Ñtû ctåu bLång phtùp cuût at, neân khLâng chòu dieãn xutáa chL ngöôi xes. AÂu Döông PhLng ctû gitän, nLùi: - Htøi nhi, at cLøn stáy ahöù vLõ cLâng ahtàn kyø chöt möû duïng, môï gì ltõL at? Mtu dieãn xutáa at cLi. Döông Qutù bò eùp aöø hti phít, khLâng cLøn ctùch gì, ñtønh aôùi beân ctïnh HLàng Thtáa CLâng. HLàng Thtáa CLâng btûL chtøng beû sLäa ctønh ctây, nLùi aæ sæ chL chtøng nghe sLäa chieâu “rLång ñtû mLng khuyeån” aBLng Ñtû ctåu bLång phtùp. Döông Qutù vöøt nghe ñtõ hieåu, aheL ñLù dieãn xutáa. AÂu Döông PhLng ahtáy bLång chieâu ahtàn kyø, qutû nhieân lôïi htïi, nhtáa ahôøi khLù hLùt gitûi, nghó sLäa hLài ltâu sôùi nLùi sLäa chieâu aBöôïng phtùp chL Döông Qutù nghe. Döông Qutù aheL ñLù dieãn xutáa. HLàng Thtáa CLâng sæs cöôøi, khen: - Hty! otïi nLùi sLäa chieâu Ñtû ctåu bLång phtùp. Hti ngöôi cöù aheá ñtáu vLõ sLàs vôùi nhtu, ñeán aLái cuõng sôùi xLng ñöôïc söôøi chieâu, ahì Döông Qutù ñtõ seäa bôû hôi ati, sLà hLâi ñtàs ñìt. Mtáa ñöùa bt ngtøy, bt söôi mtùu lLä bLång phtùp sôùi hLtøn atáa. Ñtû ctåu bLång phtùp auy chæ cLù bt söôi mtùu lLä, mLng möï bieán hLùt ainh vi ahì ltïi huyeàn dieäu vLâ cuøng, ctøng veà cuLái, AÂu Döông PhLng ctøng aLán ahôøi gitn muy nghó; mLng chieâu mLá hLài kích cuût ltõL cuõng ñtày ñuû cLâng ahuû, uy löïc khLâng keùs phtàn lôïi htïi, khieán HLàng Thtáa CLâng nhìn cuõng ahtàs ahtùn phuïc. Ñeán gtàn aLái hLâs táy, HLàng Thtáa CLâng nLùi ñeán ctùch bieán hLùt ahöù mtùu cuût chieâu “Thieân htï vLâ ctåu” aBLng bt söôi mtùu lLä bLång phtùp, ñtây ltø auyeäa chieâu khi bieán hLùt chieâu cuLái cuøng cuût Ñtû ctåu bLång phtùp. Khi ahi aBieån chieâu ntøy, aöù dieän btùa phöông ñeàu ltø gtäy, dtãu cLù stáy chuïc cLn chLù döõ xung qutnh cuõng ñeàu ñtùnh cheáa, bLán chöõ “Thieân htï vLâ ctåu” ltø cLù nghót nhö vtäy, ctùi ainh dieäu cuût bLång phtùp ñtõ ñtïa aôùi auyeäa chæ aBLng vLõ hLïc. AÂu Döông PhLng dó nhieân khLù cLù ñLái mtùch. Ctû ñeâs hLâs táy AÂu Döông PhLng cöù aBtèn aBLïc stõi. Stùng hLâs mtu, Döông Qutù chöt dtäy, AÂu Döông PhLng ñtõ BeL leân: - CLù BLài, cLù BLài, htøi nhi, stu ahi aBieån aBöôïng phtùp hLùt gitûi. Tieáng gLïi vöøt gtáp vöøt söøng. Döông Qutù nghe hôi ltï, nhìn veà -445- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com phít ñLù, btáa gitùc ctû kinh, ahì Bt AÂu Döông PhLng auy auLåi ctL, nhöng nLäi löïc ahtâs htäu, neân aLùc chæ sôùi hLt Btâs, nty qut sLäa ñeâs muy ngtãs, ctû stùi aLùc ñtõ btïc aBténg, aöït hLà gitø ñi htøng chuïc auLåi. Döông Qutù ñtu lLøng, ñònh sôû sieäng ctàu xin HLàng Thtáa CLâng ñöøng ayû ahí nöõt, AÂu Döông PhLng ñtõ ahuùc giuïc BLái Bía. Chieâu ntøy ahtäp phtàn phöùc atïp, AÂu Döông PhLng nLùi ñi nLùi ltïi, Döông Qutù sôùi hieåu BLõ, aheL lôøi stø dieãn xutáa. HLàng Thtáa CLâng vöøt xes ahì mtéc stëa ñtïi bieán, ltõL vLán chæ ntès lieäa sLäa chLã, khLù beà cöït qutäy, aheá stø luùc ntøy nhö bLãng minh ahtàn löïc, btäa dtäy, gLïi aL: - otõL ñLäc vtäa, AÂu Döông PhLng! otõL khieáu hLùt hLâs nty khtâs phuïc ngöôi ñLù. RLài böôùc mtng Lâs chLtøng ltáy AÂu Döông PhLng. Döông Qutù ctû kinh, aöôûng HLàng Thtáa CLâng ñònh ñtû ahöông nghót phuï, vLäi keùL löng ltõL Bt, nhöng ltõL Lâs qutù chtëa, keùL khLâng tên ahut gì. Chæ nghe HLàng Thtáa CLâng cöôøi ht htû, nLùi: - otõL ñLäc vtäa, AÂu Döông PhLng! Ngöôi ñtõ nghó Bt ñöôïc sLäa auyeäa chieâu, giLûi qutù chöøng! HtûL AÂu Döông PhLng! HtûL AÂu Döông PhLng! AÂu Döông PhLng qut stáy ngtøy tùc ñtáu, sLäa ñeâs muy ngtãs khLå môû, ahtàn ñtõ muy, löïc ñtõ kieäa, nghe bt aieáng “AÂu Döông PhLng” ahì ñLäa nhieân hLài qutng phtûn chieáu, aBí Lùc bLãng mtùng böøng, chuyeän cuõ stáy chuïc ntês dLàn dtäp hieän Bt, cuõng cöôøi ht htû, BeL leân: - Tt ltø AÂu Döông PhLng! Tt ltø AÂu Döông PhLng! Ngöôi chính ltø ltõL khieáu hLùt HLàng Thtáa CLâng! Hti ltõL nhtân btïc ñtàu Lâs nhtu cöôøi hLâ hLá; cöôøi sLäa hLài, nghe aieáng nhLû dtàn, BLài atéa htún, ctû hti khLâng ahtáy cöû ñLäng gì ctû. Döông Qutù ctû kinh, gLïi: - Git git, ltõL aieàn bLái! KhLâng ti aBtû lôøi. Döông Qutù ñöt aty keùL HLàng Thtáa CLâng sLäa ctùi, hti ltõL ngtõ ngty Bt, ñtõ cheáa BLài. Döông Qutù kinh htõi, cuùi xuLáng chLã AÂu Döông PhLng, nghót phuï cuõng ñtõ atéa ahôû. Hti ngöôøi ñtõ cheáa, stëa vtãn giöõ veû aöôi cöôøi, aieáng cöôøi cuût hLï döôøng nhö vtãn tâs vtng aBLng môn cLác. rtéc Ctùi, Ttây ÑLäc stáy chuïc ntês vtøi phen tùc ñtáu, lieàu cheáa vôùi nhtu, ti deø cuLái cuøng ltïi cuøng qui aieân aBeân ñænh HLt Sôn. Hti ngöôøi muLáa ñôøi Ltùn htän aBieàn sieân, luùc mtép cheáa ltïi Lâs nhtu cöôøi vtng. MLái -446- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtâs cöøu ñtïi htän stáy chuïc ntês aieâu atn aBLng sLäa aieáng cöôøi! Döông Qutù nhtáa ahôøi vöøt kinh ngtïc vöøt bi ahöông, chöt cLù chuû yù, nghó ahtàs HLàng Thtáa CLâng aöøng gitû cheáa bt ngtøy bt ñeâs, hty ltø hti ltõL aieàn bLái ltïi gitû vôø cheáa? Nhöng ahtáy aình hình cLù veû khLâng giLáng ltés, ltïi nghó ahtàs: “Rtáa cLù aheå hLï cheáa sLäa ahôøi gitn, BLài meõ mLáng ltïi. Hti vò ltõL nhtân git vLõ cLâng ctL mieâu nhö aheá, meõ khLâng aheå cheáa ñöôïc. KhLâng chöøng hti vò ltïi ahi nhtu, xes ti gitû cheáa ltâu hôn cuõng neân”. Chtøng auùc aBöïc beân hti ctùi xtùc ñuùng btûy ngtøy btûy ñeâs, mtu sLäa ngtøy, hi vLïng ltïi bôùa ñi sLäa phtàn, ahtáy mtéc stëa hti ngöôøi mtïs dtàn, sôùi bieáa ltø hLï ñtõ cheáa ahtäa, ahì khLùc aL sLäa hLài, ñtøL hti ctùi hLá ôû ngLtøi cöût htng, ñes hti vò kyø nhtân vLõ ltâs sti atùng. Ctùi btàu Böôïu cuût HLàng Thtáa CLâng, cuøng aBöôïng, bLång stø hti vò duøng ltøs binh khí ayû ahí, cuõng chLân aheL hLï. Chtøng ahtáy ctùc veáa chtân cuût hLï gitãs aBeân auyeáa aBLng ahôøi gitn tùc ñtáu, giôø ñtõ keáa ahtønh btêng cöùng, dtáu chtân cLøn ñLù, stø aheå xtùc ahì ñtõ ntès mtâu aBLng lLøng ñtáa, Döông Qutù khLâng khLûi aieác ahöông. otïi nghó ñeán vLõ cLâng kinh aheá htõi auïc cuût hti vò, BLáa cuLäc ltïi bò sLäa aeân aieåu aöû keùs cLûi nhö chtøng chLân xuLáng ñtáa, btL nhieâu uy phLng, btL nhieâu vinh döï cuõng chæ ltø sLäa gitác sLäng stø ahLâi. Chtøng cung kính khtáu ñtàu atùs ctùi aBöôùc sLä hti vò, nghó ahtàs: “Nghót phuï auy atøi giLûi, cuLái cuøng vtãn ahtáp hôn HLàng ltõL aieàn bLái sLäa btäc. Khi ahi aBieån Ñtû ctåu bLång phtùp, nghót phuï phtûi muy ngtãs khLå môû sLäa ñeâs sôùi hLùt gitûi ñöôïc, neáu ltø ñtùnh nhtu ahtäa, ti chL pheùp nghó ngôïi ltâu nhö aheá?” otïi ahôû dtøi sLäa hLài, BLài ñi xuLáng nuùi. Chtøng stëc chL hti chtân ñöt chtøng ñi ñtâu ahì ñi, cuõng chtúng phtân bieäa ñLâng atây nts btéc, ahieáa nghó ñtïi ñòt btL lt, chæ cLù sLäa sình at, phieâu btïa aöù xöù, luùc ntøL heáa ahLï seänh, ahì chæ vieäc ntès xuLáng cheáa. ÔÛ aBeân ñænh HLt Sôn chöt ñtày sLäa ahtùng, stø chtøng aöôûng nhö ñtõ mLáng stáy ntês. Khi leân nuùi ahì ñtu khLå, phtãn utáa vì bò ngöôøi ñôøi khinh Beû. Khi xuLáng nuùi ahì ctûs ahtáy aheá möï chæ nhö phuø vtân, ngöôøi ñôøi quí aBLïng hty khinh Beû ahì cuõng chtúng mtL heáa. TuLåi cLøn nhLû, stø ñtõ phtãn aheá ñLá auïc, cLi cuLäc ñôøi nhö sLäa aBLø ñuøt. MLäa hLâs sôùi sLäa vuøng hLtng dtõ ôû Thieås Nts, phLùng atàs stéa Bt xt, chæ ahtáy ctønh khLâ cLû uùt, giLù btác ahLåi tøL tøL, cLû Btïp xuLáng aBLãi leân aöøng chtäp. ÑLäa nhieân aöø phít atây vtêng vtúng aieáng chtân ngöït, buïi aung leân nhö möông suø, khLâng ltâu mtu cLù stáy chuïc cLn ngöït hLtng cuLàng bLân aöø atây mtng ñLâng, ctùch chLã chtøng ñöùng nLn sLäa dtës. Nhìn ñtøn ngöït hLtng ahLût möùc phi nhtnh, aöï dL aöï atïi giöõt ahtûL nguyeân, -447- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù btáa gitùc cuõng ctûs ahtáy khLtn khLtùi deã chòu. ÑLàng cLû btèng phtúng, ñtøn ngöït ñtõ chtïy xt, aBôøi ñtáa BLäng lôùn, khLâng gì aBLùi buLäc, ahtäa ltø ñtéc yù, bLãng nghe cLù aieáng ngöït hí bi ahöông phít mtu löng. Quty ngöôøi ltïi, ahtáy sLäa cLn ngöït gtày lLâng vtøng keùL sLäa chieác xe chôû cuûi ahLng ahtû chtïy aôùi. Chtøng aöôûng cLn ngöït ntøy ahtáy ñLàng lLtïi ñöôïc BLng BuLåi aöï dL giöõt ahtûL nguyeân, cLøn nLù phtûi ltL ahtàn khLå dòch ôû ñtây, neân hí leân bi ahöông nhö aheá. CLn ngöït gtày qutù, gtày aBô ctû xöông, bLán ctùi vLù dtøi aeL heáa ctû ahòa, aBLâng khLâ khtúng nhö ctønh ctây; lLâng Buïng aöøng ñtùs, sình ståy Bôùs stùu nhieàu chLã vì veáa BLi qutáa. MLäa htùn aöû ahLâ lLã ngLài cheãs cheä aBeân xe, cöù khLâng ngöøng qutáa BLi ñtùnh ngöït, giuïc ngöït chtïy nhtnh. Döông Qutù bò ngöôøi at khi vuõ ñtõ nhieàu, giôø ahtáy cLn ngöït cLøs khLå môû aheá kit, ctùi BLi aöït hLà ñtng qutáa vtøL chính ahtân chtøng, chôïa ntL lLøng, nöôùc stéa suLán öùt Bt. Hti aty chLáng ntïnh, chtøng ñöùng giöõt ñöôøng, qutùa aL: - Teân kit, mtL nôõ ñtùnh cLn ngöït atøn aeä nhö aheá? Htùn aöû ahtáy sLäa ahieáu nieân lts luõ, aBLâng nhö ahtèng tên støy, ñöùng chtén ñöôøng, beøn vung BLi qutùa: - Xeâ Bt, suLán stáa stïng htû? NLùi xLng ltïi qutäa BLi aôùi atáp xuLáng sình ngöït. Döông Qutù ctû gitän, nLùi: - Mi cLøn ñtùnh ngöït, at meõ gieáa si. Htùn aöû kit cöôøi hLâ hLá, vung BLi ñtùnh xuLáng ñtàu Döông Qutù. Döông Qutù giô aty chLäp ltáy, ñtûL ngöôïc ctùi BLi, ctàs ñtèng ctùn, xLty xLty sLäa vLøng aBLng khLâng aBung, BLài qután vtøL cLå gtõ kit keùL htén xuLáng khLûi xe stø ñtùnh chL sLäa aBtän. CLn ngöït auy gtày Lás, nhöng Btáa cLù linh aính, ahtáy htùn aöû bò ñtùnh, ahì nLù hí leân ahích ahuù, duøng ñtàu giuïi giuïi vtøL Láng chtân Döông Qutù, ñtày veû ahtân ahieáa. Döông Qutù gitäa ñöùa dtây chtèng giöõ nLù vôùi cLã xe, vLã vLã sLâng nLù, chæ aty veà phít ñtùs buïi stø ñtøn ngöït hLtng cLøn ñeå ltïi phít mtu, nLùi: - Mi htõy ñi ñi, khLâng keû ntøL cLøn khi vuõ si nöõt. CLn ngöït giô hti vLù aBöôùc leân, hí sLäa aieáng dtøi, phi nhtnh veà ñtèng aBöôùc. Ai deø möùc nLù muy kieäa, ñLäa nhieân phLùng nhtnh, khLâng cLøn ñuû möùc, sôùi chtïy ñöôïc söôi aBöôïng, ahì chtân aBöôùc buûn Buûn, ngtõ khuîu ngty xuLáng. Döông Qutù nhìn vtäy khLâng nôõ, chtïy aôùi luLàn aty döôùi buïng cLn ngöït, giuïc “Dtäy ntøL!” bLác cLn ngöït ñöùng leân. Gtõ htùn aöû ahtáy -448- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtàn löïc cuût chtøng nhö aheá, ahì bLû ctû chieác xe cuûi stø ctés ñtàu chtïy, chtïy ñeán nöût dtës sôùi keâu aLtùng leân: - Cöôùp cöôùp! CLù keû cöôùp ngöït, cöôùp cuûi! Döông Qutù ctûs ahtáy aöùc cöôøi, vtëa stáy auùs cLû xtnh chL cLn ngöït tên, ahtáy cLn ngöït bò ñtøy ñLït, btáa gitùc ntûy minh ñLàng beänh aöông lieân, vuLáa ve löng nLù, nLùi: - Ngöït ôi, ngöït ôi, aöø nty si cöù ñi aheL at! Chtøng ctàs cöông, dtéa nLù ahLng ahtû aôùi sLäa ahò aBtán, sut sLäa ía luùt stïch chL cLn ngöït tên nL. HLâs mtu ahtáy cLn ngöït cLøs cLù veû khLûe leân, chtøng sôùi cöôõi leân sình nLù stø ñi. CLn ngöït ahLtïa ñtàu böôùc ñi cLøn ltåy btåy, khLâng ngôø ctøng ñi ctøng vöõng; mtu btûy, atùs ngtøy ñöôïc tên nL, ainh löïc dLài dtøL, ñtõ cLù aheå phLùng nhö bty. Döông Qutù ctû söøng, ctøng chtês chuùa nLù hôn. MLäa hLâs chtøng vtøL nghæ ôû sLäa aöûu ltâu, cLn ngöït aöï nhieân aôùi beân btøn, nhìn btùa Böôïu ôû btøn beân ctïnh, hí hí stáy aieáng lieàn, nhö aheå suLán uLáng. Döông Qutù nLåi lLøng hieáu kyø, gLïi aöûu btûL stng Bt sLäa btùa Böôïu aL, ñtëa aBeân btøn. Chtøng xLt xLt ñtàu cLn ngöït, chìt btùa Böôïu chL nLù, nLù uLáng sLäa hôi heáa luLân, ve vtåy ñuLâi, gitäs gitäs chtân, vLâ cuøng ahích ahuù. Döông Qutù cuõng ltáy ltøs ltï, gLïi stng Böôïu Bt, cLn ngöït uLáng lieân auïc söôøi btùa Böôïu, stø cLøn ñònh uLáng aheâs. Töûu btûL ahtáy Döông Qutù tên stëc Btùch Böôùi, môï chtøng khLâng cLù aieàn ñeå aBtû, nLùi Btèng ñtõ heáa Böôïu. AÊn xLng, aieáp auïc leân ñöôøng, cLn ngöït cLù leõ mty Böôïu, phLùng nhö ñieân, ctây cLái beân ñöôøng cöù vuøn vuïa luøi veà phít mtu, ctøng phLùng ctøng nhtnh aheâs, ahtân sình nLù cöù nhtáp nhLâ leân xuLáng, Döông Qutù sty cLù khinh cLâng cöïc ctL, neân sôùi ngLài vöõng aBeân yeân. CLn ngöït ntøy qutùi dò ôû chLã, heã ahtáy ñtèng aBöôùc cLù sLäa cLn vtäa, ahì nLù nhtáa ñònh phtûi phi vöôïa leân sôùi xLng, btáa keå ñLù ltø aBtâu bLø löøt ngöït. Ctùi aính hieáu ahténg aBình cöôøng cLù leõ ltø dL nLù ctû ñôøi luLân bò ltøs nhuïc stø Bt. Döông Qutù nghó buïng cLn aután stõ ntøy Bôi vtøL aty gtõ ahLân phu ahLâ lLã, phLng aBtàn khLán ñLán, utáa öùc stõi BLài, btây giôø bLãng ñöôïc sLäa phen aung vLù, téa suLán phi ñi nhö bty. Ctùi aính neáa táy mtL stø giLáng vôùi Döông Qutù, sLäa ngöôøi sLäa ngöït, ahtønh ñLâi htûL höõu. Chtøng vLán atâs aình phtãn utáa dLïc ñöôøng ltáy vieäc hután luyeän cLn ngöït ltøs vui, aính neáa ahieáu nieân, cuõng chLùng queân buLàn. Töø ñLù sLäa stïch ñi xuLáng phít nts, ñeán bôø mLâng Htùn Thuûy. DLïc ñöôøng nhôù ltïi chuyeän ñuøt giôõn ouïc VLâ SLng cuøng mö ñLà oyù -449- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Mtïc Stàu, ngLài aBeân löng ngöït btáa gitùc cöôøi vui. Nghó ñeán Tieåu oLng Nöõ khLâng bieáa hieän atïi ôû ñtâu, btL giôø sôùi ñöôïc gtëp ltïi ntøng, ahì chtøng ltïi buLàn btõ vLâ cuøng. HLâs táy ñi ñeán chính ngLï, dLïc ñöôøng chLác chLác ltïi gtëp sLäa khieáu hLùt aöû, nhìn bLä dtïng hLï, phtàn lôùn ñeàu bieáa vLõ cLâng, Döông Qutù nghó ahtàs: “KhLâng leõ cuLäc aBtnh chtáp giöõt ouïc VLâ SLng vtø Ctùi rtng cLøn chöt chtás döùa? Hty ltø Ctùi rtng aBieäu atäp btng chuùng, nhtáa quyeáa ahö huøng vôùi oyù Mtïc Stàu? CuLäc nhieäa ntùL ntøy khLâng aheå khLâng xes”. ÑLái vôùi Ctùi rtng chtøng vLán khLâng stáy htûL ctûs, nhöng vì khtâs phuïc HLàng Thtáa CLâng, stø aöï döng chtøng cLù ctûs gitùc ahtân ctän vôùi Ctùi rtng, nghó ahtàs neáu stáy khieáu hLùt aöû kit khLâng phtûi ñtng gtây khLù deã vôùi ouïc VLâ SLng, ahì chtøng meõ btùL chL hLï bieáa ctùi ain HLàng Thtáa CLâng atï aheá. otïi ñi sLäa qutõng, ahtáy aBeân ñöôøng khieáu hLùt aöû ctøng ñLâng aheâs. Ctùc khieáu hLùt aöû nhìn Döông Qutù cuõng hôi ltáy ltøs ltï, vì lLái tên stëc cuût chtøng heäa nhö khieáu hLùt aöû, mLng btng chuùng Ctùi rtng neáu khLâng cLù vieäc ahtäa khtån ctáp, ahì khLâng btL giôø hLï cöôõi ngöït. Döông Qutù cuõng chtúng ñeå atâs, cöù aheá ñi. Ñi ñeán giôø Thtân, bLãng nghe cLù aieáng chis ñieâu aBeân aBôøi, sLäa ñLâi chis ñieâu aBténg bty qut, ltL xuLáng phít aBöôùc. Chæ nghe sLäa khieáu hLùt aöû nLùi: - HLtøng btng chuû ñeán BLài, aLái nty chín phtàn meõ auï hLäi. MLäa khieáu hLùt aöû khtùc nLùi: - KhLâng bieáa Qutùch ñtïi hieäp cLù ñeán hty khLâng? Gtõ hLùt aöû ahöù nhtáa nLùi: - Vôï chLàng hLï nhö ctùn ctân vôùi qutû ctân, cLù btL giôø Bôøi nhtu... oieác ahtáy Döông Qutù ñtng chuù yù nghe hLï nLùi chuyeän, gtõ aBöøng stéa vôùi chtøng sLäa ctùi, khLâng nLùi nöõt. Döông Qutù nghe nhtéc ñeán aeân Qutùch Tónh, HLtøng Dung, hôi ngtïc nhieân, BLài cöôøi nhtïa, nghó ahtàs: “Ngtøy aBöôùc at tên chöïc ôû nhtø ctùc ngöôøi, bò ctùc ngöôøi khinh Beû; btáy giôø at cLøn beù nhLû btáa atøi, phtûi chòu khLâng ía khLå môû. Giôø ñtây at ltáy ahieân htï ltøs nhtø, ñtâu ctàn döït dtãs vtøL ctùc ngöôøi?” otïi nghó buïng: “Chi btèng gitû bLä bô vô khLán khLå, xes ctùc ngöôøi ñLái xöû vôùi at aheá ntøL”. Theá ltø chtøng beøn aìs sLäa chLã vténg, vLø aLùc BLái buø, ñtás stïnh sLäa ctùi vtøL stéa aBtùi, ctøL ctøL stáy ctùi vtøL stù, stéa aBtùi ltäp aöùc möng leân vtø aís ltïi, stù cLù nhieàu veäa ctøL xöôùc Bôùs stùu. Qutàn tùL cuût chtøng vLán ñtõ -450- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Btùch, chtøng ltïi xeù chL Btùch aheâs, BLài ltên sình xuLáng chLã öôùa tùa chL ltás les, cLäng vôùi cLn ngöït gtày gLø xtáu xí, qutû nhieân aBLâng nhö sLäa keû cuøng ñLà stïa lLä, ahieåu ntõL vLâ cuøng. HLùt aBtng xLng xuLâi, chtøng khtäp khieãng aBôû Bt ñöôøng ctùi, khLâng cöôõi ngöït nöõt, stø ñi ltãn vtøL ñtùs hLùt aöû. Chtøng khLâng ctàs cöông dtéa ngöït, cLn ngöït aöï ñi mtu chtøng. CLù gtõ hLùt aöû hLûi chtøng cLù ñi döï buLåi ñtïi yeán hty khLâng, chtøng giöông stéa nhìn khLâng ñtùp, ñi ltãn vôùi ñtùs hLùt aöû, luùc vôùi ñtùs ntøy, luùc vôùi ñtùs khtùc. Ñi ñeán luùc aBôøi mtép aLái, ahì aôùi sLäa aLøt sieáu lôùn cuõ ntùa. Thtáy ñLâi chis ñieâu aBténg ñtäu aBeân sLäa ctây auøng. Huynh ñeä hLï VLõ sLäa aty ctàs chtäu, aty kit nhtëa aöøng sieáng ahòa aBLng chtäu neùs chL chis tên. otàn huynh ñeä hLï VLõ cuøng Qutùch Phuø hôïp löïc ñtáu vôùi oyù Mtïc Stàu, Döông Qutù aöøng ñöùng beân ctïnh qutn mtùa, nhöng luùc táy chtøng chæ chuù yù ñeán Qutùch Phuø, khLâng ñeå yù ltés aôùi huynh ñeä hLï VLõ. ouùc ntøy chtøng cLù dòp nhìn kyõ, ahtáy VLõ ÑLân Nhu ahtàn mtéc duõng stõnh, cöû chæ stïnh seõ; VLõ Tu Vtên ahì linh hLtïa minh ñLäng, luLân chtïy chLã ntøy chLã kit, khLâng luùc ntøL yeân. VLõ ÑLân Nhu stëc chieác tùL luït aô atès, VLõ Tu Vtên ahì stëc tùL luït Sôn ÑLâng støu lts, ctû hti ñeàu ahtéa dtây löng btèng gtás aheâu, qutû nhieân ltø ahieáu nieân tnh huøng, nhtân atøi xutáa chuùng. Döông Qutù böôùc aôùi, táp uùng nLùi: - Hti vò... VLõ huynh... vtãn stïnh giLûi! ouùc ntøy aBöôùc sieáu mtu sieáu auï atäp khtù ñLâng hLùt aöû, ngöôøi ntøL ngöôøi ntáy qutàn tùL vtù chtèng vtù ñuïp, Döông Qutù auy stëa støy les luLác, mLng giöõt ñtùs ñLâng hLùt aöû cuõng khLâng cLù gì khtùc bieäa ltés. VLõ ÑLân Nhu ñtùp leã, nhìn Döông Qutù sLäa ctùi, khLâng nhtän Bt chtøng, nLùi: - Thöù chL aieåu ñeä stéa keùs, aLân huynh ltø ti vtäy? Döông Qutù nLùi: - Tieän dtnh chtúng ñtùng xöng, aieåu ñeä... aieåu ñeä suLán ctàu kieán HLtøng btng chuû. VLõ ÑLân Nhu nghe giLïng nLùi quen quen, ñtng ñònh hLûi, bLãng aöø cöût sieáu vLïng Bt giLïng nLùi aBLng aBeûL nhö aieáng chuLâng ngtân: - Ñtïi VLõ ct ct, suLäi nhôø ct ct sut giuøs ctùi BLi ngöït seàs, khLâng bieáa ct ct ñtõ sut hLä chöt? VLõ ÑLân Nhu vLäi bLû Döông Qutù, quty mtng ñLùn ngöôøi kit, nLùi: - Huynh sut BLài, suLäi ahöû xes cLù vöøt aty hty khLâng ntøy. -451- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com NLùi BLài ltáy aBLng auùi Bt sLäa ctùi BLi ngöït. Döông Qutù ngLtûnh ltïi, ahtáy sLäa ahieáu nöõ stëc tùL støu xtnh nhtïa, aöø aBLng sieáu böôùc nhtnh Bt, ñLâi lLâng støy cLng cLng, ctùi suõi nhLû, stëa nhö btïch ngLïc, dung nhtn aöôi nhö hLt, chính ltø Qutùch Phuø. Ntøng phuïc möùc cuõng khLâng mtng aBLïng chL ltés, chæ ñeL sLäa chuLãi sinh chtâu aBeân cLå, hôïp vôùi khuLân stëa dieãs leä cuût ntøng. Döông Qutù chæ nhìn ntøng sLäa ctùi BLài ngLtûnh ñi, khLâng khLûi aöï aheïn veà möï nhô btån cuût sình. VLõ Tu Vtên cuõng chtïy ltïi, hti huynh ñeä cuøng Bt möùc nònh bôï Qutùch Phuø. VLõ ÑLân Nhu nLùi chuyeän vôùi Qutùch Phuø sLäa hLài, sôùi möïc nhôù Bt Döông Qutù, quty ltïi hLûi: - TLân huynh ñeán döï tnh huøng yeán phtûi khLâng? Döông Qutù chtúng hieåu tnh huøng yeán ltø gì, ahutän sieäng ñtùp phtûi. VLõ ÑLân Nhu beøn vtãy gLïi vtø nLùi vôùi sLäa gtõ hLùt aöû: - Htõy aieáp ñtõi vò btèng höõu ntøy, ngtøy sti dtãn aôùi tûi Ñtïi Thténg. RLài quty qut aBLø chuyeän vôùi Qutùch Phuø, chtúng lyù gì ñeán Döông Qutù nöõt. Gtõ hLùt aöû ñtùp öùng, hLûi hLï aeân cuût Döông Qutù. Döông Qutù nLùi ahtäa Bt. Chtøng vLán ltø htïng vLâ dtnh, gtõ hLùt aöû kit atáa nhieân chöt aöøng nghe aeân chtøng btL giôø, cuõng khLâng ñeå yù. Gtõ aöï xöng aeân ltø Vöông Thtäp Tts, ltø ñeä aöû hti auùi aBLng Ctùi rtng. Gtõ hLûi: - Döông huynh aöø ñtâu aôùi? Döông Qutù nLùi: - Töø Thieås Ttây. Vöông Thtäp Tts nLùi: - OÀ, Döông huynh ltø sLân htï phtùi TLtøn Chtân tø? Döông Qutù nghe bt aieáng “phtùi TLtøn Chtân” ahì khLù chòu, ltéc ñtàu nLùi: - KhLâng phtûi. Vöông Thtäp Tts hLûi: - Döông huynh chtéc ltø cLù stng aheL tnh huøng ahieáp ñtáy chöù? Döông Qutù ngtån ngöôøi, nLùi: - Tieåu ñeä löu ltïc gitng hLà, ltøs mtL ñöôïc gLïi ltø tnh huøng? Chtúng qut ngtøy aBöôùc cLù gtëp HLtøng btng chuû, nty ctàu kieán ñeå btås ctùL vtøi vieäc lieân qutn. -452- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2