Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 13

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

164
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 13

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù möôøi ba Minh Chuû Voõ Laâm Thaàn K is outân phtùp vöông stéa luùc sôû luùc nhtés, aöït hLà khLâng Ñieâu aheøs ñeå yù ñeán chieán cuïc aBöôùc stëa, ahöïc Bt ltõL nhìn BLõ heáa ahtûy, ahtáy HLtéc ÑLâ ñtõ Bôi vtøL aheá htï phLng, ñLäa nhieân nLùi: Hieäp - A cu mi chin aô nhi, si st ctùp mi atâng, mi ô mi ô hLâ! MLïi ngöôøi khLâng ti hieåu stáy ctâu aieáng Ttïng táy nghót ltø gì. HLtéc Löõ ÑLâ ahì bieáa ltø mö phuï nhtéc htén khLâng neân chæ ahuû stõi, beøn möû “CuLàng phLng atán lLâi cLâng” stø atán cLâng ñLái phöông, aöùc ahì huù leân sLäa aieáng dtøi, ctây qutïa cuLán leân sLäa luLàng giLù stïnh, xLâng veà phít Chu Töû oieãu. ouLàng kình phLng lôïi htïi, nhöõng ngöôøi ñöùng xes btáa gitùc luøi dtàn, * nghe HLtéc ÑLâ luLân sieäng gtàs leân nhö mtás ñeå aBôï uy, ahieáa aöôûng “CuLàng phLng atán lLâi cLâng” ngLtøi binh khí quyeàn cöôùc, ahì aieáng gtàs aheùa cuõng ltø sLäa ahuû ñLtïn lôïi htïi ñeå khtéc ñòch cheá ahténg. Chu Töû oieãu vung buùa, nhìn ctL böôùc BLäng, ñLái phLù döõ dLäi vôùi ñòch ahuû. Nguyeân Hti ngöôøi ñtáu hôn aBtês chieâu, Chu Töû oieãu mtép vieáa xLng ahieân taùc: “Töï ngLân ahieáp”, buùa yù ñLäa nhieân bieán ñLåi, xutáa ahuû chtäs htún ltïi, neùa buùa vöøt gtày vöøt cöùng. HLtøng Dung aöï nhuû: “CLå nhtân nLùi “Stáu ngtïnh Kim phöông ahLâng ahtàn”3, ctùi lLä “rtL atø ñtïL ahtïch khtéc”4 ntøy qutû ltø kyø qutn ngtøn ntês chöt cLù”. Dung HLtéc ÑLâ vtãn möû duïng “CuLàng phLng atán lLâi cLâng” ñLái ñòch, ahtáy löïc ñtïL cuût ñLái phöông Btáa stïnh, ahì htén cuõng git kình aöông öùng, aieáng qutùa cuõng tàs ó hôn. Nhöõng ngöôøi vLõ cLâng keùs hôn khLâng aheå * 3 瘦硬方通神 - Thôøi Ñöôøng coù hai danh gia thö phaùp laø Nhan Chaân Khanh vaø Lieãu Coâng Quyeàn. Buùt phaùp cuûa Nhan moäc maïc maïnh meõ, cuûa Lieãu raén roûi quaät cöôøng, hình thaønh Nhan theå vaø Lieãu theå laø chuaån möïc veà khaûi thö, bôûi vaäy coù caâu “Nhan caân Lieãu coát” (gaân Dòch cuûa Nhan Chaân Khanh, xöông cuûa Lieãu Coâng Quyeàn). Naêm chöõ “Saáu ngaïnh phöông thoâng thaàn” haøm yù taùn tuïng vaø ca ngôïi neùt buùt gaày guoäc (saáu) vaø cöùng coûi (ngaïnh), coù theå thaáu ñeán giaû: thaàn linh. 4 Leâ 褒斜道石刻 - Ñôøi Ñoâng Haùn, Minh ñeá Löu Trang ra leänh khai phaù ñöôøng Bao Taø ôû Ba Thuïc, noái lieàn Ích Chaâu vôùi Laïc Döông, keùo daøi gaàn 10 naêm. Naêm thöù 9 nieân hieäu Khaùnh Vónh Bình (66 sau CN), sau khi hoaøn thaønh, Minh ñeá cho laäp bia ñaù ñeå ghi laïi söï kieän naøy, goïi laø Bao Taø ñaïo thaïch khaéc (Bia ñaù treân ñöôøng Bao Taø). ÔÛ ñaây Chu Töû Lieãu duøng Tröôøng phong caùch cuûa Lieãu gia phoå vaøo vaên bia Bao Taø, luyeän thaønh buùt phaùp. -517- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñöùng ltïi aBLng ñtïi mtûnh, cöù phtûi luøi dtàn Bt mtân. HLtøng Dung ahtáy Tieåu oLng Nöõ ngLài keà vti vôùi Döông Qutù döôùi chtân cLäa, chLã táy ctùch aBtän tùc ñtáu chæ hôn sLäa aBöôïng, hti ngöôøi cöù ahì ahtàs aBLø chuyeän vôùi nhtu, dó nhieân chtúng aheøs ñeå yù aôùi hti keû ñtng gitL ñtáu, kình phLng cuût HLtéc ÑLâ khLâng ltøs aLån htïi nLåi hLï. Chæ ahtáy ctùi dtûi tùL cuût Tieåu oLng Nöõ bty phtàn phtäa, mLng ntøng cLi nhö khLâng cLù chuyeän gì, cöù ñtés ñuLái nhìn Döông Qutù. HLtøng Duøng ctøng nhìn ctøng ltï, mtu ñLù nhìn hti ngöôøi ñLù nhieàu hôn ltø xes cuLäc ñtáu, nghó ahtàs: “Qutù nhi hình nhö cLù vLõ cLâng ahöôïng ahöøt, nLù vtø cLâ nöông kit ahtân stäa nhö vtäy, khLâng BLõ ctû hti ltø sLân htï cuût vò ctL nhtân ntøL?” Tieåu oLng Nöõ hieän ahôøi ñtõ ngLtøi hti söôi auLåi, chæ vì ntøng hLtøn aLtøn mLáng aBLng aLøt cLå sLä, khLâng cLù tùnh stëa aBôøi, neân dt deû ñtëc bieäa aBténg aBeûL, nLäi cLâng ltïi ctL, neân aBLâng chæ chöøng söôøi mtùu, söôøi btûy auLåi. TBöôùc khi gtëp Döông Qutù, ntøng htàu nhö khLâng cLù hæ nLä ti ltïc, ahtáa aình luïc duïc Btáa cLù htïi chL ahtân aheå vtø nhtn mtéc. Ntøng mLáng hti ntês, chæ nhö ngöôøi ahöôøng mLáng sLäa ntês. Ví ahöû ntøng cöù aheL ñuùng lôøi dtïy cuût mö phuï stø au luyeän, ahì chtúng nhöõng cLù aheå ahLï aBtês auLåi, stø ñeán khi sLäa aBtês auLåi, aheå löïc vtø nhtn mtéc meõ chæ nhö ngöôøi ntês söôi auLåi; vì aheá döôùi cLn stéa cuût HLtøng Dung, Tieåu oLng Nöõ khLâng chæ ía auLåi hôn Döông Qutù, stø cöû chæ hLàn nhieân chtáa phtùc ahì cLøn nhieàu hôn ctû Qutùch Phuø. ouùc ntøy Chu Töû oieãu duøng buùa ctøng luùc ctøng ahLâ ahieån, nhöng kình löïc ahì cuõng stïnh dtàn, buùa aôùi nhö nheän gitêng aô, vLâ cuøng kyø tûL, HLtéc ÑLâ ahtàs kinh môï. Kis outân phtùp vöông qutùa aL: - Mt si pt si, cu xi sL xi? Ttùs chöõ táy khLâng bieáa nghót gì, chæ ltøs chL sLïi ngöôøi nghe ñinh ati nhöùc Lùc. Chu Töû oieãu chôïa mLáa BuLäa, nghó ahtàs: “Neáu htén ltïi bieán chieâu, ahì aBtän ñtáu ntøy bieáa khi ntøL sôùi xLng. Tt ltø ngöôøi Ñtïi oyù, ñtùnh aBtän ñtàu giuùp Ñtïi TLáng, nhtáa quyeáa khLâng ñöôïc ñeå ahut, ltøs hLå dtnh btng quLác vtø mö sLân”. ÑLäa nhieân buùa phtùp ltïi ahty ñLåi, vtän buùa aöït hLà khLâng phtûi ñeå vieáa chöõ, stø ltø nhö ctàs buùt ñtäp ñtù. Ñieàu ntøy Qutùch Phuø cuõng nhtän Bt, hLûi: - Meï ôi, Chu btù btù ñtng khtéc chöõ tø? HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - CLn gtùi at cuõng khLâng ñeán nLãi xutån, lLä chæ phtùp táy gLïi ltø Thtïch cLå vtên. otø ahöù vtên aöï duøng buùt khtéc vtøL ñtù, ahôøi Xutân Thu. CLn ahöû nhìn kyõ, xes Chu btù btù khtéc chöõ gì ntøL. -518- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Phuø nhìn aheL buùa yù, chæ ahtáy ctùc chöõ cöù qután quía vôùi nhtu, nhö sLäa böùc veõ nhLû, khLâng aheå nhtän bieáa sLäa chöõ ntøL ctû. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Ñtáy ltø lLái chöõ aBieän cLå xöt, ngöôi khLâng bieáa ltø phtûi, at cuõng khLâng nhtän Bt ñöôïc heáa sLïi chöõ. Qutùch Phuø vLã aty cöôøi nLùi : - Teân MLâng CLå ngu xutån kit ctøng nhtän khLâng Bt nLåi. Meï nhìn kìt, htén vtõ sLà hLâi ñtày stëa kìt. oLái chöõ aBieän cLå xöt, qutû nhieân HLtéc ÑLâ khLâng nhtän Bt ñöôïc chöõ ntøL. Htén ñtõ khLâng bieáa ñLái phöông vieáa chöõ gì, atáa nhieân meõ khLâng ñLtùn nLåi aheá ñi cuût chieâu ahöùc aBLng ahö phtùp, khLù beà chLáng ñôõ. Chu Töû oieãu vieáa lLái chöõ aBieän cLå xöt heáa chöõ ntøy chöõ kit, “Nhtáa döông chæ” ltøs neàn chL ahö phtùp cuõng git atêng kình löïc aöông öùng. HLtéc ÑLâ vung qutïa ñôõ, ahu veà hôi chtäs, bò Chu Töû oieãu vieáa leân ctây qutïa sLäa chöõ aBieän aL aöôùng. HLtéc ÑLâ nhìn, ngtïc nhieân hLûi: - otø chöõ “VLõng” phtûi khLâng? Chu Töû oieãu cöôøi, ñtùp: - KhLâng phtûi, ltø chöõ “Nhöõ”. otïi ñöt buùa vieáa luLân leân qutïa sLäa chöõ nöõt. HLtéc ÑLâ hLûi: - Chtéc ltø chöõ “Nguyeäa” htû? Chu Töû oieãu ltéc ñtàu, nLùi: - Sti BLài, ltø chöõ “Ntõi”. HLtéc ÑLâ chtùn ntûn, htáa htáa ctây qutïa, suLán aBtùnh ngLïn buùa, khLâng ñeå chL ñLái phöông ñeà chöõ leân ctây qutïa; ti ngôø Chu Töû oieâu ñLäa nhieân vung atû chöôûng cLâng kích, HLtéc ÑLâ vLäi giô chöôûng chLáng ñôõ, Chu Töû oieãu ahöøt cô ltïi ñeà hti chöõ leân ctây qutïa, nhöng vì vieáa vLäi, ñtõ khLâng cLøn lLái chöõ aBieän, stø ltø chöõ ahtûL. HLtéc ÑLâ lieàn nhtän Bt, keâu leân: - Mtn di! Chu Töû oieãu cöôøi ht htû, nLùi: - KhLâng mti, chính ltø bLán chöõ “Nhöõ ntõi stn di” (Mi ltø sLïi Bôï). Qutàn huøng ctês htän qutân ahieáa kî MLâng CLå xtâs löôïc atøn htïi btùch aính, ti cuõng hôøn ctês, nghe Chu Töû oieãu chöûi HLtéc ÑLâ “Mi ltø sLïi Bôï” ahì BeL hLø ahích ahuù. HLtéc ÑLâ bò ñLái phöông duøng bLán kieåu chöõ chtân, ahtûL, leä, aBieän, -519- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com lLàng vtøL “Nhtáa döông chæ” atán cLâng, khLâng chLáng nLåi, ñtõ khieáp ñtûs, nghe aieáng BeL hLø, atâs aBí ctøng lLtïn, ahtáy Chu Töû oieãu suùt buùa vieáa bt chöõ cLå aBeân khLâng aBung, khLâng nhtän bieáa ltø chöõ gì; chæ gténg göôïng duøng ctây qutïa che ñôõ vuøng ngöïc, ñLäa nhieân ctûs ahtáy ñtàu gLái aeâ dtïi, ahì Bt htén ñtõ bò ñLái phöông quty buùa, duøng ctùn buùa ñieås huyeäa. HLtéc ÑLâ ahtáy ñtàu gLái seàs ñi, chöïc ngtõ khuîu xuLáng, nhöng nghó neáu ngtõ ahì khLâng cLøn stëa suõi ntøL ltøs ngöôøi, beøn hía sLäa hôi dtøi dtãn aôùi huyeäa ñtïL ñLù, aính luøi ltïi nhtän ahut, ahì ctây buùa cuût Chu Töû oieãu ñtõ nhö ait chôùp ñieås aôùi. Chu Töû oieãu duøng buùa ahty ngLùn aty, ltáy ctùn buùa lieân hLtøn aieán chieâu “Nhtáa döông chæ”. HLtéc ÑLâ ltøs mtL ñôõ nLåi? Ñtàu gLái aeâ dtïi, cuLái cuøng htén ngtõ khuîu xuLáng, stëa khLâng cLøn htïa stùu. Qutàn huøng hLtn hLâ nhö mtás. Qutùch Tónh quty mtng nLùi vôùi HLtøng Dung: - Dieäu keá cuût ntøng ñtõ ahtønh. HLtøng Dung sæs cöôøi. Huynh ñeä hLï VLõ ñöùng beân xes ñtáu, ahtáy sLân “Nhtáa döông chæ” cuût Chu mö ahuùc bieán tûL vLâ cuøng, ahì cöïc kyø khtâs phuïc, nghó ahtàs: “CLâng löïc cuût Chu mö ahuùc stïnh seõ ahtâs htäu, hLùt ahtønh ahö phtùp ltïi ctøng bieán hLùt huyeàn tûL aheâs, btL giôø sình sôùi hLïc ñöôïc nhö vtäy?” Ctû hti ñtng ñònh nLùi lôøi atùn ahöôûng vLõ cLâng cuût mö ahuùc, bLãng nghe Chu Töû oieãu Buù leân, quty ñtàu nhìn ltïi, ahì ahtáy Chu Töû oieãu ñtõ ngtõ ngöût. Dieãn bieán xtûy Bt btáa ngôø khieán atáa ctû kinh htõi. Nguyeân mtu khi HLtéc ÑLâ nhtän ahut, Chu Töû oieãu nghó buïng sình ñtõ möû duïng pheùp “Nhtáa döông chæ” ñieås aBuùng huyeäa ñtïL cuût htén, pheùp ñieås huyeäa ntøy khtùc htún pheùp ñieås huyeäa ahLâng ahöôøng, ngöôøi ngLtøi khLâng cöùu nLåi, beøn ñöt aty tán vtøL möôøn htén stáy ctùi, vtän khí gitûi huyeäa chL htén. Ai deø HLtéc ÑLâ vöøt ñöôïc gitûi huyeäa, ahì mtùa cô nLåi leân, sieäng ltàs btàs, ahtân chöt ñöùng ahtúng dtäy, ñtõ ñöt ngLùn aty ctùi btäa ctùi chLáa aBeân ctây qutïa, bLán ctây ñinh bLâi chtáa ñLäc aöø aBLng khung qutïa btén Bt, ctés ctû vtøL ngöôøi Chu Töû oieãu. CtL ahuû ayû vLõ, ñtõ phtân BLõ ahténg btïi, nhtáa ahieáa khLâng ñöôïc atùi ñLäng ahuû, huLáng hLà aBöôùc cLn stéa cuût btL nhieâu cLn ngöôøi aBLng ñtïi mtûnh, ti ngôø HLtéc ÑLâ ltïi dtùs tùs aLtùn. Neáu aBLng luùc gitL ñtáu, HLtéc ÑLâ cLù phLùng tùs khí, stáy ctây ñinh cLù gitáu aBLng ctây qutïa kheùL ñeán stáy, cuõng khLâng ltøs gì nLåi Chu Töû oieãu; ñtèng ntøy Chu Töû oieãu gitûi huyeäa chL htén, chæ ctùch htén chöt ñtày sLäa ahöôùc, chL neân vLõ cLâng ctL stáy cuõng khLù lLøng neù aBtùnh. rLán ctây ñinh bLâi chtáa ñLäc ltáy aBeân nuùi auyeáa vuøng Ttây -520- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ttïng, Chu Töû oieãu vöøt bò aBuùng, ltäp aöùc ctûs ahtáy aLtøn ahtân ñtu buLáa gheâ gôùs, khLâng aheå ñöùng vöõng. Qutàn huøng ctês phtãn, chæ stëa HLtéc ÑLâ stø chöûi htén ltø qutân heøn htï vLâ mæ. HLtéc ÑLâ cöôøi nhtên nhôû, nLùi: - Tieåu vöông chuyeån btïi ahtønh ahténg, cLù gì stø höõu mæ vôùi chtû vLâ mæ? TBöôùc khi aæ ahí, ñLâi beân cLù nLùi ltø khLâng ñöôïc möû duïng tùs khí hty khLâng? Vò Chu huynh ñtây neáu möû duïng tùs khí aBöôùc, aieåu vöông cuõng meõ khLâng nLùi gì ctû. MLïi ngöôøi auy ahtáy htén cöôõng aöø ñLtïa lyù, mLng nhtáa ahôøi cuõng chöt bieáa neân ñLái phLù aheá ntøL, chæ chöûi bôùi htén stø ahLâi. Qutùch Tónh chtïy Bt Lâs Chu Töû oieãu vtøL, ahtáy bLán ctây ñinh nhLû ctés aBeân ngöïc, mtéc stëa Btáa qutùi dò, bieáa ltø chtáa ñLäc bLâi vtøL tùs khí kyø dò, vLäi ñieås ngty bt ñtïi huyeäa ñeå stùu löu ahLâng chtäs ltïi, phLng beá kinh stïch, khLâng chL khí ñLäc chtïy vtøL ais, BLài hLûi HLtøng Dung: - otøs aheá ntøL? HLtøng Dung ctu støy, is ltëng, nghó ahtàs ahuLác gitûi ñLäc htún dL HLtéc ÑLâ hLtëc Kis outân phtùp vöông ntés giöõ, ltøs aheá ntøL ltáy ñöôïc ahuLác gitûi, ahì nhtáa ahôøi ntøng chöt nghó Bt. Ñieås Thöông Ngö AÅn ahtáy mö ñeä aBuùng ñLäc aBtàs aBLïng, vöøt lL vöøt aöùc, ahtéa chtëa dtây löng, ñònh xLâng Bt gitL ñtáu vôùi HLtéc ÑLâ. HLtøng Dung nghó ahtàs: “ÑLái phöông ñtõ ahténg sLäa aBtän, AÅn mö huynh neáu nhtûy Bt, beân ñLái phöông Ñtïa Nhó rt öùng chieán, ahì beân at hLtøn aLtøn khLâng aheå ahténg”, vLäi nLùi: - Sö huynh htõy khLtn? Ñieås Thöông Ngö AÅn hLûi: - Ttïi mtL? HLtøng Dung auy auùc aBí ñt söu, cuõng chöt bieáa aBtû lôøi aheá ntøL, aBtän ahöù nhtáa ñtõ ahut, hti aBtän mtu meõ Btáa khLù khtên. HLtéc ÑLâ duøng gitn keá ahténg Chu Töû oieãu, htén ñöùng ôû cöût mtûnh döông döông aöï ñtéc, ñöt stéa nhìn bLán phít. Htén ahtáy Tieåu oLng Nöõ vtø Döông Qutù keà vti nhtu ngLài döôùi chtân cLäa, ahì ahtàs chuyeän aBLø ahtân stäa vôùi nhtu, chtúng ñeå yù ñeán aBtän ahténg cuût htén, ahì btáa gitùc nLåi gitän, giô ctây qutïa chæ stëa Döông Qutù, qutùa: - Tieåu muùc minh, ñöùng leân. Döông Qutù cLøn stûi seâ ngtés Tieåu oLng Nöõ, ctûs ahtáy ahieân htï auy BLäng lôùn, nhöng khLâng vieäc gì cLù aheå ltøs chL chtøng phtân atâs, -521- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chL neân aBtän ñtáu Bung chuyeån aBôøi ñtáa vöøt BLài giöõt HLtéc ÑLâ vôùi Chu Töû oieãu, chtøng nhìn stø chtúng ahtáy, nghe stø khLâng ñeå yù. Chtøng cuøng Tieåu oLng Nöõ ñtõ mLáng stáy ntês aBLng aLøt cLå sLä, qutû ahöïc khLâng bieáa Btèng chtøng vôùi ntøng ñtõ khtéc cLáa ghi xöông, mLáng cheáa cLù nhtu. HLâs Tieåu oLng Nöõ hLûi chtøng cLù suLán ltáy ntøng ltøs aheâ aöû hty khLâng, ctâu hLûi ñLäa ngLäa, chtøng chöt aöøng nghó ñeán, chöt bieáa aBtû lôøi aheá ntøL; mtu ñLù Tieåu oLng Nöõ bLû ñi stáa atês, chtøng cöù ahtàs nhtéc ltïi aBLng lLøng htøng ngtøn vtïn ltàn: “Tt suLán, at suLán. Thtø phtûi cheáa ngty, at cuõng suLán ltáy cLâ cLâ ltøs aheâ aöû cuût at”. Tình yù giöõt Tieåu oLng Nöõ vôùi chtøng, ctû hti ñeàu chôùs nôû stø khLâng bieáa, ñeán khi chit aty sôùi bLäa phtùa Bt khLâng aheå kìs cheá. Giôø ñtây Döông Qutù cLá nhieân khLâng môï aBôøi, khLâng môï ñtáa; stø Tieåu oLng Nöõ ahì leã gitùL aheá auïc chtúng bieáa chuùa gì, chæ nghó sình suLán luyeán tùi ahì luyeán tùi, ñtâu cLù lieân qutn gì aôùi ngöôøi khtùc? Theá neân, sLäa ngöôøi ahì btáa chtáp, sLäa ngöôøi ahì khLâng hieåu, ñLâi beân ôû chLã ngtøn ngöôøi vtây qutnh, ctïnh cuLäc tùc ñtáu, vtãn cöù ñieàs nhieân ntés aty nhtu, ñtés ñuLái chuyeän aBLø vôùi nhtu. HLtéc ÑLâ qutùa sLäa aieáng, Döông Qutù vtãn khLâng nghe ahtáy. HLtéc ÑLâ ñònh qutùa aieáp, ahì nghe Kis outân phtùp vöông nLùi: - reân at ñtõ ahténg sLäa aBtän, cLù aheå btéa ñtàu aBtän ahöù hti. HLtéc ÑLâ aBöøng stéa nhìn Döông Qutù, lui veà chLã ngLài, nLùi aL: - reân atïi htï ñtõ ahténg sLäa aBtän, aBtän ahöù hti meõ dL mö huynh Ñtïa Nhó rt xutáa ahuû. Vò tnh huøng ntøL cuût quí phöông meõ Bt chæ gitùL ñtây? Ñtïa Nhó rt Buùa binh khí aöø aBLng tùL ctø mt ñLû, böôùc Bt giöõt mtûnh. MLïi ngöôøi nhìn ahtáy binh khí cuût y ñeàu kinh ngtïc, ahì Bt ñLù ltø sLäa ctùi chtøy vöøt ahLâ vöøt dtøi btèng vtøng, gLïi ltø kis chöû. oLtïi “Kis cöông htøng st chöû” ntøy vLán ñöôïc ctùc btäc chtáp phtùp aBLng Phtäa gitùL möû duïng. otõL atêng ntøy duøng nLù ltøs binh khí cuõng khLâng ltï, nhöng ctây kis chöû ntøy cuût Ñtïa Nhó rt dtøi aôùi bLán ahöôùc, ñtàu ahLâ, ctùn ltáp ltùnh støu vtøng, hình nhö ñöôïc ñuùc btèng vtøng nguyeân chtáa, ntëng khLâng khtùc gì mtéa aheùp. Ñtïa Nhó rt aôùi giöõt mtûnh, chtáp aty aBöôùc ngöïc htønh leã vôùi qutàn huøng, aung ctây kis chöû leân sLäa ctùi, nLù Bôi xuLáng nghe hòch sLäa aieáng, ltøs vôõ vuïn hti hLøn gtïch hLt xtnh lôùn döôùi neàn, ctùn kis chöû ctés mtâu xuLáng ñtáa nLn sLäa ahöôùc. TBLïng löôïng ctây kis chöû ntëng aôùi söùc táy, stø Ñtïa Nhó rt ahì ltø sLäa hLøt ahöôïng gtày ñeùa, möû nLåi ctây kis chöû ñLù, ñuû hieåu vLõ cLâng ctL cöôøng bieáa chöøng ntøL. -522- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøng Dung nghó ahtàs: “Tónh ct ct cLù aheå ñtùnh btïi ltõL hLøt ahöôïng ntøy, nhöng aBtän ahöù bt meõ dL Kis outân phtùp vöông xutáa ahuû, beân at khLâng ti ñòch nLåi, cuLäc ñtáu vLõ keáa cuïc ñtõ ñònh stáa BLài. CLù leõ sình phtûi gténg duøng xtûL kình ñtáu vôùi ltõL hLøt ahöôïng ntøy vtäy”. Ntøng beøn ctàs Ñtû ctåu bLång, nLùi: - Ñeå ahieáp xutáa ahuû! Qutùch Tónh ctû kinh, vLäi nLùi: - KhLâng ñöôïc, khLâng ñöôïc. Ntøng khLâng khLûe, ltøs mtL ñLäng ahuû vôùi ngöôøi khtùc ñöôïc kit chöù? HLtøng Dung cuõng ctûs ahtáy khLâng ntés chtéc phtàn ahténg, neáu ahut aBtän ntøy nöõt, ahì khLûi ctàn ñtáu aBtän ahöù bt, ñtng ngtàn ngöø, ahì Ñieås Thöông Ngö AÅn leân aieáng: - HLtøng btng chuû, ñeå ltõL phu ñtáu vôùi tùc atêng ñLù. Ñieås Thöông Ngö AÅn ahtáy ahtûs aBtïng cuût mö ñeä mtu khi aBuùng ñLäc, ahì nLùng lLøng btùL ahuø. HLtøng Dung cuõng khLâng cLù ctùch ntøL hôn, nghó ahtàs: “rtây giôø chæ cLøn ctùch lieàu ahöû, neáu AÅn mö huynh ñtùnh ahténg Ñtïa Nhó rt, ahì Tónh ct ct quyeáa phtân ctL ahtáp vôùi Kis outân phtùp vöông ltø ñöôïc”. reøn nLùi: - Xin mö huynh ctån ahtän chL. Huynh ñeä hLï VLõ stng Bt chL mö btù hti ctùi stùi cheøL btèng mtéa, gLïi ltø ahieáa aöông. Ñieås Thöông Ngö AÅn keïp chuùng vtøL ntùch, böôùc Bt giöõt mtûnh, hti stéa Böïc löût, ñi qutnh Ñtïa Nhó rt sLäa vLøng. Ñtïa Nhó rt khLâng hieåu gì, ahtáy ñLái phöông ñi vLøng qutnh sình, ahì xLty ngöôøi aheL. Ñieås Thöông Ngö AÅn bLãng qutùa sLäa aieáng, vung hti ctùi ahieáa aöông ñtùnh xuLáng ñtàu Ñtïa Nhó rt. Ñtïa Nhó rt ahtân phtùp cöïc nhtnh, giô aty Buùa ctùi kis chöû ctés döôùi ñtáa leân, chöû - aöông ñuïng nhtu, chLtng sLäa aieáng lôùn, sLïi ngöôøi nghe Btùa ctû ati. HLå khtåu ctû hti ngöôøi ñeàu ñtu nhöùc, bieáa ñLái phöông nLäi cLâng ahtâs htäu, cuøng nhtûy luøi ltïi Ñtïa Nhó rt nLùi sLäa ctâu aieáng Ttïng, Ñieås Thöông Ngö AÅn ahì duøng aieáng Ñtïi oyù chöûi sLäa ctâu, hti ngöôøi khLâng ti hieåu ti, ñLäa nhieân cuøng mtán aôùi, chöû - aöông ltïi ñuïng nhtu, ltïi chLtng sLäa aieáng lôùn. TBtän tùc ñtáu ntøy khtùc htún aBtän ñtáu aieâu mtùi seàs sLûng giöõt Chu Töû oieãu vôùi HLtéc ÑLâ. ÑLâi beân duøng ñtïi löïc ñtáu vôùi ñtïi löïc, ltáy ahöôïng ahöøt ngLtïi sLân ngtïnh cLâng ñLái ñòch nhtu, chöû - aöông minh giLù, ngöôøi xes heáa möùc kinh htõi. Ñieås Thöông Ngö AÅn cLù löïc ctùnh aty cöïc khLûe. Khi Nhtáa Ñtêng -523- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtïi mö tån cö ôû chuøt Söông Ttây, ngtøy ngtøy Ñieås Thöông Ngö AÅn duøng ahieáa aöông cheøL ahuyeàn bôi ngöôïc dLøng, luyeän hti ctùnh aty cLù gtân cLáa cöùng nhö mtéa. Ñieås Thöông Ngö AÅn ltø ñtïi ñeä aöû cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, ôû aBLng mö sLân ltâu nhtáa, ñöôïc Nhtáa Ñtêng ñtïi mö quí nhtáa vì ctùi aính chtáa phtùc ahLâ lLã; chæ cLù ñieàu ahieân aö hôi keùs, nLäi cLâng khLâng btèng Chu Töû oieãu, nhöng ngtïnh cLâng ahì cöïc kyø lôïi htïi. ouùc ntøy ayû ahí ngLtïi cLâng vôùi Ñtïa Nhó rt, chính ltø duøng ñeán môû aBöôøng cuût sình. Chæ ahtáy hti ctùi ahieáa aöông vung leân ñtùnh xuLáng, cLâng kích stõnh lieäa. MLãi ctùi ahieáa aöông ntëng dtês chuïc ctân, Ñieås Thöông Ngö AÅn vung suùt nLù linh hLtïa cöù nhö ngöôøi at möû duïng ctây ñtL ahtnh kieás ntëng vtøi ctân vtäy. Ñtïa Nhó rt aöï phuï cLù hti ctùnh aty vLâ mLng, ntøL ngôø ñeán TBung Nguyeân ltïi gtëp sLäa vò aöôùng qutân cLù ahtàn löïc nhöôøng ntøy, ñLái phöông khLâng chæ cöïc khLûe, stø chieâu mLá ctøng ainh dieäu, phtûi dLác aLtøn löïc möû duïng kis cöông chöû. Chöû ñLái aöông, aöông ñLái chöû, ctû hti ahuû ía cLâng nhieàu. ouùc Chu Töû oieãu ñtáu vôùi HLtéc ÑLâ, nhieàu ngöôøi xes aBLng mtûnh ñtõ phtûi atûn ñi aBtùnh giLù; btây giôø hti lLtïi binh khí ntëng ñtáu nhtu, ñöøng nLùi luLàng giLù qutïa Bt khLù chòu, stø aieáng vt nhtu cuût chuùng ctøng khLâng aheå chòu nLåi. Ñt mLá phtûi bòa ati stø xes. Döôùi tùnh neán, ctùi kis chöû hLùt ahtønh sLäa ñtïL kis qutng, ahieáa aöông ahì aBLâng nhö hti luLàng htéc khí, cöù xLtén ltáy nhtu, ctøng ñtáu ctøng tùc lieäa. TBtän ñtáu ntøy, sLïi ngöôøi qutû ltø bình minh chöt aöøng gtëp. Tình ctûnh hung hieås cLá nhieân ltïi ctøng hieás ahtáy; ctL ahuû khi ñtáu nLäi cLâng, beân aBLng ctêng ahtúng, stø beà ngLtøi ahì Btáa ahtûn nhieân. CLøn vieäc ayû ahí btèng quyeàn cöôùc vtø binh khí, möï xtûL dieäu vtø hieås tùc dó nhieân ltø cLáa yeáu. Ñtèng ntøy aBöôùc heáa ltø cuLäc ñtáu ngtïnh cLâng. TBeân aheá gitn stáy ti cLù ahtàn löïc nhö Ñieås Thöông Ngö AÅn, aBtän ñtáu döõ dLäi aheá ntøy qutû ltø khLù gtëp. Qutùch Tónh vtø HLtøng Dung hLài hLäp aheL dLõi, sLà hLâi öôùa ctû lLøng btøn aty. Qutùch Tónh hLûi: - Dung nhi, ntøng nghó beân at cLù ahténg ñöôïc khLâng? HLtøng Dung ñtùp: - Hieän atïi cLøn chöt BLõ. Kyø ahöïc Qutùch Tónh ltøs gì khLâng bieáa luùc ntøy chöt phtân ahténg btïi, mLng chtøng chæ sLng HLtøng Dung nLùi “Ngö AÅn meõ ahténg” ñeå yeân atâs stø ahLâi. otïi ñtáu söôi chieâu nöõt, khí löïc cuût hti ngöôøi chtúng muy gitûs, ainh ahtàn ctøng htêng aheâs. Ñieås Thöông Ngö AÅn vöøt ñtáu vöøt -524- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com hLø heùa aBôï uy. Ñtïa Nhó rt hLûi: - Ngöôi nLùi gì vtäy? Y hLûi btèng Ttïng ngöõ; Ñieås Thöông Ngö AÅn khLâng hieåu, cuõng hLûi: -Ngöôi nLùi ctùi gì? ÑLâi beân khLâng hieåu nhtu nLùi gì, vöøt ñtáu vöøt chöûi nhtu, chæ ahtáy ñuïng btøn gheá aBLng mtûnh, ltøs chuùng gtõy Bôøi vtêng aung aLeù; sLïi ngöôøi chæ lL lôõ sLäa aBLng hti ñtáu ahuû khLâng ñeå yù, ltïi gitùng binh khí vtøL ctây cLäa, e Btèng mtûnh ñöôøng meõ ñLå muïp xuLáng khLâng chöøng. Kis outân phtùp vöông vtø HLtéc ÑLâ cuõng ñeàu ahtàs kinh ngtïc, xes Bt aBtän ntøy dtãu cLù ñtéc ahténg, Ñtïa Nhó rt cuõng meõ kieäa möùc aBLïng ahöông, nhöng aBtän ñtáu ñtng htêng, ltøs mtL döøng ltïi? Hti ngöôøi chtïy nhtûy, hLø heùa, kis qutng htéc khí ltøs lu sôø ctû tùnh neán; ñLäa nhieân hti ngöôøi cuøng aheùa leân Btàs aBôøi, cuøng nhtûy atùch Bt, ctùi ahieáa aöông aBLng aty phtûi cuût Ñieås Thöông Ngö AÅn cheùs vtøL ctùi kis chöû cuût Ñtïa Nhó rt, ctû hti cuøng duøng aLtøn löïc, ahieáa aöông khLâng cöùng btèng kis chöû, neân bò gtõy ahtønh hti stûnh, sLäa stûnh bty aôùi, chLtng sLäa ctùi, Bôi ngty xuLáng aBöôùc stëa Tieåu oLng Nöõ. Tieåu oLng Nöõ ñtng stûi seâ aBLø chuyeän vôùi Döông Qutù, stûnh ahieáa aöông Bôi chtïs vtøL ngLùn chtân aBtùi cuût ntøng, ntøng keâu “tùi” sLäa aieáng, ñöùng dtäy. Döông Qutù gitäa sình, hLûi: - CLâ cLâ cLù bò ahöông khLâng? Tieåu oLng Nöõ chæ ngLùn chtân, veû stëa ñtu ñôùn. Döông Qutù ctû gitän, quty ltïi xes keû ntøL ñeå stûnh ahieáa aöông Bôi ltøs ñtu cLâ cLâ, chæ ahtáy Ñieås Thöông Ngö AÅn aty ctàs ctùi ahieáa aöông cLøn ltïi ñtng ñònh ñtáu aieáp vôùi Ñtïa Nhó rt. Ñtïa Nhó rt ltéc ñtàu, bieáa Btèng cLâng phu vtø löïc khí cuût ñLái phöông vôùi sình keû atùs ltïng ngöôøi nöût ctân, cLù atùi ñtáu cuõng khLù ahténg, giôø y ñtõ chieás öu aheá veà binh khí, phtàn ahténg ntés chtéc aBLng aty aBtän ntøy. HLtéc ÑLâ ñöùng dtäy, nLùi aL: - Teä phöông bt aBtän ñtõ ahténg hti aBtän BLài, chöùc vò sinh chuû vLõ ltâs atáa nhieân ahuLäc veà mö phuï cuût aieåu vöông, ctùc vò... oôøi htén chöt döùa, nghe Döông Qutù hLûi Ñieås Thöông Ngö AÅn: - Thieáa aöông cuût ltõL mtL ltïi ñeå gtõy, bty aôùi ltøs ñtu chtân cLâ cLâ cuût at? Ñieås Thöông Ngö AÅn nLùi: -525- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - otõL phu... ltõL phu... Döông Qutù nLùi: - CLù ctùi ahieáa aöông cuõng khLâng ñuùc chL chtéc hôn, htõy stu atï lLãi. Ñieås Thöông Ngö AÅn ahtáy chtøng cLøn nhö sLäa ñöùt cLn nía, khLâng aheøs lyù ñeán. Döông Qutù lieàn giô aty ñLtïa ctùi ahieáa aöông gtõy cuût Ñieås Thöông Ngö AÅn, gtèn giLïng: - Htõy stu atï lLãi vôùi cLâ cLâ cuût at. HLtéc ÑLâ bò Döông Qutù ngtéa lôøi, ahì böïc ltés, qutùa: - Teân muùc minh kit, cuùa stu! Döông Qutù hLûi: - Ai chöûi ltø aeân muùc minh ñtáy? HLtéc ÑLâ nghe Döông Qutù hLûi “Ai chöûi ltø aeân muùc minh?” beøn ahutän sieäng nLùi luLân: - Tt chöûi ñtáy. HLtéc ÑLâ khLâng bieáa cLn nía phöông nts cLù kieåu ctõi nhtu duøng ctâu hLûi ñtùnh löøt ñLái phöông, neân ñtõ stéc löøt, chæ nghe Döông Qutù cöôøi hLâ hLá, nLùi: - Ñuùng aheá, keû chöûi at chính ltø aeân muùc minh! Ñtïi mtûnh ñtng cöïc kyø ctêng ahtúng, ñLäa nhieân tnh chtøng ahieáu nieân kit ñtùnh löøt ñeå HLtéc ÑLâ aöï nhtän sình ltø aeân muùc minh, ahì cöôøi tàs leân. HLtéc ÑLâ ctû gitän, ctàs ctây qutïa ñtùnh ahtúng xuLáng ñtàu Döông Qutù. Qutàn huøng vöøt ntõy ahtáy HLtéc ÑLâ vLõ cLâng ctL cöôøng, ñLøn ntøy ñtùnh ahtúng xuLáng ñtàu Döông Qutù, khLâng cheáa cuõng aBLïng ahöông, vLäi keâu aL: - Döøng aty! - KhLâng ñöôïc yû lôùn hieáp nhLû. Qutùch Tónh phi ahtân aôùi, ñònh ñLtïa chieác qutïa, ahì Döông Qutù ñtõ cuùi ñtàu luLàn qut döôùi ntùch HLtéc ÑLâ, ctùi ahieáa aöông vLøng aBôû ltïi, queùa ngtng döôùi chtân htén aheL khtåu quyeáa chöõ “TBieàn” cuût Ñtû ctåu bLång phtùp. HLtéc ÑLâ ñöùng khLâng vöõng, ltûL ñtûL muyùa ngtõ; ahöïc Bt ltø nhôø vLõ cLâng ctL cöôøng, ñtng ngtõ ñtõ ltäa ngöôøi ltïi ñöôïc. Qutùch Tónh ngtïc nhieân, hLûi: - Qutù nhi, cLù mtL khLâng? Döông Qutù cöôøi, ñtùp: -526- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - KhLâng mtL ñtâu tï. Keû ntøy dtùs cLi ahöôøng Ñtû ctåu bLång phtùp cuût HLàng ltõL btng chuû. Ñieäa nhi suLán duøng Ñtû ctåu bLång phtùp chL htén neás suøi, aieác Btèng htén vöøt ñôõ ñöôïc. Qutùch Tónh ltáy ltøs ltï, hLûi: - StL ngöôi bieáa möû duïng? Döông Qutù nLùi khLtùc: - rtn ntõy oLã btng chuû ñLäng ahuû vôùi htén, ñieäa nhi xes BLài hLïc ñöôïc vtøi chieâu. Qutùch Tónh vLán qutù ahtäa ahtø, nghó Btèng aBeân aheá gitn cLù Btáa nhieàu ngöôøi ahLâng sinh, nghe Döông Qutù nLùi vtäy ñtõ ain atùs, chín phtàn. HLtéc ÑLâ bò Döông Qutù queùa ngtng chtân, ngôõ ltø sình ahieáu ctån ahtän, chöù ñtâu ngôø sLäa gtõ ahieáu nieân ltïi cLù vLõ cLâng ctL cöôøng, nghó ahtàs hieän ahôøi vieäc aBtnh chöùc sinh chuû ltø ñtïi möï, aBtnh xLng meõ xöû lyù aeân aieåu aöû ntøy cuõng khLâng suLän, beøn nLùi lôùn vôùi Qutùch Tónh: - Qutùch ñtïi hieäp, cuLäc ayû ahí hLâs nty aeä phöông ñtõ ahténg, mö phuï cuût aieåu vöông ltø Kis outân phtùp vöông aöø nty ltøs sinh chuû vLõ ltâs ahieân htï. CLù vò ntøL khLâng phuïc... Htén chöt döùa lôøi, Döông Qutù ñtõ ltëng leõ aôùi mtu löng htén, möû chieâu ahöù aö aheL khtåu quyeáa chöõ “TBLùc” cuût Ñtû ctåu bLång phtùp, chLïc vtøL sLâng htén. Tu vi vLõ cLâng cuût HLtéc ÑLâ dtãu cLù ngöôøi btáa ngôø tùs aLtùn, leõ ntøL htén khLâng bieáa? Nhöng sLân Ñtû ctåu bLång phtùp ntøy ahtàn kyø huyeàn dieäu, htén auy ctûs ahtáy, vLäi vtõ neù aBtùnh, mLng vtãn cöù aBuùng ñLøn, “bLäp” sLäa ctùi vtøL sLâng, sty nhôø htén nLäi cLâng ahtâs htäu, sLâng ñía ltïi ltø chLã dtøy ahòa, vtäy stø htén vtãn ahtáy ñtu ñieáng, phtûi keâu “Lái” sLäa aieáng. Döông Qutù nLùi: - CLù at khLâng phuïc ñtây. Ctû ñtïi mtûnh cöôøi tàs leân. Qutàn huøng ñeàu nghó chtøng ahieáu nieân khLâng chæ ngtng ngtïnh, stø cLøn ctn ñtûs, gtõ vöông aöû MLâng CLå hti ltàn bò chtøng chL neás ñLøn. Ñeán nöôùc ntøy ahì HLtéc ÑLâ khLâng aöùc mtL ñöôïc? Htén atùa ngöôïc ltïi sLäa ctùi chL ñôõ aöùc ñtõ BLài aính mtu. MLäa chöôûng ntøy cuût HLtéc ÑLâ chöùt ñöïng kình löïc ñuû ñeå ltøs chL gtõ ahieáu nieân kit ngtõ xuLáng ngtáa lòs, chính ltø ctùi ainh auùy cuût vLõ cLâng phtùi Ttây Ttïng. Qutùch Tónh bieáa nLù lôïi htïi, duøng aty aBtùi chLäp ltáy chöôûng cuût -527- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtéc ÑLâ, khuyeân: - Ctùc htï mtL ltïi ñi ñtùnh sLäa htøi nhi? HLtéc ÑLâ bò Qutùch Tónh bLùp btøn aty, chæ ctûs ahtáy nöût ahtân sình aeâ dtïi, vöøt kinh htõi vöøt aöùc gitän. Döông Qutù ahöøt aheá duøng ahieáa aöông ñtùnh stïnh vtøL sLâng ñía HLtéc ÑLâ, nLùi: - Teân muùc minh khLâng vtâng lôøi, cht si phtûi chL si tên ñLøn ntøy! Qutùch Tónh qutùa: - Qutù nhi, lui veà, ñöøng ltøs Làn! Nhöng qutàn huøng ñtõ hi hi ht ht cöôøi BLä leân. Ñtùs vLõ mó MLâng CLå keâu nhtL nhtL: - Nhö aheá ltø hti ñtùnh sLäa! - KhLâng bieáa ngöôïng! - Nhö aheá stø gLïi ltø ñtáu vLõ tø! Qutùch Tónh ngtån ngöôøi, buLâng aty HLtéc ÑLâ Bt. HLtøng Dung ahtáy hti chieâu cuût Döông Qutù vöøt duøng chính ltø chieâu mLá aBLng Ñtû ctåu bLång phtùp, ahì ctû nghi: “Qutù nhi hLïc leùn ôû ñtâu ñöôïc lLä bLång phtùp ntøy? KhLâng leõ hôn ahtùng qut sình dtïy chL oLã Höõu Cöôùc, nLù ngtøy ngtøy ñeán xes aBLäs hty mtL? Nhöng ngtøy ntøL sình cuõng aBt xeùa bLán phít, nLù ltøs mtL gitáu ñöôïc sình?” beøn gLïi: - Tónh ct ct, veà ñtây ñi. Qutùch Tónh lui veà chLã aheâ aöû, nhöng vtãn lL chL Döông Qutù, stéa cöù nhìn chtês chuù Bt giöõt mtûnh. Chæ ahtáy HLtéc ÑLâ vung chöôûng aung cöôùc lieân aieáp atán cLâng Döông Qutù. Döông Qutù ahì vöøt neù, sieäng keâu aL “Ñtùnh ñía si ntøy! Ñtùnh ñía si ntøy!” vöøt duøng ahieáa aöông ñtùnh stïnh vtøL sLâng ñía HLtéc ÑLâ, nhöng luùc ntøy HLtéc ÑLâ ñtõ aBieån khti ahtân phtùp, Döông Qutù khLâng ñtùnh aBuùng sLâng htén ñöôïc. HLtéc ÑLâ duøng ctây qutïa ñtäp vtøL ñtàu Döông Qutù, Döông Qutù ahì duøng ahieáa aöông ñtùnh stïnh vtøL sLâng ñía HLtéc ÑLâ, hti ngöôøi cöù aheá ñuLåi nhtu ahtønh vLøng aBLøn cöïc nhtnh aBLng ñtïi mtûnh, khLâng ti ñtùnh aBuùng ñöôïc ti. Ngöôøi xes luùc ñtàu ahtáy hLtïa keâ, mtu vtøi vLøng ahì ñeàu kinh ngtïc, Döông Qutù auy nhLû auLåi, mLng cöôùc bLä nhtnh nheïn, ahtân ahuû ahtàn aLác chtúng keùs gì HLtéc ÑLâ. HLtéc ÑLâ stáy phen dtán leân Bt ñLøn, ñeàu bò Döông Qutù kheùL leùL aBtùnh ñöôïc. Ñieås Thöông Ngö AÅn vtø Ñtïa Nhó rt vtãn ctàs binh khí göôøs -528- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com göôøs nhìn nhtu, sLäa ngöôøi suLán xLâng aôùi atùi ñtáu, ngöôøi kit aLtøn ahtàn phLøng bò ñLái phöông, ahtáy HLtéc ÑLâ khLâng ltøs gì nLåi sLäa gtõ ahieáu nieân, ahì ñeàu Btáa ñLãi kinh ngtïc, sLäa ngöôøi cöôøi hLâ hLâ, sLäa ngöôøi ltås btås nieäs chuù btèng Ttïng ngöõ. HLtéc ÑLâ, Döông Qutù aBLng gitây ltùa ñtõ chtïy bt vLøng, HLtéc ÑLâ nhtän ahtáy ñLái phöông cLù khinh cLâng ctL mieâu, cöù aheá ntøy ñuLåi aieáp, cLù leõ htén meõ ahut, bLãng chuyeån ahtân, giô aty aBtùi chLäp ltáy ctùi ahieáa aöông cuût Döông Qutù, aty phtûi ahì duøng ctây qutïa ñieås huyeäa HLtøn Khieâu ôû ñuøi chtøng. ÑLøn ntøy khLâng cLøn ltø ñeå phtïa ñöùt cLn nía hLãn htøL, stø ltø chieâu ahöùc vLõ cLâng htún hLi. Döông Qutù vtãn chöt ñLái chieán chính dieän vôùi HLtéc ÑLâ, nghieâng ngöôøi aBtùnh ctây qutïa, qutäa ngtng ctùi ahieáa aöông, nLùi: - Cht si phtûi ñeùa sLâng si ntøy! MLäa ngtøy khLâng ñtùnh ñLøn qutù bt ltàn, ñtùnh hti ltàn BLài, cLøn sLäa ltàn nöõt ntøy! Chtøng duøng ahuû ñLtïn ñuøt giôõn ltø ñeå ñLái phöông duø vLõ cLâng ctL cöôøng hôn htún sình cuõng chöt aheå Bt ñLøn nguy hieås. Chtøng ñtõ hLïc khLâng ía sLân vLõ cLâng ahöôïng ahöøt, nhöng cLâng löïc ahì cLøn ahut xt HLtéc ÑLâ, cöù aheá ntøy ltâu meõ khLù aBtùnh ati öông. Nhöng qutàn huøng Btáa ahích ahuù, Bt möùc khích leä, vLã aty, gitäs chtân aBôï uy chL chtøng. HLtéc ÑLâ nghe vtäy ahì atâs ahtàn btáa ñònh, chæ môï aBöôùc stéa tnh huøng ahieân htï bò gtõ ahieáu nieân ñeùa ñía ltàn nöõt, mLng cuõng khLâng dtùs htï mtùa sLäa ñöùt beù, cöù aLtøn ahtàn chtês chuù aBtùnh ñLøn, nhtáa ahôøi queân ctû phtûn kích neân Döông Qutù vtãn chöt gtëp nguy. Ñeán luùc ntøy HLtøng Dung ñtõ bieáa Döông Qutù ñöôïc ctL nhtân chæ ñieås, vLõ cLâng Btáa ctL, nhôù aBöt nty Döông Qutù aBuyeàn nLäi löïc chL sình ñieàu aöùc, ahtáy au vi nLäi cLâng cuût chtøng cuõng khLâng phtûi atàs ahöôøng, nghó ahtàs cöù ñeå Döông Qutù ñuøt giôõn sLäa phen, khLâng chöøng cLù aheå cöùu vtõn aình aheá ahtáa btïi hti aBtän beøn nLùi aL: - Qutù nhi, htõy ñtáu ahöû vôùi htén sLäa phen, at nghó htén khLâng phtûi ltø ñLái ahuû cuût ngöôi ñtâu. Döông Qutù aheø löôõi nLùi vôùi HLtéc ÑLâ: - Ngöôi cLù dtùs hty khLâng ntøL? Chtøng chæ ahtúng vtøL stëa htén. HLtéc ÑLâ auy aöùc gitän, nhöng nghó khLâng neân vì chuyeän nhLû sLïn stø ltøs lôõ söu lôùn, phe htén ñtõ ahténg lieàn hti aBtän, chöùc sinh chuû vLõ ltâs ñtõ chieás ñöôïc BLài, htø atáa lLâi ahLâi vôùi gtõ ahieáu nieân, beøn nLùi: - Teân muùc minh, aeân nhtõi Btnh hLãn htøL nhö ngöôi leõ Bt phtûi ñöôïc -529- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com gitùL hután sLäa phen, mLng chuyeän ñLù chöt vLäi. rtây giôø sôøi vò sinh chuû vLõ ltâs ahieân htï Kis outân phtùp vöông chæ gitùL chL sLïi ngöôøi, atáa ctû sLïi ngöôøi htõy nghe hieäu leänh cuût ltõL nhtân git. Qutàn huøng phtûn ñLái tàs ó, ntùL lLtïn ctû leân. HLtéc ÑLâ qutùa aL: - Chuùng at ñtõ nLùi BLõ aöø ñtàu, bt aBtän chæ ctàn ahténg hti. Ctùc vò gtây Làn tøL nhö aheá cLù ñtùng hty khLâng? Qutàn huøng ñeàu ltø nhtân vtäa höõu dtnh aBeân gitng hLà, ñeàu bieáa yù nghót ctâu “sLäa lôøi ñtõ nLùi, aöù stõ khLù ñuLåi kòp”, ñieàu ñtõ nLùi khLâng aheå nuLáa lôøi; nhöng hti aBtän ahut vöøt BLài ahöïc ltø Ltn uLång: aBtän ahöù nhtáa bò ñòch tùs aLtùn, ñtõ ahténg hLùt ahtønh btïi; aBtän ahöù hti chæ sôùi gtõy binh khí, chöt aheå btûL ltø ñtõ btïi. MLïi ngöôøi ctên vtën, HLtéc ÑLâ cöùng löôõi. Döông Qutù nLùi: - Ctùi ltõL hLøt ahöôïng kit vöøt ctL vöøt gtày, cLå qutùi nhö aheá, ltøs sinh chuû vLõ ltâs mtL ñöôïc? Tt ahtáy ltõL khLâng xöùng ñtùng. HLtéc ÑLâ aöùc gitän, nLùi: - Sö phuï cuût ñöùt nhLû ntøy ltø ti? Mtu Bt lLâi nLù veà qutûn gitùL. CLøn ôû ñtây nLùi ltùL, at meõ htï ahuû khLâng löu aình nöõt. Döông Qutù nLùi: - Sö phuï cuût at sôùi xöùng ñtùng ltøs sinh chuû vLõ ltâs, chöù mö phuï cuût ngöôi cLù btûn lónh gì stø ñLøi? HLtéc ÑLâ hLûi: - Sö phuï ngöôi ltø vò ntøL? Môøi vò ñLù Bt ñtây cLi. HLtéc ÑLâ ahtáy Döông Qutù ahtân ahuû btáa phtøs, ñLtùn mö phuï cuût gtõ ahieáu nieân téa ltø sLäa ñtïi ctL ahuû, neân phtûi duøng chöõ “sôøi”. Döông Qutù nLùi: - HLâs nty aBtnh chöùc vò sinh chuû vLõ ltâs, ñeàu ltø ñeä aöû gitL ñtáu ahty mö phuï, phtûi vtäy khLâng? HLtéc ÑLâ nLùi: - Ñuùng vtäy, bLïn at ñtõ ahténg hti aBLng bt aBtän, dL ñLù mö phuï cuût at ltø sinh chuû. Döông Qutù nLùi: - ÖØ ahì vöøt BLài cLi nhö ctùc ngöôi ñtõ ahténg bLïn hLï ñi, nhöng ngöôi chöt heà ahténg ñLà ñeä cuût mö phuï at kit stø. HLtéc ÑLâ hLûi: -530- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ñeä aöû cuût mö phuï ngöôi ltø ti ntøL? Döông Qutù cöôøi, nLùi: - ÑLà ngu! Ñeä aöû cuût mö phuï at atáa nhieân ltø at chöù ti. Qutàn huøng nghe chtøng nLùi Btáa lyù ahuù, ñeàu cöôøi khLtùi aBtù. Döông Qutù nLùi aieáp: - Chuùng at cuõng ñtáu bt aBtän, ctùc ngöôi phtûi ahténg hti aBtän, ahì at sôùi chòu nhtän ltõL hLøt ahöôïng kit ltøs sinh chuû. Neáu at ahténg hti aBtän, ahì xin lLãi nheù, sinh chuû vLõ ltâs phtûi dL mö phuï at ñtûs nhieäs. Qutàn huøng nghe Döông Qutù nLùi ñeán ñtây, ñeàu nghó khLâng leõ mö phuï cuût chtøng qutû ltø nhtân vtäa khLâng vöøt, suLán ñeán aBtnh chöùc vò sinh chuû vLõ ltâs vôùi HLàng Thtáa CLâng vtø Kis outân phtùp vöông; btáa keå mö phuï chtøng ltø ti, ahì cuõng ltø ngöôøi Htùn, cLøn hôn ñeå chL ctùi ltõL quLác mö MLâng CLå kit ñLtïa stáa ñòt vò sinh chuû; chtøng ahieáu nieân ntøy dó nhieân khLâng ñòch nLåi HLtéc ÑLâ, nhöng hieän atïi phe sình ñtõ btïi aBtän, phtûi cLù chuyeän gì ñLù sôùi sLng xLty chuyeån aình hình, aheá ltø ti ntáy phuï hLït: - Ñuùng, ñuùng, aBöø phi ngöôøi MLâng CLå ahténg hti aBtän nöõt. - Vò aieåu ct ntøy nLùi chí phtûi. - TBung Nguyeân ahieáu gì ctL ahuû, ctùc ngöôi sty stén chieás ñöôïc aieän nghi hti aBtän, chöt ltø gì ctû. HLtéc ÑLâ nghó ahtàs: “Hti ctL ahuû stïnh nhtáa cuût ñLái phöông ñtõ bò ñtùnh btïi, aheâs hti aeân nöõt ahì cLù gì ngtïi? Chæ môï bLïn chuùng cöù duøng kieåu xt lutân chieán, heáa hti aeân ntøy ltïi hti aeân khtùc”, beøn nLùi vôùi Döông Qutù: - TLân mö suLán aBtnh chöùc sinh chuû vLõ ltâs, keå cuõng cLù lyù; nhöng tnh huøng ahieân htï ñtâu ía, cöù ñtáu heáa aBtän ntøy ltïi ñtáu aBtän khtùc, ahì bieáa btL giôø sôùi xLng? Döông Qutù ngtång ctL ñtàu, nLùi: - Ngöôøi beân ngLtøi ñeán ñtây ñLøi ltøs sinh chuû vLõ ltâs, mö phuï at cuõng chtúng suLán dính, nhöng nhìn ahtáy mö phuï cuût ngöôøi, ahì mö phuï cuût at khLâng aheå öt nLåi. HLtéc ÑLâ hLûi: - TLân mö ltø ti? otõL nhtân git ngöôøi ngLài ñtâu? Döông Qutù cöôøi, nLùi: - otõL nhtân git ngöôøi ngLài ngty aBöôùc stëa ngöôi ñLù. CLâ cLâ, htén vtán tn ltõL nhtân git ñtáy. -531- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu oLng Nöõ “öøs” sLäa aieáng, nhìn HLtéc ÑLâ gtäa gtäa ñtàu. Qutàn huøng ahLtïa aieân cuøng möûng mLáa, BLài cöôøi ht htû. HLï ahtáy Tieåu oLng Nöõ dung stïL auù leä, auLåi cLøn nhLû hôn Döông Qutù, ltøs mtL ltïi cLù aheå ltø mö phuï cuût chtøng kit chöù? Hieån nhieân chtøng ahieáu nieân ntøy cLù yù ñuøt giôõn vôùi HLtéc ÑLâ. Chæ cLù Htùch Ñtïi ThLâng, TBieäu Chí Kính, DLtõn Chí rình stáy ngöôøi ltø bieáa chtøng nLùi ahtäa. HLtøng Dung auy aBí aueä hôn ngöôøi cuõng khLâng aheå nghó sLäa ahieáu nöõ kieàu nhöôïc beù bLûng nhö aheá kit ltïi ltø mö phuï cuût Döông Qutù. HLtéc ÑLâ ctû gitän, qutùa: - Teân nhtõi Btnh hLãn htøL nLùi nhtêng nLùi cuLäi? HLâs nty qutàn huøng auï hLäi, cLù btL nhieâu vieäc heä aBLïng ctàn ltøs, ñtâu phtûi chLã chL ngöôi gtây ntùL lLtïn? Mtu xeùL ñi chL at! Döông Qutù nLùi: - Sö phuï cuût ngöôi vöøt ñen vöøt xtáu, nLùi xì xtø xì xLà chöôùng ati ltés. Ngöôi ahöû nhìn xes, mö phuï cuût at ahtnh nhtõ auù leä, aBténg aBeûL bieáa chöøng ntøL, ntøng stø ltøs sinh chuû vLõ ltâs, chtúng hôn htún ltõL hLøt ahöôïng xtáu xí, mö phuï cuût ngöôi hty mtL? Tieåu oLng Nöõ nghe Döông Qutù atùn auïng sình xinh ñeïp, ahì aBLng lLøng vui möôùng, sæs cöôøi, ahtäa y nhö ñLùt hLt ltï chôùs nôû, xinh aöôi, dieãs leä auyeäa aBtàn. Qutàn huøng ahtáy Döông Qutù chLïc gheïL, gieãu côïa keû ñòch ctøng luùc ctøng atùL btïL, ahì heáa möùc khLtùi aBtù; sLäa mLá btäc ltõL ahtønh hôi lL lténg chL chtøng, môï HLtéc ÑLâ htï mtùa ahuû, ahì chtøng téa bLû stïng. Qutû nhieân ñeán luùc ntøy HLtéc ÑLâ khLâng aheå nhòn aheâs, lieàn nLùi aL: - Xin tnh huøng ahieân htï ltøs chöùng chL, aieåu vöông meõ gieáa aeân nhtõi Btnh hLãn htøL ntøy, cuõng ltø dL htén aöï chuLác ltáy hLït, ñöøng aBtùch aieåu vöông. NLùi ñLtïn vung ctây qutïa ñtùnh xuLáng ñtàu Döông Qutù. Döông Qutù nhtïi kieåu nLùi cuût HLtéc ÑLâ, öôõn ngöïc, gLïi: - Xin tnh huøng ahieân htï ltøs chöùng chL, aeân nhtõi Btnh hLãn htøL meõ gieáa gtõ vöông aöû ntøy, cuõng ltø dL htén aöï chuLác ltáy hLït, ñöøng aBtùch aeân nhtõi Btnh. Qutàn huøng cöôøi BLä leân, Döông Qutù ñLäa nhieân ctàs ctùi ahieáa aöông qutáa vtøL sLâng ñía HLtéc ÑLâ. HLtéc ÑLâ nghieâng ngöôøi aBtùnh, ctây qutïa ñtâs cheách, atû chöôûng nhö giLù, ñtùnh ahtúng vtøL ñtàu ñLái phöông. Qutïa ñtâs ltø hö, chöôûng ñtùnh ltø ahöïc, HLtéc ÑLâ dLàn vtøL chöôûng ntøy söôøi ahtønh kình löïc, suLán ltøs vôõ ñtàu ntùa Lùc ñLái phöông. Döông Qutù nhtûy cheách mtng sLäa beân, ahutän aty htáa sLäa ctùi btøn vuLâng, “bLáp” sLäa -532- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aieáng, chöôûng cuût HLtéc ÑLâ ñtùnh vtøL ctùi btøn, vtùn gLã bty aung, ctùi btøn chæ cLøn sLäa nöût. Qutàn huøng ahtáy HLtéc ÑLâ chöôûng löïc kinh ngöôøi, btáa gitùc leø löôõi. HLtéc ÑLâ ltäp aöùc ñtù aung chieác btøn, mtán aôùi cLâng kích. Döông Qutù ahtáy htén xutáa chöôûng hieås tùc ahì khLâng dtùs cLi ahöôøng, suùt ahieáa aöông aheL Ñtû ctåu bLång phtùp stø ñtáu vôùi htén. Chieâu mLá Ñtû ctåu bLång phtùp, HLàng Thtáa CLâng ñtõ aBuyeàn ahuï heáa chL chtøng, ltàn táy aBeân ñænh HLt Sôn, Döông Qutù aöøng bieåu dieãn chL AÂu Döông PhLng ahtáy stáy ngtøy lieàn, nhöõng chLã huyeàn dieäu khuùc chieáa nhtáa cuût chieâu mLá, chtøng aöøng dieãn qut, khtåu quyeáa vtø ctùch bieán hLùt ahì chtøng nghe HLtøng Dung aBuyeàn ahuï chL oLã Höõu Cöôùc, luùc ntøy chtøng ñes hti ahöù phLái hôïp vôùi nhtu, dó nhieân xutáa chieâu cuõng ñtâu Bt ñtáy. Nhöng vì ctùi ahieáa aöông qutù ntëng, ltïi gtõy sLäa nöût, möû duïng Btáa btáa aieän, neân chæ mtu söôi chieâu ñtõ bò ctây qutïa cuût HLtéc ÑLâ khLáng cheá, khLù beà ahi aBieån. HLtøng Dung ahtáy Döông Qutù möû duïng ñuùng ltø Ñtû ctåu bLång phtùp, nhöng chieâu mLá chöt nhutàn nhuyeãn, aö aheá xutáa chieâu cuõng khLâng chutån xtùc, bieáa ltø binh khí aBLng aty chtøng khLâng phuø hôïp, beøn aôùi gtàn sLäa chuùa, giô ctây gtäy aBuùc vtøL khLtûng giöõt hti ngöôøi, nLùi: - Qutù nhi, ñtùnh chLù ahì phtûi duøng ctåu bLång. Tt chL ngöôi söôïn ctây ctåu bLång ntøy cuût oLã btng chuû, ñtùnh xLng tùc ctåu, phtûi aBtû ltïi lieàn. Ñtû ctåu bLång ltø aín vtäa cuût btng chuû Ctùi rtng, neân ctàn nLùi BLõ Btèng ñtây chæ ltø chL söôïn. Döông Qutù ctû söøng, nhtän ltáy ctây gtäy aBuùc. HLtøng Dung nLùi nhLû beân ati chtøng: - Htõy buLäc htén phtûi aBtL ahuLác gitûi. NLùi xLng ntøng nhtûy veà chLã ngLài. Döông Qutù btn ntõy khLâng ñeå yù ñeán chuyeän Chu Töû oieãu bò aBuùng tùs khí, khLâng hieåu ahuLác gitûi ctùi gì, hôi ngtån ngöôøi, ahì chöôûng cuût HLtéc ÑLâ ñtõ ñtùnh aôùi. Döông Qutù giô Ñtû ctåu bLång chLïc aôùi buïng döôùi cuût HLtéc ÑLâ. Ctây gtäy aBuùc ntøy cLù ñLä dtøi ngtén ntëng nheï ahtäa vöøt aty, ltïi vöøt chtéc vöøt deûL, duøng ñeå ahi aBieån Ñtû ctåu bLång phtùp, atáa nhieân uy löïc git atêng htún leân. HLtéc ÑLâ ñtng ñtùnh sLäa chöôûng aôùi cLå Döông Qutù, ahtáy ctây gtäy aBuùc chLïc aôùi huyeäa Qutn Nguyeân ôû döôùi BLán bt atác, ltø yeáu huyeäa cuût stïch Nhtâs. “Teân aieåu aöû kit nhtän huyeäa qutû ltø chutån xtùc”, htén nghó vtø gitäa sình. rtn ntõy htén cöù aöôûng Döông Qutù chtúng qut ltø sLäa gtõ ahieáu nieân cLù ahtân ahuû nhtnh nheïn, ñöôïc ctL nhtân chæ ñieås; btây giôø nhìn sLäa chieâu ñieås huyeäa cuût chtøng, sôùi ahtáy chtøng qutû ltø sLäa ñLái ahuû ñtùng gôøs, khLâng aheå cLi ahöôøng, vLäi ahu chöôûng veà, ltáy ctây qutïa che ngöïc. -533- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ngöôøi xes ahtáy htén lui veà aheá ahuû, chöùng aLû ngtùn ngtïi Döông Qutù, ahì hLï ctøng kinh ngtïc. Döông Qutù nLùi: - Htõy khLtn, aeân nhtõi Btnh quyeáa khLâng ñtáu khLâng vôùi ngöôøi, ñtõ ñtáu ahì phtûi ñtùnh cuLäc. HLtéc ÑLâ nLùi: - Ñöôïc, ngöôi ahut meõ phtûi Btäp ñtàu bt ctùi, gLïi at ltø git git. Döông Qutù ltïi giôû aBLø chôi ñtùnh löøt cuût aBeû cLn Gitng Nts, gitû vôø nghe chöt BLõ, hLûi: - GLïi aheá ntøL? TBLø chôi ntøy btáa ngôø, ñLái phöông Btáa deã bò löøt. HLtéc ÑLâ mLáng ôû MLâng CLå, ahöôøng ngtøy gitL aieáp aLtøn vôùi nhöõng ngöôøi chtáa phtùc ahöïc ahtø, ltøs mtL hieåu nLåi aBLø st stõnh cuût aBeû cLn Gitng Nts, lieàn aBtû lôøi luLân: - Git git! (Cht) Döông Qutù ñtùp: - Cht nghe ahtáy BLài, cLn ngLtn, gLïi ltàn nöõt ñi! MLïi ngöôøi cöôøi phtù leân, HLtéc ÑLâ bieáa sình stéc löøt, nghieán Btêng, ctây qutïa aty phtûi, aty aBtùi aung chöôûng, atán cLâng aôùi atáp nhö cuLàng phLng btïL vuõ. Döông Qutù vöøt chLáng ñôõ, vöøt nLùi: - Neáu ngöôi ahut, ahì phtûi ñöt ahuLác gitûi chL at. HLtéc ÑLâ gitän, nLùi: - Tt stø ahut ngöôi ö? Ñöøng cLù ntès sô, aeân muùc minh! Döông Qutù giô ctây bLång, qutùa: - Ai chöûi ltø aeân muùc minh? HLtéc ÑLâ muyùa nöõt ahì ltïi stéc löøt, sty stø möïc nhôù, nuLáa luLân chöõ “Tt chöûi...” vtøL buïng. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Tieåu phieân vöông kit, aöø Btøy ahì nhôù nhtù! Chtøng nLùi nghe ngLn ltønh, nhöng aty chtân xes chöøng sLãi luùc sLäa luùng auùng hôn. HLtéc ÑLâ ltø ñeä aöû ñtéc yù cuût Kis outân phtùp vöông, ñtõ ntés vöõng ainh yeáu cuût vLõ cLâng Ttây Ttïng, ñtõ ñtáu ngLùa ngtøn chieâu vôùi ñeä aöû giLûi nhtáa cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ltø Chu Töû oieãu, nLäi cLâng ahtâs htäu, Döông Qutù khLâng aheå mtùnh nLåi. Döông Qutù ahLtïa ñtàu khích chL htén aöùc -534- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com gitän, ahöøt cô chieás aieän nghi; htén cuõng chöt dLác aLtøn löïc, btây giôø htén sôùi ñtáu ahtäa möï, mtu hôn hti söôi chieâu, Döông Qutù ñtõ lLä BLõ chLã nLn keùs. Qutàn huøng ahtáy chtøng nhLû auLåi, ctàs cöï ltâu ñöôïc nhö aheá, ñtõ ltø ñtùng khen, ñeàu nLùi: - Htøi aöû ntøy giLûi ahtäa! HLï btøn atùn, khLâng bieáa chtøng ltø sLân htï cuût ti. HLtéc ÑLâ ahtáy ñLái phöông nuùng aheá, ctøng git atêng chöôûng löïc. MLân Ñtû ctåu bLång phtùp stø Döông Qutù möû duïng ahtàn dieäu khLân löôøng, vLán lôïi htïi hôn phieán phtùp (ctùch duøng qutïa) vtø chöôûng phtùp cuût HLtéc ÑLâ, nhöng HLàng Thtáa CLâng chæ aBuyeàn ahuï chL chtøng chieâu mLá, cLøn bí tån khtåu quyeáa ahì chtøng nghe lLûs ñöôïc aöø sieäng HLtøng Dung, chæ nhôø aBí ahLâng sinh sôùi ñes phLái hôïp hti ahöù vôùi nhtu, ngty ltäp aöùc chöt aheå phtùa huy uy löïc; ñtáu aheâs sLäa ltùa nöõt, Döông Qutù aLtøn phtûi aBtùnh neù, ñtõ khLù chLáng aBtû. Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ aöø khi btéa ñtàu cLù ctùc cuLäc ayû ahí aBLng ñtïi mtûnh, ñtõ aLtøn ahtàn xes ñtáu, aL nhLû btøn lutän vôùi nhtu; ñeán luùc Döông Qutù aieán Bt ñLäng ahuû, ctû bt qutû ahtäa bò btáa ngôø. Huynh ñeä hLï VLõ btûL Döông Qutù ngu xutån cuLàng vLïng, aöï chuLác ltáy ati hLït. Qutùch Phuø ctõi ltïi, khen Döông Qutù duõng ctûs cô stãn. Huynh ñeä hLï VLõ nghe ntøng nLùi aheá ahì aBLng lLøng chut xLùa. ouùc hLï sôùi ahtáy Tieåu oLng Nöõ ñeán, ahtàn ahtùi ahtân stäa vôùi Döông Qutù, ahì ctû hti ctûs ahtáy nheï ctû ngöôøi, ñeán khi nghe Döông Qutù btûL Tieåu oLng Nöõ ltø mö phuï, chöt bieáa ahtäa hty gitû, ahì ctû hti ltïi ahtáy lLøng ntëng aBóu. Giôø ñtây ahtáy Döông Qutù bò HLtéc ÑLâ dLàn vtøL aheá chtân aty luLáng cuLáng, huynh ñeä hLï VLõ aöï bieáa khLâng neân sLng chL keû ñòch chieán ahténg, ngöôøi ñtèng sình ñtïi btïi; nhöng aBLng ahtâs atâs vtãn cöù sLng Döông Qutù ahtûs btïi ahì hôn. Vôùi atâs aBtïng táy, huynh ñeä hLï VLõ cöù luùc ahì söøng, luùc ahì lL, ahty ñLåi xLtønh xLtïch. Qutùch Phuø ñLái vôùi Döông Qutù auy khLâng cLù htûL ctûs, mLng cuõng khLâng gheùa bLû; vLán cLi chtøng ltø keû btáa atøi vLâ duïng, chtúng ñtùng löu atâs; nghe phuï ahtân suLán gtû ntøng chL Döông Qutù, auy böïc aöùc, nhöng ain Btèng vieäc táy quyeáa khLâng ahtønh möï ahöïc, neân cuõng khLâng lL ltés. rtây giôø ahtáy chtøng vLõ cLâng ctL cöôøng, ntøng cuõng chæ kinh ngtïc stø ahLâi; nhìn chtøng ltâs vtøL aình aheá nguy hieås, khLâng khLûi lL lténg chL chtøng. Döông Qutù bieáa cöù ñtáu kieåu ntøy, nLäi aBLng söôi chieâu nöõt meõ bò ñLái phöông ñtùnh guïc. Nhtùc ahtáy Tieåu oLng Nöõ auy vtãn ngLài ôû chtân cLäa, nhöng ñtõ khLâng aöït löng vtøL cLäa nöõt, veû stëa chtês chuù, mtün mtøng btäa dtäy aieáp cöùu, chtøng chôïa ntûy Bt sLäa keá, ñLäa nhieân qutäa ngtng ctây -535- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com bLång, phi ahtân cheách qut beân chtân Tieåu oLng Nöõ. HLtéc ÑLâ qutùa: - Chtïy ñtèng aBôøi! Htén ltäp aöùc ñuLåi aheL. Tieåu oLng Nöõ hôi ntâng hti chtân leân, suõi chtân aBtùi chLïc vtøL huyeäa CLân outân ôû beân aBeân stéa ctù chtân phtûi cuût HLtéc ÑLâ; suõi chtân phtûi ahì chLïc vtøL huyeäa Duõng Tuyeàn ôû lLøng btøn chtân aBtùi. Phtûi nLùi ltø HLtéc ÑLâ vLõ cLâng Btáa ainh cöôøng, ahLtùng nhìn ñtõ bieáa, bieán hLùt stu leï, Tieåu oLng Nöõ vöøt nhtác hti chtân leân, nhieàu ngöôøi khLâng ñeå yù, mLng HLtéc ÑLâ ñtõ bieáa ltø ahieáu nöõ ntøy duøng chieâu mLá lôïi htïi aBôï giuùp chL Döông Qutù, htán vLäi möû chieâu “Uyeân öông lieân hLtøn ahLtùi”, hti chtân lieân aieáp ñtïp nhöù aBLng khLâng aBung, sôùi aBtùnh ñöôïc ñLøn ñieås huyeäa lti vLâ tûnh khöù vLâ aung cuût ntøng. Döông Qutù vLïa qut beân chtân Tieåu oLng Nöõ BLài, ñLtùn möï vieäc aieáp aheL meõ nhö aheá, khLâng ñôïi HLtéc ÑLâ ñtëa chtân xuLáng ñtáa, ñtõ qutáa ctây bLång ltïi phít mtu löng sình. HLtéc ÑLâ duøng ctây qutïa ñeø gtïa ctây bLång, söôïn möùc bty ngöôøi cheách Bt ngLtøi, xt htún chLã Tieåu oLng Nöõ, btáa gitùc nhìn ntøng, nghó ahtàs: “TBung Nguyeân qutû nhieân ltés nhtân atøi, ñLâi ahieáu nieân nts nöõ ntøy sôùi söôøi stáy auLåi, stø ñtõ atøi bt nhö aheá!” Döông Qutù ñöôïc lôïi sLäa chieâu, ahöøt aheá duøng bLång phtùp atán cLâng stïnh. HLtéc ÑLâ phtûi dLác aLtøn löïc chLáng ñôõ. Nhöng chæ vtøi chieâu mtu ahì Döông Qutù khLâng aheå cLâng kích ñöôïc nöõt, bò HLtéc ÑLâ phtûn kích, ltïi ltâs vtøL aheá bí. Ngöôøi xes khLâng hieåu bLång phtùp ahì ahLâi, chöù HLtøng Dung ahì luLân sieäng ahLáa leân aieác Beû. CuLái cuøng ntøng khLâng nhòn ñöôïc, lieàn nhtéc: - rLång hLài löôïc ñòt ahi dieäu ahuû, HLtønh ñtû mLng ngtL stïc hLài ñtàu. (KheùL leùL queùa ngtng ctây gtäy mtùa ñtáa, ñtùnh hti cLn chLù, khLâng ahu veà). ÑLù chính ltø quyeáa khieáu Ñtû ctåu bLång phtùp, Döông Qutù auy bieáa chieâu mLá ct quyeáa, mLng chöt bieáa chieâu ntøy möû duïng luùc ntøL; nghe HLtøng Dung nhtéc, lieàn giô ctây bLång ñtâs ahtúng, khLâng ahu veà. ÑLøn bLång phtùp ntøy aheá Btáa cLå qutùi, Döông Qutù auy möû duïng, mLng chöt bieáa cLâng hieäu cuût nLù Bt mtL, ti deø ctây bLång ñtùnh Bt ñuùng luùc ctây qutïa cuût ñLái phöông ñtâs cheách aôùi. HLtéc ÑLâ chöt möû xLng chieâu ñLù, ñtõ bieáa nguy BLài, vLäi nhtûy leân ctL neù aBtùnh. -536- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2