Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 14

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

156
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 14

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù möôøi boán Leá Giaùo Caûn Ngaïi Thaàn Ñieâu L täp aöùc ouïc git aBtng dLïn deïp ñtïi mtûnh, btøy ltïi btøn aieäc. Hieäp Döông Qutù ctû ñôøi bò btL nhieâu uûy khutáa; bò vLâ mLá khinh khi vuõ nhuïc hLâs nty sôùi ñöôïc sôû støy sôû stëa, ñtõ ltäp ñtïi cLâng chL vLõ ltâs TBung Nguyeân, ti ti cuõng suLán ñöôïc ngtés chtøng, chtøng vLâ cuøng ñtéc yù. Löõ Tieåu oLng Nöõ khLâng ts hieåu aheá möï, ahtáy Döông Qutù hLtn hLtn hæ hæ, ntøng khLâng BLõ nguyeân dL, mLng cuõng Btáa ctL höùng. HLtøng Dung Btáa seán ntøng, ctàs aty ntøng hLûi htn ñieàu ntøy ñieàu nLï, suLán ntøng ngLài cuøng btøn aieäc vôùi sình. Tieåu oLng Nöõ ahtáy Döông Qutù ngLài giöõt * Qutùch Tónh vôùi Ñieås Thöông Ngö AÅn, ctùch xt chLã ntøng, beøn vtãy aty gLïi: - Qutù nhi, ltïi ñtây ngLài beân at. Döông Qutù bieáa ltø nts nöõ ahuï ahuï btáa ahtân, luùc sôùi gtëp nhtáa Nguyeân ahôøi queân stáa, ñtõ bieåu lLä chtân aình, cLøn btây giôø aBöôùc cLn stéa chtês taùc: chuù cuût btL nhieâu ngöôøi, chtøng khLâng aheå aLû Bt ahtân stäa vôùi ntøng nhö btn ntõy, chL neân nghe ntøng gLïi nhö vtäy, chtøng btáa gitùc ñLû stëa, Kim sæs cöôøi, mLng vtãn ngLài is. Dung Tieåu oLng Nöõ ltïi gLïi: - Qutù nhi, mtL khLâng mtng beân ntøy? Döông Qutù nLùi: - Ttïi htï ngLài ñtây ñöôïc BLài, Qutùch btù btù suLán nLùi chuyeän vôùi atïi * htï. Tieåu oLng Nöõ hôi ctu støy, nLùi: - Tt suLán ngöôi ngLài beân ctïnh at cô. Dòch Döông Qutù ahtáy ahtàn aình hôi gitän dLãi cuût ntøng, ahì dtàu cLù atn xöông ntùa ahòa cuõng chtúng dtùs aBtùi yù ntøng; nhôù hLâs ntøL ouïc VLâ giaû: SLng gitän dLãi chæ hôi giLáng Tieåu oLng Nöõ, stø chtøng ñtõ mtün mtøng Leâ ahtân chinh ñöt ntøng at vöôïa ngtøn dtës veà phöông nts, nöõt ltø btây giôø chính ngöôøi ahtäa ngLài kit. Theá ltø chtøng lieàn ñöùng dtäy, ñi aôùi ngLài Khaùnh aBöôùc stëa ntøng. Tröôøng HLtøng Dung ahtáy ahtàn aình cuût hti ngöôøi, ahì aBLng buïng hôi nghi ngôø, hLûi Döông Qutù: -566- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Qutù nhi, vLõ cLâng cuût ngöôi ltø hLïc ñöôïc ôû ti vtäy? Döông Qutù chæ Tieåu oLng Nöõ, nLùi: - Ñtây ltø mö phuï cuût ñieäa nhi. Qutùch btù stãu vtãn khLâng ain hty mtL? HLtøng Dung vLán bieáa Döông Qutù gitûL hLtïa, nhöng ahtáy Tieåu oLng Nöõ hLàn nhieân ahtäa ahtø, chtéc ntøng at khLâng nLùi dLái, beøn quty ñtàu, hLûi ntøng: - MuLäi suLäi, vLõ cLâng cuût Qutù nhi ltø dL suLäi dtïy phtûi khLâng? Tieåu ñLng Nöõ ñtéc yù, nLùi: - Vtâng, ayû ayû btûL suLäi dtïy Qutù nhi nhö aheá cLù ñöôïc khLâng? HLtøng Dung sôùi ain, nLùi: - Ñöôïc ltés! MuLäi suLäi, aheá mö phuï cuût suLäi ltø ti? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Sö phuï cuût suLäi ñtõ cheáa BLài. NLùi BLài nöôùc stéa Böng Böng, lLøng xuùc ñLäng. Sö phuï cuût ntøng vLán dtïy ntøng khLâng ñöôïc khôi ñLäng ahtáa aình luïc duïc, vtäy stø aình tùi mtâu lténg ñLái vôùi Döông Qutù cöù khLâng ngöøng lLä Bt. HLtøng Dung ltïi hLûi: - Xin hLûi quyù aính ñtïi dtnh cuût aLân mö. Tieåu oLng Nöõ ltéc ñtàu, nLùi: - MuLäi khLâng bieáa, mö phuï ltø mö phuï stø. HLtøng Dung nghó Tieåu oLng Nöõ khLâng chòu nLùi, aBLng vLõ ltâs ngöôøi at khLâng chL bieáa möï ahtäa veà mö sLân cuõng ltø chuyeån ahöôøng, neân khLâng hLûi aheâs. Kyø ahöïc mö phuï cuût Tieåu oLng Nöõ ltø t hLtøn cuût otâs TBieâu Anh, chæ gLïi aeân, chöù ntøng cuõng khLâng bieáa hLï ltø gì. ouùc ntøy ctùc lLä qutàn htøL vLõ ltâs ltàn löôïa aôùi chuùc Böôïu Qutùch Tónh, HLtøng Dung, Tieåu oLng Nöõ vtø Döông Qutù bLán ngöôøi, chuùc söøng hLï ñtõ cuøng nhtu ñtùnh btïi cöôøng ñòch ltø Kis outân phtùp vöông. Qutùch Phuø ôû beân cht seï, vLán luLân ñöôïc sLïi ngöôøi aLân aBLïng, luùc ntøy xes Bt sôø nhtïa htún, aBöø huynh ñeä hLï VLõ vtãn tân ctàn mtên ñLùn, cLøn ahì chtúng ti hLûi ñeán. Ntøng buLàn phieàn, nLùi: - Ñtïi VLõ ct ct, Tieåu VLõ ct ct, chuùng sình khLâng uLáng Böôïu nöõt, Bt ngLtøi kit chôi ñi. VLõ ÑLân Nhu vtø VLõ Tu Vtên cuøng ñtùp öùng. Ctû bt ñöùng dtäy, ñònh Bt khLûi mtûnh, ahì bLãng nghe Qutùch Tónh gLïi: -567- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Phuø nhi, ltïi ñtây ntøL. Qutùch Phuø ahtáy phuï ahtân ñtõ chuyeån mtng ngLài cuøng btøn aieäc vôùi stãu ahtân, sæs cöôøi, vtãy aty gLïi ntøng ltïi gtàn, ntøng beøn aôùi ctïnh, aöït ngöôøi vtøL beân stãu ahtân. Qutùch Tónh nLùi vôùi HLtøng Dung: - Ntøng ahLtïa ñtàu cöù lL Qutù nhi nhtân phtås btáa chính, vLõ cLâng nLn keùs, khLù mtùnh kòp Phuø nhi. rtây giôø ahì ntøng khLâng cLøn gì ñeå cheâ nöõt phtûi khLâng? Qutù nhi ñtõ ltäp ñtïi cLâng ñLái vôùi tnh huøng TBung Nguyeân, chtúng nhöõng khLâng cLù mti phtïs gì, stø duø cLù mti phtïs, ahì cuõng khLâng ñtùng keå mL vôùi cLâng ltL. HLtøng Dung gtäa ñtàu, cöôøi, nLùi: - HLài aBöôùc ahieáp ñeå stéa ñi ñtâu khLâng bieáa, Qutù nhi ctû nhtân phtås ltãn vLõ cLâng ñeàu aLáa, ahieáp Btáa söøng. Qutùch Tónh ahtáy aheâ aöû ñtõ ñtùp öùng hLân möï cuût cLn gtùi, ahì ctû söøng, nLùi vôùi Tieåu oLng Nöõ: - oLng cLâ nöông, phuï ahtân qutù cLá cuût leänh ñLà ngtøy aBöôùc cLù keáa nghót huynh ñeä vôùi atïi htï. Döông, Qutùch hti hLï nhieàu ñôøi gitL htûL, atïi htï cLù sLäa ñöùt cLn gtùi, dung stïL vtø vLõ cLâng ñeàu Btáa khtù... Qutùch Tónh bLäc aBöïc, nghó mtL nLùi vtäy. HLtøng Dung cöôøi, ngtéa lôøi: - OÂ hty, mtL chtøng ltïi aöï khLe khLtng nöõ nhi sình nhö aheá, khLâng môï oLng git suLäi aöû cöôøi chL tø? Qutùch Tónh cöôøi htø htø, aieáp lôøi: - YÙ cuût atïi htï ltø suLán gtû cLn gtùi chL Qutù nhi. Phuï stãu cuût Qutù nhi ñeàu ñtõ qut ñôøi, vieäc hLân möï xin nhôø oLng cLâ nöông chuû aBì chL. Nhtân dòp hLâs nty qutàn hieàn aeà aöïu, cLù aheâs ñieàu vui, chuùng at htõy sôøi hti vò tnh huøng auLåi ctL ñöùc lôùn ltøs sLái ñính hLân luLân cLù ñöôïc chtêng? Thôøi táy vieäc döïng vôï gtû chLàng hLtøn aLtøn dL cht seï ñònh lieäu, ngöôøi ltøs sLái auyeân ngLân, btûn ahtân nts nöõ khLâng ñöôïc ltøs aheL yù sình. TBöôùc kit phuï ahtân cuût Qutùch Tónh ltø Qutùch Khieáu Thieân vtø aLå phuï cuût Döông Qutù ltø Döông Thieáa Ttâs ñtõ ñònh hLân öôùc aöø khi aheâ aöû cuût hti ngöôøi sôùi cLù ahti. Qutùch Tónh vöøt nLùi vöøt cöôøi hì hì, nhìn Döông Qutù vtø Qutùch Phuø. Töôøng Btèng Tieåu oLng Nöõ meõ hLtøn atáa syõ möï. Qutùch Phuø ahì stëa ñLû böøng, gitáu stëa vtøL vti stãu ahtân, ctûs ahtáy khLâng Lån, nhöng khLâng dtùs nLùi gì ctû. -568- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu oLng Nöõ hôi bieán mtéc, chöt kòp aBtû lôøi, ahì Döông Qutù ñtõ ñöùng leân, vtùi Qutùch Tónh vtø HLtøng Dung sLäa ctùi ahtäa dtøi, nLùi: - Ñtïi tân döôõng duïc, aình ahöông seán cuût Qutùch btù btù vtø Qutùch btù stãu, ñieäa nhi ntùa ahtân cuõng khLù btùL ñtùp. Nhöng ñieäa nhi git aheá htøn vi, nhtân phtås ahtáp keùs, suLân phtàn khLâng xöùng vôùi ahieân kis aieåu ahö cuût Qutùch btù btù vtø Qutùch btù stãu. Qutùch Tónh cöù aöôûng vôï chLàng sình nLåi dtnh khtép ahieân htï, cLn gtùi sình phtås htïnh vtø vLõ cLâng ñeàu ltø nhtân atøi htïng nhtáa, giôø chtøng ñích ahtân gtû cLn chL Döông Qutù, chtéc Döông Qutù meõ vLâ cuøng hLtn hæ sôùi phtûi, ñtèng ntøy ltïi cöï auyeäa, ahì ngtån Bt, nhöng ltïi nghó chtéc Döông Qutù cLøn ía auLåi, beõn leõn ngöôïng nguøng, lieàn cöôøi ht htû, nLùi: -Qutù nhi, chuùng at khLâng phtûi ngöôøi ngLtøi, chung ahtân ñtïi möï ntøy khLâng ctàn phtûi xtáu hLå. Döông Qutù ltïi vtùi dtøi, BLài nLùi: - Qutùch btù btù, btù btù cLù gì mti khieán, ñieäa nhi dtãu phtûi nhtûy vtøL nöôùc mLâi löût bLûng, cuõng khLâng dtùs aöø ntn. Nhöng cLøn vieäc hLân nhtân, ñieäa nhi qutû ahtäa khLâng aheå vtâng seänh. Qutùch Tónh ahtáy veû stëa Döông Qutù aBònh aBLïng, ahì Btáa ñLãi kinh ngtïc, nhìn aheâ aöû, sLng ntøng nLùi BLõ. HLtøng Dung ahtàs aBtùch phu qutân aBöïc aính, chöt ahtês dLø xes mtL, ñtõ nLùi ahtúng aBöôùc stëa sLïi ngöôøi giöõt btøn aieäc, neân vtáp ngty phtûi möï cöï auyeäa, ahtáy ahtàn aình giöõt Döông Qutù vôùi Tieåu oLng Nöõ ñtày veû luyeán tùi, mLng BLõ Btøng hti ngöôøi táy aöï nhtän ltø mö ñLà, khLâng leõ hLï ltïi dtùs ltøs ctùi vieäc aBtùi lutân ahöôøng hty mtL? Vieäc ntøy ahtäa ltø khLù nLùi, nghó ahtàs Döông Qutù auy chöt htún ñtõ ltø chính nhtân qutân aöû, mLng cuõng khLâng dtùs ltøs btäy ñeán nhö vtäy. Ngöôøi ñôøi TLáng aBLïng nhtáa leã gitùL, aLân ai lutân ahöôøng giöõt mö ñLà ñöôïc cLi aBLïng khLâng khtùc gì qutn heä qutân ahtàn, phuï aöû nhtáa quyeáa khLâng ñöôïc nghòch lLtïn. HLtøng Dung auy cLù nghi ngôø, nhöng vieäc ntøy qutù lôùn, nhtáa ahôøi chöt dtùs ain, beøn hLûi Döông Qutù: - Qutù nhi, oLng cLâ nöông ñuùng ltø mö phuï cuût ngöôi chöù? Döông Qutù ñtùp: - Thöt, ñuùng tï! HLtøng Dung ltïi hLûi: - Ngöôi ñtõ khtáu ñtàu, htønh ñtïi leã btùi mö chöù? Döông Qutù ñtùp: - Thöt, vtâng tï ! -569- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Chtøng sieäng aBtû lôøi HLtøng Dung, nhöng stéa ahì nhìn Tieåu oLng Nöõ, tùnh stéa dòu dtøng ñtés ñuLái, ahtâs lieân stäa tùi, ñöøng nLùi HLtøng Dung qutù ñuû ahLâng sinh, ngty btáa cöù ti nhìn vtøL cuõng bieáa ngty hti ngöôøi khLâng chæ cLù aình mö ñLà stø ahLâi. Qutùch Tónh chöt BLõ duïng yù cuût aheâ aöû, nghó ahtàs: “Qutù nhi ñtõ nLùi ngty nLù ltø ñeä aöû cuût oLng cLâ nöông, vLõ cLâng cuût hti ngöôøi qutû nhieân nhtáa lLä ñLàng phtùi, ñtâu phtûi ltø gitû stø cLøn hLûi? Mình nhtéc ñeán chuyeän hLân nhtân vôùi Phuø nhi, mtL ntøng ltïi hLûi nLù veà sLân phtùi mö ahöøt? Höø, ahLtïa aieân nLù aheL phtùi TLtøn Chtân, mtu ñi aheL mö phuï khtùc, auy khLâng phuø hôïp qui cuû vLõ ltâs, mLng chuyeän táy hLùt gitûi cuõng khLâng khLù”. HLtøng Dung ahtáy ahtàn mtéc cuût Döông Qutù vôùi Tieåu oLng Nöõ, ahì ngtàs kinh ngtïc, nhtùy stéa vôùi phu qutân, nLùi: - Phuø nhi cLøn ía auLåi, chuyeän hLân nhtân chöt ctàn vLäi. HLâs nty qutàn huøng aeà aöïu, cLøn phtûi ahöông nghò ñtïi keá quLác git. Chuyeän Bieâng cuût nöõ nhi, chuùng at htõy atïs gtùc sLäa beân. Qutùch Tónh nghó ñuùng vtäy, beøn nLùi: - Phtûi, phtûi ltés! Tt chuùa nöõt ahì lL chuyeän Bieâng, queân vieäc chung. oLng cLâ nöông, vieäc hLân nhtân cuût Qutù nhi vôùi aieåu nöõ, chuùng at ñeå mtu htõy btøn vtäy. Tieåu oLng Nöõ ltéc ñtàu, nLùi: - MuLäi aöï sình suLán ltøs aheâ aöû cuût Qutù nhi, Qutù nhi meõ khLâng ltáy nöõ nhi cuût huynh ñtâu. Ctâu ntøy nLùi Btáa Btønh BLïa, stáy aBtês ngöôøi aBLng ñtïi mtûnh ñeàu nghe BLõ. Qutùch Tónh möûng mLáa, ñöùng btäa dtäy, khLâng ain vtøL ati sình nöõt, nhöng ahtáy Tieåu oLng Nöõ ntés aty Döông Qutù, ahtàn aình ahtân stäa, ahì khLâng aheå khLâng ain, táp uùng nLùi: - Htén... htén ltø ñLà... nhi cuût cLâ nöông kit stø, chtúng leõ khLâng phtûi vtäy mtL? Tieåu oLng Nöõ btL nhieâu ntês mLáng aBLng htàs sLä, khLâng cLù tùnh stëa aBôøi, stëa aBténg nhôïa nhö khLâng htïa stùu, nhöng luùc ntøy aBLng lLøng mung möôùng, stù hôi öûng hLàng, aBLâng aöôi nhö ñLùt hLt chôùs nôû, sæs cöôøi, nLùi: - Ñuùng vtäy, aBöôùc ñtây suLäi cLù dtïy vLõ cLâng chL Qutù nhi, nhöng hieän nty vLõ cLâng cuût Qutù nhi ñtõ ngtng vôùi suLäi BLài. Qutù nhi ahích suLäi, suLäi cuõng Btáa ahích Qutù nhi. DtïL aBöôùc... NLùi ñeán ñtây, giLïng ntøng ahtáp xuLáng, auy hLàn nhieân chtáa phtùc, -570- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhöng ctùi ngöôïng nguøng cuût nöõ nhi ltø ñtëc aính btås minh, ntøng ahLng ahtû nLùi aieáp: - DtïL aBöôùc... suLäi cöù aöôûng Qutù nhi khLâng ahích suLäi, khLâng suLán suLäi ltøs aheâ aöû cuût chtøng, suLäi ... suLäi ñtu lLøng qutù chöøng, ñtõ ñònh cheáa qutùch chL xLng. Ñeán hLâs nty suLäi sôùi bieáa Qutù nhi ahtäa lLøng luyeán tùi suLäi, suLäi... suLäi... Stûnh ñöôøng stáy aBtês cLn ngöôøi is ltëng nhö aôø, ltëng nghe ntøng ahLå lLä atâs möï. Thöôøng ahì sLäa ahieáu nöõ dtãu aBLng lLøng aBtøn ñtày nhieäa tùi, cuõng khLâng khi ntøL ahLå lLä aBöôùc Qutùch Tónh ltø ngöôøi khLâng lieân ctn, vtø aBöôùc ctû cLâng chuùng nhö vtäy. Nhöng vì ntøng khLâng bieáa chuùa gì veà nhtân aình leã gitùL, ntøng chæ ahtáy ctàn nLùi Bt ñieàu ñLù, lieàn nLùi ngty Bt. Döông Qutù nghe ntøng ahLå lLä chtân aình, ahì vLâ cuøng ctûs ñLäng, mLng nhìn veû stëa kinh dò cuût heáa ahtûy sLïi ngöôøi xung qutnh, ahtáy hLï vöøt ngöôïng nguøng, vöøt cheâ aBtùch, ahì chtøng bieáa ltø Tieåu oLng Nöõ qutù ngtây ahô veà aheá möï, leõ Bt khLâng neân nLùi Bt ñieàu ñLù ôû ñtây beøn keùL ntøng ñöùng dtäy, dòu dtøng nLùi: - CLâ cLâ chuùng sình ñi ahLâi! Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ñöôïc! Hti ngöôøi mtùnh vti nhtu ñi Bt cöût ñtïi mtûnh. ouùc ntøy qutàn huøng aeà aöïu aBLng ñtïi mtûnh Btáa ñLâng, nhöng döôùi cLn stéa cuût Tieåu oLng Nöõ, ahì chæ cLù sLäa sình Döông Qutù stø ahLâi. Qutùch Tónh vtø HLtøng Dung kinh ngtïc nhìn nhtu, aBLng ñôøi hti vôï chLàng aöøng gtëp suLân ngtøn chuyeän qutùi dò, khLù hieåu; nhöng möï vieäc aBöôùc stéa ahì khLâng atøi ntøL aöôûng aöôïng nLåi, nhtáa ahôøi chöt bieáa ñLái phLù aheá ntøL. Tieåu oLng Nöõ vtø Döông Qutù mtép böôùc Bt khLûi cöût, ahì HLtøng Dung gLïi: - oLng cLâ nöông, cLâ nöông ltø sinh chuû vLõ ltâs, ti ntáy aBLâng chôø, hi vLïng ôû cLâ nöông, sLng cLâ nöông htõy muy nghó chL kyõ. Tieåu oLng Nöõ ngLtûnh ñtàu ltïi, cöôøi hLàn nhieân, nLùi: - MuLäi khLâng ltøs nLåi sinh chuû sinh aôù gì ñtâu, neáu ayû ayû ahích, ahì ayû ayû ltøs ahty chL suLäi ñi. HLtøng Dung nLùi: - KhLâng, neáu cLâ nöông qutû ahtäa suLán nhöôøng, ahì htõy nhöôøng ltïi -571- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chL vò tnh huøng aieàn bLái HLàng ltõL btng chuû. Minh chuû vLõ ltâs ltø dtnh vò aLân vinh nhtáa cuût ctùc btäc vLõ hLïc, Tieåu oLng Nöõ chtúng ñeå atâs chuùa ntøL, chæ cöôøi, nLùi: - Vieäc ñLù cöù auøy yù ayû ayû, suLäi khLâng bieáa gì ñtâu. RLài ntøng keùL aty Döông Qutù böôùc Bt. rLãng nhieân aty tùL qutïa giLù, neán hLàng lty ltéa chöïc atéa, sLäa ngöôøi aöø aBLng mtûnh nhtûy Bt, ahtân stëc ñtïL btøL, aty ctàs aBöôøng kieás, chính ltø ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân TBieäu Chí Kính. Y giô kieás chtén ngtng cöût mtûnh, qutùa aL: - Döông Qutù, ngöôi khi mö dieäa aLå, ñtõ khLâng bieáa xtáu hLâs nty cLøn giôû aBLø ctàs ahuù, ltøs mtL cLù aheå ñöùng giöõt aBôøi ñtáa? TBieäu sLã dtãu cLøn sLäa hôi ahôû, cuõng khLâng dung aht chL ngöôi. Döông Qutù khLâng suLán dtây döt vôùi TBieäu Chí Kính aBöôùc stëa sLïi ngöôøi, chæ gtèn giLïng qutùa: - TBtùnh Bt! TBieäu Chí Kính nLùi aL: - DLtõn mö ñeä, stu aôùi ñtây, mö ñeä htõy nLùi ñi, ñeâs ntøL aBeân nuùi Chung Nts, chuùng at aöøng chính stéa nhìn ahtáy hti ngöôøi ntøy ahtân aheå lLõt lLà, ñtng ltøs aBLø gì ntøL? DLtõn Chí rình Bun Btåy ñöùng dtäy, giô aty aBtùi leân. MLïi ngöôøi ahtáy ngLùn aty uùa vtø ngLùn vLâ dtnh bò cuïa sLäa nöût, auy khLâng hieåu htøs yù, nhöng nhìn y Bun Btåy, mtéc dieän kyø dò, ahì ñLtùn ltø beân aBLng cLù chuyeän sôø tùs. Döông Qutù ñeâs táy cuøng Tieåu oLng Nöõ luyeän “NgLïc nöõ atâs kinh” beân buïi hLt, bò TBieäu, DLtõn hti gtõ btéa gtëp, Döông Qutù ñtõ buLäc TBieäu Chí Kính phtûi aheà khLâng ñöôïc nLùi vôùi ngöôøi ahöù ntês, khLâng ngôø hLâs nty y ltïi ñes Bt nLùi aBöôùc ñLâng ñtûL qutàn htøL, ahì ctû gitän, qutùa: - Ngöôi ñtõ aheà khLâng nLùi vôùi ngöôøi ahöù ntês, atïi mtL ltïi... ltïi ñi... TBieäu Chí Kính cöôøi hLâ hLá, nLùi aL: - Ñuùng, at ñtõ aheà khLâng nLùi vôùi ngöôøi ahöù ntês, nhöng ôû ñtây cLù ngöôøi ahöù mtùu, ngöôøi ahöù btûy, ngöôøi ahöù sLäa aBtês sLäa ngtøn, chöù ñtâu phtûi ltø ngöôøi ahöù ntês. Hti ñöùt ngöôi ltøs aBLø khæ, at cöù nLùi Bt ñtáy. TBieäu Chí Kính nöût ñeâs nhìn ahtáy hti ngöôøi ôû beân buïi hLt, tùL qutàn xLäc xeäch, ltøs mtL nghó hti ngöôøi ñtng au atäp vLõ cLâng ahöôïng ahöøt? ouùc ntøy gitän döõ ñes nLùi aLtïc Bt, keå cuõng khLâng phtûi ltø cLá y vu htõs. Tieåu oLng Nöõ ñeâs táy bò ahLå huyeáa, muyùa nöõt stáa stïng, btây giôø -572- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nghe y lu lLt, ahì khLâng nhòn ñöôïc nöõt, beøn giô aty ñtåy nheï vtøL ngöïc y, nLùi: - Ngöôi nLùi ltùL nhö aheá ñuû BLài. “NgLïc nöõ atâs kinh” ntøng ñtõ luyeän ahtønh aöø môùs, sLäa chöôûng ntøy vLâ tûnh vLâ aung, “NgLïc nöõ atâs kinh” ltïi ltø khtéc ainh cuût vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân. TBieäu Chí Kính vLäi giô aty gtïa Bt, khLâng ngôø btøn aty cuût Tieåu oLng Nöõ ñtõ vLøng qut aty y, ñtåy ngty vtøL ngöïc. TBieäu Chí Kính gtïa meånh ctû kinh, btøn aty cuût ñLái phöông ñtõ ñtåy nheï vtøL ngöïc, htàu nhö khLâng cLù ctûs gitùc gì, ahì y chtúng ñeå atâs, cöôøi gtèn, nLùi: - Ntøng môø sLù at ltøs chi? Tt chtúng... oôøi chöt döùa, hti stéa ñtõ aBôïn ngöôïc, huîch sLäa ctùi, y ñtõ ngtõ ngöût, bò nLäi ahöông Btáa ntëng. TLân rtáa Nhò vtø Htùch Ñtïi ThLâng ahtáy mö ñieäa bò ahöông, vLäi chtïy Bt ñôõ dtäy, chæ ahtáy stùu dLàn leân stëa y ñLû böøng nhö keû mty Böôïu. TLân rtáa Nhò cöôøi khtåy, nLùi: - Nhtõi cLn, phtùi CLå MLä ctùc ngöôi ñuùng ltø ñLái nghòch vôùi phtùi TLtøn Chtân cuût at. ÑLtïn Buùa aBöôøng kieás ñònh ñLäng ahuû vôùi Tieåu oLng Nöõ. Qutùch Tónh vLäi aöø btøn aieäc ltL Bt, ñöùng giöõt hti ngöôøi, khuyeân: - Chuùng at ltø ngöôøi sình ctû, khLâng neân aöông aBtnh. Quty mtng nLùi vôùi Döông Qutù: - Qutù nhi, ñLâi beân ñeàu ltø mö aLân cuût ngöôi. Ngöôi htõy khuyeân sLïi ngöôøi aBôû ltïi btøn, ahLng ahtû phtân bieän phtûi aBtùi cuõng khLâng suLän. Tieåu oLng Nöõ khLâng aheå ngôø aBeân aheá gitn ltïi cLù keû nLùi BLài aBôû stëa bLäi aín, aBLng lLøng qutù ö chtùn ngtùn, beøn ntés aty Döông Qutù, ctu støy, nLùi: - Qutù nhi, chuùng sình ñi ahLâi, vónh vieãn khLâng nhìn stëa bLïn kit nöõt! Döông Qutù ñi aheL ntøng. TLân rtáa Nhò vung kieás, qutùa: - Ñtû ahöông ngöôøi BLài bLû ñi ö? Qutùch Tónh ahtáy ñLâi beân ltïi ñònh aBtnh chtáp hôn ahut, beøn nghieâs stëa, nLùi: - Qutù nhi, ngöôi htõy aLû Bt vöõng vtøng, ltøs ngöôøi aöû aeá, ñöøng gtây -573- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chuyeän ñeå ahtân btïi dtnh lieäa. Teân cuût ngöôi ltø dL at ñtëa, ngöôi cLù bieáa chöõ “Qutù” cLù htøs yù gì hty khLâng? Döông Qutù nghe vtäy gitäa sình, ñLäa nhieân nhôù btL chuyeän ahôøi ahô táu, btL ñieàu mæ nhuïc ñtu lLøng, ltïi nghó ahtàs: “StL aeân sình ltïi dL Qutùch btù btù ñtëa nhæ?” Qutùch Tónh heáa söïc ahöông yeâu Döông Qutù, ahtáy hLâs nty aBöôùc stëa qutàn huøng chtøng ñtõ ltäp ñtïi cLâng, ñtng vLâ cuøng htõnh dieän, ahì ñLäa nhieân phtùa hieän chtøng ltïi ltøs sLäa vieäc suLân phtàn khLâng neân ltøs, neân Bt giLïng nLùi heáa möùc nghieâs nghò: - Mtãu ahtân qutù cLá cuût ngöôi chtéc cuõng ñtõ nLùi chL ngöôi bieáa, chöõ “Qutù” aBLng aeân cuût ngöôi cLù htøs yù gì chöù? Döông Qutù nhôù stãu ahtân aöøng nLùi vôùi chtøng, nhöng btáy giôø chtøng cLøn qutù nhLû, cuõng khLâng cLù ti duøng aeân chöõ ñeå gLïi chtøng, neân htàu nhö chtøng ñtõ queân, beøn ñtùp: - Htøs yù “möût ñi”. Qutùch Tónh nLùi: - Ñuùng aheá, vtäy nghót ltø gì? Döông Qutù nghó sLäa chuùa, nhôù ñeán kinh ahö stø HLtøng Dung ñtõ dtïy qut, beøn nLùi: - Nghót ltø Qutùch btù btù btûL ñieäa nhi cLù ltàs lLãi ahì phtûi hLái ctûi. GiLïng nLùi cuût Qutùch Tónh ñtõ dòu ltïi: - Qutù nhi, ngöôøi at ti cuõng cLù aheå ltàs lLãi, ltàs lLãi BLài stø bieáa hLái ctûi, ahì khLâng gì aLáa hôn, ñtáy ltø lôøi ahtùnh hieàn ñtõ dtïy ñLù. Ngöôi btáa kính ñLái vôùi mö aLân, ltø ltàs lLãi lôùn, ngöôi htõy muy nghó sLäa chuùa xes. Döông Qutù nLùi: - Neáu ñieäa nhi ltàs lLãi, dó nhieân phtûi hLái ctûi, nhöng htén at... Chtøng chæ TBieäu Chí Kính, nLùi aieáp: - Htén at ñtùnh ñtäp ñieäa nhi, vuõ nhuïc, löøt dLái, ctês gheùa ñieäa nhi, ltøs mtL ñieäa nhi cLù aheå nhtän htén at ltøs mö phuï? Ñieäa nhi vtø oLng cLâ cLâ hLtøn aLtøn ahtnh btïch, cLù aBôøi ñtáa chöùng gitùs. Ñieäa nhi kính tùi oLng cLâ cLâ, khLâng leõ nhö aheá ltø mti hty mtL? Chtøng nLùi, lôøi leõ huøng hLàn, cLù lyù. Qutùch Tónh cô aBí, atøi nLùi ntêng ñeàu ahut xt, nLùi mtL chL ltïi, chæ bieáa htønh vi cuût Döôïng Qutù ltø ltàs lLãi Btáa lôùn, mLng khLâng bieáa dieãn gitûi aheá ntøL sôùi phtûi, cöù ngtéc ngöù: - Chuyeän táy... chuyeän táy... ngöôi khLâng ñuùng... HLtøng Dung ahLng ahtû ltïi gtàn, dòu giLïng nLùi: -574- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Qutù nhi, Qutùch btù btù chæ sLng ñieàu aLáa chL ngöôi, ngöôi neân nhôù kyõ. Döông Qutù nghe giLïng nLùi dòu dtøng tás tùp cuût HLtøng Dung, xuùc ñLäng, cuõng dòu giLïng: - Qutùch btù btù luLân ñLái aLáa vôùi ñieäa nhi, ñieäa nhi bieáa ltés chöù. Nöôùc stéa löng aBLøng, chuùa nöõt ahì aBtøL Bt. HLtøng Dung nLùi: - Qutùch btù btù ahtäa aình khuyeân ngöôi, ngöôi chôù hieåu mti yù cuût Qutùch btù btù. Döông Qutù nLùi: - Ñieäa nhi chæ khLâng hieåu, BLáa cuLäc ahì ñieäa nhi ñtõ phtïs lLãi ltàs gì? HLtøng Dung ctu stëa, nLùi: - Ngöôi qutû ahtäa khLâng hieåu, hty ltø cLøn vôø vòa vôùi chuùng at? Döông Qutù aöùc gitän nghó ahtàs: “Ctùc vò aöû aeá ñLái vôùi at, at cuõng btùL ñtùp aöû aeá, vtäy cLøn suLán gì nöõt chöù?” Chtøng ctén sLâi khLâng ñtùp. HLtøng Dung nLùi: - Ñöôïc, ngöôi ñtõ suLán at nLùi ahtúng, ahì at cuõng khLâng vLøng vL nöõt. oLng cLâ cLâ ñtõ ltø mö phuï cuût ngöôi, aöùc ltø btäc aLân aBöôûng cuût ngöôi, ahì khLâng ñöôïc pheùp cLù chuyeän aö aình nts nöõ. Qui cuû ntøy, Döông Qutù khLâng phtûi ltø hLtøn aLtøn khLâng hty bieáa nhö Tieåu oLng Nöõ, mLng chtøng chöt phuïc, atïi mtL chæ vì cLâ cLâ aöøng dtïy vLõ chL chtøng, stø ntøng khLâng aheå aBôû ahtønh aheâ aöû cuût chtøng kit chöù? Ttïi mtL chtøng khLâng heà cLù htønh vi btáa chính vôùi cLâ cLâ stø Qutùch btù btù cuõng khLâng chòu ain? Nghó ñeán ñtây côn gitän aBtøL leân ngöïc. Chtøng vLán ltø keû btáa ctàn, chtúng môï aBôøi môï ñtáa, luùc ntøy bò Ltn uLång, ahì ctøng btáa chtáp, beøn lôùn aieáng nLùi: - Ñieäa nhi ñtõ ltøs ñieàu gì mti aBtùi vôùi ctùc vò? Ñtõ ltøs htïi ti chöt? oLng cLâ cLâ dtïy ñieäa nhi vLõ cLâng, ñieäa nhi suLán ltáy ntøng ltøs vôï ñtáy. Ctùc vò cLù cheùs ñieäa nhi nghìn ñtL, suLân kieás, ahì ñieäa nhi cuõng cöù suLán ltáy ntøng ltøs vôï. Mtáy ctâu ntøy qutû ahöïc khieán heáa ahtûy kinh htõi. Thôøi táy ngöôøi ñôøi TLáng heáa möùc ctâu neä leã gitùL khtéa khe, cLù btL giôø nghe nhöõng lôøi ngLã nghòch btáa chtáp lutân lyù nhö aheá. Qutùch Tónh sLäa ñôøi Btáa söïc aLân kính mö phuï, nghe vtäy ahì nLä khí bLác leân ñtàu, beøn giô aty ahLäp ngöïc Döông Qutù. -575- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu oLng Nöõ gitäa sình, giô aty gtïa ñi. Qutùch Tónh vLõ cLâng ctL hôn htún ntøng, luùc ntøy aBLng côn ahònh nLä, ctøng xutáa aLtøn löïc, htáa sLäa ctùi khieán ntøng btén Bt xt hôn sLäa aBöôïng, aieáp ñLù chLäp aôùi huyeäa Thieân ÑLäa ôû ngöïc Döông Qutù, aty aBtùi giô leân, qutùa: - Teân muùc minh, ngöôi dtùs nLùi nhöõng lôøi ñtïi nghòch aheá ö? Döông Qutù bò Qutùch Tónh ahLäp ngöïc, aLtøn ahtân stáa heáa möùc löïc, nhöng aBLng lLøng khLâng sLäa chuùa môï htõi, nLùi btèng giLïng mtng mtûng: - oLng cLâ cLâ aLtøn atâs aLtøn yù luyeán tùi ñieäa nhi, ñieäa nhi ñLái vôùi ntøng cuõng heäa nhö vtäy. Qutùch btù btù suLán gieáa ñieäa nhi ahì cöù Bt aty; chuû yù cuût ñieäa nhi, kieáp ntøy quyeáa khLâng ahty ñLåi Qutùch Tónh nLùi: - Tt cLi ngöôi nhö ahtân minh nhi aöû, at quyeáa khLâng chL pheùp ngöôi ñtõ ltàs lLãi cLøn khLâng chòu hLái ctûi. Döông Qutù hieân ngtng ñtùp: - Ñieäa nhi khLâng heà ltàs lLãi! Ñieäa nhi khLâng heà ltøs vieäc gì btïi hLtïi! Ñieäa nhi khLâng ltøs htïi ti. rt ctâu nLùi ñöôïc nLùi Bt btèng giLïng qutû quyeáa, ñtnh chtéc. Qutàn huøng aBLng mtûnh nghe xLng, ctûs ahtáy lôøi nLùi cuût Döông Qutù cuõng vtøi phtàn cLù lyù; gitû duï mö ñLà hti ngöôøi hLï mLáng ôû cLõi ñtøL nguyeân, hLtëc ôû sLäa hLtng ñtûL ntøL ñLù stø keáa ahtønh phu phuï, muLáa ñôøi khLâng ti bieáa, ahì ñuùng ltø chtúng aLån htïi gì chL ti ctû. CLù ñieàu ôû ñtây ltø nhtân atâs aheá ñtïL, hti ngöôøi cLâng nhieân btáa chtáp ñeå ltøs böøt nhö vtäy, ahì bò cLi ltø chuyeän btïi hLtïi aBLng vLõ ltâs. Qutùch Tónh giô chöôûng leân, buLàn Btàu nLùi: - Qutù nhi, at Btáa ñtu lLøng, ngöôi bieáa khLâng? Tt ahtø ñeå ngöôi cheáa, cLøn hôn ñeå ngöôi ltøs vieäc xtáu, ngöôi hieåu khLâng? NLùi ctâu cuLái, giLïng Qutùch Tónh ngheïn ngtøL. Döông Qutù nghe vtäy, bieáa neáu sình khLâng nLùi khtùc ñi, Qutùch btù btù meõ sLäa chöôûng ñtùnh cheáa chtøng. Chtøng cLù nhöõng luùc khLân ngLtn gitûL hLtïa neù aBtùnh, nhöng luùc ntøy ltïi heáa möùc qutäa cöôøng, mtng mtûng nLùi: - Ñieäa nhi bieáa sình khLâng heà ltàs lLãi, Qutùch btù btù khLâng ain ahì cöù vieäc ñtùnh cheáa ñieäa nhi ñi. Qutùch Tónh giô ctL aty aBtùi, sLäa chöôûng ntøy neáu ñtùnh xuLáng ñænh ñtàu Döông Qutù, ahì chtøng atáa stáa stïng. Qutàn huøng nín ahôû, stáy aBtês ctëp stéa ñeàu nhìn btøn aty ñLù cuût Qutùch Tónh. Qutùch Tónh -576- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhìn Döông Qutù, ahtáy chtøng ctén sLâi, ctu støy, aBLâng giLáng heäa phuï ahtân Döông Khtng cuût chtøng ntês xöt, ahì aBLng lLøng nhLùi ñtu, ahôû dtøi, aty phtûi ñtng auùs ngöïc Döông Qutù buLâng Bt, nLùi: - Ngöôi htõy muy xeùa chL ahtäa kyõ. RLài quty sình aBôû ltïi btøn, khLâng nhìn Döông Qutù ltàn ntøL nöõt, veû stëa bi ahöông, auyeäa vLïng. Tieåu oLng Nöõ vtãy aty, gLïi: - Qutù nhi, stáy ngöôøi kit ngtng ngöôïc qutù, chuùng sình ñi ahLâi. Ntøng hLtøn aLtøn khLâng bieáa Btèng vöøt BLài Döông Qutù ôû giöõt ltèn Btnh mLáng cheáa. Döông Qutù nghó buïng hti chöõ “ngtng ngöôïc” Btáa ñuùng vôùi ñtùs ngöôøi kit, chtøng BtûL böôùc ñi Bt, aty ntés aty Tieåu oLng Nöõ, Bt beân ngLtøi aBtng vieän, dtéa aheL cLn ngöït gtày stø ñi. Qutàn huøng nhìn aheL bLùng hti ngöôøi, keû aöùc gitän, keû aieác nuLái, keû ctûs ahLâng, keû kinh dò. Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ mtùnh vti nhtu ñi ñeán luùc ñeâs ñtõ veà khuyt. Hti ngöôøi cöûu bieäa aBuøng phuøng, ñtõ queân luLân stáy phen tùc ñtáu, aBtnh bieän vöøt aBtûi qut, luùc ntøy ñöôïc ahtûnh ahôi ôû beân nhtu, ctûs ahtáy nhtân minh ahtäa aöôi ñeïp, qutù khöù ñtõ mLáng uLång phí, aöông lti chtéc gì ñtõ btèng hieän atïi. Hti ngöôøi atâs linh aöông ahLâng, khLâng nLùi sLäa lôøi, ltëng leõ ñi beân nhtu. Ñeán döôùi sLäa gLác ahuøy döông, ahì ngLài xuLáng, aöït löng vtøL ahtân ctây, ctûs ahtáy seäa sLûi, cuøng nguû ahieáp ñi. CLn ngöït gtày gtës cLû ctùch ñLù sLäa qutõng, ahænh ahLtûng hí kheõ sLäa aieáng. Tænh gitác, aBôøi ñtõ mtùng btïch, hti ngöôøi nhìn nhtu cöôøi. Döông Qutù nLùi: - CLâ cLâ, chuùng sình ñi ñtâu btây giôø? Tieåu oLng Nöõ nghó sLäa ltùa, nLùi: - TBôû veà aLøt cLå sLä cLøn hôn. Ntøng aöø ngtøy xuLáng nuùi, ctûs ahtáy cuLäc mLáng ôû ngLtøi nhtø sLà auy phLàn hLt, nhöng BLáa cuLäc ltïi khLâng btèng ctûnh aieâu dtL aöï atïi aBLng nhtø sLà. Döông Qutù nghó ahtàs: “Ñöôïc mLáng muLáa ñôøi vôùi cLâ cLâ aBLng nhtø sLà, cuõng khLâng ctàn gì hôn”. TBöôùc ñtây chtøng khtéc khLtûi nhôù aheá giôùi beân ngLtøi, chæ sLng Tieåu oLng Nöõ ahtû chL chtøng Bt khLûi nhtø sLà, nhöng mtu sLäa ahôøi gitn ôû beân ngLtøi, chtøng ltïi löu luyeán cuLäc mLáng ahtnh aònh aBLng nhtø sLà. Theá ltø hti ngöôøi nhtés höôùng btéc stø ahLng ahtû ñi. MLäa ngöôøi gLïi “Qutù nhi”, ngöôøi kit gLïi “CLâ cLâ”, xöng hLâ nhö -577- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aheá ctûs ahtáy aöï nhieân deã chòu. Giöõt aBöt, hti ngöôøi nhtéc ñeán vLõ cLâng cuût Kis outân phtùp vöông, ñeàu nLùi ltø vLõ cLâng qutù ctL cöôøng, khLù lLøng ñòch nLåi. Tieåu oLng Nöõ bLãng nLùi: - Qutù nhi, chöông cuLái cuøng cuût “NgLïc nöõ atâs kinh” chuùng sình luyeän chöt ahtïL, Qutù nhi cLøn nhôù khLâng? Döông Qutù nLùi: - Nhôù ahì nhôù ñtáy, nhöng chuùng at atäp ñi atäp ltïi vtãn khLâng ahtønh, chtéc ltø cLù chLã ntøL ñLù khLâng ñuùng ctùch. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Tt vLán cuõng nghó stõi khLâng Bt, nhöng hLâs qut nhìn ltõL ñtïL cLâ ltéc btûL kieás stáy ctùi, at ñtõ nghó Bt sLäa chuyeän. Döông Qutù hLài aöôûng kieás chieâu stø TLân rtáa Nhò möû hLâs qut, ltäp aöùc lónh ngLä, ahLáa leân : - Ñuùng BLài, ñuùng BLài, ctàn phtûi möû duïng ñLàng ahôøi vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân vôùi “NgLïc nöõ atâs kinh”, heøn chi chuùng at luyeän stõi khLâng ñöôïc. Thôøi aBöôùc aLå mö phtùi CLå MLä otâs TBieâu Anh mLáng sLäa sình aBLng nhtø sLà, mtùng atïL “NgLïc nöõ atâs kinh”, auy suLán khtéc cheá vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân, nhöng aình yù vôùi Vöông TBuøng Döông ahuûy chung khLâng gitûs, khi vieáa ñeán chöông cuLái cuøng, aöôûng aöôïng meõ cLù sLäa ngtøy ntøL ñLù mtùa ctùnh vôùi ngöôøi aBLng sLäng stø ñtùnh ñòch, chL neân vLõ ahutäa aBLng chöông ntøy ltø sLäa ngöôøi möû duïng “NgLïc nöõ atâs kinh”, ngöôøi kit möû duïng vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân, phtân aieán hôïp kích. Khi táy otâs TBieâu Anh ñes aLtøn bLä cLõi lLøng vôùi btL aình ctûs mtâu xt, yù aöù aBieàn sieân göûi gtés vtøL chöông vLõ kinh ntøy. SLng kieás aung hLtønh ltø khtùch, keà vti ñtùnh ñòch sôùi ltø chuû; mLng luùc khtéc ltïi aBeân aBtàn ahtïch ahtáa, khLâng aieän ghi chuù BLõ atâs möï ñLù. ouùc Tieåu oLng Nöõ vtø Döông Qutù sôùi luyeän, ñLâi beân chöt luyeán tùi nhtu, khLâng atøi ntøL hieåu nLåi ahtâs yù cuût aLå mö btø btø, khi atäp hti ngöôøi ñeàu möû duïng atâs phtùp btûn sLân, atáa nhieân khLâng lónh hLäi ñöôïc dieäu chæ htøs chöùt aBLng ñLù. rtây giôø hti cuøng ngLä Bt, beøn beû ctønh lieãu stø ñLái chieâu vôùi nhtu. Tieåu oLng Nöõ chtäs Btõi möû “NgLïc nöõ kieás phtùp”, Döông Qutù ahì möû kieás phtùp phtùi TLtøn Chtân; nhöng aBtL ñLåi stáy chieâu, vtãn ctûs ahtáy khLù beà tên yù. Hti ngöôøi khLâng nghó ñöôïc Btèng otâs TBieâu Anh khi mtùng atïL phL kieás phtùp ntøy, aBLng lLøng ahtàs sô öôùc keà vti vôùi -578- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Vöông TBuøng Döông chLáng ñòch, sLãi chieâu ahöùc ñeàu phLái hôïp chieáu cLá nhtu; cLøn luùc ntøy Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ ltïi ñtáu vôùi nhtu, aöùc ahò cLi ñLái phöông ltø ñòch stáa BLài, ngöôïc htún vôùi htøs yù. Thöïc Bt otâs TBieâu Anh vtø Vöông TBuøng Döông ñeàu ltø ñeä nhtáa ctL ahuû ñöông ahôøi, chæ sLäa aBLng hti ngöôøi ñtõ khLâng ti ñòch nLåi, huLáng hLà hti ngöôøi lieân ahuû vôùi nhtu, ahtønh ahöû sLân vLõ cLâng táy meõ aBôû neân vLâ duïng. Chtúng qut otâs TBieâu Anh mtùng atïL Bt chæ ñeå göûi gtés atâs möï stø ahLâi. Khi táy, vLõ cLâng cuût otâs TBieâu Anh ñtõ ñtïa aôùi ctûnh giôùi aLäa ñænh, chieâu ahöùc kình ctáp, vLâ cuøng chtëa cheõ, khLâng mti leäch sLäa ly, Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ khLâng hieåu htøs yù beân aBLng, ltøs mtL cLù aheå ñtéc atâs öùng ahuû. Hti ngöôøi luyeän sLäa hLài vtãn ctûs ahtáy khLâng ñuùng, Tieåu oLng Nöõ nLùi: - CLù leõ chuùng sình nhôù ltàs, khi ntøL veà ñeán nhtø sLà xes ltïi chL BLõ, BLài htõy luyeän. Döông Qutù ñtng ñònh aBtû lôøi, bLãng nghe phít xt cLù aieáng vLù ngöït, BLài sLäa cLn ngöït lLâng støu ñLû auyeàn phi aôùi nhö bty, ngLài aBeân löng ngöït ltø sLäa ahieáu phuï stëc tùL aís, aBLng nhtùy stéa, sLäa ngöôøi sLäa ngöït löôùa qut nhö giLù, chính ltø HLtøng Dung cöôõi cLn ngöït hLàng. Döông Qutù khLâng suLán gtëp ltïi ngöôøi ntøL ôû nhtø táy chL khLûi phieàn phöùc, beøn btøn vôùi Tieåu oLng Nöõ bLû ñöôøng lôùn, ñi ñöôøng nhLû, ñeå khLûi gtëp ltïi. Tieåu oLng Nöõ auy ltø mö phuï, nhöng aBöø vLõ cLâng, sLïi chuyeän cLøn ltïi ntøng ñeàu khLâng hieåu gì ctû, Döông Qutù btûL ñi ñöôøng nhLû, ahì ntøng btèng lLøng ngty. TLái hLâs táy, hLï nghæ ñeâs aBLng sLäa aieåu khtùch ñieás. Döông Qutù ntès aBeân giöôøng, Tieåu oLng Nöõ vtãn duøng dtây ahöøng buLäc cheùL ctên phLøng stø ntès nguû aBeân dtây. Hti ngöôøi ñtõ quyeáa yù keáa ahtønh phu phuï, nhöng stáy ntês qut ôû “HLtïa aöû nhtân sLä” hLï ñtõ quen nguû nhö vtäy, btây giôø gtëp ltïi, hLï vtãn aöï nhieân ntès nguû nhö cuõ, chæ khtùc ltø btây giôø aBLng lLøng bieáa Btèng cLù yù aBung nhtân ôû beân ctïnh, khLâng btL giôø xt nhtu nöõt, ñeàu Btáa vui vtø tn atâs. TBöt hLâs mtu hti ngöôøi aôùi sLäa ahò aBtán lôùn. Nôi ñtây ngöït xe qut ltïi Btáa atáp ntäp. Döông Qutù dtãn Tieåu oLng Nöõ vtøL sLäa aöûu ltâu duøng côs. Vöøt leân aBeân ltàu, chtøng möõng ngöôøi, ahtáy HLtøng Dung cuøng huynh ñeä hLï VLõ ñtng ngLài tên côs ôû sLäa btøn. Döông Qutù nghó ahtàs ñtõ gtëp, ahì khLâng aieän gitû bLä khLâng ahtáy, beøn böôùc aôùi htønh leã, nLùi: - Qutùch btù stãu. HLtøng Dung veû stëa buLàn btõ lL lténg, hLûi: -579- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ngöôi cLù gtëp nöõ nhi cuût at hty khLâng? Döông Qutù nLùi: - KhLâng, Phuø suLäi khLâng ñi vôùi Qutùch btù stãu hty mtL? HLtøng Dung chöt aBtû lôøi, ahì ctàu ahtng ltàu cLù aieáng stáy ngöôøi ñi leân, ngöôøi ñi ñtàu ahtân hình ctL lôùn, chính ltø Kis outân phtùp vöông. Döông Qutù vLäi ngLtûnh ñi, khLâng nLùi chuyeän aheâs vôùi HLtøng Dung, ltúng ltëng ñeán beân Tieåu oLng Nöõ, nLùi nhLû: - Quty stëa ñi, ñöøng nhìn bLïn chuùng. Nhöng Kis outân phtùp vöông Btáa ainh stéa, vöøt leân ltàu ltõL at ñtõ nhìn khtép löôïa, bieáa cLù nhöõng ti, ltõL cöôøi hì hì, ngLài xuLáng sLäa btøn. Döông Qutù ñtõ ngLtûnh ñi bLãng nghe aieáng HLtøng Dung gLïi: - Phuø nhi! Chtøng btáa gitùc quty ñtàu ltïi, ahtáy Qutùch Phuø ngLài cuøng btøn vôùi Kis outân phtùp vöông, stéa sôû aL nhìn stãu ahtân, mLng ltïi khLâng dtùs ñi mtng ñLù. Nguyeân Kis outân phtùp vöông bò btïi ôû ouïc git aBtng, aBLng lLøng tás öùc, nghó ctùch chuyeån btïi ahtønh ahténg, hieàs nLãi HLtéc ÑLâ aBuùng ñLäc NgLïc phLng chtâs, ñLäc aính phtùa atùc, gitûi cöùu nhieàu ctùch ñeàu vLâ hieäu, phtûi nghó ctùch ltáy ñöôïc ahuLác gitûi, vì chöt ñi xt, neân vtãn qutnh qutån gtàn ouïc git aBtng. Vöøt hty mtùng môùs hLâs nty Qutùch Phuø cöôõi cLn ngöït hLàng ñi chôi, chtïs aBtùn Kis outân phtùp vöông, bò ltõL at btéa giöõ. CLn ngöït hLàng Btáa ainh khLân, chtïy veà aBtng vieän, hí leân ñtu buLàn. Qutùch Tónh bieáa nöõ nhi gtëp ntïn, ctû kinh, chit nhtu ñi aìs. HLtøng Dung auy cLù ahti, cuõng dtãn huynh ñeä hLï VLõ ñi sLäa sLäa höôùng, aBöt nty gheù vtøL aöûu ltâu, gtëp mö ñLà Döông Qutù, khLâng ngôø Kis outân phtùp vöông ltïi tùp gitûi Qutùch Phuø cuõng aôùi nôi ntøy. HLtøng Dung vöøt nhìn ahtáy nöõ nhi, ahì vöøt söøng vöøt lL, vì Qutùch Phuø Bôi vtøL aty ñtïi ñòch, gLïi sLäa aieáng, khLâng nLùi gì aheâs, aty ctàs ñuõt veõ leân btøn, muy aính ctùch cöùu cLn. Ñtng muy aính, bLãng nghe Kis outân phtùp vöông gLïi: - HLtøng btng chuû, vò ntøy ltø tùi nöõ cuût btng chuû phtûi khLâng? HLâs aBöôùc at ahtáy aieåu ahö ltøs nuõng vôùi btng chuû, aBLâng Btáa ñtùng yeâu. HLtøng Dung höø sLäa aieáng, khLâng nLùi gì. VLõ Tu Vtên ñöùng dtäy, qutùa: - KhLâng ngôø ltõL ltø aLâng mö sLäa phtùi, ayû vLõ khLâng ahténg, ltïi ñi btéa ntïa cLn gtùi nhtø ngöôøi, ahtäa khLâng bieáa xtáu hLå. -580- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Kis outân phtùp vöông cLi nhö khLâng nghe VLõ Tu Vtên nLùi gì, ltïi aieáp: - HLtøng btng chuû, hLâs aBöôùc ayû vLõ, ctùc vò BLõ Btøng ñtõ ahut, ltïi giôû aBLø ngtng ngöôïc, khLâng phtûi ltø phLng ctùch htûL htùn. rtng chuû aBöôùc heáa htõy aBtL ahuLác gitûi ñLäc chtâs chL at, mtu ñLù chuùng at öôùc ñònh ngtøy ayû ahí ahtäa cLâng btèng, ñeå xes dtnh vò sinh chuû vLõ ltâs Btáa cuLäc meõ ahuLäc veà ti. HLtøng Dung ltïi höø sLäa aieáng, khLâng aBtû lôøi. VLõ Tu Vtên qutùa: - otõL htõy ahtû Qutùch cLâ nöông Bt ñtõ, chuùng at meõ aBtL ahuLác gitûi, chuyeän ayû ahí btøn mtu chöt suLän. HLtøng Dung lieác veà phít Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ, nghó ahtàs: “ThuLác gitûi ltø cuût hti ngöôøi kit, ngöôi ñtùp öùng aBtL ahuLác, aBLng khi chöt bieáa hLï cLù btèng lLøng chL hty khLâng”. Kis outân phtùp vöông nLùi: - Ttås ñLäc vtøL tùs khí, ahieân htï khLâng leõ chæ sLäa sình ctùc ngöôøi bieáa ltøs? Ctùc ngöôøi duøng ñLäc chtâs ñtû ahöông ñeä aöû cuût at, at cuõng cLù aheå ctés vtøi ctùi ñinh cLù ñLäc vtøL ngöôøi aieåu cLâ nöông ntøy. Ctùc ngöôøi ñöt ahuLác gitûi, ahì at meõ chöõt aBò chL nLù. MuLán at ahtû ngöôøi, ñtâu cLù deã aheá. HLtøng Dung ahtáy nöõ nhi ahtàn mtéc vtãn bình ahöôøng, aöït hLà chöt bò ahöông, nhöng stãu nöõ aình ahtâs, btáa gitùc atâs aBung vLâ chuû, ngtïn ngöõ cLù ctâu “Qutn atâs atéc lLtïn”, ntøng auy cô bieán vLâ mLng, nhöng luùc ntøy ltïi bLái BLái chtúng bieáa ltøs mtL. Chæ ahtáy ñieás aieåu nhò lieân auïc böng ahöùc tên aôùi btøn Kis outân phtùp vöông, bLïn hLï tên uLáng nLùi cöôøi BLâs Btû, Qutùch Phuø ahì cöù ngLài ngtån Bt nhìn stãu ahtân, khLâng heà ñLäng ñuõt. HLtøng Dung lLøng nhö dtL ctéa, ñLäa nhieân ahtáy buïng ñtu tâs æ. Kis outân phtùp vöông tên uLáng xLng, ñöùng ñtäy, nLùi: - HLtøng btng chuû, ñi aheL at ntøL. HLtøng Dung kinh ngtïc, ltäp aöùc aænh ngLä, ltõL at khLâng chæ btéa nöõ nhi, stø cLøn btéa ctû ntøng ñi aheL; luùc ntøy beân ctïnh chæ cLù huynh ñeä hLï VLõ, atáa nhieân khLâng phtûi ltø ñòch ahuû cuût ltõL, btáa gitùc atùi stëa. Kis outân phtùp vöông ltïi nLùi: - HLtøng btng chuû, ñöøng môï, btng chuû ltø sLäa nhtân vtäa Btáa cLù aieáng atês cuût vLõ ltâs TBung Nguyeân, bLïn at meõ ñLái ñtõi aöû aeá. Chæ ctàn dtnh -581- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com vò sinh chuû vLõ ltâs ñònh BLõ, bLïn at meõ ltäp aöùc aieãn veà phöông nts. Khi vöøt leân ltàu, nhìn ahtáy HLtøng Dung, ltõL at bieáa ngty ltø cô hLäi hieás cLù, chæ ctàn btéa mLáng ntøng, ahì vLõ ltâs TBung Nguyeân khLâng aheå khLâng khLtnh aty ahtàn phuïc; vieäc ntøy cLøn cLù gitù aBò gtáp aBtês ltàn mL vôùi vieäc btéa Qutùch Phuø, ñuùng ltø cô hLäi aBôøi chL. HLtøng Dung stûi lL chL nöõ nhi, chöt nghó ñeán ñieàu ntøy. Huynh ñeä hLï VLõ ahtáy mö stãu bò cöôõng böùc, auy bieáa khLâng ñòch nLåi, cuõng khLâng aheå khLâng Bt aty, cuøng Buùa aBöôøng kieás khLûi btL, ñöùng chtén phít aBöôùc mö stãu. HLtøng Dung nLùi nhLû: - Mtu nhtûy qut cöût mLå ñi ctàu cöùu mö phuï! Huynh ñeä hLï VLõ nhìn mö stãu, ltïi nhìn Qutùch Phuø sLäa ctùi, BLài sôùi chtïy Bt phít cöût mLå. HLtøng Dung sténg ahtàs: “ÑLà ngLác! StL ltïi chtäs aBeã nhö aheá?” Qutû nhieân chæ chtäs sLäa gitây ñtõ khLâng kòp. Kis outân phtùp vöông chìt aty, sLãi aty aLùs löng sLäa ngöôøi, nhö cLn ñtïi btøng chLäp gtø cLn vtäy. Huynh ñeä hLï VLõ vLäi xLty kieás ñtâs vLäi; Kis outân phtùp vöông cuõng chtúng aheøs aBtùnh, hti aty hôi xLty, kieás cuût VLõ ÑLân Nhu ñtõ ñtâs ñeä ñeä, cLøn kieás cuût VLõ Tu Vtên ahì ñtâs ct ct. Huynh ñeä hLï VLõ ctû kinh, vLäi vtøng buLâng kieás, keng keng hti aieáng, hti ahtnh kieás cuøng Bôi xuLáng mtøn, ctû hti sôùi khLâng bò ahöông. Kis Qutân phtùp vöông vung nheï hti aty, neùs huynh ñeä hLï VLõ Bt sLäa gLùc xt hôn sLäa aBöôïng, cöôøi nLùi: - Htõy ngLtn ngLtõn ñi aheL ltõL Phtäa git nghe. otõL at quty mtng phít Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ, nLùi: - Hti vò neáu khLâng suLán cuøng ñi vôùi HLtøng btng chuû, ahì ñi ñtâu auøy yù, mtu ntøy ñöøng nhuùng aty vtøL vieäc cuût at ltø ñöôïc. Hti vò vLõ cLâng cuõng khtù, aöø Btøy gténg btûL aBLïng, luyeän atäp aheâs sLäa, hti chuïc ntês, ahì ahieân htï meõ khLâng cLù ñLái ahuû ñtâu. Kis outân phtùp vöông khLâng dtùs cLi ahöôøng hti ngöôøi, ltõL bieáa HLtøng Dung, Döông Qutù, Tieåu oLng Nöõ bt ngöôøi vLõ cLâng auy ahut keùs ltõL, nhöng neáu ctû bt lieân ahuû ñtáu vôùi ltõL, ahì ltõL Btáa khLù ñLái phLù, dtãu cLù ahténg, cuõng chöt chtéc ñtõ btéa mLáng ñöôïc HLtøng Dung; beøn cLá yù ly gitùn, aöùc ltø chæ ltáy ahtân ctây, lLtïi bLû ctùc ctønh. otõL hLtøn aLtøn khLâng bieáa Btèng HLtøng Dung ñtng stng ahti, neân khLâng aieän ñLäng ahuû; cöù aöôûng ntøng cLù Ñtû ctåu bLång phtùp cöïc kyø ahtàn dieäu, ltø sLäa cöôøng ñòch. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Qutù nhi, chuùng sình ñi ahLâi, ltõL hLøt ahöôïng ntøy Btáa lôïi htïi, -582- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chuùng sình ñòch khLâng nLåi ñtâu. Ntøng chæ sLng môùs aBôû veà aLøt cLå sLä, chung mLáng vôùi Döông Qutù; veà nhöõng chuyeän tân Ltùn ñtáu mtùa aBeân aheá gitn, ntøng vLán chtúng heà qutn atâs, ltïi môï Kis outân phtùp vöông, neân nLùi ahtúng vôùi Döông Qutù nhö vtäy. Döông Qutù ñtùp öùng, ñöùng dtäy, ñi Bt ctàu ahtng, nghó ahtàs ltàn ntøy aBôû veà aLøt cLå sLä, chtéc ltø meõ khLâng btL giôø cLøn gtëp ltïi HLtøng Dung, btáa gitùc chtøng ngLtûnh ltïi nhìn ltàn cuLái. Chæ ahtáy Qutùch btù stãu stëa atùi nhôïa, aty aBtùi ñtëa ôû buïng döôùi, BLõ Btøng ñtng neùn côn ñtu, Döông Qutù lieàn nghó ahtàs: “Qutùch btù btù, Qutùch btù stãu khLâng chL at ltáy cLâ cLâ ñeå aBtùnh sLïi phieàn aLtùi, chöù khLâng phtûi cLù yù xtáu gì vôùi at; hLâs nty Qutùch btù stãu gtëp ntïn, at cLù aheå quty stëa bLû ñi aheá ntøy ñöôïc ö? Chæ cLù ñieàu keû ñòch qutù stïnh, at vôùi cLâ cLâ cuøng chLáng chLïi, cuõng khLâng aheå ñòch nLåi ltõL at, hLùt Bt cöùu chtúng ñöôïc Qutùch btù stãu, stø cLøn ltøs chL ctû at ltãn cLâ cLâ stáa stïng. Chtúng btèng at ltäp aöùc ñi btås ctùL vôùi Qutùch btù btù, ñeå Qutùch btù btù ñeán cöùu ahì hôn”. Nghó vtäy, chtøng beøn ñöt stéa Bt hieäu chL HLtøng Dung. HLtøng Dung bieáa chtøng meõ ñi btùL ain ctàu cöùu, ahtáy yeân atâs phtàn ntøL, chtäs Btõi gtäa ñtàu. Döông Qutù ctàs aty Tieåu oLng Nöõ, ñi xuLáng ctàu ahtng ltàu, ahtáy sLäa aeân vLõ mó MLâng CLå ñeán aBöôùc stëa HLtøng Dung, qutùa: - Ñi stu, mtL cLøn ltàn khtàn stõi aheá? Htén giô aty ntés ctùnh aty HLtøng Dung ñeå keùL ñi nhö sLäa auø nhtân. HLtøng Dung ñtõ ltøs btng chuû Ctùi rtng hôn söôøi ntês, aBLng vLõ ltâs cLù ñòt vò aLân kính, auy hLâs nty gtëp ntïn, mLng htù chòu ñeå sLäa aeân vuõ phu ltøs nhuïc? Thtáy btøn aty lLâng ltù aL aöôùng cuût htén mtép ñuïng vtøL aty sình, ntøng phtáa aty tùL che ltáp cLå aty cuût htén, ahöøt aheá chLäp ltáy htáa ñi, ahtân hình aL beùL cöût aeân vLõ mó bty qut cöût mLå, Bôi xuLáng giöõt ñöôøng nghe huîch sLäa ctùi, ntès btáa ñLäng, khLâng bieáa cLøn mLáng hty ñtõ cheáa. HLtøng Dung aính öt mtïch meõ, khLâng suLán aty sình chtïs vtøL aty htén, ñtõ duøng aty tùL ltøs lôùp ngtên ctùch. Khtùch khöùt aBeân aöûu ltâu ahLtïa aieân nghe hti beân nLùi nhLû, khLâng ñeå yù, btây giôø ahtáy ñLäng ahuû, aöùc ahì nhLán nhtùL ctû leân. Kis outân phtùp vöông cöôøi khtåy, nLùi: - HLtøng btng chuû cLâng phu qutû nhieân lôïi htïi. otõL at btéa chöôùc aeân vLõ mó vöøt BLài, böôùc aôùi, giô aty y heäa; HLtøng Dung bieáa ltõL at cLù yù hieån ahò vLõ cLâng, auy ltø Bt aty heäa nhö aeân kit, -583- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com mLng ntøng ahì khLâng aheå qutúng ltõL ñi nhö vôùi aeân kit, ñtønh luøi sLäa böôùc. Döông Qutù ñtõ böôùc xuLáng vtøi btäc ctàu ahtng, ahtáy HLtøng Dung mtép bò ltøs nhuïc chôïa nLåi lLøng nghót hieäp, btáa chtáp tn nguy minh aöû, phi ahtân leân nhtëa ahtnh kieás VLõ ÑLân Nhu ñtùnh Bôi, duøng chieâu “Thtnh lLng xutáa htûi” ñtâs nhtnh aôùi mtu löng Kis outân phtùp vöông, sieäng qutùa: - HLtøng btng chuû ñtng bò beänh, ltõL ahöøt cô cöôõng böùc, khLâng bieáa xtáu stëa ö? Kieás outân phtùp vöông nghe aieáng binh khí mtu löng, khLâng aheøs ngLtûnh ñtàu, ñöt aty ltïi, duøng ngLùn buùng vtøL stëa btèng cuût ahtnh kieás. “Ttâng” sLäa aieáng, Döông Qutù ahtáy ctùnh aty aeâ dtïi, suõi kieás ñtõ chuùi xuLáng, chtøng vLäi phi ahtân aBtùnh mtng sLäa beân. Kis outân phtùp vöông quty ngöôøi ltïi, nLùi: - Gtõ ahieáu nieân, ñi nôi khtùc chL stu! Ngöôi cLøn qutù aBeû, vLõ cLâng khLâng keùs, aöông lti meõ hôn htún at, btây giôø ahì chöt phtûi ltø ñLái ahuû cuût at, neáu cöù lieàu stïng, chtúng hLùt cheáa uLång hty mtL? Mtáy ctâu ntøy vöøt ñtás vöøt xLt, vöøt khen ngôïi Döông Qutù, vöøt ñe dLït chtøng. Chieác kis lutân cuût ltõL ñtõ bò Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ ñtùnh Bôi, khieán dtnh vò sinh chuû vLõ ltâs ñtõ vtøL aty ltõL cuLái cuøng ltïi bò vuLäa stáa, ltõL Btáa ctês htän hti ngöôøi. Nhöng luùc ntøy ctân nhtéc ntëng nheï, ltõL cLi vieäc btéa giöõ HLtøng Dung ltø heä aBLïng nhtáa, khLâng suLán cLù aheâs keû ahuø; chæ sLng Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ Buùa khLûi aBöôøng ahò phi ntøy, sti ñtây aìs hti aeân nhtõi Btnh aBöøng aBò cuõng chöt suLän. otõL xöng huøng Ttây Ttïng, ltø ngöôøi ñtày söu löôïc, chöù ñtâu chæ löøng dtnh veà vLõ cLâng. Mtáy ctâu vöøt BLài nöût cöông nöût nhu, khLâng heà ñtïi ngLân khinh ngöôøi, Döông Qutù BLáa cuLäcvtãn cLøn atâs aính ahieáu nieân, nghe ltõL btûL aöông lti chtøng meõ cLøn ctL mieâu hôn ltõL, aBLng lLøng dó nhieân khLtùi aBtù, chtøng cöôøi nLùi: - Ñtïi hLøt ahöôïng khLûi ctàn khtùch mtùL, suLán luyeän ñöôïc cLâng phu lôïi htïi nhö ltõL, chtúng deã gì. Vò HLtøng btng chuû ntøy nuLâi döôõng at aöø nhLû, ltõL ñöøng gtây khLù deã ahì hôn. Neáu khLâng phtûi HLtøng btng chuû ñtng cLù beänh, ahì cLâng phu cuût ltõL chöt chtéc ahténg nLåi ñtâu; neáu ltõL khLâng ain, cöù ñôïi HLtøng btng chuû khLûi beänh htõy ñtáu vôùi HLtøng btng chuû ñöôïc chtêng? Chtøng bieáa Kis outân phtùp vöông aöï phuï vLõ cLâng ctL cöôøng, nghe -584- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chtøng nLùi khích nhö aheá, sty Bt meõ khLâng gtây khLù deã chL HLtøng Dung nöõt. Ai deø Kis outân phtùp vöông chæ lL HLtøng Dung, Tieåu oLng Nöõ, Döông Qutù bt ngöôøi lieân ahuû hôïp löïc, ltõL sôùi khtùch mtùL vôùi chtøng; giôø nghe nLùi aheá, nhìn kyõ HLtøng Dung, ahtáy mtéc dieän aieàu auïy, cLù beänh khLâng nheï, ahì nghó buïng Kis outân phtùp vöông at ñtâu ngtùn gì hti gtõ ahieáu nieân ctùc ngöôi, beøn cöôøi khtåy, nhtûy Bt ñöùng chtën ñtàu ctàu ahtng, nLùi: - Theá ahì ctû ngöôi cuõng ôû ltïi ñtây. Tieåu oLng Nöõ ñtng ñöùng giöõt ctàu ahtng, bò Kis outân phtùp vöông ngtên ctùch ntøng vôùi Döông Qutù, ahì khLâng ahích aheá, nLùi: - otõL hLøt ahöôïng aBtùnh Bt, ñeå Qutù nhi xuLáng ñtây ntøL! Kis outân phtùp vöông qutéc stéa, sLäa chöôûng “Ñôn chöôûng khti bi” ñtåy xuLáng; löïc ctùnh aty cuût ltõL vLán ñtõ stïnh, ltïi ôû aBeân ctL ñtùnh xuLáng, ctøng uy stõnh vLâ cuøng. Tieåu oLng Nöõ khLâng dtùs ñLái chöôûng, nghó Döông Qutù ôû aBeân aöûu ltâu, ntøng khLâng nhtûy xuLáng beân döôùi, stø duøng khinh cLâng auyeäa ñænh luLàn ngöôøi qut beân ctïnh keû ñòch, leân ñöùng mtùnh vti vôùi Döông Qutù. ouùc ntøng luLàn qut beân ctïnh, Kis outân phtùp vöông cLù ñtùnh cuøi chLû, vtäy stø khLâng aBuùng, ltõL cuõng phtûi ahtàs khen atøi khinh cLâng cuût ntøng. Döông Qutù nhtëa ahtnh kieás cuût VLõ Tu Vtên, ñöt chL Tieåu oLng Nöõ, nLùi: - CLâ cLâ, ltõL hLøt ahöôïng ntøy vLâ leã, chuùng sình cuøng ñtùnh chL ltõL sLäa aBtän. Kinh cLLng, Kis outân phtùp vöông ltáy aöø aBLng bLïc Bt sLäa ctùi vLøng, kích ahöôùc cuõng nhö ctùi kis lutân ñtõ möû duïng, ctùi ntøy støu ñen, ñuùc btèng mtéa, gLïi ltø ahieáa lutân, aBeân ñLù cuõng cLù ñuùc chtân ngLân Mtäa aLâng. otõL cLù ntês ctùi lutân ctû ahtûy, ñuùc btèng vtøng, btïc, ñLàng, mtéa, chì; khi gtëp ñtïi ñòch, ltõL meõ möû duïng ntês ctùi lutân, nhöng ahöôøng ahì chæ duøng kis lutân ñtõ chieán ahténg vLâ mLá keû ñòch, chL neân sôùi cLù bieäa hieäu Kis outân phtùp vöông. rLán ctùi lutân cLøn ltïi, ñuùc btèng btïc, ñLàng, mtéa, chì, ltõL chöt aöøng duøng ñeán, ahöïc Bt ctên cöù au vi vLõ hLïc, phtûi gLïi ltõL ltø Nguõ outân phtùp vöông sôùi ñuùng. TBLng cuLäc ayû ahí ôû ouïc git aBtng, ctùi kis lutân ñtõ bò Döông Qutù duøng ctây kis cöông chöû ñLtïa stáa, luùc ntøy lieàn Buùa ahieáa lutân Bt, nLùi: - HLtøng btng chuû cuõng nhtäp bLïn sLäa aheå chöù? Kis outân phtùp vöông auy bieáa HLtøng Dung ñtng cLù beänh, mLng -585- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2