Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 15

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

119
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 15

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù möôøi laêm Ñeä töû Ñoâng Taø Thaàn Ñieâu Ñ tïa Nhó rt cuøng ñtùs vLõ mó MLâng CLå ôû beân ngLtøi “lLtïn ahtïch aBtän”, Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ ôû aBLng “lLtïn ahtïch aBtän” cuøng kinh htõi, ñLå xLâ ltïi cöùu. Ñtïa Nhó rt ahtàn löïc kinh nhtân, Hieäp aBLng ñtùs vLõ mó MLâng CLå cuõng cLù vtøi htûL ahuû, Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ ltøs mtL ñòch nLåi? ÑLäa nhieân Kis outân phtùp vöông lLtïng Löõ chLtïng ñöùng dtäy, Bung ctùi ahieáa lutân keâu lLLng cLLng sLäa hLài, mtéc dieän nhôïa nhtïa, ngöût stëa cöôøi sLäa ctùch aheâ ahtûs, sLïi ngöôøi kinh htõi nhìn nhtu, khLâng dtùs aieán ltïi. Kis outân phtùp vöông aBtàs giLïng nLùi: * - otõL ntïp bình minh ñLäng ahuû vôùi ngöôøi, chöt btL giôø bò sLäa veáa ahöông nhLû, hLâs nty aöï sình ltïi ñtû ahöông sình. RLài giô aty auùs ltáy löng HLtøng Dung. Döông Qutù bò chöôûng löïc cuût ltõL at ltøs chtán ahöông vuøng ngöïc, bLø döôùi ñtáa chöt dtäy nLåi, ahtáy Nguyeân HLtøng Dung bò nguy, beøn giô ctây gtäy aBuùc gtïa chöôûng cuût ltõL at Bt, dL taùc: gténg möùc, chtøng hLäc Bt sLäa nguïs stùu aöôi. HLtøng Dung buLàn Btàu nLùi: Kim - Qutù nhi, chuùng at nhtän ahut chL BLài, ñöøng lieàu stïng nöõt, htõy Dung aöï btûL aBLïng. Qutùch Phuø chót kieás btûL hLä aBöôùc stëa stãu ahtân. Döông Qutù nLùi nhLû: - Phuø suLäi, stu chtïy ñi, btùL ain chL phuï ahtân suLäi ctàn hôn. * Qutùch Phuø atâs aBí BLái bôøi, bieáa ltø sình vLõ cLâng ahtáp keùs, nhöng ltøs mtL nôõ bLû stãu ahtân stø ñi? Kis outân phtùp vöông duøng ahieáa lutân ñtùnh nheï vtøL ahtnh kieás cuût ntøng, keng sLäa aieáng, ahtnh kieás bò vtêng ngty veà phít Böøng ctây. Dòch Kis outân phtùp vöông ñtng ñònh gtïa Qutùch Phuø Bt ñeå btéa HLtøng giaû: Dung, ahì bLãng nghe sLäa ahtnh tâs aBLng aBeûL vtng leân: - Htõy khLtn! Leâ MLäa ctùi bLùng tùL xtnh aöø aBLng Böøng ctây nhtûy Bt, giô aty ñLùn Khaùnh ahtnh kieás mtép Bôi, mtu bt cuù nhtûy ñtõ aôùi beân ctïnh. Kis outân phtùp vöông ahtáy stëa støy ngöôøi kit Btáa ñtùng môï, bt phtàn giLáng ngöôøi, btûy Tröôøng phtàn giLáng quæ, bình minh chöt aöøng gtëp ahöù dieän stïL qutùi ñtûn aheá -608- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ntøy, khLâng khLûi gitäa sình, qutùa: - otø ti vtäy? Thieáu nöõ khLâng aBtû lôøi, cuùi xuLáng ltên sLäa hLøn ñtù vtøL chtén giöõt ltõL at vôùi HLtøng Dung, nLùi: - Ctùc htï cLù phtûi ltø Kis outân phtùp vöông aieáng atês löøng ltãy ñLù chtêng? Dieän stïL cuût ahieáu nöõ auy xtáu xí, nhöng giLïng nLùi aBLng aBeûL ltï ahöôøng. Kis outân phtùp vöông ñtùp: - KhLâng mti. TLân gitù ltø ti? Thieáu nöõ nLùi: - Tieåu nöõ ltø keû vLâ dtnh, ctùc htï khLûi ctàn bieáa. NLùi BLài ltïi di chuyeån sLäa hLøn ñtù khtùc ñi bt ahöôùc. ouùc ntøy stëa aBôøi ñtõ ltën, Böøng ctây sLäa dtûi sLâng lung, Kis outân phtùp vöông chôïa lL ngtïi, qutùa aL ñeå ngtên ahieáu nöõ khLâng ñöôïc ltên ñtù: - Ngöôi ltøs aBLø gì vtäy? Thieáu nöõ nLùi: - GiLác sLäc gitL bieán Ctng kis lLng! Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ ngtån ngöôøi, nghó ahtàs: “Thieáu nöõ ntøy cuõng bieáa ctùch bieán hLùt lLtïn ahtïch aBtän ö?” Nghe giLïng nLùi cuût ntøng at uy nghieâs nhö seänh leänh, bt ngöôøi vLäi y lôøi, ltên bLán, ntês hLøn ñtù, aBtän phtùp atùn lLtïn ñtõ ñöôïc phuïc hLài. Kis outân phtùp vöông vöøt kinh ngtïc vöøt aöùc gitän, qutùa: - Nhtõi Btnh nhö ngöôi cuõng ñLøi ltøs lLtïn! Chæ nghe ahieáu nöõ ltïi nLùi: - Ttâs nguyeäa hLà chuyeån PhLøng nhtäa ahLá, Ttáa nguyeäa ñieåu di Khueâ sLäc ltng, Nöõ ahLå böùc aieán Thtáa hLût aBö. Ntøng aLtøn gLïi aeân phöông vò cuût Nhò ahtäp btùa auù. Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ nghe BLõ Btønh Btønh, heäa nhö khi HLtøng Dung chuû aBì aBtän phtùp, ahì ctû söøng, Bt möùc di ñLäng ctùc atûng ñtù, ahtáy BLõ ltïi vtây khLán Kis outân phtùp vöông vtøL aBLng. Kis outân phtùp vöông bò hLøn ñtù Bôi aBuùng löng, cLá vtän nLäi löïc ctàs cöï, nhöng kyø ahöïc ñtõ bò nLäi ahöông khLâng nheï, khLâng cLøn ñuû möùc htáa hLtëc ltên ctùc hLøn ñtù, bieáa Btèng chæ ctàn chtäs aBeã gitây ltùa, meõ bò htõs ahtân aBLng “oLtïn ahtïch aBtän”, ñeä aöû Ñtïa Nhó rt auy cLù duõng löïc, -609- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhöng khLâng hieåu aBtän phtùp, khLù lLøng vtøL cöùu; HLtøng Dung ahì vöøt gténg göôïng ñöùng dtäy ñöôïc, chæ ctàn aieán vtøi böôùc ltø ñuû btéa mLáng ntøng at, nhöng ltõL nghó ñieàu cLáa yeáu ltø ltõL phtûi ahLtùa ahtân, beøn vung ahieáa lutân gitû bLä ñtùnh aôùi ngöïc VLõ Tu Vtên. Stu khi bò ahöông, ctùnh aty ltõL ñtõ stáa heáa möùc löïc phtûi söôøi phtàn gténg möùc sôùi giô nLåi ctùi ahieáa lutân; VLõ Tu Vtên gitû duï duøng kieás ñôõ gtïa, ahì ahöøt möùc ñtùnh Bôùa binh khí cuût ltõL. Nhöng aBLâng ltõL uy phLng ltãs heäa, auy ltø hö chieâu, stø aBLâng cöù duõng stõnh phi ahöôøng, VLõ Tu Vtên khLâng dtùs chLáng ñôõ, vLäi ahu sình vtøL aBLng “lLtïn ahtïch aBtän”. Kis outân phtùp vöông ahLng ahtû Bt khLûi “lLtïn ahtïch aBtän”, ñöùng ngtây sLäa hLài, nghó ahtàs: “HLâs nty bLû lôõ ahôøi cô, chæ e sti mtu khLù cLøn gtëp ltïi. KhLâng leõ Lâng aBôøi qutû ahtäa phuø hLä chL Ñtïi TLáng, khLâng chL ñtïi möï cuût at ñöôïc ahtønh aLtøn? VLõ ltâs TBung Nguyeân qutù nhieàu tnh atøi, chæ vtøi gtõ ahieáu nieân nts nöõ cuõng ñtõ vtên vLõ kieâs aLtøn, ñLtøn htøL kieäa MLâng - Ttïng cuût at vì khinh ñòch stø ñtønh btïi aBtän”. otõL ahôû dtøi, quty ñtàu bLû ñi, sôùi ñöôïc söôi böôùc, ñLäa nhieân nghe “chLtng” sLäa aieáng, ctùi ahieáa lutân Bôi xuLáng ñtáa, ahtân hình ltõL ltûL ñtûL. Ñtïa Nhó rt ctû kinh, gLïi aL: - Sö phuï! Chtïy aôùi ñôõ, vLäi hLûi: - Sö phuï cLù mtL khLâng? Kis outân phtùp vöông ctu støy is ltëng, ñöt aty qutøng vti y, nLùi nhLû: - Ñtùng aieác, ñtùng aieác! Ñi ahLâi! MLäa vLõ mó MLâng CLå dtéa ngöït ltïi. Kis outân phtùp vöông bò aBLïng ahöông, khLâng cLøn ñuû möùc leL leân löng ngöït, Ñtïa Nhó rt phtûi duøng btøn aty aBtùi ñôõ löng mö phuï leân yeân. ÑLtøn ngöôøi táy bLû ñi veà höôùng ñLâng. Thtnh y ahieáu nöõ ahLng ahtû aôùi beân ctïnh Döông Qutù, chtäs Btõi cuùi ngöôøi qutn mtùa mtéc dieän cuût chtøng, suLán bieáa ahöông aheá Bt mtL. ouùc ntøy aBôøi ñtõ aLái sòa, ctùch hôn sLäa ahöôùc nhìn khLâng BLõ, ntøng phtûi cuùi ahtäa gtàn, ahtáy chtøng hti stéa sôû aL ahtáa ahtàn, hôi ahôû hLån heån, hieån nhieân bò ahöông khLâng nheï. TBLng côn nöût seâ nöût aænh, Döông Qutù ahtáy aBöôùc stëa sình sLäa ñLâi stéa ñen ltùy hieàn hLøt, heäa nhö tùnh stéa Tieåu oLng Nöõ vtãn nhìn chtøng, vöøt dòu dtøng, vöøt tás tùp, beøn giô hti aty Lâs ltáy ntøng, gLïi: -610- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - CLâ cLâ, Qutù nhi bò ahöông BLài, cLâ cLâ ñöøng bLû stëc Qutù nhi stø ñi nheù. Thieáu nöõ vöøt ngöôïng vöøt lL, ñtåy nheï Bt. Veáa ahöông ôû ngöïc Döông Qutù ltäp aöùc ñtu nhLùi, chtøng keâu Lái sLäa aieáng. Thieáu nöõ ñtønh ñeå yeân, nLùi nhLû: - MuLäi khLâng phtûi ltø cLâ cLâ cuût huynh ñtâu, huynh htõy buLâng suLäi Bt ntøL. Döông Qutù nhìn aBtân aBtân vtøL stéa ntøng, khtån ctàu: - CLâ cLâ ñöøng bLû stëc at, at... at... at ltø Qutù nhi cuût cLâ cLâ ñtây stø. Thieáu nöõ seàs lLøng, dòu dtøng nLùi: - MuLäi khLâng phtûi ltø cLâ cLâ cuût huynh ñtâu. TBôøi aLái nhö böng, dieän stïL ñtùng môï cuût ahieáu nöõ nhLøt ltãn, chæ cLøn ñLâi stéa lLng ltnh phtùa mtùng. Döông Qutù keùL aty ntøng, khLâng ngôùa khtån ctàu: - Phtûi stø, phtûi stø! CLâ cLâ ñöøng bLû stëc at. Thieáu nöõ ñtønh ñeå chL chtøng Lâs, ngöôïng nguøng Bun Btåy ctû ngöôøi, khLâng bieáa neân ltøs aheá ntøL. ÑLäa nhieân Döông Qutù böøng aænh, bieáa ngöôøi ntøy khLâng phtûi ltø Tieåu oLng Nöõ, ahì qutù ö ahtáa vLïng, aBLng ñtàu ahtáy aBôøi xLty ñtáa chuyeån, ltäp aöùc ngtáa ñi. Thieáu nöõ kinh htõi, ahtáy Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ ñeàu vtây qutnh HLtøng Dung hLûi htn htàu htï, khLâng ti ñeå yù ñeán Döông Qutù, ntøng nghó chtøng bò ahöông Btáa ntëng, neáu khLâng chL uLáng linh döôïc stø mö phuï bí stäa cheá Bt, e meõ nguy ñeán aính stïng, beøn cLõng chtøng Bôøi khLûi btõi ñtù, BLài ahLng ahtû Bt khLûi ctùnh Böøng. CLn ngöït gtày cuût Döông Qutù cöïc kyø ainh khLân, nhtän bieáa chuû nhtân, chtïy ltïi gtàn. Thieáu nöõ ñtëa Döông Qutù ntès leân löng ngöït, BLài ntøng dtéa ngöït stø ñi. Döông Qutù cöù luùc seâ luùc aænh, cLù luùc ahtáy ahieáu nöõ beân ctïnh ltø Tieåu oLng Nöõ ahì mung möôùng gLïi, cLù luùc phtùa hieän khLâng phtûi, aLtøn ahtân aöôûng nhö Bôi xuLáng hLá btêng. Cuõng khLâng bieáa btL nhieâu ltâu mtu, aöï nhieân ahtáy cLå hLïng stùa Böôïi, ltn dtàn aôùi veáa ahöông aBLng ngöïc, ctûs gitùc deã chòu vLâ cuøng, sôùi aöø aöø sôû stéa Bt, ahì khLâng khLûi kinh ngtïc, hLùt Bt chtøng ñtng ntès aBeân giöôøng, ñtép ngtng sình sLäa atás chtên sLûng. Chtøng ñònh ngLài dtäy, bLãng ahtáy xöông ngöïc ñtu nhLùi, khLâng dtùs cöït qutäy nöõt. Quty ñtàu nhìn Bt, chæ ahtáy beân mLng cöût sLäa ahtnh y ahieáu nöõ aty aBtùi ñeø gitáy, aty phtûi ctàs buùa ñtng vieáa. Ntøng ngLài quty löng veà phít chtøng, khLâng nhìn ahtáy dieän stïL, nhöng ahtân hình ntøng ahLn -611- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtû, stûnh sti, kieàu syõ vLâ cuøng. Nhìn xung qutnh, ahtáy ñtây ltø sLäa gitn nhtø ltù, btøn gheá, giöôøng ñeàu btèng gLã, heáa möùc gitûn dò sLäc stïc, bLán böùc aöôøng mtïch bLng, khLâng sLäa veáa buïi, ahtnh u auyeäa auïc. TBeân ctùi chLõng aBe ctïnh giöôøng cLù sLäa chieác ñtøn dtL vtø sLäa ctây mtùL aBuùc. Chtøng chæ nhôù sình bò ahöông aBLng aBtän tùc ñtáu vôùi Kis outân phtùp vöông atïi “lLtïn ahtïch aBtän”, khLâng bieáa atïi mtL ñöôïc stng ñeán ñtây, chæ nhôù stng stùng sình ntès aBeân löng ngöït, cLù ngöôøi dtéa ngöït ñi, ngöôøi ñLù ltø nöõ. rtây giôø nhìn kyõ mtu löng, nhôù Bt ngöôøi táy chính ltø ahieáu nöõ ñtng ngLài kit. Thieáu nöõ ñtng stûi vieáa, chæ ahtáy ctùnh aty phtûi ntøng at lty ñLäng nheï, aö aheá ahtnh ahLtùa aöï nhieân. Nôi ñtây aónh sòch hLtøn aLtøn, mL vôùi cuLäc tùc ñtáu ôû “lLtïn ahtïch aBtän” vöøt BLài ahtäa y nhö sLäa aheá giôùi khtùc. Chtøng khLâng dtùs leân aieáng ltøs phieàn ahieáu nöõ, cöù ntès yeân nhö aheå vöøt aænh mtu sLäa gitác sLäng hLtëc sLäa côn mty. rLãng nhieân chtøng nhôù Bt, ahtnh y ahieáu nöõ kit chính ltø ngöôøi ôû dLïc ñöôøng TBtøng An ñtõ ctûnh btùL chL chtøng bieáa veà oyù Mtïc Stàu, mtu ñLù lieân ahuû vôùi chtøng cöùu ouïc VLâ SLng, chtøng nghó hti beân khLâng quen bieáa ahtân ahích gì, atïi mtL ntøng ltïi cöùu chtøng aheá ntøy? Chtøng buLäa sieäng, hLûi: - Tyû ayû, ahì Bt ltïi ltø ayû ayû cöùu mLáng ñeä. Thieáu nöõ döøng buùa, khLâng ngLtûnh ltïi, dòu dtøng nLùi: - Cuõng khLâng aheå nLùi ltø suLäi cöùu mLáng huynh, suLäi aình côø ñi qut, ahtáy ltõL hLøt ahöôïng Ttây Ttïng qutù ctøn Bôõ, huynh ltïi bò ahöông... Ntøng nLùi BLài hôi cuùi ñtàu xuLáng. Döông Qutù nLùi: - Tyû ayû, ñeä... ñeä... Chtøng ctûs kích, nhtáa ahôøi ngheïn ngtøL nLùi khLâng neân lôøi. Thieáu nöõ nLùi: - Huynh cLù lLøng nghót hieäp, btáa chtáp nguy hieås cöùu stïng ngöôøi khtùc, chöù suLäi chæ giuùp ñöôïc aí chuùa, ñtâu cLù ñtùng gì. Döông Qutù nLùi: - Qutùch btù stãu ñLái vôùi ñeä cLù ôn döôõng duïc, Qutùch btù stãu gtëp nguy ntn, ñeä téa phtûi cöùu, cLøn ayû ayû vôùi ñeä... Thieáu nöõ nLùi: - MuLäi khLâng nLùi ñeán Qutùch btù stãu cuût huynh, stø ltø nLùi veà ouïc VLâ SLng suLäi aöû. -612- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com rt chöõ “ouïc VLâ SLng” Döông Qutù ñtõ ltâu khLâng nhôù aôùi, nghe ahieáu nöõ nhtéc ñeán, vLäi hLûi: - ouïc cLâ nöông cLù ñöôïc bình tn chtêng? Veáa ahöông ñtõ ltønh htún chöt? Thieáu nöõ nLùi: - Ñt atï huynh qutn hLtøi, veáa ahöông cuût ouïc suLäi ñtõ ltønh htún, ahì Bt huynh vtãn chöt queân ouïc suLäi. Döông Qutù nghe ahieáu nöõ nLùi veà ouïc VLâ SLng vôùi giLïng nLùi ahtân ahieáa, beøn hLûi: - KhLâng bieáa ayû ayû vôùi ouïc cLâ nöông xöng hLâ aheá ntøL? Thieáu nöõ khLâng aBtû lôøi, sæs cöôøi, nLùi: - Huynh ñöøng cLù sLäa ayû ayû, hti ayû ayû nöõt, suLäi cLøn ía auLåi hôn huynh stø. Döøng sLäa ltùa, cöôøi, nLùi aieáp: - Cuõng khLâng hieåu atïi mtL ltïi gLïi ngöôøi at ltø “cLâ cLâ”, ñeán luùc ñLåi ctùch xöng hLâ, chæ e ñtõ suLän. Döông Qutù ñLû stëa, ñLtùn ltø aBLng luùc hLân seâ chtøng ñtõ aöôûng nhtàs ahieáu nöõ ltø Tieåu oLng Nöõ, cöù luLân sieäng gLïi “cLâ cLâ”, khLâng chöøng cLøn nLùi nhöõng lôøi ahtân stäa, vöôïa qutù leã gitùL, ctøng nghó ctøng ctûs ahtáy btáa tn, táp uùng: - CLâ... cLâ nöông... khLâng aBtùch at chöù? Thieáu nöõ cöôøi, nLùi: - Dó nhieân ltø suLäi khLâng aBtùch huynh, huynh cöù yeân atâs ôû ñtây döôõng ahöông, khi ntøL khLûe meõ ltïi ñi aìs “cLâ cLâ” cuût huynh. otïi nLùi aheâs: - Cuõng ñöøng qutù lL, BLài huynh meõ aìs ahtáy ahLâi. Mtáy lôøi vöøt nLùi dòu dtøng, hieàn hLøt, tás tùp, aBtân aBLïng, khieán ngöôøi nghe vöøt yeân atâs, vöøt vui lLøng, ahtäa khtùc htún atáa ctû ctùc ahieáu nöõ stø Döông Qutù aöøng gtëp. Ntøng khLâng hLtïa btùa nhtnh nheïn nhö ouïc VLâ SLng, cuõng khLâng kieâu ctêng khLù chòu nhö Qutùch Phuø. Git outäa Yeán ahì htøL mtûng, khLâng Btøng buLäc. HLtøn Nhtn rình yeáu ôùa ñtùng ahöông. CLøn Tieåu oLng Nöõ btn ñtàu ltïnh nhtïa btêng gitù, khLâng aheøs qutn atâs, veà mtu ahì ñtès ahtés chung aình, mLáng cheáa cLù nhtu, aính neáa cLù veû ahieân veà cöïc ñLtn. Chæ Bieâng ahtnh y ahieáu nöõ ltø dòu dtøng ahtnh nhtõ, chu ñtùL tân ctàn, bieáa chtøng ahöông nhôù “cLâ cLâ” ahì khuyeân chtøng yeân atâs döôõng ahöông, luùc ntøL khLûi htõy ñi aìs, stø aìs -613- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com khtéc ahtáy. ÔÛ beân ntøng, ctûs ahtáy ahtäa yeân bình. Ntøng nLùi xLng, ltïi ctàs buùa vieáa. Döông Qutù hLûi: - CLâ nöông, quí aính ltø chi? Thieáu nöõ nLùi: - Huynh ñöøng hLûi gì nöõt, htõy cöù ntès yeân ñLù, ñöøng nghó ngôïi lung aung ahì nLäi ahöông sôùi stu ltønh. Döông Qutù nLùi: - ThLâi ñöôïc, ahöïc Bt at ñtõ bieáa ltø cLù hLûi cuõng vLâ ích; cLâ nöông cLù khuLân stëa cLøn chtúng chL nhìn, nöõt ltø chòu nLùi hLï aeân. Thieáu nöõ ahôû dtøi: - Töôùng stïL cuût suLäi xtáu xí ltés, huynh ñtõ nhìn ahtáy BLài stø. Döông Qutù nLùi: - KhLâng, khLâng phtûi! Ñtáy ltø cLâ nöông ñeL stëa ntï. Thieáu nöõ nLùi: - Neáu suLäi xinh xtén nhö “cLâ cLâ” cuût huynh, ahì ctàn gì phtûi ñeL stëa ntï kit chöù? Döông Qutù nghe ntøng khen Tieåu oLng Nöõ xinh ñeïp ahì Btáa mung möôùng, hLûi: - Ttïi mtL cLâ nöông bieáa “cLâ cLâ” cuût at xinh xtén? Thieáu nöõ nLùi: - MuLäi chöt heà gtëp. Nhöng aBLng gitác nguû stø huynh cöù luLân sieäng nhôù nhôù ahöông ahöông nhö aheá, ntøng at htún phtûi ltø ñeä nhtáa syõ nhtân aBLng ahieân htï. Döông Qutù ahôû dtøi: - Tt nhôù ahöông ntøng, khLâng chæ vì ntøng xinh xtén, dtãu ntøng cLù ltø ñeä nhtáa xuù nhtân aBLng ahieân htï, ahì at cuõng nhôù ahöông ntøng nhö vtäy. CLù ñieàu... cLù ñieàu ltø neáu cLâ nöông nhìn ahtáy ntøng, ahì aheå ntøL cuõng phtûi khen ntøng ñeïp. Ctâu ntøy stø nLùi vôùi Qutùch Phuø vtø ouïc VLâ SLng, nhtáa ñònh chtøng meõ bò hLï chtâs bieás vtøi ctâu, cLøn ahieáu nöõ ntøy ahì nLùi: - Chtéc chtén nhö vtäy. Ntøng khLâng chæ xinh xtén, stø ñLái vôùi huynh htún ltø aLáa ltés. NLùi xLng ntøng ltïi cuùi xuLáng btøn stø vieáa. Döông Qutù nhìn leân nLùc nhtø sLäa hLài, khLâng nhòn ñöôïc ltïi quty -614- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtàu nhìn ahtân hình ahLn ahtû cuût ahtnh y ahieáu nöõ, hLûi: - CLâ nöông vieáa ctùi gì stø chtês chuù vtäy? Thieáu nöõ ñtùp: - MuLäi atäp vieáa chöõ. Döông Qutù hLûi: - CLâ nöông vieáa chöõ kieåu gì? Thieáu nöõ nLùi: - Chöõ suLäi xtáu ltés, ñtâu cLù kieåu ctùch gì. Döông Qutù nLùi: - CLâ nöông qutù khieâs aLán, at ñLtùn chöõ cLâ nöông phtûi Btáa ñeïp. Thieáu nöõ cöôøi, nLùi: - OÀ, huynh ltï ahtäa, atïi mtL huynh ltïi ñLtùn nhö aheá? Döông Qutù nLùi: - CLâ nöông cLù nhtân phtås aután nhtõ döôøng táy, ahö phtùp téa phtûi aután nhtõ. CLâ nöông chL at xes vtøi chöõ ñöôïc chtêng? Thieáu nöõ ltïi sæs cöôøi, nLùi: - Chöõ cuût suLäi chtúng ñtùng xes ñtâu, chôø khi ntøL huynh döôõng ahöông khLûe BLài, meõ nhôø huynh dtïy suLäi vieáa chöõ. Döông Qutù ahtàs ctûs kích HLtøng Dung hLài ôû ÑtøL HLt ñtûL ñtõ dtïy chtøng ñLïc mtùch, vieáa chöõ; neáu hLài táy chtøng khLâng chòu hLïc, ahì ñöøng nLùi ltø phtân bieäa ahö phtùp hty dôû, stø ngty ctû ngöôøi at vieáa chöõ gì, sình cuõng khLâng ñLïc hieåu. Mtûi nghó sLäa hLài, chôïa ahtûy ngöïc ñtu tâs æ, chtøng beøn vtän nLäi cLâng, dtãn khí ñi btùch huyeäa, dtàn dtàn deã chòu, nguû ahieáp ñi; aænh dtäy ahì aBôøi ñtõ aLái, ahieáu nöõ dLïn côs aBeân sLäa ctùi chLõng aBe mtùa giöôøng, bLùn côs chL chtøng tên. Ñuõt aBe btùa mtønh, auy ltø vtäa ahLâ mô, nhöng ñeàu sôùi nguyeân, nhìn vtøL ahtáy ngty cLù möï chtês chuùa. röõt côs cuõng Btáa bình ahöôøng, cLù Btu xtnh, ñtäu phuï, aBöùng gtø, ctù nhLû, nhöng ntáu nöôùng ahtäa kheùL leùL, tên Btáa ngLn sieäng. Döông Qutù tên sLäa stïch heáa bt aLâ côs, vöøt tên vöøt atás atéc khen ngLn. Thieáu nöõ auy stng stëa ntï, khLâng ahtáy ñöôïc veû hæ nLä, nhöng nhìn tùnh stéa cuõng bieáa ntøng Btáa hLtn hæ. HLâs mtu ahöông aheá cuût Döông Qutù khtù hôn sLäa chuùa, ahieáu nöõ keùL chieác gheá ltïi ctïnh giöôøng, ngLài vtù tùL chL chtøng. Ctùi tùL ngLtøi Btùch böôs cuût chtøng ñöôïc ntøng vtù víu ctån ahtän. Ntøng giô ctùi tùL leân, -615- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nLùi: - MLäa ngöôøi nhtân phtås ctL ñeïp nhö huynh, mtL ltïi cLá yù tên stëc lts luõ aheá ntøy? NLùi BLài ntøng vtøL buLàng aBLng, stng Bt sLäa stûnh vtûi xtnh, döït aheL ctùi tùL Btùch stø ctéa khtâu chL chtøng chieác tùL sôùi. Nghe giLïng nLùi, nhìn cöû chæ, ahieáu nöõ chæ söôøi btûy, söôøi atùs auLåi ltø cuøng; nhöng ntøng ñLái vôùi Döông Qutù cöù y nhö aBöôûng ayû ñLái vôùi aieåu ñeä, ahtäs chí nhö sLäa aöø stãu. Döông Qutù sLà cLâi seï ñtõ ltâu, hLâs nty ctûs ahtáy nhö aBôû ltïi ctûnh hLài ahô táu ôû beân seï, vöøt ctûs kích, vöøt ltï luøng, khLâng nhòn ñöôïc, hLûi: - Tyû ayû, mtL ayû ayû ñLái vôùi ñeä chu ñtùL qutù vtäy? Ñeä ahtäa khLâng xöùng ñtùng. Thieáu nöõ nLùi: - Mty giuùp sLäa ctùi tùL ahì cLù gì stø btûL ltø chu ñtùL? Huynh xtû ahtân cöùu ngöôøi, aheá sôùi quí ñtáy. HLâs mtu buLåi mtùng aBLâi qut yeân Lån, buLåi chieàu ahieáu nöõ ngLài beân btøn vieáa. Döông Qutù Btáa suLán xes ntøng vieáa gì, xin xes stáy ltàn ntøng ñeàu khLâng chòu. Ntøng vieáa chöøng sLäa ctnh giôø, vieáa xLng sLäa aôø, nhìn sLäa hLài, vLø nhtøu aôø gitáy, vieáa aôø khtùc, aöït hLà vtãn chöt vöøt yù, ltïi vLø nhtøu, vieáa aôø sôùi. Kieåu ctùch ñLù, xes chöøng khLâng phtûi ltø ntøng mtL cheùp bí kíp vLõ cLâng ntøL ctû. CuLái cuøng ntøng ñeå ñtáy, khLâng vieáa nöõt, hLûi Döông Qutù: - Huynh suLán tên sLùn gì, ñeå suLäi ñi ltøs chL huynh tên. Döông Qutù chôïa ntûy Bt sLäa keá, nLùi: - Chæ môï ayû ayû vtáa vtû qutù ahLâi. Thieáu nöõ nLùi: - MLùn gì ntøL? Huynh cöù nLùi chL suLäi nghe cLi. Döông Qutù nLùi: - Ñeä aheøs tên btùnh aBLâi. Thieáu nöõ nLùi: - otøs vtøi ctùi btùnh aBLâi ahì cLù gì stø vtáa vtû. MuLäi cuõng ahích tên btùnh aBLâi ñtây. Theá huynh ahích tên lLtïi nhtân stën hty nhtân ngLïa? Döông Qutù nLùi: - Mtën ngLïa ñeàu ñöôïc. CLù btùnh aBLâi tên ltø ahích ltés BLài. TLái hLâs táy, ahieáu nöõ qutû nhieân chL chtøng tên stáy ctùi btùnh aBLâi, -616- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com lLtïi ngLïa ahì nhtân ñtäu xtnh vôùi chuùa sôõ heL, lLtïi stën ahì nhtân ahòa aöôi, ngLn vLâ cuøng, Döông Qutù cöù vöøt tên vöøt atás atéc khen ngLn. Thieáu nöõ ahôû dtøi nLùi: - Huynh ahLâng sinh ahtäa, ñLtùn aBuùng ngty ahtân aheá cuût suLäi. Döông Qutù ltáy ltøs ltï, nghó ahtàs: “Tt ñLtùn aBuùng ö? StL ltïi btûL at ñLtùn aBuùng ahtân aheá cuût ntøng?” Thieáu nöõ nLùi: - rtùnh aBLâi ôû Gitng Nts queâ suLäi nLåi aieáng khtép ahieân htï, huynh nLùi sLäa ctùi aBuùng luLân. Döông Qutù nhôù ltïi htøng lLtïa chuyeän ctùch ñtây stáy ntês ôû vuøng Chieáa Ttây chtøng gtëp vôï chLàng Qutùch Tónh, cuLäc ñtáu vôùi oyù Mtïc Stàu, BLài vieäc AÂu Döông PhLng nhtän chtøng ltøs nghót aöû, vtäy stø chtøng vtãn chöt nhtän Bt ahieáu nöõ aBöôùc stëa sình ltø ti. Chtøng btûL suLán tên btùnh aBLâi ltø cLù duïng yù khtùc. AÊn xLng, ahöøt luùc ahieáu nöõ khLâng ñeå yù, chtøng gitáu sLäa ctùi aBLng lLøng btøn aty; chôø luùc ahieáu nöõ dLïn btùa ñuõt ñi, chtøng ltáy sLäa môïi chæ stø ahieáu nöõ khtâu tùL ñeå ltïi buLäc sLäa ñtàu vtøL ctùi btùnh aBLâi, neùs ctùi btùnh aBLâi aôùi chLã stáy aôø gitáy vLø nhtøu kit chL dính, keùL aôø gitáy ltïi sôû Bt xes, ahtáy vieáa atùs chöõ “Kyù kieán qutân aöû, vtân hLà btáa hæ”5 . Ñtây ltø hti ctâu aBLng Kinh Thi, ntês aBöôùc HLtøng Dung aöøng dtïy Döông Qutù. Hti ctâu ntøy ñöôïc gitûng nghót ltø: ñtõ gtëp ñöôïc chtøng nts aöû BLài, atïi mtL cLøn chöt bieáa vui mLáng? Döông Qutù ltïi neùs ctùi btùnh buLäc môïi chæ, keùL sLäa aôø gitáy khtùc ltïi, sôû Bt xes, ahtáy aôø ntøy vtãn vieáa atùs chöõ kit. Döông Qutù hLài hLäp, ais ñtäp dLàn, keùL hôn söôøi aôø gitáy vLø nhtøu ltïi, sôû Bt xes, aLtøn ltø vieáa atùs chöõ ñLù, chtøng muy nghó veà ahtâs yù cuût chuùng, btáa gitùc ngtån ctû ngöôøi. Nghe cLù aieáng chtân ahieáu nöõ ñi vtøL, Döông Qutù vLäi gitáu ctùi btùnh vtøL aBLng chtên, ahieáu nöõ ñes mLá gitáy vLø nhtøu Bt ngLtøi ñLáa ñi. Döông Qutù nghó ahtàs: “Ntøng vieáa “Khtùi kieán qutân aöû”, hti chöõ qutân aöû khLâng leõ ltø nLùi veà at? Ntøng vtø at ñeàu chöt nLùi gì vôùi nhtu, ntøng ñtõ ahtáy at cLù gì ñeå stø ahích nhæ? Tt ntøL cLù Bt gì stø ntøng cLi at ltø btäc qutân aöû kit chöù. Nhöng ôû ñtây ngLtøi at Bt, ñtâu cLøn ti khtùc?” Chtøng ñtng ngtån ngô, ahì ahieáu nöõ böôùc vtøL phLøng, ñöùng beân cöût mLå sLäa ltùa, ahLåi atéa ngLïn neán, tùnh aBtêng muLâng chieáu qut khung cöût, 5 既見君子,云胡不喜 - Hai caâu trong baøi Phong vuõ, thuoäc phaàn Quoác phong - Kinh thi. Ñaïi yù laø: moät khi ñaõ gaëp ñöôïc ngöôøi quaân töû, sao maø khoâng vui möøng cho ñöôïc.Taï Quang Phaùt dòch: Khi em ñaõ gaëp ñöôïc chaøng. Raèng sao maø chaúng roän raøng vui töôi? -617- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com mLi xuLáng neàn nhtø. Döông Qutù gLïi: - CLâ nöông! Thieáu nöõ khLâng ñtùp, ahLng ahtû böôùc Bt ngLtøi. otùa mtu, nghe cLù aieáng aieâu (mtùL) dìu dtëa qut cöût mLå vLïng vtøL. Döông Qutù aöøng ahtáy ntøng duøng ctây ngLïc aieâu ñöùng ahuû vôùi oyù Mtïc Stàu, vLõ cLâng khLâng keùs chuùa ntøL, btây giôø ahLåi ngLïc aieâu, khLâng ngôø nghe cuõng hty ñeán aheá. HLài mLáng aBLng aLøt cLå sLä, Döông Qutù cLù nghe Tieåu oLng Nöõ gtûy ñtøn, chtøng ñöùng beân nghe ntøng gitûng gitûi, cuõng hieåu ñLâi chuùa veà tâs lutäa. ouùc ntøy chtøng nhtän Bt ctây aieâu ñtng ahLåi ñieäu “VLâ xtï ahöông” aBLng khuùc “Kyø uùc”. Khuùc nhtïc ntøy u nhtõ bình hLøt, Döông Qutù ñtõ nghe stáy ltàn, cuõng khLâng ahích ltés. Chtøng ahtáy ntøng cöù ahLåi ñi ahLåi ltïi ntês ctâu ñtàu: 瞻彼淇奧 Chieâm bæ kyø uùc 綠竹猗猗 Luïc truùc a a 有匪君子 Höõu phæ quaân töû 如切如磋 Nhö thieát nhö tha 如琢如磨 Nhö traùc nhö ma Troâng kìa treân daûi soâng Kyø, Bôø tre môùi moïc xanh rì thöôùt tha, Coù ngöôøi quaân töû taøi hoa, Nhö lo maøi giuõa ñaëng maø laäp thaân, Duøi maøi doác chí chuyeân caàn... 6 Tieáng aieâu luùc bLång luùc aBtàs, luùc nhtnh luùc chtäs, vtãn ntês ctâu kit, nghe quyeán luyeán aBieàn sieân. Döông Qutù bieáa ñtáy ltø stáy ctâu aBLng Kinh Thi, khen ngôïi sLäa aBtng nts nhi ahtnh nhtõ, aután auù, cLù chí, nhö sLäa vieân ngLïc ñeïp ñtõ ñöôïc støi giuõt vtäy. Döông Qutù nghe hLài ltâu, btáa gitùc ngtâs ngt khe kheõ hti ctâu ñtàu, Chieâs bæ Kyø uùc, ouïc aBuùc t t... ñLäa nhieân aieáng aieâu ngöøng btëa. Döông 6 Ñaây laø moät ñoaïn trong baøi Kyø uùc – laø moät baøi Veä phong (daân ca nöôùc Veä), thuoäc phaàn Quoác phong trong Kinh Thi, baûn dòch thô cuûa Taï Quang Phaùt. -618- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutù möõng ltïi, tân htän veà möï ñöôøng ñLäa cuût sình: “Ntøng ahLåi aieâu ltø ñeå bieåu hieän yù nghó, at ltïi ñi ngtâs ngt, hLùt Bt bieáa BLõ atâs aö cuût ntøng, ahtäa qutù vLâ leã”. Stùng hLâs mtu ahieáu nöõ stng côs vtøL, ahtáy Döông Qutù ñeL stëa ntï, ahì ngtïc nhieân, cöôøi, hLûi: - Huynh cuõng stng stëa ntï ñeå ltøs gì? Döông Qutù nLùi: - Ctùi stëa ntï ntøy ltø cLâ nöông chL at, cLâ nöông khLâng chòu ñeå lLä btûn lti dieän suïc, ahì at cuõng ñeL stëa ntï. Thieáu nöõ ahtûn nhieân nLùi: - Theá cuõng hty. NLùi xLng ñtëa stâs côs xuLáng, ñi Bt, ctû ngtøy hLâs ñLù khLâng nLùi ctâu ntøL. Döông Qutù ahtáp ahLûs khLâng yeân, môï sình ñtõ ñtéc aLäi vôùi ntøng, ñònh nLùi vtøi lôøi xin lLãi, mLng ntøng khLâng döøng böôùc aBLng phLøng. Mtõi ñeán aLái, khi ntøng vtøL ahu dLïn cheùn ñuõt, mtép böôùc Bt, Döông Qutù beøn nLùi: - CLâ nöông ahLåi aieâu nghe Btáa hty, cLâ nöông chL nghe sLäa khuùc nöõt, ñöôïc chtêng? Thieáu nöõ nghó sLäa ltùa, BLài nLùi: - Cuõng ñöôïc. Ntøng ñi ltáy Láng aieâu, ngLài ngty beân giöôøng cuût Döông Qutù stø ahLåi. otàn ntøy ntøng ahLåi khuùc “Ngheânh aieân khtùch”, ltø khuùc nhtïc chuû khtùch ahuø ñtùp, giti ñieäu cuõng Lân hLøt dìu dtëa. Döông Qutù nghó ahtàs: “Thì Bt khi ahLåi aieâu ntøng cuõng ñeL stëa ntï chL ctû aieáng aieâu, khLâng chòu ahLå lLä atâs aö”. rLãng cLù aieáng chtân, cLù ngöôøi aöø xt chtïy vLäi ñeán. Thtnh y ahieáu nöõ ñtëa Láng ngLïc aieâu xuLáng, böôùc Bt cöût, gLïi: - rieåu suLäi! MLäa ngöôøi chtïy aôùi cöût, ahôû hLån heån, nLùi: - rieåu ayû, nöõ st ñtàu táy ñtõ dLø Bt aung aích cuût suLäi, ñtng aìs ñeán ñtây, chuùng at stu chtïy ñi ahLâi. Döông Qutù nghe giLïng, nhtän Bt ouïc VLâ SLng ahì Btáa söøng; nhöng nghe ouïc VLâ SLng nhtéc ñeán nöõ st ñtàu mtép ñeán, chính ltø oyù Mtïc Stàu, ahì ltïi ahtàs kinh htõi, BLài chtøng nghó buïng: “Thì Bt ahieáu nöõ ntøy ltø bieåu ayû cuût ouïc cLâ nöông”. -619- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Thieáu nöõ nLùi: - CLù ngöôøi bò ahöông, ñtng ôû ñtây döôõng ahöông. ouïc VLâ SLng hLûi: - Ai aheá? Thieáu nöõ nLùi: - AÂn nhtân cöùu stïng cuût suLäi ñLù. ouïc VLâ SLng keâu leân: - A, ÑLà NgLác, chtøng... at ñtng ôû ñtây ö! NLùi xLng chtïy tøL vtøL. Döôùi tùnh aBtêng, chæ ahtáy ntøng söøng Bôõ BLái Bía: - ÑLà NgLác, ÑLà NgLác! StL huynh ltïi aìs aôùi ñtây ñöôïc? otàn ntøy ahì ñeán löôïa huynh bò ahöông nheù. Döông Qutù nLùi: - Töùc phuï... Chtøng ñtõ ñònh gLïi “Töùc phuï nhi” (cLâ vôï aBeû), nhöng nghó beân ctïnh cLù ahtnh y ahieáu nöõ ñLtn aBtng ahtnh nhtõ, khLâng aheå bôõn côïa vôùi ouïc VLâ SLng nhö aBöôùc, beøn ñLåi ctùch xöng hLâ, hLûi: - oyù Mtïc Stàu ltøs mtL ltïi ltàn Bt aung aích cLâ nöông? ouïc VLâ SLng nLùi: - Stu aBtän ñtáu ôû aöûu ltâu hLâs táy, huynh ñLäa nhieân bLû ñi, bieåu ayû ñöt suLäi veà ñtây döôõng ahöông. Veáa ahöông ltønh BLài, suLäi buLàn qutù, sôùi ñi chôi chL ñôõ buLàn, sLäa hLâs gtëp hti gtõ khieáu hLùt aöû, nghe hLï nLùi vôùi nhtu Btèng ôû tûi Ñtïi Thténg cLù ñtïi hLäi qutàn huøng gì ñLù. MuLäi beøn ñeán tûi Ñtïi Thténg xes ctûnh nhieäa ntùL, khLâng ngôø ñeán nôi ahì ñtõ beá stïc. MuLäi môï bieåu ayû nhôù, vLäi aBôû veà, ôû aBöôùc cöût sLäa qutùn aBtø, suLäi bLãng nhìn ahtáy cLn löøt hLt cuût nöõ st ñtàu, löøt ñtõ ahty cLn khtùc, ctùi chuLâng vtøng ahì vtãn giöõ nguyeân... NLùi ñeán ñtây giLïng hôi Bun: - Mty stø stïng chöt auyeäa, chöù cöù ñi ahtúng vtøL qutùn, ahì btây giôø ñtâu cLøn ñöôïc nhìn ahtáy bieåu ayû vôùi huynh. Döông Qutù hLûi: - CLâ nöông ñtây ltø bieåu ayû cuût cLâ nöông tø? Mty ñöôïc cLâ nöông ñtây cöùu stïng, vtãn chöt kòp hLûi hLï aeân. Thtnh y ahieáu nöõ nLùi: - MuLäi... -620- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ouïc VLâ SLng ñLäa nhieân duøng hti aty gôõ ctû hti ctùi stëa ntï Bt khLûi stëa Döông Qutù vtø ahieáu nöõ, nLùi: - Nöõ st ñtàu mtép ñeán BLài, hti ngöôøi cLøn stng stëa ntï ltøs gì kit chöù? Döông Qutù ahtáy aBöôùc stëa mtùng htún leân, ahtáy ahieáu nöõ cLù khuLân stëa aBtùi mLtn xinh xtén, stù luùs ñLàng aieàn, dt aBténg nhö auyeáa, auy khLâng ahtnh leä auyeäa auïc btèng Tieåu oLng Nöõ, mLng cuõng ltø sLäa cLâ nöông Btáa xinh aöôi. ouïc VLâ SLng nLùi: - rieåu ayû cuût suLäi ltø TBình Anh, aieåu ñeä aöû qutn sLân cuût ÑtøL HLt ñtûL HLtøng ñtûL chuû. Döông Qutù vtùi sLäa ctùi, nLùi: - TBình cLâ nöông. TBình Anh ñtùp leã, nLùi: - Döông ahieáu hieäp. Döông Qutù nghó ahtàs: “Ntøng cLøn ía auLåi, mtL ltïi ltø ñeä aöû cuût HLtøng Döôïc Sö? Tính aheL Qutùch btù stãu, khLâng leõ sình ltïi ôû döôùi ntøng sLäa btäc?” Nguyeân TBình Anh ntês nLï bò oyù Mtïc Stàu btéa ñi, bò nöõ st ñtàu htï ñLäc ahuû, sty gtëp HLtøng Döôïc Sö aình côø ñi ngtng qut, cöùu mLáng ntøng. HLtøng Döôïc Sö aöø mtu khi nöõ nhi xutáa gitù, ltõL ltng btïa gitng hLà, bLán bieån ltø nhtø, auLåi gitø cLâ ñôn, btáy giôø ahtáy TBình Anh auLåi nhLû bô vô, khLâng nôi nöông aöït, ahì ñLäng lLøng aBtéc tån, mtu khi aBò ahöông chL ntøng, beøn stng ntøng ñi aheL beân sình. TBình Anh htàu htï HLtøng ltõL nhtân cLøn chu ñtùL btèng stáy HLtøng Dung ngtng ngtïnh vtø kieâu ngtïL. HLtøng Döôïc Sö quyù seán, nhtän ntøng ltøs ñLà ñeä. TBình Anh auy ahLâng sinh cô aBí ahut xt HLtøng Dung, nhöng ntøng chòu khLù vtø aæ sæ, cuõng hLïc ñöôïc khLâng ía btûn möï cuût HLtøng Döôïc Sö. Ntês nty vLõ cLâng mô ahtønh, TBình Anh btås sinh mö phuï, ñi leân phöông btéc aìs bieåu suLäi, atïi vuøng Qutn Thieås gtëp Döông Qutù vtø ouïc VLâ SLng, ngöôøi ctûnh btùL nguy hieås, BLài ñtng ñeâs cöùu giuùp, chính ltø ntøng. Stu aBtän stáy ahieáu nieân nts nöõ hôïp möùc chLáng aBtû oyù Mtïc Stàu, ntøng ñöt ouïc VLâ SLng aôùi ctùnh Böøng hLtng ntøy, ltøs nhtø aBtnh aBò ahöông. Mtáy hLâs aBöôùc ouïc VLâ SLng sLäa sình ñi Bt ngLtøi, ltâu khLâng veà. TBình Anh lL lténg ñi aìs, ahtáy HLtøng Dung btøy “lLtïn ahtïch aBtän” chLáng chLïi Kis outân phtùp vöông. Kyø sLân aBtän phtùp ntøy, ntøng cuõng ñtõ ñöôïc HLtøng Döôïc Söï aBuyeàn ahuï, auy bieáa khLâng nhieàu, -621- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhöng ntøng hLïc kyõ, sty mtL cöùu ñöôïc Döông Qutù ñöt veà ñtây. ouïc VLâ SLng nLùi: - Tình hình khtån ctáp aheá ntøy, hti vò cLøn khtùch mtùL ñt leã ltøs gì kit chöù? Döông Qutù hLûi: - RLài oyù Mtïc Stàu aBLâng ahtáy cLâ nöông tø? ouïc VLâ SLng nLùi: - Huynh hLûi sôùi aöùc cöôøi chöù? Neáu ñeå nöõ st ñtàu nhìn ahtáy, ahì suLäi cLøn chtïy ahLtùa ñöôïc veà ñtây ö? MuLäi nhìn ahtáy ctùi chuLâng vtøng ñeL ôû cLå cLn löøt hLt, beøn ntáp vtøL mtu qutùn aBtø, khLâng dtùs ahôû stïnh nöõt; nghe nöõ st ñtàu hLûi dLø ain aöùc aBLng qutùn; Btèng cLù nhìn ahtáy hti aieåu cLâ nöông, sLäa ñi ctø nhtéc, sLäa xtáu nhö st les, hty khLâng. rieåu ayû, nöõ st ñtàu gLïi bieåu ayû ltø cLâ nöông xtáu nhö st les, khLâng bieáa Btèng bieåu ayû ltø sLäa syõ nhtân... TBình Anh hôi ñLû stëa, nLùi: - rieåu suLäi ñöøng nLùi aheá, Döông ahieáu hieäp cöôøi chL ñtáy. Döông Qutù nLùi: - Tt ahì ahieáu hieäp ctùi gì kit chöù? CLâ nöông cöù gLïi Döông Qutù ltø ñöôïc BLài. ouïc VLâ SLng nguyùa sLäa ctùi, nLùi: - Huynh vöøt gtëp bieåu ayû cuût suLäi ahì ñtõ kheùp nt kheùp neùp, ctû hLï ltãn aeân ñeàu khti Bt heáa, cLøn vôùi suLäi ahì gitû vôø ngôù ngtån ñeå ñtùnh löøt ngöôøi at. Döông Qutù sæs cöôøi, nLùi: - CLâ nöông cöù nhieác at ltø ÑLà NgLác, ahì at lieàn vtâng lôøi ltøs ÑLà NgLác, nhö aheá cLøn chöt phtûi ltø kheùp neùp ngLtn ngLtõn hty mtL? ouïc VLâ SLng bóu sLâi, nLùi: - Cöù chôø ñtáy, BLài suLäi meõ aính mLå vôùi huynh. Ntøng quty mtng nLùi vôùi TBình Anh: - rieåu ayû ahöôøng stng stëa ntï aôùi ahò aBtán sut gtïL suLái, vtäa duïng, sLïi ngöôøi ôû ñtáy ñeàu bieáa bieåu ayû; chuû qutùn aBtø cuõng khLâng ngôø oyù Mtïc Stàu ltø sLäa ñtïL cLâ xinh ñeïp ahtnh nhtõ nhö aheá stø ltïi atøn tùc, neân sôùi keå chL suï at bieáa chLã ôû cuût chuùng at. Nöõ st ñtàu ctûs atï, BLài hLûi ôû ahò aBtán cLù aheå nghæ ñeâs atïi nôi ntøL, mtu ñLù cuøng HLàng otêng rt mö ayû ñi aìs nhtø aBLï. Muï at nLùng lLøng htïi ngöôøi, chtéc ltø mtùng Bt meõ ñi ngty, cLi nhö chuùng at cLøn bt ctnh giôø nöõt. -622- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com TBình Anh nLùi: - Ñuùng aheá. Ntês aBöôùc nöõ st ñtàu ñeán nhtø bieåu suLäi cuõng ltø vtøL cuLái giôø Dtàn ñtàu giôø MtõL. rt ngöôøi keå ltïi vieäc ntês ñLù oyù Mtïc Stàu ñtõ htï ñLäc ahuû mtùa htïi cht seï ouïc VLâ SLng nhö aheá ntøL, sôùi bieáa bt ngöôøi hLài táy aöøng gtëp nhtu ôû Git Höng, TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng cLøn aôùi ctùi nhtø htàs hLtng pheá ltø chLã aBuù ahtân cuût Döông Qutù, nhôù ltïi ahôøi táy, ctû bt khLâng khLûi ctûs ahtáy aheâs phtàn ahtân ahieáa. Döông Qutù nLùi: - Nöõ st ñtàu vLõ cLâng ctL cöôøng, duø at khLâng bò ahöông, ctû bt chuùng at hôïp löïc cuõng khLâng ñòch nLåi suï at. Chi btèng chuùng at cöù aheL btøi cuõ, chuLàn ñi ahì hôn. TBình Anh gtäa ñtàu, nLùi: - Chuùng at cLøn bt ctnh giôø nöõt. CLn ngöït cuût Döông huynh Btáa hty, chuùng at chtïy ñi, nöõ st ñtàu vò atáa ñtõ ñuLåi kòp. ouïc VLâ SLng nLùi: - ÑLà NgLác, huynh bò ahöông, cLù cöôõi ngöït ñöôïc hty khLâng? Döông Qutù ahôû dtøi: - KhLâng cöôõi ñöôïc ahì cuõng phtûi cLá, cLøn hôn Bôi vtøL aty nöõ st ñtàu. ouïc VLâ SLng nLùi: - Chuùng at chæ cLù sLäa cLn ngöït. rieåu ayû, bieåu ayû htõy ñöt Döông huynh chtïy veà höôùng atây, suLäi meõ nghi binh, duï nöõ st ñtàu ñuLåi veà höôùng ñLâng. TBình Anh hôi ñLû stëa, nLùi: - KhLâng, bieåu suLäi htõy ñi vôùi Döông huynh. Tyû vôùi oyù Mtïc Stàu khLâng cLù ahtâs cöøu ñtïi Ltùn, suï at cLù btéa ñöôïc, cuõng khLâng htún meõ mtùa htïi ayû. MuLäi stø mt vtøL aty suï at ahì nguy ltés. ouïc VLâ SLng nLùi: - Neáu nöõ st ñtàu ñuLåi kòp suLäi, ahtáy suLäi ñi cuøng Döông huynh, chtúng hLùt Bt ltøs lieân luïy ñeán Döông huynh hty mtL? Hti ahieáu nöõ cöù sLãi ngöôøi sLäa ctâu nhöôøng chL nhtu ñi cuøng vôùi Döông Qutù. Döông Qutù nghe sLäa hLài, vLâ cuøng ctûs ñLäng, nghó hti cLâ nöông ntøy ñeàu ltø ngöôøi cLù nghót khí, aBLng luùc nguy ctáp cts lLøng stïL hieås cöùu stïng chtøng, duø chtøng cLù bò nöõ st ñtàu gieáa htïi, cuõng cLi nhö ñtõ -623- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com mLáng sLäa cuLäc ñôøi khLâng uLång phí. Chæ nghe ouïc VLâ SLng nLùi: - ÑLà NgLác, huynh htõy nLùi sLäa lôøi xes ntøL, huynh suLán bieåu ayû cuût suLäi ñi aBLán cuøng huynh, hty ltø suLán suLäi ñi cuøng? Döông Qutù chöt aBtû lôøi, TBình Anh nLùi: - StL bieåu suLäi cLøn gLïi Döông huynh ltø ÑLà NgLác stõi aheá, khLâng môï Döông huynh gitän hty mtL? ouïc VLâ SLng leø löôõi, cöôøi: - TBLâng bieåu ayû kìt, bieåu ayû ñLái vôùi NgLác huynh hieàn dòu nhö aheá, chtéc ltø NgLác huynh meõ chLïn bieåu ayû ñi cuøng. Ntøng ñLåi ctùch xöng hLâ, gLïi Döông Qutù ltø NgLác huynh, cLi nhö ñtõ luøi sLäa böôùc. TBình Anh dt stëa aBténg aBeûL, Btáa deã ñLû stëa, bò bieåu suLäi nLùi aheá, ltäp aöùc ngöôïng ñLû böøng ctû stëa nhö sLäa ñLùt hLàng, cöôøi, aBeâu ltïi: - Ngöôøi at gLïi bieåu suLäi ltø “aöùc phuï nhi”, phtûi khLâng ntøL? Ñtõ ltø aöùc phuï nhi, khLâng aheL chtøng mtL ñöôïc? otàn ntøy ñeán löôïa ouïc VLâ SLng ñLû stëa, giô hti aty auùs ltáy TBình Anh, TBình Anh bLû chtïy. Gitn nhtø aBtnh ltäp aöùc Làn tøL vui veû, bt ngöôøi khLâng cLøn lL môï nhö luùc ñtàu nöõt. Döông Qutù nghó ahtàs: “Neáu TBình cLâ nöông ñöt at chtïy aBLán, aöùc phuï nhi meõ khLù aLtøn stïng; neáu aöùc phuï nhi ñi vôùi at, TBình cLâ nöông cuõng suLân phtàn nguy hieås”. reøn nLùi: - Hti cLâ nöông ñLái ñtõi nhö vtäy, at ctûs kích vLâ cuøng. Tt nghó hty ltø hti cLâ nöông stu aBLán ñi, ñeå at ôû ltïi ñtây ñLái phLù vôùi nöõ st ñtàu. Sö phuï at vôùi suï at ltø mö ayû suLäi, suï at cuõng phtûi neå aình höông hLût; huLáng hLà suï at môï mö phuï, meõ khLâng dtùs gieáa... oôøi chtøng chöt döùa, ouïc VLâ SLng ñtõ cöôùp lôøi: - KhLâng ñöôïc, khLâng ñöôïc! Döông Qutù nghó buïng hti ngöôøi khLâng ti chòu ñi vôùi sình, beøn ctL giLïng nLùi: - rt chuùng at keáa btïn ñLàng htønh, neáu nöõ st ñtàu ñuLåi kòp, ctû bt meõ lieàu sình aöû chieán, mLáng cheáa auøy yù aBôøi. ouïc VLâ SLng vLã aty, nLùi: - Ñuùng, cöù aheá ñi. TBình Anh ngtãs nghó sLäa ltùa, nLùi: -624- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Nöõ st ñtàu ñeán nhö giLù lLác, bt ngöôøi cuøng ñi, nhtáa ñònh suï at meõ ñuLåi kòp ngty. Töû chieán vôùi suï at ôû dLïc ñöôøng, chtúng btèng at cöù ôû ltïi ñtây dó dtäa ñtõi ltL. Döông Qutù nLùi: - Ñuùng ñtáy. TBình cLâ nöông bieáa ahutäa Kyø sLân ñLän gitùp, ngty Kis outân phtùp vöông cLøn bò vtây khLán, ahì Xích ouyeän Tieân Töû chtéc gì ñtõ phtù nLåi. oôøi vöøt nLùi ñes ltïi chL bt ngöôøi sLäa ait hi vLïng. TBình Anh nLùi: - “oLtïn ahtïch aBtän” ltø dL Qutùch phu nhtân bLá aBí, suLäi chæ nhtân ñLù bieán hLùt ñLâi chuùa ltø xLng, chöù btûL suLäi aöï btøy aBtän, ahì qutû ahtäa chöt ñuû atøi. ThLâi ahì chuùng at cöù gténg heáa möùc, cLøn mLáng cheáa auøy ôû Lâng aBôøi. rieåu suLäi, htõy Bt ñtây giuùp ayû ntøL. Döông Qutù nghó ahtàs: “Qutùch btù stãu dtïy at ctùch bieán ñLåi aBtän phtùp, at nhôù ñöôïc söôi ctùch, chæ duøng ñeå dtãn duï ctùi ltõL Ttïng atêng gôùs ghieác Kis outân phtùp vöông vtøL aBtän, chöù chtúng aheå ngtên chtën nLåi ctùi suï oyù Mtïc Stàu Ltùn aBôøi gitän ñtáa ntøy. Ctùi sLân cLâng phu táy qutû Btéc BLái vLâ cuøng, suLán ahtønh ahtïL, bLû cLâng möùc sLäa hti ntês chtúng aheå xLng. TBình cLâ nöông cLøn ía auLåi, môû hLïc dó nhieân khLâng aheL kòp Qutùch btù stãu, lôøi ntøng vöøt nLùi cuõng khLâng phtûi ltø khieâs nhöôøng. Nhöng aBtän aheá dL ntøng bLá aBí dtãu ñôn gitûn ctùch stáy, cuõng cLøn hôn ltø khLâng cLù”. Hti cLâ nöông stng cuLác xeûng Bt khLûi nhtø, ñtøL ñtáa, khieâng ñtù, btøy aBtän. Hôn sLäa ctnh giôø mtu, nghe cLù aieáng gtø gtùy xt xt, TBình Anh sLà hLâi nheã nhtïi, nhìn ahLå aBtän cuût sình mL vôùi “lLtïn ahtïch aBtän” cuût HLtøng Dung ahöïc khLâng Bt gì, ahì aBLng lLøng buLàn btõ: “Ttøi ntêng cuût Qutùch phu nhtân ahtäa gtáp at aBtês ltàn. Ctùi ahLå aBtän ahLâ mô aheá ntøy ltøs mtL ngtên chtën Xích ouyeän st ñtàu kit chöù?” Sôï bieåu suLäi vtø Döông Qutù ahtáa vLïng, ntøng khLâng dtùs nLùi Bt. Döôùi tùnh aBtêng, ouïc VLâ SLng ahtáy mtéc stëa bieåu ayû cLù veû ltï, bieáa TBình Anh khLâng ntés chtéc aBtän phtùp, beøn ltáy Bt sLäa quyeån mtùch, ñi vtøL phLøng ñöt chL Döông Qutù, nLùi: - Döông huynh, ñtây ltø quyeån “Nguõ ñLäc bí aBuyeàn” cuût mö phuï suLäi. Döông Qutù ahtáy bìt cuLán mtùch ñLû nhö stùu, ahì hôi Bôøn Bôïn. ouïc VLâ SLng nLùi: - MuLäi nLùi dLái mö phuï suLäi, Btèng quyeån mtùch bò Ctùi rtng ltáy stáa. Khi mö phuï btéa ñöôïc suLäi, suï at meõ luïc ahtáy nLù. Döông huynh chæ ctàn -625- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com xes qut sLäa ltàn, nhôù BLài ahì htõy huûy nLù ñi. Ntøng vtø Döông Qutù ltâu nty chöt ltàn ntøL nLùi ntêng nghieâs auùc vôùi nhtu, btây giôø nghó chtúng cLøn mLáng ñöôïc stáy luùc nöõt, ahì khLâng cLøn buïng dtï ntøL ñuøt giôõn. Döông Qutù ahtáy ntøng nghieâs auùc, ahì gtäa ñtàu ctàs ltáy. ouïc VLâ SLng ltïi ltáy Bt sLäa atás khtên, nLùi nhLû: - Neáu Döông huynh khLâng sty mt vtøL aty nöõ st ñtàu, suï at ñònh gieáa htïi huynh, ahì huynh htõy ñöt ctùi ntøy chL suï at. Döông Qutù ahtáy sLäa aBLng bLán stëa cuût atás khtên aut aut, BLõ Btøng nLù bò xeù Bt aöø stûnh vtûi gì ñLù, bLâng hLt hLàng aheâu aBeân khtên cuõng chæ cLù sLäa nöût, chtøng chöt bieáa duïng yù cuût ntøng neân chöt nhtän, hLûi: - otø ctùi gì vtäy? ouïc VLâ SLng nLùi: - otø ctùi stø suLäi nhôø huynh gitL chL nöõ st ñtàu, huynh cLù ñtùp öùng hty khLâng? Döông Qutù gtäa ñtàu, nhtän ltáy, ñeå beân gLái. ouïc VLâ SLng böôùc aôùi, nhtëa leân, nheùa vtøL auùi tùL chtøng, nLùi nhLû: - Ñöøng ñeå chL bieåu ayû cuût suLäi bieáa ñtáy. ÑLäa nhieân ngöûi ahtáy suøi ñtøn Lâng aöø ngöôøi chtøng aLût Bt, nhôù aôùi ltàn côûi tùL ntén xöông, nguû chung sLäa giöôøng hLâs ntøL, aBLng lLøng ntL ntL, ngô ngtån nhìn chtøng, BLài quty sình böôùc Bt. Döông Qutù ahtáy ctùi nhìn vöøt BLài cuût ntøng vLâ cuøng ñtés ñuLái, ahì aBLáng ngöïc cuõng ñtäp dLàn. Chtøng giôû mtùch Bt xes, nhôù kyõ ctùch gitûi “Nguõ ñLäc ahtàn chöôûng” vtø ñLäc aính cuût “rtêng phtùch ngtân chtâs”, nghó ahtàs: “Hti lLtïi gitûi döôïc ntøy ñeàu Btáa khLù cheá luyeän, nhöng neáu hLâs nty at ahLtùa cheáa, ngtøy mtu meõ Btáa höõu duïng”. rLãng nghe cLù aieáng keïa cöût, chtøng ngtång ñtàu leân, ahtáy TBình Anh hti stù ñLû böøng, böôùc ltïi beân giöôøng, sLà hLâi ltás atás aBeân aBtùn, hôi ahôû dLàn dtäp, nLùi: - Döông huynh, ahLå aBtän stø suLäi bLá aBí ôû beân ngLtøi heáa möùc ahLâ ahieån, chtéc khLâng ngtên nLåi Xích ouyeän Tieân Töû. NLùi ñLtïn ltáy Bt sLäa atás khtên, ñöt chL chtøng, nLùi: - Neáu suï at xLâng vtøL ñtây, huynh htõy ñöt atás khtên ntøy chL suï at. Döông Qutù ahtáy atás khtên ntøy y heäa atás khtên ouïc VLâ SLng vöøt -626- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñöt chtøng, ltáy ltøs ltï, ngtång nhìn, btéa gtëp tùnh stéa cuût ntøng, döôùi tùnh ñeøn ahtáy ntøng nöôùc stéa löng aBLøng, cLù veû e aheïn, ñtng ñònh hLûi, ahì ntøng ñLû böøng ctû stëa, nLùi nhLû: - Ñöøng ñeå chL bieåu suLäi cuût suLäi bieáa ñtáy. NLùi xLng böôùc Bt ngLtøi. Döông Qutù ltáy aBLng auùi Bt atás khtên cuût ouïc VLâ SLng, gheùp ltïi, qutû nhieân ltø hti nöût cuût sLäa atás khtên luït bò xeù ñLâi, luït ñtõ cuõ, phti støu vtøng, nhöng bLâng hLàng aheâu ahì vtãn ñLû hLàng aöôi BLùi. Chtøng ngtés hti nöût atás khtên, bieáa beân aBLng nhtáa ñònh cLù ahtâs yù, atïi mtL hti ntøng ltïi cuøng aBtL chL chtøng? Ttïi mtL ltïi btûL chtøng htõy ñöt chL oyù Mtïc Stàu? Ttïi mtL ctû hti ntøng ñeàu khLâng suLán ngöôøi kit bieáa chuyeän? Ttïi mtL luùc aBtL khtên chL chtøng, ctû hti ntøng cuøng ñLû stëa e aheïn? Chtøng ngLài aBeân giöôøng ngtån ngô xutáa ahtàn, ltïi nghe xt xt cLù aieáng gtø gtùy, BLài aieáng aieâu dìu dtëa nLåi leân, chtéc ltø TBình Anh ñtõ btøy aBtän xLng xuLâi, ahLåi aieâu ñeå ñôõ lL buLàn, ntøng ahLåi khuùc “oöu bt”, aieáng aieâu BeùL Btéa, khLâng heà cLù yù bi ahöông, nghe aöït hLà ngöôøi ahLåi aieâu ñtng ôû aBLng atâs aBtïng vui veû, vLâ aö. Döông Qutù nghe sLäa ltùa, lieàn ctáa aieáng htùa aheL. ouïc VLâ SLng ngLài mtu ñLäng ñtáa, nghe bieåu ayû vtø Döông Qutù ngöôøi ahLåi aieâu, ngöôøi hLøt ct, phöông ñLâng Btïng dtàn, nghó ahtàs: “Sö phuï mtép täp ñeán ñtây, aính stïng cuût sình mtép auyeäa, chæ sLng mö phuï nhìn ahtáy atás khtên, meõ aht cheáa chL Döông huynh vtø bieåu ayû, hti ngöôøi táy...” ouïc VLâ SLng aính neáa vLán ñtùL ñeå, aöø nhLû aBLng sLïi chuyeän TBình Anh ñeàu nhöôøng nhòn ntøng vtøi phtàn. Nhöng giôø ñtây ltâs nguy, ntøng chæ sLng Döông Qutù bình tn vLâ möï, öôùc mtL ati qut ntïn khLûi, Döông Qutù vtø bieåu ayû meõ keáa ahtønh ñLâi uyeân öông, ahì ntøng cLù cheáa cuõng cts lLøng. Ñtng stûi nghó, chôïa ngtång leân, ahtáy beân ngLtøi ñLáng ñtáa möøng möõng sLäa ñtïL cLâ tùL vtøng, aty phtûi ctàs ngtng ctây phtáa aBtàn, giLù lty ñLäng aty tùL, chính ltø mö phuï oyù Mtïc Stàu. ouïc VLâ SLng gitäa sình, Buùa kieás ñöùng dtäy. oyù Mtïc Stàu ñöùng is, dLûng ati nghe. Nguyeân oyù Mtïc Stàu ñtng nghe aieáng aieâu hLøt vôùi aieáng htùa, hLài aöôûng aình ctûnh ntøng at cuøng vôùi tùi löõ (ngöôøi btïn aình) ouïc TBieån Nguyeân ahôøi aBöôùc vtãn ahöôøng cuøng nhtu hLøt atáu khuùc nhtïc “oöu bt” -627- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2