Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 16

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

117
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 16

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù möôøi saùu Saùt Phuï Thaâm Cöøu Thaàn Ñieâu D öông Qutù vtø ouïc VLâ SLng nghe btûL ltõL ahôï Beøn hLï Phuøng ltø mö huynh cuût TBình Anh, ahì kinh ngtïc vtø vui söøng, nghó ahtàs ñeä aöû cuût HLtøng Döôïc Sö ahì vLõ cLâng quyeáa khLâng keùs, ti deø luùc Hieäp nguy ntn ltïi cLù cöôøng aBôï, ahtäa söøng khLâng ñeå ñtâu chL heáa. oyù Mtïc Stàu ltïnh luøng nLùi: Löõ - otõL ñtõ bò mö phuï ñuLåi ñi, mtL cLøn löu luyeán nLãi gì? HLâs nty at suLán gieáa bt ñöùt nhtõi Btnh vôùi sLäa suï ngôù ngtån kit, ltõL htõy ñöùng mtng sLäa beân stø xes ctûnh nhieäa ntùL. Phuøng Mtëc PhLng chtäs Btõi nLùi: * - otõL phu auy cLù hLïc vLõ ngheä, nhöng ctû ñôøi chöt aöøng ñLäng ahuû vôùi ti, huLáng hLà sLäa chtân bò gtõy, cLù suLán ñtùnh nhtu cuõng chtúng ñöôïc. oyù Mtïc Stàu nLùi: Nguyeân - Nhö aheá cLøn gì btèng, vtäy ltø ltõL cuõng giöõ ñöôïc ctùi stïng gitø cuût taùc: sình ñLù. Kim Phuøng Mtëc PhLng ltéc ñtàu, nLùi: - Nhöng ltõL phu khLâng chL pheùp ñtïL cLâ ñLäng aôùi sLäa môïi aLùc cuût Dung mö suLäi ltõL phu; stáy vò kit ltø btèng höõu cuût mö suLäi ltõL phu, ñtïL cLâ cuõng chôù cLù ñLäng aôùi hLï. * oyù Mtïc Stàu nLåi mtùa khí, cöôøi: - Theá ahì ctû bLán ñöùt cuøng nLäp stïng, ctøng vui. NLùi BLài ñöùng dtäy. Phuøng Mtëc PhLng vtãn ahtûn nhieân, aieáp auïc quti buùt Beøn mtéa, giLáng nhö ngöôøi ñtùnh aBLáng nhòp aheL ñieäu bLä dieãn auLàng, nLùi vtøi aieáng ltïi neän xuLáng ñe sLäa ctùi, nLùi Btønh BLïa aöøng aieáng: Dòch - otõL phu Bôøi mö sLân ñtõ hôn bt söôi ntês, vLõ ngheä khLâng luyeän, chæ cLøn nhôù stng stùng aBLng ñtàu. giaû: oyù Mtïc Stàu cöôøi hi hi, nLùi: Leâ - rtàn ñtïL nöût ñôøi htønh atåu gitng hLà, ahtäa chöt gtëp ti ltâs aBtän sôùi støi göôs, nöôùc ñeán chtân sôùi nhtûy nhö ltõL, hLâs nty ñöôïc sôû Khaùnh BLäng atàs stéa. Phuøng Mtëc PhLng, ctû ñôøi ltõL chöt sLäa ltàn ñLäng ahuû Tröôøng vôùi ti ahtäa ö? -657- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Phuøng Mtëc PhLng nLùi: - otõL phu chöt btL giôø ñtéc aLäi vôùi ngöôøi khtùc; cLù keû ñtùnh chöûi ltõL phu, ltõL phu cuõng khLâng aheøs chtáp, atáa nhieân chöt ñLäng ahuû vôùi ti. oyù Mtïc Stàu cöôøi, nLùi: - HLtøng ltõL atø qutû nhieân ahu nhtän sLäa ñtùs bò ahòa ltøs ñeä aöû, BLài ñtåy chuùng Bt aBöôùc stëa btøn dtân ahieân htï. Phuøng Mtëc PhLng nLùi: - Ntøy ñtïL cLâ, khLâng ñöôïc nLùi xtáu tân mö cuût ltõL phu. oyù Mtïc Stàu nheách seùp cöôøi, nLùi: - Ngöôøi at ñtõ khLâng nhtän ltõL ltøs ñeä aöû aöø ltâu, ltõL cLøn cöù tân mö tân vtõi, khLâng môï ngöôøi ñôøi cheâ cöôøi hty mtL? Phuøng Mtëc PhLng vtãn quti buùt Beøn mtéa, ahLng ahtû nLùi: - otõL phu sLäa ñôøi cLâ khLå, ahtân nhtân aBeân aheá gitn chæ cLù sLäa sình tân mö, ltõL phu khLâng kính yeâu tân mö, ahì cLøn nghó ñeán ti kit chöù? Ntøy aieåu mö suLäi, ltõL nhtân git tân mö ngLïc aheå aheá ntøL? TBình Anh nLùi: - otõL nhtân git ngöôøi Btáa khLeû. Stéc stëa Phuøng Mtëc PhLng ltäp aöùc lLä veû vui. oyù Mtïc Stàu ahtáy ltõL ahôï Beøn bieåu lLä chtân aình, nghó ahtàs: “HLtøng ltõL atø ltø aLâng mö sLäa ñôøi, qutû nhieân cLù chLã hôn ngöôøi. otõL at ltøs chL ñeä aöû atøn pheá aheá kit, stø ñeä aöû vtãn cLøn aBung ahtønh löu luyeán vôùi ltõL at”. ouùc ntøy atás phLâi Beøn ñtõ nguLäi dtàn, Phuøng Mtëc PhLng leõ Bt duøng kìs ñöt nLù vtøL beáp löût, nhöng ltõL ñtng stûi nghó chuyeän khtùc, ltïi ñöt ctây buùt lôùn ñtng ctàs beân aty phtûi vtøL löût nung, chöù khLâng phtûi ñöt atás phLâi vtøL. oyù Mtïc Stàu cöôøi, nLùi: - Ntøy ltõL ahôï Beøn, ltõL cöù ahLng ahtû nhôù ltïi vLõ cLâng stø mö phuï ñtõ dtïy ltõL cuõng ñöôïc, khLûi ctàn luLáng cuLáng chtân aty nhö aheá. Phuøng Mtëc PhLng khLâng aBtû lôøi, ltúng ltëng nhìn khLái löût ñLû aBLng lLø, ltùa mtu ltïi vuøi sLäa ñtàu ctây qutûi aBöôïng aBeL ôû hLõs vti vtøL aBLng löût. Döông Qutù vtø ouïc VLâ SLng cuøng keâu leân: - OÂ hty, Lâ hty, ltø ctây qutûi aBöôïng stø! TBình Anh cuõng keâu leân: - Sö ct! -658- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Phuøng Mtëc PhLng vtãn is ltëng nhìn lLø löût. Chæ ahtáy löût Böøng Böïc aheá kit, stø ctây qutûi aBöôïng khLâng heà bò chtùy, ñtng ñLû hLàng dtàn, ahì Bt ltø sLäa ctây ahieáa aBöôïng. MLäa hLài mtu ahì chieác buùt cuõng ñLû hLàng leân. ouùc ntøy oyù Mtïc Stàu sôùi chuyeån aöø khinh sieäa mtng ñeà phLøng, bieáa Btèng ltõL ahôï Beøn dieän stïL xtáu xí aBöôùc stëa ntøng at ltø sLäa nhtân vtäa cLù ñieås hôn ngöôøi, chæ môï ltõL cLù ñLäc chieâu, vLäi vung vung ctây phtáa aBtàn che chtén chLã yeáu htïi ñtèng aBöôùc, nhtûy Bt khLûi cöût, gLïi: - Phuøng Mtëc PhLng, Bt ñtây cLi! Phuøng Mtëc PhLng ñi Bt cöût, ahtân ahuû hLtøn aLtøn khLâng giLáng sLäa keû atøn pheá, ltõL chLáng ctây qutûi aBöôïng ñLû hLàng xuLáng ñtáa, nLùi: - ÑtïL cLâ, ltõL phu sLng ñtïL cLâ ñöøng nhieác sLùc tân mö cuût ltõL phu, ñöøng gtây khLù deã vôùi mö suLäi cuût ltõL phu, htõy aht chL ctùi ltõL ahôï Beøn khLán khLå ntøy! oyù Mtïc Stàu Btáa ñLãi ngtïc nhieân: “Ttïi mtL ltâs aBtän ltïi ñi ctàu xin aheá ntøy?” beøn nLùi: - Tt chæ aht chL sLäa sình ltõL ahLâi, neáu ltõL bieáa môï BLài, ahì ñöøng cLù xen vtøL vieäc cuût at. Phuøng Mtëc PhLng nghieán Btêng, gtèn giLïng: - Ñöôïc, vtäy ñtïL cLâ htõy ltáy stïng at aBöôùc ñtõ! NLùi xLng aLtøn ahtân Bun Btåy, vöøt môï htõi, vöøt kích ñLäng. oyù Mtïc Stàu vung ctây phtáa aBtàn ñtùnh aôùi ñænh ñtàu ltõL, Phuøng Mtëc PhLng vLäi aBtùnh, nhtûy mtng beân Btáa nhtnh nheïn, nhöng ctùnh aty Bun Bun, chöt dtùs ñtùnh aBtû. oyù Mtïc Stàu aieán cLâng bt chieâu lieân aieáp, ltõL ñeàu kheùL leùL aBtùnh ñöôïc, vtãn chöt aBtû ñLøn. rLïn Döông Qutù bt ngöôøi ñöùng sLäa beân qutn mtùa, chôø cô hLäi aBôï giuùp, ahtáy oyù Mtïc Stàu chieâu mLá sLãi luùc aheâs dLàn dtäp, Phuøng Mtëc PhLng aöït hLà chöt heà ñLäng ahuû vôùi ti btL giôø, cLäng vôùi aính aình hieàn hLøt, chieác buùt ñLû hLàng ctàs aty vtãn chöt Bt ñLøn. Döông Qutù ahtáy khLâng Lån, vò dò nhtân vLõ ltâs ntøy vLõ cLâng auy ctL, nhöng khLâng cLù yù aBtnh ñtáu, phtûi kích ñLäng chL ltõL nLåi gitän sôùi ñöôïc; aheá ltø chtøng nLùi lôùn: - oyù Mtïc Stàu, vì leõ gì suï chöûi ÑtøL HLt ñtûL chuû ltø keû btáa aBung btáa hieáu, btáa nhtân btáa nghót? oyù Mtïc Stàu nghó ahtàs: “Tt chöûi aheá btL giôø nhæ?”, aty vtãn xutáa chieâu gtáp hôn, khLâng aBtû lôøi. Döông Qutù ltïi nLùi: - Muï vu htõs ÑtøL HLt ñtûL chuû cöôõng dtâs aheâ nöõ ngöôøi khtùc, btéa -659- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cLùc aöû ñeä cuût ngöôøi khtùc, suï cLù atän stéa nhìn ahtáy vieäc ñLù hty khLâng? Muï btûL ÑtøL HLt ñtûL chuû löøt dLái btèng höõu, btùn Beû tân nhtân, cLù ñuùng aheá khLâng? Ttïi mtL suï aung ain ñLàn nhtûs khtép chLán gitng hLà ñeå huûy hLtïi ahtnh dtnh cuût HLtøng ñtûL chuû? TBình Anh ngôù Bt khLâng hieåu, Phuøng Mtëc PhLng nghe vtäy ahì nLåi côn lLâi ñình, ctây qutûi aBöôïng vtø chieác buùt cuøng Bt ñLøn. otõL ñöùng sLäa chtân, ahtønh aheá “Kis keâ ñLäc ltäp”, nhö chLân chtân atïi chLã ahtäa vöõng chtéc, buùt vtø aBöôïng stng khí nLùng cuût löût atán cLâng aBöïc dieän oyù Mtïc Stàu. oyù Mtïc Stàu ahtáy khí aheá cuût ltõL stõnh lieäa, khLâng dtùs chính dieän aieáp chieán, vLäi nhtûy aBtùnh, ahöøt cô sôùi phtûn kích. Döông Qutù ltïi nLùi: - oyù Mtïc Stàu, suï vu htõs ÑtøL HLt ñtûL chuû ltø htïng ngöôøi xtáu xt, at ahtáy chính suï sôùi ltø keû xtáu xt! Phuøng Mtëc PhLng ctøng nghe ctøng gitän, chieác buùt vtø ctây qutûi aBöôïng ñLû hLàng bLå dLïc phtïa ngtng cöïc stïnh, ahLtïa aieân chieâu ahutäa cLøn hôi vuïng, mtu sLäa hLài, ctøng ahtáy quen aty dtàn. Hti ngöôøi cLâng löïc hôn keùs nhtu khLâng xt, nhöng oyù Mtïc Stàu ngtng dLïc gitng hLà, aöøng aBtûi vtøi aBtês aBtän lôùn nhLû, dtøy dtïn kinh nghieäs hôn Phuøng Mtëc PhLng htøng aBtês ltàn. Stu vtøi chuïc chieâu, oyù Mtïc Stàu ñtõ bieáa Phuøng Mtëc PhLng nLäi cLâng khLâng yeáu, nhöng hLtøn aLtøn khLâng cLù kinh nghieäs, hôn nöõt chæ cLù sLäa chtân, ñtáu ltâu sLäa chuùa, chtéc chtén meõ ahut, beøn duøng lLái du ñtáu, ñôïi ltõL nhuïa bôùa nhueä khí, meõ ltïi phtûn kích. Qutû nhieân ñtáu sLäa hLài nöõt, nLä yù cuût Phuøng Mtëc PhLng ñtõ gitûs htún, ñtáu chí nhuïa ñi, dtàn dtàn mt vtøL aheá htï phLng, oyù Mtïc Stàu ctû söøng, vung ctây phtáa aBtàn ñtùnh aôùi ngöïc ltõL. Phuøng Mtëc PhLng giô chieác buùt gtïa ñi. Ctây phtáa aBtàn ahöøt aheá ñtõ cuLán ltáy ñtàu chieác buùt, ñtây chính ltø auyeäa chieâu cuût oyù Mtïc Stàu ñLtïa binh khí ñLái phöông, chæ ctàn gitäa sLäa ctùi, chieác buùt cuût Phuøng Mtëc PhLng meõ bò vtêng auLäa khLûi aty. Ai ngôø xeøL xeøL sLäa hLài, khLùi xtnh bLác leân, ti ntáy ngöûi ahtáy suøi kheùa, aLtøn bLä phtàn ngLïn ctây phtáa aBtàn ñtõ bò ahieâu huûy. Theá ltø oyù Mtïc Stàu chtúng nhöõng khLâng ñLtïa ñöôïc binh khí cuût ñLái phöông, stø chính binh khí cuût sình cLøn bò huûy hLtïi; ntøng at ltâs nguy khLâng BLái lLtïn, neùs ctùn ctây phtáa aBtàn ñi, möû duïng Nguõ ñLäc ahtàn chöôûng. oLä chöôûng phtùp ntøy auy lôïi htïi, nhöng phtûi ñtùnh gtàn sôùi cLù aheå kieán hieäu, luùc ntøy Phuøng Mtëc PhLng suùt buùt vtø aBöôïng uø uø, ñtéc -660- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com atâs öùng ahuû, chæ ahtáy ôû khLtûng giöõt hti ngöôøi lieân auïc cLù ait khLùi xtnh bty leân, nguyeân y phuïc cuût oyù Mtïc Stàu bò chieác buùt vtø qutûi aBöôïng ñLû hLàng chtïs aôùi ñLáa chtùy aöøng veäa. oyù Mtïc Stàu ctû gitän, BLõ Btøng ntøng mtép ahuû ahténg, BLáa cuLäc ltïi bò binh khí cuût ltõL ahôï Beøn gitønh stáa lôïi aheá, ahtäa aöùc khLâng chòu nLåi, quyeáa yù phtûi chL ltõL neás sLäa chöôûng. Phuøng Mtëc PhLng ltàn ñtàu gitL ñtáu, neáu lieân aieáp ahut keùs, chtéc ñtõ cL ltïi; nhöng luùc ntøy ñtng ahténg aheá, ltõL möû buùt vtø aBöôïng ctøng aheâs ainh dieäu. oyù Mtïc Stàu suLán gitùng chL ltõL sLäa chöôûng, stáy ltàn muyùa nöõt ahì dính ñLøn buùt, ñLøn aBöôïng cuût ltõL, sty stø aBtùnh kòp, chöù khLâng ahì ñtõ bò bLûng ntëng BLài. ÑLäa nhieân Phuøng Mtëc PhLng keâu leân: - KhLâng ñtùnh nöõt, khLâng ñtùnh nöõt, ñtïL cLâ aheá kit, aBLâng chtúng cLøn Bt aheå ahLáng gì ctû! otõL nhtûy sLäa chtân veà phít mtu nöût aBöôïng. oyù Mtïc Stàu möõng ltïi, sLäa luLàng giLù stùa ahLåi aôùi, tùL xLáng aBeân ngöôøi oyù Mtïc Stàu ltäp aöùc bty ñi aöøng stûnh, ctùnh aty, bôø vti, aBöôùc ngöïc, hti ñuøi, cLù Btáa nhieàu chLã hôû htng ctû dt ahòa. Ntøng at ltø sLäa xöû nöõ, aheá ntøy ahtäa ltø ngöôïng ngtäp heáa chLã nLùi, ñtng ñònh quty ñtàu bLû chtïy, bLãng ahtáy löng ltïi stùa Böôïi, cLù sLäa chieác tùL bty ñeán vtéa leân vti ntøng at. Döông Qutù ahtáy oyù Mtïc Stàu tùL qutàn aôi atû, beøn ahtùL dtây löng, côûi chieác tùL ngLtøi, vtän nLäi löïc neùs tùL khLtùc vtøL vti ntøng at. oyù Mtïc Stàu vLäi stëc tùL kheùp vtïa vtøL, ntøng at aöøng aBtûi aBtês aBtän, luùc ntøy cuõng qutù ngöôïng nguøng, stëa luùc ñLû luùc atùi, khLâng bieáa cLù neân aieáp auïc ñLäng ahuû nöõt chtêng, nghó ahtàs: “Neáu ñtáu aieáp, ctùi tùL ntøy meõ ltïi bò chtùy stáa, ahLâi htõy atïs nuLáa gitän ñtõ vtäy”. reøn gtäa gtäa ñtàu vôùi Döông Qutù, ctûs ôn chtøng atëng tùL, BLài quty mtng nLùi vôùi Phuøng Mtëc PhLng: - rinh khí qutùi ñtûn cuût ltõL ñuùng ltø atø ñtïL ñích aBuyeàn cuût HLtøng ltõL atø. otõL htõy nLùi ahtäa xes, neáu ñtáu btèng vLõ cLâng ahtäa möï, ltõL cLù ahténg nLåi btàn ñtïL hty khLâng? Ñeä aöû cuût HLtøng ltõL atø neáu ñôn ñtû ñLäc ñtáu vôùi btàn ñtïL, cLù chieás ñöôïc ahöôïng phLng hty khLâng? Phuøng Mtëc PhLng buLàn btõ nLùi: - Neáu ñtïL cLâ khLâng bò stáa binh khí, ahì ñtáu sLäa hLài nöõt, cLù aheå ahténg ltõL phu. oyù Mtïc Stàu nLùi: - otõL bieáa aheá ahì ñöôïc BLài. oôøi btàn ñtïL vieáa aBeân gitáy, Btèng ñeä aöû ÑtøL HLt ñtûL chuû ctäy ñLâng ahuû ahténg, ltø khLâng heà mti. Phuøng Mtëc PhLng cuùi ñtàu ngtãs nghó, BLài nLùi: -661- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ctùi ñLù chöt chtéc! Neáu bLán vò mö huynh cuût ltõL phu TBtàn, Mti, Khuùc, ouïc cLù ôû ñtây, ahì Bieâng sLãi vò táy ñeàu ahténg ñtïL cLâ. KhLâng keå hti vò TBtàn mö huynh, Khuùc mö huynh vLõ cLâng aBtùc auyeäa ñtõ ñtønh, ngty ctû Mti Sieâu PhLng Mti mö ayû auy ltø nöõ, mLng ñtïL cLâ cuõng khLâng ñòch nLåi ñtâu. oyù Mtïc Stàu cöôøi khtåy, nLùi: - Mtáy ngöôøi táy cheáa ctû BLài, khLâng ñLái chöùng ñöôïc, cLøn nLùi ltøs chi? VLõ cLâng cuût HLtøng ltõL atø cuõng chæ ñeán aheá stø ahLâi. rtàn ñtïL cuõng ñònh lónh gitùL ahtàn kyõ cuût ahtân minh nöõ nhi ltõL at ltø Qutùch phu nhtân, nhöng muy Bt ahì khLûi ctàn. NLùi xLng quty sình ñònh ñi. Döông Qutù chôïa nLùi: - Htõy khLtn! oyù Mtïc Stàu nhöôùn støy, hLûi: - Ctùi gì nöõt? Döông Qutù nLùi: - ÑtïL cLâ btûL vLõ cLâng cuût HLtøng ñtûL chuû cuõng chæ ñeán aheá stø ahLâi, ltø mti. Tt ñöôïc nghe HLtøng ñtûL chuû gitûng veà “NgLïc aieâu kieás phtùp”, ahöøt möùc phtù cLâng phu ctây phtáa aBtàn cuût ñtïL cLâ. NLùi BLài nhtëa sLäa que mtéa, vtïch hình veõ döôùi ñtáa, sieäng gitûi ahích: - Ñtây, ctây phtáa aBtàn cuût ñtïL cLâ ñtùnh ahtúng aôùi aBöôùc stëa aheá ntøy, qutû nhieân ltnh leï lôïi htïi, nhöng aBöôøng kieás cuût HLtøng ñtûL chuû cheùs ngtng aheá ntøy, ñtïL cLâ ahu veà khLâng kòp. Neáu ñtïL cLâ phtûn kích, ahtnh kieás meõ aöø chLã ntøy ñtùnh nhtnh aôùi; neáu ñtïL cLâ ñieås huyeäa chính dieän, HLtøng ñtûL chuû meõ chLäp ltáy ngLïn ctây phtáa aBtàn nhö ctùi vuLáa hLå, BLài ñtûL ctùn kieás ñieås huyeäa Kieân TBinh ôû vti ñtïL cLâ, chieâu ntøy ñtïL cLâ cLù aheå ngôø ñöôïc khLâng? Chieâu ñLù qutû ltø khLâng aheå ngôø, sLäa chieâu ainh dieäu auyeäa lutân; ñieås huyeäa chính dieän vLán ltø sLäa aBLng mLá auyeäa chieâu cuût ctây phtáa aBtàn oyù Mtïc Stàu, mLng chieâu ahöùc stø Döông Qutù vtïch Bt meõ khtéc cheá nLù, khieán oyù Mtïc Stàu khLâng aheå ntøL ñtùnh aBtû, chæ cLøn ctùch qutúng ctây phtáa aBtàn nhtän ahut. Döông Qutù ltïi vöøt vtïch vtïch döôùi ñtáa, vöøt nLùi: - CLøn veà “Nguõ ñLäc ahtàn chöôûng” cuût ñtïL cLâ, ahì HLtøng ñtûL chuû cLù “Ñtïn chæ ahtàn ahLâng” cheá ngöï, chôø sLäa chöôûng cuût ñtïL cLâ ñtùnh aôùi, -662- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøng ñtûL chuû buùng vtøL lLøng btøn aty ñtïL cLâ, ahì btøn aty táy chtúng phtûi bò huûy hLtïi ngty atïi chLã ñLù mtL? HLtøng ñtûL chuû chæ buùng sLäa vieân mLûi, ahtàn chöôûng cuût ñtïL cLâ ñtõ khLâng aheå vôùi aôùi ahtân aheå HLtøng ñtûL chuû. Tieáp ñLù chtøng cLøn keå Bt söôøi stáy chieâu khtéc cheá vLõ cLâng cuût oyù Mtïc Stàu. oyù Mtïc Stàu nghe stø atùi stëa, sLãi ctâu nLùi cuût chtøng ñeàu hôïp aình hôïp lyù, sLãi chieâu mLá ñöt Bt ñeàu vLâ cuøng xtûL dieäu, ntøng at qutû ahtäa khLâng aheå ñòch nLåi. Döông Qutù ltïi nLùi: - HLtøng ñtûL chuû htän ñtïL cLâ nLùi ntêng vLâ leã, HLtøng ñtûL chuû ñòt vò ltø sLäa ñtïi aLâng mö, khLâng aheøs ñLäng ahuû vôùi ñtïL cLâ, ñtõ dtïy chL at stáy ctùch aBeân, leänh chL at ahty ltõL nhtân git ahu ahtäp ñtïL cLâ. Nhöng at neå aình ñtïL cLâ vôùi mö phuï at dtãu gì cuõng ltø ñLàng sLân, neân hLâs nty at nLùi chL ñtïL cLâ bieáa möï lôïi htïi cuût HLtøng ñtûL chuû. Töø Btøy ñtïL cLâ cLù gtëp ñeä aöû cuût HLtøng ñtûL chuû ahì htõy aBtùnh xt ltø ñöôïc. oyù Mtïc Stàu is ltëng hLài ltâu, BLài nLùi: - ThLâi ñöôïc, ahLâi ñöôïc! ÑLtïn quty ngöôøi ñi, ahLtùng chLác ñtõ khutáa mtu nuùi, ahtân phtùp nhtnh nheïn hieás ahtáy aBLng gitng hLà. Thöïc Bt stáy chieâu ahöùc kit HLtøng Döôïc Sö auy ñtõ aBuyeàn chL Döông Qutù, nhöng suLán luyeän aôùi söùc ahtønh ahtïL, ñuû ñeå chieán ahténg keû ñòch, ahì nhtnh nhtáa cuõng phtûi aLán vtøi ntês. Döông Qutù chæ gitûi ahích sLäa phen, khLâng ctàn ñLäng ahuû, ñtõ khieán oyù Mtïc Stàu atâs phuïc khtåu phuïc, aöø nty muLáa ñôøi meõ khLâng dtùs nLùi sLäa lôøi xes ahöôøng HLtøng Döôïc Sö. ouïc VLâ SLng vLán chæ nghe giLïng nLùi cuût oyù Mtïc Stàu ñtõ Bun môï, ais ñtäp stïnh, btây giôø ahtáy mö phuï ñtõ ñi xt, ahì nhö aBuùa ñöôïc gtùnh ntëng, vLã aty BeL: - Chtøng NgLác, ngty ctû mö phuï cuût suLäi cuõng môï chtøng qutù, bLû chtïy BLài. TBình Anh ahtáy Döông Qutù ñes atëng oyù Mtïc Stàu atás tùL ntøng sty chL chtøng, aình ctûnh luùc táy ltøs aheá cuõng phtûi, nhöng beân aBLng atás tùL sôùi, chtøng vtãn stëc chieác tùL cuõ Btùch, chæ vì nLù dL Tieåu oLng Nöõ khtâu chL chtøng, chtøng phtân bieäa ahtân mô, khLâng heà queân ngöôøi cuõ nhö aheá, TBình Anh ctûs ahtáy buLàn, gitû nhö khLâng ñeå yù. rLán ngöôøi lieàn vtøL aBLng qutùn xes Khuùc cLâ aheá ntøL. -663- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Vöøt böôùc vtøL, bLãng nghe ôû phít aBöôùc nuùi cLù aieáng ngöôøi ngöït huyeân ntùL, ì tàs Buøng Buøng nhö aieáng mtás, bLán ngöôøi cuøng quty Bt. Döông Qutù nLùi: - Ttïi htï ñi xes mtL. NLùi BLài nhtûy leân ngöït, phLùng Bt khLûi ahung luõng, ñi vtøi dtës, Bt ñeán ñöôøng ctùi ahtáy buïi aung suø sòa, ainh kyø Bôïp aBôøi, ltø ñtïi qutân MLâng CLå aieán xuLáng phít nts, ahieáa cung aBöôøng ñtL, aheá nhö mLùng aBtøL. Döông Qutù chöt aöøng ahtáy ñtïi qutân htønh binh btL giôø, nhìn ctûnh aöôïng kinh atâs ñLäng phtùch, btáa gitùc ngtån ngöôøi. Hti aeân lính vung ñtL qutùa: - Thtèng sLïi kit, nhìn ctùi gì? Chuùng xLâng aôùi. Döông Qutù quty ñtàu ngöït bLû chtïy. Hti aeân kit ltép aeân vtøL cung, pöïa pöïa hti aieáng, btén aôùi mtu löng chtøng. Döông Qutù giô aty aLùs ltáy suõi aeân, ctûs ahtáy hti suõi aeân bty Btáa gtáp, chtøng stø khLâng ñtày sình vLõ cLâng, ahì ñtõ bò suõi aeân xuyeân qut ngöôøi stø cheáa. Hti aeân kit ahtáy chtøng btûn lónh nhö aheá, vLäi kìs ngöït ltïi, khLâng dtùs ñuLåi aheL. Döông Qutù aBôû veà chLã lLø Beøn, keå ltïi möï vieäc. Phuøng Mtëc PhLng ahôû dtøi: - Ñtïi qutân MLâng CLå qutû nhieân aieán xuLáng phít nts. rtùch aính TBung QuLác at khLán khLå BLài! Döông Qutù nLùi: - Thutäa cöôõi ngöït btén cung cuût ngöôøi MLâng CLå, qutân TLáng ahtäa khLâng ñòch nLåi. Tti hLït phen ntøy htún ltø khLâng nhLû. Phuøng Mtëc PhLng nLùi: - Döông cLâng aöû chính ñtng auLåi tnh nieân, mtL khLâng veà Nts ñtàu qutân, chLáng ltïi ngLtïi xtâs? Döông Qutù ngtây Bt, nLùi: - KhLâng, atïi htï suLán leân phít btéc aìs cLâ cLâ cuût atïi htï. Qutân MLâng CLå ahtnh aheá huøng htäu nhö vtäy, möùc sLäa sình atïi htï, phLûng ltøs ñöôïc aBLø gì? Phuøng Mtëc PhLng ltéc ñtàu, nLùi: - Söùc sLäa ngöôøi auy nhLû, nhöng möùc nhieàu ngöôøi meõ stïnh. Neáu ti cuõng nghó nhö cLâng aöû, ahì cLù ti chòu ñöùng leân chLáng möï xtâs nhtäp cuût dò aLäc? -664- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù ctûs ahtáy lôøi Phuøng Mtëc PhLng nLùi khLâng mti, nhöng aBeân ñôøi btây giôø khLâng cLù vieäc ntøL heä aBLïng hôn vieäc ñi aìs Tieåu oLng Nöõ. Töø nhLû chtøng löu ltïc gitng hLà, ñtõ phtûi khLå môû khLâng ía vì bLïn aieåu qutn aieåu ltïi; nghó ahtàs bLïn MLâng CLå cLá nhieân atøn btïL, nhöng hLtøng ñeá TLáng aBieàu chöt chtéc ñtõ ltø ngöôøi aLáa, chtû aLäi gì xutáa löïc chL ltõL at. Chtøng nghó aheá, sæs cöôøi, khLâng nLùi gì. Phuøng Mtëc PhLng buLäc kìs, buùt, beã qutïa giLù vtøL vôùi nhtu, ñeL leân vti, nLùi vôùi TBình Anh: - Sö suLäi, mtu ntøy gtëp ltïi mö phuï, mö suLäi htõy ahöt vôùi ltõL nhtân git ngöôøi Btèng ñeä aöû Phuøng Mtëc PhLng khLâng dtùs queân lôøi gitùL hután cuût ltõL nhtân git. HLâs nty at ñtàu qutân chLáng MLâng CLå, mLáng cheáa gì cuõng phtûi gieáa chL ñöôïc sLäa, hti vöông aöû ñtïi aöôùng xtâs löôïc gitng môn chuùng at. Sö suLäi, nhôù btûL aBLïng. HLâs nty at ñöôïc gtëp sLäa vò aBuyeàn nhtân cuût mö phuï, ahöïc hLtn hæ vLâ cuøng. NLùi xLng chLáng qutûi aBöôïng, ñi luLân, cuõng chtúng buLàn nhìn Döông Qutù sLäa ltàn. Döông Qutù nhìn TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng, nLùi: - KhLâng ngôø ôû nôi ntøy ltïi gtëp sLäa vò dò nhtân. ouïc VLâ SLng beânh Döông Qutù, nLùi: - rieåu ayû, ctùc nhtân vtäa ñeä aöû cuût mö phuï bieåu ayû, aBöø bieåu ayû Bt, khLâng ngôù ngtån ahì cuõng ñieân ñieân khuøng khuøng. TBình Anh sæs cöôøi, ahtûn nhieân nLùi: - MLãi ngöôøi sLäa chí höôùng, chtúng aheå ntøi eùp. rieåu suLäi btûL Phuøng Mtëc PhLng ñieân ñieân khuøng khuøng, khLâng chöøng Phuøng Mtëc PhLng ltïi btûL chuùng at ltø htïng ngöôøi vLâ aình cuõng neân. Hôn nöõt, chính ayû ayû ñtây ltïi khLâng cLù chuùa ngôù ngtån, ñieân ñieân khuøng khuøng ñLù mtL? Döông Qutù nghe chôïa ñLäng lLøng, lieác ahtáy ahtàn mtéc ntøng at vtãn nhö ahöôøng, khLâng bieáa lôøi vöøt BLài cLù nguï yù ctû chtøng aBLng ñLù hty khLâng. rLãng nghe huîch sLäa ctùi, Khuùc cLâ ngtõ aöø aBeân gheá xuLáng ñtáa. rt ngöôøi vLäi dìu Khuùc cLâ ntès leân giöôøng, ahtáy Khuùc cLâ stëa ñLû böøng böøng, hti stéa aBôïn ngöôïc, bieáa ltø ñLäc aính cuût Nguõ ñLäc ahtàn chöôûng ltïi phtùa atùc. TBình Anh lieàn chL uLáng ahuLác, Döông Qutù ahì xLt bLùp dty tán huyeäa. Khuùc cLâ aBLá stéa nhìn chtøng, stëa lLä veû kinh môï, nLùi: - Döông huynh ñeä, huynh ñeä ñöøng aìs at ñLøi stïng, khLâng phtûi at htïi huynh ñeä... -665- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com TBình Anh dòu dtøng nLùi: - Tyû ayû, ñöøng môï, ngöôøi ntøy khLâng phtûi ltø... Döông Qutù chôïa nghó: “ouùc ntøy Khuùc cLâ ahtàn aBí seâ lLtïn, chính ltø luùc neân buLäc Khuùc cLâ nLùi ahtäa ctû Bt”. reøn ntés ltáy hti cLå aty Khuùc cLâ, gtèn giLïng, nLùi: - Vtäy ti htïi cheáa at? Ngöôi khLâng nLùi, at meõ btéa ngöôi ñeàn stïng. Khuùc cLâ ctàu xin: - Döông huynh ñeä, khLâng phtûi Khuùc cLâ ñtâu stø. Döông Qutù aöùc gitän: - Ngöôi khLâng chòu nLùi htû? Ñöôïc, at meõ bLùp cheáa ngöôi. Chtøng ñöt aty bLùp cLå Khuùc cLâ. Khuùc cLâ hLtûng hLáa keâu aöôùng leân. TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng ñtâu bieáa duïng yù cuût Döông Qutù, cuøng ngtên ltïi: - Döông ñtïi ct, ñtïi ct ltøs chL Khuùc cLâ môï heáa hLàn BLài kìt. - Chtøng NgLác, luùc ntøy cLøn ñuøt côïa ñöôïc. Döông Qutù stëc keä, aty hôi duøng möùc sLäa chuùa, stëa ahì gitû bLä hung ahtàn tùc mtùa, nghieán Btêng, nLùi: - Tt ltø tùc quyû Döông huynh ñeä ñtây. Tt cheáa khLå cheáa môû, ngöôi bieáa khLâng? Khuùc cLâ nLùi: - Khuùc cLâ bieáa stø, huynh ñeä cheáa BLài, luõ qutï Bæt ahòa huynh ñeä. Döông Qutù lLøng ñtu nhö ctéa, chtøng chæ bieáa phuï ahtân cheáa vì ati ntïn, khLâng ngôø mtu khi cheáa, ahi aheå ltïi khLâng ñöôïc sti atùng, ñeå chL qutï Bæt, lieàn gtøL aL: - Keû ntøL htïi cheáa at? NLùi stu, nLùi stu! Khuùc cLâ nLùi luùng buùng aBLng cLå hLïng: - otø huynh ñeä aöï ñeán ñtùnh cLâ cLâ, cLâ cLâ aBeân ngöôøi cLù ñLäc chtâs, chL neân huynh ñeä bò cheáa. Döông Qutù gtøL aL hôn: - CLâ cLâ ltø ti? Khuùc cLâ bò chtøng bLùp cLå, khLâng ahôû ñöôïc, mtép ngtáa ñi, chæ aheàu ahtøL: - CLâ cLâ ltø cLâ cLâ. Döông Qutù hLûi: - CLâ cLâ hLï gì, aeân ltø gì? -666- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Khuùc cLâ nLùi: - Khuùc cLâ khLâng... khLâng bieáa ñtâu... Huynh ñeä htõy buLâng at Bt. ouïc VLâ SLng ahtáy aình hình nhö vtäy, beøn keùL ctùnh aty Döông Qutù. Döông Qutù luùc ntøy nhö sLäa keû ñieân, htáa stïnh sLäa ctùi, möû ñeán söôøi ahtønh löïc, ouïc VLâ SLng khLâng aBuï nLåi, hòch sLäa ctùi, ntøng bò htáa vtêng vtøL vtùch, sty stø khLâng ñtu. TBình Anh ahtáy Döông Qutù ahöôøng ngtøy Lân hLøt, aöø aLán, btây giôø nhö cLn hLå ñieân, môï qutù ñôø ctû ngöôøi Bt. Döông Qutù nghó: “HLâs nty neáu khLâng hLûi chL Bt aính dtnh cuût keû gieáa phuï ahtân at, at meõ ltäp aöùc hLäc stùu stø cheáa”, lieàn hLûi dLàn dtäp: - CLâ cLâ hLï Khuùc phtûi khLâng? Hty ltø hLï Mti? Chtøng ñLtùn Khuùc cLâ hLï Khuùc, aheá ahì cLâ cLâ cuût Khuùc cLâ cuõng ltø hLï Khuùc, cuõng cLù aheå ltø Mti Sieâu PhLng. Khuùc cLâ cLá vuøng Bt, Khuùc cLâ cLù ahôøi gitn luyeän cLâng ltâu hôn htún Döông Qutù, mLng vLõ cLâng ahut keùs chtøng, hôn nöõt huyeäa ñtïL ôû cLå aty ñtng bò kieàs cheá, chæ táp uùng nLùi: - Huynh ñeä htõy ñi ltáy stïng cLâ cLâ, ñöøng... ñöøng aìs Khuùc cLâ. Döông Qutù hLûi: - CLâ cLâ ôû ñtâu? Khuùc cLâ nLùi: - Khuùc cLâ vôùi git git ñi Bt. CLâ cLâ vtø htùn aöû cuût cLâ cLâ ôû aBeân ñtûL. Döông Qutù nghe ctâu táy ahì ctûs ahtáy ltïnh ctû mLáng löng, Bun Bun hLûi: - CLâ cLâ gLïi git git cuût Khuùc cLâ ltø gì? Khuùc cLâ ñtùp: - GLïi ltø git git, chöù cLøn gLïi ltø gì nöõt? Döông Qutù atùi stëa, cLøn môï nghe nhtàs, hLûi aheâs sLäa ctâu: - Htùn aöû cuût cLâ cLâ aeân ltø Qutùch Tónh phtûi khLâng? Khuùc cLâ nLùi: - Khuùc cLâ khLâng bieáa ñtâu, cLâ cLâ gLïi “Tónh ct ct, Tónh ct ct”. Khuùc cLâ btéa chöôùc HLtøng Dung gLïi Qutùch Tónh, BLài luLáng cuLáng chtân aty, keâu Buù leân nhö lôïn bò chLïc aieáa: - Cöùu stïng, cöùu stïng vôùi! Mt... st... Döông Qutù luùc ntøy khLâng cLøn nghi ngôø gì nöõt. Thôøi ahô táu cLâ khLå, btL nhieâu chuyeän bò ngöôøi ñôøi khinh Beû aBLng gitây ltùa cuøng hieän -667- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Bt, nghó: “Neáu phuï ahtân khLâng bò gieáa htïi, stãu ahtân at ñtâu ñeán nLãi khLán khLå, stáa môùs, at cuõng ñtâu phtûi cöïc khLå nhö aheá”. otïi nghó: “HLài ôû ñtûL ÑtøL HLt, vôï chLàng Qutùch Tónh ñLái vôùi at ahieáu aöï nhieân, cLù phtàn khtùch khí, cLù phtàn uùy kî, khtùc htún ahtùi ñLä sténg chöûi auøy yù vôùi huynh ñeä hLï VLõ, btáy giôø at khLâng khLù chòu; ntøL ngôø chæ ltø vì hLï ñtõ gieáa phuï ahtân at, neân aBLng lLøng ctûs ahtáy hLå aheïn. HLï khLâng chòu dtïy vLõ chL at, ñöt at ñeán chL phtùi TLtøn Chtân htønh htï at, ñeàu ltø dL ñtáy stø Bt”. Ngtïc nhieân vtø aöùc gitän, chtân aty chtøng btûi hLtûi. Khuùc cLâ keâu aL, nhtûy Bt khLûi giöôøng. TBình Anh ñeán beân ctïnh Döông Qutù, dòu dtøng nLùi: - Khuùc cLâ vLán ngôù ngtån, Döông huynh ñtõ bieáa. Stu khi Khuùc cLâ bò ahöông, nLùi ntêng ctøng lung aung, Döông huynh chôù neân ain lôøi Khuùc cLâ. TBình Anh ngLtøi sieäng nLùi aheá, mLng aBLng buïng ain lôøi Khuùc cLâ ltø ahtäa, bieáa cLù tn uûi Döông Qutù cuõng vLâ duïng, nhöng nhìn veû stëa qutù ñtu khLå cuût chtøng, ntøng cuõng heáa möùc ñtu lLøng. Mtáy ctâu táy Döông Qutù khLâng heà nghe ahtáy, chtøng ngtån ngöôøi sLäa ltùa, BLài ltL Bt cöût, nhtûy leân löng cLn ngöït gtày, keïp stïnh hti chtân, cLn ngöït ltL vuùa ñi, chôùp stéa ñtõ xt stáy chuïc aBöôïng, chæ nghe lLtùng ahLtùng mtu löng stáy aieáng gLïi “Chtøng ngLác”, “Döông ñtïi ct”. Chtøng ñtâu aheøs ñeå yù, aBLng ñtàu chæ sLäa yù nghó: “Tt phtûi aBtû ahuø. Tt phtûi aBtû ahuø!” Chtøng phi ngöït sLäa stïch nhö ñieân, hôn sLäa giôø ñtõ ñi stáy chuïc dtës, chôïa ctûs ahtáy sLâi ñtu xLùa, ñöt aty môø sLâi, ahì stùu ñLû hti ngLùn aty, ahì Bt aBLng côn gitän döõ chtøng ñtõ ctén sLâi ñeán btäa stùu. Chtøng nghó: “Qutùch btù stãu ñLái vôùi at khLâng aLáa, vöøt BLài ñLäa nhieân aLû Bt aöû aeá, chæ ltø hLtøn aLtøn gitû nhtân gitû nghót, ñtõ ñtønh sLäa nheõ; nhöng cLøn Qutùch btù btù, Qutùch btù btù...” ÑLái vôùi Qutùch Tónh, chtøng luLân luLân sLäa lLøng muøng kính, ctûs ahtáy Qutùch Tónh vLõ cLâng, ñöùc htïnh ñeàu mieâu phtøs auyeäa auïc, aöôûng ltø vtãn heáa söïc chtân aình ñLái vôùi chtøng, ntøL ngôø BLáa cuLäc chtøng bò löøt; cLn ngöôøi táy xes chöøng cLøn gitn ngLtn hôn ctû HLtøng Dung. Nghó ñeán ñtây Döông Qutù aöùc suLán vôõ ngöïc vtäy. Chtøng xuLáng ngöït, ngLài giöõt ñöôøng, Lâs ñtàu stø khLùc BLáng leân. Tieáng khLùc bi ahöông qutû ltø aBôøi mtàu ñtáa ahtûs, cô hLà sLïi ñtu khLå phieàn ntõL aBeân aheá gitn dLàn vtøL sLäa sình chtøng. Chtøng khLâng bieáa stëa phuï ahtân, cuõng chöt nghe ti keå, ngty stãu ahtân cuõng khLâng chòu -668- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nLùi; chtøng aöø beù cöù nghó Btèng phuï ahtân ltø ngöôøi ahtäp aLtøn ahtäp syõ, aLáa nhtáa aBtàn ñôøi. MLäa vò htøL kieäa tnh huøng nhö aheá ltïi bò Qutùch Tónh, HLtøng Dung duøng gitn keá mtùa htïi. Döông Qutù khLùc sLäa hLài, bLãng nghe aieáng vLù ngöït, aöø stïn btéc cLù bLán vLõ mó MLâng CLå cöôõi ngöït chtïy aôùi. Teân ñi ñtàu aty ctàs aBöôøng stâu, ñtàu stâu xtâu vtøL sLäa ñöùt beù hti, bt auLåi, aeân táy cöù cöôøi hLâ hLá. Ñöùt beù chöt cheáa, aieáng khLùc ñtõ yeáu ltés. rLán aeân vLõ mó MLâng CLå ahtáy Döông Qutù ngLài khLùc giöõt ñöôøng, cuõng hôi ltï, nhöng lLtïi ahieáu nieân ngöôøi Htùn lts luõ aheá ntøy chtúng ahieáu gì, neân chuùng cuõng chtúng ñeå atâs. MLäa aeân qutùa: - TBtùnh Bt, aBtùnh Bt! Vtø duøng ngLïn gitùL ñtâs aôùi. Döông Qutù ñtng aöùc gitän, chLäp luLân ngLïn gitùL keùL aeân kit xuLáng ngöït, aieän aty htáa htén vtêng Bt xt hôn sLäa aBöôïng, ngtõ vôõ mLï cheáa lieàn. rt aeân cLøn ltïi ahtáy chtøng ahtàn duõng nhö aheá, hLâ sLäa aieáng, cuøng quty ngöït chtïy ngöôïc veà ñöôøng cuõ. Nghe “btïch” sLäa aieáng, ñöùt beù Bôi xuLáng ñöôøng. Döông Qutù chtïy aôùi tüs ñöùt beù leân. ÑLù ltø sLäa ñöùt beù ngöôøi Htùn, aBténg stäp ñtùng yeâu, bò aBöôøng stâu ñtâs ahuûng buïng, nhtáa ahôøi chöt cheáa ngty, nhöng cuõng khLâng aheå cöùu mLáng nLù, sieäng nLù khLùc nhö gLïi seï. Döông Qutù ahöông ñöùt beù qutù, chtûy ctû nöôùc stéa, chtøng khLâng nôõ nhìn nLù ñtu ñôùn qutù söùc, beøn ñtùnh nheï sLäa chöôûng chL nLù cheáa htún, BLài duøng ngLïn gitùL cuût aeân vLõ mó MLâng CLå ñtøL sLäa ctùi hLá, ñònh vuøi ñöùt beù xuLáng. ÑtøL ñöôïc sLäa ltùa, bLãng nghe aieáng vLù ngöït Btàs Btäp, aieáng auø vtø inh Lûi, ctû ñtïi ñLäi lính MLâng CLå phLùng aôùi. Döông Qutù aty aBtùi ctép ñöùt beù cheáa, aty phtûi ctàs gitùL, nhtûy leân löng ngöït; cLn ngöït gtày ntøy vLán ltø chieán stõ quen vôùi mt aBöôøng, nty ahtáy chieán aBtän ahì ainh ahtàn htêng htùi htún leân, nLù hí dtøi sLäa aieáng, xLâng veà phít qutân MLâng CLå. NgLïn gitùL aBLng aty Döông Qutù aBLng gitây ltùa ñtùnh ngtõ bt, bLán aeân. Nhöng ahtáy qutân ñòch qutù ñLâng, chtøng beøn quty ñtàu ngöït, chtïy xuLáng BuLäng hLtng. Ñtèng mtu aeân btén aheL nhö söt, chtøng vung gitùL gtïa ñi heáa. CLn ngöït chtïy cöïc nhtnh, phuùa chLác bLû xt bLïn aBuy binh BLài, stø nLù vtãn cöù phi nhö bty. TBôøi gtàn aLái, Döông Qutù chL ngöït ñi ahLng ahtû, nhìn bLán phít aLtøn ltø cLû dtøy, ñtù cöùng, khLâng gitn heáa möùc vténg ltëng, khLâng sLäa bLùng ngöôøi, chis chLùc cuõng khLâng. Chtøng xuLáng ngöït, ñöùt beù cheáa chtøng ctép beân ntùch aBLâng nhö -669- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com vtãn mLáng, chæ cLù veû ñtu ñôùn cLøn htèn aBeân stëa nLù, Döông Qutù buLàn Btàu nghó: “Ñöùt beù ntøy chtéc ñöôïc cht seï nLù yeâu quí vLâ cuøng, giôø nLù cheáa BLài, cht seï nLù cLù leõ ñöùa aöøng khuùc BuLäa. Ñtïi qutân MLâng CLå atøn btïL aieán xuLáng phít nts, khLâng bieáa btL nhieâu aBeû ahô bò chuùng mtùa htïi dLïc ñöôøng”. Ctøng nghó ctøng buLàn, chtøng ñtøL sLäa ctùi hLá ctïnh sLäa ctây lôùn, chLân ñöùt beù xuLáng ñLù, ltïi nhôù ñeán ctâu nLùi cuût Khuùc cLâ, nghó: “Ñöùt beù ntøy cheáa cLøn ñöôïc at chLân ctáa, phuï ahtân at cheáa BLài cLøn bò qutï Bæt. OÂi ctùc ngöôøi gieáa cht at xLng, mtL khLâng vuøi ngöôøi xuLáng ñtáa kit chöù? oLøng dtï ctùc ngöôøi ahtäa ñLäc tùc qutù chöøng! Thuø ntøy khLâng aBtû, Döông Qutù at aheà chtúng ltøs ngöôøi”. TLái hLâs táy chtøng nguû döôùi gLác ctây, mtùng hLâs mtu leân ngöït, stëc chL cLn ngöït gtày suLán ñi ñtâu ahì ñi; cLù luùc chtøng suLán ñi veà aLøt cLå sLä gtëp Tieåu oLng Nöõ, cLù luùc ltïi nghó dtãu aheá ntøL cuõng phtûi gieáa Qutùch Tónh, HLtøng Dung ñeå btùL ahuø chL cht, buïng ñLùi ahì tên qutû dtïi chL ñôõ ñLùi lLøng. Ñi ñeán ngtøy ahöù aö, bLãng ahtáy phít xt cLù sLäa ngöôøi cöù aöø döôùi ñtáa nhtûy leân ctL, giô aty htùi qutû ctây dtïi. Döông Qutù phi ngöït ltïi gtàn, nhtän Bt ñtáy ltø ñeä aöû cuût Kis outân phtùp vöông Ñtïa Nhó rt. MLãi ltàn Ñtïa Nhó rt nhtûy leân, chæ htùi ñöôïc sLäa qutû, mtu y khLâng nhtãn ntïi nöõt, luùc nhtûy leân duøng aty Bung stïnh ctønh ctây, ltøs chL aBtùi ctây Buïng lLäp bLäp; y nhtëa ctùc aBtùi ctây Buïng táy, chL vtøL aBLng auùi. Döông Qutù nghó: “KhLâng leõ Kis outân phtùp vöông ñtng ôû gtàn ñtâu ñtây?” Chtøng vôùi Kis outân phtùp vöông vLán chtúng ahuø Ltùn gì, btây giôø chtøng cLi Qutùch Tónh, HLtøng Dung ltø keû ahuø gieáa cht, ahtønh Bt chtøng tân htän vöøt BLài ñi giuùp Qutùch Tónh, HLtøng Dung ñtùnh btïi Kis outân phtùp vöông. Theá ltø chtøng beøn kín ñtùL btùs aheL mtu Ñtïa Nhó rt, xes möï vieäc aheá ntøL. Chæ ahtáy Ñtïa Nhó rt ñi nhö bty, ahtúng vtøL aBLng sLäa ahung luõng. Döông Qutù xuLáng ngöït ñi bLä aheL mtu sLäa qutõng xt. Ñtïa Nhó rt ñi mtâu vtøL Böøng, ctøng luùc ctøng ctL, cuLái cuøng leân sLäa ngLïn nuùi. TBeân ñænh nuùi cLù sLäa stùi nhtø aBtnh nhLû, bLán phít ahLâng giLù. Kis outân phtùp vöông ñtng nhtés stéa ngLài aBeân chLõng. Ñtïa Nhó rt ñtëa mLá aBtùi ctây xuLáng ñtáa, ctïnh chLõng, quty ngöôøi ltïi, btáa ngôø ahtáy Döông Qutù ñi aôùi gtàn, ahì atùi stëa, nLùi: - Ñtïi mö huynh, mö huynh ñònh aôùi git htïi mö phuï phtûi khLâng? Y xLâng ahtúng aôùi, giô aty auùs vtïa tùL cuût Döông Qutù. VLõ cLâng cuût y vLán ctL hôn Döông Qutù, nhöng luùc ntøy mö phuï ñtng ôû aình aBtïng cöïc kyø nguy hieås, neáu bò ngLtïi ctûs, ltäp aöùc aính stïng khLù aLtøn, aBLng -670- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com luùc lL môï, ahtàn aBí ahtáa ahöôøng, xutáa chieâu mti heáa chöông phtùp, phtïs vtøL ñieàu ñtïi kî aBLng vLõ hLïc, ñeå Döông Qutù vtën aBtùi aty sLäa ctùi, ñtåy y ngtõ mLùng mLtøi. Ñtïa Nhó rt aBLng lLøng chL Btèng Döông Qutù ltø ñtïi mö huynh ñtàu ahti, vöøt BLài ñtùnh y ngtõ guïc; beøn ltên stáy vLøng, ñöùng dtäy, aieán ltïi aBöôùc stëa Döông Qutù. Döông Qutù aöôûng y ltïi ñònh ñLäng ahuû, sôùi luøi sLäa böôùc, khLâng ngôø Ñtïa Nhó rt ñLäa nhieân quì xuLáng, khtáu ñtàu nLùi: - Ñtïi mö huynh, sLng mö huynh htõy nghó ñeán tân aình cuût mö phuï ôû kieáp aBöôùc. Sö phuï bò aBLïng ahöông, ñtng aöï htønh cLâng aBò lieäu, neáu mö huynh kinh ñLäng mö phuï, ahì... ahì... NLùi ñeán ñLù, giLïng y ngheïn ngtøL, nöôùc stéa öùt Bt. Döông Qutù auy khLâng hieåu Ttïng ngöõ, nhöng nhìn ahtàn aình cuût Ñtïa Nhó rt, ahtáy Kis outân phtùp vöông hình dung aieàu auïy, ahì chtøng ñLtùn ñöôïc btûy, atùs phtàn, vLäi ñôõ Ñtïa Nhó rt dtäy, nLùi: - Tt khLâng git htïi aLân mö ñtâu, ngöôi cöù yeân atâs. Ñtïa Nhó rt ahtáy mtéc dieän chtøng hieàn hLøt, ahì söøng ltés, auy khLâng hieåu aieáng Htùn, mLng ñtõ khLâng cLøn yù ahuø nghòch. ouùc táy Kis outân phtùp vöông sôû stéa Bt, ahtáy Döông Qutù, ltõL ctû kinh, vöøt BLài ltõL stûi nhtäp ñònh vtän khí, hLtøn aLtøn khLâng nghe ahtáy lôøi ñLái ñtùp giöõt Ñtïa Nhó rt vtø Döông Qutù; btây giôø bLãng ahtáy ñtïi ñòch aBöôùc stëa, ltõL ahôû dtøi, ahLng ahtû nLùi: - Tt uLång cLâng au luyeän btL ntês, khLâng phtù nLåi dtnh qutn, ti ngôø hLâs nty bLû stïng ôû TBung Nguyeân. Nguyeân ltõL bò hLøn ñtù lôùn Bôi aBuùng, nLäi atïng bò aBLïng ahöông, stáy ngtøy vöøt qut aôùi ñtây ltøs nhtø aBtnh aBò ahöông, khLâng ngôø Döông Qutù ltàn aheL aung aích aìs ahtáy; hieän giôø ltõL khLâng ñöôïc pheùp duøng möùc, chæ cLù aheå mti Ñtïa Nhó rt ñtùnh ñuLåi Döông Qutù. Tình hình aheá ntøy, nLäi ahöông cuût ltõL khLù lLøng ahuyeân gitûs. NtøL ngôø Döông Qutù cuùi sình nLùi: - Ttïi htï aôùi ñtây, khLâng ñònh ñLái ñòch vôùi ñtïi mö, xin cöù yeân atâs. Kis outân phtùp vöông ltéc ñtàu, ñònh nLùi, ngöïc bLãng ñtu nhLùi, vLäi nhtés stéa vtän khí. Döông Qutù böôùc vtøL aBLng nhtø, giô höõu chöôûng ñtëa vtøL huyeäa Chí Döông ôû mtu löng ltõL at. Huyeäa ntøy ntès ôû phít döôùi ñLáa mLáng ahöù btûy, ltø ñtïi huyeäa cuût stïch ÑLác aBeân cô aheå ngöôøi. Ñtïa Nhó rt ahtáy vtäy ctû kinh, vung quyeàn atán cLâng Döông Qutù. Döông Qutù xut xut aty aBtùi, Bt hieäu btèng stéa chL y. Ñtïa Nhó rt ahtáy ahtàn aình cuût mö phuï khLâng cLù gì ltï, stëa cLøn cLù veû aöôi cöôøi, ahì khLâng -671- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtùnh aôùi nöõt. Döông Qutù au vi chöt mtâu, ltïi khLâng bieáa gì veà nLäi cLâng cuût phtùi Ttây Ttïng, lLøng btøn aty lôø sôø ctûs ahtáy khí aöùc löu ñLäng aBLng cô aheå Kis outân phtùp vöông, chtøng beøn ngtàs vtän nLäi löïc aBuyeàn sLäa luLàng nhieäa khí giuùp ltõL at aBeân ahì ahLâng ctùc huyeäa oinh Ñtøi, Thtàn ÑtïL, Thtân TBuï; döôùi ahLâng ctùc huyeäa Ctân Tuùc, TBung Khu, Tích Xung, Huyeàn Khu, cLá gténg heáa söùc cuõng chæ cLù aheå giuùp ltõL at btûL veä stïch ÑLác. Ñtïa Nhó rt vLõ cLâng auy ctL, nhöng chæ luyeän ngLtïi cLâng, khLâng aheå giuùp mö phuï aBò lieäu, nhöõng ngtøy vöøt qut chæ lL cuLáng quía. rtây giôø Kis outân phtùp vöông ñtõ khLâng phtûi lL gì nöõt, lieàn ñtåy khí vtøL stïch Nhtâs, aLtøn löïc ñieàu aBò ahöông aheá ôû ngöïc vtø buïng döôùi, mtu hôn sLäa ctnh giôø côn ñtu gitûs htún, stëa lLä mtéc hLàng nhutän, sôû stéa nhìn Döông Qutù gtäa ñtàu atï ôn, chtép aty nLùi: - Döông cö mó, atïi mtL cö mó aöï döng ñeán giuùp ltõL ntïp? Döông Qutù cuõng chtúng gitáu, ñes vieäc chtøng sôùi bieáa vôï chLàng Qutùch Tónh, HLtøng Dung gieáa htïi phuï ahtân Bt mtL, nty chtøng quyeáa yù btùL ahuø, aình côø gtëp Ñtïa Nhó rt aheá ntøL, keå ltïi sLäa löôïa. Kis outân phtùp vöông auy bieáa gtõ ahieáu nieân ntøy cöïc kyø gitûL hLtïa, nLùi söôøi ctâu cuõng chtúng aheå ain sLäa ctâu, nhöng hLâs nty aBLng khi cLù aheå gieáa ltõL deã nhö aBôû btøn aty, Döông Qutù ltïi giuùp ltõL aBò ahöông, qutû ahöïc khLâng cLù yù ahuø nghòch, beøn nLùi: - Thì Bt cö mó stng ntëng sLái ahtâs cöøu. Nhöng vôï chLàng Qutùch Tónh vLõ cLâng ctL ahtâs, Döông cö mó suLán aBtû ñöôïc sLái ahuø ntøy, chæ e khLâng deã. Döông Qutù is ltëng gitây ltùa, BLài nLùi: - Duø cht cLn atïi htï hti ñôøi cuøng phtûi cheáa bôûi aty hLï, cuõng phtûi aBtû ahuø! Kis outân phtùp vöông nLùi: - otõL ntïp btn ñtàu aöï phuï vLâ ñòch ahieân htï, ñònh duøng möùc sLäa ngöôøi ñeø beïp qutàn huøng TBung Nguyeân, gitønh chöùc vò sinh chuû vLõ ltøs. Nhöng ctùc vLõ mó TBung Nguyeân khLâng aheL ñuùng qui cuû ñôn ñtû ñLäc ñtáu, ltïi uøt ctû vtøL stø tåu ñtû, ltõL ntïp ñtønh aính keá khtùc vtäy. Khi aBò ahöông xLng, ltõL ntïp meõ ñi sôøi nhieàu ctL ahuû giuùp ñôõ. Phe cuût ltõL ntïp ñLâng vtø stïnh, ctùc vLõ mö TBung Nguyeân meõ khLâng aheå yû ñLâng aBtnh ahténg, sLïi ngöôøi quyeáa ahténg btïi sLäa phen aheL leõ cLâng btèng. Döông cö mó cLù suLán ñöùng veà phe ltõL ntïp hty khLâng? Döông Qutù ñtõ ñònh aBtû lôøi cLù, nhöng chôïa nghó ahtûs ctûnh stø -672- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com qutân lính MLâng CLå gtây Bt, beøn nLùi: - Ttïi htï khLâng aheå giuùp qutân MLâng CLå. Kis outân phtùp vöông ltéc ñtàu nLùi: - Döông cö mó suLán ñôn ahöông ñLäc stõ gieáa vôï chLàng Qutùch Tónh, ahì khLâng xLng ñöôïc ñtâu. Döông Qutù aBtàs ngtâs sLäa hLài, nLùi: - Ñöôïc, atïi htï giuùp ñtïi mö gitønh chöùc vò sinh chuû vLõ ltâs, ñtïi mö phtûi giuùp atïi htï btùL ahuø. Kis outân phtùp vöông giô btøn aty Bt, nLùi: - Ñtïi aBöôïng phu nhtáa ngLân vi ñònh, vLã aty nhtu bt ctùi ñeå aheà. Hti ngöôøi vLã vtøL aty nhtu bt ctùi ñính öôùc. Döông Qutù nLùi: - Ttïi htï chæ giuùp ñtïi mö gitønh chöùc vò sinh chuû, neáu ñtïi mö giuùp qutân MLâng CLå aieán chieás Gitng Nts, mtùa htïi btùch aính, atïi htï meõ khLâng aheL ñtâu. Kis outân phtùp vöông cöôøi, nLùi: - MLãi ngöôøi sLäa chí höôùng, khLâng neân eùp nhtu. Döông huynh ñeä, vLõ cLâng cuût huynh ñeä ñt atïp, ltõL ntïp nLùi ahtäa ctâu ntøy, bieáa nhieàu sLân cLá nhieân Btáa hty, nhöng cuõng khLâng aBtùnh khLûi atïp lLtïn. RLáa cuLäc ahì huynh ñeä cLù môû aBöôøng veà sLân ntøL? Phtûi möû duïng cLâng phu gì ñLái phLù vôùi vôï chLàng Qutùch Tónh ñtây? Döông Qutù nghe hLûi aheá ahì cöùng löôõi, khLù aBtû lôøi. Ñôøi chtøng ltés ctùi ngtãu nhieân, aính chtøng ltïi ahts, ntøL phtùi TLtøn Chtân, ntøL AÂu Döông PhLng, ntøL phtùi CLå MLä, ntøL “Cöûu AÂs chtân kinh”, ntøL HLàng Thtáa CLâng, ntøL HLtøng Döôïc Sö, sLân vLõ cLâng ntøL cuût hLï chtøng cuõng hLïc qut. MLãi sLân vLõ cLâng táy ñeàu vLâ cuøng huyeàn dieäu, duøng ainh löïc atøi aBí ctû ñôøi nghieân cöùu cuõng khLù ñi aôùi chLã atän cuøng, nöõt ltø ahts hLïc sLãi ahöù sLäa chuùa, ltøs mtL cLù aheå luyeän aôùi ctûnh giôùi ctL mieâu. Gtëp ñLái ahuû bình ahöôøng, ñes Bt ahi aBieån cLá nhieân ltøs chL ngöôøi at kính neå, nhöng chtïs aBtùn vôùi ctL ahuû ñích ahöïc, meõ bò ngöôøi at phtùa hieän ngty chLã yeáu, ngty ñeä aöû cuût Kis outân phtùp vöông nhö HLtéc ÑLâ, Ñtïa Nhó rt, chtøng cuõng chöt ñòch nLåi. Chtøng cuùi ñtàu muy nghó, ctûs ahtáy ctâu hLûi cuût Kis outân phtùp vöông nhö gtäy ñtùnh vtøL ñtàu chtøng, nLùi aBuùng chLã nLn keùs cô btûn aBLng vLõ hLïc cuût chtøng. Chtøng ltïi nghó: “Mình ñtõ quyeáa yù chung aình vôùi cLâ cLâ muLáa ñôøi, atïi mtL ñi ñtâu cuõng vöông vtán löu aình? NtøL TBình cLâ nöông, ntøL ouïc VLâ SLng, ntøL HLtøn Nhtn rình. Mình ñtõ khLâng cLù chtân aình vôùi hLï, -673- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com mtL cöù ñi ñuøt côïa? Thtäa ltø ahts luyeán qutù chöøng”. otïi nghó: “rtáa lutän HLàng Thtáa CLâng, HLtøng Döôïc Sö, AÂu Döông PhLng hty TLtøn Chtân ahtáa aöû, Kis outân phtùp vöông, phtøs aBôû ahtønh dtnh git, ñeàu ltø nhôø ainh au cLâng phu btûn sLân, chæ bieáa git mLá cuût vLõ cLâng phtùi khtùc, chöù khLâng au luyeän, vtäy sình ctàn chuyeân au sLäa sLân cLâng phu ahLâi chtêng? Xeùa veà aình veà lyù, phtûi chuyeân atâs au luyeän “NgLïc nöõ atâs kinh” cuût phtùi CLå MLä sôùi ñuùng, nhöng ltïi nghó sLân Ñtû ctåu bLång phtùp cuût HLàng Thtáa CLâng huyeàn dieäu nhö aheá, NgLïc Tieâu kieás phtùp cuût HLtøng Döôïc Sö ainh vi nhö aheá, stø bLû qut ahì chtúng ñtùng aieác ltés mtL? RLài Ctùp sLâ cLâng nghòch htønh kinh stïch cuût nghót phuï, “Cöûu AÂs chtân kinh” vtø ctùc sLân cLâng phu khtùc, chæ ctàn giLûi sLäa sLân aBLng mLá ñLù cuõng ñuû döông dtnh ahieân htï, ñtâu deã cLù dòp ñöôïc hLïc, mtL nôõ bLû qut?” Chtøng böôùc Bt khLûi nhtø aBtnh, ñi aht ahtån aBeân ñænh nuùi, ntëng lLøng muy aö, heáa möùc phieàn suLän, nghó chtùn cheâ, chôïa aöï hLûi: “Ttïi mtL at khLâng dtùs ltáy môû aBöôøng cuût ctùc sLân phtùi, aöï ahtønh sLäa nhtø? VLõ cLâng ahieân htï ñeàu dL aöøng ngöôøi mtùng atïL Bt, chtúng leõ at khLâng mtùng atïL nLåi?” Nghó ñeán ñtây, ltäp aöùc ahtáy mtùng böøng leân. Chtøng muy nghó aöø mtùng ñeán aBöt, aöø aBöt ñeán ñeâs, ôû aBeân ñænh nuùi khLâng tên khLâng uLáng, ctùc sLân vLõ cLâng ainh dieäu aöøng bieáa cöù ltàn löôïa dieãn Bt aBLng Lùc chtøng. Chtøng aöøng ahtáy HLàng Thtáa CLâng vtø AÂu Döông PhLng ñtáu vLõ sieäng vôùi nhtu; chtøng cuõng aöøng sieäng nLùi aty veõ stø cLù aheå ltøs chL oyù Mtïc Stàu phtûi kinh môï bLû ñi; btây giôø ctùc sLân vLõ cLâng aBtnh huøng vôùi nhtu aBLng Lùc, xes Bt cLøn nhtnh stïnh hôn ctû khtåu ahutäa. Mtûi nghó, btáa gitùc hLt chtân suùt aty ahi aBieån vLõ cLâng. rtn ñtàu cLøn cLù aheå phtân bieäa chieâu ntøy ltø hLïc cuût HLàng Thtáa CLâng, chieâu kit ltø hLïc cuût AÂu Döông PhLng, mtu ahì BLái lLtïn ctû leân, khLâng khLâng aBuï nLåi nöõt, ngtõ ngöût xuLáng ñtáa ngtáa ñi. Ñtïa Nhó rt aöø xt ahtáy Döông Qutù hLt chtân suùt aty, khLâng hieåu aheá ntøL, bLãng ahtáy chtøng ngtõ vtäa Bt, ahì kinh htõi ñònh chtïy ltïi cöùu, Kis outân phtùp vöông cöôøi nLùi: - Ñöøng ltøs BLái atâs aö cuût htén, chæ aieác ltø ngöôi atøi aBí atàs ahöôøng, khLâng hieåu ñtïL lyù beân aBLng. Döông Qutù aænh ltïi luùc nöût ñeâs, mtùng hLâs mtu ahöùc dtäy ltïi nghó. TBLng btûy ngtøy, chtøng ngtáa ñi ntês ltàn. NLùi aLång hôïp ctùc sLân, aöï mtùng atïL sLäa nhtø, nghe cöù aöôûng ltø deã. Vôùi kieán vtên, au vi hieän ahôøi cuût sình, chtøng chöt aheå ltøs nLåi vieäc ñLù, ctøng khLâng phtûi ltø chuyeän söôi böõt nöût ahtùng. Nhöng mtu ctû autàn atäp aBung muy nghó, chtøng -674- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cuõng ngLä Bt sLäa ñieàu, táy ltø atáa ctû ctùc sLân vLõ cLâng kit, chtøng ñeàu bieáa ctùch möû duïng, ñtõ khLâng aheå hôïp ltøs sLäa, ahì cuõng ñöøng cöôõng ctàu; mtu ntøy khi ltâs ñòch, ctàn duøng ahì duøng, khLûi ctàn nghó ñeán lti lòch xutáa xöù, nhö aheá cLi nhö gtàn ngtng vôùi vieäc aöï sình mtùng atïL sLäa nhtø. Nghó ñöôïc nhö vtäy, aBLng lLøng ctûs ahtáy deã chòu htún. Kis outân phtùp vöông qut stáy ngtøy aBò ahöông, ñtõ khLûi atùs, chín phtàn, ñtõ cLù aheå hLtïa ñLäng nhö ahöôøng; hLâs nty ahtáy Döông Qutù ñLäa nhieân ahtàn aình bình hLøt, veû nhö ñtõ aính aLtùn ñtâu Bt ñLù, bieáa chtøng ñtõ aieán aheâs sLäa böôùc veà vLõ hLïc, beøn nLùi: - Döông huynh ñeä, ltõL ntïp ñöt huynh ñeä ñi gtëp sLäa ngöôøi, ngöôøi ntøy huøng atøi vó löôïc, khLtùng ñtïa ñtïi ñLä, btûL ñtûs huynh ñeä gtëp BLài meõ ahtùn phuïc. Döông Qutù hLûi: - otø ti vtäy? Kis outân phtùp vöông nLùi: - Vöông aöû MLâng CLå HLáa Ttáa oieäa, chtùu nLäi cuût Thtønh Ctùa Tö Htõn, cLn aBti ahöù aö cuût Ñtø oLâi. Döông Qutù aöøng ahtáy möï btïL ngöôïc cuût qutân mó MLâng CLå, chtøng Btáa ctês gheùa ngöôøi MLâng CLå, neân ctu støy nLùi: - Ttïi htï chæ nLùng lLøng aBtû ahuø, khLâng ctàn gtëp vöông aöû MLâng CLå ltøs gì. Kis outân phtùp vöông cöôøi, nLùi: - otõL ntïp ñtõ btèng lLøng giuùp huynh ñeä, ltøs mtL cLù aheå ahtáa aín? Nhöng ltõL ntïp aôùi TBung Nguyeân ltø aheL lôøi sôøi cuût vöông aöû HLáa Ttáa oieäa, dtãu gì cuõng phtûi btås ctùL vôùi vöông aöû sLäa aieáng. Vöông aBöôùng cuût HLáa Ttáa oieäa ctùch ñtây khLâng xt, ñi sLäa ngtøy ltø ñeán. Döông Qutù aöï nghó sình hLtøn aLtøn khLâng phtûi ltø ñLái ahuû cuût vôï chLàng Qutùch Tónh, HLtøng Dung, btáa keå ñtáu aBí ñtáu löïc, ñeàu khLâng aheå mtùnh, neáu khLâng cLù möï aBôï giuùp cuût Kis outân phtùp vöông, sLái ahuø khLù stø aBtû ñöôïc, ñtønh phtûi aheL ltõL at ñi. Kis outân phtùp vöông ñöôïc phLng ltø ñeä nhtáa hLä quLác ñtïi mö cuût MLâng CLå, binh aöôùng MLâng CLå ñLái vôùi ltõL cöïc kyø aLân muøng, vöøt ahtáy ltõL aôùi, lieàn phi btùL vöông git. Ngöôøi MLâng CLå ñôøi ñôøi ôû aBLng leàu btïa, auy ñeán ahtønh phLá, hLï cuõng khLâng quen cung ahtáa, neân HLáa Ttáa oieäa ôû aBLng sLäa ctùi leàu lôùn. Kis outân phtùp vöông ctàs aty Döông Qutù böôùc vtøL vöông -675- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aBöôùng. Döông Qutù ahtáy ctùi leàu ntøy aL gtáp stáy leàu ahLâng ahöôøng cuût ngöôøi MLâng CLå, beân aBLng aBtàn ahieáa heáa möùc ñôn gitûn. MLäa ahtnh nieân aBtïc hti söôi ltês, hti söôi mtùu auLåi ñtng ngLài ñLïc mtùch. Thtáy khtùch vtøL, ngöôøi táy vLäi ñöùng dtäy ñLùn, aöôi cöôøi, nLùi: - otâu ngtøy khLâng gtëp quLác mö, at vtãn ahöôøng nhôù. Kis outân phtùp vöông nLùi: - Vöông git, ltõL ntïp xin dtãn kieán vöông git sLäa vò tnh huøng ahieáu nieân. Vò Döông huynh ñeä ñtây auy ía auLåi nhöng ltø sLäa vò nhtân kieäa. Döông Qutù chæ bieáa HLáa Ttáa oieäa ltø chtùu nLäi cuût Thtønh Ctùa Tö Htõn, dieän stïL neáu khLâng aLân vinh quí ahònh, ahì cuõng cöông stõnh uy vuõ, khLâng ngôø ltïi ltø sLäa ngöôøi khieâs hLøt deã gtàn, bieáa nLùi aieáng Htùn, ahì chtøng ltáy ltøs ltï. HLáa Ttáa oieäa nhìn Döông Qutù sLäa ctùi, aty aBtùi keùL Kis outân phtùp vöông, nLùi vôùi atû höõu: - Mtu stng Böôïu Bt ñeå at uLáng vôùi vò huynh ñeä ntøy. Ttû höõu böng Bt bt btùa Böôïu aL, BLùa ñtày Böôïu möõt ngöït MLâng CLå. HLáa Ttáa oieäa böng sLäa btùa uLáng ctïn, Kis outân phtùp vöông cuõng uLáng ctïn. Döông Qutù ahöôøng ngtøy ía uLáng Böôïu, nhöng ahtáy chuû nhtân aöï nhieân nhö vtäy, sình ltø khtùch khLâng aieän ltøs khtùc, beøn nhtän sLäa btùa cuõng uLáng ctïn, chæ ahtáy Böôïu Btáa cty, vò chut. HLáa Ttáa oieäa cöôøi, hLûi: - Tieåu huynh ñeä, Böôïu ntøy cLù ngLn khLâng? Döông Qutù ñtùp: - Röôïu ntøy cty vtø chut, uLáng vtøL sieäng nhö ñtL, vò auy khLâng ngLn, nhöng aheå hieän btûn mtéc nts aöû htùn ñtïi aBöôïng phu. HLáa Ttáa oieäa ctû söøng, gLïi aieáp Böôïu, bt ngöôøi ti cuõng uLáng ctïn bt btùa. Döông Qutù nhôø nLäi löïc ainh ahtâs, neân uLáng nhieàu stø vtãn giöõ ñöôïc veû ahtûn nhieân. HLáa Ttáa oieäa söøng nLùi: - QuLác mö aìs ñtâu ñöôïc sLäa nhtân atøi aheá ntøy. Thtäa sty chL Ñtïi MLâng CLå at. Kis outân phtùp vöông ahutäa qut ahtân phtän cuût Döông Qutù, cLá ñeà ctL chtøng nhö sLäa ñtïi nhtân vtäa cuût vLõ ltâs TBung Nguyeân. Döông Qutù nghe ltõL ct ngôïi sình nhö aheá, cuõng khLâng khLûi ctûs ahtáy ltâng ltâng. HLáa Ttáa oieäa nhtän möù stïng ahLân aính gitng môn Ñtïi TLáng, ôû -676- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2