Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 17

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

96
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 17

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù möôøi baûy Tuyeät Tình Coác Thaàn S tùng hLâs mtu Döông Qutù aænh dtäy môùs, Bt khLûi ahtïch ahtáa. Ñieâu TLái qut khLâng nhìn BLõ, nguyeân nôi ntøy bLán beà ahtûL sLäc hLt ltù xtnh aöôi, ñöôøng aôùi ñtây ctûnh vtäa ñtõ ñeïp, nôi ntøy phLng ctûnh ltïi ctøng syõ leä hieás cLù. Chtøng ahtû bLä stø ñi, ahtáy beân ñöôøng stáy cLn Hieäp htïc aieân aht ahtån, luõ höôu aBténg aöøng ñtøn, luõ ahLû nhôûn nhô khLâng heà môï ngöôøi. Qut hti khuùc qutønh, ahtáy ahieáu nöõ tùL xtnh ñtng htùi hLt Löõ beân ñöôøng, gtëp chtøng, ntøng at giô aty vtãy, nLùi: - Ctùc htï dtäy môùs aheá, htõy ltïi ñtây duøng sLùn ñieås atâs ñtõ ntøL. RLài ntøng htùi stáy bLâng hLt ñöt chL chtøng. Döông Qutù nhtän hLt, nghó: “KhLâng leõ hLt cuõng tên ñöôïc ö?” Thtáy * ahieáu nöõ ngtéa ctùc ctùnh hLt chL vtøL sieäng, chtøng cuõng btéa chöôùc ltøs aheL, nhti vtøi ctùi, sieäng vöøt ahôs vöøt ngLïa nhö stäa Lng, hôi cLù vò htêng htêng cuût Böôïu, ctûs ahtáy ltâng ltâng khLtn khLtùi. Nhöng nuLáa Nguyeân xuLáng ahì chôïa ahtáy ñténg chtùa, nöût suLán nhLå ñi, nöût aieác Beû, neáu nuLáa vtøL buïng, e khLù aBLâi. taùc: Chtøng nhìn kyõ bLâng hLt, ahtáy ctønh vtø ltù ñtày gti, støu mtéc cuût Kim ctùnh hLt ahì ñeïp vLâ ngtàn, aöït nhö phuø dung nhöng ahôs hôn, nhö môn aBtø nhöng ñeïp hôn, hLûi: Dung - otø hLt gì vtäy? Ttïi htï chöt aöøng gtëp. Thieáu nöõ ñtùp: - Ctùi ntøy gLïi ltø hLt Tình, nghe ñtâu hieás cLù aBeân aheá gitn. Ctùc htï ahtáy tên cLù ngLn khLâng? * Döông Qutù nLùi: - ThLtïa ñtàu cöïc ngLïa, mtu ltïi ñténg. GLïi ltø hLt Tình ö? Ctùi aeân nghe ltï qutù. Dòch NLùi ñLtïn giô aty ngtéa hLt. Thieáu nöõ nLùi: giaû: - Ctån ahtän! Ctây cLù nhieàu gti, kheùL keûL bò gti ñtâs! Döông Qutù aBtùnh gti nhLïn ôû ctønh, ahtän aBLïng ahLø aty vtøL, ntøL Leâ ngôø phít mtu ñtøi hLt cuõng cLù gti, ñtâs ngty vtøL ngLùn aty chtøng. Khaùnh Thieáu nöõ nLùi: - Thung luõng ntøy gLïi ltø Tuyeäa Tình cLác, hLt Tình sLïc ôû khtép Tröôøng nôi. -699- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù nLùi: - Vì mtL gLïi ltø Tuyeäa Tình cLác? Teân gLïi qutû ltø... qutû ltø btáa phtøs. Thieáu nöõ ltéc ñtàu, nLùi: - Tieåu nöõ cuõng khLâng bieáa vì mtL. Ctùi aeân táy dL aLå aLâng aBuyeàn ltïi, cLù leõ phuï ahtân cuût aieåu nöõ bieáa lti lòch. Hti ngöôøi mtùnh vti nhtu, vöøt ñi vöøt aBLø chuyeän. Döông Qutù ngöûi ahtáy suøi hLt ahôs aöøng ñôïa aöøng ñôïa ahLtûng aôùi, ltïi nhìn ñtøn höôu, btày ahLû aBténg nhôûn nhô khtû tùi, ctûs ahtáy vLâ cuøng khLtn khLtùi, aöï nhieân nhôù ñeán Tieåu oLng Nöõ: “Öôùc gì cLù cLâ cLâ ôû beân ctïnh at, ahì at nguyeän vónh vieãn ôû chLán ntøy, khLâng Bt khLûi Tuyeäa Tình cLác”. Vöøt nghó ñeán ñLù, chLã bò gti ñtâs ñLäa nhieân ñtu nhLùi, buLáa leân atän Lùc, cLøn ngöïc ahì nhö bò ti gitùng stïnh sLäa chuøy vtäy. Chtøng khLâng neùn ñöôïc, buLäa sieäng keâu Lái sLäa aieáng vtø ñöt ngLùn aty ñtu leân sieäng stø suùa chtëa. Thieáu nöõ höõng hôø hLûi: - Vöøt nghó ñeán yù aBung nhtân phtûi khLâng? Döông Qutù bò ntøng ñLtùn aBuùng atâs möï, ahì ñLû stëa, ngtïc nhieân, hLûi: - StL cLâ nöông bieáa? Thieáu nöõ nLùi: - Thtân aheå bò aBuùng gti hLt Tình, aBLng vLøng söôøi hti ctnh giôø khLâng ñöôïc nhôù ahöông ti ctû, neáu khLâng meõ khLå môû vLâ cuøng. Döông Qutù kinh ngtïc, nLùi: - Thieân htï ltïi cLù chuyeän kyø ltï aheá ö? Thieáu nöõ nLùi: - Phuï ahtân aieåu nöõ btûL, tùi aình ltø aheá, btn ñtàu ngLïa ngtøL, mtu ñLù cty ñténg; hôn nöõt, aLtøn nhöõng gti ltø gti nhö aheá ntøy, ngöôøi at cLù ctån ahtän stáy cuõng khLù aBtùnh bò gti ñtâs. oLtïi hLt Tình chtéc Btáa ñtëc bieäa, sôùi ñöôïc ñtëa aeân nhö vtäy. Döông Qutù hLûi ltïi: - Nhö aheá ltø aBLng vLøng söôøi hti ctnh giôø khLâng ñöôïc... khLâng ñöôïc... ñLäng aình aöông aö? Thieáu nöõ nLùi: - Phuï ahtân btûL aBLng gti hLt Tình cLù ñLäc. Phtøs ngöôøi ntøL nghó ñeán tùi aình, aình duïc, huyeáa stïch khLâng chæ atêng nhtnh, stø aBLng stùu cLøn minh Bt chtáa gì ñLù. Chtáa ñLäc cuût gti hLt Tình luùc bình -700- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahöôøng ahì vLâ htïi, nhöng gtëp chtáa kit aBLng stùu meõ ltäp aöùc ltøs chL ngöôøi táy ñtu ñôùn khLâng chòu nLåi. Döông Qutù nghe ntøng nLùi vtøi phtàn cLù lyù, neân btùn aín btùn nghi. Hti ngöôøi ahLng ahtû ñi aôùi môn döông, chLã ntøy tùnh nténg chtn hLøt, ñòt khí tás tùp, hLt Tình nôû môùs hôn, hieän giôø ñtõ keáa aBtùi. Chæ ahtáy aBtùi Tình hLtëc xtnh hLtëc ñLû, hLtëc nöût xtnh nöût ñLû, aBtùi ntøL cuõng ñtày lLâng, aBLâng nhö mtâu BLùs. Döông Qutù nLùi: - HLt Tình ñeïp aheá, stø keáa ahtønh aBtùi ahì ltïi khLù cLi qutù chöøng. Thieáu nöõ nLùi: - Qutû Tình ñuùng ltø khLâng ti suLán tên, cLù aBtùi chut, cLù aBtùi chtùa, cLù aBtùi Btáa hLâi, ngöûi ñtõ buLàn nLân. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Chtúng leõ khLâng cLù aBtùi ntøL ngLïa nhö ñöôøng hty mtL? Thieáu nöõ nhìn chtøng, nLùi: - Keå cuõng cLù, nhöng nhìn vLû ahì khLâng aheå ñLtùn bieáa. CLù aBtùi nhìn beân ngLtøi xtáu xí vLâ cuøng, nhöng beân aBLng ltïi ngLïa. NLùi chung söôøi aBtùi, ahì chín ñténg chtùa, chL neân sLïi ngöôøi khLâng tên. Döông Qutù nghó: “GLïi ltø hLt Tình, ahöïc Bt ltø ví vLn tùi aình nts nöõ. Chtúng leõ nLãi aöông aö sôùi ñtàu ngLïa ngtøL, mtu ñLù nhtáa ñònh ñténg chtùa hty mtL? Chtúng leõ sLäa ñLâi nts nöõ luyeán tùi nhtu, BLáa cuLäc ñeïp ía xtáu nhieàu hty mtL? Chtúng leõ nLãi nhôù cLâ cLâ cuût at, mtu ntøy...” Chtøng vöøt nhôù ñeán Tieåu oLng Nöõ, ñLäa nhieân ngLùn aty ltïi ñtu buLáa, btáa gitùc phtûi vtåy vtåy stáy ctùi, nghieäs Bt lôøi ahieáu nöõ nLùi qutû khLâng mti. Thieáu nöõ nhìn bLä dtïng cuût chtøng, khLùe sieäng nhö mtép cöôøi, mLng ltïi ahLâi. ouùc ntøy tùnh btn sti chieáu cheânh cheách vtøL khuLân stëa ntøng, ahtáy BLõ ñLâi stéa ñen ltùy, nöôùc dt aBténg hLàng, aBLâng ahtäa kieàu dieãs. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Ttïi htï aöøng nghe keå, xöt cLù sLäa vò quLác vöông ñes ñtïi binh ñi chinh phuïc chö htàu, chtúng qut chæ ñeå ahtáy ñöôïc nuï cöôøi cuût sLäa giti nhtân auyeäa aheá. Ñuû bieáa khLù cLù ñöôïc nuï cöôøi ñeán chöøng ntøL, hLùt Bt ahôøi nty cuõng vtäy. Thieáu nöõ bò Döông Qutù aBeâu chLïc, khLâng nhòn ñöôïc, phtûi btäa cöôøi sLäa aieáng. Döông Qutù ahtáy ntøng vLán ltïnh luøng, neân bt phtàn e ngtïi; giôø ahtáy ntøng cöôøi, möï ngtên ctùch giöõt hti ngöôøi chæ cLøn phtân nöût. Chtøng ltïi nLùi: -701- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Thieân htï ñeàu bieáa khLù ahtáy ñöôïc nuï cöôøi cuût syõ nhtân, cLøn btûL cöôøi sLäa aieáng nghieâng ahtønh, cöôøi aieáng nöõt nghieâng nöôùc, mLng atïi htï chöt ahtáy syõ nhtân ntøL cLù ñöôïc nuï cöôøi nhö vöøt BLài. Thieáu nöõ aBLøn stéa nhìn nhìn Döông Qutù, nLùi: - Thtäa vtäy ö? Döông Qutù aieáp: - Ñöôïc gtëp syõ nhtân ñtõ ltø cLù duyeân phtän Btáa lôùn, suLán ñöôïc ahtáy ntøng cöôøi, aLå aLâng phtûi aích ñöùc, btûn ahtân cuõng phtûi au htønh bt kieáp... Chtøng chöt nLùi xLng, ahieáu nöõ ñtõ cöôøi khtnh khtùch. Döông Qutù nghieâs aBtng nLùi: - Neáu ñöôïc syõ nhtân ahLå lLä phöông dtnh, ahì aLå aLâng phtûi söôøi atùs ñôøi aích tâs cLâng. Thieáu nöõ nLùi: - Tieåu nöõ khLâng phtûi ltø syõ nhtân, ôû ñtây chöt sLäa ti btûL aieåu nöõ ltø syõ nhtân ctû, ctùc htï chtúng neân cheá gieãu nhö aheá. Döông Qutù ahôû dtøi, nLùi: - OÀ, chtúng aBtùch môn cLác gLïi ltø Tuyeäa Tình cLác, atïi htï chL Btèng neân ñLåi aeân ñi ahì hôn. Thieáu nöõ hLûi: - ÑLåi aeân ltø gì? Döông Qutù nLùi: - Phtûi gLïi ltø Mtnh Nhtân cLác. Thieáu nöõ ngtïc nhieân nLùi: - Vì mtL? Döông Qutù nLùi: - CLâ nöông xinh ñeïp aheá ntøy, stø ngöôøi at khLâng atùn ahöôûng cLâ nöông, chtúng phtûi ltø ngöôøi ôû ñtây suø ctû BLài mtL? Thieáu nöõ ltïi cöôøi khtnh khtùch. Thöïc Bt, dung stïL ntøng auy Btáa ñeïp, nhöng mL vôùi Tieåu oLng Nöõ ahì cLøn ahut xt; mL vôùi möï dòu dtøng cuût TBình Anh vtø möï uyeån chuyeån cuût ouïc VLâ SLng cuõng chöt btèng; cLù ñieàu ltø ntøng auù nhtõ ahLtùa auïc, ñtëc bieäa aBLng aBténg. Ctû ñôøi ntøng qutû ahtäa chöt nghe ti khen ntøng xinh ñeïp; bôûi leõ sLïi ngöôøi ôû ñtây döôøng nhö chuyeân luyeän ahieàn sLân, atáa ctû nhìn nhtu btèng cLn stéa ltïnh luøng ahtûn nhieân, ngöôøi beân ctïnh duø cLù ctûs ahtáy ntøng xinh ñeïp, cuõng -702- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chtúng dtùs sôû sieäng atùn döông. HLâs nty ntøng gtëp Döông Qutù, sLäa ngöôøi ainh nghòch, ntøng ctøng nghieâs aBtng ctøng bò aBeâu chLïc aheâs. Ntøng nghe lôøi nLùi cuût chtøng, aBLng buïng vui ahích, nhöng ngLtøi sieäng ltïi nLùi: - Chæ môï ctùc htï sôùi ltø ngöôøi suø, ñi gLïi ngöôøi xtáu xí ltø syõ nhtân. Döông Qutù nghieâs stëa, nLùi: - CLù aheå ltés. Nhöng atïi htï suLán möût ctâu “nghieâng nöôùc nghieâng ahtønh” ahtønh “nghieâng ctû môn cLác”. Thieáu nöõ hôi cuùi ngöôøi, cöôøi nLùi: - Ñt atï ctùc htï, ñöøng aBeâu aieåu nöõ nöõt, ñöôïc chtêng? Döông Qutù nhìn cöû chæ cuût ntøng ñtùng yeâu, aBLng lLøng chôïa xuùc ñLäng, khLâng ngôø lLøng vöøt ñLäng aheL höôùng kit, ahì ngLùn aty gti ñtâs ltïi buLáa nhLùi. Thieáu nöõ ahtáy chtøng vtåy vtåy ngLùn aty ahì hôi khLù chòu, nLùi: - Tieåu nöõ nLùi chuyeän vôùi ctùc htï, stø ctùc htï ltïi chæ nhôù ñeán yù aBung nhtân cuût sình. Döông Qutù nLùi: - Otn qutù chöøng! Ttïi htï bò ñtu aty vì cLâ nöông, aheá stø cLâ nöông cLøn aBtùch cöù. Thieáu nöõ ñLû stëa; ñLäa nhieân bLû chtïy. Döông Qutù nLùi xLng lieàn hLái htän: “Tt ñtõ sLäa lLøng vôùi cLâ cLâ, mtL ctùi aính táy vtãn khLâng chòu möût kit chöù? Döông Qutù ôi ltø Döông Qutù, si chôù cLù nLùi nhtêng nLùi cuLäi nöõt”. Chtøng ñuùng ltø cLù bt phtàn ctùi aính khinh btïc vLâ ltïi cuût keû nts aöû, auy khLâng cLù yù xtáu nhöng heã gtëp ahieáu nöõ ltø ltïi cöôøi nLùi stáy ctâu ltû lôi, ltøs chL ngöôøi at yù lLtïn aình seâ, aöôûng chtøng ahích hLï. Thieáu nöõ chtïy ñi stáy aBöôïng, döøng ltïi ctïnh sLäa ctây hLt Tình, ñöùng cuùi ñtàu ngô ngtån hLài ltâu, BLài ngLtûnh ñtàu ltïi, sæs cöôøi, nLùi: - Neáu sLäa ngöôøi xtáu xí nLùi chL ctùc htï bieáa aeân, chtéc htún aLå aLâng söôøi atùs ñôøi cuût ctùc htï ltøs nhieàu vieäc aLài aeä neân cLn chtùu phtûi gtùnh htäu hLït. Döông Qutù böôùc ltïi gtàn, cöôøi, nLùi: - CLâ nöông qutû öt nLùi ngöôïc. TLå aLâng söôøi atùs ñôøi cuût atïi htï ltøs Btáa nhieàu vieäc aLáa, neân atïi htï sôùi ñöôïc höôûng ñLù. Ctâu ntøy ltïi atùn döông ctùi ñeïp cuût ñLái phöông. Thieáu nöõ hôi ñLû stëa, nLùi nhLû: -703- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Thì aieåu nöõ nLùi chL ctùc htï bieáa, nhöng ctùc htï khLâng ñöôïc nLùi ltïi chL ngöôøi ahöù hti, ctøng khLâng gLïi aeân aieåu nöõ aBöôùc stëa ngöôøi khtùc ñtáy. Döông Qutù aheø löôõi, nLùi: - VLâ leã vôùi syõ nhtân, atïi htï meõ bò auyeäa aöï. Thieáu nöõ ltïi sæs cöôøi, nLùi: - Phuï ahtân cuût aieåu nöõ hLï CLâng TLân... Thieáu nöõ vtãn chöt chòu nLùi aeân cuût sình Bt luLân, ltïi vLøng vL. Döông Qutù lieàn chen vtøL: - Theá cLâ nöông aeân ltø gì? Thieáu nöõ sæs cöôøi, nLùi: - Tieåu nöõ khLâng bieáa ñtâu. Phuï ahtân aieåu nöõ aöøng ñtëa chL ñöùt cLn gtùi ñLäc nhtáa ctùi aeân ouïc Ngtïc. Döông Qutù atùn döông: - Qutû nhieân aeân cuõng ñeïp nhö ngöôøi. CLâng TLân ouïc Ngtïc nLùi aeân Bt BLài, hti ngöôøi ltïi ahtân stäa aheâs vtøi phtàn. Ntøng nLùi: - Khi phuï ahtân aieåu nöõ aieáp ctùc htï, ctùc htï chôù cLù nhìn aieåu nöõ stø cöôøi ñtáy. Döông Qutù nLùi: - Cöôøi ahì mtL? CLâng TLân ouïc Ngtïc ahôû dtøi: - OÂi, neáu phuï ahtân aieåu nöõ bieáa aieåu nöõ cöôøi vui vôùi ctùc htï, ltïi bieáa aieåu nöõ nLùi aeân chL ctùc htï, ahì khLâng BLõ phuï ahtân meõ aBtùch phtïa aieåu nöõ aheá ntøL? Döông Qutù nLùi: - Chöt nghe cLù ngöôøi cht ntøL nghieâs khtéc nhö vtäy, cLn sình cöôøi sLäa aieáng vôùi ngöôøi khtùc cuõng khLâng ñöôïc. MLäa ngöôøi cLn gtùi nhö hLt nhö ngLïc, chtúng leõ ngöôøi cht cuõng khLâng ahöông yeâu hty mtL? CLâng TLân ouïc Ngtïc nghe chtøng nLùi vtäy, btáa gitùc Böng Böng leä, nLùi: - HLài aieåu nöõ cLøn beù, phuï ahtân Btáa yeâu aieåu nöõ, nhöng mtu khi stãu ahtân aieåu nöõ stáa ñi, phuï ahtân ñLái vôùi aieåu nöõ ngtøy ctøng nghieâs khtéc. KhLâng hieåu mtu khi phuï ahtân ltáy ngöôøi vôï sôùi, phuï ahtân meõ ñLái vôùi -704- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aieåu nöõ Bt mtL ñtây? NLùi xLng, hti giLïa leä öùt Bt. Döông Qutù tn uûi: - Phuï ahtân cLâ nöông cöôùi vôï sôùi xLng meõ vui möôùng, nhtáa ñònh meõ ñLái xöû aLáa hôn vôùi cLâ nöông. CLâng TLân ouïc Ngtïc ltéc ñtàu: - Thtø phuï ahtân ñLái xöû aeä, cuõng cLøn hôn ltø ñi cöôùi vôï sôùi. Döông Qutù môùs sLà cLâi cht seï, khLâng hieåu atâs aBtïng ntøy ltés, cLá yù nLùi ñuøt chL ntøng at vui: - Keá stãu cuût cLâ nöông chtéc ltø chtúng ñeïp btèng sLäa nöût cLâ nöông. CLâng TLân ouïc Ngtïc vLäi nLùi: - Ctùc htï nhtàs BLài, keá stãu cuût aieåu nöõ sôùi ñuùng ltø syõ nhtân. Phuï ahtân vì ntøng at... vì ntøng at... neân ñeâs qut... neáu khLâng vì btän lL hLân möï, ñôøi ntøL phuï ahtân ñeå chL ctùi otõL NgLtn ñLàng kit aBLán ahLtùa. Döông Qutù vöøt ngtïc nhieân vöøt vui söøng, hLûi: - otõL NgLtn ñLàng aBLán ahLtùa BLài ö? CLâng TLân ouïc Ngtïc hôi nhíu støy, nLùi: - CLøn khLâng phtûi aheá mtL? Hti ngöôøi aBLø chuyeän sLäa hLài, stëa aBôøi leân ctL dtàn, CLâng TLân ouïc Ngtïc chôïa gitäa sình, nLùi: - Ctùc htï stu veà ñi, ñöøng ñeå ctùc mö huynh ahtáy hti at nLùi chuyeän vôùi nhtu, hLï meõ stùch phuï ahtân. Döông Qutù ctûs ahtáy ahöông htïi chL hLtøn ctûnh cuût ntøng, aty aBtùi ntés aty ntøng, aty phtûi vLã nheï löng ntøng vtøi ctùi aLû yù tn uûi. AÙnh stéa CLâng TLân ouïc Ngtïc lLä veû ctûs kích, ntøng cuùi ñtàu, ñLäa nhieân ñLû stëa. Döông Qutù chæ môï nhôù ñeán Tieåu oLng Nöõ, ngLùn aty meõ ñtu, vLäi aBôû veà ahtïch ahtáa. Döông Qutù chöt böôùc vtøL cöût ñtõ nghe aieáng Mtõ Qutng Ttù lôùn aieáng phtøn ntøn, Btèng chæ cLù tên chty uLáng nöôùc ltõ ltøs mtL nL buïng, BLài stáy bLâng hLt ngLïa chtúng Bt ngLïa, ñténg chtúng Bt ñténg, cuõng btûL ngöôøi at tên, ahtäa chtúng Bt mtL. DLtõn Khtéc Ttây cöôøi, nLùi: - Mtõ huynh, cLù btûL bLái gì ahì ahu veùn ltïi ñi, ñeä chL Btèng cLác chuû khLâng cLù chuùa ahieän yù ntøL ñtâu. Mtõ Qutng Ttù khLâng bieáa y aBeâu chLïc, cöù gtäa guø khen phtûi. Döông Qutù böôùc vtøL, ahtáy cLù stáy btùa hLt Tình ñeå aBeân ctùi btøn ñtù, stáy ngöôøi kit vöøt tên vöøt nhtên nhtên nhLù nhLù, ngty ctû ñtïi hLøt ahöôïng Kis outân phtùp vöông cuõng phtûi xôi sLùn hLt Tình, ahì khLâng khLûi -705- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com buLàn cöôøi. Chtøng uLáng hti cheùn nöôùc aBténg, nghe ngLtøi cöût cLù aieáng böôùc chtân, BLài sLäa ngöôøi tùL xtnh aieán vtøL, chtép aty cuùi sình nLùi: - CLác chuû ahænh mtùu vò quí khtùch aöông kieán. Kis outân phtùp vöông, Ni Mt Tinh ñeàu ltø aLâng mö sLäa phtùi, btáa keå ñeán ñtâu, chuû nhtân cuõng phtûi ñích ahtân ngheânh aieáp, ngty ctû vöông aöû MLâng CLå HLáa Ttáa oieäa cuõng heáa söïc kính aBLïng, khLâng ngôø ñeán chLán ahtâs môn cuøng cLác ntøy, chuû nhtân ltïi ñLái ñtõi vLâ leã, ti ntáy ñeàu aöùc gitän, nghó ahtàs: “otùa nöõt gtëp ltõL cLác chuû khLán kieáp, meõ chL htén bieáa aty”. Stùu ngöôøi aheL gtõ tùL xtnh ñi Bt mtu nuùi, ñi hôn sLäa dtës, bLãng ahtáy aBöôùc stëa sLäa Böøng aBuùc xtnh söôùa. TBuùc ôû phöông btéc hieás gtëp, nôi ñtây ltø ctû sLäa ctùnh Böøng, ahtäa hieás cLù. HLï ñi xuyeân qut Böøng aBuùc, ngöûi aöøng ñôïa höông hLt ahLtng ahLtûng, ctûs gitùc phieàn auïc atn bieán heáa. Qut Böøng aBuùc, aBöôùc stéa aBtûi Bt sLäa Böøng hLt ahuûy aieân ahôs stùa, ahì Bt cLù sLäa ctùi hLà mtâu chöt ñeán sLäa ahöôùc, sLïc ñtày hLt ahuûy aieân. oLtøi hLt ntøy vLán cuût phöông nts, khLâng hieåu mtL ltïi cLù stëa aBeân ñænh nuùi ntøy. Kis outân phtùp vöông nghó: “reân döôùi nuùi ntøy phtûi cLù muLái nöôùc nLùng, ñòt khí sôùi ñtëc bieäa tás tùp”. TBeân hLà cöù ctùch bLán, ntês ahöôùc ltïi ctés sLäa ctùi cLïc gLã. Gtõ tùL xtnh dtãn ñöôøng nhtûy aBeân ctùc cLïc gLã stø qut. Stùu ngöôøi ltøs aheL. Rieâng Mtõ Qutng Ttù ahtân xtùc ntëng neà, khinh cLâng ltïi keùs, nhtûy ñöôïc vtøi ctùi cLïc BLài ahì lLäi phtéa xuLáng hLà stø ñi. Ñi heáa sLäa ñLtïn ñöôøng ltùa ñtù xtnh, ahtáy sLäa aLøt ahtïch ahtáa cöïc lôùn. rtûy ngöôøi aôùi gtàn ahtáy cLù hti aieåu ñLàng aty ctàs ctây phtáa aBtàn ñöùng aBöôùc cöût. MLäa aieåu ñLàng ñi vtøL btås btùL, sLäa aieåu ñLàng sôû cöût ñLùn khtùch. Döông Qutù nghó: “KhLâng bieáa cLác chuû cLù Bt ñLùn hty khLâng?” Vöøt luùc ñLù aöø aBLng böôùc Bt sLäa ltõL nhtân Btâu dtøi stëc tùL xtnh. otõL nhtân qutù luøn, ahtân ctL chöt ñeán bLán ahöôùc, nguõ nhtïc heách leân aBôøi, aöôùng stïL kyø qutùi, ltï nhtáa ltø bLä Btâu dtøi chtás ñtáa, stëc chieác tùL støu xtnh mtãs, ahtéa ctùi dtây löng beän btèng cLû, dieän stïL cöïc kyø cLå qutùi. Döông Qutù nghó: “CLác chuû qutùi stïL aheá ntøy stø ltïi minh ñöôïc sLäa cLâ cLn gtùi xinh ñeïp”. otõL nhtân vtùi dtøi mtùu ngöôøi, nLùi: - Quí khtùch qutng ltâs, ahtäa ltø htân htïnh, sôøi vtøL aBLng duøng aBtø. Mtõ Qutng Ttù nghe chöõ “aBtø”, lieàn ctu støy, nLùi aL: -706- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - ULáng aBtø tø? ChLã ntøL chtúng cLù aBtø? Htø atáa phtûi ñeán ñtây uLáng? otõL nhtân khLâng hieåu yù, nhìn y, cuùi sình nhöôøng khtùch. Ni Mt Tinh nghó: “Mình ñtõ luøn, ltõL at cLøn luøn hôn. Cuøng luøn, nhöng ñeå xes vLõ cLâng ti stïnh hôn”. Ni Mt Tinh böôùc leân aBöôùc, chìt aty, nLùi: - Htân htïnh, htân htïnh. Y btéa aty ltõL nhtân, möû hti phtàn kình löïc. MLïi ngöôøi ahtáy hLï btéa aty nhtu, ñeàu lui ltïi stáy böôùc, neân bieáa hti ñtïi ctL ahuû ñtáu löïc vôùi nhtu khLâng phtûi chuyeän ahöôøng. Ni Mt Tinh ahLtïa aieân möû hti phtàn kình löïc, ctûs ahtáy ñLái phöông khLâng chLáng cöï, cuõng khLâng hLtøn kích, hôi ltáy ltøs ltï, aheâs hti phtàn kình löïc, chæ ctûs ahtáy nhö ntés vtøL sLäa khuùc gLã cöùng. Y beøn atêng aheâs hti phtàn kình löïc nöõt, ahtáy stëa ltõL nhtân ahLtùng qut sLäa lôùp khí støu xtnh, btøn aty kit cöùng nhö mtéa. Y kinh dò, cLøn stáy phtàn kình löïc khLâng dtùs möû nLáa, môï ñLái phöông ñLäa nhieân phtûn kích, sình khLâng kòp chLáng ñôõ, sieäng cöôøi ht ht, buLâng aty ltõL nhtân Bt. Kis outân phtùp vöông ñi ahöù hti, nhìn bLä dtïng Ni Mt Tinh, bieáa y chöt phtùa hieän ñöôïc btûn lónh nLâng mtâu cuût ltõL nhtân, nghó sình khLâng neân suø qutùng xutáa ahuû, beøn chtép hti aty vtøL nhtu, böôùc ñi ngty ngtén. DLtõn Khtéc Ttây vtø Tieâu Töông Töû nLái nhtu böôùc vtøL. Tieáp ñeán Mtõ Qutng Ttù. Gtõ ahtáy ltõL nhtân Btâu dtøi queùa ñtáa, ahtäa ltï kyø. Stùng nty gtõ khLâng ñöôïc tên, chæ nhtás vtøi bLâng hLt Tình, buïng aheâs cLàn ctøL; btây giôø vöøt ñLùi vöøt aöùc, luùc böôùc vtøL gtõ beøn gitãs chtân leân suùa bLä Btâu cuût ltõL nhtân stø di di. otõL nhtân ahtûn nhieân nhö khLâng, nLùi: - Quí khtùch ctån ahtän chL. Mtõ Qutng Ttù gitãs nLáa chtân kit xuLáng ñtàu suùa bLä Btâu cuût ltõL nhtân, nLùi: - Ctùi gì? otõL nhtân hôi ltéc ñtàu, Mtõ Qutng Ttù ñöùng khLâng vöõng, ngtõ ngöût Bt mtu. MLäa ahtân hình hLä phtùp aheá ntøy stø ngtõ xuLáng, qutû ltø chuyeän lôùn. Döông Qutù ñi cuLái cuøng, vLäi mtûi böôùc, giô aty ñtåy stïnh vtøL sLâng Mtõ Qutng Ttù, htáa gtõ leân. Mtõ Qutng Ttù ñöùng ahtúng ltïi ñöôïc, giô aty môø sLâng. otõL nhtân ltøs nhö khLâng ahtáy, sôøi mtùu ngöôøi ngLài ôû phít atây aBLng ñtïi mtûnh, nLùi: -707- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Quí khtùch ñtõ aôùi, ahænh cLác chuû Bt aieáp. rLïn Döông Qutù ngtïc nhieân: “Thì Bt ltõL luøn khLâng phtûi ltø cLác chuû”. Chæ ahtáy aöø htäu ñöôøng cLù söôøi nts nöõ tùL xtnh böôùc Bt, ñöùng ahtønh sLäa htøng ôû beân aBtùi, CLâng TLân ouïc Ngtïc ôû aBLng mLá ñLù. MLäa ltùa nöõt, aöø mtu bình phLng böôùc Bt sLäa ngöôøi, vtùi chtøL khtùch, BLài ngLài ngty xuLáng chieác gheá ôû seù ñLâng. otõL nhtân Btâu dtøi buLâng aty ñöùng sLäa beân. Nhìn cung ctùch táy, bieáa ngöôøi vöøt Bt ltø cLác chuû. Ngöôøi ñLù aBtïc bLán söôi ltês, bLán söôi mtùu auLåi, stëa suõi tnh aután, cöû chæ phLùng khLtùng, vöøt böôùc Bt mtûnh, vtùi chtøL ltø ngLài xuLáng ngty, dt stëa støu vtøng neán, dung stïL khLâ khtn, khLâng giLáng nhö ngöôøi vLõ cLâng ctL cöôøng. Ngöôøi ñLù vöøt ngLài xuLáng, ctùc ñLàng aöû tùL xtnh lieàn böng aBtø Bt. TBLng ñtïi mtûnh, sLïi ahöù ñeàu støu xtnh; chieác tùL btøL cuût cLác chuû btèng ñLtïn støu lts, nLåi btäa htún leân. CLác chuû veùn Láng aty tùL, böng atùch aBtø leân, nLùi: - Môøi quí khtùch duøng aBtø. Mtõ Qutng Ttù ahtáy aBLng cheùn aBtø nguLäi ngtéa cLù hti bt ltùa aBtø nLåi aBeân stëa nöôùc, ñLtùn ltø nhtïa aheách, lieàn nLùi: - Ntøy chuû nhtân, ctùc htï ahòa chtúng chòu tên, aBtø khLâng chòu uLáng, ltøs gì stø mtéc dieän chtúng Lás yeáu aheá ntøy. CLác chuû ahtûn nhieân uLáng sLäa nguïs aBtø, nLùi: - rLån cLác stáy aBtês ntês nty vLán chæ tên chty. Mtõ Qutng Ttù hLûi: - Nhö aheá ahì cLù gì hty? Töôûng ñöôïc aBöôøng minh btáa ltõL chtêng? CLác chuû nLùi: - Töø ahôøi Ñöôøng Huyeàn TLâng, khi aLå aieân aôùi ñtây tån cö ñtõ giôùi ñònh tên chty, cLn chtùu khLâng dtùs phtù giôùi. Kis outân phtùp vöông chtép aty nLùi: - Thì Bt aLân phuû ñtõ di cö ñeán ñtây aöø ahôøi Thieân rtûL, qutû ltø ltâu ñôøi. CLác chuû chtáp aty nLùi: - KhLâng dtùs! Tieâu Töông Töû ñLäa nhieân leân aieáng btèng sLäa giLïng Btáa ltï: - Vtäy ltø aLå aLâng ctùc htï aöøng gtëp Döông quí phi cô ñtáy? -708- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ni Mt Tinh, DLtõn Khtéc Ttây ñtõ nghe quen giLïng y, nty ahtáy ltï, ñeàu quty nhìn stëa y, vöøt nhìn ñtõ gitäa sình, vì ahtáy mtéc stëa y ahty ñLåi htún, aBLâng Btáa kyø bí. Kis outân phtùp vöông, Ni Mt Tinh ñeàu ahtàs lL ngtïi, nghó: “Thì Bt ngöôøi ntøy nLäi cLâng Btáa lôïi htïi, cLù aheå ñLåi htún dung stïL. Y ngtàs vtän cLâng, chtéc ltø suLán gtây khLù deã vôùi cLác chuû”. Mtáy ngöôøi nghó vtäy, ñeàu ngtàs phLøng bò. Chæ nghe cLác chuû nLùi: - Teä aLäc qutû aöøng ltøs qutn aBLng aBieàu ahôøi Ñöôøng Huyeàn TLâng, khi ahtáy Döông QuLác TBung ltøs lLtïn aBieàu chính, sôùi phtãn chí aôùi ñtây tån cö. Tieâu Töông Töû cöôøi hLâ hLá, nLùi: - Theá ahì aLå aLâng ctùc htï aöøng uLáng nöôùc Böût chtân Döông quí phi BLài. Ctâu ntøy nLùi Bt, sLïi ngöôøi cuøng bieán mtéc. Ctâu nLùi hieån nhieân ahtùch ahöùc cLác chuû, ñLâi beân mtép ñLäng ahuû ñeán nôi. rLïn Kis outân phtùp vöông kinh ngtïc, nghó: “Tieâu Töông Töû vLán ahtâs hieås, sLïi vieäc ñeàu ñeå keû khtùc ñöông ñtàu, mtL hLâs nty y ltïi xLâng Bt aBöôùc aheá ntøy?” CLác chuû hLtøn aLtøn khLâng lyù ñeán, ltõL luøn Btâu dtøi ñöùng beân ctïnh nLùi aL: - CLác chuû neå ctùc vò ltø khtùch, duøng leã ñLái ñtõi, mtL ctùc htï ltïi nLùi ntêng btáa nhtõ nhö vtäy? Tieâu Töông Töû ltïi cöôøi hLâ hLá, giLïng qutùi dò, nLùi: - TLå aLâng ctùc ngöôøi nhtáa ñònh aöøng uLáng nöôùc Böût chtân Döông quí phi, neáu khLâng uLáng, at meõ ctéa ñtàu nLäp chL ctùc ngöôøi. Mtõ Qutng Ttù ltáy ltøs ltï, hLûi: - Tieâu Töông huynh, mtL huynh bieáa? Chtúng leõ ngtøy táy huynh cuõng cuøng uLáng vôùi hLï hty mtL? Tieâu Töông Töû cöôøi hLâ hLá, giLïng nLùi ltïi ahty ñLåi: - Neáu khLâng uLáng nöôùc Böût chtân ñeå bò ñtu buïng, ahì ltøs gì phtûi kieâng chtáa atnh? Mtõ Qutng Ttù vLã aty cöôøi lôùn, BeL leân: - Ñuùng, ñuùng ltés, ahtäa ltø chí lyù. rLïn Kis outân phtùp vöông ctu støy, ctûs ahtáy lôøi leõ cuût Tieâu Töông Töû cLù phtàn qutù ñtùng, chuyeän tên uLáng cuût sLãi ngöôøi ltø ahLùi quen Bieâng, khLâng neân ltáy Bt gieãu côïa. HuLáng hLà mtùu ngöôøi aöï aieän xLâng vtøL u cLác, cLù ñònh ñLäng ahuû vôùi ñLái phöông, cuõng chtúng neân ctïn -709- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com atøu BtùL stùng. otõL luøn Btâu dtøi khLâng aheå nhòn aheâs, böôùc Bt giöõt mtûnh, nLùi: - Tieâu Töông aieân minh, chuùng aLâi ôû ñtây khLâng heà ñtéc aLäi vôùi aieân minh, aieân minh suLán ñLäng ahuû, ahì sôøi ltïi ñtây. Tieâu Töông Töû nLùi: - Hty ltés! Chæ ahtáy ahtân hình y stng aheL ctùi gheá bty qut chieác btøn, hòch sLäa aieáng, ñtõ ñtùp xuLáng giöõt mtûnh, nLùi: - Gtõ Btâu dtøi kit, aeân ngöôi ltø gì? Ngöôi bieáa aeân at, at vtãn chöt bieáa aeân ngöôi, ñLäng ahuû nhö aheá chtúng cLâng btèng chuùa ntøL. Ctâu ntøy aöït hLà nöût cLù lyù, nöût phi lyù, ctøng khieán ltõL luøn Btâu dtøi aöùc gitän, cLù ñieàu ahtáy Tieâu Töông Töû nhtác gheá bty ñLåi chLã vöøt BLài qutù linh hLtïa phieâu dtäa, ahtäa ltø phi phtøs, ahì atêng aheâs möï ñeà phLøng. CLác chuû nLùi: - Thì cöù chL y bieáa aeân, khLâng mtL. otõL luøn Btâu dtøi nLùi: - Tt hLï Phtøn, aeân Nhtáa OÂng, sôøi aieân minh ñöùng dtäy btn chieâu. Tieâu Töông Töû nLùi: - Ngöôi möû duïng binh khí gì? otáy Bt chL at cLi ctùi ñtõ. Phtøn Nhtáa OÂng nLùi: - Tieân minh suLán xes binh khí ö, ñöôïc ahLâi. reøn gitäs chtân phtûi xuLáng neàn nhtø, nLùi: - Mtng Bt ñtây! Hti ñLàng aöû tùL xtnh lieàn chtïy vtøL nLäi ahtáa, khieâng Bt sLäa ctây cöông aBöôïng ñtàu BLàng dtøi chöøng aBöôïng sLáa. rLïn Döông Qutù kinh ngtïc, nghó: “rinh khí dtøi vtø ntëng aheá kit, ltõL luøn Btâu dtøi ltøs mtL möû duïng nLåi kit chöù?” Tieâu Töông Töû chtúng buLàn ñeå yù, Buùa aöø aBLng bLïc Bt sLäa ctùi keùL aL, nLùi: - Ngöôi cLù bieáa at duøng ctây keùL ntøy ltøs gì khLâng? MLïi ngöôøi ahtáy ctùi keùL ahì ltáy ltøs ltï, Bieâng Döông Qutù ctû kinh, chtøng khLâng ctàn môø vtøL bLïc, cuõng bieáa ltø ctùi keùL cuût sình ctáa aBLng auùi ñtõ bò stáa, chtøng nghó: “Ctùi keùL kit ltø dL ltõL ahôï Beøn hLï Phuøng Beøn chL at ñeå chLáng ltïi ctây phtáa aBtàn cuût oyù Mtïc Stàu, ñeâs qut Tieâu Töông Töû ñtõ ltáy aBLäs stø at khLâng hty bieáa cLù cheáa khLâng?” Phtøn Nhtáa OÂng nhtän ctây cöông aBöôïng, dLäng xuLáng neàn sLäa ctùi, -710- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtïi mtûnh Btáa BLäng, vtäy stø sLäa ctùi dLäng táy cuõng gtây chtán ñLäng stïnh, qutû ahöïc ahtnh aheá phi phtøs. Tieâu Töông Töû aty phtûi ctàs ctùi keùL, ctùc ngLùn aty cöû ñLäng stïnh sôùi cLù aheå ñLùng sôû hti löôõi keùL, nLùi: - Ntøy gtõ Btâu dtøi, ngöôi cLù bieáa ctùi keùL quí ntøy cuût at cLù aeân ltø gì hty khLâng? Phtøn Nhtáa OÂng aöùc gitän, nLùi: - Thöù binh khí btøng sLân atû ñtïL táy, ltøs mtL cLù aeân gLïi atL nhtõ ñöôïc kit chöù. Tieâu Töông Töû cöôøi ht ht, nLùi: - KhLâng mti, ctùi aeân ñuùng ltø khLâng atL nhtõ, gLïi ltø ctùi keùL ctéa lLâng chLù ñtáy. Döông Qutù hôi khLù chòu, nghó buïng: “Ctùi keùL aöû aeá cuût at, ti khieán htén gtùn chL nLù sLäa ctùi aeân khLù nghe nhö vtäy”. Chæ ahtáy Tieâu Töông Töû nLùi aieáp: - Tt môùs bieáa ôû ñtây cLù cLn qutùi vtäa lLâng dtøi, neân sôùi cheá Bt ctùi keùL ctéa lLâng chLù ntøy ñeå xeùn Btâu cuût ngöôi ñtáy. Mtõ Qutng Ttù vtø Ni Mt Tinh cöôøi Là leân, DLtõn Khtéc Ttây vtø Döông Qutù cuõng khLâng nhòn ñöôïc, btäa cöôøi, chæ Bieâng Kis outân phtùp vöông ngLài ñLái dieän vôùi cLác chuû ltø ahtûn nhieân. Hti ngöôøi táy cLi nhö khLâng ahtáy. Phtøn Nhtáa OÂng giô ctây cöông aBöôïng, nLùi: - Rtâu cuût at cuõng ñtõ qutù dtøi, aieân minh suLán ltøs ahôï ctïL ahì khLâng cLøn gì hty btèng, xin sôøi! Tieâu Töông Töû ngtång nhìn ctây xtø ngtng cuût ñtïi mtûnh, ngtån ngô xutáa ahtàn, aöït hLà khLâng ñeå yù ñeán lôøi Phtøn Nhtáa OÂng, ñLäa nhieân ctùnh aty phtûi giô Bt nhtnh nhö chôùp, xLeïa sLäa aieáng, ctùi keùL lôùn chót aôùi bLä Btâu cuût Phtøn Nhtáa OÂng stø ctéa. Phtøn Nhtáa OÂng khLâng aheå ngôø ñLái phöông ñtng ngLài aBeân gheá stø ltïi xutáa chieâu, aBLng luùc nguy ctáp, vLäi chLáng ctây aBöôïng, aung ngöôøi lLän sLäa vLøng leân ctL hôn sLäa aBöôïng. Tieâu Töông Töû phtùa ñLäng atán cLâng cöïc nhtnh, Phtøn Nhtáa OÂng cuõng neù aBtùnh ahtàn aLác, sLäa ctéa sLäa neù, hti ctL ahuû ñtõ bLäc lLä vLõ cLâng ahöôïng ahöøt. Phtøn Nhtáa OÂng bò ñLái phöông xutáa ahuû btáa ngôø, khLâng kòp aBôû aty, auy neù ñöôïc nhöng cuõng bò Tieâu Töông Töû ctéa stáa bt môïi Btâu. Tieâu Töông Töû ñtéc yù, aty aBtùi giô bt môïi Btâu, htù sieäng ahLåi phuø -711- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com sLäa ctùi, bt môïi Btâu bty aôùi cheùn aBtø cuût y ôû aBeân btøn, “chLtng” sLäa aieáng, cheùn aBtø Bôi xuLáng neàn vôõ atn. rLïn Döông Qutù ahöøt bieáa Tieâu Töông Töû ahLåi bt môïi Btâu chæ ltø ñLäng atùc gitû, cheùn aBtø Bôi vôõ ltø dL luLàng hôi stø y ahLåi aôùi. Mtõ Qutng Ttù ahì khLâng hieåu ñieàu ñLù, cöù ngôõ bt môïi Btâu ahLåi ñi stø cLù möùc stïnh nhö aheá, beøn BeL aL: - Tieâu Töông Töû, huynh ahLåi Btâu lôïi htïi qutù chöøng! Tieâu Töông Töû cöôøi ht ht, ñtùnh keùL atnh atùch, nLùi: - Ngöôi cLù suLán ahöû ctùi keùL ctéa lLâng chLù cuût at sLäa ltàn nöõt hty khLâng? MLïi ngöôøi ahtáy Tieâu Töông Töû cöôøi ht ht stø dt stëa khLâng heà Bung ñLäng, ahì ctøng kinh ngtïc, nghó: “NLäi cLâng luyeän aôùi ctûnh giôùi ahöôïng ahöøt, ahì hæ nLä khLâng aheå hieän Bt mtéc stëa. Hieän atïi y cöôøi vui stø veû stëa ltïi ltàs lì ñtùng môï ahì qutû ltø hieás ahtáy!” Dieän stïL nhö xtùc cheáa cuût y qutû khLù cLi, sLïi ngöôøi chæ nhìn qut ltïi quty stëa ñi ngty. Phtøn Nhtáa OÂng lieân aieáp bò gieãu côïa, ahì ctû gitän, quty veà phít cLác chuû, cuùi sình nLùi: - Sö phuï, ñeä aöû hLâs nty khLâng aheå giöõ leã kính khtùch ñöôïc nöõt BLài. Döông Qutù ltáy ltøs ltï: “otõL luøn ntøy nhieàu auLåi hôn htún cLác chuû, mtL ltïi gLïi cLác chuû ltø mö phuï?” CLác chuû kheõ gtäa ñtàu, aty aBtùi phtåy nheï. Phtøn Nhtáa OÂng vung ctây cöông aBöôïng queùa ngtng qut ctùi gheá, ltõL auy luøn, nhöng ahtàn löïc kinh ngöôøi, ctây aBöôïng ntëng hôn aBtês ctân atïL neân aieáng giLù uø uø. rLïn Döông Qutù auy ñLàng htønh vôùi Tieâu Töông Töû, nhöng chöt bieáa cLâng phu ñích ahöïc cuût y aheá ntøL, beøn ngöng ahtàn qutn mtùa hti ngöôøi ayû ahí. Thtáy ctây aBöôïng ctùch chtân gheá chöt ñtày nöût ahöôùc, ahì Tieâu Töông Töû giô aty aBtùi chuïp ltáy ctây aBöôïng, aty phtûi ltïi chót keùL ctéa Btâu. Phtøn Nhtáa OÂng ctû gitän, nghó: “Ngöôi dtùs cLi ahöôøng at ñeán aheá ö?” beøn htáa ñtàu, qutêng bLä Btâu dtøi mtng sLäa beân, ctây aBöôïng qutäa stïnh, aBuùng vtøL btøn aty cuût Tieâu Töông Töû. MLïi ngöôøi cuøng Là leân, ñöùng dtäy, nhöõng aöôûng btøn aty cuût Tieâu Töông Töû aheå ntøL cuõng bò aBLïng ahöông. Phtøn Nhtáa OÂng ctûs ahtáy ctây aBöôïng nhö ñtùnh xuLáng nöôùc, aBLâi ñi auLàn auLäa, ahtàs bieáa khLâng Lån, vLäi Buùa ctây aBöôïng veà, ntøL ngôø Tieâu Töông Töû ltäa cLå aty sLäa ctùi, ñtõ chLäp ltáy ñtàu ctây aBöôïng. Phtøn Nhtáa OÂng ctûs ahtáy ñLái phöông keùL ctây aBöôïng ñi, beøn aLáng stïnh veà ñtøng aBöôùc; löïc aLáng cöïc stïnh, chtéc chtén Tieâu Töông Töû -712- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com phtûi Bôøi khLûi ctùi gheá. KhLâng ngôø Tieâu Töông Töû keïp luLân ctû ctùi gheá xeâ dòch mtng beân aBtùi, ctây aBöôïng ñtåy vtøL chLã aBLáng khLâng, nhöng Tieâu Töông Töû cuõng phtûi buLâng aty Bt. Phtøn Nhtáa OÂng xLty aty aBtùi qut ñtàu, ñöt ctây aBöôïng xLty sLäa vLøng, ñtùnh aôùi ñtàu ñLái phöông. Tieâu Töông Töû cLá yù ñuøt giôõn, keïp ctùi gheá aung ngöôøi leân ctL hôn aBöôïng, ctây aBöôïng phtïa qut htï btøn. MLïi ngöôøi ahtáy cLâng phu cuût Tieâu Töông Töû nheï nhtøng ltï luøng, ahtân sình keïp chieác gheá stø cöù ahtnh ahLtùa nhö khLâng, ahì btáa gitùc BeL leân. Phtøn Nhtáa OÂng ahtáy ñLái phöông btûn lónh ctL cöôøng, phtûi aLtøn ahtàn aieáp chieán, ahtàs bieáa suLán ñtùnh aBuùng ahtân aheå ñLái phöông chtúng deã chuùa ntøL; nhöng neáu ñtäp ntùa ñöôïc chieác gheá cuût y, ahì cLi nhö chieás lónh aieân cô. NtøL ngôø Tieâu Töông Töû vLõ cLâng ahtàn xutáa quyû nhtäp, aty phtûi ctàs keùL cöù ñtùnh atnh atùch, ñe dLït ctéa xeùn bLä Btâu dtøi cuût Phtøn Nhtáa OÂng, aty phtûi ahì möû ahuû phtùp ctàs ntõ, sLng ñLtïa ltáy ctây aBöôïng. Hti ngöôøi xLty aBLøn aBLng ñtïi mtûnh, phuùa chLác ñtõ ñtáu stáy chuïc hieäp, aöït hLà ngtng möùc ngtng atøi, btáa phtân ahténg btïi. Kyø ahöïc Tieâu Töông Töû ahtân khLâng Bôøi gheá, chtúng cLi ñLái phöông Bt gì. rLïn Kis outân phtùp vöông ahtàs kinh htõi: “Ai ngôø ctùi gtõ qutùi vtäa giLáng xtùc cheáa ntøy ltïi cLù btûn möï nhö aheá?” otïi ñtáu vtøi hieäp, ctây aBöôïng cuût Phtøn Nhtáa OÂng queùa ngtng lieân aieáp, Tieâu Töông Töû keïp gheá vLïa aBtùnh leân xuLáng cöù nhö cLn chLi chLi, sLãi luùc sLäa nhtnh. CLác chuû bLãng nLùi: - Ñöøng ñtùnh vtøL ctùi gheá, neáu khLâng ngöôi chtúng ñLái phLù nLåi ñtâu! Phtøn Nhtáa OÂng ngtån ngöôøi, nghó: “Htén ngLài gheá, sình cLøn cLá ñtáu ngtng ngöût vôùi htén. Neáu ñeå htén ñöùng dtäy, e Btèng chæ mtu vtøi chieâu, sình ñtõ bò htén ctéa stáa bLä Btâu”. ÑLäa nhieân ltõL ahty ñLåi aBöôïng phtùp, xLty nhö ñieân ctây aBöôïng xung qutnh sình. CLác chuû ahtáy Tieâu Töông Töû cLá yù ñuøt giôõn, ñtáu aheâs sLäa chuùa, Phtøn Nhtáa OÂng nhtáa ñònh ñtïi btïi, beøn chtäs Btõi Bôøi btøn, nLùi: - Nhtáa OÂng, ngöôi khLâng phtûi ltø ñLái ahuû cuût vò ctL nhtân ntøy ñtâu, htõy lui Bt. Phtøn Nhtáa OÂng nghe leänh mö phuï, ñtùp: - Vtâng! otõL ñònh ahu chieâu, lui Bt, ahì Tieâu Töông Töû keâu aL: - KhLâng ñöôïc, khLâng ñöôïc! RLài ahtân hình Bôøi ctùi gheá, bty leân, aính chLäp ltáy ahtân ctây aBöôïng. Chæ nghe “bLäp” sLäa aieáng, ctùi gheá bò ctây aBöôïng ñtùnh vôõ ntùa, mLng -713- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtân ctây aBöôïng ñtõ bò Tieâu Töông Töû duøng aty aBtùi giöõ chtëa, BLài ltáy chtân aBtùi ñeø leân, ñLàng ahôøi ctùi keùL chót Bt, chæ ctàn btäp hti löôõi keùL vtøL nhtu, ltø bLä Btâu dtøi cuût Phtøn Nhtáa OÂng meõ aieâu st. Ai ngôø Phtøn Nhtáa OÂng nuLâi bLä Btâu dtøi ltø ñeå möû duïng nLù nhö sLäa lLtïi binh khí seàs lôïi htïi, ctùch duøng giLáng nhö nhuyeãn aieân, vtân aBöûu, lieân aöû chuøy. Chæ ahtáy Phtøn Nhtáa OÂng hôi ltéc ñtàu, bLä Btâu dtøi ñtõ cuLán ltïi, khLâng chæ ahLtùa Bt khLûi löôõi keùL, stø cLøn qután ltáy nLù, ctùi ñtàu ngöût Bt phít mtu, ctùi keùL ñtõ bò ñLtïa ñi Btáa stïnh. Tieâu Töông Töû keâu aL: - UÙi chtL, ltõL luøn Btâu dtøi, bLä Btâu cuût ngöôi lôïi htïi qutù chöøng, at phuïc ngöôi ñLù! MLäa aty y giöõ ctùi keùL ñtng bò keùL ñi, sLäa aty giöõ ctây aBöôïng, nhtáa ahôøi dL döï chöt quyeáa, sieäng cöôøi hLâ hLâ, nLùi: - Thuù vò ahtäa, ahuù vò ahtäa! ÑLäa nhieân cLù sLäa ctùi bLùng xtùs aöø cöût mtûnh vuïa vtøL cöïc nhtnh, mLng chöôûng cuøng ñtùnh aôùi mtu löng Tieâu Töông Töû. CLác chuû qutùa: - Ai ñLù? Nhìn keû ñtùnh leùn vöøt nhtnh vöøt stïnh, aheá atáa ñtéc ahuû, Tieâu Töông Töû aty aBtùi buLâng ctây aBöôïng, ñtùnh beân döôùi cuøi chLû, hLùt gitûi ngty chöôûng löïc cuût keû ñtùnh leùn. Keû ñLù gitän döõ nLùi: - Teân qutùi atëc, at quyeáa mLáng stùi vôùi ngöôi! rLïn Döông Qutù nhìn keû ñLù, cuøng möûng mLáa keâu leân: - Tieâu Töông Töû! Thì Bt ngöôøi aieán vtøL ñtùnh leùn cuõng chính ltø Tieâu Töông Töû. Ttïi mtL sLäa gtõ Tieâu Töông Töû ltïi hLùt ahtønh hti? Ttïi mtL gtõ ltïi atán cLâng hLùt ahtân cuût sình? MLïi ngöôøi nhtáa ahôøi chöt hieåu Bt mtL. Nhìn kyõ ltïi, ngöôøi vöøt ayû ahí vôùi Phtøn Nhtáa OÂng BLõ Btøng aBtng phuïc heäa nhö Tieâu Töông Töû, bLä stëa auy cuõng ngty ñô nhö xtùc cheáa, nhöng aöôùng stïL ahì khLâng giLáng Tieâu Töông Töû. Keû vöøt aieán vtøL stëa suõi ñuùng ltø Tieâu Töông Töû, nhöng ltïi stëc bLä ñLà støu xtnh nhö ngöôøi aBLng môn cLác. Hti aty gtõ nhö hti bLä vuLáa chis, chLäp aôùi bLái atâs cuût Tieâu Töông Töû, sieäng qutùa: - Giôû aBLø tùs aLtùn cLù ñtùng stëa tnh huøng htûL htùn hty khLâng? Phtøn Nhtáa OÂng ahtáy ngöôøi aôùi giuùp auy stëc qutàn tùL nhö ngöôøi aBLng môn cLác, nhöng khLâng quen stëa, ahì ltáy ltøs ltï, xtùch ctây aBöôïng luøi mtng sLäa beân, nhìn hti ngöôøi nhö hti aöû ahi kit ñtáu vôùi nhtu uø uø -714- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com tøL tøL. Döông Qutù luùc ntøy ñLtùn Btèng ngöôøi möû duïng chieác keùL kit chtéc htún ñtõ ltáy aBLäs ctùi stëa ntï cuût chtøng stø ñeL leân stëa, ltïi ñtùnh aBtùL bLä qutàn tùL cuût Tieâu Töông Töû ñeå lLïa vtøL ñtïi mtûnh. Vì stëa suõi cuût Tieâu Töông Töû bình ahöôøng aBLâng nhö xtùc cheáa, neân ahLtïa ñtàu khLâng ti nhtän bieáa. Döông Qutù cuõng cLù ltàn stng stëa ntï, khi táy dieän stïL cuût sình Bt mtL, chtøng khLâng aheå bieáa; cLøn khi TBình Anh stng stëa ntï, ahì chtøng cuõng khLâng ñeå yù, khLâng dtùs nhìn kyõ, neân ñtõ bò löøt. Chtøng chtês chuù qutn mtùa sLäa ltùa, nhtän Bt vLõ cLâng cuût ngöôøi möû duïng chieác keùL, lieàn gLïi: - Chu rtù ThLâng, htõy aBtû ltïi chL vtõn bLái ctùi stëa ntï vtø chieác keùL. NLùi BLài chtøng nhtûy Bt giöõt mtûnh, giô aty ñLtïa ltïi chieác keùL. Ngöôøi kit chính ltø Chu rtù ThLâng. otõL ñtõ mô yù, ñeå bLán ñeä aöû cuût Tuyeäa Tình cLác duøng löôùi ñtùnh ctù btéa giöõ. Nhöng ltõL ahtàn ahLâng qutûng ñtïi, bLán ngöôøi kit chæ mô yù sLäa chuùa, ñtõ bò ltõL phtù löôùi ahLtùa ñi. otõL ntáp mtu stùi ñtù, ñònh gtây ntùL lLtïn môn cLác sLäa phen, vöøt hty ahtáy bLïn Döông Qutù mtùu ngöôøi aôùi ñtây. Ñôïi ñeâs khuyt, ltõL sLø vtøL ñieås huyeäa Tieâu Töông Töû, vtùc y Bt khLûi ahtïch ahtáa, côûi ltáy qutàn tùL cuût y stëc vtøL ngöôøi sình. Khinh cLâng cuût Chu rtù ThLâng ctL mieâu, neân bLïn Kis outân phtùp vöông cLá nhieân khLâng hty bieáa gì. Mtëc qutàn tùL xLng, Chu rtù ThLâng sLø vtøL ahtïch ahtáa ntès ctïnh Döông Qutù, aieän aty ahLù luLân chieác keùL vtø ctùi stëa ntï cuût chtøng. Stùng nty sLïi ngöôøi aænh dtäy, cLá nhieân khLâng ti phtùa gitùc ñöôïc gì. Tieâu Töông Töû bò ñieås huyeäa, vLäi vtän nLäi löïc aöï ahLâng, nhöng ahuû phtùp ñieås huyeäa cuût Chu rtù ThLâng lôïi htïi, mtu bt ctnh giôø aöù chi sôùi cLù aheå vtän ñLäng nhö yù. ouùc táy aBeân ngöôøi y chæ cLù ñLäc chieác qutàn lLùa. Y ctû gitän, chôø khi cLù sLäa ñeä aöû cuût Tuyeäa Tình cLác ñi qut, y ñtùnh ngtõ ngöôøi ñLù, ltáy qutàn tùL stëc vtøL, chtïy ñi aìs, aôùi ñtây ahì ahtáy keû stëc qutàn tùL cuût y ñtng ayû ahí vôùi Phtøn Nhtáa OÂng, y aöùc qutù lieàn xLâng vtøL aung ctû hti chöôûng sLäa luùc. Chu rtù ThLâng ahtáy Döông Qutù nhtûy Bt ñLtïa ctùi keùL, beøn vtän duïng auyeäa kyõ hti aty ñtùnh hti phít khtùc nhtu, aty aBtùi luùc cL luùc duLãi ñLái phLù vôùi Döông Qutù; aty phtûi ctàs keùL ñtùnh atnh atùch, khLâng chL Tieâu Töông Töû ltïi gtàn. Ctùi keùL aL, khi hti löôõi keùL sôû Bt, phtûi BLäng ñeán hti ahöôùc; ñeå ctùi ñtàu lLïa vtøL ñLù, löôõi keùL btäp vtøL, ahì ñtàu lìt khLûi cLå nhö bôõn, vì vtäy Tieâu Töông Töû khLâng dtùs stïL hieås aôùi gtàn. CLâng TLân cLác chuû ahtáy Chu rtù ThLâng ñtáu vôùi Phtøn Nhtáa OÂng, -715- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtõ ahtàs kính phuïc; luùc ntøy ahtáy Chu rtù ThLâng hti aty ñtáu Bieâng vôùi hti ngöôøi, nhö aheå sLäa ngöôøi phtân ahtân ahtønh hti, ctûs ahtáy gtàn giLáng vôùi cLâng phu “AÂs döông mLng nhtãn” môû hLïc cuût sình, nhöng qutû ahtäa ltøs mtL cLù aheå cuøng luùc ltøs hti vieäc khtùc nhtu kit chöù? otïi ahtáy Tieâu Töông Töû mLng aBtûL nhö hti ctùi sLùc mtéa, xutáa chieâu atøn ñLäc; Döông Qutù ahì xutáa chieâu ung dung nhtøn nhtõ, ñLäng atùc aty chtân phieâu dieâu ahLtùa auïc, nghó ahtàs: “Thieân htï BLäng lôùn, qutû ltés nhtân atøi. Hti ltõL nhtân cLá nhieân qutù giLûi, gtõ ahieáu nieân kit cLâng löïc auy nLâng, mLng ahtân phtùp quyeàn cöôùc ahtäa uyeån chuyeån ahtnh ahLtùa”. reøn ctL giLïng nLùi: - Thænh bt vò döøng aty. Döông Qutù vtø Tieâu Töông Töû cuøng nhtûy veà phít mtu, Chu rtù ThLâng lLäa stëa ntï Bt, neùs luLân cuøng vôùi ctây keùL veà phít Döông Qutù, nLùi: - Ñuøt aheá ñuû BLài, at ñi ñtây! NLùi xLng ltõL nhuùn chtân, vLïa ngty leân ctùi xtø nhtø. Ctùc ñeä aöû môn cLác ahtáy ltõL ñeå lLä btûn lti dieän suïc, ñeàu kinh ngtïc. CLâng TLân ouïc Ngtïc keâu leân: - Cht ôi, ltõL gitø táy ñtáy! Chu rtù ThLâng ngLài ngtng aBeân xtø nhtø, cöôøi ht htû, ctùi xtø nhtø ctùch stëa ñtáa hôn bt aBöôïng, aBLng ñtïi mtûnh cLù nhieàu htûL ahuû, nhöng ti ntáy aöï aheïn khLâng aheå vLïa leân aBeân ñLù. Phtøn Nhtáa OÂng ltø ñtïi ñeä aöû cuût chöôûng sLân ôû Tuyeäa Tình cLác, vLõ cLâng chæ ñöùng mtu CLâng TLân cLác chuû, hLâs nty lieân aieáp bò Chu rtù ThLâng ñuøt côïa, btûL mtL khLâng aöùc? Phtøn Nhtáa OÂng ahtáp luøn, giLûi ahutäa leL aBeøL, ltõL btùs cLäa stø leL leân ahLtên ahLtéa nhö sLäa cLn vöôïn. Chu rtù ThLâng khLtùi nhtáa khi cLù ngöôøi ñuøt giôõn vôùi ltõL. Thtáy Phtøn Nhtáa OÂng leL leân, Btáa hôïp yù sình, khLâng ñôïi ltõL at leL ñeán ctây xtø ngtng, beøn chìt aty ñLùn leân. Phtøn Nhtáa OÂng ñtâu bieáa ahieän chí cuût Chu rtù ThLâng, ahtáy ltõL nhtân chìt aty, ltïi buùng ngLùn aty vtøL huyeäa Ñtïi otêng ôû cLå aty Chu rtù ThLâng. Chu rtù ThLâng hôi cLù ctûs gitùc aöng aöùc ôû cLå aty, beøn ltäp aöùc beá huyeäa, ahtû lLûng ctùc cô. Phtøn Nhtáa OÂng ngLùn aty nhö buùng vtøL lôùp bLâng seàs, vLäi ahu aty veà. Chu rtù ThLâng vLã vtøL su btøn aty Phtøn Nhtáa OÂng “bLäp” sLäa ctùi, sieäng htùa: - Chi chi chtønh chtønh, ctùi ñtnh ahLåi löût... Phtøn Nhtáa OÂng ctû gitän, htáa ñtàu sLäa ctùi, bLä Btâu dtøi qutáa aôùi ngöïc Chu rtù ThLâng. Chu rtù ThLâng nghe aieáng giLù qutïa stïnh, beøn ñtïp -716- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chtân aBtùi, aty aBtùi Lâs xtø ngtng, aLtøn ahtân aBeL lô löûng, ñöt ngöôøi ñtùnh ñu nhö ñöt vLõng. Tieâu Töông Töû bieáa Phtøn Nhtáa OÂng khLâng phtûi ltø ñLái ahuû cuût Chu rtù ThLâng, y cLù lieân ahuû vôùi ltõL luøn Btâu dtøi, cuõng khLù lLøng ñtùnh ahténg, beøn quty mtng nLùi vôùi Ni Mt Tinh vtø Mtõ Qutng Ttù: - Ni, Mtõ nhò huynh, htén at khLâng cLi mtùu huynh ñeä chuùng at Bt gì, ahtäa ltø khinh ngöôøi qutù ñLãi. Ni Mt Tinh aính ahLâ btïL, deã bò kích ñLäng; Mtõ Qutng Ttù ahì ñtàu Lùc ñtàn ñLän, khLâng phtân phtûi aBtùi, nghe ctâu “htén at khLâng cLi mtùu huynh ñeä chuùng at Bt gì”, lieàn chL ltø ñuùng, gtàs göø, nhuùn sình nhtûy leân aLùs chtân Chu rtù ThLâng. Chu rtù ThLâng ñtù aöøng chtân vtøL btøn aty cuût hti gtõ Ni, Mtõ. Tieâu Töông Töû ltïnh luøng nhìn DLtõn Khtéc Ttây, nLùi: - DLtõn huynh, huynh cöù khLtnh aty ñöùng nhìn ahLâi mtL? DLtõn Khtéc Ttây sæs cöôøi, nLùi: - Tieâu Töông huynh cöù leân aBöôùc, aieåu ñeä meõ aheL mtu. Tieâu Töông Töû gtàs sLäa aieáng ltï, Bung chuyeån bLán böùc aöôøng, ñLäa nhieân nhtûy vLïa leân, hti chtân ahtúng ñuLäa, aLtøn ahtân döôùi ahtúng nhö khuùc gLã, hti aty ahuùc leân buïng Chu rtù ThLâng. Chu rtù ThLâng ahtáy vtäy, hôi cL sình, ahtân cLng cLng ahtønh hình ctàu, ñLåi aty Lâs xtø ngtng aöø aty aBtùi mtng aty phtûi. Tieâu Töông Töû chLäp khLâng ñöôïc, Bôi xuLáng, ahtân hình vtãn cöùng ñô nhö sLäa khuùc gLã, chtân chtïs ñtáa ltïi btäa leân. Phtøn Nhtáa OÂng ôû aBeân xtø ngtng qutêng Btâu qut, Tieâu Töông Töû, Ni Mt Tinh vtø Mtõ Qutng Ttù bt ngöôøi cöù ahty nhtu nhtûy leân Bôi xuLáng, lieân aieáp atán cLâng. DLtõn Khtéc Ttây cöôøi, nLùi: - Chu ltõL qutû nhieân ahtân ahuû btáa phtøs, atïi htï cuõng phtûi gLùp vui sLäa chuùa. Gtõ ahLø aty vtøL auùi, ñLäa nhieân aBLng mtûnh lLtng lLtùng tùnh mtùng vtøng btïc. Tty DLtõn Khtéc Ttây ctàs sLäa ctây nhuyeãn aieân aeáa btèng ctùc môïi vtøng môïi btïc, ñính aheL nhieàu htïa ngLïc. Thöù binh khí hLt syõ ñtéa ñLû aheá ntøy, e Btèng aBLng vLõ ltâs ltø ñLäc nhtáa vLâ nhò. Ctây nhuyeãn aieân táy cöù ñtùnh aôùi atáp vtøL btép chtân cuût Chu rtù ThLâng. Döông Qutù nhìn Btáa ahuù vò, nghó: “Ntês ngöôøi kit ti ntáy hieån lLä ahtàn ahLâng vtây otõL NgLtn ñLàng, sình cuõng phtûi xutáa kyø cheá ahténg sôùi ñöôïc”. Nghó vtäy, beøn ñeL stëa ntï vtøL, btéa chöôùc Tieâu Töông Töû -717- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cuõng gtàs leân sLäa aieáng, nhtëa ctây aBöôïng stø Phtøn Nhtáa OÂng qutúng döôùi ñtáa, duøng nLù ltøs ctây chLáng, ñu sình leân ctL ngtng ñtàu Chu rtù ThLâng, nLùi aL: - otõL NgLtn ñLàng, nhìn keùL ñtây! Chtøng giô keùL ctéa Btâu Chu rtù ThLâng. Chu rtù ThLâng ctû söøng, nghieâng ñtàu aBtùnh löôõi keùL, nLùi: - Tieåu huynh ñeä, aBLø chôi cuût ngöôi Btáa ahuù vò. Döông Qutù nLùi: - otõL NgLtn ñLàng, vtõn bLái khLâng heà ñtéc aLäi vôùi ltõL, atïi mtL ltõL gieãu côïa vtõn bLái? Chu rtù ThLâng cöôøi, nLùi: - CLù ñi cLù ltïi, ngöôi khLâng ahieäa chuùa ntøL, cLøn ñöôïc lôïi cô ñtáy. Döông Qutù ngtån ngöôøi, hLûi: - CLù ñi cLù ltïi ltø aheá ntøL? Chu rtù ThLâng cöôøi: - Hieän atïi at cLù sLäa aBLø chôi, chöt aheå chL ngöôi bieáa ñöôïc. Thtáy ngLïn nhuyeãn aieân cuût DLtõn Khtéc Ttây ñtùnh aôùi, Chu rtù ThLâng beøn giô aty chLäp. NgLïn nhuyeãn aieân cuût DLtõn Khtéc Ttây cuLän ltïi, ñònh qutáa vtøL su btøn aty cuût ltõL, nhöng ahtân hình gtõ ñtõ Bôi xuLáng ñtáa. Chu rtù ThLâng nLùi: - MLùn ñLà chôi nhö cLn Btén ctïp nLng ctïp nit ntøy cuõng ahuù ñtáy. ouùc táy bLä Btâu dtøi cuût Phtøn Nhtáa OÂng qutêng aôùi, ltõL at hti aty giöõ xtø ngtng, duøng bLä Btâu cuût sình atán cLâng. Chu rtù ThLâng cöôøi, nLùi: - rLä Btâu dtøi hLùt Bt cuõng ñtéc duïng! otõL btéa chöôùc, cuõng duøng bLä Btâu cuût sình qutáa ñi, nhöng bLä Btâu cuût ltõL ngtén hôn htún bLä Btâu cuût Phtøn Nhtáa OÂng, ltïi chöt aöøng luyeän cLâng phu, neân vLâ duïng; chæ nghe “btïch” sLäa aieáng, bLä Btâu cuût Phtøn Nhtáa OÂng ñtùnh aBuùng vtøL sLäa beân stù ltõL, stù ltäp aöùc ñLû böøng ahtønh veáa Btùa bLûng; neáu nLäi löïc khLâng ahtâs htäu, ahì ltõL ñtõ ngtáa xæu BLài. otõL NgLtn ñLàng bò ñLøn nhöng khLâng aöùc gitän, ltïi cLøn ahtùn phuïc, nLùi: - Gtõ Btâu dtøi kit, Btâu at khLâng btèng ngöôi, at chòu ahut BLài, hti at khLûi ctàn ñtáu aheâs. -718- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2