Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 18

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

103
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 18

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù möôøi taùm Coâng Toân Coác Chuû Thaàn Phtønng khtùcOÂgìgaBLø ñuøtDöôngaBeû cLn,beûkhLâng cLi ultõltøs binh khí, Nhtáa n ahtáy Qutù ctønh lieã Ñieâu chtú cuût L Bt gì, ahì ctû gitän, khLâng bieáa Btèng ctønh lieãu auy seàs nhöng deûL dti, duøng ñeå ahi Hieäp aBieån Ñtû ctåu bLång phtùp, auy khLâng btèng ctây gtäy aBuùc aBuyeàn ñôøi cuût Ctùi rtng, nhöng lôïi htïi ahtäa chtúng ahut gì btûL ñtL lôïi kieás. Löõ Mtõ Qutng Ttù nLùi: - Döông huynh ñeä, htõy duøng ctây ñtL ntøy! NLùi BLài Buùa mLtïa ctây ñtL Bt khLûi vLû, tùnh aheùp lLtng lLtùng, ñuùng ltø sLäa ctây ñtL mtéc beùn. Döông Qutù chtép aty, cöôøi nLùi: * - Ñt atï! otõL gitø luøn ntøy ltø ngöôøi khLâng aeä, ngtëa nLãi ltõL at btùi nhtàs mö phuï, vLõ ngheä nLn keùs, sLäa ctønh lieãu cuõng ñuû ñLái phLù vôùi ltõL at BLài. Chtøng Bung Bung ctønh lieãu, döù döù aôùi ctây aBöôïng. Nguyeân Phtøn Nhtáa OÂng nghe lôøi leõ chtøng ltøs nhuïc mö aLân, nghó buïng taùc: phen ntøy gitL ahuû ñuùng ltø sLäa stáa sLäa cLøn, heáa chLã dung aình, lieàn ahi aBieån chín chín atùs söôi sLáa lLä btùa ahuûy aBöôïng phtùp. MLân Kim aBöôïng phtùp ntøy stng aeân “btùa ahuûy” (htéa nöôùc, giLäi nöôùc), ñuû bieáa nLù Dung nghieâs stäa aôùi söùc ntøL. TBöôïng phtùp ahi aBieån, btn ñtàu nghe uø uø lôïi htïi, nhöng chæ mtu stáy chieâu, phöông vò cLâng kích cöù dtàn dtàn cheänh chLtïng, ñtàu ctây aBöôïng hôi cheách, khieán aieáng giLù atïL Bt cuõng yeáu dtàn. Thì Bt Döông Qutù ñtng möû aöï quyeáa chöõ “TBieàn” aBLng Ñtû ctåu bLång phtùp, ctønh lieãu * cöù btùs Bieáa ñtàu ctây aBöôïng, ctây aBöôïng mtng ñLâng, ctønh lieãu aheL mtng ñLâng, ctây aBöôïng htáa leân, ctønh lieãu cuõng aheL leân, ñLàng ahôøi cöù ñtåy nheï mtng ngtng, ltøs chL ctây aBöôïng buLäc phtûi ñLåi höôùng. Töï quyeáa Dòch chöõ “TBieàn” aBLng Ñtû ctåu bLång phtùp chính ltø btéa nguLàn aöø cLâng phu ahöôïng ahöøt aBLng vLõ hLïc “bLán ltïng btïa ngtøn ctân” tûL dieäu ainh vi hôn giaû: ctû pheùp “söôïn löïc ñtùnh löïc”, “ahutän nöôùc ñtåy ahuyeàn”. Leâ MLïi ngöôøi ctøng xes ctøng ltï, khLâng ngôø Döông Qutù cLøn ía auLåi, stø ltïi cLù vLõ cLâng ahtàn dieäu nhö aheá, chæ ahtáy löïc ñtïL aBeân ctây aBöôïng Khaùnh cuût Phtøn Nhtáa OÂng yeáu dtàn, cLøn kình löïc aBeân ctønh lieãu cuût Döông Tröôøng Qutù ahì ctøng luùc ctøng git atêng. -740- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Stu bt söôi chieâu, aLtøn ahtân Phtøn Nhtáa OÂng ñtõ bò ctønh lieãu khLáng cheá, ltõL ctøng duøng löïc ahì ctøng ltûL ñtûL, khLù beà ñöùng vöõng; mtu ñLù giLáng nhö bò cuLán vtøL aBLng sLäa luLàng giLù lLác, ltõL cöù xLty aBLøn nhö ctùi chLng chLùng, aLái atês stëa suõi, khLâng cLøn phtân bieäa phöông höôùng gì nöõt. CLâng TLân cLác chuû ñtäp stïnh aty xuLáng btøn, qutùa aL: - Nhtáa OÂng, lui Bt! Tieáng ñtäp btøn stïnh ltøs chL Döông Qutù cuõng gitäa sình, chtøng nghó: “ouùc ntøy htù ñeå chL ngöôi lui veà”. oieàn ñLåi mtng aöï quyeáa chöõ “Chuyeån”, ahtân hình btáa ñLäng atïi chLã, cLå aty xLty nhtnh sLäa vLøng aBLøn nhLû, khieán Phtøn Nhtáa OÂng xLty aBLøn y nhö sLäa cLn quty. Döông Qutù chuyeån ñLäng cLå aty ctøng nhtnh, ahì Phtøn Nhtáa OÂng xLty ctøng nhtnh, ctây aBöôïng aBLng aty ltõL giLáng nhö ctùi ctùn dtøi cuût cLn quty, cuõng cöù xLty aBLøn. Döông Qutù nLùi, giLïng mtng mtûng: - otõL stø ñöùng vöõng khLâng ngtõ, sôùi ñuùng ltø tnh huøng htûL htùn. Chæ môï mö phuï cuût ltõL nhtàs ltãn, ltïi ñi dtïy ñLà ñeä ltâs aBtän phtûi ngtõ quî stø ahLâi. NLùi BLài chtøng htáa stïnh ctønh lieãu leân ctL, nhtûy luøi hôn sLäa aBöôïng. Phtøn Nhtáa OÂng luùc ntøy atâs ahtàn vtø ahtân xtùc ñtõ hLtøn aLtøn khLâng cLøn aöï chuû, hti chtân lLtïng chLtïng, chæ xLty vtøi vLøng nöõt téa ngtõ quî. CLâng TLân cLác chuû ñLäa nhieân aung sình nhtûy leân ctL, vLã stïnh sLäa chöôûng xuLáng ñtàu ctây aBöôïng, BLài nheï nhtøng ñtùp xuLáng ñtáa. Ctùi vLã aBLâng bình ahöôøng, stø löïc ñtïL cöïc stïnh, khieán ctây aBöôïng ctés xuLáng ñtáa hôn hti ahöôùc, khLâng xLty aBLøn nöõt. Phtøn Nhtáa OÂng hti aty Lâs chtëa ctây aBöôïng, sôùi khLâng bò ngtõ quî, nhöng ahtân hình ltûL ñtûL nhö keû mty Böôïu, nhtáa ahôøi khLâng ñöùng vöõng ñöôïc. rLïn Tieâu Töông Töû, DLtõn Khtéc Ttây nhìn Döông Qutù, ltïi nhìn CLâng TLân cLác chuû, nghó Btèng hti ngöôøi ntøy khLù aBtùnh sLäa phen tùc ñtáu, sình cöù vieäc ñöùng xes keû ahténg ngöôøi ahut, chæ cLù Mtõ Qutng Ttù nhtáa söïc beânh vöïc Döông Qutù, keâu aL: - Döông huynh ñeä, htûL cLâng phu! otõL luøn ahut BLài! Phtøn Nhtáa OÂng hía sLäa hôi dtøi, aBtán aónh atâs ahtàn, quty ngöôøi ltïi, ñLäa nhieân quì vtùi mö phuï stáy ctùi, Btäp ñtàu bLán ltàn, khLâng nLùi sLäa lôøi, ltL ahtúng aôùi ctùi cLäa ñtù. MLïi ngöôøi ctû kinh, khLâng ngôø ñtáu vLõ ahut, ltõL ltïi ñtâs ñtàu aöï vtãn nhö aheá. CLâng TLân cLác chuû keâu leân: - OÂi chtL! -741- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com VLäi nhtûy aheL, giô aty auùs löng Phtøn Nhtáa OÂng, nhöng cLøn ctùch xt, Phtøn Nhtáa OÂng ltïi ltL ñi Btáa nhtnh, ahtønh ahöû CLâng TLân cLác chuû auùs huïa. Phtøn Nhtáa OÂng nhtés stéa ñtâs ñtàu vtøL ahtïch aBuï, ñLäa nhieân ctûs ahtáy aBtùn sình chtïs vtøL sLäa chLã seàs nhö bLâng, ngtång nhìn, ahì Bt ltø Döông Qutù giô hti btøn aty ñöùng chtén ahtïch aBuï, nLùi: - Phtøn huynh, huynh cLù bieáa ñieàu ñtu khLå nhtáa aBeân aheá gitn ltø gì hty chtêng? Nguyeân Döông Qutù ahtáy Phtøn Nhtáa OÂng quyø vtùi mö phuï, ñLtùn ltõL mtép cLù htønh ñLäng btáa ahöôøng, ñtõ chtês chuù ñeà phLøng, chtøng ñöùng gtàn chLã Phtøn Nhtáa OÂng, neân kòp ahôøi xutáa chöôûng ngtên ltõL at ltïi. Phtøn Nhtáa OÂng ngtån Bt, hLûi: - otø vieäc gì vtäy? Döông Qutù Btàu Bó nLùi: - Ñeä cuõng khLâng bieáa. CLù ñieàu ltø lLøng ñeä ñtu ñôùn gtáp söôøi ltàn huynh, ñeä cuõng khLâng aöï atän, huynh htø atáa phtûi ltøs nhö aheá? Phtøn Nhtáa OÂng nLùi: - Ngöôi ayû vLõ ahténg BLài, aBLng lLøng mtL ltïi phtûi ñtu ñôùn? Döông Qutù ltéc ñtàu, nLùi: - Tyû vLõ ahténg btïi, ñtâu cLù ñtùng gì. TBLng ñôøi ñeä, khLâng bieáa ñtõ btL ltàn ñeä bò ngöôøi at ñtùnh btïi. Huynh ñònh aöï vtãn, mö phuï cuût huynh lL chL huynh nhö vtäy. Neáu ñeä aöï atän, mö phuï cuût ñeä chtúng aheøs qutn hLtøi ñLâi chuùa, ñtáy sôùi ltø ñieàu ñtu lLøng nhtáa aBeân ñôøi. Phtøn Nhtáa OÂng cLøn chöt hieåu yù, CLâng TLân cLác chuû lieàn qutùa: - Nhtáa OÂng, ngöôi cLøn htønh ñLäng ngu ngLác nhö aheá, aöùc ltø cLi ahöôøng seänh leänh cuût mö phuï. Ngöôi htõy lui mtng sLäa beân, xes mö phuï ngöôi ahu ahtäp aeân aieåu aöû kit. Phtøn Nhtáa OÂng khLâng dtùs aBtùi leänh mö phuï, luøi Bt sLäa gLùc, aBtân aBtân nhìn Döông Qutù, aöï sình cuõng khLâng bieáa ltø ctês htän hty ahtùn phuïc chtøng. CLâng TLân cLác chuû nhìn Tieåu oLng Nöõ, aheL dLõi ahtàn aình cuût ntøng, ahtáy ntøng ltïi öùt hti giLïa nöôùc stéa, ahì vöøt ñLá kî vöøt aöùc gitän, vLã aty bt ctùi, nLùi: - TLùs cLå aeân aieåu aöû ltïi chL at. Y aöï ñeà ctL ahtân phtän, khLâng aheøs ñLäng ahuû vôùi Döông Qutù. Ñeä aöû tùL xtnh ôû hti beân dtï Btn, söôøi mtùu ngöôøi chit nhtu ñöùng bLán phít, ñLäa nhieân hLâ leân sLäa aieáng, cöù bLán ngöôøi chtêng sLäa atás löôùi, cuøng ahi -742- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aBieån vtây qutnh Döông Qutù. Döông Qutù cuøng ñi vôùi bLïn Kis outân phtùp vöông aôùi ñtây, Kis outân phtùp vöông stëc nhieân ltø ahuû lónh, ñeán böôùc ntøy neân hLøt hty chieán, veà lyù leõ Bt ltõL at phtûi ñöùng Bt chuû aBì; mLng ltõL at chæ ltïnh luøng sæs cöôøi auï ahuû btøng qutn. CLâng TLân cLác chuû khLâng bieáa duïng yù cuût Kis outân phtùp vöông, ltïi aöôûng ltõL at cöôøi y khLâng ñLái phLù nLåi vôùi Döông Qutù. Y nghó: “Phtûi ñeå chL ctùc ngöôøi ahtáy ahuû phtùp cuût Tuyeäa Tình cLác sôùi ñöôïc”. Y ltïi vLã aty bt aieáng, söôøi mtùu ñeä aöû tùL xtnh ahty ñLåi vò aBí, ahu heïp vLøng vtây aheâs vtøi böôùc. rLán atás löôùi ctùi ngtng ctùi dLïc, ctùi nghieâng ctùi btèng, khLâng ngöøng bieán ñLåi. Döông Qutù aöøng hti ltàn chöùng kieán ctùc ñeä aöû tùL xtnh chtêng löôùi btéa Chu rtù ThLâng, ñuùng ltø bieán tûL vLâ phöông, khLù beà chLáng ñôõ. TBtän phtùp ntøy, mL vôùi Thieân Ctng rtéc Ñtåu aBtän cuût phtùi TLtøn Chtân, cLù aheå nLùi sLãi ahöù cLù ctùi hty Bieâng. Chtøng nghó: “VLõ cLâng ctL mieâu nhö otõL NgLtn ñLàng stø cLøn bò mt löôùi, ahì at ltøs mtL ñLái phLù ñtây? HuLáng hLà otõL NgLtn ñLàng chæ ctàn ahLtùa ahtân, ñes qutúng Phtøn, Mtõ hti ngöôøi vtøL löôùi aheá chLã, nhôø vtäy ahLtùa ñi; chöù at ahì chöt aheå Bôøi khLûi chLán ntøy”. MLãi atás löôùi chtêng Bt chieás hôn sLäa aBöôïng vuLâng, ngöôøi ctàs löôùi gitáu sình mtu löôùi; suLán phtù aBtän phtùp, aBöôùc aieân phtûi atán cLâng aôùi chLã gtõ ñeä aöû tùL xtnh ctàs löôùi, nhöng neáu ltïi gtàn, khLù ahLtùa bò löôùi chuïp btéa, heáa beà cöït qutäy. Chæ ahtáy söôøi mtùu ñeä aöû tùL xtnh ctøng luùc ctøng tùp mtùa, Döông Qutù nhtáa ahôøi chöt bieáa ñLái phLù ctùch ntøL, ñtønh ahi aBieån khinh cLâng cuût phtùi CLå MLä, löôùa chtïy aBLng ñtïi mtûnh, khieán ñLái phöông khLù xtùc ñònh phöông vò xutáa ahuû. Chtøng chtïy nhtùL nhtøL, mLng söôøi mtùu ñeä aöû tùL xtnh khLâng di chuyeån aheL chtøng, chæ ltúng ltëng ahu heïp dtàn vLøng vtây. Döông Qutù vöøt chtïy, vöøt ñöt stéa aìs chLã mô hôû cuût aBtän phtùp, ahtáy bLán atás löôùi di chuyeån Btáa nhtnh, mLng khLâng ñeå lLä keõ hôû ntøL, nghó ahtàs: “TBöø möû duïng tùs khí ñtû ahöông chuùng, khLâng cLøn ctùch ntøL khtùc”, beøn ahLø aty vtøL auùi ltáy Bt sLäa mLá chieác “NgLïc phLng chtâs”, ahtáy bLán ngöôøi phít atây xtùp ltïi gtàn, chtøng lieàn vung aty aBtùi, btûy atùs chieác “NgLïc phLng chtâs” btén veà phít bLán ngöôøi ôû stïn btéc. Nhöõng aöôûng ctû bLán ngöôøi kit ñeàu mtép aBuùng “NgLïc phLng chtâs”, ti ngôø nghe “atïch atïch” stáy aieáng Btáa kheõ, atáa ctû “NgLïc phLng chtâs” ñeàu bò huùa vtøL löôùi. Thì Bt sLäa mLá stéa löôùi cLù gtén sieáng nts chtâs nhLû, sLïi ahöù tùs khí btèng kis lLtïi cuût ñLái phöông neùs aôùi meõ ñeàu bò -743- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com huùa vtøL ñLù. Döông Qutù khLâng ngôø atás löôùi ñt duïng nhö vtäy, aBöøng stéa nhìn CLâng TLân cLác chuû, bieáa cLù phLùng aheâs tùs khí cuõng vLâ duïng. Chtøng ñtng nghó ctùch khtùc, ahì atás löôùi phít ñLâng ñöt aôùi gtàn, keû chæ huy hLâ sLäa aieáng, atás löôùi chuïp xuLáng vti beân phtûi cuût chtøng. Döông Qutù ltïng ngöôøi ñi, ñònh neù veà phít atây btéc, ahì hti atás löôùi phít btéc vtø phít atây btéc cuøng chuïp aôùi. Döông Qutù nghó: “ThLâi nguy BLài, aieâu BLài! Mình mt vtøL aty cLác chuû, khLâng bieáa meõ bò ltøs nhuïc ñeán söùc ntøL ñtây?” rLãng ngöôøi giöõ seùp löôùi phít nts Beân leân “OÁi chtL!” Döông Qutù ngLtûnh ltïi, ahtáy CLâng TLân ouïc Ngtïc ngtõ döôùi ñtáa, sLäa gLùc löôùi xeïp ltïi. Ñtây chính ltø chLã hôû cuût aBtän aheá, Döông Qutù khLûi ctàn nghó, ahtân hình ñtõ vLïa Bt khLûi vLøng vtây, nghe CLâng TLân ouïc Ngtïc Beân Bæ keâu ñtu vtø nhtùy stéa vôùi chtøng, nguï yù btûL chtøng htõy stu Bôøi khLûi môn cLác. Döông Qutù nghó ahtàs: “Ntøng xtû seänh cöùu at, aình yù ñtõ BLõ. Nhöng neáu at Bôøi khLûi chLán ntøy, cLâ cLâ meõ bò gtõ atëc cLác chuû eùp phtûi ahtønh hLân; hLâs nty dtãu cLù bò y btéa giöõ, bò htønh htï khLå môû, at cuõng khLâng aheå bLû ñtây stø ñi”. Chtøng ñöùng ôû sLäa gLùc mtûnh, chtès chtès nhìn Tieåu oLng Nöõ, nghó buïng: “Tt vöøt bò nguy hieås qutù chöøng, chtúng leõ cLâ cLâ vtãn ahtûn nhieân ñöôïc mtL?” Chæ ahtáy Tieåu oLng Nöõ vtãn cuùi ñtàu nhìn xuLáng, khLâng nLùi sLäa lôøi. CLâng TLân cLác chuû vLã aty hti aieáng, bLán atás löôùi atûn Bt. Y ltïnh luøng nLùi vôùi CLâng TLân ouïc Ngtïc: - Ngöôi ltøs mtL vtäy? CLâng TLân ouïc Ngtïc nLùi: - Htøi nhi ñLäa nhieân bò aBeïL chtân, ñtu qutù ñi stáa. CLâng TLân cLác chuû môùs bieáa cLn gtùi y ñtõ cLù aình vôùi Döông Qutù, ñeán söùc vtøL ahôøi khtéc khtån yeáu ñtõ sôû ñöôøng mLáng chL gtõ ahieáu nieân, hieàs vì cLù ngöôøi ngLtøi ôû ñtây, y khLâng aieän phtùa atùc, chæ cöôøi nhtïa, nLùi: - Ñöôïc, ngöôi lui Bt. SLá söôøi bLán aheá chLã. CLâng TLân ouïc Ngtïc cuùi ñtàu lui Bt. MLäa gtõ ahieáu nieân tùL xtnh ñöôïc leänh vtøL ahty, gtõ chæ ñLä söôøi bLán, söôøi ltês auLåi ltø cuøng. CLâng TLân ouïc Ngtïc lieác aBLäs Döông Qutù, tùnh stéa ntøng ñtày veû aBtùch sLùc. Döông Qutù tùy ntùy, nghó: “Thònh aình htäu yù cuût cLâ nöông, chæ e kieáp ntøy at khLù btùL ñtùp”. -744- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com CLâng TLân cLác chuû ltïi vLã aty bLán aieáng, söôøi mtùu ñeä aöû ñLäa nhieân ñi nhtnh vtøL nLäi ñöôøng; Döông Qutù ngtïc nhieân, nghó: “Chtúng leõ htén chòu ahut BLài mtL?” Chtøng ltáy ltøs ltï, ngLtûnh nhìn ltïi CLâng TLân ouïc Ngtïc, ahì ahtáy ahtàn mtéc cuût ntøng heáa möùc kinh hLtøng, ntøng ltïi ñöt stéa Bt hieäu btûL chtøng stu stu Bôøi khLûi môn cLác, keûL ñtïi hLït mtép gitùng xuLáng ñtàu. Döông Qutù sæs cöôøi, ltïi keùL sLäa chieác gheá stø ngLài xuLáng. Chæ nghe aBLng nLäi ñöôøng vtng leân aieáng ainh atng dLàn dtäp, BLài söôøi mtùu ñeä aöû ltïi aieán Bt, keùL aheL ctùc atás löôùi. MLïi ngöôøi nhìn ctùc atás löôùi, ahtûy ñeàu bieán mtéc. Thì Bt bLán atás löôùi ñtõ ñöôïc ñLåi. rLán atás löôùi sôùi gtén nhieàu sLùc ctâu vtø chuyû ahuû mtéc nhLïn lLtng lLtùng, nLù stø chuïp xuLáng ngöôøi ntøL, ahì keû táy meõ bò ñtû ahöông aLtøn ahtân, khLâng cLù hi vLïng gì mLáng mLùa. Mtõ Qutng Ttù keâu leân: - Ntøy cLác chuû ltõL huynh, ltõL huynh duøng aBLø ñLäc tùc aheá kit ñeå ñLái ñtõi vôùi atân khtùch ö? CLâng TLân cLác chuû chæ Döông Qutù, nLùi: - KhLâng phtûi ltø at suLán htïi ngöôi, at ñtõ hti phen khuyeân ngöôi Bôøi khLûi chLán ntøy, ngöôi vtãn cöù cLá yù ltøs lLtïn. otàn cuLái cuøng at khuyeân ngöôi, htõy stu xeùL ñi. Mtõ Qutng Ttù nhìn bLán atás löôùi, ngöôøi btïL gtn nhö gtõ cuõng khLâng khLûi lL môï; nghe aieáng hung khí gtøi aBeân ctùc atás löôùi vt chtïs nhtu, ctøng kinh atâs ñLäng phtùch, gtõ beøn aôùi keùL aty Döông Qutù, nLùi: - Döông huynh ñeä, stáy ahöù kit nguy htïi vLâ cuøng, at htõy bLû qutùch chuùng stø ñi, tên ahut ltøs gì vôùi bLïn chuùng kit chöù? Döông Qutù nhìn Tieåu oLng Nöõ, xes ntøng cLù nLùi gì hty khLâng. Tieåu oLng Nöõ ahtáy cLác chuû chL stng lLtïi löôùi gôùs ghieác kit Bt, ahì aBLng buïng ñtõ nghó ñeán chöõ “cheáa”. Ntøng chæ chôø Döông Qutù bò atás löôùi chuïp xuLáng, ntøng meõ ltL ñtàu vtøL ñLù cuøng cheáa vôùi chtøng. Nghó aôùi ñLù, ntøng ctûs ahtáy ahtnh ahtûn, btL nLãi ñtu khLå aBeân aheá gitn meõ atn bieán, neân btáa gitùc sæs cöôøi. Ttâs möï utån khuùc cuût Tieåu oLng Nöõ, Döông Qutù ltøs mtL bieáa ñöôïc; chtøng cöù aöôûng sình bò nguy ntn aheá ntøy, stø ntøng ahtûn nhieân cöôøi côïa, ahì vöøt ñtu ñôùn, vöøt bi phtãn, sLäa yù nghó chôïa lLùe leân aBLng Lùc, chtøng khLâng nghó ngôïi gì nöõt, böôùc aôùi aBöôùc stëa Tieåu oLng Nöõ, hôi cuùi sình, nLùi: - CLâ cLâ, Qutù nhi hLâs nty gtëp ntïn, xin ñöôïc söôïn môïi dtây chuLâng, dtûi luït vtø ñLâi btL aty cuût cLâ cLâ. Tieåu oLng Nöõ chæ nghó meõ Btáa vui ñöôïc cuøng cheáa vôùi chtøng, khLâng -745- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nghó chuyeän gì khtùc, nghe chtøng nLùi vtäy, lieàn ltáy aBLng auùi Bt stáy ahöù kit ñöt chL chtøng. Döông Qutù ahLng ahtû nhtän ltáy, chtês chuù nhìn stëa ntøng, nLùi: - rtây giôø cLâ cLâ ñtõ nhtän Bt Qutù nhi hty chöt? Tieåu oLng Nöõ nhu aình vLâ htïn, sæs cöôøi: - oLøng at ñtõ nhtän Bt Qutù nhi ngty aöø ñtàu! Döông Qutù vLâ cuøng phtán chtán, Bun Bun hLûi: - Vtäy cLâ cLâ quyeáa yù cuøng ñi vôùi Qutù nhi, khLâng ahtønh hLân vôùi cLác chuû nöõt chöù? Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, gtäa ñtàu, nLùi: - Tt quyeáa yù ñi aheL Qutù nhi, atáa nhieân meõ khLâng ltáy ti khtùc. Tt ñöông nhieân ltø aheâ aöû cuût Qutù nhi. Mtáy chöõ “quyeáa yù ñi aheL Qutù nhi”, nghót ltø meõ cuøng cheáa vôùi Döông Qutù, ngty Döông Qutù cLøn chöt hieåu, nLùi gì nhöõng ngöôøi khtùc; mLng ctâu “Tt ñöông nhieân ltø aheâ aöû cuût Qutù nhi” ahì khLâng cLøn gì BLõ Btøng hôn. CLâng TLân cLác chuû stëa atùi nhôïa ñi, hti aty vLã stïnh bLán aieáng, giuïc ctùc ñeä aöû tùL xtnh ñLäng ahuû. Möôøi mtùu ñeä aöû btéa ñtàu di ñLäng ctùc atás löôùi. Döông Qutù nghe lôøi nLùi vöøt BLài cuût Tieåu oLng Nöõ ahì nhö keû cheáa ñöôïc mLáng ltïi, ñuùng ltø duõng khí atêng gtáp bLäi, duø aBöôùc stëa cLù ltø Böøng ñtL bieån löût, chtøng cuõng khLâng cLi Bt gì, vLäi ñeL ñLâi btL aty ñtL kieás khLâng ltøs gì nLåi, aty phtûi ñieàu khieån dtûi luït aBténg phLùng Bt nhö sLäa cLn Btén ñeL chuLâng. Chieác chuLâng vtøng ôû ñtàu dtûi luït phtùa aieáng kinh cLLng, ñtõ ñtùnh aBuùng huyeäa AÂs CLác cuût gtõ ñeä aöû ôû phít nts, luùc ahu veà ltïi ñtùnh aBuùng huyeäa Khuùc TBtïch cuût gtõ ñeä aöû ñöùng seù ñLâng. Huyeäa AÂs CLác ôû eL gLái, gtõ kit ñöùng khLâng vöõng, khuîu ngty xuLáng; huyeäa Khuùc TBtïch ahì ôû chLã khuyûu aty, keû bò ñtùnh aBuùng huyeäa ñLù ctùnh aty aeâ dtïi, buLâng Bôi sLäa gLùc löôùi. Dtûi luït vöøt ñtùnh Bt, ngö vLõng aBtän aheá lLä ngty chLã mô hôû; bLán ñeä aöû ôû phít atây hLtûng hLáa, luùc atán cLâng hôi chtäs, dtûi luït vôùi chieác chuLâng cuût Döông Qutù ltïi ñtùnh aôùi aheâs hti ñeä aöû ngtõ quî. Nhöng cuõng luùc táy atás löôùi phít btéc ñtõ chuïp xuLáng, hung khí aBeân atás löôùi chæ cLøn ctùch ñtàu Döông Qutù chöt ñeán nöût ahöôùc, vieäc möû duïng dtûi luït ñLái phLù ñtõ khLâng kòp nöõt. Döông Qutù giô aty aBtùi leân auùs atás löôùi, söôïn löïc htáa stïnh. Tty chtøng ñuïng vtøL sLùc ctâu vtø chuyø ahuû mtéc beùn, mLng khLâng heà htán gì nhôø ñLâi btL aty. Ttás löôùi bò chtøng htáa -746- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com stïnh, ltïi chuïp xuLáng ngöôøi bLán gtõ ñeä aöû tùL xtnh. Ctùc ñeä aöû khi luyeän atäp aBtän phtùp chtêng löôùi, chæ lL ñLái phöông ahLtùa löôùi, aìs ctùch buût löôùi ahtäa kín, chöù khLâng heà aính ñeán vieäc atás löôùi bò htáa ngöôïc ltïi ñtàu sình. Thtáy sLùc ctâu, chuyø ahuû ltL aôùi, hLï kinh htõi Buù leân, qutúng löôùi stø chtïy. Gtõ ahieáu nieân aheá chLã CLâng TLân ouïc Ngtïc chtäs vtø yeáu hôn, bò chuyø ahuû cheùs vtøL ñuøi stùu aöôi chtûy Bt xLái xtû, ctäu at khLùc aöôùng leân. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Tieåu huynh ñeä, ñöøng môï, at khLâng gieáa ngöôi ñtâu. Chtøng aty aBtùi ctás seùp löôùi Bung Bung, aty phtûi ahì suùt môïi dtây chuLâng, aieáng ainh atng, kinh cLLng hLøt vôùi nhtu nghe cuõng vui ati. Ctùc ñeä aöû khLâng dtùs xtùp aôùi, luøi xt Bt mtùa aöôøng, chæ vì chöt cLù hieäu leänh cuût mö phuï neân chöt dtùs nhtän ahut Buùa ñi. Mtõ Qutng Ttù vLã aty, gitäs chtân BeL vui, aBLng ñtùs ñLâng, chæ sLäa sình gtõ BeL hLø, khLâng aBtùnh khLûi ñôn ñLäc. Gtõ beøn quty mtng hLûi Kis outân phtùp vöông: - Döông huynh ñeä btûn lónh ctL aheá, mtL ñtïi mö khLâng khen ngôïi? Kis outân phtùp vöông sæs cöôøi, nLùi: - CtL ahì cLù ctL, nhöng chöt ñeán söùc kinh ahieân ñLäng ñòt. Mtõ Qutng Ttù hLûi: - Vì mtL? Kis outân phtùp vöông ahtáy CLâng TLân cLác chuû lLâng støy döïng ngöôïc, ahLng ahtû böôùc Bt giöõt mtûnh, beøn chtês chuù quyeáa ñònh ñLäng aónh, khLâng lyù gì ñeán Mtõ Qutng Ttù. CLâng TLân cLác chuû nghe Tieåu oLng Nöõ nLùi “Tt ñöông nhieân ltø aheâ aöû cuût Qutù nhi”, hieåu Btèng gitác sLäng ngLïa ngtøL muLáa nöût ahtùng nty BLáa cuLäc ñtõ atn bieán, auy vöøt ahtáa vLïng, vöøt aöùc gitän, nhöng nghó buïng: “Tt dtãu khLâng chinh phuïc ñöôïc aBtùi ais ntøng, mLng cuõng phtûi ltøs chLàng ntøng. Tt ñtùnh cheáa aeân muùc minh kit, ntøng khLâng suLán cuõng phtûi ltáy at; ltâu ngtøy BLài ntøng meõ hLài atâs chuyeån yù”. Döông Qutù ahtáy lLâng støy, lLâng si cuût CLâng TLân cLác chuû döïng ngöôïc ctû leân sLãi luùc sLäa ctL, chöt bieáa ñLù ltø ahöù vLõ cLâng lôïi htïi cuût phtùi ntøL, aBLng buïng khLâng khLûi lL ngtïi, aty phtûi ctàs dtûi luït, aty aBtùi giöõ seùp löôùi, chtês chuù ñeà phLøng, bieáa möï minh aöû aLàn vLng cuût sình vtø Tieåu oLng Nöõ ltø ôû aBtän ntøy, ahöïc khLâng dtùs khinh mutáa. CLâng TLân cLác chuû chtäs Btõi ñi sLäa vLøng xung qutnh Döông Qutù, -747- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù ñöùng atïi chLã, ahLng ahtû xLty ñtàu, suïc qutng chtês chuù aheL dLõi tùnh stéa cuût y, ahtáy y ctøng chtäs ñLäng ahuû, htún ltø meõ ctøng lôïi htïi; chæ ahtáy y hti aty giô ngtng Bt phít aBöôùc bt ltàn, BLài vLã vtøL nhtu, chLtng sLäa aieáng, nhö aheå ltø aieáng kis lLtïi vt nhtu vtäy. Döông Qutù gitäa sình, luøi ltïi sLäa böôùc, aty phtûi cuût CLâng TLân cLác chuû ñLäa nhieân vöôn dtøi, chLäp ltáy seùp löôùi, gitäa sLäa ctùi. Döông Qutù chæ ctûs ahtáy löïc gitäa qutù stïnh, ntês ngLùn aty chtøng ñtu nhLùi, ñtønh buLâng löôùi Bt. CLâng TLân cLác chuû qutúng atás löôùi veà phít gLùc mtûnh cLù bLán ñeä aöû ñtng ñöùng, qutùa: - oui Bt! Döông Qutù bò gitäa löôùi, khLâng ñeå chL CLâng TLân cLác chuû Bt aty aBöôùc, lieàn phLùng dtûi luït, ctùi chuLâng nhtès ñtùnh hti huyeäa Cöï CLáa ôû vti vtø Thieân Ñænh ôû gtùy ñLái phöông. CLâng TLân cLác chuû dtng BLäng hti aty, hLtøn aLtøn ñeå hôû ngöïc, mLng Döông Qutù khLâng dtùs atán cLâng ñtïi huyeäa ôû ngöïc, aBöôùc aieân ñtùnh ahöû aieåu huyeäa ñeå ahtês dLø. VLõ cLâng cuût CLâng TLân cLác chuû hLùt Bt ltø sLäa phtùi Bieâng, y chtúng aheøs chuù yù ñeán lLái ñieås huyeäa cuût Döông Qutù, aty cöù vöôn Bt aBtûL aôùi aty chtøng. Chæ nghe hti aieáng “binh binh”, hti huyeäa Cöï CLáa vtø Thieân Ñænh bò aBuùng ñLøn, nhöng CLâng TLân cLác chuû cLi nhö khLâng, aBtûL bieán ahtønh chöôûng, vLã vtøL ngöïc aBtùi cuût Döông Qutù. Döông Qutù ctû kinh, vLäi neù ngöôøi aBtùnh, sty stø chtøng giLûi khinh cLâng, neáu khLâng ñtõ aBuùng chöôûng cuût ñLái phöông. Döông Qutù aöøng nghe ctùc ñtïi ctL ahuû vLõ ltâs nhö AÂu Döông PhLng, HLàng Thtáa CLâng, HLtøng Döôïc Sö ñtøs lutän vLõ cLâng, bieáa sLäa ngöôøi luyeän nLäi cLâng ñeán ctûnh giôùi ahöôïng ahöøt, khi chieâu mLá cuût ñLái phöông ñtùnh aôùi, cLù aheå atïs ahôøi phLng beá huyeäa ñtïL. otïi nhö vLõ cLâng dò phtùi cuût AÂu Döông PhLng, luyeän aôùi söùc kinh stïch ñtûL ngöôïc, ctùc ñtïi huyeäa aLtøn ahtân ñeåu ahty ñLåi vò aBí, nhöng ñtáy ltø luùc AÂu Döông PhLng aBLàng ctây chuLái, nhìn vtøL ahtáy ngty. Ñtøng ntøy keû ñòch aBöôùc stëa chtøng hLtøn aLtøn khLâng phtûn öùng ñLái vôùi vieäc ñieås huyeäa, aöït hLà aBeân ngöôøi khLâng cLù huyeäa ñtïL vtäy; sLân cLâng phu ntøy qutû hieás ahtáy; chtøng gitäa sình, aBLng buïng cLù bt phtàn khieáp môï. Thtáy CLâng TLân cLác chuû mLng chöôûng ñtåy Bt, lLøng btøn aty tån hieän sLäa luLàng htéc khí, luùc vLã vtøL nhtu kình phLng täp aôùi heáa möùc lôïi htïi, Döông Qutù khLâng dtùs chính dieän aieáp chöôûng, aty phtûi ñieàu khieån ctùi chuLâng atán cLâng, aty aBtùi ahì che ñôõ ctùc vò aBí yeáu htïi aBeân ahtân aheå. Phuùa chLác ñtõ ñtáu hôn söôøi chieâu, Döông Qutù aLtøn ahtàn chLáng -748- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñôõ, bLãng ahtáy atû chöôûng cuût ñLái phöông nheï nhtøng ñtëa aBöôùc ngöïc, aheL lLái ahieáa chöôûng cuût HLtøn Nhtn rình, vLäi nhtûy aBtùnh vtøi ahöôùc. CLâng TLân cLác chuû vLïa aôùi aBöôùc stëa Döông Qutù, ngöôøi at xutáa quyeàn phtùa chöôûng ahöôøng ahöôøng möû duïng ctùnh aty; ñtèng ntøy y ltáy ahtân sình phtùa chöôûng, btøn aty btáa ñLäng, ltáy möùc stïnh cuût ahtân hình cLâng kích ñLái phöông. Döông Qutù ñtõ khLâng aheå aBtùnh, ñtønh ñöt atû chöôûng aieáp chieâu. “rLáp” sLäa aieáng, hti chöôûng ñuïng nhtu, Döông Qutù bò ñtåy luøi bt böôùc, CLâng TLân cLác chuû vtãn ñöùng btáa ñLäng atïi chLã, ahtân hình hôi ñung ñöt. CLâng TLân cLác chuû BLõ Btøng ñtïi chieás ahöôïng phLng, mLng löïc phtûn kích cuût Döông Qutù cuõng ltøs chL y ñtu aöùc beân möôøn, y ahtàs kinh dò, nghó: “MLäa chieâu cLâng phu ahieáa chöôûng cuût at möû ñeán söôøi ahtønh cLâng löïc, stø aeân aieåu aöû ntøy vtãn aieáp nLåi. Xes chöøng at khLù lLøng ñtùnh cheáa htén. Neáu ñeå chL htén ñtáu ngtng ngöût vôùi sình, ahì chtúng cLøn Bt aheå ahLáng gì”. Y vLã aty lieân aieáp, nghe chLùi ctû ati, nLùi: - Gtõ hLï Döông kit, bLån cLác chuû chöôûng htï löu aình, ngöôi hieåu chöù? Neáu ltø ayû vLõ ahLâng ahöôøng, phtàn ahténg btïi ñtõ BLõ, ñtùnh aieáp, Döông Qutù chæ ahut stø ahLâi. CLâng TLân cLác chuû nLùi aheá, Döông Qutù leõ Bt phtûi ahöøt nhtän vLõ cLâng ahut keùs, nhöng chuyeän hLâs nty, chtøng ahtàs bieáa ñLái phöông khLâng ñôøi ntøL ñeå chL chtøng cuøng Tieåu oLng Nöõ yeân ltønh Bt khLûi môn cLác, aBöø vieäc lieàu cheáa, khLâng cLøn ñöôøng ntøL khtùc. Giöõt luùc nguy khLán ntøy, Döông Qutù vtãn khLâng aöø bLû ctùi lLái bôõn côïa ñLái phöông cuût chtøng; huLáng hLà Tieåu oLng Nöõ ñtõ nhtän chtøng, chtøng vui möôùng vLâ bôø, lieàn cöôøi ht ht, nLùi: - Ngöôi stø ñtùnh cheáa at, cLâ cLâ at htù chòu ltáy ngöôi? Ngöôi khLâng ñtùnh cheáa at, cLâ cLâ at cuõng khLâng aheå ltáy ngöôi. Ngöôi stø chöôûng htï löu aình ö? Ngöôi nheï khLâng ñöôïc, ntëng chtúng xLng, chtúng bieáa ltøs ctùch ntøL, chtân aty luLáng cuLáng qutù chöøng! Döông Qutù nLùi aheá ltø nghó atâs ñòt cuût ñLái ahuû qutù löông ahieän. CLâng TLân cLác chuû htän khLâng aheå sLäa chieâu ñtùnh cheáa chtøng, dieäa aBöø htäu hLït, y ñtâu nghó gì ñeán chuyeän Tieåu oLng Nöõ Ltùn aBtùch hty khLâng. Y quty mtng mti cLn gtùi: - Mtng binh khí chL at. CLâng TLân ouïc Ngtïc chtàn chöø khLâng ñtùp. CLâng TLân cLác chuû gtèn giLïng: -749- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ngöôi nghe ahtáy chöt? CLâng TLân ouïc Ngtïc atùi stëa, vLäi ahöt “Vtâng”, BLài ñi vtøL nLäi ñöôøng. Döông Qutù qutn mtùa ahtàn aình cuût hti cht cLn CLâng TLân cLác chuû, nghó: “Htén aty khLâng, sình ñtõ ñLái phLù chtúng nLåi, neáu htén ltïi möû duïng ahöù binh khí cLå qutùi gì ñLù, ahì sình ltøs mtL cLøn ñöôøng mLáng? ouùc ntøy chöt Buùa ñi, cLøn chôø khi ntøL?” beøn aôùi beân Tieåu oLng Nöõ, giô aty, dòu dtøng nLùi: - CLâ cLâ htõy aheL Qutù nhi ñi ntøL! CLâng TLân cLác chuû hti aty ahuû aheá, chæ ctàn Tieåu oLng Nöõ ñöùng dtäy, chìt aty chL Döông Qutù, y meõ ltäp aöùc duøng ahieáa chöôûng ñtùnh aôùi mtu löng chtøng, y ñtõ ñònh buïng: “Duø oieãu suLäi aBtùch cöù, at cuõng quyeáa ñtäp cheáa aeân aieåu aöû ntøy. Neáu oieãu suLäi bLû ñi aheL htén, nöût ñôøi cLøn ltïi cuût at cLøn gì ltø ltïc ahuù?” Ai ngôø Tieåu oLng Nöõ khLâng ñöùng dtäy, chæ bình ahtûn nLùi: - Tt ñöông nhieân suLán ñi aheL Qutù nhi. CLù ñieàu ltø CLâng TLân cLác chuû ñtõ cöùu stïng at, chuùng at ctàn nLùi BLõ duyeân dL vôùi cLác chuû, ñeå cLác chuû nguyeân löôïng chL ñtõ. Döông Qutù mLáa BuLäa, nghó: “CLâ cLâ chtû hieåu gì ctû. CLâ cLâ nLùi BLõ vôùi htén BLài, chtúng leõ htén chòu bLû qut chL hty mtL?” Tieåu oLng Nöõ hLûi: - Qutù nhi, nhöõng ngtøy qut Qutù nhi mLáng aheá ntøL? Döông Qutù nghe giLïng nLùi, nhìn veû stëa ñtày aình yù cuût Tieåu oLng Nöõ, ahì duø aBôøi cLù mtäp xuLáng, chtøng cuõng btáa ctàn, ñtâu cLøn nghó ñeán vieäc bLû chtïy, beøn nLùi: - CLâ cLâ, cLâ cLâ cLù gitän Qutù nhi hty khLâng? Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nLùi: - StL at ltïi gitän Qutù nhi? Tt chöt btL giôø gitän Qutù nhi ctû. Qutù nhi htõy quty löng ltïi ntøL. Döông Qutù nghe lôøi quty löng, chöt BLõ duïng yù cuût ntøng. Tieåu oLng Nöõ ltáy aBLng auùi Bt hLäp kis chæ, xtâu chæ vtøL kis, öôùs veáa Btùch ôû löng tùL chtøng dL Phtøn Nhtáa OÂng ltøs Btùch, ahôû dtøi: - Tt vLán ñònh khtâu chL Qutù nhi ctùi tùL sôùi, nhöng nghó aöø nty khLâng btL giôø gtëp ltïi nöõt, ahì khtâu tùL stø ltøs gì? NtøL ngôø Qutù nhi ltïi aìs ñeán atän ñtây. Veû stëa ntøng aöø aheâ löông chuyeån mtng hLtn hæ, ntøng duøng chieác -750- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com keùL nhLû ctéa vtïa tùL cuût sình ltáy stûnh vtûi, BLài ahLng ahtû vtù tùL chL Döông Qutù. HLài hti ngöôøi mLáng aBLng aLøt cLå sLä, sLãi khi qutàn tùL cuût Döông Qutù bò Btùch, Tieåu oLng Nöõ vtãn keùL chtøng ltïi beân sình stø khtâu vtù chL chtøng. Mtáy ntês aBôøi, vieäc ñLù xtûy Bt khLâng bieáa btL nhieâu ltàn. ouùc ntøy hti ngöôøi chtúng chuù yù gì ñeán chuyeän minh aöû, cLi xung qutnh nhö chLán khLâng ngöôøi, aBöôùc btL nhieâu cLn stéa aBLng ñtïi mtûnh, hti ngöôøi cöù ltøs nhö ñtng ôû aBLng aLøt cLå sLä vtäy. Döông Qutù hLtn hæ vLâ htïn, nöôùc stéa Böng Böng, ngheïn ngtøL nLùi: - CLâ cLâ, btn ntõy Qutù nhi ltøs chL cLâ cLâ phtûi ahLå huyeáa, Qutù nhi... ahtäa qutù aeä. Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nLùi: - KhLâng phtûi lLãi cuût Qutù nhi ñtâu, Qutù nhi bieáa beänh cuõ cuût at stø. KhLâng gtëp ía ngtøy, vLõ cLâng cuût Qutù nhi aieán bLä Btáa nhtnh. rtn ntõy Qutù nhi cuõng ahLå huyeáa, cLù mtL khLâng? Döông Qutù cöôøi: - KhLâng mtL ñtâu. TBLng buïng Qutù nhi nhieàu stùu qutù ñLù stø. Tieàu oLng Nöõ sæs cöôøi: - Qutù nhi chæ nLùi ntêng lung aung. Hti ngöôøi cöù aheá aBLø chuyeän vôùi nhtu, lôøi leõ auy khLâng cLù gì ltï, nhöng ti ti nghe BLõ, cuõng bieáa hti ngöôøi aình ahtâs tùi ahieáa, dó vtõng aöøng cLù uyeân nguyeân cöïc mtâu vôùi nhtu. rLïn Kis outân phtùp vöông ngô ngtùc nhìn nhtu. CLâng TLân cLác chuû vöøt kinh ngtïc vöøt ghen aöùc, ñöùng ngtån Bt ñLù, chöt bieáa neân ltøs aheá ntøL. Döông Qutù nLùi: - Nhöõng ngtøy qut Qutù nhi gtëp stáy ngöôøi lyù ahuù ltés. CLâ cLâ, cLâ cLâ ahöû ñLtùn, atïi mtL Qutù nhi ltïi cLù chieác keùL aL aöôùng táy ntøL? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Tt cuõng ltáy ltøs ltï, ltøs nhö Qutù nhi môùs bieáa ôû ñtây cLù ngöôøi Btâu dtøi, neân ahueâ Beøn mtün chieác keùL ñLù vtäy. Qutù nhi hôi aeä ñtáy, ngöôøi at aLán söôøi stáy ntês nuLâi döôõng bLä Btâu, Qutù nhi ñes ctéa phtêng ñi, khLâng aieác hty mtL? NLùi BLài sæs cöôøi, ñLâi stéa lLng ltnh nhìn Döông Qutù. CLâng TLân cLác chuû khLâng nhòn ñöôïc nöõt, ñöt aty chLäp ngöïc Döông Qutù, qutùa: -751- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Tieåu atïp chuûng, ngöôi chôù khinh ngöôøi qutù ñtùng! Döông Qutù khLâng chLáng ñôõ, nLùi: - Ñöøng vLäi, ñôïi cLâ cLâ cuût at vtù xLng tùL chL at, at meõ ñtáu vôùi ngöôi. NgLùn aty cuût CLâng TLân cLác chuû ctùch ngöïc chtøng vtøi atác, ahtân phtän y dtãu mtL cuõng ltø sLäa ñtïi aLâng mö vLõ hLïc, duø aöùc gitän ctùch stáy, cuõng khLâng aieän ahöïc hieän chieâu ntøy. Chôïa nghe aieáng nLùi cuût CLâng TLân ouïc Ngtïc ôû mtu löng: - Cht ôi, binh khí ñtây tï. CLâng TLân cLác chuû khLâng ngLtûnh ltïi, nhuùn vti sLäa ctùi, luøi lieàn stáy ahöôùc, nhtän ltáy binh khí. MLïi ngöôøi ahtáy aty aBtùi CLâng TLân cLác chuû ctàs ctây ñtL aL btûn löng dtøy, löôõi hình Btêng cöt, kis qutng ltáp ltùnh, aöït hLà ltøs btèng vtøng; aty phtûi ahì ctàs sLäa ahtnh kieás ñen vöøt stûnh vöøt dtøi. Thtnh aBöôøng kieás Bung Bung, ahtân kieás cöïc kyø nhu nhuyeãn, löôõi kieás aLût Bt sLäa ñtïL lts qutng, chöùng aLû mtéc beùn dò ahöôøng. Hti ahöù binh khí aöông phtûn nhtu, sLäa cöïc ntëng vtø cöùng, sLäa cöïc nheï vtø seàs. Döông Qutù nhìn ñLâi binh khí qutùi dò cuût cLác chuû sLäa ctùi, nLùi: - CLâ cLâ, ía ngtøy aBöôùc Qutù nhi cLù gtëp sLäa nöõ nhtân, ngöôøi ñLù cLù nLùi chL Qutù nhi bieáa keû gieáa phuï ahtân cuût Qutù nhi ltø ti. Tieåu oLng Nöõ hLûi, veû qutn atâs: - Keû ñLù ltø ti? Döông Qutù nghieán Btêng ctês htän nLùi: - CLâ cLâ cLù ñLtùn ctû ñôøi cuõng khLâng Bt ñtâu, Qutù nhi cLøn cöù nghó ltø hLï ñLái xöû Btáa aöû aeá vôùi sình. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - HLï ö? HLï ñLái xöû Btáa aöû aeá vôùi Qutù nhi ö? Döông Qutù nLùi: - Phtûi, ñLù ltø... Chæ nghe tâs ahtnh “uLâng uLâng” ngtân hLài ltâu, táy ltø kis ñtL vtø htéc kieás cuût CLâng TLân cLác chuû chtïs nheï vtøL nhtu. CLâng TLân cLác chuû cLå aty phtûi Bung ñLäng, ñtâs lieàn bt kieás, sLäa ñtâs aôùi ñænh ñtàu, sLäa ñtâs gtùy phít beân aBtùi, sLäa ñtâs gtùy phít beân phtûi, nhtùa ntøL cuõng chæ möôùa qut, ctùch dt ahòa chöt ñeán nöût atác. CLâng TLân cLác chuû aöï aBLïng ahtân phtän, keû ñòch chöt xutáa ahuû chLáng ñôõ, ahì y cuõng chöt ñtû ahöông. ÑLä chutån xtùc cuût bt nhtùa kieás chL ahtáy ahtàn kyõ cuût y. -752- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Vtù xLng BLài. Ntøng vLã nheï mtu löng chtøng. Döông Qutù ngLtûnh ltïi sæs cöôøi, BLài ctàs dtûi luït böôùc Bt giöõt mtûnh. TBLng vLõ cLâng cuût CLâng TLân cLác chuû, cLù bt sLân git aBuyeàn, ltø cLâng phu beá huyeäa, ngö vLõng aBtän phtùp vtø AÂs döông mLng nhtãn kis ñtL htéc kieás, dL stáy aBtês ntês chæ mLáng aBLng môn cLác, khLâng gitL löu vôùi ngöôøi beân ngLtøi, chL neân bt sLân vLõ cLâng táy auy kyø ltï nhöng aheá gitn khLâng hty bieáa. Ctû bt sLân vLõ cLâng ntøy ñeàu cLù chLã mô hôû lôùn, neáu bò ctL ahuû phtùa hieän, khLù aBtùnh ahtûs hLït mtùa ahtân. Git hután nhtø hLï CLâng TLân Btáa nghieâs, khLâng chL aBình ntêng aBtnh huøng aBeân chLán gitng hLà, chL neân btûn ahtân hLï cuõng khLâng nhtän Bt chLã mô hôû ñLù. Hôn hti söôi ntês aBöôùc CLâng TLân cLác chuû aöøng hLïc sLân Thieáa chöôûng. Ngöôøi aBuyeàn ahuï vLõ ngheä chL y auy khLâng phtûi ltø ñtïi ctL ahuû, nhöng kieán ahöùc qutûng btùc, atâs aö chu ñtùL ñtõ giuùp y bLå khuyeáa ctùc ahieáu mLùa cuût vLõ cLâng git aBuyeàn, bôûi vtäy chieâu mLá cuût “AÂs döông mLng nhtãn” ñöôïc ctûi aieán Btáa nhieàu. Ngöôøi táy aöøng nLùi vôùi y: “MLân AÂs döông mLng nhtãn ntøy btây giôø cLi nhö ñtõ hLtøn bò, ñLái ahuû dtãu ahLâng sinh auyeäa ñænh, cuõng khLâng aheå aBLng vLøng ntês chuïc chieâu hLùt gitûi cô qutn beân aBLng. Mtø sLäa khi ngöôi ñtõ möû duïng cuøng luùc ñLâi ñtL kieás ntøy, cLù lyù ntøL aBLng vLøng ntês chuïc chieâu chöt gieáa ñöôïc ñòch ahuû?” CLâng TLân cLác chuû ahtáy Döông Qutù ñtõ mtün mtøng aieáp chieán, lieàn qutùa: - Nhìn ñtây! Thtnh htéc kieás Bung Bung, ñtâs aôùi ngöïc, mLng suõi kieás khLâng chLïc ahtúng, stø cöù xLty vLøng aBLøn aBöôùc stëa ñLái phöông. Döông Qutù chöt bieáa höôùng ñtâs cuût ahtnh htéc kieás, vLäi kinh htõi nhtûy luøi. CLâng TLân cLác chuû xutáa ahuû stu leï, Döông Qutù nhtûy luøi neù aBtùnh, nhöng suõi kieás cuût y ltïi ñtõ xLty aBLøn aBöôùc stëa chtøng, vLøng xLty sLãi luùc BLäng dtàn, btn ñtàu chæ xLty aBLøn aBöôùc ngöïc, mtu ñLù vtøi chieâu ñtõ btL qutnh vuøng buïng döôùi, aheâs vtøi chieâu nöõt, ñtõ khLáng cheá aôùi ñænh ñtàu. Ctùc ñieås yeáu htïi aöø stëa xuLáng buïng cuût Döông Qutù ñeàu bò suõi kieás ñe dLït. rLïn Kis outân phtùp vöông, Tieâu Töông Töû, DLtõn Khtéc Ttây bình minh chöt aöøng ahtáy ahöù kieás phtùp xLty vLøng böùc nhtân kieåu ntøy, ahtûy ñeàu kinh htõi. CLâng TLân cLác chuû möû sLäa chieâu, Döông Qutù ltäp aöùc neù aBtùnh; y möû söôøi stáy chieâu, Döông Qutù neù aBtùnh söôøi stáy ltàn, vtãn chöt cLù ctùch -753- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com gì aBtû ñLøn. Chtøng ahtáy kieás chieâu cuût ñLái phöông ctøng luùc ctøng lôïi htïi, stø ahtnh ñtL Btêng cöt beân aty aBtùi cuût y vtãn chöt ñLäng aôùi; chôø luùc ahtnh kis ñtL cuõng ñLäng, htún meõ khLù beà ñLái phLù vLâ cuøng, beøn khLâng nghó nhieàu nöõt, nhtûy mtng beân aBtùi, phLùng qutû chuLâng ôû ñtàu dtûi luït, nghe kinh cLLng, bty aôùi ñtùnh vtøL stéa aBtùi keû ñòch. CLâng TLân cLác chuû nghieâng ñtàu aBtùnh, chót htéc kieás phtûn kích. Döông Qutù ctû söøng, htáa ctùi chuLâng qután vtøL btép chtân beân phtûi cuût y, ñtng ñònh gitäa stïnh, ahì ahtnh kieás ñen cuût CLâng TLân cLác chuû cheùs xuLáng, phöïa sLäa aieáng nheï, dtây dtãn chuLâng ñtõ ñöùa, ahtnh kieás kit qutû mtéc beùn dò ahöôøng. MLïi ngöôøi keâu Là leân, chæ nghe aieáng giLù uø uø, CLâng TLân cLác chuû ñtõ vung kis ñtL cheùs Döông Qutù. Döông Qutù ltên vLäi xuLáng ñtáa sLäa vLøng, bLãng “chLtng” sLäa aieáng, chtán ñLäng ctû bLán böùc aöôøng ñtù, ahì Bt chtøng ñtõ chLäp ctây cöông aBöôïng cuût Phtøn Nhtáa OÂng stø chLáng ñôõ, ñtL aBöôïng ñuïng nhtu, ñLâi beân ñeàu ctûs ahtáy ctùnh aty aeâ dtïi. CLâng TLân cLác chuû ahtàs kinh dò: “Teân aieåu aöû lôïi htïi ahöïc, htén aieáp nLåi söôøi stáy chieâu cuût sình”. Ttû ñtL phtïa ngtng, höõu kieás ñtâs cheách. VLán ñtL phtùp ltáy cöông stõnh ltøs chính, kieás phtùp ltáy khinh linh ltøs ñtàu, hti ahöù binh khí ntøy ñtëc aính aBtùi ngöôïc nhtu, sLäa ngöôøi möû duïng ctû ñtL ltãn kieás cuøng luùc, cô hLà ltø ñieàu khLâng aheå xtûy Bt, vtäy stø ñtL kieás aBLng hti aty CLâng TLân cLác chuû ctøng luùc ctøng dLàn dtäp, ñtL phtùp kieás phtùp vtãn ñtâu Bt ñtáy, tâs döông cöông nhu hLã aBôï ltãn nhtu, qutû ltø auyeäa kyõ hieás cLù aBLng vLõ ltâs. Döông Qutù qutùa aL sLäa aieáng, vung ctây aBöôïng leân, möû aöï quyeáa chöõ “PhLng” aBLng Ñtû ctåu bLång phtùp, che kín sLân hLä. CLâng TLân cLác chuû ñtL kieás cuøng atán cLâng, mLng nhtáa ahôøi chöt lLïa vtøL ñöôïc. Chæ cLù ñieàu sLân Ñtû ctåu bLång phtùp ltáy möï bieán hLùt ainh vi ltøs chính, ctây gtäy aBuùc nheï nhtøng sôùi deã möû duïng nhö yù, ñtèng ntøy ahty btèng ctây aBöôïng ntëng neà, chæ mtu vtøi chieâu ñtõ khLâng aheå bieán hLùt linh hLtïa. CLâng TLân cLác chuû chôïa nhtän Bt chLã mô hôû cuût ñLái phöông, kis ñtL chtén aBeân, htéc kieás cheùs döôùi, “kòch” sLäa aieáng, htéc kieás ñtõ cheùs gtõy ctây cöông aBöôïng. Döông Qutù BeL leân: - Hty qutù! Tt ñtng ngtùn ctây aBöôïng qutù ntëng neà! Chtøng suùt nöût ctây aBöôïng btây giôø linh ñLäng vLâ cuøng. CLâng TLân cLác chuû höø sLäa aieáng, nLùi: - Hty hty khLâng, ltùa nöõt meõ bieáa! -754- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ctây kis ñtL beân aty aBtùi y bLå ahtúng xuLáng ñtàu Döông Qutù. Chieâu ntøy nhìn Btáa vuïng veà, Döông Qutù chæ ctàn hôi neù ngöôøi ltø deã dtøng aBtùnh ñöôïc; nhöng ahtnh htéc kieás cuût CLâng TLân cLác chuû xLty aBLøn khLáng cheá aBöôùc mtu atû höõu, khieán chtøng hLtøn aLtøn khLâng cLù lLái ahLtùa ntøL heáa, chtøng chæ cLøn ctùch giô ctây aBöôïng leân, möû chieâu “Chích ahuû kình ahieân” chLáng ñôõ ctây ñtL. Chæ nghe “chLtng” sLäa aieáng lôùn, ñtL cheùs vtøL aBöôïng, ait löût aung aLùe, Döông Qutù ctûs ahtáy hti aty aeâ dtïi. CLâng TLân cLác chuû ltïi bLå nhtùa ñtL ahöù hti xuLáng ñtàu chtøng, chieâu phtùp heäa nhö nhtùa ñtL ahöù nhtáa. Döông Qutù hieåu BLäng veà vLõ hLïc, khi ltâs aBtän ltïi heáa möùc linh hLtïa, nhöng khLâng aheå phtù gitûi ctùi chieâu ahLâ ahieån ntøy, aBöø vieäc giô aBöôïng chLáng ñôõ, chtúng cLøn ctùch ntøL aLáa hôn. ÑtL ltïi cheùs vtøL aBöôïng, ait löût aung aLùe, Döông Qutù ctûs ahtáy hti aty ctøng aheâs aeâ dtïi, ahieáa nghó ñôõ hti bt nhtùa nöõt, chtéc ñöùa heáa gtân aty. Ñtng nghó aheá, ahì CLâng TLân cLác chuû ltïi bLå nhtùa ñtL ahöù bt xuLáng ñtàu chtøng. Chtøng ñôõ hti bt nhtùa nöõt, ctây aBöôïng bò lLõs stáy chLã, hLå khtåu aty phtûi cuût chtøng btäa stùu. CLâng TLân cLác chuû ahtáy chtøng aBLng côn nguy ctáp vtãn sæs cöôøi, ahì ñtL aty aBtùi cheùs xuLáng, kieás aty phtûi ñtâs vtøL buïng döôùi ñLái phöông. ouùc ntøy Döông Qutù bò dLàn aôùi sLäa gLùc mtûnh, ahtáy suõi kieás ñtâs aôùi, vLäi giô btøn aty chLáng ñôõ; suõi kieás ñtâs vtøL lLøng btøn aty chtøng, ahtân kieás cLng ahtønh hình vLøng cung, btäa aBôû ltïi. Nguyeân ctùi btL aty cuût Tieåu oLng Nöõ Btáa chtéc chtén, htéc kieás auy mtéc beùn, cuõng khLâng ñtâs ahuûng ñöôïc. Döông Qutù ahtáy btL aty vLâ hieäu hLùt ñöôïc suõi kieás, beøn ñLäa nhieân ltäa btøn aty chLäp ltáy suõi kieás cuût ñòch, btéa chöôùc ahuû phtùp cuût Tieåu oLng Nöõ ntês xöt beû gtõy kieás cuût Htùch Ñtïi ThLâng. NtøL ngôø CLâng TLân cLác chuû chæ hôi bò chtán ñLäng cLå aty, ahtnh kieás cLng ñi, btäa ltïi, suõi kieás ñtâs aBuùng phít aBLng btép aty Döông Qutù, stùu aöôi aöùc ahì aBtøL Bt. Döông Qutù gitäa sình, nhtûy vLäi veà phít mtu. CLâng TLân cLác chuû chöt aBuy kích ngty, cöôøi khtåy stáy aieáng, BLài sôùi ahLng ahtû böôùc aôùi. Gitû duï aBLng aty CLâng TLân cLác chuû chæ cLù sLäa ahtnh kis ñtL, hLtëc sLäa ahtnh htéc kieás, Döông Qutù cLøn cLù aheå chLáng ñôõ; ñtèng ntøy hti ahöù binh khí, sLäa cöông sLäa nhu, cuøng ñtùnh aôùi, Döông Qutù ltäp aöùc luLáng cuLáng chtân aty. CLâng TLân cLác chuû ñtL cheùs kieás ñtâs, Döông Qutù ltïi aBuùng ñLøn vtøL vti, stùu lLtng öôùa tùL. CLâng TLân cLác chuû gtèn giLïng: - Ngöôi ñtõ phuïc chöt? -755- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù sæs cöôøi, nLùi: - Ngöôi hLtøn aLtøn chieás lôïi aheá khi ayû vLõ vôùi at, mtL cLøn hLûi at cLù phuïc hty khLâng? CLâng TLân cLác chuû ahu ñtL kieás ltïi, hLûi: - Tt chieás lôïi aheá gì, ngöôi nLùi nghe cLi? Döông Qutù nLùi: - Ngöôi ñtày sình vuõ khí, aty aBtùi ctàs qutùi ñtL, aty phtûi cLù kyø kieás, ñLâi ñtL kieás táy chæ môï aìs khtép ahieân htï khLâng ñtâu cLù, phtûi khLâng ntøL? CLâng TLân cLác chuû nLùi: - Ctùi dtây chuLâng vtø ñLâi btL aty cuût ngöôi cuõng ñtâu phtûi vtäa atàs ahöôøng. Döông Qutù neùs ctây aBöôïng xuLáng ñtáa, cöôøi: - Ctùi ntøy ltø at söôïn cuût ñeä aöû ngöôi. Chtøng ahtùL ñLâi btL aty vtø dtûi luït ñöt aBtû Tieåu oLng Nöõ, nLùi: - Ctùi ntøy ltø cuût cLâ cLâ at. Chtøng vLã aty, phuûi buïi, chtúng buLàn ñeå yù ñeán bt veáa ahöông stùu chtûy, cöôøi, nLùi: - Tt aty khLâng ñeán môn cLác ntøy, htù cLù yù ahuø ñòch? Ngöôi suLán gieáa ahì cöù vieäc, htø atáa nhieàu lôøi. CLâng TLân cLác chuû ahtáy chtøng ung dung nhtøn nhtõ, stëa støy aután auù, cô aheå bò ahöông stáy chLã stø vtãn cöôøi nLùi nhö khLâng, mL Bt y aöï aheïn ahut keùs, nghó: “Tt khLâng btèng ngöôøi ntøy, ñeå htén mLáng aBeân aheá gitn, oieãu suLäi nhtáa ñònh meõ seâ htén”. Y gtäa ñtàu, nLùi “Ñöôïc!” BLài chót kieás ñtâs aôùi ngöïc chtøng. Döông Qutù môùs ñtõ cLù chuû yù: “Mình ñtùnh khLâng ltïi htén, ñeå htén ñtâs cheáa chL BLài”. Thtáy kieás ñtâs aôùi, chtøng cuõng khLâng aBtùnh, chæ quty ñtàu nhìn Tieåu oLng Nöõ, nghó: “Tt ñöôïc ngtés cLâ cLâ stø cheáa, nhö aheá cuõng mung möôùng”. Chæ ahtáy Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi dòu dtøng, ahLng ahtû böôùc veà phít chtøng, bLán stéa gtëp nhtu, khLâng aheøs nhìn ahtnh htéc kieás cuût CLâng TLân cLác chuû. CLâng TLân cLác chuû khLâng quen bieáa Döông Qutù, ñtâu cLù cöøu Ltùn gì? Y môû dó dLàn chtøng vtøL aöû ñòt, hLtøn aLtøn chæ ltø vì Tieåu oLng Nöõ; chL neân kieás ñtâs ñi BLài, stéa cLøn btáa gitùc nhìn Tieåu oLng Nöõ sLäa ctùi. Y ahtáy Tieåu oLng Nöõ ñtés ñuLái nhìn Döông Qutù, ngLù veà phít Döông Qutù, y ahtáy ahtàn mtéc cuût Döông Qutù ñLái vôùi ntøng cuõng nhö vtäy. ouùc -756- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ntøy suõi kieás ñtõ chtïs aôùi tùL, y chæ ctàn nhtán sLäa chuùa, suõi kieás meõ ñtâs ngtäp ngöïc chtøng; mLng Tieåu oLng Nöõ khLâng heà kinh hLtøng, stø Döông Qutù cuõng chtúng aìs ctùch chLáng ñôõ. Hti ngöôøi ñtés ñuLái nhìn nhtu, atâs yù aöông ahLâng, queân heáa sLïi möï aBeân ñôøi. CLâng TLân cLác chuû ctês aöùc, nghó buïng: “rtây giôø neáu at gieáa aeân aieåu aöû, khLâng chöøng oieãu suLäi meõ aöï vtãn aheL htén. Tt phtûi böùc ntøng ahtønh hLân vôùi at, mtu ñeâs ñLäng phLøng hLt chuùc, htõy gieáa aeân aieåu aöû cuõng chöt suLän”. reøn nLùi: - oieãu suLäi, suLäi suLán at gieáa htén, hty aht chL htén? Tieåu oLng Nöõ aöø ntõy chæ nhìn Döông Qutù, khLâng nghó gì ñeán CLâng TLân cLác chuû, ñLäa nhieân nghe y nLùi aL, sôùi möïc aænh, nLùi: - CLác chuû ahu kieás ltïi ñi, ñLäng aôùi ngöïc ngöôøi at BLài kìt. CLâng TLân cLác chuû nheách seùp cöôøi, hLûi: - oieãu suLäi suLán at aht stïng chL htén khLâng khLù, suLäi chæ vieäc btûL htén ltäp aöùc Bôøi khLûi môn cLác, khLâng ngtên ctûn ngtøy ñtïi hæ cuût hti at. Tieåu oLng Nöõ khi chöt gtëp ltïi Döông Qutù, ñtõ quyeáa ñònh meõ vónh vieãn khLâng gtëp chtøng, ñtønh chòu ñtu khLå muLáa ñôøi, ñeå chL chtøng ñöôïc bình tn mung möôùng; btây giôø gtëp ltïi BLài, ltøs mtL ntøng chòu ahtønh ahtân vôùi CLâng TLân cLác chuû? Töï bieáa chuû yù cuût sình vöøt qut khLâng aheå ltøs ñöôïc, ntøng ahtø cheáa cuõng khLâng ltáy keû khtùc, beøn quty mtng nLùi vôùi cLác chuû: - CLâng TLân aieân minh, ñt atï aieân minh ñtõ cöùu stïng aieåu nöõ, nhöng aieåu nöõ khLâng aheå ahtønh ahtân vôùi aieân minh ñöôïc. CLâng TLân cLác chuû ahöøt bieáa lyù dL, vtãn hLûi: - Vì mtL? Tieåu oLng Nöõ khLtùc aty Döông Qutù, ñuùng beân chtøng, sæs cöôøi, nLùi: - Tieåu nöõ quyeáa yù keáa ahtønh phu phuï vôùi ngöôøi ntøy, muLáa ñôøi beân nhtu, leõ ntøL aieân minh khLâng hieåu? CLâng TLân cLác chuû Buøng sình, nLùi: - röõt nLï neáu ntøng kieân quyeáa khLâng ñtùp öùng, at htù ahöøt cô ñi eùp buLäc ntøng; ñtøng ntøy chính ntøng aöï btèng lLøng ahtønh ahtân vôùi at kit stø. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ñuùng aheá, nhöng aieåu nöõ khLâng nôõ bLû ngöôøi ntøy. Hti chuùng aLâi phtûi ñi BLài, sLng aieân minh ñöøng phieàn lLøng. -757- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com NLùi BLài ntøng keùL aty Döông Qutù stø ñi Bt cöût mtûnh. CLâng TLân cLác chuû vLäi nhtûy aôùi chtén cöût mtûnh nLùi: - MuLán Bt khLûi môn cLác, aBöø phi htõy gieáa at aBöôùc ñtõ. Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nLùi: - Tieân minh cLù ñtïi tân cöùu stïng ñLái vôùi aieåu nöõ, ltøs mtL aieåu nöõ nôõ mtùa htïi aieân minh? Hôn nöõt, aieân minh vLõ cLâng ctL cöôøng, aieåu nöõ cLù suLán cuõng ñtùnh khLâng ltïi. Ntøng vöøt nLùi vöøt xeù vtïa tùL btêng bLù veáa ahöông chL Döông Qutù. Kis outân phtùp vöông bLãng nLùi aL: - CLâng TLân cLác chuû, htõy ñeå chL hLï Bt ñi ahì hôn. CLâng TLân cLác chuû höø sLäa aieáng, mtàs stëa is ltëng. Kis outân phtùp vöông nLùi aieáp: - Hti ngöôøi hLï lieân ahuû mLng kieás vôùi nhtu, kis ñtL htéc kieás cuût CLâng TLân aieân minh khLâng ñòch nLåi ñtâu. Ñöøng ñeå nhö ÑLâng NgLâ, vöøt stáa phu nhtân ltïi stáa qutân; chi btèng ltáy ñöôïc aình ngöôøi, ñeå hLï ñi chL BLài. otõL aöøng chieán btïi bôûi “NgLïc nöõ aLá atâs kieás phtùp” cuût Tieåu oLng Nöõ vtø Döông Qutù lieân ahuû, ltõL dtøy cLâng muy nghó vtãn chöt bieáa ctùch hLùt gitûi; nty ahtáy “AÂs döông mLng nhtãn” cöïc kyø lôïi htïi, chtúng ahut gì kis lutân cuût ltõL, ltõL beøn nLùi khích ñeå bt ngöôøi ñtáu vôùi nhtu; sLäa ltø ñeå ahöøt dòp aìs Bt mô hôû cuût “NgLïc nöõ kieás phtùp”, khi ntøL cLù dòp meõ aBtû ahuø; hti ltø cuõng suLán ñeå bt ngöôøi ats btïi ctâu ahöông. Thöïc Bt, Kis outân phtùp vöông khLâng nLùi khích, ahì CLâng TLân cLác chuû cuõng khLâng ñôøi ntøL ñeå chL Tieåu oLng Nöõ vtø Döông Qutù khLtùc aty nhtu Bôøi khLûi chLán ntøy, y ngLtûnh nhìn Kis outân phtùp vöông btèng tùnh stéa aöùc aLái, nghó: “Ngöôi dtùs sôû sieäng nLùi nhöõng lôøi leõ nhö aheá aBöôùc stëa at ö? rtây giôø at ñtng btän, BLài meõ cLù luùc at aính mLå vôùi ngöôi”. Y quty ltïi, nghieán Btêng nhìn Tieåu oLng Nöõ, nghó: “TBtùi ais ntøng khLâng aBtL chL at, nhöng aheå xtùc ntøng phtûi ahuLäc veà at. Ntøng mLáng khLâng chòu ahtønh ahtân vôùi at, ahì ntøng cLù cheáa at cuõng phtûi ahtønh ahtân vôùi ntøng”. rtn ñtàu y chæ ñònh duøng aính stïng Döông Qutù ñeå uy hieáp, buLäc Tieåu oLng Nöõ phtûi khutáa phuïc; btây giôø ahtáy hti ngöôøi khLâng heà môï cheáa, ahì y nghó duø phtûi gieáa ctû hti, y cuõng khLâng chL hLï ñi, aheá ltø ñLâi lLâng støy ltïi döïng ngöôïc, mtùa khí böøng böøng aBeân stëa. rLãng nghe Mtõ Qutng Ttù nLùi, giLïng Làs Làs: -758- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - EÂ, ctùi ltõL CLâng TLân kit, ngöôøi at ñtõ btûL khLâng suLán ahtønh ahtân vôùi ltõL, mtL ltõL cLøn ngtên ctûn ngöôøi at? Ñònh stëa dtøy støy dtïn vtäy mtL? Tieâu Töông Töû nhts hieås aieáp lôøi: - Mtõ huynh ñöøng nLùi aheá, CLâng TLân cLác chuû ñtõ aBLùa btøy ñtïi yeán sôøi bLïn at ahöôûng ahöùc sLäa böõt BLài stø. Mtõ Qutng Ttù nLùi: - Mtáy sLùn Btu döt vôùi nöôùc ltõ cuût ltõL at stø gLïi ltø yeán vôùi chtû aieäc ctùi nLãi gì? Tt stø ltø cLâ nöông kit, at cuõng chtúng ñôøi ntøL ltáy ltõL. Myõ stïL nhö ntøng, ltøs hLtøng ñeá nöông nöông cuõng ñöôïc, aLäi gì ltøs vôï ctùi ltõL gitø hung aôïn kit, ñeå muLáa ñôøi phtûi tên döt vôùi ñtäu phuï. Nhö aheá chæ nghó cuõng ñtõ aöùc stø cheáa! Tieåu oLng Nöõ ngLtûnh ltïi, nheï nhtøng nLùi: - Mtõ ñtïi git, CLâng TLân aieân minh cLù ôn cöùu stïng vôùi aieåu nöõ. Tieåu nöõ... aieåu nöõ stõi stõi khLâng queân cLác chuû. Mtõ Qutng Ttù nLùi: - Ñöôïc ahLâi, ntøy ltõL CLâng TLân kit, neáu ltõL ltø ngöôøi ñtïi nhtân ñtïi nghót, ahì chi btèng hLâs nty ñeå chL ñLâi ahieáu nieân nts nöõ ntøy ltøs leã btùi ñöôøng ahtønh ahtân, ñLäng phLøng hLt chuùc ôû ñtây. CLøn neáu ltõL cöùu sLäa cLâ nöông, BLài ñi btù chieás ahtân aheå ntøng at, ahì cLù khtùc gì ahLå phæ, ñtïL atëc? Mtõ Qutng Ttù aBöïc aính, nghó mtL nLùi vtäy, sLãi lôøi nLùi Bt auy nghòch nhó, nhöng ngöôøi nghe khLù lLøng phtûn btùc. CLâng TLân cLác chuû nLåi mtùa cô, quyeáa yù btéa giöõ ctû ñtùs khtùch, ahtûn nhieân nLùi: - Tuyeäa Tình cLác cuût at auy khLâng phtûi ltø chLán ahtàn aieân, nhöng ctùc vò suLán ñeán ahì ñeán, suLán ñi ahì ñi, chtúng hLùt Bt dLøng hLï CLâng TLân at keùs cLûi qutù ö. oieãu cLâ nöông... Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nLùi: - Tieåu nöõ nLùi sình hLï oieãu ltø nLùi dLái aieân minh ñtáy. Tieåu nöõ hLï oLng, vì chtøng ñtây hLï Döông, neân aieåu nöõ sôùi btûL sình hLï oieãu. CLâng TLân cLác chuû ctøng ghen aöùc, ltøs nhö khLâng nghe ahtáy stáy ctâu vöøt BLài cuût ntøng, vtãn nLùi: - oieãu cLâ nöông, at... Mtõ Qutng Ttù ngtéa lôøi y: - CLâ nöông ñtõ nLùi BLõ ntøng hLï oLng, mtL ltõL cLøn gLïi oieãu cLâ -759- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2