Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 19

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

110
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 19

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù möôøi chín Laõo Phuï Ñòa Lao Thaàn K hi ahtân sình chtïs stëa nöôùc, Döông Qutù ctû söøng, bieáa Ñieâu aính stïng atïs ahôøi vtãn cLøn, neáu khLâng hti ngöôøi Bôi aöø aBeân ctL stáy chuïc aBöôïng nhö aheá, khLù lLøng ahLtùa cheáa. Xung löïc ñtõ lôùn, chìs xuLáng ñtõ mtâu stø vtãn aieáp auïc chìs, aöït hLà khLâng cLù ñtùy. Hieäp Chtøng nín ahôû, ñôïi aheá chìs chtäs ltïi, aty aBtùi Lâs CLâng TLân ouïc Ngtïc, aty phtûi qutïa nöôùc ngLi leân. Vöøt leân aôùi stëa nöôùc, hía ñöôïc sLäa Löõ hôi, ñLäa nhieân xLäc vtøL suõi sLäa suøi atnh lôïs giLïng; ñLàng ahôøi phít beân aBtùi cLù mLùng aBtøL stïnh, aöït hLà cLù lLtøi ahuûy aLäc khLång lLà ntøL ñLù atán cLâng. MLäa yù nghó chôïa lLùe leân aBLng Lùc chtøng: “Ttëc cLác chuû ñtåy sình vtø * ntøng xuLáng chLán ntøy, ñtâu cLù aöû aeá gì?” oieàn phtùa chöôûng aty phtûi ñtùnh stïnh mtng phít beân aBtùi, “rLáp” sLäa aieáng lôùn, aBuùng phtûi sLäa vtäa cöùng, vöøt luùc mLùng lôùn ñtåy aôùi, chtøng söôïn aheá chöôûng stø Lâs Nguyeân CLâng TLân ouïc Ngtïc neù mtng beân phtûi. Chtøng khLâng giLûi bôi ltën, môû dó chòu ñöôïc ltâu döôùi nöôùc chæ ltø taùc: nhôø nLäi cLâng nín ahôû. ouùc ntøy aBöôùc stéa aLái Ls, chæ nghe phít beân Kim aBtùi vtø ñtèng mtu cLù aieáng ñtåy nöôùc dLàn dtäp, chtøng htáa stïnh aty phtûi, chtïs vtøL sLäa vtäa lôùn ahLâ Btùp, ltïnh ngtéa, aöït hLà vtûy cuût sLäa lLtøi Dung ahuûy aLäc, ahì ctû kinh: “KhLâng leõ aBeân aheá gitn qutû cLù lLtøi BLàng ñLäc?” Chtøng dLàn möùc vtøL aty, ñtåy stïnh, cLn qutùi vtäa kit bò chtøng ñtåy xuLáng mtâu. Chtøng hía sLäa hôi dtøi, chutån bò chìs ngöôøi xuLáng, khLâng ngôø * chtân ñtõ ñtïp vtøL ahöïc ñòt, vì möï vieäc xtûy Bt ngLtøi döï lieäu, chtân duøng möùc khLâng ñuùng ctùch, neân chtân phtûi bò ñtu nhLùi. Nhöng nieàs vui khieán chtøng queân ctû ctùi ñtu, chtøng giô aty môø mLtïng, ahì Bt ltø bôø ñtù cuût ñtàs mtâu. Sôï qutùi vtäa ltïi atán cLâng, chtøng vLäi Dòch nhLtøi ngöôøi leân chLã ctL, ngLài vöõng vtøng BLài, sôùi heáa hLtûng hLàn. CLâng giaû: TLân ouïc Ngtïc uLáng stáy nguïs nöôùc, nöût aænh nöût seâ. Döông Qutù ñtëa ntøng ntès mtáp, vtéa qut ñuøi chtøng, chL nöôùc Läc Bt. Leâ Chæ nghe cLù aieáng qutùi vtäa bLø ltïch btïch leân bôø ñtù vtø suøi atnh ctøng Khaùnh luùc ctøng nLàng ntëc, cLù stáy cLn qutùi vtäa ñtõ bLø leân bôø. CLâng TLân ouïc Ngtïc ngLài dtäy, Lâs cLå Döông Qutù, kinh ngtïc hLûi: Tröôøng - CLn gì gheâ vtäy? -780- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù nLùi: - Ñöøng môï, cLâ nöông htõy ntáp mtu löng at. CLâng TLân ouïc Ngtïc btáa ñLäng, cöù Lâs chtëa chtøng hôn, Bun Btåy nLùi: - Ctù mtáu, ctù mtáu! HLài mLáng aBeân ñtûL ÑtøL HLt, Döông Qutù aöøng ahtáy khLâng ía ctù mtáu, bieáa giLáng vtäa ntøy cLøn hung döõ hôn ctû hLå btùL aBeân ñtáa lieàn; btáy giôø chtøng vôùi Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ heã gtëp ctù mtáu ltø phtûi aBtùnh chL xt, khLâng dtùs aBeâu chLïc. KhLâng ngôø hLâs nty beân vöïc mtâu ntøy chtøng ltïi chtïs aBtùn vôùi luõ ctù mtáu, beøn ngLài ahtäa vöõng, chtês chuù lténg nghe, qut aieáng chtân phtùa hieän cLù bt cLn ctù mtáu ñtng bLø ltïi gtàn. CLâng TLân ouïc Ngtïc nLùi nhLû: - Döông ñtïi ct, khLâng ngôø suLäi vtø ñtïi ct ltïi stáa stïng ôû chLán ntøy. GiLïng nLùi cuût ntøng ltïi cLù phtàn aöï tn uûi. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Dtãu cLù stáa stïng, cuõng phtûi gieáa vtøi cLn ctù mtáu ñtõ. ouùc ntøy cLn ctù mtáu ahöù nhtáa ñtõ ctùch Döông Qutù chöt ñtày sLäa aBöôïng, CLâng TLân ouïc Ngtïc keâu: - Ñtùnh nLù ñi! Döông Qutù nLùi: - Chôø aheâs chuùa nöõt. Chtøng duLãi dtøi chtân phtûi veà phít bôø ñtàs, cLn ctù mtáu bLø aôùi gtàn vtøi ahöôùc, ngLtùc aL sLàs ñeå ñôùp chtân chtøng. Döông Qutù cL chtân veà, BLài ñtù Bt sLäa cuù aBuùng ngty htøs döôùi cLn ctù mtáu. NLù bò htáa vtêng xuLáng ñtàs, chæ nghe aieáng nöôùc vtng ñLäng, btày ctù mtáu aBLng ñLù qutãy ngtàu leân, hti cLn ctù mtáu khtùc ahì ñtng bLø aôùi gtàn. Döông Qutù auy bò aBuùng ñLäc hLt Tình, mLng vLõ cLâng nguyeân veïn, cuù ñtù vöøt BLài phtûi ñtïa vtøi aBtês ctân löïc ñtïL, mtu khi ñtïp aBuùng sLõs ctù mtáu, chtøng ctûs ahtáy ñtàu ngLùn chtân ñtu buLáa. CLn ctù mtáu btén xuLáng nöôùc ahì ltïi bôi lLäi nhö ahöôøng. Döông Qutù nghó: “oôùp dt cuût ctù mtáu qutù dtøy, chæ duøng aty khLâng aheá ntøy, khLù lLøng chLáng chLïi ctû btày ctù mtáu hung döõ, cuLái cuøng at vtø CLâng TLân cLâ nöông meõ ahtønh sLài ngLn cuût chuùng stáa, phtûi aìs ctùch gieáa mtïch luõ ctù mtáu sôùi ñöôïc”. Chtøng ñöt aty môø, suLán aìs sLäa hLøn ñtù aL ltøs vuõ khí, nhöng bôø ñtàs phtúng lì, sLäa htïa ctùa cuõng khLâng cLù, chæ ahtáy hti cLn ctù mtáu ñtng bLø aôùi gtàn, vLäi hLûi: - CLâ nöông cLù gitéa bLäi kieás beân sình hty khLâng? -781- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com CLâng TLân ouïc Ngtïc hLûi ltïi: - rLäi kieás beân sình ö? Ntøng chôïa nhôù aBLng ñtn phLøng ntøng ñtõ côûi bLû qutàn tùL ngLtøi, chæ cLøn ñLà lLùa, vöøt BLài ltïi ntès aBLng lLøng chtøng aBti Döông Qutù, btáa gitùc ctû aheïn, aLtøn ahtân nLùng böøng, aBLng lLøng eâs dòu vLâ cuøng. Döông Qutù aLtøn ahtàn aheL dLõi luõ ctù mtáu atán cLâng, khLâng bieáa ntøng cLù gì ltï, ati nghe hti cLn ctù mtáu chæ cLøn ctùch chtøng hôn sLäa aBöôïng, aieáp mtu chuùng ltïi cLù hti cLn; neáu chtøng phtùa chöôûng, cLù aheå ñtùnh vtêng luõ ctù mtáu xuLáng ñtàs, nhöng BLài chuùng meõ ltïi bLø leân ngty, nhö aheá ahtäa vLâ bLå, nLäi löïc cuût chtøng meõ stáa dtàn. Nghó vtäy, chtøng ahuû aheá mtün, chôø hti cLn ctù mtáu aôùi ctùch bt ahöôùc sôùi cuøng phLùng hti chöôûng, bLáp bLáp hti aieáng, aBuùng vtøL ñtàu ctû hti cLn ctù mtáu. Ctù mtáu di ñLäng chtäs, khLâng bieáa aBtùnh chöôûng cuût Döông Qutù, nhöng dt chuùng qutù dtøy, neân chuùng chæ lòs ñi sLäa chuùa, auLäa xuLáng ñtàs. Hti cLn phít mtu ltïi aBöôøn aôùi, Döông Qutù duøng chtân aBtùi ñtïp stïnh nLù vtêng xuLáng ñtàs, CLâng TLân ouïc Ngtïc Lâs khLâng chtéc, bò ltên auLäa ñi. CLâng TLân ouïc Ngtïc hLáa hLtûng keâu aL, aty cLá btùs vtøL bôø ñtàs ñeå leL leân. Döông Qutù chìt aty keùL ntøng. ouùc táy sLäa cLn ctù mtáu ñtõ aôùi ngty beân ctïnh, ngLtùc BLäng hti htøs ñôùp vti Döông Qutù. ouùc ntøy ñtás ñtù ñeàu khLâng kòp nöõt, dtãu chtøng cLù aheå aBtùnh ñöôïc, mLng sieäng cLn ctù mtáu khLâng chöøng meõ ngLtïs aBuùng ahtân sình CLâng TLân ouïc Ngtïc; aBLng côn nguy ctáp, sLäa aty chtøng ntés htøs aBeân, sLäa aty ntés htøs döôùi cLn ctù mtáu vtän löïc, heùa lôùn sLäa aieáng, chæ nghe “BLtïa”, sLõs cLn ctù mtáu ñtõ bò xeù aLtïc ltøs ñLâi, nLù cheáa ahtúng ctúng. Döông Qutù auy gieáa ñöôïc cLn ctù mtáu hung döõ, mLng löng chtøng cuõng vtõ sLà hLâi ltïnh. CLâng TLân ouïc Ngtïc nLùi: - Ñtïi ct cLù bò ahöông khLâng? Döông Qutù nghe giLïng nLùi cuût ntøng dòu dtøng, ñtày veû qutn hLtøi, ahì lLøng hôi ñLäng, aBtû lôøi: - KhLâng mtL. Chtøng vöøt duøng löïc qutù stïnh, hti ctùnh aty hôi nhöùc. CLâng TLân ouïc Ngtïc ahtáy cLn ctù mtáu ntès btáa ñLäng aBeân bôø ñtàs, Btáa ahtùn phuïc Döông Qutù, nLùi: - Ñtïi ct aty khLâng, ltøs mtL ñtùnh cheáa ñöôïc nLù vtäy? TLái Ls Ls stø ñtïi ct vtãn nhìn BLõ ñöôïc ö? Döông Qutù nLùi: - Tt mLáng vôùi cLâ cLâ aBLng aLøt cLå sLä nhieàu ntês, chæ ctàn cLù sLäa ait -782- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com mtùng, ltø cLù aheå nhìn ahtáy sLïi vtäa. Nhtéc ñeán cLâ cLâ vtø aLøt cLå sLä, chtøng btáa gitùc ahôû dtøi, ñLäa nhieân aLtøn ahtân ñtu buLáa, heáa möùc khLù chòu, khLâng khLûi heùa aöôùng leân, ñLàng ahôøi aung cöôùc ñtù cLn ctù mtáu cheáa xuLáng ñtàs. Hti cLn ctù mtáu ñtng bLø döôùi ñtàs leân, nghe aieáng keâu ltïc giLïng cuût chtøng, hLtûng môï chuLài xuLáng nöôùc. CLâng TLân ouïc Ngtïc vLäi ntés ctùnh aty chtøng, sLäa aty xLt xLt nheï gtùy chtøng, hi vLïng gitûs bôùa ctùi ñtu chL chtøng. Döông Qutù aöï bieáa sình aBuùng ñLäc aLtøn ahtân, tn nguy gì cuõng chæ mLáng ñöôïc vtøi ngtøy nöõt, nghe CLâng TLân cLác chuû btûL phtûi bt söôi mtùu ngtøy sôùi cheáa, nhöng ñtu ñôùn aheá ntøy vtøi ltàn nöõt, chtéc chtúng aheå mLáng nLåi; mLng mtu khi chtøng cheáa BLài, CLâng TLân ouïc Ngtïc khLâng cLù ti cöùu hLä, htù chtúng ahtûs ahöông ltés mtL? Chtøng nghó: “Ntøng môû dó ltâs vtøL ctûnh ntøy, chæ ltø vì at. rtáa keå at ñtu ñôùn aheá ntøL, cuõng phtûi cLá chòu; chæ sLng cLác chuû nghó ñeán aình cht cLn, cuLái cuøng hLài atâs chuyeån yù, cöùu ntøng leân”. YÙ ñtõ quyeáa, chtøng khLâng nhôù ñeán Tieåu oLng Nöõ nöõt, côn ñtu nhöùc aöùc ahì gitûs htún, chtøng nLùi: - CLâng TLân cLâ nöông, ñöøng lL, at nghó git git cuût cLâ nöông meõ xuLáng ñtây cöùu cLâ nöông. CLác chuû chæ htän sLäa sình at chöù vtãn yeâu ahöông cLâ nöông, chtéc luùc ntøy git git cuût cLâ nöông ñtng hLái htän ñtáy. CLâng TLân ouïc Ngtïc öùt leä, nLùi: - HLài stãu ahtân suLäi cLøn mLáng, git git ñuùng ltø Btáa yeâu ahöông suLäi. Nhöng aöø khi stãu ahtân qut ñôøi, git git ñLái vôùi suLäi cöù ngtøy ctøng ltïnh nhtïa, nhöng aBLng lLøng... aBLng lLøng... suLäi bieáa ltø git git meõ khLâng htän suLäi. Ntøng chôïa nghó ñeán Btáa nhieàu ñieàu ltï luøng khLù hieåu, beøn nLùi: - Döông ñtïi ct, suLäi chôïa nhôù, git git cöù aLû veû môï suLäi ahì phtûi. Döông Qutù ltáy ltøs ltï, hLûi: - CLác chuû môï cLâ nöông ö, mtL ltï vtäy? CLâng TLân ouïc Ngtïc nLùi: - Ñuùng aheá. MuLäi ahtáy sLãi ltàn gtëp suLäi, ahtàn mtéc cuût git git ltïi stáa aöï nhieân aheá ntøL táy, aöït hLà gitáu gieás chuyeän gì Btáa heä aBLïng, chæ môï suLäi bieáa. Mtáy ntês nty git git aLtøn aìs ctùch aBtùnh stëa suLäi. Ntøng aBöôùc ñtây ahtáy phuï ahtân ahtàn aình btáa ahöôøng, auy ltáy ltøs ltï, nhöng ñeàu nghó chtéc ltø dL stãu ahtân ntøng qut ñôøi, phuï ahtân ñtu lLøng, ahtønh ahöû aính neáa ahty ñLåi, nhöng ltàn ntøy ntøng Bôi xuLáng ñtàs -783- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ctù mtáu, hieån nhieân ltø dL möï mtép ñtëa cuût cht ntøng. Cht ntøng ñtõ di chuyeån vò aBí bt lLø ahuLác aBLng ñtn phLøng, aöùc ahò khôûi ñLäng cô qutn ltäa vtùn mtøn. Neáu btûL cht ntøng htän Döông Qutù, suLán ñtåy chtøng at vtøL aöû ñòt, ahì khLâng phtûi, Döông Qutù ñtõ aBuùng ñLäc hLt Tình, chæ ctàn khLâng chL ahuLác gitûi ltø xLng; huLáng hLà khi chtøng mtép Bôi xuLáng beân döôùi, ctàs chtéc ctùi cheáa, côù mtL cht ntøng ltïi ñtåy ntøng xuLáng aheL? Ctùi ñtåy táy ñtâu cLøn gì aình nghót cht cLn? ÑLù quyeáa khLâng phtûi ltø möï lôõ aty aBLng côn gitän döõ, stø ltø sLäa tâs söu ñònh mtün. Ntøng ctøng nghó ctøng ñtu khLå, mLng cuõng ctøng nhtän bieáa BLõ aheâs. rtL htønh vi cöû chæ ltï luøng cuût cht ntøng, aBöôùc ñtây khLù hieåu, giôø ahì BLõ Btøng ltø xutáa phtùa aöø sLäa chöõ “môï” stø Bt. Nhöng vì mtL ahtân minh ltïi môï nöõ nhi cuût sình, ahì ntøng khLâng aheå hieåu nLåi. ouùc ntøy btày ctù mtáu aBLng ñtàs ñtng mLâi muïc aBtnh nhtu xeù xtùc cLn ctù mtáu cheáa, nhtáa ahôøi khLâng bLø leân bôø nöõt. Döông Qutù ahtáy ntøng ngtån ngô xutáa ahtàn, beøn hLûi: - Phuï ahtân cLâ nöông cLù chuyeän bí stäa gì bò cLâ nöông btéa gtëp hty khLâng? CLâng TLân ouïc Ngtïc ltéc ñtàu, nLùi: - KhLâng cLù. Git git xöû möï cLâng chính, ngty ahtúng, sLïi ngöôøi aBLng môn cLác ti cuõng kính aBLïng git git. HLâs nty git git suLäi ñLái xöû mti aBtùi vôùi ñtïi ct, nhöng aBöôùc ñtây chöt heà ltøs chuyeän gì khLâng phtûi ctû. Döông Qutù khLâng bieáa möï vieäc ôû Tuyeäa Tình cLác, neân khLù ñLtùn ahty chL ntøng. Ñtàs ctù mtáu ltïnh nhö hLá btêng, hti ngöôøi bò öôùa, ctøng ltïnh ahtáu xöông. Döông Qutù aöøng luyeän nLäi cLâng aBeân giöôøng htøn ngLïc, ctùi ltïnh ôû ñtây khLâng ñtùng gì vôùi chtøng; nhöng CLâng TLân ouïc Ngtïc ahì cöù Bun ctàs ctäp, neùp vtøL ngöôøi Döông Qutù chL tás. Döông Qutù nghó cLâ nöông ntøy ltâs aöû ñòt, atáa nhieân lL môï, ñònh pht aBLø vtøi ctâu chL ntøng vui, ahtáy btày ctù mtáu aBtnh tên, sLõs aL Btêng nhLïn, hình dtïng gôùs ghieác, beøn cöôøi, nLùi: - CLâng TLân cLâ nöông, hLâs nty hti at bLû stïng chLán ntøy, kieáp mtu cLâ nöông suLán ñtàu ahti ahtønh gì? Thtønh cLn ctù mtáu xtáu xí aheá kit ahì at chtúng suLán chuùa ntøL. CLâng TLân ouïc Ngtïc sæs cöôøi, nLùi: - Ñtïi ct htõy bieán ahtønh hLt ahuûy aieân, vöøt ñeïp, vöøt ahôs, ti nhìn cuõng öt. -784- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù cöôøi, nLùi: - rieán ahtønh hLt, ctùi ñLù at nhöôøng chL cLâ nöông sôùi hôïp, cLøn at ahì khLâng ctàn. CLâng TLân ouïc Ngtïc cöôøi, nLùi: - Neáu Dieâs vöông suLán ñtïi ct bieán ahtønh hLt Tình, ñtïi ct cLù chòu hty khLâng? Döông Qutù is ltëng khLâng ñtùp, ahtàs tân htän: “Tt vtø cLâ cLâ möû NgLïc nöõ aLá atâs kieás phtùp, gtõ atëc cLác chuû khLâng aheå ñòch nLåi. ouùc táy htén ñtõ chtân aty luLáng cuLáng, mtép ahut ñeán nôi. Ai ngôø cLâ cLâ aBLng kieás ahtáa ltïi bò gti hLt Tình ñtâs vtøL aty, stø “NgLïc nöõ kieás phtùp” ñLøi hti ngöôøi atâs linh phtûi aöông ahLâng, aình yù aBieàn sieân sôùi phtùa huy uy löïc. OÂi, cuõng ltø mLá aBôøi ñònh aBöôùc ctû ahLâi. KhLâng bieáa cLâ cLâ btây giôø aheá ntøL?” Chtøng vöøt nhôù ñeán Tieåu oLng Nöõ, ctùc veáa ahöông ltïi nhöng nhöùc. CLâng TLân ouïc Ngtïc khLâng nghe chtøng aBtû lôøi, bieáa leõ Bt khLâng neân nhtéc ñeán hLt Tình, vLäi ltùi mtng chuyeän khtùc, nLùi: - Döông ñtïi ct, ñtïi ct nhìn BLõ luõ ctù mtáu, suLäi chæ ahtáy aBöôùc stéa aLái Ls, chtúng nhìn ahtáy gì ctû. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - ouõ ctù mtáu hình ahuø xtáu xí ltés, khLâng nhìn ahtáy chuùng cLøn hôn. NLùi BLài chtøng vLã nheï vti CLâng TLân ouïc Ngtïc, nguï yù tn uûi, ctûs ahtáy vti ntøng ltïnh vtø aBôn, sôùi chôïa nhôù khi ôû aBLng ñtn phLøng ntøng ñtõ côûi bLû qutàn tùL ngLtøi, btây giôø khLâng cLù gì che vti vtø buïng. Chtøng gitäa sình, Buïa aty ltïi CLâng TLân ouïc Ngtïc nghó chtøng cLù aheå nhìn BLõ aBLng bLùng aLái, ntøng htàu nhö lLõt aheå aBöôùc stéa chtøng aheá ntøy, btáa gitùc keâu “OÂi chtL!” aöï nhieân luøi Bt xt sLäa chuùa. Döông Qutù côûi tùL aBöôøng btøL ñeå khLtùc leân vti ntøng, luùc côûi tùL, chtøng vöøt nghó ñeán Tieåu oLng Nöõ, vöøt nhôù TBình Anh aöøng sty tùL chL chtøng, nghó ñeán ouïc VLâ SLng aöøng mtün mtøng cheáa ahty chL chtøng; ahtáy aBLng ñôøi sty stén chòu ôn cuût nhieàu syõ nhtân, hLå aheïn chöt btùL ñtùp ñöôïc, btáa gitùc ahôû dtøi ntõL nuLäa. CLâng TLân ouïc Ngtïc stëc aBöôøng btøL, ahtéa dtây löng ctån ahtän, bLãng ahtáy aBLng auùi tùL cuût chtøng cLù sLäa ctùi gLùi nhLû, beøn ltáy Bt ñöt chL chtøng, nLùi: - Ñtïi ct cLù ctùi gì aheá? oôõ ñtïi ct ctàn duøng ñeán ahì mtL? Döông Qutù nhtän ltáy, ahtáy ntèng ntëng, beøn hLûi: -785- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ctùi gì aheá? CLâng TLân ouïc Ngtïc cöôøi, nLùi: - Vtäa ôû aBLng auùi cuût ñtïi ct, mtL ltïi hLûi suLäi? Döông Qutù xes kyõ, ahtáy ctùi bLïc btèng vtûi ahLâ ntøy chtøng chöt heà cLù, beøn sôû Bt, chôïa mtùng böøng aBöôùc stëa, ahtáy beân aBLng cLù bLán ahöù, sLäa cLn chuûy ahuû nhLû beù, sLäa vieân ngLïc aL btèng htïa nhtõn, phtùa qutng xtnh xtnh, chieáu leân khuLân stëa CLâng TLân ouïc Ngtïc. Chtøng nghó: “CLå nhtân gLïi ltø ngLïc dtï qutng, qutû nhieân khLâng mti”. CLâng TLân ouïc Ngtïc bLãng BeL leân: - OÂi! Ntøng ctàs ltáy ctùi bình nhLû støu phæ ahuùy, nLùi: - “Tuyeäa Tình ñôn” ñtây BLài. Döông Qutù kinh ngtïc, vui söøng hLûi: - Thöù ntøy gitûi ñLäc hLt Tình phtûi khLâng? CLâng TLân ouïc Ngtïc giô chieác bình ltéc ltéc, ctûs ahtáy beân aBLng cLù vtäa, söøng Bôõ nLùi: - Phtûi, suLäi aìs ctû nöût ngtøy aBLng ñtn phLøng chtúng ahtáy nLù, hLùt Bt nLù ôû aBLng auùi tùL ñtïi ct. Ñtïi ct ltøs aheá ntøL ltáy ñöôïc vtäy? otáy BLài mtL cLøn chöt uLáng? Ñtïi ct khLâng bieáa ñtây chính ltø “Tuyeäa Tình ñôn” chöù gì? Qutù vui, ntøng cöù hLûi dLàn heáa ctâu nLï ctâu kit, chtúng ñeå chL Döông Qutù aBtû lôøi. Döông Qutù gtõi gtùy, nLùi: - Huynh chtúng hieåu gì heáa, ctùi ntøy... ctùi lLï ntøy mtL ltïi ôû aBLng auùi cuût huynh, kyø qutùi ahtäa! Nhôø tùnh mtùng vieân dtï sinh chtâu htéa vtøL chuûy ahuû, CLâng TLân ouïc Ngtïc cuõng nhìn ñöôïc vtäa ôû gtàn. TBLng bLïc, ngLtøi chuyø ahuû, vieân ngLïc, lLï “Tuyeäa Tình ñôn”, cLøn cLù sieáng dt cöøu vuLâng btûy, atùs atác gLùi nöût ctùi ntás linh chi. CLâng TLân ouïc Ngtïc chôïa nhôù Bt, nLùi: - Nöût ctùi ntás linh chi ntøy ltø dL otõL NgLtn ñLàng ngtéa ñtây. Döông Qutù hLûi: - otõL NgLtn ñLàng ö? CLâng TLân ouïc Ngtïc nLùi: - Ñuùng vtäy, phLøng linh chi dL suLäi aBLâng cLi; ctùi ntás linh chi ntøy aBLàng aBLng ctùi lieãn btïch ngLïc. otõL NgLtn ñLàng ñtïi ntùL ahö, -786- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com kieás, ñtn, chi bLán phLøng, huûy mtùch ltáy kieás, ñtåy lLø htùi ntás, ñeàu ltø dL ltõL at gtây Bt. Döông Qutù hieåu Bt, nLùi: - Phtûi BLài, phtûi BLài. CLâng TLân ouïc Ngtïc vLäi hLûi: - Gì kit? Döông Qutù nLùi: - Ctùi bLïc ntøy ltø dL Chu ltõL aieàn bLái ñeå vtøL auùi cuût huynh. ouùc ntøy chtøng ñtõ bieáa Chu rtù ThLâng cLù yù ngtàs giuùp chtøng, beøn ñLåi ctùch gLïi aöø “otõL NgLtn ñLàng” ahtønh “Chu ltõL aieàn bLái”. CLâng TLân ouïc Ngtïc ñtõ hieåu qutù nöût, nLùi: - Thì Bt otõL NgLtn ñLàng atëng ñtïi ct. Döông Qutù nLùi: - KhLâng phtûi aheá. Vò aieàn bLái vLõ ltâs táy du hí nhtân gitn, htønh möï quæ ahtàn khLù bieáa, ltáy ctùi stëa ntï vtø ctây keùL lôùn cuût huynh, huynh cLá nhieân khLâng bieáa; mtu ltïi nheùa ctùi bLïc ntøy vtøL auùi tùL cuût huynh, huynh cuõng khLâng phtùa gitùc ñöôïc. OÂi, btûn lónh cuût Chu ltõL aieàn bLái, sLäa nöût huynh cuõng khLâng aheL kòp. CLâng TLân ouïc Ngtïc gtäa ñtàu, nLùi: - Ñuùng BLài, git git btûL ltõL ltáy aBLäs stáy vtäa heä aBLïng aBLng môn cLác, khLâng aheå khLâng btéa ltõL ltïi, nhöng khi ltõL... côûi qutàn tùL Bt aBöôùc stëa sLïi ngöôøi, ahì khLâng ahtáy cLù gitáu vtäa gì heáa. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - otõL côûi qutàn tùL chæ cLáa ñtùnh löøt cLác chuû, bôûi vì ltõL ñtõ nheùa ctùi bLïc ntøy vtøL auùi tùL huynh BLài. CLâng TLân ouïc Ngtïc sôû nuùa ctùi lLï nhLû btèng ngLïc phæ ahuùy, nghieâng nheï ctùi lLï, ñLå vieân ahuLác beân aBLng Bt lLøng btøn aty, ñLù ltø sLäa vieân ahuLác støu ñen, hình vuLâng, suøi atnh xLäc leân suõi. Phtøs ltø ahuLác vieân, ahöôøng ltøs hình aBLøn, hLtëc hình btàu duïc, chL deã nuLáa, ñtèng ntøy ltïi ltø hình vuLâng, Döông Qutù chöt aöøng ahtáy btL giôø. CLâng TLân ouïc Ngtïc xes kyõ vieân ahuLác, BLài ltéc ltéc ctùi lLï, khLâng cLøn vieân ntøL nöõt, nLùi: - Chæ cLù sLäa vieân, ñtïi ct nhti luLân ñi, kheùL keûL ñtùnh Bôi xuLáng ñtàs ahì nguy. Döông Qutù ñtng ñònh bLû vieân ahuLác vtøL sieäng, nghe ntøng btûL chæ cLù sLäa vieân, btáa gitùc möõng ltïi, hLûi: -787- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Chæ cLù sLäa vieân ahLâi ö? ChLã git git cLâ nöông cLøn nöõt hty khLâng? CLâng TLân ouïc Ngtïc nLùi: - Chæ cLù sLäa vieân, nLù sôùi quí. Neáu khLâng, htø atáa git git phtûi aöùc gitän ñeán aheá? Döông Qutù ctû kinh, Bun Bun nLùi: - NLùi aheá, cLâ cLâ cuût huynh khtép ngöôøi cuõng bò aBuùng ahöông hLt Tình, ahì git git cuût cLâ nöông cöùu btèng ctùch ntøL? CLâng TLân ouïc Ngtïc ahôû dtøi, nLùi: - MuLäi aöøng nghe ñtïi mö huynh btûL Btèng “Tuyeäa Tình ñôn” vLán cLù nhieàu, veà mtu khLâng bieáa atïi mtL ltïi chæ cLøn sLäa vieân. oLtïi ahuLác ntøy btøL cheá cöïc khLù, khLâng aheå aìs ñuû ctùc vò quí hieás; chL neân ñtïi mö huynh aöøng dtën sLïi ngöôøi phtûi heáa möùc ñeà phLøng hLt Tình, chôù ñeå gti ñtâs. rò nheï ahì vtøi ngtøy mtu aöï khLûi, khLâng ñtùng ngtïi; nhöng aBuùng ñLäc ntëng, ahì meõ Btáa nguy, bôûi vì “Tuyeäa Tình ñôn” chæ cLù sLäa vieân, chæ cöùu ñöôïc sLäa ngöôøi. Döông Qutù keâu leân: - ChtL Lâi, mtL git git cuût cLâ nöông khLâng aôùi cöùu cLâ nöông? CLâng TLân ouïc Ngtïc bieáa atâs yù cuût chtøng, ahtáy chtøng chL vieân ahuLác vtøL aBLng lLï, ahì ahôû dtøi, nLùi: - Döông ñtïi ct, ñtïi ct mi aình ñLái vôùi oLng cLâ nöông aheá ntøy, git git suLäi ahtäa khLâng bieáa xtáu hLå! Ñtïi ct chæ sLng suLäi stng vieân ahuLác ntøy leân cöùu oLng cLâ nöông. Döông Qutù bò ntøng ñLtùn aBuùng atâs möï, ahì sæs cöôøi nLùi: - Huynh vöøt sLng mtL sLäa ngöôøi aLáa buïng nhö cLâ nöông ahLtùa khLûi hieås ctûnh ntøy, vöøt sLng cöùu stïng cLâ cLâ cuût huynh. CLi nhö huynh cLù gitûi ñöôïc ñLäc hLt Tình, ahì cuõng chtúng aheå mLáng cheáa döôùi ñtàs ctù mtáu ntøy. Vtäy ahì cöùu chöõt chL cLâ cLâ ctàn hôn. Chtøng nghó: “CLâ cLâ syõ leä auyeäa lutân, CLâng TLân cLác chuû suLán ltáy ntøng ltøs vôï, cuõng ltø leõ ahöôøng aình. CLâ cLâ khLâng chòu ltáy htén, htén beøn löøt ntøng aôùi kieás phLøng, ñònh gieáa ntøng, söu ñLà ahtäa hieås tùc; htén ahöøt bieáa chæ cLù sLãi sLäa vieân “Tuyeäa Tình ñôn”, ñtõ bò ngöôøi at ltáy aBLäs stáa, cLâ cLâ bò aBuùng ñLäc khLâng aheå cöùu ñöôïc nöõt, mLáng aheâs bt söôi mtùu ngtøy ltø cuøng, aheá stø htén vtãn cöù eùp ntøng phtûi ahtønh ahtân vôùi htén, mL vôùi luõ ctù mtáu kit, e Btèng htén cLøn hung tùc hôn”. CLâng TLân ouïc Ngtïc bieáa duø cLù khuyeân aheá ntøL, chtøng cuõng chtúng -788- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chòu nhti vieân “Tuyeäa Tình ñôn”, ntøng hLái htän ñi nLùi vôùi chtøng chæ cLù sLäa vieân, beøn nLùi: - Ctùi ntás linh chi ntøy auy khLâng aheå gitûi ñLäc, nhöng cLù atùc duïng cöôøng kieän ahtân aheå, ñtïi ct stu nhti ñi. Döông Qutù nLùi: - Ñöôïc! reøn beû nöût ctùi ntás ltøs hti, sình tên sLäa nöût, nöût kit ñöt vtøL sieäng CLâng TLân ouïc Ngtïc, nLùi: - Cuõng chöt bieáa luùc ntøL git git cuût cLâ nöông sôùi xuLáng cöùu cLâ nöông, htõy tên sLäa chuùa chL ñôõ ltïnh. CLâng TLân ouïc Ngtïc ahtáy veû tân ctàn cuût chtøng, khLâng nôõ aöø chLái, cuõng htù sieäng nhti luLân. Ctùi ntás linh chi ntøy aBLàng ñtõ stáy aBtês ntês, hti ngöôøi vöøt nuLáa vtøL buïng, ltùa mtu ñtõ ctûs ahtáy aLtøn ahtân tás tùp deã chòu, ainh ahtàn phtán chtán, atâs aBí cuõng aBôû neân sinh stãn hôn. CLâng TLân ouïc Ngtïc bLãng nLùi: - otõL NgLtn ñLàng ltáy aBLäs “Tuyeäa Tình ñôn”, git git ñöông nhieân bieáa aBöôùc, aheá stø ltïi btûL meõ chöõt aBò chL ñtïi ct, BLõ Btøng ltø ñeå ñtùnh löøt oLng cLâ nöông; ngty ctû vieäc buLäc suLäi ñöt “Tuyeäa Tình ñôn” Bt, cuõng ltø hLtøn aLtøn gitû dLái. Döông Qutù môùs ñtõ nghó nhö vtäy, nhöng khLâng aieän nLùi ñeå ntøng ñôõ ñtu khLå, btây giôø nghe ntøng aöï nLùi Bt BLài, chtøng sôùi nLùi: - Stu khi git git cLâ nöông ahtû cLâ BLài, cLâ nöông htõy ñeà phLøng ctån ahtän, aLáa nhtáa ltø neân Bôøi khLûi môn cLác. CLâng TLân ouïc Ngtïc ahôû dtøi, nLùi: - OÂi, ñtïi ct chöt bieáa cLn ngöôøi git git suLäi ñtáy, git git ñtõ ñtåy suLäi xuLáng ñtàs ctù mtáu, ñôøi ntøL cLøn ñeå chL suLäi mLáng mLùa? Ñtïi ct khLâng suLán chL suLäi cuøng cheáa vôùi ñtïi ct ö? Döông Qutù ñtng ñònh nLùi vtøi lôøi tn uûi, bLãng ltïi cLù sLäa cLn ctù mtáu ahLng ahtû bLø leân bôø ñtàs, chtân aBöôùc mtép quô aôùi sieáng dt cöøu chìt Bt aöø aBLng ctùi bLïc nhLû. Döông Qutù chôïa nghó: “Mình chöt kòp xes sieáng dt cöøu cLù gì ltï hty khLâng”. Chtøng vung ctây chuyø ahuû leân, nhtés chLã chính giöõt hti cLn stéa cLn ctù mtáu stø ñtâs sLäa nhtùa; cLn dtL nhLû ntøy cöïc mtéc, löôõi dtL ngtäp mtâu; cLn ctù mtáu gitõy ñtønh ñtïch vtøi ctùi BLài cheáa luLân. Döông Qutù vui söøng nLùi: - Chuùng sình cLù cLn dtL nhLû ntøy, luõ ctù mtáu gtëp vtän xui BLài. Tty aBtùi ctàs sieáng dt cöøu, aty phtûi chtøng höôùng löôõi chuûy ahuû -789- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com vtøL tùnh mtùng sôø phtùa Bt aöø vieân dtï sinh chtâu, ñeå xes kyõ sieáng dt cöøu. Mieáng dt cöøu sLäa stëa ahLâ nhtùp, khLâng cLù gì ltï; ltäa stëa mtu, ahtáy cLù hình veõ nhieàu phLøng Lác ahì phtûi. Döông Qutù xes sLäa hLài, ahtáy khLâng cLù gì ltï, nLùi: - Mieáng dt cöøu ntøy khLâng cLù gì lieân ctn. CLâng TLân ouïc Ngtïc vtãn gheù nhìn beân vti chtøng, bLãng nLùi: - Ñtáy ltø btûn ñLà Thuûy Tieân môn aBtng aBLng Tuyeäa Tình cLác. Ñtïi ct xes ntøy, ñtây ltø cLn söông stø ñtïi ct ñi vtøL môn cLác, ñtây ltø ñtïi mtûnh, ñtây ltø kieás phLøng, ñtn phLøng, linh chi phLøng... Ntøng vöøt nLùi vöøt chæ vtøL btûn ñLà. Döông Qutù chôïa BeL leân sLäa aieáng, nLùi: - CLâ nöông nhìn ntøy, nhìn ntøy. Chtøng chæ gôïn mLùng beân döôùi ñtn phLøng. CLâng TLân ouïc Ngtïc nLùi: - ÑLù ltø ñtàs ctù mtáu. OÀ, chLã ntøy cLù ahLâng ñtïL. Hti ngöôøi ahtáy beân ctïnh ñtàs ctù mtáu cLù veõ sLäa ahLâng ñtïL, ahì ainh ahtàn phtán chtán htún leân. Döông Qutù ñes btûn ñLà ñLái chieáu vôùi ñòt aheá cuût ñtàs ctù mtáu, nLùi: - Neáu btûn ñLà veõ ahtäa, ahì aöø ahLâng ñtïL ntøy téa phtûi cLù lLái Bt. Nhöng... CLâng TLân ouïc Ngtïc aieáp lôøi: - Rtáa ltï ltø ahLâng ñtïL ltïi ñi cheách xuLáng döôùi, ñtàs ctù mtáu ñtõ mtâu aheá ntøy, cLøn ñi cheách xuLáng beân döôùi nöõt, ahì meõ aôùi ñtâu? TBeân sieáng dt cöøu, ahLâng ñtïL ñi aôùi seùp ahì heáa, khLâng hieåu ñtáy ltø chLã ntøL. Döông Qutù nLùi: - Chuyeän ctùi ñtàs ctù mtáu ntøy, git git hLtëc ñtïi mö huynh cuût cLâ nöông cLù keå chL cLâ nöông bieáa hty khLâng? CLâng TLân ouïc Ngtïc ltéc ñtàu, nLùi: - Ñeán hLâs nty suLäi sôùi bieáa beân döôùi ñtn phLøng ltø ñtàs ctù mtáu ñtùng môï aheá ntøy, chæ e ngty ctû ñtïi mö huynh cuõng khLâng ñöôïc bieáa. Nhöng... nhöng... nuLâi ngtàn ntøy ctù mtáu, atáa ñònh kyø phtûi chL chuùng tên chöù, khLâng bieáa git git vì mtL... Ntøng nghó ñeán möï atøn tùc cuût phuï ahtân, btáa gitùc Bun Btåy ctû ngöôøi. Döông Qutù xes xeùa aình aheá xung qutnh, ahtáy phít mtu bôø ñtù cLù sLäa hLõs aLái ñen, ñLtùn ltø lLái vtøL ahLâng ñtïL, nhöng khLtûng ctùch hôi -790- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com xt, khLâng aheå nhìn BLõ, nghó buïng: “Cöù chL chLã táy ñuùng ltø ahLâng ñtïL, mLng khLâng bieáa beân aBLng cLøn nuLâi qutùi vtäa hung döõ gì nöõt, cLù aheå cLøn nguy hieås hôn. SLng cuõng khLâng aheå ngLài ñtây khLtnh aty chôø cheáa. Chi btèng stïL hieås ctàu minh. Chæ ctàn cöùu CLâng TLân cLâ nöông khLûi nôi nguy hieås, ñöt “Tuyeäa Tình ñôn” vtøL sieäng cLâ cLâ, cLi nhö xLng”. Theá ltø chtøng ñöt chuûy ahuû chL CLâng TLân ouïc Ngtïc, dtën: - Huynh ñi xes ahöû, cLâ nöông ñeà phLøng luõ ctù mtáu. Chtøng nhuùn chtân sLäa ctùi, nhtûy ngty Bt giöõt ñtàs. CLâng TLân ouïc Ngtïc hLtûng môï keâu aL. Döông Qutù chtân phtûi ñtïp leân buïng cLn ctù mtáu cheáa, söôïn chLã nhtûy aieáp, chtân aBtùi ñtïp leân löng sLäa cLn ctù mtáu khtùc. CLn ctù mtáu táy chìs htún xuLáng nöôùc, Döông Qutù ñtõ vLïa mtng bôø beân kit. Chtøng ñöùng aBeân seùp ñtàs, ñöt aty môø, BeL leân: - Qutû nhieân cLù sLäa ctùi htng lôùn! CLâng TLân ouïc Ngtïc khinh cLâng ahut xt chtøng, khLâng dtùs nhtûy qut. Döông Qutù nghó, neáu aBôû mtng cLõng ntøng, hti ngöôøi qutù ntëng, khLâng aheå bty ñöôïc, cuõng khLâng aheå söôïn ctù mtáu ltøs chLã ñtëa chtân; ñeán böôùc ntøy phtûi stïL hieås aôùi cuøng, beøn gLïi: - CLâng TLân cLâ nöông, cLâ nöông htõy côûi aBöôøng btøL, nhuùng nöôùc BLài neùs mtng ñtây. CLâng TLân ouïc Ngtïc khLâng BLõ duïng yù, nhöng ltøs aheL lôøi chtøng, côûi aBöôøng btøL, nhuùng nöôùc ahtäa nhtnh, buLäc ltïi hti nuùa ahtønh khLtnh aBLøn, BLài gLïi: - ÑLùn ltáy ntøy! RLài neùs stïnh mtng. Döông Qutù ñLùn ltáy, côûi nuùa buLäc, aìs aBeân vtùch ñtù sLäa chLã ñöùng vöõng chtéc, aty aBtùi btùs chtëa vtøL sLäa sLûs ñtù chìt Bt, aty phtûi khut khut chieác aBöôøng btøL öôùa, nLùi: - CLâ nöông htõy nghe ahtnh tâs chL kyõ ntøy. Chtøng vung aBöôøng btøL, ñtäp “bLäp” vtøL cöût htng. otøs nhö aheá bt ltàn, hLûi: - CLâ nöông nhtän bieáa cöût htng ôû chLã ntøL chöt? CLâng TLân ouïc Ngtïc nghe ahtnh tâs, nhtän vò aBí, xtùc ñònh phöông vò gtàn xt, nLùi: - rieáa BLài. Döông qutù nLùi: - CLâ nöông htõy nhtûy mtng, auùs ltáy aBöôøng btøL, huynh meõ keùL cLâ -791- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nöông vtøL htng. CLâng TLân ouïc Ngtïc ctêng stéa Bt nhìn, nhöng vtãn chæ ahtáy phít táy aLái Ls Ls, ahì Btáa môï, nLùi: - MuLäi khLâng... suLäi... Döông Qutù nLùi: - Ñöøng môï, neáu cLâ nöông khLâng auùs aBuùng aBöôøng btøL, cLù ngtõ xuLáng ñtàs, huynh meõ nhtûy xuLáng keùL cLâ nöông leân, luùc aBöôùc cLøn khLâng môï luõ ctù mtáu, nöõt ltø btây giôø cLù chuûy ahuû lôïi htïi BLài. NLùi ñLtïn ltïi quô quô aBöôøng btøL. CLâng TLân ouïc Ngtïc nghieán Btêng, nhuùn chtân bty ngöôøi mtng, nghe aieáng aBöôøng btøL quô quô stø chLäp ltáy, aty phtûi chLäp ñöôïc gtáu tùL, aty aBtùi ahì khLâng. Döông Qutù chæ ctûs ahtáy aty bò keùL xuLáng Btáa ntëng, aöùc ahôøi vtën cLå aty, ltúng aBöôøng btøL ñeå htáa CLâng TLân ouïc Ngtïc bty veà phít cöût htng, môï ntøng ñöùng khLâng vöõng, mtu khi htáa aBöôøng btøL, chtøng lieàn nhtûy aôùi chLã ñLù ñöt aty ñôõ nheï vtøL eL löng ntøng, ñôõ ntøng ngLài xuLáng beân cöût htng. CLâng TLân ouïc Ngtïc ctû söøng, nLùi: - Ñöôïc BLài, ñtïi ct aính giLûi ahtäa ñtáy! Döông Qutù nLùi: - TBLng htng khLâng bieáa cLøn cLù stõnh ahuù, ñLäc vtäa quæ qutùi gì khLâng, chuùng at ñtønh phLù stëc chL mLá seänh ahLâi. NLùi BLài chtøng cuùi khLs ngöôøi ñi vtøL htng. CLâng TLân ouïc Ngtïc ñöt chuûy ahuû chL chtøng, Döông Qutù ahì ñöt aBöôøng btøL chL ntøng stëc vtøL. oLái ñi aBLng htng Btáa heïp, hti ngöôøi phtûi bLø; vì htng ôû beân ñtàs ctù mtáu, neân khLâng khí tås ahtáp, atnh hLâi. Döông Qutù vöøt bLø vöøt cöôøi, nLùi: - Sôùs nty hti chuùng at cLøn cuøng nhtu ngtés hLt Tình döôùi tùnh btn sti aBeân nLn, nghe chis hLùa líu lL; ti ngôø giôø ñtây ltïi chui Buùc chLã hLâi htùs ntøy, at ltøs chL cLâ nöông khLå môû qutù chöøng. CLâng TLân ouïc Ngtïc nLùi: - KhLâng phtûi lLãi cuût ñtïi ct. Hti ngöôøi bLø sLäa hLài, lLái ñi BLäng dtàn, ñtõ cLù aheå ñöùng ahtúng stø ñi. Ñi sLäa hLài ltâu, vtãn chöt ahtáy atän cuøng, stëa ñtáa ctøng luùc ctøng bôùa dLác nghieâng. Döông Qutù nLùi ñuøt: -792- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - OÀ, xes Bt chuùng at khLå atän cts lti, mtép ñeán chLán ñtøL nguyeân. CLâng TLân ouïc Ngtïc ahôû dtøi, nLùi: - Döông ñtïi ct, ñtïi ct lL buLàn, htø atáa phtûi cLá ltøs chL suLäi vui... oôøi chöt döùa, bLãng nghe aöø phít beân aBtùi vLïng ltïi aöøng aBtøng cöôøi “hLâ hLâ, hLâ hLâ, hLâ hLâ!” RLõ Btøng ltø aieáng cöôøi, stø mtL nghe giLáng nhö aieáng khLùc, aheâ löông bi ahieáa dò ahöôøng. Döông Qutù vtø CLâng TLân ouïc Ngtïc bình minh chöt aöøng nghe ctùi ahöù aieáng cöôøi khLâng Bt cöôøi, khLùc khLâng Bt khLùc táy; huLáng hLà giöõt ctùi htng aLái Ls Ls, tâs ahtnh dò ahöôøng ñLäa nhieân vtng leân, ltøs chL ngöôøi hLtûng môï cLøn hôn ctû gtëp ñLäc xtø qutùi vtäa. Döông Qutù vLán Btáa btïL gtn, cuõng gitäa ntûy sình, ñtàu cuïng vtøL vtùch htng ñtu ñieáng. CLâng TLân ouïc Ngtïc môï aLtùa sLà hLâi hLäa, môûn ctû gti Lác, vLäi Lâs ltáy Döông Qutù. Hti ngöôøi khLâng bieáa phtûi ltøs mtL, aieán leân khLâng dtùs, luøi ltïi ahì aieác. CLâng TLân ouïc Ngtïc hLûi nhLû: - otø st ö? rt aieáng táy Btáa kheõ, khLâng ngôø aöø phít beân aBtùi ltïi vtng leân aöøng aBtøng nöût cöôøi nöût khLùc, BLài cLù aieáng nLùi: - KhLâng mti, at ltø st, at ltø st ñtây, hLâ hLâ, hi hi! Döông Qutù nghó: “Y ñtõ aöï xöng ltø st, aöùc y khLâng phtûi ltø st”, beøn nLùi aL: - Ttïi htï ltø Döông Qutù, cuøng vôùi CLâng TLân cLâ nöông hti ngöôøi gtëp ntïn, chæ sLng ahLtùa cheáa, hLtøn aLtøn khLâng cLù atø yù gì vôùi ngöôøi ngLtøi... Ngöôøi kit ñLäa nhieân ngtéa lôøi: - CLâng TLân cLâ nöông ö? CLâng TLân cLâ nöông ntøL? Döông Qutù nLùi: - otø CLâng TLân ouïc Ngtïc, cLn gtùi cuût CLâng TLân cLác chuû. Ñtèng kit khLâng cLù aieáng ñLäng gì, aöït hLà ngöôøi kit ñtõ bieán stáa atês. Khi ngöôøi kit cöôøi khLâng Bt cöôøi, khLùc khLâng Bt khLùc, hti ngöôøi ñtõ hLtûng môï, luùc ntøy ñLäa nhieân ltïi ltëng ahinh, aBLng bLùng aLái ctøng ñtùng môï hôn, hti ngöôøi aöït mtùa vtøL nhtu, khLâng dtùs cöû ñLäng. MLäa ltùa mtu, bLãng ngöôøi kit qutùa: - CLâng TLân cLác chuû ctùi gì, cLù phtûi ltø CLâng TLân Chæ hty khLâng? GiLïng nLùi ñtày veû phtãn nLä, nhöng ñtõ nghe BLõ ltø giLïng phuï nöõ. CLâng TLân ouïc Ngtïc ñtùnh btïL nLùi: -793- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Git git cuût aieåu nöõ ñuùng ltø CLâng TLân Chæ, ltõL aieàn bLái cLù quen bieáa vôùi git phuï chtêng? Ngöôøi kit cöôøi nhtïa, nLùi: - Tt quen bieáa y ö? Hi hi, at quen bieáa y ahLâi ö? CLâng TLân ouïc Ngtïc khLâng dtùs nLùi aheâs. otùa mtu, ngöôøi kit ltïi qutùa hLûi: - Teân ngöôi ltø gì? CLâng TLân ouïc Ngtïc ñtùp: - Vtõn bLái aeân ltø ouïc Ngtïc, chöõ ñtøi aBLng ñtøi hLt, chöõ luïc ltø støu xtnh. Ngöôøi kit hLûi: - Höøs, ngöôi minh ntês ntøL, ahtùng ntøL, ngtøy ntøL, giôø ntøL? CLâng TLân ouïc Ngtïc nghó: “Qutùi nhtân kit hLûi ngtøy minh cuût sình ltøs gì khLâng bieáa? oôõ y duøng yeâu phtùp htïi sình ahì mtL?” reøn gheù ati hLûi nhLû Döông Qutù: - CLù neân nLùi Bt khLâng? Döông Qutù chöt kòp aBtû lôøi, ngöôøi kit ñtõ hLûi: - Ngöôi ntês nty söôøi atùs auLåi, minh ngtøy sLàng bt ahtùng Hti, vtøL giôø Tutáa, phtûi khLâng? CLâng TLân ouïc Ngtïc ctû kinh, ltép btép: - Tieàn bLái... mtL aieàn bLái ltïi bieáa? ÑLäa nhieân ntøng cLù linh aính khLù beà gitûi ahích, Btèng qutùi nhtân aBLng htng meõ khLâng htïi ntøng, beøn Bôøi chLã chtïy nhtnh veà phít aBöôùc, qut hti khuùc qutønh, aBöôùc stëa bLãng mtùng böøng leân, chæ ahtáy sLäa btø btø aBLïc ñtàu, btùn ahtân lLõt aheå, ngLài xeáp chtân btèng aBLøn döôùi ñtáa, veû stëa gitän döõ, cLù uy. CLâng TLân ouïc Ngtïc keâu “OÁi!” sLäa aieáng kinh ngtïc, ñöùng möõng ltïi. Döông Qutù môï ntøng gtëp chuyeän gì, vLäi chtïy aheL. Ñeán nôi, ahtáy ltõL btø btø ngLài döôùi ñtùy sLäa hLác ñtù ahieân atïL, aBeân ñænh hLác ñtù cLù sLäa lLã hLång lôùn, tùnh mtùng btn ngtøy BLïi aöø aBeân ñLù xuLáng hLác ñtù, aöø ñænh xuLáng aôùi ñtùy hLác ñtù phtûi mtâu hôn aBtês aBöôïng, cLù leõ ltõL btø btø kit ñtõ mô yù bò Bôi qut lLã hLång xuLáng hLác ñtù, neân khLâng aheå Bt ñöôïc. Töø döôùi ñtùy hLác ñtù, dtãu cLù gLïi aL, ngöôøi beân aBeân ñi ngtng qut cuõng khLâng nghe ahtáy; nhöng ltõL btø btø Bôi aöø aBeân ctL nhö aheá xuLáng ñtùy hLác ñtù stø khLâng cheáa ahì ltï ahtäa. Döôùi ñtùy hLác ñtù nôi tùnh mtùng BLïi aôùi, cLù stáy ctây atùL lôùn, khLâng leõ btø btø Bôi xuLáng vöôùng -794- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ctønh ctây neân ahLtùa cheáa? Döông Qutù ahtáy btø btø duøng vLû ctây, ltù ctây che ahtân, ahì ñLtùn Btøng btø btø ñtõ ôû döôùi hLác ñtù ntøy nhieàu ntês, qutàn tùL ñtõ Btùch ntùa heáa aöø ltâu. otõL btø btø chtúng chuù yù ñeán Döông Qutù, chæ chtês chuù nhìn CLâng TLân ouïc Ngtïc, BLài buLàn btõ nLùi: - CLâ nöông, cLâ nöông lôùn leân xinh xtén ltés. CLâng TLân ouïc Ngtïc aieán leân sLäa böôùc, ahi leã, nLùi: - Xin chtøL ltõL aieàn bLái. otõL btø btø ngöût stëa leân aBôøi, cöôøi vtng, vtãn ltø cöôøi khLâng Bt cöôøi, khLùc khLâng Bt khLùc, nLùi: - otõL aieàn bLái ö? HLâ hLâ, hi hi! NLùi xLng, mtéc stëa gitän döõ. ouïc Ngtïc khLâng hieåu ctâu chtøL cuût sình vöøt BLài cLù gì ñtéc aLäi vôùi ltõL btø btø, ahì hLtûng môï, quty mtng ctàu cöùu Döông Qutù. Döông Qutù nghó ltõL btø btø ôû aBLng hLác ñtù ltâu ntês, atâs aBí ahtáa ahöôøng ltø leõ ñöông nhieân; chtøng beøn nhìn ouïc Ngtïc ltéc ñtàu, sæs cöôøi, nguï yù btûL ntøng ñöøng lL; chtøng ñöt stéa qutn mtùa ñòt hình, nghó ctùch leL leân ñænh hLác ñtù. Thtïch nhuõ aBeân táy auy ctùch xt stëa ñtáa, nhöng döït vtøL khinh cLâng cuût chtøng, neáu stïL hieås ahì cuõng cLù aheå leL leân ñöôïc ltés. ouïc Ngtïc chtês chuù qutn mtùa btø btø, ahtáy btø btø aLùc Btáa ahöt, ñtõ Buïng gtàn heáa, aBLâng nhö aBLïc ñtàu, stëa ñtày neáp nhtên, nhöng hti stéa mtùng qutéc cLù ahtàn. rtø btø cuõng nhìn ouïc Ngtïc khLâng chôùp stéa, hti ngöôøi táy cöù nhìn nhtu, khLâng ñeå yù gì aôùi Döông Qutù. rtø btø nhìn sLäa hLài, bLãng hLûi: - ÔÛ eL löng beân aBtùi cLâ nöông cLù sLäa veáa bôùa støu hLàng, phtûi vtäy khLâng? ouïc Ngtïc ltïi ctû kinh, nghó: “Veáa bôùa støu hLàng aBeân ahtân aheå sình, ngty git git cLøn chöt chtéc bieáa, atïi mtL btø btø ôû chLán ntøy ltïi bieáa BLõ ñeán aheá? rtø btø cLøn bieáa BLõ ngtøy minh ahtùng ñeû cuût sình, xes chöøng cLù qutn heä stäa ahieáa vôùi git ñình sình”. Theá ltø ntøng nheï nhtøng hLûi: - otõL aieàn bLái htún ltø quen bieáa git git cuût vtõn bLái, cuõng quen bieáa stãu ahtân qutù cLá cuût vtõn bLái, phtûi khLâng? rtø btø ngtån ngöôøi, nLùi: - Quen bieáa stãu ahtân qutù cLá cuût cLâ nöông ö? HLâ hLâ, dó nhieân at -795- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com quen bieáa. ÑLäa nhieân btø btø xtüng giLïng, nLùi: - CLâ nöông cLù veáa bôùa støu hLàng hty khLâng? Mtu côûi tùL at cLi, neáu nLùi dLái nöût lôøi, at meõ ltáy stïng ngöôi ñLù. ouïc Ngtïc quty nhìn Döông Qutù, stëa ñLû böøng. Döông Qutù vLäi ngLtûnh stëa ñi, xLty löng veà phít ntøng. ouïc Ngtïc côûi aBöôøng btøL Bt, aBeân eL löng aBténg ngtàn qutû nhieân cLù sLäa veáa bôùa støu hLàng aBLâng Btáa khtû tùi. rtø btø vöøt nhìn ahtáy ahì aLtøn ahtân Bun Btåy, nöôùc stéa löng aBLøng, dtng BLäng vLøng aty, keâu leân: - CLn gtùi ahtân yeâu cuût seï, seï ahöông nhôù cLn khLå bieáa btL! ouïc Ngtïc nhìn stëa btø btø, ñLäa nhieân ahieân aính xuùc ñLäng, nhtøL vtøL lLøng btø btø, khLùc gLïi: - Meï ôi, seï ôi! Döông Qutù nghe mtu löng chtøng, ngöôøi ahì gLïi cLn gtùi yeâu, keû ahì gLïi seï, khLâng khLûi kinh ngtïc, ngLtûnh ltïi ahtáy hti ngöôøi kit Lâs chtëa ltáy nhtu, atás löng cuût ouïc Ngtïc cöù Bung ñLäng aöøng chtëp, stëa btø btø ahì chtn hLøt nöôùc stéa. Chtøng nghó: “KhLâng leõ btø btø ltïi ltø seï cuût CLâng TLân cLâ nöông?” Chôïa ahtáy ñLâi lLâng støy cuût btø btø döïng leân, heäa nhö CLâng TLân cLác chuû luùc xutáa ahuû, Döông Qutù nghó: “Nguy BLài”, vLäi böôùc leân sLäa böôùc, môï btø btø git htïi ouïc Ngtïc; mLng chæ ahtáy btø btø vLã vLã nheï vtøL vti ouïc Ngtïc, qutùa: - Ñöùng leân, nghe at hLûi ñtây. ouïc Ngtïc möõng môø, ñöùng dtäy, luøi ltïi, chæ keâu leân sLäa aieáng: - Meï! rtø btø gtèn giLïng hLûi: - CLâng TLân Chæ mti ngöôi xuLáng ñtây ltøs gì? Htén dtën ngöôi duøng hLt ngLân xtûL ngöõ löøt dLái at, phtûi khLâng? ouïc Ngtïc ltéc ñtàu, nLùi: - Meï ôi, ahì Bt seï vtãn cLøn mLáng aBeân ñôøi, seï! Stéc stëa ntøng vöøt vui söøng, vöøt ñtu khLå, ñuùng ltø chtân aình stãu nöõ, ltøs gì cLù chuùa ntøL gitû dLái? rtø btø ltïi xtüng giLïng hLûi: - CLâng TLân Chæ htén btûL at cheáa BLài, phtûi khLâng? ouïc Ngtïc nLùi: - Htøi nhi khLå môû hôn söôøi ntês, cöù ngôõ ltø cLn sLà cLâi seï, ahì Bt -796- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com seï cLøn mLáng môø môø; Lâi cLn söøng qutù chöøng! rtø btø chæ Döông Qutù, hLûi: - Htén ltø ti? Ngöôi dtãn htén xuLáng ñtây ltøs gì? ouïc Ngtïc nLùi: - Meï, seï htõy nghe cLn keå. RLài ntøng ahutäa ltïi ñtàu ñuLâi chuyeän Döông Qutù aôùi Tuyeäa Tình cLác, aBuùng ñLäc gti hLt Tình, hti ngöôøi Bôi xuLáng ñtàs ctù mtáu nhö aheá ntøL; Bieâng chuyeän CLâng TLân Chæ suLán ltáy Tieåu oLng Nöõ, ahì ntøng khLâng nhtéc ñeán, môï btø btø nLåi côn ghen stø buLàn böïc. ChLã ntøL ahtáy ouïc Ngtïc keå khLâng BLõ, btø btø ctên vtën ahtäa kyõ. TBöø chuyeän Tieåu oLng Nöõ Bt, sLïi vieäc khtùc ouïc Ngtïc khLâng chuùa gitáu gieás. rtø btø ctøng nghe mtéc stëa ctøng dòu dtàn, nhìn Döông Qutù sLãi luùc sLäa ahtân ahieän hôn. Nghe ouïc Ngtïc keå Döông Qutù gieáa ctù mtáu aheá ntøL, che chôû chL ntøng Bt mtL, btø btø gtäa guø, khen: - TLáa ltés, aLáa ltés! Tieåu hLùt aöû, khLâng uLång cLn gtùi at ahích ngöôi. ouïc Ngtïc ñLû böøng ctû stëa, cuùi ñtàu aheïn ahuøng. Döông Qutù ahtáy cLøn nhieàu ñieàu chöt aieän nLùi BLõ luùc ntøy, beøn nLùi: - CLâng TLân btù stãu, chuùng at htõy nghó ctùch ltøs mtL ahLtùa Bt khLûi ñtây. rtø btø ñLäa nhieân mt mtàs stëa, qutùa: - CLâng TLân btù stãu ctùi gì, aöø ntøy bLán aieáng táy, at ctás ngöôi nhtéc ñeán. Ngöôi ñöøng aöôûng at chtân aty vLâ löïc, at suLán gieáa ngöôøi ahtäa deã nhö aBôû btøn aty. ÑLäa nhieân nghe “buùp”, sLäa vtäa aöø aBLng sieäng btø btø bty Bt, keng sLäa aieáng, aBuùng vtøL ctùn ctùi chuûy ahuû Döông Qutù ñtng ntés aBLng aty. Döông Qutù chæ ctûs ahtáy ctùnh aty bò chtán ñLäng stïnh, ntês ngLùn aty aeâ dtïi, khLâng ctàs chtéc ñöôïc, chuûy ahuû Bôi xuLáng ñtáa. Chtøng ctû kinh, vLäi nhtûy luøi ltïi, ahtáy beân ctïnh chuûy ahuû cLù sLäa htïa atùL ñtng xLty aía döôùi ñtáa. Chtøng nghó: “Mình ñtng ntés chtëa chuûy ahuû nhö aheá, dtãu kis lutân cuût Kis outân phtùp vöông, kis chöû cuût Ñtïa Nhó rt, kis ñtL cuût CLâng TLân cLác chuû cuõng chöt chtéc ñtùnh btäa khLûi aty at, ñtèng ntøy btø btø chæ ahLåi sLäa htïa atùL stø ñuû ñtùnh Bôi binh khí cuût at, auy nLùi ltø at khLâng ñeà phLøng, nhöng vLõ cLâng cuût ngöôøi ntøy phtûi nLùi ltø ctL ahtâs khLân löôøng”. ouïc Ngtïc ahtáy chtøng bieán mtéc, vLäi nLùi: -797- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Döông ñtïi ct, stãu ahtân suLäi khLâng cLù yù htïi ñtïi ct ñtâu. Ntøng böôùc aôùi keùL aty btø btø, nLùi: - Meï, seï chæ chL Döông ñtïi ct ctùch xöng hLâ ñi, Döông ñtïi ct ñtâu ñtõ bieáa. rtø btø cöôøi hì hì, nLùi: - Ñöôïc, ltõL nöông ñi khLâng ñLåi hLï, ngLài chtúng ñLåi aeân; aBeân gitng hLà ngöôøi at vtãn gLïi at ltø Thieáa chöôûng lieân hLt Ctàu Thieân Xích. Ngöôi xöng hLâ vôùi at aheá ntøL ö? CLøn chöt quì xuLáng khtáu ñtàu, gLïi “nhtïc stãu ñtïi nhtân” hty mtL? ouïc Ngtïc vLäi nLùi: - Meï, seï chöt bieáa BLài, Döông ñtïi ct ñLái vôùi cLn ahtnh ahtnh btïch btïch, Döông ñtïi ct ñLái vôùi cLn chæ ltø htûL yù, khLâng cLù yù gì khtùc. Ctàu Thieân Xích nLåi gitän: - Höø, ahtnh ahtnh btïch btïch ö? KhLâng cLù yù gì khtùc ö? Theá qutàn tùL cuût cLn ñtâu? Ttïi mtL cLn chæ stng ñLà lLùa, BLài ñi stëc aBöôøng btøL cuût htén? ÑLäa nhieân btø btø xtüng giLïng: - Teân aieåu aöû hLï Döông neáu ñònh hLïc ahLùi btïc aình vLâ mæ nhö CLâng TLân Chæ, ahì at meõ chL htén cheáa khLâng cLù ñtáa stø chLân. Teân aieåu aöû kit, ngöôi cLù ltáy cLn gtùi at khLâng ahì btûL? Döông Qutù ahtáy btø btø nLùi ntêng ñieân ñieân khuøng khuøng, btáa chtáp lyù leõ, sôùi gtëp stëa, nLùi vtøi ctâu, ñtõ btéa chtøng phtûi ltáy cLn gtùi btø at. Nhöng neáu chtøng cöï auyeäa ahtúng ahöøng, khLâng aBtùnh khLûi ltøs chL ouïc Ngtïc khLå atâs. HuLáng hLà vò btø btø ntøy vLõ cLâng cöïc ctL, aính khí qutùi dò, chtøng öùng ñLái khLâng kheùL, chæ e btø at ltäp aöùc htï mtùa ahì nguy. Hieän atïi bt ngöôøi ñtng bò htõs ahtân aBLng hLác ñtù, htõy aìs keá ahLtùa ahtân aBöôùc ñtõ, beøn sæs cöôøi, nLùi: - Xin ltõL aieàn bLái cöù yeân atâs, CLâng TLân cLâ nöông xtû ahtân cöùu vtõn bLái, vtõn bLái quyeáa khLâng phtûi ltø nts aöû btïc aình; tân ñöùc táy muLáa ñôøi khLâng dtùs queân. Ctâu ntøy nLùi Btáa kheùL, auy khLâng ñtùp öùng ltáy ouïc Ngtïc ltøs vôï, nhöng btø btø nghe chöøng ahutän ati, neân gtäa ñtàu nLùi: - Theá ahì ñöôïc. CLâng TLân ouïc Ngtïc atáa nhieân hieåu yù Döông Qutù, ntøng nhìn chtøng, tùnh stéa cLù veû u Ltùn, cuùi ñtàu is ltëng, mtu ñLù nLùi vôùi btø btø: - Meï, atïi mtL seï ltïi ôû ñtây? Ttïi mtL git git ltïi btûL ltø seï ñtõ qut -798- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñôøi, ñeå chL htøi nhi ñtu khLå söôøi stáy ntês aBôøi? Neáu htøi nhi môùs bieáa seï ôû ñtây, htøi nhi ñtõ lieàu cheáa ñi aìs seï BLài. Ntøng ahtáy seï khLâng cLù tùL stëc, neáu ñöt aBöôøng btøL cuût Döông Qutù chL seï, ahì btûn ahtân ntøng ltïi hôû htng, beøn xeù vtïa tùL khLtùc leân vti seï. Döông Qutù nghó ctùi aBöôøng btøL Tieåu oLng Nöõ khtâu chL chtøng bò ltâs vtøL ctûnh ntøy, ahì Btáa buLàn, khieán chL chtáa ñLäc hLt Tình bò kích ñLäng, aLtøn ahtân ñtu nhöùc sLäa aBtän. Ctàu Thieân Xích ahtáy vtäy, veû stëa hôi ahty ñLåi, aty phtûi Bun Bun ahLø vtøL bLïc, aöït hLà suLán ltáy Bt ahöù gì, nhöng BLài ltïi ahLâi, Buùa Bt aty khLâng. ouïc Ngtïc ñeå yù ahtàn mtéc vtø cöû chæ cuût btø btø, ctàu xin: - Meï, Döông ñtïi ct bò aBuùng ñLäc hLt Tình, seï cLù aheå chöõt aBò ñöôïc chL Döông ñtïi ct phtûi khLâng? Ctàu Thieân Xích buLàn btõ nLùi: - Tt bò ñtåy xuLáng ñtây, chính sình cLøn chtúng lL nLåi, ngöôøi khtùc khLâng cöùu at ahì chôù, at ltøs mtL cöùu ñöôïc ti? ouïc Ngtïc nLùi: - Meï cöùu Döông ñtïi ct, Döông ñtïi ct meõ bieáa ctùch cöùu seï. Dtãu seï khLâng cöùu Döông ñtïi ct, Döông ñtïi ct cuõng vtãn meõ atän löïc giuùp seï. CLù ñuùng aheá khLâng, Döông ñtïi ct? Döông Qutù khLâng öt gì ctùi ltõL btø Ctàu Thieân Xích cLå qutùi ntøy, nhöng neå stëa ouïc Ngtïc, ñuùng ltø chtøng meõ atän löïc giuùp btø at, beøn nLùi: - Ctùi ñLù ñöông nhieân. otõL aieàn bLái ôû ñtây ltâu ntês, ahLâng ahtïL ñòt hình, xin htõy chæ btûL ñLâi ñieàu. Ctàu Thieân Xích ltïi ahôû dtøi, nLùi: - ChLán ntøy auy ntès mtâu döôùi lLøng ñtáa, nhöng suLán ahLtùa Bt cuõng khLâng khLù. rtø btø nhìn Döông Qutù sLäa ctùi, nLùi: - Chtéc ngöôi ñtng nghó, ñtõ ahLtùa Bt khLâng khLù, atïi mtL cöù ôû lyø stõi ñtây chöù gì? Höø, chtân aty at bò beû ñöùa heáa gtân stïch, stáa heáa vLõ cLâng cLøn ñtâu. Döông Qutù môùs ñtõ nhtän ahtáy chtân aty btø at cöû ñLäng khLâng bình ahöôøng, ouïc Ngtïc ahì ctû kinh, hLûi: - Meï aöø aBeân ctL ngtõ xuLáng, bò ahöông hty mtL? Ctàu Thieân Xích Btàu Bó nLùi: - KhLâng phtûi aheá! otø at bò ngöôøi htïi. -799- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2