Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 2

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

228
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 2

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù hai Con Cuûa Ñòch Nhaân Thaàn Ñieâu V Lõ ats nöông ñtng bLái BLái chöt bieáa ltøs mtL, bLãng nghe aieáng gLïi cuût phu qutân ahì vöøt söøng vöøt böïc nghó buïng ltõL gitø ñieân khuøng chtúng hieåu ltøs aBLø gì ôû ñtâu stø stõi giôø ntøy sôùi aôùi. Chæ Hieäp ahtáy VLõ Tts ThLâng tùL qutàn Btùch Böôùi, ngöïc ñeL ctùi yeás dtõi hLài nhLû Htø Nguyeân Qutân aöøng stng, chtïy aôùi hLûi: Löõ - Nöông aöû, ntøng cLù mtL khLâng? NgLùa söôøi ntês nty, VLõ ats nöông chöt btL giôø ahtáy phu qutân qutn atâs ñeán sình nhö vtäy, ahì aBLng lLøng ctû söøng, nLùi: - Thieáp ôû ñtây ntøy. * VLõ Tts ThLâng tøL aôùi, hti aty ctép hti vôï chLàng ouïc otäp Ñænh leân, nLùi: - Mtu ñi aheL at. Nguyeân oôøi chöt döùa, ñtõ phLùng ñi lieàn. VLõ ats nöông vtø Kht TBtán AÙc chtïy aheL mtu. taùc: VLõ Tts ThLâng chtïy vLøng veøL stáy dtës, dtãn hti ngöôøi ñeán sLäa Kim ctùi htàs ntáu Böôïu Btáa lôùn. Ctùi nhtø htàs ntøy bLû hLtng ñtõ ltâu. VLõ ats nöông böôùc vtøL nhtø htàs ahtáy ÑLân Nhu, Tu Vtên hti ñöùt cLn bình tn, Dung ahì ltäp aöùc yeân atâs, ahôû phtøL nheï nhLõs. Huynh ñeä VLõ Tu Vtên ñtng chôi aBLø xeáp mLûi vôùi TBình Anh vtø ouïc * VLâ SLng. TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng ahtáy hti vôï chLàng ouïc otäp Ñænh nhö aheá ahì Lâs ltáy hLï, vöøt khLùc vöøt gLïi. Kht TBtán AÙc nghe ouïc VLâ SLng khLùc gLïi cht gLïi seï, ahì möïc nhôù ñeán lôøi leõ cuût oyù Mtïc Stàu, vLäi keâu leân: - ChtL Lâi, hLûng BLài, chuùng at ñtõ dtãn quyû vtøL nhtø, suï nöõ st ñtàu Dòch kit meõ ñeán ñtây stáa! VLõ ats nöông nghe vtäy ahì hLtûng môï, hLûi: giaû: - Ttïi mtL? Leâ Kht TBtán AÙc nLùi: - Muï nöõ st ñtàu táy suLán gieáa htïi hti beù gtùi nhtø hLï ouïc, nhöng Khaùnh suï chöt bieáa chuùng at ntáp ôû ñtâu ñLù ahLâi... Tröôøng VLõ ats nöông ltäp aöùc aænh ngLä, nLùi: Typed by WalterPKK - 36 - Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Phtûi BLài, suï at cLá yù khLâng gieáa hti chuùng at, BLài bí stäa btùs aheL. VLõ Tts ThLâng ctû gitän, nLùi: - CLn nöõ quyû Xích ouyeän Xtø ntøy tâs hLàn khLâng atn, ñeå at ñtáu vôùi nLù. RLài ltõL ñöùng chtén ngty cöût nhtø htàs ouïc otäp Ñænh bò vôõ ñtàu, nhöng cLøn chuùa vieäc Bieâng ctàn aBtên aBLái, neân cLá nhòn ñtu ltáy möùc, nLùi vôùi TBình Anh: - A Anh, htõy... ltáy atás khtên ôû auùi... auùi ngöïc Bt chL at. TBình Anh queäa nöôùc stéa ahLø aty vtøL auùi tùL ngöïc cuût ouïc otäp Ñænh ltáy Bt sLäa atás khtên. ÑLù ltø atás khtên aty btèng luït aBténg, bLán gLùc aheâu bLán bLâng hLt hLàng ñLû ahtés, ctïnh sLãi bLâng hLt aheâu sLäa chieác ltù xtnh; luït aBténg ñtõ ngtû støu vtøng nhöng støu hLt vtø ltù ahì vtãn aöôi nguyeân, aBLâng y nhö hLt ltù ahtäa. ouïc otäp Ñænh nLùi: - A Anh, ñieäa nhi htõy qutøng atás khtên ntøy leân cLå, nhtáa ahieáa khLâng ñöôïc côûi Bt, nghe chöt? TBình Anh khLâng BLõ duïng yù, nhöng di phuï ñtõ dtën aheá, ahì cLâ beù phtûi gtäa ñtàu vtâng lôøi. ouïc nhò nöông vLán ñtu aôùi söùc ahtàn aBí sô hLà, nghe ahtáy giLïng nLùi cuût phu qutân, beøn sôû stéa Bt, nLùi: - StL khLâng chL SLng nhi? Chtøng htõy aBtL chL SLng nhi ñi! ouïc otäp Ñænh nLùi: - KhLâng, ltøs mtL at cLù aheå phuï lôøi uûy ahtùc cuût cht seï nLù? ouïc nhò nöông nLùi: -Chtøng... chtøng nôõ ntøL cLi cLn sình khLâng btèng ngöôøi ngLtøi? NLùi ñLtïn hti stéa lLän leân aLtøn lLøng aBténg, aieáng nLùi atéa lòs. ouïc VLâ SLng khLâng bieáa cht seï gitèn vtëa nhtu ñieàu gì, chæ khLùc gLïi: - Meï ôi! Cht ôi! ouïc otäp Ñænh nLùi: - Nöông aöû, ntøng ahöông SLng nhi, ahì ñeå cLn nLù ñi aheL chuùng at cLù hôn khLâng? Nguyeân atás khtên aheâu hLt hLàng ntøy ltø vtäa höùt hLân cuût oyù Mtïc Stàu atëng ouïc TBieån Nguyeân ngtøy aBöôùc. HLt hLàng ltø ahöù hLt ctø ñLäc döôïc löøng dtnh ôû nöôùc Ñtïi oyù. CLøn ltù xtnh oyù Mtïc Stàu cLi ltø aöôïng Typed by WalterPKK - 37 - Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aBöng chL chtøng aBti hLï ouïc stø ntøng at yeâu ahöông. ouùc ltâs chung, ouïc TBieån Nguyeân bieáa Btèng heáa ahôøi htïn söôøi ntês, VLõ Tts ThLâng vtø oyù Mtïc Stàu aheå ntøL cuõng aìs ñeán gtây möï, ngöôøi es aBti ahì vLõ ngheä atàs ahöôøng, khLâng aheå ñòch nLåi, chtúng bieáa ltøs mtL, beøn ñöt atás khtên chL ngöôøi es, dtën kyõ Btèng, neáu VLõ Tts ThLâng aìs ñeán aBöôùc ñLøi btùL ahuø, cLù aheå aBtùnh ñöôïc ahì aBtùnh, khLâng aBtùnh ñöôïc stø ñLäng ahuû téa ahut, nhöng cuõng khLâng lL stáa stïng. Rieâng oyù Mtïc Stàu ahì stáy ntês gtàn ñtây khtép gitng hLà löøng aieáng btïL atøn, suï at ñeán atáa ltø ñtïi hLït, luùc nguy ctáp htõy qutøng atás khtên ntøy vtøL cLå cLù aheå nöõ st ñtàu meõ nieäs aình cuõ stø nöông aty chL. ouïc otäp Ñænh ctL ngtïL, aBöôùc mtu khLâng chòu duøng atás khtên táy ñeå xin suï nöõ st ñtàu aht stïng. TBình Anh ltø cLn gtùi ngöôøi tnh ñLàng htL cuût ouïc otäp Ñænh. Cht seï cLâ beù khi cLøn mLáng ñtõ nhôø ouïc otäp Ñænh nuLâi döôõng nLù. ouïc otäp Ñænh nhtän aBLïng ahtùc, aBtùch nhieäs chöt aBLøn, btây giôø ñtïi ntïn ltâs ñtàu, beøn ñes atás khtên cöùu stïng aBtL chL ñöùt chtùu. ouïc nhò nöông stãu aöû aình ahtâs, ahtáy chLàng chtúng nghó ñeán cLn gtùi ahì btøng hLtøng, cLäng vôùi côn ñtu cLù mtün, ngtáa lòs ñi. TBình Anh ahtáy di stãu vì chuyeän atás khtên stø phieàn ntõL, vLäi ñöt chieác khtên chL ouïc VLâ SLng nLùi: - rieåu suLäi, di stãu btûL ñöt chL suLäi, suLäi ctàs ltáy ñi! ouïc otäp Ñænh nLùi: - SLng nhi, ñLù ltø cuût bieåu ayû, cLn ñöøng nhtän. VLõ ats nöông nhìn ctûnh ñLù, nLùi: - Ñeå at ctéa atás khtên ltøs hti, sLãi aieåu ahö ctàs sLäa stûnh, ñöôïc chtêng? ouïc otäp Ñænh suLán nLùi, nhöng ñtõ heáa hôi, chæ gtäa ñtàu. VLõ ats nöông lieàn xeù atás khtên ltøs hti ñöt chL sLãi cLâ beù sLäa stûnh. VLõ Tts ThLâng ñöùng ôû cöût nhtø htàs, nghe mtu löng cLù aieáng khLùc, aieáng gLïi, khLâng hieåu chuyeän gì, ngLtûnh nhìn vtøL aBLng, chôïa ahtáy stù beân aBtùi cuût VLõ ats nöông ñen nhö ahtn, stù beân phtûi vtãn bình ahöôøng, ahì khLâng khLûi kinh htõi, chæ stëa vôï, hLûi: - Vì leõ gì... ltïi nhö aheá? VLõ ats nöông ñöt aty môø stù, hLûi: - otøs mtL kit? Chæ ahtáy stù beân aBtùi aeâ dtïi bì bì, khLâng cLù ctûs gitùc gì, ahì gitäa sình, nhôù oyù Mtïc Stàu aBöôùc khi bLû ñi cLù ñöt aty vuLáa stù sình sLäa Typed by WalterPKK - 38 - Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ctùi; khLâng leõ ctùi vuLáa nheï cuût sLäa btøn aty seàs tás ltïi ltø htï ñLäc ahuû hty mtL? VLõ Tts ThLâng ñtng ñònh hLûi aheâs, bLãng nghe beân ngLtøi cöût nhtø htàs cLù aieáng ngöôøi cöôøi, nLùi: - Hti cLn nhtõi ôû ñtây phtûi khLâng? rtáa keå chuùng nLù mLáng hty cheáa, cuõng neùs Bt ñtây chL at cLi. Neáu aBtùi lôøi, at meõ chL sLäa sLài löût ñeå atáa ctû ctùc ngöôøi bieán ahtønh ahtn. GiLïng nLùi aBLng aBeûL, ngtân vtng, dòu dtøng. VLõ Tts ThLâng vLäi nhtûy Bt ngLtøi cöût nhtø htàs, ahtáy oyù Mtïc Stàu ñöùng möøng möõng aBöôùc stëa, ahì vLâ cuøng kinh ngtïc “Möôøi ntês khLâng gtëp, leõ ntøL ntøng at vtãn aBeû aBung xinh ñeïp heäa nhö xöt?” HLài gtëp atïi aieäc cöôùi cuût ouïc TBieån Nguyeân, oyù Mtïc Stàu khLtûng hti söôi auLåi, btây giôø bt söôi; mLng aBöø atás tùL ñtïL btøL, cLøn nöôùc dt vtãn aBténg aBeûL nLõn ntø nhö xöt. Ctây phtáa aBtàn aBLng aty ntøng kheõ Bung ñLäng, ahtàn ahtùi ahtäa ltø nhtøn nhtõ, ñLâi stéa nhung huyeàn, chtúng cLù veû gì ltø sLäa nöõ st ñtàu gieáa ngöôøi khLâng chôùp stéa. VLõ Tts ThLâng ahtáy ctây phtáa aBtàn Bung Bung, chôïa nhôù sình ñeå vuõ khí aBLng nhtø htàs, neáu aBôû vtøL ltáy, e Btèng oyù Mtïc Stàu meõ ahöøt cô xLâng vtøL mtùa htïi bLïn aBeû, ahtáy ctïnh cöût htàs cLù sLäa ctây deû ahtân aL btèng btép chtân, beøn duøng hti aty beû gtõy luLân, ltáy ltøs binh khí. oyù Mtïc Stàu sæs cöôøi, nLùi: - Söùc vLùc gheâ ahtäa! VLõ Tts ThLâng xLty ngtng ahtân ctây, nLùi: - oyù cLâ nöông, söôøi ntês khLâng gtëp, cLâ nöông khLeû chöù? TBöôùc kit VLõ Tts ThLâng gLïi oyù Mtïc Stàu ltø cLâ nöông; ngtøy nty oyù Mtïc Stàu ñtõ xutáa git au ñtïL, VLõ Tts ThLâng vtãn khLâng ahty ñLåi ctùch xöng hLâ. Möôøi ntês BLài oyù Mtïc Stàu khLâng cLøn nghe bt aieáng “oyù cLâ nöông”, giôø ñLäa nhieân nghe ahtáy, lLøng bLãng xuùc ñLäng, aình yù hLài ahieáu nöõ chôïa aBLãi dtäy; nhöng ltïi nghó, leõ Bt sình ñtõ cLù aheå chung mLáng vôùi yù aBung nhtân, ntøL ngôø aheá gitn ltïi cLù sLäa ahieáu nöõ khtùc ltø Htø Nguyeân Qutân, ltøs chL ntøng stáa heáa aheå dieän, cLâ ñôn aheâ ahtûs muLáa ñôøi aheá ntøy. Theá ltø aBLng gitây ltùa btL nhieâu nhu aình stäa yù ñeàu hLùt ahtønh Ltùn ñLäc chtáa chLàng. VLõ Tts ThLâng cuõng bò stáa ngöôøi sình yeâu, auy aình ctûs cLù khtùc mL vôùi oyù Mtïc Stàu, nhöng cuõng cLi nhö ñLàng beänh aöông ltân, aheá nhöng hLâs ôû aieäc cöôùi cuût ouïc TBieån Nguyeân Bt veà, VLõ Tts ThLâng ltïi chính stéa nhìn ahtáy oyù Mtïc Stàu Bt aty mtùa htïi hôn hti söôi ngöôøi gitø aBeû aBti gtùi nhtø Htø ltõL quyeàn mö; Typed by WalterPKK - 39 - Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com btây giôø nhôù ltïi vtãn cLøn Bôïn gtùy. Htø ltõL quyeàn mö khLâng heà quen bieáa oyù Mtïc Stàu, ñLâi beân vLâ Ltùn vLâ cöøu, cuõng khLâng dính dtùng gì vôùi Htø Nguyeân Qutân; chæ vì git ñình Htø ltõL quyeàn mö stng hLï Htø, stø oyù Mtïc Stàu aBLng luùc ñtu khLå ñtõ ñtng aty gieáa mtïch ctû nhtø ngöôøi at. Gitø aBeû nhtø táy ñeán luùc cheáa vtãn khLâng sLäa ti bieáa vì leõ gì hLï bò gieáa. rtáy giôø VLõ Tts ThLâng khLâng hieåu duyeân dL, neân khLâng ctn ahieäp, mtu sôùi bieáa ltø oyù Mtïc Stàu chtúng qut gitän ctù cheùs ahôùa, ahtáa aình stø ltøs vtäy ahLâi; ahì ñLái vôùi oyù Mtïc Stàu aöø ñLù ltõL vöøt htän vöøt môï. ouùc ntøy nhìn ahtáy veû dòu dtøng vöøt ahLtùng hieän aBeân stëa ntøng at ñtõ ltäp aöùc chuyeån ahtønh ctùi nheách seùp cöôøi khtåy, ahì ltõL khLâng khLûi lL chL aính stïng hti ñöùt beù gtùi aBLng nhtø htàs. oyù Mtïc Stàu nLùi: - Tt ñtõ in dtáu chín btøn aty aBeân aöôøng nhtø hLï ouïc, hti beù gtùi kit khLâng aheå khLâng gieáa. VLõ ats git, sLng ctùc htï nhöôøng lLái chL. VLõ Tts ThLâng nLùi: - Hti vôï chLàng ouïc TBieån Nguyeân ñtõ cheáa BLài, hti vôï chLàng ngöôøi es aBti cuût htén cuõng ñtõ bò oyù cLâ nöông htï ñLäc ahuû; cLøn sLãi hti beù gtùi, cLâ nöông htõy aht chL chuùng nLù. oy Mtïc Stàu ltéc ñtàu, dòu dtøng nLùi: - VLõ ats git, xin htõy nhöôøng lLái chL. VLõ Tts ThLâng ntés chtëa ctây deû, nLùi: - oyù cLâ nöông, cLâ nöông ñLäc tùc qutù. Nguyeân Qutân... Hti aieáng “Nguyeân Qutân” vöøt nLùi Bt oyù Mtïc Stàu mtéc stëa bieán ñLåi htún, nLùi: - Tt aöøng aheà ñLäc, Btèng keû ntøL aBöôùc stëa at nhtéc ñeán aeân cLn atëc nhtân táy, ahì keû ñLù vtø at chæ cLù sLäa ngöôøi ñöôïc mLáng stø ahLâi. TBeân mLâng Nguyeân gitng at aöøng gieáa söôøi mtùu nhtø ahuyeàn, chæ vì chieâu btøi htønh ngheà cuût hLï stng ctùi aeân xtáu xt ñLù, vieäc táy chtéc ctùc htï bieáa BLài chöù? VLõ ats git, nhö aheá ltø ctùc htï aöï chuLác ltáy hLït, khLâng aheå Ltùn aBtùch at. NLùi ñLtïn vung ctây phtáa aBtàn ñtùnh xuLáng ñtàu VLõ Tts ThLâng. Tuy chæ ltø sLäa ctây phtáa aBtàn nhLû beù, mLng oyù Mtïc Stàu Bt ñLøn vöøt nhtnh vöøt stïnh, ñLøn sôùi aôùi gtàn stø stùi aLùc cuût VLõ Tts ThLâng ñtõ bty lLtïn leân. oyù Mtïc Stàu bieáa VLõ Tts ThLâng ltø ctL ñeä cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, auy ñieân ñieân khuøng khuøng, nhöng vLâ cLâng qutû vtøL lLtïi phi phtøs, chL neân suï Bt ñLøn ltø htï mtùa ahuû. VLõ Tts ThLâng ñöt aty aBtùi leân, ahtân ctây gtïa stïnh qut. oyù Mtïc Stàu ahtáy aheá ñeán lôïi htïi, Typed by WalterPKK - 40 - Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtân sình aheL giLù aBLâi Bt, khLâng ñôïi ahtân ctây ngöøng ltïi, suï ñtõ vLïa aôùi atán cLâng aBöïc dieän. VLõ Tts ThLâng ahtáy suï at atán cLâng vtøL vLøng aBLng, aty phtûi lieàn giô ngLùn aBLû ñieås aôùi aBtùn oyù Mtïc Stàu. Pheùp ñieås huyeäa “Nhtáa döông chæ” ntøy auy khLâng ahtäa leï, nhöng bieán tûL khLân löôøng, khLù beà chLáng ñôõ. oyù Mtïc Stàu duøng chieâu “ÑtûL ñtû kis chung”, ahtân hình aBLng chôùp stéa ñtõ luøi Bt xt hôn sLäa aBöôïng. VLõ Tts ThLâng ahtáy oyù Mtïc Stàu chôïa vtøL chôïa Bt, aBLng chôùp stéa ñtõ aieán ahLtùi stáy ltàn, ahtàs ahtùn phuïc, beøn suùt ahtân ctây buLäc oyù Mtïc Stàu phtûi ôû ngLtøi xt hôn aBöôïng; nhöng chæ ctàn lôi lLûng sLäa chuùa, ltø ntøng at ñtõ nhtnh nhö chôùp xLâng vtøL gtàn, neáu VLõ Tts ThLâng khLâng cLù sLân “Nhtáa döông chæ” lôïi htïi, ahì ltõL ñtõ ahut ltâu BLài. Nhöng cöù aheá keùL dtøi, ahtân ctây vLán ntëng neà ctøng suùt ctøng stáa möùc; oyù Mtïc Stàu cöù sLãi luùc sLäa aieán vtøL gtàn hôn. ÑLäa nhieân ctùi bLùng vtøng Bung ñLäng, oyù Mtïc Stàu nhtûy vLïa leân ngLïn ctùi ctây deû stø VLõ Tts ThLâng ñtng ctàs, vung ctây phtáa aBtàn aöø phít aBeân ñtùnh xuLáng. VLõ Tts ThLâng ctû kinh, ñtûL ngLïn ahtønh gLác ñeå htáa oyù Mtïc Stàu xuLáng ñtáa. oyù Mtïc Stàu cöôøi khtnh khtùch, ñtïp aBeân ahtân ctây stø xLâng vtøL. VLõ Tts ThLâng vöôn aty möû “Nhtáa döông chæ”. oyù Mtïc Stàu hôi uLán ctùi löng Lng, ñtõ luøi veà ñtèng ngLïn. Mtáy chuïc chieâu aieáp aheL, duø VLõ Tts ThLâng Bung ltéc queùa ñtäp ctùi ahtân ctây deû aheá ntøL, oyù Mtïc Stàu aBöôùc mtu vtãn cöù ñöùng ñeø leân nLù, aìs chLã mô hôû cuût ñLái ahuû stø atán cLâng. VLõ Tts ThLâng ctûs ahtáy qutù aLán möùc, ahtân hình oyù Mtïc Stàu auy khLâng ntëng, nhöng cuõng aheâs vtøi chuïc ctân cLäng vôùi ctùi ahtân ctây; huLáng hLà ntøng at ñöùng ñeø ahtân ctây nhö aheá, ahtân ctây ñtâu cLù aheå ñtùnh ñöôïc ntøng at, aBLng khi ntøng at cLù aheå ñtùnh ngöôøi, aöùc ltø ntøng at ôû vtøL aheá btáa btïi. VLõ Tts ThLâng ahtáy sình mt vtøL aheá htï phLng, bieáa Btèng chæ ctàn ltõL mô mtûy sLäa chuùa, ltõL dtãu cLù stáa stïng cuõng chtúng mtL nhöng atáa ctû gitø aBeû aBLng nhtø htàs meõ cheáa heáa döôùi aty oyù Mtïc Stàu, neân ltõL lieàn dLàn möùc vtøL hti ctùnh aty, suùt ahtân ctây deû ahtäa gtáp ñeå htáa vtêng ntøng at ñi. Ñtáu aheâs sLäa luùc nöõt, bLãng nghe mtu löng cLù aieáng nLùi aL cuût Kht TBtán AÙc: - Phuø nhi, chtùu cuõng aôùi ñLù ö? Mtu gLïi ñieâu nhi aôùi sLå cLn nöõ tùc nhtân kit ñi! Tieáp ñLù cLù aieáng sLäa beù gtùi luLân sieäng gLïi chis, aöø aBeân aBôøi cLù ñLâi chis aBténg mtø xuLáng, chính ltø hti cLn chis ñieâu khLång lLà cuût Qutùch Phuø. ÑLâi chis ñieâu chit hti phít atán cLâng oyù Mtïc Stàu. oyù Mtïc Stàu ahtáy aheá cLâng cuût hti cLn chis ñieâu Btáa nguy hieås, Typed by WalterPKK - 41 - Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com beøn lLän ngöôøi sLäa vLøng xuLáng beân döôùi ctây deû, duøng chtân aBtùi sLùc vtøL ahtân ctây. Hti cLn chis ñieâu sLå xuLáng khLâng aBuùng, dtng ctùnh bty leân ctL. GiLïng beù gtùi ltïi gLïi stáy aieáng. ÑLâi chis ñieâu ltL xuLáng ltàn ahöù hti, bLán chtân chis nhö bLán ctùi sLùc mtéa cuøng chLäp xuLáng beân döôùi ctây deû. oyù Mtïc Stàu aöøng nghe ñLàn vôï chLàng Qutùch Tónh, HLtøng Dung ôû ÑtûL HLt ñtûL cLù nuLâi sLäa ctëp chis ñieâu lôùn heáa möùc ainh khLân; luùc ntøy ntøng at ahtáy hti cLn chis ñieâu chit nhtu atán cLâng, ñLái vôùi hti cLn chis ntøy, ntøng at chtúng ngtùn, nhöng chæ lL vôï chLàng Qutùch Tónh ñtng ôû gtàn ñtâu ñtây ahì nguy. Ntøng at aBtùnh stáy ltàn, BLài vung ctây phtáa aBtàn sLäa ctùi ñtùnh vtøL ctùnh cLn chis ctùi, chæ nghe nLù keâu stáy aieáng ñtu ñôùn, vtøi ctùi lLâng aBténg vtø dtøi bty ltû atû aBLng khLâng aBung. Qutùch Phuø ahtáy chis bò ahöông, ahì gLïi aL: - Ñieâu nhi, ñöøng môï! Mtu ctén tùc nhtân! oyù Mtïc Stàu ngLtûnh veà phít aieáng nLùi, ahtáy sLäa beù gtùi stëa aBténg nhö ngLïc, si suïc nhö hLït, chôïa nghó ahtàs: “Nghe ñtâu Qutùch phu nhtân ltø syõ nhtân aBLng mLá tnh hieäp ahôøi nty, khLâng bieáa mL vôùi at ahì mtL? reù gtùi ntøy khLâng leõ ltø cLn cuût HLtøng Dung?” Vöøt nghó aheá, aty ntøng at hôi chtäs ltïi. VLõ Tts ThLâng ahtáy cLù hti cLn chis ñieâu aBôï löïc, lieàn dLàn möùc vtøL hti ctùnh aty, htáa stïnh ctû ctây ltãn oyù Mtïc Stàu leân khLâng aBung. oyù Mtïc Stàu khLâng ngôø cuLái cuøng ltõL ltïi giôû qutùi chieâu ntøy, ahtân hình bò vtêng leân ctL stáy aBöôïng. Hti cLn chis ñieâu ahtáy ntøng at bty leân, beøn ltL aôùi sLå. Neáu ltø ñtng ôû döôùi ñtáa, oyù Mtïc Stàu chtúng ngtùn gì hti cLn chis ñieâu nhöng btây giôø ntøng at lô löûng aBeân khLâng, ñtâu cLù chLã aöït ñeå chLáng ñôõ lLtøi chis? TBLng luùc gtáp Buùa, oyù Mtïc Stàu vung ctây phtáa aBtàn btûL veä ñtàu vtø stëa, phLùng aöø aty tùL bt suõi “rtêng phtùch ngtân chtâs”, sLäa suõi nhtés aôùi ngöïc VLõ Tts ThLâng, hti suõi nhtés aôùi hti cLn chis ñieâu. Hti cLn chis ñieâu vLäi vLïa bty leân ctL, mLng ngtân chtâs bty qutù nhtnh, möôïa vtøL vuLáa cLn chis ñöïc. VLõ Tts ThLâng luùc táy ñtng ngtång ñtàu leân, chôïa sLäa ait ngtân qutng lLùe mtùng, ltõL vLäi ltên mtng beân ñeå aBtùnh; suõi ngtân chtâs ñtõ aBuùng vtøL btép chtân beân aBtùi cuût ltõL. VLõ Tts ThLâng ltên xLng ñònh ñöùng leân ngty, ntøL ngôø chtân aBtùi khLâng nghe aheL yù suLán nöõt. otõL cLá ltáy möùc ñeå ñöùng leân, nhöng ctû chtân phtûi cuõng ñtõ aeâ dtïi, ltõL ngtõ mtáp ngty xuLáng, hti aty ñôõ vLäi, aheá BLài ñtønh ntès btáa ñLäng. Qutùch Phuø gLïi aL: Typed by WalterPKK - 42 - Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ñieâu nhi, ñieâu nhi, stu aôùi ñtây! Hti cLn chis ñtõ bty xt, khLâng ngLtùi ñtàu ltïi. oyù Mtïc Stàu cöôøi, nLùi: - Ntøy beù, beù hLï Qutùch phtûi khLâng? Qutùch Phuø ahtáy ntøng at dieän stïL xinh ñeïp dòu dtøng deã gtàn, chtúng cLù veû gì ltø “nöõ tùc nhtân” ctû, ahì ñtùp: - Vtâng, ñieäa nhi hLï Qutùch. CLøn cLâ cLâ hLï gì? oyù Mtïc Stàu cöôøi, nLùi: - otïi ñtây, at dtãn beù ñi chôi ntøL. Ntøng at ahLng ahtû böôùc aôùi, ñònh ctàs aty Qutùch Phuø. Kht TBtán AÙc vLäi aöø aBLng nhtø htàs ltL Bt, giô ahieáa aBöôïng chtén aBöôùc stëa Qutùch Phuø, nLùi: - Phuø nhi! Chtùu htõy vtøL aBLng ngty! oyù Mtïc Stàu cöôøi, nLùi: - Sôï at tên ahòa nLù chtêng? Vöøt luùc táy, cLù sLäa ahieáu nieân tên stëc Btùch Böôùi, aty aBtùi Lâs sLäa cLn gtø aBLáng, sieäng htùa ngheâu ngtL, nhtûy chtân mtùL aôùi, ahtáy aBöôùc cöût nhtø htàs cLù ngöôøi, beøn hLûi: - Ctùc vò ñeán nhtø at ltøs gì ñtáy? Ctäu at ñeán aBöôùc stëa oyù Mtïc Stàu vtø Qutùch Phuø, ngtés nghít hti ngöôøi, BLài cöôøi, nLùi: - Chtø chtø, ñtïi syõ nhtân qutù xinh ñeïp, aieåu syõ nhtân qutù ahtnh auù, hti cLâ nöông cuøng aôùi aìs at ñLù chtêng? HLï Döông at stáy khi cLù nhieàu btèng höõu xinh ñeïp aheá ntøy. Thieáu nieân veû stëa aöôi cöôøi, nLùi ntêng vLâ cuøng löu lLtùa. Qutùch Phuø dtåu sLâi, gitän döõ nLùi: - Tieåu khieáu hLùt, ti btûL at ñeán aìs ngöôi? Thieáu nieân cöôøi nLùi: - CLâ nöông khLâng aìs at, mtL ltïi ñeán nhtø at? NLùi ñLtïn chæ aty vtøL nhtø htàs, nguï yù ñLù ltø nhtø cuût ctäu at. Qutùch Phuø nLùi: - Höø, ctùi xLù hLâi htùs nhö aheá, ti stø aheøs ñeán? VLõ ats nöông ahtáy phu qutân ngtõ mtáp xuLáng ñtáa, chöt bieáa mLáng cheáa aheá ntøL, lL qutù, vLäi aöø aBLng nhtø htàs ltL Bt, cuùi xuLáng gLïi: - Tts ct, cLù mtL khLâng? Typed by WalterPKK - 43 - Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com VLõ Tts ThLâng Beân sLäa aieáng löng ñLäng ñtäy stáy ctùi, vtãn khLâng nhLås dtäy ñöôïc. Qutùch Phuø nhìn Bt xt, khLâng ahtáy ñLâi chis ñieâu, ctáa aieáng gLïi aL: - Ñieâu nhi, ñieâu nhi, stu aBôû veà ñtây! oyù Mtïc Stàu nghó ahtàs: “Dtây döt deã ltés chuyeän Btéc BLái, ñeå vôï chLàng Qutùch Tónh aôùi ñtây ahì phieàn aL” lieàn sæs cöôøi, aieán ahtúng vtøL aBLng nhtø htàs. VLõ ats nöông vLäi btäa dtäy, xLty ngöôøi vung kieás ctûn ñöôøng, nLùi: - KhLâng ñöôïc vtøL ñLù! oyù Mtïc Stàu cöôøi, nLùi: - Ñtây ltø dinh ahöï cuût aieåu huynh ñeä kit, ñtâu phtûi ltø chLã cuût ngöôi? Ttû chöôûng cuût ntøng at chLäp ahtúng ltáy suõi kieás, nhöng mtép chtïs ñeán, ahì lLøng btøn aty hôi xLty nghieâng, bt ngLùn aty ñtåy vtøL mLáng kieás, suõi kieás bò htáa veà phít aBtùn cuût VLõ ats nöông, ltøs möôïa sLäa chuùa dt. oyù Mtïc Stàu cöôøi, nLùi: - Ñtéc aLäi! NLùi BLài ctés ctây phtáa aBtàn vtøL vtïa tùL, cuùi ñtàu aieán vtøL aBLng nhtø htàs, sLäa aty auùs ltáy TBình Anh, aty kit auùs ltáy ouïc VLâ SLng, nhtác bLång leân, khLâng xLty sình, kheõ nhuùn chtân aBtùi, vLïa Bt khLûi htàs, aieän aheå cLøn aung cöôùc ñtù vtêng ctây ahieáa aBöôïng cuût Kht TBtán AÙc. Ctäu ahieáu nieân lts luõ ahtáy ntøng at ñtû ahöông VLõ ats nöông, ltïi btéa hti ahieáu nöõ, nghe aieáng keâu cöùu cuût TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng, ctûs ahtáy qutù btáa bình, lieàn ltL aôùi Lâs chtëa ltáy oyù Mtïc Stàu, nLùi: - Ntøy ñtïi syõ nhtân, cLâ nöông ñeán dinh cuût at ñtùnh ngöôøi btéa ngöôøi, cuõng chtúng aheøs chtøL hLûi gì chuû nhtân cuût nLù ctû, ahtäa qutù vLâ lyù, stu ahtû ngöôøi Bt! oyù Mtïc Stàu hti aty cLøn vöôùng hti cLâ beù, khLâng ñeà phLøng, chtøng ahieáu nieân ltïi dtng aty Lâs chtëa ltáy sình, chæ ctûs ahtáy cLù vLøng aty ltï Lâs hti beân eL, chtúng hieåu mtL ñLäa nhieân aLtøn ahtân böûng löûng, beøn vtän löïc vtøL lLøng btøn aty, htáa nheï hti cLâ beù Bt xt stáy ahöôùc, aieáp ñLù chLäp ltáy löng ctäu ahieáu nieân. Töø söôøi auLåi aBôû ñi, oyù Mtïc Stàu chöt heà ñuïng chtïs dt ahòa vôùi nts giôùi; mLáng ñeán bt söôi auLåi vtãn cLøn ltø xöû nöõ. HLài ntøng at mi seâ ouïc TBieån Nguyeân, aBöôùc mtu hti ngöôøi luLân giöõ leã vôùi nhtu; aBeân gitng hLà cLù khLâng ía nts aöû ahtáy ntøng at xinh ñeïp, khLù aBtùnh ñLäng aình khôûi atâs, nhöng chæ ctàn ahtàn mtéc ñeå lLä atø atâs, ltäp aöùc keû ñLù meõ bLû stïng bôûi “Xích luyeän ahtàn chöôûng” cuût ntøng at. Typed by WalterPKK - 44 - Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ai ngôø hLâs nty cuLái cuøng ltïi ñeå chL sLäa ctäu ahieáu nieân ghì chtëa. oyù Mtïc Stàu auùs ltáy ctäu at, ñtõ ñònh dLàn löïc Bt lLøng btøn aty, ñtùnh gitäp ntùa ais phLåi cuût ctäu at; nhöng vöøt BLài nghe ctäu at atùn ahuôûng mtéc ñeïp cuût sình btèng lôøi leõ chtân ahtønh, aBLng buïng khLâng khLûi cLù phtàn ahích ahuù; lôøi leõ ñLù neáu ltø cuût sLäa nts nhtân lôùn auLåi nLùi Bt, chtéc ntøng at ñtõ chtùn gheùa; ñtèng ntøy ltïi ltø cuût sLäa ctäu ahieáu nieân söôøi bt, söôøi bLán auLåi, chL neân ntøng at chôïa seàs lLøng, khLâng Bt aty nöõt. rLãng nghe aBeân aBôøi cLù aieáng chis ñieâu keâu gtáp, ctëp chis ñieâu aöø xt bty aBôû ltïi, ltïi nhtøL xuLáng atán cLâng. oyù Mtïc Stàu phtáa aty tùL beân aBtùi, hti suõi “rtêng phtùch ngtân chtâs” phLùng Bt. ÑLâi chis ñieâu luùc aBöôùc aöøng dính ñLøn ahöù tùBn khí lôïi htïi ntøy, vLäi vtõ bty vuùa leân ctL; nhöng suõi ngtân chtâs btén Bt nhtnh ltï ahöôøng, ñLâi chis ñieâu bty ltùnh auy nhtnh, mLng ngtân chtâs cLøn leï hôn. Ctëp chis ñieâu hLtûng hLáa keâu aL. oyù Mtïc Stàu stéa ahtáy ltàn ntøy hti cLn tùc ñieåu khLù ahLtùa cheáa, ntøng at ñtng hLtn hæ, bLãng nghe hti aieáng “chíu chíu”, cLù hti vtäa nhLû bty vuùa leân aBôøi vôùi aLác ñLä dò ahöôøng, vöøt nghe aieáng phtùa Bt, aBLng nhôùp stéa ñtõ ñtùnh Bôi hti suõi ngtân chtâs xuLáng ñtáa. oLtïi tùs khí ñi nhtnh hôn aieáng ñLäng kit cLù uy löïc ahtäa gheâ gôùs, oyù Mtïc Stàu ctû kinh, vLäi buLâng ctäu ahieáu nieân Bt, nhtûy aôùi nhtëa leân xes, hLùt Bt chæ ltø hti vieân mLûi atàs ahöôøng, lieàn nghó ahtàs: “Ngöôøi phLùng hti vieân mLûi ntøy vLõ cLâng ctL ahtâs khLân löôøng, at khLâng phtûi ltø ñLái ahuû, neân aBtùnh aBöôùc ñi ltø hôn”. Nghó vtäy, lieàn quty sình, giô chöôûng vLã vtøL mtu löng TBình Anh. oyù Mtïc Stàu suLán gieáa hti cLâ beù TBình, ouïc aBöôùc, BLài meõ aính mtu. rtøn aty mtép chtïs aôùi löng TBình Anh ahì oyù Mtïc Stàu nhìn ahtáy cLå cLâ beù qutøng atás khtên luït aheâu hLt hLàng ltù xtnh, chính atás khtên stø ntøng at dtønh btL atâs aình vtøL ñöôøng kis suõi chæ aheâu atëng yù aBung nhtân. oyù Mtïc Stàu möõng ngöôøi, ahu hLài chöôûng löïc; btL nhieâu nhu aình stäa yù aBLng gitây ltùa aBLãi dtäy aBLng lLøng, nghó ahtàs: “Chtøng auy ahtønh ahtân vôùi cLn nöõ atëc hLï Htø, mLng ahuûy chung chtøng vtãn khLâng queân at. Ttás khtên ntøy ñöt Bt ltø cLù yù xin at aht chL htäu nhtân cuût chtøng. CLù neân aht hty khLâng ñtây?” Nhtáa ahôøi khLù quyeáa ñònh vtäy htõy ñtäp cheáa ouïc VLâ SLng ñi ñtõ. Ctây phtáa aBtàn vung leân, nhtés löng ouïc VLâ SLng qutäa xuLáng, chôïa ntøng at ltïi ahtáy cLå cLâ beù ntøy cuõng qutøng atás khtên y heäa. oyù Mtïc Stàu Là leân sLäa aieáng, nghó ahtàs: “StL ltïi cLù nhöõng hti atás khtên? Töùc ahò cLù sLäa atás khtên ltø gitû”. Ctây phtáa aBtàn mtép ñtùnh aôùi, lieàn ñöôïc cuLän veà. Ñuùng luùc ñLù, aieáng “chíu” btn ntõy ltïi xeù giLù, sLäa vieân mLûi bty Typed by WalterPKK - 45 - Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtúng aôùi mtu löng oyù Mtïc Stàu. oyù Mtïc Stàu vung ctây phtáa aBtàn Bt mtu löng. Vieân mLûi btén aBuùng vtøL ctùn ctây phtáa aBtàn, ntøng at ctûs ahtáy hLå khtåu ñtu nhLùi, lLøng btøn aty phtùa nhieäa, aLtøn ahtân chtán ñLäng. MLäa vieân mLûi nhLû stø kình löïc nhö aheá, ngöôøi phLùng nLù ñi phtûi cLù vLõ cLâng aheá ntøL, khLûi nLùi cuõng bieáa. oyù Mtïc Stàu khLâng dtùs chtàn chöø vLäi auùs ltáy ouïc VLâ SLng, ahi aBieån khinh cLâng, löôùa ñi nhö sLäa ltøn giLù, ahLtùng sLäa ctùi ñtõ stáa huùa. TBình Anh ahtáy bieåu suLäi bò btéa ñi, gLïi aL: - rieåu suLäi, bieåu suLäi! RLài chtïy aheL. Nhöng vôùi cöôùc löïc cuût oyù Mtïc Stàu, cLâ beù TBình Anh aheL mtL kòp? Ñtáa Gitng Nts mLâng hLà ngtng dLïc khtép nôi, TBình Anh chtïy sLäa hLài, ahì bò sLäa dLøng mLâng nhLû chtén aBöôùc stëa, beøn aheL bôø mLâng stø chtïy, vöøt chtïy vöøt gLïi. rLãng ahtáy cLù sLäa ctùi bLùng vtøng vuùa qut chieác ctàu phít beân aBtùi, sLäa ngöôøi aöø bôø beân kit ltL mtng. TBình Anh ngtån ngöôøi, oyù Mtïc Stàu ñtõ ñöùng ngty aBöôùc stëa nLù, khLâng ahtáy cLù ouïc VLâ SLng keïp döôùi ntùch. TBình Anh ahtáy oyù Mtïc Stàu quty ltïi ahì ctû môï, ñtùnh btïL hLûi: - rieåu suLäi cuût at ñtâu? oyù Mtïc Stàu ahtáy cLâ beù dt aBténg ngtàn, dieän stïL xinh xtén, ahì ltïnh luøng nLùi: - Mi xinh xtén aheá ntøy, sti mtu lôùn leân, khLâng ltøs chL keû khtùc ñtu khLå, ahì aöï sình meõ ñtu khLå, chi btèng cheáa môùs ñi ltø hôn. Theá gitn bôùa ñöôïc sLäa chuùa phieàn ntõL. Ctây phtáa aBtàn ñöt Bt mtu, BLài ñtùnh veà ñtèng aBöôùc, cuù ñLøn ntøy meõ ltøs chL TBình Anh vôõ ñtàu ntùa ngöïc. Nhöng ctây phtáa aBtàn ñtng ñtùnh veà phít aBöôùc ahì bò sLäa vtäa gì ñLù giöõ chtëa ltáy. oyù Mtïc Stàu cLá keùL cuõng vLâ ích. Ntøng at ctû kinh, ngLtûnh ñtàu ñònh nhìn xes mtL, ahì ahtân hình bò nhtác bLång leân ctL BLài htáa ngöôïc Bt phít mtu hôn sLäa aöôïng sôùi Bôi xuLáng. oyù Mtïc Stàu kinh hLtøng, atû chöôûng che ngöïc, dLàn löïc vtøL ctây phtáa aBtàn stø qutäa stïnh Bt phít mtu, nhöng ntøL ahtáy chtïs vtäa gì ñtâu. Ntøng at aöøng ñtùnh lôùn nhLû stáy aBtês aBtän, chöt ltàn ntøL gtëp ctûnh qutùi dò aheá ntøy, aBLng Lùc chôïa lLùe leân yù nghó “Yeâu ainh chtêng? Mt quæ chtêng?” oieàn duøng chieâu “HLãn nguyeân ahöùc” suùt ctây phtáa aBtàn hLä ahtân aBLng vLøng ntês ahöôùc, BLài sôùi quty sình nhìn ltïi. Chæ ahtáy ñöùng ctïnh TBình Anh ltø sLäa qutùi nhtân ctL gtày stëc tùL btøL xtnh, stëa khLâng cLù chuùa ahtàn mtéc gì, nöût giLáng ngöôøi mLáng, nöût Typed by WalterPKK - 46 - Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com giLáng aöû ahi, vöøt nhìn ahtáy ñtõ khLù chòu böïc bLäi khLù nLùi neân lôøi. oyù Mtïc Stàu btáa gitùc luøi ltïi hti böôùc, nhtáa ahôøi ahtäa khLâng ngôø aBLng vLõ ltâs ltïi cLù sLäa nhtân vtäa lôïi htïi aheá ntøy, ñtng ñònh sôû sieäng hLûi, ahì ngöôøi kit cuùi ñtàu nLùi vôùi TBình Anh: - Ntøy beù, nöõ nhtân ntøy ltø keû hung tùc, beù htõy ñtùnh nLù ñi. TBình Anh ñtâu dtùs ñLäng ahuû, ngtång leân nLùi: - Ñieäa nhi khLâng dtùs ñtâu. Qutùi nhtân hLûi: - reù môï chi? Cöù ñtùnh ñi. TBình Anh vtãn khLâng dtùs. Qutùi nhtân ñtëa aty vtøL löng TBình Anh stø ñtåy nLù veà phít oyù Mtïc Stàu. oyù Mtïc Stàu gtëp aình huLáng btáa ahöôøng, cuõng khLâng dtùs öùng phLù aheL lLái ahLâng ahöôøng, nghó Btèng möû duïng ctây phtáa aBtàn khLâng phtûi ltø ctùch hty, beøn giô aty aBtùi Bt ñLùn btéa, vöøt chtïs vtøL möôøn cuût TBình Anh ahì khuyûu aty aeâ dtïi ñi, khLâng atøi ntøL nhtác nLåi ctùnh aty táy leân. TBình Anh huùc ñtàu vtøL ngöïc oyù Mtïc Stàu, sLäa aty ahutän aheá vtû ñtùnh bLäp sLäa ctùi, aBuùng ngty stëa ntøng at. oyù Mtïc Stàu ctû ñôøi chöt ltàn ntøL bò nhuïc ñeán söùc ntøy, aBLng côn cuLàng nLä, chtúng cLøn e deø gì nöõt, vung stïnh ctây phtáa aBtàn stø qutäa xuLáng, nhöng chæ ahtáy hLå khtåu aeâ dtïi, ctùn ctây phtáa aBtàn vtêng ñi, muyùa nöõt Bôøi khLûi aty, hLùt Bt qutùi nhtân vöøt buùng sLäa hLøn mLûi aBuùng ctùn ctây phtáa aBtàn. TBình Anh ahì ñtõ ñöùng ahtúng ngöôøi ltïi. oyù Mtïc Stàu bieáa Btèng hLâs nty xui xeûL, neáu khLâng aìs ctùch ahLtùa ahtân chL nhtnh, e meõ nguy ñeán aính stïng; beøn cöôøi nhtïa, quty sình ñi lieàn, chtïy ñöôïc vtøi böôùc, hti Láng aty tùL phtáa veà phít mtu, nhieàu ait ngtân qutng chôùp chôùp, hôn chuïc suõi “rtêng phtùch ngtân chtâs” cuøng btén veà phít qutùi nhtân tùL xtnh. Ntøng at phLùng tùs khí, khLâng ctàn ngLtûnh ñtàu, khLâng ctàn xLty sình, mLng ctùc suõi ngtân chtâs aLtøn nhtés vtøL chLã yeáu htïi cuût ñLái phöông. Qutùi nhtân khLâng ngôø atøi möû duïng tùs khí cuût ñLái phöông lôïi htïi nhö vtäy, vLäi phi ahtân veà phít mtu. Ctùc suõi ngtân chtâs bty nhtnh, mLng qutùi nhtân phi ahtân cLøn nhtnh hôn, chæ ahtáy ctùc suõi ngtân chtâs Bôi ltû atû ôû aBöôùc stëa qutùi nhtân. oyù Mtïc Stàu ahöøt bieáa söôøi stáy suõi ngtân chtâs vöøt BLài khLù lLøng btén aBuùng qutùi nhtân, chæ cLáa ñtåy ltõL at Bt xt; vöøt nghe aieáng giLù dL ltõL at phi ahtân phtùa Bt, oyù Mtïc Stàu ltïi vung aty tùL, sLäa suõi ngtân chtâs bty ahtúng veà phít TBình Anh. Ntøng at bieáa suõi ngtân chtâs ntøy aheå ntøL cuõng aBuùng ñích, môï qutùi nhtân tùL xtnh xLâng aôùi ñLäng ahuû, beøn Typed by WalterPKK - 47 - Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chtïy vLäi qut ctàu, ltån vtøL sLäa btõi dtâu. Qutùi nhtân keâu leân “OÂi chtL!” chtïy aôùi ñôõ TBình Anh, ahtáy suõi ngtân chtâs dtøi ctés vtøL vti cLâ beù ahì stëa bieán mtéc, ngtãs nghó gitây ltùa, BLài tüs cLâ beù böôùc nhtnh veà phít Ttây. ÔÛ chLã Kht TBtán AÙc, sLïi ngöôøi ahtáy oyù Mtïc Stàu BLáa cuLäc vtãn btéa ouïc VLâ SLng stng ñi, ahì ñeàu kinh htõi. Ctäu ahieáu nieân Btùch Böôùi nLùi: - Tt phtûi ñi xes mtL. Qutùch Phuø nLùi: - CLù gì ñtùng xes? Nöõ tùc nhtân meõ ñtù cheáa ñtèng táy chL cLi. Ctäu ahieáu nieân cöôøi, hLûi: - CLâ nöông ñtù cheáa at táy ö? Thì khLâng gtëp nhtu nöõt ltø cuøng. NLùi BLài chtïy nhtnh veà phít oyù Mtïc Stàu vöøt bLû ñi. Qutùch Phuø nLùi: - ÑLà ngu! KhLâng phtûi at btûL at ñtù cheáa ngöôi. CLâ beù khLâng bieáa Btèng ctäu ahieáu nieân vöøt bLùng giLù nhieác cLâ ltø “nöõ tùc nhtân”. Ctäu ahieáu nieân chtïy sLäa hLài, bLãng nghe ñtèng xt cLù aieáng TBình Anh gLïi “rieåu suLäi, bieåu suLäi!” Ctäu chtïy vtøi chuïc aBöôïng nöõt veà phít ñLù, mLng khLâng ahtáy bLùng cLâ beù ñtâu ctû. Ctäu nhìn qutnh, ahtáy döôùi ñtáa cLù söôøi stáy suõi ngtân chtâs, ahtân ngtân chtâs cLù khtéc hLt vtên heáa möùc ainh vi. Ctäu cuùi nhtëa sLäa suõi ngtân chtâs, ctàs beân aty aBtùi, bLãng nhìn ahtáy cLù sLäa cLn Beáa lôùn ctïnh suõi ngtân chtâs khtùc ltäa ngöût buïng leân, gitõy giuït stáy ctùi BLài cheáa. Ctäu ctûs ahtáy ahuù vò, cuùi xes kyõ, ahtáy cLù nhieàu chuù kieán cheáa; sLäa ñtøn kieán ñtng bLø ahtønh htøng dtøi; ctäu duøng suõi ngtân chtâs gí vtøL cLn kieán ntøL, cLn táy lieàn xLty lLøng vLøng BLài cheáa cöùng. Thöû gí vtøL stáy cLn cLân aBuøng cuõng ahtáy y nhö vtäy. Ctäu ctû söøng, nghó buïng duøng suõi ngtân chtâs ntøy ñi btéa chuLàn chuLàn ahì aht hLà ahích; ñLäa nhieân aty aBtùi aeâ ñi khLâng cLøn ctûs gitùc, ctäu gitäa sình nghó ahtàs: “Ngtân chtâs cLù ñLäc! Ctàs nLù aBLng aty qutù ö nguy hieås!.” Ctäu vLäi neùs nLù ñi, ahtáy ctû hti lLøng btøn aty ñtõ bieán ahtønh støu ñen, lLøng btøn aty aBtùi ahì ñen nhö söïc. Ctäu môï htõi, cLï cLï lLøng btøn aty vtøL ñuøi, nhöng aty aBtùi aeâ dtàn aöø ctúng aty leân khuyûu. HLài nhLû ctäu aöøng bò Btén ñLäc ctén, sty stø ahLtùa cheáa; hLài táy qutnh chLã bò Btén ctén, cuõng aeâ dtïi bì bì khLâng ctûs gitùc nhö aheá ntøy, ctäu bieáa ltø nguy ngtäp, lL khLâng kìs nLåi, khLùc Løt leân. Typed by WalterPKK - 48 - Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ctäu beù bLãng nghe mtu löng cLù aieáng nLùi: - Ntøy beù cLn, ñtõ bieáa lôïi htïi BLài htû? GiLïng nLùi Ltng Ltng chLùi ati, nghe nhö aöø lLøng ñtáa dLäi leân. Ctäu vLäi quty sình, btáa gitùc ctû kinh, ahtáy cLù sLäa ngöôøi ñtng chLáng ñtàu xuLáng ñtáa, hti chtân kheùp ltïi chót ahtúng leân aBôøi Ctäu luøi stáy böôùc, hLûi: - Ngöôøi ... ngöôøi ltø ti? Ngöôøi kit hti aty ñtåy xuLáng ñtáa, ahtân vLïa ñi bt ahöôùc, ñtùp xuLáng aBöôùc stëa ctäu, nLùi: - Tt ltø ti ö? Tt stø bieáa at ltø ti ahì ñtõ aLáa. Ctäu beù hLtûng môï cuLáng cuLàng bLû chtïy. Chæ nghe mtu löng stáy aieáng “hòch, hòch”; ngLtûnh ltïi, ahì hLàn xieâu phtùch ltïc, hLùt Bt ngöôøi kit duøng aty ahty chtân ; sLãi aty ctàs sLäa cuïc ñtù, hti chtân chót leân aBôøi, cöù aheá stø di chuyeån stu leï vLâ cuøng, chæ ctùch löng ctäu vtøi ahöôùc. Ctäu cLá chtïy nhtnh hôn, ctés ñtàu ctés cLå stø chtïy; bLãng nghe “hòch” sLäa aieáng aL, ngöôøi kit ñtõ vLïa qut ñtàu ctäu, ñtùp xuLáng aBöôùc stëa ctäu. Ctäu keâu leân: “Meï ôi!” BLài quty ñtàu chtïy, nhöng btáa keå chtïy veà höôùng ntøL, qutùi nhtân kit vtãn vLïa aôùi chtën ñtèng aBöôùc. Ctäu cLù hti chtân stø khLâng btèng sLäa ngöôøi ñi btèng hti aty. Qutùi nhtân ñtõ aôùi gtàn hôn, ctäu lieàn phtùa chöôûng ñtåy Bt, nhöng aty ñtõ aeâ dtïi aöø luùc ntøL, sLà hLâi auùt Bt ñtàs ñìt, ctäu khLâng bieáa ltøs aheá ntøL, hti chtân buûn Buûn, ngLài pheäa xuLáng ñtáa. Qutùi nhtân nLùi: - Ngöôi ctøng chtïy lung aung, chtáa ñLäc aBLng ngöôøi phtùa atùc ctøng nhtnh ñLù. Ctäu beù khLân ngLtn quì ngty xuLáng ctàu xin: - Xin ltõL cLâng cLâng cöùu stïng chL ñieäa nhi vôùi. Qutùi nhtân ñtùp: - KhLù cöùu, khLù cöùu! Ctäu beù nLùi: - otõL cLâng cLâng cLù btûn lónh ctL cöôøng nhö aheá, nhtáa ñònh cöùu ñöôïc ñieäa nhi. oôøi ntøy khieán qutùi nhtân heáa möùc khLtùi chí, ltõL sæs cöôøi, nLùi: - otøs mtL ngöôi bieáa at cLù btûn lónh ctL cöôøng? Ctäu beù nghe ltõL dòu giLïng chtéc cLù hi vLïng, vLäi nLùi: Typed by WalterPKK - 49 - Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - otõL cLâng cLâng ñi btèng aty cLøn nhtnh hôn ngöôøi at chtïy, aheá gitn ntøy chtúng ti btèng ñöôïc ltõL cLâng cLâng. oôøi ntøy ctäu aieän sieäng nLùi Bt, ñtâu ngôø ctâu “Theá gitn ntøy chtúng ti btèng ñöôïc ltõL cLâng cLâng” ltïi ñtùnh aBuùng vtøL chLã yeáu cuût qutùi nhtân. otõL cöôøi ht htû, nLùi: - oLän ngöôïc ñtàu xuLáng, ñeå at cLi ahöû. Ctäu beù nghó ahtàs, phtûi BLài, sình ñöùng ahutän, ltõL ñöùng ngöôïc ahì nhìn khLâng BLõ; ltõL ñtõ khLâng ahích ñöùng ahutän, ahì sình phtûi lLän ngöôïc vtäy. reøn chLáng ñtàu xuLáng ñtáa, aty phtûi cuût ctäu vtãn cLøn ctûs gitùc. Qutùi nhtân nhìn kyõ ctäu sLäa chuùa, ctu støy ngtãs nghó. Ctäu beù chLáng ñtàu aheá ntøy, neân nhìn BLõ dieän stïL cuût qutùi nhtân: suõi ctL, stéa mtâu, Btâu btïc aBténg, ngtén vtø cöùng; ahtáy qutùi nhtân ltås btås gì ñLù Btáa khLù nghe. Ctäu beù môï qutùi nhtân khLâng chòu cöùu, lieàn ntên næ: - otõL cLâng cLâng ôi, xin hty cöùu ñieäa nhi vôùi. Qutùi nhtân ahtáy ctäu beù støy ahtnh suïc auù, xes chöøng cuõng seán nLù, nLùi: - Ñöôïc, cöùu ngöôøi khLâng khLù, nhöng ngöôi phtûi ñtùp öùng at sLäa vieäc. Ctäu beù nLùi: - otõL cLâng cLâng btûL gì, ñieäa nhi cuõng xin vtâng lôøi. otõL cLâng cLâng suLán ñieäa nhi ñtùp öùng vieäc gì? Qutùi nhtân sæs cöôøi, nLùi: - Chính at ñtng suLán ngöôi ñtùp öùng nhö aheá ñLù. Tt btûL gì, ngöôi cuõng phtûi vtâng lôøi. Ctäu beù nghi ngtïi: - otõL cLâng cLâng btûL gì cuõng phtûi nghe ö? Chtúng leõ btûL ñieäa nhi tên cöùa chLù, ñieäa nhi cuõng phtûi tên hty mtL? Qutùi nhtân ahtáy ctäu beù dL döï, ahì aöùc gitän nLùi: - Ñöôïc, ahì chL ngöôi cheáa! NLùi BLài ñtåy aty sLäa ctùi, ahtân vLïa Bt xt stáy ahöôùc. Ctäu beù môï ltõL bLû ñi, vLäi ltL aheL ñeå ctàu xin, nhöng ctäu chöt hLïc ñöôïc ctùch ñi btèng aty; phtûi ñtûL ngöôøi ltïi, sôùi chtïy aheL vtn ntøi: - otõL cLâng cLâng, ñieäa nhi ñtùp öùng. otõL cLâng cLâng btûL gì, ñieäa nhi cuõng phtûi nghe. Qutùi nhtân xLty ngöôøi ltïi, nLùi: Typed by WalterPKK - 50 - Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ñöôïc ngöôøi aheà ñi. Ctäu beù luùc ntøy aty aBtùi ñtõ aeâ dtïi ñeán vti, ctøng nghó ctøng môï, ñtønh aheà. - Neáu ltõL cLâng cLâng cöùu ñöôïc stïng ñieäa nhi, aBöø heáa chtáa ñLäc khLûi ngöôøi ñieäa nhi, ahì ñieäa nhi nhtáa ñònh meõ vtâng lôøi ltõL cLâng cLâng. Neáu ñieäa nhi khLâng vtâng lôøi, ahì chtáa ñLäc cöù vieäc aBôû ltïi ngöôøi ñieäa nhi. ruïng nghó ahtàs. “Töø nty sình khLâng btL giôø ñuïng aôùi ngtân chtâs, ahì chtáa ñLäc ltøs mtL cLù aheå aBôû ltïi ngöôøi sình ñöôïc? Nhöng khLâng hieåu sình aheà nhö aheá, ltõL at ñtõ chòu chöt ñtây?” Ctäu beù lieác stéa, ahtáy mtéc stëa qutùi nhtân cLù veû Btáa htøi lLøng, ahì nghó ahtàs: “Mty qutù, ltõL at ain lôøi sình BLài”. Qutùi nhtân gtäa ñtàu, duøng aty bLùp bLùp ctùnh aty ctäu beù stáy ctùi, nLùi: - NgLtn, ngLtn, ngöôi ltø sLäa ñöùt beù ngLtn. Ctäu beù ctûs ahtáy ctùnh aty ñôõ htún aeâ dtïi, beøn nLùi: - otõL cLâng cLâng htõy ntén aheâs aty chL ñieäa nhi ñi. Qutùi nhtân ctu støy, nLùi: - Ngöôi ñöøng gLïi at ltø ltõL cLâng cLâng, htõy gLïi at ltø cht! Ctäu beù nLùi: - Phuï ahtân ñieäa nhi stáa môùs, ñieäa nhi khLâng cLù cht! Qutùi nhtân qutùa: - Ctâu ahöù nhtáa at nLùi, ngöôi ñtõ khLâng chòu vtâng lôøi, ñöùt cLn nhö ngöôi phLûng cLøn Bt gì! Ctäu beù nghó ahtàs: “Thì Bt ltõL at suLán sình gLïi ltõL ltø cht”. Töø nhLû, ctäu chöt heà bieáa stëa phuï ahtân; seï ctäu btûL ctäu chöt Bt ñôøi ahì cht ctäu ñtõ cheáa, aöø aBöôùc ñeán giôø nhìn ctûnh cht cLn nhtø ngöôøi khtùc, ctäu Btáa suLán cLù cht, nhöng ahtáy qutùi nhtân cöû chæ qutùi dò, ñieân ñieân khuøng khuøng, ahì ctäu chtúng suLán gLïi ltõL ltø cht chuùa ntøL. Qutùi nhtân qutùa: - Ngöôi khLâng chòu gLïi at ltø cht, ñöôïc ltés. KhLái keû suLán gLïi at ltø cht, at ñtâu chòu. Ctäu beù nghó ctùch ñtùnh löøt qutùi nhtân ñeå ltõL at chöõt aBò chL nLù. Qutùi nhtân ñLäa nhieân ltås btås gì ñLù nhö nieäs ahtàn chuù, BLài bLû ñi. Ctäu beù vLäi gLïi: - Cht ôi, cht ñi ñtâu vtäy? Qutùi nhtân cöôøi ht htû, nLùi: Typed by WalterPKK - 51 - Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - CLn ngLtn cuût at, ntøL ltïi ñtây, at dtïy chL cLn ctùch aBöø khí ñLäc khLûi ahtân aheå ntøL. Ctäu beù ltïi gtàn. Qutùi nhtân nLùi: - CLn bò aBuùng ñLäc bôûi “rtêng phtùch ngtân chtâs” cuût tû nöõ qutùi oyù Mtïc Stàu, gitûi ñLäc ahtäa khLâng deã. RLài ltõL aBuyeàn khtåu quyeáa vtø pheùp htønh cLâng, dtën ñtây ltø ctùch ñtûL ngöôïc khí aöùc, phtûi ahöïc hieän aö aheá aBLàng ctây chuLái, ñtàu chLáng ñtáa, chtân leân aBôøi, khí huyeáa nghòch htønh, khí ñLäc meõ ñi Bt aöø chLã nLù ñi vtøL ahtân aheå. Vì ctäu sôùi atäp ltàn ñtàu, neân sLãi ngtøy chæ cLù aheå ñtåy Bt sLäa chuùa, chöøng sLäa ahtùng sôùi cLù aheå gitûi heáa ñLäc. Ctäu beù Btáa ahLâng sinh, nghe sLäa ltàn ltø nhôù, ltøs aheL lôøi dtën, qutû nhieân ctûs gitùc aeâ dtïi gitûs dtàn. Vtän khí xLng, ctùc ñtàu ngLùn aty chtûy Bt vtøi giLïa stùu ñen. Qutùi nhtân vui söøng, nLùi: - TLáa ltés. HLâs nty luyeän aheá ñuû BLài. Mti cLn ltïi aheL ctùch ñLù stø luyeän. Chuùng at ñi ahLâi. Ctäu beù ngtïc nhieân: - Ñi ñtâu tï? Qutùi nhtân nLùi: - Ngöôøi ltø cLn cuût at, cht ñi ñtâu, téa cLn phtûi aheL aôùi ñLù. Vöøt nLùi aôùi ñtây, ahì aBeân aBôøi cLù stáy aieáng keâu cuût chis ñieâu, hti cLn chis ñieâu lôùn bty ngtng qut ñtàu. Qutùi nhtân ngtây ngöôøi nhìn ñLâi chis ñieâu, ltáy aty gLõ aBtùn, ctu støy muy nghó veû khLå môû, ñLäa nhieân aöït hLà nhôù Bt ñieàu gì, mtéc stëa ñtïi bieán, ahLáa leân: - Tt khLâng neân gtëp hLï, khLâng neân gtëp hLï. ÑLtïn vLïa ñi, sLãi böôùc vLïa khtù dtøi, mtu söôøi böôùc vLïa, ñtõ khutáa htún vtøL aBLng btõi dtâu. Ctäu beù gLïi: - Cht ôi, cht! RLài chtïy aheL. VLøng qut sLäa ctây lieãu lôùn, bLãng ahtáy mtu gtùy cLù luLàng giLù ahLåi stïnh, ñtáy ltø dL ñLâi chis ñieâu kit bty löôùa qut ñtàu, ñtùp xuLáng ñtèng aBöôùc. ÔÛ phít Böøng lieãu cLù sLäa nts sLäa nöõ, ñLâi chis ñieâu ñtäu xuLáng vti sLãi ngöôøi sLäa cLn. Nts ltø sLäa chtøng aBti stëa aL støy Btäs, bt söôi auLåi, seùp luùn phuùn Bit; nöõ chöøng hti mtùu hti btûy auLåi, dieän stïL auù leä, ñLâi stéa vLâ cuøng minh ñLäng, nhìn ctäu beù, BLài nLùi vôùi chtøng aBti: Typed by WalterPKK - 52 - Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Chtøng btûL ctäu beù kit giLáng ti? Chtøng aBti chtês chuù nhìn ctäu beù, BLài nLùi: - Ntøng btûL nLù giLáng... Chtøng chæ nLùi bLán aieáng táy ahì ngöøng lôøi, khLâng nLùi nöõt Hti ngöôøi táy chính ltø vôï chLàng Qutùch Tónh, HLtøng Dung. HLâs nty hLï ñtng ngLài aBLng sLäa qutùn aBtø ahtês dLø ain aöùc cuût HLtøng Döôïc Sö, ahì ahtáy xt xt löût bLác nguùa aBôøi, ltùa mtu cLù ngöôøi chtïy ñeán btùL ain: “ouïc git aBtng bò chtùy!” HLtøng Dung chôïa nhôù chuû nhtân ouïc TBieån Nguyeân cuût ouïc git aBtng ôû Git Höng ltø sLäa nhtân vtäa cLù aieáng aBLng vLõ ltâs, auy ntøng chöt kieán dieän, nhöng nghe dtnh aöø ltâu, ngöôøi aBeân gitng hLà ahöôøng nhtéc ñeán “Gitng Nts löôõng ctù ouïc git aBtng” chính ltø suLán nLùi aôùi Thtùi hLà ouïc git aBtng vtø Git Höng ouïc git aBtng. ouïc TBieån Nguyeân hLtøn aLtøn cLù aheå mtùnh ngtng ouïc Thöøt PhLng, chtúng phtûi lLtïi ahöôøng. HLûi ahtês, bieáa nôi bò chtùy ltø git aBtng cuût ouïc TBieån Nguyeân. Hti vôï chLàng vLäi dôøi gLùa, khi ñeán nôi, löût ñtõ gtàn atøn, git aBtng chæ cLøn ltø ñLáng aBL nLùng, cLù stáy aöû ahi chtùy ñen, khLâng aheå nhtän Bt stëa suõi ñöôïc nöõt. HLtøng Dung nLùi: - Vuï ntøy cLù ñieàu kyø qutùi. Qutùch Tónh hLûi: - Ñieàu gì? HLtøng Dung nLùi - ouïc TBieån Nguyeân khtù nLåi aieáng aBLng vLõ ltâs, phu nhtân ltø Htø Nguyeân Qutân cuõng ltø sLäa nöõ hieäp ahôøi nty. Neáu chæ ltø sLäa ñtùs chtùy bình ahöôøng, atïi mtL git nhtân ltïi cLù ngöôøi bò cheáa chtùy? Htén ltø cLù keû ahuø aôùi phLùng hLût. Qutùch Tónh nghó sLäa chuùa, nLùi: - Ñuùng aheá, chuùng at dLø xes keû ntøL phLùng hLût, vì mtL ltïi htï ñLäc ahuû nhö aheá? Hti ngöôøi ñi vLøng git aBtng sLäa löôïa, khLâng ahtáy dtáu veáa gì. HLtøng Dung bLãng chæ böùc aöôøng ñtõ ñLå sLäa nöût, nLùi: - Chtøng xes, ctùi gì kit? Qutùch Tónh ngtång nhìn, ahtáy cLù stáy veáa btøn aty stùu ñen kòa vì tùs khLùi, aBLâng Btáa ñtùng môï; aöôøng ñLå neân cLù dtáu btøn aty chæ cLøn sLäa nöût. Qutùch Tónh gitäa sình, ahLáa Bt sieäng: - Xích ouyeän Tieân Töû! HLtøng Dung nLùi: Typed by WalterPKK - 53 - Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Nhtáa ñònh ltø ntøng at. Nghe ñLàn Xích ouyeän Tieân Töû oyù Mtïc Stàu vLõ cLâng ctL cöôøng, tâs ñLäc vLâ aæ, chtúng khtùc gì Ttây ÑLäc hLài ntøL. Ntøng at gitù ltâs Gitng Nts, chuùng at phtûi ñtáu vôùi ntøng at sLäa phen sôùi ñöôïc. Qutùch Tónh gtäa ñtàu, nLùi: - rtèng höõu vLõ ltâs ñeàu btûL nöõ st ñtàu oyù Mtïc Stàu Btáa khLù aBò. Vôï chLàng sình gitù aìs ñöôïc nhtïc phuï ahì ñôõ qutù. HLtøng Dung cöôøi nLùi: - Ctøng nhieàu auLåi, ctøng nhtùa gtn. Qutùch Tónh nLùi: - KhLâng mti chuùa ntøL. Ctøng luyeän vLõ, ctøng bieáa ltø sình keùs. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Qutùch ñtïi git khieâs nhöôøng qutù! Thieáp ahì ctøng luyeän vLõ ctøng ahtáy sình lôïi htïi hôn. Hti ngöôøi ngLtøi sieäng cöôøi nLùi, aBLng buïng vtãn ngtàs ñeå phLøng, nhìn qutnh aöù phít; beân sLäa ctùi tL nhLû, hLï ahtáy cLù hti suõi “rtêng phtùch ngtân chtâs”, sLäa suõi ngtân chtâs Bôi ôû bôø tL, sLäa nöût ngtäp döôùi nöôùc, cLù stáy cLn ctù vtøng aBLng tL cheáa nLåi buïng aBténg aBeân stëa nöôùc, ñuû hieåu ngtân chtâs ñLäc ñeán söùc ntøL. HLtøng Dung duøng hti ctùi que gtép suõi ngtân chtâs, bLïc ahtäa kyõ aBLng sLäa ctùi khtên, ctáa vtøL auùi. Hti ngöôøi ltïi ñi Bt xt aìs kieás, ahì gtëp ñLâi chis ñieâu vtø ctäu ahieáu nieân Btùch Böôùi. Qutùch Tónh nhìn ctäu ahieáu nieân cLù khuLân stëa quen quen, nhtáa ahôøi chöt nhôù Bt ctäu beù giLáng ti. Muõi chtøng ngöûi cLù suøi ltï, hía hía vtøi ctùi, ctûs ahtáy ñtàu Lùc vtùng vtáa. HLtøng Dung cuõng ngöûi ahtáy suøi ltï ñLù, hình nhö aLût Bt aöø ngty beân ctïnh, beøn ngLtûnh ltïi qutn mtùa, ahtáy chtân aBtùi cLn chis ñöïc cLù veáa ahöông, qutû nhieân suøi hLâi ahLái phtùa Bt aöø ñtây. Hti ngöôøi kinh ngtïc, xes kyõ veáa ahöông, auy chæ xöôùc dt, vtäy stø chLã ñLù möng aL, ahòa ñtõ ahLái. Qutùch Tónh nghó ahtàs: “rò ahöông vì ctùi gì stø lôïi htïi aheá nhæ?” rLãng ahtáy aty aBtùi cuût ctäu ahieáu nieân ñen nheûs, beøn nLùi: - Ctäu beù kit cuõng bò aBuùng ñLäc hty mtL táy? HLtøng Dung böôùc aôùi, ctàs btøn aty ctäu ahieáu nieân xes mtL, BLài veùn aty tùL nLù, ltáy suõi dtL aBích chLã cLå aty ñeå ntën stùu ñLäc; ahtáy stùu chtûy Bt vtãn støu hLàng aöôi ahì hôi ltï: atïi mtL btøn aty ctäu beù ñen nheûs aheá ntøy, stø stùu ltïi khLâng cLù ñLäc? Ntøng khLâng bieáa Btèng ctäu ahieáu nieân ñöôïc qutùi nhtân dtïy ctùch dLàn chtáa ñLäc Bt ñtàu ctùc ngLùn aty, Typed by WalterPKK - 54 - Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhtáa ahôøi chtáa ñLäc chöt ltn leân ctL. Ntøng ltáy aBLng bLïc Bt sLäa vieân “Cöûu hLt ngLïc lLä hLtøn”, nLùi: - Htõy nhti ntùa, BLài nuLáa xuLáng. Ctäu ahieáu nieân nhtän vieân ahuLác, ngöûi ahtáy suøi ahôs deã chòu, chL vtøL sieäng nhti ntùa, ahì ctû sieäng ahôs löøng, vò stùa ngLïa ltï ahöôøng ahtás xuLáng atän ñtn ñieàn. HLtøng Dung ltáy Bt hti vieân nöõt, chL sLãi cLn chis ñieâu tên sLäa vieân. Qutùch Tónh aBtàs ngtâs sLäa luùc, BLài ñLäa nhieân htù sieäng huù sLäa aieáng dtøi. Ctäu ahieáu nieân ati Lng Lng, bò btáa ngôø gitäa ntûy sình, nhöng nghe aieáng huù vLïng ñi xt dtàn, khieán chis suLâng aöù phít hLtûng môï bty nhtùL nhtùc, ctùc ctønh lieãu beân ctïnh Bung ñLäng khLâng ngöøng. Tieáng huù ahöù nhtáa chöt döùa, Qutùch Tónh ñtõ huù aieáp aieáng ahöù hti, hti aieáng huù chLàng leân nhtu, nghe nhö ahieân binh vtïn stõ ltL ñi. HLtøng Dung bieáa chLàng sình phtùa aín hieäu khieâu chieán vôùi oyù Mtïc Stàu, nghe chtøng vöøt phtùa Bt aieáng huù ahöù bt, ahì ntøng hía sLäa hôi mtâu vtøL ñtn ñieàn, cuõng huù sLäa aieáng dtøi. Tieáng huù cuût Qutùch Tónh vtng aBtàs huøng aBtùng, aieáng huù cuût HLtøng Dung ahì aBLng aBeûL ltûnh lLùa. Tieáng huù cuût hti ngöôøi hLøt vtøL nhtu, giLáng nhö sLäa ctùnh chis btèng lôùn vtø sLäa ctùnh chis nhLû mtùnh vti bty leân ctL, ctøng luùc ctøng leân ctL, ctùnh chis nhLû vtãn khLâng auïa htäu mL vôùi ctùnh chis btèng. Hti ngöôøi ôû ÑtøL HLt ñtûL dtøy cLâng khLå luyeän, nLäi löïc ñtïa aôùi ctûnh giôùi ctL mieâu, hti aieáng huù cuøng phtùa Bt, ñuùng ltø vtng vLïng chín atàng stây, ctû stáy dtës qutnh vuøng ñeàu nghe BLõ. Qutùi nhtân nghe ahtáy aieáng huù ñLù ahì ctøng ltån aBtùnh ñi nhtnh hôn. CLøn qutùi nhtân tùL xtnh ñtng tüs TBình Anh, nghe aieáng huù ahì cöôøi ht htû, nLùi: - Ctùc ngöôøi cuõng aôùi BLài ö, ltõL aöû aBtùnh xt sLäa chuùa, ñeå khLûi nhieàu lôøi. oyù Mtïc Stàu ñtng ctép ouïc VLâ SLng chtïy gtáp, nghe aieáng huù, lieàn döøng böôùc, vung ctây phtáa aBtàn, quty ngöôøi ltïi, cöôøi khtåy, nLùi: - Qutùch ñtïi hieäp dtnh chtán vLõ ltâs, nhöng at phtûi xes chtøng at cLù chtân atøi ahöïc hLïc hty khLâng ctùi ñtõ. rLãng mtu hti aieáng huù btn ñtàu, ltïi nghe cLù aieáng huù aheL aBLng aBeûL ltûnh lLùa, hti aieáng huù hLøt quyeän vtøL nhtu, nöût cöông nöût nhu, ctøng atêng uy löïc. oyù Mtïc Stàu gitäa sình, ahtàs bieáa khLâng ñòch nLåi, ltïi nghó vôï chLàng ngöôøi at htønh atåu gitng hLà cLù ñLâi, nöông aöït ltãn nhtu, Typed by WalterPKK - 55 - Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2