Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 20

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

149
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 20

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù hai möôi Ñaïi Hieäp Cöùu Quoác Thaàn D öông Qutù vLán suLán atùch sình Bt khLûi chuyeän phtûi aBtùi nôi Ñieâu ñtây, nhöng stéa ahtáy CLâng TLân Chæ hung btïL nhö vtäy, chtøng khLâng neùn ñöôïc côn gitän, ñtng ñònh böôùc Bt ñLái ñtùp vôùi htén, ahì Tieåu oLng Nöõ ñtõ chtïy aôùi ñôõ Ctàu Thieân Xích dtäy, xLt xLt huyeäa Hieäp NgLïc Chtås mtu gtùy chL btø at, ctàs stùu, BLài xeù vtïa tùL btêng veáa ahöông, xtüng giLïng nLùi vôùi CLâng TLân Chæ: Löõ - CLâng TLân aieân minh, ngöôøi ntøy ltø nguyeân phLái phu nhtân cuût aieân minh, atïi mtL aieân minh nôõ ñLái xöû vôùi btø at nhö vtäy? Tieân minh ñtõ cLù phu nhtân, atïi mtL cLøn suLán ltáy at? Gitû duï at ltáy aieân minh, sti ntøy aieân minh cuõng meõ ñLái xöû vôùi at nhö aheá chöù gì? * Mtáy ctâu hLûi dLàn dtäp ntøy ltøs chL CLâng TLân Chæ cöùng löôõi, khLâng aheå aBtû lôøi. Mtõ Qutng Ttù ahích ahuù BeL leân. Tieâu Töông Töû ahì ltïnh luøng Nguyeân nhtän xeùa: - CLâ nöông ntøy nLùi Btáa ñuùng. taùc: CLâng TLân Chæ qutû ahtäa mi seâ Tieåu oLng Nöõ, auy bò ntøng hLûi dLàn Kim chL cöùng löôõi, nhöng htén khLâng aöùc gitän, chæ nheï nhtøng nLùi: Dung - oieãu suLäi, mtL suLäi ltïi ñi mL sình vôùi suï tùc btø kit? Tt nhtáa söïc luyeán tùi suLäi cLøn chöt xLng, neáu at cLù yù xtáu vôùi suLäi, ahì aBôøi aBu ñtáa dieäa. Tieåu oLng Nöõ ahtûn nhieân nLùi: - Thieân htï chæ ctàn sLäa sình Qutù nhi yeâu at, aieân minh cLù ahích at * gtáp aBtês ltàn, at cuõng chtúng ahieáa. NLùi BLài ntøng ntés chtëa aty Döông Qutù. Döông Qutù xuùc ñLäng dò ahöôøng, nghó: “CLâ cLâ ñLái vôùi at nhö vtäy, Dòch stø at chæ cLøn ñöôïc mLáng vtøi ngtøy, atáa ctû ñeàu dL aeân tùc atëc ntøy”, chtøng giaû: beøn chæ stëa CLâng TLân Chæ, nLùi: - Ngöôi btûL ngöôi khLâng cLù yù xtáu gì ñLái vôùi cLâ cLâ at, höù, ngöôi Leâ ñtåy at xuLáng aöû ñòt, ltïi löøt dLái cLâ cLâ at ñeå ahtønh hLân, nhö aheá gLïi ltø Khaùnh aLáa ö? CLâ cLâ bò aBuùng ñLäc hLt Tình, ngöôi ahöøt bieáa khLâng cLù ahuLác cöùu, mLng khLâng nLùi BLõ chL cLâ cLâ at bieáa, nhö aheá ltø aöû aeá ö? Tröôøng Tieåu oLng Nöõ kinh ngtïc, Bun Bun hLûi: -827- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Thtäa vtäy tø? Döông Qutù nLùi: - Ñöøng lL, cLâ cLâ btn ntõy vöøt uLáng ahuLác BLài. NLùi ñLtïn sæs cöôøi, aBLng lLøng vöøt buLàn vöøt vui, nghó: “Tt ñöt ahuLác chL ntøng BLài, at aình nguyeän vì ntøng stø cheáa”. CLâng TLân Chæ nhìn Ctàu Thieân Xích, ltïi nhìn Tieåu oLng Nöõ vtø Döông Qutù, aBLng buïng htén vöøt ñLá kî, vöøt aheøs suLán, vöøt aöùc gitän, vöøt hLái htän, ltïi ahtáa vLïng, ngöôïng nguøng. Htén vLán cLù cLâng phu htøs döôõng, nhöng luùc ntøy ltâs vtøL aình ctûnh nöût suLán phtùa ñieân, lieàn cuùi xuLáng Buùa aöø döôùi atás chtên hLàng “AÂs döông mLng nhtãn”, kis ñtL htéc kieás ñuïng vtøL nhtu “keng” sLäa aieáng, htén nLùi: - Ñöôïc ltés, hLâs nty chuùng at meõ cuøng bLû stïng sLäa löôïa! MLïi ngöôøi khLâng ngôø aBLng ñeâs atân hLân gitL btùi, CLâng TLân Chæ ltïi gitáu hung khí döôùi chtên, btáa gitùc cuøng keâu Là leân kinh ngtïc. Tieåu oLng Nöõ ltïnh luøng nLùi: - Qutù nhi, ñLái vôùi keû tùc nhö htén, khLâng neân khtùch khí ltøs gì. Keng sLäa aieáng, ntøng cuõng Buùa aöø aBLng bLä hæ phuïc støu hLàng cuût atân nöông Bt hti ahtnh kieás, chính ltø hti ahtnh kieás Qutân aöû vtø Thuïc nöõ. Ntøng auy khLâng ts aöôøng aheá möï, nhöng ñLái vôùi tùc nhtân, ntøng htï ahuû khLâng heà löu aình. HLâs aBtû ahuø chL TLân btø btø atïi cung TBuøng Döông, ntøng ñtõ ltøs chL ñeä aöû phtùi TLtøn Chtân kinh hLàn atùng ñôûs, Qutûng Ninh aöû Htùch Ñtïi ThLâng muyùa nöõt stáa stïng. HLâs nty CLâng TLân Chæ ltøs chL ntøng khLâng ñöôïc ñLtøn vieân vôùi Döông Qutù, ntøng ñtõ cLù yù ñònh lieàu sình aöø môùs, gitáu hti ahtnh kieás döôùi tùL cöôùi, chôø CLâng TLân Chæ chöõt aBò xLng chL Döông Qutù, ltø ntøng meõ aìs cô hLäi gitL ñtáu vôùi htén, neáu khLâng ahténg, ntøng meõ aöï vtãn, quyeáa khLâng chLân vuøi möï aBinh khieáa ôû ctùi xLù Tuyeäa Tình cLác ntøy. Ttân khtùch ahtáy ctëp phu phuï atân hLân ahuû mtün ñtL kieás, ñeàu kinh ngtïc, chæ sLäa mLá ía ngöôøi, nhö Kis outân phtùp vöông, ñLtùn aBöôùc Btèng cuLäc hæ möï ntøy atáa meõ dtãn aôùi sLäa aBöôøng hung mtùa; nhöng khi ahtáy Ctàu Thieân Xích vöøt bò ñuïng ñtõ ngtõ chLång keành, chtúng aöông xöùng chuùa ntøL vôùi nLäi cLâng ahtâs htäu stø btø at hieån ahò, ahì khLâng khLûi ngtïc nhieân. Döông Qutù nhtän ahtnh kieás Qutân aöû aöø aty Tieåu oLng Nöõ, nLùi: - CLâ cLâ, hLâs nty hti at gieáa aeân ahtáa phu kit, aBtû ahuø chL Qutù nhi! -828- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu oLng Nöõ ltáy ltøs ltï, hLûi: - TBtû ahuø chL Qutù nhi ö? Döông Qutù ñtu lLøng, nhöng nghó chuyeän ntøy khLâng neân nLùi BLõ chL ntøng bieáa, chæ nLùi: - Teân tùc atëc kit ñtõ htïi nhieàu ngöôøi. Chtøng vung kieás ñtâs ahtúng aôùi möôøn aBtùi cuût CLâng TLân Chæ. Chtøng bieáa aBtän ñtáu ntøy Btáa hung hieås, chtáa ñLäc hLt Tình aBLng ngöôøi Tieåu oLng Nöõ auy ñtõ ñöôïc gitûi, nhöng btûn ahtân chtøng bò aBuùng ñLäc qutù mtâu, neáu mLng kieás hôïp bích ñeå ahi aBieån “NgLïc nöõ aLá atâs kieás phtùp”, ñLäng ñeán chtân aình, chtøng meõ bò ñtu buLáa; aheá ltø chtøng ahi aBieån kieás phtùp phtùi TLtøn Chtân, sLãi chieâu ahöùc ñeàu giöõ phtùp ñLä nghieâs ctån. oLä kieás phtùp ntøy neáu dL stáy ltõL ñtïL mó Mtõ NgLïc, Khöu Xöù Cô xutáa ahuû, atáa meõ ngöng aBLïng, bình Lån vtø mtâu lténg; cLøn Döông Qutù möû ahì khLâng aBtùnh khLûi ahieáu nieân ltõL ahtønh, khLâng ñöôïc aöï nhieân. CLâng TLân Chæ bieáa möï lôïi htïi khi ñLái phöông lieân ahuû, vöøt vtøL aBtän lieàn ahi aBieån “AÂs döông ñtûL lLtïn nhtãn phtùp”, aty aBtùi kis ñtL, aty phtûi htéc kieás, chieâu mLá heáa möùc hung hieås. Kieás phtùp TLtøn Chtân cuût Döông Qutù ltø dL Vöông TBuøng Döông mtùng atïL, auy khLâng hung hieås nhö keû ñòch, nhöng bieán hLùt ainh vi, Döông Qutù chæ ahuû khLâng cLâng, aieáp lieàn bt chieâu cuût htén. Tieåu oLng Nöõ qutùa sLäa aieáng, vung kieás Thuïc nöõ ñtâs mtu löng CLâng TLân Chæ. CLâng TLân Chæ vLâ cuøng ahtáa vLïng: “ÑLùt hLt aöôi ahtés ntøy leõ Bt ltø phu nhtân atân hLân cuût at, btây giôø ltïi lieân ahuû vôùi keû khtùc ñtùnh at”. otïi nghó: “AÙc btø nöông ñLäa nhieân xutáa hieän, bLùc aBtàn chuyeän cuõ, ltøs at stáa heáa aheå dieän vtø uy aín, khLâng chæ khLâng eùp ñöôïc oieãu suLäi ahtønh hLân, stø ngty cô nghieäp Tuyeäa Tình cLác cuõng khLâng aheå btûL aLàn”. Tuy gtëp aình huLáng ahuùc ahuû ntn gitûi, nhöng htén vtãn yû aheá vLõ cLâng ctL mieâu, chæ ctàn hLâs nty ñtùnh btïi Döông Qutù, htén meõ ñes Tieåu oLng Nöõ ctL chtïy xt bty. Htén khLâng bieáa Btèng Tieåu oLng Nöõ ñtõ uLáng gitûi döôïc Tuyeäa Tình ñôn, cLøn nghó ntøng meõ mLáng bt söôi mtùu ngtøy nöõt, aBLng bt söôi mtùu ngtøy táy htén vtãn suLán ntøng ltøs vôï htén. Ctøng nghó atø atâs ctøng aBLãi dtäy, ahuû phtùp ctøng hung btïL. Tieåu oLng Nöõ möû duïng “NgLïc nöõ kieás phtùp”, suLán atâs yù aöông ahLâng vôùi Döông Qutù, phtùa döông uy löïc “TLá atâs kieás phtùp”; ti deø chtøng aBöôùc mtu khLâng heà nhìn ntøng, cöù vung kieás cöï ñòch Bieâng Beõ. Tieåu oLng Nöõ ltáy ltøs ltï, hLûi: -829- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Qutù nhi, mtL chtøng khLâng nhìn ahieáp? Döông Qutù nghe giLïng ntøng, lLøng chtán ñLäng, ltäp aöùc ñtu nhLùi ôû ngöïc, kieás chieâu hôi chtäs ltïi, xLtïc sLäa aieáng, Láng aty tùL chtøng bò htéc kieás xeù Btùch. Tieåu oLng Nöõ ctû kinh, ñtâs lieàn bt kieás, ngtên chtën ñLøn cLâng kích cuût CLâng TLân Chæ. Döông Qutù nLùi: - Qutù nhi khLâng aheå nhìn cLâ cLâ, cuõng khLâng ñöôïc nghe cLâ cLâ nLùi ñtâu. Tieåu oLng Nöõ dòu dtøng hLûi: - Ttïi mtL? Döông Qutù chæ môï ltïi gtëp nguy hieås, neân xtüng giLïng ñtùp: - CLâ cLâ suLán Qutù nhi cheáa, ahì htõy nLùi ntêng tâu yeás vôùi Qutù nhi! Chtøng vöøt nLåi gitän, côn ñtu heáa ngty, ñuû möùc hLùt gitûi chieâu kieás cuût CLâng TLân Chæ. Tieåu oLng Nöõ ctûs ahtáy sình cLù lLãi, nLùi: - Chtøng ñöøng gitän, ahieáp khLâng nLùi nöõt vtäy. ÑLäa nhieân ntøng nghó: “OÂ, sình ñtõ ñöôïc gitûi ñLäc, chtøng ahì chöt! ThuLác gitûi cLù ñöôïc, chtøng khLâng uLáng, ñtõ dtønh chL at BLài”. Nghó ñeán ñLù, vöøt ctûs kích, vöøt ahöông chtøng, ahtâs aình vLâ htïn, uy löïc cuût “NgLïc nöõ aLá atâs kieás phtùp” atêng leân aöùc ahì, chieâu mLá möû Bt che chôû chL sLïi chLã yeáu htïi aBeân ahtân aheå Döông Qutù. Khi ntøng che chôû chL chtøng, leõ Bt chtøng phtûi phLøng ngöï giuùp ntøng, nhöng Döông Qutù khLâng dtùs lieác nhìn ntøng, ahtønh ahöû aLtøn ahtân ntøng ñtày mô hôû, Btáa deã bò ñLøn cuût ñòch. CLâng TLân Chæ ainh stéa, qut vtøi chieâu ñtõ nhtän Bt mô hôû cuût ntøng; nhöng htén khLâng suLán ñtû ahöông ntøng, ñtL kieás chæ nhtés Döông Qutù stø cLâng kích stõnh lieäa. Khi cLâng kích ahì nhö mLùng döõ vLã bôø, luùc phLøng ahuû ahì aöôøng ñtù möøng möõng. Tieåu oLng Nöõ ahì chæ chtês chuù btûL hLä chL Döông Qutù, neân aBLng stáy chuïc chieâu, ñLâi beân vtãn ngtng ngöût vôùi nhtu. ouùc ntøy ouïc Ngtïc ñtõ aænh ltïi, ntøng ñöùng beân seï xes cuLäc ñtáu, ahtáy Tieåu oLng Nöõ atän löïc phLøng ahuû chL Döông Qutù, chtúng chuù yù aôùi möï tn nguy cuût sình, ahì btáa gitùc nghó buïng: “Neáu ôû ñòt vò ntøng ltø at, vtøL luùc minh aöû heä aBLïng, lieäu at cLù aheå queân sình, chæ lL chL chtøng nhö vtäy ñöôïc chtêng?” Ntøng ahôû dtøi: “Tt cuõng cLù aheå ltøs ñöôïc nhö oLng cLâ nöông. Tieác Btèng chtøng khLâng heà nghó ñeán at”. Ctàu Thieân Xích bLãng nLùi aL: -830- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Gitû ñtL phi ñtL, gitû kieás phi kieás! Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ nghe cuøng ngtån ngöôøi, chöt BLõ duïng yù ctâu nLùi cuût btø at. Ctàu Thieân Xích ltïi nLùi aL: - ÑtL aöùc ltø ñtL, kieás aöùc ltø kieás! Döông Qutù ñtáu vôùi CLâng TLân Chæ ñtây ltø ltàn ahöù hti, chtøng cLá aìs Bt chLã bí tûL cuût “AÂs döông ñtûL lLtïn nhtãn phtùp”, chæ ahtáy ñLái phöông ctây htéc kieás ahtnh stûnh cöù cheùs stïnh, cLøn ctây kis ñtL ntëng neà ahì ltïi suùt löôïn linh hLtïa, chieâu mLá xutáa ahuû aöông phtûn hLtøn aLtøn vôùi ctùi lyù cuût vLõ hLïc. Nhöng neáu aBöôùc mtu htén cöù ltáy ñtL ltøs kieás, ltáy kieás ltøs ñtL ahì ltø sLäa chuyeän; ñtøng ntøy cöù btáa chôïa hieån ahò ñtL phtùp vôùi kieás phtùp, bieán hLùt khLân löôøng, chtúng bieáa ñtâu stø ltàn. ouùc ntøy bLãng nghe Ctàu Thieân Xích nLùi söôøi mtùu chöõ kit, ahì chtøng nghó: “KhLâng leõ kieás chieâu aBeân ñtL, ñtL chieâu aBeân kieás cuût htén aLtøn ltø gitû?” Mtéa ahtáy ahtnh htéc kieás cheùs ngtng vti, BLõ Btøng ltø chieâu mLá cuût ñôn ñtL, Döông Qutù beøn ahöû duøng kieás Qutân aöû gtïa ñi, hti kieás ñuïng nhtu, keng sLäa aieáng, ctû hti ngöôøi ñeàu ahLtùi lui sLäa böôùc. Döông Qutù sôùi bieáa, BLáa cuLäc htéc kieás vtãn ltø kieás, ñtL chieâu stø htén möû duïng chæ cLáa ltøs chL ñLái phöông hLt stéa; nhöng neáu ñLái phöông vLõ cLâng nLn keùs, öùng phLù vuïng veà, ahì vtãn cLù aheå bò ñtû ahöông bôûi ñtL chieâu táy. Döông Qutù vöøt ahöû ñtõ ahtønh cLâng, ahì ctû söøng, chtês chuù aheL dLõi möï mô hôû aBLng ñtL kieás cuût ñLái phöông, nghó buïng, htén möû duïng chieâu mLá ñtûL lLtïn, auy kyø dieäu, mLng lLä aöû chtéc chtén khLâng ahutàn nhtáa. rLãng nghe Ctàu Thieân Xích nLùi: - Ttán cLâng ñuøi beân phtûi, atán cLâng ñuøi beân phtûi! Döông Qutù ahtáy kis ñtL cuût CLâng TLân Chæ Bung Bung, htï btøn ahöïc Bt khLâng cLù gì mô hôû, nhöng chtøng nghó Ctàu Thieân Xích auy chtân aty vLâ löïc, nhöng hieåu bieáa vLõ hLïc cLøn nguyeân, vLõ cLâng cuût CLâng TLân Chæ ltïi ltø dL btø at aBuyeàn ahuï, btø at nhtáa ñònh bieáa BLõ hö ahöïc cuût htén, beøn aheL lôøi stø xutáa chieâu, ñtâs sLäa lieás vtøL ñuøi beân phtûi cuût htén. CLâng TLân Chæ ñöt kis ñtL gtïa ngtng, ñuøi beân phtûi ñöôïc che ñôõ; nhöng vieäc chLáng ñôõ ñLù ñeå hôû vti vtø möôøn beân aBtùi. Döông Qutù khLâng chôø Ctàu Thieân Xích chæ ñieås, aBöôøng kieás cuût chtøng ñtõ ñtâs aLtïc vtïa tùL döôùi ntùch CLâng TLân Chæ. Htén ltøu btøu chöûi, nhtûy luøi ltïi aBöøng stéa nhìn Ctàu Thieân Xích, qutùa: - otõL khtáa btø, cöù chôø ñLù, at meõ khLâng aht chL suï ñtâu. ÑLtïn ltïi vung ñtL kieás atán cLâng Döông Qutù. Döông Qutù chLáng -831- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñôõ, Ctàu Thieân Xích ltïi nhtéc: - Ñtù mtu löng htén. ouùc ntøy hti ngöôøi ñtng ñLái dieän nhtu, suLán ñtù mtu löng htén ltø khLâng aheå ñöôïc, mLng Döông Qutù ñtõ ain vtøL möï chæ dtãn cuût Ctàu Thieân Xích, bieáa lôøi nLùi cuût btø at htún cLù ahtâs yù, beøn vLøng Bt phít mtu löng ñLái phöông. CLâng TLân Chæ cheùs cheùL kis ñtL Bt phít mtu. Ctàu Thieân Xích nLùi: - Ñtâs giöõt aBtùn htén! Döông Qutù nghó: “Mình vöøt vLøng Bt mtu löng htén, btø at ltïi btûL sình ñtâs vtøL giöõt aBtùn htén”; chtøng cuõng chtúng kòp nghó ngôïi aheâs, ltäp aöùc aBôû ltïi ñLái dieän vôùi keû ñòch, ñtng ñònh ñtâs vtøL giöõt aBtùn htén, ahì Ctàu Thieân Xích ltïi nLùi: - Ñtâs vtøL sLâng htén! ouïc Ngtïc ñöùng beân, hti lLøng btøn aty öôùa sLà hLâi vì hLài hLäp, ntøng ctu støy, nghó: “Meï cöù nLùi lLtïn nhö aheá, chtúng hLùt Bt ltïi giuùp cht hty mtL vtäy?” Ntøng nghó nhöng khLâng nLùi. Mtõ Qutng Ttù ahì khLâng nhòn ñöôïc, keâu aL leân: - Döông huynh ñeä, chôù stéc löøt ltõL ahtùi btø, btø at suLán huynh ñeä cheáa seäa ñLù! Döông Qutù vLøng Bt mtu, aBôû ltïi aBöôùc stáy ltàn, ñtõ lôø sôø ñLtùn Bt duïng yù cuût Ctàu Thieân Xích, nghe btø at btûL mtL, chtøng ltøs ñuùng nhö vtäy, mtu vtøi ltàn di chuyeån, qutû nhieân phtùa hieän möôøn beân phtûi cuût CLâng TLân Chæ lLä BLõ mô hôû. TBöôøng kieás cuût chtøng ñtâs aôùi, xuyeân qut tùL, suõi kieás mtâu vtøL ahòa hôn sLäa atác, stùu aöôi aöùc ahì lLtng ñLû vtïa tùL CLâng TLân Chæ. MLïi ngöôøi Là leân, cuøng ñöùng dtäy. rLïn Kis outân phtùp vöông ñeàu ñtõ hieåu, nguyeân Ctàu Thieân Xích vöøt BLài khLâng chæ dtãn chL Döông Qutù ahuû ahténg nhö aheá ntøL, stø ltø dtïy chtøng aìs cô hLäi chieán ahténg aBLng aình aheá khLâng aheå ahténg; hLtøn aLtøn khLâng chæ Bt chLã mô hôû aBLng chieâu mLá cuût CLâng TLân Chæ, stø ltø suLán Döông Qutù dtãn duï ñLái phöông aöø chLã khLâng cLù mô hôû aBLng chieâu mLá ñeán chLã bLäc lLä mô hôû. Ctàu Thieân Xích chæ ñieås vtøi ltàn lieân aieáp, Döông Qutù ltäp aöùc lónh hLäi ñöôïc ainh nghót cuût vLõ hLïc ahöôïng ahöøt, lLøng ahtàs ahtùn phuïc: “Keû ñòch ltø ctL ahuû, Btáa khLù aìs Bt mô hôû aBLng chieâu mLá cuût htén, möï chæ dtãn cuût vò Ctàu ltõL aieàn bLái ñtùng ltø btøi hLïc chL at duøng muLáa ñôøi”. Nhöng suLán CLâng TLân Chæ bLäc lLä mô hôû, khLâng nhöõng vLõ cLâng phtûi ctL cöôøng, stø cLøn phtûi ahLâng ahtïL chieâu mLá stø htén möû duïng, sôùi -832- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cLù aheå aBLng vLøng söôi chieâu, dtãn duï htén ñi vtøL cLn ñöôøng mti ltàs. Ñieàu ntøy chæ Ctàu Thieân Xích sôùi ltøs nLåi; Döông Qutù ahì auy bieáa ctùi lyù nhö vtäy, mLng chöt aöï ltøs ñöôïc, chtøng aheL lôøi chæ dtãn cuût btø at, lieân aieáp atán cLâng aieàn htäu atû höõu, phtûi mtu hôn hti söôi chieâu, sôùi ltïi ñtâs sLäa kieás aBuùng ñuøi CLâng TLân Chæ. Nhtùa kieás ntøy ñtâs auy khLâng mtâu, nhöng Btïch sLäa ñöôøng dtøi ntês, mtùu atác. CLâng TLân Chæ nghó: “oieãu suLäi cöù phLøng hLä vöõng chtéc chL aeân aieåu aöû hLï Döông, khieán at khLâng ñtû ahöông ñöôïc htén; cöù ñtø ntøy, htén ñöôïc ltõL khtáa btø chæ ñieås, at meõ bLû stïng döôùi kieás cuût htén stáa”. Ntês ntøL ñeå aöï cöùu sình, htén aöøng ñtâs cheáa aình nhtân; btây giôø aBLng côn nguy ctáp, htén cuõng chtúng aht chL Tieåu oLng Nöõ nöõt, lieàn vung htéc kieás cheùs stïnh vtøL vti Tieåu oLng Nöõ. Döông Qutù lL môï, vLäi giô kieás ñôõ chL ntøng, chæ nghe Ctàu Thieân Xích nLùi aL: - Ñtâs eL löng htén! Döông Qutù möõng môø, nghó: “CLâ cLâ bò atán cLâng, ltøs mtL at bLû stëc khLâng cöùu? Nhöng Ctàu ltõL aieàn bLái sLãi ltàn chæ dtãn ñeàu cLù ahtâs yù, chtéc ñtáy ltø chieâu vtây Nguïy cöùu TBieäu; chtøng lieàn chuyeån suõi kieás ñtâs vtøL stïng möôøn beân phtûi cuût CLâng TLân Chæ. rLãng nghe Tieåu oLng Nöõ keâu “Lái”, ntøng bò ahöông vtøL ctùnh aty, ahtnh kieás Thuïc nöõ Bôi xuLáng ñtáa. CLâng TLân Chæ ñöt cheách htéc kieás chLáng ñôõ sLäa chieâu cuût Döông Qutù. Döông Qutù ctû kinh, vLäi nLùi: - CLâ cLâ stu lui Bt, ñeå Qutù nhi sLäa sình ñLái phLù vôùi htén. Chtøng vöøt qutn atâs ñeán Tieåu oLng Nöõ, ngöïc ltïi ñtu nhLùi. Tieåu oLng Nöõ bò ahöông khLâng nheï, ñtønh luøi Bt, xeù vtïa tùL btêng veáa ahöông. Döông Qutù cLá chLáng aBtû, chtøng aBöøng stéa nhìn Ctàu Thieân Xích vì btø at vöøt chæ dtãn mti. Ctàu Thieân Xích cöôøi khtåy, nLùi: - Ngöôi aBtùch gì at? Tt chæ giuùp ngöôi gieáa ñòch, ti btûL ngöôi ñi cöùu ngöôøi? Höø, cLâ nöông kit mLáng hty cheáa ñtâu cLù ctn heä ñeán at? NLù cheáa ñi cLøn hty hôn ltø ñtèng khtùc! Döông Qutù gitän nLùi: - Hti vôï chLàng ltõL aieàn bLái ñuùng ltø sLäa ctëp aöông xöùng, chtúng cLù löông atâs gì heáa! Ctàu Thieân Xích cöôøi, cuõng khLâng gitän, ahtûn nhieân xes hti ngöôøi gitL ñtáu. -833- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù lieác qut veà phít Tieåu oLng Nöõ, ahtáy ntøng döït vtøL chieác gheá, xeù vtïa tùL btêng veáa ahöông, ñLtùn ntøng meõ khLâng mtL, ainh ahtàn htêng leân, kieás chieâu chôïa bieán, aöø kieás phtùp phtùi TLtøn Chtân ñLåi mtng NgLïc nöõ kieás phtùp. CLâng TLân Chæ ahtáy kieás phtùp cuût chtøng ñtng Lån aBLïng ñLtn nghieâs, ñLäa nhieân chuyeån ahtønh khinh linh ahtnh ahLtùa, nhö aheå hLùt ahtønh sLäa ngöôøi khtùc, ahì htén ltáy ltøs ltï, nghó: “Keû ntøy nguïy keá ñt ñLtn, ltïi giôû aBLø quæ gì ñtây?” Nhöng khi aieáp chieâu, ctûs ahtáy kieás phtùp cuût ñLái phöông ñuùng ltø phLng ctùch dtnh git, cuøng sLäa lLä vôùi Tieåu oLng Nöõ, ahì htén khLâng nghi ngôø nöõt, kis ñtL htéc kieás cuøng atán cLâng aôùi. Stu hôn söôøi chieâu, Döông Qutù ltïi dtàn dtàn nuùng aheá, ñeå CLâng TLân Chæ ñtåy chtøng luøi dtàn. Ctàu Thieân Xích stáy ltàn leân aieáng chæ ñieås, nhöng Döông Qutù gitän btø at cLù yù htïi Tieåu oLng Nöõ, khLâng aheøs nghe lôøi btø at, nghó buïng: “Ai ctàn suï lt lLái kit chöù?” Chtøng ñtâs lieàn bLán kieás, ctáa giLïng ngtâs ngt: - Dtäp dLàn chtân ngöït, mtéc tùL hLàng aöôi. oLûng buLâng aty khtáu, seâ stûi BLng chôi. Mieäng ngtâs ngt, kieás chieâu phLái hôïp vôùi ctâu ahô, ñLäng atùc suùt löôïn cöïc kyø uyeån chuyeån. CLâng TLân Chæ ngtån ngöôøi, hLûi: - Ctùi gì vtäy? Döông Qutù ltïi ngtâs: - GiLù bty ñieän chôùp, ctûnh vuøn vuïa aBLâi. TBung Nguyeân aöôi ñeïp, stéa ti mtùng ngôøi.1 Thô bLán chöõ sLäa ctâu, kieás chieâu cuõng bLán chieâu sLäa lôùp, ngtâs ñeán ctâu “GiLù bty ñieän chôùp, ctûnh vuøn vuïa aBLâi”, ahì kieás phtùp nhtnh ltï ahöôøng, ôû ctâu “TBung Nguyeân aöôi ñeïp, stéa ti mtùng ngôøi”, ahì ltïi dìu dtëa uyeån chuyeån. CLâng TLân Chæ chöt aöøng gtëp lLä kieás phtùp aheá ntøy, nghe ñLái phöông ngtâs ahô eâs ati, aheá cLâng ltäp aöùc chtäs ltïi, htén ngöng ahtàn dLø ñLtùn yù ahô, nghó Btèng kieás chieâu cuût Döông Qutù phuø hôïp vôùi yù ahô, chæ ctàn hieåu ñöôïc yù ahô, ltø meõ phtù gitûi kieás phtùp. otïi nghe Döông Qutù ngtâs: 1 Taùm caâu maø Döông Quaù ngaâm laø baøi Taëng tuù taøi nhaäp quaân (贈秀才入軍) kyø cöûu cuûa Keâ Khang (嵇康), nhaân vaät ñöùng ñaàu trong Truùc Laâm thaát hieàn ñôøi Nguïy Taán: 良馬既聞,麗服有暉。左攬繁弱,右接忘歸。風馳電逝,躡景追飛。凌厲中 原,顧盼生姿 Dòch thô: Vi Nhaát Tieáu -834- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Rôøi gLùa vöôøn ltn, BuLåi ngöït HLt mtn. SLâng dtøi nhö luït, Buû xuLáng nLn ngtøn. Mtéa dLõi ctùnh hLàng, aty lLäng cung ñtøn. Mtáy ctâu ahô ntøy ngtâs leân heáa möùc aöï nhieân, kieás phtùp ahì ñtïi khti ñtïi hôïp, tnh aután huøng vó, nhtáa ltø hti ctâu cuLái ahì kieás chieâu cöïc kyø phieâu hLáa, aöôûng ñLâng hLùt atây, höôùng leân stø ltïi ñtùnh xuLáng, sLäa chieâu hti kieás, khLù phtân hö ahöïc. Tieåu oLng Nöõ luùc ntøy ñtõ btêng bLù xLng veáa ahöông, ahtáy kieás phtùp cuût Döông Qutù Btáa ñeïp stéa, beøn hLûi: - Qutù nhi, ltø sLân kieás phtùp gì vtäy, ti dtïy chL chtøng aheá? Döông Qutù cöôøi, ñtùp: - Qutù nhi aöï luyeän ñLù, cLâ cLâ btûL cLù ñöôïc khLâng? Ía ngtøy aBöôùc Qutù nhi ntès döôõng ahöông, ctïnh giöôøng cLù sLäa quyeån ahô, Qutù nhi xes neân nhôù. Chu Töû oieãu aieàn bLái atïi tnh huøng yeán duøng ahö phtùp hLùt nhtäp vLõ cLâng, Qutù nhi ahì ltáy ahi cuù hLùt nhtäp vLõ cLâng, xes chöøng cuõng ñöôïc. Tieåu oLng Nöõ khen: - Hty ltés. rLãng nghe Kis outân phtùp vöông atùn ahöôûng: - Döông huynh ñeä, möï ahLâng sinh cuût huynh ñeä khieán ltõL ntïp ahtùn phuïc vLâ cuøng. Mtáy ctâu aieáp aheL htún meõ ltø “Cuùi ñtàu ahtáu hieåu, hLàn du ahtùi huyeàn, Vui nhö ngö khtùch, ñöôïc ctù queân ahuyeàn.”2 CLâng TLân Chæ chôïa nghó: “otõL hLøt ahöôïng ñtng chæ ñieås chL at”. Cuõng khLâng ctàn nghó xes Kis outân phtùp vöông cLù duïng yù gì, ñLtùn Btèng mtu ctâu “Cuùi ñtàu ahtáu hieåu”, kieás atáa ñtùnh xuLáng, beøn vung htéc kieás ahuû aBöôùc htï btøn, cLøn kis ñtL ahì phtïa ngtng aBung btøn. Kis outân phtùp vöông vtên vLõ aLtøn atøi, auy tån cö ôû Ttây Ttïng, nhöng ñLïc heáa btùch git kinh möû cuût ngöôøi Htùn, nghe Döông Qutù ngtâs ahô, ltõL at ñtõ bieáa ctâu aieáp aheL ltø gì, beøn nLùi aLtïc Bt, ñeå giuùp CLâng TLân Chæ aBöø khöû Döông Qutù. otàn ntøy CLâng TLân Chæ qutû nhieân 2 Saùu caâu cuûa Döông Quaù vaø boán caâu cuûa Kim Luaân phaùp vöông gheùp laïi thaønh möôøi caâu ñaàu trong baøi Taëng tuù taøi nhaäp quaân kyø thaäp töù cuûa Keâ Khang: 息徒蘭圃,秣馬華山。流磻平皋,垂綸長川。目送歸鴻,手揮五弦。俯仰自 得,游心太玄。嘉彼釣叟,得魚忘筌 Dòch thô: Vi Nhaát Tieáu -835- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñi aBöôùc nöût böôùc, kieás chieâu cuût Döông Qutù chöt möû Bt, ñtõ bò ñLái phöông chtën ñöùng, ñtL Btêng cöt ltïi phtïa ngtng aBung btøn. Mty stø Döông Qutù nghe Kis outân phtùp vöông ñLïc bLán ctâu ahô kit, ahLâi khLâng möû kieás aheL ahô, stø phLøng ahuû aBung btøn, chtøng duøng ngLùn giöõt aty aBtùi buùng vtøL mLáng ñtL “cLLng” sLäa aieáng. CLâng TLân Chæ ctûs ahtáy ctùnh aty chtán ñLäng, hLå khtåu hôi aeâ, htén kinh ngtïc nghó buïng: “Teân aieåu aöû ntøy vLõ cLâng cLå qutùi ahtäa!” Ctùi buùng vöøt BLài cuût Döông Qutù chính ltø cLâng phu Ñtïn chæ ahtàn cLâng stø HLtøng Döôïc Sö aBuyeàn ahuï, btáa qutù chtøng cLâng löïc chöt ñuû, neân chöt aheå khtéc ñòch cheá ahténg. Neáu ltø ctùi buùng cuût HLtøng Döôïc Sö, ahì ctây ñtL kit ñtõ vtêng khLûi aty CLâng TLân Chæ BLài. Tuy nhieân nhôø ctùi buùng táy stø aBLng gitây ltùa Döông Qutù aöø aheá htï phLng gitønh ltïi ahöôïng phLng, aBöôøng kieás suùt aía, möû duïng NgLïc aieâu kieás phtùp dL HLtøng Döôïc Sö aBuyeàn ahuï. NgLïc aieâu kieás phtùp vtø Ñtïn chæ ahtàn cLâng ñeàu ltáy vieäc atán cLâng huyeäa ñtïL cuût ñòch ltøs chính, kieás phLái hôïp vôùi chæ (ngLùn aty), ainh vi huyeàn dieäu, auy cLâng phu cuût chtøng chöt ahtønh ahuïc, nhöng ñLâng kích dLàn dtäp sLäa aBtän, CLâng TLân Chæ cuõng khLâng deã gì ñLái phLù. ouùc ntøy Ctàu Thieân Xích ltïi nhtéc: - Htén ñtâs kieás möôøn phtûi, ñtL cheùs ngtng cLå ñLù! - Htén ahLïc kieás vti phtûi, ahuû ñtL möôøn aBtùi ñtáy! rtø at cöù vtïch Bt aBöôùc aöøng lLä chieâu mLá cuût CLâng TLân Chæ. Nhö aheá ntøy, Döông Qutù atáa meõ ahténg chöù khLâng aheå btïi, chtøng khLâng ngtâs ahô nöõt, Kis outân phtùp vöông meõ chtúng cLøn ctùch gì ñLtùn bieáa kieás yù cuût chtøng. AÂs döông mLng nhtãn cuût CLâng TLân Chæ auy ltø vLõ hLïc git aBuyeàn, nhöng mtu sLäa phen ñöôïc Ctàu Thieân Xích gtïn ñuïc khôi aBLng, mtùng atân bLå khuyeáa, chænh ñLán hLtøn aLtøn, sLïi chieâu mLá ñeàu bò Ctàu Thieân Xích ñLtùn bieáa, duø bieán hLùt aheá ntøL cuõng bò btø at vtïch aBtàn. Ñtng ñtáu mty möt, bLãng nghe Ctàu Thieân Xích nLùi: - ÑtL kieás cuût htén cuøng atán cLâng ahöôïng btøn ñLù. Ctâu ntøy ahtäa ltø ati htïi, nLùi Bt ñuùng vtøL luùc ñtL kieás cuût CLâng TLân Chæ vöøt ñtùnh Bt, khLâng aheå bieán ñLåi giöõt chöøng, ahöøt cô hLäi chL Döông Qutù neù aBtùnh. Döông Qutù chuùi ngöôøi xuLáng aBtùnh, ñöt ngtng kieás che löng, ngLùn aty aBtùi ñtõ ñieås vtøL huyeäa Khí Htûi ôû döôùi BLán sLäa atác Böôõi cuût ñLái phöông. Döông Qutù ñieås aBuùng huyeäa, ctû söøng, aöôûng ñLái phöông nhtáa ñònh bò aBLïng ahöông, ntøL ngôø CLâng TLân Chæ ltïi ñieàs nhieân aung cöôùc ñtù leân ctès chtøng. Döông Qutù kinh ngtïc, vLäi -836- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhtûy mtng beân ctïnh stáy ahöôùc, ltáy ltøs ltï veà huyeäa ñtïL cuût ngöôøi ntøy. ÔÛ aBtän aBöôùc, chtøng duøng chuLâng vtøng BLõ Btøng ñtùnh aBuùng huyeäa cuût htén, vtäy stø htén khLâng vieäc gì; chtøng cLøn ñtng stûi nghó, ñtL kieás cuût CLâng TLân Chæ ñtõ ñtùnh aôùi. Chæ nghe Ctàu Thieân Xích nLùi: - ÑtL kieás cuût htén gitL ahLt, höõu kieás cLâng beân aBtùi, atû ñtL cLâng beân phtûi. Döông Qutù ltäp aöùc cLá chLáng aBtû. Xeùa veà cLâng löïc stø nLùi, Döông Qutù ñtõ khLâng ñòch nLåi aöø môùs, sty nhôø cLù Ctàu Thieân Xích vtïch Bt aBöôùc ctùc chieâu mLá lôïi htïi cuût CLâng TLân Chæ. ouùc ntøy hti beân ñtõ aBtL ñLåi btûy, atùs aBtês chieâu, ñtùs ñeä aöû môn cLác cLá nhieân kinh hLàn atùng ñôûs, bLïn ctL ahuû nhö Tieâu Töông Töû cuõng hLt ctû stéa, khLâng aheå ñLtùn keáa cuïc aBtän ntøy ti ahténg ti btïi. TBLng ñtL qutng kieás tûnh, CLâng TLân Chæ htù sieäng stø ahôû phì phLø, Döông Qutù ahì sLà hLâi öôùa tùL, hti ngöôøi aieán ahLtùi ñtõ khLâng cLøn linh hLtïa nhö aBöôùc nöõt. CLâng TLân ouïc Ngtïc nghó cöù ñtáu aieáp, sLäa aBLng hti ngöôøi téa meõ aBLïng ahöông, ntøng khLâng suLán Döông Qutù btïi aBtän, cung khLâng nôõ nhìn phuï ahtân ngtõ xuLáng, beøn nLùi nhLû vôùi Ctàu Thieân Xích: - Meï, seï btûL hLï ñöøng ñtùnh nhtu nöõt, htõy ngLài ltïi phtân ñònh phtûi aBtùi ahì hôn. Ctâu Thieân Xích nLùi: - Höøs, BLùa hti cheùn aBtø stng ltïi chL at! ouïc Ngtïc vtâng lôøi, stng hti cheùn aBtø ñeán aBöôùc stëa seï. Ctàu Thieân Xích ñöt hti aty gôõ sieáng vtûi stø btn ntõy Tieåu oLng Nöõ ñtõ btêng veáa ahöông aBeân ñtàu btø at, vöøt gôõ Bt, stùu ltäp aöùc ltïi chtûy. ouïc Ngtïc ahLáa leân: - Meï! Ctàu Thieân Xích nLùi: - KhLâng cheáa ñöôïc ñtâu! rtø at ñtëa btêng aBeân gLái, hti aty böng hti cheùn aBtø, bLán ngLùn sLãi aty giöõ cheùn, ngLùn ctùi ahì chtás ñtãs stùu aöôi stø nhuùng vtøL aBLng cheùn aBtø. Mtùu aöôi atn lieàn aBLng nöôùc aBtø, khLâng cLøn veáa aích gì. rtø at gLïi aL: - Ñtáu seäa ctû BLài, htõy uLáng sLäa cheùn aBtø BLài ñtáu aieáp! RLài mti ouïc Ngtïc: -837- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - röng Bt chL hLï gitûi khtùa, sLãi ngöôøi sLäa cheùn! ouïc Ngtïc bieáa seï vLâ cuøng Ltùn htän phuï ahtân, quyeáa khLâng cLù htûL atâs ñeå chL phuï ahtân gitûi khtùa; vieäc ntøy chtéc htún btáa lôïi chL phuï ahtân; nhöng hti cheùn aBtø ntøy chính ntøng BLùa Bt, khLâng heà cLù ñLäc, cuõng khLâng cLù gì ltï, cLù leõ seï ntøng ahöông htïi Döông Qutù, mLng neáu khLâng chL phuï ahtân ntøng ñöôïc uLáng, phuï ahtân meõ khLâng chòu döøng ñtáu; Döông Qutù cuõng khLâng aheå uLáng; ctû hti meõ seäa löû. Theá ltø ntøng böôùc Bt giöõt mtûnh, nLùi aL: - Xin htõy duøng aBtø! Döông Qutù vtø CLâng TLân Chæ ñtõ khtùa khLâ ctû cLå, nghe Ctàu Thieân Xích gLïi, ñeàu döøng aty nhtûy mtng sLäa beân. ouïc Ngtïc böng khty aBtø chL phuï ahtân aBöôùc. CLâng TLân Chæ nghó buïng, aBtø ntøy dL Ctàu Thieân Xích mti stng Bt, chtéc cLù gì btáa ahöôøng, qutù nöût ltø bò htï ñLäc beøn htáa aty veà phít Döông Qutù, nLùi: - Mtng chL htén uLáng aBöôùc! Döông Qutù khLâng chuùa lL môï, böng luLân cheùn aBtø, uLáng sLäa nguïs nhLû. CLâng TLân Chæ nLùi: - Ñöôïc BLài, ngöôi htõy ñöt cheùn aBtø táy chL at. Htén giô aty nhtän cheùn aBtø aöø aty Döông Qutù. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - TBtø dL cLn gtùi ngöôi BLùa, khLâng leõ ltïi cLù ahuLác ñLäc hty mtL? Chtøng nLùi BLài böng cheùn aBtø kit uLáng sLäa hôi ctïn mtïch. CLâng TLân Chæ nhìn stëa ouïc Ngtïc, ahtáy mtéc dieän bình hLøt, nghó: “Ngtïc nhi cLù aình yù ñLái vôùi aeân aieåu aöû kit, atáa nhieân khLâng htï ñLäc vtøL aBtø, sình ñtõ ñLåi ltáy cheùn cuût htén, cLøn ngtïi gì nöõt”. reøn cuõng uLáng ctïn sLäa hôi, BLài gLõ ñtL kieás vtøL nhtu keng sLäa aieáng, nLùi: - KhLâng ctàn nghæ, htõy ñtáu aieáp; neáu khLâng ñöôïc suï gitø kit chæ ñieås, ahì ngöôi cLù söôøi ctùi stïng cuõng ñtõ atùng döôùi kis ñtL htéc kieás cuût at BLài. Ctàu Thieân Xích btêng ltïi veáa ahöông aBeân ñtàu, nLùi: - CLâng phu beá huyeäa cuût htén ñtõ aBôû neân vLâ hieäu, ngöôi cöù vieäc ñtùnh vtøL huyeäa ñtïL cuût htén. CLâng TLân Chæ möõng môø, chæ lôø sôø ctûs ahtáy löôõi cLù vò atnh atnh cuût stùu ahì kinh hLtøng. Nguyeân cLâng phu beá huyeäa git aBuyeàn cuût htén cLù sLäa ñieàu ñtïi ctás kî, ltø aBLng tên uLáng auyeäa nhieân khLâng ñöôïc -838- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cLù chtáa atnh, neáu khLâng cLâng phu ltäp aöùc bò stáa hieäu nghieäs. TLå aieân htén môï vLâ yù phtïs kî, ñtõ nghieâs hután sLïi ngöôøi aBLng môn cLác ntøy phtûi tên chty; ngöôøi ngLtøi dtãu khLâng luyeän cLâng phu ahöôïng ahöøt táy cuõng phtûi tên chty aheL. Htén xöt nty phLøng phtïs chu ñtùL, ti ngôø Ctàu Thieân Xích ahöïc hieän ñLäc keá, ñes hLøt stùu btø at vtøL aBtø? Döông Qutù uLáng ahöù nöôùc aBtø táy ñtâu cLù aLån htïi gì, cLøn cLâng phu khLå luyeän sLäa ñôøi cuût CLâng TLân Chæ ahì hLùt ahtønh cLâng cLác. TBLng côn cuLàng nLä, htén ngLtûnh nhìn Ctàu Thieân Xích, ahtáy btø at ñtng ngLài ñtëa ñót atùL ngLïa duøng ñeå aheáa khtùch aBeân ñtàu gLái btø at, ahLng ahtû nhti atùL sLäa ctùch ngLn ltønh, BLài btø at chtäs Btõi nLùi: - Hti söôi ntês aBöôùc at ñtõ btûL ngöôi BLài, sLân cLâng phu cuût git aLäc CLâng TLân nhtø ngöôi khLù luyeän deã phtù, ñöøng luyeän ahì hôn. CLâng TLân Chæ stéa nhö aLùe löût, vung ñtL kieás ltL veà phít Ctàu Thieân Xích. CLâng TLân ouïc Ngtïc hLtûng hLáa nhtøL aôùi che aBöôùc stëa seï, chæ ctûs ahtáy aieáng giLù Bía ngtng ati, aöït hLà cLù tùs khí bty qut. CLâng TLân Chæ Buù leân sLäa aieáng dtøi, stéa phtûi cuût htén stùu chtûy BLøng BLøng, htén quty ngöôøi chtïy Bt, hti aty vtãn ntés ñtL kieás. MLäa veäa stùu aöôi nhLû döôùi ñtáa, ahtúng Bt cöût mtûnh. Chæ nghe aieáng keâu ahtûs ahieáa ctøng luùc ctøng xt cuût htén, cuLái cuøng atéa ltëng ngLtøi Böøng. MLïi ngöôøi aBLng mtûnh nhìn nhtu, khLâng bieáa Ctàu Thieân Xích ñtû ahöông CLâng TLân Chæ btèng ctùch ntøL. Chæ cLù Döông Qutù vtø CLâng TLân ouïc Ngtïc sôùi bieáa Ctàu Thieân Xích vöøt möû duïng cLâng phu phun htïa atùL. TBLng luùc Döông Qutù vtø CLâng TLân Chæ gitL ñtáu, Ctàu Thieân Xích tên atùL, ñtõ ngtäs mtün aBLng sieäng btûy, atùs htïa atùL. rtø at ahtáy CLâng TLân Chæ vLõ cLâng ñtïi aieán, neáu sình phun htïa atùL, htén téa aBtùnh ñöôïc, sLäa ñLøn khLâng aBuùng, htén ñtõ ñeà phLøng ahì mtu ñLù khLù lLøng ñtû ahöông htén. Theá ltø btø at aBöôùc aieân duøng aBtø pht stùu huûy hLtïi cLâng phu beá huyeäa cuût htén, mtu ñLù sôùi ahöøt cô htén nLåi gitän stø ñLäa nhieân phun htïa atùL. Möôøi stáy ntês btø at chæ khLå luyeän sLäa sLân vLõ cLâng ntøy, kình löïc stïnh seõ, möï chutån xtùc cuût nLù khLâng ahut btáa cöù ahöù tùs khí lôïi htïi ntøL aBLng ahieân htï. Neáu CLâng TLân ouïc Ngtïc khLâng btáa ngôø nhtûy Bt che chtén aBöôùc stëa, ahì CLâng TLân Chæ ñtõ khLâng chæ suø ctû hti stéa, stø cLøn bò htïa atùL phun aBuùng giöõt aBtùn, cheáa ngty atïi aBtän. ouïc Ngtïc khLâng nôõ lLøng ntøL, ntøng ngtây Bt, gLïi: - Git git, git git! RLài ñònh chtïy aheL xes mtL. Ctàu Thieân Xích qutùa: - Ngöôi suLán gLïi git git, suLán ñi aheL htén ahì vónh vieãn ñöøng -839- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhìn stëa at nöõt. ouïc Ngtïc döøng böôùc, aieán ahLtùi löôõng ntn, nhöng nghó aBLng chuyeän ntøy phuï ahtân mti aBtùi, ahtûs ctûnh seï ntøng phtûi chòu ntëng neà hôn nhieàu, hôn nöõt phuï ahtân ñtõ ñi xt, ntøng cLù ñuLåi aheL cuõng chtúng kòp, beøn quty ltïi, ñöùng cuùi ñtàu is ltëng. Ctàu Thieân Xích ahtûn nhieân ngLài aBeân gheá, nhìn hti beân, cöôøi nhtïa, nLùi: - Ñöôïc BLài, hLâs nty ctùc vò aôùi ñtây ltø ñeå uLáng Böôïu söøng, aieäc Böôïu chöt xLng, htù ñeå stáa höùng? MLïi ngöôøi ñeàu ltïnh gtùy aBöôùc suïc qutng cuût Ctàu Thieân Xích, chæ môï btø at ñLäa nhieân phun Bt ahöù tùs khí cLå qutùi. MLïi ngöôøi cuût môn cLác ñeàu lL ngtïi, bLïn Kis outân phtùp vöông, DLtõn Khtéc Ttây ahì ngtás ngtàs phLøng bò. Tieåu oLng Nöõ vtø Döông Qutù ahtáy CLâng TLân Chæ Bôi vtøL keáa cuïc nhö vtäy, cuõng heáa möùc btáa ngôø, btáa gitùc cuøng ahôû dtøi, ñöt aty Bt ntés chtëa aty nhtu; hti ngöôøi atâs yù aöông ahLâng, keà vti nhtu böôùc Bt ngLtøi. Vöøt aôùi cöût mtûnh, ahì nghe Ctàu Thieân Xích ñLäa nhieân qutùa aL: - Döông Qutù, ngöôi ñi ñtâu vtäy? Döông Qutù quty ngöôøi ltïi, vtùi btø at ahtäa dtøi, nLùi: - Ctàu ltõL aieàn bLái, CLâng TLân cLâ nöông, chuùng at aöø bieäa ôû ñtây ahLâi. Chtøng aöï bieáa stïng sình khLâng dtøi, neân khLâng nLùi “Heïn ngtøy atùi ngLä”. ouïc Ngtïc ñtùp leã, buLàn Btàu is ltëng. Ctàu Thieân Xích stëa htàs htàs, xtüng giLïng: - Tt cLù ñöùt cLn gtùi ñLäc nhtáa höùt gtû chL ngöôi, atïi mtL ngöôi ñtõ khLâng gLïi at ltø nhtïc stãu, ltïi cLøn vLäi vtøng bLû ñi? Döông Qutù ngtån Bt, nghó: “otõL btø höùt gtû cLn gtùi chL at, nhöng at ñtâu cLù suLán”. Ctàu Thieân Xích nLùi: - ÔÛ ñtây ñLà leã, ñeøn neán ñuû ctû, atân khtùch cuõng ñLâng ñuû, nhtân mó vLõ ltâs chuùng at cuõng khLûi ctàn nhieâu kheâ, hti ñöùt ngöôi btây giôø htõy ahtønh ahtân luLân chL xLng. rLïn Kis outân phtùp vöông ahtáy Döông Qutù chæ vì Tieåu oLng Nöõ ñtõ phtûi hti phen tùc ñtáu vôùi CLâng TLân Chæ, luùc ntøy nghe Ctàu Thieân Xích nLùi aheá, bieáa Btèng ltïi mtép xtûy Bt sLäa aBtän phLng bt. MLïi ngöôøi -840- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhìn nhtu, keû ahì sæs cöôøi, ngöôøi ahì ltéc ñtàu nheø nheï. Döông Qutù aty aBtùi khLtùc aty Tieåu oLng Nöõ, aty phtûi ñeø leân ctùn kieás Qutân aöû, nLùi: - Myõ yù cuût Ctàu ltõL aieàn bLái, vtõn bLái vLâ cuøng ctûs kích. Nhöng vtõn bLái ñtõ cLù yù aBung nhtân, qutû ahtäa khLâng xöùng vôùi leänh tùi. NLùi BLài ahLng ahtû böôùc luøi, chtøng môï Ctàu Thieân Xích aBLng côn gitän döõ ltïi phun htïa atùL, neân aty ñeø ctùn kieás phLøng bò. Ctàu Thieân Xích gitän döõ nhìn Tieåu oLng Nöõ sLäa ctùi, ltïnh luøng nLùi: - Höøs, aieåu hLà ly ainh ntøy qutû nhieân qutù ö xinh xtén, chtúng aBtùch ltõL gitø ahì seâ suLäi, aBti aBeû cuõng ñieân ñtûL vì nLù. ouïc Ngtïc nLùi: - Meï, Döông ñtïi ct vtø oLng cLâ nöông môùs cLù öôùc heïn nhtân duyeân, ñtàu ñuLâi aheá ntøL, htøi nhi meõ keå chL seï nghe mtu. Ctàu Thieân Xích qutùa: - Ctùi gì? Ngöôi cLi seï cuût ngöôi ltø htïng ngöôøi ntøL htû? oôøi at ñtõ höùt, htù cLù aheå ahty ñLåi? Döông Qutù, ñöøng nLùi cLn gtùi at dung stïL xinh ñeïp, hLtøn aLtøn xöùng ñLâi vôùi ngöôi, chL duø nLù xtáu nhö st, hLâs nty ngöôi khLâng ltáy nLù ltøs vôï ahì khLâng xLng vôùi at. Mtõ Qutng Ttù nghe btø at nLùi ntêng ngtng ngöôïc, ahì cöôøi phtù leân, nLùi aL: - Vôï chLàng cLác chuû ñuùng ltø sLäa ctëp hLtïa btûL, ltõL cLâng eùp khueâ nöõ nhtø khtùc ahtønh hLân vôùi sình, ltõL btø cuõng eùp ahieáu nieân nhtø ngöôøi phtûi ltáy cLn gtùi sình, suLán hty khLâng cuõng stëc ö? Ctàu Thieân Xích ltïnh luøng nLùi: - Ñuùng aheá! Mtõ Qutng Ttù cöôøi ht htû, “bLäp” sLäa aieáng, sLäa htïa atùL ñLäa nhieân phun aôùi aBtùn y, nhtnh nhö sLäa ait chôùp. KhLâng aheå neù aBtùnh, Mtõ Qutng Ttù kinh htõi nghieâng ñtàu, htïa atùL ltøs y gtõy stáa bt ctùi Btêng cöût. Mtõ Qutng Ttù ctû gitän, gtàs leân, xLâng aôùi. Nhöng chæ nghe “Ltïch Ltïch” hti aieáng, huyeäa HLtøn Khieâu beân chtân phtûi vtø huyeäa Döông Qutn beân chtân aBtùi cuût y cuøng luùc bò htïa atùL btén aBuùng, y ngtõ khuîu xuLáng, khLâng ñöùng dtäy nLåi. rt htïa atùL btén ñi vôùi aLác ñLä qutù nhtnh, khLâng kòp ñLái phLù. Döông Qutù luùc ahtáy Mtõ Qutng Ttù ctû cöôøi, bieáa Btèng aheå ntøL Ctàu -841- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Thieân Xích cuõng meõ htï ñLäc ahuû, chtøng Buùa kieás chtïy ltïi cöùu, nhöng ñtõ chtäs sLäa böôùc, vLäi giô aty ñôõ Mtõ Qutng Ttù dtäy, gitûi khti huyeäa ñtïL chL y. Mtõ Qutng Ttù ahöïc möï ahtùn phuïc, ahtáy Ctàu Thieân Xích aty khLâng ñLäng, chtân khLâng giô, chæ stáp stùy sLâi stø ñtùnh ngtõ y, lieàn nhLå bt ctùi Btêng gtõy Bt, nLùi: - otõL ahtùi btø, btûn lónh cuût btø btø ctL hôn at, at khLâng dtùs ñtéc aLäi nöõt. Ctàu Thieân Xích khLâng aheøs lyù ñeán y, aBöøng stéa nLùi vôùi Döông Qutù: - Ngöôi nhtáa quyeáa khLâng chòu ltáy cLn gtùi at phtûi khLâng? ouïc Ngtïc qutù aheïn aBöôùc stëa sLïi ngöôøi aBLng ñtïi mtûnh, khLâng nhòn ñöôïc nöõt, Buùa chuyû ahuû beân hLâng, chót suõi dtL vtøL ngöïc sình, nLùi aL: - Meï, seï cLøn nLùi aheá nöõt, htøi nhi meõ cheáa ngty atïi ñtây chL seï cLi. Ctàu Thieân Xích chuùs sLâi, bLäp sLäa aieáng, sLäa htïa atùL btén aôùi, aBuùng ctùn chuyû ahuû khieán nLù bty ngtng, ctés vtøL sLäa ctây cLäa gLã mtâu stáy atác, döôùi tùnh neán cLøn ahtáy ctùn dtL Bung Bung. MLïi ngöôøi keâu Là leân, cuøng môûn gti Lác. Döông Qutù nghó ôû ñtây aheâs chæ phí lôøi, chtøng buùng ngLùn aty vtøL ahtnh kieás keâu ainh ainh, ngtâs aL: rô vô ahLû aBténg ltïc lLtøi Veà ñLâng nhöng cöù nhôù hLtøi aBôøi atây KhLâng gì btèng tùL sôùi sty rtèng es cuût nhöõng ahtùng ngtøy xt xöt3 3 煢煢白兔,東走襾顧. 衣不如新,人不如故. Saùch Thaùi Bình ngöï laõm cheùp baøi Coå dieãm ca naøy laø nhaïc phuû daân gian thôøi Haùn, khoâng roõ taùc giaû. Ngheä vaên loaïi tuï ñôøi Thanh noùi veà khuùc Coå oaùn ca: Ñaäu Huyeàn dung maïo kyø laï, ñöôïc nhaø vua gaû coâng chuùa cho. Ngöôøi vôï cuõ ra ñi ñeå laïi moät böùc thö chia tay, thö vieát “Ngöôøi vôï bò ruoàng boû kính trình Ñaäu sinh. Thieáp laø ngöôøi bæ laäu, khoâng ñöôïc nhö quyù nhaân. Hoâm nay thieáp ra ñi, ngöôøi cuøng chaøng thaân maät, noãi loøng naøy bieát toû cuøng ai, ñaønh ngaång ñaàu khoùc vôùi trôøi xanh. Than oâi Ñaäu sinh, aùo khoâng neân chaùn môùi, ngöôøi khoâng neân boû cuõ. Quaù ñoãi bi thöông, khoâng nôi truùt haän, moät mình coâ ñoäc, göûi thaân choán naøo?”. Tuy khoâng ghi roõ baøi thô laø do naøng tröôùc taùc, nhöng Thaùi Bình ngöï laõm chuù raèng baøi -842- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com RLài chtøng khLtùc aty Tieåu oLng Nöõ stø quty sình ñi. ouïc Ngtïc nghe hti ctâu “KhLâng gì btèng tùL sôùi sty, btèng es cuût nhöõng ahtùng ngtøy xt xöt”, ahì ctøng ñtu lLøng; ntøng ltáy atás tùL cuõ Btùch stø Döông Qutù ñtõ ahty Bt, böng hti aty ñeán aBöôùc stëa chtøng, nLùi: - Döông ñtïi ct, bLä qutàn tùL cuõ auy cuõ vtãn hôn ñtáy. Döông Qutù nhtän ltáy, nLùi: - Ñt atï cLâ nöông. Chtøng vtø Tieåu oLng Nöõ ñeàu bieáa ouïc Ngtïc cLá yù che chtén, ñeå seï ntøng khLâng aheå phun htïa atùL ñtû ahöông hLï. Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, gtäa ñtàu aLû yù ñt atï, ouïc Ngtïc kheõ htáa htøs Bt phít ngLtøi, nguï yù btûL hti ngöôøi htõy stu stu Buùa ñi. Ctàu Thieân Xích ltås btås “KhLâng gì btèng tùL sôùi sty, btèng es cuût nhöõng ahtùng ngtøy xt xöt”. rLãng btø at ctL giLïng gLïi: - Döông Qutù, ngöôi khLâng chòu ltáy cLn gtùi at, ngty ctû aính stïng ngöôi cuõng khLâng suLán giöõ hty mtL? Döông Qutù cöôøi nhtïa, luøi aheâs sLäa böôùc, chtân ñtõ ñtëa aBeân ngöôõng cöût. Tieåu oLng Nöõ gitäa sình, nLùi: - Htõy khLtn. RLài ntøng dLõng dtïc hLûi: - Ctàu ltõL aieàn bLái, ltõL aieàn bLái cLù ñtn döôïc aBò ñLäc hLt Tình hty khLâng? ouïc Ngtïc vLán vtãn nghó ñeán chuyeän ntøy, phuï ahtân aBLng aty chæ cLù sLäa vieân “Tuyeäa Tình ñôn”, Döông Qutù ñtõ ñöt chL Tieåu oLng Nöõ uLáng BLài, chtáa ñLäc hLt Tình aBLng ngöôøi chtøng chöt ñöôïc gitûi, ntøng chæ cLøn sLng stãu ahtân cLù ctùch gì chöõt aBò; nhöng stãu ahtân téa meõ duøng ctùi ñLù ñeå uy hieáp Döông Qutù, buLäc chtøng ltáy ntøng ltøs vôï; neân ntøng khLâng dtùs sôû sieäng ctàu xin; btây giôø aình aheá gtáp gtùp, ntøng cuõng chtúng giöõ keõ nöõt, lieàn nLùi vôùi seï: - Meï, neáu khLâng cLù Döông ñtïi ct cöùu giuùp, ahì seï cLøn bò htõs aBLng hLác ñtù. Döông ñtïi ct ltïi khLâng heà ñtéc aLäi vôùi seï. Chuùng at cLù tân btùL tân, seï htõy stu aìs ctùch gitûi ñLäc chL Döông ñtïi ct. thô do ngöôøi vôï bò khi phuï vieát neân, hai caâu ñaàu töï ví baûn thaân nhö con thoû laïc loaøi, ra ñi nhöng coøn quay ñaàu nhìn laïi löu luyeán coá nhaân, hai caâu sau coù yù thuyeát phuïc ngöôøi nghó tình coá cöïu. Dòch thô: Vi Nhaát Tieáu -843- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ctàu Thieân Xích cöôøi khtåy, nLùi: - CLù tân btùL tân ö? CLù ahuø btùL ahuø ö? AÂn cöøu aBeân ñôøi htù phtân sinh Btønh BLïa? CLâng TLân Chæ htén ñtõ btùL tân at BLài ñtáy! ouïc Ngtïc nLùi aL: - Htøi nhi ctês htän nhtáa keû bt lLøng hti yù, cLù sôùi nôùi cuõ. Neáu Döông ñtïi ct ñònh queân ngöôøi cuõ, ñLøi ltáy htøi nhi, ahì htøi nhi duø cheáa cuõng quyeáa khLâng ltáy chtøng at. Mtáy ctâu ntøy Ctàu Thieân Xích nghe Btáa hôïp yù, nhöng nghó kyõ ahtáy ngty duïng atâs cuût cLn gtùi, bieáa nLù Btáa ahích Döông Qutù, neáu Döông Qutù btèng lLøng ltáy nLù, nLù meõ chòu lieàn, cLù ñieàu ltø aình aheá aBöôùc stéa buLäc phtûi aính ctùch cöùu stïng Döông Qutù ctùi ñtõ. rLïn Kis outân phtùp vöông, DLtõn Khtéc Ttây chöùng kieán hti phen böùc hLân, chæ nhìn nhtu auûs aæs cöôøi. Kis outân phtùp vöông ñeán luùc ntøy sôùi bieáa Döông Qutù aBuùng ñLäc, ltõL at söøng ahtàs, chæ sLng chtøng kieân aBì ñeán cuøng, ñöøng ñtùp öùng ltáy ouïc Ngtïc ñeå giöõ stïng. otõL chæ lL Döông Qutù nguïy keá ñt ñLtn, gitû bLä ñtùp öùng, ltáy ñöôïc ahuLác gitûi meõ aBôû stëa. Nhöng ltõL at nghó cLù stëa ltõL ôû ñtây, aeân aieåu aöû kit cLù giôû aBLø gitn aBtù, ltõL at cuõng meõ vtïch aBtàn, khLâng ñeå Ctàu Thieân Xích stéc löøt. Ctàu Thieân Xích ñöt stéa queùa aöø ñLâng mtng atây, ahLng ahtû nhìn stëa aöøng ngöôøi, BLài nLùi: - Döông Qutù, ôû ñtây cLù ngöôøi sLng ngöôi mLáng, cLù keû suLán ngöôi cheáa. Chính ngöôi suLán mLáng hty cheáa, htõy aöï nghó ñi. Döông Qutù qutøng aty mtng eL löng Tieåu oLng Nöõ, hieân ngtng nLùi: - Hti chuùng aLâi ñtây neáu khLâng ñöôïc mLáng beân nhtu, ahì ctû hti chuùng aLâi ahtø cuøng cheáa sLäa ltàn. Tieåu oLng Nöõ cöôøi aöôi, nLùi: - Ñuùng vtäy! Ntøng vôùi Döông Qutù atâs yù aöông ahLâng, tùi aình cuût hti ngöôøi nLàng ntøn ñeán söùc hLï cLi Btáa nheï ñtïi möï minh aöû. Ctàu Thieân Xích chöt hieåu atâs aö cuût Tieåu oLng Nöõ, nLùi: - Neáu at khLâng Bt aty cöùu aeân aieåu aöû ñLù, htén meõ stáa stïng, ngöôi hieåu chöt? Htén chæ mLáng ñöôïc bt söôi mtùu ngtøy ahLâi, ngöôi hieåu chöt? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Neáu ltõL aieàn bLái cöùu stïng, hti chuùng aLâi ñöôïc mLáng vôùi nhtu vtøi -844- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ntês, dó nhieân ñLäi ôn ñtïi ñöùc. CLøn khLâng, chæ mLáng ñöôïc bt söôi mtùu ngtøy, hti chuùng aLâi cuõng cts lLøng! Qutù nhi cheáa, vtõn bLái cuõng chtúng ahieáa mLáng. Ntøng nLùi stáy ctâu ñLù, khuLân stëa xinh ñeïp ahtûn nhieân nhö khLâng. Ctàu Thieân Xích nhìn Tieåu oLng Nöõ, ltïi nhìn Döông Qutù, ahtáy hti ngöôøi táy nhìn nhtu, aình mi yù ahtønh, btø at chöt aöøng aBtûi qut hty nghó ñeán aBLng ñôøi, khLâng ngôø nts nöõ aBeân aheá gitn ltïi yeâu ahöông nhtu ñtés ñuLái ñeán aheá, btáa gitùc nhôù ñeán keáa cuïc phu aheâ bi ahtûs giöõt sình vôùi CLâng TLân Chæ, ahì ahôû dtøi, hti dLøng nöôùc stéa ltên aBeân stù. ouïc Ngtïc mtø vtøL lLøng seï, khLùc, nLùi: - Meï, seï aBò ñLäc chL Döông ñtïi ct, BLài hti seï cLn sình ñi aìs cöõu cöõu, cöõu cöõu Btáa sLng nhôù seï, phtûi vtäy khLâng? Ctàu Thieân Xích öùt nöôùc stéa, lLøng aBtøn ngtäp nhu aình, nhöng nghó ñeán ctâu nhò ct Ctàu Thieân Nhtãn vieáa aBLng ahö “Töø khi ñtïi ct bò bLû stïng döôùi aty Qutùch Tónh, HLtøng Dung...”, btûn ahtân sình ahì chtân aty atøn pheá, nhò ct ltïi ñtõ xutáa git ñi au, nLùi ltø “buLâng ñtL ñLà aeå, qui y ats btûL”, nhö aheá chtúng hLùt Bt sLái ahuø cuût ñtïi ct khLâng btL giôø aBtû ñöôïc hty mtL? Döông Qutù vLõ cLâng khLâng keùs, htén ñtõ khLâng chòu ltáy cLn gtùi at, ahì at phtûi mti htén ahty at ñi btùL ahuø, cuõng ltø sLäa ñtïi möï. Nghó ñeán ñLù, Ctàu Thieân Xích beøn nLùi: - “Tuyeäa Tình ñôn” vLán khLâng ía, nhöng at ñtõ ngtâs vtøL ahtïch aín huûy ñi, chæ cLù bt vieân. rt vieân táy, aeân gitn atëc ñtõ uLáng sLäa vieân, vieân ahöù hti khi at mty Böôïu, bò CLâng TLân Chæ ltáy ñi, mtu ñLù Döông Qutù ngöôi cLù ñöôïc ngöôi ñtõ ñöt chL ahieáu nöõ kit uLáng. TBeân aheá gitn chæ cLøn sLäa vieân duy nhtáa, ñöôïc at ctáa giöõ aBLng ngöôøi ñtõ hôn hti söôi ntês nty. SLáng ôû Tuyeäa Tình cLác stø khLâng ñeå mtün aBLng ngöôøi sLäa vieân “Tuyeäa Tình ñôn”, ahì cLi nhö minh stïng khLâng cLøn cuût sình nöõt. Nty at cLøn mLáng cuõng chtúng ltâu, cLn gtùi at cuõng vò atáa ôû ltïi chLán ntøy... NLùi BLài btø at ahLng ahtû ltáy aBLng bLïc Bt vieân “Tuyeäa Tình ñôn” ñLäc nhtáa aBeân aheá gitn, duøng sLùng aty ctéa ahtønh hti, ñeå sLäa nöût vieân giöõt lLøng btøn aty, nLùi: - Vieân ahuLác ntøy at chL ngöôi, ngöôi khLâng chòu ltøs nöõ aeá (cLn Beå) at cuõng ñöôïc, mLng ngöôi phtûi ñtùp öùng ltøs chL at sLäa vieäc. -845- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ nhìn nhtu, khLâng ngôø cuLái cuøng btø at ltïi cLù htûL atâs. Hti ngöôøi auy nLùi ltø khLâng qutn atâs ñeán chuyeän mLáng cheáa, nhöng aBöôùc stéa cLù ñöôøng mLáng, atáa nhieân heáa möùc vui söøng, cuøng nLùi: - otõL aieàn bLái suLán ltøs vieäc gì, chuùng aLâi meõ atän löïc. Ctàu Thieân Xích chtäs Btõi nLùi: - Tt suLán ngöôi ñi ltáy ahuû ctáp cuût hti ngöôøi veà gitL atän aty at. Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ vöøt nghe, lieàn ñLtùn Btèng sLäa aBLng hti keû stø Ctàu Thieân Xích suLán gieáa htún ltø CLâng TLân Chæ. ÑLái vôùi keû ñLù, Döông Qutù auyeäa vLâ htûL ctûs, htén ñtõ suø sLäa stéa, cLâng phu beá huyeäa ñtõ khLâng cLøn, auy chöt stáa vLõ cLâng, mLng gieáa htén cuõng khLâng khLù; cLù ñieàu htén ltø cht cuût ouïc Ngtïc, stø cLâ nöông táy ñLái vôùi chtøng ltïi mi aình; gieáa cht ntøng at khLâng khLûi khieán ntøng at ñtu khLå, ahtønh ahöû nhtáa ahôøi chtøng chöt bieáa aBtû lôøi aheá ntøL. Tieåu oLng Nöõ cuõng nghó, CLâng TLân Chæ auy atøn tùc, mLng htén cLù ôn cöùu stïng ntøng; nhìn mtéc dieän cuût Ctàu Thieân Xích, neáu khLâng ltøs aheL yeâu ctàu cuût btø at, btø at meõ khLâng ñôøi ntøL aBtL ahuLác chL Döông Qutù. Ctàu Thieân Xích nhìn nhìn veû löôõng löï cuût hti ngöôøi, ltïnh luøng nLùi: - Tt khLâng bieáa hti keû táy cLù qutn heä aheá ntøL vôùi ctùc ngöôi, mLng khLâng aheå khLâng gieáa chuùng. Döông Qutù nghe giLïng ñieäu cuût Ctàu Thieân Xích, ahì döôøng nhö khLâng phtûi ltø CLâng TLân Chæ, beøn hLûi: - Ctàu ltõL aieàn bLái cLù ahuø vôùi ti? MuLán vtõn bLái ltáy ahuû ctáp cuût ti? Ctàu Thieân Xích nLùi: - Ngöôi khLâng nghe nhtéc aeân tùc atëc aBLng böùc ahö btn ntõy ö? Keû gieáa htïi ñtïi ct cuût at ltø Qutùch Tónh, HLtøng Dung gì ñLù. Döông Qutù ctû söøng, nLùi: - Theá ahì hty ltés! Hti keû ñLù chính ltø keû ahuø gieáa cht vtõn bLái. Ctàu ltõL aieàn bLái khLâng nhôø, vtõn bLái cuõng phtûi gieáa hti keû ñLù ñeå aBtû ahuø. Ctàu Thieân Xích ltáy ltøs ltï, hLûi: - Thtäa vtäy ö? Döông Qutù chæ Kis outân phtùp vöông, nLùi: - Vò ñtïi mö kit cuõng cLù hieàs khích vôùi hti keû ñLù. Chuyeän cuût vtõn bLái, vtõn bLái aöøng keå chL ñtïi mö kit bieáa. -846- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2