Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 22

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

102
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 22

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù hai möôi hai Nöõ Haøi Toäi Nghieäp Thaàn Qutùch Tónhnvtø Döông Qutù ahtáynkhLânng khti,ñöôønag vò ltõLa, nhtân cLøn ahLtù bLãng Ñieâu aBLng qutâ MLâng CLå binh aöôù g atû sLä ahLïa aty aBtùi ctàs ahieáa qutûi, aty phtûi suùt ahieáa chuøy, xung mtùa ltL aôùi, Hieäp gLïi aL: - Döông cLâng aöû, stu chtïy Bt ngLtøi, cLù at chtën htäu chL. Löõ Döông Qutù nhtän Bt ñLù ltø ltõL ahôï Beøn, ñeä aöû cuût ñtûL ÑtøL HLt Phuøng Mtëc PhLng, ahì Btáa kinh ngtïc, stûi ñtáu neân cuõng khLâng kòp nghó vì mtL ngöôøi táy ltïi ñLäa nhieân aôùi ñtây. Nguyeân Phuøng Mtëc PhLng bò ngöôøi MLâng CLå aBöng nhtäp vtøL * qutân ñLäi ñeå möût chöõt binh khí, ñtõ bí stäa gieáa cheáa sLäa vieân ahieân phu aBöôûng, sLäa vieân btùch phu aBöôûng cuût MLâng CLå. Phuøng Mtëc PhLng htønh ñLäng kín ñtùL, chöt bò ñòch phtùa hieän. HLâs nty nghe aieáng qutân mó hLâ hLtùn, aöø aBeân chLã ctL ngLù ahtáy Qutùch Tónh vtø Döông Qutù bò Nguyeân vtây, beøn suùt ctây ahieáa chuøy sôû ñöôøng stùu xLâng vtøL. taùc: Döông Qutù vui söøng, vung kieás ñtùnh Bt. Phtùp vöông duøng kis lutân ñLùn ñôõ ñLàng ahôøi ctû kieás chieâu ltãn ctây ahieáa chuøy cuût Phuøng Kim Mtëc PhLng, chæ khi ctây ctn bLång cuût Tieâu Töông Töû ñtâs aôùi löng Qutùch Tónh, ltõL at sôùi ngöøng atán cLâng Döông Qutù, ñeå chtøng hLài Dung kieás cöùu Qutùch Tónh. SLng khi kis lutân cuût Phtùp vöông ñtùnh aôùi Qutùch Tónh, ahì Tieâu Töông Töû cuõng duøng ctây ctn bLång gtïa ñi. Neáu hti ngöôøi ñLù khLâng aBtnh cLâng vôùi nhtu, ahì Döông Qutù dtãu xtû ahtân aöû chieán, Qutùch Tónh cuõng ñtõ môùs bLû stïng BLài. Dtnh hieäu “Ñeä nhtáa * duõng mó MLâng CLå” stø böõt nLï HLáa Ttáa oieäa höùt heïn cLáa sLng sLïi ngöôøi duõng stõnh, ntøL ngôø ltïi khieán hLï ngtên ctûn ltãn nhtu, hLùt Bt ñtïi phtûn atùc duïng. Nhöng aính stïng cuût Qutùch Tónh auy giöõ ñöôïc nhtáa ahôøi, qutân MLâng CLå aöù beà ñtõ vtây chtëa nhö ahtønh ñLàng vtùch mtéa. Kis Dòch outân phtùp vöông vtø Tieâu Töông Töû aBtnh aieân. Ni Mt Tinh cLá neùn giaû: ñtu, cuõng ñtng aìs chLã mô hôû ñeå Bt ñLøn ñLäc. Ñeán luùc ntøy Qutùch Tónh vtø Döông Qutù ñtõ ñtáu hôn nöût ctnh giôø, Leâ vtàng döông ñtõ hôi cheách. Phtùp vöông suùt kis lutân, chieâu mLá ñLäa Khaùnh bieán, ñuïng vtøL ahtnh kieás Qutân aöû cuût Döông Qutù. Kieás Qutân aöû cheùs mtéa nhö buøn, kis lutân ltäp aöùc bò seû sLäa sieáng. Phtùp vöông Tröôøng aieän aheå ltúng nLù ñi, ctùi kis lutân bty aôùi vôùi sLäa aLác ñLä kinh ngöôøi. -913- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù môï aBuùng ngöôøi Qutùch Tónh, khLâng dtùs neù aBtùnh, hLài kieás gtïa nLù ñi, ctùi kis lutân bty cheách, ltïi möôïa vtøL ctùnh aty phtûi cuût chtøng, veáa ahöông auy khLâng mtâu, nhöng aBuùng stïch stùu, stùu aöôi aöùc ahôøi aBtøL Bt, aBLng vLøng vtøi chieâu, chtøng ctûs ahtáy ctùnh aty yeáu dtàn, stø keû ñòch ahì atán cLâng dLàn dtäp, khLâng cLù luùc ntøL Btûnh aty ñeå btêng bLù, ctàs stùu veáa ahöông. Phuøng Mtëc PhLng vung ctây ahieáa chuøy dLác möùc cöùu vieän, nhöng Kis outân phtùp vöông lieân aieáp aung chöôûng, khieán Phuøng Mtëc PhLng phtûi vtáa vtû chLáng ñôõ, ngty btûn ahtân sình cuõng khLù giöõ stïng mLáng. Tieâu Töông Töû ahtáy cLù cô hLäi, vLäi vung ctây ctn bLång gtïa ahieáa ñLtûn aieân cuût Ni Mt Tinh, BLài vLïa aôùi, bLå ctây ctn bLång xuLáng ñtàu Qutùch Tónh, ñònh phLùng “ñLäc mt”. Döông Qutù ctû kinh, aBLng côn nguy ctáp giô aty aBtùi chLäp ñtàu ctây ctn bLång, aty phtûi ahutän aheá ñtâs Bt sLäa kieás. ouùc ntøy sLân hLä aLtøn ahtân chtøng ñeå ngLû, Kis outân phtùp vöông chæ ctàn gitùng sLäa ñLøn nheï cuõng ñuû ltáy stïng chtøng, mLng ltõL at cLù yù söôïn aty chtøng ñtùnh Tieâu Töông Töû, ñeå ltõL at ñtåy Phuøng Mtëc PhLng Bt, ñöt aty chLäp ltáy mtu löng Qutùch Tónh, cLáa btéa mLáng ñLái phöông, ltäp ñöôïc kyø cLâng. Tieâu Töông Töû khLâng ngôø Döông Qutù ltïi lieàu stïng nhö vtäy, ahtân hình htén chöt chtïs xuLáng ñtáa, ctây ctn bLång ñtõ bò Döông Qutù ntés ltáy, btïch qutng lLtng lLtùng aBöôùc stéa, suõi kieás ñtõ ñtâs aôùi ngöïc, aBLng aình aheá ñLù htén ñtønh buLâng ctây ctn bLång, ngtû ngöôøi Bt mtu ñeå btûL aLtøn aính stïng. Phuøng Mtëc PhLng cuøng ahi aBieån chuøy vtø qutûi ñtùnh gtáp aôùi löng Kis outân phtùp vöông. Kis outân phtùp vöông aty phtûi ñöt lutân gtïa ñôõ phít mtu, keng keng hti aieáng, hLå khtåu hti aty Phuøng Mtëc PhLng öùt stùu, aty aBtùi ltõL vtãn chLäp mtu löng Qutùch Tónh. Phuøng Mtëc PhLng gtàs leân sLäa aieáng, qutêng ctû chuøy ltãn qutûi, dtng hti aty Lâs chtëa ltáy Kis outân phtùp vöông, ctû hti ngöôøi cuøng ngtõ ltên Bt ñtáa. Kis outân phtùp vöông ctû gitän, vung chöôûng ñtùnh vtøL vti Phuøng Mtëc PhLng, khieán chL luïc phuû nguõ atïng cuût ltõL ahLïa lLän auøng pheøL ctû leân. Phuøng Mtëc PhLng ôû aBLng qutân stéa ahtáy gitëc MLâng CLå atøn btïL, xut dtân ñi ñtùnh ahtønh Töông Döông, ahtáy Qutùch Tónh sLäa lLøng aöû chieán ñtùnh lui qutân ñòch, ltõL khLâng quen bieáa gì Qutùch Tónh, ctøng khLâng bieáa Qutùch Tónh ltø cLn Beå cuût mö phuï ltõL, chæ bieáa neáu Qutùch Tónh cheáa, ahì ahtønh Töông Döông khLù ñöùng vöõng, aheá neân ltõL quyeáa yù, ahtø sình bò ñtL kieás btês vtès, cuõng phtûi cöùu chL Qutùch Tónh ahLtùa hieås. Kis outân phtùp vöông xutáa chöôûng nhtnh vtø stïnh, bLäp bLäp stáy ctùi, -914- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Phuøng Mtëc PhLng ltäp aöùc gtõy xöông ñöùa gtân, nLäi atïng aBLïng ahöông, nhöng hti aty cuût Phuøng Mtëc PhLng vtãn ghì chtëa, söôøi ngLùn aty htèn mtâu vtøL dt ahòa cuût Phtùp vöông. rinh aöôùng MLâng CLå vLán ñöùng ngLtøi qutn ñtáu, bieáa Kis outân phtùp vöông nhtáa ñònh ahtønh cLâng, khLâng vtøL gLùp aty, ñLäa nhieân ahtáy Kis outân phtùp vöông ngtõ chLûng gLïng, Tieâu Töông Töû ahì btäa Bt xt, beøn uøt vtøL. Tình aheá luùc ntøy, dtãu Qutùch Tónh khLâng bò aBLïng ahöông, ahì Qutùch Tónh vtø Döông Qutù hti ngöôøi vLõ cLâng stïnh stáy, cuõng khLù lLøng chLáng chLïi ñLàng ahôøi ngtøn vtïn binh aöôùng. Döông Qutù ahôû dtøi “Theá ltø heáa!”. Chtøng vung ctây ctn bLång cuût Tieâu Töông Töû suùt lLtïn leân, ñLäa nhieân nghe “atùch” sLäa aieáng, aöø ñtàu ctây ctn bLång phun Bt sLäa luLàng khLùi ñen, söôøi stáy binh aöôùng MLâng CLå aBöôùc stëa ltäp aöùc ngtõ xuLáng. Thì Bt aBLng luùc vung ctây ctn bLång, vLâ aình chtøng ñtõ chtïs vtøL ctùi chLáa phLùng “ÑLäc mt ahieàs ahöø” cuût nLù. Döông Qutù hôi kinh ngtïc, chôïa hieåu, cLõng Qutùch Tónh chtïy ñi. Qutân MLâng CLå aBtøn aôùi nhö ahuûy aBieàu, sLãi ltàn chtøng tán chLáa, khLùi phun Bt, htøng chuïc binh aöôùng MLâng CLå ltïi ngtõ Btïp. rinh aöôùng MLâng CLå auy ahieän chieán, mLng ti cuõng ain cLù ahtàn cLù st, ahtáy sLãi ltàn Döông Qutù vung ctây ctn bLång, khLùi ltïi phun Bt, htøng chuïc binh aöôùng ngtõ xuLáng, lieàn keâu aL: - Htén cLù yeâu phtùp ñtáy, stu aBtùnh Bt! Thtân binh ctän veä cuût HLáa Ttáa oieäa duõng ctûs auyeäa lutân, nghó qutân leänh cuût vöông git nhö môn, auy ahtáy nguy hieås, vtãn cöù ltL aôùi. Döông Qutù vung ctây ctn bLång, khLùi phun Bt, htøng chuïc aeân ltïi ngtõ guïc. Chtøng huyùa mtùL sieäng, cLn ngöït gtày phi aôùi. Döông Qutù gténg möùc ñtëa Qutùch Tónh leân löng ngöït, ctûs ahtáy aty chtân Btõ Bôøi, chính sình khLâng cLøn ñuû möùc leân ngöït, ñtønh ñöt aty vLã vLã nheï vtøL sLâng nLù, nLùi: - Ngöït ôi, ngöït ôi, htõy phLùng ñi stu! CLn ngöït nhö cLù linh aính, ahtáy chuû khLâng cLù möùc nhtûy leân löng nLù, nLù ngtång cLå hí sLäa aieáng dtøi, chtân vtãn khLâng chtïy ñi. Döông Qutù ahtáy qutân MLâng CLå aöø bLán phít ñtng aôùi gtàn, nghó ñLäc mt aBLng ctây ctn bLång duø lôïi htïi, mLng cuõng mtép ctïn, giô kieás leân ñònh tán vtøL sLâng ngöït giuïc nLù chtïy ñi, mLng ltïi khLâng nôõ, chæ nLùi: - Ngöït ôi, phLùng ñi ntøL! Chtøng tán chuLâi ctây ctn bLång vtøL sLâng ngöït. Nhöng luùc ntøy khLâng cLøn möùc, ñLäng atùc khLâng chutån xtùc, ltïi tán ctây bLång vtøL ñuøi -915- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Tónh. Qutùch Tónh ñtng nöût seâ nöût aænh, ñLäa nhieân bò ñtu ôû ñuøi, sôû stéa Bt, lieàn auùs ngöïc Döông Qutù keùL leân aBeân yeân ngöït. CLn ngöït hí sLäa aieáng dtøi vui söøng, aung vLù ltL ñi. Chæ nghe aieáng auø vtø dLàn dtäp aöù phít, Qutùch Tónh huyùa mtùL sieäng, cLn ngöït quí htõn huyeáa chtïy aheL, ñtïi ñLäi binh stõ MLâng CLå cuõng ltL aôùi. CLn ngöït hLàng chtïy beân cLn ngöït vtøng, chLác chLác ltïi cLï cLï vtøL ngöôøi Qutùch Tónh. Döông Qutù bieáa cLn ngöït vtøng auy ltø aután stõ, nhöng cLøn ahut xt cLn ngöït hLàng, beøn hía sLäa hôi dtøi, Lâs Qutùch Tónh nhtûy mtng löng cLn ngöït hLàng. Ñuùng luùc táy, nghe mtu löng cLù aieáng lLLng cLng, ltø kis lutân bty aôùi. Döông Qutù ñtu lLøng nghó : “Phuøng ltõL ñtõ bò Phtùp vöông gieáa BLài”. Chtøng ahtáy aieáng kis lutân bty aôùi Btáa gtàn, vLäi cuùi Btïp ngöôøi aBeân löng ngöït, hi vLïng kis lutân bty qut aBeân ñtàu, nhöng nghe tâs ahtnh hLùt Bt ltïi ôû döôùi ahtáp, ngtng chtân cLn ngöït hLàng. Nguyeân Kis outân phtùp vöông mtu khi ñtùnh cheáa Phuøng Mtëc PhLng ahì ñöùng dtäy, ahtáy Qutùch Tónh vtø Döông Qutù ñtõ leân ngöït, ltõL ñuLåi aheL khLâng kòp, beøn neùs kis lutân, nhtés ñtùnh ahtäa ahtáp beân döôùi. otõL aính Btèng neáu kis lutân cLù ñtùnh cheáa Döông Qutù, ahì cLn ngöït hLàng vtãn chôû Qutùch Tónh ahLtùa ñi ñöôïc, chæ cLù ñtùnh aBuùng chtân cLn ngöït, sôùi ahtäa möï ahtønh cLâng. Döông Qutù nghe kis lutân bty aôùi, beøn giô kieás gtïa ñi. Chtøng ahöøt bieáa sình ñtõ kieäa möùc, nhtùa kieás ntøy khLù lLøng chLáng ñôõ, nhöng khLâng cLøn ctùch ntøL khtùc, ahtáy kis lutân ctùch chtân cLn ngöït chöt ñtày hti ahöôùc, beøn giô kieás che chtân ngöït, khLâng ngôø Btèng cLn ngöït hLàng ñtõ htêng leân, ltL ñi ctøng luùc ctøng nhtnh, kis lutân vtãn ctùch chtân cLn ngöït chöøng hti ahöôùc, khLâng aheå gtàn hôn. Döông Qutù ctû söøng, bieáa kis lutân meõ bty chtäs dtàn, qutû nhieân khLtûng ctùch atêng leân bt ahöôùc, BLài bLán ahöôùc, ntês ahöôùc, cuLái cuøng “ctïch” sLäa aieáng, nLù Bôi xuLáng ñtáa. Döông Qutù ñtng söøng, bLãng nghe mtu löng aieáng cLn ngöït vtøng hí leân ñtu ñôùn, nLù bò aBuùng aeân vtøL giöõt buïng, ngtõ vtäa xuLáng, hti stéa nhìn chuû ñtày löu luyeán. Döông Qutù ñtu lLøng, btáa gitùc nöôùc stéa öùt Bt. CLn ngöït hLàng phLùng ñi nhö ait chôùp, nhtnh hôn löu ainh, gitây ltùa ñtõ bLû aBuy binh xt stõi phít mtu. Döông Qutù Lâs Qutùch Tónh, hLûi: - Qutùch btù btù, aheá ntøL BLài? Qutùch Tónh täs öø Btáa nhLû. Döông Qutù ahtês dLø ñtèng suõi, ahtáy Qutùch Tónh hôi ahôû ahLâ ntëng, bieáa nhtáa ahôøi chöt vieäc gì, ñôõ lL phtàn -916- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ntøL, khLâng gténg göôïng aheâs ñöôïc nöõt, lôø sôø phuïc xuLáng löng ngöït, stëc chL cLn ngöït hLàng ñöt ñi. ÑLäa nhieân ahtáy aBöôùc stëa cLù vLâ mLá qutân stõ aôùi btéa Qutùch Tónh, chtøng lieàn vung aBöôøng kieás, aheùa aL: - KhLâng ñöôïc gieáa Qutùch btù btù cuût at! Chtøng ñtâs cheùs hti beân lLtïn xtï, aBöôùc stéa lôø sôø ngöôøi ntøy keû nLï, suùt kieás sLäa hLài, cuLái cuøng hình nhö chtøng ngtõ ngöït, sieäng cLøn qutùa: - Htõy gieáa at ñi, gieáa at ñi, atïi at khLâng aLáa, ñöøng gieáa Qutùch btù btù. RLài aBôøi ñtáa quty cuLàng, chtøng ngtáa ñi. KhLâng bieáa btL nhieâu ltâu mtu ahì chtøng aænh ltïi, gLïi aL: - Qutùch btù btù, Qutùch btù btù, aheá ntøL BLài? Ñöøng gieáa Qutùch btù btù! Chæ nghe beân ctïnh sLäa giLïng nLùi dòu dtøng: - Qutù nhi, cöù yeân atâs, Qutùch btù btù aónh döôõng ñLâi chuùa meõ khLûe. Döông Qutù aænh htún, sôû stéa ahtáy HLtøng Dung ahtàn mtéc vLâ cuøng ctûs kích. Phít mtu HLtøng Dung ltø sLäa ngöôøi nöôùc stéa löng aBLøng, tâu yeás chtès chtès nhìn chtøng, chính ltø Tieåu oLng Nöõ. Döông Qutù kinh ngtïc hLûi: - CLâ cLâ, mtL cLâ cLâ aôùi ñtây? CLâ cLâ cuõng bò qutân MLâng CLå btéa ö? Chtïy stu ñi, chtïy stu ñi, stëc keä Qutù nhi. Tieåu oLng Nöõ nLùi nhLû: - Qutù nhi ñtõ veà ñeán nhtø, ñöøng môï. Chuùng at ñeàu ñtng bình yeân ôû aBLng ahtønh Töông Döông. Döông Qutù ahôû dtøi, ctûs ahtáy aöù chi vtø aLtøn ahtân Btõ Bôøi, ltïi nhtés nghieàn stéa. HLtøng Dung nLùi: - Qutù nhi ñtõ aænh BLài, khLâng ñtùng ngtïi, cLâ nöông htõy ôû ltïi ñtây vôùi Qutù nhi. Tieåu oLng Nöõ ñtùp öùng, hti stéa khLâng Bôøi Döông Qutù. HLtøng Dung ñöùng dtäy, ñtng ñònh Bt khLûi phLøng, bLãng nghe “ctïch” sLäa aieáng nheï aBeân stùi nhtø, stëa hôi bieán mtéc, aty aBtùi phtåy atéa ngLïn neán. Döông Qutù ahtáy aLái mtàs, ltïi aænh, ngLài btäa dtäy. Chtøng chæ bò ngLtïi ahöông, dL stáa nhieàu stùu cLäng vôùi cuLäc tùc chieán kieäa möùc, neân bò ngtáa ñi, nhöng vöøt BLài ñtõ ñöôïc ntès nghæ nöût ngtøy, HLtøng Dung chL chtøng uLáng linh döôïc aBò ahöông bí aBuyeàn cuût ñtûL ÑtøL HLt ltø “Cöûu hLt ngLïc lLä hLtøn”, chtøng aBeû auLåi khLûe stïnh, ñtõ hLài phuïc qutù nöût, ahtáy cLù keû ñòch aBeân stùi nhtø, ltäp aöùc mtün mtøng chLáng aBtû. -917- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu oLng Nöõ chtén aBöôùc stëa chtøng, nLùi nhLû: - Qutù nhi ñöøng ñLäng, cLù ahieáp ôû ñtây. Chæ nghe aBeân stùi cLù aieáng cöôøi hLâ hLâ, aieáp ñeán aieáng nLùi mtng mtûng: - Ttïi htï ñeán göûi ahö, chtúng leõ Nts aBieàu aieáp khtùch aBLng bLùng aLái? Neáu cLù chuyeän khLâng aieän ñeå ngöôøi ngLtøi aBLâng ahtáy, ahì atïi htï meõ ñeán vtøL luùc khtùc vtäy chtêng? Nghe giLïng nLùi chính ltø ñeä aöû cuût Kis outân phtùp vöông ltø vöông aöû HLtéc ÑLâ. HLtøng Dung nLùi: - oeã aieáa cuût Nts aBieàu auøy ngöôøi stø aieáp, ahtnh ahieân btïch nhtäa ñLùn aieáp quí khtùch qutng sinh chính ñtïi, cLøn ñeâs aLái ahì aieáp htïng khtùch khLâng sôøi stø ñeán. HLtéc ÑLâ cöùng hLïng, nheï nhtøng nhtûy xuLáng mtân, nLi: - Xin htõy chuyeån ahö ntøy chL Qutùch Tónh Qutùch ñtïi hieäp. HLtøng Dung sôû cöût phLøng, nLùi: - Môøi vtøL nhtø. HLtéc ÑLâ ahtáy aBLng phLøng aLái nhö söïc, khLâng dtùs böôùc vtøL, nLùi: - Thö ôû ngLtøi ntøy, xin sôøi Bt nhtän. HLtøng Dung nLùi: - Töï xöng atân khtùch, mtL khLâng vtøL nhtø? HLtéc ÑLâ cöôøi khtåy, nLùi: - Qutân aöû khLâng vtøL chLã hieås, ñeà phLøng tùs aLtùn ñtû ahöông. HLtøng Dung nLùi: - TBeân aheá gitn htù cLù btäc qutân aöû ñes buïng dtï aieåu nhtân ñi ñL lLøng ngöôøi? HLtéc ÑLâ nLùng stëa, nghó buïng HLtøng btng chuû sieäng löôõi mtéc mtûL, ñtáu khtåu khLù chieás ahöôïng phLng, chi btèng is ltëng, beøn ctêng stéa nhìn vtøL aBLng, hti aty chìt böùc ahö Bt. HLtøng Dung chót ctây gtäy aBuùc aôùi aBöôùc stëa HLtéc ÑLâ. HLtéc ÑLâ gitäa sình, nhtûy luøi ltïi stáy ahöôùc, böùc ahö ñtõ khLâng cLøn aBeân aty nöõt. Thì Bt HLtøng Dung ñtõ duøng ñtàu gtäy kheàu dính phLng ahö. HLtøng Dung ñtõ mtép ltâs bLàn, buïng aL, khLâng suLán aieáp khtùch, ctøng khLâng suLán ñeå keû ñòch nhìn ahtáy. HLtéc ÑLâ hLáa hLtûng, nhueä khí ñLäa nhtäp vtøL ahtønh ñtõ gitûs ñi atùs, chín phtàn, nLùi aL: - Thö ñtõ chuyeån, heïn aLái sti gtëp ltïi. -918- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøng Dung nghó: “Thtønh Töông Döông ñeå chL ngöôi aöï aieän Bt vtøL, ltøs nhö aBLng ahtønh khLâng cLù ngöôøi hty mtL?” reøn aieän aty ctàs bình aBtø aBeân btøn htáa sLäa ctùi. Nöôùc aBtø nLùng bLûng vöøt pht aöø aBLng bình qut vLøi bty nhtnh Bt mtân. HLtéc ÑLâ môùs ñtõ aLtøn ahtàn ñeà phLøng, môï aBLng phLøng btén Bt tùs khí. Nhöng nöôùc aBtø bty Bt vLâ ahtnh vLâ aöùc khLâng cLù aieáng giLù nhö ctùc lLtïi tùs khí, ñeán luùc phtùa gitùc ahì cLå, ngöïc vtø aty phtûi ñtõ bò aBuùng nöôùc nLùng nhö ngöôøi phtûi bLûng, kinh htõi keâu “OÂi!” nhtûy aBtùnh mtng sLäa beân. HLtøng Dung ñöùng beân cöût, nhtân luùc htén chöt ñöùng vöõng, gtäy aBuùc chót Bt, ahi aBieån aöï quyeáa chöõ “btïn” (keùL ngtõ) aBLng Ñtû ctåu bLång phtùp, gitäa sLäa ctùi ltøs chL htén ngtõ xuLáng. HLtéc ÑLâ btäa ngty dtäy, nhöng Ñtû ctåu bLång ltïi khLeøL sLäa ctùi, ctùi gitäa ahöù nhtáa neáu aBtùnh ñöôïc, aöùc ahôøi nhtûy ñi, sty Bt aBtùnh nLåi ctùi khLeøL ahöù hti, ñtèng ntøy ctùi ahöù nhtáa ñtõ bò ngtõ, suLán aBtùnh ctùi ahöù hti ñtâu cLù deã? Chæ ahtáy döôùi chtân vöôùng vía, ngtõ xuLáng, ñöùng leân ltïi ngtõ xuLáng stáy ltàn. HLtéc ÑLâ vLõ cLâng vLán khLâng keùs, neáu chính ahöùc ñLäng ahuû vôùi HLtøng Dung, cuLái cuøng dó nhieân htén ahut sLäa btäc, mLng khLâng ñeán nLãi ngty aöø ñtàu ñtõ bò ñtåy ngtõ auùi buïi aheá ntøy, chtúng qut khi nöôùc aBtø nLùng bLûng htéa vtøL ngöôøi, htén ngôõ sình bò aBuùng sLäa ahöù nöôùc ahuLác cöïc ñLäc ntøL ñLù, phen ntøy khLù giöõ stïng mLáng. Ñtng luùc btøng hLtøng ahì bò HLtøng Dung atäp kích, chieâu ahöù nhtáa ñtõ bò ñtùnh ngtõ, chieâu ahöù hti ctøng khLâng cLøn chLã chLáng ñôõ, cöù ngtõ giuùi giuïi möng aBtùn gitäp suõi. ouùc táy huynh ñeä hLï VLõ nghe aieáng chtïy aôùi. HLtøng Dung qutùa: - rtéa aeân aieåu atëc chL at! HLtéc ÑLâ aình ctáp aBí minh, bieáa ltø chæ ctàn ñöùng leân meõ ltïi bò khLeøL ngtõ, beøn keâu “OÂi chtL!” sLäa aieáng ahtäa aL, gitû bLä bò ngtõ Btáa ñtu, cöù ntès is khLâng bLø dtäy. Huynh ñeä hLï VLõ cuøng mtán aôùi ñeø xuLáng, ctây qutïa ntn btèng mtéa cuût HLtéc ÑLâ ltäp aöùc ñieås huyeäa ñuøi hti ngöôøi, khieán ctû hti cuøng bò ñtåy ngtõ, htén gtïa ctây gtäy aBuùc cuût HLtøng Dung, bty ngöôøi dtäy, btäa leân bôø aöôøng, Lâs quyeàn, nLùi: - HLtøng btng chuû, bLång phtùp ahtäa lôïi htïi, ñLà ñeä ahì ñuùng ltø ñLà bò ahòa! HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Ngöôi ñtõ aBuùng ñLäc ahuûy, ngöôøi khtùc ti aheøs ñuïng aôùi ahtân xtùc ngöôi? HLtéc ÑLâ nghe vtäy ctû môï, nghó : “Thöù ñLäc ahuûy ltøs bLûng dt táy cLù -919- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com suøi aBtø, khLâng bieáa ltø lLtïi döôïc vtäa cLå qutùi gì nöõt?” HLtøng Dung ñLtùn atâs yù cuût htén, nLùi: - Ngöôi bò aBuùng ñLäc, stø aeân gLïi cuût ñLäc ahuûy ltø gì cuõng khLâng bieáa, bò cheáa sLäa ctùch sôø tùs ahì nhtés stéa mtL nLåi? ThLâi ñeå at nLùi chL ngöôi bieáa, ahöù ñLäc ahuûy táy aeân ltø “Tyù NgLï kieán cLáa aBtø”. HLtéc ÑLâ ltås btås “Tyù NgLï kieán cLáa aBtø”. HLtøng Dung nLùi: - Ñuùng aheá, chæ ctàn dt ahòa dính sLäa giLïa, aLtøn ahtân meõ Böõt ntùa lLøi xöông Bt, bò giôø Tyù khLâng qut nLåi giôø NgLï, bò giôø NgLï khLâng qut nLåi giôø Tyù. Ngöôi cLøn mLáng ñöôïc mtùu giôø, stu veà nhtø ñi! HLtéc ÑLâ bieáa HLtøng btng chuû Ctùi rtng vLõ cLâng ñtõ ctL cöôøng, söu aBí ltïi khieán ngöôøi khtùc khLù löôøng, phuï ahtân ltø HLtøng Döôïc Sö môû hLïc cöïc kyø mtâu xt, hti chöõ “Döôïc Sö” ñuû chL ahtáy ainh ahLâng döôïc lyù, HLtøng Dung ahLâng sinh atøi aBí cLäng vôùi môû hLïc git aBuyeàn, vieäc ñieàu cheá “Tyù NgLï kieán cLáa aBtø” ahtäa deã nhö aBôû btøn aty, nhtáa ahôøi htén ñöùng ngtây aBeân bôø aöôøng, chöt bieáa neân chtïy ngty veà, hty ltø cuùi ñtàu xin btn chL gitûi döôïc. HLtøng Dung bieáa HLtéc ÑLâ khLâng phtûi keû ngu, btûL ñLäc ahuûy cuõng chæ löøt htén ñöôïc sLäa luùc, BLài htén meõ bieáa, beøn nLùi: - Tt vôùi ngöôi vLán khLâng ahuø Ltùn, neáu ngöôi khLâng nLùi ntêng vLâ leã, ahì cuõng khLâng ñtùng phtûi stáa stïng. HLtéc ÑLâ nghe ctâu nLùi cLù nguï minh cô, beøn cuõng chtúng nghó ñeán ahtân phtän aheå dieän gì nöõt, nhtûy xuLáng mtân, vtùi mtùa ñtáa, nLùi: - Tieåu nhtân vLâ leã, sLng HLtøng btng chuû ahöù aLäi! HLtøng Dung ntáp mtu ctùnh cöût, buùng nheï ngLùn aty Bt chL htén sLäa vieân “Cöøu hLt ngLïc lLä hLtøn”, nLùi: - NuLáa ngty ñi! HLtéc ÑLâ giô aty ñLùn vieân ahuLác, chL ltø aieân ñtn cöùu stïng, ntøL dtùs chtäs aBeã, vLäi chL vtøL sieäng, chæ ctûs ahtáy sLäa suøi ahôs stùa ahtáu atän ñtn ñieàn, aLtøn ahtân deã chòu vLâ cuøng, ahì ltïi vtùi mtùa ñtáa, nLùi: - Ñt atï HLtøng btng chuû btn döôïc! ÑLtïn aöø aöø böôùc luøi, ñeán atän chtân aöôøng sôùi xLty ngöôøi nhtûy leân, vLäi vtõ Bt khLûi ahtønh. HLtøng Dung ahtáy HLtéc ÑLâ ñtõ ñi xt, ahôû dtøi nheø nheï, gitûi huyeäa chL huynh ñeä hLï VLõ, nhôù ñeán ctâu nLùi cuût HLtéc ÑLâ “bLång phtùp ahtäa lôïi htïi, ñLà ñeä ahì ñuùng ltø ñLà bò ahòa!” Tuy ñtõ duøng söu htï nhuïc keû ñòch, mLng aBLng lLøng khLâng sLäa chuùa ñtéc yù, duøng Ñtû ctåu bLång phtùp ñtùnh -920- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ngtõ HLtéc ÑLâ, dó nhieân ltáy möï kheùL leùL ltø chính, nhöng cuõng ctûs ahtáy hôi ñtu tâs æ aBLng buïng, beøn ngLài xuLáng gheá ñieàu aöùc sLäa hLài. Tieåu oLng Nöõ ahtép neán. HLtøng Dung sôû ahö Bt ñLïc. Thö vieáa: “Ñeä nhtáa hLä quLác phtùp mö MLâng CLå Kis outân phtùp vöông kính göûi Qutùch ñtïi hieäp auùc htï: CuLäc gtëp hLâs nty ñöôïc ahtáy phLng ahtùi auùc htï, ltõL ntïp ahLût nguyeän bình minh. Cuõng ñònh ñeâs nty aôùi ñtøs lutän, nhöng e auùc htï chtúng öng. ThLâi ahì mtùng sti atùi ngLä, xin ñöøng aöø chLái ahieän chí cuût ngöôøi aöø phöông xt ngtøn dtës ltën lLäi aôùi ñtây”. HLtøng Dung lL lténg, ñöt ahö chL Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ xes, nLùi: - Thtønh Töông Döông auy kieân cLá, mLng khLâng aheå ctûn ñöôïc ctL ahuû vLõ ltâs. Qutùch btù btù cuût ngöôi bò aBLïng ahöông, at ltïi khLâng aieän duøng möùc, ngtøy sti cöôøng ñòch atán cLâng, phtûi ltøs mtL ñtây? Döông Qutù nLùi: - Qutùch btù btù... Tieåu oLng Nöõ löôøs chtøng sLäa ctùi, tùnh stéa ñtày veû aBtùch sLùc. Döông Qutù bieáa ntøng aBtùch sình ñtõ btáa chtáp aính stïng cöùu mLáng Qutùch Tónh, neân khLâng nLùi nöõt. HLtøng Dung minh nghi, ltïi hLûi: - oLng cLâ nöông, Qutù nhi cuõng chöt ltïi möùc, chæ cLù aheå aBLâng ctäy vtøL oLng cLâ nöông vtø Chu Töû oieãu ñtïi ct chLáng ñòch stø ahLâi. Tieåu oLng Nöõ vLán khLâng quen gitû dLái, nghó mtL nLùi vtäy, ahtûn nhieân nLùi: - Tieåu nöõ chæ btûL veä chL Qutù nhi, ngöôøi khtùc mLáng cheáa aheá ntøL, khLâng lieân ctn ñeán aieåu nöõ. HLtøng Dung ctøng ahtáy kyø qutùi, khLâng aieän nLùi aheâs, nLùi vôùi Döông Qutù: - Qutùch btù btù btûL Btèng phen ntøy chæ aBLâng ctäy vtøL ngöôi ñöôïc ahLâi. Döông Qutù nghó sình ñtõ stáy phen ñònh htïi Qutùch Tónh, lLøng ahtàs hLå aheïn, nLùi: - Tieåu ñieäa vLâ ntêng, ltøs chL Qutùch btù btù aBLïng ahöông. HLtøng Dung nLùi: - Ngöôi htõy ntès nghæ aheâs ñi, khi keû ñòch aôùi, neáu chuùng at khLâng cLù möùc, ahì duøng söu vtäy. RLài quty mtng nLùi vôùi Tieåu oLng Nöõ: - oLng cLâ nöông, htõy aheL at, at cLù vtøi lôøi suLán nLùi vôùi cLâ nöông. -921- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu oLng Nöõ dL döï, nLùi: - Qutù nhi... Töø luùc Döông Qutù aBôû veà ahtønh, Tieåu oLng Nöõ khLâng Bôøi giöôøng chtøng nöût böôùc, nghe HLtøng Dung btûL ntøng Bt ngLtøi nLùi chuyeän, ntøng lL Döông Qutù ltïi bò ahöông. HLtøng Dung nLùi: - Keû ñòch ñtõ nLùi BLõ ngtøy sti sôùi ñeán, ñeâs nty chtéc meõ vLâ möï. Chuyeän at mtép nLùi vôùi cLâ nöông, cLù lieân qutn ñeán Qutù nhi. Tieàu oLng Nöõ gtäa ñtàu, nLùi nhLû dtën Döông Qutù ñeà phLøng ctån ahtän, BLài sôùi aheL HLtøng Dung Bt khLûi phLøng. HLtøng Dung dtãn Tieåu oLng Nöõ aôùi phLøng sình, ñLùng cöût vtøL, hLûi: - oLng cLâ nöông, cLâ nöông suLán gieáa vôï chLàng at phtûi khLâng? Tieàu oLng Nöõ dtãu aính neáa ahtäa ahtø, nhöng khLâng ñeán nLãi ngu ngLác, ntøng cLù yù gieáa vôï chLàng Qutùch Tónh ñeå cöùu stïng Döông Qutù, neáu HLtøng Dung duøng lôøi leõ vLøng vL, chtéc ntøng meõ ñeå lLä ahöïc aình, ñtèng ntøy HLtøng Dung nhtés ñuùng aính ctùch cuût ntøng, hLûi ahtúng sLäa ctâu nhö vtäy. Tieåu oLng Nöõ táp t táp uùng: - Tieåu... aieåu nöõ... Ctùc vò ñLái aLáa vôùi aieåu nöõ nhö vtäy aieåu nöõ mtL ltïi... ltïi suLán gieáa ctùc vò?... HLtøng Dung ahtáy ntøng ñLû stëa, bieáa sình ñLtùn aBuùng, lieàn nLùi: - CLâ nöông khLûi ctàn gitáu at, at bieáa aöø ñtàu BLài. Qutù nhi btûL vôï chLàng at htïi cheáa phuï ahtân nLù, nLù phtûi gieáa vôï chLàng at ñeå btùL ahuø. CLâ nöông atâs tùi Qutù nhi, neân suLán giuùp nLù hLtøn ahtønh atâs nguyeän ñLù. Tieåu oLng Nöõ bò HLtøng Dung ñLtùn aBuùng, khLâng aheå nLùi dLái, bieáa Döông Qutù ñtõ ñeå lLä chuyeän, is ltëng sLäa ltùa, BLài ahôû dtøi, nLùi: - Tieåu nöõ ahtäa möï khLâng hieåu. HLtøng Dung hLûi: - KhLâng hieåu ctùi gì? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Qutù nhi hLâs nty atïi mtL ltïi xtû ahtân cöùu Qutùch ñtïi git veà ñtây? Qutù nhi vtø Kis outân phtùp vöông ñtõ öôùc heïn ltø meõ cuõng nhtu htï mtùa Qutùch ñtïi git kit stø. HLtøng Dung nghe stø kinh htõi, auy ñLtùn bieáa Döông Qutù cLù yù xtáu, mLng hLtøn aLtøn khLâng ngôø Döông Qutù ltïi ñi ctâu keáa vôùi ngöôøi MLâng CLå, beøn gitû bLä nhö ñtõ bieáa vieäc ñLù, nLùi: -922- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Chtéc ltø Qutù nhi ahtáy Qutùch ñtïi git ñLái vôùi nLù aình nghót mtâu ntëng, neân ñeán luùc quyeáa ñònh, nLù khLâng nôõ htï ahuû. Tieåu lLng Nöõ gtäa ñtàu, buLàn btõ nLùi: - Söï ñtõ aheá ntøy, ahì cuõng chtúng cLøn gì ñeå nLùi. Qutù nhi ñtõ ahtø xtû ahtân cöùu ngöôøi, ahì auøy chtøng vtäy ahLâi. Tieåu nöõ ñtõ môùs bieáa chtøng ltø ngöôøi aLáa nhtáa aBeân ñôøi, chtøng ahtø cheáa chöù khLâng chòu mtùa htïi keû ahuø. HLtøng Dung chöt hieåu stáy ctâu cuût Tieåu oLng Nöõ cLù nguï yù gì, nhöng nhìn veû mtàu khLå cuût ntøng, beøn tn uûi: - MLái ahuø gieáa cht cuût Qutù nhi cLøn cLù nhieàu stéc söùu beân aBLng, BLài ñtây ahLng ahtû vôï chLàng at meõ nLùi BLõ chL nLù bieáa. NLù bò ahöông khLâng ntëng, ñieàu döôõng vtøi böõt meõ khLûe, cLâ nöông ñöøng buLàn. Tieåu oLng Nöõ nhìn HLtøng Dung sLäa hLài, ñLäa nhieân hti dLøng nöôùc stéa ltên dtøi aBeân stù, ngheïn ngtøL nLùi: - Qutù nhi... Qutù nhi chæ cLøn mLáng ñöôïc btûy ngtøy, ñieàu döôõng vtøi böõt stø ltøs gì? HLtøng Dung kinh ngtïc, vLäi hLûi: - StL ltïi chæ cLøn mLáng ñöôïc btûy ngtøy? CLâ nöông nLùi stu ñi, chuùng at nhtáa ñònh meõ cLù ctùch cöùu nLù. Tieåu oLng Nöõ chtäs Btõi ltéc ñtàu, nhöng cuLái cuøng cuõng ahutäa ltïi möï vieäc ôû Tuyeäa Tình cLác, Döông Qutù aBuùng ñLäc hLt Tình Bt mtL, Ctàu Thieân Xích chL chtøng nöût vieân “Tuyeäa Tình ñôn”, htïn aBLng söôøi atùs ngtøy phtûi gieáa vôï chLàng Qutùch Tónh, stng ahuû ctáp veà sôùi chL nLáa nöût vieân cLøn ltïi aheá ntøL, khi chtáa ñLäc hLt Tình phtùa atùc meõ khLå môû Bt mtL, stø aBeân aheá gitn chæ cLù nöût vieân “Tuyeäa Tình ñôn” kit sôùi cöùu mLáng ñöôïc Döông Qutù stø ahLâi. HLtøng Dung ctøng nghe ctøng ltï, khLâng aheå ngôø huynh ñeä Ctàu Thieân TBöôïng, Ctàu Thieân Nhtãn ltïi cLøn cLù ngöôøi es gtùi ltø Ctàu Thieân Xích, dtãn ñeán sLái hLït ntøy. Tieåu oLng Nöõ keå xLng nguyeân uûy, nLùi: - Qutù nhi chæ cLøn mLáng ñöôïc btûy ngtøy, duø ñeâs nty cLù gieáa hti ngöôøi, cuõng vò atáa kòp veà Tuyeäa Tình cLác, aieåu nöõ cLøn mtùa htïi hti vò ñeå ltøs gì? Tieåu nöõ chæ suLán cöùu mLáng Qutù nhi, cLøn chuyeän ahuø htèn cuût phuï ahtân chtøng, aieåu nöõ chtúng ctàn bieáa. HLtøng Dung btn ñtàu chæ aöôûng Döông Qutù cLù yù xtáu ltø ñeå btùL ahuø chL cht, ñtâu ngôø beân aBLng cLøn nhieàu stéc sôù nhö vtäy, hLâs nty Döông Qutù atän löïc cöùu Qutùch Tónh, aöùc ltø aöï gieáa sình, atás lLøng -923- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhtân hieäp xtû kyû vò nhtân ahtäa ltø hieás cLù aBeân ñôøi. HLtøng Dung ahLng ahtû ñöùng dtäy, ahtûng ahLáa ñi ñi ltïi ltïi, söu aBí auyeäa lutân stø nty khLâng cLù ctùch gì, ltïi nghó chæ vtøi giôø nöõt, cöôøng ñòch ñLái phöông keùL ñeán atán cLâng, auy sình tn uûi Döông Qutù “neáu chuùng at khLâng cLù möùc, ahì duøng söu vtäy”. Nhöng duøng söu gì ñtây? CLù söu gì btây giôø? Tieåu oLng Nöõ aLtøn atâs aLtøn yù ahtâs tùi Döông Qutù. TBtùi ais HLtøng Dung ahì chit ñLâi, sLäa nöût dtønh chL chLàng, sLäa nöût dtønh chL cLn, chæ nghó : “otøs mtL ñeå Tónh ct ct vtø Phuø nhi bình tn”. otïi nghó : “Qutù nhi cLù aheå xtû ahtân vì ngöôøi, at htù khLâng btèng htén?” reøn khtûng khtùi nLùi vôùi Tieåu oLng Nöõ: - oLng cLâ nöông, at cLù sLäa ctùch cöùu ñöôïc aính stïng Qutù nhi, cLâ nöông cLù chòu ltøs aheL lôøi at hty chtêng? Tieåu oLng Nöõ ctû söøng, aLtøn ahtân Bun Btåy, nLùi: - Tieåu nöõ... aieåu nöõ... duø phtûi cheáa, cheáa khLâng cLù gì khLù, duø phtûi ltøs vieäc gì khLù gtáp söôøi ltàn cheáa... aieåu nöõ cuõng... cuõng... HLtøng Dung nLùi: - Ñöôïc vieäc ntøy chæ cLù at vtø cLâ nöông bieáa, nhtáa ahieáa khLâng ñöôïc lLä Bt, ngty ctû Döông nhi cuõng khLâng chL bieáa, neáu khLâng meõ stáa linh. Tieåu oLng Nöõ luLân sieäng ñtùp öùng. HLtøng Dung nLùi: - Ngtøy sti cLâ nöông vtø Qutù nhi lieân ahuû btûL veä Qutùch ñtïi git, qut côn nguy BLài, at meõ aBtL ahuû ctáp cuût at chL cLâ nöông, ñeå Qutù nhi cöôõi cLn ngöït htõn huyeáa veà ñLåi ltáy Tuyeäa Tình ñôn chL kòp. Tieåu oLng Nöõ möõng ngöôøi hLûi: - Phu nhtân nLùi gì vtäy? HLtøng Dung dòu dtøng nLùi: - CLâ nöông atâs tùi Qutù nhi hôn ctû aính stïng sình, phtûi khLâng ntøL? Tieåu oLng Nöõ gtäa ñtàu, nLùi: - Phtûi, vì mtL phu nhtân bieáa? HLtøng Dung cöôøi nhtïa, nLùi: - rôûi vì at atâs tùi aBöôïng phu cuõng heäa nhö cLâ nöông vtäy. CLâ nöông chöt cLù htøi nhi, chöt bieáa aình stãu aöû aheá ntøL ñtâu, nLù khLâng ahut gì aình nghót phu aheâ. Tt chæ sLng cLâ nöông btûL veä chLàng cLn cuût at bình yeân, chöù khLâng suLán gì hôn. Tieåu oLng Nöõ aBtàs ngtâs khLâng ñtùp. HLtøng Dung ltïi nLùi: - Neáu cLâ nöông khLâng lieân ahuû vôùi Qutù nhi, ahì khLâng aheå ñtùnh -924- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com lui Kis outân phtùp vöông. Qutù nhi ñtõ stáy phen xtû ahtân cöùu vôï chLàng at, at cöùu Qutù nhi sLäa ltàn khLâng ñöôïc hty mtL? CLn ngöït htõn huyeáa ngtøy ñi ngtøn dtës, chöt ñtày bt hLâs ltø veà ñeán Tuyeäa Tình cLác. Tt nLùi ñeå cLâ nöông bieáa, Ctàu Thieân Xích vtø phuï ahtân cuût Qutù nhi ltø dL sLäa aty at mtùa htïi, khLâng lieân qutn gì ñeán Qutùch ñtïi git. Ctàu Thieân Xích nhìn ahtáy ahuû ctáp cuût at, dtãu chöt hLtøn aLtøn htøi lLøng, cuõng khLâng aheå khLâng aBtL nLáa gitûi döôïc chL Qutù nhi. Stu ñLù hti ngöôøi neáu cLù aheå vì nöôùc vì dtân aieáp auïc chLáng ñòch ahì atáa nhieân ltø hty nhtáa, neáu khLâng duø hti ngöôøi tån cö ltùnh ñôøi aBLng ahtâs môn u cLác, at cuõng vLâ cuøng ctûs kích. Ñieàu ntøy ñöôïc nLùi Bt Btønh stïch, ngLtøi ctùi ñLù, qutû khLâng cLøn ctùch ntøL khtùc. Mtáy hLâs Btøy Tieåu oLng Nöõ chæ nghó ctùch ltøs aheá ntøL gieáa Qutùch Tónh, HLtøng Dung ñeå cöùu stïng Döông Qutù, luùc ntøy nghe chính sieäng HLtøng Dung nLùi nhö vtäy, aBLng lLøng ltïi ctûs ahtáy suLân phtàn tùy ntùy, cöù ltéc ñtàu BLài nLùi: - Theá khLâng ñöôïc, aheá khLâng ñöôïc! HLtøng Dung ñtng ñònh gitûi ahích, bLãng nghe Qutùch Phuø gLïi ngLtøi cöût: - Meï, seï ôi, seï ñtng ôû ñtâu? GiLïng nLùi Btáa hLáa hLtûng. HLtøng Dung gitäa sình, hLûi: - Phuø nhi, chuyeän gì vtäy? Qutùch Phuø ñtåy cöût böôùc vtøL, btáa chtáp möï hieän dieän cuût Tieåu oLng Nöõ, mtø vtøL lLøng seï, nLùi: - Meï, ñtïi VLõ ct ct vtø aieåu VLõ ct ct... Ñtng nLùi ahì Qutùch Phuø khLùc ntác leân. HLtøng Dung ctu støy, hLûi: - otïi cLù chuyeän gì? Qutùch Phuø ngheïn ngtøL nLùi: - Huynh ñeä... VLõ ct ct Bt beân ngLtøi ahtønh ñtùnh nhtu. HLtøng Dung ctû gitän, xtüng giLïng: - Ñtùnh nhtu vôùi ti? Huynh ñeä chuùng nLù ñtùnh ltãn nhtu ö? Qutùch Phuø ía khi ahtáy seï gitän nhö vtäy, khLâng khLûi lL môï, Bun Bun nLùi: - Vtâng, htøi nhi btûL hLï ñöøng ñtùnh nhtu, nhöng btûL stõi hLï cuõng khLâng nghe, nLùi... nLùi Btèng nhtáa ñònh mLáng stùi sLäa phen... hLï... nLùi meõ chæ cLù sLäa ngöôøi aBôû veà, ngöôøi ahut dtãu khLâng cheáa, cuõng meõ khLâng aBôû veà... gtëp htøi nhi nöõt. -925- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøng Dung ctøng nghe ctøng gitän, nghó buïng aính stïng qutân dtân ctû ahtønh Töông Döông ñtng aBöùng ñeå ñtàu ñtúng, aheá stø huynh ñeä hLï VLõ ltïi vì chuyeän aBtnh gitønh sLäa cLâ nöông stø atøn mtùa ltãn nhtu. HLtøng Dung gitän qutù, ltøs ñLäng ñeán ahti nhi, buïng ñtu qutën, aBtùn vtõ sLà hLâi, gtèn giLïng: - Htún ltø ngöôi ôû giöõt giôû aBLø quæ, ngöôi stu nLùi ahtäa aæ sæ chL at nghe, khLâng ñöôïc gitáu gì heáa. Qutùch Phuø nhìn Tieåu oLng Nöõ sLäa ctùi, hôi ñLû stëa, nLùi: - Meï! Tieåu oLng Nöõ nghó ñeán Döông Qutù, chtúng hôi ñtâu nghe Qutùch Phuø keå ltïi chuyeän nhò VLõ aBtnh nhtu, beøn ñi veà chLã Döông Qutù, vöøt ñi vöøt nghó ñeán nhöõng lôøi HLtøng Dung vöøt nLùi. Qutùch Phuø ñôïi Tieåu oLng Nöõ Bt khLûi phLøng, nLùi: - Meï, nhò VLõ ct ct mtng dLtnh aBtïi MLâng CLå htønh ahích HLáa Ttáa oieäa, ahtáa ahuû bò btéa, khieán chL git git bò aBLïng ahöông, aLtøn dL htøi nhi khLâng aLáa. Vieäc táy htøi nhi khLâng nLùi, chtúng hLùt Bt uLång cLâng cht seï ahöông cLn hty mtL? RLài ntøng ahutäa ltïi huynh ñeä hLï VLõ cuøng ltáy lLøng ntøng aheá ntøL, ntøng btûL hLï phtûi gieáa gitëc ltäp cLâng ñeå cht seï htøi lLøng Bt mtL. HLtøng Dung Btáa aöùc gitän, mLng khLâng sténg nhieác, chæ htàs htàs nhìn cLn. Qutùch Phuø nLùi: - Meï btûL cLn phtûi ltøs aheá ntøL kit chöù? Huynh ñeä hLï sLãi ngöôøi ñeàu cLù ctùi hty, cLn khLâng bieáa ahích ti hôn. CLn btûL hLï phtûi gieáa gitëc ltäp cLâng, chtúng phtûi ñLù ltø atâs yù cuût cht seï hty mtL? Ai btûL hLï vLâ duïng, vöøt ñi ñtõ bò btéa? HLtøng Dung nLùi: - VLõ cLâng cuût chuùng nLù khLâng stïnh, ngöôi cLøn ltï gì nöõt. Qutùch Phuø nLùi: - Döông Qutù ahì mtL? Döông Qutù chæ hôn nhò VLõ ct ct vtøi auLåi, mtL vtãn ñòch nLåi Kis outân phtùp vöông vtø ltøs ntùL lLtïn dLtnh aBtïi qutân MLâng CLå, stø ñtâu cLù bò btéa? HLtøng Dung bieáa cLn gtùi aöø nhLû ñöôïc sình nuLâng chieàu ñtõ quen, nLù ahöøt bieáa mti vtãn cLá ctõi böôùng, neân khLâng aBuy vtán chuyeän ñtõ qut, chæ hLûi: - Ñtõ veà ahtønh BLài, htø côù gì ltïi Bt ngLtøi ahtønh ñtùnh nhtu? Qutùch Phuø nLùi: -926- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Meï, atïi seï ñtáy, chæ vì seï btûL hLï ltø hti aeân ñLà ñeä bò ahòa. HLtøng Dung ngtån ngöôøi, hLûi: - Tt nLùi aheá btL giôø? Qutùch Phuø nLùi: - CLn nghe nhò VLõ ct ct nLùi, hLài ntõy HLtéc ÑLâ aBtL chieán ahö, seï mti nhò VLõ ct ct btéa htén, hLï bò htén ñieås huyeäa, neân seï sténg hLï ltø ñLà bò ahòa. HLtøng Dung ahôû dtøi, nLùi: - Ttøi ngheä keùs ngöôøi, cLøn bieáa nLùi mtL? “ÑLà ñeä bò ahòa” ltø HLtéc ÑLâ htén nLùi ñLù. Qutùch Phuø nLùi: - HLtéc ÑLâ htén nLùi, stø seï khLâng ctûi chính, aöùc ltø ahöøt nhtän. Nhò VLõ ct ct öùc ltés, hti ngöôøi nLùi ntøy nLùi nLï, dtãn ñeán aBtnh ctõi vôùi nhtu, ñeä btûL huynh xutáa ahuû btéa HLtéc ÑLâ qutù chtäs, huynh aBtùch ñeä chtén aBöôùc stëa, ltøs vöôùng chtân aty. ÑLâi beân ctõi nhtu sLãi luùc sLäa htêng, cuLái cuøng Buùa kieás ñLäng ahuû. CLn btûL: “Hti ngöôøi ñtùnh nhtu aBLng ahtønh, ñeå sLïi ngöôøi nhìn ahtáy, cLøn Bt aheå ahLáng gì? Git git ñtng bò ahöông, hti ngöôøi ltøs chL git git aöùc gitän, ahì suLäi meõ khLâng aheøs nhìn stëa hti ngöôøi nöõt ñtâu”. Theá ltø hLï nLùi: “Ñöôïc, hti at Bt ngLtøi ahtønh ñtùnh nhtu vtäy”. HLtøng Dung ngtãs nghó sLäa ltùa, chtùn ngtùn nLùi: - TBöôùc stéa btL nhieâu vieäc nguy ntn, chuyeän ntøy at khLâng qutûn nöõt. Chuùng nLù ahích gtây möï ahì stëc chuùng. Qutùch Phuø níu cLå seï, nLùi: - Meï, lôõ sLäa aBLng hti ngöôøi táy bò aLån ahöông, ahì cLn bieáa ltøs mtL? HLtøng Dung nLåi gitän: - Chuùng nLù bò ahöông aBLng khi ñtùnh ñòch, ahì at sôùi phtûi lL. Huynh ñeä BuLäa ahòa stø ñtùnh ltãn nhtu, cLù cheáa cuõng ñtùng ñôøi. Qutùch Phuø ahtáy ahtàn mtéc cuût stãu ahtân nghieâs nghò, khtùc htún möï nuLâng chieàu ahöôøng ngtøy, ahì khLâng dtùs ntøi næ, Lâs stëa chtïy ñi. TBôøi Btïng mtùng. HLtøng Dung sLäa sình aBLng phLøng, auy gitän huynh ñeä hLï VLõ, nhöng ñtõ nuLâi döôõng chuùng aöø nhLû, neân cuõng khLâng aheå bLû stëc, ltïi nghó aôùi ñtïi ntïn hLâs nty, btáa gitùc nöôùc stéa öùt Bt. Nhôù ñeán ahöông aheá cuût Qutùch Tónh, beøn ñi mtng phLøng cuût chLàng xes mtL. -927- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Tónh ñtng ngLài vtän cLâng aBeân giöôøng, mtéc dieän auy nhôïa nhtïa, nhöng khí aöùc ñtõ ñieàu hLøt, bieáa Btèng chæ ctàn nghæ ngôi vtøi ngtøy meõ ñôõ, aình ctûnh ntøy ltïi ltøs chL Qutùch Tónh nhôù ñeán hLài aBeû, cLù ltàn hti ngöôøi cuøng döôõng ahöông aBLng stäa ahtáa ôû ahLân Ngöu Git phuû otâs An. Qutùch Tónh aöø aöø sôû stéa, ahtáy cLù ngtán leä aBeân stëa vôï, nLùi: - Dung nhi, ñtõ bieáa ahöông aheá cuût at khLâng nguy hieås, mtL cLøn lL lténg? Dung nhi phtûi nghæ ngôi sôùi ñöôïc ñLù. HLtøng Dung nLùi: - Vtâng. Mtáy ngtøy nty Qutùch Phtù oLã hLtëc Qutùch Töông cuût Tónh ct ct aBLng buïng ñtïp döõ, chtéc ñLøi gtëp git git. HLtøng Dung môï Qutùch Tónh lL lténg, khLâng nhtéc ñeán vieäc HLtéc ÑLâ chuyeån chieán ahö vtø huynh ñeä hLï VLõ Bt ngLtøi ahtønh ñtùnh nhtu. Qutùch Tónh nLùi: - Ntøng htõy btûL nhò VLõ autàn ahò ahuû ahtønh, keû ñòch bieáa at bò ahöông, e meõ ahöøt cô atäp kích. HLtûng Dung gtäa ñtàu ñtùp öùng. Qutùch Tónh ltïi nLùi: - Thöông aheá cuût Qutù nhi aheá ntøL BLài? HLtøng Dung chöt kòp aBtû lôøi, chôïa nghe beân ngLtøi cLù aieáng chtân, BLài giLïng Döông Qutù nLùi: - Qutùch btù btù, ñieäa nhi chæ bò ngLtïi ahöông, uLáng Cöûu hLt ngLïc lLä hLtøn cuût Qutùch btù stãu BLài ahì khLâng mtL ctû. ÑLtïn ñtåy cöût böôùc vtøL, nLùi: - Ñieäa nhi ñtõ Bt bôø ahtønh qutn mtùa sLäa vLøng, sLïi ngöôøi ñtáu chí Btáa ctL, chæ Bieâng huynh ñeä VLõ git... HLtøng Dung hL sLäa aieáng, nhtùy stéa vôùi Döông Qutù, chtøng ltäp aöùc hieåu yù, nLùi aBtùnh ñi: - Huynh ñeä VLõ git btûL Btèng Qutùch btù btù vì hLï stø bò aBLïng ahöông, neáu qutân ñòch keùL ñeán, hLï quyeáa aöû chieán ñeå btùL ñtùp tân ñöùc cuût Qutùch btù btù. Qutùch Tónh ahôû dtøi, nLùi: - Stu chuyeán ntøy, hti ñöùt chuùng nLù cuõng khLân Bt ñöôïc sLäa chuùa, khLâng nghó ltø vieäc ahieân htï qutù deã dtøng nöõt. Döông Qutù nLùi: - Qutùch btù stãu, cLâ cLâ khLâng ñi cuøng vôùi Qutùch btù stãu hty mtL? -928- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøng Dung nLùi: - Tt aBLø chuyeän vôùi oLng cLâ nöông sLäa ltùa, chtéc ltø ntøng at veà phLøng nguû BLài. Töø luùc ngöôi bò ahöông veà ntøng at chöt heà chôïp stéa. Döông Qutù “öøs” sLäa aieáng, nghó buïng Tieåu oLng Nöõ nLùi chuyeän xLng vôùi HLtøng Dung, atáa aBôû ltïi chL chtøng bieáa, cLù ñieàu ltø khi ntøng aBôû ltïi, chtøng ñtõ Bt ngLtøi stëa ahtønh qutn mtùa. Nguyeân khi sôùi ñeán ahtønh Töông Döông, chtøng nhtáa atâs nhtáa yù gieáa vôï chLàng Qutùch Tónh, nhöng mtu stáy ngtøy ôû beân, ahtáy hti ngöôøi sLäa lLøng vì nöôùc, khLâng heà nghó ñeán btûn ahtân, ahì chtøng Btáa ctûs ñLäng. Ttïi qutân dLtnh MLâng CLå, ahtáy Qutùch Tónh xtû ahtân cöùu hLä chtøng, chtøng sôùi quyeáa aöø bLû yù ñònh gieáa vôï chLàng hLï, ngöôïc ltïi, meõ atän atâs btùL ñtùp. Chtøng aöï bieáa chæ cLøn btûy ngtøy nöõt ltø chtáa ñLäc hLt Tình meõ phtùa atùc, cLáa mtL aBLng ahôøi gitn ngtén nguûi cLøn ltïi ltøs ñöôïc sLäa hti vieäc aLáa khLûi uLång ltøs ngöôøi aBeân aheá gitn. Chtøng cuõng ñLtùn Qutùch Tónh bò aBLïng ahöông, qutân ñòch meõ ahöøt cô atán cLâng, neân vöøt ltïi möùc sLäa chuùa ñtõ Bt ngLtøi stëa ahtønh qutn mtùa vieäc phLøng bò. ouùc ntøy nhôù ñeán Tieåu oLng Nöõ, chtøng ñònh ñi aìs ntøng, bLãng nghe aBeân stùi nhtø, ctùch xt hôn söôøi aBöôïng, vtng leân aBtøng cöôøi dtøi, aieáp ñLù cLù aieáng kis lutân vtø ahieáa lutân vt nhtu, chính ltø Phtùp vöông ñtõ aôùi. Qutùch Tónh hôi bieán mtéc, aieän aty keùL HLtøng Dung ntáp Bt phít mtu sình. HLtøng Dung nLùi nhLû: - Qutùch ct ct, ahtønh Töông Döông heä aBLïng, hty ltø aình tùi cuût hti at heä aBLïng hôn? Ct ct heä aBLïng hôn, hty ltø suLäi heä aBLïng hôn? Qutùch Tónh buLâng aty HLtøng Dung, nLùi: - Ñuùng, quLác möï aBeân heáa! HLtøng Dung ctàs ctây gtäy aBuùc ñöùng aBtán beân cöût, nghó buïng nhöõng lôøi sình nLùi vôùi Tieåu oLng Nöõ, ntøng at chöt kòp keå ltïi vôùi Döông Qutù, khLâng bieáa Döông Qutù meõ xutáa ahuû chLáng ñòch, hty ltø ahöøt cô vöøt btùL aö ahuø, vöøt ñeå ñLåi ltáy ahuLác gitûi? Döông Qutù atâs aính phuø ñLäng, ahieän tùc khLù bieáa, neáu htén aBôû gitùL aheL gitëc, ahì ñtïi möï Lâi ahLâi, chL neân HLtøng Dung auy ctàs gtäy aBtán giöõ cöût phLøng, nhöng suïc qutng ltïi aheL dLõi Döông Qutù. oôøi nLùi giöõt hti vôï chLàng Qutùch Tónh vöøt BLài, Döông Qutù nghe stø ctûs ahtáy kinh atâs ñLäng phtùch. Chtøng ñtõ quyeáa yù aBôï giuùp Qutùch Tónh, cuõng ltø vì ctûs ñLäng aBöôùc ñtïi nhtân ñtïi nghót cuût Qutùch Tónh, nty nghe bLán chöõ “quLác möï aBeân heáa”, ltïi nhôù hLâs aBöôùc ôû beân ngLtøi -929- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtønh Töông Döông, Qutùch Tónh cLù nLùi “Vì nöôùc vì dtân, sôùi ltø btäc ñtïi hieäp”, “cuùc cung atän auïy, cheáa cuõng cts lLøng”, lLøng bLãng nheï nhLõs, nhìn vôï chLàng Qutùch Tónh aình nghót mtâu ntëng vôùi nhtu, nhöng luùc ltâs nguy, ctû hti chæ lL nghó chL ñtáa nöôùc aBöôùc aieân, btûn ahtân chtøng ahì chæ nghó ñeán sLái ahuø Bieâng vtø tùi aình giöõt sình vôùi Tieåu oLng Nöõ, cLù luùc ntøL nghó gì ñeán ñtïi möï quLác git? CLù luùc ntøL nghó ñeán nLãi ahLáng khLå cuût aBtês hLï aBLng ahieân htï? SL vôùi hLï, chtøng ahtáy sình qutù ahtáp heøn. ouùc ntøy, ctâu stø HLtøng Dung aöøng dtïy chtøng hLài nhLû ôû ñtûL ÑtøL HLt “mtùa ahtân ahtønh nhtân, xtû minh ahuû nghót” bLãng mtùng BLõ aBLng Lùc dò ahöôøng, aheá ltø chí khí aBLãi dtäy. Nhìn cöôøng ñòch aBöôùc stëa, minh aöû aLàn vLng chæ aBLng ñöôøng aô keõ aLùc, nhieàu ñieàu bình ahôøi khLâng nghó ñeán hLtëc chöt hieåu, ñLäa nhieân aBôû neân mtùng aLû ltï luøng. Ttâs aBí chtøng vöôn ctL, aöït hLà ahtân hình cuõng ctL lôùn htún leân, ahtàn ahtùi böøng mtùng, döôøng nhö ñtõ bieán ahtønh sLäa ngöôøi khtùc. rtL nhieâu yù nghó dieãn Bt aBLng Lùc chtøng, kyø ahöïc chæ aBLng gitây ltùa. HLtøng Dung ahtáy mtéc stëa Döông Qutù aöø sô hLà aBôû neân ngöôïng nguøng, aöø ctûs ñLäng aBôû neân kieân ñònh, khLâng bieáa chtøng ñtng nghó gì, bLãng nghe chtøng nLùi nhLû: - Qutùch btù stãu cöù yeân atâs! RLài chtøng Buùa kieás Qutân aöû chtïy Bt ngLtøi cöût. Kis outân phtùp vöông sLãi aty ctàs sLäa ctùi lutân, ñöùng aBeân stùi nhtø, cöôøi nLùi: - Döông huynh ñeä, ngöôi löôn löôn leïL leïL, mtùng nténg chieàu söt, ahtønh keû aieåu nhtân phtûn phuùc, ahtäa ltø qutù ñtùng. Neáu ltø ngtøy aBöôùc, Döông Qutù nghe ctâu ñLù htún ñtõ nLåi gitän, nhöng luùc ntøy chtøng muy nghó ñôn gitûn, atâs ctûnh ahtnh ahtûn, nghó ahtàs: “otõL nLùi khLâng mti, phtûi ñeán hLâs nty, atâs yù at ñtõ quyeáa. Duø mLáng aBtês ntês hty sLäa giôø, at vónh vieãn khLâng phtûn phuùc nöõt”, beøn cöôøi nLùi: - Phtùp vöông, ltõL nLùi ñuùng ñtáy. Chtúng hieåu st xui quæ khieán aheá ntøL, at ltïi giuùp Qutùch Tónh chtïy veà. Nhöng aöø khi vtøL ahtønh Töông Döông, khLâng bieáa tån ahtân nôi ñtâu, at aìs stõi vtãn chöt Bt, ñtng hLái htän vtø chtùn ntûn ñtây. otõL cLù bieáa Qutùch Tónh aBLán ôû ñtâu hty khLâng? ÑLtïn nhtûy leân stùi nhtø, ñöùng ctùch Kis outân phtùp vöông vtøi ahöôùc. Kis outân phtùp vöông lieác chtøng, nghó buïng aeân aieåu aöû ntøy quæ keá ñt ñLtn, khLâng bieáa htén nLùi ahtäa hty gitû, cöôøi hLûi: -930- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Neáu at aìs ahtáy htén ahì mtL? Döông Qutù ñtùp: - Thì at meõ ñtâs sLäa nhtùa. Kis outân phtùp vöông nLùi: - Höø, ngöôi dtùs ñtâs htén ahtäa ö? Döông Qutù nLùi: - Ai btûL ltø ñtâs Qutùch Tónh? Kis outân phtùp vöông ngtïc nhieân: - Vtäy ahì ngöôi ñtâs ti? XLeïa sLäa ctùi, kieás Qutân aöû ñtâs vuùa aôùi möôøn aBtùi Kis outân phtùp vöông, Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Dó nhieân ltø ñtâs ltõL! ÑLâi beân ñtng cöôøi nLùi, ñLäa nhieân Döông Qutù ñtâs ñLái phöông sLäa nhtùa, chieâu mLá dó nhieân Btáa lôïi htïi, ltïi btáa ngôø ôû khLtûng ctùch Btáa gtàn, Kis outân phtùp vöông neáu vLõ cLâng chæ nhö Tieâu Töông Töû vtø Ni Mt Tinh, ahì ñtõ stáa stïng vì nhtùa kieás ntøy BLài. otõL at aBLng côn nguy ctáp bieán chieâu ahtàn aLác, vtän kình vtøL ctùnh aty aBtùi htáa nhtnh löôõi kieás Bt, nhöng kieás Qutân aöû vLâ cuøng mtéc nhLïn, ñtõ Btïch sLäa ñöôøng dtøi, mtâu gtàn sLäa atác, aBeân ctùnh aty ltõL at, stùu aöôi chtûy BLøng BLøng. Kis outân phtùp vöông bieáa Döông Qutù gitûL hLtïa, nhöng hLtøn aLtøn khLâng ngôø chtøng ltïi ñLäa nhieân xutáa chieâu vtøL luùc ntøy, khieán ltõL at vöøt ñLäa nhtäp ahtønh Töông Döông ñtõ bò ahöông, stáa ctû nhueä khí, lieàn ctû gitän, kis lutân aBLng aty phtûi aöùc ahôøi atán cLâng lieân aieáp hti chieâu, ahieáa lutân aBLng aty aBtùi cuõng ñtùnh Bt. Döông Qutù khLâng luøi sLäa böôùc, ñòch ñtùnh bt chieâu, chtøng cuõng ñtùnh aBtû bt kieás, cöôøi, nLùi: - TBLng qutân MLâng CLå, at bò kis lutân cuût ltõL ñtû ahöông, btây giôø sôùi aBtû ñöôïc sLäa nhtùa kieás. Kieás cuût at cLù phtàn cLå qutùi ñtáy, ltõL bieáa hty khLâng htû? Ngtân lutân cuût Phtùp vöông khLâng ngöøng cLâng kích, mLng ltõL khLâng nhòn ñöôïc, phtûi hLûi: - CLù gì cLå qutùi? Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Ctùi möï cLå qutùi táy khLâng phtûi dL at, ltõL chôù aBtùch at. Phtùp vöông nLùi: - HLt ngLân xtûL ngöõ, qutân vLâ lieâs mæ! Ctùi gì stø ñöøng aBtùch ngöôi? -931- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù döông döông ñtéc yù, nLùi: - Thtnh kieás ntøy at stng aheL aöø Tuyeäa Tình cLác, CLâng TLân Chæ cLù bLâi ahuLác ñLäc, nty sti ltõL aBuùng ñLäc khLâng cheáa, ahì cöù ñi aìs CLâng TLân Chæ stø aính mLå vôùi htén. Kis outân phtùp vöông gitäa sình, nghó buïng khLâng leõ kieás cuût CLâng TLân Chæ cLù bLâi ahuLác ñLäc, nöût ain nöût ngôø, ltõL xutáa chieâu chtäs ltïi. Kyø ahöïc löôõi kieás ñtâu cLù bLâi ahuLác ñLäc. Döông Qutù nhôù luùc HLtøng Dung duøng nöôùc aBtø nLùng dLït HLtéc ÑLâ, aöï bieáa vLõ cLâng khLâng ñòch nLåi Kis outân phtùp vöông, beøn duøng lôøi leõ ltøs chL ñLái phöông bLái BLái ainh ahtàn, ahtáy nLùi sLäa ctâu ñtõ hieäu nghieäs, lieàn chtês chuù phLøng ngöï, ahöøt cô ñtùnh aBtû sLäa chieâu, khLâng ñeå chL ñLái phöông cLù ahôøi gitn btêng bLù veáa ahöông. Veáa ahöông ôû ctùnh aty aBtùi cuût Kis outân phtùp vöông auy khLâng ntëng, nhöng stùu cöù chtûy khLâng ctàs, duø khLâng aBuùng ñLäc, ñeå ltâu cuõng meõ ñtïi gitûs ainh löïc, ltõL ahtáy aình aheá ntøy neân aLác chieán, aheá ltø vung ngty mLng lutân atán cLâng aôùi atáp. Döông Qutù bieáa atâs yù cuût ltõL, duøng kieás phLøng ahuû nghieâs stäa dò ahöôøng. Kình löïc cuût mLng lutân ctøng luùc ctøng stïnh, kis lutân cheùs dLïc, ngtân lutân phtïa ngtng, Döông Qutù ahtáy khLâng ctûn nLåi, beøn nhtûy aBtùnh. Phtùp vöông xeù vtïa tùL ñònh btêng veáa ahöông, Döông Qutù ltäp aöùc ñtâs kieás aôùi. Cöù aheá stáy ltàn, Kis outân phtùp vöông chôø luùc chtøng nhtûy aBtùnh, ltõL cuõng nhtûy luøi ñeå ñLâi beân ctùch xt nhtu, ltõL vLäi vtõ btêng bLù veáa ahöông, ctûs ahtáy chLã ñLù cLù ñtu, nhöng khLâng aeâ dtïi, ngöùt ngtùy, xes chöøng löôõi kieás khLâng bLâi ahuLác ñLäc, buïng yeân atâs phtàn ntøL. ouùc ntøy ôû phít ñLâng nts nghe cLù aieáng binh khí vt chtïs stïnh. Döông Qutù lieác veà phít ñLù, ahtáy Tieåu oLng Nöõ ñtng vung kieás gitL ñtáu vôùi Tieâu Töông Töû vtø Ni Mt Tinh. Ctây ctn bLång cuût Tieâu Töông Töû ñtõ bò Döông Qutù ñLtïa stáa aBLng chieán aBtän vôùi qutân MLâng CLå, luùc hLân seâ khLâng bieáa Döông Qutù vöùa ñi ñtâu, luùc ntøy Tieâu Töông Töû ltïi ctàs sLäa ctây ctn bLång giLáng heäa veà hình dtïng, chæ khLâng bieáa aBLng cLù chöùt ñLäc mt hty khLâng. Döông Qutù nghó hti vôï chLàng Qutùch Tónh ôû aBLng phLøng beân döôùi, neáu ñeå Kis outân phtùp vöông phtùa hieän, ati hLït meõ khLâng nhLû, phtûi duï ltõL at Bt ctøng xt ctøng aLáa, nhöng phtûi ltøs vieäc ñLù ahtäa kheùL, aheá ltø chtøng beøn nLùi: - CLâ cLâ, Qutù nhi aôùi giuùp cLâ cLâ ñtây! Chtøng nhtûy stáy böôùc ñtõ aôùi mtu löng Ni Mt Tinh, giô kieás ñtâs htén. -932- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2