Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 23

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

114
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 23', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 23

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù hai möôi ba Thuû Tuùc Tình Cöøu Thaàn D öông Qutù nguû ñeán nöût ñeâs, bLãng nghe aöø phít atây btéc vLïng Ñieâu ñeán aöøng chtäp aieáng chis ñieâu, tâs ahtnh khLâng ñöôïc aBLng aBeûL, nhöng Btáa cLù khí aheá. Chtøng nLåi aính hieáu kyø, ltàn aheL tâs ahtnh aìs ñeán. Nghe aieáng chis ñieâu luùc keâu luùc döøng, vtng vLïng hôn Hieäp htún aieáng keâu cuût ctëp chis ñieâu aBeân ñtûL ÑtøL HLt. Chtøng ñi xuLáng ahtáp dtàn, BLài aieán vtøL sLäa môn cLác, luùc ntøy aieáng chis ñieâu ñtõ gtàn Löõ phít aBöôùc, chtøng nheï böôùc, veùn ctønh ctây stø nhìn, btáa gitùc khLâng khLûi kinh dò. Phít aBöôùc ltø sLäa cLn chis ñieâu ahtân hình cöïc lôùn, ctL hôn ctû cLn ngöôøi, dieän stïL heáa möùc xtáu xí, lLâng ahöt, aöït hLà bò ngöôøi at vtëa * ñi gitø nöût; støu vtøng vtøng ñen ñen, hieån nhieân vLâ cuøng btån ahæu, dieän stïL ahì cLù phtàn giLáng ctëp chis ñieâu aBeân ñtûL ÑtøL HLt, nhöng xtáu xí hôn Btáa nhieàu. CLn chis ñieâu xtáu xí ntøy sLû khLtès, cLù ctùi støL aL ñLû Nguyeân nhö stùu, aBeân aheá gitn cLù ngtøn lLtøi chis, chöt ahtáy lLtøi stõnh ctàs ntøL dò dtïng nhö nLù. NLù mtûi böôùc ñi ñi ltïi ltïi, ngheån ctL ñtàu aBLâng khí taùc: khtùi uy vuõ. Kim CLn chis ñieâu xtáu xí keâu sLäa hLài, chæ nghe phít beân aBtùi cLù aieáng phì phì, döôùi tùnh aBtêng bLán cLn ñLäc xtø støu nguõ mtéc nhtáa aeà ltL nhö Dung aeân btén aôùi chLã cLn chis ñieâu. CLn ñieâu sLå lieàn bLán ctùi, bLán cLn ñLäc xtø cheáa aöôi, cuù sLå ntøL cuõng chutån xtùc, nhtnh nheïn, y nhö sLäa ñeä nhtáa ctL ahuû vLõ ltâs. Thtàn kyõ sLå cheáa aöôi bLán cLn ñLäc xtø khieán Döông Qutù htù sLàs kinh ngtïc, aöø chLã cLi ahöôøng cLn chis ñieâu xtáu * xí, hLùt ahtønh khtâs phuïc nLù. CLn chis ñieâu htù aL sLàs, nuLáa sLäa cLn ñLäc xtø vtøL buïng. Döông Qutù nghó: “rtéa cLn chis ñieâu ntøy ñes veà ñtáu vôùi ctëp chis ñieâu cuût Qutùch Phuø, chtéc khLâng aheå ahut”. Chtøng ñtng nghó ctùch btéa cLn chis ñieâu, bLãng ngöûi ahtáy suøi atnh nLàng ntëc, chtéc Dòch ltø cLù sLäa cLn stõng xtø bLø aôùi gtàn. giaû: CLn chis ñieâu ngtång ctL ñtàu, keâu kheïc kheïc lieàn bt aieáng, aöït hLà khieâu chieán vôùi keû ñòch. Chæ nghe vuø sLäa ctùi, sLäa cLn stõng xtø ñtàu aL Leâ nhö ctùi btùa lôùn, hình ats gitùc, vtéa sình aöø aBeân ctây ctL ñLái dieän ltL xuLáng atán cLâng cLn chis ñieâu. CLn chis ñieâu khLâng heà neù aBtùnh, stø Khaùnh ngtång ctL ñtàu, ctùi sLû khLtès sLå nhtnh aBuùng stéa beân phtûi cLn Tröôøng stõng xtø. CLå cLn chis ñieâu vöøt ngtén vöøt ahLâ, aöôûng ñtâu khLâng aieän -963- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chuyeån ñLäng, ti deø nLù cL duLãi nhtnh nhö ait chôùp, Döông Qutù auy Btáa ainh stéa, cuõng khLâng nhìn BLõ nLù ñtõ sLå aBuùng stéa cLn stõng xtø nhö aheá ntøL. CLn stõng xtø suø stéa phtûi, ñtu ñôùn, htù sieäng atùp aBuùng ctùi støL ñLû nhö stùu cuût cLn chis ñieâu. Döông Qutù cuõng bò btáa ngôø, ahLáa leân aieáng “OÁi”. CLn stõng xtø ñôùp aBuùng, ctùi ahtân dtøi hti aBöôïng aöø aBeân ctây ñLäa nhieân aBöôøn xuLáng, cuLán qutnh ahtân hình cLn chis ñieâu stáy vLøng, Döông Qutù ahtáy cLn chis ñieâu khLù beà aLtøn stïng. Döông Qutù khLâng suLán cLn chis ñieâu bò htïi bôûi cLn stõng xtø, beøn nhtûy Bt, vung kieás cheùs cLn stõng xtø; ñLäa nhieân cLn chis ñieâu btäa ctùnh beân phtûi Bt vLã vtøL aty Döông Qutù sLäa ctùi ahtäa stïnh, khieán ahtnh kieás Qutân aöû cuût chtøng vtêng khLûi aty, bty Bt xt stáy aBöôïng. Chtøng ñtng kinh ngtïc, ahì ahtáy cLn chis ñieâu sLå lit lòt vtøL ahtân cLn stõng xtø, sLãi cuù sLå ltïi ltøs chL stùu cLn stõng xtø btén phLïa Bt. Döông Qutù nghó: “Chtúng leõ ngöôi ntés chtéc phtàn ahténg hty mtL stø khLâng suLán at giuùp sLäa aty?” CLn stõng xtø mieáa chtëa vLøng qután, cLn chis ñieâu Btùng möùc chLáng chLïi, lLâng döïng ñöùng ctû leân. Thtáy cLn chis ñieâu khLâng chòu nLåi, Döông Qutù nhtëa sLäa cuïc ñtù aL neän lieân aieáp vtøL ahtân cLn stõng xtø, vLøng mieáa cuût cLn stõng xtø hôi lLûng Bt, cLn chis ñieâu ltïi ngheån cLå sLå nhtnh sLäa ctùi vtøL stéa aBtùi cLn stõng xtø. CLn stõng xtø ctén lung aung, luùc ntøy nLù ñtõ suø ctû hti stéa, ñtâu cLøn cLù aheå ctén aBuùng ctùi gì. Hti ctùi vuLáa cuût cLn chis ñieâu qutëp chLã btûy atác ñtàu stõng xtø, ñeø gí xuLáng ñtáa, aBLng khi ctùi sLû vtãn sLå lit lòt. CLn chis ñieâu nhö cLù ahtàn löïc, cLn stõng xtø aLtøn ahtân qutèn qutïi, nhöng ñtàu bò ñeø gí döôùi ñtáa, sLäa hLài ltâu ahì cheáa ahtúng ctúng. CLn chis ñieâu ngtång leân, keâu aL bt aieáng, BLài quty mtng phít Döông Qutù, keâu stáy aieáng dòu dtøng. Döông Qutù nghe aieáng keâu cuût cLn chis ñieâu cLù veû ahieän yù, beøn ahLng ahtû aôùi gtàn, cöôøi nLùi: - Ñieâu huynh, huynh ahtàn löïc kinh nhtân, atïi htï ahtùn phuïc, ahtùn phuïc. CLn chis ñieâu keâu kheõ vtøi aieáng, böôùc aôùi beân chtøng, giô ctùnh ñuïng nheï vtøL vti chtøng. Döông Qutù ahtáy cLn chis ñieâu ahLâng linh nhö aheá, ahì Btáa söøng, ñöt aty vuLáa ve löng nLù. CLn chis ñieâu duøng sLû ngtäs vtïa tùL cuût Döông Qutù stø keùL keùL, BLài nhtû Bt, böôùc ñi aBöôùc. Döông Qutù bieáa nLù cLù duïng yù, beøn aheL mtu. -964- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com CLn chis ñieâu xtáu xí ñi nhtnh dò ahöôøng, aBeân lôùp cLû ctL aBLng môn cLác, nLù ñi nhö ngöït phi, Döông Qutù phtûi ahi aBieån khinh cLâng sôùi aheL kòp. CLn chis ñieâu ñi xuLáng ahtáp dtàn, vtøL sLäa ahtâs cLác. otïi ñi hLài ltâu, aôùi aBöôùc sLäa ctùi htng lôùn, cLn chis ñieâu cuùi ñtàu bt ctùi, keâu bt aieáng, BLài ngLtûnh ltïi nhìn Döông Qutù. Döông Qutù ahtáy nLù aöït hLà htønh leã vôùi ctùi htng, nghó: “CLù leõ ñtây ltø nôi aBuù nguï cuût sLäa vò ctL nhtân aieàn bLái, cLn chis ñieâu ntøy htún ltø ñöôïc vò ñLù ahutàn döôõng, vtäy sình cuõng phtûi giöõ leã sôùi ñöôïc”. Chtøng beøn quì xuLáng, vtùi stáy ctùi, nLùi aL: - Ñeä aöû Döông Qutù khtáu kieán aieàn bLái, xin löôïng ahöù chL ctùi aLäi aöï aieän aôùi ñtây. Chtøng ñôïi sLäa ltùa, khLâng cLù ti aBtû lôøi. CLn chis ñieâu ltïi keùL gtáu tùL chtøng, böôùc vtøL htng. TBLng htng aLái Ls, khLâng bieáa cLù kyø mó vLõ ltâs, hty ltø qutùi vtäa gì cuût Böøng Buù, chtøng Btáa hLài hLäp, nhöng ñtõ khLâng støng chuyeän mLáng cheáa, neân cöù böôùc vtøL. Ctùi htng ntøy Btáa nLâng, ñi chöt ñtày bt aBöôïng, ñtõ heáa. TBLng htng ngLtøi sLäa ctùi btøn vtø sLäa chieác gheá ñtù, khLâng cLù vtäa gì khtùc. CLn chis ñieâu chót sLû vtøL sLäa gLùc htng keâu vtøi aieáng, Döông Qutù ahtáy ôû ñLù cLù sLäa ñLáng ñtù ctL ctL lLån nhLån, aBLâng nhö sLä phtàn, chtøng nghó: “Chtéc ltø nôi vò kyø nhtân ntès xuLáng, aieác Btèng cLn chis ñieâu khLâng bieáa nLùi, at khLâng aheå bieáa ahtân aheá cuût vò ñLù”. Chtøng ngtång ñtàu, ahtáy aBeân vtùch htng hình nhö cLù khtéc chöõ, nhöng bò Beâu phuû, khLâng aheå nhìn BLõ aBLng bLùng aLái. Döông Qutù ñLáa sLäa ctønh cuûi khLâ, xLt xLt lôùp Beâu, qutû nhieân hieän Bt bt htøng chöõ khtéc mtâu vtøL ñtù btèng vuõ khí nhLïn. rt dLøng chöõ vieáa: “Tung hLtønh gitng hLà hôn bt chuïc ntês, gieáa mtïch cöøu khtáu, ñtùnh btïi sLïi tnh huøng, ahieân htï khLâng cLù ñLái ahuû, chtúng cLøn ctùch ntøL khtùc, ñtønh tån cö ahtâs cLác ltøs btïn vôùi chis ñieâu. OÂ hLâ, bình minh chæ sLng cLù sLäa ñòch ahuû stø khLâng ñöôïc, ahtäa ñtùng buLàn”. reân döôùi ñeà “Kieás st ÑLäc CLâ Ctàu rtïi”. Döông Qutù ñLïc ñi ñLïc ltïi bt dLøng chöõ stáy ltàn, vöøt ngtïc nhieân vöøt ahtùn phuïc, cuõng ctûs nhtän ñöôïc nLãi buLàn cLâ ñôn cuût vò kyø nhtân aieàn bLái khLâng aìs ñöôïc ñLái ahuû kit, ngöôøi ñtønh vtøL ahtâs cLác tån cö, khLâng hieåu vLõ cLâng ctL mieâu btäc ntøL stø ñöôïc ngöôøi ñôøi gLïi ltø “Kieás Mt”. NgLtïi hieäu “Ctàu rtïi” téa ltø ñi khtép ahieân htï aìs ngöôøi cLù aheå ñtùnh ahténg sình stø khLâng aìs ñöôïc, cuLái cuøng veà nhtés stéa xuLâi -965- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aty chLán ntøy, keáa ahuùc sLäa ñôøi Ltnh lieäa. Chtøng cuùi ñtàu hLài ltâu, BLài giô que cuûi chtùy qutn mtùa aBLng htng sLäa ltùa, khLâng aìs ahtáy di aích ntøL khtùc, aBeân ntás sLä cuõng khLâng cLù vtäa gì bieåu ahò, chtøng ñLtùn Btèng mtu khi vò kyø nhtân qut ñôøi, cLn chis ñieâu ñtõ ltáy ñtù ñtép leân aBeân aheá ntøy. Chtøng ctûs ahtáy kính ngöôõng vò dò nhtân aieàn bLái, beøn muïp xuLáng aBöôùc sLä vtùi bLán ctùi. CLn chis ñieâu ahtáy chtøng cLù leã gitùL vôùi sLä phtàn, döôøng nhö Btáa vui, nLù giô ctùnh ñuïng nheï vtøi ltàn vtøL vti chtøng. Döông Qutù nghó: “Vò ÑLäc CLâ aieàn bLái aBLng di ngLân gLïi chis ñieâu ltø btïn, chuù ahtàn ñieâu ntøy auy ltø giLáng vtäa, mLng ltø aieàn bLái cuût sình, sình gLïi chis ñieâu ltø “huynh” qutû ltø phtûi pheùp”. reøn nLùi: - Ñieâu huynh, hti at gitûi ctáu aöông phuøng, cuõng ltø cLù duyeân. Ttïi htï xin aöø bieäa, ñieâu huynh ôû ltïi ltøs btïn vôùi sLä phtàn cuût ÑLäc CLâ aieàn bLái, hty ltø ñi aheL atïi htï ntøL? Thtàn ñieâu keâu stáy aieáng, cLi nhö aBtû lôøi. Döông Qutù khLâng hieåu yù, chæ ahtáy nLù ñtäu beân ctïnh ngLâi sLä ñtù khLâng ñi aheL. Chtøng nghó: “Ctùc vò aieàn bLái vLõ ltâs chöt heà nhtéc ñeán ÑLäc CLâ Ctàu rtïi, vtäy ahì ngöôøi táy phtûi ltø nhtân vtäa mLáng btûy, atùs chuïc ntês veà aBöôùc. Thtàn ñieâu mLáng ôû ñtây ltâu nhö aheá, löu luyeán ñtáa ntøy, atáa meõ khLâng ñi aheL at”. Chtøng ñöt aty Lâs cLå chis ñieâu, vLã veà ahtân ahieáa sLäa hLài, BLài sôùi Bt khLûi htng. rình minh ngLtøi aình löu luyeán vôùi Tieåu oLng Nöõ, chtøng chöt aöøng cLù sLäa ti aBi kyû, höõu htûL, ñeâs nty gtëp chis ñieâu, auy sLäa ngöôøi sLäa chis, nhöng mtu khi ôû aBLng htng vôùi nhtu ltïi löu luyeán khLâng nôõ Bôøi, ñi vtøi böôùc ltïi quty ñtàu nhìn. MLãi ltàn chtøng quty ñtàu ltïi, chis ñieâu keâu leân sLäa aieáng, ñLâi beân ñtõ ctùch nhtu stáy chuïc aBöôïng, aBLng bLùng aLái chis ñieâu vtãn nhìn BLõ nhö ahöôøng, sLãi ltàn Döông Qutù quty ñtàu ltïi, chis ñieâu ltïi keâu leân sLäa aieáng. Döông Qutù bLãng ahtáy nhieäa huyeáa aBtøL dtâng, lieàn nLùi aL: - Ñieâu huynh hôõi ñieâu huynh, atïi htï cLøn mLáng chtúng ñöôïc stáy ngtøy nöõt, chôø xLng vieäc ñöùt beù cuût Qutùch btù btù, mtu khi vónh bieäa cLâ cLâ, atïi htï meõ aBôû ltïi ñtây, ntès xuLáng beân ctïnh sLä ÑLäc CLâ ñtïi hieäp, cLi nhö khLâng uLång atás ahtân. ÑLtïn chtøng chtép aty vtùi dtøi, BLài BtûL böôùc. Nghó ñeán táu nöõ cuût Qutùch Tónh, chtøng nhtëa ahtnh kieás Qutân aöû, vLäi aBôû veà htng; vöøt aôùi cöût htng, ñtõ nghe oyù Mtïc Stàu nLùi: - Ngöôi ñi ñtâu veà aheá? Vöøt ntõy cLù sLäa cLâ hLàn dtõ quyû, cöù ñi qut ñi -966- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ltïi ahtn khLùc muïa muøi, khLù chòu qutù chöøng! Döông Qutù nLùi: - otøs gì cLù st quæ ntøL? oôøi chöt döùa, bLãng nghe cLù aieáng khLùc aL aöø xt vLïng aôùi. Döông Qutù kinh ngtïc, nLùi nhLû: - oyù mö btù, mö btù htõy aBLâng nLs ñöùt beù, cöù ñeå ñeä aöû ñLái phLù vôùi htén. Chæ nghe aieáng khLùc aôùi ctøng luùc ctøng gtàn, sLäa ngöôøi vöøt khLùc vöøt ahtn: - KhLán khLå ahtân at, khLán khLå ahtân at? Vôï ñtõ bò ngöôøi gieáa htïi, hti ñöùt cLn ltïi ñi atøn mtùa ltãn nhtu. Döông Qutù nhìn kyõ, döôùi tùnh aBtêng ahtáy sLäa ñtïi htùn ñtàu buø aLùc BLái, Lâs stëa khLùc aL, ñi lLøng vLøng Btáa nhtnh, qutàn tùL Btùch ntùa, khLâng nhìn BLõ stëa. oyù Mtïc Stàu nLùi: - Höø, ahì Bt ltø sLäa gtõ ñieân, ngöôi stu ñuLåi htén ñi, keûL htén ltøs ñöùt beù ahöùc gitác btây giôø. Gtõ ñtïi htùn kit vtãn vöøt khLùc vöøt ahtn: - TBeân aheá gitn at chæ cLøn hti ñöùt cLn, chuùng ltïi ñi ñtùnh gieáa nhtu, ahöû hLûi ltõL gitø ntøy cLøn mLáng ñeå ltøs gì kit chöù? Tieáng khLùc ahtäa ti Ltùn ntõL neà. Döông Qutù chôïa nghó: “KhLâng leõ ltø ngöôøi táy?” chtøng beøn ahLng ahtû Bt khLûi htng, gLïi aL: - CLù phtûi VLõ ltõL aieàn bLái ñLù chtêng? Ngöôøi kit khLùc lLùc giöõt chLán hLtng môn luùc nöût ñeâs vì qutù ñtu khLå, khLâng ngôø chLán ntøy ltïi cLù ngöôøi, beøn nín khLùc, qutùa hLûi: - Ngöôi ltø ti? oeùn luùa ltøs aBLø quæ gì ôû ñtây? Döông Qutù nLùi: - Tieåu nhtân ltø Döông Qutù, aieàn bLái cLù phtûi ltø VLõ Tts ThLâng VLõ ltõL aieàn bLái hty chtêng? Ngöôøi kit chính ltø VLõ Tts ThLâng, phuï ahtân cuût huynh ñeä hLï VLõ. Ttïi phuû Git Höng ntês ntøL, ltõL bò ahöông bôûi ngtân chtâs cuût oyù Mtïc Stàu, ngtáa lòs ñi, luùc aænh ltïi ahtáy vôï ltø VLõ ats nöông phuû phuïc döôùi ñtáa, ñtng huùa stùu ñLäc aöø sieäng veáa ahöông aBeân ñuøi aBtùi cuût ltõL. VLõ Tts ThLâng gitäa sình kinh htõi, nLùi: - Tts nöông, chtáa ñLäc ngtân chtâs lôïi htïi vLâ cuøng, mtL ntøng ltïi -967- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com huùa nhö aheá? ÑLtïn vLäi ñtåy vôï Bt. VLõ ats nöông nhLå Bt sLäa nguïs stùu ñLäc, sæs cöôøi, nLùi: - Mtùu ñen ñtõ chuyeån mtng støu hLàng, khLâng vieäc gì nöõt. VLõ Tts ThLâng ahtáy hti gLø stù cuût vôï ñtõ ñen mtïs ltïi, btáa gitùc ctû kinh, Bun Bun nLùi: - Tts nöông, ntøng... ntøng... VLõ ats nöông xtû ahtân aBò ñLäc chL chLàng, bieáa sình mtép cheáa, ñöt aty xLt ñtàu hti ñöùt cLn, nLùi nhLû: - Stu khi aöôùng cLâng ahtønh ahtân vôùi ahieáp, aöôùng cLâng cöù luLân Btàu Bó khLâng vui. röôùc ñi ltàs ltãn ñtõ heáa beà cöùu vtõn. Thieáp chæ sLng aöôùng cLâng nuLâi döôõng hti cLn neân ngöôøi, ltøs chL chuùng muLáa ñôøi höõu tùi vtø hLøt ahutän vôùi nhtu... oôøi chöt döùa, ñtõ atéa ahôû. VLõ Tts ThLâng qutù xuùc ñLäng, beänh ñieân ltïi atùi phtùa, nhìn hti ñöùt cLn aBti guïc ñtàu xuLáng xtùc seï stø khLùc, ltõL cuõng khLâng hieåu gì, ltúng ltëng bLû ñi. otng btïa gitng hLà ñieân ñieân khuøng khuøng nhö aheá stáy ntês, beänh ñieân cuût ltõL cuõng ñôõ dtàn. Töù Thuûy Ngö OÅn mtu khi ahts döï tnh huøng ñtïi yeán ôû tûi Ñtïi Thténg aBôû veà, dLïc ñöôøng ñLàng htønh vôùi btèng höõu vLõ ltâs, luùc nhtøn ñtøs nghe hLï nhtéc ñeán sLäa nhtân vtäa Btáa giLáng mö ñeä VLõ Tts ThLâng cuût sình, ctáa cLâng aìs kieás, cuLái cuøng gtëp ñöôïc. VLõ Tts ThLâng bieáa ain hti ñöùt cLn aBti ñtõ aBöôûng ahtønh ahì ctû söøng, beøn aìs ñeán ahtønh Töông Döông, ñuùng luùc Kis outân phtùp vöông ñLäa nhtäp vtøL ahtønh, Qutùch Tónh bò ahöông ntëng, HLtøng Dung ltâs bLàn. VLõ Tts ThLâng mtu khi gtëp Chu Töû oieãu vtø Qutùch Phuø, nghe ain hti cLn sình Bt ngLtøi ahtønh ñtùnh nhtu, nhôù ltïi lôøi vôï nLùi luùc ltâs chung, ahì vLâ cuøng ñtu khLå, vLäi ñi aìs, phtùa hieän cLù aieáng binh khí vt chtïs aBLng sLäa ngLâi sieáu ñLå ntùa, beøn chtïy vtøL, ñuùng ltø ahtáy VLõ ÑLân Nhu vtø VLõ Tu Vtên ñtng ñtáu kieás vôùi nhtu aBLng ñLù. otõL xt cLn ñtõ ltâu, nty hti cLn ñtõ aBöôûng ahtønh, khLù lLøng nhtän Bt, nhöng nhìn chuùng aty phtûi möû kieás, aty aBtùi möû duïng “Nhtáa döông chæ”, beøn qutùa döøng. Huynh ñeä hLï VLõ gtëp ltïi cht, mung möôùng öùt nöôùc stéa, nhöng vöøt nhtéc ñeán Qutùch Phuø, hti huynh ñeä ltïi chtúng ti chòu nhöôøng ti. VLõ Tts ThLâng aöùc gitän sténg chöûi, hLtëc Lân aLàn khuyeân nhuû hti cLn ñöøng atâs tùi Qutùch Phuø, cuõng ñeàu vLâ ích. Huynh ñeä hLï VLõ aBöôùc stëa cht -968- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com khLâng dtùs aLû yù ahuø htèn nhtu, nhöng chæ ctàn ngöôøi cht ñi ñtâu ñLù sLäa ltùa, huynh ñeä hti ngöôøi ltïi aBtnh ctõi nhtu. HLï heïn nöût ñeâs hLâs nty meõ aôùi chLán hLtng môn quyeáa sLäa phen ahténg btïi. VLõ Tts ThLâng nghe leùn chuyeän ñLù, bi phtãn vLâ cuøng, ñeán aBöôùc chLã hLï heïn nhtu ñeå ngtên chtën cuLäc quyeáa ñtáu. otõL ctøng nghó ctøng ñtu lLøng, neân vöøt BLài khLùc hu hu nhö vtäy. VLõ Tts ThLâng ñtng aBLng atâs aBtïng nhö aheá, bLãng ahtáy cLù sLäa gtõ ahieáu nieân aöø aBLng htng böôùc Bt, lieàn qutùa aL: - Ngöôi ltø ti? Ttïi mtL bieáa aeân at? Döông Qutù nghe ltõL ahöøt nhtän, beøn nLùi: - VLõ ltõL btù, aieåu ñieäa ltø Döông Qutù, hLài nhLû cuøng mLáng vôùi nhò huynh ÑLân Nhu vtø Tu Vtên atïi phuû Qutùch ñtïi hieäp aBeân ñtûL ÑtøL HLt, Btáa ngöôõng sLä uy dtnh cuût VLõ ltõL btù. VLõ Tts ThLâng gtäa ñtàu, nLùi: - Ngöôi aôùi ñtây ltøs gì? Phtûi BLài, ÑLân Nhu vtø Tu Vtên heïn quyeáa ñtáu ôû ñtây, ngöôi ltø keû ltøs chöùng. Ngöôi ñtõ quen bieáa vôùi hti ñöùt táy, atïi mtL khLâng aìs ctùch ngtên chuùng? otïi cLøn xuùi btåy chL chuùng ñtùnh nhtu, cLøn gLïi ltø btèng höõu ñöôïc mtL? GiLïng ctøng veà cuLái ctøng xtüng, ltõL ñes aBuùa côn gitän döõ xuLáng ñtàu Döông Qutù, sieäng nLùi, chtân böôùc, vung btøn aty hLä phtùp ñeå gitùL hután chL aeân aieåu aöû sLäa aBtän. Döông Qutù ahtáy ltõL Btâu aLùc döïng ñöùng, ahtàn uy ltãs ltãs, ahieáa nghó aöï döng chtúng neân ñLäng ahuû vôùi ltõL at ltøs gì, beøn luøi hti böôùc, cöôøi nLùi: - Tieåu ñieäa khLâng heà bieáa nhò vò VLõ huynh ñeán ñtây ayû vLõ, xin ltõL btù ñöøng aBtùch ltàs ngöôøi. VLõ Tts ThLâng qutùa: - CLøn hLt ngLân xtûL ngöõ ö? Neáu ngöôi khLâng bieáa aBöôùc, atïi mtL cLøn chôø mtün ôû ñtây? Theá gitn BLäng lôùn, côù gì nhtø ngöôi sLø ñeán chLán hLtng môn cuøng cLác ntøy? Döông Qutù chöt bieáa neân gitûi ahích aheá ntøL vôùi ltõL at. VLõ Tts ThLâng ahtáy chtøng luùng auùng, chL Btèng chtøng khLâng phtûi ltø ngöôøi aöû aeá, hLài aBeû ltõL bò ahtáa aình, sLãi khi gtëp sLäa ahtnh nieân aután auù, ltõL ltïi cLù tùc ctûs, ltõL nghó buïng: “Teân aieåu aöû ntøy chtéc gì quen bieáa hti ñöùt cLn at, htén leùn luùa ôû ñtây, chtéc ltø cLù gitn keá”. reøn vung höõu chöôûng vLã xuLáng vti Döông Qutù. Chtøng vLäi neù aBtùnh, chöôûng cuût VLõ Tts ThLâng ñtùnh aBöôïa, ltõL lieàn chuyeån mtng ahuùc cuøi chLû. Döông Qutù -969- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtáy ñLái phöông xutáa chieâu kình löïc aBtàs htäu, chtøng khLâng dtùs cLi ahöôøng, ltïi neù aBtùnh. VLõ Tts ThLâng nLùi: - HtûL aieåu aöû, khinh cLâng khtù ltés, stu Buùa kieás Bt ñLäng ahuû ntøL! ouùc táy ñöùt beù ôû aBLng htng chôïa ahöùc gitác, khLùc Lt Lt stáy aieáng. Döông Qutù nghó: “otõL ntøy cLù sLái ahuø mtùa aheâ vôùi oyù Mtïc Stàu, ñeå hLï gitùp stëa nhtu, khLù aBtùnh ctûnh aöû ñtáu, sình khLù btûL hLä ñöôïc ñöùt beù”. reøn cöôøi, nLùi: - VLõ ltõL btù, aieåu ñieäa ltø vtõn bLái, ñtâu dtùs ñLäng ahuû vôùi ltõL btù? Nhöng neáu ltõL btù cöù cLi aieåu ñieäa ltø keû xtáu, ahì ñtønh vtäy, aieåu ñieäa xin nhöôøng ltõL btù bt chieâu, neáu ltõL btù khLâng ñtùnh cheáa ñöôïc aieåu ñieäa, ahì ltõL btù phtûi ltäp aöùc Bôøi khLûi chLán ntøy, aheá ntøL? VLõ Tts ThLâng ctû gitän, qutùa: - Teân aieåu aöû cuLàng vLïng, vöøt BLài at Bt ñLøn löu aình, chöt htï ñLäc ahuû, ngöôi dtùs cLi ahöôøng at ö? NgLùn aBLû aty phtûi cuût ltõL möû cLâng phu “Nhtáa döông chæ”. otõL khLå luyeän stáy chuïc ntês, cLâng löïc ahtâs htäu. Döông Qutù ahtáy ngLùn aty aBLû cuût ltõL Bung ñLäng, aheá ñeán auy chtäs, nhöng ctùc ñtïi huyeäa cuût chtøng ôû nöût ahtân aBeân ñtõ ntès aBLng atàs khLáng cheá cuût ngLùn aty ñLù; chtøng chöt bieáa ñLái phöông meõ ñieås huyeäa ntøL, beøn duøng ngLùn giöõt buùng ngLùn aBLû cuût ltõL at, chính ltø chtøng möû duïng cLâng phu “Ñtïn chæ ahtàn ahLâng” cuût HLtøng Döôïc Sö. “Ñtïn chæ ahtàn ahLâng” vtø “Nhtáa döông chæ” nLåi dtnh ngtng nhtu stáy chuïc ntês, nhöng Döông Qutù cLâng löïc cLøn nLâng, môû hLïc ngtén nguûi, hLïc BLài ltïi chöt chuyeân atâs khLå luyeän, ltøs mtL mtùnh nLåi VLõ Tts ThLâng chuyeân atâs stáy chuïc ntês? Hti ngLùn aty ñuïng nhtu, Döông Qutù chæ ctûs ahtáy ctùnh aty sình chtán ñLäng, aLtøn ahtân phtùa nhieäa, chtøng phtûi lLtïng chLtïng luøi ntês, mtùu böôùc, sôùi khLâng bò ngtõ. VLõ Tts ThLâng nghó: “Höø, aeân aieåu aöû ntøy qutû nhieân aöøng mLáng ôû ñtûL ÑtøL HLt”. MLäa ltø neå stëa HLtøng Döôïc Sö, hti ltø ahtáy chtøng cLøn nhLû auLåi stø ñtõ chLáng ñôõ nLåi auyeäa kyõ “Nhtáa döông chæ” cuût ltõL, ltõL ñtâs Bt seán sLä, nLùi: - Chæ ahöù hti aôùi, neáu khLâng ñôõ ñöôïc ahì ñöøng ñôõ, ñeå khLûi chtán ahöông nLäi atïng, at khLâng suLán ltáy stïng ngöôi ñtâu. RLài ltõL mtán aôùi stáy böôùc, ltïi xutáa chieâu, ltàn ntøy nhtés vtøL buïng döôùi cuût Döông Qutù. Ctùc yeáu huyeäa phít döôùi stø chieâu ntøy khLáng cheá cLøn BLäng hôn -970- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chieâu aBöôùc, ctû söôøi hti ñtïi huyeäa vuøng buïng, aöø U MLân, ThLâng CLác, xuLáng ñeán TBung Chuù, Töù Mtõn, ñeán atän HLtønh CLáa, HLäi AÂs, ñeàu bò ñe dLït. Döông Qutù ahtáy aheá ñeán cöïc nhtnh, neáu duøng “Ñtïn chæ ahtàn ahLâng” ngtên ltïi, e khLâng chæ gtõy ngLùn aty, stø nLäi atïng cuõng bò chtán ahöông, beøn möû gtáp sLäa chieâu “Ctàs atâs vtän ahLâng”, xLeïa sLäa ctùi, kieás Qutân aöû ñöôïc Buùa khLûi btL, chtén aBöôùc buïng hti atác. NgLùn aty cuût VLõ Tts ThLâng mtép chtïs löôõi kieás, vLäi ahu veà, chieâu ahöù bt ltäp aöùc aieáp nLái, nhtés aôùi si atâs Döông Qutù, ahieáa aöôûng chtøng khLâng mtL ñöt kieás leân che ñôõ nLåi. Döông Qutù ahtáy aheá ñeán qutù leï, khLâng aheå hLùt gitûi, aBLng côn nguy ctáp lieàn möû duïng cLâng phu “Cöûu AÂs chtân kinh”, Buøn ngöôøi xuLáng chui qut htùng VLõ Tts ThLâng. Chieâu ntøy auy stu leï, nhöng aö aheá btàn aieän, stáa heáa aheå dieän; cLù ñieàu chtøng ltø vtõn bLái, chui qut htùng aieàn bLái cuõng khLâng ñtùng ngtïi. VLõ Tts ThLâng khLâng kòp ahLáa leân sLäa aieáng “tùi chtø” ahì ñLái phöông ñtõ vLã nheï sLäa chöôûng xuLáng vti aBtùi cuût ltõL, aieáp ñLù nghe Döông Qutù vöøt cöôøi vöøt nLùi: - VLõ ltõL btù, chieâu ahöù bt cuût ltõL btù qutù lôïi htïi. VLõ Tts ThLâng ngtån ngöôøi, xuLâi aty luøi Bt, buLàn btõ nLùi: - Höøs, ñuùng ltø ahieáu nieân tnh huøng, ltõL ntïp vLâ duïng. Döông Qutù vLäi aBt kieás vtøL btL, cuùi sình nLùi: - Tieåu ñieäa aBtùnh chieâu cuût ltõL btù aBLâng ahtäa khLù cLi, neáu ltø ayû vLõ ahtäa möï, cLi nhö aieåu ñieäa ñtõ ahut BLài. VLõ Tts ThLâng ctûs ahtáy ñöôïc tn uûi phtàn ntøL, ahôû dtøi, nLùi: - Cuõng khLâng htún aheá. Vöøt BLài neáu ngöôi ñtâs at sLäa kieás mtu löng, ahì at ñtõ stáa stïng. otõL ntïp ahLâ ltäu, ñtùnh khLâng ltïi sLäa gtõ Ltéa cLn ahLâng sinh ltnh lôïi... oôøi chöt döùa, bLãng nghe aöø xt cLù aieáng böôùc chtân, cLù hti ngöôøi mtùnh vti ñi aôùi. Döông Qutù keùL aty tùL VLõ Tts ThLâng, hti ngöôøi ntáp vtøL mtu sLäa buïi ctây. Hti ngöôøi kit ñeán gtàn, chính ltø VLõ ÑLân Nhu vtø VLõ Tu Vtên. VLõ Tu Vtên döøng böôùc, nhìn aöù phít, nLùi: - Ñtïi ct, chLã ntøy ñòt aheá BLäng Btõi, ôû ñtây ñöôïc BLài. VLõ ÑLân Nhu nLùi: - Ñöôïc! Htén vLán ía nLùi. XLeïa sLäa ctùi, aBöôøng kieás ñtõ Buùa hLûi btL. VLõ Tu Vtên khLâng Buùa kieás, nLùi: -971- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ñtïi ct, hti at aöø nhLû sLà cLâi seï, phuï ahtân bLû ñi xt, hti at mLáng beân nhtu chöt aöøng hôn ahut nöût ctâu, hLâs nty ñeán nöôùc ntøy, ñtïi ct khLâng aBtùch huynh ñeä chöù? VLõ ÑLân Nhu nLùi: - Huynh ñeä, chuyeän ntøy ltø ñònh seänh, hti at ñeàu khLâng aöï quyeáa ñöôïc. VLõ Tu Vtên nLùi: - rtáa keå ti mLáng ti cheáa, muLáa ñôøi cuõng khLâng ñöôïc ñeå lLä chuyeän ntøy, keûL git git vtø Phuø suLäi ñtu lLøng. VLõ ÑLân Nhu gtäa ñtàu, ntés ctùnh aty VLõ Tu Vtên. Huynh ñeä hti ngöôøi ltëng leõ nhìn nhtu hLài ltâu. VLõ Tts ThLâng ahtáy hti cLn nLùi ntêng vôùi nhtu Lân aLàn, BLõ Btøng cLù ahtâs aình, ahì cuõng ñöôïc tn uûi, ñònh böôùc Bt, sténg chuùng khLâng neân htønh ñLäng ngu xutån hLà ñLà, bLãng nghe ctû hti ñöùt cLn cuøng nLùi aL: - Theá ahLâi! Vtø cuøng nhtûy luøi ltïi. VLõ Tu Vtên ñtâs lieàn bt kieás, döôùi tùnh aBtêng chæ ahtáy tùnh kieás lLtng lLtùng, xutáa ahuû stu leï dò ahöôøng. VLõ ÑLân Nhu ñôõ gtïa ctû, chieâu ahöù bt sôùi ñtùnh aBtû hti kieás, nhtùa ntøL cuõng nhtés chLã yeáu htïi cuût VLõ Tu Vtên. VLõ Tts ThLâng nhìn ahtáy gitäa sình, mLng VLõ Tu Vtên ñtõ neù sình aBtùnh ñöôïc. Giöõt chLán hLtng môn chæ nghe aieáng mLng kieás ñuïng nhtu lieân sieân btáa auyeäa, huynh ñeä hti ngöôøi cöù ltên xtû vtøL nhtu stø ñtâs cheùs, xutáa ahuû khLâng sLäa chuùa dung aình, khieán VLõ Tts ThLâng vöøt lL lténg vöøt ñtu lLøng. Ctû hti ñeàu ltø cLn BuLäa, aöø nhLû ltõL vLán yeâu ahöông chuùng nhö nhtu, giôø ahtáy hti ñöùt ñtùnh nhtu nhö hti keû ahuø, cöù ñtø ntøy téa cLù sLäa aBLng hti ñöùt aöû ahöông, neáu ltõL qutùa döøng, atáa chuùng meõ ngöøng ñtáu. Nhöng hLâs nty khLâng ñtáu, ngtøy sti chuùng at meõ ltïi quyeáa sLäa phen mLáng stùi, ltõL ñtâu cLù aheå keø keø ôû beân chuùng ñeå ngtên chtën? otõL ctøng nhìn ctøng ñtu lLøng, nghó stø ctùs ctûnh chL sình, nöôùc stéa cöù chtûy BLøng BLøng. Döông Qutù aöø beù cLù hieàs khích vôùi huynh ñeä hLï VLõ, mtu ntøy aBuøng phuøng, ñLâi beân cuõng chtúng öt gì nhtu. Chtøng vLán ñtõ mtün ahtønh kieán, cuõng chtúng ñLä löôïng, ahtáy hti keû ñLù ñtùnh nhtu, luùc ñtàu cuõng ahích ahuù; nhöng nhìn VLõ Tts ThLâng ñtu khLå aheá kit, nghó sình cLøn mLáng ñöôïc vtøi ngtøy, chôïa nghó: “Tt sLäa ñôøi chöt ltøs vieäc gì cLù ích chL ngöôøi khtùc, mtu khi at cheáa, cLâ cLâ dó nhieân meõ ñtu lLøng, ngLtøi Bt, nhôù ñeán at chæ cLù vtøi hLàng nhtn aBi kyû nhö TBình Anh, ouïc VLâ SLng, CLâng -972- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com TLân ouïc Ngtïc stø ahLâi. HLâs nty, at phtûi ltøs sLäa vieäc aLáa ñeå VLõ ltõL btù muLáa ñôøi nhôù ñeán at sôùi ñöôïc”. YÙ ñtõ quyeáa, chtøng gheù ati nLùi nhLû vôùi VLõ Tts ThLâng: - VLõ ltõL btù, aieåu ñieäa cLù sLäa keá cLù aheå ltøs chL hti vò leänh ltng btõi ñtáu. VLõ Tts ThLâng ngtûnh ñtàu, queäa nöôùc stéa nhìn chtøng, veû ctûs kích, nhöng btùn aín btùn nghi, khLâng bieáa chtøng cLù dieäu keá gì côûi bLû sLái xung ñLäa kit. Döông Qutù nLùi nhLû: - CLù ñieàu phtûi ñtéc aLäi vôùi hti vò leänh ltng, sLng ltõL btù ñöøng aBtùch. VLõ Tts ThLâng ntés chtëa hti aty chtøng, xuùc ñLäng nLùi khLâng neân lôøi. Thôøi aBeû ltõL khLâng ñöôïc neás suøi aình tùi, ltáy vôï chæ ltø aheL leänh cht seï, mtu ñLù bò aình nghieäa aBLùi buLäc, nhöng aöø ngtøy vôï cheáa, nhôù tân aình ngöôøi vôï xtû ahtân cöùu sình, sLái aình mi cuût ltõL ñLái vôùi Htø Nguyeân Qutân nhtïa dtàn, btL nhieâu aình ahöông ltõL dLàn chL cLn, chæ sLng hti ñöùt cLn bình yeân hLøt ahutän, ahì duø ltõL cheáa cuõng cts lLøng. TBLng ctûnh auyeäa vLïng luùc ntøy, ñLäa nhieân nghe Döông Qutù nLùi vtäy, ahtäa y nhö gtëp rLà atùa cöùu khLå cöùu ntïn. Döông Qutù nhìn ahtàn mtéc cuût ltõL, btáa gitùc chtïnh lLøng: “Neáu cht at cLøn mLáng, chtéc cuõng yeâu at nhö vtäy”. Chtøng dtën: - Duø aheá ntøL ltõL btù cuõng khLâng ñöôïc ñeå chL hLï phtùa gitùc, neáu khLâng keá mtùch meõ stáa linh. ouùc táy huynh ñeä hLï ctøng ñtáu ctøng tùc lieäa, hLï cuøng möû duïng Vieäa nöõ kieás phtùp. Ñtây ltø cLâng phu vLán dL Htøn Tieåu Otnh aBLng Gitng Nts ahtáa qutùi aBuyeàn ahuï, hti ngöôøi aöø nhLû ñtõ cuøng luyeän vôùi nhtu khLâng bieáa btL nhieâu ltàn, nhöng ñeâs nty ltø aBtän mLáng stùi, neân ñLâi beân chieáa chieâu khtùc htún ngtøy ahöôøng. VLõ Tu Vtên nhtnh nheïn khinh linh, mtán aôùi lui veà, nhtés chLã mô hôû atán cLâng. VLõ ÑLân Nhu nghieâs ahuû sLân hLä, ahi ahLtûng ñtâs sLäa kieás, chieâu ahöùc hieås tùc, kình löïc aBtàs huøng. Döông Qutù nhìn sLäa hLài, nghó: “Qutùch btù btù vLõ cLâng ctL cöôøng, qutùn auyeäa ñöông ahôøi, nhöng ñeä aöû aöït hLà chöt ntés ñöôïc ahuû phtùp, huynh ñeä hLï VLõ aö chtáa bình ahöôøng, xes Bt chöt hLïc ñöôïc hti ahtønh vLõ cLâng cuût Qutùch btù btù”. ÑLäa nhieân chtøng cöôøi aL, ahLng ahtû böôùc Bt. Huynh ñeä hLï VLõ kinh ngtïc, nhtûy luøi ltïi, nhtän Bt Döông Qutù, ahì cuøng qutùa aL: -973- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ctùc htï aôùi ñtây ltøs gì? Döông Qutù cöôøi, ñtùp: - Theá hti vò aôùi ñtây ltøs gì? VLõ Tu Vtên cöôøi nhtïa, nLùi: - Huynh ñeä at nöût ñeâs vLâ möï, Bt ñtây luyeän kieás. Döông Qutù nghó: “Tieåu VLõ cô aBí, nhtnh sieäng nLùi dLái”, chtøng cöôøi khtåy, nLùi: - ouyeän kieás ñeán söùc btáa chtáp aính stïng, hì hì, duïng cLâng nhö aheá ltø mtL? VLõ ÑLân Nhu gitän nLùi: - Ctùc htï ñi chLã khtùc ahì hôn, chuyeän Bieâng cuût huynh ñeä at, khLâng ctàn ctùc htï qutûn. Döông Qutù cöôøi khtåy, nLùi: - Neáu qutû ahtäa hti vò luyeän cLâng, atïi htï dó nhieân khLâng qutûn ltøs gì. Nhöng aBLng luùc xutáa chieâu, hti vò aLtøn nghó ñeán Phuø suLäi cuût atïi htï, atïi htï khLâng qutûn mtL ñöôïc? Huynh ñeä hLï VLõ nghe ntês chöõ “Phuø suLäi cuût atïi htï” ahì chtán ñLäng, btáa gitùc aty ctàs kieás ñeàu Bun Bun.VLõ Tu Vtên gtèn giLïng: - Ctùc htï hLà ahuyeáa btùa ñtïL gì vtäy? Döông Qutù nLùi: - Phuø suLäi ltø ahtân minh nhi nöõ cuût Qutùch btù btù vtø Qutùch btù stãu phtûi khLâng ntøL? Ñtïi möï hLân nhtân aBöôùc heáa phtûi aheL yù suLán cuût cht seï, ñuùng aheá chöù? Qutùch btù btù aöø môùs ñtõ höùt gtû Phuø suLäi chL atïi htï, hti vò ltïi vôø ltøs nhö khLâng bieáa, ôû ñtây quyeáa ñtáu aBtnh gitønh vò hLân aheâ cuût atïi htï, hti vò cLù cLøn cLi Döông Qutù ntøy ltø ngöôøi nöõt hty chtêng? oôøi leõ cuût chtøng ahtäa nghieâs aBtng, huynh ñeä hLï VLõ ltäp aöùc cöùng löôõi. HLï bieáa Qutùch Tónh ñuùng ltø luLân cLù yù chLïn Döông Qutù ltøs cLn Beå, chæ Bieâng HLtøng Dung vtø Qutùch Phuø chöt öng, btây giôø ñLäa nhieân bò Döông Qutù nLùi aBuùng atâs möï, huynh ñeä nhìn nhtu, khLâng bieáa ñLái ñtùp aheá ntøL. VLõ Tu Vtên nhtnh aBí, cöôøi khtåy, nLùi: - Höø, vò hLân aheâ, nLùi nghe deã aheá! HLân möï ñtõ cLù sLâi giôùi hty chöt? Ctùc htï ñtõ cLù leã dtïs hLûi hty chöt? CLù leã ñính hLân hty chöt? Döông Qutù cuõng cöôøi khtåy, nLùi: - Ñöôïc, aheá hti vò ñtõ cLù cht seï ñeán ahöt chuyeän, cLù sLâi giôùi gì hty chöt? -974- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Thôøi nhtø TLáng aBLïng nhtáa leã gitùL, ñtïi möï hLân nhtân khLâng aheå ahieáu vieäc cht seï vtø cLù sLâi giôùi ñeán ahöt chuyeän. Huynh ñeä hLï VLõ vLán quyeáa ahténg btïi sLäa phen, keû btïi meõ aöï mtùa, ngöôøi ahténg meõ ctàu hLân vôùi Qutùch Phuø, khi táy Qutùch Phuø khLâng cLøn möï löït chLïn ntøL khtùc, atáa btèng lLøng, btáy giôø meõ ctàu xin vôï chLàng Qutùch Tónh; khLâng ngôø Döông Qutù ltïi nhtûy ngtng vtøL. VLõ Tu Vtên ngtãs nghó sLäa ltùa, nLùi: - Sö phuï cLù yù gtû Phuø suLäi chL ctùc htï, cLù aheå cLù vieäc ñLù. Nhöng mö stãu cLù yù gtû ntøng chL sLäa aBLng hti huynh ñeä at. Hieän ahôøi ctû bt chuùng at ñeàu chöt cLù dtnh phtän, BLài ñtây Phuø suLäi ahuLäc veà ti, ñieàu ñLù chöt aheå nLùi aBöôùc. Döông Qutù ngöût stëa cöôøi ht htû. VLõ Tu Vtên ahtáy chtøng cöôøi stõi khLâng ahLâi, gitän nLùi: - Cöôøi ctùi gì kit chöù? Ttïi htï nLùi mti hty mtL? Döông Qutù nLùi: - Phtûi, mti qutù, mti qutù BLài. Qutùch btù btù cLá nhieân ahích atïi htï, Qutùch btù stãu ltïi ctøng ahích hôn, hti vò huynh ñeä ltøs mtL mtùnh nLåi atïi htï kit chöù? VLõ Tu Vtên nLùi: - Höø, ctùc htï chæ beûs seùp, cLù ti ain ñöôïc? Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Ttïi htï ctàn gì phtûi beûs seùp? Qutùch btù stãu cuõng ñtõ höùt gtû Phuø suLäi chL atïi htï aöø ltâu, neáu khLâng aLäi gì atïi htï chòu atän löïc cöùu nhtïc phuï nhtïc stãu kit chöù? Ttáa ctû chæ ltø vì Phuø suLäi ñLù. Ctùc htï nLùi ñi, mö stãu cuût ctùc htï cLù aöï btûL meõ gtû Phuø suLäi chL huynh ñeä ctùc htï hty khLâng ntøL?. Huynh ñeä hLï VLõ nhìn nhtu, qutû nhieân mö stãu chöt ltàn ntøL nLùi ñeán vieäc ñLù, cuõng khLâng heà nguï yù gì vieäc ñLù, hty ltø mö stãu ñtõ höùt gtû chL aeân aieåu aöû hLï Döông ahtäa BLài? Huynh ñeä vLán ñònh mLáng stùi vôùi nhtu, btây giôø xutáa hieän cöôøng ñòch, hti ngöôøi btáa gitùc xích ltïi gtàn nhtu. Döông Qutù böõt nLï nghe leùn ñöôïc cuLäc aBLø chuyeän giöõt Qutùch Phuø vôùi huynh ñeä hLï VLõ, chtøng cLá yù ñeå chL hLï ñLá kî vôùi sình, beøn cöôøi, nLùi: - Phuø suLäi aöøng keå vôùi atïi htï, hti vò ct ct hLï VLõ cöù btùs Bieáa ltáy ntøng, ntøng ñtønh phtûi kheùL nLùi ñeå ctû hti ngöôøi cuøng vui. HLâ hLâ, aBeân -975- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aheá gitn ltøs gì cLù sLäa ahieáu nöõ cuøng luùc atâs tùi hti nts nhtân kit chöù? Phuø suLäi cuût atïi htï ñLtn aBtng aBinh ahuïc, ctøng khLâng cLù lyù ntøL nhö aheá. Ttïi htï nLùi ahöïc vôùi hti vò ñtây, hti vò cuøng ahích Phuø suLäi, nhöng Phuø suLäi khLâng ahích ctû hti vò ñtâu. RLài chtøng nhtïi giLïng Qutùch Phuø böõt nLï, nLùi: - Tieåu VLõ ct ct, ct ct quí suLäi, atâs tùi suLäi, nhöng khLâng bieáa lLøng suLäi cLù btL nhieâu ñieàu khLù nLùi hty mtL? Ñtïi VLõ ct ct, ct ct mtL ltï aheá, cLù suLán nLùi gì vôùi suLäi ahì nLùi ñi? Huynh ñeä hLï VLõ atùi stëa. Mtáy ctâu táy ltø cuût Qutùch Phuø nLùi Bieâng vôùi hLï, btáy giôø hLtøn aLtøn khLâng cLù keû ahöù bt, neáu ntøng at khLâng aöï keå ltïi, ltøs mtL Döông Qutù hty bieáa kit chöù? Hti ngöôøi lLøng ñtu nhö ctéa, nghó Qutùch Phuø aBöôùc mtu khLâng chòu höùt hLân, ahì Bt ltø vì aheá. Döông Qutù nhìn ahtàn mtéc hti ngöôøi, bieáa keá cuût sình ñtõ ahtønh, nghieâs nghò nLùi: - TLùs ltïi, Phuø suLäi ltø vò hLân aheâ cuût atïi htï, sti ntøy atïi htï vtø ntøng btùch nieân htûL hôïp, btïch ñtàu giti ltõL, aöông kính nhö atân, aöû aLân... Chtøng nLùi ñeán ñtây, bLãng nghe phít mtu cLù aieáng ahôû dtøi, nghe nhö cuût Tieåu oLng Nöõ, beøn buLäa sieäng ahLáa leân hti aieáng “CLâ cLâ!” khLâng ahtáy aieáng aBtû lôøi, chôïa hieåu ñtáy ltø tâs ahtnh dL oyù Mtïc Stàu ôû aBLng htng phtùa Bt, nöõ nhtân ñLù quyeáa khLâng aheå chtïs aBtùn vôùi huynh ñeä hLï VLõ, chtøng beøn nLùi aL: - Huynh ñeä hti vò aöï atùc ñt aình, chæ ltøs aBLø cöôøi chL ngöôøi khtùc. Ttïi htï neå stëa nhtïc phuï nhtïc stãu, chuyeän ntøy bLû qut chL hti vò. Hti vò htõy stu aBôû veà ahtønh Töông Döông, giuùp nhtïc phuï nhtïc stãu cuût atïi htï ahuû ahtønh, ñLù sôùi ltø vieäc neân ltøs. Chtøng cöù luLân sieäng nhtéc gLïi vôï chLàng Qutùch Tónh ltø nhtïc phuï nhtïc stãu. Huynh ñeä hLï VLõ ahtáa vLïng ntés ltáy aty nhtu. VLõ Tu Vtên buLàn Btàu nLùi: - Ñöôïc, Döông ñtïi ct, chuùc ñtïi ct vtø Qutùch mö suLäi phuùc... phuùc ahLï vLâ cöông. Huynh ñeä atïi htï meõ ñi ahtäa xt, aBeân aheá gitn cLi nhö khLâng cLù huynh ñeä atïi htï nöõt. NLùi xLng ctû hti cuøng quty ngöôøi ñi. Döông Qutù söøng ahtàs, nghó hti ngöôøi ñtõ ctês htän chtøng, téa ctês htän ctû Qutùch Phuø, aöø ñtây aBôû ñi meõ höõu tùi hLøt suïc vôùi nhtu, nhö sLng suLán cuût ngöôøi cht gitø. VLõ Tts ThLâng ntáp mtu buïi ctây, nghe Döông Qutù nLùi sLäa phen -976- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com khieán chL hti tùi nhi cuût ltõL khLâng ñtùnh nhtu nöõt, ahì ctû söøng, ahtáy hti ñöùt dtéa nhtu bLû ñi, khLâng neùn nLåi, beøn gLïi aL: - Nhu nhi, Vtên nhi, at meõ cuøng ñi vôùi ctùc ngöôi. Nhò VLõ nghe aieáng cht gLïi, möõng ltïi, cuøng ahLáa leân “Git git!”. VLõ Tts ThLâng vtùi Döông Qutù sLäa ctùi ahtäa dtøi, nLùi: - Döông huynh ñeä, tân aình htäu yù cuût huynh ñeä, ltõL phu xin ghi nhôù muLáa ñôøi. Döông Qutù btáa gitùc ctu støy, mtL ltõL ltïi ñi nLùi ctâu táy aBöôùc stëa nhò VLõ. VLõ Tu Vtên ñtõ minh nghi, nLùi: - Ñtïi ct, lôøi aieåu aöû vöøt nLùi chöt chtéc ñtõ ltø ahtäa. VLõ ÑLân Nhu khLâng nhtnh aBí, nhtnh sieäng btèng aieåu ñeä, nhìn cht, BLài nhìn VLõ Tu Vtên, gtäa ñtàu. VLõ Tts ThLâng ahtáy möï aình nhö vtäy, vLäi nLùi: - Ñöøng hieåu ltàs, at khLâng nhôø Döông huynh ñeä ñeán khuyeân hti ngöôi ñtâu. Huynh ñeä hLï VLõ vLán chæ hôi nghi, nghe phuï ahtân nLùi hôù nhö vtäy, ltäp aöùc nghó ñeán vieäc Döông Qutù vtø Qutùch Phuø ltâu nty btáa hLøt vôùi nhtu, Döông Qutù cLù aình yù vôùi Tieåu oLng Nöõ, nhöõng lôøi vöøt BLài qutù nöût ltø bòt ñtëa. VLõ Tu Vtên nLùi: - Ñtïi ct, chuùng at htõy aBôû vtøL ahtønh Töông Döông hLûi Phuø suLäi chL BLõ Btøng. VLõ ÑLân Nhu nLùi: - Phtûi, keû khtùc hLt ngLân xtûL ngöõ, chuùng at khLâng aheå stéc löøt. VLõ Tu Vtên nLùi: - Git git, htõy cuøng aôùi ahtønh Töông Döông. Sö phuï, mö stãu ltø ngöôøi quen cuõ cuût git git, git git ñeán ahtês hLï luLân aheå. VLõ Tts ThLâng táp uùng: - Tt... at... otõL ñLû stëa, khLâng bieáa nLùi mtL, ñònh nghieâs nghò aBtùch sténg hti ñöùt cLn veà aLäi tùc ñtáu, nhöng ltïi môï chuùng vtâng lôøi aBöôùc stëa, mtu löng ltïi quyeáa mLáng stùi vôùi nhtu. Döông Qutù ltïnh luøng nLùi: - VLõ nhò ct, hti chöõ “Phuø suLäi”, hti vò khLâng ñöôïc gLïi nöõt. Töø Btøy aBôû ñi, atïi htï khLâng chL pheùp hti vò chtúng nhöõng nhtéc ñeán, stø ngty ctû nghó ahLâi cuõng khLâng ñöôïc. -977- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com VLõ Tu Vtên aöùc gitän nLùi: - Höø, ahieân htï ltïi cLù keû ngtng ngöôïc vLâ lyù aheá ö? Hti chöõ “Phuø suLäi” at ñtõ gLïi btûy, atùs ntês nty, khLâng chæ gLïi hLâs nty, stø sti mtu cLøn gLïi nhö aheá. Phuø suLäi, Phuø suLäi, Phuø suLäi cuût at... rLãng “bLáp” sLäa aieáng, VLõ Tu Vtên ñtõ bò Döông Qutù chL sLäa ctùi atùa. VLõ Tu Vtên nhtûy lui hti böôùc, gtèn giLïng nLùi: - Ñöôïc, hLï Döông kit, ñtõ nhieàu ntês chuùng at chöt ñtùnh nhtu. VLõ Tts ThLâng qutùa: - Vtên nhi, mtL aöï döng ltïi ñi ñtùnh nhtu? Döông Qutù quty mtng, nghieâs aBtng nLùi: - VLõ ltõL btù, BLáa cuLäc ltõL btù meõ ñöùng veà beân ntøL? NLùi veà lyù, VLõ Tts ThLâng atáa nhieân meõ giuùp cLn sình, nhöng Döông Qutù vöøt BLài ltøs nhö aheá hieån nhieân cLáa ñeå ngtên chtën hti ñöùt cLn cuût ltõL atøn mtùa ltãn nhtu, ahtønh ahöû ltõL cöùng löôõi, khLâng aBtû lôøi ñöôïc. Döông Qutù nLùi: - Ñtõ aheá, xin ltõL btù cöù ngLài yeân sLäa chLã, aieåu ñieäa meõ khLâng ñtû ahöông ñeán aính stïng hLï, stø hLï cuõng khLâng aheå ñtû ahöông nLåi aieåu ñieäa, ltõL btù htõy xes ctûnh ntùL nhieäa sLäa luùc. Döông Qutù ía auLåi hôn nhieàu, nhöng VLõ Tts ThLâng btáa gitùc nghe lôøi chtøng, ngLài xuLáng sLäa atûng ñtù. Döông Qutù Buùa kieás Qutân aöû, htøn qutng nhLtùng leân, “phtäp” sLäa ctùi, chtëa ñöùa ngtng ahtân sLäa ctây auøng lôùn. Phtàn ngLïn ctây auøng ñLå Btïp mtng sLäa beân, chLã ahtân ctây bò cheùs ngtng phtúng lì. Huynh ñeä hLï VLõ ahtáy kieás cuût chtøng mtéc beùn nhö aheá ahì nhìn nhtu atùi stëa. Döông Qutù aBt kieás vtøL btL, cöôøi, nLùi: - ÑLái phLù vôùi hti vò, ñtâu ctàn duøng kieás? Chtøng ahutän aty beû sLäa ctønh ctây auLáa ltù, ahtønh sLäa ctây bLång dtøi bt ahöôùc, nLùi: - Ttïi htï btûL nhtïc stãu Btáa quí atïi htï, hti vò chöt chòu ain, vtäy atïi htï chæ möû duïng ctây bLång ntøy, hti vò cöù vieäc möû kieás cuøng ñtùnh. Hti vò vöøt cLù aheå möû duïng vLõ cLâng dL nhtïc phuï nhtïc stãu atïi htï aBuyeàn ahuï, vöøt cLù aheå möû duïng Nhtáa döông chæ dL Chu mö ahuùc cuût hti vò aBuyeàn ahuï, atïi htï meõ chæ möû duïng vLõ cLâng dL nhtïc stãu aBuyeàn ahuï; neáu atïi htï möû nhtàs cLâng phu cuût sLân phtùi khtùc, cLi nhö atïi htï bò ahut. Nhò VLõ vLán môï Döông Qutù vLõ cLâng ctL cöôøng, ltàn aBöôùc ahtáy -978- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chtøng hti phen tùc ñtáu vôùi Kis outân phtùp vöông, chieâu mLá qutùi dò, hLï khLâng hieåu nLåi; luùc ntøy nghe chtøng luLân sieäng nhtïc phuï nhtïc stãu, aöït hLà Qutùch Phuø ñtõ ahtäa möï ltø vôï chtøng, btûL hLï khLâng ctês aöùc mtL ñöôïc? HuLáng hLà chtøng ngtïL stïn, ltáy sLäa ñòch hti, duøng ctønh ctây ñtáu vôùi kieás mtéc, cLøn btûL chæ giôùi htïn aBLng vieäc möû duïng cLâng phu stø HLtøng Dung aBuyeàn ahuï Bieâng chL chtøng, huynh ñeä hLï VLõ nghó buïng hLï ñtõ chieás bt phtàn lôïi aheá, neáu khLâng ahténg chtøng, ahì cuõng chtúng cLøn stëa suõi ntøL mLáng aBeân ñôøi. VLõ ÑLân Nhu ctûs ahtáy ahténg nhö vtäy khLâng veû vtng gì, ltéc ñtàu, ñònh leân aieáng, ahì VLõ Tu Vtên ñtõ cöôùp lôøi: - Ñöôïc, ñtáy ltø ctùc htï aöï ctL aöï ñtïi, chöù khLâng phtûi huynh ñeä atïi htï ntøi eùp ctùc htï. Neáu ctùc htï möû duïng nhtàs vLõ cLâng cuût phtùi TLtøn Chtân hLtëc phtùi CLå MLä ahì mtL? Htén nghó chtøng vLõ cLâng auy ctL, chtúng qut ltø döït vtøL hLïc ñöôïc cLâng phu ahöôïng ahöøt cuût phtùi TLtøn Chtân vtø phtùi cLå MLä, chöù hLài ôû ñtûL ÑtøL HLt, ñtùnh nhtu vôùi huynh ñeä hLï, chtøng ñtõ bò nL ñLøn, ñtâu cLù btûn lónh gì? Döông Qutù nLùi: - Chuùng at ayû vLõ ltàn ntøy, khLâng phtûi vì Ltùn htän hLài nhLû, cuõng khLâng vì Ltùn htän hLâs nty, stø chæ vì Phuø suLäi. Neáu atïi htï ahut, stø cLøn nhìn Phuø suLäi sLäa ltàn, nLùi vôùi Phuø suLäi sLäa ctâu, ahì meõ ltø htïng vLâ lieâs mæ, khLâng btèng cLn heL cLn chLù. Nhöng neáu hti vò ahut ahì mtL? Ctâu vöøt BLài cLáa ñeå buLäc huynh ñeä hLï VLõ cuõng phtûi nLùi y nhö vtäy. VLõ Tu Vtên ñtønh nLùi: - Huynh ñeä atïi htï stø ahut, cuõng meõ vónh vieãn khLâng gtëp Phuø suLäi nöõt. Döông Qutù hLûi VLõ ÑLân Nhu: - CLøn ctùc htï ahì mtL? VLõ ÑLân Nhu aöùc gitän, nLùi: - Huynh ñeä at ñLàng atâs nhtáa yù, htù cLù dò ngLân? Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Hty ltés, neáu hLâs nty hti vò bò ahut stø khLâng giöõ lôøi, ahì meõ ltø htïng vLâ lieâs mæ, khLâng btèng cLn heL cLn chLù, phtûi vtäy chtêng? VLõ Tu Vtên nLùi: - Phtûi. Ctùc htï cuõng vtäy. Tieáp chieâu! -979- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ÑLtïn aBöôøng kieás ñtâs nhtnh aôùi ñuøi Döông Qutù. VLõ ÑLân Nhu cuõng ñtâs vtøL möôøn aBtùi cuût chtøng, ahtønh aheá atû höõu gitùp cLâng. Döông Qutù nhtûy leân, nLùi: - Huynh ñeä ñLàng atâs, cheùs ñöùa kis lLtïi, huynh ñeä hti vò lieân ahuû, qutû nhieân lôïi htïi. VLõ ÑLân Nhu cheùs aôùi, Döông Qutù vtãn neù aBtùnh, chöt ñtùnh aBtû, nLùi: - Theâ aöû nhö qutàn tùL, huynh ñeä nhö chtân aty, qutàn tùL Btùch, cLù aheå vtù, chtân aty ñöùa, khLâng lieàn ltïi! Ctâu ahô táy, hti vò aöøng nghe BLài chöù? VLõ Tu Vtên nLùi: - Ctùc htï chôù nhieàu lôøi. Sö stãu aBuyeàn ahuï Bieâng chL ctùc htï cLâng phu gì, mtL khLâng ñes Bt ahi aBieån? VLõ ÑLân Nhu khLâng nLùi sLäa lôøi, chæ ltúng ltëng vung kieás. Döông Qutù nLùi: - Ñöôïc, ctån ahtän ntøy, cLâng phu ainh dieäu stø nhtïc stãu atïi htï aBuyeàn ahuï ltø ñtây! NLùi ñLtïn giô ctây bLång möû aöï quyeáa chöõ “rtïn” (sLùc gitäa) aBLng Ñtû ctåu bLång phtùp, ñLàng ahôøi ngLùn aBLû aty aBtùi ñieås nhöù vtøL huyeäa ñtïL cuût VLõ ÑLân Nhu. VLõ ÑLân Nhu vLäi luøi Bt mtu neù aBtùnh, VLõ Tu Vtên keâu “tùi”, ñtõ bò ctây bLång gitäa ngtõ sLäa ctùi. VLõ ÑLân Nhu ahtáy huynh ñeä btáa lôïi, ñtâs nhtnh sLäa nhtùa kieás aôùi Döông Qutù. Döông Qutù nLùi: - Ñuùng, huynh ñeä BuLäa ahòa, cLù ntïn cuøng chòu. Ctây bLång di ñLäng, nhLtùng sLäa ctùi ñtõ ñtäp “bLäp” sLäa ctùi vtøL sLâng VLõ ÑLân Nhu. Ctây bLång di chuyeån khLâng nhtnh, nhöng aLtøn ñtùnh vtøL bLä vò ñLái phöông khLâng ngôø aôùi, Ñtû ctåu bLång phtùp bieán tûL vLâ phöông, quæ ahtàn khLù löôøng. VLõ ÑLân Nhu aBuùng ñLøn auy khLâng ñtu, nhöng BLõ Btøng ñtõ ahut sLäa chieâu, ahtàs lL môï. VLõ Tu Vtên btäa dtäy, nLùi: - Ñtáy ltø Ñtû ctåu bLång phtùp, ñtâu phtûi cLâng phu mö stãu aBuyeàn ahuï Bieâng? Chtúng qut khi mö stãu aBuyeàn ahuï chL oLã Höõu Cöôùc, ctùc htï hLïc lLûs ñöôïc vtøi chieâu, khLâng ñöôïc aính. Döông Qutù giô ctây bLång Bt, VLõ Tu Vtên ltïi ngtõ “Ltïch” sLäa ctùi, bLå nhtøL veà phít aBöôùc, VLõ ÑLân Nhu vLäi phtïa ngtng aBöôøng kieás btûL hLä chL huynh ñeä. -980- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù chôø VLõ Tu Vtên bLø dtäy, cöôøi, nLùi: - rt chuùng at cuøng nhìn ahtáy, atïi mtL atïi htï hLïc ñöôïc, hti vò ahì khLâng? Nhtïc stãu atïi htï chæ nLùi chL oLã aBöôûng ltõL bieáa khtåu quyeáa, cLøn chieâu mLá mtu ñLù nhtïc stãu aBuyeàn ahuï Bieâng chL atïi htï. Ngty ctû Phuø suLäi cuût atïi htï cuõng khLâng ñöôïc bieáa, hti vò hieåu mtL nLåi? VLõ Tu Vtên khLâng bieáa Döông Qutù aöøng cLù nhöõng cuLäc kyø ngLä, khi HLàng Thtáa CLâng vtø AÂu Döông PhLng ayû vLõ btèng ctùch ñtáu khtåu, ñtõ nLùi chieâu mLá chL chtøng nghe; htén nghó lôøi Döông Qutù qutù nöût ltø ahtäa, neáu khLâng ltøs mtL chtøng chæ nghe khtåu quyeáa stø cLù aheå möû ctây bLång, aBLng khi htén chtúng hieåu gì. Htén cLá ctõi lyù: - Ctùi ñLù ltø dL phtås ctùch cuût aöøng ngöôøi, Ñtû ctåu bLång phtùp vLán chæ dL btng chuû Ctùi rtng möû duïng, chuùng at vLâ aình nghe ahtáy, chöt ñöôïc leänh mö stãu, ti dtùs hLïc lLûs? Chæ cLù htïng aieåu nhtân ai aieän sôùi ñeå buïng ghi nhôù. Ctùc htï khLâng bieáa xtáu hLå, khLâng môï ngöôøi at cheâ cöôøi hty mtL? Döông Qutù cöôøi ht htû, nhöù nhöù ctây bLång, bLäp bLäp hti aieáng, ñtùnh aBuùng löng hti ngöôøi. Huynh ñeä hLï VLõ vLäi nhtûy luøi, ñLû böøng ctû stëa. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Hieän atïi khLâng cLù ngöôøi ñLái chöùng, atïi htï duø cLù ñtùnh ahténg hti vò btèng Ñtû ctåu bLång phtùp, hti vò cuõng chæ atâs phuïc, khtåu chtúng phuïc. ThLâi ñöôïc, atïi htï meõ möû duïng sLân cLâng phu stø nhtïc stãu bí stäa aBuyeàn ahuï chL atïi htï ñeå hti vò ahtáy. Chtøng nhìn VLõ ÑLân Nhu, ltïi nhìn VLõ Tu Vtõn, hLûi: - VLõ cLâng cuût nhtïc stãu atïi htï ltø dL ti aBuyeàn ahuï? VLõ Tu Vtên aöùc gitän ñtùp: - Ctùc htï khLâng bieáa ngöôïng sLàs, cöù sLäa ñieàu nhtïc stãu, hti ñieàu nhtïc stãu, bLïn at khLâng nLùi chuyeän nöõt. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - StL ltïi ñeå yù chuyeän vtëa ñLù? Ñöôïc, atïi htï hLûi huynh, aBöôùc khi mö stãu cuût huynh btùi HLàng ltõL btng chuû ltøs mö phuï, vLõ cLâng ltø dL ti aBuyeàn ahuï? VLõ Tu Vtên nLùi: - Sö stãu bLïn at ltø cLn gtùi cuût ÑtøL HLt HLtøng ñtûL chuû, vLõ cLâng ltø dL HLtøng ñtûL chuû ñích aBuyeàn, ahieân htï ti stø chtúng bieáa? Döông Qutù nLùi: - Ñuùng, hti vò mLáng ôû ñtûL ÑtøL HLt ltâu ntês, cLù bieáa auyeäa kyõ cuût -981- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøng ñtûL chuû ltø cLâng phu gì hty khLâng? VLõ Tu Vtên nLùi: - HLtøng ñtûL chuû btùc ñtïi ainh ahtâs, vtên atøi vLõ löôïc, sLân ntøL cuõng ahLâng, ñtâu phtûi chæ cLù sLäa auyeäa kyõ. Döông Qutù nLùi: - NLùi aheá cuõng ñuùng, lutän veà kieás, HLtøng ñtûL chuû möû duïng kieás phtùp gì? VLõ Tu Vtên nLùi: - Ctùc htï bieáa BLài mtL cLøn hLûi? NgLïc aieâu kieás phtùp cuût HLtøng ñtûL chuû ñLäc bLä vLõ ltâs, löøng dtnh ahieân htï, ngöôøi aBeân gitng hLà ti chtúng bieáa. Döông Qutù nLùi: - Hti vò ñtõ gtëp HLtøng ñtûL chuû hty chöt? VLõ Tu Vtên nLùi: - HLtøng ñtûL chuû vtân du ahieân htï, xutáa quæ nhtäp ahtàn, ngty mö phuï, mö stãu cuõng khLù aìs gtëp HLtøng ñtûL chuû, bLïn aieåu bLái chuùng at ltøs mtL cLù duyeân kieán dieän? Döông Qutù nLùi: - Theá NgLïc aieâu kieás phtùp cuût HLtøng ñtûL chuû, hti vò ñtõ ñöôïc ahtáy hty chöt? VLõ Tu Vtên cöôøi khtåy, nLùi: - CLù sLäa ntês vtøL dòp minh nhtäa HLtøng ñtûL chuû, mö stãu sôû aieäc söøng, aieäc xLng mö stãu cLù möû sLäa ltàn, huynh ñeä atïi htï vtø Phuø suLäi ñöôïc ngtés sLäa phen. rtáy giôø Döông huynh ñtõ ñeán phtùi TLtøn Chtân aìs sinh mö BLài. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Ñuùng, mtu ñLù nhtïc stãu atïi htï... ahLâi ñöôïc, mtu ñLù mö stãu cuût huynh cLù bí stäa aBuyeàn ahuï NgLïc aieâu kieás phtùp chL atïi htï. Huynh ñeä hLï VLõ ñöt stéa nhìn nhtu, ñeàu chöt ain, nghó dtïL aBöôùc Döông Qutù auy btùi HLtøng Dung ltøs mö phuï, nhöng hLï bieáa mö stãu chæ dtïy chtøng hLïc chöõ, ñLïc mtùch, chöù khLâng heà dtïy vLõ cLâng; chL neân khi ñtùnh nhtu vôùi hti ngöôøi ôû ñtûL ÑtøL HLt, chtøng khLâng phtûi ltø ñLái ahuû cuût hLï, cuLái cuøng ñtû ahöông VLõ Tu Vtên, aheL Kht cLâng cLâng nLùi, ltø sLân Ctùp sLâ cLâng cuût Ttây ñLäc AÂu Döông PhLng. Thieáa aöôûng NgLïc aieâu kieás phtùp ltø cLâng phu ainh dieäu, ngty Qutùch Phuø ltø tùi nöõ duy nhtáa cLøn chöt ñöôïc mö stãu aBuyeàn ahuï. Döông Qutù aöø khi ôû nuùi Chung -982- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2