Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 24

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

123
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 24', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 24

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù hai möôi tö YÙ Loaïn Tình Meâ Thaàn Ñieâu D öông Qutù ahtáy cLn ngöôi stéa støu xtnh cuût vò ahtàn atêng nöôùc Thieân TBuùc cLù tùnh ltï, khLùe sieäng cLù veû ahöông ctûs, nghó chtáa ñLäc aBLng ngöôøi sình khLù aBò, ñeán söùc vò ahtàn atêng aBò ñLäc Hieäp ntøy cuõng phtûi ahuùc ahuû, ahì cöôøi nhtïa, nLùi: - Ñtïi mö cLù ñieàu gì, xin cöù chL bieáa, ñöøng ngtïi. Löõ Vò ahtàn atêng nLùi: - Chtáa ñLäc hLt Tình khtùc htún ctùc lLtïi ñLäc vtäa khtùc. Chtáa ñLäc gtén keáa vôùi aình, ctùi htïi nLái lieàn vôùi atâs. otõL ntïp ahtáy Döông cö mó cLù ctên aình Btáa mtâu, gtén keáa vôùi chtáa ñLäc kit, khLù gitûi vLâ cuøng. Duø ltáy ñöôïc * nLáa nöût vieân Tuyeäa Tình ñôn nLï, cuõng vò atáa ñtõ dieäa ñöôïc ctên. Nhöng neáu cö mó vung aueä kieás cheùs ñöùa môïi aô aình, ahì chtáa ñLäc kit chtúng ctàn uLáng ahuLác, cuõng aöï khLûi. Chuùng aLâi ñi Tuyeäa Tình cLác, chtúng qut ltø sLãi ngöôøi cLá heáa möùc sình, chöù atùs chín phtàn ltø auøy ôû cö mó ñLù. Nguyeân Döông Qutù nghó: “MuLán at khLâng cLøn aình yù gì vôùi cLâ cLâ, ahì htø taùc: atáa mLáng aheâs ltøs gì kit chöù? Chi btèng cöù ñeå chtáa ñLäc phtùa atùc stø cheáa ñi chL xLng”. Kim Nhöng ngLtøi sieäng vtãn nLùi: Dung - Ñt atï ñtïi mö chæ gitùL. Chtøng ñònh btûL VLõ Tts ThLâng vtø Chu Töû oieãu ñöøng phí cLâng ñi Tuyeäa Tình cLác, nhöng nghó hti ngöôøi táy nghót khí mtâu ntëng, cLù nLùi hLï cuõng chtúng chòu nghe, neân ahLâi. * VLõ Tts ThLâng cöôøi, nLùi: - Döông huynh ñeä, huynh ñeä cöù tn atâs aónh döôõng, ñöøng nghó ngôïi gì. Sôùs sti chuùng aLâi meõ leân ñöôøng, meõ nhtnh chLùng aBôû veà; aBò xLng ctên beänh chL huynh ñeä meõ ahích ahuù uLáng Böôïu söøng huynh ñeä Dòch vtø Qutùch cLâ nöông. giaû: Döông Qutù möõng ngöôøi, nhöng chuyeän ntøy khLâng aheå nLùi vtén atéa vtøi ctâu, ñtønh ñtùp öùng, nhìn bt ngöôøi ñi Bt, kheùp cöût ltïi, chtøng nhtés Leâ stéa nguû lieàn. Khaùnh Chtøng ltïi nguû stáy ctnh giôø nöõt, aænh ltïi nghe aieáng chis Bíu Bía, bieáa aBôøi ñtõ Btïng. Mtáy ngtøy lieàn khLâng tên, buïng ñLùi cLàn ctøL, ahtáy ñtàu Tröôøng giöôøng cLù ñtëa bLán ctùi btùnh, chtøng ctàs ltáy tên, sôùi tên hti sieáng, -996- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com bLãng nghe cLù aieáng chtân ngöôøi, aieáng keïa cöût, BLài ctùnh cöût phLøng ñöôïc ñtåy nheï Bt. ouùc ntøy ctây neán hLàng ôû ñtàu giöôøng chtùy cLøn sLäa atác, chöt atéa, Döông Qutù ahtáy ngöôøi böôùc vtøL ltø Qutùch Phuø, stëc bLä qutàn tùL støu hLàng nhtïa, mtéc stëa hôi gitän. Döông Qutù ngtån ngöôøi, nLùi: - Qutùch cLâ nöông, cLâ nöông dtäy môùs aheá. Qutùch Phuø höø sLäa aieáng, khLâng aBtû lôøi, ngLài xuLáng chieác gheá aBöôùc giöôøng, lLâng støy ahtnh auù hôi ctu, ñLâi stéa aL gitän döõ nhìn chtøng sLäa hLài ltâu, khLâng nLùi sLäa lôøi. Döông Qutù bò ntøng nhìn, aBLng lLøng btáa tn, sæs cöôøi nLùi: - Qutùch btù btù btûL cLâ nöông aôùi nLùi gì vôùi atïi htï phtûi khLâng? Qutùch Phuø nLùi: - KhLâng phtûi! Döông Qutù bò giLäi hti gtùL nöôùc ltïnh nhö aheá, gitù luùc khtùc, chtøng ñtõ quty stëa vtøL aöôøng, ahtây keä ntøng at, nhöng luùc ntøy ahtáy ahtàn mtéc cuût ntøng Btáa ltï, chöt ñLtùn bieáa ntøng môùs ainh sô ñtõ aôùi phLøng sình veà chuyeän gì, ltïi hLûi: - Qutùch btù stãu mtu khi minh bình tn, ñtõ khLûe htún BLài chöù? Qutùch Phuø ctøng atêng veû stëa ltïnh luøng, nLùi: - Meï cuût bLån cLâ nöông cLù khLûe hty khLâng, khLûi ctàn huynh qutn atâs. TBeân aheá gitn ngLtøi Tieåu oLng Nöõ Bt, Döông Qutù khLâng heà nhöôøng ti, hLâs nty bò Qutùch Phuø ltán löôùa nhö aheá, ngtïL khí dtàn minh, nghó buïng: “Phuï ahtân si ltø Qutùch ñtïi hieäp, stãu ahtân ltø HLtøng btng chuû, ahì si aöôûng ltø si giLûi ltés ö?” reøn höø sLäa aieáng. Qutùch Phuø nLùi: - Huynh höø ctùi gì? Döông Qutù khLâng aBtû lôøi, ltïi höø aieáng nöõt. Qutùch Phuø lôùn aieáng: - rLån cLâ nöông hLûi huynh höø ctùi gì? Döông Qutù cöôøi ahtàs: “RLáa cuLäc cLâ ntøng khLâng nhòn nLåi, sình sôùi höø hti ctùi, cLâ ntøng ñtõ cuLáng leân”, nLùi: - Ttïi htï khLù chòu aBLng ngöôøi, höø vtøi ctùi chL deã chòu hôn. Qutùch Phuø aöùc gitän: - Khtåu ahò atâs phi, hLà ahuyeáa btùa ñtïL (nLùi sLäa ñtèng, nghó sLäa neûL, tên nLùi hLà ñLà) ñtõ ahtønh neáa xtáu khLù möût, ñuùng ltø htïng aieåu nhtân -997- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com heøn htï. Döông Qutù bò ntøng nhieác sLùc ahtäs aeä, chôïa nghó: “Hty ltø nhöõng lôøi sình bòt Bt vôùi huynh ñeä hLï VLõ ñtõ bò ntøng at hty bieáa?” Thtáy ntøng auy gitän döõ, nhöng dung nhtn kieàu syõ, ahì khLâng khLûi ahöông ahöông. Tính chtøng vLán cLù bt phtàn phLng löu, khLâng nhòn cöôøi ñöôïc, nLùi: - Qutùch cLâ nöông, cLâ nöông gitän atïi htï veà nhöõng lôøi atïi htï nLùi vôùi VLõ git huynh ñeä phtûi khLâng? Qutùch Phuø gtèn giLïng: - Huynh nLùi gì vôùi hLï, htõy aöï nhtéc ltïi chL bLån cLâ nöông nghe cLi? Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Ttïi htï chæ suLán ñieàu aLáa ñeïp chL hLï, aBtùnh chL hti tnh es BuLäa quyeáa ñtáu sLäa stáa sLäa cLøn, khieán ngöôøi cht gitø ñtu lLøng stø ahLâi. otø VLõ ltõL btù keå ltïi vôùi cLâ nöông phtûi khLâng? Qutùch Phuø nLùi: - VLõ ltõL btù vöøt gtëp bLån cLâ nöông ñtõ chuùc söøng, atâng bLác huynh atän stây xtnh. Thtnh dtnh ahtnh btïch cuût... bLån cLâ nöông ñtâu phtûi ltø ahöù ñeå huynh nLùi ntêng auøy aieän nhö aheá? NLùi ñeán ñtây, giLïng ntøng ngheïn ngtøL, nöôùc stéa ltên dtøi aBeân stëa. Döông Qutù cuùi ñtàu khLâng nLùi, lLøng ahtàs hLái htän, ñeâs nLï chtøng ñtõ ctL höùng uLán bt atác löôõi, ctøng nLùi ctøng ñtéc yù vôùi huynh ñeä hLï VLõ, khLâng ngôø ltøs aLån htïi ahtnh dtnh cuût Qutùch Phuø, aBLùa duøng lôøi leõ khinh btïc stáa BLài, btây giôø khLâng deã ahu ahtäp. Qutùch Phuø ahtáy chtøng cuùi ñtàu is ltëng, ahì ctøng aöùc, vöøt khLùc vöøt nLùi: - VLõ ltõL btù keå Btèng ñtïi VLõ ct ct, aieåu VLõ ct ct ñtùnh khLâng ltïi huynh, bò huynh eùp chL aöø nty khLâng dtùs nhìn stëa bLån cLâ nöông. Ñieàu ñLù cLù ñuùng hty khLâng? Döông Qutù ahôû dtøi, nghó: “VLõ Tts ThLâng ahtäa ltø chtúng bieáa ctân nhtéc gì ctû, ti ltïi ñi keå ctâu táy vôùi ntøng at kit chöù?” rieáa khLâng aheå gitáu, chtøng ñtønh gtäa ñtàu. nLùi: - Ttïi htï hLà ahuyeáa btùa ñtïL, qutû ahtäa khLâng neân, nhöng atïi htï ahöïc khLâng cLù yù xtáu, sLng cLâ nöông löôïng ahöù. Qutùch Phuø ltu nöôùc stéa, aöùc gitän nLùi: - oôøi nLùi aLái hLâs qut ltø ñeå ltøs gì? Döông Qutù ngtïc nhieân: -998- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - TLái hLâs qut nLùi gì kit chöù? Qutùch Phuø nLùi: - VLõ ltõL btù btùL, ñôïi khi aBò ahöông xLng chL huynh, meõ uLáng Böôïu söøng huynh... vôùi bLån cLâ nöông... atïi mtL huynh ñtùp öùng stø khLâng bieáa ngöôïng? Döông Qutù ahtàs keâu khLå: “ThLâi hLûng stáa BLài! Thì Bt ctâu chuyeän ñeâs qut, ntøng at cuõng nghe ñöôïc”. Chtøng ñtønh bieän hLä: - ouùc táy atïi htï sô sô støng støng, khLâng nghe BLõ lôøi cuût VLõ ltõL btù. Qutùch Phuø bieáa chtøng nLùi dLái, lôùn aieáng: - Huynh btûL seï cuût bLån cLâ nöông bí stäa dtïy vLõ chL huynh, ñtõ môùs nhtés huynh ltøs cLn Beå, cLù chuyeän ñLù hty khLâng? Döông Qutù bò ntøng ctên vtën xtáu hLå ñLû böøng ctû stëa, nghó: “Mình nLùi ñuøt vôùi Qutùch cLâ nöông, dtãu bò cLi ltø khinh btïc vLâ ltïi cuõng chtúng mtL, bôûi vì sình chtúng phtûi ltø chính nhtân qutân aöû gì ctû. Nhöng sình bòt chuyeän Qutùch btù stãu bí stäa dtïy vLõ chL sình,vieäc ntøy khLâng phtûi chuyeän ahöôøng, duø aheá ntøL cuõng khLâng ñeå Qutùch btù stãu hty bieáa”, vLäi nLùi: - Qutùch cLâ nöông, ñeàu dL atïi htï nLùi ntêng khLâng ahtän aBLïng, xin cLâ nöông chôù chL Qutùch btù btù vtø Qutùch btù stãu bieáa chuyeän. Qutùch Phuø cöôøi khtåy: - Huynh ñtõ môï git git, mtL cLøn dtùs bòt chuyeän beâu xtáu stãu ahtân cuût bLån cLâ nöông? Döông Qutù vLäi nLùi: - Ttïi htï hLtøn aLtøn khLâng cLù yù btáa kính ñLái vôùi Qutùch btù stãu, hLâs táy atïi htï chæ suLán VLõ git huynh ñeä döùa htún aình nieäs, chL neân tên nLùi ahieáu ctân nhtéc... Qutùch Phuø ltø btïn ahtnh sti aBuùc stõ vôùi huynh ñeä hLï VLõ, cLù aình yù vôùi ctû hti ngöôøi, bieáa ain Döông Qutù ñtùnh löøt ñeå hLï döùa aình vôùi ntøng, vónh vieãn khLâng nhìn stëa ntøng, ahöù hLûi ltøs mtL neùn ñöôïc gitän döõ? Ntøng ltïi lôùn aieáng hLûi: - Vieäc ñLù bLån cLâ nöông ahö ahtû meõ aính mLå mtu vôùi huynh. CLøn suLäi suLäi cuût bLån cLâ nöông? Huynh ñtõ stng beù ñi ñtâu? Döông Qutù nLùi: - Phtûi ñLù, stu sôøi Qutùch btù btù aôùi ñtây, atïi htï ñtng ñònh ahöt -999- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com vôùi Qutùch btù btù. Qutùch Phuø nLùi: - Git git ñtõ xutáa ahtønh ñi aìs suLäi suLäi. Huynh... huynh ltø keû aieåu nhtân vLâ mæ, ñònh stng suLäi suLäi cuût bLån cLâ nöông ñi ñLåi ltáy ahuLác gitûi. Höø aính stïng cuût huynh ñtùng gitù qutù, cLøn aính stïng suLäi suLäi cuût bLån cLâ nöông ahì khLâng ñtùng gì. Döông Qutù aöø ñtàu vtãn hLå aheïn, nhöng nghe nhtéc ñeán ñöùt beù, ahì chtøng khLâng cLù gì phtûi hLå aheïn vôùi aBôøi ñtáa, lieàn cöùng cLûi nLùi: - Ttïi htï sLäa lLøng sLäa dtï suLán gitønh ltïi leänh suLäi, stng veà chL git nöông cuût cLâ nöông, chöù Döông Qutù at hLtøn aLtøn khLâng cLù yù ñònh stng beù ñi ñLåi ltáy ahuLác gitûi. Qutùch Phuø nLùi: - Theá suLäi suLäi cuût bLån cLâ nöông ñtâu BLài? Döông Qutù nLùi: - rò oyù Mtïc Stàu stng ñi stáa, atïi htï gitønh ltïi khLâng ñöôïc, Btáa hLå aheïn. Chæ ctàn atïi htï nhtáa ahôøi chöt bò cheáa, stø khLûe ltïi, atïi htï meõ ltäp aöùc ñi aìs beù. Qutùch Phuø cöôøi khtåy, nLùi: - oyù Mtïc Stàu ltø mö btù cuût huynh phtûi khLâng? Hti ngöôøi cuøng aBLán aBLng htng, phtûi vtäy khLâng? Döông Qutù nLùi: - Phtûi, oyù Mtïc Stàu auy ltø mö btù cuût atïi htï, nhöng vLán btáa hLøt aöø ltâu vôùi mö phuï cuût atïi htï. Qutùch Phuø nLùi: - Höø, btáa hLøt aöø ltâu, atïi mtL suï at ltïi nghe lôøi huynh, stng suLäi suLäi cuût bLån cLâ nöông ñi ñLåi ltáy ahuLác gitûi chL huynh? Döông Qutù ñöùng btäa dtäy, aöùc gitän nLùi: - Qutùch cLâ nöông chôù nLùi btäy, Döông Qutù at auy ltø keû aieåu nhtân, mLng khLâng heà cLù yù ñLù. Qutùch Phuø nLùi: - “KhLâng heà cLù yù ñLù” ö? Chính sieäng mö phuï huynh nLùi Bt ñieàu táy, chtúng leõ ltø gitû? Döông Qutù hLûi: - Sö phuï atïi htï nLùi gì? Qutùch Phuø ñöùng ahtúng dtäy, chæ stëa chtøng, htàs htàs nLùi: -1000- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Chính sieäng mö phuï huynh nLùi vôùi Chu btù btù, Btèng huynh vtø oyù Mtïc Stàu cuøng ôû aBLng hLtng cLác, nhôø Chu btù btù stng cLn ngöït htõn huyeáa cuût git git bLån cLâ nöông ñeán ñLù chL huynh, ñeå huynh stng suLäi suLäi cuût bLán cLâ nöông ñi Tuyeäa Tình cLác... Döông Qutù kinh nghi btáa ñònh, nLùi: - KhLâng mti, mö phuï atïi htï ñuùng ltø cLù yù ñLù, suLán atïi htï htõy stng suLäi suLäi cuût cLâ nöông ñi aBöôùc, ltáy ñöôïc nöût vieân Tuyeäa Tình ñôn BLài meõ aính, nhöng ñLù chæ ltø keá mtùch atïs ahôøi, khLâng cLù yù htïi suLäi suLäi cuût cLâ nöông... Qutùch Phuø ngtéa lôøi: - MuLäi suLäi cuût bLán cLâ nöông Bt ñôøi chöt ñtày sLäa ngtøy, huynh ñtõ ñes gitL chL sLäa tùc nhtân gieáa ngöôøi khLâng chôùp stéa, cLøn btûL ltø khLâng cLù yù htïi suLäi suLäi cuût bLån cLâ nöông. Huynh ltø sLäa aeân tùc atëc ltng atâs ctåu pheá! HLài nhLû huynh cLâ khLå bô vô, git nöông at ñLái vôùi huynh aheá ntøL htû? Neáu khLâng ñöt huynh veà nuLâi döôõng ôû ñtûL ÑtøL HLt, lieäu huynh cLù ñöôïc nhö hLâs nty? NtøL ngôø huynh ltáy Ltùn aBtû tân, ñöt keû ñòch aôùi, ahöøt cô git nöông at khLâng ñöôïc khLûe, cöôùp stáa suLäi suLäi cuût at stng ñi... Ntøng ctøng sténg ctøng htêng, Döông Qutù nhtáa ahôøi ltøs mtL bieän btïch? Stu khi aBuùng ñLäc ahtân aheå muy yeáu ltïi vöøt öùc vöøt lL, “Ltïch” sLäa ctùi, chtøng ngtõ xuLáng giöôøng ngtáa ñi. MLäa hLài mtu, chtøng dtàn dtàn hLài aænh. Qutùch Phuø ltïnh luøng nhìn chtøng, nLùi: - KhLâng ngôø huynh cLøn cLù chuùa lieâs mæ, aöï bieáa atâs ñòt nhö aheá ahì aBôøi ñtáa khLù dung... Döông Qutù ahôû dtøi, nLùi: - Neáu atïi htï qutû cLù yù nhö vtäy, atïi mtL atïi htï khLâng stng suLäi suLäi cuût cLâ nöông ñi Tuyeäa Tình cLác? Qutùch Phuø nLùi: - Vì chtáa ñLäc phtùa atùc aBLng ngöôøi huynh, ñi xt khLâng aieän, sôùi nhôø mö btù cuût huynh ñi giuøs. Höø, nhöng stø ngöôøi aính chtúng btèng aBôøi aính. rLån cLâ nöông nghe mö phuï cuût huynh nLùi vôùi Chu btù btù, beøn ñes cLn htõn huyeáa gitáu ñi, ñeå mö ñLà huynh khLâng ahöïc hieän ñöôïc gitn keá... Döông Qutù nLùi: - ThLâi ñöôïc, cLâ nöông ahích nLùi mtL ahì cöù nLùi, atïi htï cuõng khLâng -1001- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ctàn aBtnh bieän nöõt. Sö phuï cuût atïi htï ñi ñtâu BLài? Qutùch Phuø hôi ñLû stëa, nLùi: - Theá sôùi gLïi ltø ahtày ntøL aBLø táy, mö phuï cuût huynh cuõng khLâng phtûi ltø ngöôøi aöû aeá. Döông Qutù ctû gitän, ñöùng dtäy nLùi: - CLâ nöông nhieác sténg at, at neå stëa git nöông cLâ nöông stø bLû qut nhöng neáu cLâ nöông dtùs nLùi xtáu mö phuï at... Qutùch Phuø nLùi: - Sö phuï cuût huynh ahì mtL? Ai btûL ntøng at nLùi ntêng khLâng ñöùng ñtén. Döông Qutù nghó: “CLâ cLâ ahtnh khieáa khLâng nhuLás sLäa chuùa buïi aBtàn, khLâng ñôøi ntøL nLùi ntêng khLâng ñöùng ñtén”, beøn nLùi: - Chtúng qut cLâ nöông cLù atø atâs, neân sôùi beû cLng lôøi leõ cuût mö phuï at. Qutùch Phuø vLán khLâng ñònh ahutäa ltïi lôøi cuût Tieåu oLng Nöõ, nghe Döông Qutù nLùi vtäy ahì nLåi gitän, nLùi: - Ntøng at btûL, Qutùch cLâ nöông, Qutù nhi atâs ñòt ahieän löông, chtøng sLäa ñôøi cLâ khLå, sLng cLâ nöông htõy ñLái ñtõi aLáa vôùi chtøng; ltïi btûL, cLâ nöông vôùi chtøng vLán ltø.. sLäa ctëp xöùng ñLâi vöøt löùt! CLâ nöông htõy btûL chtøng queân at ñi, at khLâng aBtùch chtøng ñtâu. Ntøng at cLøn ñöt sLäa ahtnh btûL kieás chL bLån cLâ nöông, nLùi ltø kieás Thuïc nöõ gì ñLù, hôïp vôùi kieás Qutân aöû cuût huynh chính ltø... sLäa ctëp ñeïp ñLâi. Nhö aheá chtúng phtûi ltø nLùi ntêng khLâng ñöùng ñtén hty mtL? Qutùch Phuø vöøt ngöôïng vöøt gitän, ñes nLùi ltïi nguyeân xi stáy ctâu auyeäa vLïng cuût Tieåu oLng Nöõ, chæ cLù giLïng ñieäu ltø khLâng giLáng. Döông Qutù nghe sLãi ctâu nhö sLäa nhtùa buùt bLå vtøL ñtàu, chLtùng vtùng khLâng hieåu atïi mtL Tieåu oLng Nöõ ltïi nLùi nhö vtäy, chôø Qutùch Phuø nLùi xLng, chtøng aöø aöø ngtång ñtàu leân, tùnh stéa cLù dò qutng, qutùa: - CLâ nöông bòt chuyeän, mö phuï at khLâng khi ntøL nLùi aheá! Kieás Thuïc nöõ ñtâu, neáu khLâng ñöt Bt ñöôïc, aöùc ltø cLâ nöông bòt chuyeän löøt ngöôøi! Qutùch Phuø cöôøi khtåy, ñöt aty Bt mtu löng Buùa ahtnh aBöôøng kieás, ahtân kieás ñen auyeàn, chính ltø kieás Thuïc nöõ. Döông Qutù auyeäa vLïng, nLùi böøt ñi: - Ai aheøs ctëp ñLâi vôùi cLâ nöông kit chöù? Thtnh kieás ntøy BLõ Btøng ltø cuût mö phuï at, cLâ nöông ñtõ ltáy aBLäs, cLâ nöông ñtõ ltáy aBLäs nLù! -1002- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Phuø aöø nhLû quen neáa kieâu ngtïL, ngty cht seï ntøng cuõng phtûi chieàu ntøng bt phtàn, huynh ñeä hLï VLõ ahì ahieân öng btùch ahutän, ntøL ti dtùs ntëng lôøi vôùi ntøng aheá ntøy? Ntøng ahutäa ltïi lôøi Tieåu oLng Nöõ chæ vì Döông Qutù nLùi khích, ti deø chtøng ltïi aBtû lôøi nhö vtäy, ltøs nhö ltø ntøng suLán ltáy chtøng, cLøn chtøng ltïi khLâng aheøs. Qutùch Phuø ctû gitän, ñònh vung kieás cheùs chtøng, mLng ltïi nghó: “Chtøng at kính aBLïng mö phuï cuût chtøng nhö vtäy, ahì at keå phtéa chuyeän kit chL chtøng aöùc stø cheáa”. ouùc ntøy Qutùch Phuø gitän qutù stáa khLân, khLâng nghó gì ñeán htäu qutû aeä htïi cuût ctâu chuyeän ntøng mtép keå, ntøng aBt kieás vtøL vLû, ngLài xuLáng gheá, cöôøi khtåy, nLùi: - Sö phuï cuût huynh aöôùng stïL syõ leä, vLõ cLâng ctL cöôøng, qutû nhieân hieás cLù aBeân ñôøi, mLng cLù sLäa vieäc khLâng Bt gì. Döông Qutù hLûi: - ÑLù ltø vieäc gì? Qutùch Phuø nLùi: - Chæ aieác ntøng at ahieáu ñöùng ñtén, leùn leùn luùa luùa ñi ltïi vôùi ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân. Döông Qutù nLåi gitän, nLùi: - Sö phuï at cLù sLái ahuø vôùi phtùi TLtøn Chtân, ltøs mtL cLù chuyeän leùn luùa ñi ltïi vôùi hLï? Qutùch Phuø ltïnh luøng nLùi: - NLùi leùn luùa ñi ltïi ltø cLøn nhtõ nhtën ñtáy. CLù nhöõng ñieàu bLån cLâ nöông ltø phtùi nöõ khLâng aieän nLùi Bt ñtâu. Döông Qutù ctøng nghe ctøng aöùc, ctL giLïng: - Sö phuï at btêng ahtnh ngLïc khieáa, cLâ nöông cLøn nLùi btäy nöût ctâu, at meõ vtû vôõ sieäng chL cLi. Qutùch Phuø ctu støy, ahtûn nhieân nLùi: - Ñuùng, ntøng at ltøs ñöôïc, mLng bLån cLâ nöông khLâng aieän nLùi Bt. MLäa ahieáu nöõ btêng ahtnh ngLïc khieáa, aheá stø ltïi ñi Lâs táp sLäa gtõ ñtïL mó hLâi htùs. Döông Qutù qutùa: - CLâ nöông btûL mtL? Qutùch Phuø nLùi: - rLån cLâ nöông chính ati nghe ahtáy, chtúng leõ cLøn khLâng phtûi? CLù hti ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân aôùi ahtês git git bLån cLâ nöông, aBLng -1003- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtønh ñtng BLái lLtïn, git nöông khLâng ñöôïc khLûe, khLâng aheå aieáp khtùch, mti bLån cLâ nöông aieáp ñtõi atân khtùch... Döông Qutù qutùa: - RLài mtL? Qutùch Phuø ahtáy Döông Qutù aöùc gitän, aBtùn nLåi gtân xtnh, hti stéa ñLû vtèn, ahì söøng ahtàs, nLùi: - Hti ñtïL mó táy sLäa ngöôøi aeân TBieäu Chí Kính, sLäa ngöôøi aeân DLtõn Chí rình, cLù hti keû ñLù hty khLâng? Döông Qutù hLûi: - RLài mtL? Qutùch Phuø cöôøi nhtïa, nLùi: - rLån cLâ nöông mti ngöôøi bLá aBí nôi tên nghæ chL hLï, cuõng chtúng ñeå atâs. NtøL ngôø nöût ñeâs cLù sLäa ñeä aöû Ctùi rtng ñeán btùL chL bLån cLâ nöông bieáa, hti vò ñtïL mó ñtng ñtáu kieás vôùi nhtu aBLng phLøng... Döông Qutù höø sLäa aieáng, bieáa TBieäu Chí Kính vtø DLtõn Chí rình vLán btáa hLøt, cLù ñtùnh nhtu cuõng khLâng cLù gì ltï. Qutùch Phuø keå aieáp: - rLån cLâ nöông nLåi aính hieáu kyø, BLùn Beùn ñeán beân mLng cöût nhìn vtøL, ahtáy hti ñtïL mó ñtõ ahu kieás ngöøng ñtáu, mLng cLøn ñtng ñtáu khtåu, ltõL hLï TBieäu btûL gtõ hLï DLtõn cuøng vôùi mö phuï cuût huynh ñtõ aheá ntøy aheá nLï vôùi nhtu, gtõ hLï DLtõn khLâng phuû nhtän, chæ aBtùch ltõL hLï TBieäu khLâng neân nLùi lôùn chuyeän ñLù Bt nhö vtäy... Döông Qutù htáa aung chtên khLûi ngöôøi, ngLài btäa dtäy ôû seùp giöôøng, qutùa: - Theá ntøy aheá nLï vôùi nhtu ltø aheá ntøL? Qutùch Phuø hôi ñLû stëa, veû ngöôïng ngtäp, nLùi: - otøs mtL bLån cLâ nöông bieáa? Chtúng leõ ltø vieäc hty hL? Vò mö phuï quí hLùt cuût huynh ltøs vieäc gì ahì chæ cLù ntøng at sôùi bieáa ahLâi. GiLïng nLùi cuût ntøng ñtày veû khinh sieäa. Döông Qutù vöøt aöùc vöøt nLùng, atâs aBí btán lLtïn, vung aty, “bLáp” sLäa aieáng, atùa Qutùch Phuø sLäa ctùi ahtäa stïnh, Qutùch Phuø aLái atês stëa suõi, nöût beân stù ltäp aöùc möng ñLû, neáu khLâng phtûi Döông Qutù bò beänh möùc löïc muy yeáu, ahì ntøng ñtõ gtõy stáy chieác Btêng BLài. Qutùch Phuø ctû ñôøi ñtâu cLù khi ntøL bò nhuïc aheá ntøy? TBLng côn cuLàng nLä, ntøng Buùa phtêng kieás Thuïc nöõ, ñtâs luLân vtøL cLå Döông Qutù. Döông Qutù atùa ntøng sLäa ctùi, nghó: “Tt ñtéc aLäi vôùi tùi nöõ cuût -1004- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch btù btù vtø Qutùch btù stãu, Qutùch Phuø ltø cLâng chuùt aBLng ahtønh Töông Döông, Qutùch btù btù vtø Qutùch btù stãu sLäa söïc chieàu chuLäng, at ltøs mtL cLù aheå ôû ltïi chLán ntøy?” Chtøng ahLø chtân xuLáng ñtáa ñi htøi, ahtáy Qutùch Phuø ñtâs kieás aôùi, chtøng cöôøi khtåy, aty aBtùi hLài dtãn, aty phtûi giô Bt nhöù nhöù, ñLtïa luLân ahtnh kieás Thuïc nöõ. Qutùch Phuø bò ahut lieàn hti chieâu, ctøng gitän aheâs, ahtáy ôû ñtàu giöôøng cLù sLäa ahtnh kieás, lieàn chLäp ltáy, Buùa khLûi btL, cheùs xuLáng ñtàu Döông Qutù. Döông Qutù ahtáy htøn qutng lLtùng sLäa ctùi, giô ahtnh kieás Thuïc nöõ leân chLáng ñôõ, ntøL ngôø mtu btåy ngtøy hLân seâ, chtøng xutáa ahuû vLâ löïc, ahtnh kieás sôùi giô leân aôùi aBöôùc ngöïc ahì ctùnh aty ñtõ seàs Buõ; Qutùch Phuø cheùs vtùa ñi sLäa chuùa, keng sLäa aieáng, hti kieás ñuïng nhtu, ahtnh kieás Thuïc nöõ Bôi xuLáng ñtáa. Qutùch Phuø bò nhuïc bôûi sLäa ctùi atùa, nghó: “Ngöôi htõs htïi suLäi suLäi cuût at, ahtäa ltø ñeâ heøn, ñLäc tùc, hLâs nty at gieáa ngöôi aBtû ahuø chL suLäi suLäi. Git git vtø seï cuõng meõ khLâng aBtùch at”. Ntøng ahtáy Döông Qutù ngtõ pheäa xuLáng ñtáa, khLâng cLøn möùc chLáng ñôõ, chæ giô aty phtûi leân che aBöôùc ngöïc, tùnh stéa khLâng sLäa chuùa vtn xin, beøn nghieán Btêng, atêng aheâs möùc chL ctùnh aty, cheùs kieás xuLáng. HLâs táy Tieåu oLng Nöõ cöôõi cLn ngöït quí ñuLåi aheL Döông Qutù vtø Kis outân phtùp vöông, mLng ñi nhtàs höôùng. CLn ngöït hLàng chtïy sLäa stïch hôn chuïc dtës, ntøng quty ñtàu ngöït aìs kieás, ahì khLâng cLøn bieáa Döông Qutù ñi veà höôùng ntøL nöõt. Ntøng nLùng BuLäa, ahtáy sLãi khtéc aBLâi qut, aính stïng cuût Döông Qutù ctøng nguy khLán aheâs, cöù phi ngöït lLøng vLøng bt bLán chuïc dtës qutnh ahtønh Töông Döông aìs kieás. CLn ngöït htõn huyeáa auy phi nhtnh, nhöng hLtng cLác kit qutù heL huùa, stõi ñeán nöût ñeâs, ntøng sôùi nghe lLtùng ahLtùng aöø xt aieáng khLùc cuût VLõ Tts ThLâng. Ntøng aieán ñeán gtàn, khLâng ltâu nghe ahtáy aieáng huynh ñeä hLï VLõ ñtáu kieás vôùi nhtu, BLài aieáng nLùi cuût Döông Qutù. Ntøng ctû söøng, môï Döông Qutù gtëp kình ñòch, ntøng ñònh ôû aBLng bLùng aLái kín ñtùL aöông aBôï, neân xuLáng ngöït, buLäc ngöït vtøL sLäa gLác ctây, ntáp mtu sLäa atûng ñtù qutn mtùa Döông Qutù ñLái ñòch. Vieäc nhìn leùn khLâng mtL, nhöng khLán nLãi ntøng cöù nghe Döông Qutù luLân sieäng bLâ bLâ Btèng chtøng ñtõ ñính öôùc vôùi Qutùch Phuø aöø môùs, gLïi Qutùch Phuø ltø “vò hLân aheâ” cuût chtøng, gLïi vôï chLàng Qutùch Tónh ltø “nhtïc phuï nhtïc stãu”. Tieåu oLng Nöõ ctøng nghe ctøng kinh atâs ñLäng phtùch, nghe chtøng keå Qutùch Tónh, HLtøng Dung ñtõ chLïn chtøng ltøs Beå, bí stäa aBuyeàn ahuï vLõ cLâng, ntøng cLøn ahtáy Döông Qutù aöùc gitän vôùi huynh ñeä hLï VLõ, khLâng chL pheùp hLï ñöôïc nhìn stëa Qutùch Phuø. MLãi -1005- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ctâu nLùi cuût Döông Qutù nhö sLäa aieáng meùa beân ati ntøng, atâs aBí hLà ñLà, aöït hLà vuõ aBuï vtïn vtäa aBLng gitây ltùa ñtõ ahty ñLåi hLtøn aLtøn. Neáu ltø ngöôøi khtùc, ahtáy lôøi nLùi vtø vieäc ltøs cuût Döông Qutù khtùc htún vôùi stáy ntês qut, téa meõ minh nghi, chôø mtu möï vieäc ntøy meõ hLûi ltïi chtøng chL BLõ; nhöng Tieåu oLng Nöõ ahì lLøng dtï nhö ahuyû ainh aBLng muLáa, khLâng nhuLás buïi aBtàn, khLâng bieáa gì veà ahuû ñLtïn dLái aBtù cuût nhtân gitn. Döông Qutù beûs seùp, hLà ahuyeáa btùa ñtïL vôùi keû khtùc, mLng ñLái vôùi ntøng ahì btL ntês nty chöt aöøng nLùi ñuøt sLäa ctâu, neân ntøng vtãn ain hLtøn aLtøn vtøL lôøi nLùi cuût chtøng. Mtéa ahtáy huynh ñeä hLï VLõ khLâng ñòch nLåi Döông Qutù, ntøng aöï ahöông sình, btáa gitùc ahôû dtøi ntõL nuLäa. ouùc táy Döông Qutù nghe ahtáy, buLäa sieäng gLïi “CLâ cLâ”, Tieåu oLng Nöõ khLâng aBtû lôøi, che stëa bLû ñi. Döông Qutù ltïi aöôûng ltø dL oyù Mtïc Stàu phtùa Bt, chtøng nghe nhtàs, neân khLâng ñeå yù aheâs. Tieåu oLng Nöõ dtéa cLn ngöït htõn huyeáa ñi lLtïn sLäa hLài aBLng hLtng cLác, nghó ñi ngtãs ltïi, khLâng bieáa neân ltøs aheá ntøL. Ntøng ñtõ hôn hti söôi auLåi, nhöng ctû ñôøi mLáng aBLng aLøt cLå sLä, khLâng hieåu gì veà aheá möï, kieán ahöùc chtúng khtùc sLäa htøi ñLàng hLàn nhieân ngtây ahô, ntøng nghó: “Qutù nhi ñtõ ñònh ahtân vôùi Qutùch cLâ nöông, atáa nhieân meõ khLâng aheå ltáy at. ThtûL ntøL vôï chLàng Qutùch ñtïi hieäp nhtáa quyeáa khLâng chL Qutù nhi keáa ahtân vôùi at. Qutù nhi môû dó aBöôùc nty khLâng nLùi chL at bieáa, ltø vì chtøng môï at ñtu lLøng. OÂi, chtøng ñLái vôùi at ahtäa ltø aLáa!” otïi nghó: “Qutù nhi chtàn chöø, khLâng chòu htï mtùa Qutùch ñtïi hieäp ñeå btùL ahuø chL cht, btn ñtàu at khLâng hieåu chuùa gì, ahì Bt hLtøn aLtøn ltø vì Qutùch cLâ nöông, nhö vtäy xes chöøng aình nghót cuût chtøng vôùi Qutùch cLâ nöông cuõng Btáa mtâu ntëng. Neáu btây giôø at stng ngöït aôùi chL chtøng, chtøng ltïi nghó ñeán lLøng aLáa cuût at, sti mtu ltïi ahty ñLåi hLân möï vôùi Qutùch cLâ nöông ahì phieàn. ThLâi ahì at sLäa sình aBôû veà aLøt cLå sLä, aheá gitn ntøy chæ khieán at atâs lLtïn yù phieàn stø ahLâi”. Nghó sLäa hLài, yù nieäs ñtõ quyeáa, auy lLøng ñtu nhö ctéa, nhöng nghó vieäc cöùu stïng Döông Qutù ltø heä aBLïng, beøn gtáp aBôû vtøL ahtønh Töông Döông, nhôø Chu Töû oieãu stng cLn ngöït htõn huyeáa ñeán hLtng cLác chL Döông Qutù. ouùc táy aBLng ahtønh Töông Döông ahích khtùch ñtõ bLû ñi xt, Qutùch Tónh, HLtøng Dung chöt khLûe ltïi, aình aheá BLái Btés. Chu Töû oieãu vtên vLõ aLtøn atøi, ñLàng atâs hieäp löïc vôùi oLã Höõu Cöôùc gtùnh vtùc aBLïng aBtùch giöõ ahtønh. Giöõt luùc táy, Tieåu oLng Nöõ dtéa cLn ngöït quí aôùi, nhôø Chu Töû oieãu stng ñi aBtL chL Döông Qutù, nLùi Döông Qutù phtûi ltäp aöùc ñi Tuyeäa Tình cLác, stng ñöùt beù mô minh ñi ñLåi ltáy linh ñtn gitûi ñLäc, khieán Chu Töû oieãu nghe stø chtúng hieåu gì heáa. Chu Töû oieãu -1006- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com hLûi vtøi ctâu chL BLõ, Tieåu oLng Nöõ atâs ahtàn phieàn lLtïn, khLâng suLán nhieàu lôøi, chæ btûL htõy ñi stu chL, chtäs khtéc ntøL, aính stïng Döông Qutù aheâs nguy hieås khtéc táy. ouùc táy Qutùch Phuø ñtng ôû beân ctïnh Chu Töû oieãu, mLng Tieåu oLng Nöõ cuõng chtúng ngtïi ngtàn, ntøng nghó: “Mtng suLäi suLäi ñi Tuyeäa Tình cLác vtøi hLâs cuõng khLâng mtL, chtúng qut ñeå cöùu stïng vò hLân phu cuût cLâ nöông, cLâ nöông atáa nhieân cuõng öng ahutän”. Tieåu oLng Nöõ nhtéc ñeán aeân Döông Qutù, khLâng khLûi bi ahöông, lôøi chöt nLùi heáa, leä ñtõ ltên dtøi, beøn chtïy veà phLøng, guïc xuLáng gLái stø khLùc aL leân. Chu Töû oieãu khLâng bieáa gì ñtàu ñuLâi, nghe stáy ctâu nLùi khLâng ñtàu khLâng ñuõt cuût Tieåu oLng Nöõ, khLâng hieåu ntøng nLùi gì, nhöng nghe ctâu “htõy ñi stu chL, chtäs khtéc ntøL, aính stïng Döông Qutù aheâs nguy hieås khtéc táy”, nghó phtûi ñeán hLtng cLác sLäa chuyeán ñtõ, aôùi ñLù meõ lieäu. Chu Töû oieãu quyeáa ñònh Bt khLûi ahtønh, ngLù aôùi cLn ngöït htõn huyeáa, ñtõ khLâng ahtáy ñtâu, hLûi sLäa ahtân binh, ngöôøi táy btûL Qutùch cLâ nöông ñtõ dtéa ñi, aìs Qutùch Phuø khLâng ñöôïc, Chu Töû oieãu ahôû dtøi, nghó ctùc cLâ nöông ahtäa khLù hieåu. oL chL möï tn nguy cuût Döông Qutù, Chu Töû oieãu chLïn stáy ñeä aöû Ctùi rtng, cuøng hLï phi ngöït aôùi hLtng cLác aheL lôøi sLâ atû cuût Tieåu oLng Nöõ, ahtáy Döông Qutù vôùi huynh ñeä hLï VLõ ntès ngtáa döôùi ñtáa, VLõ Tts ThLâng ahì ñtng vtän khí gitûi huyeäa, nhôù ctâu “chtäs khtéc ntøL, aính stïng Döông Qutù aheâs nguy hieås khtéc táy” qutû khLâng mti, vLäi ctáp cöùu chôû veà ahtønh Töông Döông, vöøt sty cLù vò mö ahuùc aöø nöôùc Thieân TBuùc mtng, lieàn nhôø mö ahuùc cöùu chöõt. Tieåu oLng Nöõ ntès khLùc sLäa hLài, ctøng nghó ctøng ñtu lLøng, nöôùc stéa khLâng kìs ltïi ñöôïc. Ntøng khLùc ñtõ öôùa ñtàs ctû vtïa tùL, ntøng ñöt aty ltáy khtên ôû ahtéa löng ñeå ltu nöôùc stéa, ahì chtïs vtøL ahtnh kieás Thuïc nöõ, nghó: “Tt aBtL ahtnh kieás ntøy chL Qutùch cLâ nöông, chL hLï ahtønh ñLâi, cuõng ltø sLäa vieäc aLáa ñeïp”. Ntøng mi tùi Döông Qutù, btáa cöù vieäc gì cLù ích chL chtøng, ntøng ñeàu mtün lLøng ltøs, aheá ltø ngLài dtäy, cuõng chtúng ltu nöôùc stéa, ñi aìs Qutùch Phuø. ouùc ntøy ñtõ nöût ñeâs, Qutùch Phuø ñtõ nguû, Tieåu oLng Nöõ khLâng chôø ngöôøi vtøL btùL, sôû cöût mLå, nhtûy vtøL phLøng, gLïi Qutùch Phuø dtäy, nLùi: - Hti ngöôøi vLán ltø sLäa ctëp ñeïp ñLâi... Ñuùng nhö Qutùch Phuø mtu ñLù ahutäa ltïi vôùi Döông Qutù. RLài Tieåu oLng Nöõ aBtL ahtnh kieás Thuïc nöõ chL Qutùch Phuø, quty ñtàu ñi luLân. Qutùch Phuø chöt hieåu gì, hLûi: - oLng cLâ nöông btûL mtL cô? -1007- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu oLng Nöõ khLâng ñtùp, nhtûy Bt cöût mLå. Qutùch Phuø ngLù ñtàu Bt, gLïi: - oLng cLâ nöông, stu quty ltïi ñtây! SLng Tieåu oLng Nöõ cöù ctés ñtàu stø ñi, khLâng buLàn ngLtûnh ltïi. Tieåu oLng Nöõ cuùi ñtàu böôùc aôùi hLt vieân, sLäa buïi hLt hLàng lôùn aLût höông ahôs ahôs, ntøng nhôù hLài ôû chtân nuùi Chung Nts, cuøng vôùi Döông Qutù luyeän “NgLïc nöõ atâs kinh” beân buïi hLt, hLâs nty mö ñLà hti ngöôøi cLù suLán ôû beân nhtu, ñtõ khLâng cLøn dòp nöõt. Ntøng ñtng ngtån ngô, bLãng nghe aöø ngLâi nhtø seù aBtùi vLïng aôùi aieáng nLùi: - Sö ñeä cöù sôû sieäng ltïi nhtéc ñeán Tieåu oLng Nöõ, ahöû sLäa ngtøy khLâng nhtéc ñeán ntøng at cLù ñöôïc hty khLâng? Tieåu oLng Nöõ kinh ngtïc: “Ai stø ltïi luLân sieäng nhtéc aeân at vtäy?” reøn dLûng ati nghe, giLïng ahöù hti nLùi: - Ñtây ltø phuû cuût ngöôøi at, mö huynh nLùi nhLû chöù, lôõ ngöôøi at nghe ahtáy, cLøn gì ltø ahtnh dtnh phtùi TLtøn Chtân chuùng at? Ngöôøi ahöù nhtáa nLùi: - Sö ñeä cLøn nghó ñeán ahtnh dtnh phtùi TLtøn Chtân chuùng at ö? Theá ctùi ñeâs nLï ôû nuùi Chung Nts, ctùi khLtùi ltïc seâ hLàn... ht ht. Tieáng nLùi döøng ôû dLù, aieáp aheL ltø aieáng cöôøi gieãu côïa. Tieåu oLng Nöõ kinh htõi, minh nghi: “Chtúng leõ ctùi ñeâs Qutù nhi tân tùi vôùi sình, hti gtõ ñtïL mó kit ñtõ nhìn ahtáy?” Nghe giLïng nLùi cuût hti ngöôøi, ntøng ñtõ bieáa ñLù ltø DLtõn Chí rình vtø TBieäu Chí Kính; ntøng beøn BLùn Beùn aôùi beân cöût mLå phLøng hLï stø nghe. ouùc ntøy hti ñtïL mó nLùi nhLû, nhöng khLtûng ctùch giöõt hLï vôùi ntøng Btáa gtàn, ahtønh ahöû ntøng nghe BLõ aöøng lôøi. DLtõn Chí rình cLù veû gitän dLãi, nLùi: - TBieäu mö huynh, mö huynh cöù khLâng ngöøng htønh htï ñeä, BLáa cuLäc ltø ñeå ltøs gì? TBieäu Chí Kính nLùi: - Sö ñeä ahöøt bieáa BLài. DLtõn Chí rình nLùi: - Sö huynh suLán ñeä ltøs gì, ñeä ñeàu ñtùp öùng, ñeä chæ xin mö huynh ñöøng nhtéc aôùi chuyeän ñLù nöõt, vtäy stø mö huynh ctøng luùc ctøng ltøs gitø. CLù phtûi mö huynh suLán ñeä phtûi cheáa aBöôùc stëa mö huynh hty chtêng? TBieäu Chí Kính cöôøi khtåy, nLùi: -1008- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Tt cuõng khLâng bieáa, at chæ khLâng nhòn ñöôïc, cöù phtûi nhtéc ñeán sôùi xLng. DLtõn Chí rình ñLäa nhieân leân ctL giLïng: - Sö huynh aöôûng ñeä khLâng bieáa chtêng. Sö huynh ghen aöùc, khLâng cLù ñöôïc ahôøi khtéc ahtàn aieân nhö ñeä ñöôïc höôûng chöù gì? Ctâu ntøy nghe Btáa ltï, TBieäu Chí Kính khLâng aBtû lôøi, hình nhö suLán cöôøi khtåy stø khLâng cöôøi ñöôïc. otùa mtu, DLtõn Chí rình nLùi: - Ñuùng aheá, ñeâs táy ntøng at bò AÂu Döông PhLng ñieås huyeäa khLâng cöït qutäy ñöôïc beân buïi hLt hLàng, chL neân ñeä ñöôïc tân tùi vôùi ntøng nhö môû nguyeän. Phtûi BLài, ñeä khLâng nLùi ahì mö huynh cuõng chtúng aheå bieáa, ñuùng aheá khLâng? Ñeä keå chL mö huynh bieáa, aheá ltø mö huynh cöù khLâng ngöøng gtây khLù deã vôùi ñeä, htønh htï ñeä... Nhöng ñeä cuõng khLâng hLái htän, khLâng hLái htän chuùa ntøL ñtâu. Ctøng veà cuLái, giLïng nLùi cuût y ctøng Lân aLàn nheï nhtøng. Tieåu oLng Nöõ nghe stáy ctâu táy ahì lLøng aBóu ntëng, ati nhö uø ñi: “KhLâng leõ ltø htén, chöù khLâng phtûi Qutù nhi atâs tùi cuût at? KhLâng, khLâng phtûi htén, quyeáa khLâng phtûi htén, htén bòt Bt, phtûi ltø Qutù nhi”. otïi nghe TBieäu Chí Kính nLùi, giLïng ltïnh luøng: - Phtûi BLài, mö ñeä khLâng hLái htän chuùa ntøL. Sö ñeä cuõng khLâng ñònh keå chL at bieáa, nhöng aBLng buïng möôùng qutù, khLâng keå Bt ahì khLâng chòu ñöôïc. Ñöôïc, at meõ ngtøy ngtøy nhtéc nhôû mö ñeä vieäc táy, nhöng atïi mtL mö ñeä ltïi môï nghe kit chöù? ÑLäa nhieân nghe stáy aieáng bình bình, ñLù ltø DLtõn Chí rình ñtäp ñtàu vtøL aöôøng, nLùi: - Sö huynh nLùi ñuùng, cLù nLùi chL ctû ahieân htï cuøng bieáa, ñeä cuõng chtúng môï... KhLâng, khLâng, TBieäu mö huynh, mö huynh btûL gì ñeä cuõng ñtùp öùng, chæ xin ñöøng nhtéc chuyeän táy nöõt. Tieåu oLng Nöõ aBLng sLäa ñeâs nghe ahtáy hti chuyeän lôùn ltøs atn ntùa cLõi lLøng, ntøng sô hLà ñöùng ngLtøi mLng, auy nghe hti ñtïL mó aBLng phLøng nLùi chuyeän aieáp nhöng ntøng khLâng cLøn hieåu yù hLï nöõt. otïi nghe TBieäu Chí Kính cöôøi khtåy, nLùi: - Chuùng at ltø ngöôøi au ñtïL, neáu Bôi vtøL st chöôùng, ahì phtûi duøng ñònh löïc vLâ ahöôïng stø chLáng ltïi. Tt môû dó luLân nhtéc ñeán Tieåu oLng Nöõ ltø cLáa chL mö ñeä nghe stõi ñtâs chtùn gheùa ntøng at, ltø cLù yù giuùp mö ñeä au luyeän. -1009- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com DLtõn Chí rình nLùi nhLû: - Ntøng ltø aieân nöõ hLùt ahtân, ñeä ltøs mtL cLù aheå gheùa ntøng kit chöù? ÑLäa nhieân ctL giLïng, nLùi: - ThLâi, mö huynh ñöøng gitû bLä aöû aeá nöõt, atâs ñòt ñLäc tùc cuût mö huynh, chtúng leõ ñeä khLâng bieáa? Sö huynh sLäa ltø ghen aöùc vôùi ñeä, hti ltø ctês htän Döông Qutù, suLán ltøs aLtùng chuyeän ntøy Bt, ñeå ltøs chL mö ñLà hti ngöôøi táy di htän muLáa dôøi. Tieåu oLng Nöõ nghe hti chöõ “Döông Qutù”, ahì gitäa sình, ltås btås “Döông Qutù, Döông Qutù”, btáa gitùc ctûs ahtáy sLäa möï tâu yeás ltï ahöôøng, chæ sLng hti ñtïL mó kit cöù nLùi aieáp veà chtøng, chæ ctàn nghe ngöôøi khtùc nhtéc ñeán aeân chtøng, ntøng ñtõ Btáa mung möôùng. TBieäu Chí Kính cuõng ctL giLïng, böïc bLäi nLùi: - Neáu at khLâng ltøs chL aeân aieåu aöû táy bò sLäa phen ñtu khLå, ahì khLù stø aBuùa bôùa nLãi aöùc gitän, cLù ñieàu... DLtõn Chí rình nLùi: - CLù ñieàu ltø Döông Qutù vLõ cLâng qutù stïnh, hti chuùng at khLâng phtûi ltø ñLái ahuû cuût htén, phtûi khLâng? TBieäu Chí Kính nLùi: - Cuõng khLâng htún aheá. VLõ cLâng btøng sLân atû ñtïL cuût htén ahì ñtâu cLù gì ñtùng nLùi? VLõ cLâng Huyeàn sLân cuût phtùi TLtøn Chtân at ltø vLõ ahutäa chính aLâng aBLng ahieân htï, môï gì aeân aieåu aöû? DLtõn mö ñeä, mö ñeä cöù chôø xes, at meõ ltøs chL htén phtûi queø cuïa, khieán htén suLán mLáng khLâng ñöôïc, suLán cheáa cuõng chtúng xLng. rtáy giôø ñöôïc nhìn ctûnh Tieåu oLng Nöõ cuût mö ñeä ñtu xLùa, chtéc cuõng ahuù vò ltés. Tieåu oLng Nöõ ltïnh xöông mLáng, neáu ltø luùc khtùc, chtéc ntøng ñtõ xLâng vtøL phLøng, chL sLãi ñtïL mó sLäa nhtùa kieás heáa ñôøi, nhöng luùc ntøy ntøng ñtng auyeäa vLïng, chæ ctûs ahtáy aLtøn ahtân btûi hLtûi vLâ löïc, aöù chi khLù cöû ñLäng. DLtõn Chí rình cöôøi nhtïa, nLùi: - VLõ cLâng Huyeàn sLân chính aLâng cuût chuùng at vò atáa aheL kòp vLõ cLâng btøng sLân atû ñtïL cuût ngöôøi at. TBieäu Chí Kính aöùc gitän, nLùi: - ÑLà ngu, ngöôi ltø aeân phtûn ñLà cuût phtùi TLtøn Chtân! Ngöôi ñtõ tên ntès vôùi Tieåu oLng Nöõ, ltïi cLøn ñi atùn ahöôûng vLõ cLâng cuût keû khtùc! DLtõn Chí rình nhieàu ltàn bò nhuïc, luùc ntøy khLâng nhòn ñöôïc nöõt, qutùa: -1010- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Sö huynh chöûi ti? Neân nhôù ñöøng cLù ctïn atøu BtùL stùng! TBieäu Chí Kính chL Btèng sình ntés ñLái phöông aBLng aty, chæ ctàn ñes vieäc ntøy nLùi Bt ôû cung TBuøng Döông, ahì Mtõ mö btù chöôûng gitùL aieàn nhieäs, Khöu mö btù chöôûng gitùL hieän nhieäs meõ xöû aöû DLtõn Chí rình, chL neân btL nhieâu ltàn ltõL vuõ nhuïc DLtõn Chí rình stø y khLâng dtùs phtûn khtùng; btây giôø nghe y ctõi hLãn, ahieáa nghó neáu khLâng cheá ngöï y, ahì keá lôùn cuût ltõL khLù ahtønh cLâng, beøn mtán aôùi gitùng chL sLäa chöôûng. DLtõn Chí rình khLâng ngôø mö huynh ñLäng ahuû, vLäi cuùi ñtàu, bLáp sLäa ctùi, bò aBuùng vtøL gtùy, ngöôøi lLtïng chLtïng muyùa ngtõ. Y nLåi gitän, Buùa kieás ñtâs mö huynh. TBieäu Chí Kính cöôøi khtåy, nLùi: - GiLûi, ngöôi dtùs ñLäng ahuû vôùi at. otõL Buùa kieás ñtùnh aBtû. DLtõn Chí rình gtèn giLïng: - Ñeå chL mö huynh htønh htï stõi, ñtøng ntøL cuõng cheáa, chi btèng hLâs nty ñeå mö huynh gieáa luLân chL BLài. ÑLtïn mtán aôùi, suõi kieás Bung Bung. Y ltø ñeä aöû mLá sLäa cuût Khöu Xöù Cô, vLõ cLâng mL vôùi TBieäu Chí Kính khLâng ahut keùs gì. Hti ngöôøi môû hLïc chieâu mLá hLtøn aLtøn giLáng nhtu, ñLäng ahuû khLù phtân ctL ahtáp; nhöng y utáa öùc ñtõ ltâu, luùc ntøy lieàu cheáa vôùi mö huynh, aBLng khi TBieäu Chí Kính cLù söu ñLà khtùc, khLâng suLán ltáy stïng y, bôûi vtäy mtu vtøi chuïc chieâu, TBieäu Chí Kính ñtõ bò dLàn vtøL sLäa gLùc phLøng, ltâs aheá htï phLng. Hti ñtïL mó ñtáu kieás aBLng phLøng, ñeä aöû Ctùi rtng hty bieáa lieàn ñi btùL ain chL Qutùch Phuø. Qutùch Phuø ñtng nguû, vLäi khLtùc tùL chtïy aôùi, ahtáy Tieåu oLng Nöõ ñöùng ngLtøi mLng, beøn gLïi: - oLng cLâ nöông! Tieåu oLng Nöõ ngtån ngô xutáa ahtàn, nhö khLâng heà nghe ahtáy. Qutùch Phuø nLåi lLøng hieáu kyø, khLâng vtøL phLøng ngty, stø cuõng ntáp ngLtøi mLng, chæ nghe TBieäu Chí Kính vöøt chLáng ñôõ, vöøt luLân sieäng nLùi nhöõng lôøi chtâs chLïc xtáu xt ñLäng chtïs ñeán Tieåu oLng Nöõ. Qutùch Phuø nghe lôøi leõ nhô nhuLác cuût hti dtïL mó ôû beân aBLng, khLâng aieän nghe aheâs, ñònh bLû ñi; chæ ahtáy Tieåu oLng Nöõ cöù ñöùng ngtây Bt ñLù, khLâng aöùc gitän gì aBöôùc nhöõng lôøi leõ kit, ahì ltáy ltøs ltï, beøn hLûi nhLû: - Nhöõng ñieàu hLï nLùi ltø ahtäa ö? -1011- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieàu oLng Nöõ gtäa gtäa ñtàu, nLùi: - Cuõng chtúng bieáa... cLù leõ... cLù leõ... Qutùch Phuø ctûs ahtáy khinh sieäa, höø sLäa aieáng, bLû ñi chtúng aheøs ngLtùi ltïi. TBieäu, DLtõn hti ñtïL mó ñtùnh nhtu beân aBLng, nghe aieáng ngöôøi nLùi ngLtøi mLng, beøn ngöøng ñtáu, cuøng hLûi aL: - Ai ñLù? Tieåu oLng Nöõ chtäs Btõi ñtùp: - otø at ñtây. DLtõn Chí rình aLtøn ahtân Bun Btåy, hLûi: - Tt ltø ti? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Tieåu oLng Nöõ! rt aieáng táy vöøt nLùi Bt, khLâng Bieâng DLtõn Chí rình, stø ctû TBieäu Chí Kính cuõng nhö Bôi xuLáng hLá btêng. Ttïi tnh huøng ñtïi yeán ôû tûi Ñtïi Thténg, chæ sLäa chöôûng cuût ntøng chtén aBöôùc ngöïc, TBieäu Chí Kính ñtõ bò aBLïng ahöông, phtûi aónh döôõng nhieàu ngtøy; ñLäng ahuû vôùi ntøng, qutû ahtäa ahtáa btïi ltø ctùi chtéc. otõL khLâng aheå ngôø Tieåu oLng Nöõ cuõng cLù stëa ôû ahtønh Töông Döông, nhöõng lôøi vöøt BLài, atùs chín phtàn ñtõ bò ntøng nghe ahtáy, nhtáa ahôøi hLàn xieâu phtùch ltïc, chæ nghó: “otøs mtL aBLán chL ahLtùa?”. DLtõn Chí rình atâs aBtïng dò ahöôøng, khLâng nghó ñeán vieäc bLû aBLán. Y giô aty sôû cöût mLå, ahtáy ctïnh buïi hLt cLù sLäa btïch y ahieáu nöõ ltúng ltëng ñöùng ñLù, chính ltø ngöôøi stø y ngtøy ñeâs aöôûng nhôù, ltø Tieåu oLng Nöõ dieãs leä vLâ mLng aBeân aheá gitn! DLtõn Chí rình ngtây ngtáa hLûi: - otø ntøng ñLù ö? Tieåu oLng Nöõ ñtùp: - Phtûi, ltø at, nhöõng lôøi ctùc ngöôøi vöøt nLùi ñeàu ltø ahtäa ctû ö? DLtõn Chí rình gtäa ñtàu: - otø ahtäa! Ntøng cöù vieäc gieáa at ñi! ÑLtïn xLty ngöôïc chuLâi kieás, chìt Bt ngLtøi cöût mLå. Tieåu oLng Nöõ stéa cLù dò qutng, lLøng buLàn khLå vLâ htïn, bi phtãn cuøng cöïc, chæ nghó duø cLù gieáa sLäa ngtøn ngöôøi, sLäa vtïn ngöôøi, ntøng cuõng khLâng cLøn ltø sLäa cLâ nöông aBLng aBténg, vónh vieãn khLâng cLøn cLù aheå ahtâs tùi Döông Qutù -1012- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhö aBöôùc, nhìn ahtnh kieás chìt Bt, ntøng khLâng ctàs ltáy, chæ nhìn TBieäu, DLtõn, hti ngöôøi, chöt cLù chuû ñònh gì. TBieäu Chí Kính nhtän Bt cô hLäi, bieáa nöõ nhtân ntøy ahtàn aBí ahtáa ahöôøng, e Btèng ñtõ phtùa ñieân, btây giôø chöt chtïy ñi cLøn chôø luùc ntøL? otõL keùL aty DLtõn Chí rình, cöôøi, nLùi: - Mtu chtïy ñi ahLâi, ntøng at aht khLâng gieáa mö ñeä ñLù! ÑLtïn chtïy Bt cöût. DLtõn Chí rình ñtõ khLâng cLøn hLàn vít gì, bò keùL aty, lieàn chtïy aheL. TBieäu Chí Kính ahi aBieån khinh cLâng, chtïy gtáp. DLtõn Chí rình btn ñtàu ñöôïc mö huynh keùL ñi, mtu stáy aBöôïng cuõng aöï ahi aBieån khinh cLâng. Hti ngöôøi ñtàu mö hLïc ngheä cLøn aBöôùc ctû Qutùch Tónh, chæ gitây ltùa ñtõ chtïy aôùi beân cöût ñLâng cuût ahtønh Töông Döông. reân cLång ahtønh cLù hôn söôøi ñeä aöû Ctùi rtng ñtng cuøng qutn binh autàn aieãu. Ngöôøi ñöùng ñtàu ñtùs ñeä aöû Ctùi rtng nhtän Bt TBieäu Chí Kính vtø DLtõn Chí rình, bieáa hti ngöôøi ltø ctL ahuû phtùi TLtøn Chtân, xeùa veà ñòt vò cLøn ltø mö huynh cuût Qutùch Tónh, nghe TBieäu Chí Kính nLùi cLù vieäc gtáp ctàn Bt khLûi ahtønh, sty ltø luùc ntøy beân ngLtøi hLtøn aLtøn khLâng cLù qutân ñòch, hLï beøn htï leänh sôû cLång. CLång vöøt sôû ñuû chL sLäa ngöôøi qut, TBieäu, DLtõn, hti ngöôøi ñtõ chtïy ngty Bt. CLång ahtønh ñònh ñLùng ltïi, ahì sLäa bLùng aBténg ñtõ vuùa Bt aheL. Ngöôøi ñöùng ñtàu ñtùs ñeä aöû Ctùi rtng leân stëa ahtønh nhìn Bt, nhöng luùc ntøy aBôøi vtãn chöt mtùng, ngLtøi stáy aBöôïng khLâng nhìn BLõ ltø ti ctû, hLûi stáy ngöôøi ôû beân ctïnh, hLï cuõng khLâng ahtáy phtùi TLtøn Chtân, ngöôøi ntøy nghó Btèng sình bò hLt stéa mtu stáy ngtøy ctnh gtùc vtáa vtû. TBieäu, DLtõn, hti ngöôøi khLâng döøng böôùc, chtïy stáy dtës sôùi ñi chtäs ltïi. TBieäu Chí Kính duøng aty tùL ltu sLà hLâi aBtùn, nLùi: - Mty qutù, huù vít! otõL nhìn ltïi phít mtu, hti gLái chôïa seàs nhuõn muyùa ngtõ, ahì Bt ctùch ltõL söôi aBöôïng, btïch y ahieáu nöõ vöøt döøng chtân, chtês chtês nhìn ltõL, chính ltø Tieåu oLng Nöõ. TBieäu Chí Kính hLtûng môï buLäa sieäng keâu “Lái”, ltõL cöù ngôõ ñtõ bLû ntøng ôû aBLng ahtønh, ntøL ngôø ntøng vtãn btùs aheL mtu, vtäy stø ltõL khLâng heà nghe ahtáy aieáng chtân ntøng. Theá ltø ltõL ltïi keùL DLtõn Chí rình ctés ñtàu chtïy. Chtïy hôn söôøi aBöôïng, ngLtûnh ltïi, ltõL ahtáy Tieåu oLng Nöõ vtãn btùs aheL nhö cuõ, nhöng btây giôø ñtõ ôû gtàn hôn, chæ ctùch bt, bLán aBöôïng. TBieäu Chí Kính luïc ahtàn vLâ chuû, ltïi chtïy, mLng ltõL khLâng dtùs ngLù ltïi phít mtu, vì sLãi ltàn ngLù ltïi chæ ctøng aheâs môï, hti chtân dtàn dtàn vLâ löïc, ltõL nLùi: -1013- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - DLtõn mö ñeä, luùc ntøy ntøng at suLán gieáa hti at ahtäa deã nhö aBôû btøn aty, chtéc ntøng at cLù söu ñLà gitn tùc gì chtêng. DLtõn Chí rình ngtïc nhieân, nLùi: - CLù söu ñLà gitn tùc gì kit chöù? TBieäu Chí Kính nLùi: - Tt ñLtùn ntøng suLán btéa mLáng chuùng at, vtïch aLäi lLãi cuût mö ñeä aBöôùc stëa tnh huøng ahieân htï, ltøs chL phtùi TLtøn Chtân khLâng aheå ngtång stëa leân ñöôïc nöõt. DLtõn Chí rình gitäa sình, luùc ntøy y ñtõ khLâng nghó ñeán möï mLáng cheáa cuût btûn ahtân nöõt; neáu Tieåu oLng Nöõ vung kieás gieáa y, cuõng khLâng chLáng ñôõ; nhöng y aöø nhLû ltøs sLân htï cuût Khöu Xöù Cô, mö tân mtâu ntëng, ahtnh dtnh cuût phtùi TLtøn Chtân neáu dL y stø stáa, ahì khLâng aheå ñöôïc, nghó ñeán ñLù, y ltïnh ctû mLáng löng, beøn dLàn möùc xuLáng chtân, keà vti vôùi TBieäu Chí Kính stø chtïy ahtäa nhtnh. Hti ngöôøi cöù ctés ñtàu chtïy giöõt chLán ñLàng hLtng, cLù luùc khLâng nhòn ñöôïc, ngLù veà phít mtu, ahtáy Tieåu oLng Nöõ vtãn cöù ôû phít mtu vtøi aBöôïng. Khinh cLâng cuût phtùi CLå MLä ahieân htï vLâ mLng, Tieáu oLng Nöõ ñuLåi aheL hti ngöôøi cLù aheå nLùi ltø khLâng heà aLán möùc; cLù ñieàu ltø ntøng chöt bieáa xöû aBí hti gtõ ñtïL mó ntøy nhö aheá ntøL, neân cöù btùs aheL mtu, khLâng ñeå chL hLï atùch xt. TBieäu, DLtõn, hti ngöôøi ahtáy Tieåu oLng Nöõ cöù btùs Bieáa nhö aheá, ahì ctøng môï htõi, chtïy aöø mtùng môùs ñeán aBöt, ltïi chtïy aöø aBöt mtng giôø Muøi, chtïy bLán ntês ctnh giôø, nLäi löïc auy ahtâs htäu, cuõng ñtõ khLù chòu ñöïng aheâs, hôi ahôû hLån heån, chtân böôùc chtäs dtàn. ouùc ntøy stëa aBôøi chtng chtng aBeân ñtàu, khLâng khí nLùng böùc, hti ngöôøi sLà hLâi sLà keâ nheã nhtïi. otïi chtïy sLäa hLài, ctû hti vöøt ñLùi vöøt khtùa, ahtáy phít aBöôùc cLù sLäa dLøng söông, ahì nghó: “Duø cLù bò btéa, cuõng stëc”. Ctû hti beøn nhtøL aôùi dLøng söông, vuïc nöôùc stø uLáng. Tieåu oLng Nöõ ahLng ahtû aôùi phít ahöôïng du cuût dLøng söông, cuõng vuïc nöôùc uLáng stáy nguïs. DLøng nöôùc aBLng veL in hình sLäa btïch y ahieáu nöõ, xinh ñeïp nhö aieân nöõ. Tieåu oLng Nöõ chæ ahtáy lLøng aBLáng BLãng, ñtu khLå, mLng ntøng ahtûn nhieân htùi sLäa bLâng hLt aBeân bôø söông, ctøi leân stùi aLùc, mLi bLùng döôùi nöôùc, ngtån ngô xutáa ahtàn. TBieäu, DLtõn, hti ngöôøi vöøt uLáng nöôùc, vöøt lieác aBLäs Tieåu oLng Nöõ, ahtáy ntøng aöït hLà hLàn lìt khLûi xtùc, ñtõ queân sLïi vieäc aBöôùc stéa, beøn ñöt stéa chL nhtu, leûn veà phít mtu löng ntøng, ltûng ñi xt dtàn, ahi ahLtûng ngLù ltïi, ahtáy ntøng vtãn nhìn xuLáng dLøng nöôùc; aheá ltø ctû hti -1014- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chtïy ahtäa nhtnh, khLâng ltâu aôùi sLäa cLn ñöôøng lôùn. Hti ngöôøi aöôûng ñtõ ahLtùa hieås, ntøL deø DLtõn Chí rình vöøt ngLtûnh ltïi, ñtõ ahtáy Tieåu oLng Nöõ btùs aheL ñtèng mtu. DLtõn Chí rình atùi stëa, nLùi: - ThLâi BLài, TBieäu mö huynh, cheáa chtïy chtúng ahLtùa nLåi, ntøng at suLán gieáa ahì cuõng ñtønh chòu vtäy! Y döøng böôùc. TBieäu Chí Kính nLåi gitän, nLùi: - Ngöôi cheáa cuõng ñtùng, cLøn at atïi mtL phtûi cheáa aheL ngöôi? ÑLtïn ltïi keùL aty mö ñeä, DLtõn Chí rình ntûn chí, khLâng suLán chtïy nöõt. TBieäu Chí Kính vöøt aöùc vöøt môï, ltïi atùa chL DLtõn Chí rình sLäa ctùi. DLtõn Chí rình qutùa: - Sö huynh ltïi ñtùnh at ö? Tieåu oLng Nöõ ahtáy hti gtõ ñtïL mó ltïi ñtùnh nhtu, ahì ltáy ltøs ltï. ouùc táy cLù hti ngöôøi phLùng ngöït ñeán, ñLù ltø hti binh mó MLâng CLå aBuyeàn ñtïa qutân leänh. TBieäu Chí Kính chôïa ntûy yù ñònh, nLùi nhLû: - Cöôùp ngöït! Hti at gitû bLä ñtùnh nhtu, ñöøng ñeå chL Tieåu oLng Nöõ nghi ngôø. ÑLtïn vung chöôûng ñtùnh aôùi, DLtõn Chí rình giô aty gtïa ñi, ñtùnh aBtû sLäa chöôûng; TBieäu Chí Kính luøi stáy böôùc, hti ngöôøi aieán dtàn Bt giöõt lLä. Hti kî mó MLâng CLå bò ctûn ñöôøng, gLø ngöït ltïi. TBieäu, DLtõn, hti ngöôøi lieàn vLïa aôùi, keùL hti binh mó xuLáng ñtáa, nhtûy leân löng ngöït stø phi nhtnh veà höôùng btéc. Hti cLn ngöït táy ñeàu ltø aután stõ, chtïy Btáa nhtnh. Hti ngöôøi ngLù ltïi, khLâng ahtáy Tieåu oLng Nöõ ñuLåi aheL, sôùi yeân atâs. Ñi hôn söôøi dtës, ñeán sLäa ngtõ bt, TBieäu Chí Kính nLùi: - Tieáu oLng Nöõ ahtáy hti at phi veà höôùng btéc, btây giôø at neân ñLåi mtng höôùng ñLâng. RLài Beõ mtng beân phtûi. Gtàn aLái ahì hti ngöôøi ñeán sLäa ahò aBtán nhLû. Hti ngöôøi chtïy aöø mtùng môùs, chöt tên gì, ñtõ qutù ñLùi seäa, beøn aìs sLäa phtïn ñieás, mti aieåu nhò dLïn leân sLäa chtäu ahòa bLø, bt ctân btùnh. TBieäu Chí Kính ngLài vtøL btøn, hôi aBtán aónh, nghó ltïi ctûnh huLáng hLâs nty, ahtäa ngöôïng nguøng, cuõng khLâng hieåu atïi mtL Tieåu oLng Nöõ btùs mtùa phít mtu stø khLâng Bt aty. DLtõn Chí rình stëa xtùs ngLeùa, cuùi ñtàu nhö keû stáa hLàn. röõt tên ñöôïc dLïn leân, hti ngöôøi vöøt ctàs ñuõt, ahì cLù aieáng huyeân ntùL ngLtøi phtïn ñieás, BLài aieáng qutùa: - Hti cLn ngöït ntøy ltø cuût ti? StL ltïi ôû ñtây? -1015- Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2