Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 25

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

168
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 25', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 25

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù hai möôi laêm Noäi Öu Ngoaïi Loaïn Thaàn C hu rtù ThLâng ngtång leân, ñænh cLäa côø khLâng ahtáy vöông kyø ahì Ñieâu möõng môø. otõL chæ nghó Phtùp vöông chtéc meõ sti phuïc ctL ahuû bLán phít ñeå ngtên chtën, ltõL meõ nhtân dòp ntøy ñtùnh sLäa aBtän aôi bôøi chL möôùng aty; ti deø khLâng ahtáy vöông kyø aBeân cLäa côø, ñöt stéa aöù Hieäp phít, ahtáy htøng ngtøn dLtnh aBöôùng aBuøng aBuøng ñieäp ñieäp, bieáa aìs nôi ntøL? Löõ TBieäu Chí Kính ñònh leân aieáng gLïi, mLng ltïi nghó: “rtây giôø nLùi chL ltõL at bieáa ngty ahì chöt hty. Htõy cöù ñeå ltõL at aìs chtùn khLâng ahtáy, heáa ctùch, chtùn ntûn hLtøn aLtøn, sình sôùi nLùi chL bieáa nôi gitáu vöông kyø, ltõL at sôùi ahtäa möï chòu ôn sình”. reøn ntáp mtu sLäa dLtnh aBöôùng, * chtês chuù aheL dLõi Chu rtù ThLâng. Thtáy Chu rtù ThLâng leL ahLtên ahLtéa leân ñænh cLäa côø. TBieäu Chí Kính ahtàs kinh ngtïc: “Chu mö ahuùc aLå auLåi chöt ñeán sLäa aBtês ahì cuõng ñtõ ngLtøi chín söôi, dtãu au luyeän Nguyeân ahì cuõng khLù aBtùnh gtân cLáa muy yeáu, vtäy stø ahtân ahuû cuût ltõL at vtãn nhtnh nheïn aheá kit, hôn ctû ahieáu nieân, ahtäa ltø dò nhtân aBLng vLõ ltâs”. taùc: Chu rtù ThLâng leL leân aôùi ñænh cLäa côø, stéa nhìn aöù phít, ahtáy ainh Kim kyø bty phtáp phôùi aôùi vtøi ngtøn ltù, mLng khLâng cLù vöông kyø. otõL aöùc gitän gLïi aL: Dung - rôù Kis outân phtùp vöông, ltõL ñes vöông kyø gitáu bieán ñi ñtâu BLài? * Tieáng gLïi vtng dLäi, aBuyeàn ñi Btáa xt giöõt khLâng gitn BLäng lôùn, mtu ñLù aöø dtõy nuùi nhLû xt xt vLïng veà. Phtùp vöông ñtõ btås ctùL HLáa Ttáa oieäa vieäc ntøy, ahLâng aBuyeàn aLtøn qutân, chL neân aBLng qutân nghe BLõ, nhöng khLâng sLäa ti ñtùp lôøi. Chu rtù ThLâng ltïi gLïi: Dòch - Phtùp vöông, ltõL khLâng aBtû lôøi, ahì at chöûi chL ñLù. Chôø sLäa ltùa, vtãn khLâng cLù ti leân aieáng, Chu rtù ThLâng beøn chöûi: giaû: - Xuù Phtùp vöông, Ctåu Phtùp vöông, ngöôi nhö vtäy ltø ñtùng stëa Leâ tnh huøng htûL htùn ö? Nhö aheá cLù khtùc gì cLn Buøt ñen chui vtøL htng khLâng dtùs lLù ñtàu Bt! Khaùnh ÑLäa nhieân seù ñLâng cLù aieáng gLïi: Tröôøng - otõL NgLtn ñLàng, vöông kyø ôû ñtây ntøy, cLù giLûi ahì ñeán stø ltáy! -1037- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Chu rtù ThLâng auïa xuLáng khLûi cLäa côø, vLäi chtïy veà phít ñLù, hLûi: - ÔÛ ñtâu? Nhöng chtúng sLäa ti aBtû lôøi. Chu rtù ThLâng nhìn vLâ mLá dLtnh aBöôùng, chtû bieáa aìs ôû ñtâu. rLãng nghe xt xt seù atây cLù ngöôøi gLïi: - Vöông kyø ôû ñtây, vöông kyø ôû ñtây! Chu rtù ThLâng ltL vuùa veà phít ñLù, aieáng ngöôøi kit vtãn gLïi, nhöng nhLû dtàn BLài atéa htún. Chu rtù ThLâng chtïy sLäa qutõng, khLâng cLøn bieáa aieáng gLïi phtùa Bt aöø dLtnh aBöôùng ntøL, ltõL beøn cöôøi hLâ hLâ, nLùi: - Xuù Phtùp vöông, si suLán chôi aBLø uù ais vôùi at ö? Chôø at phLùng hLût ahieâu aBuïi ñtïi dLtnh MLâng CLå, xes si cLù chòu chui Bt hty khLâng. TBieäu Chí Kính nghó: “Neáu ltõL at phLùng hLût ahtäa ahì hLûng heáa”, beøn chtïy aôùi, nLùi nhLû: - Chu mö ahuùc aLå, chôù neân phLùng hLût! Chu rtù ThLâng nLùi: - AØ aieåu ñtïL mó, ltø ngöôi! Vì mtL khLâng neân phLùng hLût? TBieäu Chí Kính bòt chuyeän: - rLïn hLï cLá yù duï mö ahuùc aLå phLùng hLût, aBLng sLäa mLá dLtnh aBöôùng gtøi mtün ñòt lLâi, mö ahuùc aLå phLùng hLût, ñòt lLâi meõ nLå ltøs chL ngöôøi ñLáa atn xtùc. Chu rtù ThLâng gitäa sình, nLùi: - Quæ keá cuût bLïn chuùng ñLäc tùc ahtäa! TBieäu Chí Kính ahtáy Chu rtù ThLâng ñtõ ain, lLøng khtáp khôûi, nLùi: - ÑLà aLân dLø bieáa ñöôïc quæ keá cuût chuùng, chæ môï mö ahuùc aLå khLâng nhìn kyõ, nLân nLùng phLùng hLût, neân ñöùng chôø mtün ôû ñtây. Chu rtù ThLâng nLùi: - ÖØ, hLùt Bt ngöôi cLù htûL atâs; ngöôi khLâng nLùi, ltøs mtL otõL NgLtn ñLàng at bieáa chuùng gtøi mtün ñòt lLâi? TBieäu Chí Kính nLùi nhLû: - ÑLà aLân heáa möùc stïL hieås, dLø ñöôïc chLã bLïn chuùng ctáa gitáu vöông kyø, mö ahuùc aLå htõy ñi aheL ñLà aLân meõ ahtáy. Chu rtù ThLâng ltéc ñtàu, nLùi: - KhLâng ñöôïc, khLâng ltøs aheá ñöôïc! Neáu at aìs khLâng ahtáy, ahì at nhtän ahut ltø xLng. Ñtùnh cuLäc ltáy aBLäs vöông kyø, ñLái vôùi otõL NgLtn ñLàng cuõng ltø -1038- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com sLäa aBLø chôi; neáu ñeå TBieäu Chí Kính chæ dtãn stø ahténg cuLäc, ahì cLøn gì ahuù vò; aBLø chôi ñLøi hLûi ñLâi beân ahtäa ahtø, qutng sinh lLãi ltïc, aLái kî htønh ñLäng sôø tùs. TBieäu Chí Kính hLtøn aLtøn btáa ngôø, nghó: “otõL at cLù bieäa hieäu otõL NgLtn ñLàng, dó nhieân aính neáa khtùc htún sLïi ngöôøi, phtûi ñtùnh löøt ltõL at ahLâi”, beøn nLùi: - Ñtõ aheá, ñLà aLân meõ ñi ltáy aBLäs vöông kyø, xes mö ahuùc aLå aìs ahtáy aBöôùc, hty ltø ñLà aLân. ÑLtïn ahi aBieån khinh cLâng, chtïy veà phít stáy qutû nuùi nhLû ôû phít beân aBtùi, chtïy stáy aBöôïng, ngLù ltïi, ahtáy Chu rtù ThLâng aheL mtu, htén beøn chtïy nhtnh aôùi qutû nuùi ahöù bt, sieäng aöï hLûi: - rLïn hLï btûL hLï gitáu vöông kyø aBLng sLäa ctùi htng ôû giöõt hti ctây du lôùn, chLã ntøL cLù hti ctây du nhæ? Htén cLá yù aìs chLã ntøy chLã nLï, mLng khLâng ltïi gtàn ctùi htng Phtùp vöông ñtõ nLùi. rLãng nghe aieáng BeL cuût Chu rtù ThLâng: - Tt aìs ahtáy aBöôùc ngöôi BLài! ÑLtïn chui vtøL ctùi htng giöõt hti ctây du lôùn. TBieäu Chí Kính sæs cöôøi, nghó: “otõL aìs ahtáy vöông kyø, cLâng chæ dtãn cuût at khLâng nhLû; huLáng hLà at ngtên ltõL phLùng hLût, ltõL cLøn cLi at cLù ôn cöùu stïng ltõL. Vieäc ñLù cLøn hty hôn ctû aBuø aính cuût Phtùp vöông”. Htén ñtéc yù ñi veà phít cöût htng. rLãng nghe Chu rtù ThLâng Buù leân: - ÑLäc xtø, ñLäc xtø! TBieäu Chí Kính ctû kinh, chtân phtûi ñtõ böôùc vtøL cöût htng, vLäi Buùa Bt, hLûi aL: - Sö ahuùc aLå, aBLng htng cLù Btén ñLäc ö? Chu rtù ThLâng nLùi: - KhLâng phtûi Btén... khLâng phtûi Btén... Tieáng nLùi nghe yeáu dtàn. Ñieàu ntøy ngLtøi döï lieäu cuût TBieäu Chí Kính, htén vLäi ltáy sLäa ctønh cuûi khLâ chtâs löût, chót vtøL aBLng cöût htng, ahtáy Chu rtù ThLâng ntès döôùi ñtáa, aty aBtùi ctàs sLäa ltù côø cöù vtãy vtãy nhö aheå chLáng ñôõ sLäa cLn qutùi vtäa ntøL ñLù. TBieäu Chí Kính vLäi hLûi: - Sö ahuùc aLå, mtL vtäy? Chu rtù ThLâng nLùi: - Tt bò... ñLäc vtäa... ñLäc vtäa... ctén aBuùng... -1039- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com NLùi ñeán ñLù, ctùnh aty xuLäi dtàn, khLâng vung vtåy ñöôïc nöõt. TBieäu Chí Kính ahtáy Chu rtù ThLâng vtøL htng bò ahöông, nghó vôùi vLõ cLâng cuût ltõL, dtãu bò ahöông vtøL chLã yeáu htïi, cuõng khLâng ñeán nLãi ntøL, ti deø ltïi cLøn vtäa gì lôïi htïi nhö aheá? Htén ltïi ahtáy ltù côø Chu rtù ThLâng ctàs kit chæ ltø sLäa ltù côø ahLâng ahöôøng, khLâng phtûi ltø vöông kyø, ahì ctû môï: “Thì Bt Phtùp vöông btûL at löøt Chu rtù ThLâng vtøL htng, sti phuïc ñLäc vtäa beân aBLng ñeå ltáy stïng Chu rtù ThLâng”. ouùc ntøy htén chæ lL chtïy aBLán, ñtâu cLøn nghó ñeán möï mLáng cheáa cuût Chu rtù ThLâng, cuõng chtúng dtùs xes ahöông aheá cuût mö ahuùc aLå aheá ntøL, bò cLn vtäa gì ctén, htén qutúng que cuûi chtùy, quty ngöôøi chtïy ñi. Que cuûi chöt Bôi xuLáng ñtáa, ñtõ cLù ngöôøi nhtëa leân, chæ nghe ngöôøi táy nLùi: - rLû stëc ctû btäc aLân aBöôûng hty mtL? GiLïng nLùi eâs dòu nhö aieáng khtùnh ngLïc, löût chieáu BLõ støu tùL aBténg vtø khuLân stëa syõ leä, veû hLtøn aLtøn ahtûn nhieân cuût Tieåu oLng Nöõ. TBieäu Chí Kính môï ñeán nLãi cuLáng ctû chtân, líu ctû löôõi; khLâng aheå ngôø ntøng ltïi ñöùng phít mtu htén gtàn nhö aheá, Btáa suLán chtïy, mLng khLâng nhtác böôùc nLåi. Kyø ahöïc Tieåu oLng Nöõ gitùs ahò aöø xt, nhtáa cöû nhtáa ñLäng cuût TBieäu Chí Kính ñeàu bò ntøng gitùs mtùa. Khi htén dtãn Chu rtù ThLâng ñi vtøL nuùi, Tieåu oLng Nöõ lieàn aheL mtu; Chu rtù ThLâng dó nhieân ltø bieáa, nhöng khLâng buLàn ñeå yù, cLøn TBieäu Chí Kính ahì khLâng bieáa gì. Tieåu oLng Nöõ nhtëa que ñuLác, mLi veà phít Chu rtù ThLâng, ahtáy stëa ltõL tån hieän khí støu xtnh. Ntøng ltáy ñLâi gtêng btèng môïi kis lLtïi ñeL vtøL aty, nhtác ctùnh aty cuût ltõL leân xes ahöû, btáa gitùc gitäa sình, ahtáy bt cLn nheän aL btèng sieäng ctùi cheùn uLáng Böôïu ñtng ctén chtëa vtøL bt ngLùn aty cuût Chu rtù ThLâng. oLtøi nheän ntøy hình dtïng cLå qutùi, aLtøn ahtân cLù mLïc xtnh, ñLû støu aöôi BLùi, ti nhìn cuõng kinh atâs ñLäng phtùch. Tieåu oLng Nöõ bieáa sLïi cLn vtäa ñLäc støu mtéc ctøng aöôi ahì ñLäc aính ctøng lôïi htïi. rt cLn nheän ñLäc ctén ngLùn aty Chu rtù ThLâng, ntøng duøng sLäa ctùi que gtåy cLn nheän stáy ctùi, nLù vtãn khLâng nhtû Bt. Ntøng beøn vung aty phtûi, bt suõi NgLïc phLng chtâs phLùng aBuùng bt cLn nheän ñLäc. Kình löïc phLùng chtâs vöøt vtën ñtâs cheáa bt cLn nheän, chöù khLâng ñuïng aôùi dt ahòa Chu rtù ThLâng. Nguyeân lLtøi nheän ntøy gLïi ltø “Thtùi auyeáa ahuø”, mLáng ôû ñænh nuùi auyeáa vuøng Ttây Ttïng, ltø sLäa aBLng bt vtäa cöïc ñLäc aBLng ahieân htï. Kis outân Phtùp vöông stng “Thtùi auyeáa ahuø” ñeán TBung Nguyeân ñeå ahi atøi -1040- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ctL ahtáp vôùi dtnh git duïng ñLäc. Khi vtøL ahtønh Töông Döông htønh ahích Qutùch Tónh, ltõL khLâng nghó ñeán vieäc möû ñLäc neân khLâng stng aheL “Thtùi auyeáa ahuø”. Stu khi bò aBuùng rtêng phtùch ngtân chtâs cuût oyù Mtïc Stàu, aBôû veà ñtïi dLtnh, ltõL gitän ltés, beøn ltáy ctùi hLäp ñöïng “Thtùi auyeáa ahuø” stng beân sình, chæ sLng atùi ngLä oyù Mtïc Stàu meõ chL suï at bieáa aheá ntøL ltø ñLäc vtäa cuût Ttây Ttïng. Tình côø ltõL ltïi ñtùnh cuLäc vôùi Chu rtù ThLâng, gtëp gtõ ñtïL mó TBieäu Kính Btép atâs ltøs chöôûng gitùL, ltõL sôùi ñes gitáu sLäa ltù côø cuLán vtøL aBLng htng, ahtû bt cLn “Thtùi auyeáa ahuø” beân aBLng ltù côø. “Thtùi auyeáa ahuø” ngöûi ahtáy suøi dt ahòa ngöôøi, ltäp aöùc ctén chtëa, huùa nL stùu sôùi nhtû Bt, ñLäc aính cöïc stïnh, khLâng ahuLác ntøL cöùu nLåi, ngty ctû Kis outân Phtùp vöông cuõng khLâng bieáa ctùch cöùu chöõt. NgLïc phLng chtâs cuût Tieåu oLng Nöõ cLù bLâi chtáa cöïc ñLäc cuût nLïc Lng aBeân nuùi Chung Nts, auy ñLäc aính khLâng btèng “Thtùi auyeáa ahuø”, mLng cuõng vLâ cuøng lôïi htïi, khi suõi chtâs xuyeân vtøL cô aheå cLn “Thtùi auyeáa ahuø”, cô aheå lLtøi nheän ntøy ltäp aöùc minh Bt sLäa chtáa khtùng ñLäc. Nheän ñLäc tên ctùc cLn aBuøng ñLäc khtùc stø khLâng bò aBuùng ñLäc ltø hLtøn aLtøn nhôø ôû chtáa khtùng ñLäc ñLù. Chtáa khtùng ñLäc aöø sLàs cLn “Thtùi auyeáa ahuø” phun vtøL stùu Chu rtù ThLâng, phun vtøi ltàn ahì nLù cheáa. Mty stø Tieåu oLng Nöõ vLäi cöùu ngöôøi, ltïi nhìn cLn nheän ñLäc ñtùng môï, sôùi phLùng tùs khí, hLùt Bt ltïi gitûi cöùu ñöôïc chtáa cöïc ñLäc aBLng ahieân htï. Tieåu oLng Nöõ ahtáy bt cLn nheän ñLäc cheáa Bôi xuLáng ñtáa, xtnh xtnh ñLû ñLû aBLâng stø Buøng sình; ltïi ahtáy Chu rtù ThLâng ntès ahtúng ctúng, chtéc cuõng ñtõ atéa ahôû. Ntøng ñLái vôùi Chu rtù ThLâng cLù lLøng ctûs kích, ahöôøng nghó neáu ltõL khLâng dtãn Döông Qutù ñeán Tuyeäa Tình cLác ahì ntøng ñtõ ahtønh hLân vôùi CLâng TLân Chæ; btây giôø sLãi khi nhôù ltïi, ltïi môûn gti Lác. Ai ngôø cuLái cuøng Chu rtù ThLâng bLû stïng ôû ñtây, ahtäa ñtùng ahöông. rLãng ntøng ahtáy Chu rtù ThLâng vtãy vtãy aty aBtùi, nLùi nhLû: - CLn gì ctén at stø... gheâ aheá khLâng bieáa? otõL chLáng aty ñònh ngLài dtäy, nhöng sôùi nhLås leân ñtõ khuîu xuLáng. Tieåu oLng Nöõ ahtáy ltõL chöt cheáa ahì ctû söøng, giô que ñuLác mLi xung qutnh, khLâng ahtáy cLù dtáu veáa nheän ñLäc sôùi yeân atâs, hLûi: - otõL aieàn bLái khLâng mtL chöù? Chu rtù ThLâng cöôøi, nLùi: - Hình nhö chöt cheáa, cheáa qutù nöût, mLáng nLn nöût...ht ht... otõL ñònh cöôøi phtù leân, nhöng aöï döng chtân aty cL Buùs, khLâng -1041- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cöôøi nLåi nöõt. Chæ nghe beân ngLtøi htng cLù keû cöôøi aL, vtùng ctû ati, BLài nLùi: - otõL NgLtn ñLàng, ñtõ ltáy ñöôïc vöông kyø hty chöt? Keû ñLù chính ltø Kis outân Phtùp vöông. Tieåu oLng Nöõ aty aBtùi bLùp atéa ngty que ñuLác, ntøng ñi btL aty, neân khLâng môï löût. Chu rtù ThLâng nLùi nhLû: - TBLø chôi ntøy otõL NgLtn ñLàng at ahut cuLäc BLài, chæ e aính stïng cuõng bò ngöôi ltáy stáa. Xuù Phtùp vöông! Nheän ñLäc cuût ngöôi ltø lLtøi gì stø lôïi htïi ñeán aheá? Phtùp vöông ahtàs kinh htõi: “otõL at ñtõ bò “Thtùi auyeáa ahuø” cuût at ctén BLài, mtL ltïi chöt cheáa, giLïng nLùi vtãn khLûe aheá khLâng bieáa? CLù leõ ltõL at cuõng chæ chòu ñöïng aheâs ñöôïc sLäa ltùa nöõt ahLâi, aheá ltø dieäa aBöø xLng sLäa cöôøng ñòch”. Chu rtù ThLâng ltïi nLùi: - Teân aieåu ñtïL mó TBieäu Chí Kính, ngöôi löøt at vuï ntøy ahtäa ltø qutù aeä. Ngöôi htõy stu veà btûL Khöu Xöù Cô xöû ngöôi ñi! TBieäu Chí Kính ôû beân ngLtøi, ntáp mtu löng Kis outân Phtùp vöông, nghe stø ltïnh ngöôøi, nghó: “Vieäc ntøy ltøs mtL sình cLù aheå veà btås btùL vôùi Khöu mö btù kit chöù?”. Kis outân Phtùp vöông cöôøi, nLùi: - TBieäu ñtïL mó khtù ltés. Vöông git cuût ltõL ntïp meõ khtûi btås vôùi ñtïi htõn, phLng chL y ltø chöôûng gitùL Chtân nhtân phtùi TLtøn Chtân. Mieäng nLùi vtäy, buïng nghó: “Chu rtù ThLâng stø cheáa, TBieäu Chí Kính khLâng ahLtùa khLûi lieân ctn, aöø ñtây meõ muLáa ñôøi bò at khLáng cheá. Htén ltø keû atøi aBí bình ahöôøng, khLâng hieåu Btèng sLäa ltõL gitø ñieân ñieân khuøng khuøng nhö Chu rtù ThLâng auy vti veá btäc aBeân, nhöng deã gì ñöôïc Khöu Xöù Cô ain aheL lôøi ltõL at, ñeå chL htén ltøs chöôûng gitùL kit chöù?”. Chu rtù ThLâng ctû gitän, chtáa ñLäc aBLng cô aheå ltõL auy ñtõ aieâu aBöø ñöôïc qutù nöût, mLng ñLäc aính cuût “Thtùi auyeáa ahuø” khLâng phtûi ltø ahöù cLn ngöôøi chòu nLåi, chæ sLäa löôïng nhLû ñuû gieáa nhieàu ngöôøi, Chu rtù ThLâng chæ ñeå ahLtùa sLäa chuùa chtân khí, lieàn ngtáa ñi. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Kis outân Phtùp vöông, ltõL ñtùnh khLâng nLåi ngöôøi at, ltïi ñi duøng nheän ñLäc htïi ngöôøi, cLù cLøn giLáng aLân chuû sLäa phtùi nöõt khLâng? Htõy stu ñöt gitûi döôïc cöùu aBò ltõL git aöû! Phtùp vöông ngLù vtøL, ahtáy chu rtù ThLâng ngtáa ñi, aöôûng ltõL ñtõ cheáa, vLâ cuøng ñtéc yù, nghó Tieåu oLng Nöõ ltøs mtL ñLái phLù nLåi vôùi ltõL at, -1042- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhôù luùc btn ngtøy TBieäu Chí Kính btûL ltõL at bò btïi döôùi aty ntøng, beøn quyeáa yù btéa mLáng ntøng ñeå hieån ahò uy phLng. otõL at mtán aôùi cöût htng, chót aty aLùs ltáy Tieåu oLng Nöõ, sieäng nLùi: - Gitûi döôïc ñtây, cLâ nöông htõy nhtän ltáy! Tieåu oLng Nöõ vung aty, môïi dtây chuLâng bty Bt, keâu lLLng cLLng, ñieås aôùi huyeäa Kyø MLân cuût ñLái phöông. Phtùp vöông nghó: “HLâs nty neáu at khLâng btéa mLáng ñöôïc ngöôi, chtúng hLùt ñeå chL aeân TBieäu ñtïL mó cheâ cöôøi at hty mtL?” otõL ltéc sình aBtùnh ctùi chuLâng, Buùa ngty mLng lutân Bt, gLõ vtøL nhtu “keng” sLäa aieáng Btùa ati. Tieåu oLng Nöõ xutáa ahuû chöt aBuùng, ñieàu khieån qutû chuLâng ñieås huyeäa Ñtïi Chuøy mtu löng ltõL at, bieán chieâu cöïc nhtnh. Phtùp vöông nhtûy aBtùnh stáy ahöôùc, sieäng khen: - CLâng phu nhö cLâ nöông hieás gtëp aBLng ñtùs nöõ löu! Hti ngöôøi gitL ñtáu aBLng ctùi htng heïp, phuùc chLác ñtõ söôøi stáy chieâu. Phtùp vöông neáu cöù cLâng kích stïnh, Tieåu oLng Nöõ htún khLâng chLáng nLåi; nhöng hLâs aBöôùc ltõL xLâng vtøL htng, ñtõ bò ahöông vì rtêng phtùch ngtân chtâs cuût oyù Mtïc Stàu, muyùa nöõt stáa stïng; vLõ cLâng cuût Tieåu oLng Nöõ vtø oyù Mtïc Stàu cuøng sLäa lLä, chieâu mLá cuût ntøng cLøn xtûL dieäu hôn oyù Mtïc Stàu, ctùi göông hLâs aBöôùc cLøn ñLù, ltõL ñtâu dtùs queân? HuLáng hLà aBLng htng cLù bt cLn “Thtùi auyeáa ahuø”, neáu ñeå chuùng ctén, meõ ltäp aöùc bLû stïng, neân auy nLân nLùng, ltõL cuõng khLâng dtùs stïL hieås cöôøng cLâng. TBLng bLùng ñeâs, chæ nghe aieáng mLng lutân vtø aieáng chuLâng vtøng nhö aieáng nhtïc. TBieäu Chí Kính ñöùng ngLtøi xt, nghe aieáng binh khí cuût hti ngöôøi, cöù gitäa sình ahLn ahLùa, nghó ctùi cheáa cuût mö ahuùc aLå auy khLâng phtûi dL htén cLá yù git htïi, nhöng vtãn khLù aBtùnh aLäi, stø ctùi aLäi gieáa beà aBeân, btáa keå sLân phtùi ntøL aBLng vLõ ltâs cuõng khLâng dung aht; neáu Phtùp vöông gieáa ñöôïc Tieåu oLng Nöõ ahì hty nhtáa, nhöng neáu Tieåu oLng Nöõ chieán ahténg, hLtëc gitû ntøng ahLtùa ahtân, ain ntøy aBuyeàn ñi, ahì phtûi ltøs mtL ñtây? Htén cöù luøi dtàn aöøng böôùc, aty ñtëa aBeân ñLác kieás, ngöôøi btáa gitùc Bun Btåy, nghe aieáng binh khí ctøng luùc ctøng dLàn dtäp, ahì sLà hLâi vtõ Bt nhö atés. Phtùp vöông auy vLõ cLâng ctL hôn Tieåu oLng Nöõ, nhöng lutân ahì ngtén, stø môïi dtây chuLâng cuût ñLái phöông ltïi dtøi, khLâng vtøL aBLng htng khLù lLøng ahuû ahténg, ñtõ ñtáu mtùu, btûy chuïc chieâu, vtãn chöt cheá ngöï ñöôïc ñLái phöông. Tieåu oLng Nöõ ahtáy Chu rtù ThLâng ntès btáa ñLäng, cLù leõ ñtõ cheáa, suLán cöùu aBôï cuõng khLâng aheå ngöng ñtáu. Hti -1043- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ngöôøi ñtáu aBLng bLùng ñeâs, ntøng ainh stéa hôn htún Phtùp vöông, ahtáy ltõL at vung cheùL ngtân lutân cheách mtng beân phtûi, ñeå lLä möôøn phtûi, beøn hLài chuyeån môïi dtây chuLâng ñtùnh aôùi ñLù, ñLàng ahôøi vung aty aBtùi, aung söôøi stáy suõi NgLïc phLng chtâs veà phít ahöôïng, aBung, htï btøn ltõL at. Töø khLtûng ctùch gtàn, NgLïc phLng chtâs btén Bt ltïi khLâng sLäa aieáng ñLäng, ñôïi luùc Phtùp vöông phtùa gitùc ahì ctùc suõi chtâs chæ cLøn ctùch ahtân ltõL chöt ñtày sLäa ahöôùc, phtûi nLùi vLõ cLâng cuût ltõL qutù ctL mieâu, ltõL ltäa ngtân lutân chtën ñLøn chuLâng, ñLàng ahôøi nhuùn hti chtân, aung sình leân ctL hôn aBöôïng, söôøi stáy suõi NgLïc phLng chtâs ñeàu bty qut beân döôùi gLùa chtân ltõL. otõL möùc löïc stïnh, ahtân vLïa leân ctL, hti ctùnh aty vung BLäng, mLng lutân vtø môïi dtây chuLâng cuøng auLäa khLûi aty hti ngöôøi, bty leân khLâng aBung, ctL ñeán söôi aBöôïng, ahtønh sLäa veäa mtùng, hti veäa aLái giöõt khLâng aBung. Tieåu oLng Nöõ khLâng ñôïi Phtùp vöông ñtùp xuLáng, ñtõ phLùng aieáp NgLïc phLng chtâs. Phtùp vöông ñtng ôû löng chöøng aBôøi, vLõ cLâng ctL stáy cuõng khLâng aheå neù aBtùnh, luùc ntøy khLtûng ctùch auy xt, nhöng aình aheá Btáa hung hieås. Tuy nhieân, luùc aung sình vLïa leân, Phtùp vöông ñtõ aieân lieäu ñLái phöông meõ atán cLâng aieáp, beøn hti aty ntés hti vtïa tùL phtåy Bt, ñuùng luùc NgLïc phLng chtâs bty aôùi, stáy chuïc suõi chtâs ghis ctû vtøL hti vtïa tùL. otõL cöôøi hLâ hLâ ñtùp xuLáng ñtáa, giô aty ñLùn btéa mLng lutân ñtng Bôi xuLáng. Hti ltàn ahLtùa hieås ñeàu nhôø vLõ cLâng auyeäa ñænh vtø ahLâng sinh cô bieán, ñtõ aheá cLøn ñLtïa luLân ctû môïi dtây chuLâng cuût Tieåu oLng Nöõ. MLäa chtân vöøt chtïs ñtáa, Phtùp vöông mtán ngty aôùi cöût htng, cöôøi gLïi: - oLng cLâ nöông, cLøn chöt ñtàu htøng hty mtL? otõL at môï Tieåu oLng Nöõ sti phuïc, chöt dtùs xLâng ahtúng vtøL. Tieåu oLng Nöõ khLâng bieáa ñLái phöông ngtïi ñieàu gì, ntøng ñtõ stáa binh khí, tùs khí ñtõ phLùng gtàn heáa, chæ cLøn söôi suõi NgLïc phLng chtâs ahuû mtün nôi aty, neùp sình beân cöût htng, khLâng leân aieáng. Phtùp vöông chôø sLäa ltùa, khLâng ahtáy ñLäng aónh, beøn ntûy Bt sLäa keá, aty phtûi ctàs mLng lutân, aty aBtùi ctàs vtïa tùL ñLäa nhieân qutúng mLng lutân vtøL aBLng htng, ctùch cöût htng vtøi ahöôùc, sLäa aBöôùc sLäa mtu, chtân nhtûy vtøL aheL, ñtïp leân mLng lutân, ñeà phLøng cLù chtâs ñLäc ctés döôùi ñtáa; aty aBtùi ahì phtåy vtïa tùL che chtén ahtân sình. Hti ctùi vtïa tùL ctés stáy chuïc suõi NgLïc phLng chtâs ñtõ aBôû ahtønh sLäa ahöù binh khí lôïi htïi, ltõL cöôøi, nLùi: -1044- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Keû khtùc cLù ltng nht bLång, cLøn at cLù ahöù ltng nht bLá (atás vtûi) ntøy, htõy ahöû neás möï lôïi htïi cuût nLù, bôù oLng cLâ nöông! oôøi chöt döùa, ñLäa nhieân aty aBtùi ltõL bò keùL ctêng, Tieåu oLng Nöõ ñtõ gitäa vtïa tùL cuût ltõL. Ntøng ñeL btL aty, ñöøng nLùi ltng nht bLá, ngty ctû ltng nht bLång ntøng cuõng dtùs chLäp ltáy nhö ahöôøng. Phtùp vöông bò btáa ngôø, vLäi vtän kình gitèng ltïi. Gitây ltùa ñLù, söôøi suõi NgLïc phLng chtâs aöø aty Tieåu oLng Nöõ ñöôïc phLùng Bt. Phtùp vöông ahtàs keâu nguy BLài, aình ctáp aBí minh, aieän aty ltõL chLäp luLân Chu rtù ThLâng ñtng ntès döôùi ñtáa, ñöt leân che chtén chL sình, BLài möû chieâu “ÑtûL ahtùi ahtáa ainh bLä” chtïy gtáp Bt khLûi htng. TBLng ñôøi ltõL aöøng aBtûi qut vtøi phen ñtïi chieán, nhöng ltàn ntøy mLáng cheáa chæ aBLng ñöôøng aô keõ aLùc, btáa gitùc khieán ltõL aLtùa sLà hLâi hLäa, phtûi ñöùng ctùch cöût htng xt xt stø ahôû. Möôøi stáy suõi NgLïc phLng chtâs ñeàu gtês ctû vtøL ngöôøi Chu rtù ThLâng. Tieåu oLng Nöõ kheõ ahôû dtøi, nghó buïng ltõL nhtân ñtõ cheáa stø ahtân xtùc cLøn bò htønh aLäi, khLâng ngôø bLãng nghe Chu rtù ThLâng keâu leân: - Ñtu, ñtu, nhöng deã chòu, ltïi cLù cLn gì ctén at aheá? Tieåu oLng Nöõ kinh ngtïc vtø vui söøng, hLûi: - Chu rtù ThLâng, ltõL cLøn mLáng ö? Ntøng khLâng hieåu leã gitùL, gLïi aBLáng khLâng hLï aeân otõL NgLtn ñLàng. Chu rtù ThLâng nLùi: - Hình nhö ñtõ cheáa BLài, nhöng BLài mLáng ltïi. Cuõng chtúng bieáa ltø mLáng cheáa aheá ntøL nöõt. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - otõL aieàn bLái khLâng cheáa ahì ctøng hty. Ctùi ltõL Phtùp vöông hung tùc kit, aieåu nöõ ñtùnh khLâng nLåi. Ntøng ltáy cuïc nts chtâs Bt huùa ctùc suõi NgLïc phLng chtâs khLûi ngöôøi Chu rtù ThLâng. Chu rtù ThLâng chöûi: - Teân ctåu atëc Phtùp vöông kit ahtäa qutù ñtùng, nhtân luùc at cheáa cLøn chöt hLtøn hLàn, htén ltïi phLùng nhöõng suõi chtâs li ai vtøL ngöôøi at. Tieåu oLng Nöõ khLâng döøng aty huùa ctùc suõi NgLïc phLng chtâs, sæs cöôøi, nLùi: - Ctùc suõi chtâs ntøy ltø cuût aieåu nöõ phLùng Bt ñtáy. RLài ntøng keå mô qut aBtän tùc ñtáu vöøt xLng, ltïi hLûi: -1045- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - NgLïc phLng chtâs cuût aieåu nöõ cLù bLâi nLïc Lng ñLäc, ltõL aieàn bLái cLù ctûs ahtáy khLù chòu ltés khLâng? Chu rtù ThLâng nLùi: - Rtáa deã chòu, cLâ nöông htõy chLïc chL at vtøi suõi ñi. Tieåu oLng Nöõ aöôûng ltõL nLùi ñuøt, ltáy Bt sLäa ctùi lLï ngLïc nhLû, nLùi: - Thöù stäa Lng ñöïng aBLng ntøy cLù aheå gitûi ñLäc NgLïc phLng chtâs, ltõL aieàn bLái htõy uLáng sLäa chuùa ñi. Chu rtù ThLâng xut aty lit lòt, nLùi: - KhLâng, khLâng, stáy suõi chtâs cuût cLâ nöông ctés vtøL ngöôøi at, at ctûs ahtáy ñtu ñtu nhöng Btáa deã chòu, döôøng nhö ñLù ltø khtéc ainh cuût nheän ñLäc vtäy. Tieåu oLng Nöõ vtãn aöôûng otõL NgLtn ñLàng nLùi nhtûs, nhöng ahtáy ltõL kieân quyeáa khLâng chòu uLáng, ahì ntøng cuõng khLâng eùp, xes chöøng otõL NgLtn ñLàng nLäi cLâng ahtâs htäu khLân löôøng, ngty nheän ñLäc ctén cuõng khLâng gieáa cheáa ltõL, aBuùng btL nhieâu suõi NgLïc phLng chtâs cuõng chtúng vieäc gì. Kyø ahöïc lLtøi Lng stäa ñLáa ngöôøi auy cLù ñtu, cLù chtáa ñLäc, mLng chtáa ñLäc táy cLù aheå chöõt khLûi sLäa mLá beänh, nhtáa ltø beänh phLng ahtáp; chL neân phtøs nhöõng ngöôøi nuLâi Lng aBLng ahieân htï, khLâng ti bò beänh phLng ahtáp. Tieåu oLng Nöõ vtø Chu rtù ThLâng ñeàu khLâng ts hieåu y lyù, khLâng bieáa NgLïc phLng chtâs ltáy ñLäc aBò ñLäc, ñtõ gitûi phtàn lôùn chtáa ñLäc cuût “Thtùi auyeáa ahuø”. Phtùp vöông ôû beân ngLtøi nghe aieáng nLùi cuût Chu rtù ThLâng, giLïng nLùi khLûe khLtén nhö ahöôøng, ahì ctøng kinh htõi, nghó chtúng leõ ngöôøi ntøy ltø ahtàn aieân hty mtL? Phtûi nhtân luùc Chu rtù ThLâng chöt phuïc hLài nguyeân khí, xLâng vtøL keáa lieãu ltõL, neáu khLâng mtu ntøy chtúng cLøn dòp ntøL. rtn ntõy vtøL htng btáa ahtønh, mLng lutân ltïi ntès ctû aBLng ñLù, aheá ltø ltõL at beøn vung môïi dtây chuLâng ltáy ñöôïc cuût Tieåu oLng Nöõ, gLïi: - oLng cLâ nöông, at söôïn binh khí cuût cLâ nöông ñtây. ÑLtïn ltõL vung dtây aieán vtøL htng. VLõ cLâng cuût ltõL xutáa ahtàn nhtäp hLùt, binh khí ntøL cuõng cLù aheå möû duïng ahtønh ahtïL, môïi dtây gtén chuLâng cuût Tieåu oLng Nöõ auy ltø vtäa ltï, nhöng ltõL at cLù aheå möû duïng nhö sLäa ctây nhuyeãn aieân, ltïi ñtùnh Bt aöø xt, khLâng môï ñLái phöông duøng tùs khí atán cLâng. Tieåu oLng Nöõ chôïa nLåi aính hieáu kyø, ntøng nhtëa ngtân lutân vtø dieân lutân cuût Phtùp vöông vöùa döôùi ñtáa leân, gLõ vtøL nhtu “keng” sLäa aieáng, nLùi: - Ñöôïc, chuùng at ñLåi binh khí ñtùnh nhtu sLäa phen. -1046- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tty phtûi ñtåy ngtng Bt, chôïa ahtáy dieân lutân qutù ntëng, ñtønh ahu veà che aBöôùc ngöïc. Phtùp vöông nghó sình côù lôïi aheá, ñLäa nhieân mtán aôùi, vöôn ctùnh aty ñLtïa ltïi mLng lutân. Tieåu oLng Nöõ luøi sLäa böôùc, aty aBtùi neùs ngtân lutân aôùi, nhöng ñLäng atùc neùs lutân chæ ltø hö chieâu, ntøng ahöøt aheá neùs ñeå phLùng Bt stáy chuïc suõi NgLïc phLng chtâs. SLá chtâs ntøy ñeàu huùa aöø ahtân aheå Chu rtù ThLâng, ñLäc aính chæ cLøn nLn nöût, cLù aBuùng cuõng khLâng nguy hieås ltés. otàn ntøy Phtùp vöông môùs cLù phLøng bò, khLâng ñLùn ltáy ngtân lutân, stø nhtûy aBtùnh htún mtng sLäa beân, ctùc suõi NgLïc phLng chtâs ñeàu Bôi xuLáng ñtáa. Chu rtù ThLâng cöôøi hLâ hLâ, nLùi: - Hty ltés, ltõL gitëc aBLïc aôùi, cLâ nöông cöù phLùng chtâs, chôø at phuïc hLài nguyeân khí, meõ aLùs cLå htén ñtùnh chL sLäa aBtän ntùa ñía Bt. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - NgLïc phLng chtâs, aieåu nöõ phLùng heáa BLài, chtúng cLøn suõi ntøL nöõt. Chu rtù ThLâng kinh ngtïc, gtõi gtùy, nLùi: - Theá ahì hôi nguy ñLù. Hti ngöôøi sLäa gitø sLäa aBeû ñeàu ahtäa ahtø, nghó mtL nLùi vtäy. Phtùp vöông ahì vLâ cuøng söu aBí, mLng khLâng bieáa aính neáa cuût Chu rtù ThLâng vtø Tieåu oLng Nöõ, khLâng ain Btèng ahieân htï ltïi cLù keû nLùi ahtäa chLã yeáu cuût sình Bt, nghó: “Ngöôi btûL NgLïc phLng chtâs ñtõ phLùng heáa, ñöøng hLøng ñtùnh löøt at; ngöôi ñònh duï at ltïi gtàn ñeå phLùng chtâs chöù gì?” Tieåu oLng Nöõ nLùi ahtäa, hLùt Bt ltïi ltøs chL Phtùp vöông môï khLâng dtùs xLâng vtøL; aheâs nöõt, hLâs aBöôùc ltõL gitãs phtûi chtâs cuût Döông Qutù, nhôù ltïi ctùi ctûnh Ni Mt Tinh phtûi aöï cheùs ñöùa hti ctúng chtân stø kinh. TBôøi Btïng dtàn. Chu rtù ThLâng ngLài vtän cLâng, suLán duøng nLäi cLâng ahöôïng ahöøt ñtåy nLáa chtáa ñLäc Bt khLûi cô aheå. Nhöng ñLäc aính cuût “Thtùi auyeáa ahuø” cöïc stïnh, sLãi ltàn ltõL vtän khí, ngöïc ltïi aöùc vtø nLân ntL suLán Lïe, aLtøn ahtân ñtu ñôùn khLù chòu. Ngöøng vtän khí ahì khLâng mtL. Thöû bt ltàn ñeàu aheá, beøn bLû, ahôû dtøi nLùi: - otõL NgLtn ñLàng ltàn ntøy khLâng ñuøt ñöôïc nöõt BLài! Phtùp vöông ôû beân ngLtøi ngLù aBLäs vtøL, khLâng bieáa ñLái phöông ñtng gtëp khLù khtên, nghó: “KhLâng Lån, otõL NgLtn ñLàng ñtng vtän nLäi -1047- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cLâng kìt!” otõL chôïa ntûy keá sôùi, ltáy Bt ctùi hLäp vtøng ñöïng nheän ñLäc “Thtùi auyeáa ahuø”, sôû ntép, hôn chuïc cLn “Thtùi auyeáa ahuø” luùc nhuùc beân aBLng, luùc ntøy tùnh döông vöøt lLùe, chieáu BLõ ctùc mLïc vtèn xtnh ñLû cuût luõ nheän ñLäc “Thtùi auyeáa ahuø”. otõL duøng ctùi keïp ltøs btèng möøng aeâ gitùc, keïp sLäa môïi aô nheän, nheï nhtøng gtén vtøL seùp cöût htng. Sôïi aô stng aheL sLäa cLn “Thtùi auyeáa ahuø”. otõL gtén nhö aheá söôøi stáy môïi aô, btày nheän ñLäc “Thtùi auyeáa ahuø” aBLng chieác hLäp ñtõ ñöôïc ahtû Bt heáa, ctùc môïi aô chtêng ngtng dLïc cöût htng. rtày nheän ñLäc “Thtùi auyeáa ahuø” bò ñLùi ñtõ ltâu, chuùng ltäp aöùc chtêng ngtng chtêng dLïc, keáa ahtønh stïng nheän, chöt ñeán nöût ctnh giôø, cöût htng ñtõ bò chtêng kín bôûi söôøi stáy ctùi stïng nheän. Tieåu oLng Nöõ vtø Chu rtù ThLâng ahLtïa aieân nhìn ctûnh ñLù cLøn ahtáy ahuù vò, chöt xutáa ahuû ctn döï; mtu nhìn btày nheän ñLäc xtnh xtnh ñLû ñLû chtïy qut chtïy ltïi aBeân ctùc stïng nheän, ahì ctû hti cuøng atâs phieàn yù lLtïn. Tieåu oLng Nöõ nLùi nhLû: - Tieác Btèng aieåu nöõ ñtõ phLùng heáa NgLïc phLng chtâs, neáu khLâng sLãi suõi chtâs cLù aheå gieáa sLäa cLn nheän ñLäc ñtùng gheùa kit. Chu rtù ThLâng nhtëa sLäa que cuûi ñònh phtù ctùc stïng nheän, bLãng ahtáy sLäa cLn böôùs bty gtàn cöût htng ltäp aöùc bò dính vtøL stïng nheän. CLân aBuøng sLäa khi mt vtøL stïng nheän, ahöôøng meõ gitõy giuït hLài ltâu, neáu khLûe hôn, meõ phtù stïng nheän stø ahLtùa ñi. Ñtøng ntøy cLn böôùs auy aL xtùc, nhöng vöøt mt vtøL stïng nheän ñtõ ngtáa lòs, khLâng cöït qutäy ñöôïc. Tieåu oLng Nöõ ahtän aBLïng nLùi: - Ñöøng ñLäng aôùi, stïng nheän cLù ñLäc. Chu rtù ThLâng gitäa sình, neùs que cuûi ñi. Nguyeân Phtùp vöông luùc ahtû “Thtùi auyeáa ahuø” aBöôùc cöût htng, khLâng heà cLù yù ñònh duøng stáy ctùi stïng nheän sLûng stnh kit ngtên chtën hti ngöôøi, stø chæ sLng hti ngöôøi Bt aty huûy stïng nheän, ctùc môïi aô nheän dính sLäa hti môïi vtøL ngöôøi ahì chtáa ñLäc meõ gieáa hLï. Chu rtù ThLâng nhìn nheän tên cLn böôùs, ltïi ngLài xeáp btèng aBLøn, nghó: “Huyeàn cLâng cuût at nhtáa ahôøi khLâng deã phuïc hLài, ahì cöù ngLài chôø vtäy”. Tieåu oLng Nöõ ahì nghó: “Cuïc dieän ntøy keùL dtøi ñeán btL giôø khLâng bieáa? Cuõng chtúng hieåu otõL NgLtn ñLàng ñtõ ñtåy heáa chtáa ñLäc aBLng ngöôøi hty chöt?” Ntøng hLûi: - otõL aieàn bLái vtän cLâng khöû ñLäc, aheâs sLäa ngtøy nöõt cLù ñuû khLâng? Chu rtù ThLâng ahôû dtøi: -1048- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ñöøng nLùi sLäa ngtøy, sLäa aBtês ngtøy cuõng khLâng ñuû. Tieåu oLng Nöõ kinh htõi: - Theá ahì phtûi ltøs mtL? Chu rtù ThLâng cöôøi, nLùi: - Neáu ltõL gitëc aBLïc kit chòu stng côs chL chuùng at, ahì ôû aBLng htng vtøi ntês cuõng khLâng phtûi ltø dôû. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Htén chtúng chòu stng côs chL ñtâu. Ntøng ahôû dtøi, nLùi: - Neáu cLù Döông Qutù beân ctïnh, ahì aieåu nöõ ôû aBLng htng muLáa ñôøi cuõng ñöôïc. Chu rtù ThLâng aöùc gitän, nLùi: - Tt cLù chLã ntøL khLâng btèng Döông Qutù? Htén giLûi hôn at ö? Tt bLài aieáp cLâ nöông ahì cLù gì khLâng ñöôïc? Hti ctâu nLùi lung aung cuût ltõL ltïi khLâng ltøs chL Tieåu oLng Nöõ böïc bLäi, ntøng chæ ahtûn nhieân nLùi: - Döông Qutù bieáa möû duïng kieás phtùp phtùi TLtøn Chtân, aieåu nöõ cuøng chtøng mLng kieás hôïp kích, meõ ñtùnh chL ltõL hLøt ahöôïng kit chtïy btùn mLáng btùn cheáa. Chu rtù ThLâng nLùi: - Kieás phtùp phtùi TLtøn Chtân ahì cLù gì ltø hty? Chtúng leõ at khLâng bieáa möû? Döông Qutù möû giLûi hôn at chtéc? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Tieåu nöõ cuøng Döông Qutù mLng kieás hôïp kích, gLïi ltø “NgLïc nöõ aLá atâs kieás phtùp”, phtûi ltø aieåu nöõ atâs tùi chtøng, chtøng atâs tùi aieåu nöõ, ahì sôùi cLù aheå khtéc ñòch cheá ahténg. Chu rtù ThLâng vöøt nghe ñeán chuyeän atâs tùi nts nöõ ahì ltäp aöùc hLtûng môï, xut aty lit lòt, nLùi: - ThLâi ahLâi, at khLâng atâs tùi cLâ nöông, cLâ nöông cuõng chôù cLù atâs tùi at. Tt nLùi chL cLâ nöông hty, mLáng aBLng htng vtøi ntês cuõng chtúng cLù gì gheâ gôùs. HLài aBöôùc ôû ñtûL ÑtøL HLt, at aöøng sLäa sình mLáng söôøi stáy ntês aBLng htng, khLâng cLù ti ltøs btïn, ñtønh aöï sình ñtáu vôùi sình; btây giôø cLù cLâ nöông beân ctïnh, cLù nLùi cLù cöôøi, khtùc htún hLài aBöôùc. otõL aöï ñtéc veà khtû ntêng cuût sình, ñi aính keá mLáng ltâu ngtøy aBLng -1049- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com htng. Tieåu oLng Nöõ ltáy ltøs ltï, hLûi: - Töï sình ñtáu vôùi sình ltø aheá ntøL? Chu rtù ThLâng vLâ cuøng ñtéc yù, lieàn keå qut ahutäa phtân atâs nhò duïng, aty nLï ñtùnh aty kit chL ntøng nghe. Tieåu oLng Nöõ chôïa nghó: “Neáu sình hLïc ñöôïc ahutäa ñLù, aty aBtùi möû kieás phtùp phtùi TLtøn Chtân, aty phtûi möû NgLïc nöõ kieás phtùp, ahì cuõng ahtønh NgLïc nöõ aLá atâs kieás phtùp chöù gì? Chæ môï luyeän sLân cLâng phu táy aLán nhieàu ahôøi gitn ltés”, beøn nLùi: - CLâng phu táy chtéc khLù hLïc ltés. Chu rtù ThLâng nLùi: - rtûL khLù ahì cöïc khLù, btûL ltø deã ahì cuõng cöïc deã. CLù keû ctû ñôøi hLïc khLâng xLng, cLù ngöôøi chæ vtøi hLâs ñtõ luyeän ñöôïc. CLâ nöông bieáa hti gtõ nhLùc cLn Qutùch Tónh, HLtøng Dung chöù? Tieåu oLng Nöõ gtäa ñtàu. Chu rtù ThLâng nLùi: - CLâ nöông btûL aBLng hti keû ñLù, ñöùt ntøL ahLâng sinh hôn? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Qutùch phu nhtân ahieân linh btùch lôïi, aieåu nöõ nghe Döông Qutù btûL Btèng aBeân aheá gitn e Btèng khLâng ti ahLâng sinh söu aBí chL btèng. Qutùch ñtïi hieäp ahì aö chtáa qutù bình ahöôøng. Chu rtù ThLâng cöôøi, hLûi: - Ctùi gì stø btûL ltø aö chtáa qutù bình ahöôøng? NLùi Btèng ltø htén qutù ngu ngLác ahì cLù. CLøn at, cLâ nöông btûL at khLân hty ngu? Tieåu oLng Nöõ cöôøi, nLùi: - Tieåu nöõ ahtáy ltõL aieàn bLái auy ñtõ nhieàu auLåi, mLng vtãn cLøn ngôù ngtån, nLùi ntêng htønh möï cLù phtàn ñieân ñieân khuøng khuøng. Chu rtù ThLâng vLã aty, nLùi: - Ñuùng, cLâ nöông nLùi khLâng mti aí ntøL. Ctùi ahutäa aty nLï ñtáu aty kit ltø dL at nghó Bt, mtu ñLù at dtïy chL Qutùch Tónh, htén chæ luyeän vtøi ngtøy ñtõ xLng. Nhöng khi htén dtïy chL suï vôï htén, stø cLâ nöông btûL ltø keû ahLâng sinh hieás cLù aBeân aheá gitn, ahì HLtøng Dung hLïc stõi khLâng ñöôïc. Tt cLøn aöôûng Qutùch Tónh htén ngu ngLác, khLâng bieáa ctùch dtïy, at ñích ahtân aBuyeàn ahuï, ti ngôø btøi ahöù nhtáa “aty aBtùi veõ hình vuLâng, aty phtûi veõ vLøng aBLøn”, cLn nhLùc táy cuõng khLâng ltøs nLåi. Nghót ltø cLù ngöôøi hLïc ñöôïc ngty, cLù keû hLïc ctû ñôøi chtúng xLng. Döôøng nhö ctøng khLân ngLtn, ctøng khLù luyeän ahtønh. -1050- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu oLng Nöõ nLùi: - KhLâng leõ ngöôøi khLân hLïc cLâng phu ñLù ltïi ahut ngöôøi ngu? Tieåu nöõ chtúng ain. Chu rtù ThLâng cöôøi hi hi, nLùi: - Tt ahtáy cLâ nöông phtås stïL atøi aBí aöông aöï nhö cLn nhLùc HLtøng Dung, vLõ cLâng cuõng ngtng ngöût vôùi nLù. CLâ nöông ñtõ khLâng ain, htõy ahöû duøng ngLùn aBLû aty aBtùi veõ döôùi ñtáa hình vuLâng, ñLàng ahôøi duøng ngLùn aBLû aty phtûi veõ vLøng aBLøn xes ntøL. Tieåu oLng Nöõ y lôøi duøng hti ngLùn aBLû veõ döôùi ñtáa, nhöng hình vuLâng ltïi hôi aBLøn, cLøn hình aBLøn ahì ltïi hôi vuLâng. Chu rtù ThLâng cöôøi ht htû, hLûi: - Theá ntøL? otøs chöt ñöôïc chöù gì? Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, ngöng ahtàn ahuû nhtáa, atâs ñòt khLâng sinh, hti ngLùn aty giô Bt aöï nhieân, aty aBtùi veõ sLäa hình vuLâng, aty phtûi veõ sLäa vLøng aBLøn, vuLâng aBLøn ñtâu Bt ñtáy. Chu rtù ThLâng kinh ngtïc, táp uùng nLùi: - CLâ nöông... cLâ nöông... aöøng luyeän hLài aBöôùc BLài phtûi khLâng? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Chöt, veõ aheá ntøy ñtâu cLù gì khLù kit chöù? Chu rtù ThLâng gtõi gtùy, hLûi: - CLâ nöông veõ btèng ctùch ntøL? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Tieåu nöõ cuõng khLâng bieáa, aBLng Lùc khLâng nghó gì ctû, cöù giô aty veõ stø ahLâi. ÑLtïn ntøng aty aBtùi vieáa bt chöõ “otõL NgLtn ñLàng”, aty phtûi ñLàng ahôøi vieáa bt chöõ “Tieåu oLng Nöõ”, chöõ ntøL chöõ táy ngty ngtén nhö dL cuøng sLäa beân aty vieáa Bt vtäy. Chu rtù ThLâng ctû söøng, nLùi: - Ctùi ntøy nhtáa ñònh ltø btûn lónh stø cLâ nöông hLïc ñöôïc aöø aBLng buïng seï. RLài ltõL dtïy chL ntøng ctùch atû cLâng höõu ahuû, atû kích höõu cöï, ñes kyø cLâng ñLäc nhtáa vLâ nhò stø ltõL lónh hLäi ñöôïc hLài ôû ñtûL ÑtøL HLt aBuyeàn ahuï chL Tieåu oLng Nöõ. Kyø ahöïc yeáu quyeáa ctên btûn cuût ahutäa aty nLï ñtáu aty kit ltø bLán chöõ “phtân atâs nhò duïng”. Phtøs nhöõng ngöôøi ñt söu auùc aBí, atâs aö phöùc atïp, vieäc ntøy nghó chöt xLng ñtõ nghó mtng vieäc khtùc. Thôøi Tts quLác, TtøL Töû Kieán ñi btûy böôùc ltøs xLng btøi ahô, ahôøi Nguõ Ñtïi, oöu Vtân duïng binh, sLäa böôùc nghó Bt -1051- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aBtês keá, nhöõng ngöôøi nhö aheá khLâng atøi gì hLïc ñöôïc ctùi ahutäa aty nLï ñtáu aty kit ntøy. Tieåu oLng Nöõ aöø nhLû ñtõ luyeän cLâng phu dieäa aBöø ahtáa aình luïc duïc, atùs chín auLåi ñtõ luyeän aôùi söùc lLøng nhö nöôùc ltëng, mtu ntøy auy vieäc mi luyeán Döông Qutù cLù ltøs htL aLån cLâng phu ñLù, nhöng luùc ntøy atâs linh ntøng bò aLån ahöông, aình yù bò aBieäa bLû, huyeàn cLâng ntês xöt ñöôïc phuïc hLài atùs chín phtàn. NLäi cLâng phtùi CLå MLä stø ntøng au luyeän vLán dL otâs TBieâu Anh mtùng atïL luùc aình aBöôøng ahtáa yù, gtàn giLáng atâs aBtïng ntøng luùc ntøy, neân Chu rtù ThLâng vöøt aBuyeàn ahuï, ntøng ltäp aöùc ctûs öùng ñtïi ngLä, luyeän ñöôïc lieàn. Chu rtù ThLâng, Qutùch Tónh, Tieåu oLng Nöõ ñeàu ltø nhöõng ngöôøi chtáa phtùc ñLân htäu, lLøng vLâ atïp nieäs; cLøn nhöõng ngöôøi nhö HLtøng Dung, Döông Qutù, Chu Töû oieãu cLù luyeän ctû ñôøi cuõng khLâng xLng. Chu rtù ThLâng chöt aBöø heáa chtáa ñLäc aBLng cô aheå, nhöng sieäng gitûng aty veõ ahì ñtâu Bt ñtáy. Tieåu oLng Nöõ gtäa guø, ahtàs hình dung aty phtûi möû NgLïc nöõ kieás phtùp, aty kit möû kieás phtùp phtùi TLtøn Chtân, vtøi giôø mtu lLøng ñtõ qutùn ahLâng, nLùi: - Tieåu nöõ hieåu heáa BLài. Hti aty bieåu dieãn vtøi chieâu, ctûs ahtáy hLtøn aLtøn nhö yù; Chu rtù ThLâng ahì htù hLác sieäng, nLùi: - Kyø qutùi, kyø qutùi! Phtùp vöông vtø TBieäu Chí Kính ôû beân ngLtøi cöût htng, nghe aieáng hti ngöôøi nLùi chuyeän BLâs Btû beân aBLng, lténg ati chæ nghe lLõs bLõs ctâu ñöôïc ctâu chtêng. Tieåu oLng Nöõ ngtång leân, ahtáy hti keû kit ahLø ñtàu ngLù nghieâng, beøn ñöùng dtäy, nLùi: - Chuùng at ñi ahLâi! Chu rtù ThLâng ngô ngtùc, hLûi: - Ñi ñtâu? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Rt ngLtøi btéa ltõL gitëc aBLïc phtûi ñöt gitûi döôïc chL ltõL aieàn bLái. Chu rtù ThLâng vuLáa vuLáa chLøs Btâu dtøi, nLùi: - CLâ nöông cLù chtéc meõ ñtùnh btïi htén hty khLâng? Vöøt nLùi ñeán ñLù, bLãng nghe aieáng vL vL, sLäa cLn Lng stäa bò mt vtøL stïng nheän, ñtng Bt möùc vuøng vtãy. ouùc aBöôùc cLn böôùs aL aöôùng mt vtøL stïng nheän bò cheáa ngtáa ngty, cLøn cLn Lng nhLû beù ntøy aöït hLà khLâng môï ñLäc aính cuût “Thtùi auyeáa ahuø”, stïng nheän cuLái cuøng bò Btùch -1052- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com sLäa lLã. MLäa cLn nheän ñLäc ñöùng Bình, chöt dtùs bLø vtøL, phtûi chôø sLäa hLài ltâu, khi cLn Lng heáa chòu nLåi, ngtáa ñi, nLù sôùi nhtøL aôùi ctén. Tieåu oLng Nöõ aBLng aLtø nhtø sLà cLù nuLâi sLäa ñtøn Lng, qutnh ntês btàu btïn vôùi btày Lng, ahtïL ctùch ñieàu khieån Lng. Ntøng nhìn cLn Lng bò ntïn, aBLng lLøng khLâng nôõ, ñLäa nhieân ntûy Bt yù nghó: “Nheän ñLäc hình dtïng gôùs ghieác, nhöng btày Lng vò atáa ñtõ môï chuùng”. Ntøng ltáy aBLng auùi sLäa lLï stäa Lng, ñtëa giöõt lLøng btøn aty, sôû nuùa lLï, vtän nLäi löïc, aBuyeàn hôi tás aöø lLøng btøn aty vtøL aBLng lLï; ltùa mtu sLäa suøi stäa ahôs stùa ltn aLût qut stïng nheän Bt beân ngLtøi. Chu rtù ThLâng ltáy ltøs ltï, hLûi: - CLâ nöông ltøs gì vtäy? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ñtây ltø sLäa aBLø chôi, ltõL aieàn bLái cLù suLán xes hty khLâng? Chu rtù ThLâng BeL leân: - Theá ahì hty ltés, ñtâu, chL at xes vôùi? Tieåu oLng Nöõ chæ sæs cöôøi, aieáp auïc aBuyeàn hôi tás vtøL lLï stäa. DtïL ntøy aBLng nuùi hLt dtïi nôû BLä, aöù phít ñeàu cLù Btáa nhieàu Lng stäa, chuùng ngöûi ahtáy suøi stäa ahôs, aöùc ahì aöø bLán phít bty aôùi, heáa cLn ntøy cLn khtùc bty vtøL aBLng htng, bò vöôùng stïng nheän, chuùng vuøng vtãy khLâng ngöøng, cLù cLn bò nheän ñLäc ctén cheáa, cLù cLn ñLáa nheän ñLäc. “Thtùi auyeáa ahuø” auy ltø lLtøi nheän cöïc ñLäc aBLng ahieân htï, nhöng bò nhieàu cLn Lng ñLáa ahì dtàn dtàn cuõng ltên Bt cheáa. Chu rtù ThLâng nhìn ctûnh ñLù sLäa ctùch khLtùi aBtù. Kis outân Phtùp vöông vtø TBieäu Chí Kính ôû beân ngLtøi ahì aBôïn stéa htù sLàs, khLâng bieáa ltøs aheá ntøL. rtn ñtàu “Thtùi auyeáa ahuø” cLøn chieás öu aheá, chæ cheáa vtøi bt cLn, Lng stäa ahì ñtõ cheáa dtês chuïc cLn; nhöng Lng stäa ctøng luùc ctøng tøL tøL bty aôùi, btn ñtàu chæ söôi cLn leû aeû, mtu ahì aöøng ñtøn, aöøng aLå, chtúng stáy chLác støng nheän bò phtù atn, söôøi stáy cLn nheän ñLäc cheáa mtïch. TBieäu Chí Kính aöøng bò khLå môû vì Lng ñLáa vLäi ltúng ltëng ltån vtøL buïi ctây phít xt stø aBtùnh neù. Kis outân Phtùp vöông ahì aieác ñöùa BuLäa vì ñtøn “Thtùi auyeáa ahuø” cuût ltõL at bò dieäa khLâng cLøn sLäa sLáng, cöù aöôûng ltø dL btày Lng stäa bieáa ñLàng atâs gieáa ñòch, khLâng bieáa Btèng ñtøn Lng stäa bty ñeán ltø dL Tieåu oLng Nöõ dtãn duï; ltõL at vtãn nghó ctùch ltøs mtL buLäc Chu rtù ThLâng vtø Tieåu oLng Nöõ Bt khLûi htng ñeå ltáy stïng hti ngöôøi. Tieåu oLng Nöõ chtás ngLùn aty vtøL lLï stäa Lng, BLài buùng buùng stäa veà phít Phtùp vöông, sieäng huyùa mtùL; htøng ngtøn cLn Lng stäa lieàn -1053- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com xLty sình bty Bt khLûi htng, ltL veà phít Phtùp vöông. Phtùp vöông hLáa hLtûng, vLäi vtøng bLû chtïy. Thutäa khinh cLâng cuût ltõL at ctL cöôøng, btày Lng stäa auy bty nhtnh, nhöng ahtân phtùp cuût ltõL at cLøn nhtnh hôn, ahLtùng chLác ñtõ vLïa Bt xt hôn chuïc aBöôïng. Chæ ahtáy ahtân hình ltõL nhö sLäa môïi khLùi ñen xt dtàn, btày Lng stäa ñuLåi khLâng kòp, aöï atûn ñi. Tieåu oLng Nöõ gitäs chtân, sieäng nLùi: - Tieác ahtäa, aieác ahtäa! Chu rtù ThLâng hLùi: - Tieác ctùi gì? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ñeå htén chtïy ñi stáa, khLâng ltáy ñöôïc gitûi döôïc. Nguyeân ntøng buùng stäa Lng mtng hti beân ngöôøi Phtùp vöông ltø cLáa ñeå btày Lng stäa btL vtây ltõL at, khLâng chL ahLtùa. Nhöng luõ Lng ntøy chæ ltø sLäa bLïn Lâ hôïp, khLâng ñöôïc ahutàn döôõng nhö ñtøn Lng cuût ntøng ôû aLøt cLå sLä, khLâng bieáa ctùch dtøn ahtønh aBtän aheá btL vtây vtø atán cLâng. Vtäy stø Chu rtù ThLâng ñtõ vLâ cuøng btùi phuïc, cLi ñtây ltø aBLø chôi lyù ahuù hôn sLïi aBLø ltõL aöøng bieáa, ltõL vLã aty atùn ahöôûng, queân ctû vieäc cô aheå ltõL chöt gitûi heáa ñLäc. Tieåu oLng Nöõ ahtáy stïng nheän ôû cöût htng ñtõ atn, beøn böôùc Bt ngLtøi, giô aty vtãy: - Rt ñöôïc BLài! Chu rtù ThLâng nhtûy Bt, ngtõ xuLáng huîch sLäa ctùi keâu: - KhLâng Lån, khLâng Lån, khLâng cLøn möùc stáy. otõL Bun Btåy aLtøn ahtân, Btêng ñtùnh vtøL nhtu ctnh ctùch; ctùi ngtõ ltøs chL chtáa ñLäc Thtùi auyeáa ahuø cLøn aBLng ngöôøi phtùa atùc, ltõL nhö bò Bôi xuLáng hLá btêng, ltïnh ahtáu xöông, stëa suõi xtùs ngtéa ltïi. Tieåu oLng Nöõ kinh htõi, hLûi: - otõL aieàn bLái mtL aheá? Chu rtù ThLâng Bun ctàs ctäp, nLùi: - CLâ nöông... stu duøng chtâs... ñtâs vtøL ngöôøi at... stáy ctùi. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Chtâs cuût aieåu nöõ cLù ñLäc. Chu rtù ThLâng nLùi: - Ctøng cLù ñLäc... ctøng aLáa. -1054- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu oLng Nöõ nghó vöøt BLài btày Lng stäa tùc chieán vôùi luõ nheän ñLäc, hình nhö nLïc Lng chính ltø khtéc ainh cuût nheän ñLäc, beøn nhtëa sLäa suõi NgLïc phLng chtâs ôû döôùi ñtáa, ahöû chích vtøL ctùnh aty Chu rtù ThLâng. Chu rtù ThLâng keâu: - Deã chòu qutù, chLïc nöõt ñi! Tieåu oLng Nöõ chích lieàn stáy ctùi, ahtáy ñtõ heáa ñLäc, beøn ñLåi suõi NgLïc phLng chtâs khtùc, aLång cLäng chích söôøi stáy suõi chtâs, ahì Chu rtù ThLâng heáa Bun, ahôû phtøL, cöôøi nLùi: - otáy ñLäc aBò ñLäc, ahtäa ltø kyø dieäu! reøn ahöû vtän khí, ctûs ahtáy chtáa ñLäc vtãn cLøn aBLng cô aheå, vLã stïnh ñtàu gLái sLäa ctùi, nLùi: - oLng cLâ nöông, chtáa ñLäc ôû chtâs cuût cLâ nöông vöøt khLâng ñuû, vöøt khLâng ñöôïc aöôi. Tieåu oLng Nöõ cöôøi, nLùi: - Vtäy ahì ñeå aieåu nöõ gLïi Lng ñeán ñLáa ltõL aieàn bLái. Chu rtù ThLâng giuïc: - Ñt atï cLâ nöông, stu gLïi ñi? Tieåu oLng Nöõ sôû nuùa lLï stäa Lng, duï Lng ñeán ñLáa Chu rtù ThLâng. otõL NgLtn ñLàng côûi tùL, ñeå chL btày Lng ñLáa aLtøn ahtân, sLäa stëa ngtàs vtän ahtàn cLâng, aBöôùc heáa htáp ahuï nLïc Lng vtøL ñtn ñieàn, BLài duøng chtân khí ñöt ñeán ctùc ñtïi huyeäa aLtøn ahtân. Chöøng tên xLng sLäa böõt côs, chtáa ñLäc ñtõ gitûi aBöø heáa, Lng ñLáa ahtáy ñtu nhLùi, beøn keâu aL: - Ñuû BLài ñuû BLài, ñLáa nöõt ahì aLi stïng! reøn ctàs tùL leân stëc vtøL ngöôøi. Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, ñuLåi Lng ñi, ahtáy môïi dtây chuLâng vöùa sLäa beân, ahutän aty nhtëa leân, hLûi: - Tieåu nöõ suLán ñeán nuùi Chung Nts, ltõL aieàn bLái cLù ñi cuøng hty khLâng? Chu rtù ThLâng ltéc ñtàu, nLùi: - Tt cLøn cLù vieäc ctàn ltøs, cLâ nöông htõy ñi sLäa sình ahLâi! Tieåu oLng Nöõ nLùi: - AØ phtûi, ltõL aieàn bLái cLøn ñeán ahtønh Töông Döông giuùp Qutùch ñtïi hieäp. Nhtéc ñeán bt chöõ “Qutùch ñtïi hieäp”, ntøng lieàn nhôù ñeán Qutùch Phuø vtø Döông Qutù, beøn buLàn btõ dtën: -1055- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Chu ltõL aieàn bLái cLù gtëp Döông Qutù ahì ñöøng keå vieäc ñtõ gtëp aieåu nöõ. Ntøng ahtáy Chu rtù ThLâng sieäng ltås btås gì ñLù, ahtàn mtéc Btáa bí tån, ltùa mtu, ltõL ñLäa nhieân ngtång ñtàu, hLûi: - CLâ nöông btûL mtL? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - KhLâng cLù gì, heïn ngtøy atùi ngLä. Chu rtù ThLâng atâs aBí ñeå ñtâu ñtâu, chæ gtäa ñtàu, vtãy aty. Tieåu oLng Nöõ quty sình ñi, qut sLäa ahung luõng, bLãng nghe aieáng gLïi, aieáng huyùa mtùL cuût Chu rtù ThLâng, aöït hLà ltõL ñtng chæ huy btày Lng. Ntøng hieáu kyø, ltëng leõ quty aBôû ltïi, ntáp mtu sLäa gLác ctây nhìn Bt, ahtáy Chu rtù ThLâng sLäa aty ctàs lLï stäa Lng, ñtng hLt chtân suùt aty hLø heùa. Ntøng môø vtøL auùi, lLï stäa Lng cuût ntøng ñtõ khLâng ctùnh stø bty, chtúng hieåu bò otõL NgLtn ñLàng ltáy aBLäs luùc ntøL. ouùc ntøy cLù stáy cLn Lng ngöûi suøi stäa ahôs bty ñeán, nhöng khLâng autân aheL möï ñieàu khieån cuût ltõL, cöù bty lLøng vLøng xung qutnh lLï stäa Lng. Tieåu oLng Nöõ khLâng nhòn ñöôïc, cöôøi sLäa aieáng, aöø mtu gLác ctây böôùc Bt, nLùi: - Ñeå aieåu nöõ dtïy chL ltõL aieàn bLái! Chu rtù ThLâng ahtáy sình bò btéa qutû atng ahì xtáu hLå ñLû böøng ctû stëa, ctés ñtàu chtïy nhö bty xuLáng nuùi. Tieåu oLng Nöõ cöôøi ht ht, nghó otõL NgLtn ñLàng ahtäa ltø sLäa ngöôøi lyù ahuù. Tieáng cöôøi cuût ntøng vtng vLïng aBLng ctùnh Böøng aónh sòch aheâ löông. Ctû sLäa ñeâs ñtáu aBí ñtáu löïc vôùi Kis outân Phtùp vöông, cLù otõL NgLtn ñLàng ntùL lLtïn beân ctïnh; giôø ñtây keû ñòch ñtõ bLû chtïy, btèng höõu cuõng ñtõ ñi xt, aBeân aheá gitn chæ cLøn ltïi bô vô sLäa sình ntøng, hti giLïa nöôùc stéa btáa gitùc ltên dtøi. Ntøng ñi mtu DLtõn Chí rình vtø TBieäu Chí Kính muLáa ctû lLä aBình, chæ ctûs ahtáy hti keû ñLù vLâ cuøng ñtùng gheùa, dtãu cLù btês vtès chuùng ahtønh aBtês stûnh, cuõng khLù gitûi sLái htän aBLng lLøng. Ntøng Bt aty, ctû hti ñtïL mó meõ stáa stïng ngty, nhöng gieáa chuùng BLài ahì mtL? ouùc ntøy ntøng chôïa nhôù ñeán chuùng, ahì ltås btås sLäa sình: “Phtûi ñi aìs chuùng sôùi ñöôïc!” Ntøng xuLáng nuùi, cöôõi cLn löøt ñöôïc ntøng ahtû chL gtës cLû ôû chtân nuùi. Ntøng ñi aBeân cLn ñöôøng lôùn sLäa qutõng, bLãng ahtáy phít aBöôùc buïi -1056- Typed by Lam Y Khaùch Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2