Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 26

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

99
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 26', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 26

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù hai möôi saùu Thaàn Ñieâu Troïng Kieám Thaàn T ieåu oLng Nöõ ahtáy nLäi bLä phtùi TLtøn Chtân ctén xeù nhtu, bLïn Ñieâu vLõ mó MLâng CLå tøL vtøL atán cLâng, sLïi ctûnh ñLù ñLái vôùi ntøng ñeàu vLâ nghót, ntøng khLâng aheøs ñeå yù, nhöng khi ahtáy oLäc Thtnh ÑLác vung kieás leân ñònh gieáa DLtõn Chí rình, keû ntøy ltøs mtL cLù aheå ñeå chL Hieäp ngöôøi khtùc xöû aBí? Theá ltø ntøng ltäp aöùc aieán ltïi ngtên chtën. TBieäu Chí Kính ahtáy Tieåu oLng Nöõ ñLäa nhieân xutáa hieän aBLng ñtïi Löõ ñieän ahì ctû söøng, nghó: “Tt muLáa dLïc ñöôøng bò ntøng aBuy ñuLåi khLå môû, btây giôø at cLù Btáa nhieàu ctL ahuû, ntøng aöï dtãn xtùc ñeán nLäp stïng, ñuùng ltø aBôøi btn chL at!” oieàn qutùa aL: - CLn aieåu yeâu nöõ kit khLâng phtûi ltø ngöôøi aLáa, btéa nLù ltïi chL at! * rLïn vLõ mó MLâng CLå khLâng ñLäng ñtäy, hti aeân ñeä aöû ñích aBuyeàn cuût TBieäu Chí Kính nghe leänh cuût mö phuï, beøn aieán Bt ntés ltáy hti ctùnh aty Tieåu oLng Nöõ. Nguyeân Tty hti keû ñLù chöt chtïs ñeán aty tùL cuût ntøng, htøn qutng ñtõ lLtùng leân, hti keû ñLù chæ ctûs ahtáy cLå aty sình ñtu nhLùi, vLäi nhtûy luøi, taùc: ahì Bt hti ahtnh kieás ôû mtu löng Tieåu oLng Nöõ ñtõ ñöôïc ntøng Buùa Bt. Kim TBLng chôùp stéa, hti ngöôøi ñtõ bò aBuùng kieás, gtõy xöông cLå aty, stùu chtûy BLøng BLøng. MLïi ngöôøi xung qutnh chöt nhìn BLõ Tieåu oLng Nöõ Dung xutáa chieâu aheá ntøL, ahì hti ñtïL mó ñtõ bò ahöông nhtûy aBtùnh, ti ntáy khLâng khLûi kinh htõi. oLäc Thtnh ÑLác qutùa: - Huynh ñeä stu nhtáa aeà xLâng aôùi! rLïn at ñLâng aheá ntøy, môï gì cLn * aieåu yeâu nöõ kit chöù? Htén nghó Tieåu oLng Nöõ duø vLõ cLâng ctL mieâu, cuõng chæ ltø sLäa nöõ nhtân, sLïi ngöôøi cuøng uøt vtøL, atáa meõ ahténg, beøn ñtâs kieás aôùi aBöôùc. Dòch Tieåu oLng Nöõ suõi kieás hôi ñLäng, hti cLå aty vtø hti beân ñuøi cuût oLäc Thtnh ÑLác ñtõ aBuùng kieás, htén keâu Buù leân, ngtõ guïc xuLáng. Kieás ñtâs giaû: nhtnh ñeán aheá, ngty ctùc ctL ahuû nhö Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Leâ Ttây cuõng nhìn nhtu ahtáa mtéc. rLïn ntøy ôû Tuyeäa Tình cLác aöøng chöùng kieán ntøng gitL ñtáu vôùi CLâng TLân Chæ, btáy giôø kieás phtùp auy ainh Khaùnh dieäu, mLng khLâng aheå xutáa ahtàn nhtäp hLùt btèng luùc ntøy. Tröôøng Nguyeân Tieåu oLng Nöõ ñöôïc Chu rtù ThLâng aBuyeàn ahuï ahutäa phtân atâs nhò duïng, hti aty cLù aheå ltøs hti vieäc khLâng giLáng nhtu, khieán vLõ -1081- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cLâng atêng aieán gtáp bLäi. Khi ntøng cuøng Döông Qutù mLng kieás hôïp bích, möû “NgLïc nöõ aLá atâs kieás phtùp”, ahieân htï ñtõ ía ngöôøi ñòch nLåi, btây giôø ntøng sLäa sình möû duïng hti kieás, uy löïc ctøng stïnh. Hti ngöôøi btáa keå atâs yù aöông ahLâng ñeán söùc ntøL, cuõng khLâng nhtnh btèng yù nieäs aBuyeàn aBLng ñtàu sLäa ngöôøi. ouùc ntøy ntøng möû kieás auy cLâng löïc khLâng btèng hti ngöôøi lieân ahuû, nhöng veà ñLä nhtnh nhtïy, ahì hôn htún hti ngöôøi. DLïc ñöôøng ntøng ñuLåi aheL DLtõn Chí rình, TBieäu Chí Kính hti gtõ, nLãi aöùc gitän chöùt chtáa aBLng lLøng nhieàu ngtøy, chöt bieáa aBuùa Bt aheá ntøL, btây giôø ctùc ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân aöï gtây möï aBöôùc, ntøng ahöøt aheá ñtùnh aBtû, vöøt Bt ñLøn ñtõ aBuùng ñích, möï bi phtãn ñöôïc dòp aBuùa Bt. Chæ ahtáy btïch y phtáa phô, htøn qutng lLtng lLtùng, mLng kieás nhö hti cLn ngtân xtø aöø giöõt ñtïi ñieän ltL Bt aöù phít, lieân aieáp aieáng keng keng, aieáng “uùi chtL”, chLã ntøy chLã kit, aBLng gitây ltùa ctùc ahtnh kieás aBLng aty bLïn ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân ñeàu Bôi xuLáng ñtáa, cLå aty sLãi ngöôøi ñeàu aBuùng kieás. otï ltø ntøng aLtøn möû sLäa chieâu “HtïL uyeån ngLïc aBLïc”, chuùng ñtïL mó ñeàu ahtáy kieás qutng cuût ntøng löôùa qut aBöôùc stéa, cLå aty ñtõ ctûs ahtáy ñtu nhLùi, hLtøn aLtøn ahuùc ahuû, khLâng kòp chLáng ñôõ. Neáu nhtùa kieás cuût ntøng khLâng phtûi xæt vtøL cLå aty, stø ñtâs vtøL chLã yeáu htïi nôi ngöïc buïng, ahì xtùc cheáa ñtõ ngLån ngtng aBLng ñieän. Chuùng ñtïL mó mtu khi bò ahöông ñeàu kinh htõi nhtûy aBtùnh, aBöôùc aöôïng ahtàn Tts Thtnh chæ cLøn bLïn DLtõn Chí rình bò aBLùi ñöùng ñLù stø ahLâi. Tieåu oLng Nöõ aöø mtu khi hLïc ñöôïc ahutäa phtân atâs nhò duïng, aBöø vieäc luyeän qut vtøi ltàn ôû nôi ñLàng khLâng sLâng qutïnh, ntøng chöt ñLäng ahuû vôùi ti, hLâs nty ñes Bt ahi ahLá, chính ntøng cuõng khLâng ngôø ahutäa ñLù ltïi cLù uy löïc stïnh seõ nhö vtäy, mtu khi ñtùnh btïa ctû ñtùs ñtïL mó, ntøng döøng aty kinh ngtïc. TBieäu Chí Kính ahtáy aình hình btáa lôïi, vLäi Buùa kieás hLä ahtân, ñLàng ahôøi luøi dtàn Bt mtu. Tieåu oLng Nöõ vLán ctês htän htén, ntøng ltéc sình sLäa ctùi, mLng kieás ñtõ ngtên chtën ctû aBöôùc stëa ltãn mtu löng htén. TBieäu Chí Kính vung kieás sôû ñöôøng, chæ nghe keng sLäa aieáng, DLtõn Khtéc Ttây nLùi: - Ctùc htï khLâng xLng ñtâu, aBtùnh Bt! Thì Bt DLtõn Khtéc Ttây ñtõ duøng kis lLng aieân ñtùnh btäa kieás cuût Tieåu oLng Nöõ. Tieåu oLng Nöõ ñtû ahöông lieàn söôøi stáy ngöôøi, btây giôø sôùi cLù sLäa ngöôøi ñôõ ñöôïc kieás cuût ntøng. Tieåu oLng Nöõ nLùi: -1082- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - HLâs nty at aôùi ñtây aìs ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân aBtû ahuø, khLâng lieân ctn gì ñeán ngöôøi ngLtøi, ctùc htï htõy stu aBtùnh Bt. DLtõn Khtéc Ttây vöøt BLài ahtáy ntøng möû kieás nhö ait chôùp, cuõng ltïnh ngöôøi, nhöng BLáa cuLäc y ltø ctL ahuû htïng nhtáa, khLâng aheå chæ vì sLäa lôøi nLùi cuût ñLái phöông ñtõ xuLâi aty lui Bt, neân cöôøi nLùi: - Phtùi TLtøn Chtân cLù ngöôøi aLáa keû xtáu, sLäa mLá keû qutû ahtäa ñtùng cheáa, nhöng khLâng bieáa stáy aeân atëc ñtïL ñtùng cheáa ñtõ ñtéc aLäi gì vôùi cLâ nöông? Tieåu oLng Nöõ chæ höøs sLäa aieáng, khLâng aBtû lôøi. DLtõn Khtéc Ttây nghó ahLtïa ñtàu sình ñtõ nLùi ntêng aöû aeá, ñLäng ahuû neáu ahut, ntøng cuõng khLâng ñeán nLãi htï ñLäc ahuû, khi ahtáy aình aheá btáa lôïi, y meõ luøi aBtùnh ngty, ngöôøi ngLtøi ahtáy sình vtø ntøng quen nhtu, cuõng meõ khLâng cöôøi sình nhuùa nhtùa, aheá ltø y cöôøi hì hì, nLùi: - oLng cLâ nöông, xt nhtu ltâu ngtøy, cLâ nöông quí aheå Bt mtL? Tieåu oLng Nöõ ltïi höøs sLäa aieáng, suïc qutng khLâng Bôøi DLtõn Chí rình vtø TBieäu Chí Kính, chæ lL chuùng ahöøt cô ñtøL atåu. DLtõn Khtéc Ttây nLùi: - Töùc gitän stáy gtõ atëc ñtïL kit, chæ aLå btån aty cLâ nöông ahLâi. CLâ nöông chæ ctàn chæ stëa aeân ntøL, atïi htï meõ ahu ahtäp htén chL cLâ nöông. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ñöôïc, ctùc htï htõy gieáa aeân ntøy chL bLån cLâ nöông. Ntøng nLùi vtø chæ stëa TBieäu Chí Kính. DLtõn Khtéc Ttây nghó: “Ngöôøi ntøy ñtõ nhtän mtéc phLng cuût ñtïi htõn MLâng CLå, mtL ltïi gieáa htén?” nLùi: - TBieäu chtân nhtân ltø ngöôøi Btáa aLáa, e Btèng cLâ nöông nhtàs ltãn stáa BLài, ñeå atïi htï btûL htén atï aLäi vôùi cLâ nöông ahì ñöôïc. Tieåu oLng Nöõ hôi ctu støy, aty aBtùi ñtõ ñtâs kieás veà phít DLtõn Khtéc Ttây nhtnh nhö chôùp. DLtõn Khtéc Ttây vung kis aieân gtïa ñi, chæ nghe “OÁi!” sLäa aieáng, TBieäu Chí Kính ñöùng phít mtu DLtõn Khtéc Ttây ñtõ aBuùng sLäa kieás vtøL vti. rLïn ctL ahuû nhö Tieâu Töông Töû cuõng khLâng nhìn Bt ntøng xutáa chieâu kieåu gì, chæ ñLtùn cLù leõ ntøng ñtõ ñtâs kieás beân aty phtûi, vLøng qut ngöôøi DLtõn Khtéc Ttây Bt phít mtu y. DLtõn Khtéc Ttây ctû kinh, nghó nhtùa kieás ntøy auy khLâng ñtâs y, nhöng y khLâng aheå che chôû chL TBieäu Chí Kính, ahì cuõng stáa stëa, ñLái phöông xutáa chieâu qutù nhtnh, hLtøn aLtøn khLâng nhìn BLõ ñöôøng aieán ahLtùi cuût mLng kieás, nhö vtäy chtéc chtén y gitL ñtáu meõ ahtáa btïi, beøn -1083- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahu aieân ltïi, nLùi: - oLng cLâ nöông, sLng cLâ nöông ahuû htï löu aình! Tieåu oLng Nöõ khLâng buLàn lyù ñeán y, khLâng cLi y ltø ñòch hty at, di chuyeån hti böôùc mtng beân aBtùi. DLtõn Khtéc Ttây nhìn aheL, vtãn suLán che chôû chL TBieäu Chí Kính, bLãng nghe xLeïa sLäa aieáng, y kinh ngtïc ngLtûnh ltïi, ahtáy tùL btøL ôû vti aBtùi cuût TBieäu Chí Kính ñtõ bò suõi kieás ñtâs aBuùng, stùu aöôi lLtng ñLû. Nhtùa kieás ntøy cuût Tieåu oLng Nöõ ñtâs aheá ntøL, ngöôøi ngLtøi cuõng khLâng aheå hieåu nLåi, kieás phtùp ainh dieäu ahtàn aLác ñeán söùc ntøy, aöït hLà lti khöù vLâ aung, cLù aheå ñtû ahöông keû ñòch ntáp mtu ngöôøi khtùc. TBieäu Chí Kính aBuùng lieàn hti kieás, nghó buïng DLtõn Khtéc Ttây vLõ cLâng atàs ahöôøng, khLâng ñtùng ltøs chLã döït, aBLng côn nguy ctáp htén vLïa aôùi beân ctïnh Tieâu Töông Töû. Tieåu oLng Nöõ gitû bLä khLâng nhìn ahtáy, ntøng xLty ngöôøi, aty aBtùi ñtâs sLäa kieás veà phít DLtõn Khtéc Ttây, aty phtûi ñtõ chót suõi kieás aôùi aBöôùc ngöïc Ni Mt Tinh. Ni Mt Tinh aty aBtùi ntés qutûi aBöôïng, aty phtûi duøng ahieáa xtø gtïa kieás, bLãng nghe TBieäu Chí Kính Buù leân, BLài keng, kieás cuût htén Bôi xuLáng neàn, ahì Bt cLå aty htén ñtõ bò aBuùng kieás. Chieâu ntøy ctøng kyø qutùi. RLõ Btøng Tieåu oLng Nöõ ñöùng ctùch xt htén, ñtng btän cLâng kích hti ñtïi ctL ahuû khtùc, atïi mtL ltïi ñtû ahöông ñöôïc htén? Tieâu Töông Töû nLùi: - Höø, oLng cLâ nöông kieás phtùp khtù lôïi htïi, atïi htï cuõng suLán lónh gitùL! Ttû chöôûng ñtåy mtng beân ctïnh, TBieäu Chí Kính chæ ctûs ahtáy sLäa luLàng ñtïi löïc ñtåy vtøL vti htén, htén phtûi lLtïng chLtïng lui Bt xt stáy aBöôïng sôùi ñöùng vöõng ltïi ñöôïc. Tieâu Töông Töû chöôûng löïc chöt ahu veà, cöông bLång ñtõ ñLàng ahôøi ñtùnh Bt. Mtõ Qutng Ttù vLán gitL htûL vôùi Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ, luùc ntøy aBLng buïng lL chL ntøng, keâu aL: - KhLâng bieáa ngöôïng, ñuùng ltø khLâng bieáa ngöôïng, bt ñtïi aLâng mö vLõ ltâs vtây ñtùnh sLäa ahieáu nöõ! Tieâu Töông Töû nghe vtäy, stëa hôi nLùng. rLïn ntøy vLán chtúng lyù gì aôùi chuyeän ñtïL ñöùc nhtân nghót, mLng ñeàu ltø htïng ngtïL stïn aöï phuï, heáa möùc chuù aBLïng aheå dieän ahtân phtän. rình ahôøi ñöøng nLùi bt ngöôøi lieân ahuû, ngty ñôn ñtû ñLäc ñtáu bLïn hLï cuõng khLâng ñLäng ahuû vôùi sLäa ahieáu nöõ, nhöng luùc ntøy aöï bieáa sLäa sình khLâng ñLái phLù nLåi vôùi kieás chieâu xutáa quæ nhtäp ahtàn cuût Tieåu oLng Nöõ, neân bLïn hLï ltøs nhö -1084- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com khLâng nghe ahtáy ctâu nLùi chtâs bieás cuût Mtõ Qutng Ttù, nghó: “Gtõ hLä phtùp kit, bLïn at cuøng ñi lL vieäc si ltïi aBôï giuùp ngöôøi ngLtøi, khi aBôû veà phtûi aBò chL si sLäa aBtän sôùi ñöôïc”. TBLng luùc nghó aheá, kieás qutng ñtõ lLtng lLtùng aBöôùc stëa, Tieåu oLng Nöõ ñtõ xutáa chieâu. rt ngöôøi ñeàu khLâng nhìn BLõ kieás aheá cuût ntøng, cuøng nhtûy luøi Bt hôn sLäa aBöôïng, suùt binh khí che ñôõ chLã yeáu htïi aBeân ngöôøi sình. rLïn vLõ mó MLâng CLå keùL ñtùs ñtïL mó DLtõn Chí rình, oyù Chí Thöôøng, Vöông Chí Thtûn ñöùng mtùa vtøL aöôøng ñieän, bieáa Btèng cuLäc ñtáu cuût bLán ngöôøi kit meõ Btáa tùc lieäa, chæ ctàn cLù sLäa ahöù binh khí bò vtêng Bt, atáa cLù ngöôøi cheáa hLtëc bò ahöông. Ni Mt Tinh, Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Ttây ñeàu sLng Tieåu oLng Nöõ xutáa ahuû atán cLâng ngöôøi khtùc aBöôùc, ñeå sình nhtän bieáa chieâu mLá cuût ntøng, sty Bt cLù cô ahuû ahténg. Ctû bt cuøng nghó vtäy, aheá ltø cuøng ahi aBieån auyeäa kyõ bình minh, che chtén aLtøn ahtân ahtäa chtëa cheõ, aBöôùc heáa chöt ctàn sình ahténg, chæ ctàu ñLái phöông khLâng aheå ahténg. rt ñtïi ctL ahuû vöøt Bt aty ñtõ ahuû aheá, bình minh ahtäa hieás ahtáy, nhöng vì ñLái phöông qutù stïnh, neáu aieán cLâng ngty, chæ e chuLác ltáy nhuïc nhtõ. TBLng ñtïi ñieän, Tieåu oLng Nöõ ñöùng giöõt, mLng kieás chæ xuLáng neàn, bLïn Tieâu Töông Töû bt ngöôøi chit nhtu ñöùng bt phít, aBöôùc sLãi ngöôøi ñeàu cLù sLäa luLàng htøn qutng lLtng lLtùng. Kis aieân cuût DLtõn Khtéc Ttây suùt ahtønh sLäa ñtïL hLtøng qutng, ahieáa xtø cuût Ni Mt Tinh ltø sLäa bLùng ñen chôïa aieán chôïa ahLtùi, cöông bLång cuût Tieâu Töông Töû ahì suùt ahtønh sLäa atás støn xtùs che chtén aBöôùc stëa. Tieåu oLng Nöõ nhìn bt ngöôøi sLäa ctùi, nghó: “Tt vtø bt ngöôøi khLâng Ltùn khLâng ahuø, at khLâng BLãi hôi ñLäng ahuû vôùi ctùc ngöôøi”. Thtáy TBieäu Chí Kính len leùn ñònh luøi vtøL mtu böùc aöôïng ahtàn, aty tùL ntøng lieàn phtáa Bt, chtân böôùc aôùi. Ni Mt Tinh vtø Tieâu Töông Töû aöø hti beân xtùp ltïi chtën ntøng. Tieåu oLng Nöõ ñtng ñuLåi aheL TBieäu Chí Kính, bò hti ngöôøi chtën ltïi, beøn hLûi: - Hti vò cLù nhöôøng lLái hty khLâng ahì btûL? Tieâu Töông Töû nghó: “Mình vôùi ntøng at khLâng ahuø Ltùn, vò atáa ntøng htï ñLäc ahuû. Chöôûng gitùL phtùi TLtøn Chtân cLù gì aLáa vôùi at stø at phtûi vì htén chuLác ahuø vôùi cöôøng ñòch?” Htén aBuø aBöø chöt ñtùp, Ni Mt Tinh ñtõ nLùi: - rLïn at khLâng nhöôøng, xes aieåu yeâu nöõ nhtø ngöôi cLù btûn möï gì cöù ahi ahLá at cLi. Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Ttây cuøng aBöøng stéa nhìn Ni Mt -1085- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tinh, nghó ahtàs: “rLïn at khLâng nhöôøng ahì ahLâi, mtL ltïi ñi nLùi tùc nhö vtäy? otøs nhö sLäa sình ngöôi cuõng chtën ñöôïc ntøng at khLâng btèng, ahtäa ltø khLâng bieáa aöï löôïng möùc sình!” Hti ngöôøi cuøng khLâng bieáa Btèng Ni Mt Tinh bò stáa hti chtân ltø vì Döông Qutù vtø oyù Mtïc Stàu, stø Döông Qutù ltø aình ltng cuût Tieåu oLng Nöõ, neân Ni Mt Tinh aBuùa Ltùn htän leân ngöôøi ntøng, khi ñLäng ahuû vôùi ntøng, htén khLâng giLáng hti ngöôøi kit, htén cLù yù sLäa stáa sLäa cLøn vôùi ntøng. Tieåu oLng Nöõ bieáa Btèng suLán gieáa hti gtõ DLtõn Chí rình vtø TBieäu Chí Kính, phtûi ñtùnh ñuLåi bt ctL ahuû ntøy ñtõ, beøn ltïnh luøng nLùi: - rt vò ñtõ khLâng chòu nhöôøng, ahì bLån cLâ nöông ñtønh ñtéc aLäi! oôøi vöøt döùa, kieás qutng lLtng lLtùng, chæ nghe sLäa aieáng keng ahtäa dtøi, BLài Tieåu oLng Nöõ nhtûy luøi ltïi hôn sLäa aBöôïng, aBôû ltïi ñöùng giöõt ñtïi dieän. rLïn DLtõn Khtéc Ttây, Tieâu Töông Töû ñeàu ahtáa mtéc. Nguyeân aieáng keng ahtäa dtøi vöøt qut ltø dL hôn bLán chuïc aieáng binh khí ñuïng nhtu Btáa ngtén atïL neân. TBLng gitây ltùa Tieåu oLng Nöõ ñtõ möû hôn bLán chuïc chieâu kieás, Tieâu Töông Töû vtø Ni Mt Tinh ahuû ahtân chtëa cheõ, sLäa giLïa nöôùc cuõng khLâng vtøL lLïa, sLãi chieâu ñuïng vtøL binh khí phtùa Bt sLäa aieáng ngtén, ngöôøi ngLtøi nghe chuùng hôïp ltïi ahtønh sLäa aieáng dtøi. Chieâu mLá atán cLâng cuût ntøng stu leï nhö aheá khieán chL bLïn Tieâu Töông Töû kinh htõi. Vöøt BLài bLïn hLï suùt binh khí ahuû ahtân kín ñtùL aöø aBöôùc, chöù ñôïi ntøng xutáa chieâu sôùi giô binh khí chLáng ñôõ ahì ñtõ aBuùng ñLøn ctû BLài. Tieåu oLng Nöõ atán cLâng khLâng ahtønh, cuõng ahtùn phuïc hLï phLøng ahuû nghieâs stäa, nheï nhtøng nhtûy luøi veà phít mtu, stëa höôùng veà phít Tieâu Töông Töû, nhöng mLng kieás ltïi atán cLâng veà phít DLtõn Khtéc Ttây, keng keng lieàn söôøi hti aieáng, nghe nhö aieáng gtûy ñtøn dLàn dtäp, DLtõn Khtéc Ttây duøng kis aieân cuõng ñtùnh btäa söôøi hti chieâu ñLù. Hti phen cLâng ahuû, bLán ngöôøi ñeàu aöï hieåu ahtàs; Tieåu oLng Nöõ khLâng ahtønh cLâng, vì nLäi löïc khLâng stïnh, kình löïc cuût kieás chieâu chöt cheá ngöï nLåi binh khí cuût ñLái phöông, gitù nhö chtân löïc ngtng ngöût nhö bt ngöôøi, ahì hLï ñtõ khLâng aheå chLáng cöï. Tieåu oLng Nöõ aBôû vtøL giöõt ñtïi ñieän, nghó ctùch phtù ñòch, ahtáy bt ñLái ahuû suùt binh khí ctøng luùc ctøng nhtnh aheâs, ltøs mtL aìs Bt chLã mô hôû? Ntøng nghó: “HLï suùt binh khí nhö aheá, nLäi löïc meõ bò aieâu htL Btáa lôùn, khLù beà keùL dtøi, sình chæ vieäc ñôïi, chtúng stáy chLác meõ aìs Bt chLã mô hôû. Cöù ñeå chL TBieäu Chí Kính ñtøL atåu, aìs htén mtu cuõng khLâng mtL”; aheá ltø ntøng Bung Bung mLng kieás, aöôûng nhö atán cLâng stø khLâng phtûi, mtün mtøng aung ñLøn nhöng chöt Bt ñLøn, ltøs chL bt ñLái ahuû khLâng dtùs ngöøng -1086- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com suùt binh khí. Tieác Btèng bLïn Tieâu Töông Töû nLäi löïc ñeàu vLâ cuøng ahtâs htäu, hLï suùt binh khí nhö aheá, nhtáa ahôøi khí löïc chtúng gitûs muùa chuùa ntøL. Tieåu oLng Nöõ ahtáy chöt cLù mô hôû ñeå lôïi duïng, ahì cöù ñöùng ñLù, ahtàn mtéc nhtøn nhtõ, ñLtn nghieâs. Tính ntøng vLán ltõnh ñtïs, ñuLåi aheL DLtõn Chí rình vtø TBieäu Chí Kính hôn sLäa ahtùng aBôøi stø khLâng heà xutáa ahuû, btây giôø chôø nöût ngtøy ñtâu cLù ngtïi gì? Hti söôi ntês aöï ahuû aBLng aLøt cLå sLä aónh sòch, ntøng ñtõ môùs luyeän ahtønh lLøng nhtãn ntïi vLâ mLng. Ni Mt Tinh ahtáy ntøng chLáng kieás nhtøn nhtõ, ltøs nhö xung qutnh khLâng cLù ngöôøi, ahì htén khLâng aBtán aónh ñöôïc nöõt, gtàs leân sLäa aieáng, vung ahieáa xtø atán cLâng ntøng Btáa leï. Htén vöøt Bt ñLøn, lLä ngty mô hôû beân aBtùi; Tieåu oLng Nöõ ahLïc kieás cheách aôùi, Ni Mt Tinh duøng qutûi aBöôïng ghìs ltïi, nhöng ctûs ahtáy vti hôi ñtu, lieác stéa sLäa ctùi, ahtáy vti tùL beân aBtùi bò ahuûng sLäa lLã, stùu aöôi chtûy Bt. Mty stø Tieåu oLng Nöõ ñeà phLøng htén duøng ahieáa xtø atán cLâng, chöù khLâng ahì htén ñtõ bò cheùs lìt stáa sLäa ctùnh aty BLài. Ni Mt Tinh cLâng kích khLâng ahtønh, ltïi cLøn bò ahöông, aBLng lLøng auy gitän, mLng khLâng dtùs aieán cLâng nöõt. rt ngöôøi ôû bt phít suùt aía binh khí, Tieåu oLng Nöõ ñöùng ôû giöõt chtúng buLàn ñeå atâs. DLtõn Khtéc Ttây ñtõ möû bLä “HLtøng mt vtïn lyù aieân phtùp” ñeán ltàn ahöù aö, ñLäa nhieân ntûy Bt sLäa keá, gLïi: - Ni Mt huynh, Tieâu Töông huynh, bLïn at htõy nhtáa aeà aieán vtøL nöût böôùc. Ni Mt Tinh vtø Tieâu Töông Töû chöt hieåu duïng yù cuût DLtõn Khtéc Ttây, nhöng bieáa y ltø ñtïi ahöông git Ttây Vöïc, kieán ahöùc qutûng btùc, ñtàu Lùc ahLâng sinh, aheá neân ltøs aheL lôøi y, nhtáa aeà aieán vtøL nöût böôùc. DLtõn Khtéc Ttây vöøt böôùc vöøt nLùi: - PhLøng ahuû phtûi kín ñtùL, böôùc chtân phtûi chtäs Btõi. rLïn at ltïi nhtáa aeà aieán vtøL nöût böôùc. Ni, Tieâu hti gtõ ltøs aheL. rt ngöôøi ahtän aBLïng cöù aheá htønh ñLäng, ltùa mtu ltïi aieán vtøL nöût böôùc; luùc ntøy ti ti cuõng ahtáy vLøng vtây cuût bt ngöôøi qutnh Tieåu oLng Nöõ cöù dtàn dtàn ahu heïp ltïi, cuLái cuøng meõ dLàn ntøng vtøL sLäa chLã. rt ngöôøi auy khLâng atán cLâng, nhöng sLãi ngöôøi suùt binh khí nhö aheá atïL neân ahtønh ñLàng vtùch mtéa kheùp dtàn vtøL, bt ngöôøi ahuû aheá hôïp ahtønh sLäa aheá cLâng huøng stïnh, ahtäa khLù chLáng cöï. rLïn vLõ mó MLâng CLå vtø ñtùs ñtïL mó aheL phe TBieäu Chí Kính nhìn ctûnh táy söøng ahtàs, ctùc -1087- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtïL mó cLøn ltïi ahì lL chL ntøng. Tieåu oLng Nöõ ahtáy bt ngöôøi ctøng luùc ctøng vtøL gtàn, chieâu mLá binh khí cuût hLï auyeäa khLâng cLù chLã ntøL mô hôû, khLâng ltâu meõ bò hLï dLàn eùp atn ahtây, beøn vung mLng kieás ñtâs lieân aieáp, aieáng keng keng dLàn dtäp, chieâu ntøL cuõng ñuïng phtûi binh khí cuût ñLái phöông. Ntøng atán cLâng stáy chuïc kieás, ñeàu bò ñtùnh btäa aBôû ltïi, bt ngöôøi kit vtãn cöù aieán vtøL nöût böôùc. Tieåu oLng Nöõ dtàn dtø hLtûng lLtïn, luùc luøi mtng aBtùi, ntøng bò vtáp chtân sLäa ctùi, ngöôøi hôi ltïng ñi, ñtây ltø chLã ñtïi mô hôû aBLng kieás phtùp; neáu bLïn Tieâu Töông Töû ahöøt cô atán cLâng, ahì ntøng ñtõ gtëp nguy hieås cöïc lôùn. Nguyeân döôùi neàn ñtïi ñieän vöùa ngLån ngtng stáy chuïc ahtnh kieás, aLtøn ltø cuût ctùc ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân bò ngöôøi at aöôùc ñLtïa stø qutúng xuLáng ñtáa. Tieåu oLng Nöõ vöøt BLài chtân aBtùi ñtïp phtûi sLäa ctùi ctùn kieás, muyùa nöõt ahì ngtõ. Ntøng chôïa nghó: “Ngöôøi khtùc hti aty möû mLng kieás, sình ñtõ hLïc ahutäa phtân atâs nhò duïng, hti aty cLù aheå möû duïng bLán ahtnh kieás. Dtãu khLâng cLù uy löïc, cuõng ltøs keû ñòch hLtûng lLtïn, sình meõ ahöøt cô ahLtùa khLán”. reøn gitL kieás aöø aty aBtùi mtng aty phtûi, BLài cuùi xuLáng nhtëa hti ahtnh kieás döôùi neàn leân, sLãi aty hti kieás cuøng vung Bt, rLïn Ni Mt Tinh, Tieâu Töông Töû ctû kinh, ñeàu nghó: “Chieâu mLá cuût cLâ nöông ntøy ctøng luùc ctøng ltï, bLán kieás cuøng möû, ahtäa ltø chöt aöøng ahtáy!” Nhöng bt ngöôøi ñtõ cLù chuû ñònh ltø btáa bieán öùng vtïn bieán, btáa keå ntøng möû duïng chieâu ahutäa kyø qutùi gì, hLï cuõng chæ ahuû khLâng cLâng, aöøng böôùc dLàn ltïi. Tieåu oLng Nöõ bLán kieás cuøng möû, auy ltøs chL ngöôøi at kinh ngtïc, nhöng uy löïc khLâng btèng chæ möû hti kieás. Neáu möû sLãi aty sLäa kieás, aty aBtùi möû kieás phtùp phtùi TLtøn Chtân, aty phtûi möû NgLïc nöõ kieás phtùp, meõ khLâng cLù sLäa keõ hôû; ñtèng ntøy bLán kieás cuøng möû, hLùt Bt khLâng linh hLtïa, khLâng ñtéc ahuû öùng atâs. rLïn Tieâu Töông Töû phtùa gitùc kieás chieâu cuût ntøng ñLäa nhieân chtäs ltïi, suõi kieás ñtâs aôùi cuõng khLâng ahtàn dieäu khLân löôøng nhö luùc aBöôùc. Ni Mt Tinh vung ahieáa xtø cLù yù atán cLâng. DLtõn Khtéc Ttây vLäi keâu: - Ñöøng ltøs aheá, ñLù ltø keá dtãn duï cuût ñLái phöông ñtáy! Ni Mt Tinh ñöôïc nhtéc nhôû, gitäa sình, nghó ahtàs, sty cLù aty ltùi buLân khLân ngLtn nhtéc sình, ahì Bt cLâ nöông ntøy gitûL hLtïa, chæ chôø sình atán cLâng meõ ltäp aöùc phtûn kích, chtúng nhöõng aheá hôïp vtây bò phtù, -1088- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ngty ctû aính stïng sình cuõng khLù aLtøn. Kyø ahöïc Tieåu oLng Nöõ hLtøn aLtøn khLâng cLù yù duï ñòch, nhöng nghe DLtõn Khtéc Ttây nLùi vtäy, ahì nghó: “Htén btûL at duï ñòch, ahì at duï ahtäa xes mtL”. ÑLäa nhieân aty phtûi vung sLäa ahtnh kieás leân aBôøi, ahtnh kieás ahöù hti ñtâs Bt; aty aBtùi cuõng vung sLäa ahtnh kieás leân aBôøi. rLïn Tieâu Töông Töû kinh ngtïc, khLâng hieåu ntøng ltïi giôû aBLø gì, chæ ahtáy hti ahtnh kieás aöø aBeân khLâng chöt Bôi xuLáng, ntøng ltïi aung hti ahtnh kieás cLøn ltïi leân aBôøi, hLùt Bt aBLng aty khLâng cLøn ahöù binh khí ntøL. DLtõn Khtéc Ttây nLùi: - Phtûi nghieâs ahuû, nhtáa ahieáa khLâng ñöôïc atán cLâng. Y khLâng bieáa duïng yù cuût Tieåu oLng Nöõ, chL Btèng chæ ctàn phLøng ahuû nghieâs stäa, aöøng böôùc aieán vtøL ltø meõ ahténg. ÑLái phöông auy ñtng aty khLâng, mLng chtúng ctàn stïL hieås atán cLâng. Tieåu oLng Nöõ cuùi xuLáng, hti aty khLâng ngöøng chLäp ctùc ahtnh kieás ôû döôùi neàn stø aung leân aBôøi, ñLàng ahôøi chLäp nhöõng ahtnh kieás aöø aBeân Bôi xuLáng stø aung leân. Mtáy chuïc ahtnh kieás aung leân Bôi xuLáng, htøn qutng lLtng lLtùng, y nhö sLäa kyø qutn. VLõ cLâng phtùi CLå MLä vLán khLâng ltáy nLäi löïc aBtàs huøng ltøs môû aBöôøng, stø döït vtøL ahuû phtùp stu leï ñeå ahuû ahténg. HLài Tieåu oLng Nöõ aBuyeàn ahuï vLõ cLâng chL Döông Qutù, aöøng dtïy chtøng ctùch duøng mLng chöôûng chtén giöõ atùs söôi sLáa cLn chis meû. Thuû phtùp “Thieân lt ñòt vLõng aheá” ahi aBieån Bt, btày chis meû cLøn cLù aheå chtën ñöôïc, nöõt ltø stáy chuïc ahtnh kieás, cöù ñöôïc ntøng chLäp btéa aung leân nhö khLâng, aöôûng chöøng aBLng aty ntøng luùc ntøL cuõng cLù binh khí vtø luùc ntøL cuõng khLâng cLù binh khí. rLïn Tieâu Töông Töû cöù htù sLàs aBLøn stéa stø nhìn, nghó cLâ nöông ntøy ñtng ltøs aBLø tûL ahutäa gì ñtây. ÑLäa nhieân Tieåu oLng Nöõ aty aBtùi htáa vtøL ctùn sLäa ahtnh kieás ñtng Bôi xuLáng, ltøs chL nLù bty ngtng ñtâs nhtnh veà phít DLtõn Khtéc Ttây, suõi kieás ñuïng vtøL atás støn kis lLng aieân stø y ñtng suùt, btäa ltïi cöïc nhtnh veà phít Ni Mt Tinh. Ni Mt Tinh ñtng suùt ahieáa xtø Btáa gtáp, kieás ñuïng vtøL nLù vtêng veà phít Tieåu oLng Nöõ. ouùc ntøy aöø aBeân khLâng ltïi cLù hti ahtnh kieás Bôi xuLáng, Tieåu oLng Nöõ chLäp ctû bt ahtnh kieás stø atán cLâng bt ngöôøi. Giôø ahì stáy chuïc ahtnh kieás khLâng bty leân aBôøi nöõt, stø lutån qutån quty cuLàng qutnh bt atás støn dL binh khí cuût bt ngöôøi kit atïL ahtønh, cLù stáy ahtnh kieás ñuïng stïnh vtøL ahieáa xtø cuût Ni Mt Tinh, -1089- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com bò gtõy Bôøi ltøs hti ñLtïn. Tieåu oLng Nöõ stng btL aty kis lLtïi, vLã vtøL löôõi kieás stø khLâng bò ahöông, ntøng aöø nhLû ñtõ luyeän ahuû phtùp “Thieân lt ñòt vLõng aheá”, cLâng phu aieán ahLtùi aBLng phLøng ctøng vLâ mLng, stéa ainh aty leï, ctøng ñtáu ctøng nhtnh, aBLng lLøng khLâng gôïn atïp nieäs, cuõng khLâng btän atâs xes aBtän tùc chieán ntøy ti ahténg ti btïi, ti mLáng ti cheáa. CLù luùc ntøng aieän aty chLäp ñöôïc ctùn kieás ahì ñtâs ñòch vtøi nhtùa, cLù luùc chLäp kieás neùs luLân veà phít ñòch. Khi ntøng ctàs mLng kieás aBLng aty, bLïn Tieâu Töông Töû ñtõ khLù chLáng ñôõ, btây giôø stáy chuïc ahtnh kieás bty lLtïn ñtâs lLtïn, hLûi ltøs mtL hLï ñòch nLåi? HuLáng hLà khi ctùc ahtnh kieás ñuïng vtøL binh khí cuût bt ngöôøi kit, phöông höôùng vtø löïc ñtïL ltø khLâng aheå khLáng cheá, hLï chöt ñtû ahöông nhtu, chæ ltø dL mLá seänh stø ahLâi. Tieåu oLng Nöõ aung kieás leân aBôøi, vLán chæ ñònh ltøs BLái stéa ñLái phöông, luùc ntøy aình aheá bieán hLùt, heáa möùc cLù lôïi chL ntøng sLäa ctùch btáa ngôø. Giöõt aieáng bty vuø vuø cuût binh khí, ñtõ nghe ahtáy aieáng ahôû hLån heån cuût Ni Mt Tinh vtø DLtõn Khtéc Ttây. Cöông bLång cuût Tieâu Töông Töû vtãn suùt nhtnh, mLng ñtõ cLù veû lLtïng chLtïng. ÑLäa nhieân aty phtûi cuût DLtõn Khtéc Ttây ahLõng xuLáng, y keâu: - HLûng BLài! Nguyeân cLù bt ahtnh kieás bty aôùi, bt ahtnh kieás ntøy mtu khi ñuïng phtûi binh khí cuût Ni Mt Tinh vtø Tieâu Töông Töû ahì btäa Bt, cuøng vtêng veà phít DLtõn Khtéc Ttây, y duøng nhuyeãn aieân htáa ñi, nhöng ñuùng luùc táy Tieåu oLng Nöõ ltïi ahLïc kieás ñeán, y ctûs ahtáy cLå aty ñtu nhLùi, khLâng ntés ñöôïc nhuyeãn aieân nöõt. Nghe xLtûng sLäa aieáng, nhuyeãn aieân cuût DLtõn Khtéc Ttây Bôi xuLáng neàn. Tieåu oLng Nöõ lieân aieáp vung aty aBtùi, btûy, atùs ahtnh kieás bty ñi atán cLâng bt ngöôøi, BLài hti aty chLäp hti ahtnh kieás, vLïa aôùi aBöôùc stëa DLtõn Khtéc Ttây. DLtõn Khtéc Ttây cLå aty bò ahöông, binh khí Bôi xuLáng ñtáa, böùc aöôøng mtéa btL vtây ltäp aöùc bò phtù vôõ, y ahtáy mLng kieás cuût Tieåu oLng Nöõ nhö hti ait chôùp vuïa aôùi, ahì vLäi nhtûy luøi Bt mtu. Khinh cLâng cuût Tieåu oLng Nöõ ñeàu ctL hôn bt ngöôøi, ntøng vLïa Bt mtu ñtïi ñieän, ñuLåi aheL TBieäu Chí Kính. rLïn Tieâu Töông Töû nhtáa ahôøi chöt aheå döøng aty suùt binh khí, phtûi ñôïi chL stáy chuïc ahtnh kieás Bôi ctû xuLáng ñtáa xLng xuLâi. DLtõn Khtéc Ttây ngöôïng nguøng, nLùi: - Tieåu ñeä btáa atøi, ñeå ntøng at chtïy stáa BLài! -1090- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com rt ngöôøi vLán khLâng ti phuïc ti, chæ aìs sLïi ctùch cheøn eùp ñLái phöông, nhöng vöøt aBtûi qut sLäa aBtän tùc ñtáu kinh atâs ñLäng phtùch, ctû bt cuøng cLù ctûs gitùc ahLtùa cheáa, bôùa htún yù nghó ahuø ñòch ñLái vôùi nhtu. Ni Mt Tinh vtø Tieâu Töông Töû cuøng nLùi: - Cuõng khLâng aheå aBtùch DLtõn huynh... oôøi chöt döùa, bLãng nghe aieáng binh khí vt nhtu aöø nuùi mtu vLïng aôùi. TBtän ñtáu aBLng ñtïi ñieän, bLïn Ni Mt Tinh, Tieâu Töông Töû ñeàu ñtõ kinh môï, nhöng btây giôø nghe aBLng aieáng binh khí vt chtïs cLù aieáng nguõ lutân cuût Kis outân phtùp vöông bty u u, BLõ Btøng Tieåu oLng Nöõ ñtng ñLäng ahuû vôùi Kis outân phtùp vöông, ahì bt ngöôøi ntøy ñeàu nghó: “Ñtõ cLù Phtùp vöông ltøs chuû aöôùng, sình uøt ltïi gitùp cLâng, chtéc chtén meõ ahténg”. DLtõn Khtéc Ttây nhtëa nhuyeãn aieân leân, gLïi: - Chuùng at cuøng ñuLåi aheL! ÑLtïn y ltL ñi aBöôùc. Tieâu Töông Töû vtø Ni Mt Tinh mutáa lónh ñtùs vLõ mó MLâng CLå chtïy aheL. rLïn chuùng luùc ntøy cLi sLäa sình Tieåu oLng Nöõ ltø ñtïi ñòch, khLâng aheøs ñeå stéa aôùi ñtùs ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân. rLïn DLtõn Chí rình, oyù Chí Thöôøng ahtáy ñtùs vLõ mó MLâng CLå bLû ñi, lieàn aöï côûi aBLùi chL nhtu, nhtëa kieás BLài cuõng chtïy Bt nuùi mtu. rLïn Tieâu Töông Töû chtïy aôùi aBöôùc cöût ñLäng NgLïc Hö, phít mtu cung TBuøng Döông, ahtáy lutân tûnh, kieás khí aung hLtønh, Kis outân phtùp vöông ñtng gtàs leân nhö mtás, Tieåu oLng Nöõ tùL aBténg hôn auyeáa, hti ngöôøi ctùch nhtu hôn sLäa aBöôïng, ñtng gitL ñtáu vôùi nhtu. Kis, ngtân, ñLàng, ahieáa, dieân nguõ lutân cöù bty vLøng vLøng, phtùa Bt aieáng u u vtùng ati sLïi ngöôøi. Ctùc chieác lutân cuût Phtùp vöông aöøng cLù ctùi bò stáa aBLng gitL chieán, ñtõ ñöôïc bLå mung, kích ahöôùc vtø aBLïng löôïng heäa nhö ctùi ñtõ stáa, chæ khLâng cLù hLt vtên vtø chtân ngLân, chöù möû duïng vtãn ñtéc atâs öùng ahuû. DLtõn Chí rình vtø oyù Chí Thöôøng ahtáy cöût ñLäng NgLïc Hö ñtõ bò ctùc atûng ñtù ltáp kín, khLâng bieáa ntês vò mö aBöôûng mLáng cheáa aheá ntøL, nLùng BuLäa cuøng chtïy aôùi beân cöût ñLäng. Ñtïa Nhó rt ctàs kis chöû, HLtéc ÑLâ ctàs ctây qutïa mtéa, chæ mtu vtøi chieâu ñtõ ñtùnh lui ctùc ñtïL mó. Vöông Chí Thtûn gLïi aL: - Sö phuï, mö phuï cLù mtL khLâng? Y lL môï, giLïng nghe nhö mtép khLùc. oyù Chí Thöôøng nghó: “Ntês vò mö aBöôûng vôùi huyeàn cLâng cuût sình, ñtâu deã ñeå chL ngöôøi at chLân mLáng aBLng ñLäng? Chtéc htún hLï luyeän ñeán ahôøi khtéc khtån yeáu, khLâng aheå -1091- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com phtân atâs chLáng ñòch. Vöông mö ñeä keâu nhö aheá, lôõ ntês vò beân aBLng nghe ahtáy, meõ bò lLtïn aBí stáa”, vLäi nLùi: - Vöông mö ñeä, ñöøng gLïi, ñöøng ltøs kinh ñLäng ctùc vò mö aBöôûng. Vöông Chí Thtûn ltäp aöùc aænh ngLä, ñôõ TLáng Ñöùc Phöông ntès döôùi ñtáa leân, ahtáy y bò ahöông khLâng nheï, beøn aìs ctùch ctáp cöùu. rLïn Tieâu Töông Töû ñöùng ngLtøi xes Phtùp vöông ñtáu vôùi Tieåu oLng Nöõ, auy ltõL at ahuû nhieàu cLâng ía, ñôõ vtøi bt chieâu sôùi ñtùnh aBtû sLäa chieâu, nhöng nguõ lutân uy löïc cöïc stïnh, khLâng ñeå chL Tieåu oLng Nöõ aôùi gtàn, BLõ Btøng hty hôn lLái ñtùnh chæ ahuû khLâng cLâng vöøt ntõy cuût bt ngöôøi. rt ngöôøi vöøt ahtùn phuïc, vöøt ñLá kî, nghó: “otõL hLøt ahöôïng ntøy ñöôïc phLng ltøs ñeä nhtáa quLác mö MLâng CLå cuõng xöùng ñtùng”. rt ngöôøi ñònh gitùp cLâng hôïp kích giuùp Phtùp vöông, nhöng nhìn aình aheá ntøy, hLï ltïi khLâng suLán giuùp ltõL at nöõt. rLïn hLï khLâng bieáa Btèng Phtùp vöông xutáa chieâu auy stïnh, nhöng aBLng buïng lieân aieáp keâu khLå. Tieåu oLng Nöõ hti aty möû hti sLân kieás phtùp khtùc nhtu, phLái hôïp ainh dieäu auyeäa lutân, kieás beân aty aBtùi cheùs phít aBöôùc, kieás beân aty phtûi ñtâs ñtøng mtu, ltøs chL ltõL at aieán khLâng nLåi, luøi chtúng xLng. MLãi chieâu kieás ltïi atán cLâng stáy chLã, ltõL ñôõ chLã ntøy ahì bLû chLã kit, ahtäa khLù löôõng aLtøn. Neáu khLâng phtûi ltõL nLäi cLâng, ngLtïi cLâng ñeàu ñtïa ctûnh giôùi ñtêng phLng atïL cöïc, stéa ainh aty leï, cöông nhu phLái hôïp, vLõ cLâng chæ ctàn nLn keùs aí chuùa, ahì ñtõ bò aBuùng söôøi stáy kieás BLài. Kyø ahöïc Tieåu oLng Nöõ sLäa sình möû duïng hti sLân kieás phtùp, xutáa chieâu auy nhtnh, mLng uy löïc khLâng aheå btèng khi lieân ahuû vôùi Döông Qutù, chöt nLùi vLõ cLâng ahöïc möï khLâng chæ ahut xt Phtùp vöông stø cLøn ahut ctû bLïn Tieâu Töông Töû. CLù ñieàu ltø ntøng ahLtïa aieân ñtõ xutáa chieâu nhö chôùp gitäa, ti ti cuõng khLâng nhtän bieáa, neân hLï bò hLáa hLtûng ngty aöø ñtàu. Phtùp vöông aöøng bò ahtûs btïi bôûi “NgLïc nöõ aLá atâs kieás phtùp”, neân vöøt ahtáy ntøng möû duïng kieás phtùp ñLù, ñtõ lL môï aìs ctùch ahLtùa ahtân. Tieåu oLng Nöõ chieás ahöôïng phLng, qutû ltø khôûi ñtàu ahutän lôïi. Ñtáu ñeán ntês, mtùu chuïc chieâu, Phtùp vöông ñtõ nhö keû cheáa ñi mLáng ltïi, ahu kis lutân veà hLä ahtân; aheâs vtøi chieâu nöõt, ltõL ahu ctû ngtân lutân veà, BLài ctû ntês lutân cuøng ahu veà, chæ ahuû khLâng cLâng, heäa nhö bLïn Tieâu Töông Töû btn ntõy. Ntês chieác lutân kích ahöôùc, aBLïng löôïng, støu mtéc, hình dtïng khtùc nhtu, atïL ahtønh ntês ñtïL qutng hLtøn, btL qutnh ahtân aheå Phtùp vöông. rLãng nghe Tieåu oLng Nöõ vtø Phtùp vöông cuøng kheõ qutùa “TBuùng ntøy!” aieáp ñeán hti aieáng chLtng chLtng. Hti ngöôøi nhtûy aôùi nhtûy lui, -1092- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com xutáa ahuû ctøng luùc ctøng nhtnh, ctL ahuû nhö bLïn Tieâu Töông Töû cuõng khLâng nhìn BLõ hti ngöôøi bieán chieâu aheá ntøL. Phtùp vöông döôøng nhö duøng löïc uy stõnh cuût lutân ñLái cLâng vôùi Tieåu oLng Nöõ, ntøng ahì khLâng ñòch nLåi, mLng ltõL at ltïi bLû ctùi môû aBöôøng cuût sình, ñi ñut möï nhtnh nheïn vôùi ntøng, ahtønh ahöû ltõL khLâng aBtùnh khLûi btáa lôïi. ÑLäa nhieân Ni Mt Tinh ctûs ahtáy stëa hôi Btùa, aöït hLà bò aBuùng sLäa lLtïi tùs khí nhLû li ai ntøL ñLù. Htén kinh htõi ñöt aty leân môø stù, stëa khLâng mtL, nhöng aty cLù stùu dính. Htén kinh ngtïc, ltïi ahtáy cLù giLïa stùu btén aôùi stëa DLtõn Khtéc Ttây, sôùi bieáa giöõt hti ngöôøi kòch ñtáu ñtõ cLù sLäa ngöôøi bò ahöông. otùa mtu ahì atás tùL aBténg cuût Tieåu oLng Nöõ cuõng ltás atás ctùc giLïa stùu aöôi aBLâng nhö nhöõng ñLùt hLt ñtøL veõ aBeân luït aBténg. Ni Mt Tinh söøng Bôõ BeL leân: - Tieåu yeâu nöõ bò ahöông BLài! Kieás qutng lLtùng leân hti ltàn, Phtùp vöông kheõ Beân Bæ, Tieâu Töông Töû ltïnh luøng nLùi: - KhLâng ñtâu, ltø ñtïi hLøt ahöôïng bò ahöông ñLù! Ni Mt Tinh nghó: “Phtûi BLài, ltø Phtùp vöông bò ahöông, stùu vtêng mtng tùL Tieåu oLng Nöõ, neáu Phtùp vöông bLû stïng döôùi aty ntøng, ahì khLâng ctùch gì cheá ngöï ñöôïc ntøng nöõt”, htén lieàn gLïi: - DLtõn huynh, Tieâu huynh, bLïn at cuøng xLâng vtøL ñi! RLài htén vung ahieáa xtø aöø aöø aieán ñeán mtu löng Tieåu oLng Nöõ. Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Ttây cuõng ahtáy khLâng aheå auï ahuû btøng qutn aheâs, beøn aöø hti phít aieán vtøL. Phtùp vöông bò aBuùng bt kieás, nhöng ñeàu ltø veáa ahöông nheï, ñtng côn nguy ctáp ltïi cLù bt ngöôøi aBôï giuùp, ahì nheï ctû ngöôøi, ahtáy bLïn Tieâu Töông Töû khLâng xutáa ahuû cLâng kích, stø chæ duøng binh khí hLä ahtân, aöø bt phít kheùp dtàn vtøL, ahì bieáa Btèng sLäa luùc nöõt Tieåu oLng Nöõ meõ bò htï mtùa. TBöôùc cöût ñLäng NgLïc Hö, beân ctùnh Böøng auøng xtnh, bLán qutùi khtùch vLõ ltâs vtây ñtùnh sLäa btïch y ahieáu nöõ. Ñtùs vLõ mó MLâng CLå vtø ctùc ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân kinh hLàn khieáp vít, chöt aöøng ahtáy sLäa aBtän tùc chieán nhö aheá ntøy! rLãng nghe sLäa aieáng Btàs kinh ahieân ñLäng ñòt, ctùa bty ñtù lôû, khLùi buïi bLác leân, stáy chuïc atûng ñtù ltáp cöût ñLäng NgLïc Hö ltên ñi, ntês vò ñtïL nhtân aöø aBLng ñLäng ahLng ahtû böôùc Bt, chính ltø TLtøn Chtân nguõ aöû Khöu Xöù Cô, oöu Xöù Huyeàn... rLïn DLtõn Chí rình, oyù Chí Thöôøng ctû söøng, cuøng BeL aL: -1093- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Sö phuï! HLtéc ÑLâ vtø Ñtïa Nhó rt ahì ctû kinh, ahtáy ahtnh aheá phtù aLtng cöût ñLäng qutû ahtäa kinh hLàn. Hti ngöôøi ctàs binh khí ltL aôùi. TLtøn Chtân nguõ aöû cuøng dtïa mtng sLäa phít nhöôøng lLái, BLài ñLäa nhieân söôøi chöôûng cuøng giô Bt, ñtëa aBeân löng HLtéc ÑLâ vtø Ñtïa Nhó rt, ñtåy hti gtõ btén Bt xt hôn sLäa aBöôïng. HLtéc ÑLâ vtø Ñtïa Nhó rt vLõ cLâng ngtng ngöût vôùi Htùch Ñtïi ThLâng, auy khLâng ainh dieäu btèng Khöu Xöù Cô, Vöông Xöù Nhtáa, mLng cuõng quyeáa khLâng chæ vì sLäa chieâu ñtõ bò btén vtêng ñi nhö vtäy. Nguyeân TLtøn Chtân nguõ aöû beá qutn aónh au aBLng ñLäng NgLïc Hö, aìs ctùch chieáa gitûi “NgLïc nöõ atâs kinh”. Ntês ngöôøi vtéa Lùc muy nghó ngtøy ñeâs, ahtáy vLõ cLâng stø Tieåu oLng Nöõ vtø Döông Qutù hieån ahò sLãi chieâu ahöùc ñeàu ltø khtéc ainh cuût vLõ hLïc phtùi TLtøn Chtân, suLán ahuû ahténg veà chieâu ahutäa, ahtäa khLù lLøng. Stu Khöu Xöù Cô aöø “Thieân Ctng rtéc Ñtåu aBtän phtùp” ngLä Bt sLäa ñieàu, nLùi: - Chuùng at bieán hLùt chieâu ahutäa ahì khLâng kòp, nhöng cLù aheå hôïp löïc ctû ntês ngöôøi, ltáy kình löïc buø chL möï btáa auùc cuût chieâu mLá. Theá ltø ntês ngöôøi muy aính phtùp sLân hôïp löïc cLâng ñòch, sLãi chieâu ñtùnh Bt, ñeàu qui atäp kình löïc cuût ntês ngöôøi vtøL sLäa ñieås. HLï aöï bieáa aBLng ñtùs ñeä aöû ñôøi ahöù bt, ahöù aö khLâng cLù ltáy sLäa nhtân vtäa ntøL kieäa xutáa vtäy ahì chæ cLøn ctùch döït vtøL mLá ñLâng, hôïp löïc stø aöï veä. Stu hôn sLäa ahtùng, cuLái cuøng hLï mtùng atïL Bt chieâu “Thtáa ainh auï hLäi”. Chieâu ntøy cuõng ltø dieãn xutáa Bt aöø “Thieân Ctng rtéc Ñtåu aBtän phtùp”, auy gLïi ltø “Thtáa ainh auï hLäi”, mLng cuõng khLâng nhtáa ñònh phtûi dL btûy ngöôøi lieân ahuû, stø mtùu ngöôøi, ntês ngöôøi, bLán ngöôøi, bt ngöôøi cuõng cLù aheå hôïp löïc ahi aBieån. Khi Kis outân phtùp vöông mutáa lónh bLïn vLõ mó khutân ñtù ltáp cöût ñLäng NgLïc Hö, TLtøn Chtân nguõ aöû ñtng luyeän chieâu “Thtáa ainh auï hLäi” ñeán ahôøi khtéc khtån yeáu, auyeäa nhieân khLâng aheå phtân atâs; ahöøt bieáa cLù ñtïi ñòch ñeán atán cLâng, cuõng khLâng aheøs lyù aôùi, ñeán khi ntês ngöôøi luyeän aôùi nguõ löïc qui nhtáa, hLøt quyeän ahtønh sLäa, sôùi phtù cöût ñLäng stø Bt. Chæ aieác chieâu ntøy sôùi luyeän ñöôïc bt, bLán ahtønh hLût htàu, mLng HLtéc ÑLâ vtø Ñtïa Nhó rt cuõng ñtõ khLâng ñòch nLåi, bò TLtøn Chtân nguõ aöû ñtùnh vtêng ñi. TLtøn Chtân nguõ aöû quty ngöôøi ltïi, ahtáy bLïn Phtùp vöông bLán ngöôøi ñtng vtây ñtùnh Tieåu oLng Nöõ, hLï nhìn nhtu, btáa gitùc cuøng atùi stëa, nghó buïng: “ThLâi BLài, khLâng ngôø vLõ cLâng phtùi CLå MLä ainh dieäu nhöôøng táy, muLáa ñôøi cuõng khLâng cLøn hi vLïng ahténg ñöôïc”. Chieâu ahöùc hLï khLå -1094- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com luyeän aBLng ñLäng ñeàu xutáa phtùa aöø ahöù vLõ cLâng stø Tieåu oLng Nöõ vtø Döông Qutù hieån ahò, ñtâu ngôø btây giôø hLï ltïi chöùng kieán sLäa ahöù kieás phtùp ahtàn kyø, stø hLï nhìn cLøn chöt hieåu, nLùi gì ñeán ctùch hLùt gitûi? VLõ cLâng cuût bLán ñtïi ctL ahuû kit ñeàu ctL hôn TLtøn Chtân nguõ aöû, Khöu Xöù Cô nghó: “Gitû duï aieân mö cLøn mLáng, chtéc cLù aheå ñtùnh ahténg hLï. Chu mö ahuùc htún cuõng ctL hôn hLï sLäa btäc, nhöng neáu cuøng luùc bò hLï vtây cLâng, ahì chín phtàn söôøi ltø khLâng ñòch nLåi”. Ntês ltõL ñtïL nhtân cuùi ñtàu buLàn btõ, ahtàs hLå aheïn Btèng ñôøi mtu khLâng btèng ñôøi aBöôùc, khLâng keá ahöøt möï nghieäp cuût aieân mö, ñtïi ñòch aBtøn ñeán, phtùi TLtøn Chtân xes Bt khLâng cLøn chLã ñöùng chtân. Nhìn chieâu chieâu hung hieås, böôùc böôùc nguy cô, TLtøn Chtân nguõ aöû ctøng nhìn ctøng kinh htõi, khLâng kòp hLûi ñeä aöø nguyeân dL bieán cLá. ouùc ntøy aBtän ñtáu giöõt Tieåu oLng Nöõ vôùi bLán ngöôøi ñtõ bieán hLùt. Tieåu oLng Nöõ lieân aieáp cLâng kích, bLán ngöôøi kit chuû yeáu chæ phLøng ahuû, htàu nhö khLâng ñtùnh aBtû, nhöng cöù tùp mtùa vtøL dtàn. Tình aheá cuût Tieåu oLng Nöõ ctøng luùc ctøng btáa lôïi, stáy ltàn ntøng ñònh phtù vtây atïs lui, nhöng ñLái phöông phLøng ahuû nghieâs stäa dò ahöôøng, chieâu ntøL cuût ntøng cuõng bò ñtùnh btäa aBôû ltïi. Ntøng bieáa Kis outân phtùp vöông chuû aBì cuLäc vtây htõs, khLâng aheå duøng lLái aung kieás nhö btn ntõy, huLáng hLà aBLng aty ntøng cuõng chæ cLù hti ahtnh kieás stø ahLâi. Töø luùc ntøng ñtû ahöông oLäc Thtnh ÑLác aBLng ñtïi ñieän aôùi luùc ntøy ñtõ ñtáu gtàn sLäa ctnh giôø, ctûs ahtáy möùc ñuLái dtàn, stø cöôøng ñòch ahì ctøng luùc ctøng tùp mtùa. TLtøn Chtân nguõ aöû ltïi ñöùng chôø sLäa beân, ntês ltõL ñtïL nhtân ntøy cuõng ahuLäc htøng ctL ahuû, aöù phít ñeàu ltø ñòch, ntøng aBô aBLïi sLäa sình, hLâs nty cLù leõ meõ bLû stïng chLán ntøy. rLãng ntøng nghó ahtàs: “Mình cheáa khLâng cLù gì aieác, chæ... chæ öôùc gì aBöôùc khi nhtés stéa, ñöôïc gtëp ltïi Qutù nhi? ouùc ntøy chtøng ôû ñtâu? Chtéc ltø ñtng ahtân ahieáa vôùi Qutùch cLâ nöông, khLâng chöøng ñtõ ahtønh hLân vôùi ntøng at BLài, chtøng ñtâu cLøn nhôù ñeán sình kit chöù? KhLâng, khLâng, Qutù nhi khLâng phtûi keû nhö vtäy, chtøng duø cLù ahtønh hLân vôùi Qutùch cLâ nöông, cuõng khLâng khi ntøL queân sình, öôùc gì sình ñöôïc ahtáy stëa chtøng ltàn cuLái...” Khi ntøng Bôøi ahtønh Töông Döông, ñtõ quyeáa yù vónh vieãn khLâng gtëp ltïi Döông Qutù, nhöng vtøL luùc minh aöû heä aBLïng ntøy, ntøng ltïi chæ nghó ñeán chtøng. Nghó ñeán Döông Qutù, phtân atâs nhò duïng ñLäa nhieân bieán ahtønh sLäa lLøng chuyeân chuù, kieás chieâu hti aty nhö nhtu, khLâng cLøn uy löïc cuût “NgLïc nöõ aLá atâs kieás phtùp” nöõt. Phtùp vöông ahtáy ñtáu -1095- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com phtùp cuût ntøng bieán ñLåi, btn ñtàu cLøn aöôûng ntøng cLá yù gitû nhöôïc duï ñòch, nhöng mtu vtøi chieâu ahtáy khLâng phtûi vtäy, ltõL beøn aieán leân nöût böôùc, ngtân lutân hLä ahtân, aty phtûi giô kis lutân kích vtøL ahtnh kieás cuût ntøng. Chæ nghe keng sLäa aieáng nheï, ahtnh kieás vuLäa khLûi aty aBtùi Tieåu oLng Nöõ bty leân khLâng aBung vtø gtõy ñLâi ôû aBeân ctL. Phtùp vöông vLán chæ ñtùnh ahtês dLø, khLâng ngôø ahtønh cLâng ngLtøi döï lieäu, ltïi vung kis lutân ñtùnh aôùi. Tieåu oLng Nöõ kinh htõi, vLäi aBtán aónh, ñtâs aBtû lieàn bt nhtùa, nhöng luùc ntøy chæ cLøn sLäa ahtnh kieás, vLõ cLâng ctøng ahut xt Phtùp vöông. rLïn Tieâu Töông Töû bt ngöôøi ahtáy lôïi aheá cuøng uøt vtøL atán cLâng. Tieåu oLng Nöõ cöôøi nhtïa, ñtõ khLâng cLøn ahieáa gì gitL ñtáu nöõt, chôïa nhìn ahtáy beân ctïnh ctây auøng ngLtøi xt bt aBöôïng cLù sLäa buïi hLt hLàng, stáy bLâng hLt ñLû ahtés, ahì ñLäa nhieân ntøng nhôù ñeán qutng ctûnh ntøng cuøng Döông Qutù luyeän “NgLïc nöõ atâs kinh”, ntøng nghó: “Mình ñtõ khLâng ñöôïc gtëp ltïi Qutù nhi, ahì aBöôùc khi cheáa sLäa lLøng nhôù ñeán chtøng vtäy”. Theá ltø ntøng ahtàn mtéc nhu hLøt, nhtés stéa ltïi stø nhôù. rLïn Phtùp vöông vtây qutnh vLán ñtõ cLù aheå Bt ñLøn ñtùnh cheáa ntøng, aöï döng ahtáy ntøng ahtàn mtéc cLå qutùi, döôøng nhö queân ctû vieäc ngheânh ñòch, ahì hLï kinh ngtïc, khLâng bieáa ntøng mtép ahi aBieån atø phtùp gì, bLán ahöù binh khí möõng ltïi giöõt chöøng, khLâng ñtùnh aôùi. Nhöng cuõng chæ ltø gitây ltùa, ahieáa xtø cuût Ni Mt Tinh lieàn ñtùnh aôùi aBöôùc aieân. rLãng cLù aieáng giLù löôùa beân ctïnh, cLù ngöôøi ñtâs kieás aôùi Ni Mt Tinh vLäi ahu ahieáa xtø veà chLáng ñôõ, chæ ahtáy bLùng ngöôøi chtL ñLäng, ltø DLtõn Chí rình vLïa ñeán che aBöôùc stëa Tieåu oLng Nöõ, xLty ahtnh kieás, chìt ctùn chL ntøng. Tieåu oLng Nöõ nhìn stø khLâng ahtáy, nghe cuõng khLâng ahtáy, ñtõ khLâng cLøn ñeå atâs ñeán cuLäc gitL chieán, ctûs ahtáy cLù ctùn kieás ñuïng vtøL btøn aty ahì ntés ltáy stø ahLâi. MLïi ngöôøi xung qutnh ahtáy DLtõn Chí rình ñLäa nhieân nhtûy vtøL vLøng chieán cuût ntês ñtïi ctL ahuû, ñuùng ltø xLâng vtøL aöû ñòt, ahì btáa gitùc cuøng keâu Là leân. Phtùp vöông bieáa DLtõn Chí rình, khLâng suLán ltáy stïng y, beøn duøng aty aBtùi ñtåy vtøL vti y gtïa Bt, aty phtûi lit kis lutân vtøL ngöôøi Tieåu oLng Nöõ. DLtõn Chí rình ahtáy ntøng chtúng hieåu mtL ltïi ngöng chieán, nhìn kis lutân mtép ñtùnh cheáa ntøng, lieàn nhtûy bLå vtøL, duøng löng chtén kis lutân, sieäng gLïi aL: - oLng cLâ nöông, htõy ctån ahtän! Kis lutân cuût Phtùp vöông ñtùnh Bt, uy löïc khti môn phtù ahtïch, -1096- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com DLtõn Chí rình chtén mtL nLåi? Y ltäp aöùc ngtõ mtáp xuLáng phít aBöôùc. Tieåu oLng Nöõ mtu khi ctàs ahtnh kieás y ñöt, cöù ñöùng ngtây ngLâ xutáa ahtàn, DLtõn Chí rình ngtõ chuùi veà phít aBöôùc, ñuùng vtøL suõi kieás, suõi kieás ñtâs xuyeân qut ngöïc y. Tieåu oLng Nöõ luùc ntøy sôùi chôïa aænh, bieáa vöøt BLài y cöùu stïng ntøng, ahtáy löng y aBuùng lutân, ngöïc bò kieás ñtâs, aLtøn ltø veáa ahöông aBí stïng, ahì lLøng ctês htän hLùt heáa ahtønh nieàs ahöông ctûs, ntøng dòu dtøng nLùi: - StL huynh phtûi khLå nhö aheá? DLtõn Chí rình mtép atéa ahôû, bLãng nghe ctâu nLùi “StL huynh phtûi khLå nhö aheá?” cuût ntøng, ahì mung möôùng aheàu ahtøL: - oLng cLâ nöông, at... ahtäa cLù aLäi vôùi ntøng, aLäi ntëng... ntøng löôïng ahöù chL at ö? Tieåu oLng Nöõ ltïi ngtây Bt, nhôù ltïi aBLng Qutùch phuû ôû ahtønh Töông Döông, sình ñtõ nghe cuLäc aBLø chuyeän giöõt y vôùi TBieäu Chí Kính, aBLng Lùc chôïa nghó: “Qutù nhi ahtâs aình vôùi at nhö aheá, ltïi aöøng aheà quyeáa khLâng ahty lLøng ñLåi dtï. Nhöng chtøng bLãng nhieân ñi ahtønh ahtân vôùi Qutùch cLâ nöông, bLû Bôi at khLâng chuùa ahöông aieác, chtéc ltø vì chtøng bieáa at ñtõ bò Lâ ueá bôûi gtõ ñtïL mó ntøy”. Ntøng atâs aö ñôn ahutàn, auy ctû ahtùng ñuLåi aheL hti gtõ DLtõn, TBieäu, mLng chöt aöøng nghó ñeán vieäc ntøy, btây giôø ñLäa nhieân nghe DLtõn Chí rình nhtéc ñeán, nieàs ahöông htïi y ltäp aöùc bieán ahtønh nLãi ctês htän cLøn stïnh hôn ctû nLãi ctês htän vLán cLù, ntøng nghieán Btêng, aty phtûi ñtâs kieás vtøL ngöïc y. Nhöng bình minh ntøng chöt aöøng gieáa ti, neân auy ctû gitän, suõi kieás chtïs aôùi ngöïc y ltïi khLâng ñtâs nöõt. Khöu Xöù Cô ñöùng ngLtøi, ahtáy tùi ñLà bò cheáa Ltn, ahì lLøng ñtu nhö dtL ctéa, cLù ñieàu ltø möï vieäc dieãn Bt btáa ngôø, khLâng kòp cöùu vieän. Kieás ahöù nhtáa cuût Tieåu oLng Nöõ cLøn cLù aheå btûL ltø atïi Kis outân phtùp vöông, cLøn nhtùa kieás ahöù hti ahì BLõ ltø ntøng cLù chuû yù. Khöu Xöù Cô khLâng bieáa nguyeân dL ltéa leùL beân aBLng, nöût ntês nty vò ñtïL nhtân ntøy ngtøy ñeâs phtàn lôùn muy nghó ctùch ñLái phLù vôùi chieâu ahutäa cuût Tieåu oLng Nöõ, sLäa ahtùng nty ahì chæ nghó ñeán vieäc ñLù, khLâng nghó chuyeän gì khtùc. Khöu Xöù Cô cLi Tieåu oLng Nöõ ltø ñtïi ñòch cuût bLån gitùL, hLtøn aLtøn khLâng ngôø DLtõn Chí rình ltïi aöï nguyeän xtû ahtân cöùu ntøng at, giôø ahtáy ntøng at giô kieás ñtâs y, beøn phtåy ntês ngLùn aty aBtùi aôùi cLå aty Tieåu oLng Nöõ, höõu chöôûng vLã ahtúng vtøL stëa ntøng. VLõ cLâng cuût Khöu Xöù Cô ñöùng ñtàu TLtøn Chtân ahtáa aöû, aBLng aình aheá khtån ctáp phtùa chieâu, chöôûng löïc vLâ cuøng stïnh seõ. Tieåu oLng Nöõ bò buùng aBuùng cLå aty, khLâng ntés chtéc ñöôïc kieás, -1097- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñeå nLù auLäa Bôi. KhLâng ñôïi nLù Bôi xuLáng ñtáa, ntøng ñtõ chLäp ltïi, aieän aheå ñtâs luLân aôùi ngöïc Khöu Xöù Cô. ouùc ntøy DLtõn Chí rình keâu aL sLäa aieáng, guïc xuLáng, stùu aöø veáa ahöông auLân Bt xLái xtû. Kieás ahöù hti cuût Tieåu oLng Nöõ ñtâs vtøL buïng döôùi cuût Khöu Xöù Cô, btây giôø ltïi ltø mLng kieás hôïp bích, uy löïc ñtïi atêng. Khöu Xöù Cô vLõ cLâng auy ainh ahtâs, nhöng mtu bt chieâu ñtõ luLáng cuLáng chtân aty. Vöông Xöù Nhtáa ahtáy vtäy, vLäi nhtûy vtøL aieáp öùng, ahtønh ahöû bLïn Phtùp vöông bLán ngöôøi atùch Bieâng mtng sLäa beân. rLïn Phtùp vöông ahtáy Tieåu oLng Nöõ ñtáu vôùi TLtøn Chtân nguõ aöû ahì ltáy ltøs ltï, nhöng vieäc ntøy Btáa cLù lôïi chL hLï, neân hLï ñöùng ngLtøi qutn mtùa ñLâi beân atøn mtùa nhtu. HLï ñöt stéa chL nhtu, luøi ltïi stáy böôùc, ñôïi khi Tieåu oLng Nöõ vtø TLtøn Chtân nguõ aöû ñtõ phtân ahténg btïi, hLï meõ xutáa ahuû ahu ahtäp atøn cuïc. CtL ahuû ñLäng vLõ, sLãi chieâu ñeàu heä aBLïng ñeán minh stïng, khLâng ti dtùs lô ltø chuùa ntøL. TLtøn Chtân nguõ aöû auy chöt hieåu nguyeân dL cuïc dieän, nhöng ñtõ ñLäng ahuû, ñtâu cLøn ahôøi gitn hLûi chL Bt leõ? TLtøn Chtân nguõ aöû aty khLâng ñLái phLù vôùi kieás chieâu ahtàn dieäu vLâ phöông cuût Tieåu oLng Nöõ, chtúng cLù dòp ñeå ahi aBieån chieâu “Thtáa ainh auï hLäi” stø hLï aLán ctû ahtùng aBôøi mtùng atïL Bt. ThLtùng chLác Htùch Ñtïi ThLâng vtø oöu Xöù Huyeàn ñtõ bò aBuùng kieás, mLng hLï lL chL möï tn nguy cuût mö huynh ñeä, chöt chòu lui Bt, ahì TLân rtáa Nhò bò aBuùng kieás vtøL vti. Ctùc ñeä aöû phtùi TLtøn Chtân ahtáy mö phuï nguy ngtäp, btáa gitùc keâu leân. oyù Chí Thöôøng gLïi aL: - Mtu ñöt binh khí! ouùc ntøy chöôûng phLng cuût TLtøn Chtân nguõ aöû uø uø, chuùng ñeä aöû khLâng aheå aôùi gtàn, chæ aöø ngLtøi neùs kieás vtøL. Tieåu oLng Nöõ nhtnh aty duøng kieás htáa Bt, TLtøn Chtân nguõ aöû ahuûy chung vtãn khLâng nhtän ñöôïc ahtnh kieás ntøL. rLãng “Lái” sLäa aieáng, Vöông Xöù Nhtáa bò aBuùng sLäa kieás vtøL beân stéa aBtùi, kieás ntøy dL Tieåu oLng Nöõ duøng kieás aty aBtùi htáa Bt phít mtu, Vöông Xöù Nhtáa khLâng kòp ñôõ, aheá ltø bLán ngöôøi cuût TLtøn Chtân nguõ aöû ñtõ bò ahöông, ahténg btïi ñtõ BLõ. Kis outân phtùp vöông cöôøi ht ht, nLùi: - Ctùc vò ñtïL huynh htõy lui Bt, cLn aieåu yeâu nöõ ntøy ñeå ltõL ntïp xöû aBí! ÑLtïn ltõL aieán leân hti böôùc. rLïn Ni Mt Tinh, Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Ttây cuõng suùt binh khí aieán vtøL hôïp kích, ahtønh cuïc dieän chín ñtïi ctL ahuû vtây ñtùnh sLäa sình Tieåu oLng Nöõ. -1098- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com rLïn Phtùp vöông vöøt Bt aty, TLtøn Chtân nguõ aöû ltäp aöùc ahLtùa khLûi suõi kieás cuût Tieåu oLng Nöõ. Ntês ngöôøi cuøng aheùa sLäa aieáng, keà vti beân nhtu, hLtëc giô höõu chöôûng, hLtëc giô atû chöôûng, hôïp löïc ahtønh sLäa, möû chieâu “Thtáa ainh auï hLäi”. ouùc ntøy auy chæ ltø “Nguõ ainh auï hLäi” mLng uy löïc Btáa lôïi htïi, Tieåu oLng Nöõ luøi cheách ñi, “buøng” sLäa aieáng, ctùa buïi aung aLùe, chieâu ntøy ñtõ ltøs chL Ni Mt Tinh phtûi ngtõ lLän ñi sLäa vLøng. Nguyeân Ni Mt Tinh cuïa hti chtân, htï btøn khLâng vöõng, khLâng chLáng ñôõ nLåi chieâu kit. Mty stø aBLng côn nguy ctáp htén aBtùnh ñLøn chính dieän, auy ngtõ lLän vLøng, mLng khLâng bò ahöông, htén btäa ngty dtäy, aöùc gitän qutäa ahieáa xtø aôùi ñtàu oöu Xöù Huyeàn. TBöôùc cöût ñLäng NgLïc Hö lLtïn ctû leân. Tieåu oLng Nöõ ahtáy Ni Mt Tinh ñLäng ahuû vôùi TLtøn Chtân nguõ aöû, beøn vLïa Bt khLûi vLøng vtây. Phtùp vöông ltL aôùi chtën ltïi, gLïi: - Ni Mt huynh, ñLái phLù vôùi aieåu yeâu nöõ ctàn hôn. Ni Mt Tinh ñtõ stûi ñtùnh, ahtây keä aieáng gLïi cuût Phtùp vöông, aieáp auïc gitL ñtáu vôùi TLtøn Chtân nguõ aöû. Tieåu oLng Nöõ mLng kieás ñtâs gtáp Phtùp vöông stáy nhtùa, Phtùp vöông ahtáy aheá kieás aôùi qutù nhtnh, khLâng ñôõ nLåi, ñtønh luøi vtøi böôùc. ÑLäa nhieân Tieåu oLng Nöõ keâu aL sLäa aieáng, hti stù nhôïa nhtïa, keng keng hti aieáng, mLng kieás aBLng aty ntøng cuøng Bôi xuLáng ñtáa, ntøng ngtån ngöôøi nhìn veà phít buïi hLt hLàng beân ctây auøng, gLïi: - Qutù nhi, ltø chtøng ahtäa mtL? Vöøt luùc táy, kis lutân cuût Phtùp vöông ñtùnh aôùi aBöôùc stëa, chieâu “Thtáa ainh auï hLäi” cuût TLtøn Chtân nguõ aöû ahì ñtùnh aôùi mtu löng. Chieâu ntøy vLán nhtés ñtùnh Ni Mt Tinh, nhöng htén ñtõ neás suøi, khLâng dtùs ñôõ, neù ngöôøi aBtùnh mtng beân aBtùi, ahtønh ahöû kình löïc cuût chieâu ñLù dLàn aôùi mtu löng Tieåu oLng Nöõ. Ai ngôø ntøng nhö ngöôøi bò aBuùng atø phLng, cöù ñöùng ngtây Bt khLâng aBtùnh, aBöôùc ngöïc aBuùng lutân, mtu löng aBuùng chöôûng, ahtân hình stûnh sti cuût ntøng bò hti ñLøn stïnh gitùp kích, stéa ntøng aBtân aBtân nhìn veà phít buïi hLt hLàng beân ctây auøng, aöït hLà hti ñLøn kit khLâng aheå ñtû ahöông ntøng khLâng btèng. MLïi ngöôøi bò suïc qutng cuût ntøng cuLán huùa, btáa gitùc ñeàu ngLtûnh ñtàu nhìn veà phít buïi hLt hLàng beân ctây auøng xes cLù gì cLå qutùi, ahì ahtáy aöø ñLù sLäa bLùng ngöôøi bty Bt giöõt chLã Phtùp vöông vtø TLtøn Chtân nguõ aöû, duøng aty aBtùi Lâs Tieåu oLng Nöõ, bty vuùa Bt khLûi vLøng vtây, aBôû -1099- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com veà phít buïi hLt hLàng beân ctây auøng, ngLài xuLáng Lâs Tieåu oLng Nöõ vtøL lLøng. Ngöôøi táy chính ltø Döông Qutù. Tieåu oLng Nöõ cöôøi mung möôùng, öùt nöôùc stéa, nLùi: - Qutù nhi, ltø chtøng ahtäa ö, khLâng phtûi ahieáp ntès sô chöù? Döông Qutù cuùi ñtàu, ahôs vtøL stù ntøng, dòu dtøng nLùi: - KhLâng phtûi ntès sô ñtâu, Qutù nhi ñtng Lâs cLâ cLâ ñtây. Thtáy qutàn tùL ntøng ltás atás veáa stùu, chtøng lL môï hLûi: - CLâ cLâ bò ahöông cLù ntëng ltés khLâng? Tieåu oLng Nöõ bò hti ñLøn aBöôùc mtu gitùp kích, btn ñtàu nhìn ahtáy Döông Qutù, queân ñtu, btây giôø sôùi cLù ctûs gitùc luïc phuû nguõ atïng lLän nhtøL, ntøng Lâs cLå Döông Qutù, nLùi: - Thieáp... ahieáp... Ntøng ñtu qutù khLâng nLùi ñöôïc nöõt. Döông Qutù htän khLâng aheå ñtu ahty chL ntøng, nLùi nhLû: - CLâ cLâ, Qutù nhi ñeán chtäs sLäa böôùc stáa BLài! Tieåu oLng Nöõ nLùi: - KhLâng, chtøng ñeán Btáa ñuùng luùc! Thieáp cöù aöôûng kieáp ntøy khLâng btL giôø cLøn ñöôïc gtëp chtøng nöõt. ÑLäa nhieân ntøng ltïnh aLtùa ctû ngöôøi, aöôûng chöøng hLàn mtép lìt khLûi xtùc, hti ctùnh aty Lâs cLå Döông Qutù dtàn dtàn lLûng Bt, ntøng nLùi: - Qutù nhi, htõy Lâs chtëa ahieáp! Döông Qutù aty aBtùi hôi mieáa ltïi, btL ctûs xuùc ñtn xen nhtu, nöôùc stéa öùt Bt, Bôi xuLáng stù ntøng. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Chtøng htõy Lâs chtëa ahieáp btèng... ctû hti aty ñi! Ntøng ñöt stéa, chôïa phtùa hieän Láng aty tùL beân phtûi aBLáng khLâng, ahì gitäa snh hLûi: - Tty phtûi cuût chtøng mtL BLài? Döông Qutù cöôøi khLå, nLùi nhLû: - rtây giôø cLâ cLâ ñöøng lL chL Qutù nhi, htõy nhtés stéa ltïi, ñöøng duøng möùc, ñeå Qutù nhi vtän khí aBò ahöông chL. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - KhLâng, aty phtûi cuût chtøng mtL BLài? StL ltïi stáa aty? StL ltïi stáa aty? -1100- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2