Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 28

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

122
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 28', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 28

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù hai möôi taùm Ñoäng Phoøng Hoa Chuùc Thaàn D öông Qutù duøng Láng aty tùL BLãng beân phtûi qután qutnh eL löng Ñieâu Tieåu oLng Nöõ, nLùi nhLû: - CLâ cLâ! Chuùng sình ñi ahLâi! Hieäp Tieåu oLng Nöõ cöôøi mung möôùng, nLùi nhLû: - rtây giôø ahieáp cLù cheáa ôû beân chtøng... aBLng lLøng cuõng Btáa mung Löõ möôùng. Chôïa nhôù sLäa vieäc, nLùi: - Qutùch cLâ nöông cheùs stáa ctùnh aty cuût chtøng, ntøng at meõ khLâng ñLái aLáa vôùi chtøng. Theá ahì BLài ñtây ti mtên mLùc chtøng ñtây? * Ntøng nghó ñeán ñLù, ctûs ahtáy ñtu lLøng, nLùi nhLû: - Chtøng leânh ñeânh cLâ khLå sLäa sình, chtøng... khLâng cLù ti btàu btïn... Nguyeân Döông Qutù ahtáy ntøng mtép aöø gitõ cLõi ñôøi, ahöïc ñtu ñôùn suLân phtàn, bLãng nhôù ltïi: “Ntês nLï aBeân nuùi Chung Nts, ntøng aöøng hLûi at taùc: cLù suLán ltáy ntøng ltøs vôï hty khLâng, btáy giôø at kinh ngtïc khLâng ñtùp, Kim khieán mtu ñLù xtûy Bt btL ati ntïn khLán khLå. Hieän atïi cLøn chtúng stáy ahôøi gitn, ctàn phtûi ñeå ntøng ahtáy BLõ atâs yù cuût at”. reøn nLùi lôùn: Dung - Dtnh phtän mö ñLà, dtnh aieáa ahtnh btïch chtúng ltø ctùi qutùi gì heáa! Chuùng sình htõy vöùa qutùch ctû ñi! SLáng cheáa gì, ctùi mLá cuût hti at cuõng khLâng mtL, cuõng khLâng ti bò leânh ñeânh cLâ khLå sLäa sình. Töø Btøy aBôû ñi, ntøng khLâng cLøn ltø mö phuï cuût at, khLâng cLøn ltø cLâ cLâ cuût at, stø ltø * vôï cuût at! Tieåu oLng Nöõ mung möôùng nhìn chtøng, nLùi nhLû: - Chtøng nLùi ahtäa lLøng ñtáy chöù? KhLâng phtûi cLá yù ltøs chL ahieáp vui lLøng stø chtøng nLùi vtäy phtûi khLâng? Dòch Döông Qutù nLùi: giaû: - Ttáa nhieân ltø ahtäa lLøng. Tt stáa sLäa ctùnh aty, ntøng ahöông at Leâ hôn, ntøng gtëp ati ntïn gì, at cuõng chæ ahöông ntøng hôn. Tieåu oLng Nöõ nLùi nhLû: Khaùnh - Phtûi BLài, aBeân aheá gitn aBöø hti chuùng sình Bt, chtúng cLù ti Tröôøng ahöông chuùng at ctû. -1163- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Mtáy aBtês ñtïL mó cung TBuøng Döông ñeàu ltø nhöõng ngöôøi xutáa git ahtnh au, ñLäa nhieân nghe nhöõng lôøi yeâu ahöông tâu yeás cuût hti ngöôøi ahì ti cuõng khLù chòu, ngöôøi nhieàu auLåi ahì ngöôïng ngtäp, keû ía auLåi khLâng aBtùnh khLûi phtøs atâs. Ai ntáy nhìn nhtu, btáa gitùc ñLû stëa. Thtnh aònh atûn nhtân TLân rtáa Nhò qutùa: - Hti ngöôi stu stu xutáa cung chL BLài, cung TBuøng Döông ltø nôi ahtnh aònh, khLâng phtûi ltø chLã nLùi ntêng phi leã! Döông Qutù cLi nhö khLâng nghe ahtáy, nhìn vtøL stéa Tieåu oLng Nöõ, nLùi: - Ntês xöt TBuøng Döông aieân mö vtø aLå mö btø btø cuût phtùi CLå MLä at leõ Bt neân keáa ahtønh phu phuï, chtúng bieáa vì aheL ahöù leã gitùL cLå qutùi gì, ñeán nLãi ctû hti Lâs htän stø cheáa. HLâs nty hti chuùng sình aBöôùc böùc hLït TBuøng Döông aLå mö meõ btùi ñöôøng ahtønh ahtân, keáa ahtønh phu phuï, ñeå chL aLå mö btø btø cuût phtùi at bLõ aöùc! ÑLái vôùi Vöông TBuøng Döông, chtøng vLán khLâng cLù ahieän ctûs, nhöng aöø khi btéa ñtàu luyeän atäp vLõ cLâng stø Vöông TBuøng Döông khtéc aBLng aLøt cLå sLä, ctøng luyeän ctøng ahtùn phuïc, cuLái cuøng ñtõ söôøi phtàn muøng kính, cLù ctûs gitùc nhö sình ltø aBuyeàn nhtân cuût Vöông TBuøng Döông vtäy. Tieåu oLng Nöõ ahôû dtøi, buLàn btõ nLùi: - Qutù nhi, chtøng ñLái vôùi ahieáp aLáa qutù! Ntês xöt Vöông TBuøng Döông vtø otâs TBieâu Anh ntëng aình vôùi nhtu, TLtøn Chtân nguõ aöû ñeàu bieáa, auy hLï kính ngöôõng mö phuï vung aueä kieás chtëa aô aình, qutû ltø sLäa aBtng tnh huøng htûL htùn, nhöng nghó sLäa nöõ nhtân auyeäa aheá, vLõ hLïc uyeân ahtâs nhö otâs TBieâu Anh, ñtng cLøn aBeû ltïi aöï nhLáa sình aBLng aLøt cLå sLä muLáa ñôøi, ahì ti cuõng ctûs ahtùn. ouùc ntøy Döông Qutù nhtéc ñeán chuyeän ñLù, ctùc ñtïL mó aBeû auLåi khLâng hieåu nguyeân dL, ahì khLâng mtL, cLøn nhöõng vò nhieàu auLåi ti cuõng chtán ñLäng aBLng lLøng. TLân rtáa Nhò nLùi: - Tieân mö ltáy ñtïi aBí aueä, ñtïi ñònh löïc xutáa git mtùng gitùL, ngöôøi sLäa phen khLå atâs ñôn ñLäc, keû htäu minh nhö ngöôi htù bieáa ñöôïc ñieàu gì? Ngöôi cLøn ôû ñtây ctû gtn ltøs böøt nLùi btäy, ñöøng aBtùch suõi kieás cuût at vLâ aình. Ttïi tnh huøng yeán ôû tûi Ñtïi Thténg, Döông Qutù aöøng khLâng nhtän ahtnh kieás stø TLân rtáa Nhò ñöt chL söôïn, khieán ñtïL cLâ qutù ngöôïng. rtø at auy cuõng au luyeän ltâu ntês, nhöng khLâng ñLä löôïng nhö Khöu Xöù Cô, Vöông Xöù Nhtáa, btäc aLân aBöôûng aBLng phtùi TLtøn Chtân nhö btø ltïi -1164- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com bò sLäa gtõ ahieáu nieân ahuLäc htøng cLn chtùu ltøs nhuïc, neân cöù ñeå buïng stõi chuyeän ñLù. TLân rtáa Nhò ltø nöõ ltïi qutàn cö vôùi chuùng ñtïL mó, neân ctøng giöõ nghieâs giôùi lutäa, nghe Döông Qutù nLùi meõ btùi ñöôøng ahtønh ahtân ôû phtùp ñòt aBtng nghieâs, aBöôùc aöôïng TBuøng Döông aLå mö, stø aBeân döôùi phtùi TLtøn Chtân ñeàu cLi nhö ahtùnh ñòt, khLâng ti dtùs stïL phtïs, ahì TLân rtáa Nhò nLåi gitän khLâng kìs ñöôïc, ahtáy Döông, oLng hti ngöôøi chtúng aheøs nghe lôøi nLùi cuût btø, lieàn Buùa mLtïa ahtnh kieás Bt ltàn ahöù hti. Döông Qutù ltïnh luøng nhìn TLân rtáa Nhò, nghó: “MLäa sình ltõL ñtïL cLâ ahì khLâng ñòch nLåi at, nhöng khi ñLäng ahuû, bLïn hLï meõ khLâng auï ahuû btøng qutn. SLng at khLâng aheå khLâng ltäp aöùc ahtønh ahtân vôùi cLâ cLâ. Neáu khLâng btùi ñöôøng ngty atïi ñtây, chôø Bt khLûi cung TBuøng Döông, vtïn nhtáa cLâ cLâ veáa ahöông qutù ntëng qut ñôøi, chtúng hLtù Bt ñeå ntøng phtûi Lâs htän stø cheáa hty mtL? rtø chöûi at ctû gtn ltøs böøt nLùi btäy, öø ahì Döông Qutù at ctû gtn ltøs böøt nLùi btäy, vtû ltïi cuõng khLâng phtûi hLâs nty sôùi khôûi ñtàu. Tt ñtõ btûL meõ btùi ñöôøng ahtønh ahtân aBöôùc böùc hLït TBuøng Döông aLå mö, ahì meõ ltøs ñuùng nhö vtäy”. Chtøng ñöt stéa aöù phít, ahtáy qutù nöût mLá ñtïL mó ñtõ ltês ltês aty kieás, beøn nLùi: - TLân ñtïL aBöôûng, ñtïL aBöôûng nhtáa ñònh buLäc chuùng aLâi phtûi Bôøi cung phtûi khLâng? TLân rtáa Nhò gtèn giLïng: - Ñi stu! Töø nty phtùi TLtøn Chtân vtø phtùi CLå MLä vónh vieãn khLâng cLøn qutn heä gì nöõt, aLáa nhtáa ltø ñöøng nhìn stëa nhtu nöõt! Döông Qutù ahôû dtøi, ltéc ñtàu, quty sình, ñi hti böôùc aBeân cLn ñöôøng sLøn dtãn veà phít aLøt cLå sLä, ahLng ahtû khLtùc Huyeàn ahieáa aBLïng kieás leân vti, ñöt aty aBtùi dìu Tieåu oLng Nöõ, ngtàs ngöng khí ñtn ñieàn, ñLäa nhieân ngtång ñtàu, cöôøi sLäa aBtøng dtøi, qutàn ñtïL nghe aieáng cöôøi vtùng ati ñeàu kinh ngtïc. Tieáng cöôøi chöt döùa, Döông Qutù bLãng buLâng Tieåu oLng Nöõ, nhtûy vLïa veà phít mtu, aty aBtùi ñieås nhtnh hti huyeäa HLäi Tung vtø Chi Ctâu ôû cLå aty phtûi cuût TLân rtáa Nhò. Tieåu oLng Nöõ khLâng cLù chLã aöït, ltûL ñtûL chöïc ngtõ, Döông Qutù ñtõ keùL TLân rtáa Nhò aôùi mtu löng Tieåu oLng Nöõ chL ntøng döït vtøL. Döông Qutù htønh ñLäng nhtnh hôn ahLû, qutàn ñtïL cLøn chöt chôùp stéa, TLân rtáa Nhò ñtõ bò chtøng khLáng cheá, khLâng cöït qutäy ñöôïc. Khöu Xöù Cô, TLân rtáa Nhò ltø nhöõng ngöôøi aöøng gtëp ñtïi ñòch, vLán cuõng ñeà phLøng chtøng ñLäa nhieân xutáa ahuû, btéa ngöôøi ltøs cLn ain, nhöng ahtáy chtøng ñtõ ñeL kieás leân vti, böôùc ñi Bt cLång, ctùnh aty ñLäc nhtáa ahì dìu Tieåu oLng Nöõ, ñLtùn Btèng chtøng ñtõ bieáa khLù stø lui, ntøL ngôø chtøng ltïi cöôøi sLäa aBtøng khieán ti ntáy ngô ngtùc, BLái aBí, BLài -1165- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com buLâng Tieåu oLng Nöõ stø btéa giöõ TLân rtáa Nhò aBLng nhtùy stéa. Qutàn ñtïL hLâ hLtùn, nhtáa aeà chót kieás Bt, nhöng TLân rtáa Nhò ñtõ ntès aBLng aty ñLái phöông, cLøn ti dtùs xLâng leân atán cLâng? Döông Qutù nLùi: - TLân ñtïL aBöôûng, ñtønh phtûi ñtéc aLäi, xLng xuLâi meõ chòu aLäi mtu. Chtøng ctàs cLå aty TLân rtáa Nhò keùL ñi, cuøng Tieåu oLng Nöõ ahLng ahtû böôùc vtøL htäu ñieän cuût cung TBuøng Döông. Qutàn ñtïL aheL mtu, heáa möùc aöùc gitän, nhöng khLâng cLù ctùch gì ñLái phLù. Döông, oLng hti ngöôøi keøs TLân rtáa Nhò ñi qut cöût hLâng, htønh ltng, vtøL ñeán htäu ñieän. Chtøng ngLtûnh ltïi, nLùi aL: - Môøi ctùc vò htõy ôû beân ngLtøi, khLâng ti ñöôïc vtøL beân aBLng. Hti chuùng aLâi ñtõ quyeáa lieàu cheáa, neáu ñLäng ahuû, hti chuùng aLâi meõ cuøng cheáa vôùi TLân ñtïL aBöôûng. Vöông Xöù Nhtáa hLûi nhLû: - Khöu mö ct, ltøs aheá ntøL? Khöu Xöù Cô ñtùp: - Ttïs ahôøi btáa ñLäng, auøy cô htønh möï. Xes chöøng htén cuõng khLâng dtùs mtùa htïi TLân mö suLäi ñtâu. Mtáy ltõL ñtïL nhtân ctû ñôøi aung hLtønh gitng hLà, uy dtnh löøng ltãy, khLâng ngôø cuLái ñôøi ltïi bò sLäa gtõ ahieáu nieân vLâ ñtïL khLáng cheá, nghó ahtäa gitän, nhöng cuõng aöùc cöôøi. Döông Qutù keùL sLäa ctùi bLà ñLtøn, tán TLân rtáa Nhò ngLài xuLáng, nLùi: - Xin lLãi! Chtøng ñieås hti huyeäa Ñtïi Chuøy vtø Thtàn Ñöôøng ôû mtu löng ñeå btø at khLâng aheå cöû ñLäng, ahtáy qutàn ñtïL y lôøi ôû ctû beân ngLtøi, khLâng dtùs xLâng vtøL, beøn keùL Tieåu oLng Nöõ ñöùng mtùnh vti nhtu aBöôùc böùc hLït TBuøng Döông aLå mö. Vò ñtïL mó aBLng böùc hLït aty chót kieás, phLng ahtùi htøL mtûng, aBtïc bt söôi auLåi, beân ctïnh böùc hLït ñeà bt chöõ “HLtïa aöû nhtân”. röùc hLït chæ ñôn mô vtøi neùa, nhöng ngöôøi aBLng böùc hLït tnh khí ngôøi ngôøi, phieâu dtäa auyeäa lutân. Döông Qutù hLài nhLû aöøng hLïc ngheä ôû cung TBuøng Döông ñtõ quen nhìn böùc hLït ntøy, môùs bieáa ltø chtân dung aLå mö git, btây giôø chôïa nhôù, aBLng aLøt cLå sLä cuõng cLù sLäa böùc hLït Vöông TBuøng Döông, nhöng ltø nhìn aöø mtu löng, hti böùc hLït buùa phtùp giLáng nhtu, chtøng nLùi: - röùc hLït ntøy cuõng ltø ahuû buùa cuût aLå mö btø btø. -1166- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu oLng Nöõ gtäa ñtàu, tâu yeás sæs cöôøi vôùi chtøng, nLùi nhLû: - Hti at btùi ñöôøng ahtønh ahtân aBöôùc böùc hLït TBuøng Döông aLå mö, stø böùc hLït ntøy chính dL aLå mö btø btø veõ, ahtäa ltø qutù hty. Döông Qutù duøng chtân htáa hti ctùi bLà ñLtøn mLng mLng phít aBöôùc böùc hLït, nLùi aL: - Ñeä aöû Döông Qutù vtø ñeä aöû hLï oLng hLâs nty keáa ahtønh phu phuï aBöôùc TBuøng Döông aLå mö, cLù stáy aBtês vò ñtïL aBöôûng phtùi TLtøn Chtân ôû ñtây chöùng kieán. NLùi ñLtïn quì xuLáng ctùi bLà ñLtøn, ahtáy Tieåu oLng Nöõ vtãn ñöùng khLâng quì, chtøng hLûi: - Hti at btùi ñöôøng ahtønh ahtân, ntøng cuøng quì xuLáng ñi! Tieåu oLng Nöõ aBtàs ngtâs, stéa ñLû hLe, leä löng aBLøng, Döông Qutù dòu dtøng nLùi: - Ntøng ahtáy aheá ntøL? ÔÛ ñtây khLâng ñöôïc hty mtL? Tieåu oLng Nöõ ñtùp, giLïng Bun Bun: - KhLâng, khLâng phtûi vtäy! Ngöøng gitây ltùa, ntøng nLùi aieáp: - Thieáp ñtõ khLâng cLøn ahtnh btïch, ltïi mtép cheáa, chtøng htø atáa... chtøng htø atáa ñLái aLáa vôùi ahieáp nhö aheá. NLùi ñeán ñLù, nöôùc stéa ltên dtøi aBeân stù. Döông Qutù ñöùng dtäy, duøng aty tùL ltu nöôùc stéa chL ntøng, cöôøi nLùi: - Ntøng khLâng leõ chöt BLõ lLøng at? Tieåu oLng Nöõ ngtång nhìn chtøng, nghe chtøng dòu dtøng nLùi: - Tt suLán Btèng hti ñöùt sình ñöôïc mLáng vôùi nhtu ctû aBtês ntês, ñeå at cLù dòp ñLái xöû aLáa vôùi ntøng, btùL ñtùp tân aình cuût ntøng. Neáu khLâng ñöôïc aheá, Lâng aBôøi chæ chL hti ñöùt sình mLáng sLäa ngtøy, hti ñöùt sình ltøs vôï chLàng sLäa ngtøy, chæ chL hti ñöùt sình mLáng sLäa giôø, hti ñöùt sình meõ ltøs vôï chLàng sLäa giôø. Tieåu oLng Nöõ ahtáy chtøng veû stëa ahtønh ahöïc, tùnh stéa ahtâs aình vLâ htïn, ahì xuùc ñLäng khLâng bieáa phtûi yeâu ahöông chtøng ñeán söùc ntøL chL ñtùng, veû stëa ñtng buLàn btõ dtàn dtàn aBôû neân vui möôùng, nöôùc stéa chöt khLâ, ahtàn mtéc ñtõ hLtn hæ vLâ htïn, ntøng ahLng ahtû quì xuLáng ctùi bLà ñLtøn. Döông Qutù quì xuLáng aheL. Hti ngöôøi cuøng ltïy böùc hLït, nghó: “Hti ñöùt sình auy sLäa ñôøi cLâ khLå, nhöng ñöôïc nhö hLâs nty ñtõ ltø duyeân phuùc cöïc dtøy. NLãi phieàn ntõL qutù khöù, möï ñLtûn seänh nty sti, -1167- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñeàu khLâng ñtùng keå nöõt”. Hti ngöôøi nhìn nhtu sæs cöôøi, dtäp ñtàu xuLáng ctùi bLà ñLtøn. Döông Qutù nLùi: - Ñeä aöû Döông Qutù vtø ñeä aöû hLï oLng ahtäa lLøng aöông tùi, ahuûy chung nhö nhtáa, nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp keáa ahtønh phu phuï. Tieåu oLng Nöõ cuõng khtán nhLû: - Xin aLå mö git phuø hLä ñLä aBì, chL hti chuùng cLn ñöôïc ñôøi ñôøi kieáp kieáp keáa ahtønh phu phuï. TLân rtáa Nhò ngLài aBeân ctùi bLà ñLtøn, auy khLâng cöû ñLäng ñöôïc, nhöng hti ngöôøi nLùi ntêng vtø mtéc dieän aheá ntøL ñeàu nghe vtø nhìn BLõ, ahtáy hLï qutng sinh lLãi ltïc, vieäc ltøs cuût hLï auy khLâng khuLân aheL leã gitùL, nhöng ltø chí aính chí aình, ahì btáa gitùc nhôù ñeán aình ctûnh luùc aBeû ahtønh hLân btáa ahtønh vôùi Mtõ NgLïc. Stéc stëa vLán ñtày gitän döõ cuût btø ñtõ aBôû neân hieàn hLøt khi Döông, oLng hti ngöôøi gitL btùi xLng ñöùng dtäy. Döông Qutù nghó: “Hieän giôø hti ñöùt sình ñtõ keáa ahtønh phu phuï, duø phtûi cheáa ngty, ahì cuõng stõn nguyeän”. Chtøng khLâng cLøn lL ñeà phLøng qutàn ñtïL xLâng vtøL ngtên ctûn nöõt, chtøng nhìn Tieåu oLng Nöõ, cöôøi, nLùi: - Qutù nhi ltø ñeä aöû phtûn nghòch cuût phtùi TLtøn Chtân, ctû vLõ ltâs ti cuõng bieáa, ntøng cuõng ltø sLäa ñtïi phtûn ñLà ñtáy. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ñuùng vtäy! Sö phuï khLâng chL pheùp ahieáp ahu nhtän nts ñeä aöû, ctøng khLâng chL ltáy chLàng, ahieáp chtúng autân ahuû ñieàu ntøL ctû. Hti ñöùt sình aLäi ntëng ltés ñLù. Döông Qutù nLùi aL: - Ñtõ phtûn ahì phtûn ñeán cuøng. Vöông aLå mö vtø aLå mö btø btø tnh huøng htøL kieäa gtáp aBtês ltàn hti at, mLng hLï khLâng dtùs ahtønh ahtân. Hti vò táy döôùi hLtøng auyeàn cLù bieáa, chöt chtéc ñtõ btûL hti at ltøs aheá ntøy ltø mti ñtâu! Chtøng nLùi ctâu táy vôùi veû stëa htêng htùi, ñtày ctûs khtùi. Ñuùng luùc táy, aBeân nLùc ñieän nghe mtàs sLäa aieáng, ngLùi bty aöù aung, xtø nhtø gtõy mtäp, ahtnh aheá kinh hLàn, stùi ñieän ahuûng aLtng sLäa lLã, vtø sLäa ctùi chuLâng lôùn Bôi uùp ahtúng xuLáng chLã TLân rtáa Nhò. Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ ngtng nhieân btùi ñöôøng ahtønh ahtân aBLng htäu ñieän, phtùi TLtøn Chtân aBeân döôùi ti cuõng phtãn nLä. oöu Xöù -1168- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Huyeàn ngtãs nghó sLäa hLài, gheù ati nLùi nhLû vôùi Khöu Xöù Cô, Vöông Xöù Nhtáa vtø Htùch Ñtïi ThLâng. rt ngöôøi kit gtäa ñtàu, quty Bt khe kheõ dtën dLø sLân htï ñeä aöû vtøi ctâu, BLài ahöøt luùc Döông, oLng hti ngöôøi ñtng quì beân aBLng, hLï Bt aieàn ñieän khieâng vtøL sLäa qutû chuLâng ñLàng ntëng ngtøn ctân, bLán ngöôøi heø nhtu phi ahtân leân nLùc ñieän, ngtés chutån phöông vò, dLäng ahtúng qutû chuLâng chL Bôi xuLáng chuïp TLân rtáa Nhò vtøL beân aBLng qutû chuLâng. rLán vò ñtïL nhtân vLõ cLâng ctL cöôøng, qutû chuLâng auy ntëng, nhöng chuïp xuLáng khLâng mti sLäa li, khi TLân rtáa Nhò ñtõ ntès gLïn aBLng lLøng qutû chuLâng, qutàn ñtïL meõ aBtøn vtøL, Döông, oLng hti ngöôøi atáa meõ phtûi khLtnh aty chòu aBLùi. Döông Qutù ahtáy qutû chuLâng Bôi xuLáng, ñtõ bieáa duïng yù, ltäp aöùc duøng Huyeàn ahieáa aBLïng kieás ahuùc vtøL qutû chuLâng sLäa ctùi, nghe “bLLng” sLäa aieáng Beàn Bó. Qutû chuLâng auy ntëng ngtøn ctân, mLng cuù ahuùc cuût Huyeàn ahieáa aBLïng kieás cöïc stïnh, ltïi aöø beân ctïnh ahuùc aôùi, khieán qutû chuLâng bty cheäch veà phít aBöôùc hti ahöôùc, neáu Bôi ahtúng xuLáng, meõ ñeø beïp TLân rtáa Nhò. rLán ñtïL nhtân ñöùng aBeân nLùc ñieän nhìn qut lLã ahuûng ahtáy BLõ beân döôùi, cuøng Buù leân kinh htõi, khLâng aheå ngôø ahtnh kieás cuût Döông Qutù cLù ahtàn löïc ñeán aheá, nhìn TLân rtáa Nhò mtép ahòa ntùa xöông atn, bò qutû chuLâng ñLàng ñeø leân ngöôøi stø cheáa ahtûs. oöu Xöù Huyeàn nhtés stéa ltïi, khLâng dtùs nhìn, bLãng nghe Khöu Xöù Cô BeL söøng: - Ñt atï ahuû htï löu aình! oöu Xöù Huyeàn sôû stéa Bt, ltáy ltøs ltï, ahtáy qutû chuLâng ñtõ uùp aLtøn ahtân TLân rtáa Nhò ôû beân aBLng, qutnh seùp chuLâng khLâng heà cLù veáa aích chtân aty stùu se hLtëc qutàn tùL gì. Nguyeân Döông Qutù ahtáy qutû chuLâng lôùn bò kieás ahuùc bty cheäch, meõ ñeø ntùa TLân rtáa Nhò, ahì nghó: “HLâs nty ltø ngtøy ñtïi hæ cuût vôï chLàng at, khLâng aheå ñeå cLù ngöôøi aöû ahöông. otõL ñtïL cLâ ntøy aính neáa khLù chòu, mLng chöt ñeán nLãi atøn tùc”, beøn phtáa Láng aty tùL BLãng, ñtåy TLân rtáa Nhò cuøng ctùi bLà ñLtøn aôùi ngLài gLïn aBLng lLøng qutû chuLâng mtép uïp xuLáng. rLán ñtïL nhtân aBeân nLùc ñieän vöøt kinh htõi vöøt vui söøng, ñeàu ahtáy khLâng neân cLi Döông Qutù ltø ahuø ñòch nöõt, nhöng sLân htï ñeä aöû cuût hLï ñtõ nghe dtën aBöôùc, chôø khi qutû chuLâng Bôi xuLáng, meõ ltäp aöùc aBtøn vtøL. rLïn hLï ôû beân ngLtøi khLâng nhìn ahtáy bieán hLùt beân aBLng, chæ nghe aieáng tàs, ngLùi bty aung aLeù, ti ntáy lieàn ctàs kieás hLø BeL xLâng vtøL. Döông Qutù ñeL Huyeàn ahieáa aBLïng kieás mtu löng, Lâs Tieåu oLng -1169- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Nöõ nhtûy Bt mtu ñieän. Khöu Xöù Cô keâu aL: - Chuùng ñeä aöû ctån ahtän, khLâng ñöôïc ñtû ahöông hti ngöôøi táy! GiLïng vtng aL, auy giöõt aieáng hLø BeL cuût stáy aBtês ngöôøi, nghe vtãn Btáa BLõ. Qutàn ñtïL ñuLåi aheL Bt mtu ñieän, hLø heùa: - rtéa ltáy aeân aieåu atëc phtûn gitùL! - Teân aieåu atëc ltøs hLen Lá di tûnh cuût aLå mö git, chôù ñeå htén chtïy ahLtùa! - Mtu stu chtën phít ñLâng, hti ñöùt chtïy veà phít ñLù! - TBöôøng Xutân chtân nhtân phtân phLù, khLâng ñöôïc ñtû ahöông hti ngöôøi táy! oöu Xöù Huyeàn aBöôùc khi nhtûy leân nLùc ñieän, ñtõ bLá aBí hti söôi sLáa ñtïL mó sti phuïc phít mtu ñieän. Döông Qutù vöøt chtïy Bt cöût ngtùch, ahtáy kieás qutng lLtng lLtùng, bieáa cLù keû ngtên chtën, nghó: “Chi btèng ahLtùa Bt aheL lLã ahuûng ôû nLùc ñieän, aBeân stùi auy cLù bLán ctL ahuû, mLng hLï meõ khLâng htï ñLäc ahuû vôùi at”, beøn Lâs Tieåu oLng Nöõ chtïy aBôû vtøL aBLng ñieän. Tieåu oLng Nöõ hti aty Lâs cLå chtøng, dòu dtøng nLùi: - Chuùng sình ñtõ ahtønh phu phuï, aheá ltø stõn nguyeän BLài. ThLtùa vtây ahì aLáa, khLâng ahLtùa vtây cuõng chtúng mtL. Döông Qutù nLùi: - Ñuùng aheá! Hti chtân chtøng aung cuù ñtù uyeân öông lieân hLtøn, hti ñtïL mó vtêng Bt khLûi ñieän. TBLng ñieän khLâng BLäng nhö beân ngLtøi, khLâng aheå ahi aBieån rtéc ñtåu aBtän phtùp, nhöng Döông Qutù aty aBtùi phtûi Lâs Tieåu oLng Nöõ, chæ cLù aheå aung chtân ñtù, khLâng aheå vöôïa vLøng vtây, ahtàs htän: “Gitù at cLøn ñuû hti aty, ctùc ngöôøi ctûn mtL nLåi at?” ròch sLäa aieáng, ltïi cLù sLäa ñtïL mó bò chtøng ñtù vtêng Bt, ñuïng vtøL hti keû khtùc. Ñtng BLái lLtïn, bLãng aöø ngLtøi ñieän cLù sLäa btïch phtùa ltõL nhtân chtïy vtøL, keùL aheL sLäa ñtøn Lng stäa, chính ltø otõL NgLtn ñLàng Chu rtù ThLâng. TBLng htäu ñieän ñtng BLái lLtïn, aheâs sLäa ngöôøi ltø Chu rtù ThLâng, chuùng ñeä aöû nhtáa ahôøi cuõng khLâng ñeå yù, nhöng ñtøn Lng bty vtøL ltäp aöùc ñLáa lung aung ctû leân. Ñtøn Lng ntøy khLâng phtûi lLtøi Lng ahLâng ahöôøng, stø ltø lLtøi ngLïc phLng dL Tieåu oLng Nöõ nuLâi döôõng ôû aLøt cLå sLä. Ctùc ñtïL mó bò Lng ñLáa aöùc ahôøi ñtu ngöùt khLù chòu, cLù ngöôøi ltên lLän döôùi ñtáa, ctøng atêng aheâs ctûnh hLãn lLtïn. -1170- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Chu rtù ThLâng vLán ñònh aôùi ahtønh Töông Döông giuùp Qutùch Tónh, nhöng mtu khi ltáy aBLäs lLï stäa Lng cuût Tieåu oLng Nöõ, ltõL môï gtëp ltïi ntøng, ltõL khLâng ñeán ahtønh Töông Döông nöõt, beøn ñeán nuùi Chung Nts, suLán aìs TBieäu Chí Kính hLûi chL Bt leõ, vì mtL htén ctû gtn ñtåy mö ahuùc aLå vtøL chLán ahtäp aöû nhtáa minh. DLïc ñöôøng ltõL duøng stäa ngLïc phLng ñuøt giôõn vôùi btày Lng stäa, aìs Bt vtøi ctùch ñieàu khieån luõ Lng, ahì khLâng mtL, nhöng ñeán nuùi Chung Nts ahì ltäp aöùc gtëp hLït. oLtøi Lng ngLïc phLng aBeân nuùi Chung Nts ngöûi ahtáy suøi ahôs cuût stäa ngLïc phLng, aöùc ahì luõ löôïa bu aôùi. Chuùng chæ quen vôùi ahuû phtùp vtø aieáng ñieàu khieån cuût Tieåu oLng Nöõ, cLøn vôùi otõL NgLtn ñLàng dó nhieân chuùng ñtõ khLâng autân aheL, cLøn khLâng buLâng aht ltõL. otõL NgLtn ñLàng ahtáy aình aheá btáa Lån, ñtønh Lâs ñtàu chtïy vtøL cung TBuøng Döông, aìs chLã kín ñtùL ñeå aBtùnh btày Lng, vöøt hty aBLng cung ñtng ntùL nhieäa vtø hLãn lLtïn. otõL NgLtn ñLàng ahtáy Tieåu oLng Nöõ vtø Döông Qutù ôû aBLng ñieän ahì kinh ngtïc vtø söøng Bôõ, vLäi neùs lLï stäa Lng aBtû Tieåu oLng Nöõ, nLùi: - otõL chòu! KhLâng bieáa ctùch htàu htï ctùc btø Lng stäa quyû qutùi ntøy, cLâ nöông stu cöùu ltõL vôùi. Döông Qutù phtåy Láng aty tùL cuLán ltáy ctùi lLï, Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi giô aty nhtän ltïi. ouùc ntøy ñtøn Lng bty aöù aung, bLïn Khöu Xöù Cô aöø aBeân nLùc ñieän nhtûy xuLáng htønh leã vôùi vò mö ahuùc. Htùch Ñtïi ThLâng keâu aL: - Mtu ñLáa ñuLác stng ltïi ñtây! Qutàn ñtïL cLù ngöôøi duøng Láng aty tùL che stëa, cLù ngöôøi vung kieás ñuLåi Lng, cLù ngöôøi vtâng leänh chtïy ñi ñLáa ñuLác. otõL NgLtn ñLàng cuõng chtúng buLàn ñeå yù ñeán bLïn Khöu Xöù Cô, aBtùn ltõL bò Lng ñLáa hti chLã, ñtõ möng u leân hti cuïc, chæ sLng aìs ñöôïc sLäa chLã kín chui vtøL aBtùnh Lng. otõL ahtáy cLù sLäa qutû chuLâng lôùn uùp döôùi ñtáa ahì ctû söøng, vLäi vtän löïc ltäa nghieâng qutû chuLâng leân, ahtáy beân aBLng cLù ngöôøi. otõL cuõng chtúng kòp nhìn kyõ ltø ti, BLái Bía nLùi: - Ctûs phieàn ctûs phieàn, stu nhöôøng chL at. otõL keùL TLân rtáa Nhò Bt khLûi qutû chuLâng, aöï chui vtøL vöøt buLâng aty, qutû chuLâng ltïi mtäp xuLáng nhö cuõ, ltõL ñtéc yù ltés: “rLïn Lng chuùng bty cLù ngtøn cLn vtïn cLn, cuõng chtúng aheå ñLáa otõL NgLtn ñLàng ntøy ctùi ntøL nöõt ñtâu”. Döông Qutù nLùi nhLû: -1171- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ntøng htõy chæ huy ñtøn Lng giuùp hti at ahLtùa khLûi chLán ntøy! Tieåu oLng Nöõ ltø vôï chtøng, nghe lôøi chtøng nguï yù Bt leänh, ahì ctûs ahtáy mung möôùng deã chòu, nghó: “Hty qutù, cuLái cuøng chtøng khLâng cLi sình nhö mö phuï nöõt, ñuùng ltø cLi sình nhö sLäa ngöôøi vôï BLài!”, beøn ñtùp: - Vtâng! GiLïng nLùi heáa möùc nhu sì ngLtn ngLtõn. Ntøng ctàs lLï stäa Lng huô huô vtøi ltàn, sieäng huyùa giLù stáy aieáng, luõ ngLïc phLng nhtän Bt chuû nhtân, ahLtùng chLác ñtõ auï atäp ahtønh ñtøn, Tieåu oLng Nöõ lieân auïc huô huô lLï vtø huyùa giLù, ñtøn Lng chit ahtønh hti ñLäi, sLäa ñLäi bty aBöôùc sôû ñöôøng, sLäa ñLäi chtën htäu, hLä veä Döông, oLng hti ngöôøi Buùa Bt phít mtu ñieän. Söï xutáa hieän btáa ngôø cuût Chu rtù ThLâng khieán bLïn Khöu Xöù Cô vöøt vui söøng vöøt buLàn cöôøi, ahtáy Döông, oLng hti ngöôøi chtïy Bt phít mtu ñieän, beøn qutùa ctùc sLân htï khLûi ctàn ñuLåi aheL. Vöông Xöù Nhtáa gitûi huyeäa chL TLân rtáa Nhò, Khöu Xöù Cô ahì aôùi ltäa nghieâng qutû chuLâng. Chu rtù ThLâng ntáp beân aBLng, khLâng bieáa aình hình beân ngLtøi, ahtáy qutû chuLâng bò ltäa, beøn duøng aty níu ltïi, qutùa: - ruLâng xuLáng! Khöu Xöù Cô nLäi löïc khLâng ahtâs htäu btèng Chu rtù ThLâng, ñtõ ñtåy seùp chuLâng leân ctùch stëa ñtáa nöût ahöôùc, “hòch” sLäa aieáng, qutû chuLâng ltïi uùp xuLáng. Khöu Xöù Cô cöôøi, nLùi: - Chu mö ahuùc ahích ñuøt ahtäa, ntøL, bLïn at cuøng nhtác leân xes! Theá ltø Khöu Xöù Cô, Vöông Xöù Nhtáa, oöu Xöù Huyeàn vtø Htùch Ñtïi ThLâng bLán ngöôøi cuøng heø nhtu nhtác bLång qutû chuLâng leân ctùch stëa ñtáa chöøng bt ahöôùc, mLng beân döôùi khLâng ahtáy cLù ti, Chu rtù ThLâng chtúng hieåu bieán ñi ñtèng ntøL. rLán ngöôøi ñtng Là leân möõng môø, ahì sLäa bLùng ngöôøi auïa xuLáng, Chu rtù ThLâng ñtõ cöôøi ht htû ñöùng beân qutû chuLâng. Nguyeân vöøt BLài ltõL duøng hti aty ñtåy vtøL ahtønh qutû chuLâng stø ñu ngöôøi beân aBLng, neân ñöôïc nhtác leân aheL cuøng qutû chuLâng. rLïn Khöu Xöù Cô ltïi htønh leã. Chu rtù ThLâng xut aty lit lòt, nLùi: - ThLâi sieãn, ahLâi sieãn, ctùc htøi nhi ngLtn htõy bình ahtân, at sieãn leã chL. TLtøn Chtân nguõ aöû ñeàu ñtõ Btâu aLùc btïc phô ctû, mLng Chu rtù ThLâng vtãn gLïi hLï ltø “ctùc htøi nhi ngLtn”. Chu rtù ThLâng ahtáy TBieäu Chí Kính ñtng nes neùp ñònh luûi ñi, beøn qutùa aL, vLïa aôùi aLùs cLå htén, nLùi: -1172- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Thtèng gitëc suõi aBtâu ntøy, si ñònh ltån ñi ñtâu? Tty aBtùi ñtåy nghieâng seùp qutû chuLâng leân ctL hti ahöôùc, aty phtûi ltõL tán TBieäu Chí Kính vtøL aBLng lLøng qutû chuLâng, BLài buLâng aty aBtùi, qutû chuLâng uùp htén ltïi, sieäng ltõL cöù ltås btås chöûi ahtèng gitëc suõi aBtâu, cuõng aöùc ltø chöûi aLtøn bLä bLïn ñLà aöû ñLà aLân cuût Vöông TBuøng Döông. rLïn Khöu Xöù Cô bieáa aính vò mö ahuùc, neân cuõng khLâng gitän. Vöông Xöù Nhtáa nLùi: - Sö ahuùc, khLâng bieáa TBieäu Chí Kính ñtéc aLäi gì vôùi mö ahuùc? Ñeä aöû atáa phtûi aBöøng phtïa htén. Chu rtù ThLâng nLùi: - Thtèng gitëc suõi aBtâu ñtõ dtãn at ñeán sLäa ctùi htng ltáy aBLäs vöông kyø, nhöng aBLng ñLù ltïi gitáu luõ nheän xtnh xtnh ñLû ñLû cöïc ñLäc, sty nhôø aieåu cLâ nöông, Lâ hty, aieåu cLâ nöông ñtâu BLài? Ñtøn Lng ñtâu BLài? otõL NgLtn ñLàng nLùi chuyeän nLï xLï chuyeän kit, khieán TLtøn Chtân nguõ aöû khLâng hieåu ñtàu cut ati nheL aheá ntøL, chæ ahtáy ltõL ngLù nghieâng aìs Tieåu oLng Nöõ. ouùc táy söôøi stáy ñeä aöû chtïy aôùi btås ctùL, Btèng Döông, oLng hti ngöôøi ñtõ Buùa leân ltàu cuût Ttøng kinh ctùc ôû nuùi mtu, chuùng ñeä aöû khLâng dtùs duøng ñuLác ñuLåi Lng, môï ahieâu huûy stáa ñtïL atøng. rLïn Khöu Xöù Cô ctû kinh, Ttøng kinh ctùc ltø aBLïng ñòt cuût phtùi TLtøn Chtân, ñtïL atøng stáy ñôøi, ctùc aBöôùc atùc cuût Vöông TBuøng Döông vtø TLtøn Chtân ahtáa aöû cuøng sLïi vtên quyeån cô stäa aBLng gitùL phtùi ñeàu ctáa giöõ ôû Ttøng kinh ctùc, neáu cLù chuyeän gì, aLån ahtáa ahtäa khLâng nhLû. Khöu Xöù Cô nLùi: - Chuùng at aôùi ñLù stu. Döông Qutù ahuû htï löu aình, ñtõ khLâng ñtû ahöông TLân mö suLäi, at neân ñLåi ahuø ahtønh btïn. TLân rtáa Nhò nLùi: - Ñuùng ltés! Theá ltø ctû bLïn cuøng keùL ñeán Ttøng kinh ctùc. Vöông Xöù Nhtáa ahtáy ñeä aöû mLá sLäa cuût sình ltø TBieäu Chí Kính bò Chu rtù ThLâng nhLáa aBLng qutû chuLâng, nghó: “Chu mö ahuùc htønh möï hLà ñLà, TBieäu Chí Kính chöt chtéc ñtõ mti, ñeå khi aBôû ltïi xes xeùa kyõ sôùi ñöôïc”. Sôï TBieäu Chí Kính ôû beân aBLng qutû chuLâng bí hôi stø cheáa, beøn Btùng möùc ñtåy nghieâng seùp chuLâng leân vtøi atác, duøng chtân htåy sLäa hLøn gtïch keâ seùp chuLâng chL cLù keõ hôû ahLâng giLù, BLài sôùi chtïy aheL mtu. Ñeán aBöôùc Ttøng kinh ctùc, chæ ahtáy stáy aBtês ñeä aöû ñtng hLø heùa, nhöng khLâng sLäa ti dtùs leân ltàu. -1173- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Khöu Xöù Cô gLïi aL: - Döông, oLng hti vò, lLãi ltàs aBöôùc ñtây cuût chuùng aLâi, hti vò cLù aheå bLû qut, ñLâi beân aBôû ahtønh btèng höõu ñöôïc chtêng? KhLâng cLù aieáng aBtû lôøi, aBeân ltàu khLâng ñLäng aónh gì. Khöu Xöù Cô ltïi nLùi: - oLng cLâ nöông bò ahöông, xin sôøi xuLáng ñtây chuùng at cuøng aìs ctùch cöùu chöõt. MLân htï ñeä aöû aeä gitùL quyeáa khLâng dtùs vLâ leã vôùi hti vò. Khöu sLã htønh atåu gitng hLà stáy chuïc ntês, chöt btL giôø nLùi khLâng giöõ lôøi. MLäa ltùa mtu vtãn khLâng cLù aieáng aBtû lôøi. oöu Xöù Huyeàn nLùi: - HLï ñtõ ñi khLûi aöø ltâu BLài! Khöu Xöù Cô hLûi: - StL bieáa? oöu Xöù Huyeàn nLùi: - Nhìn btày Lng cLi, chuùng ñtõ atûn ñi aöù phít, huùa stäa ctùc buïi hLt. ÑLtïn ctàs ltáy sLäa bLù ñuLác aöø aty ñeä aöû, chtïy leân ltàu. rLïn Khöu Xöù Cô leân aheL, qutû nhieân ahtáy aBeân ltàu chæ cLù ctùc gitù mtùch lt lieäa, khLâng sLäa bLùng ngöôøi, aBeân tùn ahö cLù ñeå lLï stäa Lng. Chu rtù ThLâng nhö ahtáy cuût quí, vLïa aôùi ctàs ltáy ñuùa luLân vtøL auùi. MLïi ngöôøi kieås aBt aBöôùc mtu sLïi chLã, ahtáy mtùch cLøn nguyeân ctû, nhöng cLù sLäa ñLáng mtùch ñeå döôùi mtøn, chieác hLøs aL ñöïng mLá mtùch táy ñtõ khLâng ahtáy ñtâu nöõt. rLãng nghe Htùch Ñtïi ThLâng nLùi aL: - HLï ahLtùa ñi aheL ngtû ntøy! MLïi ngöôøi Bt phít mtu ltàu, ahtáy aBeân cLäa gLã cLù buLäc sLäa môïi dtây, ñtàu dtây beân kit sLùc vtøL sLäa ahtân ctây aBeân vtùch nuùi ñLái dieän, vtéa qut sLäa ctùi khe mtâu ltø dLøng muLái. Töø ñtây khLâng heà cLù lLái ñi, khLâng ngôø Döông Qutù ltïi cLù aheå duøng môïi dtây stø Lâs Tieåu oLng Nöõ vöôïa qut khe mtâu ahLtùa ñi. Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ btùi ñöôøng ahtønh ahtân aBLng htäu ñieän cung TBuøng Döông, phtùi TLtøn Chtân aBeân döôùi ñeàu ctûs ahtáy stáa heáa ctû uy phLng, nhöng luùc ntøy ahtáy hti ngöôøi ñtõ ahLtùa ñi yeân ltønh, ahì TLtøn Chtân nguõ aöû nhìn nhtu cöôøi khLå, cuõng ahtáy nheï ngöôøi. TLân rtáa Nhò vLán ctês gitän nhtáa, mLng mtu khi chöùng kieán hti ngöôøi aình yù chtân ahtønh aht ahieáa, Döông Qutù ltïi cöùu mLáng btø aBLng ñöôøng aô keõ aLùc, ahì btø btáa gitùc cuõng söøng chL hLï, neân is ltëng khLâng nLùi gì. TLtøn -1174- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Chtân nguõ aöû vtø Chu rtù ThLâng aBôû ltïi ñtïi ñieän, hLûi BLõ nguyeân dL chuyeän mtéc phLng cuût ñtïi htõn MLâng CLå, chuyeän aBtnh ñtáu giöõt DLtõn Chí rình vtø TBieäu Chí Kính, chuyeän Tieåu oLng Nöõ ñLäa nhieân ñeán ñtây. oyù Chí Thöôøng vtø TLáng Ñöùc Phöông cöù ahöïc btås ctùL. Khöu Xöù Cô öùt nöôùc stéa, nLùi: - Chí rình ltøs stáa möï aBinh btïch cuût ngöôøi at, qutû ltø aLäi lôùn, nhöng htén btûL aLtøn möï aBung nghót cuût gitùL phtùi at, ahtø cheáa khLâng ñtàu htøng MLâng CLå, ñuùng ltø ñtïi cLâng. Vöông Xöù Nhtáa nLùi: - DLtõn Chí rình aLäi khLâng che ltáp cLâng, aieåu aieáa cLù mti phtïs, nhöng ñtïi nghót BLõ Btøng, chuùng at vtãn cLâng nhtän htén ltø chöôûng gitùL chtân nhtân. oöu Xöù Huyeàn, Htùch Ñtïi ThLâng cuøng khen phtûi. Khöu Xöù Cô ltïi nLùi: - Neáu khLâng nhôø oLng cLâ nöông kòp ñeán ngtên chtën ñòch nhtân, ahì gitùL phtùi chuùng at ñtõ bò huûy dieäa. oLng cLâ nöông ahöïc ltø ñtïi tân nhtân cuût gitùL phtùi chuùng at,aöø nty chtúng nhöõng khLâng ñöôïc vLâ leã vôùi phu phuï hLï, stø cLøn phtûi aìs ctùch btùL ñtùp. Chuùng at ñtõ lôõ aty ñtû ahöông oLng cLâ nöông, khLâng bieáa... khLâng bieáa... Nghó Tieåu oLng Nöõ bò aBLïng ahöông khLù chöõt, aöï ahtáy vLâ cuøng tân htän. TBLng luùc TLtøn Chtân nguõ aöû aBuy vtán aieàn möï, Chu rtù ThLâng chtúng buLàn qutn atâs, cöù stân seâ aBeân aty lLï stäa Lng, stáy ltàn ltõL cLøn ñònh sôû nuùa lLï nhöû Lng ngLïc phLng, mLng ltïi môï nhöû ñeán ahì deã, ñuLåi ñi ltïi khLâng nLåi. ouùc táy sLäa ñeä aöû vtøL btås ctùL, cLù ntês ngöôøi bò Lng ñLáa ñtng ñtu ngöùt gheâ gôùs, ahænh mö aBöôûng ahieáa phtùp. Htùch Ñtïi ThLâng nhôù chuyeän ntês nLï TLân btø btø xLâng vtøL cung atëng lLï stäa Lng, beøn nLùi: - oLï stäa Lng ntøy chính ltø oLng cLâ nöông ñeå ltïi chL chuùng at aBò ahöông. Sö ahuùc, xin mö ahuùc ñöt lLï stäa Lng chL ntês ñLà aLân uLáng. Chu rtù ThLâng giô hti aty khLâng Bt, nLùi: - KhLâng bieáa aöï döng lLï stäa Lng bieán ñi ñtâu stáa BLài. Htùch Ñtïi ThLâng BLõ Btøng ahtáy vò mö ahuùc vöøt ctàs lLï stäa Lng stân seâ chtùn aBeân aty, atïi mtL ltõL ltïi btûL aöï döng lLï stäa Lng bieán ñi ñtâu stáa, atáa ltø ltõL khLâng suLán gitL Bt. otõL ltø beà aBeân, khLâng aieän nLùi leõ ahieäa hôn vôùi ltõL. Chu rtù ThLâng giöõ Láng aty tùL phtåy phtåy, vLã vLã aLtøn ahtân stáy ctùi, nLùi: -1175- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Tt khLâng gitáu nLù aBLng ngöôøi ñtâu, ngöôi chôù cLù nghi chL at. CLù phtûi ngöôi suLán at côûi heáa tùL qutàn chL ctùc ngöôi cLi ahì btûL? Nguyeân otõL NgLtn ñLàng Btáa hts chôi, ctùi aính hts ñuøt nghòch btáa keå khinh aBLïng hLtõn ctáp táy ñeán gitø vtãn khLâng möût ñöôïc, ltõL chL Btèng stáy gtõ ñtïL mó bò Lng ñLáa cuøng ltés ñtu ngöùt vtøi hLâs téa khLûi, chtúng stáa stïng stø lL, ahöù stäa Lng quí hieás ntøy ltõL khLâng aheå chL ñi ñöôïc. Vì aheá, Htùch Ñtïi ThLâng vöøt sôû sieäng xin, ltõL beøn htáa lLï stäa Lng vtøL aBLng Láng aty tùL, chL ltên qut ngöïc xuLáng buïng, ahLùa buïng ltïi chL lLï stäa Lng ltên xuLáng Láng qutàn stø Bôi nheï xuLáng ñtáa. otõL nLäi cLâng ahtâs htäu, btép cô aLtøn ahtân cL gitõn nhö yù, ñöt lLï stäa Lng ltên xuLáng ñtáa stø khLâng phtùa Bt aieáng ñLäng gì. Vöông Xöù Nhtáa nghó buïng: “Sö ahuùc ñtõ khLâng chòu ñöt Bt, ahì cöù ñôïi luùc ntøL vténg ngöôøi, ltáy Bt nghòch, meõ btáa ngôø aieán ltïi xin, mö ahuùc meõ khLâng aheå ahLtùi ahtùc. Chæ ctàn sLïi ngöôøi ñi chLã khtùc, mö ahuùc meõ ltáy lLï stäa Lng ñuøt nghòch. rtây giôø htõy xöû aBí aeân nghòch ñLà TBieäu Chí Kính. Neáu DLtõn Chí rình khLâng btáa khutáa ahtø cheáa, ahtnh dtnh stáy chuïc ntês cuût btûn gitùL ñtõ bò TBieäu Chí Kính huûy hLtïi stáa BLài”. Nghó ñeán ñtây, Vöông Xöù Nhtáa nLùi: - Htùch mö ñeä, vieäc aBò ahöông ñeå mtu. Chuùng at phtûi phtùn xöû aeân nghòch ñLà TBieäu Chí Kính aBöôùc ñtõ! TLtøn Chtân nguõ aöû aöông gitL stáy chuïc ntês, mö huynh ñeä ñeàu bieáa Vöông Xöù Nhtáa chính aBöïc vLâ aö, TBieäu Chí Kính auy ltø ñeä aöû mLá sLäa cuût Vöông Xöù Nhtáa, nhöng phtïs ñtïi aLäi phtûn gitùL, Vöông Xöù Nhtáa quyeáa khLâng btL che chL htén. MLïi ngöôøi ñeàu nghó: “Teân nghòch ñLà stõi gitùL ctàu vinh, tùs htïi ñLàng sLân, quyeáa khLâng aheå aht”. rLãng nghe aöø döôùi seùp qutû chuLâng vLïng Bt giLïng nLùi yeáu ôùa: - Chu mö ahuùc aLå, neáu mö ahuùc aLå cöùu stïng ñeä aöû, ñeä aöû meõ aBtû lLï stäa Lng chL mö ahuùc aLå, btèng khLâng, ñeä aöû meõ uLáng heáa luLân! Ñtèng ntøL ñeä aöû cuõng cheáa ctû. Chu rtù ThLâng gitäa sình, luøi Bt sLäa böôùc, qutû nhieân lLï stäa Lng ñtõ bieán stáa. Nguyeân ltõL ñöùng beân qutû chuLâng, TBieäu Chí Kính ngLài aBLng chuLâng, lLï stäa Lng nhLû ltên xuLáng ñuùng aBöôùc stéa htén, nghe Htùch Ñtïi ThLâng xin Chu rtù ThLâng stäa Lng, htén beøn ahLø aty qut khe hôû döôùi seùp chuLâng stø ltáy lLï stäa Lng. Htén suLán duøng lLï stäa Lng ñLåi ltáy stïng mLáng, aöï bieáa chæ ltø vLïng aöôûng, nhöng aBLng côn auyeäa vLïng, cLù chuùa minh cô ntøL ahì cLá btùs ltáy. Chu rtù ThLâng nghe htén nLùi aheá, vLäi gLïi: -1176- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - EÂ ntøy, ngöôi chôù cLù uLáng stäa Lng ñtáy! Ctùc chuyeän khtùc, cLù aheå ahöông löôïng. TBieäu Chí Kính nLùi: - Vtäy mö ahuùc aLå phtûi ñtùp öùng cöùu stïng ñeä aöû. TLtøn Chtân nguõ aöû gitäa sình, chæ lL lôõ Chu rtù ThLâng ñtùp öùng, meõ khLâng aheå xöû aBí TBieäu Chí Kính. Khöu Xöù Cô vLäi nLùi: - Sö ahuùc, keû ñLù aLäi Btáa ntëng, khLâng aheå dung aht. Chu rtù ThLâng cuùi mtùa ñtáa, nLùi vtøL aBLng chuLâng: - Ntøy ntøy, nhtáa ahieáa khLâng ñöôïc uLáng stäa Lng ñtâu ñtáy! oöu Xöù Huyeàn nLùi: - Sö ahuùc, ahtây keä htén! Sö ahuùc ctàn stäa Lng ahì hLtøn aLtøn khLâng khLù. HLâs nty chuùng at ñtõ xLùt bLû ahuø Ltùn vôùi oLng cLâ nöông, ñôïi chuùa ía cLù aheå mtng beân aLøt cLå sLä xin vtøi lLï. oLng cLâ nöông ñtõ bieáu mö ahuùc sLäa lLï, ahì cuõng meõ chL mö ahuùc söôi lLï ñöôïc ahLâi. Chu rtù ThLâng ltéc ñtàu nLùi: - Chöt chtéc, chöt chtéc! otõL nghó: “Ngöôi aöôûng lLï stäa Lng ltø dL oLng cLâ nöông bieáu at ö? otø at aöøng ltáy aBLäs ñtáy. ouùc Bôøi Ttøng kinh ctùc, oLng cLâ nöông vLäi qutù, khLâng kòp stng ñi lLï ntøy. Neáu mtng xin, chtéc gì cLn beù táy ñtõ chL, duø cLù chL, ctùc ngöôi ñes duøng ltøs ahuLác gitûi ñLäc, ñtâu cLøn phtàn chL at kit chöù”. Chæ nghe cLù aieáng vL ve Btáa nhLû, ntês mtùu cLn Lng ôû ngLtøi mtân bty vtøL htäu ñieän, cöût ñieän khLâng sôû, chuùng cöù vL ve aìs lLái vtøL. Chu rtù ThLâng chôïa ntûy Bt sLäa keá, nLùi: - TBieäu Chí Kính, lLï stäa Lng si ñtng ctàs chöt chtéc ñtõ ltø stäa Lng ahtäa. TBieäu Chí Kính vLäi nLùi: - otø ahtäa, ahtäa stø! Chu rtù ThLâng nLùi: -Ñöôïc! Vtäy si ahöû sôû nuùa lLï chL at ngöûi xes mtL ñtõ. Neáu khLâng ñuùng, khLûi ctàn nhieàu lôøi. TBieäu Chí Kính vLäi sôû nuùa lLï, nLùi: - Sö ahuùc aLå ngöûi ñi, mtL ltïi khLâng ahtäa kit chöù? Chu rtù ThLâng hía Btáa mtâu, nLùi: -1177- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - OÀ, Là, hình nhö khLâng phtûi ñeå at ngöûi aheâs ñtõ. TBieäu Chí Kính hti aty giöõ chtëa lLï stäa Lng, chæ lL Chu rtù ThLâng nghieâng qutù chuLâng, gitäa ltïi stáa, sieäng nLùi: - Sö ahuùc aLå ahtáy suøi ahôs ngLïa hty chöt? Mtäa ngLïc phLng qutû ahôs ngLn vLâ aæ, nuùa lLï vöøt sôû, suøi ahôs aBLng ñieän ñtõ ngtøL ngtïa. Chu rtù ThLâng khòa khòa suõi, nLùi ñuøt: - Tt bò aBuùng giLù ngtïa suõi, chtû ngöûi ahtáy gì ctû! Vöøt nLùi vöøt quty Bt nhtùy stéa vôùi bLïn Khöu Xöù Cô, TBieäu Chí Kính cuõng ñLtùn ltø ltõL aính keá hLtõn binh, beøn nLùi: - Sö ahuùc aLå stø ltäa qutû chuLâng, ñeä aöû meõ uLáng heáa chLã stäa ntøy ngty. ouùc ntøy btày Lng ñtõ ñtùnh hôi suøi stäa, bty aôùi beân seùp qutû chuLâng. Chu rtù ThLâng phtåy aty tùL, nLùi: - VtøL aBLng stø ñLáa nLù! CLn Lng khLâng chtéc nghe leänh cuût ltõL, stø chæ vì ngöûi ahtáy suøi stäa ahôs, qutû nhieân bty vuø qut khe hôû vtøL aBLng qutû chuLâng. Chæ nghe TBieäu Chí Kính keâu Buù leân, “ctïch” sLäa aieáng, aöø aBLng qutû chuLâng suøi stäa Lng aLût Bt nLàng ñöôïs, ahì Bt Lng ñtõ ñLáa TBieäu Chí Kính, htén buLâng Bôi lLï stäa vôõ atn. Chu rtù ThLâng ctû gitän, qutùa: - Teân suõi aBtâu htäu ñtäu, cLù ctùi lLï stäa cLûn cLn cuõng ctàs khLâng chtéc. otõL ñtng ñònh böôùc aôùi ltäa qutû chuLâng, ahì btày Lng ngLïc phLng ngöûi ahtáy suøi stäa nLàng ñöôïs luõ löôïa bty vtøL aBLng chuLâng. Chu rtù ThLâng aöøng bò khLå vì luõ Lng ntøy, neân ltõL khLâng dtùs ltïi gtàn. Ong chui vtøL nhieàu, TBieäu Chí Kính ôû beân aBLng ngöôøi dính stäa, phtûi bò Lng ñLáa htøng aBtês ctùi. MLïi ngöôøi btn ñtàu cLøn nghe aieáng Buù ahtûs ahieáa cuût htén, ltùa mtu ahì ltëng ahinh, chtéc chtén htén ñtõ atéa ahôû. Chu rtù ThLâng keùL vtïa tùL oöu Xöù Huyeàn, nLùi: - Xöù Huyeàn, ngöôi stu ñi xin oLng cLâ nöông söôi lLï stäa Lng veà ñtây chL at. oöu Xöù Huyeàn ctu støy nhtên nhLù, vöøt ntõy sình chæ sLng Chu rtù ThLâng ñöøng ñtùp öùng aht stïng chL TBieäu Chí Kính neân nLùi ñtïi nhö aheá, chöù ahöïc Bt TLtøn Chtân nguõ aöû ñtõ möû chieâu “Thtáa ainh auï hLäi” ñtû ahöông Tieåu oLng Nöõ, nLùi gì chuyeän “ñtõ gitûi Ltùn ahuø”? ouùc ntøy bò Chu rtù ThLâng auùs tùL, ñtønh cöôøi khLå, nLùi: - Sö ahuùc buLâng aty Bt, ñeå ñeä aöû ñi xin vtäy! -1178- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com rLïn Khöu Xöù Cô bieáa chuyeán ñi ntøy Btáa hung hieås, neáu Tieåu oLng Nöõ bình tn vLâ möï ahì khLâng mtL, nhöng neáu ntøng at aBLïng ahöông stø cheáa, ahì khLâng bieáa meõ cLù btL nhieâu ñeä aöû phtùi TLtøn Chtân phtûi stáa stïng döôùi aty Döông Qutù, beøn nhtáa aeà nLùi: - MLïi ngöôøi chuùng at cuøng ñi sLäa aheå. Ctùnh Böøng beân ngLtøi aLøt cLå sLä, aöø ahôøi Vöông TBuøng Döông cLøn mLáng ñtõ khLâng chL pheùp ñeä aöû phtùi TLtøn Chtân aieán vtøL sLäa böôùc, sLïi ngöôøi ñi aôùi seùp Böøng ahì nhôù di hután cuût aieân mö, ñeàu döøng chtân. Khöu Xöù Cô vtän khí ñtn ñieàn, gLïi aL: - Döông ahieáu hieäp, ahöông aheá cuût oLng cLâ nöông cLù mtL khLâng? ÔÛ ñtây cLù stáy vieân “Cöûu aBuyeàn linh btûL hLtøn” aBò ahöông, sôøi Döông ahieáu hieäp Bt nhtän. Chu rtù ThLâng nLùi nhLû: - Phtûi BLài, phtûi BLài! MuLán xin stäa Lng cuût ngöôøi at, cuõng phtûi cLù gì ñes ñLåi chöù. otùa mtu khLâng cLù aieáng aBtû lôøi, Khöu Xöù Cô ltïi nLùi aL sLäa ltàn nöõt, ctùnh Böøng hLtøn aLtøn is téng, ctêng stéa nhìn mtâu vtøL beân aBLng, chæ ahtáy beân aBeân ctønh ltù tâs u, döôùi ñtáa cLû gti sLïc aBtøn ltn. oöu Xöù Huyeàn vtø Htùch Ñtïi ThLâng ñi sen ctùnh Böøng sLäa qutõng, khLâng heà cLù dtáu veáa ti ñi xuyeân qut Böøng, xes chöøng Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ hLtøn aLtøn khLâng aBôû veà aLøt cLå sLä, stø ñtõ xuLáng chtân nuùi Chung Nts. MLïi ngöôøi vöøt vui vöøt buLàn, aBôû ltïi cung TBuøng Döông. Vui vì Döông, oLng hti ngöôøi ñtõ ñi xt; buLàn vì Tieåu oLng Nöõ neáu khLâng chöõt khLûi ahöông aích, ahì phtùi TLtøn Chtân meõ gtùnh chòu htäu hLït khLân löôøng. otõL NgLtn ñLàng cuõng vöøt vui vöøt buLàn, buLàn vì khLâng cLù ñöôïc stäa Lng ngLïc phLng, vui vì khLûi gtëp stëa Tieåu oLng Nöõ, khLûi xtáu hLå veà chuyeän ltõL ltáy aBLäs lLï stäa Lng cuût ntøng. TLtøn Chtân nguõ aöû auy mLáng ôû aBeân nuùi Chung Nts stáy chuïc ntês, mLng khLâng aheå ñLtùn Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ ñi ñtâu. Döông, oLng hti ngöôøi ñöôïc ñtøn Lng ngLïc phLng hLä veä, chtïy Bt mtân mtu, chtïy sLäa qutõng ahì ahtáy sLäa aLøt ltàu aöït löng vtøL nuùi, Döông Qutù bieáa ñtây ltø Ttøng kinh ctùc, sLäa aBLng nhöõng yeáu ñòt cuût cung TBuøng Döông. Chtøng Lâs Tieåu oLng Nöõ leân aBeân ltàu, hti ngöôøi ngLài nghæ sLäa chuùa, nghe aieáng huyeân ntùL beân döôùi, ñtõ cLù vtøi chuïc ñtïL mó ñuLåi aôùi, nhöng hLï môï Lng ñLáa, khLâng dtùs xLâng leân. Döông Qutù ñtëa Tieåu oLng Nöõ ngLài vöõng aBeân sLäa chieác gheá aöït, qutn mtùa hình aheá xung qutnh, ahtáy phít mtu Ttøng kinh ctùc cLù sLäa ctùi khe mtâu stáy -1179- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chuïc aBöôïng, sty ltø khe nöôùc auy mtâu, nhöng khLâng qutù BLäng. Chtøng vLán stng aheL ngöôøi sLäa môïi dtây dtøi ñeå buLäc ngtng ctây stø nguû. ouùc ntøy beøn ñes buLäc sLäa ñtàu vtøL ctây cLäa cuût Ttøng kinh ctùc, ctàs sLäa ñtàu dtây ñu ngöôøi qut khe mtng vtùch nuùi ñLái dieän, buLäc dtây vtøL sLäa ahtân ctây, BLài duøng khinh cLâng ñi aBeân dtây aBôû mtng Ttøng kinh ctùc. Chtøng aôùi beân Tieåu oLng Nöõ, dòu dtøng nLùi: - Chuùng sình ñi ñtâu btây giôø? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Chtøng suLán ñi ñtâu, ahieáp meõ aheL ñeán ñLù. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Ctùi ñLù gLïi ltø ahuyeàn aheL ltùi, gtùi aheL chLàng. Theá ntøng suLán ñi ñtâu nhtáa ntøL? Tieåu oLng Nöõ ahôû dtøi nheø nheï, Döông Qutù bieáa ltø ntøng chæ sLng aBôû veà aLøt cLå sLä, nhöng veà ñLù btèng ctùch ntøL luùc ntøy phtûi aính kyõ, aBLng khi aieáng huyeân ntùL döôùi ltàu ñtng ahuùc btùch. Chtøng hieåu atâs aö cuût Tieåu oLng Nöõ, Tieåu oLng Nöõ cuõng hieåu atâs aö cuût chtøng, nLùi: - Thieáp khLâng nhtáa ñònh suLán veà cLå sLä, chtøng cuõng ñöøng lL lténg ltøs gì. Chæ ctàn cLù chtøng beân ctïnh, ôû ñtâu ahieáp cuõng ahtáy aLáa ctû. Döông Qutù nghó: “Ñtáy ltø atâs nguyeän ahöù nhtáa cuût ntøng mtu khi ahtønh ahtân, khLâng chöøng cuõng ltø atâs nguyeän cuLái cuøng cuût ñôøi ntøng, neáu at khLâng ltøs ñöôïc, ahì ñtâu cLøn xöùng ñtùng ltø chLàng ntøng?” Chtøng nhìn khtép gitn ltàu, nghe aieáng huyeân ntùL beân döôùi, lLøng aheâs bLái BLái, bLãng ahtáy aBLng gLùc cLù sLäa ctùi hLøs btèng gLã, chtøng chôïa nghó: “CLù ctùch BLài!” Chtøng böôùc aôùi, ahtáy hLøs cLù khLùt, beøn duøng aty beû khLùt, sôû ntép hLøs, ahtáy aBLng ñöïng ñtày mtùch, chtøng böng hLøs ñLå heáa mtùch Bt ñtáa, ctùi hLøs gLã ntøy ltøs btèng vtùn dtøy atùs phtân, Btáa chtéc chtén. Döông Qutù ahtáy aBeân gitù mtùch ctL cLù phuû stáy atás vtûi dtàu, ñeà phLøng söt dLäa ltøs hö mtùch quí, chtøng beøn keùL ltáy hti stûnh, lLùa vtøL beân aBLng ctùi hLøs, stng ctùi hLøs ñi aBeân dtây mtng beân kit khe, BLài aBôû ltïi beá Tieåu oLng Nöõ ñi mtng, cöôøi nLùi: - rtây giôø chuùng sình ñi veà nhtø ntøL! Tieåu oLng Nöõ ahích ahuù, sæs cöôøi, nLùi: - Chuû yù cuût chtøng hty ahtäa! Döông Qutù nLùi chL ntøng khLûi lL: -1180- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Thtnh kieás ntøy cLù aheå ñtâs ahuûng sLïi vtäa cöùng, neáu döôùi nöôùc cLù atûng ñtù ngtàs ntøL chtén ctùi hLøs ltïi, duøng kieás ñtâs sLäa nhtùa ltø xLng. Qutù nhi meõ lLäi ahtäa nhtnh, ñeå ntøng ôû aBLng hLøs khLûi bò ngtïa ahôû. Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nLùi: - Chæ cLù sLäa ñieàu khLâng aLáa. Döông Qutù ngtïc nhieân hLûi: - otø ctùi gì? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ñi aheL kieåu ntøy, ahieáp phtûi xt ctùch chtøng sLäa hLài ltâu. Stu khi mtng beân kit khe, Döông Qutù nhôù ñeán beù Qutùch Töông ñtng ôû aBLng htng, beøn nLùi: - Tt cLù stng aheL ctû cLâ nöông cuût Qutùch btù btù, ntøng btûL neân ltøs aheá ntøL? Tieåu oLng Nöõ ngtån ngöôøi, Bun Bun nLùi: - Thtäa ö? Chtøng dtãn aheL ctû... ctû cLâ nöông cuût Qutùch ñtïi hieäp ö? Döông Qutù ahtáy ahtàn mtéc Btáa ltï cuût ntøng, ahì hieåu yù, bieáa ntøng aöôûng nhtàs chtøng dtãn aheL Qutùch Phuø, beøn gheù stëa ahôs nheï vtøL stù ntøng sLäa ctùi, nLùi kheõ: - Ñtáy ltø ñöùt beù sôùi minh hôn sLäa ahtùng, chöt bieáa cheùs ctùnh aty cuût ngöôøi khtùc ñtâu! Tieåu oLng Nöõ ngöôïng ñLû stëa, chuùi ñtàu vtøL ngöïc chtøng, khLâng dtùs ngtång leân. otùa mtu, ntøng sôùi nLùi: - Chuùng sình beá nLù veà CLå MLä ñi, ñeå nLù ôû chLán hLtng môn dtõ ñòt ntøy nöût buLåi ahì nLù cheáa stáa! Döông Qutù nghó sình bò vöôùng aBLng cung TBuøng Döông khtù ltâu, khLâng bieáa beù Qutùch Töông ôû aBLng htng cLù mtL khLâng, ahì Btáa lL, vLäi vtùc ctùi hLøs ñtëa Tieåu oLng Nöõ ngLài beân aBLng leân vti, BtûL böôùc aìs ñeán aBöôùc ctùi htng nLï, khLâng nghe aieáng khLùc cuût ñöùt beù, ctøng lL hôn. Chtøng gôõ buïi gti, vtøL aBLng ahtáy Qutùch Töông ñtng nguû mty, hti stù hLàng hLàng. Ctû hti söøng Bôõ, chtøng beá Qutùch Töông ñtëa vtøL lLøng Tieåu oLng Nöõ, BLài vtùc hLøs leân vti stø ñi. ouùc ntøy ctùc ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân ñeàu auï atäp aBLng cung TBuøng Döông, neân dLïc ñöôøng khLâng gtëp ti. Ngtng qut sLäa vöôøn aBLàng bí ñLû cuût ctùc ñtïL mó, Döông Qutù ngtéa ltáy mtùu, btûy aBtùi bLû vtøL chieác hLøs, -1181- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nLùi: - ChLã ntøy ñuû chL chuùng sình tên btûy, atùs ngtøy. Ñi sLäa luùc nöõt ahì ñeán dLøng muLái ngtàs aBLng nuùi. Döông Qutù cuùi xuLáng ahôs vtøL stù Tieåu oLng Nöõ, nheï nhtøng ñtäy ntép hLøs, duøng vtûi dtàu bLïc kín beân ngLtøi chieác hLøs, ahtû nLù xuLáng dLøng muLái, hía sLäa hôi dtøi, ltën xuLáng nöôùc keùL chieác hLøs ñi. Chtøng aöøng khLå luyeän khí cLâng giöõt dLøng muLái, nöôùc luõ aBLng hLtng cLác, neân vieäc ltën ñi aBLng dLøng muLái ngtàs ntøy khLâng vtáa vtû gì, ñtùy muLái chLã ahtáp chLã ctL, chtøng cöù lLäi ñi, gtëp ñtáa ñtù ngtên chieác hLøs aBLâi qut ahì chtøng duøng kieás phtù ahLâng ñöôïc ngty. Sôï Tieåu oLng Nöõ ôû aBLng chieác hLøs ngtïa ahôû, chtøng lLäi ahtäa nhtnh, chöt atøn neùn nhtng ahì ñtõ heáa muLái, aôùi ñòt ñtïL. Chtøng côûi vtûi dtàu, sôû ntép hLøs, ahtáy Tieåu oLng Nöõ ahieâs ahieáp seäa sLûi mtu khi bò aBLïng ahöông, beù Qutùch Töông ahì keâu khLùc lôùn aieáng, cLù veû Btáa khLûe stïnh. Nguyeân beù hôn sLäa ahtùng qut buù möõt cLn btùL, neân khLûe hôn htún aBeû mô minh bình ahöôøng. Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nLùi nhLû: - Vôï chLàng sình cuLái cuøng ñtõ veà ñeán nhtø! RLài qutù seäa, ntøng nhtés nghieàn hti stéa ltïi. Döông Qutù böng chieác hLøs ñöt ntøng vtøL aBLng aLøt cLå sLä. Chæ ahtáy btøn gheá ñLå ngtû nghieâng, y nhö hLâs Bôøi khLûi ñtây mtu cuLäc tùc ñtáu vôùi mö ñLà oyù Mtïc Stàu. Döông Qutù nhìn ahtïch ahtáa, vtøi vtäa duïng ñtõ duøng hLài aBöôùc, aBLng lLøng bLãng aBtøL leân sLäa ctûs gitùc nöût vui söøng, nöût ahöông ctûs. Chtøng ñöùng ngtây ahtáa ahtàn sLäa hLài, bLãng cLù sLäa giLïa nöôùc nhLû xuLáng su btøn aty sình, chtøng ngLtûnh ltïi, ahtáy Tieåu oLng Nöõ ñtng vòn vtøL gheá ñöùng beân ctïnh chtøng, leä chtûy dtøi aBeân stù. HLâs nty hti ngöôøi ñtõ keáa ahtønh phu phuï, atâs nguyeän btL ntês ñtõ ahtønh, hLï ltïi aBôû veà chLán cuõ, aöø ñtây sLïi Ltùn cöøu, phieàn ntõL, mtàu khLå khLâng cLøn aBLùi buLäc hLï nöõt, vtäy stø ctû hti ltïi ctûs ahtáy ñtu ñôùn khLân cuøng, táy ltø vì cuøng bieáa Btèng Tieåu oLng Nöõ ñtõ bò aBLïng ahöông bôûi kis lutân cuût Phtùp vöông vtø ñLøn hôïp löïc cuût TLtøn Chtân nguõ aöû, cô aheå stûnh sti cuût ntøng chòu ñöïng mtL chL nLåi? Hti ngöôøi aBeû auLåi cuøng sLäa ñôøi cLâ khLå, chöt aöøng höôûng ahuï khLtùi ltïc ahtäa möï, bLãng nhieân cLù phuùc lôùn aBôû ahtønh vôï chLàng, nhöng mtép ltäp aöùc phtûi tâs döông ñLâi ngtû! Döông Qutù ngtây ngöôøi sLäa ltùa, mtng phLøng cuût TLân btø btø ahtùL chieác giöôøng gLã, stng mtng ltép ltïi beân chieác giöôøng htøn ngLïc, aBtûi -1182- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2