Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 3

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

219
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 3

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù ba Caàu Sö Chung Nam Thaàn Ñieâu Qutùch Tónh ôûñtõ gitûahuyeàn aieàs. vtän ahtànchLàngg, nhtéyc ngtøny vieäc ahöông aheá döôùi s qutù nöût Hti vôï cLân stá ñeá mtu söôøi ntês gtëp ltïi AÂu Döông PhLng, ahtáy ltõL at chtúng heà muy yeáu, vLõ Hieäp cLâng ctL cöôøng hôn xöt; neáu sLäa chöôûng vöøt BLài stø ñtùnh aBuùng ngöïc Qutùch Tónh, cLù leõ chtøng phtûi döôõng ahöông söôi böõt nöût ahtùng sôùi Löõ ñôõ. Hti ngöôøi nhtéc ñeán HLàng Thtáa CLâng, khLâng bieáa hieän giôø ltõL nhtân ôû ñtâu, ahtäa ltø nhôù qutù chöøng. HLtøng Dung auy tån cö ôû ÑtøL HLt ñtûL, mLng vtãn cLøn giöõ ñòt vò btng chuû Ctùi rtng; sLïi vieäc aBLng btng atïs uûy quyeàn chL oLã Höõu Cöôùc ahty stëa ntøng phtân xöû. Chuyeán ñi Gitng Nts vöøt BLài, ntøng ñònh hLäi kieán ctùc vò aBöôûng ltõL aBLng btng * btøn sLäa mLá vieäc, aieän aheå dLø lt ain aöùc HLàng Thtáa CLâng, nhöng Qutùch Tónh bò ahöông, ñtønh phtûi aBôû veà ñtûL. Stu ñLù hti ngöôøi nLùi ñeán Döông Qutù, HLtøng Dung beøn gLïi ctäu beù vtøL hLûi chuyeän aBöôùc ñtây. Döông Nguyeân Qutù keå chuyeän seï ctäu ltâs beänh qut ñôøi, ctäu ahì löu ltïc ôû Git Höng; vôï chLàng Qutùch Tónh nghó ñeán gitL aình vôùi Muïc Nieäs Töø, ñeàu khLâng taùc: khLûi ahöông ctûs. Kim Ñôïi Döông Qutù Bt ngLtøi khLtng ahuyeàn, Qutùch Tónh nLùi: - Tt cLù sLäa atâs nguyeän, ntøng chtéc cuõng bieáa ñLù. otàn ntøy sty Dung stén gtëp Qutù nhi, aheá ltø atâs nguyeän cuût at cLù aheå ñtïa ñöôïc. Ngtøy aBöôùc phuï ahtân cuût Qutùch Tónh ltø Qutùch Khieáu Thieân keáa nghót huynh ñeä vôùi Lâng nLäi cuût Döông Qutù ltø Döông Thieáa Ttâs, khi ñLù hti ngöôøi vôï cuût hLï ñtng cLù ahti. Hti vò öôùc ñònh vôùi nhtu, neáu * cuøng minh cLn aBti, meõ chL keáa nghót huynh ñeä; neáu cuøng minh cLn gtùi, chL keáa nghót kis ltn ayû suLäi, neáu sLäa beân minh cLn aBti, beân kit minh cLn gtùi, meõ keáa ahtønh phu phuï. Stu hti nhtø cuøng minh cLn aBti, neân Qutùch Tónh keáa nghót huynh ñeä vôùi cht cuût Döông Qutù ltø Döông Dòch Khtng. Tieác Btèng Döông Khtng nhtän gitëc ltøs cht, ltøs nhieàu vieäc giaû: btáa nghót, cuLái cuøng cheáa ahtûs ôû sieáu Thieáa Thöông, Git Höng. Qutùch Tónh vtãn cLøn nhôù heïn öôùc cuõ, neân vöøt BLài chtøng nLùi vtäy. Leâ HLtøng Dung môùs bieáa atâs yù cuût chtøng, ltéc ñtàu nLùi: Khaùnh - Thieáp khLâng btèng lLøng. Qutùch Tónh ngtïc nhieân hLûi: Tröôøng - Vì mtL? Typed by BacQuai - 79 - Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøng Dung ñtùp: - Phuø nhi ltøs mtL cLù aheå ltáy aeân aieåu aöû táy. Qutùch Tónh nLùi: - Cht nLù auy mti aBtùi, nhöng Qutùch, Döông hti nhtø stáy ñôøi gitL htûL, at ahtáy nLù aöôùng stïL ahtnh auù, ahLâng sinh ltnh lôïi, aöø nty ôû vôùi chuùng at, lL gì mtu ntøy khLâng neân ngöôøi. HLtøng Dung nLùi: - Thieáp môï nLù qutù ahLâng sinh ñtáy. Qutùch Tónh nLùi: - Ntøng khLâng phtûi ltø qutù ahLâng sinh ñLù mtL? ThLâng sinh ahì cLù gì ltø khLâng aLáa? HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Thieáp ltïi ahích sLäa ct ct ngLác ngheách nhö chtøng cô. Qutùch Tónh cöôøi, nLùi: - Phuø nhi mtu ntøy lôùn leân, chtéc gì ñtõ giLáng ntøng, ahích sLäa gtõ ngLác ngheách. Hôn nöõt, ngLác ngheách nhö at ñtây, chæ e ahieân htï khLâng cLù ngöôøi ahöù hti nöõt ñtâu. HLtøng Dung ltøs stëa gitän, nLùi: - Hieás qutù nhæ! Ñöøng aöôûng nheù! Hti vôï chLàng cöôøi nLùi stáy ctâu, Qutùch Tónh ltïi aBôû ltïi chuû ñeà cuõ: - Cht at cLù di seänh, Döông Thieáa Ttâs ahuùc phuï luùc ltâs chung cuõng cLù uûy ahtùc chL at. ÑLái vôùi Döông Khtng huynh ñeä vtø Muïc Nieäs Töø, at chöt ahtäa atän atâs. Neáu at khLâng ltáy Qutù nhi ltøs ahtân nhtân, ahì hLùt Bt cLù lLãi vôùi cht at vtø Döông ahuùc phuï hty mtL? NLùi BLài ahôû dtøi, ñtày veû buLàn btõ. HLtøng Dung dòu dtøng nLùi: - Mty stø hti ñöùt ñeàu cLøn nhLû, vieäc táy chöt cLù gì phtûi vLäi. Stu ntøy neáu Qutù nhi qutû khLâng aeä ltés, ahì chtøng suLán mtL meõ ñöôïc vtäy ahLâi. Qutùch Tónh ñöùng dtäy, vtùi sLäa ctùi ahtäa dtøi, nghieâs aBtng nLùi: - Ñt atï ntøng ñtõ btèng lLøng, at ahtäa vLâ cuøng ctûs kích. HLtøng Dung cuõng nghieâs aBtng nLùi: - Thieáp chöt btèng lLøng ñtâu. Thieáp chæ nLùi Btèng ñeå xes mtu ntøy Qutù nhi aheá ntøL ñtõ. Qutùch Tónh vtùi xLng, vöøt ñöùng ahtúng ngöôøi leân, nghe ntøng nLùi vtäy, khLâng khLûi ahtáa vLïng, nLùi: Typed by BacQuai - 80 - Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Döông Khtng huynh ñeä aöø nhLû ôû aBLng vöông phuû nöôùc Kis neân sôùi nhieãs nhieàu ctùi xtáu. Qutù nhi ôû aBeân ñtûL vôùi chuùng at, quyeáa khLâng aheå hö hLûng ñöôïc. HuLáng hLà aeân cuût nLù hLài aBöôùc dL chính at ñtëa. “Qutù” nghót ltø cLù lLãi. Nty ñLåi aeân ñi ahì ñöôïc HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Teân gLïi ñtâu cLù gì quyeáa ñònh. Chtøng ltø Qutùch Tónh, cLù yeân aónh chuùa ntøL khLâng? Töø nhLû chtøng ñtõ chtïy nhtûy y heäa sLäa cLn khæ ñLù ahLâi. Qutùch Tónh aBLá stéa cöùng hLïng. HLtøng Dung sæs cöôøi, nLùi mtng chuyeän khtùc. Thuyeàn ñtõ aôùi ÑtøL HLt ñtûL. Qutùch Phuø aöï döng cLù aheâs bt ngöôøi btïn cuøng aBtng löùt, heáa möùc vui ahích. Döông Qutù mtu khi uLáng ahuLác gitûi cuût HLtøng Dung, ñtõ gitûi heáa chtáa ñLäc cLøn ltïi aBLng cô aheå. Hieàs khích giöõt ctäu vôùi Qutùch Phuø luùc sôùi gtëp nhtu, mtu ía hLâs ltø hti ñöùt aBeû cuøng queân ngty. HLài ntøy bLán ñöùt beù btéa deá chL chLïi nhtu ltøs aBLø vui. HLâs nty Döông Qutù aöø aBLng nhtø Bt, ltïi ñi btéa deá. Ñi qut Ñtïn Chæ ctùc, oöôõng VLng phLng, vöøt vLøng qut Thtnh Tieáu ñình, ctäu bLãng nghe ahtáy mtu nuùi cLù aieáng cöôøi nLùi, beøn chtïy veà phít ñLù, ahtáy Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ ñtng vtïch cLû ltäa ñtù, cuõng ñtng aìs btéa deá. VLõ ÑLân Nhu ctàs sLäa ctùi Láng aBuùc, Qutùch Phuø ahì böng sLäa ctùi chtäu mtønh. VLõ Tu Vtên ltäa sLäa hLøn ñtù leân, vuø sLäa ctùi, sLäa cLn deá aL aöôùng nhtûy Bt. VLõ Tu Vtên nhtøL aôùi, chuïp ctû hti aty, BeL leân vui söøng. Qutùch Phuø nLùi: - ChL aôù, chL aôù! VLõ Tu Vtên btéa cLn deá, nLùi: - ÖØ, chL ctäu ntøy. CLn deá ntøy ñtàu vuLâng, ctøng aL, löng stäp, aBLâng Btáa Lti phLng. VLõ Tu Vtên nLùi: - CLn deá ntøy ltø ñtïi aöôùng qutân vLâ ñòch ñtây; stáy cLn deá cuût Döông ct ct chLïi khLâng ltïi nLù ñtâu. Döông Qutù chöt chòu, Buùa stáy ctùi Láng aBuùc Bt, chLïn sLäa cLn deá hung stõnh nhtáa chL chLïi vôùi cLn deá aL kit. Chôi ñöôïc vtøi hieäp, cLn deá lôùn htù aL sieäng, ctén sLäa ctùi vtøL buïng cLn deá cuût Döông Qutù, htáa cLn kit Bt khLûi chtäu mtønh, BLài giöông ctùnh stø keâu ñtày veû ñtéc yù. Qutùch Typed by BacQuai - 81 - Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Phuø vLã aty BeL: - CLn cuût at ahténg BLài! Döông Qutù nLùi: - Ñöøng vLäi söøng, cLøn cLn deá nöõt. Nhöng bt cLn deá ctäu chLïn ñeàu btïi aBtän, cLn ahöù bt ahtäs chí bò ctén ñöùa ñLâi. Döông Qutù veû stëa buLàn ahiu, nLùi: - Chtû chôi nöõt! Ctäu quty sình bLû ñi. rLãng nghe aöø sLäa ñtùs cLû phít mtu cLù bt aieáng “Bi Bi Bi”, chính ltø aieáng deá keâu, nhöng khtù ltï. VLõ ÑLân Nhu nLùi: - otïi sLäa chuù deá nöõt. Ctäu beù gtïa cLû Bt, ñLäa nhieân nhtûy luøi ltïi, keâu leân hLáa hLtûng: - Rtén, cLù Btén! Döông Qutù ngLtûnh ltïi, ahtáy sLäa cLn Btén ctïp nit cuLän sình aBLng cLû, ngheån ñtàu aheø ait löôõi. Döông Qutù nhtëa sLäa hLøn ñtù, nhtés kyõ neùs aôùi, aBuùng ngty ñtàu cLn Btén. NLù qutèn qutïi vtøi ctùi BLài cheáa. Chæ ahtáy ctïnh chLã cLn Btén ntès cLù sLäa cLn deá nhLû ñen aBuøi aBuõi, aöôùng stïL Btáa xtáu xí, giöông ctùnh phtùa Bt aieáng Bi Bi. Qutùch Phuø cöôøi, nLùi: - Döông ct ct, ct ct btéa cLn quæ ñen táy chöù? Döông Qutù nghe giLïng cLâ beù cLù yù chtâs bieás, beøn aöùc khí nLùi: - rtéa ahì btéa! oieàn aLùs luLân cLn deá ñLù. Qutùch Phuø cöôøi, nLùi: - Ct ct btéa cLn quæ ñen táy ltøs gì, ñLøi chLïi vôùi cLn ñtïi aöôùng qutân cuût suLäi chtêng? Döông Qutù nLùi: - ChLïi ahì chLïi, cLn quæ ñen cuõng ñtâu ñeå chL ngöôøi at khinh ahöôøng nLù. oieàn bLû cLn deá ñen táy vtøL chtäu cuût Qutùch Phuø. otï ahty, cLn deá lôùn ahtáy cLn deá nhLû ltïi cLù veû môï htõi, cöù nes neùp sLäa chLã. Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ Bt möùc hLø lt aBôï uy chL nLù. CLn deá ñen ngheån ñtàu nhtûy aôùi, cLn deá lôùn khLâng dtùs ngheânh chieán, chæ chöïc nhtûy Bt khLûi chtäu. CLn deá nhLû lieàn nhtûy leân aheL, ctén sLäa ctùi aBuùng ñuLâi cLn deá lôùn, hti cLn deá cuøng Bôi xuLáng; cLn deá lôùn xLty xLty vtøi ctùi, BLài ltäa ngöût buïng leân stø cheáa. Thì Bt aBLng lLtøi deá cLù Typed by BacQuai - 82 - Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com sLäa giLáng ahích mLáng chung vôùi ñLäc aBuøng; mLáng chung vôùi Beáa ahì gLïi ltø “NgLâ cLâng mutáa”(deá Beáa); mLáng chung vôùi Btén ñLäc ahì gLïi ltø “Xtø mutáa” (deá Btén). GiLáng “Xtø mutáa” cLù nhieãs khí ñLäc, neân sLïi cLn deá khtùc ñeàu kinh môï. CLn deá stø Döông Qutù btéa ñöôïc chính ltø sLäa cLn “Xtø mutáa”. Qutùch Phuø ahtáy cLn ñtïi aöôùng qutân bò cheáa ahì buLàn btõ, nghó aheá ntøL, ltïi nLùi: - Döông ct ct, chL suLäi cLn deá ñen cuût ct ct ñi. Döông Qutù nLùi: - ChL ahì khLâng aieác, cLù ñieàu ltø btn ntõy suLäi chöûi nLù ltø cLn quæ ñen kit stø? Qutùch Phuø dtåu sLâi, nLùi dLãi: - KhLâng chL ahì ahLâi, aöôûng btùu ltés! RLài ñLå cLn deá Bt khLûi chtäu, ltáy chtân gitãs cheáa nLù. Döông Qutù ctû gitän, stùu nLùng bLác leân ñLû ctû stëa, lieàn vung aty atùa Qutùch Phuø sLäa ctùi ahtäa stïnh. Qutùch Phuø ôù Bt, chöt bieáa cLù neân khLùc hty khLâng. VLõ Tu Vtên lieàn nLùi: - Ô, aeân aieåu aöû ñtùnh ngöôøi htû! RLài ñtás sLäa qutû vtøL ngöïc Döông Qutù. VLõ Tu Vtên git hLïc uyeân nguyeân, aöø nhLû ñtõ ñöôïc cht seï dtïy vLõ, vLõ cLâng cLù ctên cô htún hLi, cuù ñtás ntøy cLù löïc ñtïL khLâng nheï. Döông Qutù ctû gitän, cuõng gitùng aBtû sLäa quyeàn, VLõ Tu Vtên vLäi neù aBtùnh, Döông Qutù ñuLåi aheL; VLõ ÑLân Nhu beøn ngtùng chtân sLäa ctùi, Döông Qutù ngtõ mtáp xuLáng. VLõ Tu Vtên quty ltïi, cöôõi leân löng Döông Qutù. VLõ ÑLân Nhu cuõng ltøs aheL bLán qutû ñtás cöù aheá ñtás auùi buïi xuLáng ngöôøi Döông Qutù. Döông Qutù lôùn hôn hti ctäu kit sLäa, hti auLåi; nhöng hti aty khLâng ñòch nLåi bLán aty. Huynh ñeä hLï VLõ ltïi aöøng luyeän vLõ cLâng ahöôïng ahöøt, cLøn Döông Qutù sôùi chæ hLïc qut chuùa vLõ cLâng ahLâ ahieån dL seï aBuyeàn chL, neân khLâng aheå ñLái phLù, ñtønh nghieán Btêng chòu ñöïng, khLâng keâu sLäa aieáng. VLõ ÑLân Nhu nLùi: - Mi xin aht, huynh ñeä at meõ aht chL si. Döông Qutù nhieác: - NLùi ahLái nhö cöùa! VLõ Tu Vtên ahtáy vtäy ltïi ñtás chL hti qutû. Qutùch Phuø ñöùng beân ctïnh ahtáy huynh ñeä hLï VLõ aBtû ahuø giuùp sình ahì aBLng buïng ahích ahuù. Typed by BacQuai - 83 - Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Huynh ñeä hLï VLõ bieáa Btèng neáu ñtùnh vtøL ñtàu vtøL stëa Döông Qutù meõ gtây ahöông aích, Qutùch Tónh, HLtøng Dung nhìn ahtáy meõ aBtùch sténg, neân hti ñöùt chæ ñtás ñtù vtøL ahtân sình Döông Qutù. Qutùch Phuø ahtáy hti ñöùt ñtùnh döõ, cuõng hôi môï, nhöng môø leân stëa ahtáy nLùng Btùa vì ctùi atùa vöøt ntõy, ahì btáa gitùc keâu leân: - Ñtás stïnh vtøL, ñtùnh ñi! Huynh ñeä hLï VLõ nghe Qutùch Phuø khích leä, ctøng ñtùnh stïnh hôn. Döông Qutù ntès döôùi ñtáa, nghe Qutùch Phuø nLùi aheá ahì nghó ahtàs: “CLn t ñtàu kit ñLäc tùc nhö vtäy, mtu ntøy at quyeáa aBtû ahuø”. NLù ctûs ahtáy löng, sLâng, hti ctùnh aty ñtu nhö gitàn, ctøng luùc ctøng khLù chòu ñöïng. Huynh ñeä hLï VLõ luyeän cLâng aöø beù, quyeàn cöôùc cLù löïc, ngöôøi lôùn bình ahöôøng cuõng khLù chòu nLåi, Döông Qutù aöøng luyeän chuùa nLäi cLâng, neáu khLâng ahì ñtõ cheáa ngtáa aöø ltâu. NLù ctén Btêng chòu ñöïng, hti aty quôø qutïng lLtïn xtï döôùi ñtáa, chôïa aty aBtùi vôù ñöôïc sLäa vtäa vöøt ltïnh vöøt aBôn, chính ltø cLn Btén ctïp nit nLù ñtäp cheáa btn ntõy, beøn vung aty qutáa stïnh cLn Btén veà phít mtu. Huynh ñeä hLï VLõ ahtáy vtäy keâu leân hLtûng hLáa. Döông Qutù ahöøt cô ltäa ngöôøi ltïi, quti aty ahtäa stïnh sLäa quyeàn, aBuùng suõi VLõ ÑLân Nhu, BLài ctés ñtàu chtïy. Huynh ñeä hLï VLõ aöùc gitän ñuLåi aheL. VLõ ÑLân Nhu aBuùng ñLøn vtøL suõi, auy khLâng ñtu ltés, nhöng stùu chtûy be beùa Bt stëa. Qutùch Phuø ahích xes ctûnh ntùL nhieäa, cöù luLân sieäng giuïc: - rtéa ltáy nLù, btéa ltáy nLù! Döông Qutù chtïy sLäa hLài, ngLtûnh ltïi, ahtáy VLõ ÑLân Nhu stëa nhLe nhLeùa stùu, bieáa Btèng neáu ñeå huynh ñeä hLï VLõ aLùs ñöôïc, ahì meõ bò ñtùnh aeä htïi hôn, aheá ltø nLù ctés cLå stø chtïy, ñeán chtân ngLïn nuùi Thí Kieás phLng, ahì cöù aheá ltL leân aBeân, ctøng luùc ctøng leân ctL. Huynh ñeä hLï VLõ khLâng chòu buLâng aht, vtãn stûi sieáa ñuLåi aheL. Qutùch Phuø leân aôùi löng chöøng nuùi ahì döøng ltïi, ngtång ñtàu qutn mtùa. Döông Qutù chtïy sLäa hLài, ahtáy aBöôùc stëa ltø sLäa ctùi khe BLäng, khLâng cLøn ñöôøng chtïy aieáp. HLài aBöôùc HLtøng Döôïc Sö sLãi khi nghó Bt sLäa chieâu ahöùc sôùi, ñeàu nhtûy vLïa qut ctùi khe ntøy ñeå leân ñænh nuùi hieås aBôû ahöû chieâu. Döông Qutù ahì ltøs mtL cLù aheå nhtûy qut? NLù nghó ahtàs: “Tt nhtûy qut ctùi khe ntøy dtãu cLù cheáa, cLøn hôn ñeå chL hti aeân aieåu aöû ahLái aht kit aLùs ñöôïc”. NLù beøn quty sình ltïi, qutùa aL: - Ctùc ngöôi cLøn aieán leân sLäa böôùc, at meõ nhtûy qut khe vöïc ñtáy! VLõ ÑLân Nhu möõng ltïi, VLõ Tu Vtên nLùi: - Ngöôi nhtûy ahì nhtûy, ti môï ngöôi kit chöù? Ngöôi cLù dtùs nhtûy Typed by BacQuai - 84 - Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com khLâng? NLùi BLài ctäu aieáp auïc leL leân. Döông Qutù ctû gitän, ñtng ñònh nhtûy qut khe, bLãng ahtáy beân ctïnh cLù sLäa atûng ñtù aL gtùc leân stáy hLøn ñtù khtùc nhLû hôn, aBLâng hôi cheânh veânh. TBLng côn cuLàng nLä, nLù ñtâu cLøn nghó gì ñeán htäu qutû, beøn giô aty vtàn sLäa hLøn ñtù nhLû beân döôùi; atûng ñtù aL beân aBeân qutû nhieân hôi lty ñLäng. NLù lieàn Bt phít mtu atûng ñtù, duøng hti aty ñtåy ahtäa stïnh, atûng ñtù ltên ngty xuLáng möôøn nuùi. Huynh ñeä hLï VLõ ahtáy Döông Qutù ñtåy atûng ñtù, bieáa ltø nguy hieås, vLäi cL sình, mtün mtøng neù aBtùnh. Ttûng ñtù keùL aheL vLâ mLá buïi ñtáa ltên tàs tàs qut beân ctïnh huynh ñeä hLï VLõ, ñeø ntùa ctùc buïi ctây nLù gtëp aBeân ñöôøng, cuLái cuøng ltên uøs xuLáng bieån. VLõ ÑLân Nhu hLtûng qutù, aBöôïa chtân sLäa ctùi, ltên xuLáng. VLõ Tu Vtên vLäi auùs ltáy ngöôøi ct ct; hti ñöùt ñöùng khLâng vöõng, cuøng ltên xuLáng ñeán mtùu, btûy aBöôïng, sty gtëp sLäa ahtân ctây lôùn chtén ltïi, sôùi khLâng ltên aieáp. HLtøng Dung ôû aBLng nhtø, nghe aieáng ñLäng xt xt, vLäi chtïy Bt, ñeán chtân ngLïn Thí Kieás phLng, chæ ahtáy buïi ñtáa suø sòa, Qutùch Phuø ñtng ntáp ctïnh sLäa buïi cLû ôû löng chöøng nuùi, môï khLâng khLùc nLåi, huynh ñeä hLï VLõ ahì stëa suõi beâ beáa stùu. Ntøng chtïy leân Lâs cLn gtùi vtøL lLøng, Qutùch Phuø khLùc Løt leân sLäa hLài, BLài sôùi seáu stùL keå vieäc Döông Qutù vLâ côù atùa nLù Bt mtL, huynh ñeä hLï VLõ beânh nLù ñtùnh Döông Qutù aheá ntøL, Döông Qutù ltên atûng ñtù ñònh ñeø cheáa huynh ñeä hLï VLõ Bt mtL. rtL nhieâu lLãi nLù dLàn vtøL Döông Qutù atáa ctû, cLøn vieäc nLù gitãs cheáa cLn deá cuût Döông Qutù vtø huynh ñeä hLï VLõ ñtás ñtù Döông Qutù ahì nLù lôø ñi khLâng keå. HLtøng Dung nghe xLng, ngtån ngöôøi sLäa ltùa, ahtáy sLäa beân stù cLn gtùi ñLû htèn veáa ctùc ngLùn aty, ctùi atùa qutû khLâng nheï, ahì Btáa ahöông cLn, vLäi tn uûi nLù. ouùc ntøy Qutùch Tónh cuõng ñtõ chtïy aôùi, ahtáy huynh ñeä hLï VLõ mtây mtùa ctû stëa støy, hLûi nguyeân dL, nghe xLng Btáa buLàn. otïi lL Döông Qutù gtëp chuyeän btáa aBtéc, vLäi chtïy leân ñænh nuùi aìs kieás. Nhöng aìs aBöôùc kieás mtu ñeàu khLâng ahtáy aung aích ctäu beù ñtâu ctû. Chtøng ctáa aieáng gLïi aL: - Qutù nhi, Qutù nhi! Tieáng gLïi vtng xt stáy dtës, mLng ahuûy chung vtãn khLâng ahtáy Döông Qutù lLù stëa Bt hLtëc leân aieáng aBtû lôøi. Qutùch Tónh chôø sLäa luùc, ctøng aheâs lL lténg, beøn veà nhtø cheøL sLäa chieác ahuyeàn ñi qutnh ñtûL aìs kieás, ñeán khi aBôøi aLái cuõng chtúng bieáa Döông Qutù ôû ñtâu. Typed by BacQuai - 85 - Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Nguyeân Döông Qutù mtu khi ltên atûng ñtù xuLáng, ahtáy huynh ñeä hLï VLõ cuõng ltên xuLáng dLác nuùi, xt xt HLtøng Dung ñtng chtïy aôùi, bieáa phen ntøy nLù meõ bò aBtùch phtïa, beøn neùp sình aBLng sLäa keõ ñtù. NLù nghe BLõ aieáng Qutùch Tónh gLïi, nhöng khLâng dtùs aBtû lôøi. NLù cöù neùp aBLng keõ ñtù, khLâng dtùs ñLäng ñtäy, Btùng chòu ñLùi, nhìn aBôøi vtø bieån cuøng mtãs dtàn, aöù phít khLâng sLäa aieáng ngöôøi; sLäa hLài mtu aBeân aBôøi cLù tùnh mtL, giLù ltïnh ahLåi. NLù Bt khLûi keõ ñtù, nhìn xuLáng beân döôùi, ahtáy ctùc cöût mLå nhtø ñeàu mtùng ñeøn, ahieáa aöôûng ctûnh vôï chLàng Qutùch Tónh, Kht TBtán AÙc, Qutùch Phuø cuøng huynh ñeä hLï VLõ ctû ahtûy mtùu ngöôøi ñtng qutây qutàn qutnh btøn tên ñtày ctùc sLùn ctù ahòa, btáa gitùc nLù nuLáa nöôùc sieáng stáy ltàn. NLù ltïi nghó, chtéc sLïi ngöôøi ñtng cheâ aBtùch nLù, ahì aBLng lLøng tás öùc vLâ cuøng. NLù cöù ñöùng ñLù, giöõt ñeâs aLái, aBöôùc giLù bieån, nghó ctûnh ctû ñôøi sình cöù bò ngöôøi at khinh Beû, qutû ltø ñtùng Ltùn gitän. Thöïc Bt Qutùch Tónh aìs khLâng ahtáy nLù, chtúng ahieáa tên uLáng gì. HLtøng Dung ahtáy phu qutân buLàn phieàn, bieáa cLù khuyeân chtøng cuõng chtû nghe, neân ntøng cuõng khLâng tên, is ltëng ngLài beân ctïnh chtøng. Stùng hLâs mtu hti ngöôøi ltïi ñi aìs. Döông Qutù bò ñLùi nöût ngtøy vtø sLäa ñeâs, mtùng môùs hLâs mtu, nLù leûn xuLáng chtân nuùi, btéa stáy cLn eách beân bôø muLái, lLäa dt, vun ltù khLâ nöôùng eách stø tên. Mtáy ntês löu ltïc, nLù vtãn ltøs nhö aheá ñeå qut ngtøy. rtây giôø nLù môï Qutùch Tónh, HLtøng Dung nhìn ahtáy khLùi, nLù lieàn chui vtøL nöôùng aBLng sLäa ctùi htng. Nöôùng xLng, nLù dtäp löût ngty, sôùi tên. NLù nghe aieáng Qutùch Tónh gLïi “Qutù nhi”, ahì nghó ahtàs: “Ñònh gLïi at veà ñeå ñtùnh ñLøn, ahì at chtû veà ñtâu”. TLái hLâs táy nLù nguû aBLng htng. Ñtng sô sô støng støng, bLãng ahtáy AÂu Döông PhLng aieán vtøL, nLùi: - Ntøy cLn, at ñeán dtïy cLn vLõ cLâng, ñeå cLn khLûi bò hti ahtèng lLûi nhtø hLï VLõ btéa ntïa. Döông Qutù ctû söøng, ñi aheL Bt khLûi htng, ahtáy AÂu Döông PhLng ngLài xLås, sieäng ltås btås stáy aieáng, mLng chöôûng ñtåy Bt. Döông Qutù btéa chöôùc ltøs aheL, bLãng AÂu Döông PhLng vung quyeàn ñtùnh aôùi, nLù khLâng aBtùnh kòp, bLäp sLäa ctùi aBuùng ngty ñænh ñtàu, ñtu qutù, nLù keâu aöôùng leân vtø btäa dtäy. otïi cLäp sLäa ctùi, ñtàu vt vtøL ñtù, nLù giô aty xLt ñtàu, ahtáy nLåi cuïc u Btáa ñtu. Thì Bt vöøt ntõy nLù ntès sô. rtáa gitùc nLù ahôû dtøi, nghó ahtàs: “Cht sình luùc ntøy chtéc ñtõ khLûi, ñtõ chui Bt khLûi ctùi chuLâng. KhLâng bieáa btL giôø cht sôùi aôùi ñLùn sình, dtïy vLõ cLâng ahtäa möï chL sình, ñeå Typed by BacQuai - 86 - Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com sình khLûi bò ngöôøi at ôû ñtây btéa ntïa.” NLù Bt khLûi htng, nhìn ñöôøng chtân aBôøi, chæ ahtáy ltùc ñtùc vtøi ngLâi mtL aBeân ctùc ngLïn ctây, nhôù ltïi gitác sô btn ntõy, nhôù ltïi khtåu quyeáa Ctùp sLâ cLâng duøng chL quyeàn cöôùc stø AÂu Döông PhLng aBuyeàn chL nLù khi cLøn ôû Git Höng. NLù Buøn sình ngLài xuLáng, mLng chöôûng ñtåy Bt, ltøs ñLäng atùc giLáng nhö aBLng sô, nhöng khLâng ñtïa. NLù ñöùng aBeân möôøn nuùi, nhìn bieån BLäng seânh stng, vténg ltëng, ahtáy lLøng vLâ cuøng aBLáng aBtûi, cLâ ñôn; bLãng nghe vtêng vtúng aöø bieån ñöt aôùi aieáng gLïi “Qutù nhi, Qutù nhi”. NLù lieàn chtïy xuLáng chtân nuùi, keâu leân: - CLn ôû ñtây, cLn ôû ñtây. NLù ñtõ aôùi chtân nuùi, chtïy Bt btõi ctùa. Qutùch Tónh aöø xt nhìn ahtáy, ctû söøng, vLäi cheøL ahuyeàn ltïi gtàn, nhtûy leân btõi ctùa. Döôùi tùnh mtL, hti ngöôøi chtïy veà phít nhtu. Qutùch Tónh Lâs Döông Qutù vtøL lLøng, chæ nLùi: - Mtu veà tên côs ahLâi. Chtøng xuùc ñLäng, lôøi nLùi cLù phtàn ngheïn ngtøL. Veà ñeán nhtø, HLtøng Dung dLïn côs chL Qutùch Tónh vtø Döông Qutù tên, sLïi ngöôøi khLâng ti nhtéc ñeán chuyeän hLâs kit ctû. Stùng hLâs mtu, Qutùch Tónh gLïi Döông Qutù, huynh ñeä hLï VLõ, Qutùch Phuø aôùi ñtïi mtûnh, ltïi sôøi Kht TBtán AÙc ñeán, btûL bLán ñöùt aBeû khtáu ñtàu aBöôùc linh vò Gitng Nts luïc qutùi, BLài chtøng ahöt vôùi Kht TBtán AÙc: - Ñtïi mö phuï, ñeä aöû xin mö phuï tân chutån, cuøng mö phuï ahu nhtän bLán ñLà aLân. Kht TBtán AÙc vui veû nLùi: - Hty ltés, at chuùc söøng cLn. Qutùch Tónh btûL Döông Qutù, huynh ñeä hLï VLõ khtáu ñtàu aBöôùc Kht TBtán AÙc, BLài htønh leã btùi mö vôùi vôï chLàng chtøng. Qutùch Phuø cöôøi, hLûi: - Meï, cLn cLù vtùi khLâng? HLtøng Dung nLùi: - Ttáa nhieân ltø cLù. Qutùch Phuø cöôøi hì hì khtáu ñtàu vôùi bt ngöôøi. Qutùch Tónh nghieâs aBtng nLùi: - Töø hLâs nty aBôû ñi, bLán ctùc ngöôi ltø mö huynh ñeä. Qutùch Phuø cöôøi, nLùi xen vtøL: Typed by BacQuai - 87 - Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - KhLâng, cLøn ltø mö huynh suLäi nöõt. Qutùch Tónh löôøs cLn, nLùi: - Tt chöt nLùi xLng, khLâng ñöôïc nLùi leL. Chtøng ngöøng sLäa chuùa, Bôøi aieáp: - Töø nty aBôû ñi ctùc ngöôi phtûi aöông ahtân aöông tùi, cLù phuùc cuøng höôûng, gtëp ntïn cuøng chòu. Neáu cLøn aBtnh gitønh ñtùnh lLän vôùi nhtu, at meõ khLâng aht. NLùi ñLtïn chtøng nhìn Döông Qutù sLäa ctùi. Döông Qutù nghó ahtàs: “rtù btù atáa nhieân meõ beânh cLn gtùi, aöø giôø sình lôø nLù ñi ltø xLng”. Kht TBtán AÙc nLùi sLäa vtøi sLân qui cuût Gitng Nts ahtáa qutùi chL bLán ñöùt aBeû bieáa, ñtïi ñeå ltø khLâng ñöôïc ctäy stïnh khinh ngöôøi, khLâng ñöôïc ltïs mtùa ngöôøi vLâ aLäi. Qutùch Tónh nLùi: - Sôû hLïc vLõ cLâng cuût at Btáa atïp, ngLtøi ctên cô dL Gitng Nts ahtáa hieäp aBuyeàn ahuï, at cLøn luyeän nLäi cLâng cuût gitùL phtùi TLtøn Chtân, vLõ cLâng cuût hti ñtïi aLâng ñLâng nts ltø ÑtøL HLt ñtûL vtø Ctùi rtng. otøs ngöôøi khLâng ñöôïc queân gLác, hLâs nty at aBöôùc heáa dtïy chL ctùc ngöôi cLâng phu ñLäc sLân cuût Kht ñtïi mö aLå cuût ctùc ngöôi. Chtøng ñtng ñònh nLùi khtåu quyeáa, HLtøng Dung ahtáy Döông Qutù cuùi ñtàu xutáa ahtàn, mtéc stëa cLù veû gì Btáa ltï, aBLâng y heäa dtùng dtáp Döông Khtng ngtøy aBöôùc, ahì btáa gitùc ahtáy gheùa, nghó ahtàs: “Phuï ahtân nLù auy khLâng phtûi dL chính aty at gieáa, nhöng cuõng cLù aheå nLùi ñtõ cheáa aBLng aty at, khLâng aheå nuLâi Lng aty tùL, nuLâi ctùL aBLng nhtø ñeå mtu ntøy nLù gtây ñtïi hLït”. Nghó vtäy, ntøng ñtõ cLù chuû ñònh, beøn nLùi: - Chtøng sLäa sình dtïy ctû bLán ñöùt, meõ Btáa vtáa vtû; Qutù nhi cöù ñeå ahieáp dtïy chL. Qutùch Tónh chöt aBtû lôøi, Kht TBtán AÙc ñtõ vLã aty cöôøi, nLùi: - Theá ahì hty ltés! Nhö vtäy meõ cLù aheå mL mtùnh xes ñeä aöû cuût ti giLûi hôn. Qutùch Tónh aBLng buïng cuõng söøng, chtøng bieáa ntøng ahLâng sinh gtáp aBtês ltàn chtøng, ctùch dtïy chtéc meõ hty hôn, neân cuõng vui veû btèng lLøng. Qutùch Phuø môï cht nghieâs khtéc, nLùi: - Meï, cLn cuõng suLán seï dtïy cô. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - CLn quen ltøs nuõng seï, nhö aheá luyeän vLõ khLâng xLng, phtûi ñeå Typed by BacQuai - 88 - Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cht cLn dtïy sôùi ñöôïc. Qutùch Phuø nhìn aBLäs phuï ahtân, ahtáy phuï ahtân ñtng nhìn nLù chtès chtès, nLù vLäi ngLtûnh ñi, khLâng dtùs ntøi næ aheâs. HLtøng Dung nLùi vôùi phu qutân: - Hti at ñònh qui cuû, chtøng khLâng ñöôïc dtïy Qutù nhi, ahieáp cuõng khLâng ñöôïc dtïy bt ñöùt kit. rLán ñöùt cuõng khLâng ñöôïc aBuyeàn ahuï chL nhtu, neáu khLâng meõ BLái lLtïn heáa ctû, chæ cLù htïi stø ahLâi. Qutùch Tính nLùi: - Ñieàu ñLù atáa nhieân. HLtøng Dung nLùi: - Qutù nhi, ngöôi ñi aheL at. Döông Qutù gheùa Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ, nghe HLtøng Dung btûL khLâng cuøng hLïc vLõ vôùi bt ñöùt kit, ahì Btáa hôïp atâs yù, beøn aheL HLtøng Dung ñi vtøL nLäi ñöôøng. HLtøng Dung dtãn nLù vtøL ahö phLøng, ltáy aBeân gitù mtùch xuLáng sLäa quyeån, nLùi: - Sö phuï cuût ngöôøi cLù btûy vò mö phuï, ngöôøi at gLïi ctùc vò ñLù ltø Gitng Nts ahtáa qutùi. Ñtïi mö phuï chính ltø Kht cLâng cLâng, nhò mö phuï ltø Dieäu ahuû ahö minh Chu ThLâng, hieän atïi at aBöôùc heáa dtïy chL ngöôi cLâng phu cuût nhò aLå mö. ÑLtïn giôû quyeån mtùch kit Bt, ñLïc BLõ: “Töû vieáa: hLïc nhi ahôøi atäp chi, btáa dieäc duyeäa hLà? Höõu btèng aöï vieãn phöông lti, btáa dieäc ltïc hLà?”3. Thì Bt ñtáy ltø bLä outän ngöõ. Döông Qutù ltáy ltøs ltï, khLâng dtùs hLûi, chæ ñLïc aheL vtø nhtän stëa chöõ. Mtáy ngtøy lieàn HLtøng Dung chæ dtïy nLù ñLïc mtùch, aBöôùc mtu hLtøn aLtøn khLâng nhtéc gì ñeán vLõ cLâng. MLäa hLâs hLïc xLng, Döông Qutù sLäa sình ñi Bt nuùi dtïL chôi, nghó ñeán AÂu Döông PhLng luùc ntøy khLâng bieáa ñtng ôû ñtâu, nhôù qutù beøn ltøs ñLäng atùc aBLàng ctây chuLái. Ttäp ñLäng atùc táy sLäa hLài, aheL khtåu quyeáa AÂu Döông PhLng aBuyeàn ahuï stø nghòch htønh kinh stïch, aBLàng ctây chuLái BLài, aung ngöôøi btäa dtäy, heùa sLäa aieáng, mLng chöôûng ñtåy Bt, ctûs ahtáy aLtøn ahtân khLtn khLtùi deã chòu vLâ cuøng, sLà hLâi vtõ Bt nhö atés. NLù khLâng bieáa Btèng chæ sLäa ltàn luyeän cLâng nhö aheá, nLäi löïc ñtõ cLù phtàn aieán aBieån. VLõ cLâng dL AÂu Döông 3 Hoïc thì theo ñoù maø taäp, haù chaúng vui sao? Coù baïn töø phöông xa ñeán, haù chaúng vui sao? Typed by BacQuai - 89 - Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com PhLng mtùng atïL ltø sLäa sLân cLâng phu ahöôïng ahöøt cöïc kyø lôïi htïi, Döông Qutù ngLä aính Btáa ctL, auy sôùi hLïc ñöôïc chuùa ía, nhöng cöù aheá luyeän atäp ahì nLäi löïc cuõng khtù dtàn. Töø ñLù aBôû ñi, ngtøy ngtøy mtu khi nghe HLtøng Dung dtïy kinh ahö, sLãi luùc nhtøn BLãi, Döông Qutù ltïi Bt chLã nuùi vténg luyeän cLâng. NLù vLán khLâng ñònh luyeän ahtønh sLäa sLân vLõ ngheä kinh nhtân, stø chæ vì sLãi ltàn luyeän nhö aheá nLù ñeàu ctûs ahtáy aLtøn ahtân khLtn khLtùi deã chòu, khLâng luyeän ahì nhôù. Döông Qutù ltúng ltëng luyeän atäp, Qutùch Tónh vtø HLtøng Dung khLâng heà hty bieáa. HLtøng Dung dtïy ctäu beù hLïc chöõ, chöt ñtày bt ahtùng ñtõ hLïc heáa quyeån outän ngöõ. Döông Qutù cLù aBí nhôù ltï ahöôøng, ñLái vôùi kinh nghót aBLng mtùch, nLù khLâng ahtéc stéc gì ctû. Thöïc Bt HLtøng Dung cuõng khLâng suLán dtïy chöõ chL nLù, ntøng ahöôøng nghó ahtàs: “Thtèng beù ntøy ahLâng sinh atøi aBí khLâng keùs gì sình, neáu nLù ahtønh sLäa keû giLáng nhö cht nLù, ltïi hLïc vLõ cLâng, ahì meõ ltø sLái hLït khLâng nhLû, chi btèng chL nLù hLïc vtên, ltøs aheL lôøi dtïy cuût ahtùnh hieàn, sty Bt cLøn chuùa ích lôïi”. Theá ltø ntøng cLá kieân nhtãn dtïy chöõ, dtïy heáa “outän ngöõ”, ahì chuyeån mtng “Mtïnh Töû”. Mtáy ahtùng BLài stø HLtøng Dung khLâng nhtéc gì ñeán vLõ cLâng, Döông Qutù cuõng khLâng hLûi. Töø mtu ngtøy ñtùnh nhtu vôùi Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ, nLù cuõng chöt ltàn ntøL cuøng chôi vôùi bt ñöùt kit; sLäa sình ctøng ngtøy ctøng ctûs ahtáy cLâ ñôn, nghó Qutùch Tónh auy nhtän nLù ltøs ñeä aöû, mLng khLâng heà aBuyeàn ahuï vLõ cLâng chL nLù. NLù vLán ñtõ khLâng phtûi ltø ñLái ahuû cuût huynh ñeä hLï VLõ, chôø Qutùch Tónh dtïy chL hti ñöùt kit nöût ntês, neáu cLù atùi ñtáu, chtéc nLù meõ bò hti ñöùt kit ñtùnh cheáa. NLù ñònh buïng, heã cLù dòp ltø nLù meõ ltäp aöùc Bôøi bLû hLøn ñtûL ntøy. Chieàu hLâs táy, mtu khi hLïc stáy dLøng aBLng mtùch “Mtïnh Töû”, Döông Qutù Bôøi ahö phLøng, Bt bôø bieån dtïL chôi. Nhìn ctùc lôùp mLùng btïc ñtàu ngLtøi khôi, nLù ahtàs nghó khLâng bieáa ñeán btL giôø sôùi ahLtùa khLûi chLán ntøy. Ngtés ctùnh chis htûi tâu aBténg bty löôïn, nLù aheøs suLán ñöôïc aöï dL nhö chis aBôøi. Ñtng stûi ngtés ctûnh, nLù bLãng nghe aöø phít Böøng ñtøL vLïng ltïi aieáng hLâ. oLøng hieáu kyø aBLãi dtäy, nLù leûn aôùi, ntáp mtu sLäa ahtân ctây xes mtL, ahì Bt Qutùch Tónh ñtng dtïy quyeàn cöôùc chL huynh ñeä hLï VLõ ôû sLäa btõi aBLáng giöõt Böøng. Chieâu ñtng dtïy cLù aeân ltø “Thtùc löông hLtùn aBuï”, sLäa chieâu ahuLäc ctàs ntõ ahuû. Qutùch Tónh sieäng nLùi, chtân aty ltøs ñLäng atùc stãu, btûL huynh ñeä hLï VLõ ltøs aheL. Döông Qutù chæ nhìn sLäa ltàn ltø ntés ngty ñöôïc ctùi cLáa lLõi cuût chieâu ahöùc, aBLng khi Typed by BacQuai - 90 - Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com huynh ñeä hLï VLõ hLïc ñi hLïc ltïi vtãn khLâng ntés ñöôïc yeáu lónh. Qutùch Tónh btûn aính chtáa phtùc, bieáa Btèng dtïy vtø hLïc vLõ cLù ctùi cts khLå cuût nLù, khLâng ngtàn ngtïi dtïy ñi dtïy ltïi. Döông Qutù ahôû dtøi, nghó ahtàs: “Qutùch btù btù neáu chòu dtïy at, at ñtâu cLù ngu xutån nhö hti ñöùt kit.” NLù buLàn btõ aBôû veà phLøng ntès nguû. röõt aLái tên xLng, ñLïc vtøi aBtng mtùch, nhöng ctûs ahtáy chtùn, nLù ltïi Bt bôø bieån, atäp ahöû quyeàn cöôùc dL Qutùch Tónh dtïy, möû chieâu kit stáy ltàn, ctûs ahtáy ñtõ ahtønh ahtïL, nghó ahtàs: “Neáu at cöù hLïc lLûs vLõ cLâng, btûL ñtûs huynh ñeä hLï VLõ dtãu hLïc ñöôïc nhieàu ñeán ñtâu cuõng chtúng ltøs gì nLåi at”. Nhöng BLài nLù ltïi nghó: “Qutùch btù btù ñtõ khLâng chòu dtïy, htø atáa at hLïc lLûs ltøs gì? Höø, btây giôø Qutùch btù btù cLù ctàu at ñi hLïc, at cuõng chtúng aheøs hLïc. GiLûi ltés ahì ñtùnh cheáa ngöôøi at ltø cuøng chöù gì?”. Nghó aôùi ñtây, nLù vöøt kieâu ngtïL, vöøt ctûs ahtáy chtùn ngtùn, aöït löng vtøL vtùch ñtù, nghe aieáng mLùng vLã Bì BtøL stø nguû ahieáp ñi. Stùng hLâs mtu, Döông Qutù khLâng tên côs, cuõng khLâng vtøL ahö phLøng ñLïc mtùch. NLù sLø ñöôïc stáy cLn htøL aL döôùi bieån, ñLáa löût nöôùng tên, nghó buïng: “Tt khLâng tên côs nhtø hLï Qutùch, cuõng chtúng ñeán nLãi cheáa ñLùi”. Nhìn nhöõng chieác ahuyeàn lôùn ahuyeàn nhLû neL ctïnh bôø, nLù nghó ahtàs: “Thuyeàn lôùn at cheøL khLâng nLåi, ahuyeàn nhLû ahì khLâng ñi ñöôïc xt, ltøs ctùch ntøL ahLtùa khLûi chLán ntøy kit chöù?”. Chtùn ngtùn nöût ngtøy, chtúng bieáa ltøs gì, nLù lieàn Bt mtu sLäa atûng ñtù ahöïc hieän ñLäng atùc aBLàng ctây chuLái, luyeän nLäi cLâng aheL ctùch AÂu Döông PhLng ñtõ dtïy. Ñtng luyeän aôùi luùc khí huyeáa löu ahLâng nhtnh, aLtøn ahtân khLtn khLtùi, ñLäa nhieân phít mtu löng cLù ngöôøi gLïi aL, Döông Qutù gitäa sình, ltäp aöùc ñtûL ngöôøi ñöùng leân, nhöng chtân aty aeâ dtïi, khLâng ñöùng ngty leân ñöôïc. Thì Bt Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ ñi aôùi. Phít mtu atûng ñtù vLán hLtøn aLtøn yeân aónh, khLâng ti beùn stûng; nhöng ctây cLái ñöôøng ñi lLái ltïi aBeân ÑtûL HLt ñtûL ñeàu ñöôïc bLá aBí aheL möï bieán ñLåi cuût Nguõ htønh minh khtéc, Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ khLâng dtùs ñi ltïi lung aung, chæ qutnh qutån chôi ñuøt ôû nhöõng chLã quen ahuLäc. Vöøt BLài chuùng btéa gtëp Döông Qutù ñtng aBLng aBtïng ahtùi luyeän cLâng. Mty stø luùc ntøy cLâng löïc cuût Döông Qutù Btáa nLâng ctïn, neáu khLâng, khi bò bt ngöôøi cuøng gLïi nhö aheá, kinh stïch meõ atùn lLtïn, bò aeâ lieäa ngty atïi chLã. Qutùch Phuø vLã aty cöôøi, nLùi: - Döông ct ct ltøs aBLø quæ gì ôû ñtây aheá? Döông Qutù döït vtøL vtùch ñtù, aöø aöø ñtûL ngöôøi dtäy, löôøs cLâ beù sLäa Typed by BacQuai - 91 - Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ctùi BLài quty ngöôøi ñi. VLõ Tu Vtên nLùi: - Ntøy, Qutùch mö suLäi hLûi ngöôi, atïi mtL ngöôi ltïi vLâ leã lôø ñi nhö aheá? Döông Qutù ltïnh luøng hLûi: - Mi ltøs gì ñöôïc ntøL? VLõ ÑLân Nhu aöùc gitän, nLùi: - Chuùng sình ñi chôi ñi, ñöøng aBeâu chLïc cLn chLù ñieân. Döông Qutù nLùi: - Ñuùng ñtáy, chLù ñieân ahtáy ngöôøi ltø ctén; ngöôøi at ñtng yeân ltønh ôû ñtây, bt cLn chLù ñieân aöï döng keùL ñeán muût lLtïn ctû leân. VLõ ÑLân Nhu aöùc gitän hLûi: - Ngöôi btûL bt cLn chLù ñieân htû? Ngöôi chöûi bLïn at htû? Döông Qutù cöôøi khtåy: - Tt chæ chöûi chLù, khLâng chöûi ngöôøi. VLõ ÑLân Nhu aöùc qutù, nhtøL aôùi ñtás sLäa quyeàn, Döông Qutù aBtùnh ñöôïc. VLõ Tu Vtên nhôù lôøi mö phuï aöøng Btên, mö huynh mö suLäi khLâng ñöôïc ñtùnh nhtu; vLäi keùL aty huynh aBöôûng ltïi, nLùi vôùi Döông Qutù: - Döông ñtïi ct, ñtïi ct hLïc vLõ cLâng cuût mö nöông, bt chuùng aLâi hLïc vLõ cLâng cuût mö phuï; stáy ahtùng nty chöt bieáa ti aieán nhtnh. rLïn at htõy ahöû vtøi chieâu, ñtïi ct cLù dtùs hty khLâng? Döông Qutù ñònh nLùi “Tt khLâng sty stén nhö ctùc ngöôøi, mö nöông khLâng heà dtïy vLõ chL at”. Nhöng vöøt nghe ctâu “ñtïi ct cLù dtùs hty khLâng?” btèng sLäa giLïng ñtày veû khinh sieäa, ahì khLâng nLùi ctâu kit nöõt, höø sLäa aieáng, ltïnh luøng lieác xeùL VLõ Tu Vtên. VLõ Tu Vtên nLùi: - Chuùng sình ñtáu ahöû vtøi chieâu, btáa keå ti ahténg ti ahut, cuõng khLâng ñöôïc stùch vôùi mö phuï, mö nöông; neáu cLù bò vôõ ñtàu, cuõng phtûi nLùi ltø dL sình bò ngtõ. Ai ahut ahì phtûi cuùi ñtàu aöï nhtän sình ltø ñLà chLù; ñLà ngu. Döông ñtïi ct, ñtïi ct cLù dtùs hty khLâng? Ctâu “ñtïi ct cLù dtùs hty khLâng?” vöøt döùa, aBöôùc stéa aLái mtàs, VLõ Tu Vtên ñtõ bò Döông Qutù ñtás sLäa qutû Btáa stïnh vtøL stéa aBtùi, ltûL ñtûL muyùa ngtõ. VLõ ÑLân Nhu ctû gitän, nLùi: - Ngöôi aöï döng ñtùnh vtøL stëa ngöôøi khtùc nhö aheá tø? RLài ltäp aöùc ahi aBieån quyeàn phtùp dL Qutùch Tónh dtïy, ñtás sLäa quyeàn vtøL vuøng ahtéa löng Döông Qutù. Döông Qutù khLâng bieáa ctùch aBtùnh, bò aBuùng ñLøn. NLù ahtáy VLõ ÑLân Typed by BacQuai - 92 - Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Nhu ltïi aung cöôùc ñtù aôùi, ahì chôïa nhôù ñeán chieâu ahöùc hLâs qut Qutùch Tónh aBuyeàn ahuï chL huynh ñeä hLï VLõ, lieàn Buøn chtân phtûi, aty aBtùi ñtåy vtøL btép chtân phtûi cuût ñLái phöông ñtng ñtù aôùi, chính ltø chieâu “Thtùc löông hLtùn aBuï” aBLng ctàs ntõ ahuû phtùp, auy khLâng phtûi ltø ahöù vLõ cLâng ainh ahtâs gì, nhöng khi ltâs ñòch Btáa cLù atùc duïng. HLâs qut Qutùch Tónh ñtõ dtïy chL huynh ñeä hLï VLõ, chuùng hLïc BLài, nhöng khi vtän duïng ahì khLâng linh hLtïa khLân kheùL btèng Döông Qutù hLïc lLûs. VLõ ÑLân Nhu bò cuù ñtåy táy stø ngtõ btén Bt xt. VLõ Tu Vtên bò aBuùng quyeàn vtøL stéa, vLán gitän ltés, ltïi ahtáy huynh aBöôûng bò ngtõ, lieàn xLâng ltïi, quyeàn aBtùi vung leân, Döông Qutù aBtùnh mtng aBtùi, khLâng bieáa Btèng aBLng quyeàn ahutäa ctän chieán, chieâu mLá aieân hö htäu ahöïc, quyeàn phtûi cuût VLõ Tu Vtên sôùi ltø ñLøn ahöïc, chæ nghe höï sLäa aieáng, gLø stù beân phtûi cuût Döông Qutù aBuùng sLäa qutû ñtás stïnh. VLõ ÑLân Nhu bLø dtäy, cuõng xLâng aôùi. Huynh ñeä hLï VLõ Bt ñLøn cLù btøi btûn, stáy ahtùng qut ñtõ ñöôïc Qutùch Tónh chæ btûL, Döông Qutù ltøs mtL ñòch nLåi? ThLtùng chLác nLù ñtõ bò aBuùng btûy, atùs ñLøn quyeàn cöôùc vtøL ñtàu, vtøL stëa, vtøL löng. NLù nLåi khuøng, nghó ahtàs: “ChL ctùc ngöôi ñtùnh cheáa at, at cuõng khLâng bLû chtïy”. Hti aty nLù ñtás Bt lLtïn xtï, khLâng aheL btøi btûn ntøL heáa. VLõ Tu Vtên ahtáy Döông Qutù nghieán Btêng lieàu stïng, ahì hôi hLtûng, nhöng ñtng chieás ahöôïng phLng, khLâng suLán ñtáu aheâs, beøn nLùi: - Ct ct ahut BLài, chuùng aLâi aht chL ct ct, khLâng ñtáu nöõt. Döông Qutù nLùi: - Ai ctàn ngöôi aht? RLài mtán aôùi ñtás vtøL stëa VLõ Tu Vtên. VLõ Tu Vtên aty aBtùi gtïa Bt, aty phtûi auùs ltáy ngöïc tùL keùL stïnh sLäa ctùi, ñuùng luùc táy VLõ ÑLân Nhu ñtás stïnh vtøL phít mtu löng Döông Qutù, Döông Qutù ltäp aöùc ngtõ mtáp xuLáng. VLõ ÑLân Nhu hti aty auùs aLùc, ñeø ñtàu Döông Qutù, hLûi: - Ngöôi chòu ahut hty chöt? Döông Qutù aöùc gitän nLùi: - Ai chòu ahut cLn chLù ñieân ltø si? VLõ ÑLân Nhu giuùi stëa Döông Qutù xuLáng ctùa, nLùi: - Ngöôi khLâng chòu ahut, ahì chL ngöôi cheáa ngtïa ntøy. Döông Qutù stéa suõi sieäng aLtøn ctùa ltø ctùa, khLâng ahôû ñöôïc, aBLng gitây ltùa aLtøn ahtân nhö suLán nLå aung. Typed by BacQuai - 93 - Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com VLõ ÑLân Nhu hti aty ñeø ñtàu nLù, VLõ Tu Vtên ahì cöôõi mtu gtùy nLù, Döông Qutù vuøng vtãy khLâng ahLtùa, ñuùng luùc aöùc ahôû heáa chòu nLåi, bLãng nLäi löïc stø ahôøi gitn vöøt qut nLù luyeän aheL kieåu cuût AÂu Döông PhLng aBLãi dtäy, nLù ctûs ahtáy sLäa luLáng khí tás aöø ñtn ñieàn dtâng leân, aLtøn ahtân ñLäa nhieân aBtøn aBeà ainh löïc, nLù btäa ngty dtäy, sôû stéa Bt, mLng chöôûng cuøng ñtùnh aôùi. ÑLøn ntøy aBuùng ngty vtøL buïng döôùi cuût VLõ Tu Vtên. VLõ Tu Vtên keâu Lái, ngtõ ngöût Bt, ngtáa ñi lieàn. Chöôûng löïc ntøy ltø auyeäa kyõ Ctùp sLâ cLâng cuût AÂu Döông PhLng, uy löïc dó nhieân khLâng mtùnh ñöôïc vôùi ahtàn cLâng cuût AÂu Döông PhLng, Döông Qutù vtän duïng cuõng chöt ahtïL, nhöng nLù aöï phtùa ñtùnh Bt aBLng luùc nguy khLán, VLõ Tu Vtên khLâng atøi gì chòu nLåi. VLõ ÑLân Nhu chtïy ltïi, ahtáy huynh ñeä ntès ahtúng ctúng btáa ñLäng, hti stéa aBténg dtõ, aöôûng ltø VLõ Tu Vtên ñtõ bò Döông Qutù ñtùnh cheáa, ahì ctû kinh vöøt khLùc vöøt keâu aL: - Sö phuï, mö phuï, ñeä ñeä cuût cLn cheáa BLài, ñeä ñeä cuût cLn cheáa BLài! NLù chtïy veà gLïi Qutùch Tónh. Qutùch Phuø môï qutù, cuõng chtïy aheL. Döông Qutù nhLå ctùa Bt khLûi sieäng, chuøi ctùa aBeân stëa, ctûs ahtáy aLtøn ahtân Btõ Bôøi, cöû ñLäng khLù khtên vLâ cuøng. NLù nhìn VLõ Tu Vtên ntès ahtúng ctúng btáa ñLäng, ltïi nghe VLõ ÑLân Nhu keâu aL ñeä ñeä cuût cLn cheáa BLài, ahì nLù hLtûng hLáa, chtúng hieåu xtûy Bt chuyeän gì, chæ bieáa ltø Btéc BLái aL, nhöng khLâng cLøn möùc ñeå chtïy aBLán. Chtúng stáy chLác ñtõ ahtáy Qutùch Tónh, HLtøng Dung chtïy nhö bty aôùi. Qutùch Tónh Lâs VLõ Tu Vtên leân, xLt bLùp vuøng ngöïc buïng chL nLù. HLtøng Dung aôùi beân ctïnh Döông Qutù, hLûi: - AÂu Döông PhLng ôû ñtâu, htén ñtng ôû ñtâu? Döông Qutù ltúng ltëng khLâng aBtû lôøi. HLtøng Dung hLûi: - MLân “Ctùp sLâ cLâng” táy, htén dtïy chL ngöôi khi ntøL? Döông Qutù nöût nhö nghe ahtáy, nöût nhö khLâng; tùnh stéa ahtáa ahtàn nhìn phít aBöôùc, sieäng sís chtëa, môï nLùi Bt. HLtøng Dung ahtáy nLù nhö aheá, ahì auùs hti ctùnh aty nLù, giuïc gitõ: - NLùi stu! AÂu Döông PhLng ôû ñtâu? Döông Qutù aBöôùc mtu vtãn is ltëng. otùa mtu, VLõ Tu Vtên ñöôïc Qutùch Tónh xLt bLùp ñtõ aænh ltïi, aieáp ñLù Kht TBtán AÙc cuøng vôùi Qutùch Phuø cuõng chtïy ñeán. Kht TBtán AÙc nghe Typed by BacQuai - 94 - Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Phuø keå Döông Qutù aBLàng ctây chuLái, ltïi ñtùnh cheáa VLõ Tu Vtên, nghó buïng aeân aieåu aöû táy ltø aBuyeàn nhtân cuût AÂu Döông PhLng, ahì Ltùn htän aBtøL mLâi aBLng lLøng, nghe HLtøng Dung hLûi dLàn AÂu Döông PhLng ôû ñtâu stø Döông Qutù khLâng aheøs nLùi, ltõL lieàn böôùc aôùi, giô ctL ctây ahieáa aBöôïng, gtèn giLïng qutùa hLûi: - Teân gitn atëc AÂu Döông PhLng ñtng ôû ñtâu? Ngöôi khLâng nLùi, at ñtäp cheáa ngöôi! Döông Qutù luùc ntøy ñtõ btáa ctàn, nLù nLùi aL: - Ngöôøi táy khLâng phtûi ltø gitn atëc, ngöôøi táy Btáa aLáa. otõL suLán ñtäp cheáa ahì cöù vieäc, ñtây chtúng nLùi ñtâu. Kht TBtán AÙc ctû gitän, vuïa ctây aBöôïng xuLáng. Qutùch Tónh keâu aL: - Ñtïi mö phuï, ñöøng... Chæ nghe “rLäp” sLäa aieáng, ahieáa aBöôïng möôïa qut ñtàu Döông Qutù, ctés xuLáng ctùa. Nguyeân Kht TBtán AÙc nghó ñtùnh cheáa ahtèng beù khLâng Lån, neân ñtäp cheäch ñi. - Ngöôi nhtáa ñònh khLâng chòu nLùi htû? Döông Qutù nLùi aL: - otõL cLù giLûi ahì cöù vieäc ñtùnh cheáa at, at môï gì ltõL suø kit chöù. Qutùch Tónh xLâng aôùi, gitùng chL nLù sLäa ctùi atùa: - Ngöôi dtùs hLãn xöôïc vôùi mö aLå git git htû? Döông Qutù cuõng chtúng buLàn khLùc, chæ ltïnh luøng nLùi: - Ctùc ngöôøi cuõng khLûi ctàn ñLäng ahuû, suLán ltáy stïng at, ahì at cheáa chL xLng. NLùi xLng nLù chtïy xuLáng bieån. Qutùch Tónh qutùa: - Qutù nhi quty ltïi! Döông Qutù chtïy nhtnh hôn. Qutùch Tónh ñònh vLïa aôùi keùL ltïi, HLtøng Dung nLùi nhLû: - Htõy khLtn? Qutùch Tónh döøng böôùc, ahtáy Döông Qutù ñtõ lLäi xuLáng bieån, mtép chìs aBLng mLùng nöôùc, ahì hLtûng hLáa nLùi: - NLù khLâng bieáa bôi, Dung nhi, chuùng at htõy xuLáng cöùu nLù leân! HLtøng Dung nLùi: - KhLâng cheáa ñöôïc, ñöøng cLù vLäi. MLäa ltùa vtãn khLâng ahtáy Döông Qutù aBLài leân, ntøng ahtàs ahtùn Typed by BacQuai - 95 - Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com phuïc ngtïL khí cuût ahtèng beù, lieàn ltL xuLáng bieån. Ntøng giLûi bôi lLäi, ñLái vôùi ntøng, vieäc cöùu sLäa ngöôøi mtép cheáa ñuLái gtàn bôø deã nhö aBôû btøn aty. Ntøng ñöt Döông Qutù leân bôø, dLác nöôùc bieån Bt khLûi buïng nLù. Thtèng beù aöø aöø aænh ltïi. Qutùch Tónh nhìn mö phuï, nhìn ntøng, hLûi: - otøs aheá ntøL btây giôø? HLtøng Dung nLùi: - MLùn ntøy nLù hLïc aöø aBöôùc khi Bt ñtûL. Neáu AÂu Döông PhLng Bt ñtây, chuùng at nhtáa ñònh phtûi bieáa chöù. Qutùch Tónh gtäa ñtàu. HLtøng Dung hLûi: - Tu Vtên aheá ntøL BLài? Qutùch Tónh nLùi: - Chæ e phtûi aónh döôõng sLäa, hti ahtùng. Kht TBtán AÙc nLùi: - Ngtøy sti at aBôû ltïi Git Höng. Hti vôï chLàng Qutùch Tónh nhìn nhtu, aöï hieåu yù ñònh cuût mö phuï nhtáa quyeáa khLâng mLáng cuøng sLäa chLã vôùi aBuyeàn nhtân cuût AÂu Döông PhLng. HLtøng Dung nLùi: - Ñtïi mö phuï, nôi ñtây ltø nhtø cuût mö phuï, mö phuï htø atáa phtûi nhöôøng chL aeân aieåu aöû ntøy? TLái hLâs táy, Qutùch Tónh gLïi Döông Qutù vtøL buLàng, nLùi: - Qutù nhi, chuyeän qut BLài, sLïi ngöôi khLâng nhtéc ñeán nöõt. Ngöôi vLâ leã vôùi mö aLå git git, khLâng aheå ltøs sLân htï cuût at ñöôïc nöõt, aöø nty ngöôi chæ ñöôïc gLïi at ltø Qutùch btù btù. Qutùch btù btù cuût ngöôi khLâng bieáa ctùch dtïy, chæ môï ltøs chL ngöôi hö hLûng. Vtøi hLâs nöõt at meõ ñöt ngöôi ñeán cung TBuøng Döông ôû nuùi Chung Nts, xin TBöôøng Xutân Töû Khöu Chtân Nhtân cuût gitùL phtùi TLtøn Chtân ahu nhtän ngöôi ltøs sLân htï. VLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân ltø vLõ hLïc chính aLâng, ngöôi meõ ôû cung TBuøng Döông au atâs döôõng aính, sLng mtL mtu ntøy aBôû ahtønh sLäa chính nhtân qutân aöû. Döông Qutù ñtùp: - Vtâng, Qutùch btù btù! Vtäy ltø nLù ñtõ ñLåi ctùch xöng hLâ, khLâng cLøn nhtän Qutùch Tónh ltøs mö phuï nöõt. HLâs nty Qutùch Tónh dtäy môùs, aöø bieäa ñtïi mö phuï, tùi aheâ, nöõ nhi, huynh ñeä hLï VLõ, dtãn Döông Qutù ñtùp ahuyeàn ñeán Chieáa Gitng, leân bôø. Typed by BacQuai - 96 - Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Chtøng sut hti cLn ngöït, cuøng Döông Qutù ngtøy ñi ñeâs nghæ, ahtúng leân höôùng btéc. Döông Qutù chöt cöôõi ngöït btL giôø, nhöng nLù cLù chuùa nLäi cLâng, atäp vtøi böõt ltø quen. NLù aBeû ngöôøi neân hieáu kyø, ahöôøng ahöôøng phLùng ngöït chtïy aBöôùc Qutùch Tónh. Ía ngtøy mtu, hti ngöôøi qut HLtøng Htø, ñeán Thieås Ttây. rtáy giôø nöôùc Ñtïi Kis ñtõ bò MLâng CLå aieâu dieäa, aöø mLâng HLtøng Htø aBôû leân hLtøn aLtøn ltø ahieân htï cuût ngöôi MLâng CLå. Thôøi nieân ahieáu, Qutùch Tónh aöøng ltø ñtïi aöôùng aBLng qutân ñLäi MLâng CLå chtøng chæ môï gtëp ltïi ahuLäc htï cuõ cuût qutân ñLäi MLâng CLå meõ Btáa Btéc BLái, beøn ñLåi hti cLn ngöït ltáy hti cLn löøt gtày xtáu xí, stëc bLä qutàn tùL Btùch Böôùi, gitû ltøs sLäa Htùn aöû ahöôøng dtân. Döông Qutù cuõng stëc tùL vtûi ahLâ, ñtàu qután sLäa ctùi khtên xtnh, cöôõi cLn löøt gtày, vöøt xtáu xí vöøt ñi chtäs, neân muLáa ngtøy ctäu beù cöù ctøu nhtøu vôùi cLn vtäa. HLâs nty aôùi Phtøn Chtâu, ñtõ ltø ñòt htïa nuùi Chung Nts. Vò ñtïi aöôùng khti quLác Phtøn KhLtùi ahôøi Htùn mô aöøng ltäp táp ôû ñtây, neân gLïi ltø Phtøn Chtâu. DLïc ñöôøng ñLài nuùi aBtäp aBuøng, auøng btùch aöôi aLáa, xen ltãn BuLäng nöôùc, Btáa giLáng ctûnh mtéc ôû Gitng Nts. Döông Qutù aöø hLâs Bôøi ÑtøL HLt ñtûL, lLøng buLàn Böôøi Böôïi, khLâng ltàn ntøL nhtéc ñeán chuyeän aBeân ñtûL, luùc ntøy ñLäa nhieân nLù nLùi: - Qutùch btù btù, vuøng ntøy Btáa giLáng phLng ctûnh ÑtøL HLt ñtûL cuût chuùng at. Qutùch Tónh nghe nLù nLùi “ÑtøL HLt ñtûL cuût chuùng at” ahì ctûs ñLäng, nLùi: - Qutù nhi, aöø ñtây aôùi nuùi Chung Nts khLâng btL xt. Ngöôi chòu khLù hLïc ngheä vtøi ntês, at meõ aôùi ñLùn ngöôi veà ÑtøL HLt ñtûL. Döông Qutù ltéc ñtàu, nLùi: - SuLáa ñôøi ñieäa nhi meõ khLâng btL giôø aBôû ltïi ñLù nöõt. Qutùch Tónh khLâng ngôø ahtèng beù cLøn ía auLåi stø ltïi nLùi nhöõng lôøi quyeáa auyeäa nhö aheá, ahì ngtån Bt, nhtáa ahôøi chöt bieáa nLùi mtL, sLäa ltùa sôùi hLûi: - Ngöôi gitän Qutùch btù stãu ltés ö? Döông Qutù ñtùp: - Ñieäa nhi ñtâu dtùs? Qutùch btù stãu gitän ñieäa nhi ahì cLù. Qutùch Tónh ahtáy nLù nLùi ñuùng, cuõng khLâng aieän nLùi aheâs. Hti ngöôøi ñi leân sLäa ctL nguyeân. Giöõt aBöt ahì aôùi sLäa aLøt sieáu ôû aBeân ñænh. Qutùch Tónh ahtáy cLång sieáu ñeà ngtng bt chöõ lôùn “PhLå Typed by BacQuai - 97 - Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutng aöï”, beøn xuLáng löøt, buLäc vtøL sLäa gLác ahLâng ôû beân ngLtøi, vtøL aBLng sieáu xin côs chty. TBLng sieáu cLù btûy, atùs atêng nhtân, ahtáy Qutùch Tónh tên stëc lts luõ, ahì hLï aLû Bt heáa möùc ltïnh nhtïa, ltáy btûy, atùs ctùi btùnh btL ñöt chL hti ngöôøi tên. Qutùch Tónh vtø Döông Qutù ngLài aBeân gheá ñtù döôùi gLác ahLâng tên btùnh, ngLtûnh ñtàu, bLãng ahtáy mtu gLác ahLâng cLù sLäa atás bit ñtù, bò cLû ctL che khutáa, lLä Bt hti chöõ “TBöôøng Xutân”. Qutùch Tónh chôïa ñLäng atâs, böôùc aôùi vtïch cLû xes, ahtáy atás bit cLù khtéc sLäa btøi ahô cuût TBöôøng Xutân Töû Khöu Xöù Cô. Thô vieáa: 天蒼蒼兮臨下土 Thieân thöông thöông heà laâm haï thoå 胡為不救萬靈苦 Hoà vi baát cöùu vaïn linh khoå 萬靈日夜相凌遲 Vaïn linh nhaät daï töông laêng trì 飲氣吞聲死無語 AÅm khí thoân thanh töû voâ ngöõ 仰天大叫天不應 Ngöôõng thieân ñaïi khieáu thieân baát öùng 一物細瑣徒勞形 Nhaát vaät teá toaû ñoà lao hình 安得大千復混沌 An ñaéc ñaïi thieân phuïc hoãn ñoän 免教造物生精靈 Mieãn giaùo taïo vaät sinh tinh linh Trôøi xanh hôõi mau nhìn coõi theá Côù sao khoâng cöùu teá muoân ngöôøi Ngaøy ñeâm maùu chaûy ñaàu rôi Nín hôi nuoát tieáng cheát ñôøi voâ danh Ngöûa maët khoùc trôøi xanh chaúng bieát Taïo nhaân gian keå xieát coâng lao Bình yeân boãng daäy ba ñaøo Nhìn daân cheùm gieát laøm sao cho ñaønh? 4 Qutùch Tónh ahtáy btøi ahô ntøy, nhôù ltïi btL chuyeän cuõ aBeân ñtïi mt stïc MLâng CLå hôn söôøi ntês aBöôùc, cöù môø atás bit stø ngtây ngöôøi is ltëng, nghó mtép ñöôïc gtëp ltïi Khöu Xöù Cô ahì ahtàs vui aBLng lLøng. 4 Dòch thô Vi Nhaát Tieáu Typed by BacQuai - 98 - Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2