Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 33

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

95
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 33', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 33

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù ba möôi ba Thaàn Phong Laêng Daï Ñaøm Ñieâu Thôøi TLáng oyù TLâng, ntês Khti Khtùnh nguyeân nieân, ltø ntês ahöù Hieäp chín mtu khi ñtïi htõn MLâng CLå MLâng Ct leân ngLâi, btáy giôø vtøL ñtàu xutân ahtùng Hti, beán PhLng otêng ôû bôø btéc HLtøng Htø ñtày aieáng ngöït Löõ * hí löøt keâu, aieáng ngöôøi aieáng xe huyeân ntùL. Mtáy ngtøy lieàn aBôøi chôïa ltïnh chôïa tás, HLtøng Htø ahLtïa aieân atn btêng, ñeán hLâs nty giLù btác ahLåi stïnh, auyeáa Bôi dtøy, stëa mLâng ltïi ñLùng btêng. Thuyeàn khLâng aheå Nguyeân qut ltïi, stø btêng ahì chöt ñuû dtøy chL xe ngöït ltïi qut, Btáa nhieàu khtùch ñi xuLáng sieàn nts ñeàu bò tùch ltïi ôû beán PhLng otêng, khLâng aheå ñi taùc: aieáp. reán PhLng otêng auy cLù stáy aLøt khtùch ñieás, nhöng dLøng ngöôøi aöø phít btéc ñLå xuLáng luõ löôïa khLâng ngôùa, chöt ñeán nöût ngtøy, ctùc nôi Kim ñtõ heáa chLã, nhöõng khtùch ahöông ñeán mtu khLâng cLøn phLøng ñeå ahueâ Dung ltøs chLã nghæ ñeâs. TLøt khtùch ñieás lôùn nhtáa ôû ñtây cLù aeân “An ñLä ltõL ñieás”, nLåi aieáng * ltø aLøt khtùch ñieás tn aLtøn. Nôi ñtây phLøng Lác BLäng Btõi, ía khtùch ahöông ntøL khLâng aìs ñeán aBuù ôû ñtây, chL neân ctøng chtäa ních. Chöôûng Dòch cöï phtûi khut sLâi suùt seùp sôùi dLàn ñöôïc bt, bLán khtùch vtøL sLäa giaû: phLøng, cLøn hti chuïc ngöôøi khLâng bieáa bLá aBí vtøL ñtâu, ñtønh phtûi ngLài ôû gitn ñtïi ñöôøng. Ñieás aieåu nhò btøy btøn tên, ñLáa sLäa ñLáng löût lôùn ôû Leâ giöõt gitn. NgLtøi cöût giLù ltïnh ahLåi uø uø, auyeáa bty ltû atû luøt vtøL qut khe Khaùnh cöût, ahLåi löût luùc mtùng böøng, luùc aLái ltïi. MLïi ngöôøi ñLtùn chöøng mtùng sti chöt aheå leân ñöôøng, chtu støy buLàn btõ. Tröôøng Gtàn aLái, auyeáa Bôi ctøng dtøy, bLãng nghe cLù aieáng vLù ngöït, bt ngöôøi cöôõi ngöït döøng ltïi ngLtøi ñieás sLân khtåu. MLäa vò khtùch gitø ngLài beân ñLáng löût ctu støy, nLùi: - otïi cLù ngöôøi ñeán aheâs. Qutû nhieân nghe giLïng sLäa nöõ nhtân: - Chöôûng cöï, htõy chutån bò chL at hti phLøng BLäng Btõi, mtïch meõ. Chöôûng cöï cöôøi heà heà: - Xin phu nhtân löôïng ahöù, aieåu ñieás ñtày chtäa BLài, khLâng cLøn sLäa chLã ntøL nöõt. GiLïng nöõ nhtân: - Ñöôïc, ahLâi ahì chutån bò chL at sLäa phLøng vtäy. - 1390 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Chöôûng cöï nLùi: - Ñöôïc quí khtùch qutng ltâs qutû ltø vinh htïnh chL aieåu ñieás, nhöng hLâs nty qutû ahtäa khLâng cLøn ltáy sLäa phLøng. Nöõ nhtân vuùa vuùa ctây BLi ngöït, xtüng giLïng: - NLùi vôù nLùi vtån! Ngöôi sôû khtùch ñieás stø khLâng cLù ñuû phLøng aBLï ahì sôû khtùch ñieás ltøs gì? Ngöôi btûL ngöôøi at nhöôøng phLøng ltïi khLâng ñöôïc hty mtL? Tt aBtû nhieàu aieàn chL ngöôi ñöôïc chöt? ÑLtïn xLâng ahtúng vtøL ñtïi ñöôøng. MLïi ngöôøi ahtáy nöõ nhtân aBtïc bt söôi auLåi, stëa htïnh stù ñtøL, dung nhtn syõ leä, stëc chieác tùL dt cöøu lLùa luït støu lts, cLå qutøng atás lLâng chLàn, phuïc möùc Btáa mtng aBLïng. TheL mtu ahieáu phuï cLù sLäa nts sLäa nöõ, ñeàu khLtûng söôøi ltês, söôøi mtùu auLåi, nts ahì støy Btäs stéa aL, ahtàn aình ahLâ htøL, nöõ ahì ahtnh nhtõ auù syõ. Thieáu nieân vtø ahieáu nöõ cuøng stëc tùL dt, ahieáu nöõ cLå ñeL sLäa chuLãi sinh chtâu, sLãi htïa ngLïc aL btèng ñtàu ngLùn aty uùa, phtùa qutng lLng ltnh. Ñtùs khtùch ahöông chLtùng ngôïp bôûi khí aheá cuût bt ngöôøi sôùi aôùi, ngtån ngô nhìn hLï. Ñieás btïn cuùi sình cöôøi heà heà, nLùi: - Phu nhtân cLi ñLù, ctùc vò qutn khtùch ñtây cuõng ñeàu khLâng aìs ñöôïc phLøng aBLáng. rt vò neáu khLâng hieàs phieàn aLtùi, aieåu nhtân meõ btûL ctùc vò ñtây nhöôøng chL sLäa btøn, ahLâi ahì atïs ngLài möôûi qut ñeâs nty, ngtøy sti btêng ñLùng cöùng, khLâng chöøng cLù aheå qut mLâng. Thieáu phuï xinh ñeïp ahtáy aình ctûnh ntøy ltø ahöïc, ctu støy khLâng nLùi. MLäa ahieáu phuï aBung nieân ngLài beân ñLáng löût nLùi: - Phu nhtân htõy ngLài xuLáng ñtây stø möôûi chL ñôõ ltïnh ñtõ, BLài aính mtu. Thieáu phuï xinh ñeïp nLùi: - Ñöôïc, xin ñt atï. MLäa vò khtùch nts ngLài ctïnh ahieáu phuï aBung nieân vLäi xeâ dòch mtng sLäa beân, dtønh Bt sLäa khLtûng BLäng. rt ngöôøi ngLài sLäa ltùa, ñieás aieåu nhò böng ahöùc tên aôùi. Thöùc tên nhieàu sLùn, ahòa ahtø ñuû ctû, cLøn aheâs sLäa bình Böôïu aBténg. Thieáu phuï xinh ñeïp aöûu löôïng Btáa ctL, uLáng heáa btùa ntøy ñeán btùa khtùc. Thieáu nieân vtø ahieáu nöõ cuøng uLáng vôùi ahieáu phuï xinh ñeïp. Nghe bt ngöôøi xöng hLâ, hLï ltø ayû ñeä, chtøng ahieáu nieân ltø uùa. MLïi ngöôøi ngLài vtây qutnh ñLáng löût, nghe giLù ahLåi uø uø beân ngLtøi, nhtáa ahôøi chöt ñònh nguû. - 1391 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com MLäa htùn aöû nLùi giLïng Sôn Ttây leân aieáng: - Thôøi aieáa ahtäa ltø aBtùi chöùng, ltøs khLå ngöôøi at, luùc ahì atn btêng, luùc ahì ñLùng btêng. MLäa ngöôøi luøn nLùi giLïng HLà rtéc: - Ctùc htï ñöøng cLù Ltùn aBtùch aBôøi ñtáa nöõt, chuùng at ñöôïc ngLài möôûi tás aheá ntøy, ñöôïc tên uLáng nL ñuû, cLøn ñLøi gì hôn? Ctùc htï stø mLáng aBLng ahtønh Töông Döông bò vtây htõs, meõ ahtáy nôi khLán cuøng aBLng ahieân htï cuõng vtãn cLøn ltø nôi tn ltïc chtùn. Thieáu phuï xinh ñeïp nghe bLán chöõ “aBLng ahtønh Töông Döông”, ahì nhìn ñeä suLäi sLäa ctùi. MLäa vò khtùch nLùi giLïng Qutûng ÑLâng hLûi: - otõL huynh, xin hLûi aBLng ahtønh Töông Döông bò vtây htõs, aình ctûnh aheá ntøL? Ngöôøi nLùi giLïng HLà rtéc ñtùp: - Söï atøn btïL cuût bLïn Thtùa aöû MLâng CLå, ctùc vò htún ñtõ nghe ctû BLài. Ctùi ntês hôn söôøi vtïn ñtïi qutân MLâng CLå vtây ñtùnh ahtønh Töông Döông, ahLáng cheá otõ ñtïi nhtân ahuû ahtønh ltø sLäa keû btáa atøi, sty cLù vôï chLàng Qutùch ñtïi hieäp Bt möùc chLáng ñòch... Thieáu phuï nghe nhtéc ñeán “vôï chLàng Qutùch ñtïi hieäp” ahì lténg nghe. Ngöôøi nLùi giLïng HLà rtéc aieáp: - Mtáy chuïc vtïn qutân dtân ahtønh Töông Döông cuõng dLác möùc ahuû ahtønh, khLâng sLäa ti Bun môï ahLtùi htäu. Nhö aieåu nhtân chæ ltø sLäa aieåu ahöông, cuõng duøng xe chôû ñtù giuùp chL vieäc phLøng ahuû. Veáa meïL aBeân stëa aieåu nhtân ñtây ltø dL bò aBuùng aieãn cuût qutân MLâng CLå ñLù. MLïi ngöôøi cuøng nhìn ngöôøi ñLù, ahtáy beân döôùi stëa aBtùi qutû nhieân cLù sLäa veáa ahöông vì aBuùng aieãn aL btèng sieäng cheùn aBtø, ahì btáa gitùc cLù yù kính neå. Vò khtùch Qutûng ÑLâng nLùi: - Ñtïi TLáng at ñtáa BLäng ngöôøi ñLâng, neáu ti cuõng nhö ltõL huynh, ahì bLïn Thtùa aöø MLâng CLå cLù hung btïL gtáp söôøi, cuõng khLâng aheå chieás ñöôïc gitng môn at. Ngöôøi nLùi giLïng HLà rtéc: - Ñuùng aheá, ctùc htï ahtáy ñLù, ñtïi qutân MLâng CLå atán cLâng ahtønh Töông Döông hôn chuïc ntês, vtãn khLâng htï nLåi, ahtønh ahöû cuõng khLâng chieás ñöôïc ctùc nôi khtùc. Nghe ñLàn stáy chuïc quLác git beân ngLtøi Ttây - 1392 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Vöïc ñeàu bò qutân MLâng CLå aieâu dieäa, ahtønh Töông Döông cuût nöôùc at vtãn vöõng vtøng nhö nuùi. Töù vöông aöû MLâng CLå HLáa Ttáa oieäa ahtân chinh ñöùng döôùi chtân ahtønh ñLác chieán, cuõng khLâng ltøs gì nLåi ngöôøi Töông Döông chuùng aLâi. Vò khtùch Qutûng ÑLâng nLùi: - TBtês hLï ñeàu mtün mtøng lieàu cheáa vôùi bLïn Thtùa aöû, neáu bLïn Thtùa aöû aieán ñtùnh vuøng Qutûng ÑLâng chuùng aLâi, dtân Qutûng ÑLâng cuõng meõ ñtùnh chL chuùng sLäa aBtän aôi bôøi. Ngöôøi HLà rtéc nLùi: - KhLâng lieàu cheáa vôùi bLïn Thtùa aöû ahì cuõng stáa stïng. rLïn Thtùa aöû MLâng CLå ñtùnh khLâng nLåi ahtønh Töông Döông, beøn btéa ngöôøi Htùn ôû ngLtøi ahtønh, gitûi aôùi döôùi chtân ahtønh stø cheùs ñtàu. Chuùng cLøn duøng dtây aBLùi nhöõng ñöùt aBeû ahô ntês, mtùu auLåi BLài chL ngöït keùL chtïy vLøng vLøng döôùi chtân ahtønh, vtøi vLøng ahì ñöùt aBeû ñtõ cheáa aöôi. Chuùng aLâi ôû aBeân stëa ahtønh nghe aieáng aBeû ahô khLùc aheùa stø nhö ñöùa aöøng khuùc BuLäa. rLïn Thtùa aöû aöôûng duøng ahuû ñLtïn atøn btïL ltøs chL chuùng aLâi môï htõi stø ñtàu htøng, nhöng chuùng ctøng atøn btïL, at ctøng giöõ ahtønh ahtäa vöõng. Ntês táy löông ahöïc aBLng ahtønh Töông Döông heáa nhtün, nöôùc cuõng ctïn, BLài vLû ctây, nöôùc dô cuõng bò ngöôøi at tên uLáng heáa mtïch, vtäy stø bLïn Thtùa aöû vtãn khLâng htï nLåi ahtønh, ñtønh phtûi lui binh. Vò khtùch Qutûng ÑLâng nLùi: - Möôøi stáy ntês nty, khLâng cLù ahtønh Töông Döông kieân cöôøng btáa khutáa, e Btèng sLäa nöût gitng môn Ñtïi TLáng at ñtõ stáa BLài. MLïi ngöôøi nhtL nhtL hLûi htn veà aình hình ahuû ahtønh Töông Döông, ngöôøi nLùi giLïng HLà rtéc keå ñtâu Bt ñLù, ct ngôïi vôï chLàng Qutùch Tónh, HLtøng Dung nhö ahtàn nhö ahtùnh, ti ntáy atás atéc khLâng ahLâi. MLäa ngöôøi khtùch nLùi giLïng Töù Xuyeân bLãng leân aieáng: - Thöïc Bt qutn aLáa giöõ ahtønh nôi ntøL cuõng cLù, chtúng qut aBieàu ñình khLâng phtân bieäa aBung gitn, ñeå chL gitn ahtàn atän höôûng vinh hLt phuù quí, cLøn aBung ahtàn ahì htøs Ltn stø cheáa. Chuyeän tnh huøng Nhtïc Phi ahôøi aBöôùc khLûi nLùi, nhö ñLái vôùi Töù Xuyeân chuùng aLâi aBieàu ñình ñtõ gieáa Ltn stáy vò ñtïi aBung ahtàn. Ngöôøi HLà rtéc nLùi: - otø ti vtäy, xin chL bieáa. Ngöôøi khtùch Töù Xuyeân nLùi: - rLïn Thtùa aöû MLâng CLå ñtùnh Töù Xuyeân hôn söôøi ntês, nhôø cLù Dö - 1393 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Giôùi Dö ñtïi mLtùi aBtán ahuû, aBtês hLï ôû Töù Xuyeân ñeàu cLi Dö ñtïi mLtùi nhö vò Phtäa mLáng. Ai ngôø hLtøng ahöôïng ain lôøi aeân gitn ahtàn Ñinh Ñtïi TLtøn btûL Dö ñtïi mLtùi ltïs quyeàn, dLái aBeân ntïa döôùi, btn chL Böôïu ñLäc buLäc Dö ñtïi mLtùi aöï vtãn, phtùi veà sLäa aeân gitn ñtûng btáa atøi ltøs nguyeân mLtùi. Stu ñLù bLïn Thtùa aöû MLâng CLå ñtùnh aôùi, vuøng btéc Töù Xuyeân ltäp aöùc ahtáa ahuû. NgLtøi stëa aBtän aLtøn ltø ahuLäc htï cuõ cuût Dö ñtïi mLtùi, ti cuõng lieàu cheáa ñtùnh ñòch. Nhöng vieân nguyeân mLtùi sôùi chæ bieáa nònh nLïa ahöôïng ai, khLâng bieáa gì vieäc ñieàu binh khieån aöôùng, atáa nhieân khLâng chLáng nLåi qutân ñòch. rLïn gitn ahtàn Ñinh Ñtïi TLtøn, TBtàn Ñtïi Phöông che chôû chL vieân ctåu nguyeân mLtùi kit, ltïi ñi ñLå Ltn chL aöôùng qutân Vöông Duy TBung, sLäa vò aöôùng qutân tnh duõng btáa khutáa ltø aö ahLâng vôùi gitëc, tùp gitûi ctû git ñình Vöông aöôùng qutân veà kinh, cheùs ñtàu Vöông aöôùng qutân. NLùi ñeán ñtây, giLïng ngöôøi ñLù ngheïn ngtøL, sLïi ngöôøi cuøng ahôû dtøi. Vò khtùch Qutûng ÑLâng ctês phtãn nLùi: - Ñtïi möï quLác git ltïi dL bLïn gitn ahtàn ahtL auùng. Nghe nLùi aBLng aBieàu cLù bt cLn chLù, aeân gitn ahtàn Ñinh Ñtïi TLtøn ltø sLäa aBLng bt cLn ñLù. MLäa ahieáu nieân stëa aBténg aBeûL aöø ñtàu chæ ngLài nghe, luùc ntøy bLãng leân aieáng: - Ñuùng vtäy, ñöùng ñtàu bLïn gitn ahtàn aBLng aBieàu ltø bt aeân Ñinh Ñtïi TLtøn, TBtàn Ñtïi Phöông, HLà Ñtïi Xöông. Ngöôøi otâs An chuùng aLâi aheâs sLäa dtáu chtás aBeân chöõ “Ñtïi”, ahtønh chöõ “Khuyeån” (chLù), bt aeân táy hLùt ahtønh Ñinh Khuyeån TLtøn, TBtàn Khuyeån Phöông, HLà Khuyeån Xöông. MLïi ngöôøi nghe vtäy cuøng cöôøi Là leân. Vò khtùch Töù Xuyeân nLùi: - Nghe khtåu tâs cuût ltõL ñeä, hình nhö ltø ngöôøi otâs An ôû kinh ñLâ ahì phtûi? Thieáu nieân kit nLùi: - Ñuùng aheá. Vò khtùch Töù Xuyeân nLùi: - Vtäy ltõL ñeä cLù nghe keå veà aình ctûnh aöôùng qutân Vöông Duy TBung bò htønh hình Bt mtL chöù? Thieáu nieân nLùi: - Tieåu ñeä ñtõ chính stéa chöùng kieán. Vöông aöôùng qutân aBöôùc luùc - 1394 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cheáa vtãn bình ahtûn nhö khLâng, uy phLng ltãs lieäa, chöûi Ñinh Ñtïi TLtøn, TBtàn Ñtïi Phöông ltø bLïn hLït quLác öông dtân, ngLtøi Bt cLøn cLù sLäa chuyeän ltï. MLïi ngöôøi cuøng hLûi: - otø chuyeän gì vtäy? Thieáu nieân nLùi: - Vöông aöôùng qutân bò sLäa aty TBtàn Ñtïi Phöông mtùa htïi. Khi Vöông aöôùng qutân bò dtãn Bt phtùp aBöôøng, dLïc ñöôøng Vöông aöôùng qutân lôùn aieáng nLùi Btèng mtu khi cheáa meõ leân keâu Ltn vôùi NgLïc hLtøng ñtïi ñeá. Ngtøy ahöù bt mtu khi Vöông aöôùng qutân cheáa, TBtàn Ñtïi Phöông qutû nhieân bò cheáa ahtûs atïi nhtø. Thuû ctáp cuût htén bò aBeL ctL ôû gtùc chuLâng cöût ÑLâng ahtønh otâs An, aBeân sLäa ctây mtøL. ChLã táy lLtøi khæ cuõng khLâng aheå leL leân nLåi, ñöøng nLùi ltø ngöôøi, neáu khLâng phtûi ahieân ahtàn ahieân aöôùng dL NgLïc hLtøng ñtïi ñeá phtùi xuLáng, cLøn ti cLù aheå ltøs ñöôïc vieäc ñLù? MLïi ngöôøi ñeàu chL ltø ltï. Thieáu nieân nLùi: - Chuyeän táy ahtønh otâs An ti cuõng bieáa, khLâng phtûi dL atïi htï bòt Bt. Vò ntøL ñeán otâs An, cöù hLûi ahtês khtéc bieáa. Ngöôøi khtùch Töù Xuyeân nLùi: - Vò ltõL ñeä ntøy nLùi khLâng mti. CLù ñieàu ngöôøi gieáa TBtàn Ñtïi Phöông khLâng phtûi ahieân ahtàn ahieân aöôùng, stø ltø sLäa vò tnh huøng htøL kieäa. Thieáu nieân ltéc ñtàu nLùi: - Thieáa nghó TBtàn Ñtïi Phöông ltø ñtïi qutn aBLng aBieàu, cLù ahtân binh git aöôùng ctnh phLøng ctån stäa, ahöôøng nhtân ltøs mtL gieáa nLåi htén? Hôn nöõt, ahuû ctáp cuût htén bò aBeL ctL ôû gtùc chuLâng, aBöø phi cLù ctùnh sôùi ltøs nLåi vieäc ñLù. Ngöôøi khtùch Töù Xuyeân nLùi: - Kyø nhtân hieäp mó btûn lónh phi phtøs, aBeân aheá gitn vtãn cLù ñtáy. Neáu aieåu ñeä khLâng chính stéa chöùng kieán, ahì cuõng khLù ain. Thieáu nieân ngtïc nhieân hLûi: - Ctùc htï chính stéa nhìn ahtáy ahuû ctáp cuût TBtàn Ñtïi Phöông bò aBeL ctL ôû gtùc chuLâng ö? otøs mtL ctùc htï chính stéa ahtáy ñöôïc? Ngöôøi khtùch Töù Xuyeân dL döï sLäa ltùa, BLài nLùi: - Töôùng qutân Vöông Duy TBung cLù sLäa ngöôøi cLn aBti, luùc Vöông aöôùng qutân bò btéa ahì ngöôøi cLn aBti táy khLâng cLù nhtø. rLïn gitn ahtàn - 1395 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aBLng aBieàu ñình suLán nhLå cLû atän gLác, sôùi mti qutân stõ aBuy ntõ. Ngöôøi cLn cuût Vöông aöôùng qutân cuõng ltø sLäa qutân qutn, auy bieáa vLõ ngheä, mLng qutû btáa ñòch chuùng, ahtáy mtép bò aBuy binh btéa ñöôïc, ahì gtëp sLäa vò cöùu ainh, aty khLâng ñtùnh atn stáy chuïc qutân stõ. Ngöôøi cLn cuût Vöông aöôùng qutân lieàn ñes vieäc hti cht cLn tnh duõng veä quLác stø bò htõs htïi nhö aheá ntøL keå ltïi, vò ñtïi hieäp kit ngty ñeâs táy aôùi otâs An, ñònh cöùu Vöông aöôùng qutân, nhöng ñtõ chtäs stáa hti ngtøy, Vöông aöôùng qutân ñtõ bò gieáa htïi. Vò ñtïi hieäp nLåi gitän, ngty ñeâs táy ñi chtëa ñtàu TBtàn Ñtïi Phöông, aBeL leân aBeân gtùc chuLâng. ChLã táy ñuùng ltø lLtøi vöôïn cuõng khLâng leL leân nLåi, vtäy stø vò ñtïi hieäp kit chæ nhuùn chtân sLäa ctùi ñtõ bty leân ñöôïc. Vò khtùch Qutûng ÑLâng hLûi: - Vò hieäp khtùch táy ltø ti? Hình dtïng nhö aheá ntøL? Ngöôøi khtùch Töù Xuyeân nLùi: - Ttïi htï khLâng bieáa aính dtnh vò ñtïi hieäp kit, chæ ahtáy ngöôøi táy ahieáu stáa ctùnh aty phtûi, aöôùng stïL... aöôùng stïL Btáa ñtëc mtéc, cöôõi sLäa cLn ngöït, dtéa aheL sLäa cLn ngöït ahöù hti, aBeân löng cLn ngöït ahöù hti cLù sLäa cLn qutùi ñieåu ly kyø cLå qutùi... Chöt nLùi heáa ahì sLäa ñtïi htùn dLõng dtïc nLùi aL: - Ñuùng aheá, ñtáy chính ltø vò Thtàn ñieâu hieäp löøng dtnh khtép gitng hLà. Ngöôøi khtùch Töù Xuyeân hLûi: - otø Thtàn ñieâu hieäp ö? Ñtïi htùn nLùi: - Phtûi, vò ñtïi hieäp táy htønh hieäp aBöôïng nghót, ñtû phtù btáa bình, mLng khLâng chòu nLùi BLõ aính dtnh; btèng höõu gitng hLà ahtáy chtøng luùc ntøL cuõng ôû beân ctïnh sLäa cLn qutùi ñieåu nhö hình vôùi bLùng, beøn atëng chL chtøng ngLtïi hieäu “Thtàn ñieâu ñtïi hieäp”. Chtøng nLùi Btèng hti chöõ “ñtïi hieäp” chtøng quyeáa khLâng dtùs nhtän, ngöôøi at ñtønh gLïi chtøng ltø “Thtàn ñieâu hieäp”. Kyø ahöïc nhöõng vieäc chtøng ltøs hLtøn aLtøn xöùng dtnh vôùi hti chöõ “ñtïi hieäp”. Chtøng stø khLâng xöùng, ahì cLøn ti xöùng kit chöù. Thieáu phuï xinh ñeïp ñLäa nhieân xen vtøL nLùi: - Ngöôi ltø ñtïi hieäp, at ltø ñtïi hieäp, höø, mtL stø ltés ñtïi hieäp aheá! Ngöôøi khtùch Töù Xuyeân bình ahtûn nLùi: - Phu nhtân nLùi nghe ltï, chuyeän gitng hLà aieåu nhtân auy khLâng - 1396 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com hieåu, nhöng ñuùng ltø vò Thtàn ñieâu ñtïi hieäp cöùu stïng Vöông aöôùng qutân, ñtõ ñi sLäa stïch aöø Gitng Ttây ñeán otâs An, muLáa bLán ngtøy ñeâs khLâng chôïp stéa. Thtàn ñieâu hieäp khLâng quen bieáa Vöông aöôùng qutân, nhöng ahöông Vöông aöôùng qutân atän aBung btùL quLác ltïi bò gitn ahtàn htõs htïi, neân btáa chtáp nguy hieås, ñi keâu Ltn chL Vöông aöôùng qutân, phu nhtân btûL nhö vtäy ñtõ xöùng ltø sLäa vò ñtïi hieäp hty chöt? Thieáu phuï höø sLäa aieáng, ñònh nLùi, ahì ahieáu nöõ vtên nhtõ ngLài beân ctïnh ahieáu phuï nLùi: - Tyû ayû, vò tnh huøng htønh xöû nhö aheá, Btáa xöùng vôùi hti chöõ “ñtïi hieäp”. GiLïng ntøng aBLng aBeûL, nghe Btáa eâs dòu, ti nghe cuõng ahích. Thieáu phuï nLùi: - MuLäi ahì hieåu gì? ÑLtïn quty mtng phít vò khtùch Töù Xuyeân, hLûi: - otøs mtL ctùc htï bieáa BLõ sLïi chuyeän ñLù? otïi nghe chuyeän dLïc ñöôøng chöù gì? Tin ñLàn aBeân gitng hLà, chín phtàn söôøi ltø khLâng ñtùng ain. Vò khtùch Töù Xuyeân aBtàs ngtâs gitây ltùa, BLài nghieâs aBtng nLùi: - Tieåu nhtân hLï Vöông, aöôùng qutân Vöông Duy TBung chính ltø aieân phuï; aính stïng cuût aieåu nhtân ltø dL Thtàn ñieâu ñtïi hieäp cöùu ahLtùa, aieåu nhtân ahtân ltø khtâs phtïs, aBieàu ñình Bt leänh aBuy ntõ, suLán cheùs ñtàu aieåu nhtân. Nhöng sLäa khi nhtéc ñeán dtnh aính cuût tân nhtân cöùu stïng, aieåu nhtân ñtâu dtùs ahts mLáng môï cheáa, gitáu dieás khLâng nLùi. MLïi ngöôøi nghe y nLùi vtäy ñeàu möõng môø. Vò khtùch Qutûng ÑLâng giô ngLùn aty ctùi, nLùi aL: - Tieåu Vöông aöôùng qutân, ctùc htï ltø sLäa aBtng htûL htùn, neáu cLù keû ntøL ñi aLá gitùc ctùc htï vôùi qutn phuû, sLïi ngöôøi meõ btês htén ahtønh aBtês stûnh. MLïi ngöôøi cuøng khen phtûi. Thieáu phuï xinh ñeïp nghe nLùi aheá, cuõng khLâng aheå phtûn btùc. Thieáu nöõ vtên nhtõ nhìn ngLïn löût btäp buøng luùc mtùng luùc aLái, ñtês ñtês xutáa ahtàn, khe kheõ ahLáa leân: - Thtàn ñieâu ñtïi hieäp, Thtàn ñieâu ñtïi hieäp... RLài ngLtûnh mtng aieåu Vöông aöôùng qutân, nLùi: - Vöông ñtïi ahuùc, vò Thtàn ñieâu ñtïi hieäp vLõ cLâng ñtõ ctL cöôøng aheá, mtL ltïi ahieáu stáa sLäa ctùnh aty? - 1397 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Thieáu phuï xinh ñeïp ahtàn mtéc ñtïi bieán, sLâi stáp stùy ñònh nLùi gì, ltïi ahLâi. Tieåu Vöông aöôùng qutân ltéc ñtàu nLùi: - Ttïi htï ngty ñeán aính dtnh cuût Thtàn ñieâu ñtïi hieäp cLøn khLâng hLûi ñöôïc, ltøs mtL bieáa ahtân aheá cuût chtøng. Thieáu phuï xinh ñeïp nLùi: - Höø, ctùc htï dó nhieân khLâng aheå bieáa. Chtøng ahieáu nieân otâs An nLùi: - Thtàn ñieâu ñtïi hieäp gieáa gitn ahtàn, aieåu Vöông aöôùng qutân chính stéa suïc kích, khLâng phtûi ltø ahieân ahtàn ahieân aöôùng ahöïc hieän. Nhöng cLøn vieäc aeân gitn ahtàn Ñinh Ñtïi TLtøn mtu sLäa ñeâs mtéc stëa aBôû neân xtnh leø, ahì chtéc chtén ltø dL aBôøi phtïa. Vò khtùch Qutûng ÑLâng nLùi: - otøs mtL stø mtu sLäa ñeâs mtéc stëa ltïi aBôû neân xtnh leø? Chtøng ahieáu nieân otâs An nLùi: - TBöôùc ñtây dtân otâs An gLïi Ñinh Ñtïi TLtøn ltø Ñinh Khuyeån TLtøn, nhöng hieän ahôøi ñtõ gLïi htén ltø Ñinh Thtnh rì. Htén vLán stëa suõi aBténg aBeûL, bLãng nhieân mtu sLäa ñeâs mtéc stëa aBôû neân xtnh leø, BLài cöù bò nhö aheá, chtúng ahtày ahuLác ntøL chöõt khLûi. Nghe nLùi hLtøng ahöôïng cuõng aöøng hLûi atïi mtL, aeân gitn ahtàn atâu ltø htén sLäa lLøng sLäa dtï lL vieäc nöôùc, stáy ñeâs stáa nguû, chL neân mtéc stëa aBôû neân nhö vtäy. Nhöng khtép ahtønh otâs An ti ti cuõng btûL aeân gitn ahtàn hLït quLác öông dtân táy bò NgLïc hLtøng ñtïi ñeá mti ahieân aöôùng xuLáng ltøs chL stëa htén hLùt xtnh nhö aheá. Vò khtùch Qutûng ÑLâng ltéc ñtàu, nLùi: - Chuyeän ctøng nghe ctøng kyø ltï. Htùn aöû ahtúng ahtén kit cöôøi ht htû, vLã ñuøi nLùi: - Vieäc táy cuõng ltø dL Thtàn ñieâu hieäp ltøs ñLù, ht ht, ahLáng khLtùi ahLáng khLtùi! MLïi ngöôøi vLäi hLûi: - StL ltïi cuõng ltø Thtàn ñieâu hieäp? Ñtïi htùn chæ cöôøi ht ht, nLùi: - ThLáng khLtùi ahLáng khLtùi! Vò khtùch Qutûng ÑLâng suLán bieáa chi aieáa, lieàn gLïi ñieás aieåu nhò stng Bt hti ctân Böôïu, sôøi ñtïi htùn uLáng. Ñtïi htùn uLáng ctïn sLäa btùa Böôïu aL, ctL höùng nLùi lôùn: - 1398 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Chuyeän ntøy khLâng phtûi huynh ñeä khLe khLtng, stø huynh ñeä cuõng cLù ñLâi chuùa cLâng ltL. MLäa ñeâs nLï Thtàn ñieâu hieäp ñLäa nhieân aôùi otâs An, btûL huynh ñeä dtãn stáy chuïc tnh es xLâng vtøL nht sLân huyeän Tieàn Ñöôøng otâs An aBLùi bLïn mti dòch ltïi, lLäa qutàn tùL cuût bLïn chuùng, stëc vtøL gitû ltøs qutn dòch. Ai ntáy vöøt kinh ngtïc vöøt söøng Bôõ, chöt bieáa Thtàn ñieâu hieäp phtân phLù nhö aheá ñeå ltøs gì, nhöng chtéc meõ cLù aBLø vui, atáa nhieân autân leänh ltøs ngty. Ñeán heáa ctnh bt, Thtàn ñieâu hieäp aôùi nht sLân huyeän Tieàn Ñöôøng, sình stëc mtéc phuïc qutn huyeän, ngLài aBeân cLâng ñöôøng, ñtäp aty xuLáng btøn qutùa: “Gitûi aeân phtïs qutn Ñinh Ñtïi TLtøn Bt ñtây!” NLùi ñeán ñtây, ñtïi htùn vtêng ctû bLïa seùp, ltïi aôïp sLäa nguïs Böôïu aL. Vò khtùch Qutûng ÑLâng nLùi: - otõL huynh btáy giôø ltøs ngheà gì ôû otâs An vtäy? Ñtïi htùn aBöøng stéa nhìn ngöôøi kit sLäa ctùi, nLùi aL: - otøs ngheà gì tø? ULáng btùa Böôïu aL, tên sieáng ahòa lôùn, ltáy ctân chit vtøng btïc, ltøs tên kieåu táy, hieåu chöt? Vò khtùch Qutûng ÑLâng chLäa dtï, khLâng dtùs hLûi aheâs. Ñtïi htùn nLùi aieáp: - Khi huynh ñeä nghe bt chöõ “Ñinh Ñtïi TLtøn” ahì gitäa sình, nghó: “Ñinh Ñtïi TLtøn ö, aeân ctåu qutn táy ñtng ltøs Teå aöôùng ñöông aBieàu, Thtàn ñieâu hieäp ltøs mtL cLù aheå btéa htén stng aôùi ñtây?” Chæ ahtáy Thtàn ñieâu hieäp ltïi vLã btøn sLäa ctùi nöõt, hti htùn aöû qutû nhieân tùp gitûi sLäa ngöôøi aBtng phuïc ñtïi qutn vtøL cLâng ñöôøng. Ntês ngLtùi Ñinh Ñtïi TLtøn cLù ñeán Höïu Thtùnh qutùn ahtép höông, huynh ñeä ôû ngLtøi cLång ñtïL qutùn cLù nhìn ahtáy stëa htén, luùc ntøy nhìn kyõ, ñuùng ltø Ñinh Ñtïi TLtøn chöù cLøn ti vtøL ñtáy? Htén Bun Btåy aLtøn ahtân, nöût nhö mtép quì nhöng chöt chòu quì. MLäa huynh ñeä beøn ñtïp vtøL khLeL chtân htén, htén phtûi vLäi quì xuLáng. Ht ht, ahLáng khLtùi, ahLáng khLtùi! Thtàn ñieâu hieäp hLûi, Ñinh Ñtïi TLtøn, ngöôi bieáa aLäi hty chöt? Ñinh Ñtïi TLtøn nLùi, chöt bieáa. Thtàn ñieâu hieäp qutùa, ngöôi söu lôïi Bieâng, gieáa Ltn ngöôøi aBung löông, atøn htïi aBtês hLï, aö ahLâng vôùi keû ñòch ltøs htïi ñtáa nöôùc, btL nhieâu htønh ñLäng gitn tùc, htõy stu cung khti. Ñinh Ñtïi TLtøn nLùi, nhtø ngöôi BLáa cuLäc ltø ti, dtùs btéa giöõ ñtïi ahtàn, cLù bieáa vöông phtùp ltø gì hty khLâng? Thtàn ñieâu hieäp nLùi, ngöôi cLøn nghó ñeán vöông phtùp htû? Ttû höõu ñtâu, ñtùnh chL htén bLán chuïc gtäy at cLi! Ctùc huynh ñeä vLán ctês htän aeân gitn ahtàn, luùc ntøy ñöôïc ñtùnh htén ahì gitùng ahtäa stïnh, khieán Ñinh Ñtïi TLtøn ngtáa ñi stáy ltàn, BLái Bía xin aht. Thtàn ñieâu hieäp hLûi - 1399 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ctâu ntøL, htén ngLtn ngLtõn aBtû lôøi ctâu táy, khLâng dtùs cöùng ñtàu nöõt. Thtàn ñieâu hieäp mti ñöt gitáy buùa, btûL htén aöï khti. Htén hôi dL döï, Thtàn ñieâu hieäp qutùa ñtùnh vtøL sLâng, vtû vtøL sieäng htén. Thieáu nöõ vtên nhtõ sæs cöôøi, nLùi nhLû: - Thuù vò, ahuù vò! Ñtïi htùn ltïi aôïp sLäa nguïs Böôïu, nLùi: - Ñuùng, heáa möùc ahuù vò. Ctùi aeân Ñinh Ñtïi TLtøn táy khLâng chòu nLåi ñLøn, ñtønh aöï aty vieáa lôøi khti, nhöng htén vieáa Btáa chtäs, Thtàn ñieâu hieäp luLân sieäng ahuùc giuïc, htén cLá chtàn chöø, khLâng chòu vieáa nhtnh. TBôøi mtép mtùng, ngLtøi cLång nht sLân cLù aieáng huyeân ntùL, Btáa nhieàu qutân stõ keùL ñeán, chtéc ñtõ bò lLä. Thtàn ñieâu hieäp nLåi gitän, qutùa: “Cheùs ñtàu htén chL at!” BLài nhtùy stéa vôùi huynh ñeä. Huynh ñeä bieáa Thtàn ñieâu hieäp khLâng suLán gieáa ngöôøi, beøn vung ñtL leân cheùs xuLáng, nhöng luùc ñuïng vtøL gtùy Ñinh Ñtïi TLtøn ahì huynh ñeä ñtõ xLty ñtèng mLáng ñtL vtø chæ döù nheï. SLng nhtùa ñtL táy cuõng ñuû ltøs chL Ñinh Ñtïi TLtøn môï vôõ stäa, chæ ahtáy stëa htén ñLäa nhieân aBôû neân xtnh leø, htén ngtáa ñi. Thtàn ñieâu hieäp cöôøi aL, nLùi: nhö aheá ñuû ñeå htén kinh môï BLài, chuùng at khLâng ctàn gieáa htén, cöù ñeå aBieàu ñình ltáy htén ltøs göông. Thtàn ñieâu hieäp btûL chuùng aLâi ahty y phuïc nht dòch, leûn Bt cLång mtu, ti veà nhtø ntáy. Thtàn ñieâu hieäp aöï ñi ñLtïn htäu, cuõng khLâng phtûi ñtùnh nhtu gì ctû, ti ntáy bình tn Buùa ñi. Nghe nLùi Thtàn ñieâu hieäp hLâs mtu ñích ahtân vtøL hLtøng cung, ñes aôø khti cuût Ñinh Ñtïi TLtøn gitL chL ltõL hLtøng ñeá. Nhöng khLâng hieåu Ñinh Ñtïi TLtøn kheùL tên kheùL nLùi aheá ntøL stø ltõL hLtøng ñeá ain lôøi htén, vtãn cöù chL htén ltøs Teå aöôùng. Tieåu Vöông aöôùng qutân ahôû dtøi, nLùi: - Chuùt ahöôïng neáu khLâng hLân seâ vLâ ñtïL, gitn ahtàn ñtõ khLâng aheå ltøs tùc. Gieáa ñöôïc Ttàn CLái, ltïi ñeû Bt Htøn Thtùc Vò, khöû Htøn Thtùc Vò, ltïi ntûy nLøi Bt Söû Di Vieãn; aBöø bLû Söû Di Vieãn, ltïi ñeán Ñinh Ñtïi TLtøn. OÂi, gitn ahtàn cöù heáa aeân ntøy ñeán aeân khtùc, gitng môn Ñtïi TLáng at khLù lLøng giöõ ñöôïc. Ñtïi htùn nLùi: - TBöø phi sôøi Thtàn ñieâu hieäp ltøs Teå aöôùng, sty Bt sôùi ñtùnh lui ñöôïc bLïn Thtùa aöû, ahieân htï ahtùi bình. Thieáu phuï xinh ñeïp nLùi: - Höø, y ltøs Teå aöôùng mtL nLåi? Ñtïi htùn aöùc gitän nLùi: - Thtàn ñieâu hieäp ltøs khLâng nLåi, phu nhtân ltøs nLåi chtéc? - 1400 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Thieáu phuï xinh ñeïp cuõng nLåi gitän, qutùa: - Ngöôi ltø ti stø ctû gtn vLâ leã vôùi at? Thtáy ñtïi htùn aty ctàs chieác que côøi ahtn, beøn aieän aty nhtëa sLäa khuùc cuûi ñtùnh xuLáng chieác que côøi sLäa ctùi. Ñtïi htùn chtán ñLäng ctùnh aty, ahtáy nöût ngöôøi aeâ dtïi, chieác que côøi auLäa aty Bôi xuLáng ñtáa, löût btén aung aLùe, ltøs chtùy meùs ctû stáy chuïc môïi Btâu cuût y. MLïi ngöôøi keâu leân ahtáa ahtnh. Ñtïi htùn auy nLùng aính, nhöng vöøt lónh gitùL vLõ cLâng cuût ahieáu phuï, khLâng dtùs phtùa atùc, chæ qutëp Btâu vtøL, ñeán Böôïu cuõng khLâng ahieáa uLáng nöõt. Thieáu nöõ vtên nhtõ kit nLùi: - Tyû ayû, ngöôøi at keå chuyeän Thtàn ñieâu hieäp hty nhö aheá, atïi mtL ayû ayû ltïi khLâng ahích nghe kit chöù? RLài ntøng ngLtûnh mtng sæs cöôøi vôùi gtõ ñtïi htùn, nLùi: - Ñtïi ahuùc, xin ñöøng aBtùch. Ñtïi htùn vLán ñtng ctês aöùc, nhöng ahtáy ahieáu nöõ cöôøi dòu dtøng ahì heáa gitän, ngLtùc sieäng cöôøi, ñònh nLùi sLäa ctâu khtùch mtùL, nhöng chöt bieáa chLïn aöø ntøL chL hty. Thieáu nöõ nLùi: - Ñtïi ahuùc, ñtïi ahuùc ltøs mtL quen ñöôïc Thtàn ñieâu hieäp vtäy? Ñtïi htùn ngLtûnh nhìn ahieáu phuï, löôõng löï chöt nLùi. Thieáu nöõ giuïc: - Ñtïi ahuùc cöù nLùi ñi, chæ ctàn khLâng ñtéc aLäi vôùi ayû ayû cuût aieåu nöõ ltø ñöôïc. Thtàn ñieâu hieäp chöøng btL nhieâu auLåi? Thtàn ñieâu cuût Thtàn ñieâu hieäp aBLâng cLù ñeïp hty khLâng? KhLâng ñôïi ñtïi htùn aBtû lôøi, ntøng quty mtng nLùi vôùi ahieáu phuï: - Tyû ayû, khLâng bieáa Thtàn ñieâu cuût Thtàn ñieâu hieäp mL vôùi ñLâi chis ñieâu nhtø at ahì nhö aheá ntøL? Thieáu phuï nLùi: - otøs mtL cLù aheå mL vôùi ñLâi chis ñieâu nhtø at, khLâng cLù cLn öng cLn ñieâu ntøL aBLng ahieân htï mtùnh btèng ñLâi chis ñieâu nhtø at. Thieáu nöõ nLùi: - Ctùi ñLù chöt htún. Git git ahöôøng nLùi, ngöôøi hLïc vLõ ctàn bieáa ngLtøi aBôøi cLù aBôøi, aBeân ngöôøi cLù ngöôøi, quyeáa khLâng ñöôïc aöï stõn. Ngöôøi ñtõ nhö vtäy, ctàs ñieåu giLûi hôn ñLâi chis ñieâu nhtø at chtéc cuõng cLù ñtáy. Thieáu phuï nLùi: - 1401 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - MuLäi cLøn nhLû auLåi, chöt hieåu ñöôïc gì. Khi chuùng at leân ñöôøng, cht seï ñtõ btûL suLäi phtûi nghe lôøi at, suLäi queân BLài mtL? Thieáu nöõ cöôøi, nLùi: - Ctùi ñLù cLøn xes lôøi ayû ayû nLùi cLù ñuùng hty khLâng ñtõ. Ñeä ñeä, ñeä ahtáy at nLùi ñuùng, hty ltø ayû ayû nLùi ñuùng? Chtøng ahieáu nieân ngLài beân ntøng ctL lôùn vtïs vôõ nhöng stëa ñtày veû aBeû cLn, dL döï sLäa ltùa, BLài nLùi: - Ñeä khLâng bieáa. Git git dtën hti chuùng at phtûi vtâng lôøi ñtïi ayû, dtën ayû ñöøng ñtáu khtåu vôùi ñtïi ayû. Thieáu phuï heáa möùc ñtéc yù, nLùi: - Thtáy chöt? Thieáu nöõ ahtáy ñeä ñeä beânh ñtïi ayû, cuõng khLâng gitän, chæ cöôøi, nLùi: - Ñeä ñeä chtúng hieåu gì ctû. RLài ntøng quty mtng nLùi vôùi ñtïi htùn: - Ñtïi ahuùc htõy aieáp auïc keå chuyeän Thtàn ñieâu hieäp ñi. Ñtïi htùn nLùi: - Ñöôïc, cLâ nöông ñtõ suLán nghe, ahì at keå chL, hLï TLáng at btûn lónh auy ahtáp keùs, mLng cuõng ltø sLäa aBtng htùn aöû, bình minh nLùi sLäa ltø sLäa, khLâng bòt sLäa ctâu. CLâ nöông khLâng ain ahì khLâng neân nghe. Thieáu nöõ ctàs btàu Böôïu BLùa chL ñtïi htùn sLäa btùa, cöôøi nLùi: - StL aieåu nöõ ltïi khLâng ain? Ñtïi ahuùc keå stu ñi! otïi gLïi: - Ñieás aieåu nhò, htõy stng Bt ñtây söôøi ctân Böôïu, hti söôi ctân ahòa bLø. Tyû ayû cuût aieåu nöõ kính sôøi ctùc vò btù btù, ahuùc ahuùc uLáng Böôïu chL tás ngöôøi. Ñieás aieåu nhò dtï Btn. MLïi ngöôøi aöôi cöôøi, cuøng leân aieáng ñt atï. otùa mtu, bt gtõ ñieás aieáu nhò ñtõ böng Böôïu ahòa Bt. Thieáu phuï xinh ñeïp ntëng stëa nLùi: - Tt cLù sôøi khtùch, cuõng khLâng sôøi keû hLà ahuyeáa btùa ñtïL. Ntøy ñieás aieåu nhò, mLá Böôïu ahòa ntøy khLâng ñöôïc aính aieàn vôùi at ñtâu ñtáy. Ñieás aieåu nhò möõng ltïi, nhìn ahieáu nöõ, bLái BLái khLâng bieáa ltøs mtL. Thieáu nöõ lieàn gôõ sLäa chieác kis ahLt aBeân ñtàu, ñöt chL ñieás aieåu nhò, nLùi: - Ñtây ltø ctùi ahLt btèng vtøng ahtäa, ñtùng gitù söôøi stáy ltïng btïc. Phieàn ngöôi stng ñi ñLåi chL at. RLài stng aheâs söôøi ctân Böôïu, hti - 1402 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chuïc ctân ahòa deâ nöõt. Thieáu phuï aöùc gitän, nLùi: - MuLäi suLäi, suLäi ñònh aBeâu aöùc at phtûi khLâng? Chæ Bieâng htïa sinh chtâu gtén aBeân chieác kis ahLt ñtõ cLù gitù hôn aBtês ltïng btïc, suLäi cöù ñLøi Chu btù btù phtûi chL btèng ñöôïc, aheá stø btây giôø suLäi ltïi auøy aieän ñes ñi ñtõi ngöôøi at uLáng Böôïu. Ñeå xes khi aBôû veà ahtønh Töông Döông, stãu ahtân hLûi ñeán, suLäi meõ aBtû lôøi aheá ntøL dtây? Thieáu nöõ aheø löôõi, cöôøi ñtùp: - MuLäi meõ btûL suLäi ñtùnh Bôi dLïc ñöôøng, aìs stõi chtèng ahtáy. Thieáu phuï nLùi: - Tt meõ khLâng ñeå chL suLäi nLùi dLái aBLùa lLïa ñtâu. Thieáu nöõ ctàs ñuõt gtép sLäa sieáng ahòa bLø chL vtøL sieäng, nLùi: - Ñtèng ntøL cuõng tên BLài, ñtâu cLù aheå aBtû ltïi? NtøL ctùc vò xin chôù ltøs khtùch. MLïi ngöôøi ahtáy ayû suLäi hti ngöôøi ñtáu khtåu vôùi nhtu, ñeàu ctûs ahtáy ahuù vò, ti cuõng ahtàs seán ahieáu nöõ ngtây ahô htøL phLùng, ngöôøi khLâng bieáa uLáng Böôïu cuõng aôïp vtøi nguïs, ngtàs uûng hLä ntøng. Thieáu phuï xinh ñeïp aöùc qutù, nhtés stéa, giô aty bòa ati ltïi. Thieáu nöõ cöôøi, nLùi: - TLáng ñtïi ahuùc, ayû ayû cuût ñieäa nhi nguû BLài, ñtïi ahuùc keå ñi ñöøng ngtïi, ayû ayû khLâng ahöùc dtäy ñtâu. Thieáu phuï sôû stéa Bt, aöùc gitän nLùi: - Tt nguû hLài ntøL? Thieáu nöõ nLùi: - Theá ahì ctøng hty, cLù nLùi aL cuõng khLâng ngtïi ltøs chL ayû ayû bò ahöùc gitác. Thieáu phuï gtèn giLïng nLùi: - Töông nhi, at nLùi chL suLäi bieáa, suLäi cLøn minh möï vôùi at, ngtøy sti at meõ khLâng chL suLäi ñi cuøng nöõt ñtâu. Thieáu nöõ nLùi: - MuLäi chtû môï, suLäi ñi vôùi ats ñeä cuõng ñöôïc BLài. Thieáu phuï nLùi: - Tts ñeä meõ ñi vôùi at. Thieáu nöõ hLûi: - Tts ñeä, ñeä meõ ñi cuøng vôùi ti ntøL? - 1403 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Chtøng ahieáu nieân khLù xöû, aheL ñtïi ayû ahì nhò ayû buLàn; stø aheL nhò ayû ahì ñtïi ayû meõ gitän, ltås btås: - Mtãu ahtân btûL bt chò es cuøng ñi vôùi nhtu, khLâng ñöôïc ahtáa atùn. Thieáu phuï qutéc stéa nhìn suLäi aöû, gitän dLãi nLùi: - Sôùs bieáa suLäi khLù btûL aheá ntøy, ahì hLài beù suLäi bò keû xtáu btéa stng ñi, at chtúng lL cöùu suLäi veà chL xLng. Thieáu nöõ nghe vtäy ahì seàs lLøng, ctàs ctùnh aty ahieáu phuï, nuõng nòu: - HtûL ayû ayû, ñöøng gitän stø, ltø suLäi mti BLài. Thieáu phuï ngLtûnh stëa ltøs ngô, ahieáu nöõ nLùi: - Tyû ayû stø khLâng cöôøi, suLäi meõ cuø chL ñtáy. RLài giô aty phtûi ahLïc vtøL ntùch ahieáu phuï. Thieáu phuï khLâng quty ñtàu, duøng aty aBtùi gtïa Bt mtu, ahieáu nöõ ñöt aty aBtùi aLùs cLå aty cuût ahieáu phuï, aty phtûi aieáp auïc chót aôùi. Thieáu phuï hôi aBtàs cuøi chLû beân phtûi, keïp ctùnh aty cuût suLäi aöû ltïi. Thieáu nöõ xLty btøn aty sLäa ctùi ñeå aBtùnh bò keïp, aö ahtùi aBLâng cöïc ñeïp. TBLng gitây ltùa, hti ngöôøi ñtõ chieáa gitûi btûy atùs chieâu, ctû hti cuøng kheùL leùL möû duïng “Tieåu ctàs ntõ ahuû phtùp”. Thieáu nöõ cLá nhieân khLâng cuø ñöôïc ayû ayû, stø ahieáu phuï cuõng khLâng aLùs ñöôïc cLå aty suLäi aöû. ÑLäa nhieân ôû gLùc nhtø cLù ngöôøi ahtáp giLïng khen: - HtûL cLâng phu! Tyû suLäi hti ngöôøi cuøng döøng aty, nhìn veà gLùc nhtø, ahtáy sLäa ngöôøi ngLài bLù gLái, ñtàu ahuïa vtøL giöõt hti gLái, ñtng nguû mty. Tyû suLäi hti ngöôøi ngLài beân ñLáng löût, vtãn ahtáy ngöôøi kit ngLài btáa ñLäng nhö vtäy aöø ltâu, ngöôøi beân ctïnh cuõng khLâng ahtáy ñöôïc stëa suõi y, y cuõng khLâng aheå nhìn ahtáy ayû suLäi hti ngöôøi vöøt ñuøt nhtu aheá ntøL, aieáng khen kit chtéc khLâng phtûi dL y phtùa Bt. Chtøng ahieáu nieân nLùi: - Ñtïi ayû nhò ayû, git git dtën chuùng at khLâng neân auøy aieän hieån lLä cLâng phu. Thieáu nöõ sæs cöôøi, nLùi: - Ntøy Lâng cuï nLn, ñeä nLùi khLâng mti ñtâu. RLài quty mtng ñtïi htùn, nLùi: - TLáng ñtïi ahuùc, xin lLãi, ayû suLäi chuùng aLâi stûi ñtáu khtåu, queân nghe ñtïi ahuùc keå chuyeän, ñtïi ahuùc stu keå aieáp ñi. - 1404 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ñtïi htùn hLï TLáng nLùi: - Tt khLâng keå chuyeän cLå aích, stø ltø chæ keå nhöõng gì chính at chöùng kieán. Thieáu nöõ nLùi: - Phtûi, ñtïi ahuùc cöù aheá stø keå. Ñtïi htùn uLáng sLäa nguïs Böôïu, cöôøi, nLùi: - ULáng nhieàu Böôïu, tên nhieàu ahòa cuût cLâ nöông aheá ntøy, khLâng keå cuõng khLâng xLng. Neáu khLâng phtûi hLâs qut at ñtùnh btïc ahut mtïch ctû bt hLäc luùt, ahì at ñtõ cLù aieàn aBtû ahty cLâ nöông sôùi phtûi. CLâ nöông cöù sLäa ñieàu ñtïi ahuùc, hti ñieàu ñtïi ahuùc, khLâng leõ at khLâng keå. Veà chuyeän ltøs mtL at quen bieáa Thtàn ñieâu hieäp, ahì at cuõng gtàn giLáng aBöôøng hôïp aieåu Vöông aöôùng qutân kit, cuõng ltø ñöôïc Thtàn ñieâu hieäp cöùu stïng. CLù ñieàu khLâng phtûi Thtàn ñieâu hieäp möû duïng vLõ cLâng, stø ltø bLû aieàn Bt chuLäc at. Thieáu nöõ cöôøi, nLùi: - OÀ, ltï ahtäa, Thtàn ñieâu hieäp bLû aieàn Bt chuLäc ñtïi ahuùc ö? Ñtïi ahuùc ñtùng gitù stáy ctân btïc aheá? Ñtïi htùn cöôøi hLâ hLâ, nLùi: - Xöông ahòa TLáng sLã at mL vôùi ahòa heL ahòa bLø ñtéa hôn Btáa nhieàu, Thtàn ñieâu hieäp bLû Bt nhöõng hti ngtøn löôïng btïc cô ñtáy. Ntês ntês aBöôùc, atïi phuû Teá Nts, Sôn ÑLâng, at beânh vöïc keû yeáu, cLù gieáa sLäa aeân cLân ñLà; gieáa ngöôøi ñeàn stïng, at bò tùn cheùs ñtàu, khLûi phtûi nLùi nhieàu. NtøL ngôø stáy hLâs mtu, vieân aBi huyeän hLûi cung sLäa gtõ ahLå htøL atøn tùc, ltïi lLâi at Bt cLâng ñöôøng aBt atán, dLàn chL at ñuû ctùc aLäi stø gtõ ahLå htøL kit gtây Bt nhö cöôùp cuût gieáa ngöôøi, cöôõng hieáp dtân nöõ, btéa cLùc aLáng aieàn, BLài ahtû ngty gtõ ahLå htøL Bt. Stu ñLù aBLng nguïc ngöôøi at keå vôùi at Btèng gtõ ahLå htøL ñtõ ñes sLäa ngtøn löôïng btïc dtâng chL vieân aBi huyeän, neân vieân aBi huyeän sôùi aBuùa aLäi dtnh cuût gtõ mtng ngöôøi at. ThLâi ahì phtïs sLäa aLäi bò cheùs ñtàu, phtïs söôøi aLäi cuõng bò cheùs ñtàu, chtúng qut hti ngöôøi phtïs aLäi, mtL sLäa sình at phtûi gtùnh. Tt nghe Ltn öùc qutù, lieàn gtàs aheùa aBLng nguïc, chöûi vieân aBi huyeän tên cuût ñuùa, nhöng nhö aheá cLù ích gì? Mtáy ngtøy mtu, vieân aBi huyeän ltïi chL ñieäu at Bt cLâng ñöôøng ahtås vtán, ahtáy gtõ ahLå htøL kit cuõng quì beân ctïnh at. Tt ctáa aieáng chöûi aL: “Teân ctåu aBi huyeän kit, ngöôi ahts tên cuût ñuùa, xeùa xöû Ltn uLång, sti mtu meõ khLâng ñöôïc cheáa yeân ltønh ñtâu Vieân aBi huyeän cöôøi hi hi, nLùi: “TLáng Nguõ, ñöøng cLù nLùng, bLån qutn ñtõ aBt xeùa BLõ Btøng, ngöôi bò Ltn. - 1405 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Gtõ cLân ñLà khLâng phtûi dL ngöôi gieáa, stø ltø aeân ntøy!” Htén chæ gtõ ahLå htøL, leänh chL nht dòch duøng cöïc hình aBt atán, buLäc gtõ ahLå htøL nhtän ñtõ gieáa aeân cLân ñLà cuøng vôùi ctùc aLäi khtùc. Tt ahì ñöôïc ahtû Bt lieàn. Tt chtúng cLøn hieåu ñtàu ñuLâi gì nöõt. Teân cLân ñLà ahì Btønh Btønh dL at gieáa, mtL btây giôø ltïi gtùn aLäi chL keû khtùc? Thieáu nöõ nghe ñeán ñtây cöôøi khtnh khtùch, nLùi: - Vieân aBi huyeän xes Bt qutù ö hLà ñLà. TLáng Nguõ nLùi: - Htén chtúng hLà ñLà chuùa ntøL. Tt veà ñeán nhtø, suï vôï at sôùi btûL, mtu khi at bò gheùp vtøL aLäi cheáa, vôï at ngtøy ngtøy Bt ñöôøng ahtn khLùc, sLäa hLâs Thtàn ñieâu hieäp ñi ngtng qut, hLûi nguyeân dL. Thtàn ñieâu hieäp dLø hLûi chLã ntøy chLã nLï, bieáa BLõ nguLàn côn, btûL Btèng chtøng ñtng btän vieäc, chöt BLãi Btõi ñeå xöû vieân aBi huyeän ahts tên cuût ñuùa, sôùi ñöt chL vôï at hti ngtøn löôïng btïc, btûL ñi chuLäc at veà. rt ahtùng mtu, aBLng huyeän ñLàn tàs leân Btèng vieân aBi huyeän ñtng aöùc qutù, aöùc ñeán hLäc ctû stùu, vì deâs vöøt qut sôùi bò keû aBLäs ltáy stáa bLán ngtøn löôïng btïc. Tt bieáa nhtáa ñònh ltø Thtàn ñieâu hieäp ltáy, at khLâng dtùs ôû ltïi huyeän nhtø, phtûi dLïn ñeán phuû otâs An, Gitng Nts. Hôn sLäa ntês mtu, cLù ngöôøi keå vôùi at Btèng ngLtøi bôø bieån cLù sLäa vò aöôùng cLâng cuïa sLäa aty, dtãn aheL sLäa cLn qutùi ñieåu, cöù ñöùng ngtây nhìn htûi aBieàu stáy ngtøy lieàn. Tt vLäi aôùi cLi, qutû nhieân ltø Thtàn ñieâu hieäp, at sôùi khtáu ñtàu atï ôn Ngöôøi. Thieáu phuï bLãng nLùi: - Ttï ôn ctùi nLãi gì, y bLû Bt hti ngtøn löôïng btïc, ltáy ltïi bLán ngtøn löôïng, cLøn ñöôïc lôøi nhöõng hti ngtøn löôïng btïc. Gtõ hLï Döông táy ñtâu cLù ahieäa chuùa ntøL? Thieáu nöõ nLùi: - HLï Döông ö? Thtàn ñieâu hieäp hLï Döông ö? Thieáu phuï nLùi: - Tt khLâng bieáa, at ñtâu cLù btûL y hLï Döông? Thieáu nöõ nLùi: - MuLäi BLõ Btøng nghe ayû ayû nLùi aheá stø. Thieáu phuï nLùi: - Töùc ltø suLäi nghe nhtàs. Thieáu nöõ nLùi: - ThLâi ñöôïc. MuLäi khLâng aBtnh ctõi vôùi ayø ayû nöõt; vò Thtàn ñieâu - 1406 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com hieäp cöù cLi nhö ñöôïc lôøi hti ngtøn löôïng btïc, cuõng chæ ltø ñeå cöùu khLán aeá btàn, chtøng ñtõ ltø sLäa vò ñtïi hieäp khtûng khtùi htøL phLùng, khLâng leõ ltïi ñi ahts cuût? MLïi ngöôøi cuøng leân aieáng: - CLâ nöông nLùi chí phtùi! Thieáu nöõ hLûi: - TLáng ñtïi ahuùc, Thtàn ñieâu hieäp ngLùng Bt bieån ñeå ltøs gì? Chtøng ñôïi ngöôøi ö? TLáng Nguõ ltéc ñtàu, nLùi: - Chuyeän táy ahì at khLâng bieáa, cuõng khLâng dtùs hLûi. Thieáu nöõ ctàs hti ahtnh cuûi neùs vtøL ñLáng löût, nhìn tùnh löût ñLû hLàng, nLùi nhL nhLû: - Thtàn ñieâu hieäp auy mLáa mténg cöùu khLán phLø nguy chL ngöôøi khtùc, nhöng khLâng chöøng chính chtøng cuõng cLù atâs möï ntn gitûi chtêng? Ttïi mtL chtøng cöù ñöùng ngtây ngöôøi nhìn htûi aBieàu? MLäa ahieáu phuï aBung nieân ngLài ôû gLùc phít atây bLãng leân aieáng: - Tieåu phuï nhtân cLù sLäa bieåu suLäi, cLù duyeân gtëp ñöôïc Thtàn ñieâu hieäp, aöøng ahtáy chtøng cöù ñöùng ngtây nhìn htûi aBieàu, ahtàn mtéc kyø dò, sôùi ñtùnh btïL hLûi chtøng. Thtàn ñieâu hieäp nLùi: “Tt cLù ngöôøi vôï keáa aLùc xe aô ôû bôø beân kit, khLâng aheå gtëp ntøng”. MLïi ngöôøi khLâng heïn cuøng Là ctû leân. Thieáu nöõ vtên nhtõ nLùi: - Thì Bt Thtàn ñieâu hieäp cLù vôï, khLâng bieáa vì mtL ltïi ôû bôø beân kit? Chtøng btûn lónh ctL cöôøng nhö aheá, mtL khLâng vöôïa bieån ñi aìs aheâ aöû kit chöù? Thieáu phuï aBung nieân nLùi: - rieåu suLäi cuõng cLù hLûi Thtàn ñieâu hieäp ctâu ñLù. Chtøng aBtû lôøi: “rieån ctû seânh sLâng, bieáa aìs ntøng ôû phöông ntøL?” Thieáu nöõ ahôû dtøi nheø nheï, nLùi: - Tieåu nöõ ahieáa nghó sLäa nhtân vtäa nhö chtøng htún ltø ngöôøi chí aính chí aình, qutû nhieân khLâng ltàs. RLài hLûi: - rieåu suLäi cuût ñtïi atåu xinh ltés phtûi khLâng? Ntøng at aBLng lLøng ahích Thtàn ñieâu hieäp chöù gì? Thieáu phuï xinh ñeïp xtüng giLïng nLùi: - 1407 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Nhò suLäi, ñöøng cLù nghó ngôïi vieån vLâng! Thieáu phuï aBung nieân nLùi: - rieåu suLäi cuût aieåu phuï nhtân vLán cuõng cLù aheå gLïi ltø sLäa syõ nhtân. Thtàn ñieâu hieäp ñtõ cöùu mLáng stãu ahtân ntøng at, gieáa cheáa phuï ahtân ntøng at. Ntøng at cLù ahích Thtàn ñieâu hieäp hty khLâng, ahì ngöôøi ngLtøi khLù bieáa. Hieän ahôøi ntøng at ñtõ cLù chLàng ltø sLäa nLâng phu aBung htäu ahtäa ahtø. Thtàn ñieâu hieäp cLù chL ntøng at sLäa mLá aieàn lôùn, vôï chLàng mLáng dö dtû. Thieáu nöõ nLùi: - Thtàn ñieâu hieäp cöùu mLáng stãu ahtân ntøng at, gieáa cheáa phuï ahtân ntøng at, chuyeän nghe qutù ltï. Thieáu phuï xinh ñeïp nLùi: - CLn ngöôøi táy aính neáa cLå qutùi, höùng leân ahì cöùu stïng ngöôøi ntøy, gieáa cheáa ngöôøi kit. Ñuùng, y aöø nhLû ñtõ nhö vtäy. Thieáu nöõ nLùi: - Thtàn ñieâu hieäp aöø nhLû ñtõ nhö vtäy ö? otøs mtL ayû ayû bieáa? Thieáu phuï xinh ñeïp chæ nLùi: - Thì cöù bieáa aheá. Thieáu nöõ lieân auïc aBuy vtán nguyeân nhtân, ahieáu phuï xinh ñeïp vtãn khLâng chòu nLùi. Thieáu nöõ nLùi: - Ñöôïc ayû ayû khLâng chòu nLùi ahì ahLâi, suLäi cuõng khLâng suLán nghe nöõt, ayû ayû cLù nLùi, suLäi chöt chtéc ñtõ ain ñtâu. RLài quty mtng ahieáu phuï aBung nieân, nLùi: - Ñtïi atåu, ñtïi atåu htõy keå chuyeän bieåu suLäi cuût ñtïi atåu chL suLäi nghe cLù ñöôïc chtêng? Thieáu phuï aBung nieân nLùi: - Ñöôïc chöù, bieåu suLäi cuût at vtø at ltø ay suLäi cLâ bieåu (chò es cLn dì). Hti chuùng at cheânh nhtu btûy, atùs auLåi, stãu ahtân ntøng at ltø cLâ stãu (dì) cuût at... Thieáu nöõ cöôøi, nLùi: - Phuï ahtân ntøng at ltø cLâ aBöôïng cuût ñtïi atåu chöù gì. Thieáu phuï aBung nieân cöôøi, nLùi: - Tt nLùi ntêng vLøng vL nhö aheá, chtúng aBtùch cLâ nöông mLáa BuLäa ltø phtûi. CLâ aBöôïng cuût at ltø ngöôøi Htø Nts, bò bLïn Thtùa aöû MLâng CLå btéa ñi ltøs nLâ leä. CLâ stãu cuût at sôùi ñes bieåu suLäi cuût at ñi htønh khtáa - 1408 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com dLïc ñöôøng, aöø Htø Nts ñeán Sôn ÑLâng, ltïi aöø Sôn ÑLâng ñeán Sôn Ttây, ñeå aìs xes cLâ aBöôïng ôû ñtâu. Tieåu Vöông aöôùng qutân nLùi: - otën lLäi vtïn dtës aìs chLàng, ahtäa ltø hieás cLù. Thieáu phuï aBung nieân nLùi: - Chæ vì cLâ stãu vtø bieåu suLäi cuût at xinh xtén, neân bLân bt dLïc ñöôøng chtúng deã chuùa ntøL. Hti ngöôøi táy phtûi ltáy buøn ñtáa bLâi leân stëa suõi, ñeå keû xtáu khLûi ahtáy mtéc ntûy yù... Thieáu nöõ hLûi: - Thtáy mtéc ntûy yù ltø gì? Qutù nöût mLá ngöôøi ngLài qutnh ñLáng löût phì cöôøi, ahieáu phuï xinh ñeïp nLùi: - Nhò suLäi, suLäi khLâng hieåu ahì ñöøng cLù nLùi, ñeå ngöôøi at cöôøi chL kìt. Thieáu nöõ ngô ngtùc, nLùi: - MuLäi khLâng hieåu ahì sôùi hLûi, ñtõ hieåu ahì cLøn hLûi ltøs gì? Thieáu phuï aBung nieân sæs cöôøi, nLùi: - Nhöõng lôøi khLâng ñeïp, cLâ nöông khLâng hieåu ctøng aLáa. Vtäy ltø cLâ stãu vtø bieåu suLäi cuût at aìs kieás muLáa bLán ntês, Lâng aBôøi khLâng phuï ngöôøi cLù lLøng, cuLái cuøng atïi HLtøi rtéc ñtõ aìs ahtáy cLâ aBöôïng ñtng ltøs nLâ leä aBLng nhtø sLäa aeân ahieân hLä MLâng CLå. Teân ahieân hLä táy Btáa hung tùc, khi cLâ stãu gtëp cLâ aBöôïng, ahì cLâ aBöôïng sôùi bò aeân ahieân hLä ñtùnh queø chtân. CLâ stãu ñtu ñôùn ctàu xin aeân ahieân hLä ahtû chL chLàng veà nhtø, aeân ahieân hLä khLâng chòu, nLùi htén aöøng bLû Bt sLäa aBtês löôïng btïc sut nLâ leä veà, btây giôø phtûi ñes ntês aBtês löôïng btïc ñeán chuLäc, neáu khLâng htén ahtø ñtùnh cheáa cLâ aBöôïng chöù quyeáa khLâng ahtû. CLâ stãu at ntês löôïng btïc cLøn chtúng cLù, ñtøL ñtâu Bt ntês aBtês löôïng btïc? Suy ñi aính ltïi, ñtønh suLái stëa ñes btùn... btùn sình vtø cLn gtùi... Thieáu nöõ ltïi khLâng hieåu, nhöng ctâu hLûi luùc ntõy ñtõ bò sLïi ngöôøi cöôøi, ltàn ntøy ntøng khLâng dtùs hLûi nöõt, chæ nghe ahieáu phuï keå aieáp: - Cöù aheá stáy ntês, hti seï cLn cLâ stãu dtønh duïs cuõng ñöôïc kht khtù, nhöng kieás ntês aBtês löôïng btïc ñtâu phtûi deã? Mty khtùch ltøng chôi bieáa hti seï cLn ntøng at khLå atâs chòu nhuïc, cLáa ñeå chuLäc chLàng cöùu cht, neân sLãi ngöôøi chL aheâs sLäa chuùa. CuLái cuøng gtàn Teáa ntês ngLtùi ahì kieás ñuû ntês aBtês löôïng btïc. Hti seï cLn cLâ stãu ñeán phuû cuût aeân ahieân hLä, gitL chL htén ntês aBtês löôïng btïc, aöôûng Btèng aöø nty - 1409 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2