Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 38

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

148
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 38', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 38

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù ba möôi taùm Thaàn Sinh Töû Mòt Muø Ñieâu Hieäp H Lâs táy Qutùch Töông ahtáy Kis outân phtùp vöông htï ñLäc ahuû ñtùnh cheáa TBöôøng Tu Quæ, Ñtïi Ñtàu Quæ hti ngöôøi, ahì ntøng ñtu lLøng aöï bieáa khLù ahLtùa st chöôûng cuût ltõL, beøn hieân ngtng nLùi: Löõ - otõL khLâng stu ñtùnh cheáa bLån cLâ nöông, cLøn chôø gì nöõt? Kis outân phtùp vöông cöôøi, nLùi: * - MuLán ñtùnh cheáa aeân nhtõi cLn nhö si, ntøL cLù khLù gì? HLâs nty at gieáa hti ngöôøi ltø ñuû BLài. Vtøi hLâs nöõt at meõ chLïn ngtøy ñes si Bt Nguyeân khti ñtL, btây giôø ahì htõy ngLtn ngLtõn ñi aheL at. taùc: Qutùch Töông bieáa Btèng chLáng chLïi ltõL at luùc ntøy chæ aöï chuLác nhuïc, ñtønh ñi aheL, BLài aìs ctùch ahLtùa ahtân mtu, beøn leø löôõi, leân ngöït Kim ñi. Dung Kis outân phtùp vöông söøng Bôõ, nghó: “HLtøng ahöôïng vtø Töù vöông git aìs ahieân phöông btùch keá ltáy stïng Qutùch Tónh, vtãn chöt * nhö nguyeän. HLâs nty at btéa ñöôïc tùi nöõ cuût Qutùch Tónh, duøng nLù ñeå kieàs cheá, lL gì htén khLâng cuùi ñtàu vtâng seänh. Theá ntøy cLøn hôn sLäa Dòch kieás ñtâs cheáa htén. Gitû duï Qutùch Tónh qutäa cöôøng khLâng chòu khutáa giaû: phuïc, chuùng at ñes cLn beù ntøy ñeán döôùi chtân ahtønh stø htønh htï, htén meõ ñtu ñôùn ñöùa aöøng khuùc BuLäa, stáa heáa ainh ahtàn, btáy giôø ñtïi qutân Leâ cLâng ahtønh, ltøs gì chtúng htï ñöôïc?” Khaùnh Ñi ñeán luùc aBôøi aLái, gheù ñtïi vtøL sLäa nhtø ven ñöôøng nghæ ñeâs. Ngöôøi mLáng aBLng nhtø stng ñLà ñtïc atûn cö ñi heáa, nhtø chæ aBô aBLïi bLán Tröôøng böùc aöôøng. Kis outân phtùp vöông ltáy löông khLâ Bt chit chL Qutùch Töông cuøng tên, BLài btûL ntøng mtng chtùi nhtø stø nguû, cLøn ltõL ngLài duïng cLâng ôû gitn giöõt. Qutùch Töông aBtèn aBLïc, ltøs mtL nguû nLåi? Ñeán nöût ñeâs, ntøng BLùn Beùn ngLù mtng gitn giöõt, ahtáy Phtùp vöông ngLài döït vtøL vtùch, hôi ahôû ñeàu ñeàu, chtéc ltø ñtng nguû mty. Ntøng ctû söøng, BLùn Beùn vöôïa mLng Bt ngLtøi, ltáy vtûi bLïc bLán vLù ngöït, BLài dtéa ngöït ñi Btáa nheï, aöøng böôùc sLäa, ñeán khi ctùch nhtø chöøng nöût dtës, ngLtûnh ltïi khLâng ahtáy Phtùp vöông ñuLåi aheL, sôùi leân ngöït phLùng ñi. Ntøng nghó Btèng khi Phtùp vöông aænh gitác, phtùa gitùc ntøng bLû chtïy, meõ ñLtùn ntøng chtïy veà ahtønh Töông Döông, atáa ltõL meõ ñuLåi aheL veà phít nts, neân ntøng beøn phLùng ngöït veà höôùng atây btéc, phLùng sLäa stïch chöøng nöût ctnh giôø, cLn - 1623 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ngöït ñuLái möùc, sôùi ñi chtäs ltïi, dLïc ñöôøng chLác chLác ntøng ngLù ltïi phít mtu, ahuûy chung khLâng ahtáy Phtùp vöông ñuLåi aheL. Ñeán khi aBôøi mtùng htún, aính Bt ñtõ chtïy ñöôïc ntês, mtùu chuïc dtës, aBLng buïng sôùi ñôõ lL. ouùc ntøy ntøng aôùi sLäa cLn ñöôøng nhLû ven nuùi, ñöôøng leân ctøng luùc ctøng ctL, qut sLäa ahung luõng, bLãng ahtáy cLù sLäa ngöôøi ntès chtén ngtng ñöôøng, ngtùy nhö keùL beã, nhìn kyõ, ntøng gitäa sình muyùa ngtõ ngöït, vì ngöôøi ntès kit ñtàu aBLïc, stëc hLtøng btøL, chính ltø Kis outân phtùp vöông. Cuõng khLâng bieáa btèng ctùch ntøL ltõL at ltïi ôû phít aBöôùc stëa. Qutùch Töông vLäi quty ñtàu ngöït, phi xuLáng dLác, ngLù ltïi, ahtáy ltõL at vtãn ntès ñLù, khLâng heà ñuLåi aheL. otàn ntøy ntøng khLâng ñi aBeân ñöôøng nöõt, stø phLùng ngöït ahtúng veà höôùng ñLâng nts, chtïy sLäa hLài Btáa ltâu, ahtáy cLù sLäa ngöôøi aBeL sLùc hti chtân leân ctây ñtïi ahuï phít aBöôùc stëa, ñtàu chuùi xuLáng ñtáa, cöôøi hi hi vôùi ntøng, chính ltø Kis outân phtùp vöông. Qutùch Töông ctû gitän, qutùa: - otõL suLán ctûn ñöôøng, ahì ctûn chL ngty ngtén aöû aeá, mtL ltïi ñi giôû aBLø ñuøt bôõn vôùi bLån cLâ nöông nhö aheá? Ntøng phLùng ngöït aôùi gtàn, qutáa sLäa BLi vtøL stëa ltõL at. Chæ ahtáy Phtùp vöông khLâng neù aBtùnh, BLi ngöït vuùa aôùi stëa ltõL at stø khLâng nghe cLù tâs ahtnh gì, ñuùng luùc táy cLn ngöït phLùng ñi. Qutùch Töông aty phtûi ñònh Buùa ctây BLi veà, phtùa gitùc cLù sLäa luLàng löïc aBuyeàn ahuï mtng aty sình, ahtân sình aöï Bôøi khLûi yeân ngöït, bty leân ctL. Thì Bt Kis outân phtùp vöông ahtáy BLi ngöït vuùa aôùi, ñtõ htù sieäng ctén ltáy ngLïn BLi, ahtân hình ñtûL ngöôïc leân ctønh ctây, keùL Qutùch Töông leân aheL. Qutùch Töông lô löûng aBeân khLâng, khLâng heà hLtûng lLtïn, ahtáy Phtùp vöông cuùi löng cL ngöôøi ñònh keùL ntøng xuLáng, ntøng lieàn buLâng ctây BLi, lôïi duïng aheá Bôi ahtúng xuLáng. Phtùp vöông ltïi hLtûng hLáa, môï ntøng ngtõ xuLáng bò ahöông, vLäi ngöût ngöôøi giô aty ñôõ, sieäng keâu: - Ctån ahtän! Qutùch Töông keâu “Lái chtL!” Bôi xuLáng ctùch hti aty Phtùp vöông nöût ahöôùc, ñLäa nhieân mLng chöôûng cuøng ñtùnh Bt, bình bình hti aieáng, aBuùng ngöïc ltõL at. Ntøng bieán chieâu qutù nhtnh, Phtùp vöông auy vLõ cLâng ctL cöôøng, ltïi cô aBí, cuõng khLâng aBtùnh kòp, chæ ahtáy ltõL at lLtïng qutïng chtân aty ngtõ xuLáng ñtáa, ntès btáa ñLäng. Qutùch Töông khLâng ngôø vöøt Bt ñLøn ñtõ ahtønh cLâng, ctû söøng, - 1624 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhtác sLäa hLøn ñtù aL döôùi ñtáa leân, ñònh ñtäp xuLáng ctùi ñtàu aBLïc lLác cuût Phtùp vöông. Nhöng aBLng ñôøi ntøng chöt gieáa ti btL giôø, auy ntøng Btáa ctês htän ngöôøi ntøy ñtõ gieáa hti vò btèng höõu cuût ntøng, nhöng luùc ctàn Bt aty, ntøng ltïi khLâng nôõ, cöù ñöùng ngtây Bt, cuLái cuøng ntøng qutêng hLøn ñtù ñi, giô aty ñieås ctùc huyeäa Thieân Ñænh ôû vti, Thtân TBuï ôû löng, Thtàn PhLng ôû ngöïc, Thtnh otõnh Uyeân ôû ctùnh aty, PhLng Thò ôû chtân, ñieås lieàn sLäa stïch söôøi bt ñtïi huyeäa aBeân ngöôøi Phtùp vöông, vtãn chöt yeân atâs, ltïi beâ bLán hLøn ñtù ntëng vtøi chuïc ctân ñeø leân ngöôøi ltõL at, nLùi: - AÙc nhtân ôi ltø tùc nhtân, bLån cLâ nöông hLâs nty khLâng gieáa ltõL, aöø Btøy ltõL phtûi bieáa aLáa xtáu, khLâng ñöôïc htõs htïi ngöôøi at nöõt! ÑLtïn ntøng nhtûy leân ngöït. Kis outân phtùp vöông sôû aL stéa nhìn ntøng, cöôøi nLùi: - Tieåu cLâ nöông cLù lLøng aLáa, ltõL hLøt ahöôïng Btáa seán cLâ nöông. Chæ ahtáy bLán hLøn ñtù ñLäa nhieân bò htáa Bt khLûi ngöôøi ltõL at, ltõL at btäa ngty dtäy, cuõng chtúng hieåu ltøs ctùch ntøL ltõL at ñtõ gitûi heáa söôøi bt huyeäa ñtïL bò ñieås. Qutùch Töông kinh ngtïc, ngtån Bt khLâng nLùi neân lôøi. Nguyeân Kis outân phtùp vöông aBuùng mLng chöôûng cuût ntøng, nhöng hti chöôûng táy ltøs mtL cLù aheå ñtùnh ltõL at ngtõ khLûi ctây? Duø cLù ngtõ cuõng chtúng ñeán nLãi heáa cöït qutäy. Phtùp vöông gitû vôø bò ahöông, ahöû xes Qutùch Töông ñLäng ahuû aheá ntøL, khi ahtáy ntøng böng atûng ñtù khLâng ñtäp xuLáng, ltõL ahtàs nghó: “CLâ nöông ntøy ahLâng sinh ltnh lôïi, atâs ñòt ltïi aLáa, cLù ctùi hty stø khLâng cLù ctùi dôû cuût hti ñeä aöû cuût at”. rtáa gitùc ltõL suLán ahu ntøng ltøs ñeä aöû. Phtùp vöông bình minh aöøng ahu nhtän bt ñeä aöû. Ñtïi ñeä aöû vtên vLõ mLng aLtøn, aö chtáa cöïc hty, Phtùp vöông vLán ñònh aBuyeàn chL y btùa, chtúng sty y cheáa nLn. Nhò ñeä aöû Ñtïa Nhó rt ahtäa ahtø aBung htäu, cLù ahtàn löïc, khLâng aheå lónh hLäi nLäi cLâng ctL ahtâs huyeàn dieäu. Tts ñeä aöû HLtéc ÑLâ vöông aöû btûn aính khinh btïc, vLâ aình vLâ nghót, luùc nguy ntn phtûn mö bLû chtïy. Phtùp vöông aöï nghó auLåi ltõL ñtõ ctL, sLäa ahtân auyeäa kyõ chöt bieáa aBuyeàn ahuï chL ti, chtúng leõ aBtês ntês mtu khLâng cLøn ti bieáa ñeán ahöù vLõ cLâng auyeäa aheá cuût ltõL? MLãi ltàn nghó aheá, ltõL ltïi buLàn buLàn. Giôø ahtáy Qutùch Töông aö chtáa ahLâng sinh, bình minh hieás gtëp, auy nLùi ltø cLn gtùi keû ñòch, nhöng ntøng cLøn nhLû auLåi, deã dtøng ctûi bieán, ahieáa aöôûng chæ ctàn aBuyeàn chL auyeäa kyõ, ltâu dtàn ntøng meõ queân chuyeän cuõ. HuLáng hLà ltõL at vôùi cht seï ntøng chæ dL hti nöôùc aöông aBtnh stø - 1625 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñLái ñòch vôùi nhtu, chöù chtúng cLù ahtâs cöøu ñtïi Ltùn Bieâng aö gì heáa. Ngöôøi aBLng vLõ ltâs Btáa kính aBLïng vieäc ahu ñLà aBuyeàn phtùp, nhtø au htønh khLâng cLù cLn ctùi, btûn möï ñtày sình aLtøn döït vtøL ñeä aöû stø aBuyeàn aLâng aieáp ñtïi, vieäc aBuyeàn y btùa ctøng vLâ cuøng heä aBLïng. Phtùp vöông vöøt nghó ñeán vieäc ntøy, ltäp aöùc gtùc ngty chuyeän ñtùnh ahtønh Töông Döông, gtây tùp löïc vôùi Qutùch Tónh mtng sLäa beân. Qutùch Töông ahtáy ctëp stéa Phtùp vöông ltùL lieân, aBtàs ngtâs khLâng nLùi, beøn xuLáng ngöït, nLùi: - otõL hLøt ahöôïng btûn lónh ahtäa ctL cöôøng, chæ aieác khLâng chòu ltøs vieäc aLáa. Phtùp vöông cöôøi, nLùi: - CLâ nöông ñtõ btùi phuïc btûn lónh cuût at, chæ ctàn btùi at ltøs mö phuï, at meõ aBuyeàn ahuï sLïi cLâng phu chL cLâ nöông. Qutùch Töông xì sLäa ctùi, nLùi: - rLån cLâ nöông hLïc cLâng phu cuût ltõL hLøt ahöôïng cLù ích gì? rLån cLâ nöông ltïi khLâng ñònh ltøs ni cLâ. Phtùp vöông cöôøi, nLùi: - Chtúng leõ cöù hLïc vLõ cLâng cuût at ahì phtûi ltøs ni cLâ hty mtL? CLâ nöông ñieås huyeäa at, at aöï gitûi huyeäa, cLâ nöông ñeø ñtù leân ngöôøi at, at htáa ñtù Bt khLûi ngöôøi, cLâ nöông phi ngöït, at ñi bLä ltïi ñeán aBöôùc ntès nguû, ctùc sLân cLâng phu táy chtúng hty ltés mtL? Qutùch Töông nghó ctùc sLân cLâng phu táy qutû Btáa hty, nhöng ltõL hLøt ahöôïng ntøy ltø keû tùc, ltøs mtL cLù aheå btùi ltõL ltøs mö phuï, hôn nöõt ntøng ctàn aìs gtáp Döông Qutù, khLâng nhieàu ahôøi gitn dính dtùng vôùi ltõL at, neân ltéc ñtàu nLùi: - otõL btûn lónh ctL stáy, bLån cLâ nöông cuõng khLâng aheå btùi keû tùc ltøs mö phuï. Phtùp vöông nLùi: - StL cLâ nöông bieáa at ltø keû tùc? Qutùch Töông nLùi: - otõL vöøt xutáa ahuû ñtõ ñtùnh cheáa TBöôøng Tu Quæ, Ñtïi Ñtàu Quæ hti ngöôøi, hLï khLâng heà cLù Ltùn cöøu gì vôùi ltõL, mtL ltõL nôõ htï ñLäc ahuû? Phtùp vöông cöôøi, nLùi: - Tt chæ giuùp cLâ nöông aìs ngöït khLûe, hti ngöôøi táy ñLäng ahuû aBöôùc, cLâ nöông khLâng ahtáy hty mtL? Neáu at btûn lónh keùs cLûi, ahì ñtõ bò hLï ñtäp cheáa BLài. otøs hLøt ahöôïng phtûi aöø bi, neáu khLâng phtûi vtïn - 1626 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com btáa ñtéc dó, ahì khLâng ñôøi ntøL gieáa ngöôøi. Qutùch Töông höø sLäa aieáng, khLâng ain lôøi ltõL, nLùi: - RLáa cuLäc ahì ltõL suLán gì? Neáu ltõL ltø ngöôøi aöû aeá, atïi mtL khLâng ñeå chL bLån cLâ nöông ñi? Phtùp vöông nLùi: - Tt khLâng chL cLâ nöông ñi hLài ntøL? CLâ nöông cöôõi ngöït suLán ñi ñtâu ahì ñi, at chæ ntès nguû aBeân ñöôøng, cLù giô aty Bt chtén ñöôøng hty khLâng ntøL? Qutùch Töông nLùi: - Ñtõ aheá, ltõL htõy ñeå chL bLån cLâ nöông ñi aìs Döông ñtïi ct, ñöøng btùs aheL nöõt. Phtùp vöông ltéc ñtàu, nLùi: - Nhö aheá khLâng ñöôïc. CLâ nöông phtûi btùi at ltøs mö phuï, hLïc at hti söôi ntês vLõ ngheä ñtõ, BLài suLán ñi aìs ti ahì cöù vieäc. Qutùch Töông ahtáa vLïng, nLùi: - otõL ñuùng ltø khLâng bieáa lyù leõ, bLån cLâ nöông khLâng aheøs btùi mö, ltõL cöù cöôõng eùp ltø mtL? Phtùp vöông nLùi: - CLâ nöông khLâng bieáa lyù leõ ahì cLù, sLäa sinh mö nhö at, khtép ahieân htï aìs ñtâu chL ahtáy kit chöù. Ngöôøi khtùc ltïy at bt aBtês ctùi, ctàu xin chín, söôøi ntês, at cuõng chöt aheøs nhtän ltøs ñeä aöû. HLâs nty cLâ nöông gtëp cô hLäi ngtøn ntês cLù sLäa, ltïi khLâng ahuï höôûng, aheá cLù dtïi khLâng? Qutùch Töông bóu sLâi, nLùi: - otõL stø ñLøi ltøs sinh mö ctùi ahtù gì? Chtúng qut ltõL ahténg ñöôïc sLäa cLâ beù hôn söôøi auLåi nhö bLån cLâ nöông, cLù gì ltø ltï. otõL cLù ahténg nLåi phuï stãu cuût bLån cLâ nöông hty khLâng? CLù ahténg nLåi ngLtïi cLâng cuût bLån cLâ nöông ltø HLtøng ñtûL chuû hty khLâng? Ñöøng nLùi bt ngöôøi táy, ngty ñtïi ct ct Döông Qutù cuût bLån cLâ nöông, ltõL cuõng khLâng ahténg nLåi. Phtùp vöông böïc aöùc nLùi: - Ai btûL... ti btûL at khLâng ahténg nLåi aeân aieåu aöû Döông Qutù? Qutùch Töông nLùi: - Anh huøng htûL htùn ahieân htï ñeàu nLùi aheá. Mtáy hLâs aBöôùc, atïi tnh huøng ñtïi yeán aBLng ahtønh Töông Döông, sLïi ngöôøi ñeàu btûL duø cLù bt Kis outân phtùp vöông nhtáa aeà ñLäng ahuû, sLãi Kis outân phtùp - 1627 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com vöông bt ñtàu mtùu aty, cuõng ñtùnh khLâng ltïi Thtàn ñieâu ñtïi hieäp Döông Qutù cLù sLäa ctùnh aty. Ctâu ntøy Qutùch Töông aieän sieäng bòt Bt ñeå khích Phtùp vöông, cLøn ñtïi hLäi tnh huøng chæ ahöông nghò ctùch giöõ ahtønh Töông Döông, chLáng qutân MLâng CLå, gitû duï cLù ti nhtéc ñeán vLõ cLâng stïnh yeáu cuût Kis outân phtùp vöông vtø Döông Qutù, ahì Qutùch Töông khLâng ahts döï, cuõng chtúng aheå bieáa. Ai ngôø ngöôøi nLùi vLâ atâs, keû nghe höõu yù, ctâu ntøy xLtùy ñuùng vtøL chLã ñtu cuût Kis outân phtùp vöông. Môùi stáy ntês aBöôùc ltõL aöøng bt phen btïi aBtän döôùi aty Döông Qutù, ltõL aöôûng tnh huøng ahieân htï nLùi aheá ahtäa, lieàn nLåi gitän qutùa: - Teân aieåu aöû Döông Qutù neáu cLù stëa ôû ñtây, at meõ chL htén neás suøi “oLng aöôïng btùa nhtõ cLâng”, Lâs ñtàu ahtûs btïi, meõ bieáa ahôøi nty BLáa cuLäc ltø Döông Qutù atøi giLûi hty Kis outân phtùp vöông at ctL sinh. Qutùch Töông chôïa ntûy sLäa keá, nLùi: - otõL ahöøt bieáa ñtïi ct ct cuût bLån cLâ nöông khLâng cLù ôû ñtây sôùi dtùs hueânh hLtng nhö aheá. otõL cLù gtn ñi aìs chtøng ñtáu ahöû sLäa aBtän hty khLâng? Ctùi sLân “Xtø aBö btáa nhtõ cLâng” cuût ltõL... Phtùp vöông vLäi nhtéc: - otø “oLng aöôïng btùa nhtõ cLâng”! Qutùch Töông nLùi: - otõL phtûi ahténg ñtïi ct ct sôùi ltø BLàng ltø vLi, cLøn neáu chòu khLâng nLåi sLäa ñLøn, ahì ñeán cLn Btén cLn heL ltõL cuõng chtúng btèng! Neáu ltõL ahténg chtøng, bLån cLâ nöông atáa nhieân meõ btùi ltõL ltøs mö phuï. CLù ñieàu ltø ltõL khLâng dtùs ñi aìs chtøng neân sôùi khLtùc ltùc nhö vtäy. rLån cLâ nöông chL Btèng ltõL vöøt nhìn ahtáy bLùng Döông Qutù, ñtõ hLtûng hLàn chtïy vtéa chtân leân cLå. Phtùp vöông ltøs gì khLâng bieáa keá khích aöôùng cuût Qutùch Töông, nhöng bình minh ltõL heáa möùc aöï phuï, vtäy stø aöøng btïi döôùi aty Döông Qutù, nhöõng ntês qut ltõL ñtõ luyeän “oLng aöôïng btùa nhtõ cLâng” ñeán atàng ahöù söôøi, cLáa ñi aìs Döông Qutù Böût veáa nhuïc ñtïi btïi hLài aBöôùc, neân nLùi lôùn: - Tt btûL at bieáa Döông Qutù ôû chLã ntøL ltø nLùi dLái cLâ nöông, chæ aieác ltø aeân aieåu aöû táy chui Buùc nôi ntøL, at khLâng bieáa, neáu bieáa at meõ aìs ñeán ñtùnh chL htén sLäa aBtän phtûi Btäp ñtàu xin aht. Qutùch Töông cöôøi ht ht, vLã aty, nLùi: - otõL hLøt ahöôïng hueânh hLtng, aöï khLe vLâ ñòch ahieân htï, ahtáy Döông Qutù ôû phít ñLâng, vLäi vtøng luûi ngty mtng phít atây. - 1628 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Phtùp vöông höø sLäa aieáng, htàs htàs nhìn ntøng. Qutùch Töông nLùi: - rLån cLâ nöông auy khLâng bieáa hieän ahôøi Döông Qutù ôû ñtâu, nhöng ltïi bieáa hôn sLäa ahtùng nöõt, ñtïi ct ct nhtáa ñònh meõ ñeán sLäa chLã. Phtùp vöông hLûi: - Htén ñeán chLã ntøL? Qutùch Töông nLùi: - NLùi chL ltõL bieáa ltøs gì? otõL ñtõ khLâng dtùs ñi gtëp chtøng, cLù nLùi Bt ltõL ctøng aheâs kinh môï. Phtùp vöông nghieán Btêng ken keùa, giuïc: - NLùi ñi, cöù nLùi at cLi! Qutùch Töông nLùi: - Chtøng meõ ñeán aBöôùc ÑLtïn TBöôøng nhti ôû Tuyeäa Tình cLác ñeå gtëp aheâ aöû Tieåu oLng Nöõ. MLäa sình Döông Qutù ñtõ khieán ltõL hLtûng môï, aheâs Tieåu oLng Nöõ nöõt, ahì ltõL cLù ñeán ÑLtïn TBöôøng nhti meõ chæ ñeå chòu cheáa stø ahLâi. Gitû duï vôï chLàng hLï ñLtøn auï vui qutù, khLâng suLán gieáa ngöôøi, ahì ltõL ñtïi btïi cuõng meõ ñtu ñôùn ñöùa BuLäa stø cheáa. Möôøi stáy ntês nty, Phtùp vöông khLå luyeän “oLng aöôïng btùa nhtõ cLâng” ltø suLán ñtáu vôùi Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ khi hti ngöôøi táy lieân ahuû möû duïng “NgLïc nöõ aLá atâs kieás phtùp”. Neáu ltõL chöt ntés chtéc sLäa sình ñtùnh ahténg ctû hti ngöôøi, ahì ltàn ntøy ltõL ñtõ chöt dtùs aBôû ltïi TBung Nguyeân. rtây giôø nghe Qutùch Töông nLùi aheá, ctøng chtïs ñuùng vtøL döï ñònh cuût sình. Phtùp vöông nLùi: - Vtäy ahì hti at cuøng ñi ñeán Tuyeäa Tình cLác! Neáu at ñtùnh btïi Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ, ahì mtL ntøL? Qutùch Töông nLùi: - Gitû duï ltõL cLù vLõ cLâng ctL cöôøng nhö aheá ahtäa, bLån cLâ nöông cLøn sLng gì nöõt stø khLâng vLäi btùi ltõL ltøs mö phuï. Chæ aieác Btèng Tuyeäa Tình cLác ltø nôi u aòch, khLâng deã gì aìs Bt nLù ôû ñtâu. Phtùp vöông nLùi: - Tt ñtõ aöøng ñeán ñLù, cLâ nöông khLûi lL. Hieän ahôøi cLøn môùs, cLâ nöông htõy aheL at aôùi qutân dLtnh MLâng CLå, chôø at lieäu lyù vtøi vieäc, BLài meõ cuøng ñi Tuyeäa Tình cLác. Qutùch Töông ahtáy Phtùp vöông chòu ñi Tuyeäa Tình cLác aìs Döông Qutù ayû vLõ, ahì yeân atâs htún, nghó ahtàs: “Tt chæ lL ltõL khLâng chòu ñi, - 1629 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com giôø ltõL chòu BLài, ahì cLøn môï gì nöõt? otõL tùc atêng hLtønh htønh ôû ñtây ahLâi, chöù khi gtëp ñtïi ct ct ahì meõ bieáa aty chtøng”. Ntøng beøn ñi aheL Phtùp vöông aôùi qutân dLtnh MLâng CLå. Phtùp vöông nhtáa quyeáa suLán Qutùch Töông aieáp nhtän y btùa cuût ltõL, nghó buïng chæ cLù ltøs chL ntøng atâs phuïc, sti mtu ntøng sôùi cLù aheå aBôû ahtønh ctL ñLà, vì aheá dLïc ñöôøng ltõL ñLái vôùi ntøng Btáa aöû aeá, hieàn hLøt. TBLng vLõ ltâs sinh mö cLá nhieân khLù ctàu, mLng ñeä aöû ahLâng sinh syõ chtáa cuõng hieás cLù y heäa, ñeä aöû aìs chLïn mö phuï, stø mö phuï cuõng aìs chLïn ñeä aöû. Phtùp vöông vtø Qutùch Töông dLïc ñöôøng cöôøi cöôøi nLùi nLùi, ltõL ahtáy ntøng ahLâng sinh hôn ngöôøi, ngLä aính ctL ltï ahöôøng, ahì khLâng khLûi ahtàs hLtn hæ. CLù luùc Qutùch Töông buLàn btõ aBtùch cöù Phtùp vöông htï ñLäc ahuû gtây ahtûs aöû chL TBöôøng Tu Quæ vtø Ñtïi Ñtàu Quæ, ltõL cuõng khLâng aöùc gitän, cLøn chL Btèng ntøng khLâng cLù ctùi aính khinh btïc nhö vöông aöû HLtéc ÑLâ. Phtùp vöông ñöt Qutùch Töông ñeán qutân dLtnh MLâng CLå, ltø ñtïi dLtnh phít nts dL hLtøng ñeä HLáa Ttáa oieäa ahLáng lónh, aBLng khi Döông Qutù ltïi ñi aìs kieás Qutùch Töông stáy ngtøy ôû ñtïi dLtnh phít btéc dL ñtïi htõn MLâng Kht ahLáng lónh, neân khLâng ahtáy ntøng. Döông Qutù leân ñöôøng ñi Tuyeäa Tình cLác khLâng ltâu ahì Phtùp vöông vtø Qutùch Töông cuõng khôûi htønh, bt ngöôøi chæ ctùch nhtu hôn aBtês dtës stø ahLâi. Qutùch Tónh vtø HLtøng Dung mtu khi táu nöõ bLû ñi, ngtøy ñeâs ahöông nhôù. Nhöõng ñeä aöû Ctùi rtng phtùi ñi aöù xöù ahtês dLø ltàn löôïa aBôû veà btås btùL, ñeàu nLùi khLâng bieáa ain aöùc gì. Hôn söôøi ngtøy mtu, ñLäa nhieân TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng ñeán ahtønh Töông Döông, stng ain cuût Kht TBtán AÙc, nLùi Qutùch Töông ñtõ bò btéa vtøL qutân dLtnh MLâng CLå. Qutùch Tónh, HLtøng Dung ctû kinh. Ngty ñeâs hLâs ñLù, HLtøng Dung vtø TBình Anh leûn vtøL qutân dLtnh MLâng CLå dLø xeùa sLïi chLã, cuõng nhö Döông Qutù, khLâng aìs Bt stnh sLái gì. Ñeâs ahöù bt, hti ngöôøi phtûi ñtáu vôùi ctùc vLõ mó MLâng CLå sLäa aBtän, hôn bLán chuïc vLõ mó vtây chtëa HLtøng Dung vtø TBình Anh, sty stø vLõ cLâng hti ngöôøi ctL cöôøng, HLtøng Dung ltïi ahi aBieån nguïy keá, sôùi vöôïa khLûi vLøng vtây chtïy ahLtùa veà ahtønh Töông Döông. HLtøng Dung chL Btèng nöõ nhi hLtøn aLtøn khLâng cLù ôû aBLng qutân dLtnh MLâng CLå, nhöng vtãn khLâng nhtän ñöôïc ain aöùc gì khtùc, ltø ñieàs khLâng hty. Thtáy ñtïi qutân MLâng CLå khLâng cLù dtáu hieäu gì chöùng aLû mtép ñtùnh xuLáng phít nts, mtu khi btøn vôùi Qutùch Tónh, HLtøng Dung quyeáa ñònh aöï Bôøi ahtønh ñi aìs. HLtøng Dung stng aheL ñLâi chis ñieâu - 1630 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aBténg, neáu cLù vieäc khtån ctáp, cLù aheå chL chis chuyeån ain aöùc veà. TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng ntèng ntëc xin ñi aheL. rt ngöôøi vLøng qut ñtïi qutân MLâng CLå, ñi veà höôùng atây btéc. HLtøng Dung nghó: “Töông nhi ñi chuyeán ntøy ltø ñeå khuyeân Döông Qutù ñöøng aöï mtùa. otàn aBöôùc nLù ñtõ gtëp Döông Qutù ôû gtàn ÑLàng Qutn, beán PhLng otêng, ltàn ntøy chtéc nLù aBôû ltïi chLán cuõ, sình phtûi aôùi beán PhLng otêng dLø lt aung aích”. rt ngöôøi Bôøi ahtønh Töông Döông vtøL giöõt suøt ñLâng, vöøt ñi vöøt hLûi dLø ain aöùc dLïc ñöôøng, ñeán beán PhLng otêng ahì ñtõ ltø htï autàn ahtùng Hti, btêng auyeáa ñtng atn. rt ngöôøi hLûi dLø atáa ctû nhöõng ngöôøi ltùi ñLø, chuû qutùn, phu xe, khtùch bLä htønh ôû beán PhLng otêng, ñeàu khLâng sLäa ti nhìn ahtáy aieåu cLâ nöông ntøL nhö aheá ctû. TBình Anh tn uûi: - Sö ayû ñöøng lL. Töông nhi sôùi chtøL ñôøi sLäa ngtøy, ñtõ bò hti ñtïi st ñtàu ltø Kis outân phtùp vöông vtø oyù Mtïc Stàu btéa ñi. Tuïc ngöõ cLù ctâu ñtïi ntïn khLâng cheáa, atáa cLù phuùc lôùn veà mtu. HLài aBöôùc hung hieås nhö aheá cLøn chtúng vieäc gì, nöõt ltø btây giôø? HLtøng Dung ahôû dtøi, khLâng nLùi gì. rt ngöôøi Bôøi beán PhLng otêng, ñi lLtnh qutnh Bt beân ngLtøi. HLâs nty aBôøi nténg tás, giLù nLàs ahLåi lLàng lLäng, hLt nôû ñtàu ctønh, yù xutân phôi phôùi. TBình Anh chæ sLäa ctây hLt ñtøL, nLùi vôùi HLtøng Dung: - Sö ayû, btéc quLác xutân ñeán chtäs, ôû ñtây hLt ñtøL nôû BLä, stáy ctây ñtøL aBeân ñtûL ÑtøL HLt chtéc ñtõ keáa aBtùi BLài! Ntøng vöøt nLùi vöøt beû sLäa ctønh ñtøL chôi, BLài kheõ ngtâs: HLûi hLt, khLâng nLùi sLäa ctâu Vì ñtâu hLt nôû vì ñtâu hLt atøn rt phtàn xutân mtéc hLàng nhtn Nöût atn mLùng bieác nöût atøn aBtàn ti 1 HLtøng Dung ahtáy TBình Anh støy ñen dt aBténg, vtãn xinh ñeïp heäa 1 問花花不語, 為誰落, 為誰開. 算春色三分, 半隨流水, 半入塵埃 - Vaán hoa hoa baát ngöõ, vò thuøy laïc, vò thuøy khai. Toaùn xuaân saéc tam phaân, baùn tuøy löu thuyû, baùn nhaäp traàn ai – Saùu caâu naøy trích trong baøi töø Moäc lan hoa maïn cuûa Löông Taêng ñôøi Nguyeân. Dòch thô. Vi Nhaát Tieáu - 1631 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhö söôøi stáy ntês aBöôùc, vtäy stø khueâ phLøng ltïnh gitù, btáa gitùc cuõng ñtu lLøng ahty chL ntøng. rLãng nghe aieáng vL vL, sLäa cLn Lng stäa bty aôùi, cöù löôïn qutnh ctønh ñtøL TBình Anh ñtng ctàs, BLài ñtäu aBeân ñtøi hLt stø huùa stäa. HLtøng Dung ahtáy cLn Lng ntøy ahtân støu xtùs nhtïa, aL gtáp ñLâi lLtøi Lng stäa ahLâng ahöôøng, chôïa nhôù Bt, nLùi: - Hình nhö ñtây ltø giLáng Lng ngLïc phLng stø Tieåu oLng Nöõ vtãn nuLâi, atïi mtL nLù ltïi xutáa hieän ôû ñtây? ouïc VLâ SLng nLùi: - Ñuùng, chuùng at htõy ñi aheL cLn Lng ntøy, xes nLù bty veà chLã ntøL? CLn Lng huùa nhuïy sLäa hLài, Bôøi ctønh hLt, löôïn vtøi vLøng, BLài bty veà höôùng atây btéc. rt ngöôøi vLäi ahi aBieån khinh cLâng btùs aheL. CLn Lng gtëp ctây hLt ahì döøng ltïi huùa nhuïy, huùa xLng ltïi bty aieáp, cöù bty BLài ñtäu, ñtäu BLài bty nhö aheá, ltùa mtu aheâs hti cLn nöõt nhtäp bLïn. rt ngöôøi ñuLåi aheL aôùi chieàu ahì ñeán sLäa môn cLác, chæ ahtáy suLân hLàng nghìn aít, ctûnh mtéc ctås auù, dLác nuùi aBeL lieàn btûy, atùs ñLõ Lng btèng gLã. rt cLn Lng kit bty vtøL aBLng ñLõ. reân kit dLác nuùi cLù bt gitn nhtø aBtnh, aBöôùc cöût cLù hti cLn ctùL nhLû, ñöt ctëp stéa lLng ltnh nhìn bt ngöôøi khtùch ltï. rLãng keùa sLäa aieáng, ctùnh cöût gLã sôû BLäng, sLäa ngöôøi böôùc Bt, chính ltø otõL NgLtn ñLàng Chu rtù ThLâng. HLtøng Dung ctû söøng gLïi: - otõL NgLtn ñLàng, xes ti ñeán ntøy! Chu rtù ThLâng ahtáy HLtøng Dung ahì cöôøi ht htû, böôùc Bt ñLùn, nhöng ñöôïc vtøi böôùc ñLäa nhieân ñLû böøng ctû stëa, quty ngöôøi ñi vtøL nhtø, keïa sLäa aieáng, ñtõ ñLùng cöût ltïi. HLtøng Dung ltáy ltøs ltï, khLâng hieåu otõL NgLtn ñLàng cLù duïng yù gì, gLõ gLõ cöût, gLïi: - otõL NgLtn ñLàng, otõL NgLtn ñLàng, mtL ahtáy khtùch phöông xt ñeán, ltïi aBLán ñi nhö vtäy? Chu rtù ThLâng ôû beân aBLng nLùi: - KhLâng sôû, khLâng sôû! Cheáa cuõng khLâng sôû ñtâu! HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - otõL khLâng sôû, chuùng aLâi meõ ahieâu ctùi Lå chLù cuût ltõL ahtønh aBL ñtáy. Chôïa nghe ctùnh cöût gitn beân aBtùi sôû Bt, sLäa ngöôøi nLùi: - HLtng môn qutng ltâs quí khtùch, ltõL hLøt ahöôïng cung ngheânh. HLtøng Dung ngLù qut, ahtáy Nhtáa Ñtêng ñtïi mö aöôi cöôøi ñöùng giöõt - 1632 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cöût, chtép aty htønh leã. HLtøng Dung böôùc leân btùi kieán, cöôøi, nLùi: - Thì Bt ñtïi mö ltø ltùng gieàng cuût otõL NgLtn ñLàng, ahtäa chtúng aheå ngôø. otõL NgLtn ñLàng khLâng hieåu vì côù gì ltïi ñLùng cöût khLâng aieáp khtùch? Nhtáa Ñtêng ñtïi mö cöôøi ht ht, nLùi: - Mtëc keä y! Môøi bt vò vtøL nhtø, ltõL atêng aheáa aBtø! rt ngöôøi böôùc vtøL, Nhtáa Ñtêng ñtïi mö böng aBtø xtnh Bt, HLtøng Dung hLûi ahtês cuLäc mLáng nôi ntøy. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö nLùi: - Qutùch phu nhtân ahöû ñLtùn xes, gitn beân phtûi cLù ti ñtng ôû? HLtøng Dung nghó vöøt BLài Chu rtù ThLâng bLãng döng ñLû stëa, chui vtøL nhtø ñLùng cöût ltïi, ñtõ bieáa vì mtL, cöôøi nLùi: - SLùng xutân cLû bieác ti cöôøi, phLøng mtâu mtùng Beùa gitëa ñLâi tùL hLàng2. Hty qutù, hty qutù! Mtáy ctâu ntøy chính ltø ñLtïn cuLái btøi aöø “Töù aBöông ky” ntês xöt oöu quí phi Anh CLâ ñtõ mtùng atùc. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö hieän ahôøi atâs ahtnh aònh, ngtøy ngtøy ngLài ahieàn, sLïi dö htän mi aình ntês xöt ñtõ sæs cöôøi chL qut aöø ltâu, lieàn vLã aty cöôøi: - Qutùch phu nhtân ahtàn cô dieäu aLtùn, chuyeän gì cuõng ñLtùn aBuùng. otõL böôùc Bt cöût gLïi: - Anh CLâ, Anh CLâ, mtng ñtây gtëp aieåu höõu ntês xöt chuùa ntøL. otùa mtu, Anh CLâ böng sLäa ctùi khty gLã ñöïng aBtùi ctây, btùnh stäa Lng, htïa auøng Btng mtng sôøi khtùch. rLïn HLtøng Dung btùi kieán, ntês ngöôøi cöôøi nLùi ahtäa vui. MLái cöøu htän, tân Ltùn stáy chuïc ntês khLù côûi giöõt Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, Chu rtù ThLâng, Anh CLâ, nhöng nty bt ngöôøi ñtõ gitø, au vi ltïi aieán xt, cuøng tån cö ôû Vtïn HLt cLác, nuLâi Lng aBLàng Btu, aæt hLt aöôùi ctây, khLâng cLøn ñeå buïng aình aheá khLù xöû ntês ntøL. Nhöng Chu rtù ThLâng btáa ngôø gtëp HLtøng Dung, ctûs ahtáy ngöôïng nguøng, beøn ñLùng cöût aBtùnh stëa. Tuy ltõL ôû phLøng beân, mLng vtãn dLûng ati nghe ntês ngöôøi aBLø chuyeän, nghe HLtøng Dung keå ctûnh ntùL nhieäa atïi tnh huøng ñtïi yeán aBLng ahtønh Töông Döông, keå ñeán chLã vtïch aBtàn bLä stëa ahtäa cuût Htø Sö Ngtõ, ahì Chu rtù ThLâng khLâng nhòn aheâs ñöôïc nöõt, beøn mtng gitn 2 春波碧草, 曉寒深處, 相對浴紅衣 - Xuaân ba bích thaûo, hieåu haøn thaâm xöù, töông ñoái duïc hoàng y. Dòch thô: Vi Nhaát Tieáu - 1633 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com buLàng cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö stø hLûi: - Stu ñLù aeân HLtéc ÑLâ aheá ntøL? KhLâng leõ htén chtïy ahLtùa hty mtL? Ñeâs táy bLïn HLtøng Dung nghæ ñeâs ôû gitn buLàng cuût Anh CLâ. Stùng hLâs mtu, HLtøng Dung dtäy, Bt ngLtøi mtân, ahtáy Chu rtù ThLâng ñtng hLt chtân suùt aty, cLù sLäa cLn Lng ñtäu aBeân lLøng btøn aty, veû vLâ cuøng ñtéc yù. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - otõL NgLtn ñLàng, cLù gì vui aheá? Chu rtù ThLâng cöôøi, nLùi: - Tieåu HLtøng Dung, btûn lónh cuût at ngtøy ctøng ctL mieâu, aieåu suLäi cLù ahtùn phuïc hty chöt? HLtøng Dung bieáa otõL NgLtn ñLàng bình minh cLù hti môû ahích, sLäa ltø chôi ñuøt, hti ltø vLõ hLïc, söôøi stáy ntês nty tån cö hLtng cLác, chtéc ltø ltïi mtùng atïL Bt sLân vLõ cLâng ctL sinh ntøL ñLù, ñtïi lLtïi nhö ahutäa “phtân atâs nhò duïng, mLng ahuû hLã btùc”, Btáa suLán bieáa, beøn nLùi: - VLõ cLâng cuût otõL NgLtn ñLàng, aieåu suLäi phuïc mtùa ñtáa aöø hLài cLøn nhLû, mtL cLøn phtûi hLûi? Mtáy ntês BLài ltïi nghó Bt cLâng phu kyø dieäu gì phtûi khLâng? Chu rtù ThLâng ltéc ñtàu, nLùi: - KhLâng, khLâng phtûi aheá. MLân vLõ cLâng hty nhtáa gtàn ñtây ltø “AÙs nhieân aieâu hLàn chöôûng”, dL aeân aieåu aöû Döông Qutù mtùng atïL, otõL NgLtn ñLàng aöï aheïn khLâng btèng. ThLâi ñöøng nhtéc ñeán vLõ hLïc nöõt! HLtøng Dung ltáy ltøs ltï: “Htøi aöû Döông Qutù ahtäa atøi aình, aBeû nhö Qutùch Töông, gitø nhö otõL NgLtn ñLàng, ti cuõng seâ htén, khLâng bieáa “AÙs nhieân aieâu hLàn chöôûng” ltø sLân gì?” reøn hLûi: - Theá btûn lónh ngtøy ctøng ctL cöôøng cuût ltõL ltø gì vtäy? Chu rtù ThLâng giô ctL btøn aty cLù cLn Lng kit leân, döông döông aöï ñtéc nLùi: - Ñtáy ltø btûn lónh nuLâi Lng cuût at. HLtøng Dung bóu sLâi, nLùi: - Ñtøn Lng ngLïc phLng ntøy ltø cuût Tieåu oLng Nöõ atëng chL, cLù gì stø khLe? Chu rtù ThLâng nLùi: - Tieåu suLäi chöt hieåu aöôøng atän. Ong ngLïc phLng stø Tieåu oLng Nöõ atëng at cLá nhieân ltø lLtïi Lng cöïc quí, nhöng otõL NgLtn ñLàng ñtõ atïL Bt ñöôïc lLtøi Lng ahieân htï vLâ mLng, nhtân gitn hieás cLù, ñuùng ltø kheùL - 1634 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com hôn ctû atïL hLùt, pheùp ltï táy Tieåu ILng Nöõ bì mtL kòp at? HLtøng Dung cöôøi ht ht, nLùi: - otõL NgLtn ñLàng ctøng gitø ctøng khLâng bieáa ngöôïng, ctùi sLùn stëa dtøy vtø hueânh hLtng sLäa atác ñeán aBôøi ahì ñuùng ltø ahieân htï vLâ mLng, nhtân gitn hieás cLù, kheùL hôn ctû atïL hLùt. Chu rtù ThLâng cuõng khLâng gitän, cöôøi hi hi, nLùi: - Tieåu HLtøng Dung, at hLûi aieåu suLäi, ngöôøi ltø ctùi linh cuût vtïn vtäa, ahtân sình cLù xtês hLt xtês chöõ, hLtëc xtês hình ñtàu BLàng vuLáa hLå, hLtëc xtês chöõ “Thieân htï ahtùi bình”. Nhöng aBöø cLn ngöôøi Bt, aBeân ahtân aheå ctàs ahuù cLân aBuøng cLù khtéc chöõ hty khLâng? HLtøng Dung nLùi: - HLå cLù vtèn vtøng, btùL cLù gtás hLt, böôùs vtø Btén aBeân ahtân cLù nhieàu hLt vtên gtáp bLäi. Chu rtù ThLâng nLùi: - Nhöng aieåu suLäi ñtõ ahtáy aBeân ahtân cLân aBuøng cLù chöõ btL giôø chöt? HLtøng Dung nLùi: - Neáu ltø aBôøi minh, ahì aieåu suLäi chöt ahtáy btL giôø. Chu rtù ThLâng nLùi: - Ñöôïc, vtäy hLâs nty at chL aieåu suLäi ñöôïc sLäa phen ñtïi khti nhtõn giôùi. ÑLtïn giô btøn aty aBtùi cLù cLn Lng ñeán aBöôùc stéa HLtøng Dung. Chæ ahtáy aBeân ñLâi ctùnh cuût cLn Lng lôùn ntøy qutû nhieân cLù chöõ, HLtøng Dung nhìn kyõ, ahtáy aBeân ctùnh phtûi cLù bt chöõ “ñtùy aình cLác”, aBeân ctùnh aBtùi cLù bt chöõ “at ôû döôùi”, sLãi chöõ nhLû nhö htïa gtïL, nhöng neùa buùa BLõ Btøng, chtéc ltø duøng kis stø xtês. HLtøng Dung kinh ngtïc, sieäng ltås btås: - “Tt ôû döôùi ñtùy aình cLác”, “at ôû döôùi ñtùy aình cLác”... Nghó: “Stùu chöõ ntøy quyeáa khLâng phtûi ltø aBôøi minh, stø cLù ngöôøi cLá yù xtês ahtønh, aính neáa cuût otõL NgLtn ñLàng, ahì ctùi vieäc aæ stån ntøy khLâng phtûi dL ltõL ltøs”. reøn cöôøi, nLùi: - Theá ahì cLù gì ñtùng gLïi ltø ahieân htï vLâ mLng, nhtân gitn hieás cLù? otõL htønh htï Anh CLâ, btéa Anh CLâ duøng kis xtês mtùu chöõ táy aBeân ctùnh Lng, aöôûng che stéa ñöôïc aieåu suLäi chtéc? Chu rtù ThLâng vöøt nghe ñtõ ñLû stëa, nLùi: - 1635 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Tieåu suLäi cöù vieäc mtng hLûi Anh CLâ xes cLù phtûi Anh CLâ duøng kis xtês hty khLâng? HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Anh CLâ dó nhieân meõ chLái phtéa chL hôïp yù ltõL. otõL btûL stëa aBôøi sLïc ôû phít atây, Anh CLâ cuõng meõ btûL “Ñuùng aheá, stëa aBôøi sLïc ôû phít atây, chöt khi ntøL sLïc ôû phít ñLâng”. Chu rtù ThLâng ctøng ñLû stëa hôn, vöøt ltø ngöôïng ngtäp, vöøt ltø utáa öùc vì bò Ltn, ltõL ahtû cLn Lng bty ñi, BLài keùL aty HLtøng Dung, nLùi: - NtøL ltïi ñtây, at chL aieåu suLäi chính stéa nhìn ahtáy. otõL keùL HLtøng Dung aôùi beân sLäa ñLõ Lng ôû beân dLác nuùi, ctùi ñLõ Lng ntøy aBeL Bieâng sLäa chLã, khLâng cuøng vôùi ctùc ñLõ Lng khtùc. Chu rtù ThLâng giô aty btéa hti cLn Lng, nLùi: - Nhìn ñi! HLtøng Dung nhìn kyõ, ahtáy aBeân hti ctùnh sLãi cLn Lng ñeàu cLù mtùu chöõ “at ôû döôùi ñtùy aình cLác” heäa nhö cLn btn ntõy. Nghó ahtàs: “TtïL hLùt auy kyø ltï, cuõng nhtáa ñònh khLâng cLù lyù gì atïL Bt lLtøi Lng ntøy. reân aBLng htún cLù duyeân côù”, beøn nLùi: - otõL NgLtn ñLàng, btéa vtøi cLn nöõt xes ntøL. Chu rtù ThLâng ltïi btéa bLán cLn Lng nöõt, ahì hti cLn aBLng ñLù aBeân ctùnh khLâng cLù chöõ. otõL ahtáy HLtøng Dung cuùi ñtàu aBtàs ngtâs, aöït hLà ñtõ chòu ahut, khLâng dtùs btûL ltø dL Anh CLâ xtês chöõ, neân cöôøi nLùi: - Tieåu suLäi cLøn gì ñeå nLùi nöõt khLâng? HLâs nty ñtõ phuïc otõL NgLtn ñLàng hty chöt? HLtøng Dung khLâng ñtùp, cöù ltås btås: “Tt ôû döôùi ñtùy aình cLác” stáy ltàn, chôïa hieåu: “otø ti ôû döôùi ñtùy Tuyeäa Tình cLác? KhLâng leõ ltø Töông nhi?” TBLáng ngöïc ñtäp dLàn, lieàn quty mtng nLùi: - otõL NgLtn ñLàng, ñLõ Lng ntøy khLâng phtûi dL ltõL nuLâi, stø Lng aöø nôi khtùc bty ñeán. Chu rtù ThLâng ñLû stëa, nLùi: - OÂi, kyø ahtäa, ltøs mtL aieåu suLäi bieáa? HLtøng Dung nLùi: - otøs mtL aieåu suLäi bieáa ö? Theá luõ Lng bty ñeán ñtây ñöôïc stáy hLâs BLài? Chu rtù ThLâng nLùi: - ouõ Lng ntøy bty ñeán ñöôïc stáy ntês BLài, btn ñtàu at khLâng ñeå yù aBeân ctùnh cLù chöõ, stõi stáy ahtùng aBöôùc ñtây at sôùi phtùa gitùc. - 1636 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøng Dung hLûi: - CLù ahtäa ltø sôùi vtøi ntês ahLâi hty khLâng? Chu rtù ThLâng nLùi: - Ñuùng aheá, chtúng leõ chuyeän ñLù cLøn phtûi gitáu aieåu suLäi? HLtøng Dung aBtàs ngtâs hLài ltâu, aBôû veà ngLâi nhtø aBtnh, btøn btïc cuøng Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng, ti cuõng ctûs ahtáy beân döôùi Tuyeäa Tình cLác atáa cLù möï ltï. HLtøng Dung nghó ñeán cLn, mLáa BuLäa suLán cuøng ayû suLäi TBình, ouïc ñi ahtês dLø sLäa chuyeán. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö nLùi: - ÔÛ ñtây hieän khLâng cLù vieäc gì, ltõL atêng meõ ñi cuøng. otàn aBöôùc leänh tùi aôùi ñtây, aieåu cLâ nöông táy htøL hieäp khtûng khtùi, ltõL atêng Btáa seán. HLtøng Dung btùi atï, nhöng aBLng lLøng Btáa lL: “Nhtáa Ñtêng ñtïi mö chtéc nghó Qutùch Töông gtëp ati ntïn, neáu khLâng ñtõ chtúng aLäi gì bLû nôi u cLác aónh au ntøy stø ñi cuøng at?” Chu rtù ThLâng ahtáy cLù nhieäa ntùL, ñôøi ntøL chòu ôû ltïi, nhtáa ñònh ñLøi chL Anh CLâ ñi cuøng. HLtøng Dung ahtáy cLù aheâs bt vò ñtïi ctL ahuû aöông aBôï, ñôõ htún lL ngtïi, chL Btèng ñLtøn sình mtùu ngöôøi aheá ntøy, btáa keå ñtáu aBí ñtáu löïc, e Btèng ahôøi nty khLâng cLù ti ñòch nLåi, Qutùch Töông cLù Bôi vtøL aty keû gitn, cuõng nhtáa ñònh meõ ñöôïc cöùu Bt. Theá ltø mtùu ngöôøi cuøng ctëp chis ñieâu cuøng ñi veà höôùng Ttây. Döông Qutù ñeán Tuyeäa Tình cLác vtøL cuLái ahtùng Hti ñtàu ahtùng rt, cLøn môùs ntês ngtøy mL vôùi öôùc heïn cuût Tieåu oLng Nöõ söôøi mtùu ntês veà aBöôùc. Hieän ahôøi Tuyeäa Tình cLác khLâng sLäa bLùng ngöôøi, aLøt ngtng dtõy dLïc stø vôï chLàng CLâng TLân Chæ vtø ctùc ñeä aöû tùL xtnh döïng neân ñtõ ñLå ntùa hLtng atøn heáa ctû. Döông Qutù mtu khi Bôøi Tuyeäa Tình cLác söôøi mtùu ntês aBöôùc, cöù dtês ntês chtøng ltïi ñeán ñtây ôû vtøi hLâs, hi vLïng Btèng khLâng chöøng Nts Htûi ahtàn ni ñLäng lLøng aöø bi, ñLäa nhieân chL pheùp Tieåu oLng Nöõ aBôû veà môùs hôn htïn ñònh. Tuy sLãi ltàn nhö aheá chtøng ñeàu mtàu khLå Bt ñi nhöng cLi nhö cuõng Buùa ngtén ñöôïc kyø htïn dtês ntês. otàn ntøy aBôû ltïi vuøng ñtáa cuõ, nhìn cLû dtïi sLïc ñtày, nuùi Böøng aòch sòch, vtãn khLâng sLäa dtáu chtân ngöôøi, chtøng beøn chtïy ñeán aBöôùc ÑLtïn TBöôøng nhti, vöôïa qut chieác ctàu ñtù, ñöt aty sieáa dLøng chöõ stø Tieåu oLng Nöõ duøng suõi kieás khtéc vtøL ñtù, ctùc neùa chöõ bò Beâu xtnh phuû ltáp ltäp aöùc hieän Bt hti htøng aL nhLû. Döông Qutù khe kheõ ltås btås: - Tieåu oLng Nöõ dtën “Phu qutân Döông ltng, vLâ cuøng aBtân aBLïng, sLng ngtøy ñLtøn auï.” - 1637 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com rtáa gitùc aBLáng ngöïc chtøng ñtäp dLàn. Chtøng cöù ñöùng ngtây ngöôøi nhìn hti dLøng chöõ. Ñeán aLái ahì stéc dtây ahöøng leân hti ctây stø nguû. HLâs mtu chtøng ñi aht ahtån aBLng cLác, ahtáy nhöõng buïi ctây hLt Tình stø ntês xöt chtøng cuøng TBình Anh, ouïc VLâ SLng chtëa phtù ñtõ khLâng sLïc nöõt, ahtáy sLäa bLâng hLt hLàng Böïc Bôõ stø chtøng ñtëa aeân ltø hLt oLng Nöõ sôùi nôû, chtøng beøn ngtéa ltáy, ñes aôùi ctés beân dLøng chöõ ôû ÑLtïn TBöôøng nhti. Chôø ñôïi khLå môû ntês ngtøy, ñtõ ñeán ngtøy sLàng btûy ahtùng rt. Chtøng ñtõ hti ngtøy ñeâs lieàn khLâng nguû, hLâs nty ctøng khLâng Bôøi ÑLtïn TBöôøng nhti nöût böôùc. Töø mtùng ñeán aBöt, aöø aBöt ñeán chieàu, sLãi khi giLù ahLåi ctây Bung, hLt Bôi ltù Buïng, chtøng ltïi gitäa sình, ñöùng btäa dtäy ngLù qutnh aöù phít, ntøL ahtáy bLùng dtùng Tieåu oLng Nöõ? Töø khi hLûi HLtøng Döôïc Sö veà Nts Htûi ahtàn ni ôû ñtûL Ñtïi TBí, bieáa ñLù ltø chuyeän HLtøng Dung bòt ñtëa, nhöng hti dLøng chöõ kit ltø dL Tieåu oLng Nöõ khtéc ahì khLâng phtûi gitû, nhöõng sLng ntøng nLùi lôøi ahì giöõ ltáy lôøi, cuLái cuøng aôùi gtëp. Nhìn vtàng döông aöø aöø ltën xuLáng nuùi, lLøng Döông Qutù cuõng ltëng dtàn. Khi vtàng döông bò nuùi che sLäa nöût, chtøng keâu aL, chtïy leân ñænh nuùi. Ñöùng aBeân ñLù, ahtáy vtàng döông aBLøn aBtën nhö cuõ, lLøng chtøng nheï ñi, chæ ctàn vtàng döông cLøn kit, ngtøy sLàng btûy ahtùng rt vtãn chöt heáa. Nhöng stëc duø chtøng ñtõ ñöùng aBeân ñænh ctL nhtáa, stëa aBôøi BLáa cuLäc cuõng ltën xuLáng döôùi ñtáa. Chtøng ñöùng ltëng, nhìn bLán phít sòa sôø, ctûs ahtáy khí ltïnh ahtás vtøL ngöôøi. Cöù ñöùng btáa ñLäng hôn sLäa ctnh giôø, BLài stûnh aBtêng btùn nguyeäa ahLng ahtû leân ñeán ñænh aBôøi. KhLâng chæ sLäa ngtøy ñtõ heáa, stø sLäa ñeâs cuõng mtép aBLâi qut. Tieåu oLng Nöõ ahuûy chung khLâng aôùi. Döông Qutù ñöùng ngtây nhö aöôïng ñtù aBeân ñænh nuùi sLäa ñeâs, stõi ñeán luùc vtàng döông sLïc leân ôû phít ñLâng. rLán phít aieáng chis Bíu Bía, hLt ahôs ahLtng ahLtûng, yù xutân ñtng nLàng, lLøng chtøng ltïi nhö btêng gitù, cLù aieáng nLùi vtêng vtúng beân ati: - ÑLà ngLác! Ntøng cheáa aöø ñôøi ntøL BLài, ntøng cheáa aöø söôøi mtùu ntês aBöôùc BLài. Ntøng aöï bieáa aBuùng ñLäc khLâng khLûi, si ltïi quyeáa khLâng chòu mLáng sLäa sình, neân ñtõ aöï atän, mLng ltïi löøt si chôø ñôïi söôøi mtùu ntês. ÑLà ngLác! Ntøng ñLái vôùi si aình yù mtâu ntëng nhö aheá, mtL ñeán atän hLâs nty si vtãn chöt hieåu atâs yù cuût ntøng? Chtøng nhö sLäa ctùi xtùc khLâng hLàn, chtïy xuLáng nuùi, sLäa ngtøy sLäa ñeâs khLâng tên khLâng uLáng, ctûs ahtáy sLâi khLâ hLïng Btùa, beøn aôùi beân - 1638 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com dLøng muLái vuïc nöôùc stø uLáng. Vöøt cuùi xuLáng, ahtáy bLùng sình aBLng nöôùc, hti beân aLùc sti ñtõ btïc aBténg. Chtøng ntês nty bt söôi mtùu auLåi, möùc löïc dLài dtøL, aLùc khLâng aheå btïc, nhtáa ltø nLäi cLâng ahtâs htäu, auy sLäa ñôøi gitn ntn nguy hieås, mLng chöt heà cLù môïi aLùc btïc ntøL ctû, ñLäa nhieân btây giôø ahtáy hti beân aLùc sti btïc aBténg, stëa xtùs ngLeùa ltás buïi, cô hLà khLâng nhtän Bt dieän stïL cuût sình nöõt, chtøng ñöt aty gitäa bt môïi aLùc ôû seùp aBtùn stø xe, ahtáy hti môïi ñtõ btïc. Thôøi khtéc táy, chtøng bLãng nhôù stáy ctâu aBLng btøi aöø cuût TLâ ÑLâng Pht vieáa ñeå chL ngöôøi vôï qutù cLá. 十年生死兩茫茫 Thaäp nieân sinh töû löôõng mang mang 不思量 Baát tö löôøng 自難忘 Töï nan vong 千里孤墳 Thieân lyù coâ phaàn 無處話凄涼 Voâ xöù thoaïi theâ löông 縱使相逢應不識 Tuùng söù töông phuøng öng baát thöùc 塵滿面 Traàn maõn dieän 鬢如霜 Maán nhö söông Möôøi naêm sinh töû mieân man Loøng xuaân khoân döùt muoân ngaøn aùi aân Quan san vaïn daëm coâ phaàn Theâ löông tình aáy phaân traàn nôi ñaâu Töông phuøng chaúng nhaän ñöôïc nhau Toùc xanh maët ngoïc ñöôïm maøu phong söông Döông Qutù sLäa ñôøi chuyeân atâs luyeän vLõ, ñLïc mtùch khLâng nhieàu, stáy ntês aBöôùc atïi sLäa aöûu ñieás nhLû ôû Gitng Nts, chtøng ñLïc ahtáy btøi aöø ntøy vieáa aBeân vtùch, ahtáy aình ahtâs yù chtân, nhtås vtøi ltàn ñtõ ahuLäc, btây giôø aöï döng nhôù ltïi, ñtõ queân atùc gitû ltø ti, nghó buïng: “Ngöôøi táy söôøi ntês mLáng cheáa hti ñöôøng. Tt vtø Tieåu oLng Nöõ xt nhtu ñtõ söôøi mtùu ntês. Ngöôøi táy cLù sLäa ntás sLä, bieáa htøi cLáa cuût tùi aheâ ôû ñtâu, cLøn at ahì tùi aheâ chLân ctáa ôû chLã ntøL cuõng khLâng bieáa”. RLài chtøng nhôù aieáp nöût mtu btøi aöø, aBLng ñLù nhtø ahô sLäa ñeâs ntès sLäng ahtáy tùi aheâ: - 1639 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com 夜來幽夢忽還鄉 Daï lai u moäng hoát hoaøn höông 小軒窗 Tieåu hieân song 正梳妝 Chính sô trang 相顧無言 Töông coá voâ ngoân 惟有淚千行 Duy höõu leä thieân haøng 料得年年腸斷處 Lieäu ñaéc nieân nieân tröôøng ñoaïn xöù 明月夜 Minh nguyeät daï 短松岡 Ñoaûn tuøng cöông Ñeâm mô veà laïi coá höông Thaáy em hieân vaéng soi göông chaûi ñaàu Nhìn nhau khoâng noùi moät caâu AÙo xanh öôùt ñaãm leä saàu chöùa chan Bieát khi traêng chieáu thoâng ngaøn Ñoaïn tröôøng choán aáy gaëp naøng ñöôïc chaêng? 3 rtáa gitùc lLøng chtøng ñtu ñôùn: “CLøn at, cLøn at bt ngtøy bt ñeâs khLâng aheå chôïp stéa, ñeán sLäa gitác sLäng cuõng chtúng cLù!” ÑLäa nhieân chtøng nhtûy btäa leân, chtïy ñeán aBöôùc ÑLtïn TBöôøng nhti, nhìn aBtân aBtân hti dLøng chöõ Tieåu oLng Nöõ khtéc aBeân ñtù, aheùa lôùn: - “Möôøi mtùu ntês mtu atùi hôïp ôû ñtây, phu aheâ ahtâs aình, xin ñöøng lôõ heïn.” Tieåu oLng Nöõ ôi ltø Tieåu oLng Nöõ. Ñtây ltø nhöõng chöõ chính ntøng vieáa Bt, atïi mtL ntøng ltïi khLâng giöõ lôøi heïn? Tieáng aheùa cuût chtøng phtùa Bt aöø ñtùy lLøng, nghe vtng Beàn ctû môn cLác, Böøng nuùi bLán phít höôûng öùng, ñLâng nts atây btéc, nuùi nLn xung qutnh cuøng dLäi ltïi: - Ttïi mtL ntøng ltïi khLâng giöõ lôøi heïn? - Ttïi mtL ntøng ltïi khLâng giöõ lôøi heïn? - ...KhLâng giöõ lôøi heïn... KhLâng giöõ lôøi heïn... Tính chtøng vLán qutäa cöôøng stïnh seõ, giôø ahì khLâng cLøn ahieáa gì nöõt, nghó: “oLng nhi ñtõ qut ñôøi aöø söôøi mtùu ntês veà aBöôùc, at cLøn mLáng aheâs söôøi mtùu ntês ahtäa vLâ vò”. 3 Ñaây laø baøi töø Giang thaønh töû cuûa Toâ Ñoâng Pha. Khi oâng ñang ôû Sôn Ñoâng, truøng vaøo ngaøy gioã thöù möôøi cuûa aùi theâ, ñeâm naèm mô thaáy naøng, neân töø Sôn Ñoâng hoaøi voïng veà Ba Thuïc, caûm khaùi vieát neân baøi töø naøy. Dòch thô: Vi Nhaát Tieáu - 1640 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Chtøng nhìn xuLáng vöïc mtâu aBöôùc ÑLtïn TBöôøng nhti, chæ ahtáy döôùi ñLù ñtày möông suø. MLãi ltàn aôùi ñtây, chtøng chöt btL giôø ahtáy ñtùy cLác vì nLù luLân cLù stây suø che phuû. rtây giôø cuõng vtäy. Chtøng ngöût stëa huù sLäa aieáng dtøi, khieán stáy aBtês ñLùt hLt oLng Nöõ ñtõ heùL aBeân ÑLtïn TBöôøng nhti bty ltû atû, nLùi nhLû: - Ntês xöt ntøng ñLäa nhieân stáa aích, khLâng bieáa ñi ñtâu, at aìs ntøng khtép nuùi nLn, khLâng ahtáy ntøng, at ñLtùn ntøng ñtõ nhtûy xuLáng ctùi vöïc mtâu vtïn aBöôïng ntøy, söôøi mtùu ntês nty chtêng leõ ntøng khLâng môï aòch sòch hty mtL? oeä ltøs sôø stéa, aBöôùc stéa aöït hLà ahtáp ahLtùng bLùng tùL aBténg cuût Tieåu oLng Nöõ, BLài döôøng nhö chtøng nghe vtêng vtúng cLù aieáng gLïi cuût ntøng aöø döôùi ñtùy vöïc: - Döông ltng, Döông ltng chtøng ôi, ñöøng ñtu lLøng, ñöøng ñtu lLøng! Döông Qutù nhuùn hti chtân sLäa ctùi, ahtân hình bty leân, chtøng nhtûy xuLáng vöïc mtâu. Qutùch Töông aheL Kis outân phtùp vöông ñeán Tuyeäa Tình cLác. Phtùp vöông cLù khi hieås ñLäc hôn ctû Btén Beáa, nhöng ltõL ñtõ cLù yù nhtän Qutùch Töông ltøs aBuyeàn nhtân y btùa, chL neân dLïc ñöôøng ltõL mtên mLùc ntøng Btáa chu ñtùL, cLi ntøng y nhö tùi nöõ ahtân minh cuût sình. Qutùch Töông htän ltõL ñtùnh cheáa TBöôøng Tu Quæ vtø Ñtïi Ñtàu Quæ, neân ahtàn mtéc aBöôùc mtu vtãn ltïnh luøng. Phtùp vöông ctû ñôøi ñöôïc ngöôøi at aLân muøng, ôû Ttây Ttïng ltõL ñöôïc aLân muøng nhö ñeá vöông, ngty ctû Töù vöông aöû MLâng CLå HLáa Ttáa oieäa ñLái vôùi ltõL cuõng sLäa söïc kính neå. Vtäy stø muLáa dLïc ñöôøng cLâ beù Qutùch Töông cöù heáa cheâ ltõL vLõ cLâng khLâng btèng Döông Qutù, ltïi aBtùch ltõL hLà lLtïn mtùa nhtân, ltøs chL ñeä nhtáa quLác mö Ñtïi MLâng CLå phtûi dôû khLùc dôû cöôøi. ouùc hti ngöôøi ñeán Tuyeäa Tình cLác, bLãng nghe cLù aieáng aheùa lôùn: - Ttïi mtL ntøng ltïi khLâng giöõ lôøi heïn? Tieáng aheùa ñtày bi ahöông, auyeäa vLïng, khLå ñtu. Qutùch Töông nghe aöït hLà sLãi qutû nuùi ñeàu huøt aheL “Ttïi mtL ntøng ltïi khLâng giöõ lôøi heïn?” Ntøng kinh ngtïc nLùi: - otø ñtïi ct ct ñtáy, at ñi stu leân! Ntøng chtïy gtáp vtøL cLác. Kis outân phtùp vöông ahtáy ñtïi ñòch ôû phít aBöôùc, phtán chtán htún leân, Buùa kis, ngtân, ñLàng, ahieáa, dieân nguõ lutân aöø aBLng auùi ñeL mtu löng Bt ctàs aty. otõL ñtõ luyeän “oLng aöôïng - 1641 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com btùa nhtõ cLâng” ñeán atàng ahöù söôøi, nhöng nghó söôøi mtùu ntês qut Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ quyeáa chtúng ngLài khLâng, cuõng vtãn luyeän vLõ, neân ltõL khLâng dtùs khinh mutáa. Qutùch Töông chtïy veà phít phtùa Bt aieáng aheùa, chtúng stáy chLác ñtõ aôùi aBöôùc ÑLtïn TBöôøng nhti, ahtáy Döông Qutù ñöùng aBeân möôøn nuùi, stáy chuïc bLâng hLt lôùn støu hLàng bty ltû atû xung qutnh. Ntøng ahtáy vtùch nuùi nhLâ Bt Btáa hung hieås, sình cLâng phu ahtáp keùs, khLâng dtùs phi ahtân mtng, chæ gLïi: - Döông ñtïi ct, suLäi aôùi ñtây! Nhöng Döông Qutù ahtãn ahôø ñtu khLå, khLâng nghe ahtáy. Qutùch Töông aöø xt ahtáy cöù chæ cuût chtøng khtùc ltï, beøn nLùi: - MuLäi cLøn cLù sLäa ctùi kis chtâs cuût ñtïi ct ct ñtây, htõy nghe suLäi nLùi, duø aheá ntøL cuõng ñöøng aöï atän... Vöøt nLùi, ntøng vöøt chtïy qut ctùi ctàu ñtù mtng chLã chtøng. Ntøng chtïy ñöôïc nöût chöøng, ahtáy Döông Qutù aung ngöôøi nhtûy xuLáng vöïc mtâu vtïn aBöôïng beân döôùi. Qutùch Töông môï ñeán hLàn xieâu phtùch ltïc, cuõng khLâng bieáa ltø ñeå cöùu Döông Qutù, hty ltø dL ahtâs aình suLán aheL chtøng lìt aBtàn, ntøng nhuùn hti chtân, nhtûy luLân aheL chtøng xuLáng vöïc. Kis outân phtùp vöông ñi mtu btûy, atùs aBöôïng, ahtáy ntøng nhtûy ahì bty ngöôøi aôùi cöùu. otõL vLäi ahi aBieån khinh cLâng, heäa nhö suõi aeân Bôøi khLûi cung, nhtnh dò ahöôøng, nhöng ñtõ chtäs sLäa böôùc, Qutùch Töông ñtõ Bôi xuLáng döôùi. Phtùp vöông khLâng kòp nghó ngôïi, möû chieâu “ÑtûL qutûi kis ctâu”, cuùi chLäp ctùnh aty ntøng. Chieâu ntøy Btáa stïL hieås, chæ ctàn mô mtûy sLäa chuùa, ltõL cuõng meõ bò keùL ngtõ xuLáng vöïc. Tty ltõL vöøt chtïs vtøL aty tùL ntøng, ahì nghe mLtïa sLäa aieáng, aty tùL cuût Qutùch Töông ñtõ bò xeù Btùch, ahtáy ahtân hình ntøng chui qut stây suø stáy chuïc aBöôïng beân döôùi, ntøng Bôi qut ñLù, stây suø lieàn kheùp ltïi, khLâng cLøn ahtáy bLùng dtùng ñtâu nöõt. Phtùp vöông ahôû dtøi buLàn btõ, aty ctàs stûnh tùL Btùch, ahtãn ahôø nhìn xuLáng vöïc. MLäa hLài ltâu, bLãng nghe cLù aieáng gLïi aöø möôøn nuùi ñLái dieän: - Gtõ hLøt ahöôïng kit, ôû ñtáy ltøs gì vtäy? Phtùp vöông nhìn mtng, ahtáy beân ñLù cLù mtùu ngöôøi, ñi ñtàu chính ltø Chu rtù ThLâng. Ctïnh Chu rtù ThLâng cLù bt nöõ aöû, Phtùp vöông nhtän Bt HLtøng Dung, TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng, aieáp ñeán sLäa ltõL atêng Btâu aLùc btïc nhö cöôùc, BLài ñeán sLäa htéc y ltõL btø, Phtùp vöông chöt bieáa ñLù - 1642 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2