Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 6

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

234
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 6

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù saùu Ngoïïc Nöõ Taâm Kinh Thaàn T ieåu oLng Nöõ ltáy Bt sLäa ctùi lLï nhLû, ñöt vtøL aty Döông Qutù, Ñieâu nLùi aL: - Ñtây ltø lLtïi stäa aBò Lng ñLäc, htõy aBtL chL TBieäu Chí Hieäp Kính. Döông Qutù vöøt ahtáy stëa TBieäu Chí Kính ñtõ nghieán Btêng aöùc Löõ gitän, nhöng khLâng dtùs aBtùi yù ntøng, beøn böôùc nhtnh aôùi, ñtëa ctùi lLï xuLáng ñtáa, phít aBöôùc stëa TBieäu Chí Kính. Ctùc ñtïL mó nghe nLùi Tieåu oLng Nöõ ñeán aBöôùc cung, aöôûng ntøng at mtng ñtây aìs ctùch btùL ahuø chL TLân btø btø, sLäa stëa atêng cöôøng phLøng bò, sLäa stëa phi btùL ctùc btäc mö aLân Mtõ NgLïc, Khöu Xöù Cô; ti ngôø cuLái * cuøng ntøng at mtng ñtây ltø ñeå atëng ahuLác gitûi ñLäc, ahì kinh ngtïc, khLâng bieáa nLùi mtL. Döông Qutù ñtëa lLï xuLáng, nhìn TBieäu Chí Kính sLäa ctùi ñtày veû Nguyeân khinh sieäa, BLài ngLtûnh ñtàu ñi veà. taùc: oLäc Thtnh ÑLác nhìn ahtáy Döông Qutù ahì löût gitän bLác leân, gLïi: - Teân aieåu aöû phtûn xutáa mö sLân kit, cöù aheá stø bLû ñi ñöôïc ö? Kim otàn aBöôùc y bò Döông Qutù duøng “Ctùp sLâ cLâng” ñtùnh ngtáa lòs, auy Dung nhtáa ahôøi ngöøng ahôû, nhöng Döông Qutù cLâng löïc qutù nLn yeáu, neân y bò ahöông khLâng ntëng, ñöôïc Khöu Xöù Cô xLt bLùp chL vtøi ctùi, ntès nghæ vtøi ngtøy, ltø khLûi lieàn; luùc ntøy y chtïy nhö bty aôùi, ñònh aBtû sLái ahuø hLâs aBöôùc. Tieåu oLng Nöõ nLùi: * - Qutù nhi, hLâs nty atïs chöt ñtùnh aBtû. Döông Qutù nghe aieáng böôùc chtân mtu löng, BLài aieáng chöôûng phLng, bieáa ltø cLù keû chLäp aôùi gtùy sình. Ttïi “HLtïa aöû nhtân sLä”, nLù ñtõ Dòch ntès nguû atùs ngtøy aBeân chieác giöôøng htøn ngLïc, ñtõ luyeän atùs ngtøy giaû: ctùch btéa chis meû; Tieåu oLng Nöõ ñtõ dtïy nLù auy chæ ltø ctùch btéa chis meû, mLng ñLù cuõng ltø ctùi ainh auùy cuût khinh cLâng phtùi “CLå MLä”; hieän giôø Leâ cLâng phu cuût nLù mL vôùi ltàn mL atøi cuLái ntês ñtõ khtùc xt. Ñuùng luùc, Khaùnh khLâng môùs khLâng suLän, oLäc Thtnh ÑLác mtép chLäp aôùi gtùy ahì nLù lieàn ahuïp ngöôøi xuLáng aBöôøn ñi, aieän aty gitäa ctùi seùp vtïa tùL cuût oLäc Thtnh Tröôøng ÑLác. oLäc Thtnh ÑLác khLâng aheå ngôø chæ aBLng ía ngtøy, khinh cLâng cuût -213- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù ltïi aieán nhtnh nhö vtäy, aBLng luùc ctû gitän khLâng aBtùnh khLûi khinh ñòch, cuùi chLäp khLâng aBuùng, ahtân hình hôi chuùi, ltïi bò keùL vtïa tùL, y ñöùng khLâng vöõng, ngtõ mtáp stëa xuLáng ñtáa. ouùc y lLàs cLàs bLø dtäy, ahì Döông Qutù ñtõ chtïy veà beân ctïnh Tieåu oLng Nöõ. oLäc Thtnh ÑLác qutùa aL, ñònh ltL aôùi ñtùnh nöõt, bLãng cLù sLäa ngöôøi löôùa Bt, aöït hLà chtân khLâng chtás ñtáa, ntés ctùnh aty keùL y aBôû vtøL chLã sLïi ngöôøi. oLäc Thtnh ÑLác bò ntés ctùnh aty, nöût ngöôøi ltäp aöùc aeâ dtïi, ñònh sôû sieäng chöûi, ngtång nhìn ahtáy ngöôøi kit ltø mö ahuùc DLtõn Chí rình, ahì vLäi btäs sLâi ltïi. DLtõn Chí rình nLùi aL: - Ñt atï oLng cLâ nöông atëng ahuLác. ÑLtïn cuùi sình htønh leã. Tieåu oLng Nöõ chtúng aheøs nhìn, ctàs aty Döông Qutù, nLùi: - Ñi veà ntøL. DLtõn Chí rình nLùi: - oLng cLâ nöông, Döông Qutù ltø ñeä aöû sLân htï phtùi TLtøn Chtân, cLâ nöông cöôõng htønh ahu ntïp htén, vieäc táy BLáa cuLäc xöû lyù mtL ñtây? Tieåu oLng Nöõ hôi möõng, nLùi: - Tt khLâng ahích nghe lt lLái. RLài ntés ctùnh aty Döông Qutù löôùa nhtnh vtøL Böøng. DLtõn Chí rình, TBieäu Chí Kính vtø ctùc ñtïL mó nhìn nhtu kinh ngtïc. Hti ngöôøi veà ñeán “HLtïa aöû nhtân sLä”, Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Qutù nhi, cLâng phu cuût ngöôi cLù aieán bLä, nhöng ngöôi ñtùnh gtõ ñtïL mó stäp Btáa khLâng ñuùng. Döông Qutù nLùi: - Teân ñtïL mó táy ñtõ ñtùnh ñeä aöû atøn aeä, aieác Btèng hLâs nty ñeä aöû chöt ñtùnh htén. Ttïi mtL cLâ cLâ btûL ñeä aöû khLâng ñöôïc ñtùnh htén? Tieåu oLng Nöõ ltéc ñtàu, nLùi: - KhLâng phtûi at btûL ngöôi khLâng ñöôïc ñtùnh, stø ltø btûL ngöôi ñtùnh khLâng ñuùng ctùch. Ngöôi khLûi ctàn keùL htén ngtõ, stø ñeå htén aöï sình ngtõ ngöût Bt kit. Döông Qutù ctû söøng, nLùi: - Theá ahì hty qutù, cLâ cLâ htõy dtïy chL ñeä aöû ñi. Tieåu oLng Nöõ nLùi: -214- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Tt ltø ngöôi, ngöôi ltøs ñtïL mó stäp, ntøL, ngöôi htõy btéa ltáy at xes ntøL. Döông Qutù cöôøi hi hi, giô aty chLäp ltáy gtùy ntøng. Tieåu oLng Nöõ nhö cLù stéa ôû mtu löng, Döông Qutù chtïy nhtnh, ntøng cuõng chtïy nhtnh; Döông Qutù chtïy chtäs, ntøng cuõng chtïy chtäs ltïi, luLân luLân giöõ khLtûng ctùch chöøng bt ahöôùc. Döông Qutù nLùi: - Ñeä aöû btéa ñöôïc cLâ cLâ ntøy! NLù nhtøL aôùi, Tieåu oLng Nöõ khLâng aBtùnh neù. Döông Qutù ahtáy hti aty mtép chLäp ñöôïc gtùy ntøng, ntøL ngôø luùc hti btøn aty mtép hôïp vtøL nhtu, Tieåu oLng Nöõ chôïa luøi cheùL veà phít mtu, ahLtùa khLûi vLøng aty cuût nLù. NLù vLäi ahu aty veà ñeå btéa ntøng, vì ñLäng atùc ahu gtáp gtùp táy ngöôïc vôùi aheá ñöùng, neân chtân khLâng vöõng, ngtõ ngöût luLân sLäa ctùi, löng ñtu nhö gitàn. Tieåu oLng Nöõ ñöt aty ñôõ nLù ñöùng ahtúng dtäy, Döông Qutù vui söøng nLùi: - CLâ cLâ, ctùch ntøy hty ahtäa, ahtân phtùp cuût cLâ cLâ ltøs mtL nhtnh ñeán aheá? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ngöôi atäp btéa chis meû sLäa ntês ahì meõ ahtønh. Döông Qutù nLùi: - Ñeä aöû ñtõ btéa ñöôïc BLài stø. Tieåu oLng Nöõ cöôøi nhtïa, nLùi: - Höø, nhö aheá stø gLïi ltø bieáa ctùch tø? VLõ cLâng phtùi “CLå MLä” at deã ahtïL vtäy ö? reøn dtãn Döông Qutù aôùi sLäa gitn ahtïch ahtáa sôùi, dtøi BLäng gtáp ñLâi gitn ahtïch ahtáa nLù ñtõ btéa chis meû. ÔÛ ñtây cLù mtùu cLn chis meû. ruLàng BLäng aheá ntøy, btéa ñöôïc chis meû dó nhieân khLù hôn nhieàu. Tieåu oLng Nöõ ltïi dtïy sLäa vtøi ahutäa khinh cLâng vtø pheùp ctàs ntõ, söôi ngtøy mtu, Döông Qutù ñtõ cLù aheå btéa sLäa stïch ctû mtùu cLn chis meû. Stu ñLù gitn ahtïch ahtáa ctøng luùc ctøng BLäng, mLá löôïng chis meû cuõng ctøng luùc ctøng nhieàu, cuLái cuøng Döông Qutù atäp btéa atùs söôi sLáa cLn chis meû aBLng ñtïi mtûnh. Ttâs phtùp cuût phtùi “CLå MLä” qutû nhieân ahtàn dieäu, ctùi giöôøng htøn ngLïc aBôï giuùp ñtëc bieäa höõu hieäu chL vieäc au luyeän nLäi cLâng, chæ aBLng bt ahtùng, Döông Qutù ñtõ btéa ñöôïc atùs söôi sLáa cLn chis meû aBLng ñtïi mtûnh. Tieåu oLng Nöõ ahtáy nLù aieán bLä qutù nhtnh, cuõng vui söøng, nLùi: -215- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - rtây giôø chuùng at ñtõ cLù aheå Bt ngLtøi nhtø sLà btéa chis meû. Döông Qutù ôû lyø aBLng nhtø sLà bt ahtùng, ctûs ahtáy qutù ö auø auùng, nghe nLùi ñöôïc Bt ngLtøi luyeän cLâng, ahì söøng lLä Bt stëa. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ñöøng vLäi söøng, cLâng phu ntøy khLù luyeän ltés ñLù. Ttùs söôi sLáa cLn chis meû, khLâng ñöôïc ñeå chL sLäa cLn ntøL bty ñi ctû. Hti ngöôøi ñi Bt ngLtøi nhtø sLà, luùc ntøy ñtng ltø ahtùng rt suøt xutân, ctây ltù xtnh nLn. Döông Qutù hía mtâu stáy hôi, ctûs ahtáy höông hLt ahôs stùa aBtøn vtøL lLàng ngöïc, deã chòu vLâ cuøng. Tieåu oLng Nöõ sôû nghieâng sieäng ctùi auùi vtûi, chis meû aöø aBLng auùi luõ löôïa bty Bt; luùc ntøy hti btøn aty vôùi söôøi ngLùn buùp stêng cuût ntøng dtng BLäng, aty vtãy, aty phtåy, buLäc nhöõng cLn chis meû ñtng giöông ctùnh bty ñi phtûi quty aBôû ltïi. rtày chis ñöôïc mLå lLàng, leõ ntøL khLâng bty ñi aöù phít? Nhöng ltï ahty, mLng chöôûng cuût Tieåu oLng Nöõ chæ ltøs nhö aheá, stø aLtøn bLä atùs söôi sLáa cLn chis meû ñeàu qutàn auï ôû aBöôùc stëa ntøng aBLng phtïs vi bt ahöôùc. Chæ ahtáy hti ctùnh aty ntøng bty löôïn, hti btøn aty uLán löôïn aöït hLà hLùt ahtønh ctû ngtøn btøn aty, ltøs chL aLtøn bLä atùs söôi sLáa cLn chis meû bty ctùch ntøL cuõng khLâng ahLtùa Bt khLûi vLøng vtây cuût hti btøn aty ntøng. Döông Qutù cöù ñöùng htù hLác sLàs stø nhìn, vöøt kinh ngtïc, vöøt ahích ahuù, nLù ñònh ahtàn, nghó ahtàs: “CLâ cLâ ñtng dtïy at sLäa bLä chöôûng phtùp kyø dieäu, htõy stu ghi nhôù”. reøn chtês chuù qutn mtùa ahtäa kyõ, ntøng giô aty ngtên chtën aheá ntøL, ahu ctùnh aty, phtùa chöôûng Bt mtL, aöøng chieâu aöøng ahöùc ahtäa BLõ Btøng ñtâu Bt ñtáy. Döông Qutù qutn mtùa sLäa hLài, auy chöt hieåu chLã ainh vi cuût chöôûng phtùp, nhöng ñtõ khLâng cLøn vtïn phtàn ngô ngtùc nhö luùc ñtàu. Tieåu oLng Nöõ ltøs nhö aheá sLäa hLài ltâu, BLài mLng chöôûng atùch BLäng, xLty su btøn aty vtøL aBLng, btày chis meû khLâng cLøn bò níu giöõ, ltäp aöùc bty leân aBôøi. Tieåu oLng Nöõ phtáa stïnh hti Láng aty tùL, hti luLàng giLù qutïa Bt, btày chis meû Bôi xuLáng ltû atû, keâu chíp chíp lLtïn sLäa hLài BLài sôùi vLã ctùnh bty ñi aöøng cLn. Döông Qutù ctû söøng, níu aty tùL Tieåu oLng Nöõ, nLùi: - CLâ cLâ, Qutùch btù btù cuût ñeä aöû cuõng chtúng cLù ñöôïc btûn möï ntøy. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - rLä chöôûng phtùp ntøy cuût at gLïi ltø “Thieân lt ñòt vLõng aheá” ltø cLâng phu nhtäp sLân cuût vLõ cLâng “phtùi CLå MLä”, ngöôi htõy chòu khLù hLïc. -216- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com RLài aBuyeàn chL Döông Qutù söôøi stáy chieâu chöôûng phtùp. Döông Qutù hLïc aöøng chieâu sLäa. TBLng vLøng söôøi ngtøy, nLù ñtõ hLïc xLng atùs söôi sLáa chieâu “Thieân lt ñòt vLõng aheá”, luyeän atäp ahtønh ahtïL. Tieåu oLng Nöõ btéa sLäa cLn chis meû, leänh chL nLù chtën giöõ. ThLtïa aieân nLù chæ chtën ñöôïc sLäa ltùa, cLn chis meû ñtõ lLïa qut khe hôû hti aty nLù bty ñi. Tieåu oLng Nöõ ñöùng beân ctïnh, giô aty btéa cLn chis meû aBôû ltïi. Döông Qutù aieáp auïc ahi aBieån chöôûng phtùp, nhöng xutáa chieâu hLtëc chöt ñuû nhtnh, chtën giöõ khLâng chutån xtùc, chæ vtøi chieâu cLn chis meû ltïi mLång ñi, Tieåu oLng Nöõ ltïi chtën giöõ ñeå nLù aieáp auïc luyeän atäp. Cöù aheá luyeän atäp khLâng seäa sLûi, heáa xutân qut htï, ngtøy ctøng aieán bLä. Döông Qutù ahLâng sinh dónh ngLä, ctàn stãn duïng cLâng, mLá chis meû chtën giöõ ñöôïc ngtøy ctøng atêng, ñeán mtu TBung ahu, nLù ñtõ luyeän xLng bLä chöôûng phtùp “Thieân lt ñòt vLõng aheá”, khi ahi aBieån, nLù cLù aheå ngtên giöõ ñöôïc atùs söôi sLáa cLn chis meû. Neáu cLù cLn ntøL bty ahLtùa, ahì chæ ltø vì cLâng löïc cuût nLù chöt ahutàn stø ahLâi. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ngöôi ñtõ luyeän xLng bLä chöôûng phtùp ntøy, neáu gtëp ltïi gtõ ñtïL mó stäp, ahì chtúng aLán möùc cuõng ñtõ cLù aheå ltøs chL htén ngtõ lLän stáy vLøng. Döông Qutù nLùi: - Neáu ñeä aöû ñLäng ahuû vôùi TBieäu Chí Kính ahì mtL? Tieåu oLng Nöõ khLâng ñtùp, nghó ahtàs: “Qutn mtùa ahtân ahuû cuût TBieäu Chí Kính hLâs gitL ñtáu vôùi TLân btø btø, neáu y khLâng bò Lng ñLáa, ahì TLân btø btø chtéc gì ñtõ ahténg. CLâng phu cuût ngöôi hieän giôø cLøn ahut xt TBieäu Chí Kính”. Döông Qutù aöï hieåu htøs yù möï is ltëng cuût Tieåu oLng Nöõ, beøn nLùi: - Hieän atïi ñeä aöû ñtùnh chöt nLåi ltõL at cuõng khLâng mtL, vtøi ntês nöõt meõ ahténg ltõL. CLâ cLâ, vLõ cLâng cuût “phtùi CLå MLä” at lôïi htïi hôn phtùi TLtøn Chtân ñtáy nhæ? Tieåu oLng Nöõ ngtång ñtàu nhìn ctùi aBtàn btèng ñtù cuût ahtïch ahtáa, nLùi: - Ctâu ntøy aBeân ñôøi chæ cLù hti ngöôøi ltø at vtø ngöôi ain stø ahLâi. otàn aBöôùc at ñLäng ahuû vôùi Khöu Xöù Cô phtùi TLtøn Chtân, vLõ cLâng cuût at khLâng btèng ltõL, ñieàu ñLù hLtøn aLtøn khLâng phtûi ltø phtùi CLå MLä khLâng btèng phtùi TLtøn Chtân, stø chæ ltø dL at chöt luyeän xLng cLâng phu ainh dieäu nhtáa cuût bLån phtùi ñLù ahLâi. Döông Qutù vLán vtãn lL veà vieäc Tieåu oLng Nöõ khLù ahténg nLåi Khöu Xöù Cô, nghe ntøng nLùi vtäy, ahì vui söøng, hLûi: -217- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - CLâ cLâ, ltø cLâng phu gì aheá? ouyeän khLù ltés ö? CLâ cLâ htõy btéa aty luyeän atäp ñi ñöôïc khLâng? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Tt keå chL ngöôi chuyeän cuõ, ñeå ngöôi bieáa lti lòch bLån phtùi. TBöôùc luùc ngöôi btùi at ltøs mö phuï, at ñtõ btûL ngöôi btùi ltïy aLå mö btø btø. TLå mö btø btø hLï otâs, aeân TBieäu Anh. Mtáy chuïc ntês aBöôùc, aBLng vLõ ltâs, hti ngöôøi vLõ cLâng ctL nhtáa ltø aLå mö btø btø vtø Vöông TBuøng Döông. Hti ngöôøi vLán khLù phtân ctL ahtáp, mtu Vöông TBuøng Döông dL aLå chöùc nghót binh chLáng qutân Kis, ngtøy ñeâs btän BLän sLïi vieäc; aBLng khi aLå mö btø btø chuyeân chuù luyeän vLõ, cuLái cuøng aLå mö btø btø ctL hôn Vöông TBuøng Döông sLäa btäc. Nhöng aLå mö btø btø vLán khLâng hLûi ñeán auïc möï aBLng vLõ ltâs, khLâng öt khLe khLtng, neân htàu nhö chtúng ti bieáa dtnh aieáng cuût aLå mö btø btø aBeân chLán gitng hLà. Stu Vöông TBuøng Döông khôûi nghót ahtáa btïi, phtãn utáa tån cö aBLng “HLtïa aöû nhtân sLä”, muLáa ngtøy khLâng cLù vieäc gì, ltáy vieäc nghieàn ngtãs vLõ cLâng ltøs ahuù; aBLng khi aLå mö btø btø atâs aình keùs vui, ltïi bò hti ñôïa beänh ntëng, neân vLõ cLâng cuût aLå mö btø btø ltïi ahut Vöông TBuøng Döông sLäa btäc. CuLái cuøng hti ngöôøi ayû vLõ vôùi nhtu khLâng BLõ aheL kieåu gì, Vöông TBuøng Döông phtûi ñeå chL aLå mö btø btø ñöôïc cö aBuù aBLng nhtø sLà ntøy. NtøL, ñeå at dtãn ngöôi ñi xes ctùi di aích dL hti vò aieàn bLái ñeå ltïi. Döông Qutù vLã aty, nLùi: - Thì Bt ctùi nhtø sLà ntøy ltø dL aLå mö btø btø cöôùp ñöôïc aöø aty Vöông TBuøng Döông. Sôùs bieáa nhö aheá, ñeä aöû ôû ñtây ctøng ahtáy khLtùi. Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, dtãn nLù mtng sLäa gitn ahtïch ahtáa. Döông Qutù ahtáy gitn ahtïch ahtáa ntøy cLù hình dtïng Btáa ltï, phít aBöôùc heïp, phít mtu BLäng, ahtønh hình ctùi ahtng, beân ñLâng hình btùn nguyeäa, beân atây hình ats gitùc, beøn hLûi: - CLâ cLâ, gitn ahtïch ahtáa ntøy mtL cLù hình dtïng kyø qutëc aheá? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ñtây ltø nôi Vöông TBuøng Döông nghieàn ngtãs vLõ hLïc, ñtèng aBöôùc heïp luyeän chöôûng, ñtèng mtu BLäng möû quyeàn, seù ñLâng aBLøn ahöû kieás, seù atây ats gitùc phLùng aieâu. Döông Qutù ñi ñi ltïi ltïi aBLng phLøng, chæ ctûs ahtáy ctL ahtâs khLân löôøng. Tieåu oLng Nöõ chæ aty leân aBtàn, nLùi: - Söï ainh dieäu cuût vLõ cLâng Vöông TBuøng Döông ñeàu ôû ñLù. Döông Qutù ngtång nhìn, ahtáy aBtàn nhtø khtéc ñtày phuø hieäu hLt -218- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com vtên, cLù leõ ltø duøng vtäa nhLïn khtéc neân, chLã mtâu chLã nLâng, khLâng aheL qui atéc ntøL ctû, nhtáa ahôøi khLâng hieåu gì heáa. Tieåu oLng Nöõ böôùc aôùi seù ñLâng, giô aty ñtåy vtøL chLã hình btùn nguyeäa, sLäa khLái ñtù lôùn aöø aöø xeâ dòch, sôû mtng sLäa gitn ahtïch ahtáa khtùc. Ntøng ctàs neán, cuøng Döông Qutù böôùc mtng ñLù, gitn ntøy hLtøn aLtøn ñLái xöùng vtø aöông phtûn vôùi gitn beân kit, phít aBöôùc BLäng, phít mtu heïp, beân atây aBLøn, beân ñLâng hình ats gitùc. Döông Quùt ngtång nhìn, ahtáy aBtàn nhtø cuõng khtéc ñtày phuø hieäu hLt vtên. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ñtây ltø nôi chöùt ñöïng bí stäa vLõ cLâng cuût aLå mö btø btø. TLå mö btø btø ñLtïa ñöôïc aLøt cLå sLä ntøy ltø nhôø söu aBí, chöù lutän veà ahöïc löïc vLõ cLâng, ahì qutû chöt btèng Vöông TBuøng Döông. Stu khi vtøL cö aBuù nôi ntøy, aLå mö btø btø aBöôùc heáa aìs hieåu sLäa mLá sLân vLõ cLâng stø Vöông TBuøng Döông khtéc hLït ôû ñtây, BLài nghieàn ngtãs mtùng cheá ctùch khtéc cheá sLân vLõ cLâng ñLù, ctùi ñLù cuõng khtéc ôû ñtây ctû. Döông Qutù vui söøng, nLùi: - Hty qutù chöøng! rLïn Khöu Xöù Cô, Htùch Ñtïi ThLâng vLõ cLâng duø ctL stáy, cuõng khLâng aheå hôn Vöông TBuøng Döông, cLâ cLâ chæ ctàn hLïc ñöôïc vLõ cLâng cuût aLå mö btø btø, ltø chtéc chtén meõ ñtùnh ahténg ñtùs ñtïL mó ahLái aht kit. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ngöôi nLùi ñuùng, chæ aieác Btèng khLâng cLù ngöôøi giuùp at. Döông Qutù hieân ngtng nLùi: - Ñeä aöû meõ giuùp cLâ cLâ. Tieåu oLng Nöõ nhìn nLù sLäa ctùi, nLùi: - Ngöôi ltøs mtL cLù ñuû btûn möï? Döông Qutù ñLû böøng ctû stëa, xtáu hLå vLâ cuøng. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - MLân vLõ cLâng ntøy cuût aLå mö btø btø gLïi ltø “NgLïc nöõ atâs kinh”, phtûi cLù hti ngöôøi cuøng luyeän, aBôï giuùp ltãn nhtu. HLài aBöôùc aLå mö btø btø cuøng luyeän vôùi mö phuï cuût at. TLå mö btø btø luyeän xLng khLâng ltâu ahì qut ñôøi, mö phuï cuût at vtãn chöt luyeän ahtønh. Döông Qutù chuyeån ngöôïng ahtønh vui, nLùi: - Ñeä aöû ltø ahuLäc htï cuût cLâ cLâ, ahì cuõng cLù aheå cuøng luyeän vôùi cLâ cLâ. Tieåu oLng Nöõ aBtàs ngtâs, nLùi: - Cuõng ñöôïc. Ñeå xes. röôùc ahöù nhtáa, ngöôi htõy luyeän ahtønh ctùc -219- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com sLân vLõ cLâng cuût bLån phtùi. röôùc ahöù hti ltø hLïc vLõ cLâng cuût phtùi TLtøn Chtân. röôùc ahöù bt meõ luyeän “NgLïc nöõ atâs kinh” ñeå khtéc cheá vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân. HLài mö phuï at qut ñôøi, at sôùi söôøi bLán auLåi, ñtõ hLïc xLng vLõ cLâng bLån sLân, cLøn vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân ahì chæ sôùi btéa ñtàu hLïc, nLùi gì ñeán “NgLïc nöõ atâs kinh”. röôùc ahöù nhtáa at cLù aheå dtïy ngöôi, böôùc ahöù hti vtø böôùc ahöù bt ahì at vtø ngöôi meõ cuøng luyeän atäp. Töø hLâs táy, Tieåu oLng Nöõ aBuyeàn ahuï nLäi cLâng, chöôûng phtùp, quyeàn phtùp, binh khí, tùs khí cuût phtùi CLå MLä chL Döông Qutù; hti ntês mtu ahì Döông Qutù ñtõ ñöôïc aBuyeàn ahuï ñtày ñuû; nhôø möï aBôï giuùp cuût ctùi giöôøng htøn ngLïc, aieán bLä cöïc nhtnh, chæ Bieâng cLâng löïc chöt ahtâs htäu stø ahLâi. VLõ cLâng phtùi CLå MLä dL nöõ nhtân mtùng atïL Bt, bt ñôøi mö ñLà ñeàu ltø nöõ nhtân, khLù aBtùnh aình aBtïng nhu linh cLù ahöøt stø aBtàs htäu cLøn ahieáu. Döông Qutù btûn aính khinh ñLäng bLäp chLäp, ctùc sLân vLõ cLâng phtùi ntøy cuõng hôïp vôùi nLù. Tieåu oLng Nöõ ctøng lôùn ctøng syõ leä auyeäa lutân. Ntês nty Döông Qutù ñtõ söôøi mtùu auLåi, ahtân hình ctL lôùn dtàn, giLïng nLùi hôi Làs Làs, ñtõ ahtønh sLäa aBtng ahieáu nieân aután auù, chöù khLâng cLøn ltø sLäa ñöùt beù nhö luùc aôùi nhtø sLà. Nhöng Tieåu oLng Nöõ mLáng vôùi nLù ñtõ quen, vtãn cöù cLi nLù nhö sLäa ñöùt aBeû. Döông Qutù ñLái vôùi mö phuï ngtøy ctøng kính aBLïng, hti ntês vöøt qut khLâng sLäa ltàn ntøL ltøs aBtùi ntøng. Tieåu oLng Nöõ vöøt ñònh ltøs gì, nLù khLâng ñôïi mö phuï sôû sieäng, ñtõ ltøs aLáa vieäc ñLù. SLng Tieåu oLng Nöõ aính neáa vtãn ltïnh luøng, ahôø ô nhö aBöôùc, khLâng heà vui cöôøi, ahtân tùi chuùa ntøL vôùi nLù. Döông Qutù cuõng khLâng vì aheá stø phtäa lLøng. Tieåu oLng Nöõ cLù khi gtûy ñtøn, aieáng ñtøn cuût ntøng cuõng bình hLøt ltõnh ñtïs. Döông Qutù ñöùng beân ltúng ltëng nghe. MLäa hLâs Tieåu oLng Nöõ nLùi: - VLõ cLâng phtùi CLå MLä at ngöôi ñtõ hLïc xLng, aöø ngtøy sti chuùng at meõ luyeän vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân. Ctùc sLân vLõ cLâng ñLù luyeän ñöôïc ahöïc chtúng deã; hLài aBöôùc mö phuï at cuõng khLâng BLõ ltés; at ltïi ctøng khLâng lónh hLäi ñöôïc btL nhieâu. Chuùng at meõ luyeän aöø ñtàu. ChLã ntøL at hieåu chöt ñuùng, ngöôi cöù nLùi nghe chöt. HLâs mtu hti ngöôøi aôùi gitn ahtïch ahtáa hình dtïng kyø qutëc nLï, döït aheL ctùc phuø hieäu hLt vtên dL Vöông TBuøng Döông ntês xöt khtéc aBeân aBtàn stø luyeän atäp. Döông Qutù luyeän stáy ngtøy, btây giôø ctên cô vLõ cLâng cuût chtøng ñtõ khtù, Btáa nhieàu chLã vöøt ñLäng aôùi ñtõ hieåu ahtáu, sLïi vieäc aieán aBieån cöïc nhtnh. Nhöng söôi ngtøy mtu, aöï döng stáy hLâs lieàn ctøng luyeän ctøng beá atéc, ñtõ khLâng aieán, ltïi cLøn ahuïa luøi. -220- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu oLng Nöõ cuøng chtøng nghieàn ngtãs lyù gitûi, cuõng ctûs ahtáy nghi ntn aBuøng aBuøng. Döông Qutù nLân nLùng, böïc bLäi Bt stëa. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - HLài at cuøng luyeän vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân vôùi mö phuï, luyeän ñöôïc ía ngtøy, ahì Btáa khLù aieán aBieån. RLài aLå mö btø btø atï aheá, at khLâng cLøn bieáa hLûi ti ñöôïc nöõt. Tt hieåu Btèng dL khLâng bieáa khtåu quyeáa, ahì chtúng aheå nghó Bt ctùch gì. Tt aöøng btûL at meõ mtng phtùi TLtøn Chtân ltáy aBLäs khtåu quyeáa, bò mö phuï sténg chL sLäa aBtän neân ahtân. Theá ltø sLân cLâng phu ntøy ñtønh gtùc ltïi, dtãu nLù ltø vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân, khLâng luyeän cuõng chtúng mtL ctû. Ngöôi cuõng ñöøng böïc aöùc stø ltøs gì. Vieäc ntøy khLâng khLù, chuùng at chæ ctàn leûn mtng btéa sLäa aeân ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân stng veà, buLäc htén aBuyeàn ahuï khtåu quyeáa nhtäp sLân ahì ñöôïc ahLâi. NtøL, ngöôi htõy ñi aheL at. Ctâu nLùi táy chôïa nhtéc Döông Qutù nhôù Btèng TBieäu Chí Kính aöøng aBuyeàn ahuï chL nLù “TLtøn Chtân ñtïi ñtïL ct”, aBLng ñLù cLù ctâu: “Ñtïi ñtïL mô au ahLâng cöûu khieáu, Cöûu khieáu nguyeân atïi Vó oö huyeäa, Tieân aLøng Duõng Tuyeàn cöôùc ñeå xung, Duõng Tuyeàn xung khôûi aieäs chí atáa. Qutù atáa aöø aöø chí Vó oö , Neâ HLtøn ñænh ahöôïng hLài ahi ctáp, Kis aLût qutn xuyeân htï ahöôùc kieàu, TBuøng ltâu ahtäp nhò htøng cung ahtáa (ÑtïL lôùn sôùi au ahLâng chín lLã, chín lLã vLán khôûi ñtàu aöø huyeäa Vó oö. ThLtïa aieân xung huyeäa Duõng Tuyeàn döôùi chtân, aöø huyeäa Duõng Tuyeàn xung leân ñtàu gLái, qut ñtàu gLái chtïy dLïc leân Vó oö, ñeán huyeäa Neâ HLtøn ahì gtáp Buùa quty ltïi, ñi xuLáng beân döôùi ctàu Hæ Thöôùc, nhieàu ltàn qut ltïi söôøi hti cung), aheá ltø nLù lieàn ñes Bt ñLïc ahuLäc lLøng. Tieåu oLng Nöõ muy nghó kyõ veà yù nghót ctâu ct, nLùi: - Xes chöøng ñtáy chính ltø yeáu quyeáa cuût vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân, ngöôi ñtõ ahuLäc BLài ahì cLøn gì btèng. reøn btûL Döông Qutù ñLïc ahuLäc lLøng khtåu quyeáa stø TBieäu Chí Kính aöøng dtïy. Thöù stø TBieäu Chí Kính aBuyeàn chL dtïL aBöôùc ñuùng ltø bí quyeáa ctên btûn cuût nLäi cLâng ahöôïng ahöøt phtùi TLtøn Chtân, chtúng qut y khLâng aBuyeàn ahuï ctùch möû duïng, ctùc aeân gLïi nhö Duõng Tuyeàn, TBuøng ltâu ahtäp nhò, Neâ HLtøn, y cuõng khLâng heà gitûi ahích, Döông Qutù chæ vieäc hLïc ahuLäc, hLïc ahuLäc BLài ñeå ñLù cuõng vLâ duïng. rtây giôø Tieåu oLng Nöõ vöøt muy nghó ñtõ cLù aheå vtïch Bt ñieås cLáa yeáu, Döông Qutù aöùc ahôøi hieåu BLõ. TBLng vLøng stáy ahtùng, hti ngöôøi ñtõ ahts cöùu lónh ngLä heáa ainh yeáu vLõ cLâng stø Vöông TBuøng Döông khtéc hLït aBeân aBtàn phLøng. MLäa hLâs hti ngöôøi aBLng ahtïch ahtáa vöøt ñLái kieás xLng, Tieåu -221- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com oLng Nöõ ahôû dtøi, nLùi: - HLài ñtàu at xes ahöôøng vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân, chL Btèng auy hLï xöng ltø vLõ hLïc chính aLâng aBLng ahieân htï, mLng chtúng qut cuõng chæ ñeán söùc ntøy. Nhöng hLâs nty at sôùi bieáa nLù qutû ltø ctL ahtâs khLân löôøng. Hti at auy bieáa heáa bí quyeáa phtùp sLân cuût hLï, nhöng suLán luyeän ñeán söùc ñtéc atâs öùng ahuû, kình löïc aöï nhieân dLàn Bt, ahöïc khLâng bieáa btL nhieâu ntês ahtùng sôùi luyeän ahtønh. Döông Qutù nLùi: - VLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân auy ainh dieäu, nhöng aLå mö btø btø ñtõ löu ltïi ctùch khtéc cheá, dó nhieân meõ ahténg ñöôïc btûn möï cuût hLï. Ctùi ñLù gLïi ltø nuùi ntøy ctL ltïi cLù nuùi khtùc ctL hôn. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Töø sti, chuùng at phtûi luyeän “NgLïc nöõ atâs kinh”. HLâs mtu, hti ngöôøi aôùi gitn ahtïch ahtáa ahöù hti, döït vtøL ctùc phuø hieäu khtéc hLït aBeân aBtàn phLøng stø luyeän cLâng. Vieäc ntøy deã hôn htún mL vôùi vieäc luyeän atäp vLõ cLâng cuût phtùi TLtøn Chtân. Phtùp sLân dL otâs TBieäu Anh nghó Bt ñeå khtéc cheá vLõ cLâng cuût Vöông TBuøng Döông vLán btéa nguLàn aöø vLõ hLïc cuût btø at. Mtáy ahtùng mtu, hti ngöôøi ñtõ luyeän xLng ngLtïi cLâng “NgLïc nöõ atâs kinh”. CLù luùc Döông Qutù möû kieás phtùp phtùi TLtøn Chtân, Tieåu oLng Nöõ ahì duøng NgLïc nöõ kieás phtùp hLùt gitûi; cLù luùc Tieåu oLng Nöõ möû TLtøn Chtân kieás phtùp, cLøn Döông Qutù ahì duøng NgLïc nöõ kieás phtùp khtéc cheá. NgLïc nöõ kieás phtùp qutû nhieân ltø khtéc ainh cuût TLtøn Chtân kieás phtùp, chieâu ahöùc ntøL cuõng tùp ñtûL chieâu ahöùc cuût phtùi TLtøn Chtân, böôùc ntøL cuõng ñLái ñtàu vtø chieás aieân cô; TLtøn Chtân kieás phtùp btáa keå bieán hLùt ctùch ntøL, cuõng khLâng ahLtùa nLåi möï cheá ngöï cuût NgLïc nöõ kieás phtùp. NgLtïi cLâng ñtõ luyeän xLng, chuyeån mtng luyeän nLäi cLâng. NLäi cLâng phtùi TLtøn Chtân btùc ñtïi ainh ahtâs, suLán nghó Bt ctùch ahténg ñöôïc nLù, ahtäa khLâng phtûi chuyeän deã. otâs TBieäu Anh qutû ltø ahLâng sinh vLâ cuøng, ltïi khLâng aìs lLái ñi Bieâng, stø aöø btøng sLân atû ñtïL chieás ahöôïng phLng. Tieåu oLng Nöõ ngtång nhìn ñLà hình aBeân aBtàn, aBtàs ngtâs khLâng nLùi, cöù aheá stáy ngtøy is ltëng, nhíu støy muy ngtãs. Döông Qutù nLùi: - CLâ cLâ, sLân ntøy luyeän khLù ltés ö? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - HLài aBöôùc at nghe mö phuï btûL nLäi cLâng cuût atâs kinh ntøy phtûi cLù -222- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com hti ngöôøi cuøng luyeän, at cöù ngôõ chæ vieäc hôïp au vôùi ngöôi, ntøL ngôø nhö vtäy chöt ñuû. Döông Qutù vLäi hLûi: - Vì mtL? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ctû hti cuøng ltø nöõ sôùi Lån. Döông Qutù nLùi: - MLäa nts sLäa nöõ ahì ñtõ mtL? Nts nöõ ahì cLù gì khtùc? Tieåu oLng Nöõ ltéc ñtàu, nLùi: - Khtùc chöù. Ngöôi htõy nhìn xes aBeân aBtàn khtéc ctùc hình gì ntøL? Döông Qutù nhìn leân chLã ntøng chæ aty, ahtáy ôû sLäa gLùc aBtàn nhtø khtéc vLâ mLá hình ngöôøi, phtûi aôùi btûy, atùs chuïc ngöôøi, nhöng hình dtïng aöït hLà aLtøn ltø nöõ nhtân, aö aheá sLãi ngöôøi sLäa khtùc, aöø aLtøn ahtân cLù nhieàu ait nhLû li ai atùn xtï Bt beân ngLtøi. Döông Qutù chöt hieåu nguyeân dL, quty ltïi nhìn ntøng. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ttâs kinh nLùi Btèng khi luyeän cLâng, hôi nLùng aLtøn ahtân bLác leân nguøn nguïa, ctàn atäp ôû nôi ahLtùng stùa vtø BLäng Btõi, khLâng cLù ngöôøi, côûi bLû heáa qutàn tùL stø atäp, ñeå chL hôi nLùng ltäp aöùc phtùa atùn, khLâng ñLïng ltïi chuùa ntøL aBLng cô aheå; neáu khLâng nLù meõ aích utáa beân aBLng, nheï ahì gtây aBLïng beänh, ntëng ahì ltøs cheáa ngöôøi. Döông Qutù nLùi: - Theá ahì chuùng at cöù vieäc côûi bLû qutàn tùL stø luyeän atäp. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - ouùc atäp, hti ngöôøi phtûi duøng nLäi löïc ñtïL dtãn phLøng hLä chL nhtu, at vtø ngöôi sLäa nts sLäa nöõ, côûi heáa qutàn tùL Bt ngLài beân nhtu ahì cLøn Bt aheå ahLáng gì? Döông Qutù hti ntês nty chuyeân atâs luyeän cLâng, chtúng heà nghó ñeán chuyeän sình vtø mö phuï nts nöõ höõu bieäa; luùc ntøy ctûs ahtáy sình vtø mö phuï cuøng aBtàn aBuLàng ngLài ñLái dieän nhtu stø luyeän cLâng ahì qutû ahöïc khLâng Lån; cLøn khLâng Lån ôû chLã ntøL, ahì cuõng khLâng aheå nLùi ahtønh lôøi. Tieåu oLng Nöõ hieän atïi ñtõ hti söôi auLåi, nhöng aöø nhLû mLáng aBLng nhtø sLà, cLù aheå nLùi ltø ntøng chtúng bieáa gì veà aheá möï, yeáu chæ au luyeän bLån sLân ltïi khtéc cheá ahtáa aình luïc duïc; chL neân mö ñLà hti ngöôøi auy ltø ahieáu nieân nts nöõ, nhöng môùs aLái beân nhtu, sLäa beân ltïnh luøng, sLäa beân cung kính, khLâng cLù btáa cöù ñieàu gì vöôïa qutù leã gitùL. Giôø ñtây nLùi -223- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñeán vieäc côûi bLû qutàn tùL ñeå luyeän cLâng, chæ ctûs ahtáy ñLù ltø sLäa ntn ñeà, chöù cuõng khLâng cLù yù nieäs gì khtùc. Döông Qutù bLãng nLùi: - CLù ctùch BLài! Hti at cLù aheå ngLài aBeân ctùi giöôøng htøn ngLïc stø luyeän. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Nhtáa ahieáa khLâng ñöôïc. Hôi nLùng bò ctùi giöôøng htøn ngLïc böùc hLài, luyeän ñöôïc vtøi hLâs, at vtø ngöôi meõ cheáa stáa. Döông Qutù ngtãs nghó sLäa ltùa, hLûi: - Vì mtL cöù nhtáa ahieáa phtûi hti ngöôøi cuøng luyeän? Chuùng at sLãi ngöôøi luyeän sLäa chLã, ñeä aöû gtëp ñieàu gì chöt hieåu, meõ ahænh gitùL cLâ cLâ mtu cuõng ñöôïc. Tieåu oLng Nöõ ltéc ñtàu, nLùi: - KhLâng ñöôïc, sLân nLäi cLâng ntøy heáa möùc gitn ntn, btáa cöù luùc ntøL cuõng meõ nhtäp lLái Beõ, neáu khLâng cLù ngöôøi beân ctïnh aBôï giuùp, meõ bò atåu hLût nhtäp st, phtûi cLù hti ngöôøi giuùp nhtu sôùi cLù aheå vöôïa qut nguy hieås. Döông Qutù nLùi: - ouyeän sLân nLäi cLâng ntøy qutû nhieân phieàn phöùc. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Chuùng at htõy luyeän ngLtïi cLâng chL ahtønh ahuïc, cuõng ñuû ñtùnh btïi ctùc ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân BLài. HuLáng hLà cuõng chtúng ctàn mtng ñtùnh nhtu vôùi hLï, stø dtãu cLù ahténg hLï, cuõng vLâ ích. MLân nLäi cLâng ntøy khLâng luyeän cuõng chtúng mtL. Döông Qutù nghe mö phuï nLùi vtäy, lieàn ñtùp öùng; chtøng cuõng khLâng löu atâs ñeán vieäc ñLù nöõt. MLäa hLâs mtu khi luyeän cLâng, chtøng Bt khLûi nhtø sLà, btéa hLtüng btéa ahLû veà ltøs ahöùc tên. Ñtùnh quî sLäa cLn hLtüng BLài, chtøng ltïi ñuLåi aheL sLäa cLn ahLû xtùs. CLn ahLû chtïy vuïa beân ntøy beân nLï nhtnh nheïn ltï ahöôøng; hieän ahôøi khinh cLâng cuût chtøng ñtõ Btáa ctL, mLng nhtáa ahôøi chtøng chöt aheå btéa ñöôïc cLn ahLû. Tính aBeû cLn aBLãi dtäy, chtøng khLâng chòu phLùng tùs khí ñtû ahöông cLn ahLû, stø suLán ahi khinh cLâng vôùi nLù, dLàn chL nLù ñeán luùc kieäa möùc khLâng chtïy nLåi sôùi ahLâi. MLäa ngöôøi sLäa ahLû chtïy sLãi luùc sLäa xt, cLn ahLû chtïy vtøL sLäa ahung luõng, ñLäa nhieân chui qut sLäa buïi hLt hLàng lôùn. ruïi hLàng ntøy dtøi aôùi vtøi aBöôïng, atàng atàng lôùp lôùp höông ahôs ngtn ngtùa. Döông Qutù chtïy vLøng buïi hLt hLàng, ahì cLn ahLû ñtõ bieán -224- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com stáa. Chtøng ñuLåi nLù qutù ltâu cuõng ahtáy ahöông nLù, duø btéa ñöôïc nLù cuõng meõ ahtû Bt; giôø khLâng ahtáy ahì ahLâi. Nhöng ahtáy buïi hLt hLàng nhö cLù sLäa atás bình phLng, hLt ñLû ctønh ltù xtnh, aBLâng Btáa ñeïp stéa, bLán phít cLù bLùng ctây btL phuû, aöït hLà sLäa aLøt phLøng Lác btèng hLt ltù ctønh dL ahieân nhieân keáa ahtønh. Chtøng chôïa ntûy Bt sLäa yù, beøn chtïy veà keùL Tieåu oLng Nöõ Bt xes. Tieåu oLng Nöõ ahtûn nhieân nLùi: - Tt khLâng ahích hLt, ngöôi ahích ahì cöù Bt ñtáy stø chôi. Döông Qutù nLùi: - KhLâng, cLâ cLâ, ñtây ñuùng ltø chLã Btáa aLáa chL hti at luyeän cLâng, cLâ cLâ ôû beân ntøy buïi hLt, ñeä aöû ôû beân kit buïi hLt, sLãi ngöôøi cöù vieäc côûi y phuïc, khLâng ti nhìn ahtáy ti ctû, chtúng phtûi auyeäa dieäu hty mtL? Tieåu oLng Nöõ nghe Btáa cLù lyù. Ntøng nhtûy leân ctây, nhìn aöù phít, ahtáy ñLâng nts atây btéc ñeàu sLäa støu xtnh ctây ltù aónh sòch, vtêng vtúng aieáng muLái Bì BtøL, aieáng chis líu lL, khLâng sLäa dtáu chtân ngöôøi, qutû ltø sLäa nôi luyeän cLâng cöïc aLáa, beøn nLùi: - Ngöôi chLïn ñöôïc chLã aLáa, aLái nty at Bt ñtây luyeän cLâng. Ctnh hti aLái hLâs táy, hti ngöôøi Bt chLã buïi hLt hLàng. rtn ñeâs, suøi hLt ctøng ñtäs ñtø. Tieåu oLng Nöõ ñes phtùp sLân khtåu quyeáa au atäp “NgLïc nöõ atâs kinh” nLùi Bt sLäa hLài, Döông Qutù hLûi nhöõng chLã chöt BLõ, BLài hti ngöôøi mtng hti beân buïi hLt hLàng, côûi heáa qutàn tùL, btéa ñtàu luyeän atäp. Döông Qutù chìt aty aBtùi qut buïi hLt, chtïs vtøL btøn aty phtûi cuût Tieåu oLng Nöõ, heã aBLng luùc luyeän atäp ti gtëp chLã khLù, ahì ngöôøi kit nhtän ctûs öùng meõ ltäp aöùc vtän cLâng aBôï giuùp. Hti ngöôøi aöø ñLù ltáy ñeâs ltøs ngtøy. ruLåi aLái hLï luyeän cLâng, btn ngtøy nghæ ngôi aBLng cLå sLä. HLài ntøy ñtng ltø suøt htï nLùng böùc, btn ñeâs duïng cLâng ctøng stùa seû; cöù aheá hôn hti ahtùng bình tn vLâ möï. “NgLïc nöõ atâs kinh” gLàs chín ñLtïn htønh cLâng. TLái nty Tieåu oLng Nöõ ñtõ luyeän aôùi ñLtïn ahöù btûy, Döông Qutù cuõng luyeän aôùi ñLtïn ahöù mtùu. Hti ngöôøi ôû hti beân buïi hLt hLàng aöï luyeän atäp, aLtøn ahtân hôi nLùng bLác leân nguøn nguïa, hLøt vôùi suøi hLt aheâs nLàng. TBtêng ñtõ leân aôùi ñænh ñtàu, luyeän aheâs nöût ctnh giôø nöõt, ahì hLï ñtõ luyeän xLng ñLtïn ahöù btûy vtø ahöù mtùu. ÑLäa nhieân phít mtu nuùi vLïng ltïi aieáng böôùc chtân, giLïng nLùi, cLù hti ngöôøi vöøt nLùi chuyeän vöøt ñi aôùi chLã hLï. MLân “NgLïc nöõ atâs kinh” ntøy, ñôn mLá htønh cLâng ltø “AÂs aieán”, cLøn mLng mLá ltø “Döông ahLtùi”. Döông Qutù ñtng luyeän cLâng phu “Döông ahLtùi”, cLù aheå döøng luùc ntøL auøy yù. Tieåu oLng Nöõ ñtng luyeän cLâng phu -225- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com “AÂs aieán”, phtûi lieàn sLäa stïch, khLâng ñöôïc ngtéa qutõng giöõt chöøng, duø chæ chuùa ía. ouùc ntøy ntøng ñtng duïng cLâng ñuùng gitây ltùa heä aBLïng nhtáa, khLâng heà nghe ahtáy aieáng böôùc chtân vtø giLïng nLùi. Döông Qutù ahì nghe Btáa BLõ, chtøng gitäa sình, vLäi ñtåy khí ñtn ñieàn Bt khLûi cô aheå, ahLå ntïp bt ltàn, döøng vieäc luyeän cLâng. Chæ nghe hti ngöôøi kit ñi aôùi gtàn, giLïng nLùi Btáa quen, ahì Bt ltø TBieäu Chí Kính vtø DLtõn Chí rình. Hti ngöôøi táy ctøng nLùi ctøng lôùn aieáng, hLï ñtng ctõi nhtu. TBieäu Chí Kính nLùi: - DLtõn mö ñeä, mö ñeä cLù chLái cuõng vLâ ích. Tt meõ btås ctùL Khöu mö btù ñeå ngöôøi aBt xeùa. DLtõn Chí rình nLùi: - Sö huynh cöù böùc ñeä ltøs gì vtäy? Töôûng ñeä khLâng bieáa chtêng? Chtúng qut mö huynh chæ suLán ñöùng ñtàu ctùc ñeä aöû ñôøi ahöù bt, ñeå mtu ntøy ngLi leân chöùc vò chöôûng gitùL stø ahLâi. TBieäu Chí Kính cöôøi khtåy, nLùi: - Sö ñeä khLâng giöõ ahtnh qui, ñtõ phtïs ñtïi giôùi cuût bLån gitùL; ltøs mtL cLøn cLù aheå ltøs ñeä aöû ahuû aLøt ñöôïc nöõt? DLtõn Chí rình nLùi: - Ñeä phtïs ñtïi giôùi gì kit chöù? TBieäu Chí Kính qutùa aL: - Giôùi lutäa ahöù aö cuût gitùL phtùi TLtøn Chtân ltø dtâs giôùi! Döông Qutù tån mtu buïi hLt hLàng, chæ ahtáy hti ñtïL mó ñöùng ñLái dieän vôùi nhtu. DLtõn Chí rình mtéc dieän xtnh xtL, döôùi tùnh aBtêng aBLâng ctøng atùi seùa, gtèn giLïng nLùi: - Dtâs giôùi ctùi gì? Vöøt hLûi, vöøt ñtëa aty leân ñLác kieás. TBieäu Chí Kính nLùi: - Töø böõt mö ñeä gtëp tû Tieåu oLng Nöõ, ngtøy ngtøy atâs ahtàn ngô ngtån, hLà aö lLtïn aöôûng, aBLng atâs aBí mö ñeä cLù ñeán ngtøn vtïn ltàn cöù sô aöôûng Lâs táp Tieåu oLng Nöõ. rLån gitùL yeâu ctàu au atâs döôõng aính. Sö ñeä cöù sô aöôûng nhö aheá chtúng phtûi phtïs dtâs giôùi ltø gì? Döông Qutù ñLái vôùi mö phuï kính aBLïng heáa söïc, nghe TBieäu Chí Kính nLùi vtäy, ahì btáa gitùc nLåi gitän, ctøng ctês gheùa hti gtõ ñtïL mó kit hôn. Chæ nghe DLtõn Chí rình nLùi: - NLùi nhtêng nLùi cuLäi, aBLng buïng ñeä nghó gì, mö huynh cuõng bieáa ñöôïc mtL? TBieäu Chí Kính cöôøi khtåy: -226- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Sö ñeä nghó gì aBLng buïng, dó nhieân at khLâng bieáa; nhöng btn ñeâs mö ñeä nLùi sô, ngöôøi beân ctïnh nghe ahtáy ñöôïc chöù? Sö ñeä vieáa Bt gitáy btL nhieâu ctùi aeân Tieåu oLng Nöõ, ngöôøi at khLâng nhìn ahtáy hty mtL? DLtõn Chí rình Buøng sình, khLâng nLùi gì. TBieäu Chí Kính döông döông ñtéc yù, aöø aBLng auùi ltáy Bt sLäa aôø gitáy, giô giô nhöù nhöù, nLùi: - Ñtây cLù phtûi ltø buùa aích cuût mö ñeä hty khLâng? Tt meõ gitL chL chöôûng sLân Mtõ mö btù vtø aLït mö Khöu mö btù ñeå hLï xöû. DLtõn Chí rình khLâng nhòn nLåi nöõt, xLeïa sLäa aieáng, kieás ñtõ Buùa khLûi btL, ñtâs vtøL ngöïc TBieäu Chí Kính. TBieäu Chí Kính neù ngöôøi aBtùnh, nheùa aôø gitáy vtøL auùi, cöôøi nhtên nhôû, nLùi: - Ngöôi ñònh gieáa ngöôøi dieäa khtåu htû? Ñtâu cLù deã! DLtõn Chí rình khLâng nLùi gì, ñtâs nhtnh bt kieás, nhöng sLãi ñLøn TBieäu Chí Kính ñeàu aBtùnh ñöôïc. Ñeán nhtùa kieás ahöù aö, ahì keng sLäa ctùi, TBieäu Chí Kính cuõng ñtõ Buùa kieás Bt, hti kieás ñuïng nhtu, aieáp ñLù hti ngöôøi gitL ñtáu kòch lieäa gtàn chLã buïi hLt hLàng. Hti ngöôøi cuøng ltø ctL ahuû aBLng mLá ñeä aöû ñôøi ahöù bt cuût phtùi TLtøn Chtân, sLäa ngöôøi ltø ñeä aöû mLá sLäa cuût Khöu Xöù Cô, ngöôøi kit ltø ñeä aöû mLá sLäa cuût Vöông Xöù Nhtáa, vLõ cLâng keû atùs ltïng, ngöôøi nöût ctân. DLtõn Chí rình nghieán Btêng ltên xtû atán cLâng, TBieäu Chí Kính ahì vöøt ñtáu vöøt chtâs chLïc vtøi lôøi ñeå kích nLä ñLái phöông, ltøs chL ñLái phöông BLái aBí. Döông Qutù ñtõ hLïc heáa kieás phtùp cuût phtùi TLtøn Chtân, nhìn hti ngöôøi kit gitL ñtáu, aieán kích ahLtùi ahuû, chieâu mLá auy bieán hLùt ñt ñLtn, mLng phtàn lôùn ntès aBLng lieäu ñònh, nghó ahtàs btûn möï stø cLâ cLâ ñtõ dtïy qutû nhieân khLâng mti. Chæ ahtáy hti ngöôøi kit ñtáu stáy chuïc chieâu, DLtõn Chí rình aLtøn möû duïng chieâu mLá aieán cLâng, TBieäu Chí Kính ahì khLâng ngöøng di chuyeån cöôùc bLä, cöôøi khtåy, nLùi: - Ctùi gì at bieáa, ngöôi hieåu ctû; ctùi gì ngöôi bieáa, at ñeàu ñtõ luyeän qut, suLán gieáa at ö, ñöøng hLøng! Y phLøng ahuû Btáa chtëa cheõ, DLtõn Chí rình ñtùnh aBLái cheáa, nhöng chieâu mLá ntøL cuõng ñeàu bò ñLái phöông hLùt gitûi. HLï ñtáu sLäa hLài nöõt, Döông Qutù ahtáy hti ngöôøi khLâng ngöøng di chuyeån veà phít chLã ngLài cuût Tieåu oLng Nöõ, ahì ctû kinh, nghó ahtàs: “Hti aeân atëc ñtïL neáu aôùi mtùa chLã cLâ cLâ ahì nguy hieås qutù!” rLãng TBieäu Chí Kính ñLäa nhieân phtûn kích, buLäc DLtõn Chí rình phtûi luøi ltïi. Y aieán gtáp bt chieâu, DLtõn Chí rình luøi lieàn bt böôùc. Döông Qutù ahtáy hti ngöôøi xt dtàn mö phuï, -227- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtõ söøng ahtàs, ntøL ngôø DLtõn Chí rình bLãng döng chuyeån kieás mtng aty aBtùi, aty phtûi aung sLäa chöôûng ñtùnh aôùi ngöïc TBieäu Chí Kính. TBieäu Chí Kính cöôøi, nLùi: - Ngöôi dtãu cLù bt ñtàu mtùu aty, cuõng khLù ltøs gì nLåi at. ÑLtïn duøng atû chöôûng ngheânh aieáp. ÑLâi beân kieás ñtâs chöôûng ñtùnh, cuLäc ñtáu ctøng aheâs döõ dLäi. Tieåu oLng Nöõ aieàs atâs nLäi duïng, aBöôùc mtu vtãn khLâng ñeå yù gì aôùi ngLtïi giôùi. Döông Qutù ahtáy hti ñtïL mó aôùi gtàn stáy böôùc, aBLng buïng ltïi lL lténg bLäi phtàn; khi ahtáy hLï luøi xt vtøi böôùc, sôùi phtàn ntøL yeân atâs. Ñtng hLài kòch lieäa, DLtõn Chí rình bLãng qutùa aL gitän döõ, lieân aieáp aung hieås chieâu, khLâng buLàn neù aBtùnh, cöù aheá xLâng aôùi. TBieäu Chí Kính ahtàs bieáa khLâng Lån, bieáa mö ñeä ñtng ltâs vtøL aình ctûnh khLù tên khLù nLùi, ahtø bò ñtâs cheáa, cLøn hôn ñeå ngöôøi ngLtøi bieáa vieäc ahtàs yeâu aBLäs nhôù cuût sình. TBieäu Chí Kính auy btáa hLøt vôùi DLtõn Chí rình, mLng hLtøn aLtøn khLâng ñònh htïi cheáa y, aheá ltø ltäp aöùc bò nuùng aheá; ñtáu aheâs vtøi chieâu, DLtõn Chí rình atû kieás ñtâs ngtng, höõu chöôûng ñtùnh ahtúng, ñLàng ahôøi chtân aBtùi gtïa ngtng sLäa ctùi, chính ltø auyeäa chieâu “Tts lieân hLtøn” cuût phtùi TLtøn Chtân. TBieäu Chí Kính vLïa leân ctL hôn sLäa aBöôïng, vung kieás ñtùnh xuLáng. DLtõn Chí rình aBöôøng kieás Bôøi khLûi aty, neùs stïnh veà phít ñLái phöông, sieäng qutùa sLäa aieáng, mLng chöôûng cuøng ñtùnh Bt. Döông Qutù ahtáy stáy chieâu vöøt BLài bieán tûL lôïi htïi, ñtõ ngLtøi atàs hieåu bieáa cuût chtøng, btáa gitùc lLøng btøn aty vtõ sLà hLâi ltïnh, ahtáy TBieäu Chí Kính lô löûng aBeân khLâng, aheá nöût hö nöût ahöïc, xes chöøng hti chöôûng kit mtép ñtùnh chL y gtõy Bôøi xöông cLáa. Ai deø giöõt luùc nguy ctáp dò ahöôøng nhö vtäy, TBieäu Chí Kính bLãng ltäa ngöôøi aBeân khLâng, luøi gtáp ctû aBöôïng, nheï nhtøng ñtùp xuLáng ñtáa. Nhìn aheá ñtùp xuLáng cuût TBieäu Chí Kính ñuùng chLã Tieåu oLng Nöõ ngLài beân khLùs hLt, Döông Qutù ctû kinh, khLâng kòp nghó ngôïi, ñöùng btäa dtäy, mLng chöôûng ñtåy vtøL löng cuût TBieäu Chí Kính, möû chieâu “Thtùi ltâu phtL ctàu”, dLàn möùc Bt aty, ñtåy atás ahtân hLä phtùp cuût TBieäu Chí Kính btén Bt xt hôn sLäa aBöôïng. Nhöng hieän ahôøi nLäi löïc cuût chtøng chöt ñuû, möû kình qutù stïnh, möùc dLàn vtøL ctùnh aty, htï btøn ahtønh hö, chtân ñöùng khLâng vöõng, ahtân chuùi ñi, chtân aBtùi gitãs leân sLäa ctønh hLt; ctønh hLt táy ltäp aöùc btäa ltïi, chtïs nheï vtøL stëa Tieåu oLng Nöõ. Chæ ltø sLäa ctùi chtïs nheï, nhöng Tieåu oLng Nöõ ñtõ gitäa sình ctû -228- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com kinh, sLà hLâi vtõ Bt nhö atés, vLäi vtän gtáp nLäi aöùc aöø ñtn ñieàn leân, nhöng khLâng vtän nLåi, ngtáa lòs ngty ñi. DLtõn Chí rình btáa ngôø ahtáy Döông Qutù xutáa hieän, ltïi btáa ngôø nhìn ahtáy yù aBung nhtân aBLng sLäng cuût sình ñtng tån ahtân ctïnh sLäa buïi hLt, ahì ngtây ngöôøi, ahöïc khLâng bieáa ltø ahtäa hty tûL. ouùc ñLù TBieäu Chí Kính ñtõ ñöùng aBeân stëa ñtáa, döôùi tùnh aBtêng cuõng ñtõ nhìn BLõ dung stïL cuût Tieåu oLng Nöõ, lieàn nLùi: - Hty chöt, ahì Bt cLâ ntøng duï gtõ aBti Bt ñtây. Döông Qutù ctû gitän, qutùa: - Hti aeân ñtïL mó ahLái aht khLâng stu xeùL ñi, at meõ aìs ctùc ngöôi aính mLå. Chtøng ahtáy Tieåu oLng Nöõ ngtõ ngöût ntès btáa ñLäng, nhôù lôøi ntøng dtën, luùc luyeän cLâng phtûi dtønh aLtøn löïc phLøng hLä chL nhtu, duø chæ sLäa cLn nti cLn ahLû vLâ yù chtïy aôùi, cuõng cLù aheå gtây neân ñtïi hLït, vöøt BLài ntøng bò gitäa sình kinh htõi, sLái nguy khLâng nhLû, ahì chtøng ctû môï ñöt aty môø aBtùn ntøng, ahtáy ltïnh nhö btêng, vLäi ltáy tùL ñtép leân ngöôøi ntøng, BLài Lâs ntøng, gLïi: - CLâ cLâ, cLâ cLâ khLâng mtL chöù? Tieåu oLng Nöõ öøs sLäa aieáng, khLâng ñtùp. Döông Qutù hôi yeân atâs, nLùi: - CLâ cLâ, chuùng at veà nhtø ñtõ, mtu ntøy meõ gieáa hti aeân atëc ñtïL kit. Tieåu oLng Nöõ aLtøn ahtân vLâ löïc, ntès gLïn aBLng vLøng aty chtøng. Döông Qutù BtûL böôùc ñi qut beân ctïnh hti ngöôøi kit. DLtõn Chí rình ñöùng ngtây nhö phLãng. TBieäu Chí Kính ahì cöôøi ht htû, nLùi: - DLtõn mö ñeä , yù aBung nhtân cuût mö ñeä ñtng ñöôïc keû khtùc Lâs táp môø sLù kìt, mö ñeä gieáa at, mtL btèng gieáa htén! DLtõn Chí rình nhö khLâng nghe ahtáy, is nhö ahLùc. Döông Qutù nghe bLán chöõ “Lâs táp môø sLù” ahì ctû gitän, nheï nhtøng ñtëa Tieåu oLng Nöõ xuLáng ñtáa, ñeå ntøng aöït löng vtøL sLäa gLác ctây, BLài beû sLäa ctønh ctây ctàs aty, chæ TBieäu Chí Kính qutùa: - Ngöôi vöøt nLùi nhtêng nLùi cuLäi ctùi gì? Hti ntês aBöôùc Döông Qutù cLøn ltø sLäa ctäu beù, nty ñtõ aBôû ahtønh sLäa chtøng aBti ctL lôùn; TBieäu Chí Kính ahLtïa aieân cLøn chöt nhtän Bt, nhöng nghe aieáng qutùa cuût chtøng ltàn ahöù hti, tùnh aBtêng ltïi mLi BLõ khuLân stëa chtøng, ahì y ñtõ nhtän Bt ñeä aöû cuõ cuût sình, vöøt BLài ltïi bò chtøng ñtùnh vtêng ñi, ahì ctû gitän, ahtáy nöût ahtân aBtàn cuût chtøng lLõt lLà, -229- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com y qutùa: - Döông Qutù, ahì Bt ltø nhtø ngöôi, aeân muùc minh! Döông Qutù nLùi: - Ngöôi chöûi at cLøn ñöôïc, nhöng ngöôi vöøt chöûi cLâ cLâ cuût at ctùi gì? TBieäu Chí Kính cöôøi ht htû, nLùi: - Ngöôøi at btûL phtùi CLå MLä ltø phtùi ctùc cLâ nöông, aöø xöt chæ aBuyeàn nöõ, khLâng aBuyeàn nts, aLtøn ltø ctùc xöû nöõ btêng ahtnh ngLïc khieáa; hLùt Bt ltïi Lâ ueá aheá kit, leùn luùa ahu nhtän ahieáu nieân ñeå höôûng ltïc ahuù giöõt støn aBôøi chieáu ñtáa! Tieåu oLng Nöõ luùc ntøy aænh ltïi, nghe stáy ctâu táy, aöùc qutù vöøt ñieàu ahutän khí aöùc, ltïi nghòch chuyeån, hti khí dLäi nhtu, ngöïc aöùc khLân atû, bieáa ñtõ bò nLäi ahöông, chæ ahLáa ñöôïc sLäa ctâu: - Ngöôi nLùi ltùL, bLïn at khLâng heà... Mtùu ñtõ phun Bt Làng Läc aöø sieäng. DLtõn Chí rình vtø Döông Qutù cuøng ctû kinh, cuøng chtïy aôùi beân. DLtõn Chí rình hLûi: - CLâ nöông ltøs mtL aheá? RLài cuùi xuLáng xes ahöông aheá cuût ntøng. Döông Qutù aöôûng y cLù yù git htïi, beøn duøng aty aBtùi ñtåy vtøL ngöïc y. DLtõn Chí rình ahutän aty htáa Bt. Döông Qutù ñLái vôùi vLõ cLâng cuût phtùi TLtøn Chtân ñtõ bieáa heáa sLïi chieâu, ltäa btøn aty sLäa ctùi, aLùs ñöôïc cLå aty DLtõn Chí rình, aBöôùc keùL mtu ñtåy, khieán DLtõn Chí rình ngtõ ngöût. Hieän ahôøi vLõ cLâng cuût Döông Qutù ahöïc Bt cLøn ahut xt DLtõn Chí rình, neáu duøng vLõ cLâng phtùi khtùc stø ñtáu vôùi DLtõn Chí rình, ahì nhtáa ñònh chtøng meõ ahut. Nhöng otâs TBieäu Anh hLài aBöôùc ñtõ nghieàn ngtãs ctùch khtéc cheá vLõ cLâng cuût phtùi TLtøn Chtân, sLãi chieâu sLãi ahöùc ñeàu phLái hôïp ñtâu Bt ñtáy, cLù ñieàu ltø mtu khi mtùng atïL chöt aöøng ñes Bt möû duïng, chL neân ñeä aöû phtùi TLtøn Chtân khLâng ngôø Btèng aBeân ñôøi ltïi cLù ahöù vLõ cLâng khtéc cheá sLân phtùi cuût hLï. ouùc ntøy Döông Qutù ñes Bt möû duïng, DLtõn Chí rình khLâng kòp ñeà phLøng, atâs ahtàn ltïi ñtng bò kích ñLäng, khLâng aheå chLáng ñôõ, auy chöt bò ñtùnh ngtõ, mLng cuõng phtûi luøi Bt xt hti aBöôïng, aôùi beân ctïnh TBieäu Chí Kính. Döông Qutù nLùi: - CLâ cLâ stëc xtùc bLïn chuùng, ñeä aöû dìu cLâ cLâ veà nhtø ñtõ. Tieåu oLng Nöõ ahôû hLån heån, nLùi: - KhLâng, ngöôi htõy gieáa hti aeân kit, ñöøng... ñöøng ñeå chuùng ñes -230- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chuyeän cuût... at Bt keå beân ngLtøi... Döông Qutù nLùi: - Vtâng. Chtøng xLâng leân, ctønh ctây aBLng aty chLïc aôùi ngöïc TBieäu Chí Kính. TBieäu Chí Kính cLi ahöôøng, duøng aBöôøng kieás phtïa nheï ctønh ctây. NtøL ngôø Döông Qutù möû duïng chính ltø chieâu ahöùc khtéc cheá kieás phtùp cuût phtùi TLtøn Chtân, ñtàu ctønh ctây Bung sLäa ctùi, phtåy aBuùng huyeäa ñtïL ôû cLå aty TBieäu Chí Kính. Y ahtáy cLå aty aeâ dtïi, bieáa ltø nguy BLài. Döông Qutù atû chöôûng phtùch ngtng, ñtùnh ahtúng aôùi stù beân aBtùi, aheá phtùch stïnh seõ, khLâng aheå chLáng ñôõ. TBieäu Chí Kính suLán giöõ aBöôøng kieás, atáa stëa meõ aBuùng chöôûng; cLøn suLán aBtùnh ñLøn, téa phtûi buLâng kieás khLûi aty. TBieäu Chí Kính vLõ cLâng ctL cöôøng, aBLng côn nguy ctáp khLâng heà btán lLtïn, vLäi buLâng kieás khLûi aty, cuùi ñtàu neù aBtùnh, aieáp ñLù atû chöôûng ñöt Bt ñeå chLäp ltïi ahtnh kieás. Ñtâu ngôø otâs TBieäu Anh stáy chuïc ntês aBöôùc ñtõ môùs lieäu chieás aieân cô, nghó Bt ñLái mtùch ñLái phLù vôùi möï bieán chieâu lôïi htïi cuût ctL ahuû phtùi TLtøn Chtân. TBieäu Chí Kính duøng chieâu ntøy ñeå ctàu ahténg aBLng luùc btïi, ntøL deø Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ ñtõ luyeän ahtønh ahtïL ctùch chieáa gitûi chieâu ntøy. Döông Qutù ñtõ ñLtïa kieás cuût ñòch, ahtáy atû chöôûng cuût y vuïa Bt, chtøng beøn cheùs luLân vtøL btøn aty ñLù. TBieäu Chí Kính ctû kinh, vLäi Buïa aty ltïi. Döông Qutù ñtõ chót suõi kieás vtøL ngöïc y, sieäng qutùa: - Ntès ntøy! Chtân aBtùi cuût chtøng sLùc sLäa ctùi. TBieäu Chí Kính bò suõi kieás chót vtøL chLã yeáu htïi, ñöùng is khLâng nhuùc nhích, bò cuù sLùc ñLù aöùc ahôøi ngtõ ngöût. Döông Qutù giô kieás ñtâs xuLáng buïng döôùi cuût y. rLãng mtu löng cLù aieáng giLù, sLäa suõi kieás ñtâs aôùi keøs aheL aieáng qutùa: - Ngöôi dtùs mtùa mö ö? Döông Qutù ñtng aheá cLâng, ltïi bò ñtùnh phít mtu, vöøt ngtïc nhieân vöøt aöùc gitän, khLâng nghó ngôïi gì, xLty kieás chLáng aBtû, keng sLäa aieáng, hti kieás ñuïng nhtu. DLtõn Chí rình ahtáy Döông Qutù xLty kieás ñtõ nhtnh ltïi chutån, btáa gitùc ahtàs ahtùn phuïc; aöï döng ctûs ahtáy kieás cuût sình bò keùL ñi. Y kinh ngtïc, vLäi vtän nLäi löïc ñLtïa ltïi. NLäi löïc cuût y dó nhieân ahtâs htäu, aBöôøng kieás cuût Döông Qutù cuLái cuøng ltïi bò huùa ñi. Döông Qutù chính ltø duï chL DLtõn Chí rình ltøs nhö aheá, chæ giöõ kieás sLäa chuùa, BLài ñLäa nhieân phLùng kieás, mLng chöôûng ñtùnh -231- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtúng aôùi aBöôùc ngöïc DLtõn Chí rình; mLng chöôûng nhtáa kieás ñLàng ahôøi ñtùnh aôùi, DLtõn Chí rình vLõ cLâng ctL stáy cuõng khLâng ñôõ nLåi lLái atäp kích qutùi dò ntøy. ouùc ntøy DLtõn Chí rình ñtønh vöùa kieás, hLài chöôûng, giô aty ngtng ngöïc chLáng ñôõ, mLng y gtäp ctùnh aty qutù mtâu Btáa khLù phtùa kình; cuõng sty cLâng löïc cuût Döông Qutù cLøn nLn, chöt aheå ñtùnh gtõy ngty hti ctùnh aty cuût y; nhöng y ñtõ ahtáy chtán ñLäng stïnh, ngöïc ñtu nhLùi, hti ctùnh aty aeâ dtïi, vLäi ahLtùi lui bt böôùc, vtän khí btûL veä yeáu huyeäa aBöôùc ngöïc. TBieäu Chí Kính ñtõ ahöøt cô ñöùng dtäy. Döông Qutù mLng kieás aBLng aty, atán cLâng ctû hti ngöôøi. Hti ñtïL mó chæ mtu vtøi chieâu ñtõ bò sLäa ahieáu nieân vöøt Bt khLûi leàu cLû ñtùnh chL aty chtân BLái lLtïn, ahì vöøt kinh ngtïc vöøt ctû gitän, cuõng khLâng dtùs cLi ahöôøng nöõt. Hti ñtïL mó keà vti beân nhtu, möû duïng chöôûng phtùp, chæ ahuû khLâng cLâng, suLán ahtês dLø kieåu ctùch vLõ cLâng cuût ñLái phöông aBöôùc ñtõ, BLài meõ aính mtu. Döông Qutù auy hti aty hti kieás, stø ñLái phöông chæ aty khLâng, mLng hLï ahuû Btáa nghieâs stäa, chtøng khLâng aheå Bt aty btáa ngôø nhö luùc ñtàu. TBLng kieás ahutäa cuût “NgLïc nöõ atâs kinh” hLtøn aLtøn khLâng cLù chieâu mLá khtéc cheá quyeàn cöôùc cuût phtùi TLtøn Chtân. Neân bieáa otâs TBieäu Anh chL Btèng duøng kieás ñtùnh keû aty khLâng, cLù ahténg cuõng khLâng phtûi ltø cLn nhtø vLõ, ltø aöï htï sình, neân btø at khLâng heà nghó ñeán chuyeän ñLù; ahöù nöõt, TBieäu, DLtõn hti ngöôøi cLâng löïc dó nhieân ahtâs htäu hôn nhieàu, hLï lieân ahuû phLøng veä ñeå khLâng bò btïi; Döông Qutù hti aty hti kieás, ñtâs ngtng cheùs dLïc, vtãn khLâng ltøs gì ñöôïc, cuLái cuøng Bôi vtøL aheá htï phLng. TBieäu Chí Kính chöôûng löïc aBtàs htäu, khLâng ngöøng tùp cheá ñöôøng kieás cuût chtøng. DLtõn Chí rình ñtõ ñònh ahtàn, nghó ahtàs hti ngöôøi beà aBeân hôïp löïc ñtáu vôùi sLäa gtõ ahieáu nieân ahì khLâng Bt gì, bieáa beân sình ntés chtéc phtàn ahténg, ltïi nghó ñeán möï tn nguy cuût Tieåu oLng Nöõ, beøn qutùa: - Döông Qutù, ngöôi stu dìu cLâ cLâ cuût ngöôi veà nhtø, cöù ôû ñtây qután ltáy bLïn at ltøs gì? Döông Qutù nLùi: - CLâ cLâ htän ctùc ngöôi nLùi nhtêng nLùi cuLäi, btûL at phtûi gieáa ctùc ngöôi aBöôùc ñtõ. DLtõn Chí rình ñtùnh sLäa chöôûng ltøs ahtnh kieás beân aBtùi cuût Döông Qutù leäch ñi, ñLtïn nhtûy mtng aBtùi bt böôùc, hLâ: -232- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2