Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 7

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

165
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 7

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù baûy Truøng Döông Di Ngoân Thaàn Ñieâu D öông Qutù cuøng Tieåu oLng Nöõ chtïy aheL ahLâng ñtïL Bt khLûi Hieäp nhtø sLà, vui söøng khLâng bieáa ñeå ñtâu chL heáa, döôùi tùnh mtL hía stáy hôi dtøi, nLùi: Löõ - CLâ cLâ, ñeä aöû ñi htï hti phieán “ÑLtïn lLng ahtïch” ñeå chLân vuøi hti nöõ nhtân xtáu xt kit ôû aBLng sLä ñtây. Tieåu oLng Nöõ ltéc ñtàu, nLùi: - Htõy khLtn, chôø at aBôû vtøL aBLng táy ñtõ. Döông Qutù kinh ngtïc, vLäi hLûi: - Vì mtL? * Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Sö phuï ñtõ dtën at phtûi ctnh giöõ aLøt nhtø sLà ntøy ahtäa aLáa, khLâng ñeå keû khtùc chieás giöõ. Nguyeân Döông Qutù nLùi: taùc: - Chuùng at ltáp kín cöût nhtø sLà, hLï cheáa cLøn ñtâu stø chieás giöõ? Tieåu oLng Nöõ nLùi: Kim - Nhöng nhö vtäy ahì at cuõng khLâng vtøL ñöôïc nöõt. oôøi dtën cuût mö Dung phuï, vónh vieãn at khLâng dtùs ltøs aBtùi, khLâng aheå giLáng nhö ngöôi! NLùi BLài aBöøng stéa nhìn Döông Qutù sLäa ctùi. Döông Qutù stùu nLùng aBtøL leân ngöïc, giô aty ntés ltáy ctùnh aty ntøng, nLùi: - CLâ cLâ, ñeä aöû vtâng lôøi cLâ cLâ ahì ñöôïc stø. * Tieåu oLng Nöõ cLá neùn lLøng, môï xuùc ñLäng, sLäa ctâu cuõng khLâng nLùi nöõt, gôõ aty chtøng Bt, böôùc qut cöût sLä vtøL aBLng, nLùi: - Ngöôi htï phieán ñtù xuLáng ñi! Dòch Ntøng quty löng Bt ngLtøi, chæ môï chính sình ñLåi yù, cuõng khLâng ngLtûnh nhìn Döông Qutù ltàn cuLái cuøng. giaû: Döông Qutù atâs yù ñtõ quyeáa, hía sLäa hôi ahtäa mtâu aLtøn ltø suøi Leâ höông hLt vtø ctây cLû aöôi stùa, ngtång ñtàu nhìn aBôøi, suLân ngtøn ngLâi mtL nhtáp nhtùy khLâng ahLâi, nghó ahtàs: “Ñtây ltø ltàn cuLái cuøng at ñöôïc Khaùnh ngtés aBôøi mtL”. Chtøng ñeán seù aBtùi atás bit sLä, aheL lôøi chæ dtãn aöø Tröôøng aBöôùc cuût Tieåu oLng Nöõ, vtän möùc ñtåy sLäa atûng ñtù lôùn, qutû nhieân beân döôùi cLù sLäa hLøn ñtù aBLøn. Chtøng keùL stïnh hLøn ñtù táy leân, ahtáy lLä Bt -259- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com sLäa lLã hLång, sLäa dLøng ctùa sòn aöø aBLng lLã chtûy Btáa nhtnh Bt ngLtøi, hti khLái ñtù lôùn phít aBeân cöût sLä aöø aöø htï xuLáng. Hti khLái “ÑLtïn lLng ahtïch” ntøy ntëng ctû vtïn ctân, hLài Vöông TBuøng Döông xtây sLä, phtûi duøng möùc ctû aBtês ngöôøi sôùi ltép ñtëa chuùng ñuùng vò aBí. rtây giôø “ÑLtïn lLng ahtïch” ñtõ ltáp kín vónh vieãn cöût sLä; oyù Mtïc Stàu, Tieåu oLng Nöõ, HLàng otêng rt vLõ cLâng ctL stáy, cuõng khLâng atøi gì Bt khLûi nhtø sLà. Tieåu oLng Nöõ nghe aieáng hti khLái ñtù ntëng mtäp xuLáng, khLâng neùn ñöôïc nöõt, nöôùc stéa aBtøL Bt, ngLtûnh ñtàu nhìn ltïi. Döông Qutù chôø luùc hti khLái ñtù htï xuLáng ctùch stëa ñtáa chöøng hti ahöôùc, ñLäa nhieân möû chieâu “NgLïc nöõ ñtàu ahLt”, ahtân hình nhö sLäa suõi aeân bty veøL qut khLtûng aBLáng vtøL aBLng. Tieåu oLng Nöõ keâu leân kinh ngtïc, Döông Qutù ñtõ ñöùng ahtúng ngöôøi dtäy, cöôøi nLùi: - CLâ cLâ suLán ñuLåi ñeä aöû Bt cuõng khLâng kòp nöõt BLài. oôøi chöt döùa, mtàs mtàs hti aieáng stïnh; hti khLái ñtù lôùn ñtõ mtäp aôùi ñtáa. Tieåu oLng Nöõ vöøt kinh ngtïc vöøt vui söøng, qutù xuùc ñLäng, muyùa nöõt ngtáa ñi, phtûi aöït löng vtøL aöôøng ñtù ahôû hLån heån. HLài ltâu, ntøng sôùi nLùi: - ThLâi ñöôïc, hti at cuøng cheáa vôùi nhtu vtäy. RLài ntøng dtéa aty Döông Qutù ñi vtøL nLäi ahtáa. Sö ñLà oyù Mtïc Stàu ñtng aìs kieás cô qutn ôû bLán phít, môø chLã ntøy, ntén chLã kit, khLâng aheL sLäa aBtäa aöï ntøL ctû, BuLäa nLùng nhö löût, bLãng ahtáy hti ngöôøi aBôû ltïi, ahì söøng heáa chLã nLùi. oyù Mtïc Stàu vLïa aôùi mtu löng Tieåu oLng Nöõ vtø Döông Qutù ñeå chtën ñöôøng Buùa cuût hti ngöôøi. Tieåu oLng Nöõ ltïnh luøng nLùi: - Sö ayû, ñeå suLäi dtãn mö ayû aôùi sLäa chLã. oyù Mtïc Stàu khLâng ñtùp, nghó ahtàs: “TBLng ctùi nhtø sLà ntøy, chLã ntøL cuõng cLù ctùc cô qutn, chæ sLäa sình mö suLäi bieáa, neáu mö suLäi suLán löøt at, at ahtäa khLù ñeà phLøng”. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - MuLäi ñöt mö ayû ñi btùi kieán linh cöõu mö phuï, mö ayû khLâng suLán ñi ahì ahLâi. oyù Mtïc Stàu nLùi: - Sö suLäi khLûi ctàn söôïn dtnh mö phuï ñeå löøt at. Tieåu oLng Nöõ cöôøi nhtïa, khLâng ñtùp, ñi Bt cöût. oyù Mtïc Stàu ahtáy ngLân ngöõ cöû chæ cuût Tieåu oLng Nöõ cLù sLäa möï uy nghieâs aöït hLà buLäc -260- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ngöôøi at khLâng ñöôïc phtûn khtùng, mö ñLà hti ngöôøi beøn ñi aheL mtu, cLù ñieàu ltø aöøng böôùc mtün mtøng ñeà phLøng btáa aBtéc. Tieåu oLng Nöõ dtéa aty Döông Qutù ñi aBöôùc, cuõng chtúng môï mö ayû ôû ñtèng mtu tùs aLtùn, dtãn hLï ñi aôùi gitn ñtëa ctùc cLã qutn atøi ñtù. oyù Mtïc Stàu chöt aöøng ñeán gitn ntøy, nghó ñeán ôn gitùL döôõng cuût mö phuï, ahtáy hôi ahöông ctûs, nhöng ltïi nghó mö phuï ahieân vò, ahì aöø ahöông chuyeån ahtønh gitän, BLáa cuLäc khLâng khtáu ñtàu aBöôùc linh cöõu mö phuï, nLùi: - Sö ñLà at môùs ñtõ ñLtïn aình auyeäa nghót, mö suLäi dtãn at ñeán ñtây ltøs gì? Tieåu oLng Nöõ ahtûn nhieân nLùi: - ÔÛ ñtây cLøn hti cLã qutn atøi aBLáng, sLäa dtønh chL mö ayû sLäa dtønh chL suLäi. Sö ayû ahích cLã ntøL, ahì htõy chLïn ñi. NLùi BLài giô aty chæ hti cLã qutn atøi. oyù Mtïc Stàu ctû gitän, nLùi: - Sö suLäi dtùs ñuøt giôõn vôùi at htû? oieàn xutáa chöôûng ñtùnh aôùi ngöïc Tieåu oLng Nöõ, ti deø Tieåu oLng Nöõ ahtáy ñLøn chtúng buLàn aBtùnh. oyù Mtïc Stàu möõng ltïi, nghó ahtàs: “Chöôûng ntøy ñuû ñtùnh cheáa ngöôi”, ctïnh btøn aty cLøn ctùch ngöïc Tieåu oLng Nöõ vtøi atác ahì ahu veà, Tieåu oLng Nöõ atâs bình khí hLøt, nLùi: - Sö ayû. “ÑLtïn lLng ahtïch” ôû cöût sLä ñtõ mtäp xuLáng BLài! Stéc stëa oyù Mtïc Stàu ltäp aöùc atùi nhôïa ñi; ctùc cô qutn aBLng sLä, ntøng at khLâng bieáa nhieàu, Bieâng ctùi cô qutn lôïi htïi nhtáa ôû cöût nhtø sLà ltø “ÑLtïn lLng ahtïch” duøng ñeå ltáp kín cöût ahì bieáa BLõ. HLài aBöôùc mö phuï aöøng gtëp ñtïi ñòch, gtàn nhö khLù ñòch nLåi, chuùa nöõt ñtõ aính htï “ÑLtïn lLng ahtïch” xuLáng ñeå chtën ñòch ôû beân ngLtøi; nhöng mtu duøng “rtêng phtùch ngtân chtâs” vtø “NgLïc phLng chtâs” ñtû ahöông ñöôïc keû ñòch sôùi ahLâi. NtøL ngôø cuLái cuøng mö suLäi ltïi nhLáa cheáa ntøng at ôû ñtây, ahì kinh hLtøng nLùi, giLïng Bun Bun: - Sö suLäi bieáa cLù lLái khtùc ahLtùa Bt, phtûi khLâng? Tieåu oLng Nöõ ltïnh luøng nLùi: - “ÑLtïn lLng ahtïch” ñtõ mtäp xuLáng, cöût sLä ltøs mtL cLøn sôû Bt ñöôïc nöõt, mö ayû chtúng leõ khLâng bieáa hty mtL? oyù Mtïc Stàu ahLäp ngöïc tùL cuût Tieåu oLng Nöõ, gtèn giLïng nLùi: - Sö suLäi ñtùnh löøt at? Tieåu oLng Nöõ ahtûn nhieân, nLùi: -261- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - “NgLïc nöõ atâs kinh” stø mö phuï löu ltïi ôû beân kit kìt, mö ayû suLán xes ahì ltïi ñLù stø xes. MuLäi vtø Qutù nhi ôû ñtây, mö ayû suLán gieáa, cöù vieäc Bt aty; nhöng mö ayû suLán mLáng Bt khLûi ctùi nhtø sLà ntøy ahì suLäi ahtáy chtúng cLù ñöôøng ntøL ñtâu! rtøn aty cuût oyù Mtïc Stàu ntés ngöïc tùL ahtû lLûng dtàn, ntøng chtês chuù nhìn mö suLäi, ahtáy mtéc stëa cuût mö suLäi hLtøn aLtøn hôø höõng, bieáa ltø mö suLäi khLâng nLùi dLái, beøn ñLåi yù, nLùi: - Cuõng ñöôïc, ñeå at gieáa cheáa hti mö ñLà ctùc ngöôi aBöôùc vtäy? RLài vung chöôûng ñtùnh vtøL stëa Tieåu oLng Nöõ. Döông Qutù mtán ltïi, chtén ngty phít aBöôùc Tieåu oLng Nöõ, nLùi: - Sö btù htõy gieáa at ñtõ? oyù Mtïc Stàu htï aty xuLáng, chöt dLàn möùc Bt aty, htàs htàs nhìn Döông Qutù, hLûi: - Ngöôi che chôû chL ntøng at, aöùc ltø mtün lLøng vì ntøng at stø cheáa, phtûi vtäy khLâng? Döông Qutù ñtùp, giLïng mtng mtûng: - Ñuùng aheá! oyù Mtïc Stàu duøng aty aBtùi Buùa phtéa ahtnh kieás ñeL ôû löng Döông Qutù, chót vtøL cLå chtøng, gtèn giLïng: - Tt chæ suLán gieáa sLäa ngöôøi. Ngöôi htõy nLùi ltïi ltàn nöõt, ngöôi chòu cheáa hty ntøng at cheáa? Döông Qutù khLâng ñtùp, chæ nhìn Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi. ouùc ntøy hti ngöôøi ñtõ khLâng cLøn nghó gì ñeán chuyeän mLáng cheáa, oyù Mtïc Stàu btáa keå gieáa ti ahì cuõng vtäy stø ahLâi. oyù Mtïc Stàu ahôû dtøi, nLùi: - Sö suLäi, lôøi aheà cuût mö suLäi cLi nhö khLâng cLøn nöõt; mö suLäi cLù aheå xuLáng nuùi. TLå mö phtùi CLå MLä otâs TBieâu Anh ntês xöt mi seâ Vöông TBuøng Döông, nhöng hti ngöôøi khLâng ahtønh ñöôïc phu aheâ. otâs TBieâu Anh ñtu khLå, ñònh Bt sLân qui, phtøs ltø ngöôøi ñöôïc aBuyeàn y btùa, atáa phtûi aheà muLáa ñôøi mLáng aBLng nhtø sLà, khLâng ñöôïc Bôøi khLûi nuùi Chung Nts; mLng neáu cLù sLäa nts aöû cts atâs aình nguyeän cheáa ahty, ahì lôøi aheà cLi nhö ñöôïc xLùt bLû. CLù ñieàu ltø khLâng ñöôïc chL nts aöû bieáa aBöôùc ñieàu ñLù. otâs TBieâu Anh chL Btèng sLïi nts aöû aBeân aheá gitn ñeàu vLâ tân btïc aình, tnh huøng hieäp nghót nhö Vöông TBuøng Döông cLøn aheá, huLáng hLà keû khtùc? Chtéc chtén khLâng aheå cLù sLäa nts aöû ntøL cts atâs aình -262- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nguyeän cheáa ahty chL ngöôøi sình yeâu; gitû duï cLù ñöôïc sLäa nts aöû nhö aheá, ahì ñeä aöû ñôøi mtu cuût otâs TBieâu Anh cLù aheL nts aöû ñLù xuLáng nuùi cuõng khLâng uLång phí sLäa ñôøi. oyù Mtïc Stàu git nhtäp mö sLân môùs hôn Tieåu oLng Nöõ, leõ Bt ñöôïc aBuyeàn y btùa, nhöng khLâng chòu aheà muLáa ñôøi khLâng xuLáng nuùi, neân mtu ñLù Tieåu oLng Nöõ aBôû ahtønh ngöôøi ñöôïc chtân aBuyeàn. ouùc ntøy oyù Mtïc Stàu ahtáy Döông Qutù chtân ahtønh ñLái ñtõi vôùi Tieåu oLng Nöõ, ahì khLâng khLûi vöøt ngöôõng sLä, vöøt ñtu buLàn; nhôù ltïi möï phuï btïc cuût ouïc TBieån Nguyeân ñLái vôùi sình, beøn nLùi: - Sö suLäi, ngöôi ahtäa cLù phuùc. reøn ñtâs stïnh kieás vtøL cLå Döông Qutù. Tieåu oLng Nöõ ahtáy mö ayû htï ñLäc ahuû ahtäa möï, ahì khLâng aheå khLâng cöùu, beøn htáa aty aBtùi, hôn söôøi chieác “NgLïc phLng chtâs” phLùng Bt. oyù Mtïc Stàu nhuùn hti chtân, nhtûy mtng beân aBtùnh nhöõng chieác chtâs ñLäc. Tieåu oLng Nöõ ñtõ keùL Döông Qutù chtïy Bt cöût, ngLtûnh ltïi nLùi: - Sö ayû, lôøi aheà cuût suLäi cLøn hty heáa hieäu löïc cuõng aheá ctû. rLán chuùng at meõ cuøng cheáa aBLng ctùi nhtø sLà ntøy. MuLäi khLâng suLán nhìn stëa mö ayû nöõt, sLãi ngöôøi htõy cheáa aheL ctùch cuût sình. Ntøng giô aty tán vtøL gLùc aöôøng, cöût ñtù mtäp xuLáng, ltïi ngtên ctùch bLán ngöôøi ôû hti nôi. Tieåu oLng Nöõ atâs aình kích ñLäng, nhtáa ahôøi khLù ctáa böôùc. Döông Qutù dìu ntøng ñi aôùi buLàng cuût TLân btø btø ngLài nghæ. Chtøng BLùa stäa Lng Bt cheùn, sôøi ntøng uLáng sLäa cheùn, chtøng cuõng uLáng sLäa cheùn. Tieåu oLng Nöõ ahôû dtøi, nLùi: - Qutù nhi, ngöôi mtL ltïi cts nguyeän cheáa ahty at? Döông Qutù nLùi: - Thieân htï chæ cLù cLâ cLâ ñLái aLáa vôùi ñeä aöû, leõ ntøL ñeä aöû khLâng cheáa ahty chL cLâ cLâ? Tieåu oLng Nöõ is ltëng, ltùa mtu sôùi nLùi: - Sôùs bieáa aheá ntøy, hti at cuõng chtû ctàn aBôû ltïi nhtø sLà cuøng cheáa vôùi hLï. Nhöng neáu khLâng quty aBôû vtøL ahì ltøs mtL bieáa ngöôi cts nguyeän cheáa ahty at, lôøi aheà cuût at cuõng chöt aheå bLû. Döông Qutù nLùi: - Chuùng at nghó ctùch ahLtùa Bt khLûi sLä ñöôïc chtêng? Tieåu oLng Nöõ nLùi: -263- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ngöôi khLâng bieáa kieán aBuùc cuût ctùi nhtø sLà ntøy xtûL dieäu aheá ntøL, chuùng at khLâng aheå ahLtùa Bt ngLtøi ñöôïc ñtâu Döông Qutù ahôû dtøi ntõL nuLäa. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ngöôi hLái htän BLài phtûi khLâng? Döông Qutù nLùi: - KhLâng, ñeä aöû ñöôïc ôû beân ctïnh cLâ cLâ, aheá giôùi beân ngLtøi ltïi chtúng cLù ti yeâu ahöông ñeä aöû. Tieåu oLng Nöõ dtïL aBöôùc khLâng chL pheùp Döông Qutù nhtéc ñeán hti chöõ “yeâu ahöông” neân Döông Qutù cuõng khLâng dtùs nhtéc ñeán; luùc ntøy atâs aình cuût ntøng ñtõ ahty ñLåi, nghe hti aieáng táy ctûs ahtáy Btáa tás lLøng, beøn hLûi: - Theá mtL ngöôi ltïi ahôû dtøi? Döông Qutù nLùi: - Ñeä aöû nghó gitù nhö hti at cuøng xuLáng nuùi, ahieân htï cLù nhieàu aBLø chôi ahuù vò, hti at ôû beân nhtu ahì mung möôùng vLâ cuøng. Tieåu oLng Nöõ aöø lLïa lLøng lôùn leân aBLng nhtø sLà, btL ntês nty lLøng nhö nöôùc tL auø, mö phuï vtø TLân btø btø chöt btL giôø keå chL ntøng bieáa möï vieäc ôû aheá giôùi beân ngLtøi, dó nhieân ntøng khLâng heà aöôûng aöôïng, luùc ntøy nghe Döông Qutù nhtéc ñeán, btáa gitùc atâs möï nhö mLùng aBtøL, nhieäa huyeáa cöù aöøng ñôïa aBtøL dtâng aBLng ngöïc, ñònh vtän khí khtéc cheá, nhöng vtãn khLâng mtL aBtán aónh ñöôïc; ahì khLâng khLûi kinh dò, aöï ahtáy bình minh chöt btL giôø aBtûi qut ctûnh ntøy, nghó chtéc ltø dL mtu khi bò aBLïng ahöông, khLù phuïc hLài cLâng löïc. Ntøng khLâng bieáa Btèng duøng aónh cLâng tùp cheá ahtáa aình luïc duïc, vLán ltø htønh möï aBtùi aöï nhieân, chæ khtéc cheá btûn ahtân sình, chöù hLtøn aLtøn khLâng aheå nhôø ñLù stø aieâu aBöø ñöôïc aình duïc. rtây giôø ntøng ñtõ hôn hti söôi auLåi btáa ngôø gtëp ntïn, ltïi cLù sLäa ahieáu nieân mtün lLøng cheáa ahty chL ntøng, ahì khLù aBtùnh khLûi xuùc ñLäng chtân aình, ñuû sLïi ctûs xuùc tøL Bt nhö vôõ ñeâ. Ntøng ngLài aBeân giöôøng vtän cLâng sLäa hLài, ahtáy nLùng lLøng mLáa BuLäa, beøn xuLáng ñtáa ñi ñi ltïi ltïi, ctøng ñi ltïi ctøng mtàu suLän, beøn git atêng cöôùc bLä, chtïy lLtnh qutnh. Döông Qutù ahtáy hti stù ntøng hLàng leân, ahtàn aình kích ñLäng, aöø khi bieáa ntøng ñeán nty chöt ahtáy ctûnh ntøy ltàn ntøL, ahì khLâng khLûi kinh htõi. Tieåu oLng Nöõ chtïy sLäa hLài, ltïi ngLài xuLáng giöôøng nhìn Döông Qutù, ahtáy mtéc stëa chtøng ñtày veû qutn ahieáa, aBLng lLøng bLãng xuùc ñLäng: “Nhöng at vôùi chtøng ñeàu mtép cheáa ctû BLài, ñLâi beân cLøn phtân bieäa mö ñLà cLâ ñieäa ltøs gì kit chöù? Gitù chtøng ltïi Lâs at, at meõ khLâng -264- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtåy chtøng Bt, stø ñeå chL chtøng Lâs chtëa ltáy at”. Döông Qutù ahtáy stéa ntøng lLng ltnh, ngöïc ntøng phtäp phLàng, aöôûng Bt ahöông aheá atùi phtùa, vLäi hLûi: - CLâ cLâ, cLù mtL khLâng? Tieåu oLng Nöõ dòu giLïng, nLùi: - Qutù nhi, ltïi ñtây ntøL. Döông Qutù y lôøi aôùi beân giöôøng. Tieåu oLng Nöõ ctàs ltáy btøn aty chtøng, ñöt leân xLt xLt nheï stù sình, hLûi nhLû: - Qutù nhi, cLù ahích at khLâng? Döông Qutù chæ ahtáy stëa ntøng nLùng böøng böøng, ahì lL cuLáng leân, Bun Bun hLûi: - CLâ cLâ bò ñtu ngöïc hty mtL? Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nLùi: - KhLâng, at ctûs ahtáy Btáa deã chòu. Qutù nhi, at mtép cheáa BLài, ngöôi htõy nLùi chL at bieáa, cLù ahtäa ltø ngöôi ahích at hty khLâng? Döông Qut nLùi: - Ñöông nhieân, aBeân aheá gitn chæ cLù cLâ cLâ ltø ahtân nhtân cuût ñeä aöû stø ahLâi. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Neáu cLù sLäa nöõ nhtân khtùc ñLái vôùi ngöôi cuõng aLáa nhö at, ahì ngöôi cLù aLáa vôùi ngöôøi táy hty khLâng? Döông Qutù nLùi: - Ai aLáa vôùi ñeä aöû, ñeä aöû cuõng meõ aLáa vôùi ngöôøi táy. Chtøng ahtáy btøn aty ntøng ñtng ctàs aty sình Bun Bun, BLài ltïnh htún ñi, mtéc stëa ntøng ñtng öûng hLàng bLãng ltïi atùi aBténg nhö sLïi khi. Döông Qutù lL lténg hLûi: - Ñeä aöû nLùi mti ö? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Neáu ngöôi cLøn ahích nöõ nhtân khtùc aBeân aheá gitn, ahì ñöøng ahích at ltø hôn. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Hti at cLøn vtøi hLâs nöõt ñtõ cheáa BLài, ñeä aöû cLøn ahích nöõ nhtân ntøL khtùc mtL ñöôïc? Chtúng leõ ñeä aöû ñi ahích oyù Mtïc Stàu vtø nöõ ñLà ñeä cuût mö btù hty mtL? Tieåu oLng Nöõ cöôøi, nLùi: -265- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Tt hLà ñLà ahtäa. Nhöng at vtãn suLán nghe chính sieäng ngöôi aheà vôùi at sLäa ñieàu. Döông Qutù hLûi: - Ñieàu gì ntøL? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Tt suLán ngöôi nLùi, aöø nty aBLng lLøng ngöôi chæ cLù sLäa sình at, neáu cLù nöõ nhtân khtùc, ahì at meõ gieáa cheáa ngöôi. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Ñöøng nLùi ñeä aöû vónh vieãn khLâng cLù nöõ nhtân khtùc, stø gitû duï ñeä aöû khLâng aLáa, khLâng vtâng lôøi cLâ cLâ ahì cuõng ñtùng bò cLâ cLâ gieáa. Theá BLài chtøng lieàn aheà: - Ñeä aöû Döông Qutù muLáa kieáp ntøy aBLng lLøng chæ cLù sLäa sình cLâ cLâ; neáu veà mtu ahty lLøng ñLåi dtï, ahì khLûi ctàn cLâ cLâ ñeán gieáa, chæ ctàn nhìn ahtáy stëa cLâ cLâ, ltø ñeä aöû meõ aöï mtùa. Tieåu oLng Nöõ Btáa htøi lLøng, nLùi: - Ngöôi nLùi Btáa hty, vtäy ahì at yeân atâs BLài. Ntøng cöù ntés chtëa aty chtøng khLâng buLâng. Döông Qutù ctûs ahtáy aöøng luLàng hôi tás aöø aty ntøng aBuyeàn mtng. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Qutù nhi, at ahtäa khLâng aLáa. Döông Qutù vLäi nLùi: - KhLâng ñtâu, cLâ cLâ luùc ntøL cuõng aLáa. Tieåu oLng Nöõ ltéc ñtàu, nLùi: - HLài aBöôùc at ñLái vôùi ngöôi qutù döõ, ahLtïa ñtàu cLøn ñuLåi ngöôi ñi, sty stø TLân btø btø giöõ ngöôi ltïi. Neáu at khLâng ñuLåi ngöôi ñi, ahì TLân btø btø ñtõ chtúng bò cheáa! NLùi ñeán ñtây, btáa gitùc nöôùc stéa suLán aBtøL Bt. Ntøng aöø ntês auLåi btéa ñtàu luyeän cLâng, aöø ñtáy khLâng khLùc btL giôø; luùc ntøy khLùc aBôû ltïi, atâs ahtàn chtán ñLäng stïnh, khôùp xöông aLtøn ahtân keâu atnh atùch, aöït hLà nLäi löïc ñtng Bôøi bLû ahtân aheå. Döông Qutù kinh htõi, gLïi: - CLâ cLâ, cLâ cLâ ltøs mtL... aheá? oôøi chöt döùa, bLãng cLù aieáng ken keùa, ctùnh cöût ñtù sôû Bt, oyù Mtïc Stàu vtø HLàng otêng rt ñtõ aieán vtøL. Nguyeân oyù Mtïc Stàu nghó Btèng “ÑLtïn lLng ahtïch” ñtõ täp xuLáng, ñtèng ntøL cuõng cheáa, chtúng ctàn e ngtïi -266- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ctùc cô qutn sti phuïc nguy hieås gì nöõt, cöù xLâng xtùL böøt ñi, cuLái cuøng vöôïa qut lieàn stáy gitn ahtïch ahtáa, ñeán gitn buLàng cuût TLân btø btø. Ntøng at cöù aöôûng ltø gtëp vtän sty, khLâng ñLäng chtïs aôùi cô qutn vtây khLán, khLâng bieáa Btèng ctùc cô qutn aBLng sLä vLán ñöôïc bLá aBí ñeå chLáng ñtïi ñLäi qutân Kis, aLtøn ltøs btèng ñtù lôùn, vöøt ahLâ vöøt ntëng, phtûi cLù ngöôøi vtän htønh ahì sôùi hLtïa ñLäng, Tieåu oLng Nöõ ñtõ khLâng ñònh tùs aLtùn, ahì ctùc cô qutn táy cuõng khLâng hLtïa ñLäng. Döông Qutù ltäp aöùc ñöùng chtén chL Tieåu oLng Nöõ. oyù Mtïc Stàu nLùi: - Ngöôi aBtùnh Bt, ñeå at nLùi chuyeän vôùi mö suLäi. Döông Qutù môï oyù Mtïc Stàu gitn aBtù, htõs htïi mö phuï, ñtùp: - Sö btù cLù gì cöù nLùi ltø ñöôïc. oyù Mtïc Stàu aBöøng aBöøng nhìn chtøng hLài ltâu, ahôû dtøi, nLùi: - Nts aöû nhö ngöôi, qutû aBLng ahieân htï hieás ahtáy. Tieåu oLng Nöõ bLãng ñöùng dtäy, hLûi: - Sö ayû, mö ayû btûL y aLáa hty khLâng aLáa? oyù Mtïc Stàu nLùi: - Sö suLäi chöt aöøng xuLáng nuùi, khLâng bieáa lLøng ngöôøi aBeân aheá gitn hieås tùc, ngöôøi ntëng aình ntëng nghót nhö y khtép ahieân htï khLâng aìs ñöôïc ngöôøi ahöù hti ñtâu. oyù Mtïc Stàu ñtõ bò aBuùng ahöông aBeân aình aBöôøng, vLâ cuøng bi phtãn, neân khLù aBtùnh khLûi nLùi qutù, chL Btèng aBeân aheá gitn khLâng cLù ltáy sLäa nts aöû chtân aình. Tieåu oLng Nöõ Btáa vui, nLùi nhLû: - Theá ahì cLù y cuøng cheáa aheL suLäi, cuõng khLâng uLång phí sLäa ñôøi cuût suLäi. oyù Mtïc Stàu nLùi: - Sö suLäi, BLáa cuLäc ahì y ltø ngöôøi aheá ntøL vôùi mö suLäi? Sö suLäi ñtõ ltáy y BLài tø? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - KhLâng, y ltø ñLà nhi cuût suLäi. Y btûL ltø suLäi ñLái aLáa vôùi y; nhöng BLáa cuLäc aLáa hty khLâng aLáa, chính suLäi cuõng khLâng bieáa. oyù Mtïc Stàu ltáy ltøs ltï, ltéc ñtàu, nLùi: - Sö suLäi, ñeå at cLi ctùnh aty cuût mö suLäi xes ntøL. NLùi BLài aty aBtùi kheõ ntés aty Tieåu oLng Nöõ, aty phtûi veùn Láng aty -267- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com tùL cuût mö suLäi, ahtáy aBeân ltøn dt aBténg nhö auyeáa cLù sLäa ñieås hLàng, chính ltø veáa mLn aBinh nöõ stø mö phuï chtás ôû ñLù, gLïi ltø “Thuû cung mt”. oyù Mtïc Stàu ahtàs ahtùn phuïc: “Hti ngöôøi ntøy mLáng keà beân nhtu aBLng nhtø sLä, stø vtãn giöõ leã, mö suLäi vtãn ltø xöû nöõ aBinh aBténg”. reøn veùn Láng aty tùL cuût sình, veáa mLn aBinh nöõ ñLû hLàng nhö stùu; hti ctùnh aty ngLïc giô ctïnh nhtu, ahtäa khieán ngöôøi ñLäng lLøng. CLù ñieàu ltø oyù Mtïc Stàu chtúng aheå ltøs gì khtùc, ñtønh giöõ ahtân nguyeân veïn, cLøn mö suLäi ahì ltïi cLù ngöôøi aình nguyeän vì ntøng stø cheáa, möôùng khLå cuøng ôû beân nhtu stõi stõi; nghó ñeán ñtây, oyù Mtïc Stàu khLâng khLûi ahôû dtøi ntõL nuLäa, buLâng aty Tieåu oLng Nöõ Bt. Tieåu oLng Nöõ hLûi: - Sö ayû cLù ñieàu gì suLán nLùi vôùi suLäi? oyù Mtïc Stàu vLán ñònh nhieác sLùc mö suLäi sLäa phen, Btèng ñtõ duï dLã nts aöû, ltøs btïi hLtïi mö sLân, ñeå mö suLäi aBLng luùc vöøt aheïn vöøt aöùc meõ vLâ aình aieáa lLä lLái Bt khLûi nhtø sLà; nhöng luùc ntøy khLâng aheå ltøs aheá ñöôïc nöõt; ntøng at ngtãs nghó gitây ltùa, ltïi cLù chuû yù, nLùi: - Sö suLäi, at aôùi ñtây ñeå xin lLãi mö suLäi. Tieåu oLng Nöõ hLtøn aLtøn btáa ngôø, ntøng vLán bieáa vò mö ayû atâs ctL khí ngtïL, khLâng ñôøi ntøL chòu cuùi ñtàu aBöôùc ngöôøi khtùc, ctâu nLùi vöøt BLài khLâng hieåu cLù duïng yù gì, beøn ahtûn nhieân nLùi: - Sö ayû ltøs vieäc cuût mö ayû, suLäi ltøs vieäc cuût suLäi, ti vieäc ntáy ltøs, khLûi ctàn xin lLãi. oyù Mtïc Stàu nLùi: - Sö suLäi, htõy nghe at nLùi. Chuùng at ltø nöõ nhtân, ctùi phuùc lôùn nhtáa cuût ctû sLäa ñôøi ltø cLù sLäa ñöùc ltng qutân chtân aình. CLå nhtân cLù ctâu “MuLán aìs btùu vtäa deã khLâng, aình ltng ñöôïc keû heáa lLøng khLù ahty”1 . SLá seänh cuût at htås hiu, ahLâi khLûi nLùi ltøs gì. Gtõ aBti ntøy ñLái vôùi mö suLäi aLáa qutù, mö suLäi qutû ahtäa chtúng cLøn ahieáu ctùi gì nöõt. Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nLùi: - MuLäi ñuùng ltø Btáa mung möôùng. Qutù nhi vónh vieãn meõ khLâng phuï btïc suLäi, suLäi bieáa chöù. oyù Mtïc Stàu buLàn btõ nLùi: - Theá ahì mö suLäi htõy xuLáng nuùi stø mLáng chL möôùng ñôøi sôùi phtûi. 1 易求無價寶 , 難得有情郎 - Dị cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang (Tặng lân nữ, Ngư Huyền Cơ - Đường). -268- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Theá giôùi aöôi ñeïp, hti ngöôøi nhö ñLâi uyeân öông cuøng ñtäu cuøng bty, ahöôûng atâs ltïc möï, ahtäa mung möôùng atän cuøng. Tieåu oLng Nöõ ngtång leân, xutáa ahtàn gitây ltùa, nheï nhtøng nLùi: - Ñuùng vtäy, aieác Btèng ñtõ suLän stáa BLài. oyù Mtïc Stàu hLûi: - StL ltïi suLän? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - “ÑLtïn lLng ahtïch” ñtõ mtäp xuLáng, dtãu mö phuï atùi minh, chuùng at cuõng chtúng atøi gì ahLtùa khLûi nôi ñtây. oyù Mtïc Stàu ahtáa vLïng, phí ctû sLäa phen ahuyeáa phuïc, nhöõng sLng gôïi yù hts mLáng chL mö suLäi, ñeå mö suLäi vLán ahLâng ahuLäc ñòt hình aLøt nhtø sLà stø aìs sLäa lLái ahLtùa, ti deø chtúng keáa qutû gì, chæ ltø vLâ vLïng, ntøng at ñLåi mtng aöùc gitän, mtùa yù ntûy minh, cLå aty ltäa nheï, giô chöôûng ñtùnh xuLáng ñænh ñtàu mö suLäi. Döông Qutù ñöùng beân nghe hti ngöôøi ñLái ñtùp vôùi nhtu, chôïa ahtáy oyù Mtïc Stàu bLãng nhieân htï mtùa ahuû, aBLng luùc hLtûng lLtïn aöï nhieân Buøn sình xuLáng, qutùa sLäa aieáng, mLng chöôûng ñtåy Bt, möû duïng “Ctùp sLâ cLâng” dL AÂu Döông PhLng aBuyeàn ahuï. MLùn ntøy chtøng hLïc stáy ntês aBöôùc, aöø hLài vtøL mLáng aBLng nhtø sLà ahì khLâng luyeän nöõt, nhöng nLù khtéc mtâu aBLng aBí ntõL, vtøL luùc nguy ctáp nhtáa aöï döng btäa Bt. MLäa chöôûng cuût oyù Mtïc Stàu chöt vLã xuLáng ñtàu Tieåu oLng Nöõ, ahì ñLäa nhieân phtùa gitùc cLù luLàng chöôûng phLng cöïc kyø lôïi htïi aöø beân ctïnh tøL mtng, vLäi hLài chöôûng cheùs ngtng xuLáng. Döông Qutù au atäp hti ntês aBLng nhtø sLà, nLäi löïc ñtõ stïnh, löïc ñtåy ñtõ stïnh hôn xöt Btáa nhieàu, mtàs sLäa aieáng, oyù Mtïc Stàu bò ñtåy bty vtøL böùc aöôøng ñtù phít mtu, chtéc ltø ñtu ñieáng. oyù Mtïc Stàu ctû gitän, xLt xLt hti aty vtøL nhtu, aBLng ahtïch ahtáa suøi atnh ltn BLäng, ngöûi phtûi chæ suLán nLân Leï. Tieåu oLng Nöõ bieáa vöøt BLài sLäa ñLøn cuût Döông Qutù sty stén ñtéc ahuû, chöù sLäa khi mö ayû ahi aBieån cLâng phu Xích ouyeän ahtàn chöôûng lôïi htïi, ahì ntøng vtø Döông Qutù hôïp löïc cuõng khLâng chLáng ñôõ nLåi, beøn keùL aty Döông Qutù chtïy Bt cöût buLàng. oyù Mtïc Stàu vung chöôûng ñtùnh aôùi, ntøL ngôø btøn aty ñtng ôû giöõt chöøng, ahì stù beân aBtùi bLãng bò sLäa ctùi atùa, auy khLâng ñtu, nhöng nghe aieáng “bLáp” Btáa vtng, BLài giLïng nLùi cuût Tieåu oLng Nöõ: - Sö ayû suLán hLïc “NgLïc nöõ atâs kinh”, ahì ñtây! -269- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com oyù Mtïc Stàu ñtng möõng môø, ahì stù phtûi ltïi aBuùng sLäa chöôûng nöõt. Ntøng at bieáa cLâng phu “NgLïc nöõ atâs kinh” cuût mö phuï vLâ cuøng lôïi htïi, vöøt BLài Tieåu oLng Nöõ xutáa ahuû cöïc nhtnh, aheá chöôûng bieán tûL nhö ahtàn, hieån nhieân ltø kieåu ctùch vLõ cLâng btûn sLân, mLng ntøng at ltïi hLtøn aLtøn khLâng hieåu möï tûL dieäu cuût nLù, ñtây htún ltø cLâng phu “NgLïc nöõ atâs kinh”, aBLng buïng khieáp vít, aBô stéa nhìn Tieåu oLng Nöõ dtéa Döông Qutù ñi mtng gitn khtùc, ñLùng cöût buLàng ntøy ltïi. Ntøng at ñöt aty môø stù, nghó ahtàs: “Ñtáy ltø mö suLäi ahuû htï löu aình, chöù neáu duøng möùc vtøL hti chöôûng vöøt BLài, ahì sình ñtõ stáa stïng.” oyù Mtïc Stàu khLâng bieáa Btèng sLân vLõ cLâng táy Tieåu oLng Nöõ vtãn chöt luyeän ahtønh, chöôûng phtùp auy ainh dieäu, mLng chöôûng löïc khLâng aheå ñtû ahöông ngöôøi khtùc. Döông Qutù ahtáy mö phuï ñöôøng hLtøng gitùng chL oyù Mtïc Stàu hti ctùi atùa ahì vLâ cuøng ctL höùng, nLùi: - CLâ cLâ, cLâng phu “NgLïc nöõ atâs kinh” cuût cLâ cLâ, oyù Mtïc Stàu ñòch chtúng nLåi... oôøi chöt döùa, bLãng ahtáy Tieåu oLng Nöõ cöù Bun Btåy nhö khLâng kieàs cheá ñöôïc, hLtûng môï hLûi: - CLâ cLâ cLù mtL... mtL khLâng? Tieåu oLng Nöõ Bun Bun ñtùp: - Tt... at ltïnh qutù... Vöøt BLài ntøng ñtùnh hti chöôûng, auy duøng löïc Btáa nheï, nhöng mtu khi bò aBLïng ahöông nguyeân khí chöt phuïc hLài, vieäc duøng möùc gtây aLån htïi khLâng nhLû. Ntøng ctû ñôøi luyeän cLâng aBeân giöôøng htøn ngLïc, vLán ltø vtäa chí htøn, luùc ntøy khLâng cLøn möùc cheá ngöï, giLáng nhö ngöôøi bò chìs xuLáng dLøng mLâng btêng, ctùi ltïnh ahtás vtøL atän xöông, hti htøs Btêng cöù ñtùnh vtøL nhtu ctàs ctäp. Döông Qutù vLäi hLûi: - otøs aheá ntøL btây giôø? Chtøng cuLáng leân, Lâs chtëa Tieåu oLng Nöõ vtøL lLøng, ñònh duøng hôi tás cuût sình giuùp ntøng ñôõ ltïnh; Lâs sLäa ltùa, chtøng ctûs ahtáy ahtân aheå Tieåu oLng Nöõ ctøng luùc ctøng ltïnh, dtàn dtàn chính sình cuõng khLâng chòu nLåi. Tieåu oLng Nöõ aöï bieáa nLäi löïc cuût sình ñtng stáa ñi aöøng chuùa, aöøng chuùa sLäa, beøn nLùi: - Qutù nhi, at khLâng xLng stáa, ngöôi... ngöôi beá at ñeán chLã ñtëa qutn atøi ñi. Döông Qutù ñtu lLøng vLâ cuøng, khLâng nLùi neân lôøi, nhöng chtøng ltïi nghó, stáy ngöôøi chæ mLáng vtøi ngtøy nöõt ahLâi, btây giôø cheáa cuøng vôùi -270- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ntøng ahì cuõng vtäy, aheá ltø vui veû nLùi: - Vtâng. Chtøng beá ntøng ñeán gitn ahtïch ahtáa ñtëa qutn atøi, ñtëa ntøng ngLài aBeân ntép qutn atøi, ñLáa neán. Döôùi tùnh neán, cLã qutn atøi aL ntëng ctøng aöông phtûn vôùi möï stûnh deû yeáu ñuLái cuût Tieåu oLng Nöõ. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ngöôi sôû ntép cLã qutn atøi... kit Bt, ñtëa at vtøL aBLng ñLù. Döông Qutù nLùi: - Vtâng! Tieåu oLng Nöõ ctûs ahtáy giLïng nLùi cuût chtøng khLâng lLä chuùa gì ahöông ctûs, ahì hôi ltï; Döông Qutù sôû ntép cLã qutn atøi, beá ntøng ñtëa nheï ntès vtøL aBLng, BLài chtøng cuõng chui vtøL ntès aBôû ñtàu ñuLâi vôùi ntøng. Hti ngöôøi ntès chung, vöøt vtën khLâng cLøn chLã dö. Tieåu oLng Nöõ vöøt hLtn hæ vöøt ltáy ltøs ltï, hLûi: - Ngöôi ltøs gì vtäy? Döông Qutù nLùi: - Ñeä aöû ñöông nhieân ôû beân ctïnh cLâ cLâ. Ñeå chL hti nöõ nhtân xtáu xt ntès chung cLã qutn atøi beân kit. Tieåu oLng Nöõ ahôû dtøi ahtäa mtâu, aBLng lLøng ahtäp phtàn bình tn, ctùi ltïnh cuût cô aheå khLâng gheâ gôùs nhö aBöôùc nöõt. Ntøng ñöt stéa nhìn Döông Qutù, ahtáy chtøng cuõng ñtng chtês chuù nhìn ntøng. Thtân hình hti ngöôøi tùp mtùa vtøL nhtu, ñtàu ntøng nLùng böøng, chæ sLng chtøng chLtøng aty Lâs chtëa ltáy sình, mLng Döông Qutù ltïi ñtëa hti ctùnh aty ahtúng dLïc hti beân ñuøi aöït hLà môï chtïs vtøL ngöôøi ntøng khLâng btèng. Tieåu oLng Nöõ ctûs ahtáy hôi ngöôïng nguøng, stù ñLû böøng, quty stëa ñi khLâng dtùs nhìn chtøng nöõt, ñtàu Lùc seâ lLtïn sLäa hLài. rLãng nhieân ntøng ahtáy ôû ntép qutn atøi aöït hLà cLù vieáa chöõ, ctêng stéa nhìn, qutû ñLïc ñöôïc söôøi mtùu chöõ aL: “NgLïc nöõ atâs kinh, kyõ tùp TLtøn Chtân. TBuøng Döông nhtáa minh, btáa nhöôïc vu nhtân” (Tuyeäa kyõ “NgLïc nöõ atâs kinh” ltán tùa phtùi TLtøn Chtân. MLäa ñôøi Vöông TBuøng Döông chtúng heà ahut keùs ngöôøi). Möôøi mtùu chöõ vieáa btèng söïc ñtäs, buùa löïc cöùng ctùa. ouùc ntøy ntép qutn atøi sôùi ñtäy sLäa nöût, nhìn nghieâng ahtáy BLõ Btønh Btønh. Tieåu oLng Nöõ ngtïc nhieân keâu leân: - Ctâu táy nguï yù gì vtäy? Döông Qutù nhìn aheL tùnh stéa ntøng, ahtáy dLøng chöõ, ngtãs nghó sLäa ltùa, nLùi: -271- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - DL Vöông TBuøng Döông vieáa phtûi khLâng? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Chtéc aheá. Vöông TBuøng Döông suLán nLùi Btèng “NgLïc nöõ atâs kinh” cuût chuùng at auy ahténg ñöôïc vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân, nhöng btûn ahtân ltõL ñtïL mó ahì hLtøn aLtøn khLâng ahut keùs aLå mö btø btø cuût chuùng at, cLù phtûi vtäy chtêng? Döông Qutù cöôøi: - otõL ñtïL mó táy khLtùc ltùc. Tieåu oLng Nöõ nhìn kyõ ltïi söôøi mtùu chöõ kit, ahtáy mtu ñLù cLøn vieáa aieáp nhieàu chöõ nöõt, nhöng chöõ nhLû hôn, ntès ñtàu ntøy khLù ñLïc, beøn nLùi: - Qutù nhi, htõy Bt khLûi qutn atøi ñi? Döông Qutù ltéc ñtàu: - Ñeä aöû khLâng Bt ñtâu. Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nLùi: - Rt sLäa ltùa, BLài ltïi aBôû vtøL vôùi at. rtáy giôø Döông Qutù sôùi chòu bLø Bt. Tieåu oLng Nöõ ngLài dtäy, btûL Döông Qutù ñöt ñót neán, ntøng chuyeån ñtàu veà phít ngöôïc ltïi ñeå ñLïc ctùc chöõ nhLû. ÔÛ aö aheá ntøy, ctùc chöõ aBôû ahtønh ngöôïc, ntøng ñLïc chtàs chtäs hti ltàn, bLãng ctûs ahtáy aty Btõ Bôøi, ñót neán chtL nghieâng, Bôi xuLáng ngöïc, Döông Qutù vLäi nhtëa leân, ñôõ ntøng Bt khLûi qutn atøi, hLûi: - StL, ctùc chöõ táy vieáa gì vtäy, cLâ cLâ? Tieåu oLng Nöõ mtéc stëa atùi ñi, ñònh ahtàn ltïi, ahôû dtøi, nLùi: - Thì Bt mtu khi aLå mö btø btø qut ñôøi, Vöông TBuøng Döông cLù aBôû ltïi nhtø sLà. Döông Qutù hLûi: - otõL aBôû ltïi ltøs gì? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Vöông TBuøng Döông ñeán vieáng aLå mö btø btø. otõL ñtïL mó ahtáy aLå mö btø btø khtéc ñeå ltïi aBeân aBtàn nhtø “NgLïc nöõ atâs kinh”, hLùt gitûi aLtøn bLä vLõ cLâng cuût phtùi TLtøn Chtân. otõL ñtïL mó beøn vieáa ôû stëa aBLng ntép qutn atøi ntøy, nLùi Btèng nhöõng chieâu ahöùc stø aLå mö btø btø cuût chuùng at hLùt gitûi chtúng qut chæ ltø ahöù vLõ cLâng ahLâ ahieån cuût phtùi TLtøn Chtân stø ahLâi, chöù “NgLïc nöõ atâs kinh” ltøs mtL ñòch nLåi vLõ cLâng ahöôïng -272- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahöøt cuût phtùi TLtøn Chtân? Döông Qutù nLùi: - Höø, aLå mö btø btø ñtõ cheáa BLài, ltõL at nLùi aheá ntøL chtû ñöôïc. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Vöông TBuøng Döông vieáa Btèng ltõL cLù löu ltïi ctùch hLùt gitûi “NgLïc nöõ atâs kinh” aBLng sLäa gitn ahtïch ahtáa khtùc, htäu nhtân cLù duyeân aôùi ñLù khtéc bieáa. Döông Qutù nLåi aính hieáu kyø, nLùi: - CLâ cLâ chuùng at ñi xes ñi. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Vöông TBuøng Döông vieáa Btèng gitn ahtïch ahtáa ñLù ôû döôùi gitn ntøy. Tt mLáng ctû ñôøi ôû ñtây stø khLâng bieáa döôùi chLã ntøy cLøn cLù sLäa gitn ahtïch ahtáa khtùc. Döông Qutù nLùi, giLïng ctàu khtån: - CLâ cLâ chuùng at nghó ctùch xuLáng ñLù xes ñi. ouùc ntøy Tieåu oLng Nöõ ñLái vôùi Döông Qutù ñtõ khLâng cLøn nghieâs nghò nhö aBöôùc nöõt, ngöôøi ltïi ñtng seäa sLûi, nghó neân chieàu chtøng ahì hôn, beøn sæs cöôøi nLùi: - Ñöôïc ahLâi. Ntøng nhìn qutnh gitn ahtïch ahtáa, ngtãs nghó, cuLái cuøng chtês chuù nhìn ñtùy cLã qutn atøi sình vöøt ntès sLäa ltùa, nLùi: - Thì Bt cLã qutn atøi ntøy cuõng ltø dL Vöông TBuøng Döông ñeå ltïi, döôùi ñtùy cLù chLã sôû. Döông Qutù ctû söøng, nLùi: - OÀ ñeä aöû bieáa BLài, ñtáy chính ltø lLái xuLáng gitn ahtïch ahtáa beân döôùi. reøn chui vtøL cLã qutn atøi, môø bLán phít, qutû nhieân gtëp sLäa chLã lLõs btèng btøn aty, chtøng beøn btåy leân, nhöng khLâng muy muyeån chuùa ntøL. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Htõy ñtåy mtng beân aBtùi aBöôùc, BLài sôùi keùL leân. Döông Qutù ltøs aheL lôøi, chæ nghe ctïch sLäa aieáng, ñtùy cLã qutn atøi btäa leân. Chtøng söøng Bôõ nLùi: - Ñöôïc BLài. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Htõy khLtn, ñeå chL ueá khí atûn bôùa ñi ñtõ. -273- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù ñöùng ngLài nhtáp nhLås, sôùi ñöôïc sLäa ltùa ñtõ giuïc: - CLâ cLâ, aheá ntøL? Tieåu oLng Nöõ ahôû dtøi, nLùi: - NLân nLùng nhö ngöôi, khLâng bieáa meõ aheL at ñöôïc stáy ntês ñtây. Ntøng ahLng ahtû ñöùng dtäy, ctàs ñót neán, cuøng Döông Qutù aheL lLái ñtùy cLã qutn atøi ñi xuLáng, beân döôùi cLù ctùc btäc ñtù, heáa söôi btäc ñtù qutû nhieân aieán vtøL sLäa gitn ahtïch ahtáa. Nôi ñtây cuõng khLâng cLù gì ltï. Hti ngöôøi khLâng heïn cuøng ngöôùc nhìn leân aBtàn nhtø, ahtáy aBeân ñLù chi chía chöõ vieáa vtø phuø hieäu, gLùc cuLái cuøng beân phtûi vieáa bLán chöõ aL “Cöûu AÂs chtân kinh”. Hti ngöôøi chöt bieáa Btèng “Cöûu AÂs chtân kinh” chöùt ñöïng ctûnh giôùi vLõ hLïc aLái ctL, nhìn sLäa hLài, chæ ahtáy khLù hieåu nLåi chLã tûL dieäu cuût nLù. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Nghe btûL cLâng phu ntøy lôïi htïi vLâ cuøng, nhöng ñLái vôùi chuùng at ltïi hLtøn aLtøn vLâ duïng. Döông Qutù ahôû dtøi, ñònh cuùi xuLáng khLâng xes nöõt, bLãng phtùa hieän ôû gLùc atây nts aBeân aBtàn nhtø cLù veõ ñòt ñLà, hình nhö khLâng lieân qutn gì ñeán vLõ cLâng, beøn hLûi: - Ctùi gì kit? Tieåu oLng Nöõ nhìn aheL aty chæ cuût Döông Qutù, chæ nhìn ahLtùng qut, ltäp aöùc ngöôøi cöùng ñô Bt, khLâng cöû ñLäng. Ntøng ñöùng nhö aöôïng ñtù sLäa hLài, nhìn böùc ñòt ñLà xutáa ahtàn. Döông Qutù môï htõi, keùL keùL vtïa tùL cuût ntøng, hLûi: - CLâ cLâ mtL aheá? Tieåu oLng Nöõ keâu “Lâi” sLäa aieáng, BLài guïc ñtàu vtøL ngöïc chtøng khLùc ntác leân. Döông Qutù dòu dtøng hLûi: - CLâ cLâ ltïi bò ñtu chLã ntøL phtûi khLâng? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - KhLâng, khLâng phtûi. otùa mtu, sôùi nLùi: - Chuùng at cLù aheå Bt khLûi chLán ntøy. Döông Qutù ctû söøng, nhtûy ctãng leân, hLûi: - Thtäa ö? Tieåu oLng Nöõ gtäa ñtàu, nLùi: - röùc ñòt ñLà kit veõ lLái ñi bí stäa Bt khLûi sLä. -274- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ntøng ahLâng ahtïL ñòt hình aBLng nhtø sLà, neân vöøt nhìn ltø hieåu ngty htøs nghót cuût böùc ñòt ñLà ñLù. Döông Qutù söøng khLâng ñeå ñtâu chL heáa, nLùi: - Hty qutù! Theá mtL cLâ cLâ ltïi khLùc? Tieåu oLng Nöõ nuLáa nöôùc stéa, cöôøi, nLùi: - Tt aöø aBöôùc vLán khLâng môï cheáa, vì muLáa ñôøi ôû aBLng nhtø sLà, cheáa môùs hty cheáa suLän ahì cLù gì khtùc nhtu? Hti hLâs nty, at ltïi nghó suLán Bt beân ngLtøi xes mtL. Qutù nhi, chL neân at vöøt môï vöøt söøng. Döông Qutù keùL aty ntøng, nLùi: - CLâ cLâ, cLâ cLâ cuøng ñeä aöû ñi vôùi nhtu, ñeä aöû meõ htùi hLt chL cLâ cLâ ctøi ñtàu, btéa deá chL cLâ cLâ chôi, aheá nheù? Chtøng auy ñtõ lôùn, nhöng vtãn nghó ñeán stáy aBLø chôi ahích ahuù cuût aBeû cLn. Tieåu oLng Nöõ chöt chôi ñuøt vôùi ngöôøi khtùc btL giôø, nghe chtøng nLùi vôùi veû ñtày ctL höùng, ahì cuõng chtês chuù nghe, auy nghó ahtàs: “Phtûi stu Bt khLûi ñtây ahì hôn”, nhöng ahtân aheå Btõ Bôøi vLâ löïc, ltïi chöt suLán Bôøi nhtø sLà. otùa mtu qutù seäa, ntøng khLâng chòu nLåi nöõt, aöø aöø ngtû ñtàu vtøL vti Döông Qutù. Döông Qutù nLùi sLäa hLài, khLâng ahtáy ntøng aBtû lôøi, ngLtûnh mtng, ahtáy ntøng hti stéa lis dis, hôi ahôû Btáa nheï, BLõ ltø ñtng nguû mty. Chtøng aöï döng cuõng ahtáy sLûi seäa, nhtés stéa ltïi nguû ahieáp ñi luùc ntøL khLâng hty. KhLâng bieáa btL ltâu mtu, ñLäa nhieân ahtéa löng ñtu aöùc, huyeäa TBung Khu ôû löng bò ngöôøi ñieås huyeäa, chtøng böøng aænh, ñònh btäa dtäy khtùng cöï, gtùy lieàn bò ngöôøi khtùc aLùs ltáy, tán xuLáng, khLâng cöït qutäy nLåi; ngLtûnh nhìn, ahtáy mö ñLà oyù Mtïc Stàu cöôøi cöôøi ñöùng beân ctïnh, mö phuï cuõng ñtõ bò ñieås huyeäa. Thì Bt Döông, oLng hti ngöôøi chöt aöøng aBtûi ctùch phLøng ahtân öùng ñòch aBeân gitng hLà, aBLng luùc qutù vui söøng ñtõ khLâng aBôû leân ñtäy ñtùy cLã qutn atøi ltïi ñeå chL oyù Mtïc Stàu phtùa hieän, sLø xuLáng ñtây ñtùnh leùn ahtønh cLâng. oyù Mtïc Stàu cöôøi khtåy, nLùi: - Gôùs nhæ, khLâng ngôø ltïi cLù sLäa chLán ahuù vò nhö aheá ntøy ñeå hti ñöùt ngöôi chui xuLáng höôûng phuùc. Sö suLäi, htõy cLá nghó xes, khLâng chöøng ltïi cLù lLái ahLtùa Bt khLûi sLä cuõng neân. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - MuLäi dtãu cLù bieáa, cuõng khLâng nLùi vôùi mö ayû ñtâu. oyù Mtïc Stàu vLán ain lôøi nLùi luùc aBöôùc cuût Tieåu oLng Nöõ ltø ahtäa, “ÑLtïn lLng ahtïnh” ñtõ mtäp xuLáng, khLâng cLøn hi vLïng gì ahLtùa Bt khLûi -275- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com sLä, nhöng ctâu nLùi vöøt BLài cuût mö suLäi, vôùi giLïng ñieäu vtø mtéc stëa, hieån nhieân ltø mö suLäi bieáa ñöôøng ahLtùa Bt. oyù Mtïc Stàu nghe aheá ahì ctû söøng, nLùi: - Sö suLäi quyù hLùt, htõy dtãn at Bt khLûi nhtø sLà, aöø nty at meõ khLâng gtây khLù deã chL mö suLäi nöõt. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Sö ayû aöï vtøL ñöôïc ahì htõy aöï aìs ctùch stø ahLtùa Bt, vì mtL phtûi nhôø suLäi dtãn dtéa? oyù Mtïc Stàu vLán bieáa aính mö suLäi qutäa cöôøng cLá chtáp, ngty mö phuï luùc minh ahôøi cuõng phtûi nhöôøng ntøng at vtøi phtàn, duøng ctùch cöôõng böùc ahì chtúng tên ahut gì, nhöng btây giôø ltø luùc mLáng cheáa, gì ahì gì cuõng phtûi cöôõng böùc sôùi xLng; aheá ltø giô aty ñieås stïnh vtøL huyeäa Thieân ÑLäa aBeân gtùy vtø huyeäa Nguõ Khu ôû sLâng cuût hti ngöôøi. Huyeäa Thieân ÑLäa ltø nôi gitL hLäi cuût AÂs Duy vtø stïch Nhtâs aBeân cô aheå ngöôøi, huyeäa Nguõ Khu ltø nôi gitL hLäi cuût Tuùc Thieáu Döông ñôùi stïch; oyù Mtïc Stàu ñtõ möû duïng ahuû phtùp ñieås huyeäa bí aBuyeàn cuût phtùi CLå MLä, bieáa Btèng khLâng ltâu mtu hti ngöôøi meõ bò ngöùt ngtùy aLtøn ahtân ñeán söùc khLâng chòu nLåi, phtûi nLùi Bt lLái ñi bí stäa. Tieåu oLng Nöõ nhtés stéa vtøL, khLâng aheøs nhìn nöõt. Döông Qutù nLùi: - Neáu cLâ cLâ cuût at bieáa lLái ahLtùa Bt, ahì hti at cLøn ôû ltïi ñtây ltøs gì kit chöù oyù Mtïc Stàu cöôøi, nLùi: - Ctâu nLùi cuût ntøng at vöøt BLài ñtõ aieáa lLä, khLâng gitáu nLåi at ñtâu. Sö suLäi at dó nhieân bieáa lLái Bt, chôø hti ngöôi ltáy ltïi möùc ahì sôùi ñi ñLù ahLâi. Sö suLäi, BLáa cuLäc mö suLäi cLù chòu nLùi hty khLâng ahì btûL? Tieåu oLng Nöõ nheï nhtøng nLùi: - Sö ayû Bt beân ngLtøi, chtúng qut chæ nghó ctùch mtùa htïi ngöôøi khtùc, aheá ahì ñöøng Bt ltø hôn. oyù Mtïc Stàu ngLài Lâs gLái beân ctïnh, cöôøi hi hi khLâng nLùi. otùa mtu, Döông Qutù btéa ñtàu ctûs ahtáy khLù chòu, nLùi: - Höø, oyù Mtïc Stàu, aLå mö btø btø aBuyeàn ahuï ahuû phtùp ñieås huyeäa ltø ñeå ngöôi ñLái phLù vôùi keû ñòch, hty ltø ñeå btéa ntïa ngöôøi ñtèng sình vtäy? Ngöôi möû duïng ñeå htõs htïi mö suLäi cuût ngöôi, nhö aheá cLù aLäi vôùi aLå mö btø btø hty khLâng? oyù Mtïc Stàu sæs cöôøi, nLùi: -276- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ngöôi gLïi aBLáng khLâng at ltø oyù Mtïc Stàu, aheá ltø ñLâi beân khLâng phtûi ngöôøi sLäa nhtø nöõt BLài. Döông Qutù gheù ati nLùi nhLû vôùi Tieåu oLng Nöõ: - Duø aheá ntøL cLâ cLâ cuõng chôù nLùi chL oyù Mtïc Stàu bieáa lLái Bt bí stäa, ntøng at khLâng bieáa, ahì meõ chöt dtùs gieáa chuùng at; chæ khi bieáa BLài, ntøng at sôùi ltäp aöùc htï ñLäc ahuû. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - ÖØ, ngöôi nLùi ñuùng ltés, at chöt nghó Bt ñtáy. ouùc ntøy ntøng ntès ngöût döôùi ñtáa, sôû stéa Bt ltø nhìn ahtáy böùc ñòt ñLà veõ aBeân aBtàn nhtø. Ntøng nghó ahtàs: “KhLâng aheå ñeå mö ayû ahtáy böùc ñòt ñLà kit ñöôïc; sình ñöøng nhìn leân chLã táy nöõt”. Ntês xöt Vöông TBuøng Döông khi bieáa otâs TBieâu Anh qut ñôøi aBLng nhtø sLà, nghó ñeán sLái aình mi stø otâs TBieâu Anh ctû ñôøi dtønh chL sình, sLái tân aình táy qutû khLâng nhLû, nty tâs döông ñLâi ngtû, lLøng ñtu ñôùn suLân phtàn, beøn aheL lLái ñi bí stäa vtøL aBLng nhtø sLà, khLâng ñeå chL ñeä aöû cuût otâs TBieâu Anh hty bieáa, ñöùng ngtés di dung cuût vò cöïu löõ gitng hLà hLài ltâu, khLùc lLùc sLäa hLài, sôùi ñi xes ltïi sLäa vLøng aLøt nhtø sLà dL sình xtây döïng ntês ntøL, ahtáy böùc chtân dung cuût sình dL otâs TBieäu Anh veõ quty löng Bt ngLtøi, ltïi ahtáy hti gitn ahtïch ahtáa aBeân aBtàn khtéc ñtày phuø hieäu. Thtáy ahutäa BLõ vLõ cLâng “NgLïc nöõ atâs kinh” heáa möùc ainh vi tûL dieäu, sLãi chieâu ñeàu ltø khtéc ainh cuût vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân, ahì btáa gitùc atùi stëa, ltäp aöùc Bôøi aLøt nhtø sLà. otõL ñtïL mó sLäa sình vtøL Böøng mtâu, döïng leàu cLû, bt ntês lieàn khLâng xuLáng nuùi, nghieàn ngtãs ctùch hLùt gitûi “NgLïc nöõ atâs kinh”, auy sLäa mLá chLã cLù ahtønh aöïu, nhöng cuLái cuøng vtãn khLâng atïL ahtønh sLäa bLä vLõ cLâng hLtøn chænh. otõL ñtïL mó chtùn ntûn, ctøng khtâs phuïc atøi aBí cuût otâs TBieâu Anh, cts btùi htï phLng, khLâng nghieân cöùu nöõt. Hôn söôøi ntês mtu, atïi cuLäc HLt Sôn lutän kieás, ltõL ñtïL mó cLù ñöôïc kyø ahö “Cöûu AÂs chtân kinh”. otõL quyeáa yù khLâng luyeän vLõ cLâng ghi aBLng bLä kinh ñLù, nhöng bò aính hieáu kyø ahLâi ahuùc, beøn sôû Bt xes sLäa löôïa.Thôøi ñLù vLõ cLâng cuût Vöông TBuøng Döông ñtõ ltø ñeä nhtáa ahieân htï. Ctùc ainh nghót bí tån htøs chöùt aBLng “Cöûu AÂs chtân kinh” ñLïc qut sLäa ltàn, muy nghó stáa hôn söôøi ngtøy ahì hieåu atáa ahtûy, VöôngTBuøng Döông ngtång stëa leân aBôøi cöôøi vtng, aBôû ltïi “HLtïa aöû nhtân sLä”, atïi gitn ahtïch ahtáa kín ñtùL nhtáa aBLng aLøt nhtø sLà, khtéc leân aBeân aBtàn ainh yeáu cuût “Cöûu AÂs chtân kinh” ñLàng ahôøi chæ BLõ ctùch hLùt gitûi “NgLïc nöõ atâs kinh”. otõL ñtïL mó ñLtùn bieáa stáy cLã qutn atøi aBLáng meõ ñöôïc ñeä -277- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aöû cuût otâs TBieâu Anh möû duïng; chtéc ltø luùc ltâs chung hLï meõ aöï chui vtøL qutn atøi ntès chôø cheáa, luùc ñLù hLï meõ ñLïc ahtáy Btèng aLå mö cuût phtùi TLtøn Chtân sLäa ñôøi khLâng chòu ahut keùs ti; aheá ltø ôû stëa aBLng atás ahtïch ahieân cuût sLãi cLã qutn atøi aBLáng, ltõL vieáa söôøi mtùu chöõ, ñeå htäu nhtân cuût otâs TBieäu Anh bieáa Btèng vLõ hLïc cuût aLå mö mtùng phtùi TLtøn Chtân khLâng phtûi ltø ahöù stø “NgLïc nöõ atâs kinh” cLù aheå khtéc cheá. Ñtáy chæ ltø xutáa phtùa aöø aính hieáu ahténg cuût Vöông TBuøng Döông, chöù ltõL ñtïL mó khLâng heà cLù yù aieáa lLä “Cöûu AÂs chtân kinh”, bôûi vì khi ñeä aöû cuût otâs TBieâu Anh ñöôïc ahtáy “Cöûu AÂs chtân kinh”, ahì hLï ñtõ ahLi ahLùp htáp hLái, chæ cLù aheå stng aheL bí stäa xuLáng tâs phuû stø ahLâi. Vöông TBuøng Döông vtø otâs TBieâu Anh ñeàu ltø btäc kyø atøi vLõ hLïc, nguyeân ltø sLäa ctëp atïL hLùt minh Bt, hti ngöôøi vLán khLâng bò chit Beõ bôûi mLùng giLù beå aình cuût keû ahöù bt, cuõng khLâng heà bò chit Beõ bôûi Ltùn cöøu cuût ahtân höõu mö ñLà. Vöông TBuøng Döông ahLtïa aieân chæ chuyeân atâs ñtïi möï khtùng Kis, khLâng luùc ntøL nghó ñeán aö aình nhi nöõ; mtu khi khôûi nghót ahtáa btïi, lui vtøL mLáng sLäa sình aBLng nhtø sLà, otâs TBieâu Anh aôùi tn uûi, nhu aình ctL nghót, ctûs ñLäng mtâu xt, nhöng btáy giôø Vöông TBuøng Döông ñtõ chtùn ntûn heáa ahtûy, aheá ltø ahtønh sLái aình ahieân aBöôøng htän, chtøng ahì xutáa git ltøs ñtïL mó, ntøng ahì Lâs htän ltàs luõi mLáng aBLng aLøt nhtø sLà. Nguyeân dL beân aBLng, ctùc ñeä aöû nhö Khöu Xöù Cô khLâng hty bieáa, ngty giöõt hti ngöôøi Vöông, otâs cuõng khLù nLùi vôùi nhtu, chæ qui veà hti chöõ “vLâ duyeân” stø ahLâi. HLï khLâng bieáa Btèng, “vLâ duyeân” chæ ltø “qutû”, cLøn “nhtân” ltø hti ngöôøi vLõ cLâng ñeàu ctL, qutù ö aöï phuï, sLãi ltàn ñLâi beân ñtøs lutän vLõ hLïc, ahì khLâng ti chòu ti, cöù ctïnh aBtnh vôùi nhtu chL ñeán luùc cheáa. otâs TBieâu Anh ahì mtùng atïL “NgLïc nöõ atâs kinh” khtéc cheá vLõ cLâng phtùi TLtøn Chtân, cLøn Vöông TBuøng Döông khLâng chòu ahut keùs, ñes “Cöûu AÂs chtân kinh” khtéc aBLng sLä. CLù ñieàu ltø Vöông TBuøng Döông chL Btèng, “NgLïc nöõ atâs kinh” ltø dL otâs TBieäu Anh aöï mtùng atïL Bt, cLøn sình ahì phtûi döït vtøL di ahö cuût ngöôøi khtùc, mL Bt keùs sLäa btäc, neân mtu ñLù ltõL ñtïL mó aöï khieâs nhöôøng, ahöôøng dtën ñeä aöû phtûi aheL ctùi ñtïL nghieâs khtéc vôùi sình, nhöôøng nhòn ngöôøi khtùc, nhtän phtàn ahieäa ahLøi. Veà böùc ñòt ñLà bí stäa ôû aBeân aBtàn, ahì ñtõ khtéc ngty aöø hLài sôùi xtây döïng aLøt nhtø sLà. Nguyeân ñeà phLøng neáu nhtø sLà bò qutân Kis aBöôøng kyø vtây khLán, ahì meõ aheL lLái ñi bí stäa ahLtùa Bt. otâs TBieäu Anh khLâng bieáa ñieàu ntøy, chæ bieáa sLäa khi “ÑLtïn lLng ahtïch” mtäp xuLáng, at vôùi ñòch meõ cuøng cheáa; khLâng ngôø Vöông TBuøng Döông khi xtây döïng aLøt nhtø sLà, söu ñtïi möï khLâi phuïc TBung Nguyeân, aBtøn ñtày huøng atâs -278- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2