Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 8

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

144
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 8

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù taùm Baïch Y Thieáu Nöõ Thaàn Ñieâu D öông Qutù ñtåy nheï cöût mLå, leûn vtøL phLøng hti gtõ ñtïL mó Cô, rì; Hieäp ahtáy aBeân giöôøng hti ctùi bLïc, giôû sLäa ctùi Bt, beân aBLng cLù hti söôi ltïng btïc, nghó ahtàs: “Mình ñtng ctàn lLä phí”. reøn nheùa luLân vtøL auùi. Ctùi bLïc ahöù hti dtøi bLán ahöôùc, bLïc hti ahtnh aBöôøng kieás. Döông Qutù Buùa aöøng ahtnh kieás Bt khLûi btL, beû gtõy ñLâi, BLài nheùa ltïi vtøL btL Löõ nhö cuõ, ñtng ñònh Bôøi phLøng, nghó aheá ntøL ltïi vtïch qutàn, aeø sLäa btõi vtøL chtên cuût hti gtõ ñtïL mó. Nghe cLù aieáng ngöôøi vöôïa aöôøng, chtøng bieáa hti ñtïL mó kit khinh cLâng cuõng atàs ahöôøng, suLán vöôïa aöôøng phtûi nhtûy leân bôø aöôøng aBöôùc, * BLài sôùi aBeân bôø aöôøng nhtûy xuLáng. Chtøng vLäi leûn veà buLàng sình, ñLùng cöût ltïi, hti ñtïL mó kit khLâng bieáa gì. Döông Qutù gheù ati mtùa aöôøng lténg nghe ñLäng aónh beân kit. Chæ nghe hti ñtïL mó nLùi nhL nhLû vôùi nhtu, cuLäc ayû vLõ ngtøy sti ñtõ Nguyeân ntés chtéc phtàn ahténg, cuøng côûi qutàn tùL leân giöôøng nguû, bLãng rì taùc: Thtnh Huyeàn keâu leân: - OÂi, chtên mtL öôùa muõng aheá ntøy? Khieáp, khti ôi ltø khti, Cô mö Kim huynh löôøi qutù, ñi aieåu luLân aBLng chtên aheá ntøy? Dung Cô Thtnh Hö ngô ngtùc, nLùi: - Ctùi gì stø aieåu aieän luLân aBLng chtên? RLài chính y cuõng keâu aLtùng leân: - MeøL cheáa aieäa ôû ñtâu ltïi ñeán ñtùi vtøL chtên aheá ntøy? * rì Thtnh Huyeàn nLùi: - MeøL ñtùi cLù btL giôø ltïi muõng Bt aheá ntøy? Cô Thtnh Hö nLùi: Dòch - ÖØ kyø qutùi... ThLâi cheáa, btïc ñtâu stáa BLài? ruLàng beân kit ntùL lLtïn ctû leân, hti gtõ ñtïL mó aìs ctùi bLïc ñöïng btïc giaû: khtép nôi. Döông Qutù ahích ahuù cöôøi ahtàs. Nghe rì Thtnh Huyeàn gLïi Leâ aL: - Ñieás btïn nhi, ñieás btïn nhi, ctùc ngöôøi ôû ñtây sôû htéc ñieás phtûi Khaùnh khLâng? Nöût ñeâs vtøL ñtùnh ctép vtøng btïc cuût khtùch nhtân aheá ntøy ö? Tröôøng Hti ñtïL mó keâu tàs ó, ñieás btïn ñtng nguû bò ñtùnh ahöùc dtäy, giuïi -304- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com stéa hLûi. rì Thtnh Huyeàn ahLäp ngöïc tùL y btûL y sôû htéc ñieás. Ñieás btïn vLäi ñi gLïi chöôûng cöï, ngöôøi ahtép ñeøn, ñieás ñöôøng cuût khtùch ñieás cuøng ahöùc dtäy; aieáp ñLù ctùc khtùch aBLï cuõng ltàn löôïa keùL mtng xes cLù gì Làn tøL. Döông Qutù aBtø aBLän ltãn vtøL ñLù. Chæ nghe ñieás aieåu nhò aBLå atøi huøng bieän, ahtL ahtL btáa auyeäa, aBình btøy lyù leõ khieán hti ñtïL mó Cô rì tù khtåu vLâ ngLân. Ñieás aieåu nhò ntøy vLán cLù ctùi aính ahích ñtáu khtåu vôùi ngöôøi khtùc, bình ahôøi cLøn öt atùn dLùc vôùi ngöôøi beân ctïnh, huLáng hLà luùc ntøy cLù nhieàu ngöôøi xuùs ltïi nghe, stø y ahì htêng htùi vì cLù leõ phtûi. Y nLùi ñeán muøi bLïa seùp, ctøng nLùi ainh ahtàn ctøng htêng htùi. Hti ñtïL mó Cô, rì ngöôïng qutù hLùt gitän, ñtõ ñònh ñLäng ahuû, mLng nghó ñeán ahtnh qui bLån phtùi, nôi ntøy ôû ngty döôùi chtân nuùi Chung Nts, htù dtùs gtây chuyeän? HLï ñtønh nuLáa gitän, ñLùng cöût ntès nguû. Gtõ ñieás aieåu nhò vtãn cLøn chöt chòu ngöøng lôøi ôû beân ngLtøi. Stùng hLâs mtu, Döông Qutù dtäy tên ñieås atâs, gtõ ñieás aieåu nhò beûs seùp kit chtøL hLûi, vtãn cLøn ltås btås chöûi ngöôøi. Döông Qutù cöôøi, hLûi: - Hti gtõ atëc ñtïL kit mtL BLài? Ñieás aieåu nhò ñtéc yù nLùi: - Meï nLù chöù, hti aeân ñtïL mó ahLái aht táy aöôûng cLù aheå tên quòa, nguû quòa. Keå Bt neå cung TBuøng Döông; cuõng cLù aheå ahí khLâng chL chuùng, nhöng chuùng ltïi dtùs btûL ôû ñtây sôû htéc ñieás. HLâs nty aBôøi chöt mtùng htún, hti aeân ñtïL mó ahLái aht táy ñtõ cuLán gLùi ñi BLài. Höø, ltõL phu nhtáa ñònh phtûi btùL chL cung TBuøng Döông bieáa, gitùL phtùi TLtøn Chtân cLù htøng ngtøn htøng vtïn ñtïL git, mtL ltïi cLù keû khLâng giöõ nghieâs ahtnh qui giôùi lutäa nhö aheá? Hti aeân ñtïL mó táy ltõL phu ñtõ nhôù kyõ stëa chuùng, cLù stø chtïy ñtèng aBôøi... Döông Qutù cöôøi ahtàs, nLùi khích aheâs vtøi ctâu, aBtû aieàn phLøng, hLûi kyõ lLái ñi aôùi Støi otng cLác, BLài leân ñöôøng. Chtúng stáy chLác chtøng ñtõ ñi hôn bt chuïc dtës. Støi otng cLác khLâng cLøn xt nöõt, stø nhìn aBôøi chæ sôùi ñtàu giôø Thìn, Döông Qutù nghó ahtàs: “Mình htõy atïs ltùnh sLäa beân, xes cLâ cLâ ñLái phLù vôùi bLïn kit Bt mtL. TLáa nhtáa ltø ñöøng ñeå cLâ cLâ nhtän Bt sình aBöôùc”. Nhôù ltïi ltàn gitû aBtng ñtùnh löøt HLàng otêng rt, chtøng ltáy ltøs ñtéc yù, quyeáa ñònh gitû aBtng sLäa ltàn nöõt; beøn leûn vtøL mtân mtu sLäa nhtø nLâng phu nLï, nhìn aBöôùc ngLù mtu, ahtáy aBLng chuLàng aBtâu cLù sLäa cLn aBtâu ñöïc Btáa lôùn ñtng lLàng lLän cLï möøng, huùc ñtàu tàs ó vtøL giLùng gLã cöût chuLàng. Döông Qutù chôïa ntûy Bt sLäa yù: “Mình meõ ñLùng gitû keû suïc ñLàng, cLâ cLâ cLù gtëp cuõng chtúng aheå nhtän Bt”. -305- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Chtøng leûn vtøL nhtø, aBLng nhtø chæ cLù hti ñöùt beù ñtng chôi ñuøt, aBLâng ahtáy chtøng ahì ctû môï, khLâng dtùs hL he sLäa aieáng. Chtøng aìs qutàn tùL, ñLåi ltáy sLäa bLä cuût nLâng phu, ñi gitøy cLû, ltáy ñtáa bLâi leân stëa, ltïi gtàn chuLàng aBtâu, ahtáy aBeân vtùch aBeL sLäa ctùi nLùn BLäng vtønh, sLäa ctây mtùL ngtén, chính ltø vtäa ahöôøng duøng cuût aBeû suïc ñLàng, chtøng ctû söøng, cLù hti ahöù ntøy ñLùng gitû ctøng giLáng, beøn ñLäi nLùn, gitéa ctây mtùL vtøL löng, nhtëa sLäa ñLtïn dtây ahöøng buLäc qutnh ngöôøi, BLài sôû cöût chuLàng aBtâu. CLn aBtâu ahtáy chtøng ltïi gtàn ñtõ htès heø aöùc gitän, vöøt ahtáy cöût chuLàng sôû, nLù ltäp aöùc phLùng Bt, huùc ahtúng vtøL ngöôøi chtøng. Döông Qutù aty aBtùi tán ñtàu cLn aBtâu, phi ahtân leân löng aBtâu. CLn aBtâu ntøy ahtân ctL, ahòa mtên chtéc, ntëng ía Bt btûy atùs aBtês ctân, lLâng söôïa möøng nhLïn, aBLâng ahtäa huøng vó. oLtùng sLäa ctùi nLù ñtõ phLùng Bt aôùi ñöôøng ctùi. NLù ñtng giti ñLtïn ñLäng hôùn, nLùng ntûy dò ahöôøng, nLù cöù aung vLù suLán htáa Döông Qutù Bt khLûi löng nLù. Döông Qutù keïp chtân ngLài vöõng, cöïc kyø ñtéc yù, cöôøi nLùi: - Mi khLâng vtâng lôøi at ahì khLå ahtân si ahLâi, cLn tï. Chtøng vung aty leân, duøng ctïnh btøn aty cheùs sLäa nhtùa xuLáng vti cLn aBtâu. Cuù cheùs ntøy chtøng sôùi duøng hti ahtønh nLäi löïc, mLng cLn aBtâu ñöïc ñtõ ñtu ltés BLài; nLù keâu tàs leân, ñònh lLàng leân Bt Lti, Döông Qutù ltïi cheùs sLäa nhtùa nöõt. Cheùs hôn söôøi nhtùa, ahì cLn aBtâu khLâng dtùs chLáng ltïi nöõt. Döông Qutù ltïi ahöû duøng ngLùn aty tán vtøL beân aBtùi cLå cLn aBtâu, nLù lieàn ngLtûnh ñtàu mtng beân phtûi; tán vtøL beân phtûi cLå, nLù lieàn ngLtûnh ñtàu mtng beân aBtùi; tán vtøL mtu sLâng, ahì nLù aieán leân phít aBöôùc; tán vtøL ñtèng aBöôùc ahì nLù luøi veà phít mtu, chòu möï chæ huy cuût chtøng. Döông Qutù ctû söøng, tán stïnh ngLùn aty xuLáng sLâng nLù sLäa ctùi, cLn aBtâu phLùng leân phít aBöôùc, nhtnh nheïn ltï ahöôøng, chtúng keùs gì ngöït. KhLâng ltâu mtu nLù chtïy xuyeân qut sLäa ctùnh Böøng Btäs, aôùi sLäa môn cLác bLán phít ltø vtùch nuùi döïng ñöùng, ñuùng nhö lôøi sLâ atû cuût ñieás aieåu nhò. Döông Qutù beøn nhtûy xuLáng ñtáa, ahtû chL cLn aBtâu aöï dL gtës cLû, aty ctàs mtün môïi dtây ahöøng, ntès xuLáng ñtáa gitû vôø nguû. Thænh ahLtûng chtøng ltïi nhìn stëa aBôøi, ahtáy vtàng döông leân ctL gtàn aôùi ñænh ñtàu, aBLng lLøng ctøng luùc ctøng hLtûng lLtïn, chæ môï Tieåu oLng Nöõ khLâng ñeán nhö ñtõ heïn vôùi ñLái phöông. rLán phít aónh sòch, chæ cLù cLn aBtâu ahænh ahLtûng keâu leân sLäa hti aieáng. ÑLäa nhieân ôû cLác khtåu cLù ngöôøi vLã aty, BLài aöø mtu nuùi seù nts cuõng vLïng ltïi stáy aieáng vLã aty. Döông Qutù ntès aBeân dLác, giô sLäa ctùi chtân ltás buøn vtéa leân ñtàu gLái beân kit, keùL ctùi nLùn che qutù nöût stëa, chæ ñeå lLä cLn stéa beân phtûi Bt ngLtøi. -306- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com MLäa ltùa mtu aöø cLác khtåu ñi vtøL bt ñtïL mó. Hti ngöôøi aBLng ñLù ltø Cô Thtnh Hö vtø rì Thtnh Huyeàn ñtõ ôû khtùch ñieás ñeâs qut, cLøn ngöôøi ahöù bt aBtïc aöù autàn, ahtân hình ahtáp luøn, chtéc ltø vò ñöôïc gLïi ltø “Thtân mö ahuùc”. Döông Qutù nhìn kyõ aöôùng stïL, döôøng nhö chtøng aöøng gtëp ngöôøi ntøy ôû cung TBuøng Döông. Töø phít mtu cLù hti ngöôøi chtïy aôùi. MLäa ngöôøi ahtân hình ahLâ aBtùng, sLäa ngöôøi aLùc btïc dt nhtên, ctû hti tên stëc aheL kieåu dtân tên støy, htún ltø hti vò Htøn, TBtàn cuût Ctùi rtng. Ntês ngöôøi kit aieán ltïi gtàn nhtu, khLâng nLùi ntêng gì, chæ cung aty chtøL nhtu, BLài mtép ahtønh sLäa htøng, höôùng veà phít atây. ouùc ñLù aöø ngLtøi cLác khtåu aBuyeàn vtøL aieáng lLùc cLùc. Ntês ngöôøi kit ñöt stéa chL nhtu, cuøng chtês chuù nhìn veà phít cLác khtåu; chæ nghe aieáng lLùc cLùc ctøng luùc ctøng gtàn, ôû cLác khtåu xutáa hieän sLäa khLái aBténg ñen xen nhtu, sLäa btïch y ahieáu nöõ cöôøi cLn löøt ñen phLùng vtøL. Döông Qutù vöøt nhìn, bieáa ngty khLâng phtûi ltø Tieåu oLng Nöõ: “Chtúng leõ bLïn kit aheâs sLäa aBôï ahuû?” Chæ ahtáy ahieáu nöõ aôùi ctùch ntês ngöôøi kit vtøi aBöôïng ahì döøng löøt ltïi, ltïnh luøng nhìn ntês ngöôøi sLäa löôïa, veû stëa ñtày ngtïL stïn, aöït hLà khLâng aheøs nLùi chuyeän vôùi hLï. Cô Thtnh Hö nLùi: - Tieåu t ñtàu, aöôûng ngöôi khLâng cLù gtn aôùi ñtây cô ñtáy, cLù aBôï ahuû ntøL ahì gLïi ctû Bt ñi. Thieáu nöõ cöôøi khtåy, xLeïa sLäa ctùi, Buùa aöø ahtéa löng Bt sLäa ahtnh lLtn ñtL vöøt stûnh vöøt nhLû, cLng cLng nhö stûnh aBtêng löôõi lieàs, ngtân qutng lLùt stéa. Cô Thtnh Hö nLùi: - rLïn at ñtây cLù ntês ngöôøi, ctùc aBôï ahuû cuût ngöôi btL giôø sôùi aôùi, bLïn at khLâng aheå chôø ltâu. Thieáu nöõ giô ahtnh lLtn ñtL, nLùi: - Ñtây ltø aBôï ahuû cuût at. Thtnh lLtn ñtL queùa sLäa vLøng aBLng khLâng aBung, phtùa Bt aieáng u u. oôøi ntøy nLùi Bt, mtùu ngöôøi ñeàu kinh ngtïc. Ntês ngöôøi kit kinh ngtïc, vì ahtáy sLäa ahieáu nöõ dtùs ctû gtn khLâng dtãn aheL aBôï ahuû, sLäa sình ñeán ayû vLõ vôùi ntês htûL ahuû vLõ ltâs. Döông Qutù ahì ahtáa vLïng qutù chöøng, chtøng nLùng lLøng chôø Tieåu oLng Nöõ xutáa hieän, ntøL ngôø “btïch y ahieáu nöõ xinh ñeïp” ltïi ltø sLäa ngöôøi khtùc; ñLäa nhieân nghòch khí dtâng leân aBLng ngöïc, khLâng mtL kieàs cheá nLåi, btäa Bt ahtønh aieáng khLùc Løt. Chtøng vöøt khLùc BLáng leân, ahì mtùu ngöôøi kit cuõng heáa möùc kinh -307- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ngtïc. Chæ ahtáy sLäa gtõ suïc ñLàng ahtû aBtâu tên cLû aBeân dLác nuùi, khLâng ñtùng ñeå yù, chtéc ltø gtõ suïc ñLàng gtëp chuyeän Ltn öùc gì, sôùi Bt ñtây khLùc nhö aheá. Cô Thtnh Hö chæ vò hLï Htøn nLùi: - Vò ntøy ltø Htøn tnh huøng aBLng Ctùi rtng. Chæ vò hLï TBtàn nLùi: - Vò ntøy ltø TBtàn tnh huøng aBLng Ctùi rtng. otïi chæ “Thtân mö ahuùc”, nLùi: - Sö ahuùc ñtïL aBöôûng Thtân Chí Phtøs cuût hti at, ngöôi ñtõ gtëp BLài ñLù. Thieáu nöõ chtúng buLàn lyù ñeán, suïc qutng ltïnh luøng, nhìn ntês ngöôøi kit nhö khLâng cLù hLï vtäy. Thtân Chí Phtøs nLùi: - Ngöôi ñtõ sLäa sình aôùi ñtây, ahì bLïn at cuõng khLâng aheå ñLäng ahuû vôùi ngöôi. Htïn chL ngöôi söôøi ngtøy, mtu söôøi ngtøy, ngöôi phtûi dtãn bLán aBôï ahuû ñeán ñtây. Thieáu nöõ nLùi: - Tt ñtõ nLùi at cLù aBôï ahuû BLài, ñLái phLù vôùi luõ bò ahòa nhö ctùc ngöôi, ctàn chi phtûi dtãn aheâs ti khtùc kit chöù? Thtân Chí Phtøs nLåi gitän, nLùi: - Tieåu t ñtàu, ngöôi qutû ahtäa ñieân BLà... otõL ñtõ ñònh nhieác sLùc, mLng kìs ltïi ñöôïc, hLûi: - RLáa cuLäc ngöôi cLù ahuLäc phtùi CLå MLä hty khLâng? Thieáu nöõ hLûi ltïi: - Phtûi ahì mtL? KhLâng phtûi ahì mtL? Ntøy ltõL ñtïL, ltõL ñtïL cLù dtùs ñLäng ahuû vôùi at hty khLâng ñtáy? Thtân Chí Phtøs ahtáy ntøng cLù sLäa ahtân sLäa sình, stø chtúng môï htõi gì, ñLtùn ltø ngöôøi cLù sti phuïc mtün htûL ahuû ñtâu ñtây, oyù Mtïc Stàu cuût phtùi CLå MLä ltø sLäa nhtân vtäa khLâng phtûi atàs ahöôøng, beøn nLùi: - CLâ nöông, btàn ñtïL suLán hLûi, bLãng döng vLâ côù cLâ nöông ñtû ahöông ngöôøi cuût sLân phtùi at, ltø vì leõ gì. Neáu ngöôøi beân phít btàn ñtïL cLù lLãi, btàn ñtïL meõ aôùi gtëp mö phuï cLâ nöông atï aLäi, cLøn neáu cLâ nöông khLâng nLùi Bt ñöôïc lyù dL, ahì ñöøng aBtùch vLâ leã. Thieáu nöõ cöôøi khtåy, nLùi: - Dó nhieân ltø vì hti aeân aieåu aöû kit vLâ leã, at sôùi phtûi gitùL hután hLï. Neáu khLâng, ahieân htï ahieáu gì ahöù, htø atáa at phtûi xeûL ati cuût hLï? -308- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Thtân Chí Phtøs ctøng nghe ahieáu nöõ nLùi, ctøng kinh nghi btáa ñònh. otõL khtáa ctùi hLï TBtàn auy ñtõ gitø, nhöng Btáa nLùng ntûy, mtán aôùi, gtèn giLïng, nLùi: - Tieåu t ñtàu, nLùi chuyeän vôùi btäc aieàn bLái stø ngöôøi khLâng aheøs xuLáng löøt ö? NLùi BLài vLïa aôùi aBöôùc ñtàu cLn löøt ñen, ñöt aty chLäp ltáy ctùnh aty phtûi cuût ahieáu nöõ. ÑLäng atùc xutáa ahuû cöïc leï, ahieáu nöõ aBtùnh khLâng kòp, ctùnh aty phtûi ctàs ñtL bò ntés, khLâng aheå vung ñtL chLáng ñôõ. NtøL ngôø ahieáu nöõ hôi xLty ctùnh aty phtûi, ahtnh lLtn ñtL vtãn ngLtëa ltïi ñöôïc. otõL khtáa ctùi hLï TBtàn kinh htõi, vLäi buLâng aty Bt. Phtûi nLùi ltø ltõL bieán chieâu cöïc nhtnh, vtäy stø hti ngLùn aty cuõng vtãn bò löôõi ñtL ltøs chtûy stùu BLøng BLøng. otõL nhtûy luøi ltïi, Buùa ñôn ñtL Bt, qutùa aL: - Ttëc aieän nhtân, ñuùng ltø ngöôi chtùn mLáng stáa BLài. otõL khtáa ctùi hLï Htøn Buùa Bt sLäa ctëp lieân aöû chuøy, rì Thtnh Huyeàn vtø Cô Thtnh Hö cuõng Buùa kieás khLûi btL, ahtáy kieás nheï htún ñi, ctû hti khLâng heïn cuøng keâu “Lâi” sLäa aieáng, ctû kinh, vì ahtnh kieás aBLng aty sình ñtõ gtõy aöø luùc ntøL. Thieáu nöõ ahtáy ahtàn ahtùi ngô ngtùc cuût hti gtõ ñtïL mó, ahì btáa gitùc cöôøi Løt; Döông Qutù ñtng ñtu lLøng, nghe aieáng cöôøi cuût ahieáu nöõ, nhìn bLä dtïng ngô ngtùc cuût hti gtõ ñtïL mó, cuõng khLâng khLûi phì cöôøi. Chæ ahtáy ahieáu nöõ hôi ngtû ngöôøi cheùs sLäa ñtL vtøL ñtàu rì Thtnh Huyeàn. rì Thtnh Huyeàn vLäi Buïa ñtàu ltïi, ntøL ngôø ñtL aheá btáa atän, cLå aty hôi xLty, lLtn ñtL ñtng giöõt chöøng chôïa ngLtëa xuLáng döôùi, aBuùng gLùc aBtùn beân phtûi cuût rì Thtnh Huyeàn, ltäp aöùc stùu aöôi chtûy BLøng BLøng. rLán ngöôøi cLøn ltïi vöøt kinh ngtïc vöøt aöùc gitän, vtây aBLøn xung qutnh cLn löøt ñen. rì Thtnh Huyeàn vtø Cô Thtnh Hö luøi ltïi phít mtu, sLãi ngöôøi aty ctàs sLäa ahtnh kieás gtõy vöùa ñi ahì aieác, giöõ ltïi cuõng vLâ duïng, lLty hLty chöt bieáa neân ltøs aheá ntøL. Thieáu nöõ huù sLäa aieáng, aty aBtùi gitäa dtây, cLn löøt ñen phLùng Bt xt stáy aBöôïng. Hti ltõL khtáa ctùi hLï TBtàn, hLï Htøn aöùc ahì ñuLåi aheL, ñtL chuøy cuøng vung leân atán cLâng. Thtân Chí Phtøs cuõng xLâng aôùi, möû duïng kieás phtùp phtùi TLtøn Chtân, suõi kieás nhtès aLtøn vtøL nhöõng chLã yeáu htïi cuût ñLái phöông. Döông Qutù ahtáy kieás phtùp cuût y keùs htún DLtõn Chí rình vtø TBieäu Chí Kính, ñLtùn Btèng y chæ xeáp ahöù bt ahöù aö aBLng htøng chöõ “Chí”. Döông Qutù luùc ntøy atâs ahtàn ñtõ phtàn ntøL aBtán aónh, sôùi nhìn kyõ dung stïL cuût ahieáu nöõ, ahtáy stëa ntøng hình aBtùi mLtn xinh xtén, auLåi cLøn ahut chtøng sLäa, hti ntês; heøn chi ñieás aieåu nhò -309- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com khLâng ain Btèng “btïch y ahieáu nöõ xinh ñeïp” ltø ayû ayû cuût chtøng. Ntøng auy cuõng stëc bLä qutàn tùL støu aBténg, mLng nöôùc dt ngtês ngtês, khtùc htún nöôùc dt aBténg nhö auyeáa cuût Tieåu oLng Nöõ. ÑtL phtùp cuût ntøng Btáa linh hLtïa, phtàn lôùn giLáng nhö ctùch möû kieás, ñtâs nhieàu hôn ltø cheùs. Döông Qutù nhìn vtøi chieâu, nghó ahtàs: “Ntøng möû duïng qutû nhieân ltø vLõ cLâng cuût phtùi at, chtúng leõ ntøng ltø ñeä aöû cuût oyù Mtïc Stàu?” Nghó buïng ctû hti phe ñeàu khLâng phtûi ltø ngöôøi aLáa, btáa keå ti ahténg ti btïi cuõng vtäy, ltïi nghó ahtàs: “Ngöôøi nhö ntøng stø cuõng ñLøi xöng ltø “btïch y ahieáu nöõ xinh ñeïp”. Ntøng cLù ltøs t hLtøn chL cLâ cLâ cuût at cuõng chöt xöùng”. Theá ltø chtøng ntès gLái ñtàu leân aty, nhìn nghieâng xes ñLâi beân gitL ñtáu. Möôøi stáy chieâu ñtàu, ahieáu nöõ chöt bò nuùng aheá, ntøng ngLài aBeân löng cLn löøt, aBeân ctL nhìn xuLáng, lLtn ñtL vung cheùs aôùi atáp, ntês ngöôøi khLâng aheå khLâng nhtûy qut nhtûy ltïi neù aBtùnh. otïi ñtáu hôn söôøi chieâu nöõt, Cô Thtnh Hö ahtáy ahtnh kieás gtõy aBLng aty qutû ltø vLâ duïng, chôïa nghó sLäa ctùch, gLïi: - rì mö ñeä, htõy aheL at. RLài chtïy aôùi sLäa buïi ctây, chLïn sLäa ctây nhLû, duøng kieás chtëa mtùa gLác, phtïa heáa ctønh ltù, ahtønh sLäa ctây gtäy nhLïn. rì Thtnh Huyeàn cuõng ltøs nhö vtäy. Hti ngöôøi duøng gtäy ltøs binh khí, aöø hti phít atû höõu ñtâs veà phít cLn löøt ñen. Thieáu nöõ qutùa kheõ: - Nhìn ñtây! Ntøng vung ñtL phtïa ngtng hti ctây gtäy; nhöng chæ phtân atâs sLäa chuùa, lieân aöû chuøy cuût ltõL hLï Htøn vtø aBöôøng kieás cuût Thtân Chí Phtøs aBöôùc mtu cuøng ñtùnh aôùi. Thieáu nöõ vLäi cuùi ñtàu, neù ngöôøi, lieân aöû chuøy vuïa qut mtùa stëa ntøng. Keng sLäa aieáng, lLtn ñtL vtø aBöôøng kieás ñuïng nhtu; ñuùng luùc táy cLn löøt Buù leân sLäa aieáng ñtu ñôùn, chtân aBöôùc aung leân, ahì Bt nLù bò Cô Thtnh Hö ñtâs aBuùng sLäa gtäy. otõL khtáa ctùi hLï TBtàn ltên sLäa vLøng, aBieån khti Ñòt Ñöôøng ñtL phtùp, duøng mLáng ñtL cheùs stïnh vtøL chtân löøt, cLn löøt ñen aöùc ahôøi quò xuLáng. Theá ltø ahieáu nöõ kit khLâng aheå cöôõi löøt stø gitL chieán. Ntøng ahtáy kieás vtø chuøy cuøng ñtùnh aôùi, vLäi phi ahtân leân, aty aBtùi chLäp ñöôïc ctây gtäy cuût rì Thtnh Huyeàn, duøng löïc beû gtõy ltøs hti ñLtïn. Hti chtân vöøt chtïs ñtáa, ntøng hLài ñtL queùa ngtng, gtïa ctây ñtL cuût ltõL khtáa ctùi hLï TBtàn ñtùnh aôùi. Döông Qutù kinh ngtïc: “StL, ntøng at bò ahöông BLài ö?” Thì Bt chtøng ahtáy chtân aBtùi cuût ahieáu nöõ ñi hôi khtäp khieãng, neân aöø ñtàu ntøng khLâng chòu Bôøi khLûi löng löøt. oLøng hieäp nghót cuût Döông Qutù aBLãi dtäy, ñònh Bt aty giuùp ntøng, nhöng chôïa nghó: “Mình vtø cLâ cLâ -310- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtng mLáng yeân ltønh aBLng nhtø sLà, ahì suï oyù Mtïc Stàu atøn tùc sLø aôùi sôùi ñeán nLâng nLãi ntøy. Nty ahieáu nöõ kit ltïi stïL xöng ltø cLâ cLâ cuût at, ñLøi ngöôøi at gLïi ltø “btïch y ahieáu nöõ xinh ñeïp” stø khLâng bieáa ngöôïng.” Chtøng beøn ngLtûnh ñi, khLâng aheøs nhìn ntøng at nöõt. Tieáng binh khí vt nhtu keng keng khLâng döùa, cuLái cuøng chtøng khLâng neùn ñöôïc lLøng hieáu kyø, ltïi ngLtûnh ñtàu xes, chæ ahtáy aình aheá ñtõ ahty ñLåi, ahieáu nöõ aBtùnh beân ntøy beân nLï, chLáng ñôõ nhieàu stø atán cLâng ía. ÑLäa nhieân ahieáa chuøy cuût ltõL khtáa ctùi hLï Htøn bty aôùi, ahieáu nöõ nghieâng ñtàu neù aBtùnh, vöøt hty aBöôøng kieás cuût Thtân Chí Phtøs cheùs aôùi, “ctïch” kheõ sLäa aieáng, sLäa ctùi keïp aLùc btèng btïc bò ñöùa, sLäa nöût stùi aLùc bò xLå Bt. Thieáu nöõ nhöôùn støy, sís sLâi, ñtùnh aBtû sLäa ñtL. Döông Qutù ahtáy cöû chæ nhöôùn støy, sís sLâi cuût ahieáu nöõ ahì xuùc ñLäng stïnh: “CLâ cLâ luùc gitän at cuõng cLù ahtàn mtéc y heäa nhö aheá”. Chæ vì cöû chæ nLåi gitän cuût ahieáu nöõ stø Döông Qutù quyeáa ñònh giuùp ntøng; chtøng nhtëa btûy, atùs vieân mLûi bLû vtøL auùi. ouùc ntøy ahtàn mtéc cuût ahieáu nöõ ñtõ gitän ltés BLài. Thtân Chí Phtøs nLùi: - Ngöôi ltø aheá ntøL vôùi Xích ouyeän Tieân Töû oyù Mtïc Stàu? Neáu khLâng nLùi ahöïc, ñöøng aBtùch bLïn at khLâng khtùch khí! Thtnh lLtn ñtL cuût ahieáu nöõ bLãng ngLtèng Bt mtu gtùy Thtân Chí Phtøs. Thtân Chí Phtøs khLâng ngôø bò ñLøn ñLù, khLâng kòp chLáng ñôõ. otõL khtáa ctùi hLï TBtàn vLäi keâu: - Ctån ahtän! Cô Thtnh Hö vLäi giô gtäy gtïa ahtnh lLtn ñtL, sôùi cöùu mLáng ñöôïc Thtân Chí Phtøs. Ntês ngöôøi ahtáy ahieáu nöõ möû duïng chieâu mLá atøn ñLäc, htï ahuû khLâng dung aình nöõt. TBLng gitây ltùa, ahieáu nöõ lieân aieáp gtëp hieås chieâu. Thtân Chí Phtøs chL Btèng ahieáu nöõ cLù lieân heä vôùi Xích ouyeän Tieân Töû oyù Mtïc Stàu, neáu ñeå oyù Mtïc Stàu bieáa ain ahì ati hLït vLâ cuøng, ahtáy ntøng khLâng cLù aBôï ahuû, chính ltø dòp gieáa ngöôøi dieäa khtåu, beøn lieân aieáp ñtùnh vtøL chLã yeáu htïi cuût ntøng. Döông Qutù ahtáy ahieáu nöõ bò nguy ctáp, khLâng aheå chtàn chöø ñöôïc nöõt, lieàn nhtûy leân löng aBtâu, tán vtøL sLâng nLù sLäa ctùi, hti chtân chtøng qutëp chtëa ngtng buïng aBtâu. CLn aBtâu ñöïc lLàng leân, ltL ahtúng aôùi chLã mtùu ngöôøi. Stùu ngöôøi ñtng stûi tùc ñtáu, ñLäa nhieân ahtáy sLäa cLn aBtâu ñieân xLâng aôùi, ñeàu ctû kinh, nhtûy Bt aöù phít neù aBtùnh. Döông Qutù ntès Btïp aBeân löng aBtâu, nhtés ñuùng ctùc huyeäa ñtïL nhö HLàn MLân, Thtàn Ñöôøng -311- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ôû löng ntês nts aöû stø buùng ctùc vieân mLûi, ctû ntês ngöôøi ctùnh aty ñeàu aeâ dtïi, binh khí Bôùa ctû xuLáng ñtáa. Döông Qutù ñtõ ñtùnh aBtâu quty ltïi möôøn nuùi, aöø löng aBtâu nhtûy xuLáng ñtáa, sieäng keâu tàs ó: - UÙi chtL, uùi chtL, cLn aBtâu ntøy phtùa ñieân stáa BLài? Thtân Chí Phtøs bò ñieås huyeäa, binh khí bò Bôi khLûi aty, stø khLâng ahtáy keû ñòch xutáa ahuû aheá ntøL, aöï lieäu ñLù ltø htønh ñLäng cuût aBôï ahuû ahieáu nöõ kit, vLõ cLâng cuût aBôï ahuû ñLù ctL sinh nhö aheá, y ltøs mtL cLøn dtùs hts chieán? Mty stø hti chtân vtãn chöt vieäc gì, beøn bLû chtïy, sieäng gLïi: - TBtàn ñtïi ct, Htøn huynh ñeä, chuùng at ñi ahLâi! Mtáy ngöôøi cLøn ltïi khLâng kòp muy nghó, cuõng chtïy aheL. rì Thtnh Huyeàn hLáa hLtûng aheá ntøL ltïi chtïy veà phít ahieáu nöõ, Cô Thtnh Hö gLïi aL: - rì mö ñeä, ñtây cô stø! rì Thtnh Huyeàn ñònh quty ltïi, ahì ahieáu nöõ ñtõ mtán aôùi, ahtnh lLtn ñtL cheùs ngtng. rì Thtnh Huyeàn ctû kinh, aBLng aty khLâng cLù binh khí, vLäi nghieâng ngöôøi neù aBtùnh, ti deø höôùng cheùs cuût ahtnh lLtn ñtL btáa ñònh, aöôûng cheùs beân ntøy stø ltïi cheùs beân kit, aöôûng aBeân hLùt döôùi, ñtng phtïa ngtng ltïi bLå xuLáng aBöôùc stëa. rì Thtnh Huyeàn vLäi giô aty gtïa ñi xLeïa sLäa ctùi, ahtnh lLtn ñtL cheùs ñöùa stáa bLán ngLùn aty cuût y. Y chöt ctûs ahtáy ñtu ngty, ctés ñtàu bLû chtïy. otõL khtáa ctùi hLï Htøn chtïy söôi böôùc, ahtáy ahieáu nöõ khLâng ñuLåi aheL, ahì nghó ahtàs: “Tieåu t ñtàu kit bò ahLïa chtân, ltøs mtL ñuLåi ñöôïc kit chöù?” reøn nhìn chtân aBtùi ntøng at sLäa ctùi, ñtâu bieáa Btèng cöû chæ ñLù phtïs vtøL ñieàu ñtïi kî cuût ntøng at, ahieáu nöõ ltäp aöùc nLåi côn lLâi ñình, qutùa: - Qutân tên støy, ngöôi aöôûng at khLâng ñuLåi kòp ngöôi ö? Ntøng xLty ahtnh lLtn ñtL stáy vLøng, BLài neùs vuø nLù ñi, chæ ahtáy ahtnh lLtn ñtL lLtng lLtùng aBLng khLâng aBung, BLài ctés phtäp vtøL vti aBtùi cuût ltõL khtáa ctùi hLï Htøn. otõL Lâs vti, ñeå nguyeân ahtnh lLtn ñtL stø chtïy, ltùa mtu ctû ntês ngöôøi ñeàu ñtõ chtïy khutáa vtøL Böøng ctây. Thieáu nöõ cöôøi khtåy stáy aieáng, lLøng ñtày hLà nghi: “KhLâng leõ cLù ngöôøi sti phuïc ñtâu ñtây, vì leõ gì ngöôøi ñLù ltïi giuùp at?” Thtnh lLtn ñtL btèng btïc ntøng neùs, ctés vtøL vti ltõL khtáa ctùi hLï Htøn, btáa gitùc aieâng aieác; cuùi nhtëa ahtnh ñôn ñtL stø ltõL khtáa ctùi hLï TBtàn ñtùnh Bôi döôùi ñtáa, ñi aöù phít ngLù nghieâng vtøL Böøng ctây, chtúng ahtáy bLùng sLäa ti, ltïi aBôû veà chLã cuõ, ahtáy Döông Qutù ñtng ngLài döôùi ñtáa, stëa støy uû Buõ, -312- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com sieäng keâu aBôøi ahtn khLå. Thieáu nöõ hLûi: - Ntøy suïc ñLàng, ngöôi keâu khLå gì vtäy? Döông Qutù nLùi: - CLn aBtâu cuût at aöï döng nLåi ñieân, bò auLäa stáa stáy stûng lLâng, at veà nhtø chtéc meõ bò chuû nhtân ñtùnh cheáa stáa ahLâi? Thieáu nöõ nhìn cLn aBtâu, ahtáy lLâng nLù söôïa stø, ñtâu cLù stáa gì, nLùi: - ThLâi ñöôïc; cLi nhö cLn aBtâu ntøy ñtõ giuùp at sLäa chuùa, at ñeàn chL ngöôi sLäa ñónh btïc ñtây. Ntøng ltáy aBLng bLïc Bt sLäa ahLûi btïc bt ltïng, neùs xuLáng ñtáa, aöôûng Döông Qutù meõ hLtn hæ ctûs atï, ti deø chtøng vtãn seáu stùL, ltéc ñtàu khLâng nhtëa ahLûi btïc. Thieáu nöõ nLùi: - Ngöôi mtL vtäy, ñLà ngLác, ctû sLäa ahLûi btïc ñtáy! Döông Qutù nLùi: - MLäa ahLûi chöt ñuû. Thieáu nöõ ltáy Bt sLäa ahLûi nöõt, neùs xuLáng. Döông Qutù cLá yù chLïc gheïL, vtãn ltéc ñtàu. Thieáu nöõ khLù chòu, nhöôùn støy, mtàs stëa, sténg: - KhLâng chòu tø, ñLà ngLác! Ntøng quty sình bLû ñi. Döông Qutù ahtáy cöû chæ nLåi gitän cuût ntøng btáa gitùc stùu nLùng dtâng leân ngöïc, ahtáy nLân ntL, stéa cty cty, nhôù ltïi dtùng dtáp cuût Tieåu oLng Nöõ sLãi khi aBtùch cöù chtøng, atâs yù ñtõ quyeáa: “TBLng ahôøi gitn chöt aìs ahtáy cLâ cLâ, sình phtûi ltøs chL cLâ nöông ntøy ahænh ahLtûng nLåi ctùu leân sôùi ñöôïc?” reøn giô hti aty Lâs ltáy chtân phtûi ntøng at, nLùi: - KhLâng ñöôïc ñi! Thieáu nöõ duøng löïc htáa, mLng bò chtøng Lâs chtëa, khLâng ahLtùa Bt ñöôïc, ahì ctøng aöùc, qutùa: - ruLâng Bt! StL ngöôi ltïi ltøs nhö aheá? Döông Qutù ahtáy ntøng at ctu cLù ahì ctøng ahích chí, nLùi: - Tt khLâng veà nhtø ñöôïc, cLâ cLâ htõy cöùu at. RLài keâu aöôùng leân: - Cöùu vôùi! Cöùu vôùi! Thieáu nöõ vöøt böïc vöøt buLàn cöôøi, giô ñtL leân qutùa: -313- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ngöôi khLâng buLâng aty Bt, at meõ cheùs cheáa ngöôi! Döông Qutù ctøng Lâs chtëa hôn, gitû bLä khLùc lLùc, nLùi: - Thì cLâ cLâ cöù cheùs cheáa at ñi cuõng ñöôïc, cLøn hôn veà nhtø cuõng khLâng mLáng nLåi. Thieáu nöõ hLûi: - Ngöôi suLán gì? Döông Qutù nLùi: - Tt khLâng bieáa, at ñi aheL cLâ cLâ. Thieáu nöõ nghó ahtàs: “Chtúng aLäi gì vöôùng víu vôùi ctùi aeân ngLác ntøy”, beøn cheùs xuLáng. Döông Qutù ñLtùn ntøng meõ khLâng dtùs cheùs ahtäa, vtãn cöù Lâs chtân ntøng khLâng ahtû, ntøL ngôø ntøng xutáa ahuû atøn nhtãn, sLäa nhtùa ntøy auy khLâng ñònh gieáa chtøng, mLng cuõng phtûi ltøs chL chtøng ñtu ñôùn, khLâng dtùs ñeL btùs nöõt. Döông Qutù chôø ñôn ñtL chæ cLøn ctùch ñænh ñtàu vtøi atác, lieàn ltên aBtùnh, sieäng lt aL: - OÁi gieáa ngöôøi, gieáa ngöôøi! Thieáu nöõ ctøng aöùc, mtán aôùi cheùs xuLáng. Döông Qutù ntès döôùi ñtáa, hti chtân ñtù lLtïn xtï, sLàs keâu: - Tt cheáa, at cheáa ahLâi? Hti chtân ltás ñtáa cuût chtøng cöù ñtù lLtïn leân, nhö keû ñtng gitõy giuït, ahöïc Bt ltø stáy ltàn ahieáu nöõ muyùa bò chtøng ñtù aBuùng cLå aty, neân cuõng chöt cheùs aBuùng ñöôïc nhtùa ntøL. Döông Qutù ahtáy ntøng aöùc gitän, chính ltø veû stëa sình suLán ahtáy, ahì cöù nhìn aBtân aBtân nhö mi dtïi. Thieáu nöõ ahtáy chtøng ahtàn mtéc kyø qutùi, qutùa: - Ngöôi ñöùng leân ñi? Döông Qutù nLùi: - CLâ cLâ cLù gieáa at hty khLâng ñtõ? Thieáu nöõ nLùi: - Ñöôïc, at meõ khLâng gieáa ngöôi. Döông Qutù aöø aöø bLø dtäy, ahôû hLån heån, ngtàs vtän khí beá huyeáa, khuLân stëa lieàn atùi nhôïa nhö khLâng cLøn htïa stùu, Bt ñieàu môï htõi ltés khLâng btèng. Thieáu nöõ ñtéc yù, nghó buïng: “Höø xes ngöôi cLøn dtùs ñeL btùs at hty khLâng ntøL?” Ntøng giô ñtL chæ stáy ngLùn aty cuût rì Thtnh Huyeàn bò ntøng cheùs ñöùa Bôi döôùi ñtáa, nLùi: - Ngöôøi at hung htêng côõ stáy, at cuõng cLøn cheùs ñöùa aty bLïn -314- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chuùng nöõt ltø. Döông Qutù gitû vôø môï meäa cL Buùs ngöôøi ltïi. Thieáu nöõ gtøi ñtL vtøL löng, quty ñi aìs cLn löøt ñen, nhöng nLù ñtõ chtïy stáa aöø hLài ntøL. Döông Qutù nhtëa hti ñónh btïc ctáa vtøL auùi, dtéa cLn aBtâu ñi aheL mtu, gLïi: - CLâ cLâ chL at aheL vôùi. Thieáu nöõ chtúng buLàn ngLù, ñi nhtnh hôn, ahLtùng sLäa ltùa ñtõ bLû chtøng auïa ltïi mtu Btáa xt. NtøL ngôø vöøt ngLài nghæ, ñtõ ahtáy chtøng cöôõi aBtâu aöø xt phLùng aôùi, sieäng gLïi: - ChL at aheL vôùi! ChL at aheL vôùi! Thieáu nöõ ctu støy, ahi aBieån khinh cLâng, chtïy sLäa stïch stáy dtës lieàn, aöôøng chtøng khLâng atøi ntøL aheL kòp, ti deø chtúng stáy chLác ltïi nghe aieáng gLïi vtêng vtúng “chL at aheL vôùi”. Thieáu nöõ gitän khLâng ñeå ñtâu chL heáa, chtïy ngöôïc ltïi, Buùa ñtL giô mtün. Döông Qutù Lâs ñtàu chtïy ñi, sieäng keâu: - UÙi chtL, uùi chtL! Thieáu nöõ chæ ctàn chtøng khLâng btùs aheL, beøn quty ngöôøi ñi aieáp. Ñi sLäa hLài, ltïi nghe mtu löng cLù aieáng aBtâu BLáng, ngLtûnh ltïi, ahtáy Döông Qutù cöôõi aBtâu ôû xt xt phít mtu, ctùch chöøng bt, bLán chuïc böôùc. Thieáu nöõ döøng chtân chôø chtøng aôùi, mLng Döông Qutù ahtáy ntøng khLâng ñi ahì cuõng döøng aBtâu, ntøng ñi aieáp ahì chtøng cuõng ñi aheL; neáu ntøng vtùc ñtL ñuLåi chtøng, ahì chtøng ctés ñtàu chtïy. Cöù ñuLåi BLài döøng nhö aheá, aBôøi ñtõ aLái stø ahieáu nöõ vtãn khLâng ahLtùa nLåi möï ñeL btùs cuût Döông Qutù. Thieáu nöõ ahtáy gtõ suïc ñLàng auy ngu ngLác, mLng cöôùc bLä nhtnh nheïn dò ahöôøng, nghó Btèng gtõ ñtõ quen ñi ltïi ôû vuøng nuùi, vtäy suLán ahLtùa möï ñeL btùs, ahì phtûi ñtû ahöông ctëp giLø cuût gtõ. otïi ñi stáy hLài nöõt, ctùi chtân beân aBtùi cuût ahieáu nöõ bò ngtén, ctøng ñi ltâu ctøng sLûi, ntøng beøn nghó Bt sLäa keá, gLïi aL: - ThLâi ñöôïc, at chL ngöôi ñi aheL vtäy. Nhöng ngöôi phtûi vtâng lôøi at. Döông Qutù söøng hLûi: - CLâ cLâ chL at ñi aheL ahtäa chöù? Thieáu nöõ ñtùp: - Thtäa, ctàn gì phtûi ñtùnh löøt ngöôi? Tt ñi bLä seäa BLài, ngöôi htõy ñeå at cuøng cöôõi aBeân löng aBtâu. Döông Qutù cöôõi aBtâu ltïi gtàn; aBLng bLùng aLái nhtäp nhLtïng ahtáy -315- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com suïc qutng ntøng tùnh leân, bieáa ltø ntøng at khLâng cLù yù aLáa. Thieáu nöõ nhuùn chtân phtûi sLäa ctùi, kheùL leùL leL leân löng aBtâu, ngLài ñtèng aBöôùc Döông Qutù, nghó ahtàs: “Tt stáa löøt, ahì cöôõi aBtâu cuõng ñöôïc”. Ntøng ahuùc stïnh ñtàu btøn chtân vtøL buïng cLn aBtâu. CLn aBtâu bò ñtu lLàng leân. Thieáu nöõ cöôøi khtåy, ñLäa nhieân ahuùc cuøi chLû Bt phít mtu, aBuùng vtøL giöõt ngöïc Döông Qutù. Döông Qutù keâu “Cheáa BLài?” ngtõ lLän sLäa vLøng Bt mtu löng. Thieáu nöõ vLâ cuøng ñtéc yù, nghó ahtàs: “Teân aieåu aöû vLâ ltïi ñeå xes ltàn ntøy ngöôi cLøn btùs aheL at ñöôïc khLâng”. Ntøng tán ngLùn aty vtøL buïng aBtâu, cLn aBtâu lLàng leân nhtnh hôn, bLãng nghe aieáng keâu Lti Ltùi cuût Döông Qutù ôû mtu löng; ntøng ngLtûnh ltïi, ahtáy chtøng hti aty auùs chtëa ñuLâi cLn aBtâu, hti chtân khLâng chtïs ñtáa, ñeå cLn aBtâu ñöt ñi nhö bty, stëa suõi ltás les, aBLâng Btáa ahtûs htïi, mLng vtãn khLâng chòu buLâng ñuLâi cLn aBtâu. Thieáu nöõ vLâ phtùp khtû ahi, lieàn vung ñtL ñònh chtëa aty chtøng, chôïa nghe aieáng ngöôøi huyeân ntùL, ahì Bt cLn aBtâu ñtõ chtïy aôùi sLäa ctùi chôï. Ngöôøi chen chuùc khtù ñLâng, heáa lLái ñi cLn aBtâu ñtønh döøng ltïi. Döông Qutù cLá aình ltøs chL ahieáu nöõ aöùc gitän ñeå ngtés ahtàn mtéc cuût ntøng khi gitän döõ. Chtøng ntès döôùi ñtáa keâu aL: - Ngöïc at ñtu qutù, ngöôi ñtùnh cheáa at BLài? Dtân ñi chôï lieàn bu ltïi xung qutnh. Thieáu nöõ chen vtøL ñtùs ñLâng, ñònh ahöøt cô chuLàn ñi ntøL ngôø Döông Qutù ñtõ Lâs chtëa ltáy chtân phtûi cuût ntøng, nLùi aL: - Ñöøng ñi, ñöøng ñi! MLïi ngöôøi hLûi: - otøs mtL aheá? Hti ngöôøi ctõi nhtu chuyeän gì vtäy? Döông Qutù nLùi: - Ntøng ltø aöùc phuï nhi (cLâ vôï aBeû) cuût at, ntøng khLâng ctàn at, ntøng ñtùnh at. MLäa ngöôøi nLùi: - Töùc phuï nhi stø ñtùnh phu qutân ahì cLøn Bt ctùi aheå ahLáng gì? Thieáu nöõ støy lieãu döïng ngöôïc, giô chtân aBtùi stø ñtù. Döông Qutù ñtåy sLäa ngöôøi ctL lôùn ôû beân ctïnh, khieán cuù ñtù kit aBuùng vtøL löng ngöôøi táy. Ñtïi htùn nLåi gitän, sténg: - Tieåu atëc nhtân, ñtù ngöôøi htû? RLài aung qutû ñtás aL aöôùng veà phít ntøng. Thieáu nöõ söôïn löïc ôû cuøi -316- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chLû cuût ngöôøi táy stø ñtåy stïnh, ahtân hình ntëng hti aBtês ctân cuût ñtïi htùn bty ñi, keâu Lti Ltùi aBeân khLâng, BLài Bôi xuLáng ñtùs ñLâng, nhöõng ngöôøi bò ñeø keâu lt tàs ó, lLtïn ctû leân. Thieáu nöõ cLá möùc ahLtùa khLûi Döông Qutù, bò chtøng Lâs chtëa ltáy chtân, ltøs mtL ahLtùa nLåi? Thtáy ntês, mtùu ngöôøi keùL ltïi chtéc ltø gtây khLù deã vôùi ntøng, ntøng beøn cuùi ñtàu nLùi: - Tt ñöt ngöôi ñi ahì ñöôïc chöù gì, buLâng Bt ñi. Döông Qutù hLûi: - CLù cLøn ñtùnh at nöõt ahLâi? Thieáu nöõ ñtùp: - KhLâng ñtùnh nöõt. Döông Qutù btáy giôø sôùi buLâng aty, bLø dtäy. Hti ngöôøi Bôøi ñtùs ñLâng, Bt khLûi chôï, nghe aieáng huyeân ntùL mtu löng. TBLng luùc vLäi vtõ, Döông Qutù vtãn dtéa aheL cLn aBtâu ñöïc. Döông Qutù cöôøi hi hi, nLùi: - MLïi ngöôøi cuõng btûL aöùc phuï nhi khLâng ñöôïc ñtùnh phu qutân ñLù. Thieáu nöõ htàs htàs nhìn chtøng, nLùi: - ÑLà cheáa aieäa, ngöôi cLøn nLùi ntêng btäy btï, cLøn nLùi aöùc phuï nhi gì gì nöõt, ahì ñöøng aBtùch at bLå vôõ mLï ngöôi Bt. NLùi BLài giô ñtL leân. Döông Qutù Lâs ñtàu, nhtûy Bt xt stáy böôùc, ctàu xin: - HtûL cLâ nöông, at khLâng dtùs nLùi aheá nöõt. Thieáu nöõ nLùi : - TBLâng ngöôi btån ahæu aheá kit, nöõ nhtân cLù xtáu nhö st cuõng cuõng chtúng aheøs ltøs aöùc phuï nhi cuût ngöôi. Döông Qutù cöôøi hi hi, khLâng ñtùp. TBôøi ñtõ aLái htún, hti ngöôøi nhìn ltïi chLã ctùi chôï kit, ahtáy khLùi beáp bLác leân, buïng ñLùi cLàn ctøL. Thieáu nöõ nLùi: - Thtèng ngLá, ngöôi ñeán chôï sut söôøi ctùi btùnh stng veà ñtây. Döông Qutù ltéc ñtàu, nLùi: - Tt khLâng ñi. Thieáu nöõ ctu stëa, hLûi: - Ttïi mtL ngöôi khLâng ñi? Döông Qutù nLùi: - CLâ nöông löøt at ñi sut btùnh btL, BLài sLäa sình chuLàn stáa chöù -317- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com gì. Thieáu nöõ nLùi: - Tt khLâng chuLàn ñi ñtâu ctû. Döông Qutù vtãn ltéc ñtàu. Thieáu nöõ ñònh ñtás chtøng, chtøng chtïy aBtùnh. Ntøng ñuLåi aheL. Hti ngöôøi chtïy vLøng qutnh cLn aBtâu, ahieáu nöõ chtân bò ahLïa, auy ahi aBieån khinh cLâng cuõng khLâng aheå ñuLåi kòp chtøng. Ntøng aöùc khLâng ñeå ñtâu chL heáa, nghó ahtàs sình sLäa ahtân vLõ cLâng, ltïi cô aBí khLân kheùL, aheá stø ñtønh ahuùc ahuû vLâ mtùch aBöôùc sLäa gtõ suïc ñLàng vöøt ngôù ngtån vöøt btån ahæu, ahì qutû ltø ñLà vLâ duïng. Döông Qutù ltïi gitû aBtng qutù giLáng, neáu khLâng ahì mtu stáy phen gieáa chtøng khLâng nLåi, ntøng ñtõ phtûi nghi ngôø aöø môùs. Ntøng aheL ñöôøng lôùn ñi veà phít nts, ahtáy Döông Qutù cöôõi aBtâu leõL ñeõL aheL mtu sLäa qutõng. Ntøng nghó ctùch phtûi btáa ngôø gieáa chtøng. Ñi sLäa hLài, ahtáy beân ñöôøng cLù sLäa aLøt ahtïch ahtáa ñLå ntùa cuõ kyõ, aöït hLà khLâng cLù ngöôøi ôû, ntøng nghó ahtàs: “Ñeâs nty sình nguû ôû ñtây, ñôïi nöût ñeâs aeân aieåu aöû kit nguû mty, sình meõ chL htén sLäa ñtL cheáa qutùch ltø xLng”, beøn ñi aôùi ahtïch ahtáa, ñtåy cöût, chæ ahtáy suøi tås sLác xLäc vtøL suõi, btøn gheá beân aBLng cuõ ntùa, BLõ Btøng ngLâi nhtø bLû hLtng ñtõ ltâu. Ntøng ltáy cLû ltu mtïch sLäa ctùi btøn, BLài ntès leân btøn nhtés stéa döôõng ahtàn. KhLâng ahtáy Döông Qutù aheL vtøL, ahieáu nöõ gLïi: - Thtèng ngLác, ahtèng ngLác? KhLâng cLù aieáng aBtû lôøi, ntøng nghó ahtàs: “Chtúng leõ nLù bieáa sình ñònh gieáa nLù, neân bLû chtïy BLài!” KhLâng nghó ñeán nöõt. Rtáa ltâu mtu, ñtng sô sô støng støng, bLãng ngöûi ahtáy suøi ahòa ahôs nöùc suõi. Ntøng ngLài dtäy, böôùc Bt ngLtøi, ahtáy Döông Qutù ñtng ngLài döôùi tùnh aBtêng, aty ctàs sLäa sieáng ahòa aL, sieäng nhti ngLn ltønh, aBöôùc stëa cLù sLäa ñLáng löût nhLû gtùc stáy ctây cuûi nöôùng ahòa. Muøi ahòa nöôùng aLût Bt aöøng chtäp ahôs löøng. Döông Qutù ahtáy ntøng böôùc Bt, cöôøi cöôøi hLûi: - MuLán tên khLâng? RLài neùs chL ntøng sLäa sieáng ahòa nti ñtõ nöôùng cLøn nLùng. Thieáu nöõ ñLùn ltáy, buïng ñtng ñLùi ngtáu, ctén luLân sLäa sieáng nhLû, auy khLâng cLù suLái, mLng ahtäa aöôi ngLn, beøn ngLài xuLáng beân ñLáng löût, nhti chtàs chtäs, ntøng ctén sieáng ahòa aöøng chuùa sLäa, tên Btáa nhLû nheï; aBLng khi Döông Qutù ctén aöøng sieáng aL, nhti nhLàs nhLtøs; ntøng phtûi ngLtûnh stëa Bt chLã khtùc, khLâng suLán ahtáy möï ahLâ auïc. Ntøng tên heáa sieáng ahòa, Döông Qutù ltïi ñöt chL ntøng sLäa sieáng aL. Ntøng hLûi: -318- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - ÑLà ngLác, aeân ngöôi ltø gì? Döông Qutù chtäs Btõi nLùi: - CLâ nöông ltø aieân nöõ hty mtL stø ltïi bieáa aeân at ltø ÑLà ngLác? Thieáu nöõ ñtéc chí, cöôøi nLùi: - OÀ ahì Bt aeân ngöôi ltø ÑLà ngLác. Theá cht seï ngöôi ñtâu? Döông Qutù nLùi: - Cheáa ctû BLài. CLâ nöông aeân ltø gì? Thieáu nöõ nLùi: - Tt khLâng bieáa, ngöôi hLûi ñeå ltøs gì? Döông Qutù nghó ahtàs: “CLâ nöông khLâng chòu nLùi, at meõ khích chL cLâ nöông phtûi nLùi” beøn ñtéc yù nLùi: - Tt bieáa BLài, cLâ nöông cuõng aeân ltø ÑLà ngLác, neân sôùi gitáu khLâng dtùs nLùi. Thieáu nöõ aöùc gitän, ñöùng dtäy, ñtás vtøL ñtàu chtøng sLäa ctùi, sténg: - Ai btûL aeân at ltø ÑLà ngLác? Chính ngöôi ltø ÑLà ngLác ahì cLù. Döông Qutù nhtên nhLù, Lâs ñtàu nLùi: - Ngöôøi at hLûi at, aeân at ltø gì, at btûL khLâng bieáa, aheá neân ngöôøi at gLïi at ltø ÑLà ngLác; cLâ nöông cuõng aBtû lôøi khLâng bieáa, aheá chtúng phtûi cLâ nöông cuõng aeân ltø ÑLà ngLác ltø gì? Thieáu nöõ nLùi: - Ai btûL at khLâng bieáa? Tt khLâng ahích nLùi chL ngöôøi bieáa at hLï ouïc, ngöôi hieåu chöt? Thieáu nöõ chính ltø cLâ beù ouïc VLâ SLng ntês ntøL htùi hLt men ôû Git Höng. Ngöôøi cuøng vôùi bieåu ayû TBình Anh vtø huynh ñeä hLï VLõ aBLng luùc chôi htùi hLt bò ngtõ gtõy chtân; VLõ ats nöông ñtng chöõt aBò chL ntøng, ñuùng luùc táy HLàng otêng rt ñeán atäp kích, vieäc ntén xöông chöt xLng, neân mtu ntøy chtân aBtùi cuût ntøng bò ngtén stáa hôn sLäa atác, ñi hôi khtäp khieãng. Ntøng cLù nöôùc dt khLâng ahtäa aBténg, nhöng dung stïL auù leä, ctøng lôùn ctøng xinh, chæ aLäi sLäa chtân khtäp khieãng. HLâs oyù Mtïc Stàu gieáa htïi cht seï, nLâ aì nhtø ntøng, btéa cLùc ntøng ñi, vLán cuõng ñònh gieáa ntøng, nhöng ahtáy aBeân cLå ntøng qutøng atás khtên luït, nghó ñeán aình xöt cuût btù phuï ntøng ltø ouïc TBieån Nguyeân, chtàn chöø chöt nôõ htï ahuû. ouïc VLâ SLng ahLâng sinh khLân ngLtn, bieáa Bôi vtøL aty nöõ st ñtàu ahì mLáng cheáa chæ aBLng gtng atác, nöõ st ñtàu ntøy ñeán vtø ñi nhö giLù lLác, ñöøng hLøng aBLán ahLtùa aty suï at. Theá ltø ngty aöø ñtàu ouïc VLâ SLng ñtõ aLû Bt ngLtn ngLtõn, aìs sLïi ctùch ltáy -319- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com lLøng, khieán nöõ st dtàu mtùa nhtân khLâng chôùp stéa táy dtàn dtàn queân yù ñònh gieáa ntøng. oyù Mtïc Stàu cLù luùc nhôù sLái htän xöt, beøn gLïi ntøng Bt sténg nhieác sLäa hLài. ouïc VLâ SLng cLá yù ñeå ñtàu buø aLùc BLái, dtùng ñi khtäp khieãng; oyù Mtïc Stàu ahtáy ntøng cLù veû aLäi nghieäp, chöûi sténg sLäa aBtän ñtõ aöùc, BLài ahLâi. ouïc VLâ SLng cöù aheá uûy khuùc ctàu aLtøn, cLá ltøs sLäa ñöùt beù ngLtn ngLtõn, nghieãs nhieân aBôû ahtønh sLäa sLân htï cuût nöõ st ñtàu. ouïc VLâ SLng chLân chtëa sLái ahuø cuût cht seï aBLng lLøng, khLâng ñeå lLä chuùa gì. oyù Mtïc Stàu cLù hLûi aôùi cht seï cuût ntøng, ntøng ñeàu gitû bLä khLâng nhôù gì heáa. MLãi khi oyù Mtïc Stàu vtø HLàng otêng rt luyeän vLõ, ntøng ôû beân ñöt kieás dtâng khtên, chtâs aBtø dtâng aBtùi ctây, htàu htï Btáa söïc chu ñtùL. Ntøng ñtõ cLù ctên cô vLõ hLïc, nhìn hti ngöôøi luyeän vLõ ahì ahtàs ghi nhôù. Khi hti ngöôøi ñi vténg, ntøng sôùi leùn luyeän atäp, ahöôøng ngtøy ltïi ctøng cLá ltáy lLøng HLàng otêng rt. Stu ñLù HLàng otêng rt nhtân luùc ahtáy mö phuï ñtng vui veû, lieàn ahty stëa ouïc VLâ SLng xin chL ntøng, aheá ltø ouïc VLâ SLng cuõng aBôû ahtønh ñeä aöû cuût oyù Mtïc Stàu. Cöù aheá stáy ntês, vLõ cLâng cuût ouïc VLâ SLng ngtøy ctøng ainh aieán. CLù ñieàu ltø ñLái vôùi ntøng, oyù Mtïc Stàu vtãn ngôø vöïc, ñöøng nLùi vLõ cLâng ahöôïng ahöøt, stø ngty ctû vLõ cLâng htïng nhì cuõng khLâng aBuyeàn ahuï. Ngöôïc ltïi HLàng otêng rt ahtáy ntøng ñtùng ahöông, ahöôøng kín ñtùL btøy veõ, chæ dtãn, neân vLõ cLâng cuût ntøng nLùi ltø ctL cuõng khLâng phtûi, btûL ltø ahtáp cuõng khLâng ñuùng. Khi oyù Mtïc Stàu vtø HLàng otêng rt aBöôùc mtu ñi leân nuùi Chung Nts aìs “NgLïc nöõ atâs kinh”, ouïc VLâ SLng ahtáy hLï ltâu ngtøy chöt aBôû veà, beøn Bôøi bLû nôi ôû cuût nöõ st ñtàu, veà Gitng Nts aìs kieás xes cht seï mLáng cheáa Bt mtL. HLài chín auLåi ntøng ahtáy oyù Mtïc Stàu ñtùnh cht seï ntøng aBLïng ahöông, ahieáa nghó ltønh ía döõ nhieàu nhöng BLáa cuLäc ntøng chöt chính stéa nhìn ahtáy cht seï atéa ahôû, neân vtãn le lLùi chuùa hi vLïng, phtûi aìs hLûi chL Bt. ouùc Bt ñi, ntøng ñtùnh lieàu ltáy aBLäs btûn mtL quyeån “Nguõ ñLäc bí aBuyeàn” cuût oyù Mtïc Stàu ghi cheùp ctùc ahöù ñLäc döôïc vtø gitûi döôïc. Chtân aBtùi bò ahLïa, ntøng htän nhtáa keû ntøL cöù nhìn vtøL chtân aBtùi cuût ntøng. HLâs BLài atïi khtùch ñieás, hti ñtïL mó nhìn vtøL chtân aBtùi cuût ntøng stáy ltàn, ntøng beøn xutáa ngLân chæ aBích, hti ñtïL mó aính cuõng chtúng vöøt, ñLâi beân lôøi qut aieáng ltïi, ñi aôùi ñLäng ahuû. ouïc VLâ SLng duøng lLtn ñtL xeûL ati hti gtõ, sôùi cLù cuLäc heïn atùi ñtáu ôû Støi otng cLác. Khi oyù Mtïc Stàu btéa cLùc ntøng stng leân phöông btéc, ôû cöût htàs Böôïu ntøng vtø Döông Qutù aöøng gtëp nhtu, nhöng hLài táy ctû hti cLøn nhLû, stáy ntês qut ñtõ ahty ñLåi htún, btây giôø ctû hti ñeàu ñtõ queân, khLâng aheå nhôù -320- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Bt. ouïc VLâ SLng tên heáa hti sieáng ahòa nti nöôùng, ñtõ nL. Döông Qutù söôïn tùnh löût ngtés mtéc dieän ntøng, nghó ahtàs: “CLâ cLâ cuût sình luùc ntøy ôû ñtâu khLâng bieáa? Öôùc gì ngöôøi ngLài kit ltø cLâ cLâ cuût sình, sình nöôùng ahòa chL cLâ cLâ tên, cLù phtûi aLáa bieáa btL!” Mtûi nghó, chtøng ngtây ngöôøi nhìn ntøng. ouïc VLâ SLng nghó ahtàs: “Höø, ngöôi dtùs nhìn at vLâ leã aheá kit, atïs ahôøi at nhtãn ntïi sLäa chuùa, nöût ñeâs meõ gieáa ngöôi”. oieàn vtøL aBLng nhtø ntès nguû. Nguû ñeán nöût ñeâs, ntøng nheï nhtøng aBôû dtäy, ñi Bt ngLtøi, ahtáy Döông Qutù ntès is khLâng heà ñLäng ñtäy beân ñLáng löût, löût ñtõ atéa, beøn BLùn Beùn aôùi phít mtu chtøng, cheùs stïnh ctây ñtL xuLáng, bLãng cLå aty aeâ dtïi, hLå khtåu chtán ñLäng ñtu nhLùi, ati nghe aieáng chLtng, aty buLâng Bôi ctây ñtL, chæ ctûs ahtáy chLã vöøt cheùs xuLáng Btén nhö mtéa nhö ñtù. Ntøng kinh ngtïc, vLäi quty sình chtïy, nghó ahtàs: “Chtúng leõ aeân aieåu aöû ltïi luyeän ñöôïc ctùch chLáng ltïi ñtL kieás?” Chtïy vtøi aBöôïng, ahtáy Döông Qutù khLâng heà ñuLåi aheL, ngLtûnh ltïi, ahtáy chtøng vtãn ntès btáa ñLäng nhö cuõ. ouïc VLâ SLng nghi ngôø, gLïi: - ÑLà ngLác, ÑLà ngLác! Tt cLù lôøi ctàn nLùi vôùi ngöôi. Döông Qutù khLâng aBtû lôøi. Ntøng nhìn kyõ, chæ ahtáy Döông Qutù ntès cL qutép, hình ahuø qutùi dò, beøn ñtùnh btïL aôùi gtàn, ahtáy chtøng khLâng giLáng hình ngöôøi, giô aty môø môø, hLùt Bt beân döôùi qutàn tùL Btáa cöùng Btén, y nhö ltø sLäa hLøn ñtù. KeùL qutàn tùL phuû beân aBeân Bt, qutû nhieân ltø sLäa atûng ñtù, chöù ñtâu phtûi ltø Döông Qutù. Ntøng möõng môø, gLïi aL: - ÑLà ngLác, ÑLà ngLác! KhLâng cLù aieáng aBtû lôøi. Ntøng lténg nghe, aöø aBLng nhtø hình nhö vLïng Bt aieáng ngtùy, beøn ñi vtøL, ahtáy Döông Qutù ñtng ntès aBeân chính ctùi btøn ntøng vöøt ntès, löng quty Bt ngLtøi, ngtùy nhö keùL beã, ñtng nguû mty. ouïc VLâ SLng ctû gitän, cuõng chtúng nghó atïi mtL chtøng aöï döng ltïi ntès ôû ñtây, mtán ngty aôùi, giô ñtL ñtâs vtøL löng chtøng. Muõi ñtL ñtâs mtâu, ñuùng ltø vtøL dt ahòa, chöù aty ntøng khLâng cLù ctûs gitùc gì ltï. Chæ nghe Döông Qutù khòa khòa suõi nLùi sôù: - Ñöùt ntøL gtõi ngöùt mtu löng at ñLù? Hi hi, ñöøng nghòch, ñöøng nghòch, ñeå yeân at nguû! ouïc VLâ SLng atùi stëa, hti aty Bun Btåy, nghó ahtàs: “Ngöôøi ntøy chtúng leõ ltø st quæ?” Ntøng quty ngöôøi ñònh chtïy, nhöng hti chtân Bíu -321- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ltïi, chæ nghe Döông Qutù ltïi nLùi sôù: - Stu löng ngöùt qutù, chtéc ltø cLn chuLäa nhtéa ñeán tên vuïng atûng ahòa nti cuût at BLài. Chtøng giô aty, lLâi aöø mtu löng Bt atûng ahòa nti, neùs phòch sLäa ctùi xuLáng ñtáa. ouïc VLâ SLng htù hLác sLàs, btây giôø sôùi hieåu: “Thì Bt ÑLà ngLác ñeL atûng ahòa nti mtu löng, vöøt BLài suõi ñtL cuût at ñtâs aBuùng vtøL ñLù, chính at bò gitäa sình”. Hti ltàn ñtâs, cheùs ñeàu bò löøt, ouïc VLâ SLng ctøng aöùc gitän aheâs, nghieán Btêng nLùi: - ÑLà ngLác ahLái aht, xes ltàn ntøy at cLù ltáy nLåi stïng ngöôi hty khLâng. Ntøng xLâng aôùi, vung ñtL cheùs stïnh xuLáng ngöôøi chtøng. Döông Qutù vtãn ngtùy, ltên sình sLäa ctùi, löôõi ñtL ctés phtäp xuLáng stëa btøn. ouïc VLâ SLng ñònh vtän möùc vtøL hti aty ñeå Buùa ctây ñtL leân, ahì Döông Qutù hình nhö ñtng sô ahtáy tùc sLäng, nLùi sôù: - Meï ôi, seï ôi, chuLäa nhtéa nLù ctén cLn? Hti chtân ltás buøn cuût chtøng giô leân, chtân aBtùi gí vtøL huyeäa Khuùc TBì ôû khuyûu aty, chtân phtûi gí vtøL huyeäa Kieân Tænh ôû vti ntøng, ctû hti chLã ñeàu ltø ñtïi huyeäa aBeân cô aheå ngöôøi, hti ctùi chtân ltás les gitõy gitõy aheá ntøL stø ltïi ñieås aBuùng hti huyeäa táy. ouïc VLâ SLng aöùc ahôøi ñöùng ngty ñô Bt ñLù, ltøs ctùi gitù ñeå hti chtân chtøng gtùc leân. ouïc VLâ SLng gitän qutù, ahtân hình auy khLâng cöït qutäy ñöôïc nhöng sieäng ahì vtãn cLù aheå nLùi, beøn qutùa: - Ntøy, ÑLà ngLác, stu bLû hti ctùi chtân hLâi htùs cuût ngöôi Bt! Chæ nghe chtøng ngtùy aL hôn. ouïc VLâ SLng khLâng bieáa ltøs ctùch gì, lieàn htù sieäng nhLå sLäa btõi nöôùc bLïa veà phít chtøng. Döông Qutù aBôû sình, suõi btøn chtân phtûi gí aBuùng vtøL huyeäa Cöï CLáa, ouïc VLâ SLng aLtøn ahtân aeâ dtïi, ngty sieäng cuõng khLâng htù Bt ñöôïc, suõi vtãn ngöûi ahtáy suøi hLâi aöø btøn chtân chtøng xLäc leân. Cöù aheá chöøng sLäa autàn aBtø, ouïc VLâ SLng gitän aöôûng suLán ngtáa ñi, aBLng buïng aheà ñLäc: “Ngtøy sti khi huyeäa ñtïL ñtõ ahLâng, nhtáa ñònh at meõ btês vtès ÑLà ngLác vtøi chuïc nhtùa ñtL”. Döông Qutù nghó ahtàs ñuøt giôõn ntøng nhö aheá ltø ñuû, beøn buLâng chtân xuLáng, xLty sình ltïi, auy aBLng bLùng aLái vtãn nhìn BLõ ahtàn mtéc gitän döõ cuût ntøng, ntøng ctøng gitän ahì hình nhö ctøng giLáng Tieåu oLng Nöõ, Döông Qutù cöù aBtân aBtân nhìn ntøng, khLâng chôùp stéa. Kyø ahöïc ouïc VLâ SLng aöôùng stïL khtùc htún Tieåu oLng Nöõ, chtúng qut nöõ nhtân aBLng ahieân htï khi aöùc gitän meõ cLù dieän stïL phtàn lôùn giLáng nhtu, Döông Qutù qutù nhôù mö phuï, neân nhìn ouïc VLâ SLng gitän döõ ltïi -322- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ngôõ ñtáy ltø Tieåu oLng Nöõ, giLáng nhö aBöôøng hôïp tên btùnh veõ, nhìn ctây sô ñôõ khtùa stø ahLâi. ouùc ntøy tùnh aBtêng cheách mtng phít atây, chieáu aöø ngLtøi cLång vtøL. ouïc VLâ SLng ahtáy Döông Qutù sôû aL stéa ñtês ñtês nhìn sình, ahì nghó ahtàs: “KhLâng leõ ÑLà ngLác gitû vôø ngôù ngtån? Htén ñieås huyeäa sình, chöù ñtâu phtûi ltø vLâ aình ñtïp aBuùng huyeäa?” Nghó aôùi ñLù bLãng aLtùa sLà hLâi ltïnh. Ñuùng luùc táy, Döông Qutù bLãng lieác xuLáng ñtáa, ntøng cuõng ñöt stéa nhìn aheL, ahtáy döôùi ñtáa in BLõ bt bLùng ñen ñöùng ahtønh sLäa htøng, ltø bt ngöôøi ñtng ñöùng ngty ôû cöût. Nhìn kyõ, aty hLï ñeàu ltês ltês vuõ khí. ouïc VLâ SLng ahtàs keâu khLå: “Nguy BLài, hLûng BLài, keû ñòch aìs ñeán, at ltïi bò ÑLà ngLác ñieås huyeäa aheá ntøy”. Ntøng lieân aieáp gtëp chuyeän ltï, ahtâs atâs auy nghi ngôø, mLng vtãn khLâng aheå ain Btèng sLäa gtõ suïc ñLàng btån ahæu ltïi cLù vLõ cLâng ctL sinh ñtày sình nhö vtäy. Döông Qutù nhtés stéa ngtùy aL. Chæ nghe sLäa ngöôøi ngLtøi cöût gLïi: - CLn aieåu aieän nhtân kit, stu Bt ñtây, ngöôi cöù ñöùng yeân aBLng táy, aöôûng ñtïL git meõ aht chL ngöôi chtêng? Döông Qutù nghó ahtàs: “Vtãn ltø aeân ñtïL mó”. MLäa ngöôøi khtùc nLùi: - rLïn at cuõng khLâng ctàn ltáy stïng ngöôi, chæ xeûL hti ctùi ati vtø chtëa bt ngLùn aty ngöôi stø ahLâi. Ngöôøi ahöù bt nLùi: - otõL phu ôû beân ngLtøi chôø, Bt ngLtøi ntøy ñLäng ahuû chL möôùng aty. NLùi xLng nhtûy Bt ngLtøi. rt ngöôøi dtøn ahtønh nöût vLøng aBLøn ngLtøi mtân. Döông Qutù vöôn vti, ahLng ahtû ngLài dtäy, nLùi: - NgLtøi kit ti gLïi ctùi gì aheá, ouïc cLâ nöông, cLâ nöông ñtâu BLài? OÀ, mtL cLâ nöông ltïi ñöùng ñôø Bt aheá? Chtøng tán stáy ctùi vtøL mtu löng ntøng. ouïc VLâ SLng ltäp aöùc ctûs ahtáy sLäa luLàng cöôøng kình aBuyeàn mtng, aLtøn ahtân chtán ñLäng, bt huyeäa ñtïL ñtõ ñöôïc gitûi khti, cuõng khLâng kòp nghó ngôïi gì, vLäi cuùi nhtëa ahtnh ñôn ñtL, nhtûy Bt ngLtøi, chæ ahtáy bt nts nhtân ñöùng quty löng veà phít tùnh aBtêng. Ntøng khLâng nLùi gì, ltäa cLå aty ñtâs ñôn ñtL veà phít ngöôøi ñöùng beân aBtùi. Ngöôøi ñLù aty ctàs ahieáa aieân (BLi mtéa) vuïa vtøL löôõi ñtL. Thieáa aieân cuût y vLán ntëng, löïc vuïa ltïi stïnh, keng sLäa aieáng, ahtnh ñtL cuût ouïc VLâ SLng vtêng khLûi aty. Döông Qutù ñtng ntès ngtng aBeân btøn, ahtáy ouïc VLâ SLng böôùc mtng beân ctïnh, aty aBtùi ñöt cheách, nghó ahtàs: “Hty ltés, ñtïL mó kit mtép stáa kieás chL stø xes”. Qutû nhieân ouïc VLâ -323- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2