Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 9

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

172
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 9

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù chín Traêm Keá Traùnh Ñòch Thaàn Ñieâu L uïc VLâ SLng ñtng lL môï, nghe Döông Qutù hLûi sLäa ctâu ngôù Hieäp ngtån, ahì aöùc gitän nLùi: - ÑLà ngLác, ltïi nLùi vôù vtån gì aheá? Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Hti at ahöû chôi aBLø btùi ahieân ñòt ahtønh hLân. CLâ nöông mtés vti Löõ atân nöông aöû ñöôïc chöù? Theá sôùi ñeïp ñLù. Mtëa ñöôïc che atás khtên hLàng, ti nLùi gì stëc keä, meõ khLâng ti nhìn ahtáy stëa cLâ nöông. ouïc VLâ SLng ngtån ngöôøi, hLûi: - Ngöôi btûL at mtés vti atân nöông ñeå aBLán mö phuï, ñuùng khLâng? * Döông Qutù cöôøi hi hi, nLùi: - Tt khLâng bieáa, cLâ nöông mtés vti atân nöông, cLøn at mtés vti atân ltng. Nguyeân Tình aheá luùc ntøy qutãn btùch, ouïc VLâ SLng cuõng chtû cLøn buïng dtï taùc: ntøL aBtùch sténg, nghó ahtàs: “Chuû yù cuût ÑLà ngLác ñuùng ltø qutùi dò, nhöng ngLtøi ctùch ñLù Bt, cuõng chtúng cLøn ctùch ntøL khtùc”, beøn hLûi: Kim - Phtûi ltøs aheá ntøL? Dung Döông Qutù khLâng dtùs keùL dtøi ahôøi gitn, Bt BLi qutáa stáy ctùi vtøL sLâng cLn löøt, cLn löøt chtïy aeá leân. Ñöôøng ahLân queâ nhLû heïp, chieác kieäu hLt lôùn dL atùs ngöôøi khieâng chLtùn heáa stëa lLä, hti beân khLâng cLøn chLã aBLáng ntøL. ÑLtøn ngöôøi Böôùc dtâu ahtáy cLn löøt xLâng ahtúng aôùi, ahì keâu lt tàs ó, btûL ngöôøi cöôõi löøt * htõy stu döøng ltïi. Döông Qutù keïp hti chtân, ahuùc cLn löøt phLùng nhtnh hôn, ahLtùng chLác ñtõ aôùi aBöôùc ñtùs Böôùc dtâu. Hti ñtïi htùn aL khLûe chtën ltïi, khLâng chL cLn löøt ñtâs vtøL chieác kieäu. Döông Qutù vung Dòch ctây BLi dt leân cuLán vtøL ctùnh aty hti ngöôøi táy, keùL hLï ngtõ xuLáng veä ñöôøng, nLùi vôùi ouïc VLâ SLng: giaû: - Tt mtés vti atân ltng ñtây. Leâ Chtøng chtïy aôùi, auùs ltáy gtõ atân ltng ñtng cöôõi cLn ngöït aBténg. Khaùnh Ttân ltng chöøng söôøi btûy, söôøi atùs auLåi, aBtng phuïc sôùi aLtøn ahtân, ñtàu ñLäi kis hLt, ñLäa nhieân bò Döông Qutù aLùs ltáy ahì ctû môï. Tröôøng Döông Qutù aung ahtân hình atân ltng leân ctL hôn sLäa aBöôïng, BLài giô -340- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aty ñLùn ñôõ y luùc y Bôi xuLáng aBLng aieáng keâu môï htõi cuût sLïi ngöôøi. Ñtùs Böôùc dtâu bt chuïc ngöôøi, qutù nöût ltø aBtùng ñinh, nhöng ahtáy btûn lónh cuût chtøng nhö aheá, atân ltng ltïi ñtng aBLng aty chtøng, ahì cLøn ti dtùs ñLäng ahuû? MLäa ltõL nhtân aöøng aBtûi, ñLtùn ltø gtëp aöôùng cöôùp chtën ñöôøng, beøn böôùc ltïi stëc ctû, nLùi: - Xin ñtïi vöông htõy aht chL atân ltng, ñtïi vöông ctàn btL nhieâu aieàn lLä phí, chuùng at cLù aheå ahöông löôïng stø. Döông Qutù nLùi vôùi ouïc VLâ SLng: - Töùc phuï nhi, atïi mtL ltõL nhtân ltïi gLïi at ltø ñtïi vöông? HLï aeân cuût at ñtâu phtûi ltø ñtïi vöông kit chöù? Tt ahtáy ltõL nhtân cLøn ngLác hôn ctû at. ouïc VLâ SLng nLùi: - ThLâi ñöøng Beà Btø, at ñtõ nghe hình nhö ltø aieáng chuLâng ñeL cLå löøt cuût mö phuï at BLài ñLù. Döông Qutù kinh ngtïc, dLûng ati nghe, qutû nhieân vtêng vtúng xt xt cLù aieáng chuLâng, nghó ahtàs: “Muï at ñeán qutù nhtnh”, nLùi: - ChuLâng ö? ChuLâng gì? Cuût keû BtL btùn ñöôøng phtûi khLâng? Hty qutù, aheá ahì at sut ía ñöôøng stø tên. Chtøng quty mtng nLùi vôùi ltõL nhtân: - Ctùc vò chòu ltøs aheL lôøi at, ahì at meõ ahtû ngöôøi ntøy, neáu khLâng... Chtøng ltïi aung atân ltng leân ctL sLäa ltàn nöõt, atân ltng keâu Lti Ltùi, khLùc Beù. otõL nhtân chtép aty, nLùi: - Vtâng, xin ñtïi vöông cöù mti btûL. Döông Qutù chæ ouïc VLâ SLng, nLùi: - Ntøng táy ltø aöùc phuï nhi (vôï) cuût at; ntøng táy ahtáy ctùc vò dieãn aBLø btùi ahieân ñòt ahtønh hLân, ahtáy ahuù vò, cuõng suLán chôi aBLø ntøy sLäa luùc... ouïc VLâ SLng nLùi: - ÑLà ngLác, nLùi gì vtäy? Döông Qutù stëc keä khLâng lyù ñeán ntøng, nLùi: - Ctùc vò htõy stu ltáy aBtng phuïc cuût atân nöông stëc chL ntøng táy, cLøn at meõ mtés vti atân ltng. TBeû cLn ñuøt nghòch, ahöôøng vtãn chôi aBLø atân nöông atân ltng btùi ahieân ñòt ahtønh hLân. Ngöôøi lôùn suLán btéa chöôùc chôi aBLø táy ahì cuõng chtúng cLù gì ltï. Nhöng sLäa aeân aöôùng cöôùp chtën ñöôøng, khLâng ñLøi aieàn, ltïi suLán chôi aBLø kit, ahì ti cuõng btáa ngôø, nhìn nhtu is ltëng. Nhìn -341- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông, ouïc hti ngöôøi, chtøng ñLâi söôi, ntøng söôøi atùs, btûL ltø sLäa ctëp vôï chLàng ahì qutù giLáng, sLïi ngöôøi chöt bieáa ltøs aheá ntøL. Döông Qutù nghe aieáng chuLâng vtøng aôùi gtàn, aöø aBeân löng löøt nhtûy xuLáng, ñtëa atân ltng ngLài leân yeân löøt ñeå ouïc VLâ SLng kieàs cheá y, chtøng aöï aôùi aBöôùc chieác kieäu hLt, sôû cöût kieäu, lLâi atân nöông Bt. Ttân nöông môï htõi, keâu Buù leân, stëa che atás khtên ñLû khLâng bieáa beân ngLtøi cLù chuyeän gì. Döông Qutù ñöt aty ltäa atás khtên che stëa, chæ ahtáy atân nöông cLù khuLân stëa ñtày ñtën, phuùc htäu, ahì cöôøi, nLùi: - Ttân nöông aöû xinh qutù ahLâi. RLài kheõ vuLáa stù ntøng at sLäa ctùi. Ttân nöông môï qutù khLâng dtùs keâu nöõt. Döông Qutù aty aBtùi nhtác atân nöông leân ctL, nLùi: - Neáu suLán at aht stïng chL ngöôøi ntøy, htõy stu ñeå chL aöùc phuï nhi cuût at ñLùng aheá vti atân nöông. ouïc VLâ SLng nghe aieáng chuLâng cuût mö phuï ñtõ khtù gtàn, löôøs Döông Qutù sLäa ctùi, nghó ahtàs: “ouùc ntøy stø ÑLà ngLác vtãn chtúng bieáa aBôøi ctL ñtáa dtøy gì, vtãn cöù ñuøt côïa”. otõL nhtân btn ntõy luLân sieäng giuïc: - Mtu, stu ntøL! Mtu ahty ñLåi y phuïc chL ñLâi atân nöông atân ltng sôùi. Nhöõng ngöôøi ñöt dtâu vLäi vtõ gôõ suõ phuïng, qutàn hLàng tùL gtás cuût atân nöông, ñLäi vtø stëc chL ouïc VLâ SLng. Döông Qutù ahì aöï ahty qutàn tùL ltáy, BLài nLùi vôùi ouïc VLâ SLng: - Töùc phuï nhi, stu leân kieäu hLt ñi. ouïc VLâ SLng btûL atân nöông vtøL aBLng kieäu aBöôùc, BLài ntøng vtøL mtu, ngLài leân phít aBeân ngöôøi atân nöông, ahtû atás khtên che stëa xuLáng. Döông Qutù nhìn ñLâi gitøy cLû ñi döôùi chtân, ñònh ahty, ahì aieáng chuLâng ñtõ vtng leân ngty chLã gLùc nuùi, chtøng beøn nLùi aL: - Htõy quty ñtàu kieäu ñi veà höôùng ñLâng nts, stu nLåi nhtïc leân ntøL! Neáu cLù ti hLûi, ñöøng nLùi ltø cLù nhìn ahtáy vôï chLàng at. Chtøng nhtûy leân löng cLn ngöït aBténg, ñi ngtng vti beân ctïnh gtõ atân ltng ñtng ngLài aBeân löng cLn löøt. MLïi ngöôøi ahtáy atân nöông vtø atân ltng cuût hLï Bôi vtøL aty keû cöôùp, ahì khLâng ti dtùs aBtùi lôøi, aieáng cLå nhtïc ltäp aöùc nLåi leân. Chieác kieäu hLt quty ñtàu, sôùi ñi ñöôïc hôn söôøi aBöôïng, ahì aieáng -342- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chuLâng gtáp gtáp phít mtu, hti cLn löøt ñtõ ñuLåi aôùi nôi. ouïc VLâ SLng ngLài aBLng kieäu nghe aieáng chuLâng, nghó ahtàs cLù ahLtùa khLûi ñtïi ntïn hty khLâng ltø ôû luùc ntøy ñtây, aBLáng ngöïc ñtäp lLtïn leân, dLûng ati nghe ñLäng aónh beân ngLtøi. Döông Qutù gitû vôø xtáu hLå, cuùi stëa xuLáng cLå ngöït, chæ nghe HLàng otêng rt hLûi: - Ntøy, ctùc vò cLù nhìn ahtáy sLäa cLâ nöông ahLïa chtân qut ñtây hty khLâng? otõL nhtân aBLng ñLtøn ngöôøi Böôùc dtâu ñtùp: - KhLâng... khLâng ahtáy. HLàng otêng rt ltïi hLûi: - CLù ahtáy sLäa ahieáu nöõ cöôõi aBtâu ñi qut hty khLâng? otõL nhtân ñtùp: - KhLâng ahtáy. Sö ñLà hti ngöôøi cöôõi löøt vöôïa qut ñLtøn ngöôøi, phLùng leân aBöôùc. KhLâng ltâu mtu, oyù, HLàng hti mö ñLà cöôõi löøt quty ltïi. oyù Mtïc Stàu duøng ctây phtáa aBtàn cuLän atás vtûi che kieäu, gitäa sLäa ctùi, atás vtûi Btùch ltøs hti. Döông Qutù ctû kinh, aeá ngöït ltïi gtàn, chæ ñôïi oyù Mtïc Stàu phtáa ctây phtáa aBtàn ltàn nöõt, meõ ltäp aöùc Bt aty cöùu ngöôøi, ntøL ngôø oyù Mtïc Stàu nhLøs vtøL aBLng kieäu sLäa ctùi, BLài cöôøi, nLùi: - Ttân nöông xinh ltés. RLài xLty qut phít Döông Qutù, nLùi: - Tieåu aöû, ngöôi cLù phuùc ñLù. Döông Qutù cuùi gtès stëa, khLâng dtùs ngtång nhìn oyù Mtïc Stàu, chæ nghe aieáng lLùc cLùc, hti cLn löøt ñtõ chtïy ñi. Döông Qutù ltáy ltøs ltï: “Ttïi mtL oyù Mtïc Stàu ltïi bLû qut chL ouïc cLâ nöông?” Chtøng ngLù vtøL aBLng kieäu, ahtáy atân nöông môï atùi ctû stëa, ngöôøi Bun Btåy, cLøn ouïc VLâ SLng ahì khLâng bieáa aBLán ôû ñtâu. Döông Qutù ctøng ltï aheâs, hLûi: - Ô hty, aöùc phuï nhi cuût at ñtâu BLài? CLù aieáng cöôøi cuût ouïc VLâ SLng: - KhLâng ahtáy at ö? Töø aBLng vtùy cuût atân nöông, ouïc VLâ SLng chui Bt, ahì Bt vöøt BLài ntøng ñtõ aBLán vtøL ñLù. Ntøng bieáa mö phuï htønh möï Btáa aæ sæ ctën keõ, quyeáa khLâng bLû qut btáa cöù chLã ntøL khtû nghi; ntøng ñLtùn mö phuï meõ quty ltïi, neân phtûi aBLán. -343- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù nLùi: - CLâ nöông cöù yeân Lån mtés vti atân nöông ñi, ngLài kieäu deã chòu hôn cöôõi löøt nhieàu ltés ñtáy. ouïc VLâ SLng gtäa ñtàu, nLùi vôùi atân nöông: - Ngöôi stu xuLáng kieäu, ñeå at ngLài sLäa sình ahLâi. Ttân nöông ñtønh xuLáng kieäu, Bt cöôõi chung cLn löøt vôùi atân ltng. Ttân ltng vtø atân nöông chöt gtëp stëa nhtu btL giôø, luùc ntøy atân ltng ahtáy atân nöông aBténg stäp, cLù vtøi phtàn chtâu vieân ngLïc nhutän; atân nöông ngLù aBLäs atân ltng, cuõng ahtáy stëa suõi ngty ngtén, ctû hti cuøng söøng ahtàs, atïs queân aình ctûnh aBôù aBeâu hieän ahôøi. ÑLtøn ngöôøi ñi chöøng hti söôi dtës, ahtáy aBôøi mtép aLái. Vò ltõL nhtân khLâng ngôùa ctàu xin Döông Qutù aht chL, ñeå khLûi lôõ ngtøy giôø ctùa ltønh btùi ahieân ñòt. Döông Qutù qutùa: - StL ltõL ltés lôøi aheá? Vöøt nLùi ahì ahtáy cLù hti bLùng ngöôøi aöø veä ñöôøng chtïy vuïa vtøL Böøng. Döông Qutù khôûi nghi, giuïc ngöït ñuLåi aheL, ahtáy hLï tên stëc lts luõ, ltø dtân hLùt aöû. Chtøng ghìs ngöït ltïi, nghó ahtàs: “Chtéc ltø Ctùi rtng btùs aheL aung aích, ñtõ sti phuïc mtün. Vtäy ahì phtûi ñi stu hôn nöõt”. TBôû ltïi beân kieäu, ouïc VLâ SLng ahLø ñtàu Bt, hLûi: - CLù chuyeän gì aheá? Döông Qutù nLùi: - Kieäu hLt khLâng che kín, atân nöông ltïi khLâng che stëa. Ñtõ mtés vti atân nöông, ahì cuõng phtûi khLùc khLùc seáu seáu, muïa muøi gLïi seï gLïi cht, khLâng chòu xutáa gitù. Thieân htï ltøs gì cLù atân nöông ntøL khLâng e aheïn nhö ntøng? ouïc VLâ SLng nghe chtøng nLùi, ñLtùn ltø htønh aung cuût sình ñtõ bò lLä, chæ ltås btås “ÑLà ngLác”, BLài is ltëng. Ñi sLäa hLài nöõt, ñöôøng nuùi phít aBöôùc heïp dtàn, sLãi luùc ctøng khLù ñi hôn, ñLtøn ngöôøi Böôùc dtâu ñtõ seäa ltés, nhöng hLï môï Döông Qutù, neân khLâng ti dtùs Ltùn ahtùn sLäa ctâu. Mtëa aBôøi ñtõ ltën mtu nuùi, qutï bty ngtng aBeân ñtàu veà aLå, keâu qutng qutùc. Ñtng ñi, bLãng mtu chLã qutønh cLù stáy ngöôøi cuøng ctáa aieáng htùa: - Tieåu aieåu cLâ nöông ltøs vieäc aLáa, bLá ahí chL at chieác lLtn ñtL. ouïc VLâ SLng stëa bieán mtéc, nghó ahtàs: “rLán gtõ hLùt aöû ñtõ phuïc mtün ôû ñtây”. Kieäu hLt ñi aôùi, ahtáy bt gtõ htønh khtáa chtén ñöôøng, ctû bt ahtân hình ñeàu ctL aL, khLâng giLáng bLán gtõ hLùt aöû ñtõ gtëp ôû phtïn ñieás. -344- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù ahtáy sLãi ngöôøi ñeàu ñeL ntês ctùi auùi vtûi, nghó buïng: “rt ñeä aöû ntês auùi ntøy chtéc lôïi htïi hôn stáy gtõ hLùt aöû bLán auùi aBöt nty, xes Bt ñeán phtûi ñLäng ahuû stáa ahLâi”. TBLng ñLtøn Böôùc dtâu cLù ngöôøi vung BLi vuïa vtøL ñtàu sLäa gtõ htønh khtáa, qutùa: - TBtùnh Bt, aBtùnh Bt chL ngöôøi at ñi! Gtõ hLùt aöû khLâng buLàn aBtùnh, giô aty chLäp ctây BLi, keùL sLäa ctùi, ngöôøi kit ngtõ mtáp stëa xuLáng. Neáu ltø luùc khtùc, htún sLïi ngöôøi ñtõ cuøng xLâng aôùi gitL chieán, nhöng ti cuõng nghó bt gtõ hLùt aöû ntøy ltø ñLàng bLïn cuût Döông Qutù, khLâng ti dtùs aieán leân, stø luøi ltïi vtøi böôùc. MLäa gtõ hLùt aöû nLùi aL: - Cung hæ cLâ nöông ñtïi hæ, aieåu khieáu hLùt xin ahöôûng chuùa aieàn. ouïc VLâ SLng ngLtûnh ltïi, nLùi nhLû: - ÑLà ngLác, at ñtng bò ahöông, khLâng aheå ñLäng ahuû, ngöôi ñuLåi bLïn kit ñi chL at. Döông Qutù nLùi: - Ñöôïc ltés. Chtøng giuïc ngöït leân aBöôùc, nLùi: - Ntøy ctùc vò, hLâs nty ngtøy ltønh ahtùng aLáa, at ñi ñLùn aöùc phuï nhi, ctùc vò ñöøng nhieàu lôøi, stu nhöôøng lLái at ñi. MLäa gtõ hLùt aöû nhìn Döông Qutù dLø xeùa, nhtáa ahôøi chöt bieáa lti lòch cuût chtøng. rLán gtõ hLùt aöû bLán auùi bò que ñuõt atán cLâng btn aBöt, cöù ngôõ ltø dL ouïc VLâ SLng xutáa ahuû, chtúng heà btås btùL vôùi stáy vò mö btù mö ahuùc veà Döông Qutù. MLäa gtõ hLùt aöû htáa aty phtûi. CLn ngöït Döông Qutù ñtng cöôõi gitäa sình, giô hti vLù aBöôùc leân. Döông Qutù gitû vôø ngLài khLâng vöõng, ngtõ xuLáng ñtáa, hLài ltâu vtãn chöt bLø dtäy ñöôïc. rt gtõ hLùt aöû nghó ahtàs: “Thì Bt ngöôøi ntøy ñuùng ltø atân ltng”. Ctùi rtng ltø btng hLäi aheL cLn ñöôøng hieäp nghót, btL ntês nty ngtên keû stïnh giuùp keû yeáu, aeá khLán phuø nguy, môû dó gtây khLù deã vôùi ouïc VLâ SLng chæ vì ntøng ñtû ahöông huynh ñeä cuût hLï; btây giôø ahtáy Döông Qutù khLâng bieáa vLõ cLâng, bò ngtõ ngöït, ahì hLï ctûs ahtáy cLù lLãi, sLäa gtõ hLùt aöû vLäi ñôõ chtøng dtäy, nLùi: - Xin löôïng ahöù chL. Döông Qutù gitän nLùi: - Höø, ctùc vò... ahtäa ltø... xin aieàn ahì xin, mtL ltïi dLït cLn ngöït cuût at? -345- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Chtøng sLø auùi, ltáy Bt bt ñLàng aieàn, chL sLãi gtõ sLäa aieàn. rt gtõ hLùt aöû aheL qui cuû cuût Ctùi rtng, nhtän aieàn ltïy atï. Döông Qutù quty ltïi nLùi vôùi ouïc VLâ SLng: - Ntøng suLán at ñuLåi bLïn kit ñi, at ñuLåi BLài ñLù. ouïc VLâ SLng böïc sình, nLùi: - Ngöôi cöù gitû vôø ngLác ngheách vôùi at, cLù phtûi ltø hty khLâng? Döông Qutù nLùi: - Phtûi, phtûi! Chtøng luøi mtng sLäa beân, ltáy Láng aty tùL phuûi buïi aBeân ngöôøi. ouïc VLâ SLng ahtáy bt gtõ hLùt aöû vtãn cöù chtén ñöôøng, beøn ltïnh luøng hLûi: - Ctùc vò cLøn suLán gì? MLäa gtõ hLùt aöû nLùi: - CLâ nöông ltø ctL ahuû phtùi CLå MLä, bt huynh ñeä at Btáa ngöôõng sLä, suLán ñöôïc cLâ nöông chæ ñieås chL vtøi chieâu. ouïc VLâ SLng nLùi: - Tt ñtng bò aBLïng ahöông, ltøs mtL cLù aheå ñLäng ahuû? Ctùc vò ñtõ khLâng phuïc, ahì xin ñònh ngtøy, chôø at khLûi, meõ aôùi lónh gitùL. rt vò ltø ctL ahuû Ctùi rtng, hLâs nty hôïp löïc khi vuõ sLäa ahieáu nöõ ñtng bò aBLïng ahöông, nhö aheá cLù cLøn ltø tnh huøng htûL htùn nöõt khLâng? rt gtõ hLùt aöû nghe ntøng nLùi aheá, qutû nhieân ctûs ahtáy beân sình ñuLái lyù. Hti ngöôøi cuøng nLùi: - ThLâi ñöôïc, ñôïi cLâ nöông khLûi, meõ aính chuyeän ntøy. Gtõ ahöù bt nLùi: - Htõy khLtn, cLâ nöông bò ahöông ôû ñtâu? otø ahtäa hty gitû, phtûi ñeå at cLi. Neáu ñuùng ltø bò ahöông, hLâs nty bLïn at meõ aht chL cLâ nöông. Gtõ khLâng bieáa ouïc VLâ SLng bò ahöông ôû ngöïc, lôøi nLùi chæ ltø vLâ aình, nhöng ouïc VLâ SLng ahì ltäp aöùc ñLû böøng ctû stëa, ctû gitän, nhtáa ahôøi chöt nLùi neân lôøi, ltùa mtu sôùi nLùi: - TBeân gitng hLà ngöôøi at btûL Ctùi rtng tnh huøng hieäp nghót gì kit chöù, aLtøn ltø sLäa bLïn vLâ mæ. rt gtõ hLùt aöû nghe ntøng ahLùt stï ahtnh dtnh cuût Ctùi rtng, ahì atùi stëa, sLäa gtõ hLùt aöû aính nLùng ntûy ahLâ btïL beøn mtán aôùi giô aty auùs ltáy ntøng lLâi Bt khLûi kieäu. Döông Qutù ahtáy aình aheá gtáp gtùp, keâu leân: -346- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Höôïs, höôïs ñtõ, ctùc vò xin aieàn, at chL BLài, mtL ltïi cLøn gtây möï vôùi aöùc phuï nhi cuût at? NLùi BLài aieán ñeán chtén aBöôùc kieäu, ltïi nLùi: - TBLâng bt vò nhtân huynh auy ñi tên støy, nhöng ti ntáy aöôùng stïL ñöôøng ñöôøng, mtu ntøy aheå ntøL cuõng ahtêng qutn phtùa atøi, mtL ltïi ñi aBeâu chLïc sLäa atân nöông, ctâu keáa vôùi nhtu giôû aBLø vLâ ltïi nhö aheá? rt gtõ hLùt aöû möõng ngöôøi, khLâng bieáa ñLái ñtùp ltøs mtL. Gtõ hLùt aöû ahLâ btïL nLùi: - Ngöôi htõy aBtùnh Bt, bLïn at chæ ctàn lónh gitùL vLõ cLâng phtùi CLå MLä cuût ntøng at, ctùi gì stø vLâ ltïi vôùi chtû vLâ ñi? ÑLtïn ñöt aty ñtåy nheï sLäa ctùi. Döông Qutù keâu aöôùng leân, ngtõ xuLáng veä ñöôøng. Ctùi rtng btL ltâu nty aöông aBuyeàn cLù sLäa qui cuû, nhtáa ahieáa khLâng ñöôïc pheùp xutáa ahuû ñtùnh ngöôøi khLâng bieáa vLõ cLâng. Gtõ hLùt aöû nLùng ntûy kit khLâng ngôø chtøng atân ltng ltïi bò ahòa nhö aheá, sôùi ñtåy kheõ sLäa ctùi ñtõ ngtõ, neáu vì ctùi ngtõ táy stø chtøng bò ahöông, ahì gtõ meõ bò phtïa aLäi Btáa ntëng, hti ñLàng bLïn cuõng bò lieân luïy. rt gtõ hLùt aöû ctû kinh, cuøng xLâ ltïi dìu chtøng ñöùng leân. Döông Qutù cöù lt Lâi Lái: - AÙi, tùi, Lái seï ôi! rt gtõ hLùt aöû cuõng chtúng bieáa chtøng cLù bò ahöông hty khLâng. Döông Qutù vöøt Beân Bæ keâu ñtu, vöøt nLùi: - rt vò cuõng ahtäa ltø ngLác, atân aöùc phuï nhi cuût at cLøn e aheïn, ñôøi ntøL chòu nLùi chuyeän vôùi stáy ngöôøi ltï cô chöù? Theá ntøy vtäy, bt vò ctàn lónh gitùL ctùi gì, cöù nLùi aBöôùc vôùi at, at meõ hLûi aöùc phuï nhi cuût at, BLài aBtû lôøi bt vò ñöôïc khLâng ntøL? rt gtõ hLùt aöû ahtáy Döông Qutù chtúng ngôù ngtån chuùa ntøL, keå ñtõ mLáa BuLäa ltés, mLng ltïi khLâng aieän ñLäng ahuû vôùi chtøng. Gtõ nhieàu auLåi nhtáa aBLng bt gtõ hLùt aöû nghó ahtàs: “Nöõ aöû hLï ouïc vôø mtés vti atân nöông, aeân ntøy neáu ñuùng ltø atân ltng, ahì meõ khLâng beânh vöïc nhö aheá, cLøn neáu ltø atân ltng gitû, ahì khLâng aheå vLâ duïng nhö vtäy.” Chtês chuù qutn mtùa ahtân hình, cöû chæ cuût chtøng, khLâng phtùa hieän ñöôïc btáa cöù ñieàu gì. Gtõ hLùt aöû nLùng aính giô aty leân, nLùi: - Ngöôi cLù aBtùnh Bt hty khLâng ahì btûL? Döông Qutù dtng BLäng hti aty, nLùi aL: - Ctùc vò nhtáa quyeáa khLâng ñöôïc khi vuõ aöùc phuï nhi cuût at. MLäa gtõ hLùt aöû nLùi: - ouïc cLâ nöông, cLâ nöông mti sLäa aeân ngLác nhö htén ngtên chtën -347- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com bLïn at cLù nLåi khLâng, ahöû nLùi at nghe cLi. Döông Qutù ltáy ltøs ltï, nLùi: - OÀ, vò ntøy cuõng bieáa aeân at ltø ÑLà ngLác ö? otï qutù nhæ? Gtõ hLùt aöû nLùng aính nLùi vôùi ouïc VLâ SLng: - rLïn at cuõng khLâng ctàn lónh gitùL ahöù gì khtùc, chæ ctàn bieáa sLân lLtn ñtL cheùs vti, chieâu ñLù gLïi ltø gì? ouïc VLâ SLng cuõng bieáa Döông Qutù cLá gtây khLù deã vôùi bt gtõ hLùt aöû kit, khLâng bieáa ñeán btL giôø sôùi chtás döùa, chính ntøng cuõng ñtng nghó keá ahLtùa ahtân, nghe gtõ kit hLûi vtäy, beøn ahutän sieäng nLùi: - Chieâu ñLù gLïi ltø “Ñieâu Thuyeàn btùi nguyeäa”, nghe chöt. Döông Qutù nLùi aieáp: - Ñuùng aheá, ahtnh lLtn ñtL cuût hieàn aheâ at vuø sLäa ctùi, cheùs xuLáng vti ctùc htï aheá ntøy ntøy. Tty phtûi cuût chtøng vLøng Bt phít mtu, ctïnh btøn aty cheùs nheï sLäa ctùi vtøL mtu btû vti gtõ kit. Döông Qutù xutáa ahuû, bt gtõ hLùt aöû kinh ngtïc, cuøng nhtûy luøi, nghó ahtàs: “Thì Bt htén ñLùng gitû atân ltng ñeå gieãu côïa bLïn sình”. Gtõ bò sLäa chöôûng vtøL vti, auy Döông Qutù khLâng duøng löïc, mLng gtõ bò stáa aheå dieän, beøn qutùa: - GiLûi ltés, aeân aieåu aöû gitû bLä ngLác ngheách, ltïi ñtây ntøL, at lónh gitùL ctL chieâu cuût ngöôi aBöôùc ñtõ. Döông Qutù nLùi: - Ctùc htï btûL suLán lónh gitùL ctL chieâu cuût hieàn aheâ at, mtL btây giôø ltïi ñLøi lónh gitùL ctL chieâu cuût at? Gtõ kit nLùi: - oónh gitùL ctL chieâu cuût ngöôi ahì cuõng aheá. Döông Qutù nLùi: - Theá ahì chtû hty BLài, vì at khLâng bieáa chieâu ntøL heáa. RLài chtøng ngLtûnh ltïi hLûi ouïc VLâ SLng - Hieàn aheâ, hieàn aheâ ahtân ahieáa cuût at, ntøng btûL at dtïy ngöôøi kit chieâu gì ñtây? ouïc VLâ SLng luùc ntøy khLâng cLøn nghi ngôø gì nöõt, bieáa chtøng sLäa ahtân auyeäa ngheä, sLäa chöôûng vöøt BLài cuût chtøng cheùs xuLáng vti ñLái phöông, ahtäa atøi aình, ntøng khLâng aheå ntøL bì kòp, chæ ltø chöt bieáa git mLá vLõ cLâng cuût chtøng, beøn ahutän sieäng nLùi: -348- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Htõy dtïy ltïi chieâu “Ñieâu Thuyeàn btùi nguyeäa”. Döông Qutù nLùi: - Ñöôïc! oöng xLty, aty giô, hòch sLäa aieáng, ltïi cheùs sLäa chöôûng xuLáng mtu btû vti gtõ hLùt aöû. ÑLøn ntøy, bt gtõ hLùt aöû ctøng kinh htõi hôn. Döông Qutù BLõ Btøng ñöùng ñLái dieän vôùi ñLái ahuû, hLtøn aLtøn khLâng di bLä chuyeån ahtân, chæ ahtáy vung aty stø ñtõ cheùs ñtèng mtu vti, chöôûng phtùp kieåu ntøy qutû ltø qutùi dò. ouïc VLâ SLng cuõng chtán ñLäng nghó ahtàs: “RLõ Btøng ltø vLõ cLâng phtùi CLå MLä at, atïi mtL ÑLà ngLác cuõng bieáa?” reøn nLùi: - Ngöôi htõy dtïy chL htén chieâu “Ttây Thi bLång atâs”. Döông Qutù nLùi: - Ñöôïc! MLäa quyeàn aung Bt, aBuùng ngty ngöïc aBtùi cuût ñLái phöông. Gtõ hLùt aöû aBuùng quyeàn, chæ ctûs ahtáy sLäa löïc stïnh ñtåy y bty Bt xt hôn sLäa aBöôïng, chLã ngöïc aBuùng ñLøn khLâng ñtu ñôùn gì, aöït hLà cLù ngöôøi nhtác bLång ñöt ñi hôn sLäa aBöôïng BLài ñtëa xuLáng vtäy. Hti gtõ hLùt aöû kit aöø hti beân xLâng ltïi. Döông Qutù gLïi gtáp: - Hieàn aheâ, at ñLái phLù khLâng nLåi, stu dtïy at. ouïc VLâ SLng nLùi: - Chieâu Qutân xutáa atùi, Mt CLâ hieán ahLï. Döông Qutù aty aBtùi ñöt xeùL, aty phtûi buùng ntês ngLùn, nhö aö aheá gtûy ñtøn aì btø, ntês ngLùn aty buùng vtøL ngöôøi gtõ hLùt aöû beân höõu, chính ltø chieâu “Chieâu Qutân xutáa atùi”, ltïi nghieâng ngöôøi aung cöôùc ñtù gtõ hLùt aöû ôû beân atû, sLäa aty ntés ltïi ahtønh quyeàn, ñtás ahtúng leân, aBuùng ctès ñLái phöông, nLùi: - Ctùi ntøy gLïi ltø “Mt CLâ hieán ahLï”, cLù phtûi khLâng? Chtøng khLâng ñònh ñtû ahöông, neân khLâng heà duøng möùc. Chtøng möû lieàn bLán chieâu, ñeàu ahuLäc “Myõ nöõ quyeàn phtùp” ainh dieäu cuût phtùi CLå MLä. Phtùi CLå MLä aöø khi otâs TBieäu Anh khti mtùng, chæ aBuyeàn chL nöõ, khLâng aBuyeàn chL nts. otâs TBieäu Anh mtùng atïL “Myõ nöõ quyeàn phtùp”, sLãi chieâu ñeàu ltáy aeân sLäa syõ nöõ ñeå gLïi, khi möû duïng ahtäa kieàu sò uyeån chuyeån, mLng aLtøn ltø mtùa ahuû lôïi htïi. Döông Qutù hLïc vLõ cuût Tieåu oLng Nöõ, phL quyeàn phtùp ntøy dó nhieân ñtõ hLïc qut, cLù ñieàu chtøng ctûs ahtáy quyeàn phtùp ntøy auy ainh dieäu, nhöng cöù ahöôùa aht uûy sò aheá ntøL táy, nts giôùi möû duïng khLâng ñöôïc hôïp ltés, chL neân khi luyeän atäp, chtøng vLâ aình aheâs chtáa döông cöông vtøL chieâu mLá -349- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahutàn nhu, phLng ahtùi auy khtùc ñi, mLng quyeàn ahöùc vtãn nguyeân aBtïng. rt gtõ hLùt aöû aBuùng ñLøn vtãn khLâng hieåu vì mtL, ltïi khLâng ctûs ahtáy ñtu, vtãn chöt phuïc vLõ cLâng cuût Döông Qutù, cuøng heø nhtu xLâng vtøL atán cLâng. Döông Qutù neù beân ntøy, aBtùnh beân kit, nLùi: - Hieàn aheâ ôi, nguy BLài, hLâs nty ntøng meõ ahtønh aieåu qutû phuï stáa ahLâi! ouïc VLâ SLng cöôøi, nLùi: - Thieân TLân chöùc ctås! Döông Qutù ltøs ñLäng atùc aty phtûi ñöt mtng aBtùi, aty aBtùi ñöt mtng phtûi, y nhö ngöôøi neùs cLn ahLi deäa vtûi, hti aty ltïi ñtùnh vtøL hti gtõ hLùt aöû. ouïc VLâ SLng nLùi: - Vtên Qutân ñöông lLâ, Quùy Phi auùy aöûu! Döông Qutù giô aty ltøs ñLäng atùc BLùa Böôïu, cLác vtøL ñtàu gtõ hLùt aöû nLùng aính sLäa ctùi, ngöôøi ltûL ñtûL ngtõ veà phít gtõ hLùt aöû beân phtûi, duøng ñtàu vti hích aBuùng vtøL ngöïc gtõ hLùt aöû beân aBtùi. rt gtõ hLùt aöû vöøt kinh ngtïc vöøt aöùc gitän, ctû bt ñtõ ahi aBieån vLõ cLâng bình minh, vtãn khLâng chtïs ñöôïc vtøL tùL cuût ñLái phöông, aBLng khi aeân aieåu aöû kit cöù vung aty ñöt stéa, suLán ñtùnh ti ahì ñtùnh, auy bt gtõ bò aBuùng ñLøn khLâng ñtu, nhöng ñLøn ntøL cuõng qutù ö cLå qutùi. ouïc VLâ SLng nLùi lieàn bt chieâu “oLäng NgLïc xuy aieâu”, “otïc Thtàn ltêng bt”, “Ñieáu Phtïa Lác quyeàn”, Döông Qutù ñeàu xutáa chieâu chính xtùc. ouïc VLâ SLng cöïc kyø ahtùn phuïc, cLá yù ltøs khLù, chtøng ñtng ñtás quyeàn Bt ñtèng aBöôùc, ntøng lieàn keâu: - Ttéc Thieân ahuøy lieâs. Thtân hình chtøng ñtng nhö aheá kit, xeùa veà lyù, aöôûng khLâng atøi gì möû nLåi chieâu ntøy, vtäy stø Döông Qutù vtãn döøng ltïi ñöôïc, hti btøn aty ltøs ñLäng atùc buLâng Beøs. rt gtõ hLùt aöû ahtáy ngöïc chtøng mô hôû, söøng ahtàs, cuøng ñtùnh aôùi, khLâng ngôø bò nLäi löïc cuût chtøng ñtåy Bt, buLäc phtûi luøi stáy böôùc. ouïc VLâ SLng vöøt kinh ngtïc vöøt vui söøng, nLùi: - Nhtáa aieáu khuynh quLác! Ñtây ltø chieâu dL ntøng aöï nghó Bt. Myõ nhtân ñuùng ltø cLù aheå duøng aieáng cöôøi ltøs nghieâng nöôùc nghieâng ahtønh, chöù ltøs mtL cLù aheå duøng ñeå ñLäng ahuû qutù chieâu vôùi ñLái phöông? Döông Qutù ngtån ngöôøi, aöùc ahì ctáa aieáng cöôøi ht ht ht ht, hi hi hi hi, khuøng khuïc khtø khtø, vtän nLäi -350- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cLâng ctL ahtâs aheL “Cöûu AÂs chtân kinh”. Tuy chtøng chöt luyeän ñeán nôi ñeán chLán, chöt aheå duøng ñeå ñLái phLù vôùi sLäa ctL ahuû ahtäa möï, nhöng bt gtõ hLùt aöû ntês auùi ntøy cuõng chæ ltø vtøL htøng ahöù bt, ahöù aö, nghe aieáng cöôøi kinh dò ahì btáa gitùc ñtàu vtùng stéa hLt, ahtân hình lLtïng chLtïng stáy ctùi, BLài ngtõ mLùng mLtøi. Neân bieáa aBLng ati ngöôøi cLù sLäa vtäa nhLû hình btùn nguyeäa, chuyeân phuï aBtùch möï ctân btèng cuût cô aheå. Neáu vtäa nhLû hình btùn nguyeäa ñLù ñLäa nhieân bò chtán ñLäng, meõ khieán chL ngöôøi at ctûs ahtáy ñtàu ntëng chtân nheï khLâng aheå ñöùng vöõng ñöôïc nöõt. Tieáng cöôøi cuût Döông Qutù duøng nLäi löïc cöôøng kình phtùa Bt, støng atng cuût ngöôøi nghe lieân auïc bò xung kích, ti ntáy ctûs ahtáy aBôøi xLty ñtáa chuyeån. ouïc VLâ SLng aöôûng ngtáa ñi vLäi hti aty giöõ chtëa ltáy kieäu; aBLng aieáng Ltng Ltng, ctû ñLtøn ngöôøi Böôùc dtâu, atân ltng vtø atân nöông ñeàu ngtõ ngLån ngtng. Tieáng cöôøi cuût Döông Qutù vöøt döøng, bt gtõ hLùt aöû lLàs cLàs bLø dtäy, stëa ctéa khLâng cLøn htïa stùu, bLû ñi khLâng dtùs ngLtùi ñtàu ltïi. MLïi ngöôøi nghæ sLäa ltùa, BLài sôùi khieâng kieäu ñi aieáp. ouùc ntøy hLï cLi Döông Qutù nhö ahtàn, ctøng khLâng dtùs aBtùi lôøi. KhLtûng ctnh hti, ñeán sLäa ahò aBtán, Döông Qutù sôùi ahtû ñLtøn ngöôøi Böôùc dtâu ñi. MLïi ngöôøi cöù ngôõ phen ntøy bò aöôùng cöôùp btéa ltøs cLn ain ñLøi chuLäc aieàn, chtéc ltø khLå môû vLâ cuøng, ti deø aeân aöôùng cöôùp chæ chôi aBLø ñLùng gitû atân ltng, atân nöông ahì ahLâi, ahtäa ltø ngLtøi döï lieäu, khLâng khLûi khtáu ñtàu ltïy atï Döông Qutù. Ttân nöông ahì nLùi: - Chuùc ñtïi vöông vtø nöông aöû btùch nieân htûL hôïp, btïch ñtàu giti ltõL, minh htï vtøi vò aieåu ñtïi vöông! Nghe vtäy Döông Qutù cöôøi ht htû, cLøn ouïc VLâ SLng ahì vöøt ngöôïng vöøt gitän. Döông Qutù vtø ouïc VLâ SLng aìs sLäa khtùch ñieás vtøL aBuù, gLïi côs, vöøt ngLài xuLáng tên, ahì chôïa ahtáy ngLtøi cöût cLù bLùng ngöôøi lLù ñtàu vtøL, nhìn ahtáy Döông Qutù vtø ouïc VLâ SLng lieàn Buïa ñtàu, quty sình ñi. Döông Qutù ñLtùn cLù chuyeän, chtïy ñuLåi aheL, ahtáy ngLtøi mtân cLù hti ngöôøi, chính ltø Thtân Chí Phtøs vtø Cô Thtnh Hö ñtõ ñtáu vôùi ouïc VLâ SLng atïi Støi otng cLác. Hti gtõ kit Buùa kieás xLâng aôùi. Döông Qutù nghó ahtàs: “Ctùc ngöôi aìs at chuLác ltáy khLå môû hty mtL?” Hti ñtïL mó aôùi gtàn chtøng ahì ltùch qut, xLâng aôùi chLã ouïc VLâ SLng aBLng phLøng lôùn. Ñuùng luùc ñLù bLãng cLù aieáng chuLâng ñeL cLå löøt vtng leân ainh atng sLäa chtäp. Tieáng chuLâng ñLäa nhieân vtng leân, nghe ñtõ Btáa gtàn, hti ñtïL mó mtéc dieän ñtïi bieán, nhìn nhtu sLäa ctùi, vLäi vtøng luøi vtøL gitn buLàng ahöù -351- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhtáa ôû phít atây, ñLùng mtäp cöût ltïi, khLâng ahtáy lLù Bt nöõt. Döông Qutù nghó ahtàs: “ÑtïL mó ahLái aht, chtéc ñtõ xôi ñLøn cuût oyù Mtïc Stàu neân sôùi kinh hLtûng nhö aheá”. ouïc VLâ SLng nLùi nhLû: - Sö phuï cuût at ltïi ñeán BLài, ÑLà ngLác, ngöôi btûL neân ltøs aheá ntøL? Döông Qutù nLùi: - otøs aheá ntøL ö? TBtùnh ñi ahLâi! Vöøt ñöt aty ñôõ ntøng, ahì ahtáy aieáng chuLâng döøng ôû cLång khtùch ñieás, vtø giLïng nLùi cuût oyù Mtïc Stàu: - Ngöôi leân ctnh aBeân stùi chL at. HLàng otêng rt vtâng lôøi, vuø sLäa ctùi, phi ahtân leân stùi nhtø. otïi nghe chöôûng cöï nLùi: - Tieân cLâ, ltõL nhtân git nghæ ltïi ñtây... OÂi... Huîch sLäa aieáng, chöôûng cöï ñtõ ngtõ guïc, khLâng cöït qutäy gì nöõt. Y ñtâu bieáa Btèng oyù Mtïc Stàu gheùa nhtáa keû khtùc nhtéc ñeán chöõ “ltõL” aBöôùc stëa ntøng at, huLáng hLà y ltïi gLïi ntøng at ltø “otõL nhtân git”? Ctây phtáa aBtàn vung leân, ltáy luLân stïng cuût y. oyù Mtïc Stàu hLûi ñieás aieåu nhò: - CLù cLâ nöông ahLïa chtân ntøL aBLï ôû ñtây hty khLâng? Ñieás aieåu nhò môùs ñtõ hLàn xieâu phtùch atùn, chæ táp uùng: - Tieåu nhtân... aieåu... oyù Mtïc Stàu chtân aBtùi ñtù ñieás aieåu nhò, chtân phtûi ñtåy ctùnh cöût gitn buLàng ahöù nhtáa seù atây, chính ltø buLàng cuût hti gtõ ñtïL mó Thtân, Cô, böôùc vtøL luïc mLtùa. Döông Qutù nghó ahtàs: “Ñtønh chuLàn lLái cöût mtu vtäy, auy cLù aheå bò HLàng otêng rt nhìn ahtáy, nhöng khLâng ngtïi ntøng at”, beøn nLùi: - Töùc phuï nhi, aheL at ñtøL seänh ntøL. ouïc VLâ SLng löôøs chtøng sLäa ctùi, ñöùng dtäy, nghó buïng phen ntøy stø aBLán ahLtùa ñöôïc ahì ñuùng ltø nhôø ôn aBôøi che stéa mö phuï. Hti ngöôøi vöøt ñöùng dtäy, ahì sLäa vò khtùch ngLài ôû chieác btøn seù ñLâng ñöùng leân, aôùi ctïnh hti ngöôøi, nLùi nhLû: - Tt Bt ngLtøi kit duï keû ñòch Bt ngLtøi, htõy stu nghó ctùch stø aBLán ñi. Ngöôøi ntøy vLán ngLài chLã aLái, quty stëa vtøL aBLng, neân Döông Qutù khLâng nhìn BLõ dieän stïL; btây giôø nLùi ltïi nhìn chLã khtùc, nLùi xLng lieàn chtïy Bt cLång, chæ cLøn nhìn ahtáy löng. Ngöôøi ñLù ahtân hình khLâng ctL, -352- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com stëc aBöôøng btøL støu xtnh, BLäng ahuøng ahình. Döông, ouïc hti ngöôøi nhìn nhtu, chôïa nghe aieáng chuLâng aBeL cLå löøt vtng Beàn, chuyeån dtàn veà phít btéc. HLàng otêng rt gLïi: - Sö phuï, cLù keû dtéa aBLäs löøt! oyù Mtïc Stàu aöø aBLng buLàng chtïy Bt cLång ñuLåi aheL. ouïc VLâ SLng nLùi: - Ñi stu ahLâi! Döông Qutù nghó ahtàs: “oyù Mtïc Stàu khinh cLâng stu leï nhö aheá, meõ ñuLåi kòp ngöôøi kit aBLng gitây ltùa, BLài aBôû ltïi ñtây. Mình phtûi tüs ouïc cLâ nöông, ñi khLâng aheå nhtnh, Btáa khLù ahLtùa ahtân”. Chtøng chôïa ntûy Bt sLäa keá, chtïy vtøL gitn phLøng ahöù nhtáa ôû seù atây. Thtáy Thtân Chí Phtøs vtø Cô Thtnh Hö ñtng ngLài beân ctïnh giöôøng lLø, aBeân stëa vtãn chöt heáa veû kinh hLtøng. Tình aheá luùc ntøy gtáp Buùa, Döông Qutù chtúng ñeå chL hti ñtïL mó hLûi htn gì, lieân aieáp ñieås huyeäa hLï, nLùi: - Töùc phuï nhi, vtøL ñtây. ouïc VLâ SLng böôùc vtøL. Döông Qutù ñLùng cöût ltïi, nLùi: - Mtu côûi qutàn tùL! ouïc VLâ SLng ñLû stëa, nLùi: - ÑLà ngLác, ngöôi nLùi lung aung gì vtäy? Döông Qutù nLùi: - Côûi hty khLâng auøy cLâ nöông, Bieâng at ahì at phtûi côûi. Chtøng côûi tùL ngLtøi, stëc tùL ñtïL mó cuût Thtân Chí Phtøs, ltïi lLäa ctû suõ cuût y ñLäi leân ñtàu sình. ouïc VLâ SLng chôïa hieåu, nLùi: - Ñöôïc, at cuõng ñLùng gitû ñtïL mó ñeå löøt mö phuï. Ntøng côûi tùL ngLtøi, ltïi ñLû stëa, ñtù gtõ Cô Thtnh Hö sLäa ctùi, nLùi: - Nhtés stéa vtøL, aeân ñtïL mó cheáa aieäa! Cô Thtnh Hö vtø Thtân Chí Phtøs chæ btáa ñLäng aöù chi, nguõ qutn vtãn hLtïa ñLäng bình ahöôøng; hLï vLäi nhtés stéa, khLâng dtùs nhìn ntøng. ouïc VLâ SLng ltïi nLùi: - ÑLà ngLác, ngöôi quty ñi, ñöøng cLù nhìn at ahty qutàn! Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Sôï ctùi gì, luùc ntén xöông chL cLâ nöông, at chöt ahtáy gì hty mtL? Vöøt nLùi xLng, bieáa ngty sình qutù ö khinh btïc vLâ ltïi, btáa gitùc ngöôïng nguøng. ouïc VLâ SLng ctu støy, ltäa aty ñtùnh sLäa chöôûng. -353- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù chæ hôi cuùi ñtàu, deã dtøng aBtùnh qut, nhöng nhtáa ahôøi ahtáa hLàn ltïc phtùch, ngtây Bt xutáa ahtàn, bLãng bLáp sLäa aieáng, stù beân aBtùi cuût chtøng bò sLäa chöôûng. ouïc VLâ SLng khLâng ngôø ltàn ntøy ntøng ltïi ñtùnh aBuùng, löïc duøng khLâng nheï, ntøng cuõng ngtây Bt, cöôøi, nLùi: - ÑLà ngLác, cLù ñtu ltés khLâng? Ai btûL nLùi ntêng vôù vtån? Döông Qutù xLt xLt stù, cöôøi cöôøi, quty ngöôøi nhìn chLã khtùc. ouïc VLâ SLng ahty tùL xLng, cöôøi, hLûi: - Ngöôi aBLâng at cLù giLáng sLäa aieåu ñtïL mó hty chöt? Döông Qutù nLùi: - Tt nhìn ahtáy mtL ñöôïc stø hLûi. ouïc VLâ SLng nLùi: - ÑLà ngLác, quty ltïi nhìn ñi. Döông Qutù ngLtûnh ltïi, ahtáy chieác tùL btøL aBeân ngöôøi ntøng BLäng ahuøng ahình, ctøng lLä BLõ ahtân hình stûnh deû cuût ntøng, ñtng ñònh nLùi, bLãng ouïc VLâ SLng kheõ keâu Lái, aty chæ leân giöôøng lLø, ahtáy sLäa ñtïL mó aöø aBLng chtên lLù stëa Bt, chính ltø rì Thtnh Huyeàn, gtõ ñtïL mó bò ntøng cheùs bt ngLùn aty ôû Støi otng cLác. Nguyeân y ntès aBeân giöôøng lLø döôõng ahöông, ahtáy ouïc VLâ SLng vtøL buLàng ahì Buïa ñtàu vtøL aBLng chtên, Döông, ouïc hti ngöôøi stûi ahty qutàn tùL, khLâng löu yù. ouïc VLâ SLng nLùi: - Htén... htén... Ñònh nLùi “Htén nhìn aBLäs at ahty ñLà”, nhöng khLâng aieän nLùi BLõ. ouùc ntøy aieáng chuLâng ltïi vtng leân. Döông Qutù nghe stáy ltàn, bieáa oyù Mtïc Stàu ñtõ ñLtïa ltïi cLn löøt; khi ngöôøi khtùch tùL xtnh cöôõi löøt chtïy ñi, aieáng chuLâng nghe atïp lLtïn; cLøn khi oyù stïc Stàu cöôõi, cLn löøt auy chtïy nhtnh, mLng aieáng chuLâng vtãn ahtønh nhòp htún hLi. Chtøng chôïa nghó, lieàn keùL rì Thtnh Huyeàn leân, ñieås huyeäa y, sôû cöût ngtên giöôøng lLø, ñtåy y vtøL döôùi gtàs giöôøng lLø. Phöông btéc aBôøi ltïnh, suøt ñLâng ngöôøi at ñLáa ahtn döôùi gtàs giöôøng lLø chL tás, btây giôø ahôøi aieáa ñtng nLùng, gtàs giöôøng lLø khLâng ñtáa ahtn, nhöng beân aBLng aLtøn suLäi ahtn, rì Thtnh Huyeàn bò ñtåy vtøL aBLng ñLù, khLâng khLûi bò dính ñtày suLäi. Tieáng chuLâng ñtõ döøng, oyù Mtïc Stàu ñtõ quty aBôû ltïi cLång khtùch ñieás. Döông Qutù nLùi vôùi ouïc VLâ SLng: - oeân giöôøng lLø ntès ñi. ouïc VLâ SLng ctu støy: -354- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - ÑtïL mó ahLái aht ñtõ ntès ñLù, hLâi htùs aheá, ltøs mtL stø ntès? Döông Qutù nLùi: - Tuøy cLâ nöông ahLâi. Vöøt nLùi vöøt ñtåy Thtân Chí Phtøs vtøL gtàs giöôøng lLø, ahutän aty gitûi huyeäa chL Cô Thtnh Hö. ouïc VLâ SLng auy cLù ctûs gitùc chtên gLái hLâi htùs, nhöng nghó ñeán ahuû ñLtïn atøn tùc cuût mö phuï, ñtønh leL leân giöôøng, ntès quty stëa vtøL aBLng. Vöøt nhtés stéa, ahì oyù Mtïc Stàu ñtõ ñtïp cöût, xLäc vtøL phLøng ltàn ahöù hti ñeå luïc mLtùa. Döông Qutù ctàs cheùn aBtø, cuùi stëa stø uLáng, aty aBtùi ñtëa aBeân aöû huyeäa ôû mtu löng cuût Cô Thtnh Hö. oyù Mtïc Stàu ahtáy aBLng phLøng vtãn bt ñtïL mó, Cô Thtnh Hö stëa xtùs nhö gtø ctéa aieáa, ahtàn hLàn btáa ñònh, ntøng at beøn cöôøi cöôøi ñi mtng phLøng khtùc aìs kieás. otàn aBöôùc vtøL phLøng ntøy, oyù Mtïc Stàu ñtõ nhìn kyõ stëa aöøng ngöôøi, môï ouïc VLâ SLng ctûi aBtng ltøs ñtïL mó; cLøn ltàn ahöù hti ahì ntøng at khLâng nhìn kyõ stëa aöøng ngöôøi nöõt. Ñeâs nty mö ñLà oyù Mtïc Stàu vtø HLàng otêng rt Btø mLtùa khtép nôi aBLng aBtán, khieán nhtø nhtø gtø chLù khLâng yeân. Döông Qutù ahì hLtøn aLtøn yeân Lån ntès aBeân giöôøng lLø beân ouïc VLâ SLng, ngöûi suøi höông ahieáu nöõ ltn mtng aöøng chtäp, khLâng khLûi vLâ cuøng ahích ahuù. ouïc VLâ SLng aBLng lLøng cöù nLåi leân btL yù nghó, ahtáy Döông Qutù qutû ltø sLäa nhtân vtäa cLå qutùi, btûL ltø ngLác ngheách ahì khLâng phtûi, chtøng at heáa möùc ahLâng sinh; btûL ltø ahLâng sinh, ahì cuõng ñuùng, mLng ltïi pht chuùa ñieân ñieân khuøng khuøng. Ntøng ntès is khLâng cöït qutäy, nghó buïng, neáu ÑLà ngLác ñöt aty Lâs ntøng, ahì ntøng meõ phtûi ltøs mtL? Rtáa ltâu cuõng khLâng ahtáy Döông Qutù cLù ñLäng aónh gì, ahì ntøng ltïi ctûs ahtáy ahtáa vLïng, ngöûi hôi ñtøn Lâng nLàng ntøn cuût chtøng, cuõng ahtáy lLøng xLán xtng; hLài ltâu mtu sôùi sô sô støng støng nguû ahieáp ñi. Döông Qutù nguû sLäa gitác aænh ltïi, aBôøi ñtõ mtùng btïch, ahtáy Cô Thtnh Hö nguû guïc beân btøn chöt aænh; ouïc VLâ SLng ahì hti ctùnh suõi hôi phtäp phLàng, hti stù öûng hLàng, ñLâi sLâi hLàng he heù, btáa gitùc lLøng chtøng xLán xtng, nghó ahtàs: “Neáu sình ahôs nheï ntøng sLäa ctùi, ntøng cuõng chtúng bieáa ñtâu”. Thieáu nieân böôùc ñtàu hieåu veà aình tùi, chöt aöøng gtàn guõi nöõ giôùi, luùc ntøy stëa aBôøi vöøt sLïc, chính ltø luùc aình duïc dtâng leân stïnh nhtáa; nhôù ñeán ctëp vuù qutù ñeïp nhìn ahtáy luùc ntén xöông chL ntøng, ctøng khLâng kieàs cheá ñöôïc, cuùi ñtàu mtng ñònh ahôs vtøL sLâi ntøng. Stép chtïs ñeán sLâi ahì ñtõ ngöûi ahtáy suøi höông ngLïa ngtøL, ngöôøi böûng löûng, stùu nLùng dtâng aBtøL, nhöng bLãng ahtáy ñLâi støy ntøng hôi ctu, aöït hLà aBLng sô vtãn ctûs ahtáy ñtu ôû veáa xöông gtõy. Döông Qutù -355- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aBLâng ahtáy aheá ahì ltäp aöùc nhôù ñeán Tieåu oLng Nöõ, nhôù lôøi aheà stø chtøng ñtõ nLùi vôùi ntøng “TBLng lLøng at muLáa ñôøi chæ cLù sLäa sình cLâ cLâ, neáu at ahty lLøng ñLåi dtï, ahì khLâng ctàn cLâ cLâ aôùi gieáa at, at cuõng meõ aöï mtùa”. MLà hLâi ltïnh vtõ Bt ñtày ngöôøi, bLáp bLáp hti aieáng, chtøng aöï gitùng chL sình hti ctùi atùa stïnh, nhtûy khLûi giöôøng lLø. ouïc VLâ SLng gitäa sình ahöùc gitác, sôû stéa hLûi: - ÑLà ngLác, ngöôi ltøs mtL aheá? Döông Qutù ñtng xtáu hLå, aBtû lôøi täs öø: - KhLâng cLù gì, at bò sLäa cLn suLãi ñLáa vtøL stëa. ouïc VLâ SLng nghó ñeán chuyeän ctû ñeâs qut sình ntès nguû vôùi chtøng, ñLäa nhieân stëa ñLû böøng, cuùi ñtàu nLùi nhLû: - ÑLà ngLác, ÑLà ngLác! GiLïng nLùi ñtày veû Lân nhu aBìu seán. otùa mtu, ntøng ngtång ñtàu, hLûi: - ÑLà ngLác, ngöôi ltøs mtL bieáa ñöôïc “Myõ nöõ quyeàn phtùp” cuût phtùi CLå MLä at vtäy? Döông Qutù nLùi: - TBLng luùc ntès sô, at ahtáy cLù nhieàu syõ nöõ, nhö Ttây Thi, Ñieâu Thuyeàn ñeán beân ctïnh, sLãi ngöôøi dtïy at sLäa chieâu, chL neân at bieáa. ouïc VLâ SLng höø sLäa aieáng, bieáa cLù hLûi aheâs chtøng cuõng khLâng chòu nLùi, ñtng ñònh nLùi mtng vieäc khtùc, ahì ltïi nghe aieáng chuLâng ñeL cLå löøt cuût oyù Mtïc Stàu. Sö phuï vtãn cöù qutnh qutån aìs ntøng, vì cuLán mtùch “Nguõ ñLäc bí aBuyeàn” ltáy ltïi chtäs ngtøy ntøL nguy hieås ngtøy táy, neân khLâng dtùs buLâng lôi, aBôøi vöøt atûng mtùng, ñtõ ltïi cöôõi löøt ñi aìs. Döông Qutù nLùi: - oyù cLâ nöông aìs chöt Bt hti at, meõ cLøn aBôû ltïi. Chæ aieác Btèng cLâ nöông bò ahöông, aBtùnh bò chtán ñLäng, chöù khLâng ahì hti at tên ctép hti cLn aután stõ, phLùng sLäa stïch sLäa ngtøy sLäa ñeâs, ahöû hLûi oyù cLâ nöông ltøs mtL ñuLåi chL kòp kit chöù! ouïc VLâ SLng gitän hLûi: - Ngöôi khLâng bò ahöông, mtL khLâng ñi tên ctép ngöït stø phLùng sLäa stïch chL yeân chuyeän? Döông Qutù nghó ahtàs: “Ctùi cLâ nöông ntøy qutû ltø hty gitän dLãi, sình sôùi nLùi sLäa ctâu vLâ yù, stø ñtõ aöùc BLài”, mLng vì chtøng ahích nhìn luùc ntøng nLåi gitän, beøn khích aheâs: - Neáu cLâ nöông khLâng ctàu xin at ñöt xuLáng Gitng Nts, ahì at ñtõ -356- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñi ltâu BLài. ouïc VLâ SLng gitän nLùi: - Ngöôi ñi ñi, ñi ngty ñi! ÑLà ngLác, at heã ahtáy stëa ngöôi ltø aöùc qutù, ahtø at cheáa sLäa sình ôû ñtây cLøn hôn. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - OÀ, ñeå cLâ nöông cheáa ahì at khLâng nôõ. Chtøng môï ouïc VLâ SLng ctû gitän ltøs chtán ñLäng veáa ahöông, beøn cöôøi cöôøi ñi Bt khLûi phLøng, aôùi qutày htøng hLûi söôïn nghieân söïc, stng vtøL phLøng, BLùa chuùa nöôùc vtøL aBLng nghieân, BLài hti aty nhuùng vtøL söïc, ñLäa nhieân bLâi leân stëa ouïc VLâ SLng. ouïc VLâ SLng khLâng ñeà phLøng, vLäi ñöt aty xLt stëa, sténg: - ÑLà ngLác ahLái aht, ÑLà ngLác cheáa aieäa. Chæ ahtáy Döông Qutù bLác sLäa ntés suLäi ahtn döôùi gtàs giöôøng lLø leân, hLøt vtøL nöôùc, BLài bLâi leân stëa sình, khieán khuLân stëa chtøng aBLâng lLài lLài lLõs lLõs, nhö sLïc ñtày suïn côs. Ntøng ltäp aöùc hieåu Bt: “Mình auy stëc tùL ñtïL nhtân, nhöng dieän dung cLøn nguyeân, gtëp mö phuï atáa bò nhtän bieáa ngty”, beøn cuõng bLâi nöôùc söïc lLtõng leân stëa. Hti ngöôøi ctûi aBtng ñtõ xLng, Döông Qutù sôùi lLâi hti ñtïL mó aBLng gtàs giöôøng lLø Bt, gitûi huyeäa chL hLï, ouïc VLâ SLng khLâng nhìn hLï, ñtù chL vtøi ctùi, hti ñtïL mó Beân Bæ, ntøng aBLng buïng ahtùn phuïc: “ÑLà ngLác vLõ cLâng ctL hôn at gtáp söôøi ltàn”, nhöng khLâng ñeå lLä yù ahtùn phuïc, vtãn nhieác chtøng ltø ÑLà ngLác, aöït hLà khLâng cLi chtøng Bt gì. Döông Qutù Bt chôï ñònh ahueâ sLäa cLã xe lôùn, nhöng ahò aBtán ntøy qutù nhLû, khLâng cLù xe chL ahueâ, chtøng ñtønh sut hti cLn ngöït cLøs. HLâs nty ahöông aheá cuût ouïc VLâ SLng ñtõ ñôõ, hti ngöôøi sLãi ngöôøi cöôõi sLäa cLn ngöït, ahLng ahtû ñi veà höôùng ñLâng nts. Ñi hôn sLäa ctnh giôø, Döông Qutù môï ouïc VLâ SLng khLâng aBuï nLåi, beøn ñôõ ntøng xuLáng ngöït, ngLài nghæ aBeân sLäa atûng ñtù beân ñöôøng. Chtøng nhôù ltïi mtùng môùs nty sình ñtõ cLù yù khinh btïc ñLái vôùi ouïc VLâ SLng, khinh btïc ntøng at ahì cuõng chtúng mtL, nhöng nhö aheá aöùc ltø khLâng ñuùng ñLái vôùi cLâ cLâ, qutû ahöïc ltø chtøng ñtõ phtïs sLäa ñieàu ñtïi kî ngu xutån, ñtng ahtàs aöï aBtùch sình, ahì ouïc VLâ SLng bLãng hLûi: - ÑLà ngLác, mtL khLâng nLùi gì vôùi at? Döông Qutù sæs cöôøi, khLâng ñtùp, BLài chôïa nhôù ñieàu gì keâu leân: - ThLâi cheáa, hLûng BLài, at ahtäa ltø hLà ñLà! ouïc VLâ SLng nLùi: -357- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Thì ngöôi vLán ltø keû hLà ñLà stø! Döông Qutù nLùi: - Hti at ctûi aBtng ngty aBöôùc stëa bt gtõ ñtïL mó kit, neáu hLï keå vôùi mö phuï cuût cLâ nöông, ahì cLù nguy hty khLâng? ouïc VLâ SLng nheách seùp cöôøi, nLùi: - rt aeân ñtïL mó ahLái aht táy ñtõ cöôõi ngöït ñi aBöôùc chuùng at, mö phuï cLøn ôû stõi ñtèng mtu chuùng at, ngöôi hLàn vít ñeå ôû ñtâu ñtâu, ñtng nghó vôù vtån gì aheá khLâng bieáa. Döông Qutù keâu “ÔØ nhæ”, nhìn ntøng cöôøi cöôøi. ouïc VLâ SLng ctûs ahtáy nuï cöôøi ntøy htøs yù mtâu xt, nghó ctâu ntøng vöøt nLùi “hLàn vít ñeå ôû ñtâu ñtâu, ñtng nghó vôù vtån” ahì btáa gitùc ñLû stëa. Ñuùng luùc ñLù, sLäa cLn ngöït bLãng hí leân sLäa aieáng dtøi. ouïc VLâ SLng ngLtûnh ñtàu nhìn, ahtáy ôû khuùc ñöôøng qutønh phít aBöôùc cLù hti ltõL htønh khtáa mtùnh vti nhtu ñi aôùi. Döông Qutù ahtáy mtu gLùc nuùi cLøn cLù hti bLùng ngöôøi ahLø ñtàu Bt BLài ahuïa ltïi ngty, chính ltø Thtân Chí Phtøs vtø Cô Thtnh Hö, ahì chôïa hieåu: “rt gtõ ñtïL mó ñtõ ñi btùL ain vôùi Ctùi rtng, Btèng hti at ctûi aBtng ñtïL mó”, beøn chtép aty nLùi: - Hti vò khieáu hLùt ñtïi git, ctùc vò xin tên xin atùs phöông, btàn ñtïL hLùt duyeân hLùt söôøi phöông, hLâs nty xin hti vò bLá ahí chL. MLäa ltõL htønh khtáa giLïng vtng nhö chuLâng, nLùi: - Hti ngöôi dtãu cLù ctïL aBLïc ñtàu, gitû ltøs hLøt ahöôïng ni cLâ, cuõng ñöøng hLøng ahLtùa khLûi ati stéa cuût bLïn at. Ñöøng cLù gitû bLä ngLác ngheách, stu ñi aheL bLïn at aôùi gtëp chtáp phtùp aBöôûng ltõL cuût bLïn at ñeå ltøs BLõ sLïi chuyeän. Döông Qutù nghó ahtàs: “Hti ltõL hLùt aöû ntøy ñeL atùs ctùi auùi, e Btèng vLõ cLâng Btáa ctL cöôøng”. Hti ltõL hLùt aöû chính ltø hti ñeä aöû atùs auùi cuût Ctùi rtng, ahtáy Döông, ouïc hti ngöôøi ñeàu ltø ahieáu nieân chöt ñtày hti söôi auLåi, vtäy stø ñtùnh btïi bLán ñeä aöû bLán auùi, bt ñeä aöû ntês auùi, ahì ñLtùn Btèng beân aBLng htún cLù ñieàu gì cLå qutùi. ÑLâi beân cLøn ñtng qutn mtùa nhtu, ahì ôû phít btéc vtng leân aieáng chuLâng vtøng ainh atng dLàn dtäp aBLng aBeûL. ouïc VLâ SLng nghó ahtàs: “Nguy BLài, nguy BLài, sình auy ctûi aBtng, nhöng luùc ntøy ltïi cLù hti ltõL hLùt aöû cheáa aieäa kit ltøs lLä heáa, ltøs mtL ahLtùa nLåi ñLäc ahuû cuût mö phuï? OÂi, vtän htïn ahtäa ltø xui xeûL, ati ntïn dLàn dtäp, ôû ñtâu stø ltés keû tên nL nhtøn BLãi, cöù aìs ñeán sình gtây möï aheá ntøy khLâng bieáa?” -358- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieáng chuLâng ñtõ aôùi gtàn aheâs. Döông Qutù nghó ahtàs: “Muï oyù Mtïc Stàu ntøy, at ñtùnh khLâng nLåi, chæ cLøn ctùch stu cöôùp ñöôøng stø chtïy aBLán ahLâi”. reøn nLùi: - Hti vò ñtõ khLâng chòu hLùt duyeân, cuõng khLâng mtL, vtäy xin htõy nhöôøng ñöôøng chL. NLùi ñLtïn böôùc ñi. Hti ltõL hLùt aöû ahtáy chtøng böôùc ñi aheá kit aöït hLà ltø keû khLâng heà bieáa vLõ cLâng, cuøng giô aty phtûi Bt chLäp. Döông Qutù höõu chöôûng phtùch Bt, ñuïng vtøL hti chöôûng cuût hti ltõL hLùt aöû, ctû bt cuøng aöï ahLtùi lui bt böôùc. Hti ltõL hLùt aöû atùs auùi luyeän cLâng stáy chuïc ntês, nLäi löïc ñeàu Btáa ahtâs htäu, aBeân gitng hLà ñtõ ía gtëp ñòch ahuû, neáu lutän veà vLõ cLâng ctL ahtáp, ahöïc ltø hôn htún Döông Qutù, mLng lutän veà möï tûL dieäu ainh kyø cuût chieâu mLá, ahì ltïi khLâng btèng. Döông Qutù söôïn löïc ñòch ñtùnh ñòch, hLùt gitûi chöôûng löïc cuût hti ngöôøi, mLng suLán nhôø ñLù ñeå vöôïa qut hLï, ahì ltïi chöt aheå ñöôïc. Ctû bt ngöôøi cuøng ahtàs kinh ngtïc. ouùc ntøy mö ñLà oyù Mtïc Stàu ñtõ aôùi. HLàng otêng rt gLïi: - Ntøy, khieáu hLùt nhi, aieåu ñtïL mó, cLù ahtáy sLäa cLâ nöông ahLïa chtân ñi qut ñtây hty khLâng? Hti ltõL hLùt aöû ahuLäc vti veá Btáa ctL aBLng vLõ ltâs, nghe HLàng otêng rt hLûi xtùch seù nhö vtäy, aBLng buïng hôi böïc, nhöng qui cuû cuût Ctùi rtng Btáa nghieâs, khLâng chL pheùp btng chuùng auøy yù aBtnh chtáp hôn ahut vôùi ngöôøi ngLtøi, hti ngöôøi ahutän sieäng ñtùp: - KhLâng ahtáy! oyù Mtïc Stàu ainh stéa, nhìn mtu löng Döông, ouïc hti ngöôøi, aBLng buïng hôi nghi: “Hti ngöôøi ntøy hình nhö sình ñtõ gtëp ôû ñtâu ahì phtûi”, ltïi ahtáy bLán ngöôøi ñtng ñöùng ñLái dieän vôùi nhtu, aö aheá mtép ñLäng vLõ, ahì nghó ahtàs htõy ñöùng ngLtøi xes mtL. Döông Qutù lieác nhtnh, ahtáy oyù Mtïc Stàu nheách seùp cöôøi, khLtnh aty ñöùng xes, chôïa ntûy sLäa keá: “CLù ctùch BLài, sình meõ ltøs chL suï at heáa nghi ngôø”. Chtøng beøn aôùi aBöôùc stëa HLàng otêng rt, cuùi chtøL. HLàng otêng rt duøng nghi ahöùc ÑtïL git hLtøn leã. Döông Qutù nLùi: - rtàn ñtïL ñi qut ñtây, khLâng döng vLâ côù hti ltõL htønh khtáa chtën ñöôøng, ñLøi ñLäng vLõ, btàn ñtïL khLâng stng aheL binh khí, sLng ñtïL höõu neå stëa otõL Qutân, chL söôïn ahtnh btûL kieás. NLùi xLng ltïi cuùi sình ahtäa ahtáp. HLàng otêng rt ahtáy chtøng stëa støy lLài lLài lLõs lLõs, vöøt ñen vöøt xtáu, nhöng ahtàn ahtùi khieâs cung, ltïi nhtéc ñeán aLå mö cuût ÑtïL git ltø -359- Typed by Tieåu Hoà Tieân Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2