Thang máy - Yêu cầu lắp đặt an toàn trong lắp đặt và sử dụng

Chia sẻ: Nguyen Van Quoc Khanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
574
lượt xem
279
download

Thang máy - Yêu cầu lắp đặt an toàn trong lắp đặt và sử dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại thang máy thông dụng dùng để vận chuyển hàng và vận chuyển ng|ời: quy định những yêu cầu cơ bản về kĩ thuật an toàn trong quá trình lắp đặt và sử dụng các thang máy mới cũng nh| các thang cũ đ|ợc cải tạo, lắp đặt ở những công trình công nghiệp và dân dụng. 1. quy định chung 1.1. Phạm vi áp dụng 1.1.1. Tiêu chuẩn này chi áp dụng đối với các loại thang có dẫn động điện, có ph|ơng chuyển động thẳng đứng hoặc nghiêng một góc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thang máy - Yêu cầu lắp đặt an toàn trong lắp đặt và sử dụng

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5744 : 1993 Thang m¸y - Yªu cÇu an toµn trong l¾p ®Æt vµ sö dông Lift - Safe requirements for installation and use Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thang m¸y th«ng dông dïng ®Ó vËn chuyÓn hµng vµ vËn chuyÓn ng|êi: quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ kÜ thuËt an toµn trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ sö dông c¸c thang m¸y míi còng nh| c¸c thang cò ®|îc c¶i t¹o, l¾p ®Æt ë nh÷ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông. 1. quy ®Þnh chung 1.1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1.1. Tiªu chuÈn nµy chi ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thang cã dÉn ®éng ®iÖn, cã ph|¬ng chuyÓn ®éng th¼ng ®øng hoÆc nghiªng mét gãc nhá h¬n 15o so víi ph|¬ng th¼ng ®øng vµ víi vËn tèc lµm viÖc ®Õn 2,5m/s. §èi t|îng cña tiªu chuÈn nµy ®|îc ph©n thµnh 5 lo¹i d|íi ®©y: Lo¹i l: Thang m¸y thiÕt kÕ cho chuyÓn chë ng|êi. Lo¹i II: Thang m¸y thiÕt kÕ chñ yÕu ®Ó chuyÓn chë ng|êi nh|ng cã tÝnh ®Õn c¸c hµng hãa mang kÌm theo ng|êi. Lo¹i III: Thang m¸y thiÕt kÕ chuyÓn chë gi|êng (b¨ng ca) dïng trong c¸c bÖnh viÖn. Lo¹l IV : Thang m¸y thiÕt kÕ chñ yÕu ®Ó chuyÓn chë hµng hãa nh|ng th|êng cã ng|êi ®i kÌm theo. Lo¹i V : Thang m¸y ®iÒu khiÓn ngoµi cabin chi dïng ®Ó chuyÓn chë hµng – lo¹i nµy khi thiÕt kÕ cabin ph¶i khèng chÕ kÝch th|íc ®Ó ng|êi kh«ng thÓ vµo ®|îc. 1.1.2. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thang n©ng hµng cã tÝnh n¨ng kÜ thuËt h¹n chÕ, cã kÕt cÊu víi dÉn ®éng ®¬n gi¶n (nh| tíi quay tay trôc ®øng) vµ tÝnh chÊt lµm viÖc t¹m thêi (nh| c¸c thang n©ng phôc vô x©y dùng). 1.1.3. §èi víi c¸c thang m¸y cã vËn tèc lµm viÖc trªn 2,5 m/s hoÆc lµm viÖc theo chÕ ®é nghiªm ngÆt, cã ®èi t|îng ph¹m vi ®Æc biÖt (nh|: hãa chÊt, thuèc næ v.v.,.) vµ ho¹t ®éng trong m«i tr|êng cã tÝnh chÊt kh¸c th|êng, ngoµi viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i ®|îc tháa thuËn riªng cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ an toµn khi l¾p ®Æt vµ sö dông. 1.2. Thang m¸y cã ®Ó ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt. 1.2.1. Thang m¸y nhËp khÈu ph¶i cã ®Ó c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Cã hå s¬ kÜ thuËt gèc. b. Thang m¸y ®|îc chÕ t¹o theo tiªu chuÈn quèc tÕ hoÆc tiªu chuÈn quèc gia së t¹i vµ ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn an toµn cña ViÖt Nam. c. C¸c bé phËn chi tiÕt m¸y ®i kÌm ph¶i ®èng bé hoÆc nÕu chÕ t¹o theo d¹ng liªn kÕt cña nhiÒu h·ng, nhiÒu quèc gia th× viÖc ®¶m b¶o quy c¸ch kÜ thuËt lµ cña h·ng thang m¸y ®øng tªn, ®Æc biÖtc hó ý quy c¸ch c¸c bé phËn vµ chi tiÕt quan träng nh|: - C¸p thÐp, xÝch chÞu t¶i. - §|êng ray dÉn h|íng cho cabin vµ ®èi träng.
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5744 : 1993 - Puli dÉn ®éng, dÉn h|íng. - HÖ thèng phanh ®iÒu khiÓn, ®óng tÇng. - HÖ thèng h·m an toµn. - C¸c c¬ cÊu khèng chÕ an toµn, tÝn hiÖu b¶o vÖ. 1.2.2. Thang m¸y chÕ t¹o trong n|íc. a. Thang m¸y ®|îc chÕ t¹o do c¸c ®¬n vÞ cã t| cach ph¸p nh©n vµ ®· ®|îc phÐp cña c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn. b. Thang m¸y ph¶i ®|îc chÕ t¹o phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn yªu cÇu kÜ thuËt hiÖn hµnh vµ ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy. c. Thang m¸y chÕ t¹o hµng lo¹t ph¶i ®óng theo mÉu ®· ®|îc thö nghiÖm vµ ph¶i ®Çy ®Ó hå s¬ kÜ thuËt gèc. d. C¸c bé phËn vµ chi tiÕt quan träng ch|a chÕ t¹o ®|îc ph¶i nhËp ngo¹i hoÆc liªn kÕt chÕ t¹o ph¶i ghi râ th«ng sè c¬ ban vµ quy c¸ch kÜ thuËt trong hå s¬. 1.3. Yªu cÇu ®èi víi ®¬n vÞ l¾p ®Æt. 1.3.1. C¸c ®¬n vÞ ®|îc phÐp l¾p ®Æt, ®iÒu chØnh, b¶o d|ìng vµ söa ch÷a thang m¸y ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Lµ mét ®¬n vÞ cã t| c¸ch ph¸p nh©n vµ ®· ®|îc c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng. b. Cã ®Ó c¸n bé kÜ thuËt ®· ®|îc ®µo t¹o kÜ thuËt chuyÓn ngµnh. c. Cã ®éi ngò c«ng nh©n kÜ thuËt lµnh nghÒ, ®|îc huÊn luyÖn c¬ b¶n vµ ®Þnh kÝ vÒ kÜ thuËt an toµn. d. Cã ®Ó ®iÒu kiÖn kÜ thuËt, kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cho c«ng viÖc l¾p ®Æt, ®iÒu chØnh vµ söa ch÷a nh| thiÕt bÞ gia c«ng, thiÕt bÞ kiÓm tra, hiÖu chØnh vµ ®o l|êng: 1.3.2. §¬n vÞ l¾p ®Æt ph¶i hoµn toµn tu©n theo c¸c h|íng dÉn l¾p ®Æt, vËn hµnh, sö dông cña nhµ chÕ t¹o vµ ph¶i ®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c th«ng sè, dung sai kÝch th|íc vµ ®Æc tÝnh kÜ thuËt cña thang m¸y theo hå s¬ kÜ thuËt gèc. 1.3.3. Trªn c¬ së hå s¬ kÜ thuËt gèc, ®¬n vÞ l¾p ®Æt ph¶i líp mét sè tµi liÖu kÜ thuËt ®Ó bµn giao cho ®¬n vÞ sö dông nh| sau: a. LÝ lÞch thang m¸y. b. H|íng dÉn vËn hµnh, sö dông an toµn thang m¸y. c. H|íng dÉn chÕ ®é b¶o d|ìng, kiÓm tra th|êng xuyªn vµ ®Þnh k×, biÖn ph¸p kh¾c phôc sù cè khÈn cÊp nh| mÊt ®iÖn, ®óng tÇng kh«ng ®óng. d. Ph©n cËp tr¸ch nhiÖm vµ quy ®Þnh chu k× ®iÒu chØnh, b¶o d|ìng, söa ch÷a, kh¾c phôc sù cè gi÷a ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm l¾p ®Æt, b¶o d|ìng vµ ®¬n vÞ sö dông thang m¸y. 1.3.4. §¬n vÞ l¾p ®Æt vµ söa ch÷a ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc viÖc thö nghiÖm thang m¸y sau l¾p ®Æt vµ söa ch÷a theo ®óng tr×nh tù quy t¾c cña tiªu chuÈn nµy. ViÖc thö nghiÖm ph¶i ®|îc tiÕn hµnh víi mét héi ®ång kÜ thuËt gåm c¸c thµnh phÇn chÝnh lµ: a. C¬ quan cËp ®¨ng kÝ sö dông thang m¸y. b. §¹i diÖn ®¬n vÞ l¾p ®Æt thang m¸y.
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5744 : 1993 c. §¹i diÖn ®¬n vÞ (hoÆc c¸ nh©n) sö dông thang m¸y. KÕt qu¶ thö nghiÖm ph¶i ghi thµnh biªn b¶n cã ch÷ kÝ c¸c thµnh viªn vµ dÊu cña ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm l¾p ®Æt. 1.4. Ng|êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¸n lÝ vÒ sù ho¹t ®éng an toµn vµ ng|êi vËn hµnh thang m¸y ph¶i ®|îc huËn luyÖn c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô mµ m×nh ®¶m nhiÖm, cô thÓ lµ: - HiÓu ®|îc tÝnh n¨ng kÜ thuËt cña thang m¸y mµ m×nh phô tr¸ch (träng t¶i, vËn tèc lµm viÖc …vv.) - BiÕt c¸c tiªu chuÈn an toµn liªn quan ®Õn thang m¸y. - BiÕt c¸ch kh¾c phôc c¸c sù cè khÈn cËp theo h|íng dÉn cña ®¬n vÞ l¾p ®Æt. 2. L¾p ®Æt 2.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ. 2.1.1. §¬n vÞ l¾p ®Æt thang m¸y ph¶i kiÓm tra phÇn x©y dùng vµ chi tiÕn hµnh c«ng viÖc l¾p ®Æt sau khi x¸c nhËn phÇn x©y dùng ®· hoµn thµnh vµ ®¹t c¸c yªu cÇu kÜ thuËt theo thiÕt kÕ. 2.1.2. Bè trÝ c¸c sµn gç thao t¸c, b¾t ®Çu tõ d|íi lªn, trªn, suÊt chiÒu cao giÕng thang, víi kho¶ng c¸ch gi÷a chóng kh«ng qu¸ 3m, cã thang tay ®Ó di chuyÓn gi÷a c¸c sµn; sµn thao t¸c ph¶i v÷ng ch¾c, chÞu ®|îc t¶i kh«ng d|íi 2,5KN/m2 sµn. 2.1.3. Che ch¾n tÊt c¸ c¸c « cöa tÇng vµ « l¾p r¸p (nÕu cã) tõ mÆt sµn tÇng ®óng lªn ®é cao kh«ng d|íi l,lm, che kÝn s¸t sµn lªn ®é cao kh«ng d|íi 150mm; c¸c bé phËn che ch¾n ph¶i ®|îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµo t|ëng. 2.1.4. KÐo ®iÖn chiÕ s¸ng t¹m thêi ®Õn tõng tÇng trong giÕng thang vµ vµo buång m¸y. ChiÕu s¸ng t¹m thêi dïng nguån ®iÖn cã ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 42V, vµ ®é chiÕu s¸ng kh«ng d|íi 50Lux. C¸c bãng sîi ®èt ph¶i m¾c phÝa trªn c¸c sµn thao t¸c, t¹i nh÷ng vÞ trÝ kh«ng g©y c¶n trë c«ng viÖc l¾p ®Æt. 2.1.5. Khi söa ch÷a, cai t¹o thang m¸y ë c¸c c«ng tr×nh ®ang sö dông, trªn tÊt c¶ c¸c tÇng ph¶i treo biÓn b¶o thang m¸y ®ang söa ch÷a, lµm rµo che ch¾n. Kh«ng cho ng|êi l¹ tiÕp cËn cöa tÇng vµ víi tíi nót bËm trªn t|êng. NÕu söa ch÷a mét trong hai thang m¸y l¾p cïng giÕng th× ph¶i che kÝn toµn bé v¸ch ng¨n gi÷a hai thang trªn suÊt chiÒu cao. 2.1.6. Møc ®é hoµn thiÖn cña phÇn x©y dùng, c¸c sµn gç thao t¸c trong giÕng vµ c¸c chç che ch¾n ph¶i ®|îc ph¸n ¸nh trong biªn b¶n do bªn ®Æt hµng vµ bªn l¾p ®Æt kÝ. 2.1.7. Tr|íc khi tiÕn hµnh c«ng viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ thang m¸y, ngoµi c¸c yªu cÇu nªu trªn ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Cã ®Ó vµ ®èng bé thiÕt bÞ thang m¸y víi chÊt l|îng ®¶m b¶o. b. Cã ®Ó vËt t|, trang thiÕt bÞ, dông cô, ®å g¸ cÇn thiÕt cho l¾p ®Æt c¸c trang bÞ ®iÖn ph¶i ®|îc kiÓm tra an toµn ®iÖn tr|íc khi ®em sö dông; c. Cã ®Ó hå s¬ kÜ thuËt - l¾p r¸p cña thang m¸y; d. Cã ®Ó trang bÞ phßng hé lao ®éng, phßng chèng ch¸y vµ cã b¶n néi quy an toµn l¾p ®Æt thang m¸y. 2.2. Yªu cÇu chung 2.2.1. Trong giÕng thang vµ buång m¸y kh«ng ®|îc l¾p ®Æt bËt k× mét bé phËn, thiÕt bÞ nµo kh¸c (®|êng èng n|íc, d©y ®iÖn...) kh«ng liªn quan ®Õn thang m¸y.
  4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5744 : 1993 2.2.2. Buång m¸y ph¶i th«ng tho¸ng, kh« r¸o vµ che kÝn bôi. Hè giÕng ph¶i kh« r¸o, kh«ng cã n|íc ngÇm, n|íc th¶i ngËm vµo hè giÕng. 2.2.3. Cöa vµo buång m¸y ph¶i cã khãa vµ ph¶i ®|îc l¾p tr|íc khi b¾t ®Çu l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ trong buång m¸y. 2.2.4. Kho¶ng hë gi÷a c¸p vµ mÐp lç ®i c¸p trªn sµn buång m¸y ph¶i kh«ng d|íi 25mm. 2.2.5. Kho¶ng khe gi÷a bËc cöa tÇng vµ bËc cöa cabin kh«ng ®|îc qu¸ 25mm ®èi víi thang ®iÒu khiÓn tõ cabin vµ víi cabin kh«ng cã cöa; kh«ng ®|îc qu¸ 45mm ®èi víi c¸c thang kh¸c. 2.2.6. §é chÝnh x¸c ®óng cabin ë mçi ®iÓm ®óng ph¶i ®¶m b¶o trong giíi h¹n 20mm ®èi víi thang m¸y bÖnh viÖn, thang m¸y chÊt hµng b»ng xe, vµ 50mm ®èi víi c¸c thang m¸y kh¸c. 2.2.7. Kho¶ng c¸ch nh÷ng ®iÓm gÇn nhÊt cña c¸c bé phËn thang m¸y kh«ng ®|îc d|íi c¸c gi¸ trÞ sau: a. 50mm gi÷a cabin vµ ®èi träng; b. 50mm gi÷a cabin, ®èi träng víi v¸ch ng¨n tÇng l|íi thÐp; c. 25mm gi÷a cabin, ®èi träng víi v¸ch ng¨n kÝn cña giÕng ë phÝa kh«ng cã cöa cabin (15mm víi thµnh giÕng kh«ng cã nh÷ng phÇn låi lâm); d. l0mm gi÷a bËc cöa tÇng vµ bËc cöa cabin, gi÷a c¸c chi tiÕt nh« lÆn cña cöa tÇng vµ cöa cabin, kh«ng kÓ c¸c chi tiÕt khãa cöa tÇng cïng c¸c bé phËn liªn quan ë cabin. e. l0mm gi÷a c¸c chi tiÕt nh« lªn cña cabin (®èi träng) víi c¸c phÇn kÕt cÊu ray dÉn h|íng, kÕ c¶ c¸c chi tiÕt kÑp chÆt ray. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸nh cöa tÇng víi c¸nh cöa cabin kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 120mm. 2.2.8. Kho¶ng c¸ch tõ c¸c phÇn thËp nhÊt cña trÇn giÕng thang, hoÆc c¸c thiÕt bÞ l¾p d|íi trÇn, ®Õn mÆt nãc cabin, khi ®èi träng ®Ó trªn c¸c trô t× cøng hoÆc trªn gi¶m chÊn nÐn tËn cïng, kh«ng ®|îc d|íi 750mm. 2.2.9. Kho¶ng kh«ng gian phÝa d|íi cabin ®Õn ®¸y hè giÕng, khi cabin ®Ì lªn c¸c ô t× cøng hoÆc trªn gi¶m chÊn nÐn tËn cïng, kh«ng ®|îc d|íi 500mm. 2.3. KÜ thuËt an toµn. 2.3.1. Khi tiÕn hµnh l¾p ®Æt thang m¸y cÇn tu©n thñ nghiªm ngÆt quy ph¹m kÜ thuËt an toµn trong x©y dùng TCVN 5308: 1991, tiªu chuÈn an toµn ®iÖn trong x©y dùng TCVN 4086: 1985, quy ph¹m kÜ thuËt an toµn thiÕt bÞ n©ng TCVN 4244: 1986, yªu cÇu chung vÒ an toµn trong hµn ®iÖn TCVN3146: 1986 vµ an toµn ch¸y TCVN 3254: 1979, ®ång thêi ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c ®iÒu quy ®Þnh d|íi®©y. 2.3.2. C¸c c«ng viÖc x©y tr¸t hoµn thiÖn ph¶i tiÕn hµnh sau khi l¾p ®Æt xong thiÕt bÞ thang m¸y viÖc tr¸t t|êng giÕng thang (nÕu cã trong thiÕt kÕ) ph¶i tiÕn hµnh tr|íc khi thiÕt bÞ thang m¸y. 2.3.3. Ch¹y thö khëi ®éng hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ c¬, thiÕt bÞ ®iÖn hÖ thèng ®iÒu khiÓn, hÖ thèng kiÓm tra vµ tÝn hiÖu ph¶i tiÕn hµnh sau khi hoµn thµnh x©y tr¸t hoµn thiÖn. 2.3.4. Kh«ng ®|îc tiÕn hµnh ®ång thêi c«ng t¸c l¾p thang m¸y víi c«ng t¸c thi c«ng cña c¸c ®¬n vÞ x©y dùng hoÆc l¾p m¸y kh¸c ë c¸t ®é cao kh¸c nhau trong giÕng thang. 2.3.5. Khi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc hiÖu chØnh nhiÖt ®é trong buång m¸y vµ trong giÕng thang kh«ng ®|îc qu¸ 400C vµ thËp nhÊt kh«ng ®|îc d|íi 50C.
  5. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5744 : 1993 2.3.6. C¸c c«ng viÖc hµn trong l¾p ®Æt thang m¸y ph¶i do thî hµn cã chøng chi bËc thî 4/7 trë lªn thùc hiÖn. Khi hµn ph¶i che ch¸n, b¶o vÖ thiÕt bÞ thang m¸y tr¸nh t¸c ®éng cña nhiÖt vµ xØ hµn. Kh«ng ®|îc hµn c¸c d©y ®iÖn sau khi ®· ®Æt d©y. 2.3.7. Kh«ng ®|îc ®Ó c¸c chi tiÕt, thiÕt bÞ thang m¸y dông cô trang bÞ ®å nghÒ, vËt liÖu x©y dùng... chiÕm chç hµnh lang, s©n chë, cÇu thang vµ c¸c lèi ®i l¹i kh¸c. ChØ ®|îc phÐp tËp kÕt t¹m thiÕt bÞ thang m¸y lªn sµn lªn m¸i, t¹i nh÷ng n¬i ®|îc ®¬n vÞ tæng thÇu thi c«ng ®èng ý. 2.3.8. Trong khi tiÕn hµnh l¾p ®Æt, t¹i vÞ trÝ lµm viÖc thõ¬ng xuyªn ph¶i cã mÆt Ýt nhÊt hai ng|êi. 2.3.9. Ng|êi lµm viÖc trong giÕng thang nhÊt thiÕt ph¶i ®éi mò cøng b¶o vÖ, nÕu cã sö dông c¸c dông cô ®iÖn th× ph¶i ®co g¨ng tay vµ ®i giµý c¸ch ®iÖn. 2.3.10. TuyÖt ®èi kh«ng ®|îc trÌo b¸m theo khung s¾t ray dÉn h|íng vµ c¸p ®Ó di chuyÓn gi÷a c¸c sµn, mµ ph¶i dïng thang. Kh«ng ®|îc nÐm vøt vµo giÕng thang c¸c m¶nh kim lo¹i, mÈu que hµn hoÆc bËt k× vËt g× kh¸c. 2.3.11. ChØ ®|îc phÐp lµm viÖc trong giÕng phÝa d|íi cabin víi ®iÒu kiÖn cabin ®|îc chÌn c¸p (c¸p ph¶i ®|îc Ðp chÆt vµo r·nh puli dÉn). ®|îc h·m b»ng bé h·m an toµn, ®|îc chÌn chÆt hoÆc ®|îc ®Æt trªn c¸c dÉn s¾t kh«ng thÓ rëi. 2.3.12. Kh«ng ®|îc lµm viÖc trong cabin hoÆt trªn nãc khi cabin ®ang chuyÓn ®éng. Kh«ng cho phÐp cã ng|êi trong cabin khi thö bé h·m an toµn. Kh«ng ®|îc dïng ®éng c¬ ®iÖn cña bé dÉn ®éng ®Ó th¸o cabin khái h·m an toµn. 2.3.13. ChØ ®|îc phÐp lµm viÖc trªn nãc cabin víi ®iÒu kiÖn cabin ®· ®|îc treo ch¾c ch¾n vµo c¸p, bé h·m an toµn ®· ®|îc chØnh vµ ®|îc thö. Kh«ng ®|îc lªn nãc cabin qu¸ 2 ng|êi vµ kh«ng ®|îc ngåi trªn nãc bu«ng thâng hai ch©n trong giÕng thang. 2.3.14. Khi cã c«ng nh©n trªn nãc cabin, chØ ®|îc phÐp di chuyÓn cabin theo chiÒu ®i xuèng víi vËn tèc kh«ng qu¸ lm/s vµ ph¶i cïng mét c«ng nh©n kh¸c ë trong cabin; ®iÒu khiÓn di chuyÓn cabin b»ng nót bËm ®Æt trªn nãc. 2.3.15. Kh«ng tiÕn hµnh trªn nãc cabin nh÷ng viÖc cã thÓ lµm ë ngoµi giÕng thang nh| röa, lµm s¹ch c¸p vµ c¸c chi tiÕt m¸y. 2.3.16. Kh«ng ®|îc ®øng ngoµi hµnh lang thß tay qua cöa tÇng vµ cña cabin ®Ó khëi ®éng thang m¸y. 2.3.17. C¸c thiÕt bÞ n©ng h¹ nh| tíi , pal¨ng, puli... cã thÓ ®|îc treo vµo kÕt cÊu cña giÕng thang theo ®óng thiÕt kÕ vµ ph¶i ®|îc cè ®Þnh, kh«ng dÞch chuyÓn trong khi lµm viÖc. 2.3.18. Chi ®ãng më tíi pal¨ng theo hiÖu lÖnh cña ng|êi cã tr¸ch nhiÖm: bÊt k× mét hiÖu lÖnh nµo kh«ng râ rµng ®Òu ®|îc hiªu lµ lÖnh ®óng m¸y. 2.3.19. Khi n©ng h¹ trong giÕng thang, t¶i ph¶i ®|îc kÑp chÆt vµ treo ch¾c ch¾n:chi th¸o t¶i sau khi nã ®· ®|îc ®Æt an toµn vµo vÞ trÝ kh«ng thÓ r¬i. 2.3.20. TuyÖt ®èi kh«ng cho phÐp cã ng|êi phÝa d|íi t¶i vµ trªn ®|êng ®i cña t¶i ®ang n©ng h¹. 2.4. Quy t¾c nghiÖm thu sau l¾p ®Æt 2.4.1. §¬n vÞ l¾p ®Æt thang m¸y ph¶i lµm c¸c viÖc chuÈn bÞ cho nghiÖm thu b¶o gåm: a. Hoµn chØnh bé hå s¬; b. ChuÈn bÞ cho thang m¸y s½n sµng ho¹t ®éng; c. Cïng bªn ®Æt hµng chuÈn bÞ t¶i vµ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó nghiÖm thu.
  6. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5744 : 1993 2.4.2. ViÖc nghiÖm thu sau l¾p ®Æt thang m¸y nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh: a. Møc ®é phï hîp c¸c th«ng sè vµ kÝch th|íc cña thang m¸y víi c¸c sè liÖu ghi trong hå s¬ kÜ thuËt. b. Thang m¸y ®Ó ®iÒu kiÖn vËn hµnh an toµn. 2.4.3. C¸c th«ng sè kÜ thuËt cÇn kiÓm tra gåm cã: a. Träng tµi: b. VËn tèc lµm viÖc vµ vËn tèc chËm: c. §é chÝnh x¸c ®óng thang ë c¸c tÇng; d. DiÖn tÝch sµn cabin cña thang chë ng|êi. 2.4.4. NghiÖm thu thang m¸y ®Ó ®iÒu kiÖn vËn hµnh an toµn ph¶i b¶o gåm: a. Quan s¸t kiÓm tra: b. Thö kh«ng t¶i: c. Thö tµi tÜnh: d. Thö tµi ®éng. 2.4.5. Khi quan s¸t ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng cña: a. Bé dÉn ®éng: b. ThiÕt bÞ ®iÖn: c. C¸c thiÕt bÞ an toµn: d. Bé ®iÒu khiÓn, chiÕu s¸ng vµ tÝn hiÖu: e. PhÇn b¶o che giÕng thang; f. Cabin, ®èi träng, ray dÉn h|íng; g. Cöa cabin vµ cöa tÇng: h. C¸p (xÝch) vµ phÇn kÑp chÆt ®Çu c¸p (xÝch): i. B¶o vÖ ®iÖn: j. Bé c¸ch ®iÖn cña thiÕt bÞ ®iÖn vµ d©y ®iÖn. Ngoµi ra cÇn kiÓm tra c¸c kho¶ng c¸ch an toµn, s¬ ®å ®iÖn vµ c¸c dông cô cÇn thiÕt trong buång m¸y, c¸c biªn nh·n nhµ m¸y. 2.4.6. Khi thö kh«ng t¶i cÇn kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn sau: a. Bé dÉn ®éng (ph¸t nhiÖt, ch¸y dÇu, ho¹t ®éng cña phanh): b. Cöa cabin vµ cöa tÇng; c. Bé ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng vµ tÝn hiÖu; d. C¸c bé phËn an toµn (c«ng t¸c hµnh tr×nh nót “STOP" khãa tù ®éng cña tÇng, sµn ®éng cña cabin). 2.4.7. Thö t¶i tÜnh nh»m môc ®Ých kiÓm tra ®é bÒn c¸c chi tiÕt cña bé dÉn ®éng ®é tin cËy cña phanh c¸p kh«ng bÞ tr|ît trªn puli dÉn, ®é bÒn cña cabin, cña kÕt cÊu treo cabin, treo ®èi träng vµ ®é tin cËy kÑp ®Çu c¸p. Thö t¶i tÜnh ®|îc thùc hiÖn víi cabin ¬ tÇng thÊp nhÊt, gi÷ t¶i trong thêi gian 10 phót víi t¶i quy ®Þnh v|ît qu¸ träng t¶i: a. 50% ®èi víi thang m¸y cã tang cña c¸p vµ thang m¸y dïng xÝch lµm d©y kÐo: b. 100% ®èi víi thang m¸y cã puliý dÉn c¸p.
  7. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5744 : 1993 Thö t¶i tÜnh cã thö thay thö b»ng 3 lÇn di chuyÓn cabin ®i xuèng víi t¶i v|ît träng t¶i 50%. 2.4.8. Thö t¶i ®éng nh»m môc ®Ých kiÕm tra ®é tin cËy cña thang m¸y cã t¶i vµ kiÓm tra ho¹t ®éng cña bé h·m an toµn, bé h¹n chÕ vËn tèc vµ bé gi¶m chÊn, b»ng c¸ch chÊt t¶i v|ît träng t¶i 10% cho cabin ch¹ylªn xuèng 3 lÇn. 3. Sö dông thang m¸y 3.1. ChØ sö dông thang m¸y ¬ tr¹ng th¸i kÜ thuËt tèt vµ ®· ®|îc cËp ®¨ng kÜ sö dông. 3.2. Nh÷ng ng|êi vËn hµnh vµ sö dông thang m¸y ph¶i trong tr¹ng th¸i søc kháe b×nh th|êng. CÊm nh÷ng ng|êi say r|îu, thÇn k×nh kh«ng b×nh th|êng vµo vÞ trÝ vËn hµnh ®iÒu khiÓn hoÆc vµo cabin ®Ó sö dông thang m¸y. 3.3. Tr|êng hîp mÊt ®iÖn hoÆc ®ang söa ch÷a b¶o d|ìng ph¶i treo biÓn th«ng b¶o t¹m ngõng ho¹t ®éng ë c¸c ca tÇng dïng vµ c¾t cÇu dao ®iÖn vµo thang m¸y. 3.4. Thang m¸y ch¬ hµng cã phÇn ®iÒu khiªn ®¬n gian (®óng tÇng ®iÒu khiªn b»ng tay) nhÊt thiÕt ph¶i cã néi quy vËn hµnh chÆt chÏ ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong vËn hµnh khai th¸c sö dông. Néi quy nµy ph¶i ®|îc thñ tr|ëng ®¬n vÞ duyÖt vµ treo ë vÞ trÝ dÔ nh×n t¹i n¬i vËn hµnh TuyÖt ®èi kh«ng ®|îc vËn chuyÓn t¶i mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®|îc träng l|îng cña nã. 3.5. Khi vËn chuyÓn lo¹i hµng hãa rêi, vôn, kh«ng ®|îc ®Ó hµng ra sµn cabin mµ ph¶i ®ãng hµng vµo bao b×, thïng chia. ChØ ®|îc ®æ ra sµn ®èi víi thang m¸y chuyÓn dïng vËn chuyÓn hµng rêi cã kÕt cÊu cabin d¹ng thïng chia tiªu chuÈn. 3.6. CÊm chë ng|êi trong thang m¸y chuyÓn dïng ®Ó chë hµng (lo¹i 5). 3.7. Nghiªm cÊm nh÷ng ng|êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm tù ý vµo c¸c vÞ trÝ sau: - Buång m¸y; - Hè thang; - §øng trªn nãc cabin; - Dïng ch×a khãa më c¸c cöa tÇng, cöa th«ng, cöa quan s¸t, cöa buång m¸y; - Tñ cÇu dao cËp ®iÖn, hép cÇu ch×. Ch×a khãa c¸c vÞ trÝ nãi trªn do ng|êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ vÒ sù ho¹t ®éng an toµn cña thang m¸y gi÷, ch×a thø hai ®|îc bµn giao lu©n phiªn cho ng|êi trùc vËn hµnh. 3.8. T¶i trong cabin ph¶i ®|îc xÕp ch¾c ch¾n æn ®Þnh, vµ ph©n bè c©n ®èi trªn mÆt sµn. CÊm chuyÓn chë c¸c lo¹i hµng nång, cång kÒnh xÕp ®èng cïng víi ng|êi. 3.9. Khi vËn chuyÓn lo¹i hµng cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y, dÔ kÝch næ hoÆc ®éc h¹i ph¶i cã biÖn ph¸p phßng ngõa ®Æc biÖt. CÊm vËn chuyÓn c¸c lo¹i hµng nµy cïng víi ng|êi.
  8. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5744 : 1993 Phô lôc 1 Thang m¸y: c¸c ®Þnh nghÜa vµ ph©n lo¹i . 1. Cabin: Buång thang m¸y ®Ó chia ng|êi hoÆc hµng chuyÓn chë. 2. Träng t¶i: Khèi l|îng n©ng cho phÐp lín nhÊt cña thang m¸y ®o b»ng kil«gam (kg). 3. Søt chia: Sè l|îng ng|êi nhiÒu nhÊt cho phÐp chë trªn thang m¸y; søc chia phô thuéc vµo diÖn tÝch sµn cabin. Th«ng sè nµy ghi trong hå s¬ kÜ thuËt cña thang m¸y chi cã tÝnh chÊt tham kb¶o. 4. GiÕng thang (Well): kho¶ng kh«ng gian giíi h¹n b¬i c¸c v¸ch b¶o quanh, mÆt ®¸y hè vµ trÇn cña giÕng; giÕng thang lµ kh«ng gian ®Ó c¸c phÇn chuyÓn ®éng cña thang: cabin, ®èi träng, c¸p, xÝch v.v... di chuyÓn trong ®ã. 5. §iÓm ®óng: vÞ trÝ ®Õ ra vµo cabin thang m¸y t¹i mçi tÇng ®óng sö dông. 6. Hè giÕng (PIT): PhÇn giÕng thang phÝa d|íi ®iªm dïng thËp nhÊt. 7. Buång ®Ønh giÕng (headroom): phÇn giÕng thang phÝa trªn ®iÓm ®óng cao nhÊt. 8. VËn tèc lµm viÖc: vËn tèc vËn hµnh theo thiÕt kÕ ®o b»ng m/phót hoÆc m/gi©y (m/min, m/s). VËn tèc lµm viÖc trªn 2,5m/s (150m/min) ®|îc gäi lµ vËn tèc cao. 9. VËn tèc söa ch÷a: VËn tèc chËm chi dïng trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, söa ch÷a. Phô lôc 2 Tiªu chuÈn lo¹i bá c¸p thÐp 1 Sè sîi ®øt lín nhÊt cho phÐp trªn mét b|íc bÖn HÖ sè dù tr÷ bÖn CÊu t¹o c¸p, sè sîi ban ®Çu cña c¸p 6 x 19 = 114 6 x 37 = 222 BÖn chÐo BÖn xu«i BÖn chÐo BÖn xu«i 9 14 7 23 12 9 O 10 16 8 26 13 10 O 12 18 9 29 14 12 O 14 20 10 32 16 14 O 16 22 11 35 17 2 Ph¶i lo¹i bá c¸p theo ®é mßn (gi¶m ®|êng kÝnh) so víi ban ®Çu lµ 10%. 3 Phô lôc nµy ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i c¸p: - Treo cabin (®èi träng) - C¸p kÐo hÖ thèng h·m an toµn. - C¸p treo c¸nh cöa lïa ®øng v.v... 4 ViÖc thay thÕ ®Þnh k× hoÆc lo¹i bã c¸p cã thÓ c¨n cø theo quy ®Þnh riªng cña Nhµ chÕ t¹o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản