intTypePromotion=3

Thành phần hóa học của tinh dầu cành bách xanh (Calocedrus Macrolepis Kurs) ở Hà Giang

Chia sẻ: Ketap Ketap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
7
lượt xem
0
download

Thành phần hóa học của tinh dầu cành bách xanh (Calocedrus Macrolepis Kurs) ở Hà Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày đặc điểm nhận dạng và phân bố của loài bách xanh; thành phần hóa học của tinh dầu cành loài bách xanh (Calocedrus Macrolepis Kurs) ở Hà Giang. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thành phần hóa học của tinh dầu cành bách xanh (Calocedrus Macrolepis Kurs) ở Hà Giang

  1. 33(2): 57-59 T¹p chÝ Sinh häc 6-2011 Thµnh phÇn hãa häc cña tinh dÇu cµnh b¸ch xanh (calocedrus macrolepis Kurz) ë hµ giang nguyÔn quang h−ng, trÇn Huy th¸i ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt ®ç ngäc ®µi Tr−êng ®¹i häc Vinh Isabelle Laffont-Schwob UniversitÐ de Provence, France Chi B¸ch xanh (Calocedrus) thuéc hä Hoµng chÝnh cña tinh dÇu lµ β-elemen (15,8%), γ-cadinen ®µn (Cupressaceae) hiÖn ph©n bè ë Ên §é, Đ«ng (12,1%), α-pinen (11,1%) vµ limonen (10,8%). Bắc Mianma, Th¸i Lan, Lµo, Mü (Nam Ca li Bµi b¸o nµy, lµ kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ thµnh phãc ni a), §µi Loan, §«ng Nam Trung Quèc vµ phÇn hãa häc cña tinh dÇu tõ cµnh loµi b¸ch ViÖt Nam. Trªn thÕ giíi chi b¸ch xanh xanh (Calocedrus macrolepis Kurz) ph©n bè ë (Calocedrus) cã kho¶ng 3 loµi vµ 1 thø lµ Hµ Giang. Calocedrus decurrens, Calocedrus macrolepis, Calocedrus macrolepis var. formosana, I. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Calocedrus rupestris [1, 2]; trong ®ã b¸ch xanh ®¸ (Calocedrus rupestris) lµ loµi ®Æc h÷u cña B¾c Cµnh cña loµi b¸ch xanh (Calocedrus ViÖt Nam [3]. B¸ch xanh lµ nguån gien quý hiÕm macrolepis Kurz) ®−îc thu h¸i ë Hµ Giang vµo ®−îc ®−a vµo S¸ch §á ViÖt Nam 2007 víi cÊp th¸ng 5 n¨m 2008. Tiªu b¶n cña loµi nµy ®a cÇn b¶o vÖ lµ nguy cÊp [4]. B¸ch xanh cho gç cã ®−îc l−u tr÷ ë ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh gi¸ trÞ do v©n ®Ñp, thí th¼ng, chÞu mèi mät, dÔ vËt, ViÖn Khoa häc vµ C«ng NghÖ ViÖt Nam. gia c«ng. Gç ®−îc sö dông cho x©y dùng, lµm bµn tñ, ®å gç v¨n phßng vµ ®å mü nghÖ. Gç cßn Cµnh (2kg) ®−îc c¾t nhá vµ ch−ng cÊt b»ng ph−¬ng ph¸p l«i cuèn theo h¬i n−íc trong thêi ®−îc dïng lµm h−¬ng liÖu vµ chiÕt tinh dÇu. C©y gian 3 giê ë ¸p suÊt th−êng theo tiªu chuÈn non ®Ñp vµ thÝch hîp trång lµm c¶nh ë c¸c vïng D−îc ®iÓn ViÖt Nam [8]. Hµm l−îng tinh dÇu nói [3]. tÝnh theo nguyªn liÖu kh« lµ 0,15%. Hßa tan 1,5 Cho ®Õn nay ®a cã mét sè tµi liÖu nghiªn cøu mg tinh dÇu ®a ®−îc lµm kh« b»ng natrisunfat vÒ thµnh phÇn hãa häc tinh dÇu b¸ch xanh. Adam khan trong 1 ml metanol tinh khiÕt dïng cho s¾c vµ cs. [5] ®a cho biÕt thµnh phÇn hãa häc chñ yÕu ký vµ dïng cho ph©n tÝch phæ. cña tinh dÇu tõ l¸ ë loµi Calocedrus decurrens lµ δ3-carnen (20,2%) vµ limonen (23,6%), ë loµi S¾c ký khÝ (GC): §−îc thùc hiÖn trªn m¸y Agilent Technologies HP 6890N Plus g¾n vµo Calocedrus macrolepis thµnh phÇn chÝnh lµ α- detect¬ FID cña hang Agilent Technologies, pinen (67,1%) vµ mycren (11,2%); vµ ë thø Mü. Cét s¾c ký HP-5MS víi chiÒu dµi 30 m, Calocedrus macrolepis var. formosana lµ α-pinen ®−êng kÝnh trong (ID) = 0,25 mm, líp phim (57,2%) vµ limonen (13,9%). Cheng S. S. vµ cs. máng 0,25 µm ®a ®−îc sö dông. KhÝ mang H2. [6] ®a nghiªn cøu ho¹t tÝnh sinh häc tõ vá th©n cña NhiÖt ®é buång b¬m mÉu (kÜ thuËt ch−¬ng tr×nh loµi Calocedrus macrolepis var. formosana vµ cho nhiÖt ®é - PTV) 250oC. NhiÖt ®é detect¬ 260oC. biÕt chóng cã kh¶ n¨ng chèng oxy hãa m¹nh. GÇn Ch−¬ng tr×nh nhiÖt ®é buång ®iÒu nhiÖt: 60oC (2 ®©y Wang S. Y. vµ cs. [7] ph©n tÝch tinh dÇu mét phót), t¨ng 4oC/phót cho ®Õn 220oC, dõng ë sè loµi h¹t trÇn ë §µi Loan trong ®ã loµi b¸ch xanh nhiÖt ®é nµy trong 10 phót. (Calocedrus macrolepis) cã thµnh phÇn hãa häc 57
  2. S¾c ký khÝ - khèi phæ (GC/MS): ViÖc ph©n thµnh h×nh t¸n réng hoÆc h×nh dï. Vá th©n mµu tÝch ®Þnh tÝnh ®−îc thùc hiÖn trªn hÖ thèng thiÕt n©u ®en, nøt däc. L¸ h×nh v¶y xÕp thµnh 4 day, bÞ s¾c ký khÝ vµ phæ ký liªn hîp GC/MS cña hai l¸ vÈy trong to h¬n 2 l¸ vÈy bªn; vÈy trong hang Agilent Technologies HP 6890N. Agilent dµi 5 mm, l¸ vÈy bªn dµi 2 mm, mòi tï. Nãn Technologies HP 6890N/HP 5973 MSD ®−îc ®¬n tÝnh cïng gèc, nãn ®ùc ®¬n ®éc mäc ë tËn l¾p víi cét t¸ch mao qu¶n vµ vËn hµnh s¾c ký cïng cµnh; nãn c¸i h×nh bÇu dôc, dµi 12-18 mm, nh− ë trªn víi He lµm khÝ mang. réng 6 mm, gåm 6 vÈy nøt thµnh 3 m¶nh víi 2 ViÖc x¸c nhËn c¸c cÊu tö ®−îc thùc hiÖn m¶nh bªn to vµ 1 m¶nh gi÷a nhá h¬n mang 2 b»ng c¸ch so s¸nh c¸c d÷ kiÖn phæ MS cña h¹t. H¹t h×nh trøng dµi, cã 2 c¸nh kh«ng b»ng chóng víi phæ chuÈn ®a ®−îc c«ng bè cã trong nhau. Nãn xuÊt hiÖn th¸ng 3-4 vµ chÝn vµo th− viÖn Willey/Chemstation HP. Trong mét sè th¸ng 9-10. tr−êng hîp ®−îc kiÓm tra b»ng c¸c chÊt trong ë ViÖt Nam b¸ch xanh ph©n bè ë c¸c tØnh tinh dÇu ®a biÕt hoÆc chÊt chuÈn [9-12]. §¾k L¾k, L©m §ång, Kh¸nh Hßa, Ninh ThuËn, S¬n La, Hµ Giang, Cao B»ng, B¾c C¹n, Hßa II. KÕt qu¶ nghiªn cøu B×nh vµ NghÖ An. Trªn thÕ giíi, b¸ch xanh gÆp 1. §Æc ®iÓm nhËn d¹ng vµ ph©n bè cña loµi ë Ên §é, vïng §«ng B¾c Mianma, Th¸i Lan, b¸ch xanh Lµo vµ vïng §«ng Nam Trung Quèc. B¸ch xanh cã th©n th¼ng, cao tíi 20 - 25 m 2. Thµnh phÇn hãa häc cña tinh dÇu cµnh víi ®−êng kÝnh 0,6 - 0,8 m. Ph©n cµnh sím, t¹o loµi b¸ch xanh B¶ng Thµnh phÇn ho¸ häc cña tinh dÇu tõ cµnh B¸ch xanh (Calocedrus macrolepis) STT Hîp chÊt Tû lÖ % STT Hîp chÊt Tû lÖ % 1 fenchen 0,4 20 piperiton 0,8 2 δ-3-caren vÕt 21 phellandral 0,6 3 p-cymen 0,3 22 phenethyl alcohol 0,3 4 limonen vÕt 23 anisole 0,1 5 methyl benzoat 0,2 24 cymen-7-ol vÕt 6 linalool vÕt 25 thymol 0,6 7 camphor 0,3 26 benzoic axit 23,3 8 p-menth-2-en 0,3 27 methyllenebornan 2,3 9 β-phellandren 0,1 28 trimethylenehexan 7,3 10 isopinocamphor, 2,2,6-trimethyl 0,4 29 dodecan-7 ol 14,6 11 acetophenon 0,1 30 undecan 2,7 12 terpinen-4-ol 0,4 31 1,3-cyclooctadien 5,8 13 p-cymene-8-ol 0,6 32 geranic axit 0,7 14 tricyclen 2,3 33 tricyclo 2,0 15 α-terpineol 6,6 34 4-nitrostyren 2,8 16 myrtenol vÕt 35 anisketon 0,1 17 eucarvon, 2,4,-cycloheptadien-1-on 0,3 36 cis-calamenen 0,1 18 verbenon 0,8 37 dodecanoic axit 0,2 19 cavacrol methyl ther 1,1 38 cedrol 0,2 Ghi chó: vÕt < 0,1. Hµm l−îng tinh dÇu tõ cµnh b¸ch xanh ®ã 38 hîp chÊt ®a ®−îc x¸c ®Þnh (chiÕm 78,7%) (Calocedrus macrolepis Kurz) ë Hµ Giang theo tæng hµm l−îng tinh dÇu. Thµnh phÇn chÝnh cña nguyªn liÖu kh« lµ 0,15%. Tõ tinh dÇu cµnh loµi tinh dÇu lµ axÝt benzoic (23,3%), dodecan-7 ol b¸ch xanh, h¬n 40 hîp chÊt ®−îc t¸ch ra, trong (14,6%). C¸c cÊu tö kh¸c Ýt h¬n lµ 58
  3. trimethylenehexan (7,3%), α-terpineol (6,6%), 4. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, ViÖn Khoa 1,3-cyclooctadien (5,8%), 4-nitrostyren (2,8%), häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam, 2007: S¸ch undecan (2,7%), methyllenebornan (2,3%), Đỏ ViÖt Nam (phÇn Thùc vËt), Nxb. Khoa tricyclen (2,3%), tricyclo (2,0%) vµ cavacrol häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ, Hµ Néi. methyl ther (1,1%) (xem b¶ng). C¸c chÊt cßn l¹i 5. Adam R. P., Sanko N., Chang F. H., phÇn lín cã hµm l−îng tõ 0,1% ®Õn 0,9%. Guyan K., 2006: J. Essent. Oil Res., 18(11): 554-558 III. KÕt luËn 6. Cheng S. S., Wu C. L., Chang H. T., Kao Hµm l−îng tinh dÇu trong cµnh b¸ch xanh Y. T., Chang S. T., 2004: J. Chin. Ecol., 30: (Calocedrus macrolepis Kurz) thu h¸i ë tØnh Hµ 1957-1967. Giang lµ 0,15% (theo nguyªn liÖu kh«). Tõ tinh 7. Wang S. Y., Wang Y. S., Tseng Y. H., Lin dÇu cµnh B¸ch xanh, h¬n 40 hîp chÊt ®−îc t¸ch C. T. and Liu C. P., 2006: J. ra, trong ®ã 38 hîp chÊt ®a ®−îc x¸c ®Þnh Holzforschung, 60: 528-532. (chiÕm 78,7%) tæng hµm l−îng tinh dÇu. Thµnh phÇn chÝnh cña tinh dÇu gåm axÝt benzoic 8. Bé y tÕ, 1997: D−îc ®iÓn ViÖt Nam. Nxb. Y (23,3%) vµ dodecan-7 ol (14,6%). häc, Hµ Néi. 9. Stenhagen E., Abrahamsson S. and Tµi liÖu tham kh¶o McLafferty F. W., 1974: Registry of Mass Spectral Data. Wiley. New York. 1. Fajon, 2005: A monograph of Cupressaceae 10. Swigar A. A. and Siverstein R. M., 1981: and Sciandopitys, Royal Botanic Gardens Monoterpenens, Aldrich, Milwaukee. Press, Kew, London. 11. Adams R. P., 2001: Identification of 2. L. Fu, F. Yu and A. Fajon, 1999: Essential Oil Components by Gas Cupressaceae, in: Flora of China, Vol. 4, Chromatography/Quadrupole Mass Z.Y. Edits., Wu and P.H. Raven, Missouri Spectrometry. Allured Publishing Corp. Botanical Garden Press, St. Louis. Carol Stream, IL. 3. Nguyen Tien Hiep et al., 2004: Vietnam 12. Joulain D. and Koenig W. A., 1998: The Conifers onservation status review, Fauna & Atlas of Spectral Data of Sesquiterpene Flora International, Vietnam Programme. Hydrocarbons, E. B. Verlag, Hamburg. Chemical composition of the ESSENTIAL oil of Calocedrus macrolepis Kurz from ha giang province Nguyen quang hUng, tran huy thai, do ngoc dai, Isabelle Laffont-Schwob Summary The stem oil of Calocedrus macrolepis Kurz collected from Ha Giang province, Vietnam, in May 2008 was isolated by steam distillation to give oil yield 0.15% and analyzed by Capillary GC and GC/MS. Thirty eight components have been identified accounting more than 78.7% of the oil respectively. The major constituents of this oil appeared to be benzoic acid (23.3%) and dodecan-7 ol (14.6%). Less predominant constituents included trimethylenehexane (7.3%), α-terpineol (6.6%), 1,3-cyclooctadiene (5.8%), 4-nitrostyrene (2.8%), undecane (2.7%), methyllenebornane (2.3%), tricyclene (2.3%), tricyclo (2.0%) and cavacrol methyl ther (1.1%). All the other components were in concentration of less than 0.1-0.9%. Ngµy nhËn bµi: 4-9-2010 59

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản