intTypePromotion=3

Thành phần hóa học của tinh dầu hoàng đàn (Cupressus Tonkinensis Silba.) ở Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn

Chia sẻ: Trinhthamhodang Trinhthamhodang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
6
lượt xem
0
download

Thành phần hóa học của tinh dầu hoàng đàn (Cupressus Tonkinensis Silba.) ở Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết xác định hàm lượng tinh dầu bằng phương pháp chưng cất hồi lưu trong chiết Clevenger, định tính và định lượng các thành phần hóa học của tinh dầu bằng phương pháp sắc ký khí, khối lượng phổ. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thành phần hóa học của tinh dầu hoàng đàn (Cupressus Tonkinensis Silba.) ở Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn

  1. 31(1): 74-76 T¹p chÝ Sinh häc 3-2009 Thµnh phÇn hãa häc cña tinh dÇu hoµng ®µn (cupressus tonkinensis silba.) ë h÷u liªn, tØnh l¹ng S¬n TrÇn Huy Th¸I, NguyÔn ThÞ HiÒn, §ç ThÞ Minh, ph¹m v¨n thÕ ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt Loµi hoµng ®µn (Cupressus tonkinensis Khu B¶o tån thiªn nhiªn H÷u Liªn. Tiªu b¶n Silba., 1994); syn. C. torulosa D. Don, 1825 cßn cña loµi ®−îc l−u gi÷ t¹i ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi ®−îc gäi lµ hoµng ®µn liÔu, hoµng ®µn cµnh rñ, nguyªn sinh vËt. hoµng ®µn chi l¨ng, b¸ch xo¾n vµ ngäc am thuéc X¸c ®Þnh hµm l−îng tinh dÇu b»ng ph−¬ng hä Hoµng ®µn (Cupressaceae). §©y lµ loµi cã ph¸p ch−ng cÊt håi l−u trong thiÕt bÞ Clevenger; vïng ph©n bè hÑp, hiÖn ®−îc trång t¹i khu B¶o ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng c¸c thµnh phÇn hãa häc tån thiªn nhiªn H÷u Liªn (H÷u Lòng - L¹ng cña tinh dÇu b»ng ph−¬ng ph¸p s¾c ký khÝ - khèi S¬n). Mét vµi tµi liÖu ®J cho r»ng, c©y cßn cã thÓ phæ (GC/MS). Tinh dÇu ®−îc lµm khan b»ng gÆp ë B¾c S¬n, Chi L¨ng (L¹ng S¬n) vµ Na Hang Na2SO4 vµ ®Ó trong tñ l¹nh ë nhiÖt ®é < 5oC; thiÕt (Tuyªn Quang), Cao B»ng, Kon Tum vµ L©m bÞ: GC-MSD: s¾c ký khÝ HP 6890 ghÐp nèi víi §ång [6, 9]. Hoµng ®µn lµ nguån gen quý hiÕm, Mass Selective Detector Agilent 5973. Cét HP- loµi ®J ®−îc ®−a vµo S¸ch §á ViÖt Nam (1996, 5MS cã kÝch th−íc 0,25 µm × 30 m × 0,25 mm vµ 2007) [1, 2] vµ Danh môc §éng thùc vËt rõng HP-1 cã kÝch th−íc 0,25 µm × 30 m × 0,32 mm. nguy cÊp, quý hiÕm (Nhãm I) trong NghÞ ®Þnh Ch−¬ng tr×nh nhiÖt ®é víi ®iÒu kiÖn 60oC/2phót; 32/2006/N§-CP cña ChÝnh phñ n−íc céng hoµ xJ t¨ng nhiÖt ®é 4oC/phót cho ®Õn 220oC, sau ®ã l¹i héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Tªn khoa häc cña loµi t¨ng nhiÖt ®é 20oC/phót cho ®Õn 260oC. KhÝ mang hoµng ®µn lµ vÊn ®Ò hiÖn cßn cã nh÷ng ý kiÕn He. Tra th− viÖn khèi phæ: NIST 98. kh¸c nhau, tuy nhiên ®ã lµ vÊn ®Ò ®J vµ ®ang ®−îc ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ ph©n lo¹i thùc vËt. II. KÕt qu¶ nghiªn cøu Hoµng ®µn (C. tonkinensis) cho gç th¼ng, cã 1. §Æc ®iÓm sinh häc v©n ®Ñp, chÞu mèi mät. Gç cã mïi th¬m, ®Æc biÖt lµ rÔ. Gç Hoµng ®µn th−êng ®−îc sö dông Hoµng ®µn (C. tonkinensis) lµ c©y gç th−êng lµm ®å thñ c«ng mü nghÖ vµ ®å gç cao cÊp. xanh, cao tíi 8-15(-25) m vµ ®−êng kÝnh ngang Tinh dÇu chiÕt tõ rÔ c©y ®−îc dïng lµm h−¬ng ngùc tíi 40 cm, t¸n l¸ rñ. C©y gÆp r¶i r¸c trªn liÖu vµ lµm thuèc ch÷a ®au nhøc x−¬ng, s¸t d«ng nói ®¸ v«i ë ®é cao tõ 500-1.000 m so víi trïng.... Vá c©y s¾c uèng ch÷a ®au bông [3-7]. n−íc biÓn. Vá ngoµi dµy mµu n©u x¸m, cµnh §Õn nay, hÇu nh− ch−a cã th«ng tin g× vÒ non h×nh trô h¬i cã c¹nh, t¸n l¸ h×nh th¸p. L¸ ë thµnh phÇn hãa häc cña tinh dÇu tõ l¸ ë loµi chåi non hÑp, nhän, dµi 1 cm; l¸ giµ h×nh vÈy, hoµng ®µn (C. tonkinensis) ph©n bè t¹i H÷u Liªn xÕp sÝt nhau thµnh 4 dJy trªn c¸c cµnh nhá. Nãn (L¹ng S¬n). Trong bµi b¸o nµy, chóng t«i tr×nh ®¬n tÝnh cïng gèc. Nãn c¸i khi giµ gÇn h×nh bµy c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ mét sè ®Æc ®iÓm cÇu, ®−êng kÝnh kho¶ng 1,5 cm, gåm 4-8 v¶y sinh häc vµ thµnh phÇn ho¸ häc cña tinh dÇu tõ l¸ nãn. Trong v¶y mang h¹t. H¹t cã c¸nh, h×nh c©y hoµng ®µn (C. tonkinensis) thu t¹i Khu B¶o trßn, mµu n©u nh¹t, dµi 3 mm. Mïa cã nãn tõ tån thiªn nhiªn H÷u Liªn, tØnh L¹ng S¬n. th¸ng 3-5, nãn giµ vµo th¸ng 3-11. Loµi hoµng ®µn ®−îc x¸c ®Þnh ®ang bÞ ®e do¹ tuyÖt chñng I. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu trÇm träng, lµ ®èi t−îng quan träng cÇn ®−îc b¶o tån t¹i chç (in situ) vµ chuyÓn chç (ex situ). L¸ hoµng ®µn (C. tonkinensis) ®−îc thu h¸i Mét sè l−îng c¸ thÓ nhá cña loµi (kho¶ng 30 vµo th¸ng 3 n¨m 2007 tõ mét sè c©y trång ë c©y) ®J ®−îc trång vµ b¶o vÖ t¹i Khu B¶o tån 74
  2. thiªn nhiªn H÷u Liªn (L¹ng S¬n) vµ mét sè hé 2. Thµnh phÇn hãa häc cña tinh dÇu trong d©n trong vïng ®Öm cña Khu b¶o tån. VÊn ®Ò l¸ hoµng ®µn (C. tonkinensis) nghiªn cøu nh©n gièng b»ng cµnh hom vµ tõ h¹t ë mét sè loµi th«ng hiÖn ®ang ®−îc nhãm Hµm l−îng tinh dÇu tõ l¸ hoµng ®µn nghiªn cøu vÒ b¶o tån Th«ng cña ViÖt Nam tiÕn (C. tonkinensis) ®¹t 0,13% (theo nguyªn liÖu hµnh, c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc b−íc ®Çu ®−îc coi lµ kh« kh«ng khÝ). Tinh dÇu lµ chÊt láng, mµu cã triÓn väng [7]. vµng nh¹t, cã mïi th¬m nhÑ vµ nhÑ h¬n n−íc. B¶ng Thµnh phÇn ho¸ häc cña tinh dÇu tõ l¸ hoµng ®µn (Cupressus tonkinensis) thu t¹i H÷u Liªn, tØnh L¹ng S¬n STT Hîp chÊt Tû lÖ% 1 α-thujen 3,68 2 α-pinen 25,4 3 camphen 0,19 4 sabinen 29,34 5 β-pinen 0,82 6 myrcen 4,61 7 1- phellandren 0,13 8 α- terpinen 3,46 9 para-cymen 0,22 10 limonen 2,06 11 γ-terpinen 5,50 12 α- terpinolen 1,98 13 4-terpineol 13,91 14 α-terpineol 0,57 15 3- caren 0,17 16 β-caryophyllen 0,33 17 α-humulen 0,12 18 β-cubeben 0,13 19 germacren-D 0,21 20 cycloheptane, 4-ethenylen-1-methyl-2-methyl 1,40 21 caryophyllen oxit 0,20 22 α-gurjunen 0,4 23 β-eudesmol 0,54 24 β-selinen 0,68 25 sandaracopinaradien 0,73 26 phenathren, 7-ethenyl-1,2,3,4 0,1 B»ng ph−¬ng ph¸p s¾c ký khÝ khÝ khèi phæ hÑp. HiÖn chØ cßn gÆp t¹i H÷u Liªn (L¹ng S¬n) (GC/MS), chóng t«i ®J x¸c ®Þnh ®−îc 26 hîp chÊt víi sè l−îng c¸ thÓ rÊt Ýt. §©y lµ loµi ®Æc biÖt trong tinh dÇu. Trong ®ã cã c¸c thµnh phÇn chÝnh quÝ hiÕm cña ViÖt Nam, cã nguy c¬ tuyÖt chñng lµ sabinen (29,34%), α-pinen (25,4%), ngoµi thiªn nhiªn, S¸ch §á ViÖt Nam (2007) 4-terpineol (13,91%) vµ γ-terpinen (5,5%) (b¶ng). xÕp ë møc ®é CRA1a,d. Hµm l−îng tinh dÇu tõ l¸ hµng ®µn ph©n bè III. KÕt luËn ë H÷u Liªn (L¹ng S¬n) ®¹t 0,13% (theo nguyªn Hoµng ®µn (C. tonkinensis) cã vïng ph©n bè liÖu kh« kh«ng khÝ). 75
  3. B»ng ph−¬ng ph¸p s¾c ký khÝ khÝ khèi phæ ViÖt Nam. Nxb. Y häc. (GC/MS), chóng t«i ®J x¸c ®Þnh ®−îc 26 hîp 5. NguyÔn TËp, 2007: CÈm nang c©y thuèc chÊt trong tinh dÇu tõ l¸ hµng ®µn cÇn b¶o vÖ ë ViÖt Nam: 85-86. (C. tonkinensis). Thµnh phÇn chÝnh cña tinh dÇu lµ sabinen (29,34%), α-pinen (25,4%), 6. NguyÔn TiÕn HiÖp vµ cs., 2005: Th«ng ViÖt 4-terpineol (13,91%) vµ γ-terpinen (5,5%). Nam - Nghiªn cøu hiÖn tr¹ng vµ b¶o tån 2004. Tæ chøc Fauna & Flora. Ch−¬ng tr×nh Tµi liÖu tham kh¶o ViÖt Nam. 1. Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng, 7. Tran Minh Hoi et al., 1996: Analyse d 1996: S¸ch §á ViÖt Nam. TËp 2. PhÇn Thùc Lhuile Esentielle de Cupresus funebris du vËt. Nxb Khoa häc vµ Kü thuËt. Hµ Néi. Vietnam par RMN du carbon 13. Journees. Rivista Italiana, EPPOS. P. 633-637. 2. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam, 2007: S¸ch 8. Silba J., 1994: J. Int. Conifer presoro. Soc., §á ViÖt Nam. PhÇn II - Thùc vËt. Nxb. 1(1): 1-25. Khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ. 9. Silba J., 1994: Journal of the International 3. NguyÔn TiÕn B©n (chñ biªn), 2005: Danh Conifer Presentation Society, 1: 23. lôc nh÷ng loµi thùc vËt ViÖt Nam. Nxb. 10. Forest Inventory and Planning Institute, N«ng nghiÖp, Hµ Néi. 1996: Vietnam forest trees: 3. Agricultural 4. Vâ V¨n Chi, 1997: Tõ ®iÓn c©y thuèc Publishing House. Hanoi, p 74. The Chemical composition of leaf oil of Cupressus tonkinensis silba. in huu lien, lang son province Tran Huy Thai, nguyen thi hien, Do Thi Minh, pham van the Summary Cupressus tonkinensis Silba. is an evergreen, medium-sized tree, up to 15-25 cm in height. Bark is gey brown with longitudinal fissures. Leaves are scaly, closely inserted on twigs. Cones are unisexual, grouped on a stalk. Male cone is subglobular. This is an endangered species in Vietnam, only found in a narrow area of the Central Region and the North belonging to Lang Son and Tuyen Quang provinces. This is a light- demanding species, thriving in hot and wet tropical and subtropical forests and occurring naturally as dominant stands at elevation of 800-1200 m. The yield of essential oil from the air-dried leaves was 0.13 percent. By using GC/MS analysis, 26 constituents have been identified. The main constituents of essential oil were sabinen (29.34%), α-pinen (25.4%), 4-terpineol (13.91%) and γ-terpinen (5.5%). Ngµy nhËn bµi: 12-9-2007 76

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản