intTypePromotion=1

Thành phần hóa học lá cây thanh phong chụm (Sabia fasciculata, Sabiaceae)

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
2
download

Thành phần hóa học lá cây thanh phong chụm (Sabia fasciculata, Sabiaceae)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây thanh phong là chụm cây dây leo dài khoảng 2-3m, lá mọc so le, phiến thuôn dài khoảng 1,5-2,5cm. Cây này còn dùng để chữa sa dạ con, uống thuốc của loại cây này làm hồi phục sức khỏe nhanh. Thông báo kết quả thành phần hóa học của lá cây thanh phong.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thành phần hóa học lá cây thanh phong chụm (Sabia fasciculata, Sabiaceae)

T¹p chÝ Hãa häc, T. 45 (6A), Tr. 205 - 209, 2007<br /> <br /> <br /> <br /> Thµnh phÇn hãa häc l¸ c©y thanh phong chôm<br /> (Sabia fasciculata, Sabiaceae)<br /> §Õn Tßa so¹n 15-11-2007<br /> 1<br /> Vò ViÖt H , §o n ThÞ Mai H ¬ng1, NguyÔn V¨n TuyÕn1, NguyÔn V¨n Hïng1,<br /> Marc Litaudon2<br /> 1<br /> ViÖn Hãa häc, ViÖn Khoa häc v& C«ng nghÖ ViÖt Nam<br /> 2<br /> ViÖn Hãa häc c¸c hîp chÊt tù nhiªn, Gif sur Yvette, Céng hßa Ph¸p<br /> <br /> <br /> Summary<br /> In the framework of the scientific cooperation between our laboratory and Institute of<br /> Natural Product Chemistry (ICSN-NCRS, Republic of France) on phytochemistry of the<br /> Vietnamese flora from the dichloromethane extract of the leaves of Sabia fasciculata, 9<br /> compounds were isolated. Their structures were elucidated as stigmast-5-en-3 ,7 , 22R-triol (1);<br /> 4’,7-dimetyl kaempferol-3-O- -D-glucopyranoside (2); 1 ,3 -dihydroxyl-olean-12-en-28-oic<br /> acid (3); 4'-metyl kaempferol-3-O- -D-glucopyranoside (4), tritriacontan-1-ol (5), -sitosterol<br /> (6), stigmasterol (7); -sitosterol- -D-glucoside (8) and stigmasterol- -D-glucoside (9) by using<br /> IR, MS and NMR spectroscopy methods, including 2D NMR spectroscopy (COSY, HMQC,<br /> HMBC).<br /> <br /> <br /> I - Më ®Çu Phæ céng h5ëng tõ h¹t nh©n NMR ®5îc ghi trªn<br /> m¸y Bruker Avance 500 MHz víi TMS l chÊt<br /> C©y Thanh phong chôm l lo¹i c©y d©y leo chuÈn néi. Phæ khèi l5îng (EI-MS) ®5îc ®o trªn<br /> d i kho¶ng 2 - 3 m, l¸ mäc so le, phiÕn thu«n m¸y HP 5989B MS v m¸y s¾c ký láng ghÐp<br /> d i kho¶ng 1,5 - 2,5 cm. C©y cã tªn khoa häc l khèi phæ víi ®Çu dß MSD (LC/MSD Agilent<br /> Sabia fasciculata Lecomte ex L. Chen hay cßn series 1100), sö dông mode ESI v ®Çu dß DAD.<br /> cã tªn l Sabia kontunensis Gagnep thuéc hä S¹ L¸ c©y Thanh phong chôm (Sabia<br /> mËt (Sabiaceae), th5êng ph©n bè ë B¾c Mianma, fasciculata) ®5îc thu h¸i t¹i M5êng Ph¨ng-§iÖn<br /> Nam Trung Quèc v ViÖt Nam. C©y ®5îc sö Biªn v o th¸ng 6 n¨m 2005. MÉu c©y do Th¹c sÜ<br /> dông l m thuèc trÞ ®ßn ngD tæn th5¬ng v phong NguyÔn Quèc B×nh-ViÖn Sinh th¸i v T i<br /> thÊp tª ®au [1]. C©y n y cßn dïng ®Ó ch÷a sa d¹ nguyªn sinh vËt kiÓm ®Þnh. MÉu tiªu b¶n sè VN<br /> con, uèng thuèc s¾c cña lo i n y l m håi phôc 1546 ®5îc l5u t¹i ViÖn Sinh th¸i v T i nguyªn<br /> søc khoÎ nhanh [2,3]. Cho ®Õn nay vÉn ch5a cã sinh vËt.<br /> mét nghiªn cøu n o vÒ th nh phÇn hãa häc cña<br /> Xö lý v chiÕt t¸ch chÊt tõ l¸ c©y Thanh<br /> lo i n y. Trong khu«n khæ b i b¸o n y, chóng<br /> t«i th«ng b¸o mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu th nh phong chôm (Sabia fasciculata)<br /> phÇn hãa häc cña l¸ c©y Thanh phong chôm. L¸ c©y Thanh phong chôm (0,6 kg) ®5îc<br /> ng©m chiÕt trong MeOH (3 lÇn, mçi lÇn trong<br /> II - thùc nghiÖm 24 giê). DÞch chiÕt sau ®ã ®5îc cÊt lo¹i dung<br /> m«i ë ¸p suÊt thÊp thu ®5îc cÆn dÞch MeOH råi<br /> §iÓm nãng ch¶y ®5îc ®o trªn m¸y Boetius. cho thªm H2O v chiÕt lÇn l5ît víi CH2Cl2,<br /> 205<br /> EtOAc. C¸c dÞch chiÕt thu ®5îc ®em l m khan IR(KBr): max 3359 cm-1(OH); 1663 cm-1(C=O);<br /> b»ng Na2SO4, sau ®ã c« lo¹i dung m«i ®Õn kh« ë 1560; 1498; 1449 (C=C vßng benzen); 1H-<br /> ¸p suÊt thÊp, ë nhiÖt ®é kho¶ng 50oC thu ®5îc NMR: (DMSO-d6, 500 MHz) (ppm) 8,17 (2H,<br /> 17,35 g cÆn chiÕt CH2Cl2 v 1,80 g cÆn chiÕt d, J = 9,0 Hz, H-2’ v H-6’); 7,09 (2H, d, J = 9,0<br /> EtOAc. Tõ 17,35 g cÆn chiÕt CH2Cl2 (SD) ®5îc Hz, H-3’ v H-5’); 6,76 (1H, d, J = 2,5 Hz, H-<br /> ho víi mét l5îng võa ®ñ MeOH cho tan hÕt. 8); 6,39 (1H, d, J = 2,5 Hz, H-6); 5,49 (1H, d, J<br /> Dung dÞch thu ®5îc ®em trén víi 21 g silica gel, = 7,5 Hz, H-1’’); 3,87 (3H, s, OCH3); 3,86 (3H,<br /> l m bay h¬i dung m«i ®Õn kh«, sau ®ã ®5îc tiÕn s, OCH3); 3,58 (1H, dd, J = 10,8; 5,7 Hz, H-<br /> h nh s¾c kÝ cét trªn silica gel cì h¹t 40-63 µm 6a’’); 3,34 (1H, dd, J = 10,8; 4,3 Hz, H-6b’’);<br /> thu ®5îc 8 ph©n ®o¹n chÝnh kÝ hiÖu l SD1, SD2, 3,16-3,25 (2H, m, H-2’’ + H-3’’); 3,05-3,12<br /> SD3, SD4, SD5, SD6, SD7, SD8. Hîp chÊt (2H, m, H-4’’ + H-5’’); 13C-NMR: (DMSO-d6,<br /> stigmast-5-en-3 ,7 ,22 -triol (1) (14 mg) ®5îc 125 MHz) (ppm) 156,3 (C-2); 133,7 (C-3);<br /> ph©n lËp tõ ph©n ®o¹n SD3. Hîp chÊt 4’,7- 177,6 (C-4); 160,9 (C-5); 97,9 (C-6); 165,2 (C-<br /> dimetyl kaempferol-3-O- -D-glucopyranozit (2) 7); 92,3 (C-8); 156,1 (C-9); 105,1 (C-10); 56,1<br /> (27 mg) ®5îc ph©n lËp tõ ph©n ®o¹n SD6. Tõ (C-11); 122,4 (C-1’); 130,8 (C-2’); 113,8 (C-3’);<br /> ph©n ®o¹n SD4 chóng t«i ph©n lËp ®5îc 5,8 mg 161,3 (C-4’); 113,7 (C-5’); 130,8 (C-6’); 55,4<br /> axit 1 ,3 -dihydroxyl-olean-12-en-28-oic (3). (C-7’); 100,8 (C-1’’); 74,2 (C-2’’); 76,4 (C-3’’);<br /> Tõ ph©n ®o¹n SD7 chóng t«i ph©n lËp ®5îc 7,8 69,9 (C-4’’); 77,5 (C-5’’); 60,8 (C-6’’); ESI -MS<br /> mg hçn hîp cña -sitosterol- -D-glucozit (8) v m/z: 459 [M-H2O+H]+; 411; 315; 187; 166.<br /> stigmasterol- -D-glucozit (9) v 5,4 mg 4'- Axit 1 ,3 -dihydroxyl-olean-12-en-28-oic<br /> metyl kaempferol-3-O- -D-glucopyranozit (4). (3): ChÊt r¾n m u tr¾ng (CH2Cl2/MeOH), ®nc<br /> Tõ ph©n ®o¹n SD2 chóng t«i ph©n lËp ®5îc 79,4 212-214 oC; IR(KBr): max 3433 cm-1(OH); 1684<br /> mg tritritriacontan-1-ol (5) v 82,7 mg hçn hîp cm-1(C=O); 1633 cm-1(C=C); 1H-NMR: (CDCl3,<br /> cña -sitosterol (6) v stigmasterol (7). 500 MHz) (ppm) 3,56 (1H, br d, J = 3,0 Hz,<br /> H-1); 3,66 (1H, dd, J = 12,0; 4,0 Hz, H-3); 2,89<br /> Stigmast-5-en-3 ,7 ,22 -triol (1): ChÊt (1H, dd, J = 13,5; 4,0 Hz, H-9); 5,25 (1H, brs,<br /> r¾n m u tr¾ng (CH2Cl2/MeOH), ®nc 143-145oC; H-12); 2,41 (1H, dd, J = 10,5; 3,0 Hz, H-18);<br /> IR(KBr): max 3422 cm-1(OH); 1631 cm-1(C=C); 1,01 (3H, s, H-23); 0,80 (3H, s, H-24); 0,96<br /> 1<br /> H-NMR: (CDCl3, 500 MHz) (ppm) 3,58 (1H, (6H, s, H-25 + H-30); 0,86 (3H, s, H-26); 1,22<br /> dt, J=11,0; 5,5 Hz, H-3); 5,61 (1H, d, J=5,5 Hz, (3H, s, H-27); 0,91 (3H, s, H-29); 13C-NMR:<br /> H-6); 3,85 (1H, s, H-7); 0,78 (3H, s, H-18); 1,19 (CDCl3, 125 MHz) (ppm) 72,9 (C-1); 35,0 (C-<br /> (3H, s, H-19); 0,94 (3H, d, J=6,75 Hz, H-21); 2); 74,1 (C-3); 39,8 (C-4); 49,6 (C-5); 19,4 (C-<br /> 3,72 (1H, dd, J=10,5; 2 Hz, H-22); 0,81 (3H, d, 6); 33,6 (C-7); 40,2 (C-8); 42,9 (C-9); 42,1 (C-<br /> J=7,5 Hz, H-26); 0,92 (3H, d, J=7,5 Hz, H-27); 10); 23,7 (C-11); 123,4 (C-12); 145,5 (C-13);<br /> 0,80 (3H, d, J=7,0 Hz, H-29); 13C-NMR: 43,4 (C-14); 29,0 (C-15); 24,3 (C-16); 48,0 (C-<br /> (CDCl3, 125 MHz) (ppm) 37,4 (C-1); 31,4 (C- 17); 39,3 (C-18); 47,6 (C-19); 31,6 (C-20); 35,1<br /> 2); 71,3 (C-3); 42,0 (C-4); 146,4 (C-5); 123,8 (C-21); 34,0 (C-22); 28,6 (C-23); 16,2 (C-24);<br /> (C-6); 65,3 (C-7); 37,6 (C-8); 42,4 (C-9); 37,0 16,7 (C-25); 17,9 (C-26); 26,5 (C-27); 183,0 (C-<br /> (C-10); 23,6 (C-11); 39,2 (C-12); 42,3 (C-13); 28); 33,6 (C-29); 24,1 (C-30); EI-MS m/z: 472<br /> 49,1 (C-14); 20,5 (C-15); 27,5 (C-16); 52,8 (C- [M]+; 248; 203; 133; 105; 81; 69; 55.<br /> 17); 11,6 (C-18); 18,2 (C-19); 42,5 (C-20); 11,9<br /> (C-21); 71,3 (C-22); 29,9 (C-23); 41,4 (C-24); 4’-metyl kaempferol-3-O- -D-glucopyranozit<br /> 28,8 (C-25); 20,5 (C-26); 20,7 (C-27); 23,6 (C- (4): ChÊt r¾n m u<br /> 28); 11,9 (C-29); EI-MS m/z: 446 [M]+; 428; v ng (MeOH), ®nc 234 - 236oC; IR(KBr):<br /> -1 -1<br /> 300; 176; 158; 119; 107; 85; 69; 55. max 3421 cm (OH); 1657 cm (C=O); 1590,<br /> <br /> 4’,7-dimetyl kaempferol-3-O- -D- 1493, 1441 cm (C=C vßng benzen); 1H-NMR:<br /> -1<br /> <br /> <br /> glucopyranozit (2): Tinh thÓ h×nh kim (MeOD, 500 MHz) (ppm) 8,12 (2H, d, J = 9,0<br /> (MeOH), m u v ng nh¹t, ®nc 223-225 oC; Hz, H-2’ v H-6’; 6,92 (2H, d, J = 9,0 Hz, H-3’<br /> <br /> 206<br /> v H-5’); 6,64 (1H, d, J = 2,0 Hz, H-8); 6,37 trong MeOH (3 lÇn, mçi lÇn trong 24 giê). Sau<br /> (1H, d, J = 2,5 Hz, H-6); 5,32 (1H, d, J = 7,5 khi c« c¹n dung m«i, cÆn chiÕt MeOH ®5îc ho<br /> Hz, H-1’’); 3,96 (3H, s, OCH3); 3,71 (1H, dd, J tan trong 500 ml H2O v chiÕt lÇn l5ît víi<br /> = 11,8; 2,4 Hz, H-6a’’); 3,55 (1H, dd, J = 11,8; CH2Cl2, EtOAc. Tõ cÆn chiÕt CH2Cl2 sau khi<br /> 5,5 Hz, H-6b’’); 3,41-3,48 (2H, m, H-2’’ + H- tiÕn h nh s¾c kÝ cét trªn silica gel cì h¹t 40-63<br /> 3’’); 3,21-3,25 (2H, m, H-4’’ + H-5’’); ESI-MS µm v kÕt tinh l¹i thu ®5îc stigmast-5-en-<br /> m/z: 463 [M+H]+; 385; 301; 149; 88; 74. 3 ,7 ,22R-triol (1); 4’,7-dimetyl kaempferol-3-<br /> Tritritriacontan-1-ol (5): ChÊt r¾n m u O- -D-glucopyranozit (2); axit 1 ,3 -<br /> tr¾ng (CH2Cl2), ®nc 87 - 89oC; IR(KBr): max dihydroxy-olean-12-en-28-oic (3); 4'-metyl<br /> 3411 cm-1(OH); 1H-NMR: (CDCl3, 500 MHz) kaempferol-3-O- -D-glucopyranozit (4),<br /> (ppm) 3,64 (2H, s, OCH2); 1,57 (2 x CH2); tritriacontan-1-ol (5), hçn hîp cña -sitosterol<br /> 1,31 (29 x CH2); 0,88 (t, J = 7 Hz, CH3); ESI- (6) v stigmasterol (7); hçn hîp cña -sitosterol-<br /> MS m/z: 481 [M+H]+. -D-glucozit (8) v stigmasterol- -D-glucozit<br /> (9). CÊu tróc cña c¸c hîp chÊt trªn ®5îc x¸c<br /> III - KÕt qu¶ v th¶o luËn ®Þnh b»ng sù kÕt hîp c¸c ph5¬ng ph¸p phæ khèi<br /> l5îng (MS), phæ céng h5ëng tõ proton v<br /> L¸ c©y Thanh phong chôm (Sabia cacbon-13 (1H v 13C-NMR) v c¸c phæ céng<br /> fasciculata) ®5îc l m s¹ch, ph¬i kh«, nghiÒn h5ëng tõ h¹t nh©n hai chiÒu COSY, HMQC,<br /> nhá. Nguyªn liÖu kh« (0,6 kg) ®5îc ng©m chiÕt HMBC.<br /> 3'<br /> <br /> 2' 4' OCH3 29 30<br /> 7'<br /> 29<br /> oh 28<br /> 8<br /> 1 1'<br /> 5' 19 20 21<br /> h H3 CO 7 9<br /> O 2<br /> 26<br /> 6' 12 18<br /> 21 22<br /> 22 24 oh 11<br /> 13<br /> 18 20 23 25 17<br /> 6 25 26 28<br /> 12 10<br /> 3 coo<br /> 5 4 1 14<br /> 9 16<br /> 11<br /> 13 17 27 O 2<br /> 10 h<br /> 19 h 16<br /> oh O O 8 15<br /> 1 9 14<br /> <br /> 2<br /> HO H H 3<br /> 7<br /> 27<br /> <br /> 10 8 15 OH 5<br /> ho<br /> h H H 4 6<br /> 3<br /> 23 24<br /> 5 7<br /> ho 4 6 oh H 3<br /> 1 2 OH<br /> HO<br /> 3' 7'<br /> <br /> 2' 4' OCH3<br /> <br /> 1 1'<br /> 8 5'<br /> HO 7<br /> 9 O 2<br /> 6'<br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> 10 3<br /> 4<br /> +<br /> 5<br /> O<br /> oh O O<br /> HO H H<br /> OH<br /> H HO HO<br /> H<br /> 6 7<br /> 4 H<br /> OH<br /> HO<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> +<br /> <br /> <br /> Glu Glu<br /> 8 9<br /> <br /> OH<br /> <br /> 5<br /> <br /> <br /> 207<br /> Stigmast-5-en-3 ,7 ,22R-triol (1): ChÊt hiÖu cña 2 proton aromatic ë 6,76 ppm (1H, d, J<br /> r¾n m u tr¾ng (CH2Cl2/MeOH), ®nc 143-145oC. = 2,5 Hz, H-8) v 6,39 ppm (1H, d, J = 2,5 Hz,<br /> Phæ khèi l5îng va ch¹m electron (EI-MS) cña 1 H-6); tÝn hiÖu cña mét vßng th¬m ®5îc thÕ para<br /> cã pic ion ph©n tö t¹i m/z 446 [M]+ t5¬ng øng ë 8,17 ppm (2H, d, J = 9,0 Hz, H-2’ v H-6’) v<br /> víi c«ng thøc ph©n tö l C29H50O3. Phæ IR cña 7,09 ppm (2H, d, J = 9,0 Hz, H-3’ v H-5’)], tÝn<br /> nã cã d¶i hÊp thô ë max 3422 cm-1 ®Æc tr5ng cho hiÖu cña 2 nhãm metoxy trong ph©n tö ë 3,87<br /> nhãm hydroxyl (OH) v ë 1631 cm-1 ®Æc tr5ng ppm (3H, s) v 3,86 ppm (3H, s). TÝn hiÖu cña 1<br /> cho nèi ®«i (C=C). singlet n»m ë tr5êng thÊp (12,41 ppm) chøng tá<br /> trong ph©n tö cña 2 cã nhãm OH ë C-5 t¹o cÇu<br /> Trªn phæ 1H-NMR xuÊt hiÖn 6 tÝn hiÖu ®Æc<br /> hi®ro víi nhãm cacbonyl. §iÒu n y cßn ®5îc<br /> tr5ng cho 6 nhãm metyl ë 1,19; 0,94; 0,92;<br /> kh¼ng ®Þnh trªn phæ HMBC khi thÊy proton n y<br /> 0,81; 0,80; 0,78 ppm, mét tÝn hiÖu cña proton t5¬ng t¸c víi cacbon C-5 ë 160,9 ppm. Qua c¸c<br /> metin olefinic ë 5,61 ppm (d, J = 5,5 Hz, H-6)<br /> d÷ kiÖn phæ trªn cho phÐp chóng t«i s¬ bé kÕt<br /> cïng víi 3 tÝn hiÖu cña 3 nhãm hidroxy metin<br /> luËn hîp chÊt 2 cã khung flavonol bÞ thÕ ë vÞ trÝ<br /> lÇn l5ît ë 3,85 ppm (s, H-7); 3,72 ppm (dd, J =<br /> 5,7 ë vßng A v vÞ trÝ 4’ ë vßng B.<br /> 10,5; 2,0 Hz, H-22) v 3,58 ppm (dt, J = 11,0;<br /> 5,5 Hz, H-3). Trªn phæ 13C-NMR, DEPT ta thÊy Trªn phæ 1H-NMR cßn xuÊt hiÖn c¸c tÝn<br /> chÊt 1 cã 6 nhãm CH3, 9 nhãm CH2, 11 nhãm hiÖu cña 1 ®5êng glucopyranose ë 5,49 ppm<br /> CH v 3 cacbon bËc bèn. Tõ c¸c sè liÖu vÒ phæ (1H, d, J = 7,5 Hz, H-1’’); 3,58 ppm (1H, dd, J<br /> IR, MS, 1H-NMR, 13C-NMR s¬ bé kÕt luËn chÊt = 10,8; 5,7 Hz, H-6a’’); 3,34 ppm (1H, dd, J =<br /> 1 l stigmast-5-en-3 ,7 ,22R-triol. VÞ trÝ cña 2 10,8; 4,3 Hz, H-6b’’); 3,16 - 3,25 ppm (2H, m,<br /> nhãm hydroxyl cßn l¹i ®5îc kh¼ng ®Þnh qua phæ H-2’’ + H-3’’); 3,05 - 3,12 ppm (2H, m, H-4’’ +<br /> COSY v HMBC. H-5’’). Trªn phæ HMBC cã t5¬ng t¸c xa gi÷a H-<br /> Trªn phæ HMBC thÊy tÝn hiÖu proton cña 1’’ cña ®5êng glucopyranose ë 5,49 ppm víi C-<br /> nhãm hidroxy metin ë 3,85 ppm t5¬ng t¸c víi 3 ë 133,7 ppm chøng tá r»ng ®5êng<br /> cacbon C-5 (146,4 ppm) v cacbon C-6 (123,8 glucopyranose g¾n víi khung flavonoit ë vÞ trÝ<br /> ppm) suy ra nhãm OH n y chØ cã thÓ g¾n v o C-3. CÊu h×nh cña cacbon anome ®5îc x¸c ®Þnh<br /> khung steroit ë vÞ trÝ C-4 hoÆc C-7. Tuy nhiªn, dùa v o gi¸ trÞ h»ng sè t5¬ng t¸c J = 7,5 Hz cña<br /> trªn phæ COSY kh«ng thÊy xuÊt hiÖn t5¬ng t¸c H-1’’ víi H-2’’chóng t«i ®i ®Õn kÕt luËn r»ng 2<br /> gi÷a proton n y víi H-3 m chØ cã t5¬ng t¸c víi l mét -glucozit. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn<br /> H-6 chøng tá r»ng nhãm OH n y g¾n víi khung cïng víi viÖc so s¸nh víi c¸c sè liÖu phæ ®D<br /> steroit ë vÞ trÝ C-7. Trªn phæ HMBC cßn xuÊt c«ng bè cña chÊt 4’,7-dimetyl kaempferol-3-O-<br /> hiÖn t5¬ng t¸c gi÷a proton cña nhãm hidroxy -D-glucopyranozit [5] cho phÐp kh¼ng ®Þnh<br /> metin ë 3,72 ppm víi C-21 (11,9 ppm) v C-20 chÊt 2 chÝnh l 4’,7-dimetyl kaempferol-3-O- -<br /> (42,5 ppm) chøng tá r»ng nhãm OH n y ®Ýnh D-glucopyranozit.<br /> víi C-22. Tõ c¸c d÷ kiÖn phæ ë trªn kÕt hîp víi<br /> viÖc so s¸nh víi c¸c sè liÖu phæ cña chÊt Axit 1 ,3 -dihydroxyl-olean-12-en-28-oic<br /> stigmast-5-en-3 ,7 ,22R-triol ®D c«ng bè trong (3): ChÊt r¾n m u tr¾ng (CH2Cl2/MeOH), ®nc<br /> t i liÖu [4] cho phÐp kÕt luËn cÊu tróc cña 1 l 212 - 214oC. Phæ IR cã d¶i hÊp thô ë max 3433<br /> stigmast-5-en-3 ,7 ,22R-triol. cm-1 ®Æc tr5ng cho nhãm OH v ë 1684 cm-1 ®Æc<br /> tr5ng cho nhãm cacbonyl (C=O); 1633 cm-1<br /> 4’,7-dimetyl kaempferol-3-O- -D- (C=C).<br /> glucopyranozit (2): D5íi d¹ng tinh thÓ h×nh<br /> Phæ khèi l5îng va ch¹m electron (EI-MS)<br /> kim m u v ng nh¹t (MeOH), ®nc 223 - 225oC. cña 3 cho pic ion ph©n tö m/z 472 [M]+ t5¬ng<br /> Phæ khèi ion hãa bôi ®iÖn tö (ESI-MS) cã pic<br /> øng víi c«ng thøc ph©n tö l C30H48O4. Phæ 13C-<br /> ion ë m/z 459 [M-H2O+H]+ t5¬ng øng víi c«ng<br /> NMR v phæ DEPT cña hîp chÊt 3 chØ ra sù cã<br /> thøc ph©n tö cña 2 l C23H24O11. Phæ IR cã d¶i<br /> mÆt cña 30 nguyªn tö cacbon trong ®ã cã 7<br /> hÊp thô ë max 3359 cm-1 ®Æc tr5ng cho nhãm<br /> nhãm CH3, 9 nhãm CH2, 6 nhãm CH v 8<br /> OH v ë 1663 cm-1 ®Æc tr5ng cho nhãm<br /> cacbon bËc 4.<br /> cacbonyl (C=O). Phæ 1H-NMR cho thÊy cã tÝn<br /> 208<br /> Phæ 1H-NMR cã 7 tÝn hiÖu singlet ®Æc tr5ng h×nh m u tr¾ng (CH2Cl2), ®nc 87 - 89oC. Phæ<br /> cho 7 nhãm CH3, mét tÝn hiÖu cña nhãm metin khèi ion hãa bôi ®iÖn tö (ESI-MS) cña chÊt 5 cã<br /> olefinic ë 5,25 ppm (1H, brs, H-12) v 2 tÝn hiÖu m/z 481 [M+H]+ øng víi c«ng thøc ph©n tö l<br /> cña 2 nhãm hidroxy metin ë 3,56 ppm (1H, br C33H68O. Phæ IR cña 5 cã c¸c ®Ønh hÊp thô cña<br /> d, J = 3,0 Hz, H-1) v 3,66 ppm (1H, dd, J = nhãm OH ë max 3411 cm-1, cña liªn kÕt C-O ë<br /> 12,0; 4,0 Hz, H-3). Tõ c¸c d÷ kiÖn phæ 1H- -1 1<br /> max 1062 cm . Phæ H-NMR cña 5 ®Æc tr5ng<br /> NMR, 13C-NMR chøng tá r»ng hîp chÊt 3 l cho cÊu tróc cña 1 alcol m¹ch d i qua tÝn hiÖu<br /> mét tritecpen khung olean cã 2 nhãm thÕ OH. cña nhãm hydroxymetylen ë 3,64 ppm (2H, s),<br /> Trªn phæ HMBC cho thÊy H-1 t5¬ng t¸c víi C-3 mét nhãm metyl ë ë 0,88 ppm (t, J = 7 Hz), 2<br /> (74,1 ppm); H-25 t5¬ng t¸c víi C-1 (72,9 ppm); nhãm CH2 ë 1,57 ppm (4H) v 29 nhãm CH2 ë<br /> H-3 t5¬ng t¸c víi C-24 (16,2 ppm) v C-5 (49,6 1,31 ppm (58H). KÕt hîp víi viÖc so s¸nh víi<br /> ppm) chøng tá r»ng 2 nhãm OH g¾n víi khung t i liÖu ®D c«ng bè [8] cho phÐp nhËn d¹ng chÊt<br /> terpenoit ë vÞ trÝ C-1 v C-3. §iÒu n y cßn ®5îc 5 chÝnh l tritritriacontan-1-ol.<br /> kh¼ng ®Þnh qua c¬ chÕ ph©n m¶nh theo retro-<br /> Diels-Alder cña vßng C khi cã 2 nhãm OH ë Lêi c¶m ¬n: C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu n&y thu<br /> vßng A/B (xem s¬ ®å ph©n m¶nh) [6]. §é ®Tîc trong khu«n khæ hîp t¸c ViÖt-Ph¸p vÒ<br /> chuyÓn dÞch hãa häc cña c¸c proton ( H) v nghiªn cøu th¶m thùc vËt ViÖt Nam.<br /> cacbon ( C) cña 3 ho n to n phï hîp víi<br /> tritecpen ®D c«ng bè trong t i liÖu [7] cho phÐp T i liÖu tham kh¶o<br /> kÕt luËn hîp chÊt 3 chÝnh l axit 1 ,3 -<br /> dihydroxy-olean-12-en-28-oic. 1. Vâ V¨n Chi. Tõ ®iÓn thùc vËt th«ng dông,<br /> Nxb. Khoa häc v Kü thuËt H Néi, tËp 2,<br /> +. 2177 - 2178.<br /> oh<br /> oh<br /> .<br /> cooh<br /> -2e<br /> -<br /> cooh<br /> 2. Yun Deng, Tian Tang, Xiang Li, Feng E<br /> + e-<br /> ho<br /> Wu. Natural Product Research, Vol. 21, No.<br /> ho<br /> 1, P. 28 - 32 (2007).<br /> OH + . 3. Yun Deng, Ying Zheng, Bin Chen, Guo-lin<br /> Zhang, Feng E Wu. Journal of Asian<br /> CH2<br /> <br /> HO<br /> cooh Products Research, Vol. 7, No. 5, P. 741 -<br /> m/z 224 m/z 248<br /> 745 (2005).<br /> 4. Yushan Li, Masami Ishibashi, Masayuki<br /> 4'-metyl kaempferol-3-O- -D- satake, Xigui Chen, Yasukatsu Oshima,<br /> glucopyranozit (4): ChÊt r¾n m u v ng Yasushi ohizumi. J. Nat. Prod., Vol. 66, P.<br /> (MeOH), ®nc 234 - 236oC. Phæ IR cã d¶i hÊp 696 - 698 (2003).<br /> thô ë max 3421 cm-1 ®Æc tr5ng cho nhãm OH v 5. Olga Araujio Lima, Judith Polonsky.<br /> ë 1657 cm-1 ®Æc tr5ng cho nhãm cacbonyl Phytochemistry, Vol.12, P. 913 - 916<br /> (C=O). Hîp chÊt 4 cã phæ 1H- NMR gÇn gièng (1973).<br /> víi phæ cña hîp chÊt 2 chØ v¾ng mÆt tÝn hiÖu cña 6. L. John Goad, Toshihiro Akihisa. Analysis<br /> 1 nhãm OCH3 . Phæ khèi ion hãa bôi ®iÖn tö of Sterols, Blackie Academic & Professional<br /> (ESI-MS) cña 4 cã pic ion t¹i m/z 463 [M+H]+ (1997).<br /> ho n to n phï hîp víi c«ng thøc ph©n tö l<br /> C22H22O11. Sau khi so s¸nh c¸c sè liÖu phæ cña 7. Jin Chen, Bin Chen, Jun Tian, Feng E Wu.<br /> chÊt 4 so víi t i liÖu ®D c«ng bè [5] cho phÐp kÕt Chinese Chemical Letters, Vol. 13, No. 4, P.<br /> 345 - 348 (2002).<br /> luËn chÊt 4 chÝnh l 4’-metyl kaempferol-3-O- -<br /> D-glucopyranozit. 8. Triguna N. Misra, Ram S. Singh, Hari S.<br /> Pandey and C. Prasad. Phytochemistry, 30<br /> Tritriacontan-1-ol (5): ChÊt r¾n v« ®Þnh (6), 2076 - 2078 (1991).<br /> <br /> 209<br /> Chemical constituents of the leaves of Sabia fasciculata<br /> (Sabiaceae)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 210<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2