intTypePromotion=1
ADSENSE

THANH TOÁN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chia sẻ: Hà Xuân Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

907
lượt xem
340
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sàn giao dịch thương mại điện tử là 1 thị trường trực tuyến , 1 " địa điểm họp chợ " được thực hiện trên mạng Internet mà ở đó những người tham gia có thể tìm kiếm thông tin về thị trường và sản phẩm, thiết lập mối quan hệ cũng như tiến hành đàm phán tiền giao dịch ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THANH TOÁN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 1. CHƯƠNG 4 : THANH TOÁN TRONG THƯƠNG M I I NT N I DUNG 1. SÀN GIAO D CH THƯƠNG M I 2. CƠ CH THANH TOÁN QUA M NG 3. THANH TOÁN I N T I. SÀN GIAO D CH THƯƠNG M I 1. Khái ni m và vai trò. Sàn giao d ch TM T là m t th trư ng tr c tuy n, m t “ a i m h p ch ” ư c th c hi n trên m ng Internet mà ó nh ng ngư i tham gia có th t.m ki m thông tin v th trư ng và s n ph m, thi t l p m i quan h cũng như ti n hành àm phán ti n giao d ch… Ngoài ra còn th c hi n các giao d ch i n t hàng hoá và d ch v , chuy n giao thông tin tr c tuy n, chuy n ti n i n t , u giá, u th u và h p tác thi t k , mua bán hàng hoá công c ng, ti p th tr c tuy n n khách hàng và th c hi n các d ch v sau bán hàng… 2. Vai trò - Ti p c n và x l. thông tin tr c ti p, nhanh chóng gi a DN v i nhà cung c p, gi a DN v i khách hàng - Là công c r t m nh bán và qu ng cáo hàng hoá, ti t ki m ư c nhi u chi phí; c t gi m nhu c u i v i các c a hàng, kho hàng v t l., ơn gi n hoá quá trình so sánh và l a ch n s n ph m… 1
 2. 3. Các c trưng cơ b n c a sàn giao d ch TM T Sàn giao d ch TM T là m t t ch c kinh doanh d ch v , óng vai trò là ngư i môi gi i. Các phương th c giao d ch t i các sàn TM T r t phong phú, bao g m c nh ng phương th c mua bán th c và giao d ch kh ng Thi t l p các quy t c cho thành viên c a mình và có th áp d ng các hình th c thư ng ph t i v i nh ng thành viên vi ph m S lư ng ngư i mua, ngư i bán, nhà cung c p tham gia r t l n Nh ng ngư i tham gia v a có th là ngư i bán, v a là ngư i mua ho c c hai Th hi n quan h cung c u hàng hoá c a th trư ng. Giá hình thành trên sàn giao d ch là giá chung cho s n ph m trên th trư ng T t c các quy trình mua, bán, giao d ch, àm phán, thương lư ng, thanh toán u ư c th c hi n tr c tuy n trên m ng Internet. Ngư i mua, bán u có th tham gia các giao d ch mua bán t i sàn vào b t c lúc nào và b t c nơi âu Ch ng lo i hàng hoá và d ch v mua bán r t a d ng và phong phú, bao g m h u hình l n vô hình Th c hi n thông tin và k t n i khách hàng Các thành viên tham gia sàn giao d ch ư c quy n khai thác thông tin v th trư ng, s n ph m, chính sách… 4. Phân lo i sàn giao d ch TM T 4.1. Theo ch th tham gia sàn giao d ch Sàn giao d ch TM T chung Ví d : www.ecommerce.com; Sàn giao d ch TM T riêng: sàn b h n ch v s lư ng thành viên tham gia Ví d : www.vnemarket.com.vn 2
 3. 4.2. Theo i tư ng ngành hàng kinh doanh Sàn giao d ch TM T chuyên môn hoá: Là sàn giao d ch m t s hàng hoá nh t nh, t p trung vào kinh doanh các s n ph m c a m t ngành hàng c th . Ví d : www.vietsoftonline.com.vn, lignus.co.nz Sàn giao d ch TM T t ng h p: là sàn giao d ch TM T kinh doanh v i m t s lư ng l n các hàng hoá và d ch v t nhi u ngành hàng khác nhau. Ví d : www.golmart.com.vn, vietoffer.com 3
 4. 5. L i ích kinh doanh qua sàn giao d ch TM T 5.1. i v i DN Tăng doanh thu M r ng h th ng khách hàng và tăng kh năng ti p c n v i th trư ng th gi i Tăng doanh s bán hàng t nh ng khách hàng hi n t i Tăng doanh s bán hàng t các d ch v t o ra giá tr khác Ti t ki m chi phí Ti t ki m chi phí s n xu t kinh doanh Ti t ki m chi phí bán hàng Ti t ki m chi phí giao d ch Có c thông tin phong phú T o i u ki n thu n l i v không gian và th i gian trong vi c thi t l p và c ng c các m i quan h kinh doanh T o i u ki n DN có th truy n bá, ph bi n hình nh, nh.n hi u s n ph m, DN v i các b n hàng qu c t Nâng cao ch t lư ng d ch v khách hàng 5.2. i v i khách hàng Sàn giao d ch TM T mang n cho khách hàng m t phong cách mua hàng m i, phong cách mua hàng tr c ti p qua m ng, ti t ki m ư c th i gian, chi phi i l i… Khách hàng có ph m vi l a ch n m t hàng r ng rãi và phong phú hơn. Khách hàng có th giao d ch tr c ti p v i nhà s n xu t, b qua khâu trung gian nên có th mua hàng v i giá r hơn và nhanh hơn II. CƠ CH THANH TOÁN QUA M NG Thanh toán qua m ng, i a s ngư i mua dùng th tín d ng. Trên th có các thông s sau + Hình ch s h u th + H và tên ch s h u + S th + Th i h n c a th + M t sau th có dòng s an toàn + M t s thông s khác cùng v i chip i n t ho c v ch t 4
 5. Nh ng thông tin v th tín d ng ngư i mua ph i khai báo khi th c hi n vi c mua qua m ng: + S th ( 16 s ư c in trên m t trư c th ) + H tên ch s h u in trên th + Th i h n h t h n c a th + M. s an toàn + a ch nh n hoá ơn thanh toán vi c s d ng th do ngân hàng g i cho ch th Qui trình x lý thanh toán tr c tuy n 1. Ngư i mua t l nh mua trên website ngư i bán sau khi ã ch n hàng hoá. Sau ó ngư i mua khai báo thông tin th tín d ng c a mình 2. Thông tin th tín d ng c a ngư i mua ư c chuy n th ng n NH c a ngư i bán ho c chuy n th ng n nhà cung c p d ch v x l. thanh toán qua m ng (bên th ba) mà ngư i bán ã ch n 3. NH c a ngư i bán ho c bên th ba này s ki m tra tính h p l c a th v i NH nơi phát hành th 4. NH phát hành th s ph n h i ( ư c mã hoá) cho NH c a ngư i bán ho c bên th ba v tính h p l c a th 5. Thông tin này ư c gi i mã và g i v cho ngư i bán 6. Ngư i bán d a trên thông tin ph n h i này quy t nh bán hay không bán 5
 6. H TH NG TH TÍN D NG I NT TRÊN INTERNET Qui trình x lý card phi tr c tuy n 6
 7. YÊU C U V H T NG ĂNG KÝ D CH V NH N THANH TOÁN QUA M NG 1. TÀI KHO N NGƯ I BÁN ( Merchant Account) 2. PH N M N MUA HÀNG ( Shopping Cart) 3. S D NG CÔNG NGH B O M T SSL (Secure Socket Layer) Tài kho n ngư i bán – Merchant Acount Là tài kho n giúp nh n ti n thanh toán c a khách hàng qua m ng Do các Ngân hàng (có h th ng h t ng thanh toán trên m ng) c p Có các công ty chuyên cung c p Merchant Account Qui trình c p òi h i các bư c th m ình công phu: Doanh thu t i thi u hàng tháng H th ng b o m t c a ngư i bán V trí a lý c a ngư i bán 7
 8. ĂNG KÝ MERCHANT ACCOUNT www.1stworldcardservice.com Xét duy t và c p Merchant Account tùy thu c vào ánh giá c a công ty i v i doanh nghi p c a b n Các bư c: Bư c 1: email, tên, tên công ty, login Bư c 2: S liên l c, a ch Bư c 3: Thông tin v công ty, doanh thu Bư c 4: Thông tin v ch doanh nghi p Bư c 5: Tên c a ngư i ư c y nhi m ký k t d ch v v i Planet Payment Bư c 6: Giá d ch v Bư c 7: M u ăng ký Bư c 8: Thông tin v th tín d ng và thanh toán Bư c 9: Các thông tin khác 8
 9. ĂNG KÝ PAYPAL www.paypal.com cung c p d ch v nh n & chuy n thanh toán qua m ng (cho ngư i bán) Có d ch v chuy n ngân i n t (EFT) và các d ch v khác như chuy n ti n, ký qu , thanh toán cho ngư i nh n ch v i email… ăng ký và k t n i vào tài kho n ơn gi n d th c hi n C p mi n phí Shopping cart b ng code HTML KH dán vào site c a mình Khách hàng c n có credit card 9
 10. 10
 11. PH N M N MUA HÀNG – SHOPPING CART Là ph n m m ghi nh n ơn hàng và t ng tính toán s ti n khách hàng c n ph i tr Truy su t và ki m tra th tín d ng c a khách Tích h p v i h th ng qu n lý c a công ty H th ng thanh toán qua th tín d ng 11
 12. CÔNG NGH B O M T SSL V i cơ ch này, khách hàng c a b n khi trao cho b n các s th tín d ng s tin tư ng r ng các thông tin cá nhân bao g m c s th tín d ng s không b ánh c p qua Internet III.THANH TOÁN I N T Chuy n ngân i n t - Electronic Fund Transfer (EFT) H th ng EFT ư c thi t k chuy n kho n ti n c th t tài kho n này n tài kho n khác Các thi t b ngư i s d ng có th dùng là các máy giao d ch t ng, máy tính cá nhân, i n tho i Ngân hàng s d ng m ng giá tr gia tăng chuyên bi t giao d ch v i nhau qua các trung tâm bù tr t ng. Các v n liên quan n an toàn u ư c th c hi n trên m ng giá tr gia tăng hi u qu cao hơn nhi u so v i m ng Internet Phương th c chuy n kho n i n t trên Internet hi n nay có chi phí th p Giao d ch EDI tài chính EDI ( Electronic Data Interchange) là h th ng trao i d li u i n t EDI là cách tiêu chu n hóa trao i d li u gi a các doanh nghi p như hoá ơn, ơn t hàng, v n ơn...Ho c x lý các thông tin kinh doanh gi a các b ph n trong cùng t ch c và gi a các i tác kinh doanh o EFT có th tri n khai b ng cách s d ng h th ng Financial EDI M t giao d ch EDI trong lĩnh v c thanh toán ư c g i là giao d ch EDI tài chính hay trao i d li u tài chính i n t Trao i d li u tài chính i n t là d ng EDI c thù ư c thi t l p gi a các ngân hàng và các khách hàng 12
 13. o Cho phép NH nh n nh ng kho n ti n mà h ư c u quy n t ngư i thanh toán và l p b n sao kê các kho n thanh toán cho ngư i th hư ng o Cho phép khách hàng ưa ra các thông tin liên quan n vi c g i ti n cùng v i các l nh thanh toan s d ng m ng VAN chuy n kho n i n t trên cơ s EDI o S d ng Internet cho các giao d ch EDI chi phí r t th p và linh ho t hơn nhi u so v i vi c s d ng m ng VAN Thanh toán th tín d ng – Credit card Hình th c thanh toán b ng th tín d ng trong các giao d ch trên Internet: 1. Khách hàng “xu t trình” th tín d ng – Ngư i bán ki m tra tính xác th c c a th thanh toán. 2. Ngư i bán thông qua NH phát hành th , ki m tra s ti n trong tài kho n c a khách hàng m b o v kh năng thanh toán và th c hi n các kho n th t c nh n kho n ti n thanh toán c a khách hàng. M t vài ngày sau giao d ch thanh toán th c t s x y ra, Trong th c t , vi c x l. th tín d ng tr c tuy n có th ti n hành m t trong hai cách sau: Cách 1: 1. G i s th tín d ng và các thông tin liên quan trên Internet dư i d ng không mã hoá 2. M hoá toàn b toàn b các thông tin chi ti t và th tín d ng trư c lúc g i chúng i khi th c hi n b t c giao d ch nào trên m ng Cách giao d ch này an toàn và tính bí m t thông tin v th tín d ng r t th p Cách 2 Các thông tin liên quan n giao d ch và các thông tin v thanh toán ư c mã hóa trư c khi truy n i trên Internet Chi nh tuỳ thu c vào m c các thông tin ư c mã hóa tránh gian lân, các thông tin khác liên quan n thanh toán và th s ư c g i ti p t i cho m t tin c y ư c u quy n g i là bên th ba Bên th ba s gi i mã các thông tin ư c u quy n m b o tính xác th c c a giao d ch cũng như an toàn cho quá trình thanh toán Th ghi n Th ghi n còn g i là th séc, là th cho phép th c hi n EFT. Khi giao d ch s ti n s ư c tr vào tài kho n séc ho c tài kho n ti t ki m a i m giao d ch r ng l n : khách s n, tr m xăng, shop, c a hàng bán l … Th ghi n khách hàng ch ư c phép s d ng s ti n tương ương v i s dư trong tài kho n Nh ng thu n l i khi s d ng th ghi n : + ăng k. s d ng d dàng + Giúp b o m t các thông tin cá nhân + Có th s d ng thay cho ti n m t + Ngư i bán s n l.ng ch p nh n thanh toán b ng th ghi n hơn thanh toán b ng séc Nh c i m +M c b o m t th p hơn th tín d ng 13
 14. TI N I NT là ti n ã ư c s hóa, t c là ti n d ng nh ng bit s . Ti n i n t ch ư c s d ng trong môi trư ng i n t ph c v cho nh ng thanh toán i n t thông qua h th ng thông tin bao g m h th ng m ng máy tính, internet... và ư c lưu tr trong cơ s d li u c a t ch c phát hành (bên th 3) và ư c bi u hi n dư i d ng bút t trên tài kho n mà khách hàng (ngư i mua) m t i t ch c phát hành. C th hơn ti n i n t là phương ti n c a thanh toán i n t ư c b o m t b ng ch ký i n t , và cũng như ti n gi y nó có ch c năng là phương ti n trao i và tích lũy giá tr . N u như giá tr c a ti n gi y ư c m b o b i chính ph phát hành thì i v i ti n i n t , giá tr c a nó ư c t ch c phát hành m b o b ng vi c cam k t s chuy n i ti n i n t sang ti n gi y theo yêu c u c a ngư i s h u. DigiCash Là hình th c bi n hoá c a ti n gi y và ng xu t ti n, vì m i tác v u ư c trình cho ngân hàng và ư c lưu l i Mâu thu n v i vai trò phát hành ti n c a Ngân hàng Trung ương M t cách chính th c, DigiCash không ư c phát hành nhi u hơn m t ch ng nh n quá t ng ngay c khi nó ư c ch p nh n b i nhi u c a hàng thành viên Th có ch a giá tr - Stored Value Cards Không c p ti n Th tr ti n (Debit card) — m t hình th c phân ph i ti n dư i d ng i n t Vô danh ho c h u danh Thu n l i c a th vô danh Card có th dùng b i nhi u ngư i Có th dùng ư c trên Internet mà không c n th căn cư c (IC card) e-cash trên Smart Card Có th n p giá tr t i nhà thông qua Internet Có th dùng trong môi trư ng Internet và phi Internet Có m c t i a v giá tr ư c n p Ngăn ng a vi c r a ti n Singapore: S$500; H ng Kông: HK$3,000 Nhi u lo i ti n khác nhau Dùng thanh toán xuyên biên gi i Th c m ng (Proximity Card) ư c dùng vào các cao c hay thanh toán ti n xe bus hay các phương ti n v n chuy n khác Xe Bus, xe i n ng m và các th v n chuy n công c ng nhi u thành ph Th c m ng khuy ch i t xa Có th s d ng trong kho ng 100 feet (30 mét) và có th dùng tr ti n xe các bãi u Tr ti n mà không c n ph i d ng xe l i (ví d ư ng cao t c Highway 91 California) Ví ti n s hoá (digital wallet):Hay còn g i là Ví ti n i n t Là k thu t ư c s d ng thanh toán trong nhi u h th ng thanh toán i n t Ch c năng quan tr ng c a ví ti n i n t : 14
 15. Ch ng minh tính xác th c khách hàng thông qua vi c s d ng các lo i ch ng nh n s hoá ho c b ng các phương pháp mã hóa thông tin khác Lưu tr và chuy n giá tr m b o an toàn cho quá trình thanh toán gi a ngư i mua và ngư i bán trong các giao d ch thương m i i n t 15
 16. H th ng chi phi u i n t S chi phi u i n t M t d ng tương t như ví i n t ư c tích h p v i h th ng thông tin k toán c a ngư i mua và server thanh toán c a ngư i bán Lưu ch ng t i n t và ch ng nh n thanh toán trong máy tính c a ngư i mua và ngư i bán truy l c l i sau này Ví d : SafeCheck Dùng ch y u trong hình th c B2B : E-check c a Authorize.net 16
 17. STEP 1 STEP 2 17
 18. STEP 3 STEP 4 18
 19. STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 19
 20. STEP 9 M t s g i ý giúp b o m t Không ti t l m t kh u trên m ng v i b t kỳ ai. N u b n nghĩ r ng ai ó ã bi t, b n nên i nó ngay. Không bư c ra kh i máy tính c a mình n u b n ang ti n hành m t thao tác nào ó v thanh toán. M t khi b n ã hoàn thành vi c th c hi n các tác v ngân hàng trên Internet, nh thoát b ng cách sign off trư c khi vi ng thăm các website khác. N u có m t ai ó có kh năng dùng máy PC c a b n, xóa Cache hay t t máy ho c b t l i b trình duy t tránh tình tr ng copy trang web ã ư c lưu tr trong ĩa c ng. Bank of America khuy n cáo m nh m r ng b n nên dùng b trình duy t 128-bit encryption th c hi n các tác v tài chính trên Internet. CÂU H I ÔN T P 1. Hãy trình bày khái quát v sàn giao d ch thương m i i n t 2. trình bày nh ng hi u bi t c a mình v các giao d ch thanh toán i n t 3. Nêu các h th ng thanh toán i n t , cơ ch thanh toán qua m ng TÀI LI U THAM KH O THANH TOÁN I N T 1. Th thanh toán do ai phát minh, vào năm nào? Do ông Frank Mc Namara, m t doanh nhân ngư i M , phát minh vào năm 1949. Nh ng t m th thanh toán u tiên có tên là “Diner’s Club”. 2. Khái ni m v th thanh toán? i v i th thanh toán có nhi u khái ni m di n t nó, m i m t cách di n t nh m làm n i b t m t n i dung nào ó. Sau ây là m t s khái ni m v th thanh toán: • Th thanh toán (th chi tr ) là m t phương ti n thanh toán ti n mua hàng hoá, d ch v ho c có th ư c dùng rút ti n m t t i các Ngân hàng i lý ho c các máy rút ti n t ng. • Th thanh toán là m t lo i th giao d ch tài chính ư c phát hành b i Ngân hàng, các T ch c tài chính hay các công ty. • Th thanh toán là m t phương ti n thanh toán không dùng ti n m t mà ngư i ch th có th s d ng rút ti n m t ho c thanh toán ti n mua hàng hoá, d ch v t i các i m ch p nh n thanh toán b ng th . • Th thanh toán là phương th c ghi s nh ng s ti n c n thanh toán thông qua máy c th ph i h p v i h th ng m ng máy tính k t n i gi a Ngân hàng/T ch c tài chính v i các i m thanh 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2