intTypePromotion=1

Thảo luận - Trái phiếu Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Ha | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:18

0
431
lượt xem
124
download

Thảo luận - Trái phiếu Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lãi suất coupon (Coupon Rate): Là lãi suất ghi trên trái phiếu, chẳng hạn 7% hay 8,25%. Đây là lãi suất nơi phát hành trái phiếu trả cho người nắm giữ trái phiếu. Chiết khấu (Discount): Thông thường để dễ tính toán, người ta thường ấn định lãi suất coupon cho trái phiếu ở một mức nào đó, ví dụ 7%. Khi phát hành trái phiếu ra thị trường, nếu người mua không chấp nhận mức lãi suất này thì nơi phát hành sẽ bán giảm giá trái phiếu. Ví dụ trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng nhưng bán với giá 93.000 đồng thì mức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo luận - Trái phiếu Chính phủ

 1. Thành viên nhóm : 1. Hoàng Văn Duy - 5A. 2. Nguyễn Ngọc Thanh - 5B. 3. Dư Vương Ân - 5B. 4. Bế Huyền Trang - 5B. 5. Hoàng Thị Ngọc - 5B. 6. Đinh Ngọc Hiếu - 5A. 7. Hà Thị Huyền Tâm - 5B. 8. Nguyễn Thị Hồng Minh - 5B. 9. Phạm Quốc Dương - 5B. 10. Nguyễn Duy Trình - 5B. Môc lôc: Thuật ngữ trái phiếu. I. Tổng quan về trái phiếu chính phủ. Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 1
 2. II. Các phương thức phát hành trái phiếu chính phủ. III. Quy mô và tỷ trọng. IV. Đánh giá thực trạng. V. Đề xuất các giải pháp. VI. Liên hệ thực tế các nước trong khu vực. Thuật ngữ trái phiếu:  Lãi suất coupon (Coupon Rate): Là lãi suất ghi trên trái phiếu, chẳng hạn 7% hay 8,25%. Đây là lãi suất nơi phát hành trái phiếu trả cho ng ười nắm giữ trái phiếu.  Chiết khấu (Discount): Thông thường để dễ tính toán, người ta thường ấn định lãi suất coupon cho trái phiếu ở một mức nào đó, ví dụ 7%. Khi phát hành trái phiếu ra thị trường, nếu người mua không chấp nhận m ức lãi suất này thì nơi phát hành sẽ bán giảm giá trái phiếu. Ví d ụ trái phi ếu có mệnh giá 100.000 đồng nhưng bán với giá 93.000 đồng thì mức chiết khấu là 7%. Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 2
 3.  Lợi suất hiện hành (Current Yield): Là mức lợi nhuận thu được từ trái phiếu so với giá hiện hành của nó. Ví dụ trái phiếu có lãi suất coupon là 7%, mệnh giá là 100.000 đồng nhưng giá trên thị trường hiện chỉ còn 80.000 đồng. Lấy lợi nhuận thu được hàng năm (7.000 đồng) chia cho giá hiện hành (80.000 đồng) và nhân cho 100, sẽ có lợi suất hiện hành là 8,75%.  Lợi suất đáo hạn (Yield to Maturity): Là mức lợi nhuận thu được từ trái phiếu nếu giữ cho đến ngày đáo hạn với giả định tiền lãi coupon được tái đầu tư với mức lãi tương ứng.  Đường cong lãi suất(Yield Curve): Là đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa những mức lợi suất được quan sát tại một thời điểm của các loại trái phiếu có nhiều kỳ hạn khác nhau. Đường cong lãi suất đi lên khi trái phiếu dài hạn có lợi suất cao hơn trái phiếu ngắn hạn (bình thường). Đường cong sẽ biến thành đường thẳng nếu tất cả các mức l ợi su ất đ ều xấp xỉ ngang nhau (dấu hiệu kinh tế bất ổn). Đường cong đi xuống nếu lợi suất của trái phiếu ngắn hạn cao hơn trái phiếu dài hạn (dấu hi ệu kinh tế trì trệ). I. TỔNG QUAN VỀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ. 1.Kh¸i niÖm tr¸i phiÕu. Tr¸i phiÕu lµ mét lo¹i chøng kho¸n quy ®Þnh nghÜa vô cña ngêi ph¸t hµnh (ngêi vay tiÒn) ph¶i tr¶ cho ngêi n¾m gi÷ chøng kho¸n (ngêi cho vay) mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh, thêng lµ trong nh÷ng kho¶ng thêi gian cô thÓ, vµ ph¶i hoµn tr¶ kho¶n cho vay ban ®Çu khi nã ®¸o h¹n. §Æc ®iÓm: Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 3
 4. Mét tr¸i phiÕu th«ng thêng cã 3 ®Æc trng chÝnh: • MÖnh gi¸. • L·I xuÊt ®Þnh kú (coupon). • Thêi h¹n. Tr¸i phiÕu thÓ hiÖn quan hÖ chñ nî - con nî gi÷a ngêi ph¸t hµnh vµ ngêi ®Çu t. Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu lµ ®i vay vèn. Mua tr¸i phiÕu lµ cho ngêi ph¸t hµnh vay vèn vµ nh vËy tr¸i chñ lµ chñ nî cña ngêi ph¸t hµnh. Lµ chñ nî, ngêi n¾m gi÷ tr¸i phiÕu (tr¸i chñ) cã quyÒn ®ßi c¸c kho¶n thanh to¸n theo cam kÕt vÒ khèi lîng vµ thêi h¹n, song kh«ng cã quyÒn tham gia vµo nh÷ng vÊn ®Ò cña bªn ph¸t hµnh. L·i suÊt cña c¸c tr¸i phiÕu rÊt kh¸c nhau, ®îc quy ®Þnh bëi c¸c yÕu tè: • Cung cÇu vèn trªn thÞ trêng tÝn dông. Lîng cung cÇu vèn ®ã l¹i tïy thuéc vµo chu kú kinh tÕ, ®éng th¸i chÝnh s¸ch cña ng©n hµng trung ¬ng, møc ®é th©m hôt ng©n s¸ch cña chÝnh phñ vµ ph¬ng thøc tµi trî th©m hôt ®ã. • Møc rñi ro cña mçi nhµ ph¸t hµnh vµ cña tõng ®ît ph¸t hµnh. CÊu tróc rñi ro cña l·i suÊt sÏ quy ®Þnh l·i suÊt cña mçi tr¸i phiÕu. Rñi ro cµng lín, l·i suÊt cµng cao. • Thêi h¹n ®¸o h¹n cña tr¸i phiÕu. NÕu c¸c tr¸i phiÕu cã møc rñi ro nh nhau, nh×n chung thêi gian ®¸o h¹n cµng dµi th× l·i suÊt cµng cao. 2. Tr¸i phiÕu ChÝnh Phñ: Tr¸i phiÕu chÝnh phñ: lµ nh÷ng tr¸i phiÕu do chÝnh phñ ph¸t hµnh nh»m môc ®Ých bñ ®¾p th©m hôt ng©n s¸ch, tµi trî cho c¸c c«ng tr×nh c«ng Ých, hoÆc lµm c«ng cô ®iÒu tiÕt tiÒn tÖ. Tr¸i phiÕu chÝnh phñ lµ lo¹i chøng kho¸n kh«ng cã rñi ro thanh to¸n vµ còng lµ lo¹i tr¸i phiÕu cã tÝnh thanh kho¶n cao. Do ®Æc Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 4
 5. ®iÓm ®ã, l·i suÊt cña tr¸i phiÕu chÝnh phñ ®îc xem lµ l·i suÊt chuÈn ®Ó lµm c¨n cø Ên ®Þnh l·i suÊt cña c¸c c«ng cô nî kh¸c cã cïng kú h¹n. Tr¸i phiÕu chÝnh phñ ®îc ph¸t hµnh cho c¸c môc ®Ých: §Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi thuéc nhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch trung ¬ng; bï ®¾p thiÕu hôt t¹m thêi cña ng©n s¸ch nhµ níc tõ vay ng¾n h¹n; c¬ cÊu l¹i kho¶n nî , danh môc nî chÝnh phñ vµ nî ®îc chÝnh phñ b¶o l·nh; cho doanh nghiÖp, tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ngvay l¹i; ®Çu t x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh qua träng quèc gia vµ c¸c c«ng tr×nh thiÕt yÕu kh¸c phôc vô s¶n xuÊt, ®êi sèng, t¹o c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cho ®Êt níc vµ c¸c môc ®Ých kh¸c nh»m ®¶m b¶o an ninh tµi chÝnh quèc gia. §Æc ®iÓm cña tr¸i phiÕu ChÝnh phñ: • Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®îc chuyÓn nhîng, tÆng, thõa kÕ . • Bé tµi chÝnh ®îc ChÝnh phñ ñy quyÒn ph¸t hµnh TPCP. Tr¸i phiÕu ®îc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam hoÆc ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi; díi d¹ng chøng chØ , bót to¸n ghi sæ hoÆc d÷ liÖu ®iÖn tö. • VÒ ph¬ng thøc ph¸t hµnh, tÝn phiÕu kho b¹c ®îc ph¸t hµnh theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu qua Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc. Tr¸i phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ ®îc ph¸t hµnh theo 4 ph¬ng thøc (®Êu thÇu qua Së giao dÞch chøng kho¸n; b¶o l·nh ph¸t hµnh; ®¹i lýph¸t hµnh vµ b¸n lÎ qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc . C«ng tr¸I x©y dùng tæ quèc ®îc ph¸t hµnh theo ph- ¬ng thøc b¸n lÎ qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc vµ c¸c ph¬ng thøc ph¸t hµnh kh¸c (nÕu cã). • L·i suÊt tr¸i phiÕu do Bé trëng Bé tài chÝnh quyÕt ®Þnh trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ cña thÞ trêng tµi chÝnh t¹i thêi ®iÓm ph¸t hµnh. Trêng hîp Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 5
 6. ®Êu thÇu, b¶o l·nh ph¸t hµnh th× l·i suÊt h×nh thµnh theo kÕt qu¶ ®Êu thÇu, b¶o l·nh ph¸t hµnh. • Chñ së h÷u tr¸i phiÕu ®îc dïng tr¸i phiÕu ®Ó chuyÓn nhîng, cho, tÆng, ®Ó l¹i thõa kÕ, chiÕt khÊu vµ cÇm cè trong c¸c quan hÖ tÝn dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. • §Ó ph¸t hµnh TPCP ra thÞ trêng quèc tÕ, ph¶I cã ®Ò ¸n ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vµ phª duyÖt; trÞ gi¸ ph¸t hµnh TPCP quèc tÕ ph¶i n»m trong tæng h¹n møc vay th¬ng m¹i níc ngoµi cña ChÝnh phñ hµng n¨m ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt… • B¶o l·nh thanh to¸n tèi ®a 100% gi¸ trÞ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh • Chñ thÓ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®îc ChÝnh phñ b¶o l·nh lµ doanh nghiÖp, ng©n hµng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vµ tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông thùc hiÖn ch¬ng tr×nh tÝn dông cã môc tiªu cña Nhµ níc. 3. Phân loại trái phiếu Chính phủ: Có 6 loại: • Tín phiếu Kho bạc. • Trái phiếu kho bạc. • Trái phiếu công trình trung ương. • Trái phiếu đầu tư. • Trái phiếu ngoại tệ. • Công trái xây dựng Tổ quốc. II. CÁC PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ. Có 4 phương thức sau: 1. Phát hành trực tiếp qua hệ thống Kho bạc nhà nước: Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 6
 7. Đây là phương thức phát hành mà KBNN sẽ huy động lực lương nhân sự tại chỗ của đơn vị tự tổ chức tiêu thụ trái phiếu thông qua hệ thống của mình trong nước va thông qua hệ thống văn phòng đại diện ở nước ngoài. Phương thức này là phương thức vay nợ chủ chốt trong điều kiện ch ưa hình thành thị trường chứng khoán hoặc thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ chưa phát triển mạnh để giải quyết áp lưc phải huy động đủ lượng vốn vay cần thiết cho NSNN qua phát hành trái phiếu chính phủ. 2. Đấu thầu trái phiếu chính phủ qua thị trường chứng khóan: Đây là phương thức tiêu thụ mới, tốc độ tập trung vốn nhanh, trái phiếu Chính phủ góp phần đa dạng hóa hàng hóa trên thị trương, trở thành một trong những loại chứng khoán chủ lực thúc đẩy hoạt động của thị trường chứng khoán phát triển. Hình thức đấu thầu Việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua TTGDCK được thực hiện theo hình thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Mỗi thành viên đấu thầu có thể đồng thời tham gia đấu thầu cạnh tranh và không cạnh tranh. Đối tượng tham gia đấu thầu TPCP Chỉ những đơn vị được công nhận là thành viên đấu thầu m ới được tham gia đấu thầu. 3. Phát hành trái phiếu dưới hình thức đại lý phát hành: Đại lý phát hành là việc tổ chức phát hành ủy thác cho các tổ ch ức khác th ực hiện bán trái phiếu cho các nhà đầu tư. Tổ chức nhận làm đại lý phát hành đ ược huởng phí đại lý phát hành căn cứ theo khối lượng trái phiếu tiêu th ụ đ ược, Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 7
 8. lượng trái phiếu tiêu thụ không hết của đợt phát hành, đại lý được quy ền hòan trả lại cho tổ chức phát hành. 4. Phát hành trái phiếu chính phủ dưới hình thức bảo lãnh: Là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các th ủ t ục tr ước khi phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường chứng khóan, phân phối trái phiếu cho các nhà đầu tư, nhận mua tráai phiếu để bán lại hoặc mua s ố trái phi ếu còn lạichưa phân phối hết trong đợt phát hành.Tóm lại, việc áp dụng bảo lãnh phát hành để phát hành trái phiếu chính phủ (lọai có rủi ro thấp nhất) trong điều kiện thị trường chứng khóan mới đi vào họat động, đang gặp nhiều khó khăn s ẽ làm ảnh huởng xấu đến kết quả đấu thầu trái phiếu chính phủ trên thị trường chứng khóan. III. QUY MÔ VÀ TỈ TRỌNG. Báo cáo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, cho bi ết kh ối l ượng trái phi ếu chính phủ phát hành thành công trong năm qua là 15.000 tỉ đồng, tính cả giá trị quy đổi của đợt phát hành bằng ngoại tệ.Tính chung trong năm 2009 có khoảng 70 đợt phát hành bao gồm trái phiếu Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Phát tri ển, Ngân hàng Chính sách xã hội và trái phiếu TPHCM, tuy nhiên chỉ có kho ảng 5.000 tỉ đồng trái phiếu huy động được trên tổng số 71.400 tỉ đồng đưa ra gọi thầu. Loại trái phiếu phát hành thành công nhất trong năm qua là trái phi ếu Kho bạc nhưng tỷ lệ bán được cũng chỉ ở mức 15%, còn đa số các loại trái phi ếu ch ỉ bán được dưới 7% so với kế hoạch. Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 8
 9. Quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam nhìn chung còn khá nh ỏ, kho ảng 15% GDP. Tỷ trọng giá trị thị trường trái phiếu chính phủ còn lớn (gấp hơn 15 lần) so với thị trường trái phiếu doanh nghiệp (Philippines là 9 lần; Indonesia 11 l ần; Malaysia 1,25 lần…). Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 9
 10. IV.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG. Điểm nhấn trong hoạt động đấu thầu TPCP tại HNX trong năm 2009 là t ổ ch ức thành công 6 phiên đấu thầu TPCP bằng ngoại tệ (USD), v ới các kỳ h ạn 1, 2 và 3 năm. Kết quả là tổng khối lượng đăng ký là 2.089,2 tri ệu USD, g ấp 3,8 l ần so với khối lượng gọi thầu. Tổng khối lượng trúng thầu 387,11 triệu USD, tỷ lệ thành công cao (70,38%). Số trái phiếu đấu th ầu thành công trong đợt 1/2009 và đợt 2/2009 lên niêm yết và giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu chính phủ. Thống kê giao dịch TPCP 2009 OUTRI REPOS NƯỚC NGOÀI Năm GHT 2009 KLGD GTGD GTMG GTGD NN mua % NN (trái phiếu) (tỷ đồng) (tỷ lần 1 ròng đồng) (tỷ (tỷ đồng) đồng) Tháng 119.760.000 13.177,6 N/a N/a -3.469,94 41,81 1 6 % Tháng 113.389.220 12.012,2 N/a N/a -3.469,56 42,91 2 6 % Tháng 193.142.27 19.658,4 N/a N/a -2.943,82 23,78 3 0 9 % Tháng 81.440.200 8.369,09 N/a N/a 1.002,28 31,56 4 % Tháng 63.197.500 6.747,74 N/a N/a 1.190,62 39,57 5 % Tháng 46.216.080 4.757,48 N/a N/a 634,16 32,27 Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 10
 11. 6 % Tháng 53.281.000 5.684,79 N/a N/a -436,69 20,62 7 % Tháng 63.470.500 6.734,88 N/a N/a 722,58 19,03 8 % Tháng 27.406.660 2.833,81 N/a N/a 771,30 27,87 9 % Tháng 27.513.610 2.798,93 100 106,51 1.354,65 37,49 10 % Tháng 45.548.500 4.741,29 - - 1.932,90 34,38 11 % Đến 9.500.000 936,47 1.104 300,04 244,39 28,35 15/12 % TỔN 843.865.54 88.453 -2.467,1 32,08 G 0 % BQ 73.379.612 7.691,6 tháng Biểu đồ khối lượng gọi thầu và khối lượng trúng thầu năm 2007-2009 Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 11
 12. Thành công. • Một điểm nhấn quan trọng trong thị trường TPCP năm 2009 là việc Chính phủ cho phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ ở thị trường vốn trong nước. Trong năm 2009, TPCP bằng USD được phát hành khá thành công, với khối lượng huy động đạt 530,2 triệu USD (tương đương 9.278 tỷ đồng, theo tỷ giá ước tính 17.500 đồng/USD) trên tổng số 850 tri ệu USD g ọi thầu. Loại hình trái phiếu kho bạc bằng USD có mức độ thành công cao nhất, đạt 62% trong khi loại hình trái phiếu này phát hành bằng VNĐ chỉ thành công 15%. • Hiện nay, trong cơ cấu, trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm 10% tổng trái phiếu, trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chiếm 33%, còn lại là trái phiếu Chính phủ và các địa phương. • Tính từ đầu năm 2010, trong tổng khối lượng 15.400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ chào bán, qua đấu thầu 16 lô trái phiếu, thì chỉ có 2.760 t ỷ đ ồng được mua, một tỷ lệ không phải là cao. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là có 3 lô trái phiếu phát hành giữa tháng 4 vừa qua đã được mua hết. Riêng 3 lô này đã mang lại 2.000 tỷ đồng. Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 12
 13. • Trong khi đó, mức tăng lạm phát của nền kinh tế đang được kiểm soát tốt và đây chính là yếu tố quan trọng nhất tạo niềm tin cho nhà đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Trong đợt đấu thầu giữa tháng 4/2010, kh ối l ượng bỏ thầu cho 2.000 tỷ trái phiếu của các nhà đầu tư đã lên tới 8.300 tỷ, một con số thể hiện nhu cầu đầu tư khá lớn của các tổ chức. • Ngày 26/01/2010, Việt Nam đã phát hành thành công 1 tỷ USD trái phi ếu Chính Phủ thời hạn 10 năm trên th ị trường quốc t ế v ới l ợi t ức 6,95%. S ố tiền thu được từ đợt phát hành 1 tỷ USD trái phi ếu quốc t ế này đ ược t ập trung vào các mục tiêu: (i) hoàn trả vốn ngân sách Nhà N ước, (ii) giao B ộ Kế hoạch&Đầu tư phối hợp Bộ Tài chính lựa chọn dự án phù h ợp (dự kiến cho các Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà và Tổng Công ty lắp máy Việt Nam đầu tư bổ sung các dự án lọc hóa dầu Dung Quất, dự án xây dựng thủy điện Xê Ca Mản 3, nhà máy thủy điện Hủa Na và mua tàu vận t ải bi ển). Trước đó, vào tháng 10/2005, Việt Nam cũng đã hoàn thành đợt chào bán trái phiếu quốc tế đầu tiên với giá trị phát hành là 750 triệu USD, thời h ạn 10 năm và l ợi su ất 7,125% sau đó cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam vay lại. • Phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường quốc t ế là một trong ba cách vay nợ nước ngoài để bù đắp thâm hụt Ngân sách Nhà nước. Việc phát hành thành công trong 2 lần đầu bước đầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế và tham gia trực tiếp vào thị trường này trong tương lai .Việc sử dụng nguồn vốn huy động được vào các dự án đầu tư từ cơ sở hạ tầng là hợp lý, đặc biệt khi các dự án này sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, gi ảm b ớt s ự ph ụ thuộc vào nhập khẩu dầu và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng. Hạn chế Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 13
 14. • Mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt nhưng tình hình giải ngân vốn TPCP năm 2009 chưa hoàn thành như kế hoạch được giao. Theo báo cáo của Chính phủ, đến hết tháng 10-2009 mới giải ngân được 26.586 tỉ đồng, bằng 47,5% kế hoạch được giao. • Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ giải ngân, theo báo cáo của Chính phủ, vẫn là do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, việc giao vốn của một số bộ ngành, địa phương còn chậm, một s ố dự án trong danh mục đầu tư đến nay chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư; các bộ, ngành và địa phương còn lúng túng trong triển khai các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng về đền bù, định mức, đơn giá xây dựng giá không theo kịp biến động thị trường. • Nợ Chính phủ gia tăng và rủi ro tài chính cao : Bội chi ngân sách trong những năm gần đây luôn duy trì ở mức cao. Mức bội chi trong năm 2009 lên tới 7% GDP, trong đó chưa bao gồm các khoản chi từ ngu ồn trái phi ếu Chính phủ và các khoản Chính phủ vay về cho doanh nghiệp vay lại. • Do thường xuyên ở trong tình trạng bội chi ngân sách nên n ợ công (mà chủ yếu là nợ Chính phủ) tăng mạnh trong những năm gần đây. Năm 2008, nợ Chính phủ chiếm khoảng 36,5% GDP, năm 2009 ước lên đ ến 40% GDP và năm 2010 dự kiến khoảng 44% GDP. Nếu không có các bi ện pháp để giảm bội chi ngân sách thì nợ Chính phủ sẽ tiến dần đến mức giới hạn an toàn là 50% GDP. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh tài chính quốc gia và làm giảm mức độ tín nhi ệm của Vi ệt Nam trên thị trường tài chính thế giới . Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự chênh lệch quá lớn về lãi suất giữa hai thị trường sơ cấp và thứ cấp, trung bình từ 100-200 điểm. Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 14
 15. • Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thất bại của nhiều lần phát hành TPCP trên thị trường sơ cấp cũng như những giao dịch trên th ị trường th ứ cấp là việc chậm tái cấu trúc số lượng của mã TPCP. Bởi số lượng mã trái phiếu trên 500 là quá nhiều, manh mún, thiếu chuẩn mực v ề kỳ h ạn... Chính vì vậy, để hút vốn đầu tư nước ngoài vào th ị trường này trong năm 2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã lên kế hoạch giao cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện chuyển đổi thành một số loại trái phiếu có chuẩn mực cụ thể. V. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP. 8 giải pháp quan trọng : 1. Sửa đổi bổ sung và hướng tới hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh v ực huy động vốn. 2. Xây dựng khuôn khổ pháp lý đối với h ệ thống PDs, CRA, l ựa ch ọn các thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ có những đóng góp, ảnh hưởng và tích cực. 3. Về lâu dài, khi điều kiện cho phép sẽ kết h ợp hai hình th ức đ ấu th ầu và b ảo lãnh thành một hình thức đấu thầu. 4. Cải tiến cơ chế xác định lãi suất trái phiếu. 5. Cần tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn đ ể ti ến t ới gi ảm thiểu số loại trái phiếu Chính phủ đang lưu hành trên thị trường. 6. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phát hành, quản lý và thanh toán trái phiếu Chính phủ. 7. Việc xây dựng phát triển thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ theo hướng chuyên biệt là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 15
 16. 8. Duy trì đều đặn các đợt phát hành trái phiếu Chính ph ủ; dành ưu tiên phát hành các loại trung hạn và dài hạn. Ngoài ra, cần phải tăng tính cạnh tranh cho thị trường trái phiếu, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thi ện h ệ th ống văn b ản pháp lý cho thị trường này như sửa đổi Nghị định 52/2006 về phát hành trái phi ếu doanh nghiệp, Nghị định 53 về phát hành trái phiếu quốc tế, Ngh ị định 141/2003 v ề phát hành trái phiếu chính phủ…Thành lập một sự công nhận chung về trái phiếu trong khu vực, và cho phép phát hành trái phiếu ra n ước ngoài, đ ể t ới đây, Việt Nam sẽ có thể phát hành trái phiếu tại khu v ực AEAN , và ngược lại. Các nhà đầu tư trong ASEAN sẽ có thể đầu tư vào trái phiếu của các nước trong khu vực. Và đó chính là tự do tài khoản vốn. Các ngân hàng đầu tư, các tổ chức tài chính phát hành trái phiếu của các nước ASEAN sẽ có th ể hợp tác với nhau trong việc mua bán trái phiếu. Phát hành trái phiếu kết hợp chính sách tài khóa, chính sách thu n ợ và chính sách tiền tệ, nhằm đảm bảo mục tiêu huy động được vốn nhưng vẫn gi ữ ổn đ ịnh kinh tế vĩ mô, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngân hàng và ch ống l ạm phát…T ăng tính thanh khoản của trái phiếu thông qua chính sách chi ết kh ấu và tái chiết khấu, củng cố các nghiệp vụ thị trường mở, cầm cố trái phiếu, đa dạng hóa các loại hình trái phiếu và hỗ trợ doanh nghiệp huy động v ốn thông qua phát hành trái phiếu, giảm bớt số lượng trái phiếu đang lưu hành trên th ị trường để nâng cao tính thanh khoản thị trường. VI. LIÊN HỆ THỰC TẾ CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC. Hiện trên thế giới, có nước chỉ sử dụng 9 mã trái phiếu Chính phủ, có nước có gần 20 mã trái phiếu Chính phủ, còn tại Việt Nam, đang có trên 500 mã trái phiếu Chính phủ được giao dịch, với nhiều kỳ hạn khác nhau. Riêng đ ối v ới Việt Nam, thị trường trái phiếu đang ở giai đoạn đầu sự phát triển, quy mô th ấp Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 16
 17. hơn nhiều so với các nước trong khu vực, ch ỉ khoảng 17% GDP, trong khi t ỷ l ệ này ở Thái Lan là 58%, Malaysia 82%, Singapore 74% và Trung Quốc 53%... Tuy vậy, trong hai năm trở lại đây, thị trường trái phiếu Việt Nam đã có s ự kh ởi s ắc ở cả khu vực trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Mặc dù tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực, nh ưng giá trị giao d ịch (m ột thước đo về tính thanh khoản) của thị trường trái phiếu Việt Nam lại vào hàng thấp nhất trong số các thị trường đang nổi lên ở Đông Á. Lượng giao dịch của trái phiếu Chính phủ Việt Nam năm ngoái giảm khoảng 50% trở v ề m ức t ương đương 0,37 lần so với lượng trái phiếu Chính phủ l ưu hành bình quân c ủa năm. Trong khi đó, ở Trung Quốc, tỷ lệ này là 1,46 lần, ở Indonesia là 1,44 l ần, ở Malaysia là 1,47 lần, ở Singapore là 2,99 lần, còn ở Thái Lan là 3,53%. Khu vực Đông Á, tăng trưởng mạnh về giá trị trái phiếu tính bằng đồng nội tệ đáng chú ý liên tục tăng trong 6 tháng cuối năm 2006, đ ạt 2.840 t ỷ USD vào cu ối năm 2006, tăng 32,4% từ 2.145 tỉ USD cuối năm 2005. Mức tăng l ớn nh ất là Trung Quốc (51%) và Thái lan (42%); tiếp theo là Singapore và Hàn Quốc (đều 19%); Indonesia (cùng 15%); Malaysia (14%); Hồng Kông (12%); và Philippine (8%). Đến năm 2008 tổng lượng trái phiếu lưu hành của Singapore 66.8%, Thái Lan: 52.4%, Philippin: 34.2%; năm 2009 Singapore: 74%, Thái Lan: 58%, Malaysia: 82%, Trung Quốc: 53%. Do cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 chính phủ các nước Châu Á đã đưa ra các gói kích cầu nhằm ổn định nền kinh tế do đó thị trường trái phiếu Đông Á năm nay rất sôi nổi. Báo cáo của ADB cũng cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là 2 thị trường trái phiếu phát triển mạnh trong năm 2008. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là là thị trường phát hành trái phiếu lớn nh ất khu v ực v ới 2.200 t ỷ USD trái phiếu chưa trả tính đến cuối năm 2008. Tỷ trọng trái phi ếu doanh nghi ệp ở các nước có xu hướng tăng tới cuối năm 2008 Phillipine: 10,68%; Malaysia: Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 17
 18. 83,57%; Singapore: 76,72%. Đến năm 2009 tỷ trọng lần lượt giữa trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ ở Trung Quốc: 35% - 65%; Hàn Qu ốc: 51% - 49%; Singapore: 44% - 56%; Malaysia: 50% - 50%; Thái Lan: 33% - 67% (do các nước này huy động tiền kích cầu nền trái phiếu chính phủ tăng). Nhãm th¶o luËn 09 _LTC§ 5A-5B Page 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2