Thao tác trên XML part 2

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
86
lượt xem
25
download

Thao tác trên XML part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thao tác trên xml part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thao tác trên XML part 2

  1. Giới thiệu không gian tên System.Xml Không gian tên System.Xml trong .NET cung cấp một số lớp hỗ trợ cho việc xử lí XML. Nào hãy xem qua (một cách không thứ tự) một vài lớp quan trọng trong không gian tên System.Xml namespace. Đây là những lớp đọc và viết XML chính mà chúng tôi sẽ trình bày: Tên lơp Giải thích XmlReader Một lớp đọc trừu tượng nhanh và non-cached dữ liệu XML. XmlReader được thiết kế giống như bộ phân tách SAX. XmlWriter Một lớp viết trừu tượng nhanh và non-cached dữ liệu XML trong một dòng hoặc định dạng file. XmlTextReader Mở rộng của XmlReader. Cung cấp chuỗi truy cập nhanh dữ liệu XML. XmlTextWriter Mở rộng của XmlWriter. Phát nhanh các dòng XML. Một vài lớp hữu dụng khác trong XML: Tên lớp Giải thích XmlNode Một lớp trừu tượng miêu tả một nút đơn trong một tài liệu XML. Lớp cơ sở cho các lớp khác trong không gian tên XML. XmlDocument Mở rộng của XmlNode. Đây là một thực thi W3C Document Object Model (DOM). Nó cung cấp một cây miêu tả tài liệu XML trong bộ nhớ cho phép điều hướng và soạn thảo. XmlDataDocument Mở rộng của XmlDocument. Đây là một tài liệu có thể được tải từ dữ liệu XML hoặc từ dữ liệu trong một ADO.NET DataSet. Cho phép hòa trộn XML và dữ liệu quan hệ trong cùng một view. XmlResolver Một lớp trừu tượng dùng giải quyết các tài nguyên XML ngoài như DTD và tham chiếu sơ đồ. Cũng dùng để xử lí các thành phần và . XmlUrlResolver Mở rộng của XmlResolver. Giải quyết các tài nguyên tên như một URI (Uniform Resource Identifier). Nhiều lớp trong không gian tên System.Xml dùng để quản lí các tài liệu và dòng XML, trong khi những lớp khác (ví dụ như lớp XmlDataDocument) cung cấp một cầu nối giữa lưu trữ XML và lưu trữ dữ liệu dữ liệu trong các DataSet. Important Một chú ý quan trọng là không gian tên XML sẵn có cho bất kì ngôn ngữ nào
  2. biết .NET. Điều này có nghĩa là tất cả các ví dụ trong chương này có thể được viết trong VB.NET, Managed C++, vân vân.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản