intTypePromotion=3

Thao tác Dữ liệu phần cuối

Chia sẻ: Nghia Bui Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
11
download

Thao tác Dữ liệu phần cuối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn cần tạo một tập hợp chỉ chứa các phần tử thuộc một kiểu nhất định. Tạo một lớp dẫn xuất từ lớp System.Collections.CollectionBase hay System.Collections.DictionaryBase, và hiện thực các phương thức an-toàn-vềkiểu-dữ-liệu (type-safe) để thao tác trên tập hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thao tác Dữ liệu phần cuối

  1. 1.1 Tạo một tập hợp kiểu mạnh Bạn cần tạo một tập hợp chỉ chứa các phần tử thuộc một kiểu nhất định. Tạo một lớp dẫn xuất từ lớp System.Collections.CollectionBase hay System.Collections.DictionaryBase, và hiện thực các phương thức an-toàn-về- kiểu-dữ-liệu (type-safe) để thao tác trên tập hợp. Các lớp CollectionBase và DictionaryBase có thể đóng vai trò các lớp cơ sở để dẫn xuất ra các lớp tập hợp an-toàn-kiểu mà không phải hiện thực lại các giao diện chuẩn: IDictionary, IList, ICollection, và IEnumerable. • CollectionBase⎯dùng cho các tập hợp dựa-trên-Ilist (như ArrayList). Thực chất, CollectionBase duy trì tập hợp bằng một đối tượng ArrayList chuẩn, có thể được truy xuất thông qua thuộc tính bảo vệ List. • DictionaryBase⎯dùng cho các tập hợp dựa-trên-IDictionary (như Hashtable). Thực chất, DictionaryBase duy trì tập hợp bằng một đối tượng Hashtable chuẩn, có thể được truy xuất thông qua thuộc tính bảo vệ Dictionary. Đoạn mã sau hiện thực một tập hợp tên mạnh (dựa trên lớp CollectionBase) để thể hiện một danh sách các đối tượng System.Reflection.AssemblyName. using System.Reflection; using System.Collections; public class AssemblyNameList : CollectionBase { public int Add(AssemblyName value) { return this.List.Add(value); } public void Remove(AssemblyName value) { this.List.Remove(value); } public AssemblyName this[int index] { get { return (AssemblyName)this.List[index]; }
  2. set { this.List[index] = value; } } public bool Contains(AssemblyName value) { return this.List.Contains(value); } public void Insert(int index, AssemblyName value) { this.List.Insert(index, value); } } Cả hai lớp CollectionBase và DictionaryBase đều hiện thực một tập các phương thức được-bảo-vệ có tiếp đầu ngữ On*. Các phương thức này (chẳng hạn OnClear, OnClearComplete, OnGet, OnGetComplete,…) thường được chép đè ở các lớp dẫn xuất nhằm cho phép bạn hiện thực các chức năng tùy biến cần thiết để quản lý tập hợp kiểu mạnh. Các lớp CollectionBase và DictionaryBase sẽ gọi phương thức phù hợp trước và sau khi việc chỉnh sửa được thực hiện trên tập hợp nằm dưới thông qua thuộc tính List hay Dictionary. 1.2 Lưu một đối tượng khả-tuần-tự-hóa vào file Bạn cần lưu một đối tượng khả-tuần-tự-hóa và các trạng thái của nó vào file, sau đó giải tuần tự hóa khi cần. Sử dụng một formatter để tuần tự hóa đối tượng và ghi nó vào một System.IO.FileStream. Khi cần truy xuất đối tượng, sử dụng formatter cùng kiểu để đọc dữ liệu được-tuần-tự-hóa từ file và giải tuần tự hóa đối tượng. Thư viện lớp .NET Framework cung cấp các hiện thực formatter sau đây để tuần tự hóa đối tượng theo dạng nhị phân hay SOAP: • System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter • System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.SoapFormatter Lớp BinaryFormatter và SoapFormatter có thể được sử dụng để tuần tự hóa một đối tượng của bất kỳ kiểu nào được gắn với đặc tính System.SerializableAttribute. BinaryFormatter sinh ra một stream dữ liệu nhị phân mô tả đối tượng và trạng thái của nó, trong khi SoapFormatter sinh ra một tài liệu SOAP.
  3. Cả hai lớp BinaryFormatter và SoapFormatter đều hiện thực giao diện System.Runtime. Serialization.IFormatter, giao diện này định nghĩa hai phương thức: Serialize và Deserialize. • Serialize⎯nhận một tham chiếu System.Object và một tham chiếu System.IO.Stream làm đối số, tuần tự hóa Object và ghi nó vào Stream. • Deserialize⎯nhận một tham chiếu Stream làm đối số, đọc dữ liệu của đối tượng được-tuần-tự-hóa từ Stream, và trả về một tham chiếu Object đến đối tượng được- giải-tuần-tự-hóa. Bạn phải ép tham chiếu Object này về kiểu thích hợp. Để gọi các phương thức Serialize và Deserialize của lớp BinaryFormatter, mã lệnh của bạn phải được cấp phần tử SerializationFormatter của lớp System.Security.Permissions. SecurityPermission. Để gọi các phương thức Serialize và Deserialize của lớp SoapFormatter, mã lệnh của bạn phải được cấp quyền “tin tưởng tuyệt đối” (full trust) vì assembly System.Runtime. Serialization.Formatters.Soap.dll (lớp SoapFormatter được khai báo bên trong assembly này) không cho phép các mã lệnh chỉ được-tin-cậy-một-phần (partially trusted caller) sử dụng nó. Tham khảo mục 13.1 để có thêm thông tin về mã lệnh được-tin-cậy-một-phần. Lớp BinarySerializationExample dưới đây minh họa cách sử dụng lớp BinaryFormatter để tuần tự hóa một System.Collections.ArrayList chứa danh sách tên người vào một file. Sau đó, ArrayList được giải tuần tự hóa từ file và nội dung của nó sẽ được hiển thị trong cửa sổ Console. using System.IO; using System.Collections; using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary; public class BinarySerializationExample { public static void Main() { // Tạo và cấu hình ArrayList để tuần tự hóa. ArrayList people = new ArrayList(); people.Add("Phuong"); people.Add("Phong"); people.Add("Nam"); // Tuần tự hóa đối tượng ArrayList. FileStream str = File.Create("people.bin"); BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter(); bf.Serialize(str, people);
  4. str.Close(); // Giải tuần tự hóa đối tượng ArrayList. str = File.OpenRead("people.bin"); bf = new BinaryFormatter(); people = (ArrayList)bf.Deserialize(str); str.Close(); // Hiển thị nội dung của đối tượng ArrayList // đã-được-giải-tuần-tự-hóa. foreach (string s in people) { System.Console.WriteLine(s); } } } Bạn có thể sử dụng lớp SoapFormatter theo cách như được trình bày trong lớp BinarySerializationExample ở trên, chỉ cần thay mỗi thể hiện của lớp BinaryFormatter bằng thể hiện của lớp SoapFormatter và thay đổi chỉ thị using để nhập không gian tên System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap. Ngoài ra, bạn cần thêm một tham chiếu đến System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll khi biên dịch mã. File SoapSerializationExample.cs trong đĩa CD đính kèm sẽ trình bày cách sử dụng lớp SoapFormatter. Hình 2.1 và 2.2 dưới đây minh họa hai kết quả khác nhau khi sử dụng lớp BinaryFormatter và SoapFormatter. Hình 2.1 trình bày nội dung của file people.bin được tạo ra khi sử dụng BinaryFormatter, hình 2.2 trình bày nội dung của file people.xml được tạo ra khi sử dụng SoapFormatter.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản