intTypePromotion=1

Thao tác máy phay CNC

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

1
616
lượt xem
237
download

Thao tác máy phay CNC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần I - Giới thệu chung KUNZMANN ng I- Kích thước của không gian gia côvới SIEMENS 840C II- Trục mang dao III- Lượng chạy dao có thể IV- Công xuất dẫn động Phần IIThao tác máy I - Khởi động máy II - Những thao tác cần thiết sau khi chạy định chuẩn III - Các vùng điều khiển của máy Phay Kunzmann IV - Thao tác với vùng điều khiển bằng tay - KUNZMANN 4.1- Điều khiển trục chính mang dao của máy phay 4.2- Thay đổi tốc độ & Ngừng trục chính 4.3- Quan sát tốc độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thao tác máy phay CNC

 1. Modul IV / Tr. 1 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT MAÙY PHAY CNC CNC TRUNG TAÂM VIEÄT ÑÖÙC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C MODUL IV THAO TAÙC MAÙY PHAY CNC TEÂN MAÙY : KUNZMANN HEÄ ÑIEÀU KHIEÅN : S840C NQÑ - 1/2001 BOÄ MOÂN CÔ KHÍ
 2. Modul IV / Tr. 2 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phaàn I - Giôùi theäu chung Phay MUÏC LUÏC CNC MAÙY PHAY CNC 4 KUNZMANN ng I- Kích thöôùc cuûa khoâng gian gia coâvôùi SIEMENS 840C 4 II- Truïc mang dao 4 III- Löôïng chaïy dao coù theå 4 IV- Coâng xuaát daãn ñoäng 4 Phaàn IIThao taùc maùy 8 I - Khôûi ñoäng maùy 8 II - Nhöõng thao taùc caàn thieát sau khi chaïy ñònh chuaån 9 III - Caùc vuøng ñieàu khieån cuûa maùy Phay Kunzmann 9 IV - Thao taùc vôùi vuøng ñieàu khieån baèng tay - KUNZMANN 10 4.1- Ñieàu khieån truïc chính mang dao cuûa maùy phay 10 4.2- Thay ñoåi toác ñoä & Ngöøng truïc chính 11 4.3- Quan saùt toác ñoä ñang söû duïng 11 4.4- Chaïy dao töï ñoäng ñieàu khieån baèng tay 11 4.5- Chaïy dao nhanh khoâng caét goït 12 4.6- Chyeån ñoäng quay troøn cuûa truïc C 12 4.7- Thao taùc vôùi tay quay ñieän 12 V- Caøi ñaët goác toïa ñoä cho chi tieát gia coâng 13 5.1- Caøi ñaët goác toïa ñoä tröïc tieáp 13 a) Xoùa tham chieáu tröôùc ñoù 13 b) Caøi ñaët tröïc tieáp cho X , Y , Z 13 c) Caøi ñaët cho truïc C 13 5.2- Caøi ñaët goác toïa ñoä giaùn tieáp 14 a) Xoùa tham chieáu tröôùc ñoù 14 b) Raø dao... 14 c) Nhaäp caùc gía trò di chuyeån goác toïa ñoä 14 VI - Thay ñoåi dao 15 6.1) Thaùo dao 15 6.2) Laép dao 15 VII - Taét , môû nöôùc töôùi nguoäi 16 VIII - Phím taét choáng söï coá 16 Phaàn III Ño dao vaø caøi ñaët dao 17 I - Ño dao 17 1.1) Dao chuaån vaø caùc dao thaønh phaàn 17 a) Ño dao chuaån 17 b) Thao taùc ño tröïc tieáp treân maùy 18 NQÑ - 1/2001 II - Ño dao thaønh phaàn vôùi thöôùc ño dao chuyeân duøng 19 2.1- Ño chieàu daøi so vôùi dao chuaån 19
 3. Modul IV / Tr. 3 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay 2.2- Ño ñöôøng kính dao thaønh phaàn III - Nhaäp caùc thoâng soá hieäu chænh duïng cuï caét CNC 20 MAÙY PHAY CNC 21 KUNZMANN vôùi SIEMENS cheá Phaàn IV- Nhaäp vaø chaïy chöông trình vôùi 840Cñoä maùy MDA 22 1.1- Khôûi ñoäng maùy vaø heä ñieàu khieån 22 1.2- Ñònh chuaån maùy 23 II - Chaïy chöông trình töø MDA 24 2.1- Gaù keïp chi tieát gia coâng 24 2.2- Caøi ñaët dao chuaån vaø goác toïa ñoä cho chi tieát 24 2.3- Gia coâng thöû - Chaïy thöû chöông trình NC 24 Phaàn V Taïo moät ñòa chæ cho chöông trình môùi 26 I - Nhaäp chöông trình môùi vôùi thö muïc LOCAL 26 1.1- Taïo moät thö muïc coâng taùc môùi vaø taäp tin chöông trình 26 a) Taïo moät thö muïc coâng taùc môùi 26 b) Taïo moät taäp tin chöông trình môùi 26 1.2- Nhaäp noäi dung chöông trình 27 1.3- Môû moät chöông trình ñaõ coù saün ñeå ... 27 II - Xoùa thö muïc coâng taùc , xoùa moät chöông trình 28 2.1- Xoùa chöông trình trong thö muïc coâng taùc 28 2.2- Xoùa thö muïc coâng taùc 28 III - Taûi chöông trình töø PC sang CNC 29 3.1- AÁn ñònh moâi tröôøng truyeàn döõ lieäu 29 3.2- Thao taùc chuyeån taûi chöông trình töø maùy tính sang CNC 30 3.3- Thao taùc chuyeån taûi chöông trình töø CNC sang maùy tính 32 IV - Trình töï moâ phoûng moät chöông trình treân maùy CNC 33 4.1- Hieäu chænh taäp tin JOB 33 4.2- Môû maøn hình vaø goïi chöông trình caàn moâ phoûng 33 4.3- Choïn toác ñoä khi moâ phoûng 34 4.4- Moâ phoûng 35 4.5- Choïn cheá ñoä maøn hình sau khi moâ phoûng 35 4.6- Thoaùt khoûi moâ phoûng 35 V - Chaïy moät chöông trình NC vôùi cheá ñoä maùy AUTOMATIC 36 5.1- Goïi moät chöông trình ñaõ coù 36 5.2- Chaïy chöông trình 37 a) Chaïy vôùi cheá ñoä töøng caâu leänh - Gia coâng thöû 37 b) Chaïy chöông trình NC vôùi cheá ñoä hoaøn toaøn 37 5.3- Hieäu chænh chöông trình trong AUTOMATIC 38 5.4- Chaïy tieáp töø moät caâu leänh baát kyø 38 NQÑ - 1/2001
 4. Modul IV / Tr. 4 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C GIÔÙI THIEÄU CHUNG Phaàn I GIÔÙI THEÄU CHUNG Teân maùy : KUNZMANN Heä ñieàu khieån : SIEMENS 840C Caùc thoâng soá cô baûn cuûa maùy : I ) Kích thöôùc cuûa khoâng gian gia coâng : - Chieàu daøi ( truïc X ) : 600 mm - Chieàu roäng ( truïc Y ) : 400 mm - Chieàu cao ( truïc Z ) : 400 mm - UÏ chia ( truïc C ) : Khoâng coù giôùi haïn II ) Truïc mang dao : - Ñuoâi coân cuûa truïc gaén duïng cuï : SK 40 - Soá voøng quay cuûa truïc naèm ngang : 1 - 4000 voøng / phuùt - Soá voøng quay cuûa truïc ñöùng : 1 - 4000 voøng / phuùt - Haønh trình boå sung cuûa truïc ñöùng : 60 mm - Khaû naêng nghieâng ñaàu ñöùng theo 2 phía : 900 III ) Löôïng chaïy dao coù theå : - Theo phöông doïc vaø ngang : 2000 mm / phuùt - Theo phöông ñöùng : 2000 mm / phuùt - Chaïy khoâng theo phöông doïc vaø ngang : 7500 mm / phuùt - Chaïy khoâng theo phöông ñöùng : 6000 mm / phuùt - UÏ chia : 28 voøng / phuùt IV ) Coâng xuaát daãn ñoäng : - Soá voøng quay cuûa moâ tô truïc chính : 3000 voøng / phuùt - Coâng xuaát : Khoaûng 5KW NQÑ - 1/2001
 5. Modul IV / Tr. 5 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C GIÔÙI THIEÄU CHUNG NQÑ - 1/2001
 6. Modul IV / Tr. 6 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C GIÔÙI THIEÄU CHUNG BAØN PHÍM ÑIEÀU KHIEÅN DUØNG CHO S840CF NQÑ - 1/2001
 7. Modul IV / Tr. 7 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C GIÔÙI THIEÄU CHUNG Baøn phím ñieàu khieån maùy Chìa khoùa duøng cho Chìa khoùa daønh cho daãn ñoäng CNC & heä ñieàu khieån KUNZMANN Coâng taéc cuûa heä ñieàu khieån Baøn phím ñieàu khieån maùy cuûaKUNZMANN Caùc truïc vaø caùc höôùng chuyeån ñoäng Truïc C vaø höôùng c . ñoäng Caøi ñaët ñieåm 0 cho töøng truïc Höôùng chuyeån ñoäng cuûa truïc chính maùy Toác ñoä tôùi 110 v / phuùt Toác ñoä tôùi 510 v / phuùt Toác ñoä tôùi 880 v / phuùt Toác ñoä tôùi 4000 v / phuùt Môû nöôùc töôùi nguoäi vaø taét nöôùc töôùi nguoäi NQÑ - 1/2001 Maùy ngöøng ôû cheá ñoä thay ñoåi duïng cuï caét Coâng taéc thuûy löïc ñeå thaùo laép duïng cuï caét
 8. Modul IV / Tr. 8 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C THAO TAÙC MAÙY Phaàn II THAO TAÙC MAÙY I - Khôûi ñoäng maùy goàm : 1.1) Baät ñieän nguoàn * Baät coâng taéc chính ôû tuû ñieän vaø chôø cho ñeán khi ñeøn baùo caùc chöùc naêng treân baøn phím ñieàu khieån chaùy saùng vaø maøn hình ôû cheá ñoä JOG xuaát hieän. * Baám nuùt khôûi ñoäng heä ñieàu khieån ( Nuùt lôùn maøu xanh ôû döôùi cuøng beân traùi cuûa baøn phím ñieàu khieån - Ñoàng thôøi vôùi vieäc xuaát hieän tieáng huù nhoû cuûa HÑK , neáu chöa nghe ñöôïc tieáng huù nhoû thì phaûi baám theâm phím RESET treân baøn phím ñieàu khieån ) 1.2) Ñònh chuaån maùy ( R ) Baét buoäc phaûi thöïc hieän trong caùc tröôøng hôïp sau : - Sau khi khôûi ñoäng maùy . - Sau khi xaûy ra caùc söï coá hoaëc bò cuùp ñieän baát thöôøng .Thao taùc nhö sau : . Kieåm tra toång quaùt . . Quay baèng tay caùc truïc ñeå cho dao vaø baøn maùy ôû vò trí naøo ñoù sao cho khi caùc truïc töï ñoäng chaïy veà R thì khoâng laøm taùc ñoäng ñeán coâng taéc cuoái haønh trình . . Neáu coù söû duïng truïc C thì phaûi löu yù laø : Lieäu coù an toaøn hoaëc hö hoûng gì khoâng khi truïc C quay moät voøng ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà . . Coâng taéc F ñeå ôû vò trí taét . . Khi taát caû ñaõ ñöôïc kieåm tra coù nghóa laø : Maùy ñaõ saün saøng vaø hoaøn toaøn an toaøn khi thöïc hieän thao taùc ñònh chuaån . . Ñoäng taùc cuoái cuøng : * Baám nuùt NC vaø môû coâng taéc F - Truïc Z chaïy toái ña khoaûng 20 mm theo phöông +Z - Truïc Y chaïy toái ña khoaûng 20 mm theo phöông +Y - Truïc X chaïy toái ña khoaûng 20 mm theo phöông +X - Truïc C chaïy khoaûng 1 voøng ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà Caùc truïc seõ töï ñoäng ñònh chuaån vaø baùo leân maøn hình ñieàu khieån toïa ñoä cuûa dao T so vôùi goác toïa ñoä cuûa maùy M. NQÑ - 1/2001
 9. Modul IV / Tr. 9 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C THAO TAÙC MAÙY II - Nhöõng thao taùc caàn thieát sau khi chaïy ñònh chuaån vaø tröôùc moãi laàn caøi ñaët dao môùi . Tình huoáng aùp duïng laø chuaån bò maùy ñeå gia coâng moät chi tieát môùi. Sau khi chaïy ñònh chuaån, toïa ñoä hieån thò treân maøn hình cuûa maùy coù theå khoâng phaûi laø toïa ñoä cuûa ñieåm chuaån duïng cuï caét T so vôùi ñieåm chuaån cuûa maùy M; Hieän töôïng naøy caàn ñöôïc xöû lyù ñeå ñöa toïa ñoä hieän thò treân maøn hình trôû veà toïa ñoä thöïc cuûa T so vôùi M. Thao taùc naøy caàn ñöôïc tieán haønh ngay sau khi chaïy veà R hoaëc tröôùc khi caøi ñaët dao ñeå gia coâng moät chi tieát naøo ñoù - Thao taùc naøy ñöôïc goïi laø xoùa tham chieáu. Caùch tieán haønh nhö sau : - Sau khi chaïy ñònh chuaån , chìa khoùa traùi ñeå ôû cheá ñoä SIEMENS . - Ñaët cheá ñoä maùy ôû AUTOMATIC .( Baám phím Automatic treân baøn phím ) - Töø maøn hình ôû cheá ñoä maùy AUTOMATIC , baám phím PRESET DRF . - Baám phím DELETE OFFSET ñeå xoùa caùc gía trò tham chieáu tröôùc ñoù . - Toïa ñoä hieån thò luùc naøy chính laø toïa ñoä thöïc cuûa ñieåm chuaån duïng cuï T so vôùi goác toïa ñoä maùy M . III - Caùc vuøng ñieàu khieån cuûa maùy Phay KUNZMANN Maùy Phay KUNZMANN - SIEMENS - 840 C coù 2 vuøng ñieàu khieån : - Vuøng ñieàu khieån baèng tay taïm goïi laø vuøng KUNZMANN . Vuøng ñieàu khieån naøy duøng ñeå raø dao, caøi ñaët dao tröïc tieáp. Phay nhö maùy phay vaïn naêng vôùi söï trôï giuùp cuûa tay quay ñieän vaø moät vaøi chöùc naêng töông öùng. - Vuøng ñieàu khieån töï ñoäng taïm goïi laø vuøng SIEMENS duøng ñeå laäp trình, ñoà hoïa, moâ phoûng, caáu hình, hieäu chænh maùy. . .Toùm laïi - Maùy Phay Kunzmann coù hai vuøng ñieàu khieån chính ñoù laø : - KUNZMANN . - SIEMENS . NQÑ - 1/2001 VAØ THAY ÑOÅI VUØNG ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG CHÌA KHOÙA BEÂN TRAÙI .
 10. Modul IV / Tr. 10 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C THAO TAÙC MAÙY IV - Thao taùc vôùi vuøng ñieàu khieån baèng tay - KUNZMANN 4.1 ) Ñieàu khieån truïc chính mang dao cuûa maùy phay Ñaëc tröng chính cuûa vieäc ñieàu khieån truïc chính maùy phay laø TOÁC ÑOÄ vaø CHIEÀU QUAY . Giôùi haïn soá voøng quay ñöôïc phaân ra thaønh 4 vuøng - aùp duïng theo baûng döôùi ñaây : Vuøng I Vuøng II Vuøng III Vuøng IV Khuyeách ñaïi 20 110 180 820 = 50% 25 120 200 920 30 130 220 1030 35 150 250 1150 40 170 280 1290 45 190 320 1440 50 210 350 1620 ñeán 55 230 400 1810 60 260 450 2020 65 290 500 2270 70 320 560 2540 80 360 630 2850 90 410 700 3190 100 460 780 3570 110 510 880 4000 = 120% Thao taùc nhö sau : - Quay chìa khoùa beân traùi theo chieàu kim ñoàng hoà - Luùc naøy chìa khoùa naèm ngang ôû vò trí Kunzmann .( Chìa khoùa Traùi ôû cheá ñoä KUNZMANN . ) - Baám phím Reset treân baøn phím ñeå khôûi ñoäng laïi heä ñieàu khieån .( Vì thöôøng khi chuyeån chìa khoùa traùi töø SIEMENS sang KUNZMANN thì heä ñieàu khieån bò taét ) - Choïn vuøng toác ñoä baèng caùch baám phím chæ ñònh vuøng toác ñoä treân baøn phím. Ñeøn baùo saùng ôû vuøng naøo laø vuøng ñoù ñang söû duïng - Ñeøn baùo seõ nhaáp nhaùy saùng ôû vuøng môùi choïn - Chôø ñöôïc söû duïng. - Phím chæ chieàu quay ñöôïc baám giöõ sau ñoù môùi baám phím khôûi ñoäng truïc . - Truïc seõ quay vôùi vuøng toác ñoä ñöôïc choïn ôû laàn sau nôi phím töông öùng coù ñeøn baùo nhaáp nhaùy . NQÑ - 1/2001 - Ta coù theå thay ñoåi toác ñoä trong vuøng ñaõ choïn baèng nuùm chænh toác ñoä. Soá % chæ treân nuùm chænh laø phaàn traêm cuûa toác ñoä toái ña cuûa vuøng ñang söû duïng.
 11. Modul IV / Tr. 11 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C THAO TAÙC MAÙY 4.2) Thay ñoåi toác ñoä & Ngöøng truïc chính . - Khi muoán thay ñoåi toác ñoä töø vuøng ñang söû duïng sang moät vuøng toác ñoä khaùc ta phaûi ngöøng truïc chính baèng phím ngöøng truïc chính roài môùi choïn vuøng toác ñoä môùi. - Ngöøng truïc chính: Baám phím ngöøng truïc chính beân caïnh phím khôûi ñoäng truïc . 4.3) Quan saùt toác ñoä ñang söû duïng . - Ta coù theå quan saùt toác ñoä quay cuûa truïc chính ñang söû duïng ñöôïc baùo baèng soá treân maøn hình. 4.4) Chaïy dao töï ñoäng ñieàu khieån baèng tay . Chuyeån ñoäng chaïy dao töï ñoäng ñieàu khieån baèng tay ñöôïc aùp duïng khi phay nhö maùy phay thöôøng maø khoâng caàn chöông trình NC . - Chìa khoùa Traùi ôû cheá ñoä KUNZMANN ( Naèm ngang ). - Baám phím RESET treân baøn phím ñieàu khieån ( Khôûi ñoäng laïi heä ñieàu khieån ). - Chæ ñònh vaän toác caét baèng nuùm chænh khuyeách ñaïi vaän toác caét. Theo doõi vaø so saùnh gía trò thöïc cuûa löôïng chaïy dao F ñaõ ñöôïc chæ ñònh ôû böôùc treân vôùi löôïng chaïy dao F cuûa maùy treân maøn hình . - Choïn vuøng toác ñoä cuûa truïc chính vaø chæ ñònh soá voøng quay cuûa truïc chính ( Xem trang 10 ). - Choïn truïc vaø höôùng chaïy dao . Khôûi ñoäng - Baám phím khôûi ñoäng chuyeån ñoäng chaïy dao . chaïy dao - Baám phím ngöøng chuyeån ñoäng chaïy dao khi Ngöøng muoán ngöøng chuyeån ñoäng naøy . chaïy dao * Löu yù : Maùy khoâng töï bieát cuoái haønh trình cuûa töøng truïc neân ngöôøi söû duïng phaûi chuù yù khoâng cho maùy chaïy quùa giôùi haïn cuoái cuøng . NQÑ - 1/2001
 12. Modul IV / Tr. 12 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C THAO TAÙC MAÙY 4.5) Chaïy dao nhanh khoâng caét goït . Chaïy dao nhanh thöôøng ñöôïc aùp duïng khi di chuyeån vò trí dao. Ngöôøi söû duïng phaûi heát söùc caån thaän khi duøng cheá ñoä naøy - Coù nghóa laø phaûi naém vöõng thao taùc maùy, höôùng chuyeån ñoäng vaø khoaûng chaïy caàn thieát .Thao taùc nhö sau : - Chìa khoùa Traùi ôû cheá ñoä KUNZMANN . Phím - Baám phím RESET treân baøn phím ñieàu khieån . chaïy dao nhanh - Choïn truïc cuøng vôùi höôùng chaïy dao. - Sau ñoù baám phím chaïy dao nhanh nhö hình beân treân baøn ñieàu khieån . 4.6) Chyeån ñoäng quay troøn cuûa truïc C ( Truïc thöù tö ) - Chìa khoùa Traùi ôû cheá ñoä KUNZMANN . - Baám phím RESET treân baøn phím ñieàu khieån . - Baám phím C treân baøn phím ( Choïn truïc C ) Khôûi - Baám phím ( + ) quay thuaän chieàu kim ñoàng hoà hoaëc ( - ) ñoäng quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà ñeå choïn höôùng chuyeån ñoäng. chaïy dao - Baám phím khôûi ñoäng chaïy dao . - Ta coù theå ñieàu chænh vaän toác quay cuûa truïc C cuõng baèng vôùi nuùm chænh khuyeách ñaïi vaän toác caét . Vaän toác toái ña laø 8 voøng / Phuùt . - Khi muoán ngöøng truïc C ta cuõng thao taùc töông töï nhö vôùi caùc truïc khaùc . 4.7) Thao taùc vôùi tay quay ñieän . Tay quay ñieän chæ duøng khi raø gaù hoaëc caøi ñaët goác toïa ñoä cho chi tieát gia coâng . Trình töï thao taùc nhö sau : - Chìa khoùa Traùi ôû cheá ñoä KUNZMANN . - Baám phím RESET treân baøn phím ñieàu khieån . - Cheá ñoä maùy laø JOG cho caû 2 vuøng ñieàu khieån KUNZMANN vaø SIEMENS . - Choïn löôïng dòch chuyeån theo naác cuûa tay quay - ( Ñôn vò laø 1/1000 mm ) baèng caùch baám vaøo phím töông öùng ( Nhoû nhaát laø 1/1000 mm vaø lôùn nhaát laø 10 mm ) Giaù trò chæ ñöôïc choïn khi ñeøn baùo cuûa phím töông öùng chaùy saùng . - Baám choïn teân truïc caàn dòch chuyeån - Neân baám teân truïc cuøng vôùi chieàu ( + ) - Môû nuùm khuyeách ñaïi löôïng chaïy dao ( Nuùm khuyeách ñaïi löôïng chaïy dao luùc naøy ñöôïc xem nhö laø moät coâng taéc ) - ( Maùy ñaõ saün saøng hoaït ñoäng thoâng qua tay quay ñieän vôùi truïc ñaõ choïn ) . NQÑ - 1/2001 - Chieàu chuyeån ñoäng tuøy thuoäc vaøo chieàu quay cuûa tay quay ñieän vôùi quy öôùc chung .
 13. Modul IV / Tr. 13 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C CAØI ÑAËT GOÁC TOÏA ÑOÄ V- Caøi ñaët goác toïa ñoä cho chi tieát gia coâng . Caøi ñaët goác toïa ñoä cho chi tieát gia coâng ôû ñaây ñöôïc hieåu laø coâng vieäc gaùn chuaån thaûo chöông cho chi tieát gia coâng taïi moät vò trí naøo ñoù thích hôïp thoâng qua con dao chuaån ( Hoaëc cuõng coù theå hieåu laø coâng vieäc ñöa toïa ñoä X vaø Y cuûa T vaø toïa ñoä Z laø cuûa dao chuaån töông ñoái so vôùi Z cuûa T veà cho truøng vôùi goác thaûo chöông cuûa chi tieát gia coâng ) Ñeå cho : - Heä ñieàu khieån cuûa maùy hieåu ñöôïc ñaâu laø goác cuûa chöông trình NC - Neáu caøi ñaët tröïc tieáp . - Hoaëc laáy soá lieäu ñeå söû duïng caùc leänh di chuyeån goác toïa ñoä - Khoâng caøi ñaët tröïc tieáp . 5.1) Caøi ñaët goác toïa ñoä tröïc tieáp Thao taùc naøy thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå caøi ñaët dao chuaån cho moät chöông trình ñeå gia coâng moät chi tieát cuï theå naøo ñoù - Neáu laø chöông trình söû duïng nhieàu dao. Caøi ñaët goác toïa ñoä cho dao coù nghóa laø ñöa taâm dao cho truøng vôùi goác toïa ñoä cuûa chi tieát theo 2 phöông X vaø Y vaø ñöa maët ñaàu cuûa dao cho cho truøng vôùi goác toïa ñoä cuûa chi tieát theo phöông Z sau ñoù aán ñònh tröïc tieáp maø khoâng caàn phaûi söû duïng moät gía trò trung gian naøo khaùc ñeå tham chieáu. Caùch thao taùc nhö sau : a) Xoùa tham chieáu tröôùc ñoù Tröôùc khi caøi ñaët goác toïa ñoä cho chi tieát gia coâng môùi thì ngöôøi ñieàu chænh maùy phaûi xoùa caùc toïa ñoä tham chieáu tröôùc ñoù - ( Xem caùch thöïc hieän ôû trang 9 ) b) Caøi ñaët tröïc tieáp cho X , Y , Z . - Chìa khoùa Traùi ôû cheá ñoä KUNZMANN . - Baám phím RESET treân baøn phím ñieàu khieån . - Ñieàu chænh dao ôû vò trí caàn thieát . - Baám ñoàng thôøi phím 0 cuûa truïc töông öùng muoán caøi ñaët vaø phím SET . c) Caøi ñaët cho truïc C ( Maâm chia troøn hoaëc ñaàu phaân ñoä ) . - Chìa khoùa T ôû KUNZMANN . - Ñieàu chænh dao ôû vò trí caàn thieát . - Baám phím C . NQÑ - 1/2001
 14. Modul IV / Tr. 14 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C CAØI ÑAËT GOÁC TOÏA ÑOÄ 5.2) Caøi ñaët goác toïa ñoä giaùn tieáp Cuõng vôùi yù nghóa nhö ôû muïc 5.1 nhöng caøi ñaët goác toïa ñoä giaùn tieáp laø söû duïng caùc leänh di chuyeån goác toïa ñoä töø G54 ñeán G57. Caùc gía trò di chuyeån ñeå xaùc ñònh goác toïa ñoä töông ñöông vôùi caùc gía trò ôû muïc 5.1 nhöng khoâng aán ñònh tröïc tieáp maø tham chieáu giaùn tieáp qua caùc leänh di chuyeån goác toïa ñoä töø G54 ñeán G57. Thao taùc nhö sau : a) Xoùa tham chieáu tröôùc ñoù Cuõng nhö caùc phöông phaùp khaùc - tröôùc khi caøi ñaët goác toïa ñoä cho chi tieát gia coâng môùi hoaëc thay ñoåi vò trí cuûa goác toïa ñoä thì ngöôøi ñieàu chænh maùy phaûi xoùa caùc toïa ñoä tham chieáu tröôùc ñoù - ( Xem caùch thöïc hieän ôû trang 9 ) b) Raø dao ñeå laáy caùc gía trò di chuyeån cho caùc truïc X , Y , Z . - Chìa khoùa Traùi ôû cheá ñoä KUNZMANN . - Baám phím RESET treân baøn phím ñieàu khieån . - Ñieàu chænh dao ôû vò trí caàn thieát . - Ghi laáy caùc gía trò theo X , Y , Z c) Nhaäp caùc gía trò coù ñöôïc ôû böôùc treân vaøo leänh di chuyeån goác toïa ñoä töông öùng ( Moät trong töø G54 ñeán G57 ) Khi laäp trình caàn löu yù : - Neáu söû duïng G54 thì leänh G54 khoâng caàn coù trong chöông trình . Coù nghóa laø moïi chöông trình ñeàu maëc ñònh chaïy vôùi G54.( Khi SET dao baèng phöông phaùp tröïc tieáp thì taát caû caùc gía trò trong G54 ñeàu baèng 0 ) - Neáu söû duïng G55 ñeán G57 thì phaûi laäp trình ngay trong caâu leänh ñaàu tieân . NQÑ - 1/2001
 15. Modul IV / Tr. 15 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C THAY ÑOÅI DAO VI - Thay ñoåi dao 6.1) Thaùo dao . - Ñieàu chænh dao sao cho muõi dao ôû moät vò trí naøo ñoù so vôùi chi tieát - vò trí hoaøn toaøn thuaän lôïi cho vieäc thaùo dao ra hoaëc laép dao vaøo . - Baám phím M6 - ñeøn baùo chaùy saùng -Ñoàng thôøi ñeøn baùo cuûa phím WZ nhaáp nhaùy - Maùy ñaõ saün saøng ôû cheá ñoä thay dao. Tay traùi ngöôøi söû duïng ñôõ laáy dao . - Tay phaûi baám phím WZ vaø giöõ cho ñeán khi dao rôøi ra ( Löu yù troïng löôïng cuûa oå dao ) 6.2) Laép dao . - Maùy phaûi ñang ôû cheá ñoä saün saøng nhaän thay dao. - Dao môùi ñaõ ñöôïc laép ñuùng vaø ñaõ ñöôïc xieát chaët. - Lau saïch chuoâi coân vaø loã coân oå dao. - Laép dao môùi vaøo sao cho truøng khôùp giöõa oå dao vaø dao môùi. - Tay traùi giöõ dao ñuùng ôû vò trí treân, tay phaûi baám phím WZ. - Dao ñöôïc laép chaët ngay sau ñoù. * Löu yù : Dao môùi thay phaûi ñuùng vôùi ñòa chæ ñaõ ñöôïc laäp trong chöông trình NC NQÑ - 1/2001
 16. Modul IV / Tr. 16 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C THAO TAÙC MAÙY VII - Taét , môû nöôùc töôùi nguoäi - Taùc ñoäng baèng tay . Baám phím M08 : Môû nöôùc . Baám phím M09 : Taét nöôùc - Chöùc naêng M08 vaø M09 ñeàu coù theå laäp trình ñöôïc . VIII - Phím taét choáng söï coá . Khi gaëp söï coá baát thöôøng trong luùc maùy ñang chaïy, ta baám nhanh phím taét choáng söï coá. Sau ñoäng taùc naøy moïi hoaït ñoäng cuûa maùy bò ngöng laïi. Muoán khôûi ñoäng maùy ñeå söû duïng tieáp tuïc - Ñieàu baét buoäc laø phaûi laøm laïi töø ñaàu - coù nghóa laø : - Chaïy veà R - Ñònh chuaån laïi maùy . - Kieåm tra laïi goác toïa ñoä. Caøi ñaët laïi goác toïa ñoä cho dao chuaån neáu caàn . - Kieåm tra toång quaùt tröôùc khi cho maùy hoaït ñoäng trôû laïi . NQÑ - 1/2001
 17. Modul IV / Tr. 17 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C CAØI ÑAËT DAO Phaàn III ÑO DAO VAØ CAØI ÑAËT DAO I - ÑO DAO 1.1) Dao chuaån vaø caùc dao thaønh phaàn . Duïng cuï caét söû duïng treân maùy CNC noùi chung coù quan heä raát höõu cô vôùi chöông trình gia coâng. Moái quan heä naøy phaûi ñöôïc thoûa maõn trong trong chöông trình gia coâng töông öùng thoâng qua caùc thoâng soá nhö : - Teân cuûa dao trong chöông trình laø T. . ( Keøm theo soá thöù töï ) - Ñòa chæ cuûa dao trong thö vieän dao laø D . . ( Keøm theo soá thöù töï ) - Chieàu daøi dao L so vôùi dao chuaån ( mm ) . - Ñöôøng kính dao Þ hoaëc baùn kính phaàn caét cuûa dao R ( mm ) - Chieàu daøi phaàn caét goït . - Ñöôøng kính caùn dao . Ñeå coù ñöôïc caùc thoâng soá treân cuûa dao do ñoù ta phaûi ño dao. Phaàn quan troïng nhaát trong vieäc ño dao ñoù laø ño chieàu daøi dao so vôùi dao chuaån vaø ñöôøng kính cuûa dao . Vaäy dao chuaån laø dao naøo vaø nhö theá naøo thì ñöôïc goïi laø dao chuaån? a) Ño dao chuaån Coù theå taïm ñònh nghóa dao chuaån nhö sau : - Dao chuaån laø dao thöôøng coù chieàu daøi baèng 0 vaø ñöôøng kính baèng 0 coù nghóa laø taâm dao truøng vôùi goác toïa ñoä cuûa chi tieát theo phöong X ; Y vaø maët phaúng chöùa muõi dao truøng vôùi goác toïa ñoä cuûa chi tieát theo phöông Z . Gía trò 0 cuûa chieàu daøi vaø ñöôøng kính cuûa dao chuaån chæ laø gía trò töông ñoái so vôùi ñieåm tham chieáu T cuûa duïng cuï - Ñieåm maø maùy hieåu ñöôïc naèm ôû ñaâu sau khi hieäu chuaån. Do vaäy dao chuaån coøn coù teân laø dao soá 0. Dao chuaån khoâng nhaát thieát phaûi laø duïng cuï caét maø coù theå chæ laø moät muõi doø . OÅ gaén dao phay NQÑ - 1/2001 Ñieåm tham chieáu T cuûa duïng cuï
 18. Modul IV / Tr. 18 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C CAØI ÑAËT DAO b) Thao taùc ño tröïc tieáp treân maùy - Sau khi muõi doø tieáp xuùc vôùi maët treân cuûa chi tieát gia coâng - Taïi ñoù ta caøi ñaët ñieåm 0 cho chi tieát theo Z . - Sau khi muõi doø tieáp xuùc vôùi chi tieát theo phöông X - Taïi ñoù ta caøi ñaët ñieåm khoâng cho chi tieát theo X vôùi gía trò -D/2 ( D laø ñöôøng kính cuûa muõi doø ) - Sau khi muõi doø tieáp xuùc vôùi chi tieát theo phöông Y - Taïi ñoù ta caøi ñaët ñieåm khoâng cho chi Dao HIeäu tieát theo Y vôùi gía trò -D/2 chuaån chænh Z Maët phaúng 0 ( D laø ñöôøng kính cuûa muõi doø ) Chi tieát EÂ-Toâ Chænh ñeå caøi ñaët dao chuaån theo Z Muõi doø ( Hoaëc coù theå hieåu laø caøi ñaët goác toïa ñoä cho chi tieát gia coâng theo phöông Z ) Khoâng gian gia coâng Muõi doø Chænh ñeå caøi ñaët dao chuaån theo X vaø Y ( Hoaëc coù theå hieåu laø caøi ñaët goác toïa ñoä cho chi tieát gia coâng theo phöông X vaø Y ) NQÑ - 1/2001
 19. Modul IV / Tr. 19 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C CAØI ÑAËT DAO II - Ño dao thaønh phaàn vôùi thöôùc ño dao chuyeân duøng 2.1) Ño chieàu daøi so vôùi dao chuaån . Ñeå gia coâng moät chi tieát naøo ñoù ngöôøi ta caàn coù theå moät hay nhieàu dao. Vì vaäy caàn phaûi ño dao thaønh phaàn so vôùi dao chuaån. Thao taùc nhö sau : - Laép dao chuaån ( Dao soá 0 ) leân uï ño dao. Ño vaø chænh thöôùc veà 0. - Laép dao thaønh phaàn soá 1 leân uï ño dao vaø tieán haønh ño. Ñaëc bieät löu yù hai tröôøng hôïp sau : * Neáu dao thaønh phaàn daøi hôn dao chuaån - Gía trò ghi phaûi mang daáu coäng ( + ) * Neáu dao thaønh phaàn ngaén hôn dao chuaån - Gía trò ghi phaûi mang daáu tröø ( - ) ( Nhöõng gía trò hieäu chænh naøy vaø daáu cuûa noù coù moät vai troø heát söùc quan troïng - Vì theá phaûi ñöôïc laäp trình theo chöông trình töông öùng thaät chính xaùc . ) Gía trò hieäu chænh theo Z Thöôùc ño UÏ ño UÏ ño Ño dao thaønh phaàn theo dao chuaån NQÑ - 1/2001
 20. Modul IV / Tr. 20 Modul 4 THÖÏC HAØNH Phay CNC MAÙY PHAY CNC KUNZMANN vôùi SIEMENS 840C CAØI ÑAËT DAO 2.2) Ño ñöôøng kính dao thaønh phaàn Neáu trong moät chöông trình Khoan CNC thì ñöôøng kính dao thaønh phaàn trong chöông trình thöôøng ñöôïc ñaët = 0 . Nhöng neáu trong moät chöông trình Phay coù söû duïng caùc chöùc naêng nhö hieäu chænh baùn kính cuûa duïng cu caétï , caùc chu trình Phay . . . thì vieäc khai baùo ñöôøng kính duïng cuï caét cuõng heát söùc quan troïng - Nhaäp soá lieäu sai hoaëc laãn loän seõ daãn tôùi hö saûn phaåm . Soá lieäu nhaäp coù theå laø ñöôøng kính hoaëc baùn kính tuøy theo heä ñieàu khieàn cuûa maùy yeâu caàu . NQÑ - 1/2001
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2