intTypePromotion=1

Thể chất trẻ em - Phương pháp giáo dục hiệu quả: Phần 1

Chia sẻ: ViZeus ViZeus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
100
lượt xem
9
download

Thể chất trẻ em - Phương pháp giáo dục hiệu quả: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Thể chất trẻ em - Phương pháp giáo dục hiệu quả: Phần 1 trình bày những vấn đề chung về giáo dục thể chất, cơ sở lý luận của phương pháp giáo dục thể chất và mối quan hệ của nó với các môn khoa học khác, đặc điểm phát triển thể chất và nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ em mầm non, cơ sở lý luận về phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em mầm non,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thể chất trẻ em - Phương pháp giáo dục hiệu quả: Phần 1

BỘ_ GIÁO D Ụ C V À Đ À O TẠO<br /> <br /> TRƯÒNG CAO ĐẲNG sư phạm<br /> <br /> nhà trẻ -<br /> <br /> MẪl) GIÁO TW1<br /> <br /> HO ÀNG T H Ị BƯỞI<br /> <br /> PHIU*PHÁPM<br /> ÁODỤC<br /> THỂCHẤTTRẺ’em<br /> <br /> HOANG THỊ BƯỚI<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ao<br /> <br /> PH U D N G P H Á P<br /> <br /> D Ụu C T H Ể C H Ấ T T R Ẻ EM<br /> ( I n lấ n t h ứ b a )<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI<br /> HỌC<br /> QUÔC GIA HÀ NỘI<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> M ỤC LỤC<br /> T rang<br /> P h ầ n I : N h ữ n g v â n đ ể c h u n g v ề g iá o d ụ c<br /> th ể ch ấ t<br /> <br /> 5<br /> <br /> C h ư ơ n g I : N h ử n g v ấ n đê cơ b ả n t r o n g g i á o<br /> d u c thê c h ấ t<br /> <br /> 5<br /> <br /> I N h ữ n g k h á i n iệ m cơ b ả n tr o n g g iá o d ụ c t h ể c h ấ t<br /> <br /> 5<br /> <br /> lí. c (1 sở lý lu ậ n của phương pháp giáo dục th ế ch ấ t<br /> và m ối q u a n h ệ của nó với các m ôn kh oa học k h ác<br /> III<br /> <br /> 7<br /> <br /> D ố i tư ợ n g n g h iê n cứ u củ a p h ư ơ n g p h á p g iá o<br /> dục th ê ch ấ t<br /> <br /> 10<br /> <br /> C h ư ơ n g i r . Đ ă c đ iể m p h á t t r iể n t h ể c h ấ t và<br /> n h iê m vu g i á o d ụ c thê c h ấ t c h o trẻ m ầ m n o n<br /> <br /> 13<br /> <br /> I. Đ ặc đ iể m p h á t triển th ê ch ấ t củ a trẻ tu ổ i m ầ m non<br /> <br /> 13<br /> <br /> II. N h iệ m v ụ g iáo dục th ế ch ấ t cho trẻ tuổi m ầ m non<br /> <br /> 24<br /> <br /> C h ư ơ n g I i r . C ơ s ở lý l u ậ n vê p h ư ơ n g p h á p g i á o<br /> d ụ c t h ể c h ấ t c h o trẻ tu ổ i m ầ m n o n<br /> <br /> 29<br /> <br /> I. Cơ sở s i n h lý củ a v ậ n đ ộ n g<br /> <br /> 29<br /> <br /> kỹ n ă n g , k ỹ x ả o v ậ n đ ộ n g<br /> <br /> 32<br /> <br /> III. N g u y ê n tắc giáo dục th ể chất cho trẻ tuôi m ầ m non<br /> <br /> 33<br /> <br /> r . Q u y l u ậ t h ìn h t h à n h<br /> <br /> IV. P h ư ơ n g p h á p g iá o dục th ê c h ấ t ch o tr ẻ tu ổ i<br /> m ầm non<br /> V P h ư ơ n g p h á p tố chức trẻ tậ p lu y ệ n<br /> <br /> 39<br /> 49<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phần<br /> <br /> II : T ổ c h ứ c g i á o d ụ c t h ê c h ấ t c h o<br /> <br /> 53<br /> <br /> trẻ tr o n g trư ờ n g m ầ m n o n<br /> <br /> C h ư ơ n g I: T ổ c h ứ c g i á o d ụ c th ê c h ấ t c h o trẻ<br /> tu ô i n h à trẻ<br /> <br /> 53<br /> <br /> I. T rẻ từ 3 đ ế n 12 t h á n g tu ổ i<br /> <br /> 53<br /> <br /> II. T rẻ từ 12 đ ế n 24 t h á n g tu ổ i<br /> <br /> 56<br /> <br /> III. T rẻ từ 2 4 đ ế n 36 t h á n g tu ổ i<br /> <br /> 65<br /> <br /> C h ư ơ n g H : T Ô c h ứ c g i á o d ụ c t h ê c h ấ t c h o t rẻ<br /> tuôi m ẫ u g iá o<br /> <br /> 85<br /> <br /> I. T rẻ từ 3 đ ến 4 tu ổ i<br /> <br /> 85<br /> <br /> II. T rẻ từ 4 đ ế n 5 tu ổ i<br /> <br /> 101<br /> <br /> III. T rẻ từ 5 đ ế n 6 tu ổ i<br /> <br /> 112<br /> <br /> C h ư ơ n g I i r . Đ i ê u k i ê n cơ sở và t c h ấ t d é g i á o<br /> d u c thê c h ấ t ch o trẻ t r o n g trư ờ ng m ầ m n o n<br /> <br /> 123<br /> <br /> I. Đ ịa đ iể m<br /> <br /> 123<br /> <br /> II. T r a n g p h ụ c<br /> <br /> 124<br /> <br /> III. T h iế t bị, d ụ n g cụ<br /> <br /> 125<br /> <br /> T à i liệ u th a m k h ả o<br /> <br /> 133<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHẨN I<br /> NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỂ<br /> G IÁ O D ư c T H Ể C H Ấ T<br /> <br /> Chương I<br /> NHỪ NG VẤN ĐỂ C ơ BẢN TRONG<br /> G IÁ O D Ụ C T H Ế C H Ấ T<br /> <br /> ]. K H Ừ N G KHÁI N IỆ M c ơ B Ả N T R O N G G IÁ O D Ụ C T H Ê<br /> CHẤT<br /> Trong giáo dục thể chất có nhiều khái niệm cơ bản khác<br /> nhau: phát triển thể chất, giáo dục thể chất, hoàn thiện t.hể<br /> chát... Tuy các khái niệm này phản ánh những hiện tượng khác<br /> nliiiu nhưng giữa chúng có môi liên quan ch ặt chẽ với nhau.<br /> 1. P h á t t r i ể n t h ể c h ấ t<br /> Vhát triển thể chất là sự biến đổi của cơ th ể về m ặt sinn<br /> học. Sự phát triển thể chất được biểu hiện ra bên ngoài bằng sự<br /> hình th à n h và thay đổi các kích thước trong không gian và<br /> trọng lượng cơ thể. Cụ thể là sự phát triển về chiều cao, cần<br /> nặng, vòng đầu, vòng ngực.... Đây là sự biến đôi về hình thái,<br /> cấu trúc của cơ th ể (trẻ sđ sinh có chiểu cao trung bình là 48 50 cm và cân nặng 2,8 - 3 kg; trẻ một tuổi có chiều cao 75 cm và<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2