intTypePromotion=1
ADSENSE

Thế giới quan duy vật biện chứng dự báo về sự vận động của Chủ nghĩa tư bản

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

54
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước và xã hội vì mục tiêu phát triển con người trình bày: Thới giới quan duy vật biện chứng được C.Mác và Ph.Awngghen sáng tạo vào những năm 40 thế kỷ XIX, sau này V.I.Lênin kế thùa và phát triển,.... Mởi các bạn cùng tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thế giới quan duy vật biện chứng dự báo về sự vận động của Chủ nghĩa tư bản

ThÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng dù b¸o<br /> vÒ sù vËn ®éng cña chñ nghÜa t­ b¶n<br /> trÇn viÕt qu©n*<br /> <br /> ThÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng (cßn gäi lµ thÕ giíi quan khoa häc, thÕ giíi<br /> quan M¸c – Lªnin) ®­îc C. M¸c vµ Ph. ¡ngghen s¸ng t¹o vµo nh÷ng n¨m 40 thÕ<br /> kû XIX, sau nµy V.I. Lªnin kÕ thõa vµ ph¸t triÓn. ThÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng<br /> lµ thÕ giíi quan c¸ch m¹ng vµ khoa häc nhÊt, ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së chñ nghÜa<br /> duy vËt biÖn chøng, ph­¬ng ph¸p biÖn chøng duy vËt vµ lµ sù kÕt tinh cña khoa<br /> häc, cña nh÷ng kinh nghiÖm lÞch sö nh©n lo¹i; do ®ã, thÕ giíi quan duy vËt biÖn<br /> chøng tõ khi ra ®êi ®· lµ vò khÝ tinh thÇn vµ lµ c¬ së khoa häc cña c¸c §¶ng Céng<br /> s¶n trong x©y dùng ®­êng lèi chiÕn l­îc c¸ch m¹ng cña m×nh.<br /> C.M¸c vµ Ph.¡ngghen ch¼ng nh÷ng s¸ng t¹o ra thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng,<br /> mµ cßn sö dông nã vµo xem xÐt sù vËn ®éng, ph¸t triÓn x· héi loµi ng­êi, trùc tiÕp lµ<br /> x· héi t­ b¶n chñ nghÜa. Hai «ng ®i ®Õn kÕt luËn: Sù sôp ®æ cña giai cÊp t­ s¶n vµ<br /> th¾ng lîi cña giai cÊp v« s¶n lµ tÊt yÕu nh­ nhau. Dù ®o¸n cña C. M¸c vµ Ph.<br /> ¡ngghen ph¶i ®Õn 1917 míi ®­îc V.I.Lªnin vµ §¶ng B«n – Sª - VÝch hiÖn thùc hãa.<br /> Th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng Th¸ng M­êi Nga ®· më ra mét thêi ®¹i míi – thêi ®¹i qu¸<br /> ®é lªn chñ nghÜa x· héi trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. Sau th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng x·<br /> héi chñ nghÜa, Liªn X« ®· ph¸t triÓn v­ît bËc, trë thµnh trô cét cho chiÕn th¾ng chñ<br /> nghÜa ph¸t xÝt, më ra thêi kú ph¸t triÓn míi cña chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc – chñ<br /> nghÜa x· héi ®· trë thµnh mét hÖ thèng, chi phèi ®êi sèng chÝnh trÞ thÕ giíi, cæ vò vµ<br /> lµ hËu ph­¬ng cho phong trµo ®Êu tranh v× môc tiªu ®éc lËp d©n téc, hßa b×nh, tù do,<br /> d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi cña nh©n d©n thÕ giíi.<br /> §¸ng tiÕc, do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan, tõ nh÷ng n¨m 90<br /> cña thÕ kû XX, hÖ thèng x· héi chñ nghÜa hiÖn thùc r¬i vµo khñng ho¶ng vµ sôp<br /> ®æ mét m¶ng lín. Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc tõ mét hÖ thèng nay chØ cßn l¹i<br /> mét sè n­íc (ViÖt Nam, Trung Quèc, Cu Ba, Lµo vµ TriÒu Tiªn) mµ l¹i lµ<br /> nh÷ng n­íc nghÌo, ®ang ph¸t triÓn. “C¬n ®éng ®Êt chÝnh trÞ” nµy ¶nh h­ëng rÊt<br /> lín ®Õn t×nh c¶m vµ niÒm tin cña nh÷ng ng­êi bÊy l©u nay vÉn ñng hé chñ<br /> nghÜa x· héi. Hä nghi ngê vÒ tÝnh khoa häc cña thÕ giíi quan duy vËt biÖn<br /> chøng, vÒ con ®­êng ph¸t triÓn cña chñ nghÜa x· héi…<br /> *<br /> <br /> Ths. Häc viªn ChÝnh trÞ – Hµnh chÝnh khu vùc III.<br /> <br /> 78<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam - 4/2009<br /> <br /> Trong khi chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc l©m vµo khñng ho¶ng vµ sôp ®æ mét<br /> m¶ng lín, chñ nghÜa t­ b¶n ®· cã nh÷ng sù ®iÒu chØnh vÒ kinh tÕ, vÒ chÝnh s¸ch<br /> x· héi, vÒ lîi Ých,… nªn cã sù æn ®Þnh vµ cã b­íc ph¸t triÓn, nhÊt lµ kinh tÕ vµ<br /> khoa häc kü thuËt. §iÒu ®ã t¹o ra sù ngé nhËn, sù giao ®éng lËp tr­êng t­ t­ëng<br /> vµ cho r»ng chñ nghÜa t­ b¶n lµ t­¬ng lai cña loµi ng­êi.<br /> Cuèi thÕ kû XX ®Çu thÕ kû XXI, thÕ giíi ®· næi lªn nhiÒu vÊn ®Ò liªn quan<br /> ®Õn toµn cÇu nh­ xung ®ét d©n téc, s¾c téc, t«n gi¸o, v¨n hãa vµ nh÷ng vÊn ®Ò<br /> vÒ m«i tr­êng sinh th¸i, dÞch bÖnh… §Æc biÖt lµ c¸c cuéc chiÕn tranh côc bé<br /> gi÷a c¸c n­íc do Mü g©y ra, t¹o ra nh÷ng tiÒn lÖ xÊu trong quan hÖ quèc tÕ, g©y<br /> mÊt æn ®Þnh m«i tr­êng chÝnh trÞ khu vùc vµ quèc tÕ. Suy ®Õn cïng, ®ã lµ biÓu<br /> hiÖn tÊt yÕu cña nh÷ng m©u thuÉn vèn cã trong lßng x· héi t­ b¶n chñ nghÜa.<br /> Vµo nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû XX, thÕ giíi ®· chøng kiÕn sù ph¸t triÓn nh­ vò<br /> b·o cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc – c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Cuéc c¸ch m¹ng khoa<br /> häc – c«ng nghÖ ®· t¹o nªn sù ph¸t triÓn thÇn kú vÒ mäi mÆt trong ®êi sèng x· héi<br /> cña nhiÒu quèc gia, dÉn ®Õn sù ra ®êi cña nÒn kinh tÕ tri thøc vµ toµn cÇu hãa trªn<br /> thÕ giíi. Xu h­íng ®ã, mét mÆt lµm cho sù rµng buéc, tïy thuéc gi÷a c¸c n­íc<br /> cµng lín h¬n, cµng chÆt chÏ vµ cã tÝnh toµn cÇu, nh­ng mÆt kh¸c, nã g©y ¸p lùc<br /> gay g¾t cho c¸c n­íc nghÌo trªn con ®­êng ph¸t triÓn cña d©n téc m×nh, lµm cho<br /> m©u thuÉn gi÷a c¸c n­íc nghÌo vµ n­íc giµu cµng gay g¾t, kh«ng chØ trªn ph­¬ng<br /> diÖn kinh tÕ mµ cßn trªn c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, v¨n hãa, x· héi.<br /> Tr­íc nh÷ng thay ®æi s©u s¾c ®ã, §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng Céng s¶n<br /> ViÖt Nam ®· nhËn ®Þnh nh­ sau: “ThÕ kû XXI sÏ tiÕp tôc cã nhiÒu biÕn ®æi.<br /> Khoa häc vµ c«ng nghÖ sÏ cã b­íc tiÕn nh¶y vät. Kinh tÕ tri thøc cã vai trß<br /> ngµy cµng næi bËt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. Toµn cÇu hãa<br /> kinh tÕ lµ mét xu thÕ kh¸ch quan, l«i cuèn ngµy cµng nhiÒu n­íc tham gia, võa<br /> cã mÆt tÝch cùc, võa cã mÆt tiªu cùc, võa cã hîp t¸c, võa cã ®Êu tranh. C¸c m©u<br /> thuÉn c¬ b¶n trªn thÕ giíi biÓu hiÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc vµ møc ®é kh¸c nhau<br /> vÉn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, cã mÆt s©u s¾c h¬n. §Êu tranh d©n téc vµ ®Êu tranh<br /> giai cÊp tiÕp tôc diÔn ra gay g¾t. ThÕ giíi ®øng tr­íc nhiÒu vÊn ®Ò toµn cÇu mµ<br /> kh«ng mét quèc gia riªng rÏ nµo cã thÓ tù gi¶i quyÕt nÕu kh«ng cã sù hîp t¸c<br /> ®a ph­¬ng. Chñ nghÜa t­ b¶n hiÖn ®¹i ®ang n¾m ­u thÕ vÒ vèn, khoa häc vµ<br /> c«ng nghÖ, thÞ tr­êng, song kh«ng thÓ kh¾c phôc næi nh÷ng m©u thuÉn vèn cã.<br /> C¸c quèc gia ®éc lËp ngµy cµng t¨ng c­êng cuéc ®Êu tranh ®Ó tù lùa chän vµ<br /> quyÕt ®Þnh con ®­êng ph¸t triÓn cña m×nh. Chñ nghÜa x· héi trªn thÕ giíi, tõ<br /> nh÷ng bµi häc thµnh c«ng vµ thÊt b¹i còng nh­ tõ kh¸t väng vµ sù thøc tØnh cña<br /> c¸c d©n téc, cã ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng t¹o ra b­íc ph¸t triÓn míi. Theo quy luËt<br /> tiÕn hãa cña lÞch sö, loµi ng­êi nhÊt ®Þnh sÏ tiÕn tíi chñ nghÜa x· héi”(1). Nh­<br /> vËy, chóng ta thùc sù chøng kiÕn nh÷ng thay ®æi v« cïng to lín cña thÕ giíi<br /> ®­¬ng ®¹i. Nh÷ng thay ®æi to lín ®ã ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t<br /> triÓn cña triÕt häc M¸c- Lªnin nãi riªng vµ thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng nãi<br /> chung víi t­ c¸ch lµ lý luËn khoa häc vµ c¸ch m¹ng.<br /> Tõ khi ra ®êi ®Õn nay, thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng lu«n ph¸t triÓn trong<br /> cuéc ®Êu tranh víi c¸c thÕ giíi quan ®èi lËp. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, c¸c lùc<br /> l­îng thï ®Þch, c¸c häc gi¶ t­ s¶n cµng rªu rao vÒ c¸i gäi lµ “ sù thÊt b¹i tÊt yÕu cña<br /> <br /> ThÕ giíi duy vËt biÖn chøng…<br /> <br /> 79<br /> <br /> chñ nghÜa céng s¶n” v× nã “n»m ngoµi quy luËt ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi”.<br /> Hä cho r»ng lý luËn cña thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng, lý luËn M¸cxÝt ®· lçi<br /> thêi, lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thÊt b¹i cña chñ nghÜa x· héi trªn thùc tÕ.<br /> Chóng ta biÕt r»ng, chiÕn tranh thÕ giíi thø hai kÕt thóc, mét sè häc thuyÕt nh­<br /> “ThuyÕt héi tô” cña Buckinham, “X· héi c«ng nghiÖp thèng nhÊt” cña R.Ar«ng,<br /> “X· héi hËu c«ng nghiÖp” cña D.Ben…, vµ nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû XX nhµ<br /> t­¬ng lai häc ng­êi Mü A.Toffler cho ra c¸c t¸c phÈm nh­ “Có sèc t­¬ng lai”,<br /> “Lµn sãng thø ba”, “ Th¨ng trÇm quyÒn lùc” vµ nhiÒu häc gi¶ kh¸c. ë miÒn Nam<br /> ViÖt Nam, tr­íc 1975 còng xuÊt hiÖn nh÷ng t­ t­ëng vÒ “Chñ nghÜa duy linh nh©n<br /> vÞ”, “C¸ch m¹ng kh«ng céng s¶n”… HÇu hÕt, c¸c häc thuyÕt ®ã ®Òu lµ häc thuyÕt<br /> chèng céng, nã thæi phång vai trß cña nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp, phñ nhËn c¸ch<br /> m¹ng x· héi, xãa nhßa ranh giíi gi÷a chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa t­ b¶n, xem<br /> con ®­êng ph¸t triÓn chñ nghÜa t­ b¶n lµ tÊt yÕu cña nh©n lo¹i.<br /> Sù sôp ®æ cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa ë Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u, sù<br /> tho¸i trµo cña phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ ®· tõng lµ ®Ò tµi cña<br /> nh÷ng cuèn s¸ch, bµi b¸o mµ trong ®ã, c¸c t¸c gi¶ cña chóng ®Òu cã mét c¸i<br /> ®Ých chung lµ “chøng minh” vÒ c¸i chÕt cña chñ nghÜa M¸c, vÒ c¸i chÕt cña chñ<br /> nghÜa céng s¶n dùa trªn c¸c häc thuyÕt cña C.M¸c.<br /> Næi bËt trong sè c¸c cuèn s¸ch lo¹i ®ã ph¶i nãi ®Õn cuèn “Sù c¸o chung cña<br /> lÞch sö vµ Con ng­êi cuèi cïng” cña Francis Fukuyama (Phranxi Phucuyama)<br /> xuÊt b¶n t¹i Niu Oãc n¨m 1992. Theo sù so s¸nh cña Gi¨cc¬ §ªrri®a (Jacques<br /> Derrida) - nhµ triÕt häc ng­êi Ph¸p, mét trong nh÷ng nhµ triÕt häc ph­¬ng T©y<br /> næi tiÕng thÕ giíi ë thÕ kû XX, trong cuèn “Nh÷ng bãng ma cña M¸c” (Spectres<br /> de Marx), th× lóc ®ã, ë ph­¬ng T©y, “ng­êi ta mua cuèn s¸ch nµy nh­ mét bµ<br /> néi trî x« vµo mua ®­êng vµ dÇu, khi cã nh÷ng tin ®ån ®Çu tiªn vÒ chiÕn<br /> tranh”(2). Bªn c¹nh nhiÒu ®¸nh gi¸ kh¸c cña Gi¨cc¬ §ªrri®a vÒ cuèn s¸ch trªn<br /> cña Francis Fukuyama, th× nh÷ng ®¸nh gi¸ sau ®©y cña «ng qu¶ thËt rÊt ®¸ng<br /> l­u ý: “NÕu mét luËn thuyÕt kiÓu nh­ luËn thuyÕt cña Fukuyama ®ãng mét c¸ch<br /> cã hiÖu qu¶ vai trß g©y m¬ hå vµ vai trß phñ nhËn sÇu th¶m gÊp ®«i mµ ng­êi ta<br /> chê ®îi ë nã, th× nã ®· lµm mét trß lõa g¹t mét c¸ch kh«n khÐo ®èi víi mét sè<br /> ng­êi nµy vµ th« b¹o ®èi víi mét sè ng­êi kh¸c”(3). HoÆc: “Ph¶i thõa nhËn lµ<br /> quyÓn s¸ch nµy mang s¾c th¸i tinh vi h¬n, ®«i khi ®Ó löng, thËm chÝ ®Õn møc<br /> mËp mê...”(4). Nãi c¸ch kh¸c, ng­êi ta kh«ng thÓ kh«ng nghi ngê vÒ tÝnh kh¸ch<br /> quan vµ tÝnh khoa häc cña cuèn s¸ch trªn cña Fukuyama.<br /> Kh«ng ph¶i nh­ c¸c häc thuyÕt trªn ®· ®­a ra, còng kh«ng ®óng nh­ kh¼ng<br /> ®Þnh cña Fukuyama vÒ “lÞch sö ®· kÕt thóc” ë chñ nghÜa t­ b¶n. Sau “c¬n ®éng<br /> ®Êt chÝnh trÞ”, vµ sù “cho¸ng v¸ng” mäi sù kiÖn diÔn ra ®ang ®­îc nh©n lo¹i<br /> ®¸nh gi¸ l¹i ®óng b¶n chÊt cña nã. Tr­íc hÕt nh÷ng nhµ khoa häc cã l­¬ng tri ë<br /> ngay trong c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa, ngay khi chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc bÞ<br /> sôp ®æ ë Liªn X« vµ §«ng ¢u còng kh«ng thÓ chÊp nhËn næi sù xÊu xa, l·ng<br /> phÝ, bÊt c«ng cña chñ nghÜa t­ b¶n. Cuèn “Ph¶n ph¸t triÓn c¸i gi¸ cña chñ nghÜa<br /> tù do” cña t¸c gi¶ Richard Bergeron. Trong t¸c phÈm nµy b»ng c¸c sè liÖu<br /> chÝnh x¸c Richard Bergeron ®· chøng minh r»ng chñ nghÜa t­ b¶n kh«ng ph¶i<br /> lµ mét m« h×nh ph¸t triÓn cho nh©n lo¹i. Richard Bergeron chØ ra r»ng nh©n lo¹i<br /> <br /> 80<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam - 4/2009<br /> <br /> “hiÖn ®ang ®èi phã víi ®iÒu lõa phØnh lín nhÊt trong nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû<br /> nµy, ®ã lµ sù kh¼ng ®Þnh l¹i mét c¸ch ®¾c th¾ng cña chñ nghÜa tù do. Mçi ng­êi<br /> chóng ta h·y suy nghÜ xem x· héi n­íc m×nh tr­íc ®©y lµ g× vµ sau nµy cã thÓ<br /> trë thµnh c¸i g×, vµ cã lÏ mçi ng­êi theo c¸ch m×nh, chóng ta h·y cã thÓ lµm<br /> xÑp ®­îc c¸i bong bãng rçng nµy ®i”(5)… Chñ nghÜa t­ b¶n cµng cè duy tr× sù<br /> tån t¹i, cµng béc lé ra lµ kh«ng thÓ kÐo dµi sù tån t¹i cña nã. ThËt lµ chua xãt<br /> cho Francis Fukuyama, tr­íc nh÷ng biÕn ®éng tµi chÝnh cña phè Wall vµo<br /> nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 2008, buéc Mü ph¶i chi 700 tû ®« la ®Ó gi¶i cøu; chÝnh<br /> TiÕn sü kinh tÕ chÝnh trÞ Francis Fukuyama ®· cã bµi trªn b¸o Newsweek ®Ó nãi<br /> ®Õn “Sù tho¸i trµo cña m« h×nh t­ b¶n Mü”(6).<br /> Mét sù kiÖn mµ ch¾c ai còng biÕt, nh©n kû niÖm 100 n¨m chñ nghÜa M¸c t¹i<br /> Pa-ri (tõ 27- 30/9/1995), cã 500 ®¹i biÓu, 100 viÖn nghiªn cøu, t¹p chÝ, 30<br /> tr­êng ®¹i häc tõ 22 n­íc trªn thÕ giíi ®Õn dù §¹i héi M¸c quèc tÕ. Trong<br /> phiªn häp kÕt thóc, §¹i héi ®· ra mét b¶n tuyªn bè nhÊn m¹nh: “§¹i héi M¸c<br /> quèc tÕ ë N¨ng- te (Nanterre) tõ 27 – 30/9/1995 ®· chØ ra r»ng t­ t­ëng cña<br /> M¸c vÉn gi÷ nguyªn tÇm quan träng cña nã trong thÕ giíi hiÖn ®¹i”.<br /> Thêi kú míi mµ chóng ta ®ang b­íc vµo ®­îc ®¸nh dÊu b»ng mét sù triÓn<br /> khai víi nh÷ng l« - gÝch hµng hãa vµ t­ b¶n chñ nghÜa ®Æc biÖt, thÓ hiÖn ë sù<br /> thèng trÞ cña trung t©m cña chñ nghÜa t­ b¶n ®èi víi c¸c khu vùc ngo¹i vi, ë c¸c<br /> bÊt c«ng, sù bÇn cïng hãa vµ g¹t ra ngoµi x· héi ®«ng ®¶o quÇn chóng, ë sù suy<br /> tho¸i cña nÒn d©n chñ ®¹i diÖn vµ mét mèi ®e däa t¨ng lªn ®èi víi m«i tr­êng.<br /> Trong bèi c¶nh ®ã, g­¬ng mÆt cña M¸c vÉn lµ biÓu t­îng cña sù phñ nhËn trËt<br /> tù ®ang thèng trÞ”(7). NhËn ®Þnh vÒ gi¸ trÞ vµ søc sèng cña chñ nghÜa M¸c Lªnin, Gi¸o s­ Lª H÷u NghÜa viÕt: “Søc sèng cña chñ nghÜa M¸c – Lªnin ®­îc<br /> thÓ hiÖn ë chç nã “gi¶i ®¸p nh÷ng vÊn ®Ò mµ t­ t­ëng tiªn tiÕn cña loµi ng­êi<br /> ®Æt ra”, soi s¸ng c¸c nhiÖm vô lÞch sö ®· chÝn muåi cña nh©n lo¹i, ®ã lµ nhiÖm<br /> vô gi¶i phãng con ng­êi khái mäi h×nh thøc ¸p bøc, bãc lét, khái tha hãa. Cã<br /> thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, cho ®Õn nay, chñ nghÜa M¸c – Lªnin vÉn lµ häc thuyÕt<br /> khoa häc vµ c¸ch m¹ng duy nhÊt ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô lÞch sö ®ã mµ ch­a cã<br /> mét häc thuyÕt nµo cã thÓ thay thÕ ®­îc”(8). §Ó ®i ®Õn kÕt luËn chóng ta cã thÓ<br /> dÉn ra nhËn ®Þnh cña Gi¸o s­ NguyÔn §øc B×nh trong bµi viÕt: “ VÊn ®Ò toµn<br /> cÇu – mÊy vÊn ®Ò ph­¬ng ph¸p luËn vµ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn”. Gi¸o s­ viÕt:<br /> “Nh­ vËy, ®Ó kh¾c phôc triÖt ®Ó mÆt tr¸i cña toµn cÇu hãa, ph¶i ®Êu tranh chèng<br /> chñ nghÜa t­ b¶n m­u toan b¸ chiÕm vµ thèng trÞ toµn cÇu, ph¶i ®i tíi gi¶i quyÕt<br /> cho ®­îc m©u thuÉn c¬ b¶n lµ m©u thuÉn gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt ®· mang tÝnh<br /> x· héi hãa cao ®Õn møc quèc tÕ hãa vµ toµn cÇu hãa, víi mét bªn lµ chÕ ®é<br /> chiÕm h÷u t­ nh©n t­ b¶n chñ nghÜa. Chñ nghÜa t­ b¶n ®· qu¸ chÝn muåi ®ßi hái<br /> ®­îc thay thÕ b»ng mét chÕ ®é x· héi thËt sù c«ng b»ng, nh©n ®¹o – chÕ ®é míi<br /> nµy chØ cã thÓ lµ chñ nghÜa x· héi”(9). Chñ nghÜa M¸c kh«ng chÕt, chñ nghÜa<br /> céng s¶n ®­îc x©y dùng dùa trªn c¸c häc thuyÕt ch©n chÝnh cña C.M¸c kh«ng<br /> chÕt nh­ mét sè ng­êi tõng tuyªn bè. C.M¸c vÉn sèng víi nh©n lo¹i kh«ng chØ<br /> ë thÕ kû XXI, bëi nh÷ng di s¶n cña C.M¸c ®· trë thµnh tµi s¶n chung cña c¶<br /> nh©n lo¹i vµ sÏ m·i m·i lµ nh­ vËy.<br /> Mét sù minh chøng m¹nh mÏ nhÊt lµ thùc tiÔn x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë<br /> ViÖt Nam vµ Trung Quèc. Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ, kinh tÕ t¨ng tr­ëng liªn tôc, nh©n<br /> <br /> ThÕ giíi duy vËt biÖn chøng…<br /> <br /> 81<br /> <br /> d©n ñng hé, tin t­ëng §¶ng trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Thùc tÕ ®ã<br /> chøng minh sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u lµ sù sôp ®æ cña mét m«<br /> h×nh chñ nghÜa x· héi lçi thêi, l¹c hËu. TiÕn lªn chñ nghÜa x· héi lµ tÊt yÕu, song<br /> nã sÏ ®­îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu con ®­êng, m« h×nh kh¸c nhau, ®iÒu ®ã phô thuéc<br /> vµo ®iÓm xuÊt ph¸t, kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa, x· héi cña mçi n­íc.<br /> Tr¸i ng­îc víi nhËn ®Þnh cña c¸c häc gi¶ t­ s¶n, trong bèi c¶nh hiÖn nay, vai<br /> trß cña thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng cµng cÇn thiÕt vµ cµng t¨ng lªn cïng<br /> víi sù ph¸t triÓn cña lÞch sö - x· héi loµi ng­êi. Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng,<br /> c¸c §¶ng Céng s¶n trong c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn<br /> vµ vËn dông lý luËn thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng, vµ thÕ giíi quan duy vËt<br /> biÖn chøng ®ãng vai trß ®Þnh h­íng cho thùc tiÔn x©y dùng chñ nghÜa x· héi.<br /> §ã còng lµ sù biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ khoa häc c¸ch m¹ng ngµy cµng t¨ng cña thÕ<br /> giíi quan duy vËt biÖn chøng trong ®êi sèng x· héi hiÖn ®¹i.<br /> TÊt nhiªn, trong ®iÒu kiÖn lÞch sö míi, cÇn ph¶i bæ sung vµ ph¸t triÓn thÕ<br /> giíi quan duy vËt biÖn chøng, vËn dông s¸ng t¹o nh÷ng nguyªn lý phæ biÕn mét<br /> c¸ch phï hîp víi thêi ®¹i ngµy nay. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i n¾m v÷ng b¶n chÊt<br /> nh÷ng nguyªn lý phæ qu¸t cña thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng, kh«ng r¬i vµo<br /> t¶, h÷u khuynh, kh¾c phôc bÖnh gi¸o ®iÒu, chñ quan duy ý chÝ, chñ nghÜa xÐt<br /> l¹i, nh»m vËn dông s¸ng t¹o lý luËn thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng vµo thùc<br /> tiÔn. §ång thêi, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu thùc tiÔn trong thêi ®¹i ngµy nay, ®ßi hái<br /> c¸c §¶ng Céng s¶n ph¶i n¾m v÷ng phÐp biÖn chøng, bæ sung vµ ph¸t triÓn lý<br /> luËn thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng. §©y lµ yªu cÇu bøc xóc vµ cÊp thiÕt cña<br /> sù ph¸t triÓn lý luËn m¸cxÝt hiÖn nay.<br /> Víi vai trß lµ c¬ së khoa häc cho ho¹t ®éng nhËn thøc vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn cña<br /> x· héi loµi ng­êi. Cho dï nhiÒu biÕn ®éng diÔn ra trªn thÕ giíi, cho dï chñ nghÜa t­<br /> b¶n cã ®iÒu chØnh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn…, thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng vÉn chØ<br /> ra r»ng: nh÷ng m©u thuÉn trong lßng chñ nghÜa t­ b¶n lµ kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®­îc, lý<br /> t­ëng cña nh©n lo¹i chØ cã thÓ lµ con ®­êng tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi.<br /> VËn dông s¸ng t¹o néi dung lý luËn, ph­¬ng ph¸p luËn cña thÕ giíi quan<br /> duy vËt biÖn chøng lµ c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt ®óng quy luËt nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra<br /> trong giai ®o¹n hiÖn nay: quan hÖ gi÷a c¸c quèc gia, d©n téc, nh÷ng vÊn ®Ò vÒ<br /> sù ¶nh h­ëng cña toµn cÇu hãa ®Õn ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa…<br /> ChØ cã trªn c¬ së n¾m v÷ng c¸c nguyªn lý c¬ b¶n cña thÕ giíi quan duy vËt biÖn<br /> chøng, míi gi¶i quyÕt ®óng nh÷ng vÊn ®Ò c¨n b¶n nhÊt cña giai ®o¹n hiÖn nay, thóc<br /> ®Èy lÞch sö x· héi loµi ng­êi ph¸t triÓn theo xu h­íng tiÕn bé, hîp quy luËt.<br /> §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®·<br /> vËn dông s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin, thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng vµ t­<br /> t­ëng Hå ChÝ Minh vµo hoµn c¶nh ®Êt n­íc, ®ã lµ mét trong nh÷ng céi nguån<br /> cña mäi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §Ó ®Èy m¹nh sù nghiÖp ®æi míi,<br /> ®­a sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ®Õn th¾ng lîi §¶ng ta kh¼ng ®Þnh;<br /> “LÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t­ t­ëng, kim<br /> chØ nam cho mäi hµnh ®éng…”(10) , ®ång thêi §¶ng còng x¸c ®Þnh: “lµm cho<br /> chñ nghÜa M¸c-Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ®êi sèng<br /> tinh thÇn cña nh©n d©n”(11) . C¬ së lý luËn ®ã lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nhÊt cã ý<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2