THI CÔNG CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG

Chia sẻ: Dohuuduan Duan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
313
lượt xem
129
download

THI CÔNG CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm của công tác xây dựng mặt đường - Khối lượng công tác phân bố đều trên toàn tuyến - Diện thi công hẹp và kéo dài - Quá trình thi công phụ thuộc vào điều kiện khí hậu - Tốc độ không thay đổi trên toàn tuyến - Thiết kế tổ chức thi công mặt đường với kết cấu mặt đường đã chọn trong phần thiết kế kỹ thuật trên chiều dàI tuyến đường 9.5106 km

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THI CÔNG CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG

 1.   ¬ng VI  Ch    Thi c«ng c¸c líp kÕt cÊu ¸o ®êng I.  §Æc ®iÓm cña c«ng t¸c x©y dùng mÆt ®êng ­ Khèi lîng c«ng t¸c ph©n bè ®Òu trªn toµn tuyÕn ­ DiÖn thi c«ng hÑp vµ kÐo dµi ­ Qu¸  tr×nh  thi c«ng phô thuéc  vµo ®iÒu kiÖn khÝ  hËu ­ Tèc ®é kh«ng thay ®æi trªn toµn tuyÕn ­ ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng mÆt ®êng víi kÕt cÊu  mÆt ®êng ®∙ chän trong phÇn thiÕt kÕ kü thuËt trªn  chiÒu dµI tuyÕn ®êng 9.5106 km  KÕt cÊu mÆt ®êng bao gåm c¸c líp : . Líp 1:mặt đường láng nhựa 3 lớp t/chuẩn 4,5kg/m2 . Líp 2: Líp cÊp phèi ®¸ d¨m A  ,dµy 14 cm ­ Líp 3: Líp CÊp phèi ®¸ d¨m B ,dµy 16 cm . Bª t«ng nhùa h¹t  7 cm trung 14 cm CÊp phèi ®¸ d¨m A CÊp phèi ®¸  16 cm d¨m B NÒn II. TÝnh Khèi lîng thi c«ng mÆt ®êng  1­ Khèi lîng vËt liÖu cÇn thiÕt theo tÝnh to¸n    DiÖn tÝch x©y dùng mÆt ®êng   F   =   B*L   =  7,5*817,28 = 6129,6 m2
 2. *   Khèi lî  vËt li u  ® ¸ ng Ö  d¨m  B Q 1= K1*F * h1  Trong ® ã  h1   =   16  cm   l   ch i u   dµy  lí   cÊp   phèi  ® ¸ µ Ò p   d¨m  B K1 hÖ sè l  lÌ  lí  cÊp phèi  k1 = 1. u n p 3 = >   Q 1 =  1.  *6129,  * 0.  =  1274, 3 6 16 9568   m3 * Khèi lîng líp cÊp phèi ®¸ d¨m A   dµy 14  cm Q2   =   k2*F*h2   =   1.3*6129,6*0.14       =   1115,5872  m3 * Khèi lîng bª t«ng nhùa h¹t trung   dµy 7 cm  (Theo ®Þnh møc líp BTN 7cm cã träng lîng 45  T/100  m2) 45 * 6129,6 => Q3 =    =   2758,32 T 100 DiÖn tÝch lÒ ®êng  Theo quy tr×nh ®êng cÊp 60 lÒ ®êng réng  2 x 3 m =>         F   =  2*3*817,28 = 4903,36   m2 Theo ®Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n : ­ líp cÊp phèi ®¸ d¨m B dµy 25cm lµ 11,19m3/100m2 11,19 * 6129,6 => Q1 =     =   685,9  m3 100 ­ líp cÊp phèi ®¸ d¨m A dµy 14 cm lµ : 9,72 m3/100m2 9,72 * 6129,6 =>     Q2 =    =  595,79  m3 100 ­ líp cÊp phèi ®¸ d¨m gia cè lÒ dµy 15 cm lµ : 7,07  m3/100m2 7,07 * 4903,36 =>  Q4  =      =   346,666  m3 100 Q1 + Q4 = 685,9+346,666  = 1032.567  m3 Stt Tªn vËt liÖu ®¬n vÞ Khèi lîng 1 CÊp phèi ®¸ d¨m B M3 1274,9568 2 CÊp phèi ®¸ d¨m A M3 1115,5872
 3. 3 Bªt«ng nhùa h¹t  TÊn 2758,32 trung III.  Chän híng thi c«ng vµ thêi gian thi c«ng Híng thi c«ng cña d©y chuyÒn mÆt phï hîp víi híng  thi c«ng chung cña d©y chuyÒn tæng thÓ víi tèc ®é d©y  chuyÒn lµ  V = L/T         m/ca L: chiÒu dµi toµn bé tuyÕn ®êng L = 817,28  Km T: sè ngµy thi c«ng thùc tÕ C¨n   cø   vµo   khèi   lîng   c«ng   viÖc   trªn   tuyÕn,   thêi  gian vµ tiÕn ®é thi c«ng cña d©y chuyÒn tríc nã,   Ên  ®Þnh thi c«ng d©y chuyÒn mÆt Ngµy khëi c«ng :  30/04/2010  Ngµy kÕt thóc :  30/07/2010 Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ lµ 70 ngµy  VËy tèc ®é cña d©y chuyÒn mÆt lµ 817,28 V=  =  11,68 m/ca    Nh»m ®¶m b¶o tiÕn ®é chän  70 V = 10  m/ca IV.  Tæ chøc thi c«ng líp mãng cÊp phèi ********************************  cha lµm tiÕp  1. lµm khu«n ®êng theo ph¬ng ph¸p ®¾p lÒ hoµn toµn khèi lîng ®µo ®Êt trong 1 ca lµ: V = 1881.6 * 65  = 283.8 m3 Dïng xe Maxz­200 vµ nh©n c«ng ®Ó ®¾p lÒ: ­ N¨ng suÊt cña xe Maxz –200 lµ 54m3/ca ­ Sè ca xe cÇn thiÕt lµ 283.8/54 =5.256 ca ­ Nh©n c«ng 6m3/c«ng sè c«ng lµ 47.3
 4. ­ §Çm  cãc 100m 2/ca sè ca lµ 0.35 ca Lu lÌn khu«n ®êng Dïng lu b¸nh lèp ®Ó lu lßng ®êng víi sè lÇn lu lµ 5lît/ ®iÓm. DiÖn tÝch cÇn lu trong 1 ca lµ : S=11x70=770 m2 N¨ng suÊt cña lu b¸nh lèp D472(6­8t) : N=1084.13 m2/ca Sè ca lu cÇn thiÕt lµ n=0.710 ca 2/ VËn chuyÓn vËt liÖu cÊp phèi: khèi   lîng   vËt   liÖu   cÊp   phèi   B   cÇn   cho   mét   ca   lµ  Q=235.15 m3 dïng xe Maz –200 ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu tõ má vËt liÖu  ra hiÖn trêng. N¨ng suÊt cña xe Maaz –200 lµ : N=Nht.P Trong ®ã  P: lµ lîng vËt liÖu mµ xe chë ®îc P=5 m3 Nht    lµ sè hµnh tr×nh trong 1 ca ®îc x¸c ®Þnh  theo c«ng thøc sau: Nht = T.Kt/t T lµ thêi gian lµm viÖc trong 1 ca T=8h Kt lµ hÖ sè sö dông thêi gian Kt =0.7 t: thêi gian lµm viÖc trong 1 chu kú vËn chuyÓn t= tb+td+2Ltb/V tb lµ thêi gian xóc vËt liÖu lªn xe b»ng 15 phót td lµ thêi gian ®æ vËt liÖu ®óng n¬i quy ®Þnh b»ng  6 phót Ltb lµ cù ly vËn chuyÓn trung b×nh cña cÊp phèi sái  ®åi   tõ   má   vËt   liÖu   ra   hiÖn   trêng   x¸c   ®Þnh   theo   c«ng  thøc sau: **********************vÏ h×nh 2.(11 + 12) + 112 + 122 Ltb = 2(11 + 12 ) v lµ vËn tèc trung b×nh cña xe b»ng 30 km/h
 5. thay vµo l 3 km , 2= 6. 1=  l 05106 km  , l 1.  km 3= 5 ta  cã Ltb = 4.019 km Thay sè vµo ta ®îc t=0.617 h Nht =8.0,7/0,617 =9,076 lÊy Nht  =9  N¨ng suÊt cña xe Maxz –200 lµ N=9*5 =45 m3/ca Sè ca xe cÇn dïng cho thi c«ng lµ n=5.225 ca Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®èng vËt liÖu cÇn ®æ cho thi c«ng  líp mÆt lµ L=Q/B.h.k Trong ®ã:  B =7m H =0.25 m chiÒu dµy c¸c líp vËt liÖu sau khi  ®∙ lu lÌn K = 1.3  hÖ sè lu lÌn Q lîng chuyªn chë cña « t« (5m3) L= 2.19 m Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®èng vËt liÖu cÇn ®æ cho thi c«ng  líp lÒ lµ: L =3.66 m 3­ san líp vËt liÖu cÊp phèi dïng m¸y san D144 ®Ó san c¸c líp vËt liÖu ®∙ ®îc ®æ ë  lßng   ®êng   vµ   lÒ   ®êng.   N¨ng   suÊt   cña   m¸y   san   ®îc   x¸c  ®Þnh theo c«ng thøc sau: N=60.T.Kt.Q/t Trong ®ã  Q   :   khèi   lîng   vËt   liÖu   cÇn   hoµn   thµnh  trong   1   ®o¹n   c«ng   t¸c   theo   c«ng   thøc:   Q=k.F.h1  víi  k=1.3 ; F=490 m2 T: lµ thêi gian lµm viÖc trong 1 ca T=8h t: thêi gian lµm viÖc trong 1 chu kú: t=n.L/v+ n.tqd
 6. n: sè hµnh tr× nh m ¸y san trong  1 chu kú n= 12 L: ch i u dµi ® o¹ Ò n th i c«ng L= 70 m V : vËn tèc  trung  b× nh cña m ¸y san: v= 50m /phót Tqd lµ thêi gian quay ®Çu = 3 phót Thay sè vµo t=52,8 phót N=1013.409 m3/ca Sè ca san cÇn thiÕt lµ : n= Q®m/N =0.1728 ca san líp cÊp phèi lÒ: dïng san D144 ®Ó san c¸c líp vËt  liÖu ®∙ ®îc ®æ ë 2 bªn lÒ  ®êng: N=60x8x0,7xQ/t Q=K.F.h = 54.6 m3 t : thêi gian lµm viÖc trong 1 chu kú t=n.L/v+n.tqd =6x70/50 +6x3 =26,4 phót N¨ng suÊt cña m¸y san lµ N=694,9 m3/ca Sè ca san cÇn thiÕt lµ n =0.086 ca 4­ Lu lÌn líp cÊp phèi B: sau khi san r¶i xong líp cÊp  phèi   th×   tiÕn   hµnh   lu   lÌn   ngay   víi   k>0.95.   chØ   tiÕn  hµnh lu lÌn khi ®é Èm gÇn b»ng ®é Èm tèt nhÊt: .********************************************** 2.Thi c«ng líp   cÊp phèi  ®¸ d¨m lo¹i dµy 15 cm. a.VËn chuyÓn ®¸ d¨m b»ng « t« 5T. ­ Khèi lîng ®¸ d¨m trong mét ca: Theo tÝnh to¸n Q=274,95 (m3) Theo ®Þnh møc   Q=291,322 (m3 ) => lÊy khèi lîng theo ®Þnh møc - N¨ng suÊt vËn chuyÓn cña xe:  P=nht.p Trong ®ã: p­ Søc chë thùc tÕ cña xe p=5(m3)                                nth­ Sè hµnh tr×nh xe thùc hiÖn ®îc  T * kt n (th ) = trong 1 ca  t T:thêi gian trong 1 ca :T=8 giê
 7. Kt:  sè sö dông thê i gi  , kt 0. hÖ an = 7 2.l (tb) Thêi gi  l  vi c cña  m ét an µm Ö  chu kú, t=tb+t® + V   tb:Thêi   gian   bèc   xóc   vËt   liÖu   lªn   xe   b»ng   m¾y   xóc  tb=15(phót)  t®:Thêi gian ®æ vËt liÖu t®=6 (phót). Ltb: Cù ly vËn chuyÓn trung b×nh Ltb=5(km) Vtb=40km/h VËy : t=0,6(giê)=36 (phót ) Nht=9,333 . VËy lÊy =9 P=9.6=54(m3/ca) ­ Sè ca cÇn thiÕt: Q 291,322 n= = = 5,4(ca) N 54   b. Bè trÝ c¸c ®èng vËt liÖu t¹i hiÖn tr   êng :   VËt liÖu ®îc vËn chuyÓn  tõ n¬i s¶n xuÊt  tíi  c«ng  trêng vµ trùc tiÕp ®æ vµo m¸y r¶i. Yªu cÇu khi vËn chuyÓn: Ph¶i kiÓm tra c¸c chØ tiªu  cña cÊp phèi ®¸ d¨m tríc khi tiÕp nhËn.Kh«ng ®îc dïng  thñ c«ng xóc CP§D hÊt lªn xe,ph¶i dïng m¸y xóc hoÆc gÇu  ngo¹m ®a lªn.   c. R¶i cÊp phèi ®¸ d¨m b»ng m¸y r¶i 100m   3   /h M¸y r¶i cã vÖt r¶i tèi ®a lµ 5m. Do ®ã chia  lµm 3  vÖt r¶i cã kÝch thíc nh sau.                                VÖt 1: 4 m                                VÖt 2: 4m                                VÖt 3: 3,9 m ­ N¨ng suÊt cña m¸y:  Q=100. 8= 800 m3/ca Sè ca m¸y r¶i cÇn thiÕt : n=0,364ca Yªu cÇu khi san: Khi san ®é Èm cña cÊp phèi ®¸ d¨m  ph¶i b»ng ®é Èm tèt nhÊt Wo   hoÆc Wo+1%. NÕu CP§D cha  ®ñ ®é Èm th× r¶i võa tíi thªm níc   b»ng b×nh hoa sen  hay xe xitec ®Ó t¹o ma . Trong qu¸ tr×nh san thÊy cã  hiÖn tîng ph©n tÇng th× ph¶i xóc ngay ®i vµ thay b»ng  cÊp phèi míi . d.§¾p ®Êt . Sau khi san r¶i song hai bªn lÒ ®êng cÇn ph¶i ®¾p ®Êt  t¹o khu«n ®êng . ®Êt   ph¶i   ®îc   ®Çm   cïng   víi   khi   lu   líp   kÕt   cÊu   vµ   ®îc  vuèt nèi theo thiÕt kÕ. Khèi lîng ®Êt ®¾p 
 8.                                  PhÝa ta  l  m ét uy  bªn 9   3 m                                                           PhÝa  gi¶i ph©n c¸ch  3 mét bªn :63,9 m Tæng khèi lîng c¶ hai bªn lµ 72,9m3 - N¨ng suÊt vËn chuyÓn cña xe:  P=nht.p Trong ®ã: p­ Søc chë thùc tÕ cña xe p=5(m3)                                nth­ Sè hµnh tr×nh xe thùc hiÖn ®îc  T .kt n(th) = trong 1 ca  t T:thêi gian trong 1 ca :T=8 giê Kt: hÖ sè sö dông thêi gian ,kt=0.7 2.l (tb) Thêi gian lµm viÖc cña  mét chu kú, t=tb+t® + V   tb:   Thêi   gian   bèc   xóc   vËt   liÖu   lªn   xe   b»ng   m¾y   xóc  tb=15(phót)  t®: Thêi gian ®æ vËt liÖu t®=6 (phót). Ltb: Cù ly vËn chuyÓn trung b×nh Ltb= 3(km) Vtb=40km/h VËy :t=0,5(giê)=30 (phót ) Nht= 11.2.VËy lÊy =11 P=11.5=55(m3/ca) ­ Sè ca cÇn thiÕt: n=1,33 ca §¾ p ® Êt b»ng thñ  c«ng kÕ t hî  víi  m ¸y : p Sè c«ng  nh© n cÇn th i t  ® Ó d¾ p ® Êt   theo  ® Þnh m øc  Õ 3 l  3,  c«ng/ µ 16 100m . VËy sè c«ng nh©n cÇn thiÕt lµ 2,30(c«ng ) =>C«ng nh©n cÇn thiÕt trong 1 ca lµ  3 c«ng nh©n M¸y ñi  110 CV: Theo ®Þnh møc 0,232 ca/100m3 => sè ca m¸y cÇn thiÕt:n=0,17ca e . lu lÌn ­Tríc khi lu nÕu thÊy cÊp phèi ®¸ d¨m cha ®¹t ®é Èm  tèt nhÊt th× cã thÓ tíi níc thªm(tíi nhÑ vµ ®Òu ). NÕu  trêi n¾ng to cã thÓ tíi 2­3 lÝt/m3. ­Khi tiÕn hµnh lu c¸c vÖt lu ph¶i trµn ra 2 bªn lÒ  ®¾p ®Êt Ýt nhÊt lµ 25(cm) ®Ó ®¶m b¶o cêng ®é mÆt ®êng. ­ Giai ®o¹n I: Dïng lu 8T, lu 10 lÇn qua mét ®iÓm. ­ N¨ng suÊt cña lu:
 9. T . Kt . L P= L + 0,01. L . N .β V T = 8h;     Kt  = 0,7;   L = 80(m);     V = 2(Km/h);     β  =  1,25;  N = nck . nht. Trong ®ã:  n nck ­ Sè chu kú cÇn thùc hiÖn:  nck = yc n nyc = 10(lît/®iÓm). Víi:     n = 1;   Ta cã: nht = 10   => N = 100 => P = 0,089(Km/ca). ­ Sè ca lu cÇn thiÕt: n=L/P=0.9(ca) ­ Lu giai ®o¹n II:  Sö dông lu  b¸nh thÐp 10TÊn), lu 30 lÇn trªn 1 ®iÓm                                 V = 4Km/h,   nht =14,  nck = 15       =>   N = 210 => P = 0.042(Km/ca).       =>   Sè ca lu cÇn thiÕt: n = 1.894 Sè c«ng nh©n phô vô cho «ng t¸c thi c«ng lÊy theo ®Þnh  møc   lµ     4.33   c«ng/100m3..   =>   Sè   c«ng   nh©n   phôc   vô   lµ  48.5 sè c«ng nh©n cÇn thiÕt lµ 49( ngêi)   * Tæ chøc thi c«ng líp bª t«ng nhùa h¹t th« dµy 6 cm 1.VËn chuyÓn vËt liÖu  Dïng «t« tù ®æ ®Ó vËn chuyÓn tõ tr¹m trén ra hiÖn tr­ êng,«t« cã søc chë lµ 10T. Do ®ã sè chuyÕn «t« lµ: Q/10=156,128/10=15.6128(chuyÕn) LÊy n= 16 (chuyÕn) Thêi gian chë cña 1  chuyÕn:t=t®+tv+tb+tqv+t®æ=2/40+2/40+12/60+5/60+1/60=0.4(h) N¨ng suÊt cña xe: N=60kt*kT*Q*T/t=0.850*0.9*10*8/0.4=153T/ca Sè ca xe cÇn thiÕt lµ: 156.128/153=1.02(ca) 2.R¶i vËt liÖu:  Dïng m¸y r¶i co n¨ng suÊt 20 T/h. N¨ng suÊt cña m¸y  theo §MXDCB lµ : N=0.117ca/100m2 Sè ca m¸y r¶i cÇn thiÕt lµ: 1.3104ca 3. Lu    Dïng lu nhÑ b¸nhlèp lu s¬ bé , sau ®ã dïng lub¸nh  thÐp 10 T dÓ lu chÆt vµ lu hoµn thiÖn
 10. TÝnh n¨ng suÊt cña lu b¸nh lèp theo §MXDCB:  N=0.064ca/100m2 sè ca lu b¸nh lèp cÇn thiÕt : 0.7168ca N¨ng suÊt cña lu b¸nh thÐp theo §MXDCBlµ: 0.12ca/100m2 Sè ca lu cÇn thiÕt: 1.344ca * Tæ chøc thi c«ng líp bª t«ng nhùa h¹t trung dµy 5 cm 1. VËn chuyÓn vËt liÖu:     Dïng «t« tù ®æ ®Ó vËn chuyÓn tõ tr¹m trén ra hiÖn  trêng, «t« cã søc chë lµ 10T. Do ®ã sè chuyÕn «t« lµ: Q/10=130.144/10=13.0144 (chuyÕn) LÊy n= 14(chuyÕn) Thêi gian chë cña 1 chuyÕn:  t=t®+tv+tb+tqv+t®æ=2/40+2/40+12/60+5/60+1/60=0.4(h) N¨ng suÊt cña xe:                             N=60 kt*kT*Q*T/t=  0.850*0.9*10*8/0.4 = 153T/ca Sè ca xe cÇn thiÕt lµ: 156.128/153= 1.02(ca) 2.R¶i vËt liÖu:  Dïng m¸y r¶i cã n¨ng suÊt 20 T/h. N¨ng suÊt cña m¸y  theo §MXDCB lµ : N= 0.079ca/100m2 Sè ca m¸y r¶i cÇn thiÕt lµ:0.8848ca 3. Lu:  Dïng lu nhÑ b¸nhlèp lu s¬ bé , sau ®ã dïng lu b¸nh  thÐp 10 T dÓ lu chÆt vµ lu hoµn thiÖn TÝnh n¨ng suÊt cña lu b¸nh lèp theo §MXDCB:  N=0.064ca/100m2 sè ca lu b¸nh lèp cÇn thiÕt : 0.7168ca N¨ng suÊt cña lu b¸nh thÐp theo §MXDCBlµ: 0.12ca/100m2 Sè ca lu cÇn thiÕt: 1.344ca II. BiÖn ph¸p kü thuËt  thi c«ng: 1­ Thi c«ng lßng ®êng : ViÖc thi c«ng lßng ®êng ®îc tiÕn hµnh sau khi hoµn  thµnh c«ng t¸c chuÈn bÞ bao gåm : c«ng viÖc c¾m l¹i hÖ  thèng cäc tim vµ cäc hai bªn mÐp phÇn   xe ch¹y ®Ó x¸c  ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña mÆt ®êng, ... C«ng viÖc thi c«ng lßng ®êng ph¶i ®¶m b¶o ®¹t ®îc  ®óng kÝch  thíc h×nh häc , ®¸y  lßng  ®êng ph¶i cã h×nh  d¸ng ®óng mui luyÖn thiÕt kÕ , ë nh÷ng ®o¹n ®êng vßng  lßng ®êng còng ph¶i cã siªu cao .   §¸y lßng ®êng ph¶i  ®îc ®Çm nÐn vµ ®¹t ®é chÆt yªu cÇu , kÞp thêi ph¸t hiÖn  ra   nh÷ng   chç   h  háng   ®Ó   kÞp   thêi   xö   lý.   Lu   lßng   ®êng  b»ng lu b¸nh s¾t 6­8 (tÊn).
 11.  2­ Thi c«ng líp mãng cÊp phèi ®åi cã chiÒu dµy 15cm :   VËn chuyÓn vËt liÖu cÊp phèi ®åi dÕn hiÖn trêng: Dïng «­t«   6 m3   chë cÊp phèi tíi hiÖn trêng ®æ trùc  tiÕp vµo m¸y r¶i cÊp phèi cã n¨ng suÊt 100m3/h. §¾p ®Êt lÒ ®êng b»ng nh©n c«ng kÕt hîp víi m¸y ñi  100CV vµ lu cïng víi kÕt cÊu mÆt ®êng.   ViÖc lu lÌn ®îc tiÕn hµnh theo 2 giai ®o¹n : +   Lu s¬ bé b»ng lu b¸nh s¾t   6.T , 2 b¸nh 2  trôc,   bÒ réng cña b¸nh 1.5 m, víi vËn tèc lu :1.5~2  km/h , sè lÇn lu:7 lît /®IÓm +Lu   b¸nh   s¾t   10T   3   b¸nh   2   trôc   bÒ   r«ng   cña  b¸nh lu trôc chñ ®éng lµ 0.5m, tèc ®é lu kh«ng vît qu¸  2,25km/h, sè lît lu lµ 15~20 lÇn/®IÓm Yªu   cÇu   líp   cÊp   phèi   ®åi   ph¶i   ®¹t   ®îc   ®é   chÆt   quy  ®Þnh   ,   kÝch   thíc   h×nh   häc   còng   nh  ®é   b»ng   ph¼ng   cÇn  thiÕt. Trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i kiÓm tra theo  dâi ®é Èm cña vËt liÖu ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh hîp  lý 3. Thi c«ng cÊp phèi ®¸ d¨m cã bÒ dÇy 15 cm:  Qu¸ tr×nh lu ®îc tiÕn hµnh chia ®îc tiÕn hµnh thµnh 2  giai ®o¹n +Lu s¬ bé b»ng  lu b¸nh  s¾t   6.T , 2 b¸nh 2 trôc, bÒ  réng cña b¸nh 1.5 m, víi vËn tèc lu :1.5~2 km/h ,sè lÇn  lu: 8~15lît /®IÓm +Lu   b¸nh   s¾t   10T   3   b¸nh   2   trôc   bÒ   réng   cña  b¸nh lu trôc chñ ®éng lµ 0.5m, tèc ®é lu kh«ng vît qu¸  2,25km/h, sè lît lu lµ lÇn15~25lît/®IÓm 4­   Thi   c«ng   líp   mÆt   bª   t«ng   nhùa   h¹t   th«(6cm),   h¹t  trung(5cm), h¹t mÞn(4cm):   Bª   t«ng   nhùa   ®îc   trén   ë   tr¹m   trén   vµ   dïng   «­t«  10(t) vËn chuyÓn tíi c«ng trêng . Dïng m¸y r¶i chuyªn  dông   cã c«ng suÊt 150 T/h ®Ó r¶i vËt liÖu , r¶i ®Õn  ®©u th× lu lÌn ngay ®Õn ®ã . §Çu tiªn dïng lu b¸nh s¾t  lo¹i nhÑ b¸nh lèp16tÊn, sau  dïng lu b¸nh thÐp 10T®Ó lu  chÆt vµ hoµn thiÖn 5­ Thi c«ng lÒ ®êng :   PhÇn lÒ ®êng ë ®©y  lµ mét d¶i ®Êt cã chiÒu réng 3m  nªn viÖc thi c«ng ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi qu¸ tr×nh  thi c«ng c¸c líp mãng . §Ó ®¶m b¶o ®é chÆt cho líp nµy  th× cã thÓ dïng ®Çm cãc kÕt hîp víi c¸c vÖt lu khi lu  lÌn líp mãng .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản