Thí nghiệm và kiểm định ô tô P1

Chia sẻ: Phong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
451
lượt xem
202
download

Thí nghiệm và kiểm định ô tô P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu - Các phương pháp thực nghiệm ô tô - Một số nghiên cứu thực nghiệm ô tô - Ứng dụng các thiết bị để nghiên cứu thực nghiệm ô tô - Kiểm định ô tô - Kiến tập thí nghiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thí nghiệm và kiểm định ô tô P1

 1. www.oto-hui.com MOÂN HOÏC THÍ NGHIEÄM VAØ KIEÅM ÑÒNH OÂTOÂ PHAÏM XUAÂN MAI www.oto-hui.com
 2. CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH 1. Giôùi thieäu. 2. Caùc phöông phaùp thöïc nghieäm oâtoâ. 3. Moät soá nghieân cöùu thöïc nghieäm oâtoâ 4. ÖÙng duïng caùc thieát bò ñeå nghieân cöùu thöïc nghieäm oâtoâ 5. Kieåm ñònh oâtoâ 6. Kieán taäp thí nghieäm 12 tieát lyù thuyeát, 10 tieát kieán taäp, 23 tieát tieåu luaän OÂN TAÄP LAÏI MOÂN NHIEÄT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC www.oto-hui.com
 3. NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC Nghieân cöùu Nghieân cöùu lyù thuyeát thöïc nghieäm www.oto-hui.com
 4. TOÅNG QUAN VEÀ NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM OÂTOÂ – MAÙY KEÙO Quaù trình Quaù Saûn xuaát Cheá taïo Thò nghieân trình thöû haøng tröôøng cöùu thieát keá loaït Haäu maõi Sô ñoà quaù trình töø nghieân cöùu saûn phaåm oâtoâ ra thò tröôøng www.oto-hui.com
 5. TOÅNG QUAN VEÀ NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM OÂTOÂ – MAÙY KEÙO Thöû nghieäm trong quaù trình nghieân cöùu? - Muïc ñích thöû nghieäm? - Caùc noäi dung caàn thöû nghieäm - Caùc keát quaû caàn coù TN Maãu môùi TN caûi tieán maãu ñang saûn xuaát vaø löu haønh www.oto-hui.com
 6. TOÅNG QUAN VEÀ NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM OÂTOÂ – MAÙY KEÙO Thöû nghieäm trong quaù trình thieát keá? - Muïc ñích thöû nghieäm? - Caùc noäi dung caàn thöû nghieäm - Caùc keát quaû caàn coù TN Maãu môùi TN caûi tieán maãu ñang saûn xuaát vaø löu haønh www.oto-hui.com
 7. THU THAÄP THOÂNG TIN THÖÛ NGHIEÄM NHIEÂN LIEÄU MÔÙI TAÏO MAÃU ÑOÄNG CÔ- OÂTOÂ THIEÁT KEÁ MAÃU THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ THÖÛ NGHIEÄM ÑOÄNG CÔ- THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT OÂTOÂ TH. KEÁ COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO THÖÛ NGHIEÄM ÑOÄNG CÔ, THÖÛ NGHIEÄM ÑOÄNG CÔ OÂTOÂ CUÕ OÂTOÂ www.oto-hui.com
 8. CAÙC HÌNH THÖÙC NGHIEÂN CÖÙU Nghieân cöùu Lyù thuyeát Vaán ñeà Nghieân cöùu Nghieân cöùu nghieân Moâ phoûng Toång hôïp cöùu Nghieân cöùu Thöïc nghieäm www.oto-hui.com
 9. YÙ NGHÓA CUÛA NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM Thöïc nghieäm Giaûm sai soá chuû Phöông phaùp thöïc Giaûm coâng lao quan nghieäm rieâng ñoäng Giaûm thôùi gian Giaûm chi phí Giaûm maùy moùc thieát bò Trong thöïc teá ngöôøi ta söû duïng nghieân cöùu thöïc nghieäm vaø nghieân cöùu moâ phoûng ñan xen laãn nhau ñeå ñaït keát quaû toát nhaát www.oto-hui.com
 10. Boá trí chung phoøng thí nghieäm ñoäng cô www.oto-hui.com
 11. Boá trí chung phoøng thí nghieäm ñoäng cô www.oto-hui.com
 12. 1.2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM OÂTOÂ – ÑOÄNG CÔ 1. Nghieân cöùu thöïc nghieäm trong phoøng thí nghieäm 2. Thöïc nghieäm treân ñöôøng, baõi thöû 3. Thöû nghieäm trong thöïc teá (ít duøng) Chuaån bò xe ñeå chaïy thöû nghieäm: Xe TN Nhöõng ñieàu kieän khi thöû nghieäm: moâ phoûng Laùi xe thöû nghieäm: nhaät kyù TN www.oto-hui.com
 13. Caùc loaïi thöû nghieäm oâtoâ Caùc ñaëc tröng phaân loaïi Teân thöû nghieäm Vò trí cuûa ñoái töôïng thöû nghieäm * Thöû maãu xe môùi hoaëc xe caûi taïo trong chu kyø cho ra ñôøi moät * Thöû oâtoâ trong loâ soá 0 maãu oâtoâ môùi * Thöû oâtoâ trong saûn xuaát haøng loaït * Thöû maãu oâtoâ nhaäp cuûa nöôùc ngoaøi Muc ñích thöû nghieäm * Thöû cô baûn * Thöû nghieäm thu * Thöû kieåm tra (ngaén, daøi) * Thöû veà tuoåi thoï (ñoä beàn, ñoä tin caäy vaø ñoä chòu moøn) * Thöû tính naêng vaän haønh * Thöû caùc toång thaønh * Thöû nghieäm ñeå nghieân cöùu khoa hoïc * Thöû nghieäm ñaëc bieät Vò trí vaø ñieàu kieän tieán haønh * Tónh taïi (phoøng, cô sôû thí nghieäm) Cô quan toå chöùc thöû nghieäm * Nhaø maùy * Cô quan nghieân cöùu khoa hoïc Nhaø nöôùc, Boä, Toång cuïc.v.v… Loaïi oâtoâ vaø nhöõng ñaëc ñieåm veà * Thöû xe con thöû xe taûi, thöû xe vieät daõ, thöû xe khaùch, thöû xe keát caáu ñaëc chuûng. v.v… www.oto-hui.com
 14. Khoái löôïng coâng vieäc - caùc phaàn cuûa chöông trình thöû nghieäm Loaïi thöû nghieäm Noäi dung coâng vieäc Cô baûn Kieåm Nghieä Ñoä chòu Vaän tra m thu moøn haønh * Chuaån bò xe ñeà chaïy thöû + + + + + * Chaïy raø trôn + + + + + * Kieåm tra chaát löôïng cheá taïo vaø laép raùp + + + + − * Xaùc ñònh: + + + − − _ Caùc thoâng soá kích thöôùc + + + + − _ Caùc thoâng soá khoái löôïng + + + + − * Xaùc ñònh tính naêng vaän haønh: + + + + + _ Ñaëc tính keùo + + + + + _ Ñaët tính haõm + + + + + * Tính kinh teá nhieân lieäu + + + − + * Ñoä beàn, ñoä tin caäy, ñoä chòu moøn + − + − − * Tính naêng thoâng qua + + + − − * Tính naêng laùi voøng + − + − − * Chæ tieâu eâm dòu + − + − − * Tính oån ñònh + − + − + * Tính tieän nghi + − + + + * Tính deã ñieàu khieån, deå baûo döôõng, söûa chöõa + − − − − * Heä soá taùc ñoäng töông ñöông oâtoâ vôùi moâi tröôøng + + + + + * Xaùc ñònh cheá ñoä nhieät (ñoäng cô caùc toång thaønh) + − − + − * Cheá ñoä taûi troïng toång thaønh, öùng löïc caùc chi tieát + − + − − * www.oto-hui.com Xaùc ñònh caùc hieän töôïng rung ñoäng vaø oàn
 15. Quaù trình nghieân cöùu thöïc nghieäm Theo muïc ñích Ñoái töôïng thöû -Taïi nhaø maùy nghieäm - Nghieân cöùu Theo ñoái töôïng Toå chöùc Theo phöông -Thöû toaøn boä xe quaù trình phaùp thöû: -Toaøn boä ñoäng cô nghieân cöùu - Phoøng thí nghieäm thöïc -Treân baõi thöû nghieäm Ñieàu kieän thöû nghieäm Laùi xe thöû nghieäm www.oto-hui.com
 16. Quaù trình nghieân cöùu thöïc nghieäm Trong saûn xuaátthaønng saûn xuaá haø g loaït :: choïnn soá löôïng, choï soá löôïng, loaït… Xe thöû Thöû nghieäm nguy Nghieân cöùu moät nghieäm, hieåm: laáy theo xaùc tình naêng naøo ñoù: ñoäng cô thöû suaát choïn xaùc suaát nghieäm Thöû nghieäm kieåm tra: taát caû moïi xe, ñoäng cô ra khoûi daây chuyeàn www.oto-hui.com
 17. Thieát bò vaø duïng cuï thöû nghieäm Thieát bò taïo taûi troïng Thieát bò moâ phoûng Thieát bò ño: caûm Thieát bò vaø thöïc: ñeå taïo tình bieán, maùy quay duïng cuï thöû huoáng nhö thöïc phim toác ñoä cao … nghieäm Thieát bò xöû lyù soá lieäu: daïng Analog hay Digital www.oto-hui.com
 18. Caùc hình thöùc thöû nghieäm Thöû trong phoøng thí nghieäm Theo Thöû ñaëc phöông Thöû khai bieät phaùp thaùc thöû Thöû nghieân cöùu Thöû thöïc teá (treân ñöôøng) Thöû giao Theo muïc Thöû xaùc nhaän ñích söû nhaän duïng Thöû kieåm ñònhwww.oto-hui.com
 19. Chu trình (cycle) thöû nghieäm - Quaù trình vaän haønh cuûa xe trong khi thöû nghieäm - Hoaït ñoäng ôû caùc phaïm vi naøo: ñieàu kieän TN - Hoaït ñoäng ôû caùc cheá ñoä naøo (cheá ñoä vaän toác) - Taïi sao phaûi laøm chu trình thöû nghieäm? - Ñaûm baûo tính tieâu chuaån, khaùch quan vaø tin caäy - Chu trình vaän toác cuûa xe khi chaïy treân caùc loaïi ñöôøng tieâu chuaån trong moät phaïm vi xaùc ñònh www.oto-hui.com
 20. Caùc chu trình (cycle) thöû nghieäm Thöû theo chu trình Myõ Caùc tieâu Thöû theo chu Thöû theo chu chuaån thöû trình Nhaät trính EU (VN) Thöû theo chu trình Internatinal www.oto-hui.com
Đồng bộ tài khoản